SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Aika klo 17:00-18:41 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 16 Investointihankkeiden aloituslupa 5 17 Suodenniemen lämpölaitoksen uusiminen energiansäästöhankkeena 18 Bäckmanin tornihuvilan hankesuunnitelma 8 19 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset 11 6

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Aika klo 17:00-18:41 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Kulonpää Jarkko pj Salo Aatto vpj Leppäniemi Heljä jäsen Santa Helena jäsen Suoniemi Kimmo jäsen Vinha Olavi jäsen Mäkelä Pauli V kh:n edustaja Tuomisto Jorma Tilakeskuksen johtaja Ojanen Jukka rakennuttajapäällikkö Pehkonen Sirkku kiinteistöpäällikkö Ahvonen Mailis pöytäkirjanpitäjä Poissa Hukkanen Ulpu jäsen (Ulla-Maija Kaarina) Iisak Selin nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jarkko Kulonpää puheenjohtaja :t Mailis Ahvonen pöytäkirjanpitäjä Heljä Leppäniemi Helena Santa Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15 Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TKJOHTOK 14 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet johtokunnan jäsenistä. Päätös: Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TKJOHTOK 15 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heljä Leppäniemi ja Helena Santa. Päätös: Valittiin Heljä Leppäniemi ja Helena Santa.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Investointihankkeiden aloituslupa 69/02.02/2014 TKJOHTOK 16 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan in ves toin ti mää rä raho jen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kau pungin hal li tuk sel ta aloituslupa. Samalla tulee arvioida in ves toin ti hank keen kustannusarvion pitävyys ja taloussuunnitelmaan si säl ty vän määrärahan riittävyys. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion Ta lous arvi oon 2014 sisältyvät seuraavat kohteet: - Sylvään koulun ruokasalin kunnostus Kiikan koulun korjaus- ja muutostyöt, vesikatto ym Molemmat investointihankkeet toteutetaan kesän aikana. Hank kei den kustannusarviot on tarkastettu. Ta lous suun ni tel maan sisältyvät mää rära hat riittävät. Talousarvioon 2014 on varattu energiansäästöhankkeille käy tet tä väk si erillisen työohjelman mukaan. Kaupunginvaltuusto on päät tä nyt käyttää määrärahasta Suodenniemen ha ke läm pölai tok sen uusimiseen. Laskelmien mukaan talousarviossa varattu määrä ra ha ei riitä hankkeen toteuttamiseen. Energiahankkeiden työ oh jel ma pitää sisällään Sylvään koulun energiansäästöinvestoinnin, jon ka kustannusarvio on ja joka on tarpeen toteuttaa ke sän 2014 ai ka na. Valmisteluvastuu: Rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le, että kaupunginhallitus myöntää aloitusluvat Sylvään koulun ruo ka sa lin ja Kiikan koulun korjaus- ja muutostöille sekä Sylvään koulun ener giansääs tö in ves toin nil le. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen p

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Suodenniemen lämpölaitoksen uusiminen energiansäästöhankkeena 474/ /2014 TKJOHTOK 17 Sastamalan kaupungin tämän vuoden talousarviossa on varattu vuo sille /v energiansäästöhankkeiden to teut ta mis ta varten. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , hy väk syä energiansäästöhankkeista vuonna 2014 käytettäväksi eu roa Suodenniemen urheilutaloa, koulua ja rivitaloja palvelevaan ha ke lämpö lai tok seen. Schneider Elecric Buildings Finland Oy on alkuvuodesta tehnyt sel vityk sen koskien Suodenniemen lämpölaitoksen lämmitysjärjestelmän muut ta mis ta ja vertaillut eri lämmitystapoja. Vertailu on tehty il ma lämpö pump puihin perustuvan sekalämmitysjärjestelmän ja ha ke läm pö järjes tel män välillä, liite 1. Ilmalämpö Hakelämpö Kustannukset Kustannukset Yhteensä Yhteensä Säästö /a Takaisinmaksuaika 5,1 v Säästö /a Takaisinmaksuaika 20 v Ilmalämmön kustannuksiin on laskettu lämpöpumppujen (3 kpl) kus tannuk set asennuksineen, suojarakenteiden ja automatiikan kus tan nuk set sekä rakennuttajan kustannukset (mm. sähköliittymän kas vat ta mi nen). Hakelämmön kustannuksiin on laskettu kattiloiden (2 kpl) ja ha ke va raston kustannukset rakennuksineen asennettuina, siirrinpakettien kus tannuk set, lisälämmönlähteen (öljykattila) kustannukset ke sä ai kai seen lämpimän käyttöveden tuotantoon ja lämpökanaalien uu si mi sen kustannukset sekä rakennuttajan kustannukset. Hakelämmön perustamiskustannuksia nostaa lisälämmönlähteen ja läm pö ka naa lien uusimisen tarve. Hakelämmöllä johdetaan kuu mempaa vettä lämpökanavistoon kuin ilma- ja öljylämmöllä eikä nykyisiä kana via ole mitoitettu korkeammille lämpötiloille. Lämmityskustannusten vertailu on tehty 90,0 /MWh sähkön hin nal la, 110 /MWh öljyn hinnalla ja 70 /MWh puuhakkeen hinnalla. Puu hakkeen hinnassa on huomioitu myös pääomakustannukset. Vertailun perusteella lämmitysjärjestelmäksi esitetään il ma läm pö pumppu jen hankkimista nykyiseen lämpölaitokseen. Ilmalämmön elin kaa reksi arvioidaan v.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Hanke voidaan toteuttaa ilmalämpöratkaisuna määrärahojen puit teissa. Hankkeelle haetaan energiansäästöavustusta ELY-kes kuk sel ta. Lämmityskustannusten vertailu ja kustannusarviot ovat oheis ma te ri aali na. Valmisteluvastuu: rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Suodenniemen läm pölai tok sen uusiminen toteutetaan ilmalämpöpumpuilla esitetyn kus tannus ar vion mukaisesti. Keskustelun edetessä Tilakeskuksen johtaja teki uuden pää tös eh dotuk sen, että Tilakeskuksen johtokunta päättää jättää asian pöydälle lisä sel vit te ly jä varten. Päätös: Tilakeskuksen johtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen p

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Bäckmanin tornihuvilan hankesuunnitelma 51/ /2014 TKJOHTOK 18 Sastamalan kaupunki on ostanut Bäckmanin tornihuvilan tehdyl lä kaupunginvaltuuston päätöksellä eurolla. Bäckmanin tornihuvila sijaitsee Keskustan kaupunginosan korttelin 11 tontilla 11. Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta Sii nä tornihuvila sijaitsee asuinpientalojen alueella, jolla ympäristön omi naispiir teet säilytetään (AP/s). Tornihuvilaa koskee ase ma kaa va mer kin tä sr: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Kai kis sa korjausja muutostöissä tulee huolehtia, että rakennuksen ra ken nus tai teel li nen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo ei vaa ran nu. Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryh ty mis tä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon an ta mi seen. Kaavamääräyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain 166 :ssä olevien rakennuksen jatkuvaa kunnossapitoa koskevien mää räys ten vuoksi tornihuvilaan tulee kohdistaa perusteellisia kun nos tus toi men pi tei tä. Bäckmanin talo piha-alueineen kunnostettiin valtakunnallisen kir ja museon, Pukstaavin, käyttöön vuosina Naapuritontilla si jait se va tornihuvila on nykyisellään vajaakäyttöinen, ja sen ve si ka ton, ulkovaipan ja alapohjan kunnostaminen on ajankohtaista. Herra Hakka rai sen talon käyttö Mauri Kunnaksen tuotannon näyttely- ja myyn titoi min nas sa on vakiintunut ja osoittautunut elinvoimaiseksi. Edel lä mainitut kolme rakennusta piha-alueineen tarjoavat yhdessä ai nut kertai sen mahdollisuuden kokonaan kaupungin omistuksessa ole van kirjakulttuurikorttelin kehittämiseen Vammalan historiallisessa kes kustas sa. Kaupunki on hakenut tornihuvilan ulkovaipan, runkorakenteiden ja pihan kunnostamista varten EAKR-projektirahoitusta. Projektin ta voit teena on se että tornihuvilan korjaamisella varmistetaan ai nut laa tui sen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen ja sen tuleva käyttö. Sastamalan kaupungin tämän vuoden talousarviossa varattu euroa tornihuvilan peruskorjaukseen. Viime vuodelle kir jat tiin tornihuvilalle investointikustannuksia ja EAKR-avus tus ta Ely-keskus myönsi projektille vuoden 2013 EAKRja valtionrahoitusta yhteensä 50 % hyväksytyistä ko ko nais kus tan nuksis ta, kuitenkin enintään euroa. Samalla Ely-kes kus varautuu myöntämään projektille hyväksytyn pro jek ti suun ni tel man mukaisesti 50 % projektin hyväksytyistä tukikelpoisista ko ko nais kus tan nuk sis ta, kuitenkin enintään euroa sillä edel ly tyk sel lä, että valtion talousarviossa on myönnetty tätä varten riittävä myön tä mis val tuus ja että muut kirjanpitoon tulevat rahoituserät to teu tu vat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti viimeistään mennessä.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Projektin aloituskokous pidettiin Kokouksessa sovittiin et tä hankkeen aloituspäivämäärä on , jolloin hankkeen suun nit te lu aloitettiin. Kaupunginhallitus on asettanut projektille ohjausryhmän, jona toimii kirja kau pun ki työ ryh mä. Kirjakaupunkityöryhmän tehtäviin on kuu lu nut myös tornihuvilan käyttötarkoituksen pohtiminen ja tilojen tuleva hal linta. Työryhmä esittää että tilakeskus vuokraa tilat ensi vuonna elä mänlaa tu -prosessille ja tiloja käytetään erilaisia näyttelyitä ja kult tuu ri tapah tu mia varten. Tornihuvilan seinien ja alapohjan korjaustyöt tehdään pääosin han kesuun ni tel man mukaisesti. Sisätilojen suunnittelu on tehty esitetyn käyttötarkoituksen mu kai ses ti. Terassille on suunniteltu luiska jota pitkin myös liikuntaesteiset pää sevät hyvin ulko-ovelle. Sisätiloihin on suunniteltu joidenkin si sä sei nien purkamista jotta liikkuminen olisi helpompaa. Tiloihin tulee vain välttämättömät sosiaali- ja wc-tilat. Näihin tiloihin rakennetaan koh depois to mutta muuten rakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan pai no voimai se na. 1-2 huonetilaa suunnitellaan toimisto- tai va ras to käyt töön. Hankkeen kokonaiskustannusarvio viime vuonna toteutetut toi men piteet mukaan lukien on n euroa. Tornihuvilan korjaustyöt tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa. Hankesuunnitelma ja piirustukset jaetaan kokouksessa Valmisteluvastuu: rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Bäck ma nin tornihuvilan hankesuunnitelman ja piirustukset ja että val tuus to oikeuttaa Tilakeskuksen tekemään suunnitelmiin vähäisiä muu tok sia. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen p

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Ilmoitusasiat TKJOHTOK 19 - Talouden toteuma 3/2014 (9.4. tilanteessa) - Investointien toteumatilanne Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtokunta Viranhaltijapäätökset TKJOHTOK 20 Tilakeskuksen johtaja Yleiset päätökset - Valvontapäätös / Kiinteistö Oy Vammalan Kätsä Kiinteistöpäällikkö Hankinnat - Visma L7 kuluttajan verkkolaskut, suoramaksut sekä verkkolaskut yrityksille - Hopun vanhainkoti; Anninpirtin ovet Yleiset päätökset - Irtaimen myynti Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tilakeskuksen johtokunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL VAMMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar nontie 2 A, SAS TA MALA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 16-18

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot