Sisältö Contents Sivu/Page

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö Contents Sivu/Page"

Transkriptio

1

2 2

3 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus Review by the Managing Director OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking... 8 OpusCapita Electronic Banking... 9 OpusCapita Finance Treasury Solutions OpusCapita Finance Treasury Solutions OpusCapita Internet Corporate Banking OpusCapita Internet Corporate Banking OpusCapita Oyj:n hallituksen toimintakertomus Annual Report of the OpusCapita Plc Board Tuloslaskelma Profit and Loss Account Tase Balance Sheet Rahoituslaskelma Cash Flow Statements Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Auditor s report

4 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2000 alkoi vauhdilla, joka oli seurausta koko edellisen vuoden kestäneestä kysynnän kasvusta. Vuodenvaihteen ja päivämäärämuutoksen pelätyistä ongelmista tietojärjestelmissä sekä OpusCapita että pankkien rahaliikennejärjestelmät ja taloushallinnan ohjelmistot selvisivät moitteettomasti. Kevään aikana useita tietotekniikkayhtiöitä listautui ja alan yritysten osakekurssit nousivat huimasti. Sittemmin nousu taittui, ja kurssien lasku jatkuu edelleen. Myös OpusCapita Oyj:ssä tehtiin omistuspohjan laajentamisen varalle valmisteluja, jotka hyödyttävät yhtiötä jatkossa. Tältäkin osin olemme valmiita vastaamaan sekä kasvun että kansainvälistymisen vaatimuksiin. Yhtiön tuotestrategian mukaisesti toteutimme vuoden 2000 aikana mittavan Windows-vaihtokampanjan, jonka yhteydessä merkkipohjaisten Dos- ja Sco Unix-versioiden ylläpito lopetettiin vuoden lopussa. Tänään OpusCapita elää voimakasta kasvua Windows-, AS400- ja Risc-Unix -laitealustoilla. Uusi OpusCapita Finance -ohjelmistokokonaisuus toteutetaan ainoastaan Windows-ympäristössä, mutta OpusCapitan hyvin hallitsemien liittymien ja integraatioiden ansiosta myös tämän tuotteen ominaisuudet ovat kaikkien OpusCapita-asiakkaiden ulottuvilla. Tietotekniikan ja erityisesti tietoliikenteen kehitys on tuomassa ja osin jo tuonut uusia ulottuvuuksia ohjelmistojen käytölle. Näitä muutoksia ennakoiden toteutimme koko asiakaskunnassa käyttöoikeussopimusten uudistamisen ns. vuosilisenssipohjalle. Uudistuksen seurauksena olemme entistä valmiimpia kohtaamaan ohjelmistojen myynnin, vuokraamisen, käytön ja käytön valvonnan uudet vaatimukset. Kuluneen vuoden aikana uudistimme myös organisaatiotamme ja harjoittelimme sen mukaista hallitus-, johtoryhmä- ja osaamisryhmätoimintaa. Odotan, että kuluvan vuoden aikana organisoitumisemme tuottaa entistä paremman tuloksen ja asiakkaiden toiveet ja vaatimukset saadaan nopeammin ja kohdennetummin toteutettua toiminnassamme ja tuotteessamme. Vaikka perusrahaliikenteen ja Finance-tuoteryhmän ohjelmistomyynti jatkoivat kasvuaan, vuoden 2000 liikevaihto (38,0 MFIM) jäi edellisen vuoden liikevaihtoa (40,6 MFIM) pienemmäksi. Unidanmarkin ja Merita Nordbankenin fuusio ja siitä seurannut Unibankin OpusCapita ICB-ohjelmiston käytön päättyminen oli menetys OpusCapita ICB -ohjelmiston kehittämiselle. Tulokseltaan vuosi oli välttävä, sillä yhtiön toiminnallinen tulos oli niukasti voitollinen. Alkaneen vuoden yleisiin talousnäkymiin sisältyy epävarmuustekijöitä, mutta uskon, että lähestyvä siirtyminen euroon, uuden sähköisen laskutuksen sovelluksen saaminen asiakaskäyttöön ja yritys-, pankki- ja rahoitustoiminnan kansainvälistyminen antavat meille edelleen mahdollisuuden tulokselliseen ja kasvavaan toimintaan. Antti Punkari Toimitusjohtaja 4

5 Managing Director s review The hectic start to the year 2000 was a consequence of increased demand during the previous year. Contrary to what was feared, both OpusCapita as well as the electronic banking systems and financial management software of banks did not come across any problems at the turn of the millennium. In the course of spring several information technology companies got listed and stock prices of IT companies sky-rocketed. Later the market calmed down and the prices are still going down. OpusCapita Plc also made preparations for expanding the owner base and these preparations will benefit the company in the future. This is another step towards meeting the requirements of both growth and the international market. As our product strategy suggests, during the year 2000 we carried out an extensive campaign of changing into the Windows operating system, and in connection with the campaign it was decided to discontinue the maintenance of character-based DOS and SCO Unix versions at the end of the year. Today OpusCapita lives, grows and is developed for Windows, AS400 and Risc-Unix platforms. The new OpusCapita Finance software suite will be implemented only for the Windows environment, but thanks to OpusCapita s special skills in linking and integration the features of this software will be available for all OpusCapita customers. Development of information technology, and data communication especially, is bringing in - in some cases it already has - new dimensions into software use. In anticipation of such changes we already have renewed the license agreement by changing the whole customer base into the so-called annual license basis. As a consequence we are better equipped for meeting the requirements set by sales, rental, use and control of software. During the past year we also renewed our organisation and practised new procedures in board, executive and skills group operation. I m expecting even better results from the new organisation in the current year. We will be able to respond to customers wishes and demands quicker and with more precision both in our operation as well as our products. Even though the increase of software sales for basic electronic banking and the Finance product suite continued, turnover for the year 2000 was smaller (38,0 MFIM) than that of the previous year (40,6 MFIM). The merger of Unidanmark group and Merita Nordbanken and the consequent termination of OpusCapita ICB software use in Unibank was a setback to the development of the said product. The end result of the year was adequate as the company s operational result was slightly profitable. The economical landscape of the year just started contains some uncertainties, but I believe that the approaching adoption of the Euro, customer use of new Electronic Bill Presentment and Payment applications as well as the globalisation of corporate, bank and financing operations will continue to give us a firm basis for profitable operation and growth. Antti Punkari Managing Director 5

6 OpusCapita Finance OpusCapita Finance on integroitu ohjelmistokokonaisuus, joka kattaa monipuolisesti yrityksen likviditeetin hallinnan, riskien hallinnan, rahoitus- ja sijoitustoiminnot sekä kirjanpidon ja laskennan toiminnot. Moduulirakenteen ansiosta asiakas voi ottaa kokonaisuudesta käyttöönsä vain tarvitsemansa sovellukset ja täydentää kokonaisuutta rahoituksen ja riskien hallinnan tarpeiden muuttuessa. Järjestelmä skaalautuu erilaisiin yritysympäristöihin toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Likviditeetti Järjestelmän avulla rahoituspäättäjät voivat tarkastella ja analysoida likviditeettitilannetta millä tahansa hetkellä ja kuhunkin päätöstilanteeseen parhaiten soveltuvassa muodossa, oli kyseessä sitten valuuttatarpeen selvittäminen, tulevan kassavarannon ennustaminen tai vaikkapa konsernin cash poolien hallinta. Riskien hallinta Riskien hallinta on yksi järjestelmän tärkeimpiä toimintoja. Järjestelmä tuottaa tietoa valuutta-, korko-, likviditeetti- ja muiden rahoitusriskien tunnistamiseksi ja mittaamiseksi, osoittaa uhkatekijät ja luo siten edellytykset suojautua tilanteen vaatimalla tavalla. Sijoitukset ja rahoitus Tieto lainoista ja niihin liittyvistä vakuuksista, sijoitusten hallinta ja seu- 6 OpusCapita -ohjelmistotuotteet ranta, johdannaisten rekisteröinti ja linkitys kohde-etuuksiin tai positioihin sekä annettujen ja saatujen vakuuksien eräpäiväseuranta ovat järjestelmän perusominaisuuksia ja avain yrityksen rahoitussopimusten hoitamiseen tehokkaasti ja hallitusti. Kirjanpito ja laskenta Rahoitussopimusten hallinnan tärkeä osa-alue on yhteys kirjanpitoon ja laskentajärjestelmiin. Kirjanpidon kautta syntyvien raporttien oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden tae on järjestelmän kehittynyt automaatio tapahtumien kirjanpitokirjauksissa. Laskennan vaatimat raportit järjestelmä tuottaa napin painalluksella - korkovelkojen laskenta, tilinpäätösjaksotukset tai vaikkapa vastuiden ja vapaiden vakuuksien raportointi syntyvät helposti ja varmasti. OpusCapita Rahaliikenne OpusCapita Rahaliikenne on suomalaisten pankkistandardien mukainen ohjelmisto yrityksen tai yhteisön rahavirtojen tehokkaaseen hallintaan. Sen kehittyneitä ominaisuuksia ovat luotettavat turvaratkaisut, skaalautuvuus laajoihinkin käyttöympäristöihin ja käyttäjät huomioon ottava ergonomia. Pitkälle automatisoidut toiminnot yhdistävät organisaation taloushallinnon saumattomasti ulkoiseen pankkimaailmaan. OpusCapita ASP-käytössä ASP (Application Service Provider) -ympäristössä toimivien OpusCapita -ohjelmistojen avulla pankit ja ohjelmistopalvelujen tuottajat voivat tarjota asiakkailleen nykyaikaisia, kustannustehokkaita ja turvallisia sähköisen rahaliikenteen palveluja Internetin välityksellä. Sovellusvuokrauskäyttöön ovat saatavissa kaikki rahoituksen hallinnan OpusCapita Finance -tuotteet ja rahaliikenteen Internet Corporate Banking (ICB) -sovellukset. OpusCapitan mobiilipalvelut, esimerkiksi WAP- ja tekstiviestisovellukset, toimivat myös ASPympäristössä. OpusCapita -ohjelmistot pankeille OpusCapitalla on pitkä kokemus rahaliikenteen järjestelmien rakentamisesta pankkien asiakkaille. Uusi teknologia ja Internet ovat luoneet mahdollisuuden hyödyntää tätä osaamista myös suoraan pankkien hyödyksi. Suomen markkinoille tuleva tai täällä jo toimiva pankki voi OpusCapita Internet Corporate Banking ja PMJtuotteilla nopeasti luoda nykyaikaisen, edistyksellisen ja kilpailukykyään tukevan asiakaspalvelujärjestelmän, jonka ylläpito ja kehittäminen on perinteisiin järjestelmiin verrattuna nopeaa ja edullista. OpusCapita PMJ -järjestelmällä pankki tai rahoituslaitos liittyy pankkien väliseen clearing-järjestelmään Suomessa.

7 OpusCapita Finance OpusCapita Finance is an integrated software suite, which covers various functions in liquidity management, risk management, financing and investment functions as well as functions in bookkeeping and accounting. The modular structure allows the customers to add to the software according to individual needs, by using only the required applications and then adding new applications when financing and risk management requirements change. The system is scalable to various company environments regardless of business field or company size. Liquidity With this system the executives who make the financial decisions will be able to monitor and analyse liquidity status at any given moment, in the most suitable format for the situation in question: clarification of currency needs, forecasting upcoming cash reserve, or managing group s cash pools, for instance. Risk management Risk management is one of the system s most crucial functions. The system produces information in order to recognise and measure financing risks involving currency, interest, liquidity and other financing operations. By identifying all potential hazards precautionary measures can be taken in time. Investments and financing Loan details and corresponding collateral, management and monitoring of investments, registering derivatives and linking them to underlying instruments or positions as well as due date monitoring of posted and received collateral are basic features in the system and the key to efficient and controlled management of company s financial contracts. Bookkeeping and accounting One important part of financial contract management is the connection to bookkeeping and accounting systems. When transactions are entered OpusCapita software products into bookkeeping, the advanced automation process will guarantee the correctness and the usability of reports. Simply pushing a button can generate the reports required by accounting. Whether the reports deal with interest debt calculation, periodisations for the financial statements or reporting of obligations and available collateral, producing the reports will always be as easy and reliable. OpusCapita Electronic Banking OpusCapita Electronic Banking is based on the Finnish banking standards and it is a program for efficient cash flow management in any company or organisation. Its advanced features include the reliable security solutions, scalability even to large environments, and user-friendly ergonomics. Extensively automated functions seamlessly combine company s electronic banking to the external banking world. OpusCapita in ASP use With the help of OpusCapita software running in ASP (Application Service Provider) environment banks and software service providers can offer modern, cost-effective and secure electronic banking services to their customers through the Internet. All financial management products in OpusCapita Finance and electronic banking applications in Internet Corporate Banking (ICB) are available for ASP use. OpusCapita s mobile services, WAP and SMS message applications, for instance, also function in the ASP environment. OpusCapita software products for banks OpusCapita has lengthy experience in building electronic banking systems for banks customers. New technology and the Internet have opened the possibility to also utilise this experience directly to the benefit of banks. By using OpusCapita Internet Corporate Banking and PMJ products a bank that is entering the Finnish market or one that already has established its operation here will be able to create a modern, advanced customer service system, which will support its competitiveness. Maintenance and development of the system is quicker and less expensive compared to the traditional systems. With the OpusCapita PMJ system a bank or financial institution can join the interbank clearing system in Finland. 7

8 ELECTRONIC BANKING Muutokset liiketalouden toimintaympäristössä - yritysostot ja fuusiot, yri- teknisesti edistykselliset, käytännönlä- OpusCapita Rahaliikenne tarjoaa tysten ja rahoitustoiminnan kansainvälistyminen, rahavirtojen hallinnan kokoisten yritysten ja yhteisöjen rahaheiset ratkaisut eri tyyppisten ja eri keskittäminen, tietotekniikan kehitys liikenteeseen. Yhtiö seuraa valppaasti - heijastavat lisääntyviä vaatimuksia ja pankkitoiminnan kansainvälistä kehitystä, uusimpia teknologisia ratkaisuja toisaalta uusia mahdollisuuksia yritysten ja yhteisöjen kassavirtojen hallintaanjauksia ja täydentää nopeasti tuottei- ja yrityskentän taloudenhallinnan lintaan uusien tarpeiden mukaisilla ominaisuuksilla ja palveluilla. Innovatiivisen tuotekehityksen ansiosta järjestelmä soveltuu hyvin myös meneillään olevaan talous- ja rahoitushallinnon keskittämissuuntaukseen. Pankkiliittoutumien myötä syntyviä globaaleja pankkeja hyödynnetään tehokkaasti cash pool -toiminnassa. Koko asiakaskuntaa koskettavista lähitulevaisuuden muutoksista merkittävin on siirtyminen euroaikaan. Vaikka valmistelut ovat asiakaskentässä jo varsin pitkällä, uusi rahajärjestelmä aiheuttaa Internet-käyttöä ja mobiileja käyttöliittymiä hyödynnetään OpusCapita-tuotteen kehittämisessä aktiivisesti. organisaatioissa vielä runsaasti työtä. OpusCapita euroon -kuntotarkastus on tarkoitettu helpottamaan siirtymisessä uuteen rahayksikköön ja sen odotetaan työllistävän yhtiön rahaliikenneasiantuntijoita kuluvana vuonna merkittävästi. Palveluelementit painottuvat myös uuden Verkkolasku-sovelluksen käyttöönotossa, johon sisältyy runsaasti asiakaskohtaista integrointityötä. Vuoden 2000 aikana suunnitellun sovelluksen ennakoidaan yleistyvän asiakaskäytössä vaiheittain, sitä mukaa kun yritysten välisen elektronisen laskutuksen käytännöt muotoutuvat. OpusCapitan verkkolaskusovellus on avoin ja joustava ratkaisu, jossa on ennakoitu esimerkiksi rahaliikenteen kansainvälistymisen myötä syntyvät tarpeet. Sovelluksen kehitystyötä jatketaan yhteistyössä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Internet-käyttöä ja mobiileja käyttöliittymiä hyödynnetään OpusCapitatuotteen kehittämisessä aktiivisesti. Lähtökohtana on tuoda palvelut niihin käyttöympäristöihin, joissa asiakas niitä tarvitsee ja joissa ne voidaan toteuttaa toiminnallisuuden ja turvallisuuden kärsimättä. Tietoturvallisuuteen kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. 8

9 Changes in the business environment - corporate acquisitions and mergers, globalisation of companies as well as financing activities; centralisation of management of cash flows, development of information technology - reflect the increase in demands as well as offer new opportunities in managing cash flows of companies and organisations. OpusCapita Electronic Banking offers technically advanced, userfriendly solutions for electronic banking procedures in companies and organisation of various types and sizes. The company closely monitors international developments in the banking field, the latest technological solutions and outlines in financial administration of companies, and adds its product assortment quickly with products that have features and services to meet the latest requirements. Thanks to its innovative product development the system is also suitable to the ongoing centralisation trend in economics and financing administration. The so-called global banks that emerge due to bank mergers will be effectively utilised in cash pool operations. For the whole customer base the most notable change in the near future is definitely the introduction of the Euro. Although preparations in the customer field are well advanced, the new monetary system will still cause plenty of work in organisations. The OpusCapita into the Euro capability check-up with customers and other interest has been designed to sim- Internet use and mobile interfaces groups. plify the introduction of the ment of the OpusCapita product. The will be actively utilised in develop- monetary unit main idea is to bring services to those and it is expected to give a lot of user environments where the customer needs them and where they work to the company s electronic banking specialists during the current can be implemented without harming year. functionality and security. Data security will be paid special attention to in Service features will also be emphasised when implementing the new all product development stages also einvoice application, which will require a lot of customer-specific inte- in the future. gration work. It is expected that the application, developed during the year 2000, will in phases become more and more common in customer use, as the electronic invoicing procedures between companies are taking form. The einvoice application developed by OpusCapita is an open and flexible solution, which anticipates the upcoming requirements generated by the globalisation of electronic banking, for instance. Development work will continue in co-operation Internet use and mobile interfaces will be actively utilised in development of the OpusCapita product. 9

10 FINANCE TREASURY SOLUTIONS Kun yritysten toiminta käy vuosi vuodelta nopealiikkeisemmäksi ja mark- käyttäjän tai yrityksen ympäristöistä ville yrityksille ja skaalautuu yhden kina- ja rahoitustilanteeseen vaikuttavien seikkojen määrä kasvaa, tarvihin. Teknisesti moderni järjestelmä satojen käyttäjien konserniratkaisuitaan välineitä, joiden avulla rahoitusjohto voi analysoida tilanteita ja ennatarpeita. Esimerkiksi kytkennät mobii- ennakoi myös tulevaisuuden kehityskoida tulevaa, ohjata rahoituksen prosesseja ja varautua riskeihin reaaliaisuuden täydentämiseen toimikorttileihin käyttöliittymiin ja tietoturvallikaisen tiedon perusteella. pohjaisin ratkaisuin ovat järjestelmässä valmiina. OpusCapita Finance -järjestelmä on rakennettu näihin monitahoisiin rahoituksen ja riskien hallinnan tarpei- täysipainoisessa asiakaskäytössä vah- OpusCapita Financen toinen vuosi siin. Integroituna ohjelmistokokonaisuutena se yhdistää rahoituksen kes- keskitetyn järjestelmän tarpeellisuuvisti kokemusta kokonaisvaltaisen, keiset prosessit - likviditeetin hallinnan, riskien hallinnan, rahoitus- ja sikelpoisuudesta rahoitusjohdon päivitdesta ja OpusCapita-ratkaisun käyttöjoitustoiminnot sekä kirjanpidon ja täisenä työkaluna. laskennan toiminnot - ja tukee niiden tehokasta ohjausta. Moduulirakenteen Vuoden 2000 ansiosta asiakas voi kasvattaa kokonaisuutta tarpeen mukaan. Järjestelmä mistokokonai- aikana ohjel- soveltuu myös kansainvälisesti toimisuutta täyden- Vuoden 2000 aikana ohjelmistokokonaisuutta täydennettiin uusilla sovelluksilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. nettiin uusilla sovelluksilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Lähitulevaisuuden tuotekehityskohteita ovat muun muassa Osakkeet ja Rahastot -ohjelmiston ja Vakuudet-ohjelmiston laajentaminen sekä yhtymäpankkisovelluksen saaminen asiakaskäyttöön. Yhtymäpankkisovellus tuo kansainvälisten konsernien tavoittelemaa nopeutta ja tehokkuutta rahan liikkeisiin ja mahdollistaa esimerkiksi joustavan inhouse banking -, payment factory - ja cash pooling -toiminnan. Järjestelmän integroitumista muihin järjestelmiin laajennetaan, ohjelmistojen Internet-käyttöä kehitetään ja kokonaisuuteen liitetään mobiileja käyttöliittymiä hyödyntäviä toimintoja. OpusCapita Finance -tuotteeseen liittyvät palvelut, esimerkkeinä tehokas käyttöönotto, asiantunteva konsultointi ja jatkuva käyttäjän tuki, kehittyvät aktiivisesti edelleen. OpusCapita Finance -ohjelmistokokonaisuuden kehitystä tukee osaltaan rahoitus- ja talousjohdon keskustelufoorumi OpusCapita Finance User Club, jonka toiminta käynnistyi alkuvuodesta

11 As corporate operations become quicker year by year and the number of factors that affect market and financing condition increase, companies need tools for decision makers to analyse various situations and forecast the future, control financing processes and prepare for risks on the basis of real time information. OpusCapita Finance system has been designed to meet these complex requirements in financing and risk management. As an integrated software package, OpusCapita Finance combines company s crucial processes - liquidity management, risk management, financing and investment operations as well as bookkeeping and accounting operations - and supports their effective control. The modular structure allows the customers to add to the software according to individual needs. The system is also suitable for companies that operate in the international market and it is scalable from a single user or company environment to group solution with hundreds of users. The technically advanced system also anticipates future development needs. Links to mobile interfaces, for example, as well as for improving data security with smart card based solutions are featured in the system. The two years that OpusCapita Finance has been in full-scale customer use has shown the need of having an integrated, centralised system. OpusCapita Finance has proven to be a useful daily developed and functions that will tool for financing profession- added to the package. benefit mobile interfaces will be als. Services connected to the During the OpusCapita Finance product, such as year 2000 the powerful implementation, knowledgeable consultation and continuous software package was added with new applications in close co-operation with customers. oped further. user support, will be actively devel- Product development targets in the Development of the OpusCapita Finance software suite will be sup- near future include extensions to the Stocks and Funds and Collateral Management solutions as well as intro- for the financing executives called ported also by the discussion forum duction of Corporate Banking solution to customer use. The Corporate was started earlier in OpusCapita Finance User Club, which Banking solution will bring speed and efficiency to movement of money and will enable flexible inhouse banking, payment factory and cash pooling operations. System integration to other systems will be extended, Internet use will be During the year 2000 the software package was added with new applications in close co-operation with customers. 11

12 INTERNET CORPORATE BANKING OpusCapita Intenet Corporate Banking -liiketoimintaryhmä (ICB) soveltaa sekä Rahaliikenne- että Finance -liiketoimintaryhmien tuotteita ja palveluita pankkien ja sovelluspalvelutarjoajien (ASP eli Application Service Provider) käyttöön. Vuosi 2000 oli ICB-liiketoiminnan varsinainen järjestäytymisvuosi, vaikka OpusCapita -sovelluksia olikin jo tässä käyttötarkoituksessa toteutettu aikaisemmin. Vuoden 2000 alussa OpusCapita Oyj:n liiketoimintaryhmät jaoteltiin niin, että ICB-liiketoiminta sai oman ryhmän ja resurssit. Vuoden 2000 alkupuolella tanskalaisen Unibank A/S:n Helsingin konttorille toteutettu OpusCapita ICB -sovellus ajettiin alas, kun koko Unidanmark-konserni yhdistyi MeritaNordbankenin kanssa ja Unibankin Suomen toiminta lopetettiin. Ennen tätä oli OpusCapita ICB kuitenkin saatu Unibankissa tuotantokäyttöön. Opus- Capita Oyj:lle tämä oli tärkeä näyttö kyvystä toteuttaa uutta, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä yritysten rahaliikennejärjestelmä, joka toimii sekä perinteisin tiedostosiirroin että päätepalveluin käyttäen Internetiä yhteysreittinä älykorttiin perustuvalla turvamenettelyllä. Kuluneen vuoden aikana Suomen Pankille toteutettiin pankkien välisen maksuliikennejärjestelmän (PMJ) tietoliikenneosuus sekä Suomen Postille OpusCapita Electronic Banking Server (EBS) postiosoitusten sähköistä vastaanottoa varten. Yritysten kiinnostus ASP-toimintaan den avulla pankit ja ASP:t voivat saada raportointia ja laskutustietoa sovel- käynnisti neuvotteluja usean Suomessa toimintaa aloittavan ASP:n kanssa. luksen käytöstä. Samalla edelleen kehitetään ominaisuuksia, joilla voidaan Jo syksyllä 2000 aloitettiin OpusCapita ASP-sovelluksen toteutus yhdessä tehostaa operointia ja ohjattavuutta Proha Oyj:n kanssa Prohan Internet pankki- ja ASP-ympäristöissä, joissa Accounting Partner -konseptin mukaisestilaatiossa tuhansia yhtaikaisia käyttäjiä. sovelluksella voi olla samassa instal- OpusCapita ICB -sovellukset ja Kuluvan vuoden tuotekehitysohjelmassa ovat myös kielelliset ja toimin- -palvelut ovat koko OpusCapita Oyj:n keihäänkärkenä kansainvälistymisprosessissa, jota on valmisteltu jo vuosia. markkina-alueiden paikallisiin piirteinalliset lokalisoinnit eri maiden ja Vuoden 2000 aikana aloitettiin konkreettiset toimet ulkomaisten partnerei- Näillä toimilla pyritään viimeistelesiinden löytämiseksi lähialueella Euroopassa sekä Kaakkois-Aasiassa, jossa joka voidaan helposti ja nopeasti otmään OpusCapitasta kokonaisuus, kumppaneita haetaan neljän suomalaisyrityksen yhteisen vientirenkaan minkä tahansa pankin ja/tai ASP:n kotaa käyttöön missä maassa tahansa voimin. Tarkoitus on tarjota avaimet konaisjärjestelmän osaksi. Myös rajapinnat pankin ja ASP-toimijan muihin käteen -periaatteella OpusCapita -vetoinen, turvallinen, Internet-pohjainen järjestelmiin toteutetaan helposti käyttöönotettaviksi ja eri laitealustojen yritysten rahaliikenne- ja rahoitusjärjestelmä pankkien ja ASP-toimijoiden kanssa kommunikoiviksi. käyttöön. Vuoden 2001 aikana viimeistellään ICB-järjestelmän ominaisuuksia, joi- Yritysten kiinnostus ASP-toimintaan käynnisti neuvotteluja usean Suomessa toimintaa aloittavan ASP:n kanssa. 12

13 OpusCapita Internet Corporate Banking (ICB) business unit combines the products and services of Electronic Banking and Finance business units to be used by banks and Application Service Provider (ASPs). The year 2000 actually was the year of organisation for the ICB business, even though OpusCapita applications had already previously been utilised for this purpose. In the beginning of the year 2000 the OpusCapita Plc business units were reorganised so that ICB business currently constitutes a specific group with its own resources. Early in the year 2000 the OpusCapita ICB solution implemented for the Helsinki branch of the Danish Unibank A/S was shut down, as the whole Unidanmark group merged with MeritaNordbanken and Unibank s operations in Finland discontinued. OpusCapita ICB had been already been introduced into production use in Unibank. For OpusCapita Plc this was an important display of its capability to implement a corporate banking system. The system utilises modern technology and operates by means of both traditional file transfers and terminal services and uses the Internet as connection route with smart card based security solution. During the past year two major systems were implemented: data transfer section of the interbank electronic banking system (PMJ) for Bank of Finland (Suomen Pankki) and OpusCapita Electronic Banking Server (EBS) for electronic reception provide electronic banking and fi- and ASP operators will be able to of postal orders nance management services for their for Finland Post customer companies. Ltd (Suomen During 2001 ICB system features Posti). will be fine-tuned in order to enable Interest shown among companies banks and ASPs receive reports and towards the ASP operations has lead invoicing information regarding the to negotiations with several upcoming usage of the solution. Development Finnish ASP operators. Implementation of OpusCapita ASP solution ac- will make operation and control more work also continues for features that cording to Proha Plc s Internet Accounting Partner outline was started ments, in which an application may efficient in bank and ASP environ- with Proha already in autumn have thousands of simultaneous users. This year s product development OpusCapita ICB applications and services are spearheading the process also covers language versions and of OpusCapita Plc entering the international market, preparations for to make the software suitable for vari- functional localisation tasks in order which have already been going on ous countries and market areas. for years. During the year 2000 actual The aim of these tasks is to make measures were taken in order to find OpusCapita easy and quick to implement in any country as part of any foreign partners in the nearest part of Europe as well as in Southeast Asia, bank and/or ASP system. Interfaces to where an export ring consisting of bank s and ASP operator s other systems will be developed in a way that four Finnish companies is searching for suitable partners. The idea is to they will be easy to implement and offer, on a turnkey contract basis, a able to communicate with various OpusCapita driven, secure, Internet hardware platforms. based package, with which banks Interest shown among companies towards the ASP operations has lead to negotiations with several upcoming Finnish ASP operators. 13

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT 1998 Tietoa osakkeenomistajille Information for shareholders YHTIÖKOKOUS PK Cables Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.1999 klo 14.00 Kempeleessä Hotelli

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services Vuosikertomus Annual Report Global solutions with local services Konsernin liikevaihto (Mmk) 140 133,2 138,6 137,5 120 100 105,4 103,9 80 60 40 20 0 4/96-3/97 4/97-3/98 4-12/98 1-12/99 Konsernin tulos

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Done-konserni Done Group

Done-konserni Done Group Done-konserni Done Group Done Solutions Oyj / Done Solutions Corporation Done Information Oy Done Logistics Oy Tiolat Oy Johto / Management Toimitusjohtaja / President and CEO Pekka Pystynen, Done Solutions

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2011 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Olemme palvelleet suomalaista yhteisöä yli 50 vuotta! Serving our community for over 50 years! Report of the Board and General Manager Johtokunnan

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

NET RENTAL INCOME AND OPERATING PROFIT

NET RENTAL INCOME AND OPERATING PROFIT financial statements 2002 CONTENTS Report by the Board of Directors........ 4 Income Statement......... 8 Balance Sheet......... 9 Cash Flow Statement........ 10 Accounting Policies........ 11 Notes to

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Näin päivität tietosi Voit päivittää jäsentietosi verkkosivuillamme www.ttlry.fi. Tietojen päivittämiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (= jäsennumerosi, merkitty jäsenlehtiin)

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Nina Haapanen Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilastotyöryhmän loppuraportti Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Aiheita 11/2003 ISBN 951-33-1334-4 ISSN

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot