Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta"

Transkriptio

1 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Yleinen palaute 1.1 Kokonaisuudistus ja ehdotuksen tavoitteisiin Lausunnonantajat kannattavat yleisesti säätiölain kokonaisuudistusta. Kokonaisuudistusta kannattavista lausunnonantajista kilpailu- tai verotusvaikutuksiin tai hallinnollisen taakan kasvuun huomiota kiinnittävät toiminnallisia ja muita jatkuvarahoitteisia säätiöitä edustavat tahot, yrittäjät ja TEM. Kokonaisuudistusta kannattavista lausunnonantajista säätiöiden ominaispiirteiden säilymistä nimenomaisesti edellyttää suuri osa säätiöistä ja niitä edustavista tahoista, hallintopalveluiden tarjoajat, palkansaajajärjestöt, rekisteriviranomainen, osa muista viranomaisista ja tutkijat. Kokonaisuudistusta kannattavista lausunnonantajista osa pitää voimassa olevaan lakiin verrattuna huomattavasti suurempaa säännösmäärää, olettamasäännöksiä tai säännösten yksityiskohtaisuutta ongelmallisena. ARVIO ja EHDOTUS: Säätiölaki saatetaan ajan tasalle kokonaisuudistuksella. Jatkovalmistelussa yksittäisten säännösehdotusten tarpeellisuus ja tarkistustarve arvioidaan lausuntojen ja muun hankittavan lisäselvityksen perusteella. Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten säätiöiden asemaa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja tehostetaan perusteettomien lähipiirietujen tehokasta estämistä. Säätiölaista säätiöille aiheutuvaan hallinnolliseen taakkaan sekä säätiövalvonnan tehokkuuteen ja kuluihin kiinnitetään erityistä huomiota jatkovalmistelussa. Hallituksen esitys valmistellaan niin, että uudella säätiölailla ei ole välittömiä vaikutuksia säätiöiden verotukseen. 1.2 Lakiehdotuksen ulkopuolelle jätetty säätiöoikeudellinen sääntely Jakautumissäännösten lisäämistä säätiölakiin ehdotti VH, jonka mukaan tosiasiassa säätiöiden jakautumisia kuitenkin toteutetaan mm. perustamalla toinen säätiö, jolle olemassa oleva säätiö lahjoittaa varallisuuttaan ja/tai toimintaa. Professori Halila sen sijaan katsoo, että säätiöiden jakautuminen (fissio) voidaan puolestaan hoitaa parhaiten sellaisin käytännön järjestelyin kuten lahjoittamalla osa säätiövarallisuudesta eteenpäin, joita mietinnössä on osoitettukin. ARVIO JA EHDOTUS: Säätiön jakautumisesta ei ehdoteta erityissäännöksiä työryhmän mietinnössä mainituista syistä. Eläkesäätiö on erityislaissa säännelty yksityisoikeudellinen säätiötyyppi eikä julkisoikeudellinen säätiö huomauttaa Eläkesäätiöyhdistys. ARVIO JA EHDOTUS: Tarkistetaan yleisperusteluita lausunnon mukaisesti.

2 2 1.3 Epäitsenäisten säätiöiden sääntelytarve Asiaan kantaa ottaneet lausunnonantajien kannattavat epäitsenäisten säätiöiden jättämistä edelleen säätiölain ulkopuolelle (SRNK ym., Litteratursälskapet, Konstsamfundet, Metsämiesten säätiö, FK ja professori Halila) työryhmän mietinnöstä ilmenevillä perusteilla. Nämä lausunnonantajat pitävät myönteisenä sitä, ettei mietinnössä ehdoteta muutoksia lähinnä pankkien hallinnoimien epäitsenäisten säätiöiden (omakatteisten rahastojen) käytäntöihin SRNK ym., Metsämiesten säätiö ja FK). Litteratursällskapet ja Konstsamfundet pitävät työryhmän johtopäätöstä ainoana toimivana vaihtoehtona. Käytännössä epäitsenäisissä säätiöissä ei ole ollut ongelmia. Esimerkiksi Litteratursällskapet hallinnoi useita satoja tällaisia rahastoja ilman että ongelmia olisi ilmennyt. Toisaalta säätiölain ulottamisesta tällaisiin rahastoihin voisi aiheutua ongelmia mm. sen vuoksi, että usein yhdistyslakia soveltavat yhdistykset hallinnoivat tällaisia rahastoja ja tällaisen yhdistyksen pitäisi soveltaa kahta eri lakia toiminnassaan ja tällaisten rahastojen hallinnossa. 1.3 Muu lainsäädäntö ARVIO: Ei muuteta ehdotusta, epäitsenäisten säätiöiden osalta HE:ssa viitataan mietintöön. Valtion tukema asuntotuotanto. YM viittaa valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvien yleishyödyllisyyssäännösten osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n lausunnossa esitettyihin näkemyksiin ja toteaa, että säätiölain valmistelussa on tärkeää ottaa huomioon ARA:n yleishyödyllisiksi nimeämien säätiöiden asema. Säätiölain säännösten lisäksi yleishyödyllisiksi nimettyjä säätiöitä koskevat myös vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) ja aravarajoituslain (1190/1993) mukaiset vaatimukset. Näistä yleishyödyllisyyssäännöksistä aiheutuu yleishyödyllisiksi nimetyille säätiöille osin pidemmälle meneviä rajoituksia kuin säätiölaista. Jos säätiö haluaa yleishyödyllisen yhteisön aseman, on sen siten myös sitouduttava yleishyödyllisyyssäännösten mukaisiin tiukempiin rajoituksiin. Tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, koska yleishyödyllisyyssäännökset ovat erityislain asemassa suhteessa yleislakina sovellettavaan säätiölakiin. ARA huomauttaa, että asuntolainsäädäntö ja siihen sisältyvät yleishyödyllisyyssäännökset ovat erityistä lainsäädäntöä, jonka tulisi olla ensisijaista suhteessa yleislakeihin, jollainen säätiölaki on. ARA esittää, että uuden säätiölain valmistelua jatkettaessa kiinnitettäisiin vielä erityistä huomiota siihen asemaan, joka säätiöillä on yhteiskunnan rahallisen tuen, muun muassa ARA-asuntojen korkotuen ja investointiavustusten, saajina. ARVIO JA EHDOTUS: Täydennetään yleisperusteluita lausuntojen mukaisesti. Verotus. VM huomauttaa, että säätiön harjoittama liiketoiminta vaikuttaa säätiön yleishyödyllisyysarviointiin verotuksessa. Verotus- ja oikeuskäytännössä on katsottu, ettei säätiötä voida pitää tuloverolain (1535/1992) 22 :ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä, jos säätiön yleishyödyllinen toiminta on jäänyt vähäiseksi suhteessa sen harjoittamaan liiketoimintaan (KHO 2000:15). Näin ollen mahdollisuus nykyistä laajempaan liiketoiminnan harjoittamiseen saattaisi tosiasiallisesti vaikuttaa säätiön verotukselliseen asemaan, mikä myös olisi otettava huomioon, kun arvioidaan säätiöiden verovalvonnan laatua ja laajuutta. OKM katsoo, että työryhmän tehtävä on ollut pelkästään säätiöoikeudellinen. Myös yleishyödyllisten yhteisöjen, mukaan lukien säätiöt, verotuskysymykset ovat kuitenkin olleet viime vuosina vahvasti esillä. Liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen saattaa vaikuttaa yleishyödyllisten säätiöiden verotukseen hyvinkin voimakkaasti. Jatkossa tulisikin arvioida uudistuksen mahdolliset vaikutukset yleishyödyllisten säätiöiden verotukseen VTV katsoo, että säätiölain uudistaminen mietinnössä esitetyllä tavalla osaltaan korostaa yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevan sääntelyn uudistamistarvetta, koska tuloverolain säännökset yleishyödyllisyydestä ovat hyvin yleisluonteiset ja tulkinnanvaraiset ja mietintö osaltaan lisännee säätiömuodossa harjoitettavan liiketoiminnan määrää. VTV huomauttaa lisäksi, että mietinnössä on useassa yhteydessä korostettu toiminnan luonteen määrittelyn erillisyyttä säätiölainsäädännön ja verolainsäädännön välillä Tarkastusvirasto on katsonut säätiölainsäädännön kehittämistä koskevasta arviomuistiosta antamassaan lausunnos-

3 3 sa, että säätiölain ohella yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskeva sääntely olisi otettava uudistettavaksi. Asiaa on käsitelty tarkastuskertomuksessa 210/2010 Säätiöiden valtiontuki ja valvonta ARVIO: Vaikka työryhmän ehdotus säätiön harjoittaman elinkeinonsääntelyksi ei sinänsä vaikuttaisi suoraan nykyisten ja uusien säätiöiden toimintaan, jos säätiö ei harjoita elinkeinotoimintaa, yleinen mielikuva säätiöiden toiminnasta saattaisi muuttua siten, että kaikilta säätiöiltä vaadittaisiin enemmän tietoja verotuksen yhteydessä ja ainakin siirtymävaiheessa säätiöiden verotukseen voisi joissakin tapauksissa liittyä uusia epävarmuustekijöitä. EHDOTUS: Lakiehdotusta muutetaan siten, että säätiö voi harjoittaa vain sen toimintamuotoihin välittömästi liittyvää liiketoimintaa ja muuta säännöissä määrättyä liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. Näin muotoiltuna liiketoiminnan sääntely vastaa voimassa olevaa yhdistyslakia. Muutoksesta seuraa myös, että verotuksessa säätiöiden liiketoimintaa arvioidaan samoilla kriteereillä kuin yhdistysten liiketoimintaa. Muu yhteisölainsäädäntö. SY ehdottaa harkittavaksi, että myös yhdistyksen toimitusjohtajan asema säänneltäisiin laissa samoin periaattein toimielimenä, eikä työsuhteisena työntekijänä, kuin ehdotetussa säätiölaissa. Yhdistyksiä ja säätiöitä voi tässä suhteessa pitää hyvin samantyyppisinä oikeushenkilöinä. ARVIO: Viimeisen yhdistyslain muutoksen valmistellut työryhmä ehdotti vuonna 2009 toimitusjohtaja-toimielimen sääntelyä, jota vastustettiin laajasti lausuntokierroksella ja uudistuksesta luovuttiin jatkovalmistelussa. EHDOTUS: Ei ehdoteta vastaavaa muutosta yhdistyslakiin säätiölainsäädännön uudistamisen yhteydessä. OKM haluaa kiinnittää huomiota yliopistolain mukaisten säätiöyliopistojen osalta siihen, että esityksen perusteluteksteissä ei näitä ole huomioitu. Soveltamiseen liittyvien epäselvyyksien välttämiseksi erityislain (yliopistolaki) ja säätiölain välillä tulisi tulevassa hallituksen esityksessä tarkemmin ottaa kantaa tähän asiaan. ARVIO JA EHDOTUS: Tarkistetaan perusteluita lausunnon mukaisesti. Eurooppalainen säätiö. YM huomauttaa, että toimintaympäristön muutoksen osalta on todettu muun ohella, että valtiolliset rajat ylittävien haasteiden, kuten ympäristöongelmien kasvun myötä säätiölainsäädännön tulisi tarjota riittävät mahdollisuudet myös säätiömuotoiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Nyt valmistelussa oleva laki koskee kuitenkin vain kansallista säätiösääntelyä, kun taas aloite mm. eurooppalaisen säätiömuodon luomiseksi on mietinnön mukaan vireillä EU:n piirissä. ARVIO JA EHDOTUS: Suomi lähtökohtaisesti kannattaa eurooppalaista säätiömuotoa, kunhan tällaisen säätiömuodon käytettävyyttä haittaavat asetusehdotuksen yksityiskohdat on selvitetty ja korjattu. Eurooppasäätiöasetusehdotus on muuttunut neuvoston valmistelevassa käsittelyssä (työryhmä ja Coreper) siten, että siitä on poistettu kaikkien jäsenvaltioiden ongelmallisena pitämä erityinen verosääntely. Säätiöiden rajat ylittävän toiminnan verotusta on tarkoitus kehittää EU:n yleisten verotusta koskevien periaatteiden, sääntelyn ja sopimusten pohjalta rajat ylittävää säätiötoimintaa helpottavaan suuntaan. Näillä näkymin asetusehdotuksen yksityiskohtiin liittyy jäsenvaltioiden mielestä edelleen niin paljon ongelmia ja muuta lisäselvitystä tarvitsevia seikkoja, että on epävarmaa, voidaanko asetus hyväksyä ennen ensi kevään EU-vaaleja. Jos asetuksen periaatteita ei voida hyväksyä poliittisella tasolla lähiaikoina, asetuksen käsittely siirtyy käytännössä EU-vaalien jälkeiseen aikaan. 1.4 Ehdotuksen vaikutukset

4 4 Arviot lakiuudistuksen vaikutuksista ovat pääosin oikeat, mutta ehdotetulla sääntelyllä niihin ei välttämättä päästä SRNK ym., Kansan Sivistysrahaston, ja Metsämiesten säätiön mukaan. Ehdotus ei välttämättä tehostaisi säätiöiden toimintaa ja parantaisi niiden tuloksellisuutta. Tällainen arvio ei ole perusteltu ainakaan apurahasäätiöiden osalta, jotka ovat jo nyt hallinnoltaan erittäin tehokkaita. Lisääntynyt sääntely saattaa kasvattaa säätiöiden hallintokustannuksia. Hallintokulujen lisääntyessä varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin jää vähemmän. Mikäli säätiöiden omaleimaisuus lakiuudistuksen myötä vähenee ja niiden yleishyödyllinen asema vaarantuu, myös uhka yksityishenkilöiden lahjoitusten ja kansalaisten arvostuksen tyrehtymiseen kasvaa. Säätiöinstituution kehittämisen tulisi kannustaa myös tulevaisuudessa lahjoittamaan yksityistä varallisuutta käytettäväksi yhteiseksi hyväksi. Arvio säätiöiden toiminnan tehokkuuden lisääntymisestä ei välttämättä pitäne paikkaansa, koska Lakimiesliiton käsityksen mukaan säätiöitä hoidetaan jo nykyisellään varsin kustannustehokkaasti hallintokustannusten ollessa tyypillisesti noin 12 % jaetun tuen määrästä Toisaalta keskeisten periaatteellisten lakimuutosten vaikutuksia ole arvioitu koko säätiöinstituution tai suomalaisen yhteiskunnan kannalta riittävästi, katsoo PRH. Kokonaisuudessaan lakiehdotuksen vaikutusarviointi on jäänyt ohueksi. Jatkovalmistelussa tulisikin laatia yksityiskohtaisempi ja tarkempi vaikutusarviointi sekä nykyisten säätiöiden toiminnan kannalta, uuden lain mukaan perustettujen säätiöiden toimintaedellytysten kannalta sekä lakiehdotuksesta säätiöinstituutiolle seuraavista vaikutuksista yhteiskunnalle. Mietinnössä ei ole esitetty vaikuttavuusarvioita siitä, missä määrin säätiöiden määrän tai säätiömuodossa harjoitettavan liiketoiminnan odotetaan kasvavan, huomauttaa VTV. Mietinnössä ei ilmene, miksi säätiöiden perustamisen lisääminen olisi tavoiteltavaa tai mitä tavoitellaan jatkuvarahoitteisen säätiön perustamisen helpottamisella, tai onko toiminnan harjoittaminen säätiömuodossa sellaisilla alueilla, joihin osakeyhtiö toiminnan järjestäytymismuotona luontevasti soveltuu, ylipäänsä toivottava ilmiö, huomauttaa VTV. Tavoitteiden jääminen avoimeksi vaikeuttaa vaikutusten arviointia ja erityisesti lainsäädännön vaikutusten jälkiseurantaa. VTV on kiinnittänyt huomiota vaikutusarviointien tietoperustaan esimerkiksi eduskunnalle antamassaan vuoden 2012 vuosikertomuksessa (K 17/2012 vp, s. 76). Lakiehdotus lisää hallituksen jäsenten vastuuta Lasten Päivän Säätiön mukaan. Tämä ei voi olla aiheuttamatta keskustelua hallituksen jäsenten palkkioista ja siitä, miten hallituksen tulee valita. Tämä aiheuttanee ehdotetulla tavalla lisää kustannuksia säätiöille. Toimintakertomus- ja tilinpäätöstietojen avoimuuden lisääntyminen todennäköisesti vähentää mahdollisuutta käyttää säätiötä hyväksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaympäristössä, arvioi SM. Lakiehdotuksilla ei ole vaikutusta poliisin toimintaan. Lakiehdotus lisää resurssitarvetta säätiöiden rekisteröintitoiminnoissa sekä nostaa rekisteröintikustannuksia ja maksuja, arvioi PRH. PRH myös katsoo, että lakiehdotus lisää PRH:n työmäärää. Uudistuksesta aiheutuisi rekisteriviranomaisena toimivalle PRH:lle ainakin kertaluonteisia, tietojärjestelmien muuttamisesta johtuvia kustannuksia VM:n mukaan. Julkisen hallinnon tehostaminen tai muut vastaavat muutokset eivät sinällään merkitse tarvetta voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön muodossa harjoitetun toiminnan siirtämistä säätiömuotoiseksi, katsoo VTV. Osakeyhtiömuodossa harjoitetussa toiminnassa julkisella sektorilla on omistajana lähtökohtaisesti paremmat toimintaan vaikuttamismahdollisuudet kuin säätiömuodossa harjoitetussa toiminnassa, koska osakeyhtiössä julkinen taho pystyy omistajana käyttämään tarvittaessa suoraan OYL:n omistajan päätöksenteko-oikeutta. Hallituksen esitykseen tulisi ottaa suunnitelma uuden lain säätämisen jälkeen tehtävästä vaikuttavuusarvioinnista koskien uuden lain vaikutusta säätiöiden määrään ja toiminnan luonteeseen, ehdottaa

5 5 VTV. VTV huomauttaa, että liiketoiminnan vapauttaminen osaltaan alentanee kynnystä säätiön perustamiseksi. ARVIO JA EHDOTUS: Täydennetään vaikutusarviota mm. lausuntopalautteen sekä oikeusministeriön tekemien säätiöiden sääntö- hallintokäytäntöä ja taloutta koskevien selvitysten perusteella (säätiöiden taloudesta käytettävissä olevia tilinpäätöstietoja päivitetään ja tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan). 2.7 Lakiehdotuksen rakenne ja lainsäädäntötekniikka Tiivistelmä Ehdotettua lainsäädäntötekniikkaa kannattavat lausunnonantajat (SOSTE, Takuu-säätiö, Asianajoliitto, AKAVA, VTV), katsoivat, että esitetty rakenne on selkeä ja ymmärrettävä (SOSTE, Takuu-säätiö, VTV). Lausunnonantajat katsoivat myös, että ehdotus jättää riittävästi liikkumavaraa säätiöille, mutta myös mahdollistaa toiminnan olettamasääntöjen mukaisesti (SOSTE, Asianajoliitto, VTV). Toisaalta erityisesti suuri osa säätiöistä oli sitä mieltä, että ehdotettu laki on liian pitkä ja sääntely liian yksityiskohtaista (SRNK ym., Juselius Stiftelse, Erkon säätiö, Metsämiesten säätiö, Kymin Oy:n säätiö, Palkansaajasäätiö, Kansallisoopperan säätiö, Espoon kaupunginteatterisäätiö, Teatteriyhdistys, Arcada säätiö, Lakimiesliitto, Hallitusammattilaiset, SY, VM ja Professori Halila). Lisäksi monissa lausunnoissa olettamasäännösten käyttöä pidettiin olemassa olevien säätiöiden kannalta ongelmallista (SRNK ym., Juselius stiftelse, Konstsamfundet, Litteratursällskapet, Metsämiesten säätiö, Palkansaajasäätiö, Espoon kaupunginteatterisäätiö, Arcada-säätiö, Lakimiesliitto, VM ja Professori Halila). Useiden säätiöiden ja niitä edustavien tahojen mukaan kunkin säätiön käyttämästä hallintomallista pitäisi aina määrätä yksityiskohtaisesti säännöissä (SRNK ym., Konstsamfundet, Litteratursällskapet, Metsämiesten säätiö, Palkansaajasäätiö, Espoon kaupunginteatterisäätiö, Erkon säätiö, VM ja Professori Halila). 1 Osa lausunnonantajista piti ongelmallisena osakeyhtiölain käyttämistä säätiölainsäädännön mallina (Kulttuurirahasto Konstsamfundet, Litteratursällskapet, Thuringin säätiö, Åbo Akademi, KHT ja Professori Halila). Lakiteknisenä seikkana osa lausunnonantajista oli sitä mieltä, että lakitekstissä tulisi käyttää ehdotuksesta poiketen ihminen ilmauksen sijasta lainsäädännössä yleisesti käytettyä luonnollinen henkilö ilmausta (Kulttuurirahasto, Kymin Oy:n säätiö, TEM ja Professori Halila). Lausunnonantajat ehdottivat pitäytymistä termissä luonnollinen henkilö. ARVIO: Työryhmän ehdottamat olettamasäännöt perustuvat laajaan ja kattavaan selvitykseen olemassa olevasta sääntökäytännöstä (OMSO 47/2012). Olettamasääntöjen avulla säätiön perustamista suunnitteleva saa suoraan laista hyvän kuvan yleisestä sääntökäytännöstä, mikä helpottaa mm. säätiön perustamista ja sääntöjen kirjoittamista. Yleisesti noudatettua käytäntöä vastaavien olettamasääntöjen perusteella säätiön perustaja voi helpommin selvittää yleensä toimivana pidetyn säätiön hallintomallin. Vastaavasti säätiön hallintoon osallistumista harkitseva ja säätiön kanssa asioiva voi helpommin arvioida kyseisen säätiön hallintoa. Olettamasäännöistä on saatu hyviä kokemuksia osakeyhtiö-, osuuskunta- ja asunto-osakeyhtiölainsäädännön kohdalla. Olemassa olevien säätiöiden säännöissä on jo nimenomaiset määräykset olettamasäännösten kattamista seikoista (hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, toimikausi ja valintatapa), joten olettamasäännöt eivät vaikuta näiden säätiöiden asemaan. Ne vanhat ja uudet säätiöt, joiden mielestä toimielimien 1 Ks. myös sääntöjen sisältöön liittyvät yksityiskohtaiset kommentit sääntöjä koskevan 2 luvun 3 :n kohdalla.

6 6 jäsenet valitsemisesta, jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta on tarpeen määrätä säännöissä, voivat edelleen määrätä näistä seikoista säännöissään. Lausuntopalautteessa ainoana joidenkin säätiöiden kannalta mahdollisena konkreettisena epäkohtana mainittu hallituksen ja hallintoneuvoston varajäsenten valitsemismahdollisuutta koskeva olettamasäännös ei olennaisesti nopeuta hallituksen täydentämistä eikä vähennä siitä aiheutuvia kuluja, koska yleensä säätiön hallituksen täydentämisestä voidaan varsin helposti päättää myös vuosikokousten välillä. Olettamasääntöihin kriittisesti suhtautuvien lausunnonantajien tavoite, kaikki hallinnon järjestämiseen tarvittavat määräykset kattavat säännöt, ei käytännössä voi toteutua, koska käytännössä sääntöjä ei kirjoiteta niin kattaviksi, että kattaisivat kaikki hallinnon päätöksenteossa eteen tulevat tilanteet hallituksen kokouksen koollekutsumisesta hallituksen jäsenten tiedonsaantioikeuteen, esteellisyystilanteisin, äänestyssääntöihin, eriävän mielipiteen esittämiseen ja päätösten pöytäkirjaamiseen ja pöytäkirjojen säilyttämiseen asti. Joka tapauksessa hallituksen toiminnassa on tutustuttava ainakin säätiölakiin. Muu yksityiskohtainen menettelytapoja koskeva sääntely koskee sellaisia yleensä toistuvasti esiintyviä tilanteita, joiden osalta muissa yhteisömuodoissa on nähty tarvetta hyvän käytännön kirjaamiseen säännöstasolle (esimerkiksi toimielinten kokousten järjestäminen, kokouskutsut, päätöksenteko, eriävän mielipiteen kirjaaminen, pöytäkirja ja sen säilyttäminen). Käytännössä esimerkiksi osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja asunto-osakeyhtiöiden osalta näitä seikkoja koskeva epätietoisuus ja riidat ovat hyvin harvinaisia, koska niitä koskevissa laeissa on ehdotusta vastaavat säännökset. Ehdotettu sääntely vastaa vakiintunutta hyvää hallintotapaa. Käytännössä säätiön sulautuminen ja purkaminen ovat erittäin poikkeuksellisia toimia, joten näitä tilanteita koskeva laajan sääntelyn sijoittaminen säätiöissä toistuvasti sovellettavan sääntelyn jälkeen parantaisi lain luettavuutta. EHDOTUS: Lähdetään siitä, että yleistä sääntökäytäntöä vastaavat olettamasäännöt ja muu ehdotettu yksityiskohtainen sääntely lähtökohtaisesti säilytetään. Selvitetään syksyn aikana olettamasääntöjä ja yksityiskohtaisia menettelytapasääntöä kritisoineiden lausunnonantajien konkreettiset ongelmat ja arvioidaan, onko olettamasäännöksiä ja muuta yksityiskohtaista sääntelyä tarpeen muuttaa tai poistaa. Hallituksen varajäsenten valintaa koskeva olettamasäännös poistetaan, koska säätiöiden hallitusten täydentäminen tarvittaessa kesken tilikauden on lähes aina varsin helppoa eikä siitä aiheudu merkittäviä kustannuksia toisin kuin osakeyhtiöissä, joissa täydentämisestä päättävän yhtiökokouksen järjestämisestä voi aiheutua merkittävät kustannukset. Hallituksen jäsenen erottamisoikeutta koskeva olettamasäännös poistetaan, koska se voi olla ongelmallinen säätiöiden erilaisuuden vuoksi. Muutetaan lakiehdotuksen rakennetta lain käytettävyyden parantamiseksi siten, että säätiön sulautumista ja purkamista koskevat säännösmäärältään suuret, vain harvoja säätiöitä yhden kerran koskettavat luvut 7 ja 8 siirretään toistuvasti säätiöissä sovellettavien lukujen jälkeen eli 12 luvun (rangaistussäännökset) jälkeen.

7 7 Kieliasun kritiikki. Professori Halila huomauttaa, että muutamassa kohdassa ehdotusta sanat säätiö ja yhtiö ovat saattaneet mennä sekaisin tai on käytetty oikeuskielessä torjuttuja svetisismejä. Kulttuurirahasto, Kymin Oy:n säätiö, TEM ja Professori Halila huomauttavat, lukuisissa lakiehdotuksen kohdissa on käytetty termiä ihminen tarkoittamassa lainsäädännössä perinteisesti käytettyä ilmaisua luonnollinen henkilö. Kymin Oy:n säätiö ja Kulttuurirahasto katsovat, että lakiehdotuksessa tulisi käyttää termiä luonnollinen henkilö ARVIO: Ihminen-ilmausta käytetään myös muussa lainsäädännössä (esim. Finlexissä hakusanalla ihmi* saa 219 osumaa). Luonnollinen henkilö ilmaus ei ole yleisesti tunnettu kansalaisten keskuudessa vaikka ilmausta käytetään laajasti perinteisesti lakikielessä. EHDOTUS: Ei muuteta ehdotuksen kieliasua tältä osin. 3 Säännöskohtaiset kommentit 1 Luku. Säätiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 2 Toiminnan tarkoitus, toimintamuodot, oikeushenkilöllisyys ja rajoitettu vastuu Ehdotuksen mukaisten säätiön tunnusmerkkien ja määritelmien lisäämistä säätiölakiin nimenomaisesti kannatti osa toiminnallisista ja muista jatkuvarahoitteisista säätiöistä, järjestöistä ja viranomaisista (Sairaanhoitajien säätiö, Teatteriyhdistys, Kansallisoopperan säätiö, Kössi-säätiö, Espoon kaupunginteatterisäätiö, Teatteriyhdistys, RAY, Kuntaliitto, VH, VM ja OKM) kannatti. Sairaanhoitajien säätiö ja Kössisäätiö kannattivat erityisesti sitä, ettei säätiön tarkoituksena voi olla erityisen taloudellisen edun tuottaminen lähipiirille. Lisäksi ehdotusta kannattaneista lausunnonantajista Lasten Päivän Säätiö, Espoon kaupunginteatterisäätiö ja VH esittivät muutosehdotuksia säännöksen parantamiseksi. Lasten Päivän Säätiö huomautti, että vaikka säätiön perustamista ei ole tarvetta sitoa hyödyllisyyteen, on ehdotus nykymuodossaan epäselvä ja tulkinnanvarainen, eikä Lasten Päivän Säätiö pidä sitä kannatettavana. Lasten Päivän Säätiön mukaan ehdotus voi estää säätiötä maksamasta esimerkiksi avustuksia perustajana olleelle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tehtävänä on hyödyn tuottaminen muulle kuin lähipiiriin kuuluvalle. Säätiön tarkoituksen sitomista aatteellisuuteen tai hyödyllisyyteen pitää erityisen tärkeänä suurin osa apuraha- ja muista pääomasäätiöistä ja niitä edustavista tahoista sekä osa toiminnallisista ja muista jatkuvarahoitteisista säätiöistä pitää tärkeänä (SRNK ym., Kulttuurirahasto, Konstsamfundet, Litteratursällskapet, Thuringin säätiö, Metsämiesten säätiö, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Teatteriyhdistys ja Kansallisoopperan säätiö ja KHT). Nämä lausunnonantajat tekivät useita ehdotuksia sääntelyn parantamiseksi ja toivoivat selvempää ja yksiselitteisempää sääntelyä erityisesti säätiön tarkoitukseen, varojen käyttöön, liiketoimintaan ja erityisen taloudellisen edun määritelmään liittyen. SRNK ym. ehdottavat säätiön tarkoituksen määrittämistä uudessa laissa seuraavasti: Säätiön tarkoituksena on tukea tai harjoittaa säännöissä määriteltyä hyödyllistä toimintaa Vastaavan suuntaista määritelmää ehdottavat myös Konstsamfundet, Litteratursällskapet ja Åbo Akademi. Ehdotetun sääntelyn katsottiin myös olevan liian tulkinnanvaraista ja jättävän tilaa erilaisille tulkinnoille esimerkiksi liiketoiminnan harjoittamisen ja tarkoituksen toteuttamisen eroista. Lisäksi suuri osa apurahasäätiöistä ja SRNK ym., Metsämiesten säätiö, Kymin Oy säätiö, Palkansaajasäätiö, Sivistysrahasto, Hammaslääketieteen säätiö ja VTV totesivat, että lähipiirisäännösten soveltamisessa keskeinen erityinen taloudellinen etu tulisi määritellä lainsäädännössä paremmin. ARVIO: Määritelmän on katettava myös jatkuvarahoitteiset säätiöt, joten säätiötä ei voi enää määritellä pelkästään määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen varatuksi eril-

8 8 lisvarallisuudeksi. Toisaalta ei ole tarkoituksenmukaista määritellä eri tavoin toimivia ja rahoitettavia säätiöitä laissa, koska käytännössä säätiön toiminta- ja rahoitusmuodot voivat muuttua. Osa säätiöistä on niin sanottuja sekasäätiöitä, joiden rahoitus perustuu pääoman tuottoon ja jatkuvaan ulkoiseen rahoitukseen ja jotka sekä tukevat taloudellisesti että itse harjoittavat tarkoitustaan edistävää toimintaa. Voimassa olevan lain mukaan PRH:n on annettava lupa säätiön perustamiseen, jos säätiön tarkoitus on hyödyllinen (SL 5.3 ). Hyödyllisyyden sisältöä ei ole määritelty missään oikeuslähteessä ja oikeuskirjallisuudessa ilmaisua on pidetty epäselvänä. Työryhmän ehdotuksen mukaan tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen ja tarkoituksen hyödyllisyys määrittyy lähipiirietujen antamisen kiellon, säätiön johdon yleisten velvollisuuksien ja säätiön toiminnan, rahoituksen ja lähipiiritoimien avoimuuden lisäämisen kautta. Voimassa olevan lain sanamuotoa riittävästi vastaavan ilmauksen säilyttämistä kannatetaan säätiöiden julkikuvan vuoksi ja varovaisuussyistä (muutoksen mahdollinen vaikutus verotuskäytäntöön). Käytännössä suurikin osa säätiön toiminnasta voidaan olosuhteiden muutoksen myötä katsoa elinkeinotoiminnaksi. Säätiön yleishyödyllisen verostatuksen säilyttäminen on käytännössä keskeinen syy elinkeinotoiminnan yhtiöittämiseen. Yhtiöittämisen myötä säätiö voi säilyttää yleishyödyllisen yhteisön verostatuksen. Koska säätiön tarkoituksen muuttaminen sekä säätiön purkaminen ja varojen luovuttaminen muuhun yleishyödylliseen toimintaan on käytännössä vaikeata, säätiöiden mahdollisuutta toimintansa yhtiöittämiseen ei ole tarkoituksenmukaista rajata johonkin osuuteen säätiökonsernin konsernitason tuotoista tai taseesta. Säätiön sääntöjen, erityisesti tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien määräysten, perusteella arvioidaan, voiko säätiö tukea poliittista toimintaa. Vaalirahoituslainsäädäntö määrittää sen, mitä pidetään vaalirahoituksena. EHDOTUKSET: Säätiön tarkoituksen ja toiminnan sääntelyn sanamuotoa muutetaan SRNK:n ehdotuksen suuntaisesti seuraavasti: Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus. Säätiö tukee tai harjoittaa tarkoitusta edistävää toimintaa Tällainen muotoilu kattaa nimenomaisesti toiminnalliset säätiöt ja sisältää hyödyllinen sanan. Lisäksi täydennetään pykälää siten, että säätiön rahoitus voi perustua sen pääomaan ja toiminnan aikaiseen rahoitukseen. Näin täydennettynä laista käy selvästi ilmi, että laki koskee myös jatkuvarahoitteisia säätiöitä. Pyrkimystä säätiön tarkoituksen tehokkaaseen toteuttamiseen selvennetään perusteluissa. Koska säätiöllä ei ole omistajia tai jäseniä, joiden yhteisten tavoitteiden edistämiseksi toimintaa harjoitetaan, säätiön oletetaan pyrkivän toteuttamaan tarkoitustaan mahdollisimman tehokkaasti sen käytettävissä oleva varallisuus ja muut resurssit huomioon ottaen, jollei säännöistä muuta ilmene. Sallitun ja kielletyn välillisen edun rajaa selvennetään perusteluissa lausuntopalautteen pohjalta. Tulkittaessa sitä, mitkä yksittäiset toimet ovat säätiölle sallittuja, on otettava huomioon säätiön säännöistä ilmenevät säätiön tarkoitus ja toimintamuodot ja muut sääntöjen määräykset. Esimerkiksi vastikkeettomien toimien sallittavuuteen vaikuttaa se, onko säätiön sääntöjen mukaisena tarkoituksena edun saavan tahon tu-

9 9 keminen (esimerkiksi poliittisen tai muun aatteellisen toiminnan tukeminen olisi sallittua vain, jos se on sallittu säätiön säännöissä). Tällaisen määräyksen sisältävän sääntömuutoksen rekisteröinnin edellytyksiä arvioidaan samalla tavalla kuin tarkoituksen ja toimintamuotojen muuttamista yleensäkin. Säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen suhdetta liiketoiminnan harjoittamiseen selvennetään siten, että jäljempänä 1:7 :n osalta ehdotetaan liiketoimintaa koskevan pykälän muuttamista siten, että säätiössä voi harjoittaa vain sen toimintamuotoihin välittömästi liittyvää liiketoimintaa ja muuta säännöissä määrättyä liiketoimintaa. Perusteluita täydennetään siten, että toimintamuotoihin välittömästi liittyvää liiketoimintaa voi olla esimerkiksi säätiön ylläpitämässä museossa tai palvelutalossa sijaitseva, pääasiassa museon tai palvelutalon asiakkaita palveleva kahvila-, ravintola- tai ruoka- tai juoma-automaattitoiminta, museon kirjakauppa jne. Säätiön harjoittaman liiketoiminnan arvonlisäverollisuus ei ole osoitus siitä, että tällainen liiketoiminta ei liittyisi läheisesti säätiön sääntöjen mukaisiin toimintamuotoihin. Muuta sääntöjen määräykseen perustuvaa liiketoimintaa saa pykälän mukaan harjoittaa vain säätiön varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi. Käytännössä tässä tarkoitettu muu liiketoimintakin voi olla aluksi tai välillä kannattamatonta, mutta pidemmällä aikavälillä säätiö ei voi jatkaa kannattamattoman muun liiketoiminnan harjoittamista. Lisäksi perusteluita täydennetään edellä arviossa liiketoiminnan yhtiöittämisen osalta esitetyn mukaisesti. Kiellettyjen lähipiirietujen sääntelyä selvennetään siten, että erityisen sana poistetaan lakitekstistä. Perusteluita täydennetään siten, että säätiön toimintaan osallistuva lähipiiriläinen voi saada säätiöstä taloudellista etua korvauksena säätiön tarkoitusta edistävästä, säätiön toimintamuotoihin liittyvästä työstä, mutta säätiön tarkoituksena ei voi olla esimerkiksi lähipiiriläisten tukeminen sellaisen työ- tai muun sopimuksen kautta, josta säätiölle tuleva työsuoritus tai muu vastike ei ole tarpeen säätiön toimintamuotojen kannalta tai korvaus, jonka säätiö suorittaa saamastaan vastikkeesta, poikkeaa vastaavasta suoritteesta ulkopuoliselle taholle maksettavasta korvauksesta. 3 Peruspääoma ja muu perustamisvaiheen rahoitus Kiinteästä osakepääomavaatimuksesta luopumista kannattavat SM, ARA ja VH ja VTV pitää vähimmäispääomavaatimusta tehottomana keinona velkojiensuojan kannalta. SM katsoo säätiöiden perustamiskynnyksen madaltumisen olevan mahdollisesti hyvä asia. VH puolestaan toteaa peruspääomavaatimuksen laskemisen olevan erityisesti positiivista toiminnallisille säätiöille, mutta kiinnittää samalla huomiota mahdolliseen rekisteri- ja veroviranomaisen työmäärän kasvamiseen. ARA katsoi laadittavan talousarvion mahdollisesti tuottavan uutta tarpeellista tietoa säätiöiden yleishyödyllisyyden arviointiin. Toisaalta kolme lausunnonantajaa oli huolissaan siitä, että ehdotettu kolmen ensimmäisen vuoden toimintasuunnitelmaan perustuva pääomavaatimus voisi vaikeuttaa tarpeettomasti pienten säätiöiden ja toiminnallisten säätiöiden perustamista (Kymin Oy:n säätiö, VALO, Kössi-Säätiö). Tilintarkastajien (KHT ja HTM) ja TEM:n mukaan kolme vuotta on liian pitkä ajanjakso luotettavan toimintasuunnitelman laatimiseksi. Varsinkin jatkuvarahoitteiset säätiöt, jotka toimivat pääosin julkisten avustusten varassa, ovat säätiön peruspääomasta varsin vähän riippuvaisia, on OKM:n arvio vähimmäispääoman osalta. Toisaalta OKM esittää, että jatkovalmistelussa selvitettäisiin ja pohdittaisiin vielä tarkemmin euromääräisen vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen etuja ja haittoja. RAY:n mukaan raha-automaattiavustusten myöntämisen näkökulmasta selkeän vähimmäispääoman vaatimuksen puuttuminen vaikeuttaa uusien avustusta hakevien

Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013)

Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013) 1(8) Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO 15.7.2013 Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 15.5.2013 OM 11/41/2010 Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013)

Lisätiedot

Säätiölainsäädännön kehittäminen

Säätiölainsäädännön kehittäminen 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio Oikeusministeriö, Helsinki 2010 28.6.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Säätiölainsäädännön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS Sisällys 1. Uudistuksen tausta ja lähtökohdat...1 2 Arviomuistio, asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti ja

Lisätiedot

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2013 15.5.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 Hyvä lausunnonantaja Oikeusministeriön työryhmä antoi kesäkuussa mietinnön yhdistyslain tarkistamisesta (OMT 2008:3, http://www.om.fi/etusivu/vireilla/saadoshankkeet/yhtiooikeus/1172045285650).

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti 2 Sisällys 1 Yhteenveto...

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) Sosiaali- ja terveysministeriön pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta arviomuistiosta 8.2.2013 eläkesäätiö- ja

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9. Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9. Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9 Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9 Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6452 ISBN 952-466-362-7

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO?

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3. Yhdistyslain tarkistaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3. Yhdistyslain tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3 Yhdistyslain tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3 Yhdistyslain tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (nid.) 978-952-466-755-5 (PDF) Oikeusministeriö

Lisätiedot