KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Aika :30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 82 Peuralinnan tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta saatuihin palautteisiin laaditut vastineet sekä Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan hyväksyminen 83 Lausunto Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan valmisteluaineistosta 84 Työhyvinvoinnin edistäminen Kyyjärven kunnassa Yhteenveto tilinpäätöksestä Takauksen myöntäminen Kyyjärven Paletti Oy:n lainalle Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja poissa 86 käsittelyn ajan Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj poissa 86 käsittelyn ajan Lahtinen Lauri 2.varapuheenjohtaja puheenjohtaja 86 Eteläkari Marika jäsen Honkola Elina jäsen Huumarkangas Henrik varajäsen 86 Jouko Huumarkankaan varajäsen POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen Koskinen Anne jäsen Saukko Jouni kvalt 2. vpj Bergman Esa-Pekka jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja poissa 86 käsittelyn ajan Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja poissa 86 käsittelyn ajan Autio Hannu kunnanrakennusmestari Immonen Maija-Liisa sivistystoimen johtaja esittelijä 86 Rosman Tarja rakennustarkastaja Humppi Ulla-Maija alue-arkkitehti läsnä 82 ajan Ranta Iikka Sweco Oy läsnä 82 ajan Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Jouko Huumarkangas Lauri Lahtinen Eero Ylitalo Maija-Liisa Immonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä :t Pöytäkirjan tarkastus Marika Eteläkari Elina Honkola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa maanantaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle vähintään kuusi päivää ennen kokousta (hallintosääntö 4 ). Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin poistaa asialistan kohta 7 käsittelystä ja ottaa tilalle lisälistan asiakohta 12 Takauksen myöntäminen Kyyjärven Paletti Oy:lle.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Kunnanhallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Eteläkari ja Elina Honkola.

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Peuralinnan tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta saatuihin palautteisiin laaditut vastineet sekä Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan hyväksyminen 63/10/2014 Kh Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä Kaavaehdotuksesta jätettiin 11 kpl viranomaislausuntoja ja 4 kpl muistutuksia, joihin on laadittu vastineet (liitteenä). Vastineissa on selvitetty ehdotusaineistoon laaditut täydennykset ja muutokset. Viranomaislausunnon jättivät: 1. Metsäkeskus 2. Perhon kunta 3. Trafi 4. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi 5. Soinin kunta 6. Keski-Suomen pelastuslaitos 7. Etelä-Pohjanmaan liitto 8. Keski-Suomen museo 9. Fingrid 10. Karstulan kunta 11. Keski-Suomen ELY-keskus Muistutuksen jättivät: 1. Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 2. Heino Riitta ja Timo 3. Mäkinen Osmo 4. Jokela Erkki ja Seija Tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineistoon tehdyt tärkeimmät täydennykset ja muutokset vastineiden johdosta: - Puolustusvoimia koskevaa yleismääräystä on täydennetty seuraavaan muotoon: Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. - Rakennuslupamenettelyyn liittyvä yleismääräys on lisätty kaavakartalle: Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. - Kaavakartalta on poistettu tuulivoimalaan nro 5 koskeva tv1 aluevaraus, minkä johdosta tuulivoimayleiskaava mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen enintään kahdeksalle tuulivoimalalle. Yhden tuulivoimalan poistamisen johdosta myös kaavaselostus, melu- ja välkevarjostusmallinnus sekä havainnekuvat on tarkistettu. Kaavaselostuksen havainnekuviin on merkitty poistettu tuulivoimala. Kaavakartalle laadittu muutos ei ole siten oleellinen, että kaava-aineisto olisi tarpeen asettaa uudestaan nähtäville, mutta muutoksen kohteena olevaa osallista (maanomistajaa) on kuultu MRA 32 :n tarkoittamalla tavalla. Kuulemisen johdosta ei ole jätetty muistutusta. - Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen laadittiin vielä seuraavat erillisselvitykset: - Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston itäpuolen sääksenpesän tarkastus 2015, Ahlman Group Oy Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus, Kyyjärvi-Peuralinna, Numerola Oy Lisäselvitys Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimahankkeen vaikutuksista maakotkaan, Ramboll 2015 (täydennykset kaavaselostukseen) -maisemaselvitys tarkistettiin ja täydennettiin Tuulivoimayleiskaavaehdotuksen sisällöstä lyhyesti Peuralinnan tuulivoimayleiskaavassa osoitetaan aluevaraukset 8 tuulivoimalalle. Osayleiskaavassa muodostuvat alueiden käyttötarkoitukset ovat M eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, EO eli maa-aineisten ottoalue sekä W eli vesialue. Peuralinnan tuulivoimayleiskaavasta on poistettu yksi tuulivoimala (eli voimala nro 5) osin ehdotusvaiheen palautteen takia ja osin sähköverkkoliittymäkapasiteetin vuoksi. Tuulivoimalan poistamiseen liittyen on maanomistajaa kuultu MRA 32 :n tarkoittamalla tavalla. Kuulemisen johdosta ei ole jätetty muistutuksia Tuulivoimayleiskaavaa ja ehdotuskaavasta jätettyjä vastineita esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Peuralinnan tuulivoimayleiskaavaan voi tutustua kunnan kotisivujen kautta (www. kyyjarvi.fi), josta löytyy linkki Sweco Oy:n

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ kaavahankkeen sivustoille: Valmistelija: kaavoitusarkkitehti puh Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavan ehdotusaineistosta jätettyihin palautteisiin laaditut vastineet ja vastineiden mukaiset kaava-aineiston korjaukset ja täydennykset 2. esittää että Kyyjärven kunnanvaltuusto hyväksyy Peuralinnan tuulivoimayleiskaavan MRL 37 :n tarkoittamalla tavalla Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiaa kokoukselle oli esittelemässä aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi sekä Ilkka Ranta Sweco Oy:stä. Liitteet Liite 1 Kaavakartta (Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaava) Liite 2 Kaavaselostus (Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaava) Liite 3 Ehdotusvaiheen muistutukset ja viranomaislausunnot (Peuralinnan tuulivoimayleiskaava) Liite 4 Vastineet Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lausunto Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan valmisteluaineistosta 32/10.02/2015 Kh Karstulan kunta laatii itäisille ja läntisille vesistöille oi keus vai kut teinen rantaosayleiskaava. Suun nit te lu kohdistuu maastoolosuhteiden ja suunnittelutarpeen mukaan noin metrin le vyi seen ranta-alu ee seen. Suunnittelualue on jaettu hallinnollista käsittelyä varten osa-alueisiin; osa-alue 1 (itäosa), osa-alue 2 (pohjoisosa), osa-alue 3 (kaak koisosa), osa-alue 4 (länsiosa). Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu yhteensä 221 järveä tai lampea sekä 21 jokea. Suurimmat vesistöt ovat itäosan osa-alueella Enonjärvi, Ylä-Vii va jär vi ja Löy tä nä, pohjoisosan osa-alueella Lahnajärvi ja Pää poh jan jär vi, kaakkoisosan osa-alueella Iso-Korp pi nen, Päällin, Luk san jär vi ja Ylä-Karankajärvi sekä länsiosan osa-alueella Va hanka ja Vahvanen. Pi sim piä jokia ovat Lahnajoki, Mustajoki, Heinäjoki, Myl ly jo ki, Punsanjoki, Vahanganjoki, So kea jo ki ja Vahvasenjoki. Alueen vesistöistä 58 on alle 1 ha:n kokoisia lampia. Kaavoitettavalla alu eel la on rantaviivaa yhteensä noin 506 km, josta jokien ran ta viivaa on noin 123 km. Suunnittelualueella on 19 lainvoimaista ranta-asemakaavaa ja ran ta-ase ma kaa voi tet tu ja rantoja on yhteensä noin 60 km. Ran ta-ase ma kaa vat esitetään yleis kaa vas sa informatiivisesti. Rantaosayleiskaavalla on määritelty ranta-alueiden rakentamisen mää rä ja laatu sekä sijoittuminen tilakohtaisesti. Kaava on laadittu oi keus vai kut tei se na si ten, että rantaosayleiskaavaa voidaan käyttää lo ma- ja asuinrakentamisen sekä pienimuotoisen mat kai lu pal ve lu jen ra ken ta mi sen rakennuslupien myöntämisperusteena. Muun rantaalu eel la tapahtuvan rakentamisen osalta osayleiskaava ohjaa poikkea mis lu pa me net te lyä ja yk si tyis koh tai sem paa kaavoitusta. Yleiskaavatyössä on huomioitu ranta-alueiden ra ken ta mis mah dol lisuu det noudattaen yhtenäisiä suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä huo mioi tu ympäristön omi nais piir teet ja erityisarvot perustuen kaavoi tus ta varten laadittuihin selvityksiin. Maan omis ta jien tasapuolinen koh te lu on turvattu noudattamalla yhdenmukaisesti Karstulan kunnan hy väk sy miä suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita. Yleiskaavassa on huomioitu myös mm. maa seu tu elin kei no jen ja matkailupalvelujen tar peet sekä riittävien virkistyskäyttömahdollisuuksien ja va pai den ran to jen säilyminen alueella. Rantaosayleiskaavalla on osoitettu 416 vanhaa lo ma ra ken nus paikkaa, 101 vanhaa asuinrakennuspaikkaa ja 76 maatilan ta lous kes-

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ kuk sen aluetta. Lisäksi kaa vas sa on todettu informatiivisesti 107 ran ta-ase ma kaa vo jen mukaista vanhaa lo ma ra ken nus paik kaa ja 108 vielä toteutumatonta ranta-asemakaavojen mukaista lo ma raken nus paik kaa. Ran ta osa yleis kaa val la on osoitettu yhteensä 897 uut ta lomarakennuspaikkaa ja 27 uutta asuinrakennuspaikkaa. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Karstulan kunnan vesistöt lu kuun ottamatta aiemmin laadittuun Saarijärven reitin ran ta osa yleiskaa vaan kuuluvia vesistöjä. Suunnittelualue on jaettu hallinnollista kä sit te lyä varten osa-alueisiin; osa-alue 1 (itäosa), osa-alue 2 (pohjois osa), osa-alue 3 (kaakkoisosa), osa-alue 4 (länsiosa). Karstulan kunta on asettanut Itäisten ja läntisten vesistöjen ran taosa yleis kaa va-ai neis ton (kaavaluonnosaineisto) yleisesti nähtäville val mis te lu vai heen kuulemista varten Kaava-aineistoon voi tutustua Karstulan kunnan kotisivujen kautta osoit tees sa: Tarkempi linkkiosoite aineistoihin: avoitus+ymparisto+ja+rakentaminen/itaisten+ja+lantisten+vesistojen +rantaosayleiskaava/ Esitys: Kyyjärven kunnanhallituksella ei ole erityistä huomautettavaa Karstu lan kunnan Itäisten ja Läntisten vesistöjen ran ta osa yleis kaa valuon nok ses ta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työhyvinvoinnin edistäminen Kyyjärven kunnassa 25/ /2014 Kh Työsuojelutoimikunnan kokouksessa on tehty aloite työhyvinvointisuunnitelman laatimiseksi Kyyjärven kunnassa. Suunnitelman laadintaa varten tulisi nimetä työryhmä, jossa olisi eri työyksiköiden edustajia. Kunnan johtoryhmä on myös käsitellyt asiaa kokouksessaan samalla kun on käsitellyt kunnan työntekijöiden sairaspoissaoloja vuodelta Työhyvivointi on olennainen osa tuloksellista henkilöjohtamista. Työhyvivoinnista huolehtiminen on työelämän laatua parantavaa työnantajan ja koko henkilöstön välistä yhteistyötä ja hyödyttää molempia. Henkilöstön kokeman työtyytyväisyyden, terveyden ja hyvän työkyvyn avulla työn laatu paranee, asiakastyytyväisyys lisääntyy sekä tylön ja organisaation tuloksellisuus kasvaa. Työhyvivoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen on olemassa toimintamalli, työhyvinvoinnin portaat -malli, jonka perustana ovat ihmisten perustarpeet: psyko-fyysiset perustarpeet, turvallisuuden tarve, liittymisen tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Hyvinvoinnin edellytyksenä on, että nämä tarpeet tyydyttyvät työssä ja elämässä. Myönteiset vaikutukset heijastuvat koko organisaatioon. Työhyvivoinnin ydin on työssä. Työpaikan hyvivointijärjestelmän muodostaa työorganisaatio eli johto ja esimiehet työntekijöiden kanssa. Työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto toimivat yhdessä ja erikseen tukena, asiantuntijoina, kehittäjinä ja herättelijöinä. Työhyvivointisuunnitelma laaditaan työpaikan omista lähtökohdista. Perustana on työpaikalla tehty nykytilan arviointi. Laadinnassa kannattaa käyttää hyödyksi aikaisemmin toteutettuja kyselyjä, selvitykisä, käytäntöjä ja niistä saatuja kokemuksia. Kehittämiskohteiden valintaan tulisi mahdollisimman monen organisaation jäsenen osallistua. Yhteisessä kehittämiskokouksessa valitaan kehittämiskohteet, jotka voidaan toteuttaa sovitussa aikautaulussa. Työhyvinvointitoiminnassa kannattaa edetä pienin askelin ja realistisin tavoittein. Työhyvivointisuunnitelman laadinnan tarkoitus on tukea työyhteisä etenemään kohti yhteisesti määriteltyä päämäärää.

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Kyyjärven kuntaan laaditaan työhyvivointisuunnitelma mennessä. 2. työhyvinvointisuunnitelmaa varten nimetään työryhmä, jossa on päivähoidon, koulun ja kirjaston, kunnanviraston, ruokahuollon ja kiinteistönhoidon edustus sekä työsuojelupäällikkö ja työterveyshoitaja. Tarvittaessa työryhmän toimintaan voi osallistua myös muita asiantuntijoita. Päivähoidon, koulun ja kirjaston edustajat nimeää sivistyslautakunta ja kunnanviraston, ruokahuollon ja kiinteistöhoidon edustajat nimeää kunnan johtoryhmä. 3. Työryhmätyöskentelystä ei makseta erillistä korvausta, vaan se luetaan normaaliin työaikaan. 4. Kunnanhallitus hyväksyy työhyvivointisuunnitelman, joka otetaan käyttöön lukien. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Työsuojelupäällikkö on yhdessä työhyvinvointiryhmän kanssa valmis tel lut kunnan työhyvinvointisuunnitelmaa. Työsuojelupäällikkö on osal lis tu nut työhyvinvoinnin asiantuntija -oppisopimuskoulutukseen ja hänen kehittämistehtävänään koulutuksessa on ollut työ hy vin vointi suun ni tel man laadinta. Kehittämissuunnitelman oli määrä val mistua mennessä, joten syksyllä suunniteltua aikataulua on myö häs tet ty. Työhyvinvointiryhmä on kokoontunut 5 kertaa. Se on osallistunut työ hy vin voin nin nykytilan arviointikyselyiden toteutukseen työ yk siköis sä, tulosten analysointiin sekä kehittämiskohteiden valintaan. Työ hy vin voin ti ryh män on tarkoitus jatkaa toimintaansa työ hy vinvoin nin edistämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. Työhyvinvointi syntyy työstä. Työllä on selkeä perustehtävä, jonka työn te ki jät tietävät ja jonka mukaan he toimivat. Perustehtävää on kä si tel ty työyksiköissä säännöllisesti. Työpaikoilla tulee ol la pe rusteh tä vää tukevat toimintatavat, työntekijöillä riittävä am mat ti tai to ja osaa mi nen työn tekemiseen ja käyttäytyminen on am ma til lis ta. Työpai koil la vallitsee luottamus johdon ja työntekijöiden välillä se kä henki lös tön kesken. Kaikki työntekijät osallistuvat ja kantavat vas tuu ta työn, työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työhyvinvoinnissa pääpaino on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Ta voit tee na on vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn, työssä viih ty miseen, työyhteisön toimivuuteen ja tuloksellisuuteen sekä eh käis tä sai ras ta vuut ta ja työkyvyttömyyttä. Työhyvinvointiohjelman mu kaan Kyy jär ven kunta edistää työntekijöiden työhyvinvointia pa nos ta mal la

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ter veel li seen ja turvalliseen työympäristöön, avoimeen, ar vos ta vaan ja luottamukselliseen työilmapiiriin, työhyvinvoinnin huo mioi mi seen joh ta mi ses sa sekä osaamisen ja ammattitaidon ke hit tä mi seen. Tavoit tee na on tukea henkilöstön työkykyä ja työ hy vin voin tia työuran kai kis sa vaiheissa huomioimalla työntekijöiden elä män ti lan teet ja ter vey den ti lan sekä niihin liittyvät voimavaratekijät. Ta voit tee na on hy vä työ, joka on tuloksellista, tuottavaa ja työ hy vin voin tia edistävää. Työnantaja luo edellytyksiä työlle ja työhyvinvoinnille, mutta työn te kijäl lä itsellään on vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Työ hy vin voin ti on olennainen osa johtamista, päivittäistä toimintaa työ yh tei söis sä. Työhyvinvointisuunnitelmassa on kuvattu työ hy vinvoin nin tekijöiden tehtäviä ja vastuita Kyyjärven kunnassa. Työhyvinvointisuunnitelmassa on kuvattu laajemmin työhyvinvoinnin edis tä mis tä terveyden, turvallisuuden, yhteisöllisyyden, arvostuksen ja osaamisen osa-alueilla. Vuosittain valitaan muutamia ke hit tä miskoh tei ta eri osa-alueille. Vuoden kehittämiskohteet perus tu vat syksyllä tehtyyn työhyvinvointikyselyyn. Kehittämiskohteiksi työ ryh mä on valinnut työhyvinvoinnin edis tä mi sen kunnan stra tegias sa ja suunnitelmissa, esimiesten tukemisen työ hy vin voin nin edis tä mi seen, terveyden ja terveellisten elä män ta po jen edistämisen ml. painonhallinnan ja riittävän liikunnan, tur val li suu den osalta terveel li sen sisäilman, yksintyöskentelyn ohjeistuksen ja työhön pe rehdyt tä mi sen. Kokouskäytäntöjä ja tiedonkulkua ke hi te tään toimiviksi ja työntekoa palveleviksi, kehityskeskustelut sään nöl li sek si toi min tata vak si kaikissa kunnan yksiköissä sekä kan nus ta van pal kit se mis järjes tel män kehittämisen. Kehittämistavoitteiden to teu tu mis ta mi tataan erilaisilla mittareilla, kuten sairauspoissaoloilla, työ ky ky in dek sillä, työ ta pa tur mien määrällä, työilmapiiri- ja työ hy vin voin ti kyselyil lä. Työ hy vin voin nin toteuttamiseen osallistuvat ylin joh to, esimiehet, työn te ki jät, työsuojelu ja työterveyshuolto. Työhyvinvointi viedään kunnan strategiaan. Työhyvinvointi on esillä joh to ryh män ja työpaikkojen kokouksissa. Johdon ja työntekijöiden si tou tu mi nen työhyvinvoinnin kehittämiseen on tärkeää. Työ hy vinvoin nin edistämisen tueksi laaditaan toimintamalleja, järjestetään kou lu tus ta, annetaan vertaistukea ja keskustellaan toimintatavoista ja edistämiskeinoista. Johtoryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa seu ra taan työhyvinvointia säännöllisesti. Luottamushenkilöt seu raavat työhyvinvointia talouden seurannan yhteydessä nel jän nes vuo sittain. Työhyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty työsuojelutoimikunnassa ja yhteistyötoimikunnassa ja suunnitelman edistymisestä on informoitu kunnan johtoryhmässä. Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelman.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Yhteenveto tilinpäätöksestä /02.02/2014 Kh Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kul ta kin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastaja JHTT Aatos Mäkelä luovutti tilintarkastuskertomuksen vuo del ta 2014 tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Ti lintar kas ta ja esitteli tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen se kä yhteenvetoraportin. Tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myön tä mis tä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jä se nil le ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Ti lin tar kas tusker to mus ei sisällä kuntalain 75 :ssä tarkoitettuja muistutuksia, joten sii tä ei ole tarpeen hankkia asianomaisilta tilivelvollisilta selityksiä tai lau sun toa. Tarkastuslautakunta päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen ja yhteen ve to ra por tin vuodelta 2014 tiedoksi ja esittää yhteenvetoraportin kun nan hal li tuk sel le ja tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle. Esitys: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteenvedon tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 6 Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen Kyyjärven Paletti Oy:n lainalle 24/ /2014, 24/ /2010 Kh Kyyjärven Paletti Oy hallitsee vuoden 2028 lopulle voimassa olevalla so pi muk sel la Kyyjärven kunnalta vuokrattua maa-aluetta valtateiden 13 ja 16 risteyksessä, jolle yhtiön omistama liikerakennus on ra kennet tu vuonna Kyyjärven Paletti Oy on Kyyjärven kunnan määräys val las sa oleva kuntakonsernin tytäryhtiö. Kiinteistössä on kuluneiden vuosien aikana ollut suhteellisen korkea käyt tö as te, ja sen seurauksena on ilmennyt tarve ryhtyä kiinteistön kor jaus toi men pi tei siin toiminnan monipuolisuuden ja kiinteistön arvon ja laadun säilyttämiseksi. Erityistä korjaus ja päivittämistarvetta on sosiaalisissa tiloissa ja kiinteistötekniikassa. Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2012 talousarviokokouksessaan ( ) että selvitetään Kauppakeskus Paletin laa jen nusmah dol li suut ta, ja siinä yhteydessä tehtäisiin myös peruskorjaustyöt van hal le osalle kiinteistöä. Suunnitellusta laajennushankkeesta kui ten kin luovuttiin, mutta peruskorjaushanketta on viety eteenpäin Kyy jär ven Paletti Oy:n toimesta sellaisella aikataululla, että työt voitai siin saada suoritettua vuoden 2015 aikana. Yhtiön hallitus perusti hank keel le ohjausryhmän, jonka muodostivat Matti Vihinen, Voitto Hy vä ri nen, Jouni Saukko, Hannu Autio, Jouko Huumarkangas ja Ee ro Ylitalo. Peruskorjaushankkeen rakennuskonsultiksi valittiin Ram boll CM Oy ja vastaavana projektipäällikkönä rakennuskonsultin ta hol ta on toiminut Seppo Kolho. Peruskorjaushanke on nyt edennyt siihen vaiheeseen että urak ka kilpai lu on käyty, ja ohjausryhmällä on valmius esittää yhtiökokoukselle ura koit si joi den valintaa sen jälkeen kun rahoitusjärjestelyt ovat kunnos sa. Hankkeen arvioitu kustannus on n Hankkeen rahoittamiseksi Kauppakeskus Paletti Oy:n hallitus esittää Kyy jär ven kunnalle, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen Kyyjär ven Paletti Oy:n Kuntarahoitukselta saatavan euron lai nan vakuudeksi. Kyyjärven kunnan toimialaan on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan kun nal le kuuluu lakisääteisten peruspalvelujen lisäksi kuntalaisten kan nal ta välttämättömistä palveluista huolehtiminen. Väestön ikärakenne yhdessä kunnan maantieteellisen sijainnin kans sa asettavat suuria haasteita kunnalle lakisääteisten pal ve lu tehtä vien ja niitä lähellä olevien palvelujen järjestämiselle ja tuot ta mi selle. Kauppakeskus Paletin rooli edellä mainitussa toiminnassa on Kyy jär ven kaltaisessa kunnassa erittäin keskeinen. On varsin to dennä köis tä, että ellei Kyyjärven kunta olisi vuosituhannen lopulla tehnyt

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ in ves toin ti pää tös tä kauppakeskuspalveluihin, olisivat myös kun talais ten peruspalvelut kunnassa tänä päivänä huomattavasti huo nom mal la tasolla. Pienillä, matalan palvelutason omaavilla kunnilla on myös tällä hetkel lä vaikeuksia rekrytoida pätevää henkilöstöä esimerkiksi opetusja terveydenhuoltoon. Riittävä palvelutaso lisää kunnan ve to voi maisuut ta ja varmistaa siten peruspalveluiden laadukkaan toteuttamisen kun ta lai sil le. Kyyjärven kunnan osalta Kauppakeskus Paletilla on todis tet ta vas ti ollut merkitystä sille, että Kyyjärvelle on onnistuttu rek rytoi maan osaavaa henkilöstöä päivähoidosta vanhushuoltoon. Kyyjärven kunnalla on myös suunnitelmia hyödyntää Kauppakeskus Pa le tin tiloja yhä enemmän perinteiseen kunnalliseen toimintaan. Pe rus kor jaus hank keen yhteydessä on tehty suunnitelmat mm. kun nan toi mis ton siirtämisestä kyseiseen kiinteistöön. Keskusteluissa on ol lut myös kirjaston sijoittuminen kauppakeskukseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että Kauppakeskus Paletin mah dol lista mil la palveluilla on suora heijastusvaikutus myös lakisääteisten kun nal lis ten peruspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen Kyy järvel lä. Tästä syystä Kyyjärven kunnalla on syytä olla keskeisesti muka na sen tytäryhtiön omistaman kiinteistön peruskorjaushankkeessa ra hoi tuk sen varmistajana. Hallintosäännön 4. luku 20 mukaisesti "Kunnanvaltuusto päättää takauksista." Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa oma vel kaisen takauksen Kyyjärven Paletti Oy -nimiselle yhtiölle myönnettävän lai nan pääoman, koron, viivästyskoron sekä lainanhoito- ja pe ri misku lu jen maksamisen vakuudeksi.lainan pääoma on Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Lauri Lahtinen ja esittelijänä toimi Maija-Liisa Immonen Jouko Huumarkangas, Jari-Pekka Uusisalo, Johanna Humalajoki ja Eero Ylitalo poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi, eivätkä osallistuneet keskusteluun eikä päätöksentekoon tässä pykälässä.

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset asiat Kh Kunnanhallitus on että tiedonkulun parantamiseksi jatkossa jokaisessa kun nan hal li tuk sen ko kouk sessa käsitellään ajankohtaisia asioita. Tällöin mm. kunnanjohtaja voi in for moida kunnanhallitus ta val mis telussa olevista asiois ta se kä selvit tää muita ajankohtaisia ja vi reillä olevia asioita. Kun nanhal li tuksella on myös mahdollisuus tuo da esiin on gelmakoh tia, tehdä korjauseh do tuksia sekä ohjeistaa kun nan edus tajaa otta maan tietty kanta toi mi elimes sä tai esittämään tiettyä asiaa Esitys: Kunnanhallitus käy keskustelun ajankohtaisista asioista. Kunnanhallitus keskusteli Kyyjärven kuntakeskuksen kevyen liikenteen väylien kunnosta ja niiden suhteen tehtävistä toimenpiteistä. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy: Salkkuraportti Keski-Suomen liitto: -Keski-Suomen maakuntavaltuuston kannanotto työ- ja elinkeinoministeriölle Saarijärven- Viitasaaren seutukunnasta työllisyyden ja yrittäjyyden kokeilualue - Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Maakuntahallituksen esityslista - Maakuntahallituksen pöytäkirja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Tiedoksi päätös nro Tilausliikenne A.Kainulainen Oy:n reittiliikenneluvan nro peruuttaminen alkaen Keski-Suomen ELY-keskus: Tiedoksi päätös nro Karstulan Liikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimusta koskeva muutos Valvira: Päätös ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Hoivapalvelu Metsätähti Oy) Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Viitasaaren kaupunki: Ympäristölautakunnan esityslista Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: - Valtuuston kokouskutsu/asialista - Hallituksen pöytäkirja Ympäristöministeriö: Kirje Kulttuuriympäristöstrategia Kunnanhallitukselle tulleet kutsut/koulutustiedotteet: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri / Jyväskylän yliopisto: - Kutsu Monitieteelliseen tiedepäivään Jyväskylän yliopistolle Julkisen kaupanvahvistajan lähettämät kiinteistönluovutusilmoitukset - Jaakkola Laitala

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh Kokouksessa on nähtävillä seuraavat asiakirjat: - Kunnanjohtajan sekä muiden kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta Pöytäkirjat: Sivistyslautakunta ja tarkastuslautakunta Esitys: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedoksi ja toteaa samalla, ettei päätöksissä ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus teh dään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Kyyjärven kunnanhallitus Honkalehdontie 8 PL Kyyjärvi faksi (014) Pykälät: 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisu vaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Sähköpostiosoite: faksi Vaihde Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus Itäinen puistotie 1 PL HELSINKI Pykälät Valitusaika 14 päivää

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot