Sisältö Contents Sivu/Page

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö Contents Sivu/Page"

Transkriptio

1

2 2

3 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus Review by the Managing Director OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking... 8 OpusCapita Electronic Banking... 9 OpusCapita Finance Treasury Solutions OpusCapita Finance Treasury Solutions OpusCapita Internet Corporate Banking OpusCapita Internet Corporate Banking OpusCapita Oyj:n hallituksen toimintakertomus Annual Report of the OpusCapita Plc Board Tuloslaskelma Profit and Loss Account Tase Balance Sheet Rahoituslaskelma Cash Flow Statements Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Auditor s report

4 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2000 alkoi vauhdilla, joka oli seurausta koko edellisen vuoden kestäneestä kysynnän kasvusta. Vuodenvaihteen ja päivämäärämuutoksen pelätyistä ongelmista tietojärjestelmissä sekä OpusCapita että pankkien rahaliikennejärjestelmät ja taloushallinnan ohjelmistot selvisivät moitteettomasti. Kevään aikana useita tietotekniikkayhtiöitä listautui ja alan yritysten osakekurssit nousivat huimasti. Sittemmin nousu taittui, ja kurssien lasku jatkuu edelleen. Myös OpusCapita Oyj:ssä tehtiin omistuspohjan laajentamisen varalle valmisteluja, jotka hyödyttävät yhtiötä jatkossa. Tältäkin osin olemme valmiita vastaamaan sekä kasvun että kansainvälistymisen vaatimuksiin. Yhtiön tuotestrategian mukaisesti toteutimme vuoden 2000 aikana mittavan Windows-vaihtokampanjan, jonka yhteydessä merkkipohjaisten Dos- ja Sco Unix-versioiden ylläpito lopetettiin vuoden lopussa. Tänään OpusCapita elää voimakasta kasvua Windows-, AS400- ja Risc-Unix -laitealustoilla. Uusi OpusCapita Finance -ohjelmistokokonaisuus toteutetaan ainoastaan Windows-ympäristössä, mutta OpusCapitan hyvin hallitsemien liittymien ja integraatioiden ansiosta myös tämän tuotteen ominaisuudet ovat kaikkien OpusCapita-asiakkaiden ulottuvilla. Tietotekniikan ja erityisesti tietoliikenteen kehitys on tuomassa ja osin jo tuonut uusia ulottuvuuksia ohjelmistojen käytölle. Näitä muutoksia ennakoiden toteutimme koko asiakaskunnassa käyttöoikeussopimusten uudistamisen ns. vuosilisenssipohjalle. Uudistuksen seurauksena olemme entistä valmiimpia kohtaamaan ohjelmistojen myynnin, vuokraamisen, käytön ja käytön valvonnan uudet vaatimukset. Kuluneen vuoden aikana uudistimme myös organisaatiotamme ja harjoittelimme sen mukaista hallitus-, johtoryhmä- ja osaamisryhmätoimintaa. Odotan, että kuluvan vuoden aikana organisoitumisemme tuottaa entistä paremman tuloksen ja asiakkaiden toiveet ja vaatimukset saadaan nopeammin ja kohdennetummin toteutettua toiminnassamme ja tuotteessamme. Vaikka perusrahaliikenteen ja Finance-tuoteryhmän ohjelmistomyynti jatkoivat kasvuaan, vuoden 2000 liikevaihto (38,0 MFIM) jäi edellisen vuoden liikevaihtoa (40,6 MFIM) pienemmäksi. Unidanmarkin ja Merita Nordbankenin fuusio ja siitä seurannut Unibankin OpusCapita ICB-ohjelmiston käytön päättyminen oli menetys OpusCapita ICB -ohjelmiston kehittämiselle. Tulokseltaan vuosi oli välttävä, sillä yhtiön toiminnallinen tulos oli niukasti voitollinen. Alkaneen vuoden yleisiin talousnäkymiin sisältyy epävarmuustekijöitä, mutta uskon, että lähestyvä siirtyminen euroon, uuden sähköisen laskutuksen sovelluksen saaminen asiakaskäyttöön ja yritys-, pankki- ja rahoitustoiminnan kansainvälistyminen antavat meille edelleen mahdollisuuden tulokselliseen ja kasvavaan toimintaan. Antti Punkari Toimitusjohtaja 4

5 Managing Director s review The hectic start to the year 2000 was a consequence of increased demand during the previous year. Contrary to what was feared, both OpusCapita as well as the electronic banking systems and financial management software of banks did not come across any problems at the turn of the millennium. In the course of spring several information technology companies got listed and stock prices of IT companies sky-rocketed. Later the market calmed down and the prices are still going down. OpusCapita Plc also made preparations for expanding the owner base and these preparations will benefit the company in the future. This is another step towards meeting the requirements of both growth and the international market. As our product strategy suggests, during the year 2000 we carried out an extensive campaign of changing into the Windows operating system, and in connection with the campaign it was decided to discontinue the maintenance of character-based DOS and SCO Unix versions at the end of the year. Today OpusCapita lives, grows and is developed for Windows, AS400 and Risc-Unix platforms. The new OpusCapita Finance software suite will be implemented only for the Windows environment, but thanks to OpusCapita s special skills in linking and integration the features of this software will be available for all OpusCapita customers. Development of information technology, and data communication especially, is bringing in - in some cases it already has - new dimensions into software use. In anticipation of such changes we already have renewed the license agreement by changing the whole customer base into the so-called annual license basis. As a consequence we are better equipped for meeting the requirements set by sales, rental, use and control of software. During the past year we also renewed our organisation and practised new procedures in board, executive and skills group operation. I m expecting even better results from the new organisation in the current year. We will be able to respond to customers wishes and demands quicker and with more precision both in our operation as well as our products. Even though the increase of software sales for basic electronic banking and the Finance product suite continued, turnover for the year 2000 was smaller (38,0 MFIM) than that of the previous year (40,6 MFIM). The merger of Unidanmark group and Merita Nordbanken and the consequent termination of OpusCapita ICB software use in Unibank was a setback to the development of the said product. The end result of the year was adequate as the company s operational result was slightly profitable. The economical landscape of the year just started contains some uncertainties, but I believe that the approaching adoption of the Euro, customer use of new Electronic Bill Presentment and Payment applications as well as the globalisation of corporate, bank and financing operations will continue to give us a firm basis for profitable operation and growth. Antti Punkari Managing Director 5

6 OpusCapita Finance OpusCapita Finance on integroitu ohjelmistokokonaisuus, joka kattaa monipuolisesti yrityksen likviditeetin hallinnan, riskien hallinnan, rahoitus- ja sijoitustoiminnot sekä kirjanpidon ja laskennan toiminnot. Moduulirakenteen ansiosta asiakas voi ottaa kokonaisuudesta käyttöönsä vain tarvitsemansa sovellukset ja täydentää kokonaisuutta rahoituksen ja riskien hallinnan tarpeiden muuttuessa. Järjestelmä skaalautuu erilaisiin yritysympäristöihin toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Likviditeetti Järjestelmän avulla rahoituspäättäjät voivat tarkastella ja analysoida likviditeettitilannetta millä tahansa hetkellä ja kuhunkin päätöstilanteeseen parhaiten soveltuvassa muodossa, oli kyseessä sitten valuuttatarpeen selvittäminen, tulevan kassavarannon ennustaminen tai vaikkapa konsernin cash poolien hallinta. Riskien hallinta Riskien hallinta on yksi järjestelmän tärkeimpiä toimintoja. Järjestelmä tuottaa tietoa valuutta-, korko-, likviditeetti- ja muiden rahoitusriskien tunnistamiseksi ja mittaamiseksi, osoittaa uhkatekijät ja luo siten edellytykset suojautua tilanteen vaatimalla tavalla. Sijoitukset ja rahoitus Tieto lainoista ja niihin liittyvistä vakuuksista, sijoitusten hallinta ja seu- 6 OpusCapita -ohjelmistotuotteet ranta, johdannaisten rekisteröinti ja linkitys kohde-etuuksiin tai positioihin sekä annettujen ja saatujen vakuuksien eräpäiväseuranta ovat järjestelmän perusominaisuuksia ja avain yrityksen rahoitussopimusten hoitamiseen tehokkaasti ja hallitusti. Kirjanpito ja laskenta Rahoitussopimusten hallinnan tärkeä osa-alue on yhteys kirjanpitoon ja laskentajärjestelmiin. Kirjanpidon kautta syntyvien raporttien oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden tae on järjestelmän kehittynyt automaatio tapahtumien kirjanpitokirjauksissa. Laskennan vaatimat raportit järjestelmä tuottaa napin painalluksella - korkovelkojen laskenta, tilinpäätösjaksotukset tai vaikkapa vastuiden ja vapaiden vakuuksien raportointi syntyvät helposti ja varmasti. OpusCapita Rahaliikenne OpusCapita Rahaliikenne on suomalaisten pankkistandardien mukainen ohjelmisto yrityksen tai yhteisön rahavirtojen tehokkaaseen hallintaan. Sen kehittyneitä ominaisuuksia ovat luotettavat turvaratkaisut, skaalautuvuus laajoihinkin käyttöympäristöihin ja käyttäjät huomioon ottava ergonomia. Pitkälle automatisoidut toiminnot yhdistävät organisaation taloushallinnon saumattomasti ulkoiseen pankkimaailmaan. OpusCapita ASP-käytössä ASP (Application Service Provider) -ympäristössä toimivien OpusCapita -ohjelmistojen avulla pankit ja ohjelmistopalvelujen tuottajat voivat tarjota asiakkailleen nykyaikaisia, kustannustehokkaita ja turvallisia sähköisen rahaliikenteen palveluja Internetin välityksellä. Sovellusvuokrauskäyttöön ovat saatavissa kaikki rahoituksen hallinnan OpusCapita Finance -tuotteet ja rahaliikenteen Internet Corporate Banking (ICB) -sovellukset. OpusCapitan mobiilipalvelut, esimerkiksi WAP- ja tekstiviestisovellukset, toimivat myös ASPympäristössä. OpusCapita -ohjelmistot pankeille OpusCapitalla on pitkä kokemus rahaliikenteen järjestelmien rakentamisesta pankkien asiakkaille. Uusi teknologia ja Internet ovat luoneet mahdollisuuden hyödyntää tätä osaamista myös suoraan pankkien hyödyksi. Suomen markkinoille tuleva tai täällä jo toimiva pankki voi OpusCapita Internet Corporate Banking ja PMJtuotteilla nopeasti luoda nykyaikaisen, edistyksellisen ja kilpailukykyään tukevan asiakaspalvelujärjestelmän, jonka ylläpito ja kehittäminen on perinteisiin järjestelmiin verrattuna nopeaa ja edullista. OpusCapita PMJ -järjestelmällä pankki tai rahoituslaitos liittyy pankkien väliseen clearing-järjestelmään Suomessa.

7 OpusCapita Finance OpusCapita Finance is an integrated software suite, which covers various functions in liquidity management, risk management, financing and investment functions as well as functions in bookkeeping and accounting. The modular structure allows the customers to add to the software according to individual needs, by using only the required applications and then adding new applications when financing and risk management requirements change. The system is scalable to various company environments regardless of business field or company size. Liquidity With this system the executives who make the financial decisions will be able to monitor and analyse liquidity status at any given moment, in the most suitable format for the situation in question: clarification of currency needs, forecasting upcoming cash reserve, or managing group s cash pools, for instance. Risk management Risk management is one of the system s most crucial functions. The system produces information in order to recognise and measure financing risks involving currency, interest, liquidity and other financing operations. By identifying all potential hazards precautionary measures can be taken in time. Investments and financing Loan details and corresponding collateral, management and monitoring of investments, registering derivatives and linking them to underlying instruments or positions as well as due date monitoring of posted and received collateral are basic features in the system and the key to efficient and controlled management of company s financial contracts. Bookkeeping and accounting One important part of financial contract management is the connection to bookkeeping and accounting systems. When transactions are entered OpusCapita software products into bookkeeping, the advanced automation process will guarantee the correctness and the usability of reports. Simply pushing a button can generate the reports required by accounting. Whether the reports deal with interest debt calculation, periodisations for the financial statements or reporting of obligations and available collateral, producing the reports will always be as easy and reliable. OpusCapita Electronic Banking OpusCapita Electronic Banking is based on the Finnish banking standards and it is a program for efficient cash flow management in any company or organisation. Its advanced features include the reliable security solutions, scalability even to large environments, and user-friendly ergonomics. Extensively automated functions seamlessly combine company s electronic banking to the external banking world. OpusCapita in ASP use With the help of OpusCapita software running in ASP (Application Service Provider) environment banks and software service providers can offer modern, cost-effective and secure electronic banking services to their customers through the Internet. All financial management products in OpusCapita Finance and electronic banking applications in Internet Corporate Banking (ICB) are available for ASP use. OpusCapita s mobile services, WAP and SMS message applications, for instance, also function in the ASP environment. OpusCapita software products for banks OpusCapita has lengthy experience in building electronic banking systems for banks customers. New technology and the Internet have opened the possibility to also utilise this experience directly to the benefit of banks. By using OpusCapita Internet Corporate Banking and PMJ products a bank that is entering the Finnish market or one that already has established its operation here will be able to create a modern, advanced customer service system, which will support its competitiveness. Maintenance and development of the system is quicker and less expensive compared to the traditional systems. With the OpusCapita PMJ system a bank or financial institution can join the interbank clearing system in Finland. 7

8 ELECTRONIC BANKING Muutokset liiketalouden toimintaympäristössä - yritysostot ja fuusiot, yri- teknisesti edistykselliset, käytännönlä- OpusCapita Rahaliikenne tarjoaa tysten ja rahoitustoiminnan kansainvälistyminen, rahavirtojen hallinnan kokoisten yritysten ja yhteisöjen rahaheiset ratkaisut eri tyyppisten ja eri keskittäminen, tietotekniikan kehitys liikenteeseen. Yhtiö seuraa valppaasti - heijastavat lisääntyviä vaatimuksia ja pankkitoiminnan kansainvälistä kehitystä, uusimpia teknologisia ratkaisuja toisaalta uusia mahdollisuuksia yritysten ja yhteisöjen kassavirtojen hallintaanjauksia ja täydentää nopeasti tuottei- ja yrityskentän taloudenhallinnan lintaan uusien tarpeiden mukaisilla ominaisuuksilla ja palveluilla. Innovatiivisen tuotekehityksen ansiosta järjestelmä soveltuu hyvin myös meneillään olevaan talous- ja rahoitushallinnon keskittämissuuntaukseen. Pankkiliittoutumien myötä syntyviä globaaleja pankkeja hyödynnetään tehokkaasti cash pool -toiminnassa. Koko asiakaskuntaa koskettavista lähitulevaisuuden muutoksista merkittävin on siirtyminen euroaikaan. Vaikka valmistelut ovat asiakaskentässä jo varsin pitkällä, uusi rahajärjestelmä aiheuttaa Internet-käyttöä ja mobiileja käyttöliittymiä hyödynnetään OpusCapita-tuotteen kehittämisessä aktiivisesti. organisaatioissa vielä runsaasti työtä. OpusCapita euroon -kuntotarkastus on tarkoitettu helpottamaan siirtymisessä uuteen rahayksikköön ja sen odotetaan työllistävän yhtiön rahaliikenneasiantuntijoita kuluvana vuonna merkittävästi. Palveluelementit painottuvat myös uuden Verkkolasku-sovelluksen käyttöönotossa, johon sisältyy runsaasti asiakaskohtaista integrointityötä. Vuoden 2000 aikana suunnitellun sovelluksen ennakoidaan yleistyvän asiakaskäytössä vaiheittain, sitä mukaa kun yritysten välisen elektronisen laskutuksen käytännöt muotoutuvat. OpusCapitan verkkolaskusovellus on avoin ja joustava ratkaisu, jossa on ennakoitu esimerkiksi rahaliikenteen kansainvälistymisen myötä syntyvät tarpeet. Sovelluksen kehitystyötä jatketaan yhteistyössä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Internet-käyttöä ja mobiileja käyttöliittymiä hyödynnetään OpusCapitatuotteen kehittämisessä aktiivisesti. Lähtökohtana on tuoda palvelut niihin käyttöympäristöihin, joissa asiakas niitä tarvitsee ja joissa ne voidaan toteuttaa toiminnallisuuden ja turvallisuuden kärsimättä. Tietoturvallisuuteen kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. 8

9 Changes in the business environment - corporate acquisitions and mergers, globalisation of companies as well as financing activities; centralisation of management of cash flows, development of information technology - reflect the increase in demands as well as offer new opportunities in managing cash flows of companies and organisations. OpusCapita Electronic Banking offers technically advanced, userfriendly solutions for electronic banking procedures in companies and organisation of various types and sizes. The company closely monitors international developments in the banking field, the latest technological solutions and outlines in financial administration of companies, and adds its product assortment quickly with products that have features and services to meet the latest requirements. Thanks to its innovative product development the system is also suitable to the ongoing centralisation trend in economics and financing administration. The so-called global banks that emerge due to bank mergers will be effectively utilised in cash pool operations. For the whole customer base the most notable change in the near future is definitely the introduction of the Euro. Although preparations in the customer field are well advanced, the new monetary system will still cause plenty of work in organisations. The OpusCapita into the Euro capability check-up with customers and other interest has been designed to sim- Internet use and mobile interfaces groups. plify the introduction of the ment of the OpusCapita product. The will be actively utilised in develop- monetary unit main idea is to bring services to those and it is expected to give a lot of user environments where the customer needs them and where they work to the company s electronic banking specialists during the current can be implemented without harming year. functionality and security. Data security will be paid special attention to in Service features will also be emphasised when implementing the new all product development stages also einvoice application, which will require a lot of customer-specific inte- in the future. gration work. It is expected that the application, developed during the year 2000, will in phases become more and more common in customer use, as the electronic invoicing procedures between companies are taking form. The einvoice application developed by OpusCapita is an open and flexible solution, which anticipates the upcoming requirements generated by the globalisation of electronic banking, for instance. Development work will continue in co-operation Internet use and mobile interfaces will be actively utilised in development of the OpusCapita product. 9

10 FINANCE TREASURY SOLUTIONS Kun yritysten toiminta käy vuosi vuodelta nopealiikkeisemmäksi ja mark- käyttäjän tai yrityksen ympäristöistä ville yrityksille ja skaalautuu yhden kina- ja rahoitustilanteeseen vaikuttavien seikkojen määrä kasvaa, tarvihin. Teknisesti moderni järjestelmä satojen käyttäjien konserniratkaisuitaan välineitä, joiden avulla rahoitusjohto voi analysoida tilanteita ja ennatarpeita. Esimerkiksi kytkennät mobii- ennakoi myös tulevaisuuden kehityskoida tulevaa, ohjata rahoituksen prosesseja ja varautua riskeihin reaaliaisuuden täydentämiseen toimikorttileihin käyttöliittymiin ja tietoturvallikaisen tiedon perusteella. pohjaisin ratkaisuin ovat järjestelmässä valmiina. OpusCapita Finance -järjestelmä on rakennettu näihin monitahoisiin rahoituksen ja riskien hallinnan tarpei- täysipainoisessa asiakaskäytössä vah- OpusCapita Financen toinen vuosi siin. Integroituna ohjelmistokokonaisuutena se yhdistää rahoituksen kes- keskitetyn järjestelmän tarpeellisuuvisti kokemusta kokonaisvaltaisen, keiset prosessit - likviditeetin hallinnan, riskien hallinnan, rahoitus- ja sikelpoisuudesta rahoitusjohdon päivitdesta ja OpusCapita-ratkaisun käyttöjoitustoiminnot sekä kirjanpidon ja täisenä työkaluna. laskennan toiminnot - ja tukee niiden tehokasta ohjausta. Moduulirakenteen Vuoden 2000 ansiosta asiakas voi kasvattaa kokonaisuutta tarpeen mukaan. Järjestelmä mistokokonai- aikana ohjel- soveltuu myös kansainvälisesti toimisuutta täyden- Vuoden 2000 aikana ohjelmistokokonaisuutta täydennettiin uusilla sovelluksilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. nettiin uusilla sovelluksilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Lähitulevaisuuden tuotekehityskohteita ovat muun muassa Osakkeet ja Rahastot -ohjelmiston ja Vakuudet-ohjelmiston laajentaminen sekä yhtymäpankkisovelluksen saaminen asiakaskäyttöön. Yhtymäpankkisovellus tuo kansainvälisten konsernien tavoittelemaa nopeutta ja tehokkuutta rahan liikkeisiin ja mahdollistaa esimerkiksi joustavan inhouse banking -, payment factory - ja cash pooling -toiminnan. Järjestelmän integroitumista muihin järjestelmiin laajennetaan, ohjelmistojen Internet-käyttöä kehitetään ja kokonaisuuteen liitetään mobiileja käyttöliittymiä hyödyntäviä toimintoja. OpusCapita Finance -tuotteeseen liittyvät palvelut, esimerkkeinä tehokas käyttöönotto, asiantunteva konsultointi ja jatkuva käyttäjän tuki, kehittyvät aktiivisesti edelleen. OpusCapita Finance -ohjelmistokokonaisuuden kehitystä tukee osaltaan rahoitus- ja talousjohdon keskustelufoorumi OpusCapita Finance User Club, jonka toiminta käynnistyi alkuvuodesta

11 As corporate operations become quicker year by year and the number of factors that affect market and financing condition increase, companies need tools for decision makers to analyse various situations and forecast the future, control financing processes and prepare for risks on the basis of real time information. OpusCapita Finance system has been designed to meet these complex requirements in financing and risk management. As an integrated software package, OpusCapita Finance combines company s crucial processes - liquidity management, risk management, financing and investment operations as well as bookkeeping and accounting operations - and supports their effective control. The modular structure allows the customers to add to the software according to individual needs. The system is also suitable for companies that operate in the international market and it is scalable from a single user or company environment to group solution with hundreds of users. The technically advanced system also anticipates future development needs. Links to mobile interfaces, for example, as well as for improving data security with smart card based solutions are featured in the system. The two years that OpusCapita Finance has been in full-scale customer use has shown the need of having an integrated, centralised system. OpusCapita Finance has proven to be a useful daily developed and functions that will tool for financing profession- added to the package. benefit mobile interfaces will be als. Services connected to the During the OpusCapita Finance product, such as year 2000 the powerful implementation, knowledgeable consultation and continuous software package was added with new applications in close co-operation with customers. oped further. user support, will be actively devel- Product development targets in the Development of the OpusCapita Finance software suite will be sup- near future include extensions to the Stocks and Funds and Collateral Management solutions as well as intro- for the financing executives called ported also by the discussion forum duction of Corporate Banking solution to customer use. The Corporate was started earlier in OpusCapita Finance User Club, which Banking solution will bring speed and efficiency to movement of money and will enable flexible inhouse banking, payment factory and cash pooling operations. System integration to other systems will be extended, Internet use will be During the year 2000 the software package was added with new applications in close co-operation with customers. 11

12 INTERNET CORPORATE BANKING OpusCapita Intenet Corporate Banking -liiketoimintaryhmä (ICB) soveltaa sekä Rahaliikenne- että Finance -liiketoimintaryhmien tuotteita ja palveluita pankkien ja sovelluspalvelutarjoajien (ASP eli Application Service Provider) käyttöön. Vuosi 2000 oli ICB-liiketoiminnan varsinainen järjestäytymisvuosi, vaikka OpusCapita -sovelluksia olikin jo tässä käyttötarkoituksessa toteutettu aikaisemmin. Vuoden 2000 alussa OpusCapita Oyj:n liiketoimintaryhmät jaoteltiin niin, että ICB-liiketoiminta sai oman ryhmän ja resurssit. Vuoden 2000 alkupuolella tanskalaisen Unibank A/S:n Helsingin konttorille toteutettu OpusCapita ICB -sovellus ajettiin alas, kun koko Unidanmark-konserni yhdistyi MeritaNordbankenin kanssa ja Unibankin Suomen toiminta lopetettiin. Ennen tätä oli OpusCapita ICB kuitenkin saatu Unibankissa tuotantokäyttöön. Opus- Capita Oyj:lle tämä oli tärkeä näyttö kyvystä toteuttaa uutta, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä yritysten rahaliikennejärjestelmä, joka toimii sekä perinteisin tiedostosiirroin että päätepalveluin käyttäen Internetiä yhteysreittinä älykorttiin perustuvalla turvamenettelyllä. Kuluneen vuoden aikana Suomen Pankille toteutettiin pankkien välisen maksuliikennejärjestelmän (PMJ) tietoliikenneosuus sekä Suomen Postille OpusCapita Electronic Banking Server (EBS) postiosoitusten sähköistä vastaanottoa varten. Yritysten kiinnostus ASP-toimintaan den avulla pankit ja ASP:t voivat saada raportointia ja laskutustietoa sovel- käynnisti neuvotteluja usean Suomessa toimintaa aloittavan ASP:n kanssa. luksen käytöstä. Samalla edelleen kehitetään ominaisuuksia, joilla voidaan Jo syksyllä 2000 aloitettiin OpusCapita ASP-sovelluksen toteutus yhdessä tehostaa operointia ja ohjattavuutta Proha Oyj:n kanssa Prohan Internet pankki- ja ASP-ympäristöissä, joissa Accounting Partner -konseptin mukaisestilaatiossa tuhansia yhtaikaisia käyttäjiä. sovelluksella voi olla samassa instal- OpusCapita ICB -sovellukset ja Kuluvan vuoden tuotekehitysohjelmassa ovat myös kielelliset ja toimin- -palvelut ovat koko OpusCapita Oyj:n keihäänkärkenä kansainvälistymisprosessissa, jota on valmisteltu jo vuosia. markkina-alueiden paikallisiin piirteinalliset lokalisoinnit eri maiden ja Vuoden 2000 aikana aloitettiin konkreettiset toimet ulkomaisten partnerei- Näillä toimilla pyritään viimeistelesiinden löytämiseksi lähialueella Euroopassa sekä Kaakkois-Aasiassa, jossa joka voidaan helposti ja nopeasti otmään OpusCapitasta kokonaisuus, kumppaneita haetaan neljän suomalaisyrityksen yhteisen vientirenkaan minkä tahansa pankin ja/tai ASP:n kotaa käyttöön missä maassa tahansa voimin. Tarkoitus on tarjota avaimet konaisjärjestelmän osaksi. Myös rajapinnat pankin ja ASP-toimijan muihin käteen -periaatteella OpusCapita -vetoinen, turvallinen, Internet-pohjainen järjestelmiin toteutetaan helposti käyttöönotettaviksi ja eri laitealustojen yritysten rahaliikenne- ja rahoitusjärjestelmä pankkien ja ASP-toimijoiden kanssa kommunikoiviksi. käyttöön. Vuoden 2001 aikana viimeistellään ICB-järjestelmän ominaisuuksia, joi- Yritysten kiinnostus ASP-toimintaan käynnisti neuvotteluja usean Suomessa toimintaa aloittavan ASP:n kanssa. 12

13 OpusCapita Internet Corporate Banking (ICB) business unit combines the products and services of Electronic Banking and Finance business units to be used by banks and Application Service Provider (ASPs). The year 2000 actually was the year of organisation for the ICB business, even though OpusCapita applications had already previously been utilised for this purpose. In the beginning of the year 2000 the OpusCapita Plc business units were reorganised so that ICB business currently constitutes a specific group with its own resources. Early in the year 2000 the OpusCapita ICB solution implemented for the Helsinki branch of the Danish Unibank A/S was shut down, as the whole Unidanmark group merged with MeritaNordbanken and Unibank s operations in Finland discontinued. OpusCapita ICB had been already been introduced into production use in Unibank. For OpusCapita Plc this was an important display of its capability to implement a corporate banking system. The system utilises modern technology and operates by means of both traditional file transfers and terminal services and uses the Internet as connection route with smart card based security solution. During the past year two major systems were implemented: data transfer section of the interbank electronic banking system (PMJ) for Bank of Finland (Suomen Pankki) and OpusCapita Electronic Banking Server (EBS) for electronic reception provide electronic banking and fi- and ASP operators will be able to of postal orders nance management services for their for Finland Post customer companies. Ltd (Suomen During 2001 ICB system features Posti). will be fine-tuned in order to enable Interest shown among companies banks and ASPs receive reports and towards the ASP operations has lead invoicing information regarding the to negotiations with several upcoming usage of the solution. Development Finnish ASP operators. Implementation of OpusCapita ASP solution ac- will make operation and control more work also continues for features that cording to Proha Plc s Internet Accounting Partner outline was started ments, in which an application may efficient in bank and ASP environ- with Proha already in autumn have thousands of simultaneous users. This year s product development OpusCapita ICB applications and services are spearheading the process also covers language versions and of OpusCapita Plc entering the international market, preparations for to make the software suitable for vari- functional localisation tasks in order which have already been going on ous countries and market areas. for years. During the year 2000 actual The aim of these tasks is to make measures were taken in order to find OpusCapita easy and quick to implement in any country as part of any foreign partners in the nearest part of Europe as well as in Southeast Asia, bank and/or ASP system. Interfaces to where an export ring consisting of bank s and ASP operator s other systems will be developed in a way that four Finnish companies is searching for suitable partners. The idea is to they will be easy to implement and offer, on a turnkey contract basis, a able to communicate with various OpusCapita driven, secure, Internet hardware platforms. based package, with which banks Interest shown among companies towards the ASP operations has lead to negotiations with several upcoming Finnish ASP operators. 13

14 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Yleistä Opus Capita Oyj kehittää, markkinoi ja myy rahoitushallinnon ja rahaliikenteen hallintaan tarkoitettuja ohjelmistoja yrityksille, yhteisöille ja pankeille. OpusCapitan päätuotteita ovat OpusCapita Rahaliikenne-, OpusCapita Finance-, OpusCapita ICB / ASP ja OpusCapita PMJ -ohjelmistot. Lisäksi Opus Capita Oyj on kehittänyt Financial Communications Server (FCS) -nimisen tuotteen, jolla hallitaan tiedonsiirtoa yrityksen tietojärjestelmien ja ulkopuolisten organisaatioiden kuten pankkien tietojärjestelmien välillä. Opus Capita Oyj tuottaa asiakkailleen myös em. tuotteisiin liittyviä palveluja. Liiketoiminta tilikaudella tuotteittain OpusCapita Rahaliikenne OpusCapita Rahaliikenteen liikevaihtoon ja toimintaa vaikutti oleellisesti merkkipohjaisten ohjelmistojen vaihto Windows tuotteeseen. Yhtiö ilmoitti tilikauden aikana asiakkailleen DOS ja SCO Unix -versioiden ylläpidon lopettamisesta alkaen. Tämä ilmoitus kiihdytti omalta osaltaan vaihtojen toteuttamista. Tilikauden päättyessä OpusCapita Rahaliikenteen lisensoituja asennettuja ohjelmistoja Suomessa oli noin OpusCapita Finance Tilikauden aikana panostettiin OpusCapita Finance -ohjelmistotuotteen tuotekehitykseen ja toimitusprojektien läpivientiin. Tilikauden aikana tuotekehityksestä valmistui pilotointivaiheeseen Henkilöstölainat, Osakkeet ja Rahastot sekä Vakuudet. Treasury Management -ohjelmistoon lisättiin toiminnallisuutta ja uusia rahoitusinstrumentteja. Lisäksi aloitettiin In-House Banking eli Sisäisen Pankin -järjestelmän suunnittelu. 14 OpusCapita ICB / ASP Maaliskuussa 2000 ilmoitetun ja sittemmin toteutetun Unidanmarkin ja MeritaNordbankenin fuusion seurauksena Unibank A/S Helsingin sivuliike lopetti OpusCapita Internet Corporate Banking ohjelmiston käytön. OpusCapita Oyj sai kuitenkin käytön aikana kehitettyä OpusCapita ICB tuotteen kaupallisesti valmiiksi. Tilikauden aikana tuotetta on kotimaassa markkinoitu myös palveluntuottajille ASP:eille. Ensimmäinen ASP toimitussopimus allekirjoitettiin, Proha Oyj:n ASP yhtiön, Accountor Oy:n kanssa. Ohjelmisto otettiin käyttöön nopealla toteutusaikataululla kesällä OpusCapita ICB / ASP ohjelmiston kansainvälistä markkinointia ja markkinatutkimuksia on jatkettu tilikauden aikana. Yhtiö mukana vientirenkaassa, jonka kohdealueena on Hong Kong ja Singapore. Ohjelmisto oli esillä Hannoverin CeBit-messuilla ja Frankfurtissa European Banking Technology -messuilla. OpusCapita PMJ Yhtiö kehitti tilikauden aikana PMJ-ohjelmistoa edelleen siten, että ohjelmistoa voidaan käyttää useissa eri rahaliikenteen erikoistarkoituksissa. Verohallitus ja Suomen Posti olivat ensimmäiset tämän tyypin PMJ asiakkaita. Tilikauden aikana Suomen Pankki otti OpusCapita PMJ-ohjelmiston tuotantokäyttöön liittyessään pankkienväliseen PMJ-järjestelmään, toukokuussa Käyttöoikeussopimukset Tilikauden aikana yhtiö uudisti asiakassopimustensa ehdot. Entiset Käyttöoikeus- ja Kehityspalvelusopimukset muutettiin Lisenssi- ja Vuosilisenssisopimuksiksi. Uudistuksen yhteydessä neuvontapalvelu sisällytettiin vuosilisenssin mukaisiin asiakkaalle tuotettaviin palveluihin. Vuosi 2000 Vuoden vaihtumiseen sisältyi pelkoja teknisten järjestelmien kyvystä selvitä päivämäärämuutoksesta. OpusCapitassa siirtymiseen vuodelle 2000 oli varauduttu jo hyvissä ajoin ja testattu pankkien vuosi 2000-aineistoilla. Vuodenvaihde sujui ongelmitta sekä OpusCapitan että pankkien rahaliikennejärjestelmien osalta. Konsernin taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto tilikaudella 2000 oli 38,0 miljoonaa markkaa. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 1,2 miljoonaa markkaa ja edellisvuoden konserniliikevaihtoon verrattuna 2,6 miljoonaa markkaa. Laskua selittää edellisvuoden (1999) suuri EUROpak liikevaihto ja toisaalta Unibankin OpusCapita ICB käytön lopettaminen. Suurin osa, eli noin 15,6 miljoonaa markkaa, OpusCapitan liikevaihdosta tuli ohjelmistolisenssien myynnistä. Loppuosa liikevaihdosta muodostui pääasiassa ylläpitomaksuista ja muista palveluista kuten koulutuksesta. Liiketoiminnan kulut olivat 37,6 miljoonaa markkaa. Kasvua kertyi edellisvuoteen verrattuna 11,0 miljoonaa markkaa ja edellisvuoden konsernilaskelmaan verrattuna 7,9 miljoonaa markkaa. Kasvu johtui lähinnä henkilöstön lisäyksestä, muutosta uusiin tiloihin sekä panostuksista myyntiin ja markkinointiin. Suunnitelman mukaiset poistot tilikaudelta olivat 0,959 miljoonaa markkaa. Yhtiön liikevoitto tilikaudelta oli 0,475 miljoonaa markkaa. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 12,2 miljoonaa markkaa ja edellisvuoden konserniliikevoittoon verrattuna 10,5 miljoonaa markkaa. Yhtiön nettorahoitustuotot tilikaudella olivat 2,398 miljoonaa markkaa. Yhtiön tulos rahoituserien jälkeen oli 3,0 miljoonaa markkaa. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 8,0 miljoonaa markkaa. Rahoitus Emoyhtiön ja konsernin rahoitustilanne oli koko vuoden ajan varsin vahva. Kertyneellä tulorahoituksella pystyttiin hoitamaan kaikki tilikauden aikana tehdyt investointiluonteiset hankinnat. Lisäksi eläke- ja rahalaitoslainoja maksettiin pois rahoitussopimusten mukaisesti. Yhtiön likvidit varat tilikauden lopussa olivat 14,1 miljoonaa markkaa. Normaalien pankkitilien lisäksi yhtiön likvidejä varoja on sijoitettu eri rahastoihin ja osakkeisiin. Investoinnit, tutkimusja kehitystoiminta Konsernin bruttokäyttöomaisuusinvestoinnit tilikaudella olivat 1,4 miljoonaa mark-

15 kaa. Yhtiö kirjaa tutkimus- ja kehityskulut kuluiksi tuloslaskelmaan. Suurin osa tutkimus- ja kehitystyöstä tilikaudella 2000 kohdistui OpusCapita ICB / ASP, OpusCapita Finance ja FCS Financial Communications Server (FCS) ohjelmistoihin. Yhtiö ei erikseen seuraa kuluja, jotka liittyvät tavanomaisen tuoteparannuksen yhteydessä tuotteiden kehittämiseksi tehtävään kehitystyöhön. Henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä oli keskimäärin 71 (55). Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa oli 74 (61). Tilikauden aikana palkattiin uutta henkilökuntaa lähinnä tuotekehityksen eri tehtäviin sekä myyntiin ja markkinointiin. Yhtiörakenne Koko tilikauden ajan yhtiön henkilöstö ja toiminta on ollut keskitettynä OpusCapita Oyj yhtiöön. Tilikauden aikana tytäryhtiöiden, Capitel Case Oy ja Capitel Consulting Oy, fuusiot emoyhtiöön tehtiin loppuun ja pantiin täytäntöön Lisäksi yhtiön 49/52 omistuksessa ollut Kiinteistöyhtiö Levin Piirakka myytiin ja osana tätä järjestelyä otettiin vastaan Kiinteistöyhtiö Rukan Mökki Oy:n osakkeet. Yhtiö omistaa tilikauden päättyessä 100 %:sti Kiinteistöyhtiö Rukan Mökki Oy:n, jota ei ole sisällytetty yhtiön tilinpäätökseen. Kiinteistöyhtiöllä ei ole olennaista vaikutusta yhtiön tulokseen ja omaan pääomaan. Yhtiö avasi sivutoimipisteen Oulussa. Oulun toimipiste keskittyy Opus- Capita ohjelmistojen myyntiin, asennuksiin ja koulutukseen. Hallinto ja yhtiökokoukset OpusCapita Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin , jolloin yhtiön hallitukseen valittiin Jukka Kaura, hallituksen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Jarkko Virtanen ja Antti Punkari. Yhtiökokouksessa yhtiö muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja samassa yhteydessä yhtiön osakkeiden lukumäärää lisättiin ja osakeilta poistettiin nimellisarvo. Yhtiön toimitusjohtajana on koko tilikauden ajan ollut Antti Punkari. Yhtiö on tehnyt osavuosikatsauksen ajalta Ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiö päätti hankkia itselleen yhteensä kappaletta yhtiön uudelle ulkopuoliselle omistajalle siirtyneitä osakkeita yhteensä markan kauppahinnasta. Tilikauden lopussa OpusCapita Oyj:llä oli osakkeenomistajia yhteensä 66 ja yhtiön omistuksessa on kappaletta omia osakkeita. Osakepääoma ja optiolainat Tilikauden lopussa yhtiön osakepääoma oli ,55 markkaa, joka jakaantui yhteensä kappaleeseen nimellisarvottomia osakkeita, joista yhtiön omistuksessa on kappaletta omia osakkeita. Yhtiön osakkeet ovat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Yhtiön hallitus ei ole tilikauden aikana käyttänyt yhtiökokoukselta saamaansa valtuutusta osakepääoman korottamiseen. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2000 jaetaan osinkoa 0,36 markkaa osakkeelta eli yhteensä markkaa. Näkymät tilikaudelle 2001 Yhtiö on tietoinen epävarmuustekijöistä, jotka vaikuttavat sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti. Yhtiö uskoo kuitenkin, että näkymät rahoitushallinnon ja rahaliikenteen hallintaan tarkoitetuille ohjelmistoille vuodelle 2001 ovat hyvät. Yhtiö tulee panostamaan edelleen Opus Capita ICB / ASP tuotteen kansainväliseen vientiin ja kun mahdollisista toimituksista saatavat tuotot eivät kaikki tule realisoitumaan kuluvalla tilikaudella on ennakoitavissa, että edellä mainitut panostukset heikentävät yhtiön kannattavuutta kuluvalla tilikaudella. OpusCapita Rahaliikenne Yhtiö uskoo, että OpusCapita Rahaliikenne-ohjelmistojen vaihdot Windows -pohjaisiin versioihin jatkuvat vielä tämänkin tilikauden aikana. Windows version myötä tulee Terminal Server -pohjaisten toteutusten kysyntä lisääntymään. Tilikauden aikana tullaan palveluiden tarjontaa lisäämään erityisesti Euroon siirtymisestä ja Verkkolasku-toiminnan aloittamisesta odotettavissa olevan kysynnän vuoksi. OpusCapita Finance OpusCapita Finance ohjelmiston toiminnallisuus on tehdyn kehitystyön ansiosta hyvä ja yhtiö uskoo, että OpusCapita Finance ohjelmiston läpimurto markkinoille tapahtuu kuluvan vuoden aikana. Opus Capita ICB / ASP Kansainvälisillä markkinoilla OpusCapita keskittyy edelleen OpusCapita ICB -ohjelmiston markkinointiin mm. osallistumalla alan messutapahtumiin. Lisäksi OpusCapita pyrkii tilikauden aikana solmimaan partnership-sopimuksia isojen systeemiintegraattoriyritysten kanssa jakelukanavan parantamiseksi. Kuvassa vasemmalta hallituksen puheenjohtaja Jukka Kaura ja jäsenet Jarkko Virtanen sekä toimitusjohtaja Antti Punkari Tampereella 13. päivänä helmikuuta 2001 Jukka Kaura Puheenjohtaja Antti Punkari Toimitusjohtaja Hallituksen jäsen Jarkko Virtanen Hallituksen jäsen 15

16 General OpusCapita Plc develops, markets and sells software designed for companies, organisations and banks for financial management and electronic banking purposes. The main products of OpusCapita are OpusCapita Electronic Banking, OpusCapita Finance, OpusCapita ICB / ASP and OpusCapita PMJ. In addition to these, OpusCapita has developed a product called Financial Communications Server (FCS) for managing data transfers between company s information systems and the information systems of external organisations such as banks. OpusCapita Plc also provides services connected to the above products. The product-specific business operations during the accounting period OpusCapita Electronic Banking The turnover and operation of OpusCapita Electronic Banking was fundamentally affected by the changeover from character based software to the Windows product. The company informed its customers during the accounting period that the maintenance of DOS and SCO Unix versions would be terminated on December 31st This notification helped to accelerate the changeover process in several cases. At the end of the accounting period there were around 3000 licensed OpusCapita Electronic Banking software users in Finland. OpusCapita Finance During the accounting period special efforts were made to develop OpusCapita Finance product and to successfully complete project deliveries. During the accounting period product development produced the following components to the piloting phase: Personnel Loans, Stocks and Funds and Collateral Management. New features and new financing instruments were added to the Treasury Management software. Planning of In- House Banking was also started. 16 OpusCapita ICB / ASP As a consequence to the merger between Unidanmark and MeritaNordbanken, publicised in March 2000 and later realised, the Helsinki branch office of Unibank A/S discontinued the use of OpusCapita Internet Corporate Banking software. OpusCapita Plc did, however, have the opportunity during the usage period to develop the OpusCapita ICB product into a finished marketable product. During the accounting period the product has been Annual Report of the Opus Capita Plc board for the accounting period Jan 1, Dec 31, 2000 marketed to domestic application service providers. The first ASP delivery agreement was signed with Accountor Oy, which is an ASP company owned by Proha Plc. The software was introduced already in the summer International marketing and marketing research regarding the OpusCapita ICB / ASP software have continued during the accounting period. The company is a member in an export ring, whose target area is Hong Kong and Singapore. The software was presented at the CeBit fair in Hanover and in Frankfurt s European Banking Technology fair. OpusCapita PMJ The company continued to develop the OpusCapita PMJ product during the accounting period aiming to make the software suitable for various special purposes in electronic banking. Finnish Tax administration and Finland Post Ltd. were the first PMJ customers of this type. During the accounting period the Bank of Finland took OpusCapita PMJ into production use when it joined the interbank PMJ system in May License agreements The company renewed the conditions of the customer agreements during the accounting period. What previously were known as User right and development service agreements were changed to License and Annual license agreements. In connection with the renewal, helpdesk service was included in the services provided for the customer according to the annual license. Year 2000 The turn of the millennium raised concerns over the ability of technical systems to cope with the date change. In OpusCapita the year 2000 related issues had been taken into account and tested already well in advance using the year 2000 material of banks. The New Year did not cause any problems for OpusCapita or the banks electronic banking systems. Economic development of the group The group turnover for the accounting period 2000 was FIM 38,0 million. This showed a decrease of FIM 1,2 million and compared to previous year s group turnover a decrease of FIM 2,6 million. The decrease was partly due to the fact that the previous year (1999) the company received extra turnover from the EUROpak and also due to Unibank s decision to discontinue OpusCapita ICB use. The main part, about FIM 15,6 million, of OpusCapita s turnover was received from software license sales. The remainder of turnover consisted mainly of maintenance fees and other services, such as training. Operation expenses were FIM 37,6 million. This showed an increase of FIM 11,0 million from the previous year and FIM 7,9 million compared to previous year s group calculation. The increase was mainly due to increase in personnel, move to the new premises and resources aimed at sales and marketing operations. Depreciation according to plan for the accounting period was FIM 0,959 million. Group s profits for the accounting period were FIM 0,475 million. This showed a decrease of FIM 12,2 million compared to the previous year and a decrease of FIM 10,5 million compared to previous year s group profits. The net financing profits of the company during the accounting period were FIM 2,398 million. The group result after financial items was FIM 3 million. This showed a decrease of FIM 8,0 million compared to the previous year. Financing The financing position of the parent company and the group was strong throughout the whole year. All the investment type of acquisitions during the accounting

17 period were administered with the income financing. In addition to this, pension and financial institution loans were paid off according to the finance agreements. Liquid assets of the company were FIM 14,1 million at the end of the accounting period. Apart from the standard bank accounts, liquid assets have been invested in various funds. Investments, research and development operations The group s gross investments in fixed assets were FIM 1,4 million during the accounting period. The company will enter research and development expenses as expenses in the income statement.. Most of the research and development work during the accounting period 2000 was directed at OpusCapita ICB / ASP, OpusCapita Finance and FCS Financial Communications Server (FCS) software. The company does not specifically record costs that are connected to routine development work of enhancing the products. Personnel The persons employed by the company totalled on average 71 (55). At the end of the year the number had risen to 74 (61). During the accounting period new personnel was hired mainly for the various product development tasks as well as to work in sales and marketing. Company structure During the whole accounting period the company s personnel and operations have been centred in OpusCapita Plc company. During the accounting period the subsidiaries Capitel Case Oy and Capitel Consulting Oy merged into the parent company, mergers were finalised and completed on August 31st, The real estate company Kiinteistöyhtiö Levin Piirakka, in 49/52 ownership of the company, has also been sold and as part of this arrangement the company received the shares of the real estate company Kiinteistöyhtiö Rukan Mökki Oy. At the end of the accounting period the company owned 100 % of the real estate company Kiinteistöyhtiö Rukan Mökki Oy, which has not been included in the group s income statement. The real estate company has no relevant effect on the group s result and own capital. On July 15th, 2000 the company opened a branch office in Oulu. The Oulu office will concentrate on OpusCapita software sales, installations and training. Administration and general meetings The ordinary general meeting of OpusCapita Oy took place on March 20th, 2000, when Jukka Kaura was elected chairman of the board and Jarkko Virtanen and Antti Punkari were elected board members. In the general meeting on March 20th, 2000 the company form was changed into public limited company, the number of company s shares were increased and the nominal value of shares was removed. During the whole accounting period Antti Punkari has acted as managing director of the company. The company has released an interim report for Jan 1st - June 30th, In the extraordinary general meeting on December 14th, 2000 the company decided to acquire a total of shares, which had been transferred to a new external owner, for a total sum of FIM At the end of the accounting period OpusCapita Plc had a total of 66 owners and the company owned a total of its own shares. Stock capital and option loans At the end of the accounting period the company s stock capital was FIM ,55, which was divided among a total of shares that have no nominal value with the company owning a total of of its own shares. The company s shares are part of the book-entry securities system maintained by Suomen Arvopaperikeskus Oy. During the accounting period the company board has not executed the authorisation granted to it by the general meeting on March 20th, 2000 to raise the stock capital of the company. Board s proposal for the general meeting The board has decided to propose to the ordinary general meeting that a total of FIM , or FIM 0,36 per share, be paid as dividend for the year Preview to accounting period 2001 The company is aware of the uncertainties, which affect both the domestic and the international markets. The company believes, however, that the forecast is good for financial administration and electronic banking software in the year The company will continue to channel resources to the export of the Opus Capita ICB / ASP product and since income from the possible deliveries will not actualise during the current accounting period, it is expected that the above resource channelling will weaken the profitability of the company during the current accounting period. OpusCapita Electronic Banking The company believes that the changeover to the Windows-based OpusCapita Electronic Banking versions will continue during the current accounting period. The demand for Terminal Server based solutions will increase along with the Windows 2000 version. Provision of services will be increased during the current accounting period, especially due to the demand expected from the imminent arrival of the euro and the starting of einvoice operations. OpusCapita Finance Due to development work the OpusCapita Finance software is in fine shape and the company believes that the breakthrough of OpusCapita Finance to the market will take place during the current year. Opus Capita ICB / ASP In the international market OpusCapita continues to concentrate on marketing the OpusCapita ICB software by participating in trade fairs, for instance. OpusCapita will also attempt to sign partnership agreements with suitable large system integrator companies during the accounting period in order to improve the distribution channel. Tampere, February 13th, 2001 Jukka Kaura Chairman of the Board Antti Punkari Managing Director Member of the Board Jarkko Virtanen Member of the Board 17

18 Tuloslaskelma Konserni FIM FIM LIIKEVAIHTO , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,27 Henkilöstökulut , ,81 Poistot ja arvonalentumiset , ,07 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 Kulut yhteensä , ,09 LIIKEVOITTO , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut , ,03 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,58 Satunnaiset erät ,89 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,58 Tilinpäätössiirrot ,48 Tuloverot , ,75 Tilikauden voitto , ,83 Liikevaihto (ilman EUROpakia) Ohjelmistolaskutus Sisältää vuosilisenssit. (ilman EUROpakia)

19 Profit and Loss Account Group FIM FIM REVENUES , ,64 Other operating income , ,00 Materials and services , ,27 Personnel expenses , ,81 Depreciation and amortisation , ,07 Other operating expenses , ,94 Total , ,09 OPERATING PROFIT , ,55 Financial income and expenses , ,03 PROFIT BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS , ,58 Extraordinary items ,89 PROFIT BEFORE APPROPRIATIONS AND TAXES , ,58 Appropriations ,48 Taxes , ,75 Profit for the financial year , ,83 Revenues (excluding EUROpak) Revenues from licensing Including maintenance (excluding EUROpak)

20 Tase Konserni VASTAAVAA FIM FIM PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,83 Aineelliset hyödykkeet , ,32 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä ,00 Muut sijoitukset , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0, ,09 Lyhytaikaiset saamiset , ,61 Rahoitusarvopaperit , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,59 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,37 Konserni VASTATTAVAA FIM FIM OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Kertyneet voittovarat , ,16 Tilikauden voitto , , , ,99 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka ,75 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,37 20

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

OpusCapita Oyj Vuosikertomus 2001 OpusCapita Plc Annual Report 2001

OpusCapita Oyj Vuosikertomus 2001 OpusCapita Plc Annual Report 2001 OpusCapita Oyj Vuosikertomus 2001 OpusCapita Plc Annual Report 2001 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus 2001 3 Ulkomaiset pankkiyhteydet tehostavat kansainvälistä rahaliikennettä 4 OpusCapita Finance

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Biotie Therapies Corp.

Biotie Therapies Corp. Biotie Therapies Corp. Timo Veromaa, President and CEO EGM 28.11.2006 Future outlook 2006 (1/2) (As presented in the AGM 30 March 2006) Commercialize the European and Asian rights of nalmefene Bring the

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille Atostek KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille 10.3.2017 Atostek CONFIDENTIAL Atostek - Company Facts Atostek Ltd. founded in 1999 56 employees mainly at Master level AAA credit rating since

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8. Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.2013 Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj Kaiken tiedottamisen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson F-Secure Oyj Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtaja Christian Fredrikson Protecting the irreplaceable f-secure.com 3.4. 2013 Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2012 3. Tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Liitteiden enimmäiskoko on 950

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja Agenda OpusCapita yrityksenä ja tarjooma lyhyesti Windows 7 -projekti Evaluointi Evaluoinnin tulokset Käyttöönottoprojekti OpusCapita

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2000 17.10.2000

Osavuosikatsaus 1-9/2000 17.10.2000 Osavuosikatsaus 1-9/2000 17.10.2000 Comptel Oyj:n kasvu jatkui voimakkaana 1-9/00 Liikevaihto kasvoi 60%, 256,7 (160,7) Mmk Liikevoitto kasvoi 94%, 99,4 (51,4) Mmk Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 93%,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Christian Fredrikson 3. huhtikuuta 2012 Protecting the irreplaceable f-secure.com Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2011 3.

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto.

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto. Oulun yliopisto, OyKKK Mirjam Lehenkari 724207A RAHOIUSPÄÄÖKSE entti 2 (1. uusinta) 4.4.2016 entti koostuu 15 monivalinta- tai oikein/väärin tehtävästä. Jokaiseen tehtävään on ainoastaan yksi oikea (tai

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Elina Koskentalo Finnish Information Society Development Centre, XBRL Finland SCM September 2013 Finland Meeting

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot