KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Aika :30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 82 Peuralinnan tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta saatuihin palautteisiin laaditut vastineet sekä Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan hyväksyminen 83 Lausunto Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan valmisteluaineistosta 84 Työhyvinvoinnin edistäminen Kyyjärven kunnassa Yhteenveto tilinpäätöksestä Takauksen myöntäminen Kyyjärven Paletti Oy:n lainalle Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja poissa 86 käsittelyn ajan Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj poissa 86 käsittelyn ajan Lahtinen Lauri 2.varapuheenjohtaja puheenjohtaja 86 Eteläkari Marika jäsen Honkola Elina jäsen Huumarkangas Henrik varajäsen 86 Jouko Huumarkankaan varajäsen POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen Koskinen Anne jäsen Saukko Jouni kvalt 2. vpj Bergman Esa-Pekka jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja poissa 86 käsittelyn ajan Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja poissa 86 käsittelyn ajan Autio Hannu kunnanrakennusmestari Immonen Maija-Liisa sivistystoimen johtaja esittelijä 86 Rosman Tarja rakennustarkastaja Humppi Ulla-Maija alue-arkkitehti läsnä 82 ajan Ranta Iikka Sweco Oy läsnä 82 ajan Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Jouko Huumarkangas Lauri Lahtinen Eero Ylitalo Maija-Liisa Immonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä :t Pöytäkirjan tarkastus Marika Eteläkari Elina Honkola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa maanantaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle vähintään kuusi päivää ennen kokousta (hallintosääntö 4 ). Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin poistaa asialistan kohta 7 käsittelystä ja ottaa tilalle lisälistan asiakohta 12 Takauksen myöntäminen Kyyjärven Paletti Oy:lle.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Kunnanhallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Eteläkari ja Elina Honkola.

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Peuralinnan tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta saatuihin palautteisiin laaditut vastineet sekä Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan hyväksyminen 63/10/2014 Kh Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä Kaavaehdotuksesta jätettiin 11 kpl viranomaislausuntoja ja 4 kpl muistutuksia, joihin on laadittu vastineet (liitteenä). Vastineissa on selvitetty ehdotusaineistoon laaditut täydennykset ja muutokset. Viranomaislausunnon jättivät: 1. Metsäkeskus 2. Perhon kunta 3. Trafi 4. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi 5. Soinin kunta 6. Keski-Suomen pelastuslaitos 7. Etelä-Pohjanmaan liitto 8. Keski-Suomen museo 9. Fingrid 10. Karstulan kunta 11. Keski-Suomen ELY-keskus Muistutuksen jättivät: 1. Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 2. Heino Riitta ja Timo 3. Mäkinen Osmo 4. Jokela Erkki ja Seija Tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineistoon tehdyt tärkeimmät täydennykset ja muutokset vastineiden johdosta: - Puolustusvoimia koskevaa yleismääräystä on täydennetty seuraavaan muotoon: Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. - Rakennuslupamenettelyyn liittyvä yleismääräys on lisätty kaavakartalle: Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. - Kaavakartalta on poistettu tuulivoimalaan nro 5 koskeva tv1 aluevaraus, minkä johdosta tuulivoimayleiskaava mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen enintään kahdeksalle tuulivoimalalle. Yhden tuulivoimalan poistamisen johdosta myös kaavaselostus, melu- ja välkevarjostusmallinnus sekä havainnekuvat on tarkistettu. Kaavaselostuksen havainnekuviin on merkitty poistettu tuulivoimala. Kaavakartalle laadittu muutos ei ole siten oleellinen, että kaava-aineisto olisi tarpeen asettaa uudestaan nähtäville, mutta muutoksen kohteena olevaa osallista (maanomistajaa) on kuultu MRA 32 :n tarkoittamalla tavalla. Kuulemisen johdosta ei ole jätetty muistutusta. - Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen laadittiin vielä seuraavat erillisselvitykset: - Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston itäpuolen sääksenpesän tarkastus 2015, Ahlman Group Oy Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus, Kyyjärvi-Peuralinna, Numerola Oy Lisäselvitys Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimahankkeen vaikutuksista maakotkaan, Ramboll 2015 (täydennykset kaavaselostukseen) -maisemaselvitys tarkistettiin ja täydennettiin Tuulivoimayleiskaavaehdotuksen sisällöstä lyhyesti Peuralinnan tuulivoimayleiskaavassa osoitetaan aluevaraukset 8 tuulivoimalalle. Osayleiskaavassa muodostuvat alueiden käyttötarkoitukset ovat M eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, EO eli maa-aineisten ottoalue sekä W eli vesialue. Peuralinnan tuulivoimayleiskaavasta on poistettu yksi tuulivoimala (eli voimala nro 5) osin ehdotusvaiheen palautteen takia ja osin sähköverkkoliittymäkapasiteetin vuoksi. Tuulivoimalan poistamiseen liittyen on maanomistajaa kuultu MRA 32 :n tarkoittamalla tavalla. Kuulemisen johdosta ei ole jätetty muistutuksia Tuulivoimayleiskaavaa ja ehdotuskaavasta jätettyjä vastineita esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Peuralinnan tuulivoimayleiskaavaan voi tutustua kunnan kotisivujen kautta (www. kyyjarvi.fi), josta löytyy linkki Sweco Oy:n

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ kaavahankkeen sivustoille: Valmistelija: kaavoitusarkkitehti puh Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavan ehdotusaineistosta jätettyihin palautteisiin laaditut vastineet ja vastineiden mukaiset kaava-aineiston korjaukset ja täydennykset 2. esittää että Kyyjärven kunnanvaltuusto hyväksyy Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan MRL 37 :n tarkoittamalla tavalla Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiaa kokoukselle oli esittelemässä aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi sekä Ilkka Ranta Sweco Oy:stä. Liitteet Liite 1 Kaavakartta (Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaava) Liite 2 Kaavaselostus (Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaava) Liite 3 Ehdotusvaiheen muistutukset ja viranomaislausunnot (Peuralinnan tuulivoimayleiskaava) Liite 4 Vastineet Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lausunto Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan valmisteluaineistosta 32/10.02/2015 Kh Karstulan kunta laatii itäisille ja läntisille vesistöille oi keus vai kut teinen rantaosayleiskaava. Suun nit te lu kohdistuu maastoolosuhteiden ja suunnittelutarpeen mukaan noin metrin le vyi seen ranta-alu ee seen. Suunnittelualue on jaettu hallinnollista käsittelyä varten osa-alueisiin; osa-alue 1 (itäosa), osa-alue 2 (pohjoisosa), osa-alue 3 (kaak koisosa), osa-alue 4 (länsiosa). Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu yhteensä 221 järveä tai lampea sekä 21 jokea. Suurimmat vesistöt ovat itäosan osa-alueella Enonjärvi, Ylä-Vii va jär vi ja Löy tä nä, pohjoisosan osa-alueella Lahnajärvi ja Pää poh jan jär vi, kaakkoisosan osa-alueella Iso-Korp pi nen, Päällin, Luk san jär vi ja Ylä-Karankajärvi sekä länsiosan osa-alueella Va hanka ja Vahvanen. Pi sim piä jokia ovat Lahnajoki, Mustajoki, Heinäjoki, Myl ly jo ki, Punsanjoki, Vahanganjoki, So kea jo ki ja Vahvasenjoki. Alueen vesistöistä 58 on alle 1 ha:n kokoisia lampia. Kaavoitettavalla alu eel la on rantaviivaa yhteensä noin 506 km, josta jokien ran ta viivaa on noin 123 km. Suunnittelualueella on 19 lainvoimaista ranta-asemakaavaa ja ran ta-ase ma kaa voi tet tu ja rantoja on yhteensä noin 60 km. Ran ta-ase ma kaa vat esitetään yleis kaa vas sa informatiivisesti. Rantaosayleiskaavalla on määritelty ranta-alueiden rakentamisen mää rä ja laatu sekä sijoittuminen tilakohtaisesti. Kaava on laadittu oi keus vai kut tei se na si ten, että rantaosayleiskaavaa voidaan käyttää lo ma- ja asuinrakentamisen sekä pienimuotoisen mat kai lu pal ve lu jen ra ken ta mi sen rakennuslupien myöntämisperusteena. Muun rantaalu eel la tapahtuvan rakentamisen osalta osayleiskaava ohjaa poikkea mis lu pa me net te lyä ja yk si tyis koh tai sem paa kaavoitusta. Yleiskaavatyössä on huomioitu ranta-alueiden ra ken ta mis mah dol lisuu det noudattaen yhtenäisiä suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä huo mioi tu ympäristön omi nais piir teet ja erityisarvot perustuen kaavoi tus ta varten laadittuihin selvityksiin. Maan omis ta jien tasapuolinen koh te lu on turvattu noudattamalla yhdenmukaisesti Karstulan kunnan hy väk sy miä suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita. Yleiskaavassa on huomioitu myös mm. maa seu tu elin kei no jen ja matkailupalvelujen tar peet sekä riittävien virkistyskäyttömahdollisuuksien ja va pai den ran to jen säilyminen alueella. Rantaosayleiskaavalla on osoitettu 416 vanhaa lo ma ra ken nus paikkaa, 101 vanhaa asuinrakennuspaikkaa ja 76 maatilan ta lous kes-

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ kuk sen aluetta. Lisäksi kaa vas sa on todettu informatiivisesti 107 ran ta-ase ma kaa vo jen mukaista vanhaa lo ma ra ken nus paik kaa ja 108 vielä toteutumatonta ranta-asemakaavojen mukaista lo ma raken nus paik kaa. Ran ta osa yleis kaa val la on osoitettu yhteensä 897 uut ta lomarakennuspaikkaa ja 27 uutta asuinrakennuspaikkaa. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Karstulan kunnan vesistöt lu kuun ottamatta aiemmin laadittuun Saarijärven reitin ran ta osa yleiskaa vaan kuuluvia vesistöjä. Suunnittelualue on jaettu hallinnollista kä sit te lyä varten osa-alueisiin; osa-alue 1 (itäosa), osa-alue 2 (pohjois osa), osa-alue 3 (kaakkoisosa), osa-alue 4 (länsiosa). Karstulan kunta on asettanut Itäisten ja läntisten vesistöjen ran taosa yleis kaa va-ai neis ton (kaavaluonnosaineisto) yleisesti nähtäville val mis te lu vai heen kuulemista varten Kaava-aineistoon voi tutustua Karstulan kunnan kotisivujen kautta osoit tees sa: Tarkempi linkkiosoite aineistoihin: avoitus+ymparisto+ja+rakentaminen/itaisten+ja+lantisten+vesistojen +rantaosayleiskaava/ Esitys: Kyyjärven kunnanhallituksella ei ole erityistä huomautettavaa Karstu lan kunnan Itäisten ja Läntisten vesistöjen ran ta osa yleis kaa valuon nok ses ta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työhyvinvoinnin edistäminen Kyyjärven kunnassa 25/ /2014 Kh Työsuojelutoimikunnan kokouksessa on tehty aloite työhyvinvointisuunnitelman laatimiseksi Kyyjärven kunnassa. Suunnitelman laadintaa varten tulisi nimetä työryhmä, jossa olisi eri työyksiköiden edustajia. Kunnan johtoryhmä on myös käsitellyt asiaa kokouksessaan samalla kun on käsitellyt kunnan työntekijöiden sairaspoissaoloja vuodelta Työhyvivointi on olennainen osa tuloksellista henkilöjohtamista. Työhyvivoinnista huolehtiminen on työelämän laatua parantavaa työnantajan ja koko henkilöstön välistä yhteistyötä ja hyödyttää molempia. Henkilöstön kokeman työtyytyväisyyden, terveyden ja hyvän työkyvyn avulla työn laatu paranee, asiakastyytyväisyys lisääntyy sekä tylön ja organisaation tuloksellisuus kasvaa. Työhyvivoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen on olemassa toimintamalli, työhyvinvoinnin portaat -malli, jonka perustana ovat ihmisten perustarpeet: psyko-fyysiset perustarpeet, turvallisuuden tarve, liittymisen tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Hyvinvoinnin edellytyksenä on, että nämä tarpeet tyydyttyvät työssä ja elämässä. Myönteiset vaikutukset heijastuvat koko organisaatioon. Työhyvivoinnin ydin on työssä. Työpaikan hyvivointijärjestelmän muodostaa työorganisaatio eli johto ja esimiehet työntekijöiden kanssa. Työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto toimivat yhdessä ja erikseen tukena, asiantuntijoina, kehittäjinä ja herättelijöinä. Työhyvivointisuunnitelma laaditaan työpaikan omista lähtökohdista. Perustana on työpaikalla tehty nykytilan arviointi. Laadinnassa kannattaa käyttää hyödyksi aikaisemmin toteutettuja kyselyjä, selvitykisä, käytäntöjä ja niistä saatuja kokemuksia. Kehittämiskohteiden valintaan tulisi mahdollisimman monen organisaation jäsenen osallistua. Yhteisessä kehittämiskokouksessa valitaan kehittämiskohteet, jotka voidaan toteuttaa sovitussa aikautaulussa. Työhyvinvointitoiminnassa kannattaa edetä pienin askelin ja realistisin tavoittein. Työhyvivointisuunnitelman laadinnan tarkoitus on tukea työyhteisä etenemään kohti yhteisesti määriteltyä päämäärää.

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Kyyjärven kuntaan laaditaan työhyvivointisuunnitelma mennessä. 2. työhyvinvointisuunnitelmaa varten nimetään työryhmä, jossa on päivähoidon, koulun ja kirjaston, kunnanviraston, ruokahuollon ja kiinteistönhoidon edustus sekä työsuojelupäällikkö ja työterveyshoitaja. Tarvittaessa työryhmän toimintaan voi osallistua myös muita asiantuntijoita. Päivähoidon, koulun ja kirjaston edustajat nimeää sivistyslautakunta ja kunnanviraston, ruokahuollon ja kiinteistöhoidon edustajat nimeää kunnan johtoryhmä. 3. Työryhmätyöskentelystä ei makseta erillistä korvausta, vaan se luetaan normaaliin työaikaan. 4. Kunnanhallitus hyväksyy työhyvivointisuunnitelman, joka otetaan käyttöön lukien. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Työsuojelupäällikkö on yhdessä työhyvinvointiryhmän kanssa valmis tel lut kunnan työhyvinvointisuunnitelmaa. Työsuojelupäällikkö on osal lis tu nut työhyvinvoinnin asiantuntija -oppisopimuskoulutukseen ja hänen kehittämistehtävänään koulutuksessa on ollut työ hy vin vointi suun ni tel man laadinta. Kehittämissuunnitelman oli määrä val mistua mennessä, joten syksyllä suunniteltua aikataulua on myö häs tet ty. Työhyvinvointiryhmä on kokoontunut 5 kertaa. Se on osallistunut työ hy vin voin nin nykytilan arviointikyselyiden toteutukseen työ yk siköis sä, tulosten analysointiin sekä kehittämiskohteiden valintaan. Työ hy vin voin ti ryh män on tarkoitus jatkaa toimintaansa työ hy vinvoin nin edistämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. Työhyvinvointi syntyy työstä. Työllä on selkeä perustehtävä, jonka työn te ki jät tietävät ja jonka mukaan he toimivat. Perustehtävää on kä si tel ty työyksiköissä säännöllisesti. Työpaikoilla tulee ol la pe rusteh tä vää tukevat toimintatavat, työntekijöillä riittävä am mat ti tai to ja osaa mi nen työn tekemiseen ja käyttäytyminen on am ma til lis ta. Työpai koil la vallitsee luottamus johdon ja työntekijöiden välillä se kä henki lös tön kesken. Kaikki työntekijät osallistuvat ja kantavat vas tuu ta työn, työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työhyvinvoinnissa pääpaino on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Ta voit tee na on vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn, työssä viih ty miseen, työyhteisön toimivuuteen ja tuloksellisuuteen sekä eh käis tä sai ras ta vuut ta ja työkyvyttömyyttä. Työhyvinvointiohjelman mu kaan Kyy jär ven kunta edistää työntekijöiden työhyvinvointia pa nos ta mal la

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ter veel li seen ja turvalliseen työympäristöön, avoimeen, ar vos ta vaan ja luottamukselliseen työilmapiiriin, työhyvinvoinnin huo mioi mi seen joh ta mi ses sa sekä osaamisen ja ammattitaidon ke hit tä mi seen. Tavoit tee na on tukea henkilöstön työkykyä ja työ hy vin voin tia työuran kai kis sa vaiheissa huomioimalla työntekijöiden elä män ti lan teet ja ter vey den ti lan sekä niihin liittyvät voimavaratekijät. Ta voit tee na on hy vä työ, joka on tuloksellista, tuottavaa ja työ hy vin voin tia edistävää. Työnantaja luo edellytyksiä työlle ja työhyvinvoinnille, mutta työn te kijäl lä itsellään on vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Työ hy vin voin ti on olennainen osa johtamista, päivittäistä toimintaa työ yh tei söis sä. Työhyvinvointisuunnitelmassa on kuvattu työ hy vinvoin nin tekijöiden tehtäviä ja vastuita Kyyjärven kunnassa. Työhyvinvointisuunnitelmassa on kuvattu laajemmin työhyvinvoinnin edis tä mis tä terveyden, turvallisuuden, yhteisöllisyyden, arvostuksen ja osaamisen osa-alueilla. Vuosittain valitaan muutamia ke hit tä miskoh tei ta eri osa-alueille. Vuoden kehittämiskohteet perus tu vat syksyllä tehtyyn työhyvinvointikyselyyn. Kehittämiskohteiksi työ ryh mä on valinnut työhyvinvoinnin edis tä mi sen kunnan stra tegias sa ja suunnitelmissa, esimiesten tukemisen työ hy vin voin nin edis tä mi seen, terveyden ja terveellisten elä män ta po jen edistämisen ml. painonhallinnan ja riittävän liikunnan, tur val li suu den osalta terveel li sen sisäilman, yksintyöskentelyn ohjeistuksen ja työhön pe rehdyt tä mi sen. Kokouskäytäntöjä ja tiedonkulkua ke hi te tään toimiviksi ja työntekoa palveleviksi, kehityskeskustelut sään nöl li sek si toi min tata vak si kaikissa kunnan yksiköissä sekä kan nus ta van pal kit se mis järjes tel män kehittämisen. Kehittämistavoitteiden to teu tu mis ta mi tataan erilaisilla mittareilla, kuten sairauspoissaoloilla, työ ky ky in dek sillä, työ ta pa tur mien määrällä, työilmapiiri- ja työ hy vin voin ti kyselyil lä. Työ hy vin voin nin toteuttamiseen osallistuvat ylin joh to, esimiehet, työn te ki jät, työsuojelu ja työterveyshuolto. Työhyvinvointi viedään kunnan strategiaan. Työhyvinvointi on esillä joh to ryh män ja työpaikkojen kokouksissa. Johdon ja työntekijöiden si tou tu mi nen työhyvinvoinnin kehittämiseen on tärkeää. Työ hy vinvoin nin edistämisen tueksi laaditaan toimintamalleja, järjestetään kou lu tus ta, annetaan vertaistukea ja keskustellaan toimintatavoista ja edistämiskeinoista. Johtoryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa seu ra taan työhyvinvointia säännöllisesti. Luottamushenkilöt seu raavat työhyvinvointia talouden seurannan yhteydessä nel jän nes vuo sittain. Työhyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty työsuojelutoimikunnassa ja yhteistyötoimikunnassa ja suunnitelman edistymisestä on informoitu kunnan johtoryhmässä. Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelman.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Yhteenveto tilinpäätöksestä /02.02/2014 Kh Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kul ta kin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastaja JHTT Aatos Mäkelä luovutti tilintarkastuskertomuksen vuo del ta 2014 tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Ti lintar kas ta ja esitteli tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen se kä yhteenvetoraportin. Tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myön tä mis tä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jä se nil le ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Ti lin tar kas tusker to mus ei sisällä kuntalain 75 :ssä tarkoitettuja muistutuksia, joten sii tä ei ole tarpeen hankkia asianomaisilta tilivelvollisilta selityksiä tai lau sun toa. Tarkastuslautakunta päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen ja yhteen ve to ra por tin vuodelta 2014 tiedoksi ja esittää yhteenvetoraportin kun nan hal li tuk sel le ja tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle. Esitys: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteenvedon tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 6 Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen Kyyjärven Paletti Oy:n lainalle 24/ /2014, 24/ /2010 Kh Kyyjärven Paletti Oy hallitsee vuoden 2028 lopulle voimassa olevalla so pi muk sel la Kyyjärven kunnalta vuokrattua maa-aluetta valtateiden 13 ja 16 risteyksessä, jolle yhtiön omistama liikerakennus on ra kennet tu vuonna Kyyjärven Paletti Oy on Kyyjärven kunnan määräys val las sa oleva kuntakonsernin tytäryhtiö. Kiinteistössä on kuluneiden vuosien aikana ollut suhteellisen korkea käyt tö as te, ja sen seurauksena on ilmennyt tarve ryhtyä kiinteistön kor jaus toi men pi tei siin toiminnan monipuolisuuden ja kiinteistön arvon ja laadun säilyttämiseksi. Erityistä korjaus ja päivittämistarvetta on sosiaalisissa tiloissa ja kiinteistötekniikassa. Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2012 talousarviokokouksessaan ( ) että selvitetään Kauppakeskus Paletin laa jen nusmah dol li suut ta, ja siinä yhteydessä tehtäisiin myös peruskorjaustyöt van hal le osalle kiinteistöä. Suunnitellusta laajennushankkeesta kui ten kin luovuttiin, mutta peruskorjaushanketta on viety eteenpäin Kyy jär ven Paletti Oy:n toimesta sellaisella aikataululla, että työt voitai siin saada suoritettua vuoden 2015 aikana. Yhtiön hallitus perusti hank keel le ohjausryhmän, jonka muodostivat Matti Vihinen, Voitto Hy vä ri nen, Jouni Saukko, Hannu Autio, Jouko Huumarkangas ja Ee ro Ylitalo. Peruskorjaushankkeen rakennuskonsultiksi valittiin Ram boll CM Oy ja vastaavana projektipäällikkönä rakennuskonsultin ta hol ta on toiminut Seppo Kolho. Peruskorjaushanke on nyt edennyt siihen vaiheeseen että urak ka kilpai lu on käyty, ja ohjausryhmällä on valmius esittää yhtiökokoukselle ura koit si joi den valintaa sen jälkeen kun rahoitusjärjestelyt ovat kunnos sa. Hankkeen arvioitu kustannus on n Hankkeen rahoittamiseksi Kauppakeskus Paletti Oy:n hallitus esittää Kyy jär ven kunnalle, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen Kyyjär ven Paletti Oy:n Kuntarahoitukselta saatavan euron lai nan vakuudeksi. Kyyjärven kunnan toimialaan on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan kun nal le kuuluu lakisääteisten peruspalvelujen lisäksi kuntalaisten kan nal ta välttämättömistä palveluista huolehtiminen. Väestön ikärakenne yhdessä kunnan maantieteellisen sijainnin kans sa asettavat suuria haasteita kunnalle lakisääteisten pal ve lu tehtä vien ja niitä lähellä olevien palvelujen järjestämiselle ja tuot ta mi selle. Kauppakeskus Paletin rooli edellä mainitussa toiminnassa on Kyy jär ven kaltaisessa kunnassa erittäin keskeinen. On varsin to dennä köis tä, että ellei Kyyjärven kunta olisi vuosituhannen lopulla tehnyt

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ in ves toin ti pää tös tä kauppakeskuspalveluihin, olisivat myös kun talais ten peruspalvelut kunnassa tänä päivänä huomattavasti huo nom mal la tasolla. Pienillä, matalan palvelutason omaavilla kunnilla on myös tällä hetkel lä vaikeuksia rekrytoida pätevää henkilöstöä esimerkiksi opetusja terveydenhuoltoon. Riittävä palvelutaso lisää kunnan ve to voi maisuut ta ja varmistaa siten peruspalveluiden laadukkaan toteuttamisen kun ta lai sil le. Kyyjärven kunnan osalta Kauppakeskus Paletilla on todis tet ta vas ti ollut merkitystä sille, että Kyyjärvelle on onnistuttu rek rytoi maan osaavaa henkilöstöä päivähoidosta vanhushuoltoon. Kyyjärven kunnalla on myös suunnitelmia hyödyntää Kauppakeskus Pa le tin tiloja yhä enemmän perinteiseen kunnalliseen toimintaan. Pe rus kor jaus hank keen yhteydessä on tehty suunnitelmat mm. kun nan toi mis ton siirtämisestä kyseiseen kiinteistöön. Keskusteluissa on ol lut myös kirjaston sijoittuminen kauppakeskukseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että Kauppakeskus Paletin mah dol lista mil la palveluilla on suora heijastusvaikutus myös lakisääteisten kun nal lis ten peruspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen Kyy järvel lä. Tästä syystä Kyyjärven kunnalla on syytä olla keskeisesti muka na sen tytäryhtiön omistaman kiinteistön peruskorjaushankkeessa ra hoi tuk sen varmistajana. Hallintosäännön 4. luku 20 mukaisesti "Kunnanvaltuusto päättää takauksista." Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa oma vel kaisen takauksen Kyyjärven Paletti Oy -nimiselle yhtiölle myönnettävän lai nan pääoman, koron, viivästyskoron sekä lainanhoito- ja pe ri misku lu jen maksamisen vakuudeksi.lainan pääoma on Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Lauri Lahtinen ja esittelijänä toimi Maija-Liisa Immonen Jouko Huumarkangas, Jari-Pekka Uusisalo, Johanna Humalajoki ja Eero Ylitalo poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi, eivätkä osallistuneet keskusteluun eikä päätöksentekoon tässä pykälässä.

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset asiat Kh Kunnanhallitus on että tiedonkulun parantamiseksi jatkossa jokaisessa kun nan hal li tuk sen ko kouk sessa käsitellään ajankohtaisia asioita. Tällöin mm. kunnanjohtaja voi in for moida kunnanhallitus ta val mis telussa olevista asiois ta se kä selvit tää muita ajankohtaisia ja vi reillä olevia asioita. Kun nanhal li tuksella on myös mahdollisuus tuo da esiin on gelmakoh tia, tehdä korjauseh do tuksia sekä ohjeistaa kun nan edus tajaa otta maan tietty kanta toi mi elimes sä tai esittämään tiettyä asiaa Esitys: Kunnanhallitus käy keskustelun ajankohtaisista asioista. Kunnanhallitus keskusteli Kyyjärven kuntakeskuksen kevyen liikenteen väylien kunnosta ja niiden suhteen tehtävistä toimenpiteistä. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy: Salkkuraportti Keski-Suomen liitto: -Keski-Suomen maakuntavaltuuston kannanotto työ- ja elinkeinoministeriölle Saarijärven- Viitasaaren seutukunnasta työllisyyden ja yrittäjyyden kokeilualue - Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Maakuntahallituksen esityslista - Maakuntahallituksen pöytäkirja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Tiedoksi päätös nro Tilausliikenne A.Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro peruuttaminen alkaen Keski-Suomen ELY-keskus: Tiedoksi päätös nro Karstulan Liikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimusta koskeva muutos Valvira: Päätös ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Hoivapalvelu Metsätähti Oy) Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Viitasaaren kaupunki: Ympäristölautakunnan esityslista Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: - Valtuuston kokouskutsu/asialista - Hallituksen pöytäkirja Ympäristöministeriö: Kirje Kulttuuriympäristöstrategia Kunnanhallitukselle tulleet kutsut/koulutustiedotteet: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri / Jyväskylän yliopisto: - Kutsu Monitieteelliseen tiedepäivään Jyväskylän yliopistolle Julkisen kaupanvahvistajan lähettämät kiinteistönluovutusilmoitukset - Jaakkola Laitala

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh Kokouksessa on nähtävillä seuraavat asiakirjat: - Kunnanjohtajan sekä muiden kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta Pöytäkirjat: Sivistyslautakunta ja tarkastuslautakunta Esitys: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedoksi ja toteaa samalla, ettei päätöksissä ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus teh dään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Kyyjärven kunnanhallitus Honkalehdontie 8 PL Kyyjärvi faksi (014) Pykälät: 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisu vaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Sähköpostiosoite: faksi Vaihde Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus Itäinen puistotie 1 PL HELSINKI Pykälät Valitusaika 14 päivää

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot