Sisältö Contents Sivu/Page

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö Contents Sivu/Page"

Transkriptio

1

2 2

3 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus Review by the Managing Director OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking... 8 OpusCapita Electronic Banking... 9 OpusCapita Finance Treasury Solutions OpusCapita Finance Treasury Solutions OpusCapita Internet Corporate Banking OpusCapita Internet Corporate Banking OpusCapita Oyj:n hallituksen toimintakertomus Annual Report of the OpusCapita Plc Board Tuloslaskelma Profit and Loss Account Tase Balance Sheet Rahoituslaskelma Cash Flow Statements Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Auditor s report

4 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2000 alkoi vauhdilla, joka oli seurausta koko edellisen vuoden kestäneestä kysynnän kasvusta. Vuodenvaihteen ja päivämäärämuutoksen pelätyistä ongelmista tietojärjestelmissä sekä OpusCapita että pankkien rahaliikennejärjestelmät ja taloushallinnan ohjelmistot selvisivät moitteettomasti. Kevään aikana useita tietotekniikkayhtiöitä listautui ja alan yritysten osakekurssit nousivat huimasti. Sittemmin nousu taittui, ja kurssien lasku jatkuu edelleen. Myös OpusCapita Oyj:ssä tehtiin omistuspohjan laajentamisen varalle valmisteluja, jotka hyödyttävät yhtiötä jatkossa. Tältäkin osin olemme valmiita vastaamaan sekä kasvun että kansainvälistymisen vaatimuksiin. Yhtiön tuotestrategian mukaisesti toteutimme vuoden 2000 aikana mittavan Windows-vaihtokampanjan, jonka yhteydessä merkkipohjaisten Dos- ja Sco Unix-versioiden ylläpito lopetettiin vuoden lopussa. Tänään OpusCapita elää voimakasta kasvua Windows-, AS400- ja Risc-Unix -laitealustoilla. Uusi OpusCapita Finance -ohjelmistokokonaisuus toteutetaan ainoastaan Windows-ympäristössä, mutta OpusCapitan hyvin hallitsemien liittymien ja integraatioiden ansiosta myös tämän tuotteen ominaisuudet ovat kaikkien OpusCapita-asiakkaiden ulottuvilla. Tietotekniikan ja erityisesti tietoliikenteen kehitys on tuomassa ja osin jo tuonut uusia ulottuvuuksia ohjelmistojen käytölle. Näitä muutoksia ennakoiden toteutimme koko asiakaskunnassa käyttöoikeussopimusten uudistamisen ns. vuosilisenssipohjalle. Uudistuksen seurauksena olemme entistä valmiimpia kohtaamaan ohjelmistojen myynnin, vuokraamisen, käytön ja käytön valvonnan uudet vaatimukset. Kuluneen vuoden aikana uudistimme myös organisaatiotamme ja harjoittelimme sen mukaista hallitus-, johtoryhmä- ja osaamisryhmätoimintaa. Odotan, että kuluvan vuoden aikana organisoitumisemme tuottaa entistä paremman tuloksen ja asiakkaiden toiveet ja vaatimukset saadaan nopeammin ja kohdennetummin toteutettua toiminnassamme ja tuotteessamme. Vaikka perusrahaliikenteen ja Finance-tuoteryhmän ohjelmistomyynti jatkoivat kasvuaan, vuoden 2000 liikevaihto (38,0 MFIM) jäi edellisen vuoden liikevaihtoa (40,6 MFIM) pienemmäksi. Unidanmarkin ja Merita Nordbankenin fuusio ja siitä seurannut Unibankin OpusCapita ICB-ohjelmiston käytön päättyminen oli menetys OpusCapita ICB -ohjelmiston kehittämiselle. Tulokseltaan vuosi oli välttävä, sillä yhtiön toiminnallinen tulos oli niukasti voitollinen. Alkaneen vuoden yleisiin talousnäkymiin sisältyy epävarmuustekijöitä, mutta uskon, että lähestyvä siirtyminen euroon, uuden sähköisen laskutuksen sovelluksen saaminen asiakaskäyttöön ja yritys-, pankki- ja rahoitustoiminnan kansainvälistyminen antavat meille edelleen mahdollisuuden tulokselliseen ja kasvavaan toimintaan. Antti Punkari Toimitusjohtaja 4

5 Managing Director s review The hectic start to the year 2000 was a consequence of increased demand during the previous year. Contrary to what was feared, both OpusCapita as well as the electronic banking systems and financial management software of banks did not come across any problems at the turn of the millennium. In the course of spring several information technology companies got listed and stock prices of IT companies sky-rocketed. Later the market calmed down and the prices are still going down. OpusCapita Plc also made preparations for expanding the owner base and these preparations will benefit the company in the future. This is another step towards meeting the requirements of both growth and the international market. As our product strategy suggests, during the year 2000 we carried out an extensive campaign of changing into the Windows operating system, and in connection with the campaign it was decided to discontinue the maintenance of character-based DOS and SCO Unix versions at the end of the year. Today OpusCapita lives, grows and is developed for Windows, AS400 and Risc-Unix platforms. The new OpusCapita Finance software suite will be implemented only for the Windows environment, but thanks to OpusCapita s special skills in linking and integration the features of this software will be available for all OpusCapita customers. Development of information technology, and data communication especially, is bringing in - in some cases it already has - new dimensions into software use. In anticipation of such changes we already have renewed the license agreement by changing the whole customer base into the so-called annual license basis. As a consequence we are better equipped for meeting the requirements set by sales, rental, use and control of software. During the past year we also renewed our organisation and practised new procedures in board, executive and skills group operation. I m expecting even better results from the new organisation in the current year. We will be able to respond to customers wishes and demands quicker and with more precision both in our operation as well as our products. Even though the increase of software sales for basic electronic banking and the Finance product suite continued, turnover for the year 2000 was smaller (38,0 MFIM) than that of the previous year (40,6 MFIM). The merger of Unidanmark group and Merita Nordbanken and the consequent termination of OpusCapita ICB software use in Unibank was a setback to the development of the said product. The end result of the year was adequate as the company s operational result was slightly profitable. The economical landscape of the year just started contains some uncertainties, but I believe that the approaching adoption of the Euro, customer use of new Electronic Bill Presentment and Payment applications as well as the globalisation of corporate, bank and financing operations will continue to give us a firm basis for profitable operation and growth. Antti Punkari Managing Director 5

6 OpusCapita Finance OpusCapita Finance on integroitu ohjelmistokokonaisuus, joka kattaa monipuolisesti yrityksen likviditeetin hallinnan, riskien hallinnan, rahoitus- ja sijoitustoiminnot sekä kirjanpidon ja laskennan toiminnot. Moduulirakenteen ansiosta asiakas voi ottaa kokonaisuudesta käyttöönsä vain tarvitsemansa sovellukset ja täydentää kokonaisuutta rahoituksen ja riskien hallinnan tarpeiden muuttuessa. Järjestelmä skaalautuu erilaisiin yritysympäristöihin toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Likviditeetti Järjestelmän avulla rahoituspäättäjät voivat tarkastella ja analysoida likviditeettitilannetta millä tahansa hetkellä ja kuhunkin päätöstilanteeseen parhaiten soveltuvassa muodossa, oli kyseessä sitten valuuttatarpeen selvittäminen, tulevan kassavarannon ennustaminen tai vaikkapa konsernin cash poolien hallinta. Riskien hallinta Riskien hallinta on yksi järjestelmän tärkeimpiä toimintoja. Järjestelmä tuottaa tietoa valuutta-, korko-, likviditeetti- ja muiden rahoitusriskien tunnistamiseksi ja mittaamiseksi, osoittaa uhkatekijät ja luo siten edellytykset suojautua tilanteen vaatimalla tavalla. Sijoitukset ja rahoitus Tieto lainoista ja niihin liittyvistä vakuuksista, sijoitusten hallinta ja seu- 6 OpusCapita -ohjelmistotuotteet ranta, johdannaisten rekisteröinti ja linkitys kohde-etuuksiin tai positioihin sekä annettujen ja saatujen vakuuksien eräpäiväseuranta ovat järjestelmän perusominaisuuksia ja avain yrityksen rahoitussopimusten hoitamiseen tehokkaasti ja hallitusti. Kirjanpito ja laskenta Rahoitussopimusten hallinnan tärkeä osa-alue on yhteys kirjanpitoon ja laskentajärjestelmiin. Kirjanpidon kautta syntyvien raporttien oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden tae on järjestelmän kehittynyt automaatio tapahtumien kirjanpitokirjauksissa. Laskennan vaatimat raportit järjestelmä tuottaa napin painalluksella - korkovelkojen laskenta, tilinpäätösjaksotukset tai vaikkapa vastuiden ja vapaiden vakuuksien raportointi syntyvät helposti ja varmasti. OpusCapita Rahaliikenne OpusCapita Rahaliikenne on suomalaisten pankkistandardien mukainen ohjelmisto yrityksen tai yhteisön rahavirtojen tehokkaaseen hallintaan. Sen kehittyneitä ominaisuuksia ovat luotettavat turvaratkaisut, skaalautuvuus laajoihinkin käyttöympäristöihin ja käyttäjät huomioon ottava ergonomia. Pitkälle automatisoidut toiminnot yhdistävät organisaation taloushallinnon saumattomasti ulkoiseen pankkimaailmaan. OpusCapita ASP-käytössä ASP (Application Service Provider) -ympäristössä toimivien OpusCapita -ohjelmistojen avulla pankit ja ohjelmistopalvelujen tuottajat voivat tarjota asiakkailleen nykyaikaisia, kustannustehokkaita ja turvallisia sähköisen rahaliikenteen palveluja Internetin välityksellä. Sovellusvuokrauskäyttöön ovat saatavissa kaikki rahoituksen hallinnan OpusCapita Finance -tuotteet ja rahaliikenteen Internet Corporate Banking (ICB) -sovellukset. OpusCapitan mobiilipalvelut, esimerkiksi WAP- ja tekstiviestisovellukset, toimivat myös ASPympäristössä. OpusCapita -ohjelmistot pankeille OpusCapitalla on pitkä kokemus rahaliikenteen järjestelmien rakentamisesta pankkien asiakkaille. Uusi teknologia ja Internet ovat luoneet mahdollisuuden hyödyntää tätä osaamista myös suoraan pankkien hyödyksi. Suomen markkinoille tuleva tai täällä jo toimiva pankki voi OpusCapita Internet Corporate Banking ja PMJtuotteilla nopeasti luoda nykyaikaisen, edistyksellisen ja kilpailukykyään tukevan asiakaspalvelujärjestelmän, jonka ylläpito ja kehittäminen on perinteisiin järjestelmiin verrattuna nopeaa ja edullista. OpusCapita PMJ -järjestelmällä pankki tai rahoituslaitos liittyy pankkien väliseen clearing-järjestelmään Suomessa.

7 OpusCapita Finance OpusCapita Finance is an integrated software suite, which covers various functions in liquidity management, risk management, financing and investment functions as well as functions in bookkeeping and accounting. The modular structure allows the customers to add to the software according to individual needs, by using only the required applications and then adding new applications when financing and risk management requirements change. The system is scalable to various company environments regardless of business field or company size. Liquidity With this system the executives who make the financial decisions will be able to monitor and analyse liquidity status at any given moment, in the most suitable format for the situation in question: clarification of currency needs, forecasting upcoming cash reserve, or managing group s cash pools, for instance. Risk management Risk management is one of the system s most crucial functions. The system produces information in order to recognise and measure financing risks involving currency, interest, liquidity and other financing operations. By identifying all potential hazards precautionary measures can be taken in time. Investments and financing Loan details and corresponding collateral, management and monitoring of investments, registering derivatives and linking them to underlying instruments or positions as well as due date monitoring of posted and received collateral are basic features in the system and the key to efficient and controlled management of company s financial contracts. Bookkeeping and accounting One important part of financial contract management is the connection to bookkeeping and accounting systems. When transactions are entered OpusCapita software products into bookkeeping, the advanced automation process will guarantee the correctness and the usability of reports. Simply pushing a button can generate the reports required by accounting. Whether the reports deal with interest debt calculation, periodisations for the financial statements or reporting of obligations and available collateral, producing the reports will always be as easy and reliable. OpusCapita Electronic Banking OpusCapita Electronic Banking is based on the Finnish banking standards and it is a program for efficient cash flow management in any company or organisation. Its advanced features include the reliable security solutions, scalability even to large environments, and user-friendly ergonomics. Extensively automated functions seamlessly combine company s electronic banking to the external banking world. OpusCapita in ASP use With the help of OpusCapita software running in ASP (Application Service Provider) environment banks and software service providers can offer modern, cost-effective and secure electronic banking services to their customers through the Internet. All financial management products in OpusCapita Finance and electronic banking applications in Internet Corporate Banking (ICB) are available for ASP use. OpusCapita s mobile services, WAP and SMS message applications, for instance, also function in the ASP environment. OpusCapita software products for banks OpusCapita has lengthy experience in building electronic banking systems for banks customers. New technology and the Internet have opened the possibility to also utilise this experience directly to the benefit of banks. By using OpusCapita Internet Corporate Banking and PMJ products a bank that is entering the Finnish market or one that already has established its operation here will be able to create a modern, advanced customer service system, which will support its competitiveness. Maintenance and development of the system is quicker and less expensive compared to the traditional systems. With the OpusCapita PMJ system a bank or financial institution can join the interbank clearing system in Finland. 7

8 ELECTRONIC BANKING Muutokset liiketalouden toimintaympäristössä - yritysostot ja fuusiot, yri- teknisesti edistykselliset, käytännönlä- OpusCapita Rahaliikenne tarjoaa tysten ja rahoitustoiminnan kansainvälistyminen, rahavirtojen hallinnan kokoisten yritysten ja yhteisöjen rahaheiset ratkaisut eri tyyppisten ja eri keskittäminen, tietotekniikan kehitys liikenteeseen. Yhtiö seuraa valppaasti - heijastavat lisääntyviä vaatimuksia ja pankkitoiminnan kansainvälistä kehitystä, uusimpia teknologisia ratkaisuja toisaalta uusia mahdollisuuksia yritysten ja yhteisöjen kassavirtojen hallintaanjauksia ja täydentää nopeasti tuottei- ja yrityskentän taloudenhallinnan lintaan uusien tarpeiden mukaisilla ominaisuuksilla ja palveluilla. Innovatiivisen tuotekehityksen ansiosta järjestelmä soveltuu hyvin myös meneillään olevaan talous- ja rahoitushallinnon keskittämissuuntaukseen. Pankkiliittoutumien myötä syntyviä globaaleja pankkeja hyödynnetään tehokkaasti cash pool -toiminnassa. Koko asiakaskuntaa koskettavista lähitulevaisuuden muutoksista merkittävin on siirtyminen euroaikaan. Vaikka valmistelut ovat asiakaskentässä jo varsin pitkällä, uusi rahajärjestelmä aiheuttaa Internet-käyttöä ja mobiileja käyttöliittymiä hyödynnetään OpusCapita-tuotteen kehittämisessä aktiivisesti. organisaatioissa vielä runsaasti työtä. OpusCapita euroon -kuntotarkastus on tarkoitettu helpottamaan siirtymisessä uuteen rahayksikköön ja sen odotetaan työllistävän yhtiön rahaliikenneasiantuntijoita kuluvana vuonna merkittävästi. Palveluelementit painottuvat myös uuden Verkkolasku-sovelluksen käyttöönotossa, johon sisältyy runsaasti asiakaskohtaista integrointityötä. Vuoden 2000 aikana suunnitellun sovelluksen ennakoidaan yleistyvän asiakaskäytössä vaiheittain, sitä mukaa kun yritysten välisen elektronisen laskutuksen käytännöt muotoutuvat. OpusCapitan verkkolaskusovellus on avoin ja joustava ratkaisu, jossa on ennakoitu esimerkiksi rahaliikenteen kansainvälistymisen myötä syntyvät tarpeet. Sovelluksen kehitystyötä jatketaan yhteistyössä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Internet-käyttöä ja mobiileja käyttöliittymiä hyödynnetään OpusCapitatuotteen kehittämisessä aktiivisesti. Lähtökohtana on tuoda palvelut niihin käyttöympäristöihin, joissa asiakas niitä tarvitsee ja joissa ne voidaan toteuttaa toiminnallisuuden ja turvallisuuden kärsimättä. Tietoturvallisuuteen kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. 8

9 Changes in the business environment - corporate acquisitions and mergers, globalisation of companies as well as financing activities; centralisation of management of cash flows, development of information technology - reflect the increase in demands as well as offer new opportunities in managing cash flows of companies and organisations. OpusCapita Electronic Banking offers technically advanced, userfriendly solutions for electronic banking procedures in companies and organisation of various types and sizes. The company closely monitors international developments in the banking field, the latest technological solutions and outlines in financial administration of companies, and adds its product assortment quickly with products that have features and services to meet the latest requirements. Thanks to its innovative product development the system is also suitable to the ongoing centralisation trend in economics and financing administration. The so-called global banks that emerge due to bank mergers will be effectively utilised in cash pool operations. For the whole customer base the most notable change in the near future is definitely the introduction of the Euro. Although preparations in the customer field are well advanced, the new monetary system will still cause plenty of work in organisations. The OpusCapita into the Euro capability check-up with customers and other interest has been designed to sim- Internet use and mobile interfaces groups. plify the introduction of the ment of the OpusCapita product. The will be actively utilised in develop- monetary unit main idea is to bring services to those and it is expected to give a lot of user environments where the customer needs them and where they work to the company s electronic banking specialists during the current can be implemented without harming year. functionality and security. Data security will be paid special attention to in Service features will also be emphasised when implementing the new all product development stages also einvoice application, which will require a lot of customer-specific inte- in the future. gration work. It is expected that the application, developed during the year 2000, will in phases become more and more common in customer use, as the electronic invoicing procedures between companies are taking form. The einvoice application developed by OpusCapita is an open and flexible solution, which anticipates the upcoming requirements generated by the globalisation of electronic banking, for instance. Development work will continue in co-operation Internet use and mobile interfaces will be actively utilised in development of the OpusCapita product. 9

10 FINANCE TREASURY SOLUTIONS Kun yritysten toiminta käy vuosi vuodelta nopealiikkeisemmäksi ja mark- käyttäjän tai yrityksen ympäristöistä ville yrityksille ja skaalautuu yhden kina- ja rahoitustilanteeseen vaikuttavien seikkojen määrä kasvaa, tarvihin. Teknisesti moderni järjestelmä satojen käyttäjien konserniratkaisuitaan välineitä, joiden avulla rahoitusjohto voi analysoida tilanteita ja ennatarpeita. Esimerkiksi kytkennät mobii- ennakoi myös tulevaisuuden kehityskoida tulevaa, ohjata rahoituksen prosesseja ja varautua riskeihin reaaliaisuuden täydentämiseen toimikorttileihin käyttöliittymiin ja tietoturvallikaisen tiedon perusteella. pohjaisin ratkaisuin ovat järjestelmässä valmiina. OpusCapita Finance -järjestelmä on rakennettu näihin monitahoisiin rahoituksen ja riskien hallinnan tarpei- täysipainoisessa asiakaskäytössä vah- OpusCapita Financen toinen vuosi siin. Integroituna ohjelmistokokonaisuutena se yhdistää rahoituksen kes- keskitetyn järjestelmän tarpeellisuuvisti kokemusta kokonaisvaltaisen, keiset prosessit - likviditeetin hallinnan, riskien hallinnan, rahoitus- ja sikelpoisuudesta rahoitusjohdon päivitdesta ja OpusCapita-ratkaisun käyttöjoitustoiminnot sekä kirjanpidon ja täisenä työkaluna. laskennan toiminnot - ja tukee niiden tehokasta ohjausta. Moduulirakenteen Vuoden 2000 ansiosta asiakas voi kasvattaa kokonaisuutta tarpeen mukaan. Järjestelmä mistokokonai- aikana ohjel- soveltuu myös kansainvälisesti toimisuutta täyden- Vuoden 2000 aikana ohjelmistokokonaisuutta täydennettiin uusilla sovelluksilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. nettiin uusilla sovelluksilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Lähitulevaisuuden tuotekehityskohteita ovat muun muassa Osakkeet ja Rahastot -ohjelmiston ja Vakuudet-ohjelmiston laajentaminen sekä yhtymäpankkisovelluksen saaminen asiakaskäyttöön. Yhtymäpankkisovellus tuo kansainvälisten konsernien tavoittelemaa nopeutta ja tehokkuutta rahan liikkeisiin ja mahdollistaa esimerkiksi joustavan inhouse banking -, payment factory - ja cash pooling -toiminnan. Järjestelmän integroitumista muihin järjestelmiin laajennetaan, ohjelmistojen Internet-käyttöä kehitetään ja kokonaisuuteen liitetään mobiileja käyttöliittymiä hyödyntäviä toimintoja. OpusCapita Finance -tuotteeseen liittyvät palvelut, esimerkkeinä tehokas käyttöönotto, asiantunteva konsultointi ja jatkuva käyttäjän tuki, kehittyvät aktiivisesti edelleen. OpusCapita Finance -ohjelmistokokonaisuuden kehitystä tukee osaltaan rahoitus- ja talousjohdon keskustelufoorumi OpusCapita Finance User Club, jonka toiminta käynnistyi alkuvuodesta

11 As corporate operations become quicker year by year and the number of factors that affect market and financing condition increase, companies need tools for decision makers to analyse various situations and forecast the future, control financing processes and prepare for risks on the basis of real time information. OpusCapita Finance system has been designed to meet these complex requirements in financing and risk management. As an integrated software package, OpusCapita Finance combines company s crucial processes - liquidity management, risk management, financing and investment operations as well as bookkeeping and accounting operations - and supports their effective control. The modular structure allows the customers to add to the software according to individual needs. The system is also suitable for companies that operate in the international market and it is scalable from a single user or company environment to group solution with hundreds of users. The technically advanced system also anticipates future development needs. Links to mobile interfaces, for example, as well as for improving data security with smart card based solutions are featured in the system. The two years that OpusCapita Finance has been in full-scale customer use has shown the need of having an integrated, centralised system. OpusCapita Finance has proven to be a useful daily developed and functions that will tool for financing profession- added to the package. benefit mobile interfaces will be als. Services connected to the During the OpusCapita Finance product, such as year 2000 the powerful implementation, knowledgeable consultation and continuous software package was added with new applications in close co-operation with customers. oped further. user support, will be actively devel- Product development targets in the Development of the OpusCapita Finance software suite will be sup- near future include extensions to the Stocks and Funds and Collateral Management solutions as well as intro- for the financing executives called ported also by the discussion forum duction of Corporate Banking solution to customer use. The Corporate was started earlier in OpusCapita Finance User Club, which Banking solution will bring speed and efficiency to movement of money and will enable flexible inhouse banking, payment factory and cash pooling operations. System integration to other systems will be extended, Internet use will be During the year 2000 the software package was added with new applications in close co-operation with customers. 11

12 INTERNET CORPORATE BANKING OpusCapita Intenet Corporate Banking -liiketoimintaryhmä (ICB) soveltaa sekä Rahaliikenne- että Finance -liiketoimintaryhmien tuotteita ja palveluita pankkien ja sovelluspalvelutarjoajien (ASP eli Application Service Provider) käyttöön. Vuosi 2000 oli ICB-liiketoiminnan varsinainen järjestäytymisvuosi, vaikka OpusCapita -sovelluksia olikin jo tässä käyttötarkoituksessa toteutettu aikaisemmin. Vuoden 2000 alussa OpusCapita Oyj:n liiketoimintaryhmät jaoteltiin niin, että ICB-liiketoiminta sai oman ryhmän ja resurssit. Vuoden 2000 alkupuolella tanskalaisen Unibank A/S:n Helsingin konttorille toteutettu OpusCapita ICB -sovellus ajettiin alas, kun koko Unidanmark-konserni yhdistyi MeritaNordbankenin kanssa ja Unibankin Suomen toiminta lopetettiin. Ennen tätä oli OpusCapita ICB kuitenkin saatu Unibankissa tuotantokäyttöön. Opus- Capita Oyj:lle tämä oli tärkeä näyttö kyvystä toteuttaa uutta, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä yritysten rahaliikennejärjestelmä, joka toimii sekä perinteisin tiedostosiirroin että päätepalveluin käyttäen Internetiä yhteysreittinä älykorttiin perustuvalla turvamenettelyllä. Kuluneen vuoden aikana Suomen Pankille toteutettiin pankkien välisen maksuliikennejärjestelmän (PMJ) tietoliikenneosuus sekä Suomen Postille OpusCapita Electronic Banking Server (EBS) postiosoitusten sähköistä vastaanottoa varten. Yritysten kiinnostus ASP-toimintaan den avulla pankit ja ASP:t voivat saada raportointia ja laskutustietoa sovel- käynnisti neuvotteluja usean Suomessa toimintaa aloittavan ASP:n kanssa. luksen käytöstä. Samalla edelleen kehitetään ominaisuuksia, joilla voidaan Jo syksyllä 2000 aloitettiin OpusCapita ASP-sovelluksen toteutus yhdessä tehostaa operointia ja ohjattavuutta Proha Oyj:n kanssa Prohan Internet pankki- ja ASP-ympäristöissä, joissa Accounting Partner -konseptin mukaisestilaatiossa tuhansia yhtaikaisia käyttäjiä. sovelluksella voi olla samassa instal- OpusCapita ICB -sovellukset ja Kuluvan vuoden tuotekehitysohjelmassa ovat myös kielelliset ja toimin- -palvelut ovat koko OpusCapita Oyj:n keihäänkärkenä kansainvälistymisprosessissa, jota on valmisteltu jo vuosia. markkina-alueiden paikallisiin piirteinalliset lokalisoinnit eri maiden ja Vuoden 2000 aikana aloitettiin konkreettiset toimet ulkomaisten partnerei- Näillä toimilla pyritään viimeistelesiinden löytämiseksi lähialueella Euroopassa sekä Kaakkois-Aasiassa, jossa joka voidaan helposti ja nopeasti otmään OpusCapitasta kokonaisuus, kumppaneita haetaan neljän suomalaisyrityksen yhteisen vientirenkaan minkä tahansa pankin ja/tai ASP:n kotaa käyttöön missä maassa tahansa voimin. Tarkoitus on tarjota avaimet konaisjärjestelmän osaksi. Myös rajapinnat pankin ja ASP-toimijan muihin käteen -periaatteella OpusCapita -vetoinen, turvallinen, Internet-pohjainen järjestelmiin toteutetaan helposti käyttöönotettaviksi ja eri laitealustojen yritysten rahaliikenne- ja rahoitusjärjestelmä pankkien ja ASP-toimijoiden kanssa kommunikoiviksi. käyttöön. Vuoden 2001 aikana viimeistellään ICB-järjestelmän ominaisuuksia, joi- Yritysten kiinnostus ASP-toimintaan käynnisti neuvotteluja usean Suomessa toimintaa aloittavan ASP:n kanssa. 12

13 OpusCapita Internet Corporate Banking (ICB) business unit combines the products and services of Electronic Banking and Finance business units to be used by banks and Application Service Provider (ASPs). The year 2000 actually was the year of organisation for the ICB business, even though OpusCapita applications had already previously been utilised for this purpose. In the beginning of the year 2000 the OpusCapita Plc business units were reorganised so that ICB business currently constitutes a specific group with its own resources. Early in the year 2000 the OpusCapita ICB solution implemented for the Helsinki branch of the Danish Unibank A/S was shut down, as the whole Unidanmark group merged with MeritaNordbanken and Unibank s operations in Finland discontinued. OpusCapita ICB had been already been introduced into production use in Unibank. For OpusCapita Plc this was an important display of its capability to implement a corporate banking system. The system utilises modern technology and operates by means of both traditional file transfers and terminal services and uses the Internet as connection route with smart card based security solution. During the past year two major systems were implemented: data transfer section of the interbank electronic banking system (PMJ) for Bank of Finland (Suomen Pankki) and OpusCapita Electronic Banking Server (EBS) for electronic reception provide electronic banking and fi- and ASP operators will be able to of postal orders nance management services for their for Finland Post customer companies. Ltd (Suomen During 2001 ICB system features Posti). will be fine-tuned in order to enable Interest shown among companies banks and ASPs receive reports and towards the ASP operations has lead invoicing information regarding the to negotiations with several upcoming usage of the solution. Development Finnish ASP operators. Implementation of OpusCapita ASP solution ac- will make operation and control more work also continues for features that cording to Proha Plc s Internet Accounting Partner outline was started ments, in which an application may efficient in bank and ASP environ- with Proha already in autumn have thousands of simultaneous users. This year s product development OpusCapita ICB applications and services are spearheading the process also covers language versions and of OpusCapita Plc entering the international market, preparations for to make the software suitable for vari- functional localisation tasks in order which have already been going on ous countries and market areas. for years. During the year 2000 actual The aim of these tasks is to make measures were taken in order to find OpusCapita easy and quick to implement in any country as part of any foreign partners in the nearest part of Europe as well as in Southeast Asia, bank and/or ASP system. Interfaces to where an export ring consisting of bank s and ASP operator s other systems will be developed in a way that four Finnish companies is searching for suitable partners. The idea is to they will be easy to implement and offer, on a turnkey contract basis, a able to communicate with various OpusCapita driven, secure, Internet hardware platforms. based package, with which banks Interest shown among companies towards the ASP operations has lead to negotiations with several upcoming Finnish ASP operators. 13

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

OpusCapita Oyj Vuosikertomus 2001 OpusCapita Plc Annual Report 2001

OpusCapita Oyj Vuosikertomus 2001 OpusCapita Plc Annual Report 2001 OpusCapita Oyj Vuosikertomus 2001 OpusCapita Plc Annual Report 2001 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus 2001 3 Ulkomaiset pankkiyhteydet tehostavat kansainvälistä rahaliikennettä 4 OpusCapita Finance

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Biotie Therapies Corp.

Biotie Therapies Corp. Biotie Therapies Corp. Timo Veromaa, President and CEO EGM 28.11.2006 Future outlook 2006 (1/2) (As presented in the AGM 30 March 2006) Commercialize the European and Asian rights of nalmefene Bring the

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8. Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.2013 Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj Kaiken tiedottamisen

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson F-Secure Oyj Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtaja Christian Fredrikson Protecting the irreplaceable f-secure.com 3.4. 2013 Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2012 3. Tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Liitteiden enimmäiskoko on 950

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja Agenda OpusCapita yrityksenä ja tarjooma lyhyesti Windows 7 -projekti Evaluointi Evaluoinnin tulokset Käyttöönottoprojekti OpusCapita

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2000 17.10.2000

Osavuosikatsaus 1-9/2000 17.10.2000 Osavuosikatsaus 1-9/2000 17.10.2000 Comptel Oyj:n kasvu jatkui voimakkaana 1-9/00 Liikevaihto kasvoi 60%, 256,7 (160,7) Mmk Liikevoitto kasvoi 94%, 99,4 (51,4) Mmk Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 93%,

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Christian Fredrikson 3. huhtikuuta 2012 Protecting the irreplaceable f-secure.com Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2011 3.

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

Timo Linnainmaa, Partneri. EnergyVarkaus 8.8.2014

Timo Linnainmaa, Partneri. EnergyVarkaus 8.8.2014 Timo Linnainmaa, Partneri EnergyVarkaus 8.8.2014 Esityksen sisältö 1. Cleantech Invest Oyj esittely 2. Kasvurahoitus Suomessa 3. Sijoittajan näkökulma 2 Cleantech Invest lyhyesti Sijoitus- ja kehitysyhtiö

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits Cost Management Center to higher profits Asiakaskannattavuus Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous Cost Management Center http://www.tut.fi/cmc/ jari.paranko@tut.fi +358 40 849 0220 Industrial

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3.

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3. Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3. Yleiselektroniikka lyhyesti 1. Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Skaalatehokkuudesta korkeaan vaikuttavuuteen Esa Viitamo BIT Serve Brunch 8.5.2013 A) Pakkaus metsäklusterin veturina toimialatason näkökulma, teollinen evoluutio

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Local and comprehensive schemes with renewable energy. Mika Kallio One1 Oy

Local and comprehensive schemes with renewable energy. Mika Kallio One1 Oy Local and comprehensive schemes with renewable energy Mika Kallio One1 Oy Contents Renewable Energy- complexity of solutions How to approach and make a big picture One1 renewable energy model Case excamples

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita alan johtavia asiantuntijoita Kolme klusteria läntinen, keskinen, itäinen Keskinen klusteri: 3 550 partneria 77 000 henkilöä 13,6 mrd. dollarin liikevaihto 97 maata Slide 2 PwC globaalisti PwC:n liikevaihdon

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Mikko Kulmala, IT päällikkö & Jouko Poranen, Kehitysjohtaja 3 Step IT Group Oy 22.10.2008 Sisältö 3 Step IT Group

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta

SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta SEPA-foorumi 17.5.2011 Marjut Pale Head of Cash Management Austria Czech Republic Denmark Estonia Finland Germany Hungary Latvia Lithuania Norway Poland

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot