NEUROLOGISESTI SAIRAIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN OMAISTENSA KERTOMUKSIA VERTAISTUESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROLOGISESTI SAIRAIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN OMAISTENSA KERTOMUKSIA VERTAISTUESTA"

Transkriptio

1 TOPPILA, SARI NEUROLOGISESTI SAIRAIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN OMAISTENSA KERTOMUKSIA VERTAISTUESTA Oulun yliopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Kasvatustieteiden koulutus 2010

2 Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatustieteen koulutus Työn nimi Tekijä Toppila Sari Neurologisesti sairaiden ja vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa kertomuksia vertaistuesta Pääaine Työn laji Aika Sivumäärä Kasvatustiede Tiivistelmä Pro gradu -tutkielma Huhtikuu liitettä Vertaistuki on yksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskeisimpiä palveluita jäsenistölleen. Erilaisina yhteiskunnan kriisiaikoina, kuten laman tai hyvinvointipalveluiden uudistuksessa järjestöjen toiminta korostuu, mikä puoltaa tutkimusaiheen ajankohtaisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä neurologisesti sairaat ja vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä kertovat vertaistuesta. Tutkimuskysymyksiä olivat 1) Mitä neurologisesti sairaat ja vammaiset henkilöt ja heidän omaisensa kertovat vertaistuesta? 2) Miten neurologisesti sairaat ja vammaiset henkilöt ja heidän omaisensa vertaistuesta kertovat? Tutkimuksessa sovellettiin narratiivista lähestymistapaa. Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu kertomuksiin tiedon ja todellisuuden tuottajana ja välittäjänä. Tässä tutkimuksessa narratiivisuutta sovellettiin tutkimusaineiston hankinnassa, aineiston analyysissa ja tulosten esittämisessä. Tutkimusaineisto koottiin Neurologisiin vammaisjärjestöihin esitetyn kirjoituspyynnön avulla. Aineisto muodostui 33 kirjallisesta vertaistukitarinasta. Tutkimusaineisto analysoitiin narratiivisen rakenne- ja teema-analyysin avulla. Tutkimuksen tulokset esitetään Kaisan, Jaanan ja Juhon kertomuksissa, kolmena uutena narratiivina. Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten ja heidän omaistensa vertaistuki rakentuu voimaantumisen teeman ympärille. Tuloksissa esitetään niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat tai estävät yksilön voimaantumista. Tämän lisäksi tuloksissa esitetään, millä tavalla voimaantuminen näyttäytyy yksilötasolla. Järjestöjen ja ammattilaisten yhdessä organisoima vertaistuki toimii areenana, jossa sairastuneet, vammaiset ja heidän omaisensa pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Vertaistuki todentuu kahdenvälisissä tukisuhteissa, vertaistukiryhmissä sekä laajoissa vertaisverkostoissa. Vertaistuen anti on tutkimuksen kohderyhmälle tietoa, toimintaa, tunteiden jakamista sekä uusia ihmissuhteita. Nämä tekijät mahdollistavat yksilön voimaantumisen. Voimaantuminen näyttäytyy yksilön henkilökohtaisella, sosiaalisella ja yhteiskunnallisella tasolla muun muassa kasvaneena itseluottamuksena, lisääntyneinä sosiaalisina suhteina ja aktiivisena vapaaehtoistoimintana. Aina vertaistuki ei lisää yksilön hyvinvointia. Näitä voimaantumista estäviä tekijöitä ovat muun muassa liian heterogeeninen ryhmä, vertaistukiryhmän toiminnan sisältö, ennakkoluulot ja pelko leimaantumisesta, vertaisten kohtaamiseen liittyvät kielteiset tunteet sekä vertaistukitoimijan uupuminen vertaistukija. Pääasiallisesti järjestöjen toteuttamalla vertaistukitoiminnalla on suuri merkitys neurologisesti sairaille ja vammaisille henkilöille sekä heidän omaisilleen. Vertaistuki ei sovi automaattisesti kaikille, mutta sen tulisi olla eri muodoissaan tarvittaessa kunkin saatavilla. Vertaistukitoimintaan osallistuvia yhdistää samankaltainen elämäntilanne, jolloin he jakavat yhteisen kokemuksen. Vertaisuuteen perustuva toiminta voi edistää yksilöä löytämään ja käyttämään hyväksi itsessä olevia mahdollisuuksia ja voimavaroja. Asiasanat: narratiivinen tutkimus, neurologinen sairaus, neurologinen vamma, vertaistuki, voimaantuminen

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO VERTAISTUEN MÄÄRITTELYÄ Katsaus vertaistukitutkimuksen tutkimuskenttään Vertaistuen lähtökohtana yhteinen, jaettu kokemus Ammattilaiset ja järjestöt vertaistuen toteuttajina ja mahdollistajina Vertaistuen muotoja Vertaistuki ja voimaantuminen Vertaistukitoiminnan varjopuolia NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA TUTKIMUKSEEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusaineiston hankinta Työskentely tutkimusaineiston parissa käynnistyy Teema-analyysi ohjaa analyysityötäni Uuden kertomuksen vaihe KERTOMUKSIA VERTAISTUESTA Vertaistuki kertomuksena Kaisan voimaannuttava vertaistuki Jaanan erilaisia vertaiskohtaamisia Juho ja merkityksetön vertaistuki VOIMAANNUTTAVA VERTAISTUKI TULOSTEN TULKINTAA Järjestäytynyt ja ammatillinen vertaistuki Yhteinen kokemus yhdistää Monimuotoinen vertaistuki: kaksin, ryhmässä, verkostoissa Vertaistuen antia: tietoa ja toimintaa, tunteita ja ihmissuhteita Voimaantumisen eri tasoja Esteitä voimaantumisen tiellä POHDINTA Tutkimusmatkan arviointia Tutkimuksen luotettavuuden arviointia Tutkimuksen eettisiä haasteita Jatkotutkimusaiheita LÄHTEET LIITTEET

4

5 1 JOHDANTO Pro gradu -tutkimukseni aihe, vertaistuki, varmistui minulle muutama vuosi sitten. Työskentelin jo tuolloin aluesihteerinä vammaisjärjestössä ja pääsin aitiopaikalta näkemään, mitä mahdollisuuksia vertaistukeen sisältyy. Samalla sain kokemuksen myös siitä, mitä se pahimmillaan voi kätkeä sisäänsä: rankkaa kritiikkiä julkista palvelujärjestelmäämme kohtaan, heikompien manipulointia ja provosointia, joka täytti lähes kansankiihotuksen rajat. Ajoittain kuulin myös ammattihenkilöstön suunnalta lausahduksia, joissa kyseenalaistettiin järjestöjen vertaistukitoiminta. Nämä henkilöt olivat kenties nähneet ja kokeneet vain ne vaarat, joita vertaistukitoimintaan voi sisältyä, ja näin heidän käsityksensä järjestöjen vertaistukitoiminnasta oli jäänyt hyvin kapeaksi ja kielteiseksi. Oma roolini järjestön työntekijänä edellytti tiivistä yhteistyötä molempien osapuolten kanssa. Tehtäväni oli tukea ja ohjata vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään osallistumaan järjestöjen toimintaan, myös vertaistukitoimintaan. Samalla kävin vuoropuhelua julkisen sekä yksityisen palvelusektorin kanssa ja pyrin osoittamaan, kuinka suuri rooli järjestöjen toiminnalla on yksilön tukiverkoston vahvistajana. Monta kertaa näissä tilanteissa ajattelin, että olisipa minulla joskus mahdollisuus tutkia asiaa ja perustella näkökulmiani tieteen nimissä. Ujutin vertaistukitoiminnan niin erityispedagogiikan, sosiologian kuin kasvatustieteenkin opintoihini ja samalla oma käsitykseni ilmiön moniulotteisuudesta laajeni. Ja niinpä vihdoin, kun muut opintoni alkoivat olla kutakuinkin paketissa, oli minulla aikaa syventyä aiheeseen tässä pro gradu -tutkielmassa. Vertaistuen tutkimista voi perustella aiheen ajankohtaisuudella. Suuri osa vertaistuesta toteutuu kolmannen sektorin eli järjestöjen piirissä ja erilaisissa yhteiskunnan kriisitilanteissa, kuten laman tai hyvinvointipalveluiden rakenteen uudistuksessa, järjestöjen toiminta on aina historian saatossa korostunut. Järjestöjen on koettu paikkaavan niitä aukkoja yksilöiden verkostoissa ja tukipalveluissa, mitä julkiset palvelut eivät tavoita. Vertaistukitoiminta on edistänyt yksilöiden keskinäistä tiedonvaihtoa sekä mahdollistanut yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Irja Mikkonen (2009, 187) toteaa saman asian väitöstutkimuk-

6 2 sessaan. Hänen tutkimuksensa mukaan vertaistuki toimii tiedon välittäjänä ja se parantaa palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Vertaistuki ei kilpaile julkisten palveluiden kanssa, vaan se asettuu palveluiden rinnalle. Julkiset palvelut toimivat nekin paremmin, kun vertaistuki toimii. Sovellan tutkimuksessani narratiivista lähestymistapaa. En halunnut asettaa ennalta mitään hypoteesia, jota olisin lähtenyt testaamaan ja todentamaan kvantitatiivisin menetelmin. Sen sijaan tarkoituksenani on tuoda esiin laadullisen tutkimuksen keinoin niitä teemoja, joiden ympärille tarinat vertaistuesta rakentuvat. Aikaisempi vertaistukitutkimus on painottunut kvantitatiiviseen lähestymistapaan, kun on kartoitettu, millaisia vertaisryhmiä toimii ja missä päin, kuinka ryhmät ovat syntyneet ja kuinka niiden toimintaa tuetaan (Nylund 2005, 196). Tämänkin vuoksi aiheen laadullinen tarkastelu on perusteltua. Syventävien opintojen tutkimuskurssin aikana minulle selkeni se, että narratiivinen lähestymistapa olisi minulle ehkä luontevin. Pidän kirjoittamisesta ja luen paljon elämänkertoja. Minua kiinnosti lähteä selvittämään, minkälaista kertomusta tutkimukseni kohderyhmä, neurologisesti sairaat ja vammaiset henkilöt ja heidän omaisensa, rakentavat vertaistuesta. Narratiivista lähestymistapaa tuki myös se, että tiesin lukuisten tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien ihmisten olevan hyviä tarinan kertojia. Ja koska joihinkin neurologisiin sairauksiin ja vammoihin kuuluu puheen tuottamisen vaikeudet, ajattelin kirjallisen tarinan tuottamisen olevan kohderyhmälle helpompaa kuin haastattelu. Näillä eväillä lähdin vajaa vuosi sitten keräämään tarinoita vertaistuesta. Tässä työssä olen kiinnostunut siitä, mitä asioita ja millä tavoin neurologisesti sairaat ja vammaiset ihmiset sekä heidän omaisensa kertovat vertaistuesta. Huomioni kiinnittyy tällöin tarinoissa esiintyviin teemoihin ja tarinoiden rakenteisiin. Tältä pohjalta muotoutuvat tutkimuskysymykseni: Mitä neurologisesti sairaat ja vammaiset henkilöt ja heidän omaisensa kertovat vertaistuesta? Miten neurologisesti sairaat ja vammaiset henkilöt ja heidän omaisensa vertaistuesta kertovat? Näihin kysymyksiin haen vastauksia kirjoituspyynnön avulla kerätyistä kirjallisista vertaistukitarinoista (33 kappaletta), joita analysoin narratiivisen teema-analyysin ja rakenneanalyysin keinoin.

7 3 2 VERTAISTUEN MÄÄRITTELYÄ Olen kuin yksi noista tiilistä. Tarvitsen ympärilleni toisia tiiliä, jotka ovat samanlaisia kuin minä, tarvitsen niitä tuekseni. Ja kukapa tietää, ehkä minäkin vuorostani tuen niitä, joitakin niistä? Merete Mazzarella (2003) Edellä esitetty Merete Mazzarellan ajatelma oli kirjoitettu yhden saamani vertaistukitarinan loppuun. Ajatelmaan sisältyy kaksi keskeistä vertaistukeen liittyvää teemaa: samankaltaisuus ja vastavuoroisuus. Tässä luvussa tarkastelen, miten ja mistä näkökulmasta vertaistukea ja vertaistukiryhmiä on aikaisemmin tutkittu ja määritelty. Oma esiymmärrykseni vertaistuen ja vertaistukiryhmän suhteesta oli ennen tutkimukseen ryhtymistä sellainen, että vertaistuki ilmenee jo kahden henkilön välisessä vuorovaikutuksessa ja vertaistukiryhmät ovat sitten useamman henkilön välistä yhteisöllistä toimintaa, joka rakentuu vertaistuen kokemukselle. Anja Auvinen (2004, 25 26) määrittelee vertaistuen omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää jokin sosiaalisen tuen tarvetta lisäävä, yhteiskunnan poikkeavaksi määrittelevä kohtalonyhteys. Vertaistuessa samassa elämäntilanteessa elävät tai samoja elämänkohtaloita läpikäyneet ihmiset tukevat toisiaan. Vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja arkiseen maallikoiden kohtaamiseen. Sille on luonteenomaista vastavuoroisuus, molemminpuolinen avun antaminen ja vastaanottaminen, josta muodostuu itse itseään ruokkiva sosiaalinen prosessi. Vertaistuen käsitettä voikin pitää rinnakkaisena sosiaalisen tuen käsitteelle. Ihmisillä on halua ja luottamusta yhteisten kokemusten sekä tiedon jakamiseen, yhdessäolo antaa heille tukea. Samankaltaiset kokemukset luovat

8 4 ihmisten välille yhteenkuuluvuutta, toistensa ymmärtämistä ja vahvistavat uskoa siihen, että vaikeuksista voi selvitä. (Auvinen 2004, 26.) Susanna Hyväri (2005, 215) käyttää vertaistuen ja vertaistukiryhmän käsitteitä erotuksena muista vertaisuuden ja vertaisryhmien muodoista. Näissä olennaista on juuri tuki ja auttaminen, jotka erottavat toiminnan muunlaisesta vertaisryhmien toiminnasta. Vertaisryhmä on Hyvärin mukaan laajempi käsite kuin vertaistukiryhmä, sillä vertaisryhmän voivat muodostaa esimerkiksi samaa työtä tekevät tai samassa elämänkaaren vaiheessa olevat yksilöt. Vertaistukiryhmällä sen sijaan tarkoitetaan sellaisia ihmisten keskinäisiä suhteita, jotka tähtäävät toisten auttamiseen ja tukemiseen. Vertaistukiryhmissä käsitellään yhdessä kriittisiä ja kriisiytyneitä elämäntilanteita. (Hyväri 2005, 215.) Hyvärin esittämä perustelu käsitevalinnalle on hyvä ja päädyn itsekin käyttämään vertaistuen ja vertaistukiryhmien käsitteitä tutkimuksessani. Lähes kaikissa vertaistukitarinoissa korostetaan tukea ja apua, jota vertaisryhmissä saadaan ja annetaan eli keskiössä ovat vastavuoroisuus, tuki ja auttaminen. 2.1 Katsaus vertaistukitutkimuksen tutkimuskenttään Vertaistuen ja vertaisryhmien tutkimusta on tehty Pohjois-Amerikassa 1960-luvulta lähtien, joskin Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa aihetta koskeva systemaattinen tutkimustoiminta käynnistyi kunnolla vasta 1990-luvulla. Aikaisempi tutkimus on selvittänyt sitä, minkä tyyppisiä vertaistukiryhmiä on olemassa, missä kaikkialla niitä toimii ja kuinka ryhmissä toimitaan. Toisaalta tutkimus on painottunut vertaisryhmien ja vertaistuen määritelmiin sekä vertaisryhmien toimintaan hakeutumisen syihin. (Nylund 2005, 196.) Marianne Nylund (2005, 197) luokittelee vertaistukitoiminnan tutkimuksen sekä kansallisesti että kansainvälisesti kahteen pääkoulukuntaan, joita ovat sosiaali- ja yhteiskuntatieteet sekä psykologia ja terveystieteet. Sosiaali- ja yhteiskuntatieteessä huomio on kiinnittynyt erityisesti vertaisryhmien tarkasteluun yhteisöinä, jolloin keskeisiä tutkimusteemoja ovat olleet muun muassa osallisuus, vaikuttaminen, vastavuoroisuus, voimaantuminen ja yhteisöllisyys. Psykologiassa ja hoitotieteissä tutkimuksen kohteena ovat olleet pikemminkin yksilölliset kokemukset ja ryhmädynamiikka. (Nylund 2005, 197.) Tässä tutkimuksessa mie-

9 5 lenkiinto on tarinan kertojien henkilökohtaisissa kokemuksissa, mutta tulosten tulkinnassa siirrytään myös vertaistukiryhmiin yhteisötasolle. Hakusanalla vertaistuki löytyy eri tietokannoista satoja viitteitä erilaisiin tutkimusartikkeleihin, mutta niissä korostuu ennen kaikkea hoitotieteellinen lähestymistapa aiheeseen. Näissä tutkimuksissa vertaistuki nähdään yhtenä hoitomenetelmänä, interventiona, jonka vaikuttavuutta yksilön kuntoutumisessa tutkitaan. Tutkimusten tulokset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä, riippuen koeasetelmasta. Malliesimerkki tämänlaisesta tutkimuksesta on Yhdysvalloissa vuonna 2004 tehty tutkimus MS-tautia sairastavien kohdalla (Messmer Uccelli, Mancuso Mohr, Battaglia, Zagami ja Mohr 2004, 80), jossa haluttiin selvittää, onko kahdeksan viikon mittaisella standardoidulla vertaistukiohjelmalla myönteistä vaikutusta MS-tautia sairastavien elämänlaatuun ja masennukseen. Kyseessä oli kokeellinen tutkimus, jossa tutkittiin koehenkilöiden elämänlaatua ennen ja jälkeen vertaistukeen pohjautuvan interventiojakson. Tulosten mukaan vertaistuella ei ollut myönteistä vaikutusta MS-tautia sairastavien elämänlaatuun eikä masennukseen. Tuloksista ilmeni jopa vertaistuen kielteisiä vaikutuksia eli MS-tautia sairastavien ihmisten mielenterveys heikkeni koejakson aikana. (Messmer Uccelli ym. 2004, 80.) Eniten vertaistukitutkimusta on perinteisesti tehty alkoholiriippuvaisten ryhmissä, mielenterveyskuntoutujien ryhmissä ja erilaisissa fyysisten sairauksien ryhmissä (esim. syöpäsairaudet) luvulla näiden ryhmien rinnalle ovat tulleet omaishoitajat, vanhukset, vammaisten lasten vanhemmat sekä erilaiset etniset vähemmistöryhmät. (Nylund 2005, 199.) Suomessa viimeisin väitöskirjatasoinen vertaistukitutkimus on Irja Mikkosen tutkimus vuodelta Mikkonen tarkastelee sitä, mikä merkitys vertaistuella on yhtenä hyvinvointipoliittisena resurssina henkilölle, jolla on jokin somaattinen sairaus (esim. ALS, sydänsairaus tai rintasyöpä). Marja Saarenheimon ja Minna Pietilän tutkimuksessa (2006) huomio on ollut omaishoitajien vertaistuessa voimaantumisen näkökulmasta. Voimaantuminen on ollut myös Kati Wilskan (2004) tutkimuksen keskeinen teema, mutta hänellä kohderyhmänä ovat olleet vammaiset naiset. Marianne Nylynd (2000) on käsitteellistänyt ja paikantanut vertaistukitoimintaa yhtenä vapaaehtoistoiminnan muotona erityisesti luvun Suomessa. Samalla hän on analysoinut erilaisten vertaistukiryhmien tavoitteita ja organisointia sekä niitä motiiveja, joilla vapaaehtoistoimintaan ryhdytään.

10 6 Susanna Hyvärillä (2001) tutkimuksen painopiste on vertaistuen kokemuksellisessa ulottuvuudessa. Hän on tutkinut muun muassa vankilakierteestä selvinneitä sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, jotka ovat oman kokemuksensa avulla tukeneet ja auttaneet myöhemmin muita. Tässä tutkimuksessani Hyväri on keskeinen lähde juuri tämän kokemukseen perustuvan näkökulman vuoksi. Vaikka Hyvärin tutkimuksen kohderyhmä poikkeaa tutkimukseni kohderyhmästä, on vertaistuen olemus niissä samankaltainen. Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten sekä heidän omaistensa tarinoissa kerrotaan painokkaasti siitä, kuinka oma elämänkokemus valjastetaan tukemaan toisia samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Kasvatustieteessä vertaistukea ja vertaistukiryhmiä koskevaa tutkimusta on tehty toistaiseksi vielä vähän, minkä huomasin hakiessani kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia aiheesta. Opettajatutkimukseen vertaistuen ovat tuoneet Oulun yliopiston kasvatustieteen tutkijat Saara-Leena Kaunisto, Minna Uitto, Eila Estola ja Leena Syrjälä, jotka käynnistivät ohjatun vertaisryhmän opettajille vuonna Ohjatun vertaisryhmän toiminta on perustunut vertaistukeen ja kerronnallisuuteen. Lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että toisten opettajien kertomukset avaavat näkökulmia myös kertojien omaan elämään. Ohjatussa vertaisryhmässä on mahdollista käsitellä työssä ilmeneviä tunteita ja haavoittuvuuden kokemuksia, jotka voivat kuormittaa opettajien työtä. (Kaunisto, Uitto, Estola ja Syrjälä 2009, ) Vertaistukea on sivuttu eräissä kasvatustieteen pro gradu -tutkimuksissa, joissa kohderyhmänä ovat olleet erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet. Tästä esimerkkeinä muun muassa Tuula Kinnunen (2006), Minna Rossi-Salow (2007) ja Maija Törmänen & Elina Viitaniemi (2005). Vaikka koin kasvatustieteen tutkimuskirjallisuuden puutteen suureksi haasteeksi tutkimukseni alkumetreillä, vahvisti se toisaalta näkemystäni siitä, että vertaistukea koskevaa tutkimusta tulisi ulottaa myös kasvatustieteen tutkimuskentälle. Tutkimusasetelmaa laatiessani ajattelin, että ilmiön tarkastelu nimenomaan laadullisin menetelmin toisi uutta ja syvempää tietoa vertaistuesta ja yksilöiden kokemuksista. Ja juuri tämä tieto olisi sitä, mikä voisi palvella kasvatustieteen tutkimusta. Näin päädyin toteuttamaan vertaistukitutkimustani soveltaen siinä narratiivista lähestymistapaa.

11 7 2.2 Vertaistuen lähtökohtana yhteinen, jaettu kokemus Vertaistuessa on kysymys ikivanhasta yhteisten kokemusten jakamisesta, joka on olennainen osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja kanssakäymistä. Perheet, suvut ja naapurustot ovat olleet perinteisesti ihmisten keskinäisen vertaistuen areenoita. Kuuskoski (2003) esittää, että kaiken vertaistukitoiminnan arvopohjana ovat tasa-arvoisuus, avoimuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Tasa-arvoisuuteen perustuvan ihmisten välisen vertaistuen voi nähdä symmetrisenä suhteena, jossa kumpikaan osapuoli ei asetu ylemmäksi, ei neuvo eikä ohjaa. Vertainen pikemminkin antaa uudenlaisen näkökulman sitä kaipaavalle, kunnioittaen samanaikaisesti tämän omia valintoja. (Kuuskoski 2003, ) Vertaistukiryhmissä yksilö saa tunteen siitä, että hänen kokemuksensa ovat arvokkaita. Tällä on merkittävä rooli sairastuneen tai vammautuneen kuntoutumisessa. Vertaistukimallin käyttö hoitointerventiona pohjautuukin juuri tähän lähtökohtaan: uskomukseen, että merkittävät ihmisten väliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat perusta yksilön paranemisprosessille (Adame & Leitner 2008, 148). Kokemuksen käsite on keskeinen vertaistuen tarkastelussa. Usein puhutaan kokemustiedosta vastineena koulutiedolle, jolla tehdään eroa asiantuntijatiedon ja maallikkotiedon välille. Vertaistukiryhmässä käsitellään yksityistä elämänkokemusta, muistoa tai tunnetta, jolloin syntyy menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta koskevaa kokemustodellisuutta. Tämä yksityinen kokemus luo samalla pohjaa yhteisölliselle ja julkiselle merkitysulottuvuudelle. Vertaistukeen perustuvissa suhteissa olennaista on vuorovaikutteinen kohtaaminen ja kokemuksen jakaminen. Pelkkä kokemuksen julkinen kertominen tai tunnustaminen yleisön edessä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan tarvitaan yhteisesti jaettu sosiaalinen tila, missä kertomuksen vastaanottajat ovat samalla aktiivisia keskusteluun osallistujia. Vertaistuessa kokemusten jakaminen tarkoittaa oman henkilökohtaisesti koetun elämäntarinan luovuttamista toisten käyttöön. Jos vastaanottaja on epämääräinen, ei todellista kokemuksen jakamista pääse syntymään. Vertaissuhteissa kokemuksen vastaanottaja, kuulija, eläytyy toisen ihmisen läpikäymiin ja tämän esittämiin tunteisiin ja tilanteisiin aivan niin kuin ne olisivat voineet tapahtua hänelle itselleen. (Hyväri 2005, ) Tämän tutkimuksen tarinoissa vertaistukiryhmä on yleensä se sosiaalinen tila, jossa kokemuksia jaetaan. Sosiaalinen tila voi löytyä myös internetin keskustelupalstoilta. Hyvärin

12 8 esittämä samassa tilanteessa elävien ihmisten kesken jaettu kokemus synnyttää yhteenkuuluvuutta ja yhteisyyttä toimijoiden kesken myös tämän tutkimuksen tarinoissa. Tarinan kertojia yhdistää jokin sairaus tai vamma, mikä riittää yhteisen toiminnan perustaksi. Yhdistävä tekijä voi löytyä myös sukupuolesta, iästä tai yhteisestä harrastuksesta. 2.3 Ammattilaiset ja järjestöt vertaistuen toteuttajina ja mahdollistajina Hyvärin mukaan vertaistuki, kohdattujen vaikeuksien keskinäinen jakaminen, perustuu ihmisten väliseen arkiseen kohtaamiseen. Se ymmärretään usein yhdeksi auttamistyön menetelmäksi ja se voidaan kokea jopa ammatillisen työn uhkaksi. (Hyväri 2005, 214.) Vertaistuki on yksi järjestöille ominaisimpia toimintamuotoja. Suomessa vertaistukiryhmien toiminnassa on pitkät perinteet erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöissä, joissa vapaa kansalaistoiminta on perustunut yhdessä tekemiseen ja yhdessä jaettaviin arvoihin ja kokemuksiin (Kuuskoski 2003, 32; Nylund 2005, 203). Myös tässä tutkimuksessa vertaistuki asemoituu sosiaali- ja terveysjärjestöihin, kun aineisto on kerätty neurologisten vammaisjärjestöjen jäseniltä. Suomessa erilaisten vertaistukiryhmien toiminta vakiinnutti asemaansa 1990-luvun puolivälissä. Hyväri (2005, 216) esittää tälle syyksi laman ohella myös jonkinlaista ammatillisten ja pitkälle professionalisoituneiden hyvinvointipalvelujen kyllääntymisvaihetta. Vertaistuki perustuu keskinäiseen ja henkilökohtaisesti koettuun ja elettyyn todellisuuteen, jolloin se haastaa ammatillisuuteen perustuneet auttamisjärjestelmät. Osa ihmisistä hakeutuu vertaistukiryhmiin, koska he eivät koe saavansa tarvitsemaansa tukea ammattityöntekijöiltä tai he eivät ole samaa mieltä ammattilaisten antamista ohjeista ja neuvoista (Nylund 1996, 202). Vertaistuen vahvuuksia ovat epämuodollisuus, kokemustodellisuus ja ihmissuhteet, jotka asettuvat muodollisuuden, tieteellisyyden ja asiakassuhteen edelle (Nylund 2000, 34 35; 38). Meillä Suomessa vertaistukitoiminta ei ole koskaan ollut yksin järjestöjen toimintaa, vaan se on ollut kunnallisten hyvinvointipalvelujen ja järjestöjen yhteistä toimintaa, jolloin maallikot ja ammattilaiset ovat toimineet yhdessä yksilöiden elämänlaadun parantamiseksi

13 9 (Hyväri 2005, 217). Hyväri (2005, 218) esittää vertaistukitoiminnan kolme eri tasoa, jotka määräytyvät sen mukaan, minkä verran niissä korostuu kokemuksellinen, vertaisuuteen perustuva auttamistyö ja minkä verran ammatillinen auttamistyö. Toisessa ääripäässä ammatillinen toiminta valtaa kokonaan vertaistoiminnan muodot eli vertaistukiryhmistä tulee palkattujen ammattilaisten organisoimaa toimintaa. Toisessa ääripäässä taas vertaistoiminta säilyttää riippumattomuutensa ja itsenäisyytensä ammatillisen palvelutoiminnan rinnalla. Tässä perusajatuksena on se, että ammattiauttaminen ei voi perustua keskinäiseen tukeen ja kokemuksiin, vaan vertaistukitoimintaa ovat ainoastaan vertaistukijoiden itsensä organisoimat ryhmät. Näiden kahden ääripään väliin asettuu taso, jossa vertaistuki elää kiinteässä vuorovaikutuksessa virallisten järjestelmien kanssa. Lähtökohtana on se, että ammattilaisten ja maallikkojen kokemusten vuorovaikutuksesta hyötyvät molemmat osapuolet. Tällöin esimerkiksi ammatillisen tuen kautta ohjataan ihmisiä vertaistukiryhmiin. (Hyväri 2005, ) Tässä tutkimuksessa vertaistuki asettuu näiden kahden ääripään väliin, vaikka yksittäisissä tarinoissa saatetaan kertoa puhtaasti ammattilaisvetoisesta tai täysin jäsenten omaehtoisesta vertaistukitoiminnasta. Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten ja heidän omaistensa vertaistuki näyttäytyy siis ammattilaisten ja maallikoiden yhteisenä toimintana. Vertaistuella ei ole olemassa legitiimiä asemaa osana julkista hyvinvointityötämme, pitkästä perinteestä ja voimakkaasta laajentumisesta huolimatta (Hyväri 2005, 228). Ammattilaisten ja vertaisuuteen pohjautuvan toiminnan yhteensovittaminen ei ole pulmatonta. Jyrkkä vastakkainasettelu ammattilaisten ja maallikoiden tarjoaman tuen ja avun välillä onkin ehkä tarpeeton. Olipa ammattiapu kuinka pätevää ja hyvää tahansa, ei se pysty kilpailemaan sen vertaisuuteen perustuvan tuen kanssa, jota vertaistukiryhmät voivat tarjota. Mikkosen (2009, 188) mukaan vertaistukitoiminta kulkee hyvinvointipalvelujen kentällä tilanteesta riippuen ammatillisen tuen rinnalla, edellä tai jäljessä. Se voi myös ulottua sinne, minne ammatillisella tuella ei ole resursseja tai mahdollisuutta päästä. Vertaistuki tarjoaa sairastuneelle merkittäviä voimavaroja ja tukee yhdessä ammatillisen tuen kanssa sairastunutta jokapäiväisessä elämässä. (Mikkonen 2009, 188.) Sekä ammatillista että vertaisuuteen perustuvaa tukimuotoa tarvitaan ja tavoite niissä on yhteinen: yksilön hyvinvoinnin edistäminen. Vertaistoiminta onnistuu vakiintumaan sellaisessa ympäristössä, joka on sille kulttuurisesti ja sosiaalisesti avoin. Se, minkälaiseksi suhde kansalaisten ja ammattilaisten kesken muo-

14 10 toutuu, vaikuttaa siihen, kuinka asiakkaiden/kansalaisten ääni tulee kuuluviin, kun hyvinvointipoliittisia suunnitelmia ja uudistuksia yhteiskunnassa kehitetään. (Hyväri 2005, ) Tämän vuoksi on tärkeää, että maallikot ja ammattilaiset tekevät yhteistyötä kumppanuuden hengessä. Tulevaisuudessa se kritiikki, jota vertaistukiryhmissä usein kohdistetaan ammattilaisiin ja julkisiin palveluihin, tulisi onnistua valjastamaan nykyisen palvelujärjestelmän kehittämiseen ja laajemmin yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseen. Tämänkaltaisesta toiminnasta on hyvänä esimerkkinä tutkimus Iso-Britanniassa, jossa tutkimusryhmä keräsi sairaustarinoita vertaistukiryhmistä ja näiden kertomusten pohjalta pystyttiin kehittämään sairastuneiden terveydenhoitoa. Tarinoiden avulla saatiin merkityksellistä tietoa sairauksista sairastavan näkökulmasta niin sairastaville itselleen, heidän läheisilleen kuin ammattihenkilöstöllekin. (Yaphe, Rigge, Herxheimer, McPherson, Miller, Shepperdà ja Ziebland 2000, 176.) 2.4 Vertaistuen muotoja Vertaistukea voi saada ja antaa monin eri tavoin: kahden henkilön välillä, ryhmässä tai verkostoissa. Kahden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevan henkilön välinen vertaistukisuhde syntyy usein spontaanisti esimerkiksi tilanteessa, jossa ennestään toisilleen tutut ihmiset tulevat vanhemmiksi tai jäävät leskiksi. Vertaistukiryhmissä puolestaan toisilleen ennestään tuntemattomat ihmiset tapaavat toisiaan tietyin väliajoin jakamaan kokemuksiaan toistensa kanssa (esim. vammaisten lasten vanhempien vertaistukiryhmät). Ryhmän perustajana voivat olla joko asianomaiset itse tai ammattilaiset, yksin tai yhdessä. Vertaistukiverkostot muodostuvat nekin spontaanisti internetissä tai vaikkapa erilaisissa seminaareissa ja usein niihin ajaudutaan aivan sattumalta. Nyky-yhteiskunnassa ihmiset sukkuloivat erilaisissa verkostoissa niin työssä kuin vapaa-ajallakin ja näin myös vertaistuki voidaan nähdä yhtenä verkostoitumisen muotona. Vertaistukiverkostoille on tyypillistä, että niihin osallistutaan joustavasti oman kiinnostuksen tai aikataulun mukaisesti. Vertaistukiverkostot voivat olla hyvin laajat ja kukin yksilö sitoutuu niihin itselleen parhaiten sopivammalla tavalla. (Nylund 2005, )

15 11 Vertaistukitarkastelussa käsitteellinen painopiste on ollut ryhmässä, joka koostuu yleensä samanlaisia elämänkohtaloita kokeneista ihmisistä. Jos halutaan tarkastella vertaistukitoiminnan yhteisöllisyyttä, tulee painopiste siirtää vertaisuuteen ja siitä rakentuviin merkityksiin. (Hyväri 2005, 226.) Vertaistukiryhmissä yhteisöllisyys syntyy valintojen ja yhteisen tavoitteellisen toiminnan avulla. Vertaistukeen perustuvia ryhmiä ei voida pitää luonnollisina yhteisöinä, kuten suku- ja kyläyhteisöjä, joihin synnytään. Vertaistukiryhmät voitaisiinkin nähdä yhteisöjen sijasta eräänlaisina liittoina eli toisilleen aluksi vieraiden ihmisten yhteenliittyminä. Näillä ihmisillä ei ole edes yhteistä elämänhistoriaa, vaan kipinän yhteisön synnylle antavat yksilölliset kokemukset. Sekä luonnollisille yhteisöille että liitoille yhteistä on kasvokkainen vuorovaikutus, mutta perinteisissä yhteisöissä osallisuus ja jäsenyys eivät ole edellyttäneet eivätkä mahdollistaneet jäsenyyden omaehtoista valintaa, kuten ei myöskään niihin tunnustautumista. Liittojen vahvuus on siinä, että ne pystyvät luomaan kulttuurisen ja kielellisen yhteyden erityisesti marginaaliin jääneiden elämään. Liitot ylittävät kuilun ammattihenkilöstön ja eri tavoin sivuun jääneen asiakaskunnan välillä. (Hyväri 2005, ) Edellä esitetyt vertaistuen eri muodot voivat elää ja muuttua siten, että kahdenkeskisestä ystävien välisestä vertaistuesta siirrytään ehkä säännöllisiin ryhmätapaamisiin tai verkostoihin. Tai toisaalta suunta voi olla toisin päin: ryhmissä tai verkostoissa ehkä tavataan ihmisiä, jotka koetaan sieluntovereiksi ja joiden kanssa halutaan tavata kahden kesken. Osa ihmisistä hakeutuu täysin anonyymeihin ja kasvottomiin virtuaalisiin vertaistukiryhmiin, kun taas osa ihmisistä seikkailee monissa eri ryhmissä ja verkostoissa hakemassa laajaa sosiaalista tukiverkostoa. (Nylund 2005, 204; 206.) Tämän tutkimuksen tarinoissa kulkureitit vertaistuen eri muotojen välillä vaihtelevat. Tarinoissa kerrotaan kahdenvälisestä vertaistuesta ja erilaisista vertaistukiverkostoista, mutta painopiste on selkeästi vertaistukiryhmissä. 2.5 Vertaistuki ja voimaantuminen Useissa vertaistukitutkimuksissa vertaistukea on tarkasteltu voimaantumisen näkökulmasta, mikä on keskeinen myös tässä tutkimuksessa. Voimaantumisen käsitettä on määritelty

16 12 monista eri näkökulmista eri tieteen aloilla. Tässä tutkimuksessa voimaantumisella tarkoitetaan ihmisestä itsestä lähtevää voimaantumisprosessia, jossa yksilön tietoisuus mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan elämäänsä lisääntyy (Siitonen 1999, 83). Juha Siitonen (1999, 61) kuvaa voimaantumista sisäisenä voimantunteena. Voimaantuminen lähtee aina ihmisestä itsestään: se on aina henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jota ei voi toinen ihminen toiselle tuottaa. Voimaantunut ihminen on löytänyt itsestään voimavaroja. Hän on ulkoisista pakoista vapaa ja hän määrittää itse itseään. (Siitonen 1999, 93.) Voimaantuminen näkyy esimerkiksi yksilön käyttäytymisessä ja sosiaalisessa toiminnassa (ks. Wilska- Seemer 2005). Voimaantumisen teeman ympärille rakentuu valtaosa tämänkin tutkimuksen tarinoista. Marja Saarenheimon ja Minna Pietilän omaishoitajia koskevassa vertaistukitutkimuksessa keskeisenä teoreettisena näkökulmana oli juuri voimaantuminen eli yksilön aktiivinen toimijuus ja omaan tilanteeseen vaikuttaminen. Samalla he tarkastelivat myös vertaisuuteen perustuvan ryhmätoiminnan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. (Saarenheimo & Pietilä 2006, 7 9.) Voimaantuminen näyttäytyi Saarenheimon ja Pietilän tutkimuksessa monitasoisena ilmiönä, joka ulottuu elämän eri alueille. Henkilökohtainen voimaantuminen tarkoittaa omaishoitajien kohdalla hoitotilanteen ja arjen parempaa hallintaa käytännön ja tunteiden tasolla. Sosiaalisen voimaantumisen näkökulmasta keskeistä on omaishoitajan mahdollisuus säilyttää elämässään riittävä määrä sosiaalisia suhteita. Yhteiskunnallisessa mielessä voimaantunut omaishoitaja mieltää toimintansa tärkeäksi osaksi julkista hoivajärjestelmää ja hän näkee työnsä arvon laajemmin kuin vain suhteessa hoidettavaansa. Voimaantumista ei pidetä tutkimuksen mukaan automaationa, joka seuraa vertaistukiryhmään osallistumista, vaan siihen vaikuttavat ryhmäläisiin, ryhmän ohjaamiseen ja ryhmädynamiikkaan liittyvät seikat. (Saarenheimo & Pietilä 2006, ) Kati Wilska-Seemerin vertaistukitutkimuksessa kohderyhmänä oli vammaisten naisten vertaistukiryhmä. Wilska-Seemer selvitti, mitä ryhmäläisten voimaantuminen on tarkoittanut ja miten ryhmät ovat tätä voimaantumista tukeneet. (Wilska-Seemer 2005, 255.) Wilska-Seemer tarkoittaa voimaantumisella yksilöistä itsestä lähtevää henkilökohtaista ja sosiaalista kasvua. Hänen tutkimuksensa taustalla oli Marc A. Zimmermanin kehittämä kolmiosainen psykologisen voimaantumisen käsite, jolloin voimaantumista on tarkasteltu psyyken tasolla sekä sosiaalisella ja käyttäytymisen tasolla. Psyyken tasolla voimaantuminen liittyy henkilökohtaisen hallinnan tunteen ja hallintamotivaation kasvamiseen. Sosiaalisella

17 13 tasolla voimaantuminen liittyy muun muassa kasvaneeseen päätöksenteko-, johtajuus- ja ongelmanratkaisukykyihin sekä erilaisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen. Käyttäytymisen tasolla voimaantuminen näkyy muun muassa yhteistoiminnan lisääntymisenä ja osallistumisena omia asioita koskevaan päätöksentekoon ja näiden päätösten toimeenpanoon. (Wilska-Seemer 2005, 257.) Näihin voimaantumisen eri tasoihin tulen palaamaan myöhemmin tässä työssä tulosten tulkintaluvussa. 2.6 Vertaistukitoiminnan varjopuolia Vaikka tämän tutkimuksen vertaistukitarinoissa kerrottiin pääsääntöisesti positiivisia vertaistukikokemuksia, mahtui niihin kuvauksia ei-toivutuista seikoista. Vertaistukitutkimuksessa on todettu, että ryhmien toiminnassa voi olla yksilön kannalta myös erilaisia haittapuolia. Se, missä määrin haittapuolia ilmenee, riippuu tietysti aina monista eri seikoista, kuten kohderyhmästä, ryhmän jäsenten välisistä suhteista, ryhmän tavoitteesta ja organisaatiosta sekä siitä, onko ryhmä ohjattu vai toimiiko se täysin vertaisten omilla voimilla. Kielteiset piirteet saattavat johtaa siihen, että yksilöt jättäytyvät tietoisesti vertaistukitoiminnan ulkopuolelle. Yksi syy vertaistukitoiminnan ulkopuolelle jäämiseen on pelko vammaiseksi leimautumisesta (Mikkonen 2009, 185). Vertaisryhmät luokitellaan usein varsin ongelmakeskeisesti - huolimatta siitä, että vertaisryhmien yksi keskeinen periaate on tehdä eroja diagnooseihin ja luokitteluihin. Erilaiset oma-apukeskukset ja internet-sivustot luokittelevat vertaistukiryhmiä satojen eri diagnoosien mukaan. Diagnoosiluokituksista voi seurata, että esimerkiksi päihdeongelmainen tai työtön saa pysyvän leiman, mikä jää määrittämään tämän identiteettiä. Tästä seuraa, että yksilön voi olla hankala saavuttaa normaalikansalaisen roolia ja siten myös vaikutusvaltaisen subjektiuden omaksumista (Auvinen 2004, 26). Myös tämän tutkimuksen tarinoissa kerrotaan siitä, kuinka leimautumisen pelko on alussa suurin este lähteä mukaan vertaistukitoimintaan. Vertaistuella ja erilaisten vertaistukiryhmien toiminnalla voi olla muitakin kielteisiä seurauksia. Virtuaalisissa verkostoissa uhkana on nähty muun muassa epätarkan informaation

18 14 saaminen, testaamattomien hoitomuotojen tarjoaminen ja epätoivottujen suhteiden syntyminen. Virtuaaliryhmien huonona puolena on myös se, että emme voi varmuudella tietää ja tuntea kaikkia ryhmäläisiä ja heidän tarkoitusperiään. Vertaistukiryhmissä ei useinkaan ole varsinaisia sääntöjä eli luottamuksellisuuden ja salassapidon turvaaminen eivät ole lainkaan itsestäänselvyyksiä. (Nylund 2005, 205.) Vertaisuuteen kuuluva vahva yhteenkuuluvuuden tunne voi tuottaa asioita, joita ei alun perin ole tavoiteltu. Siellä missä ilmenee luottamusta, on aina myös valtaa ja näin yksi keskinäisen luottamuksen kääntöpuoli on mahdollisuus vallankäyttöön. Ryhmässä voi tulla painetta yhdenmukaisiin todellisuustulkintoihin, jolloin näkökulmat asioihin voivat kaventua. Yksilölle voi myös syntyä riippuvuus ryhmästä, jolloin siitä irtaantuminen voi olla hankalaa. (Hokkanen 2003, 267.) Tämän tutkimuksen tarinoissa tunnustetaan riippuvuutta ryhmästä, vaikkakin sitä kuvataan positiivisena riippuvuutena. Riippuvuuteen liittyy tavallaan myös antautuminen vapaaehtoistyöhön siinä määrin, että yksilö uupuu koko vertaistukitoimintaan, kuten muutamassa sairastuneen ja vammaisen ihmisen tarinassa kerrotaan. Opettajien ohjattua vertaisryhmää koskevassa tutkimuksessa on tuotu esille ongelmia, joita vertaisryhmien toiminnassa voi ilmetä tai jotka estävät ryhmää saavuttamasta sille asetettua tavoitetta. Ryhmäläinen voi kokea, että hän ei saa tukea muulta ryhmältä tai että hänen kokemuksensa mitätöidään täysin. Ongelmallista voi olla myös se, jos ryhmän jäsenten vaihtuvuus on suurta. Mikäli ryhmässä on ohjaaja, on hänen tehtävänään varmistaa, että kullakin ryhmäläisellä on mahdollisuus esittää kokemuksensa ja että keskusteluilmapiiri pysyy rakentavana. Ohjaajan tehtävänä on puuttua tarvittaessa keskustelun kulkuun, mutta toisaalta hänen tulee edistää sitä, että vertaisryhmä toimii mahdollisimman pitkälle omalla painollaan. (Kaunisto ym. 2009, 463.)

19 15 3 NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA TUTKIMUKSEEN Narratiivisuus on käsitteenä laaja ja sillä voidaan viitata muun muassa tietynlaiseen tietämisen tapaan, tutkimusaineiston luonteeseen tai aineiston analysointitapaan. Hannu L. T. Heikkinen (2001b, 185) kuvaa narratiivisuutta väljänä viitekehyksenä, jolle ominaista on huomion kohdistuminen kertomuksiin tiedon ja todellisuuden tuottajana ja välittäjänä. Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa narratiivisen tutkimuksen yhteydessä keskeisiä käsitteitä ovat tarina, narratiivi ja kertomus, joita eri tutkijat käyttävät eri tavoin. Omassa tutkimuksessani olen päätynyt käyttämään suomenkielistä määritelmää tarina keräämistäni yksittäisistä, kirjallisista tuotoksista. Tutkimuksen lopussa esitän kolme kertomusta, joilla tarkoitan alkuperäisistä tarinoista analyysin kautta tuotettuja kokonaisuuksia, uusia kertomuksia vertaistuesta. Koko lähestymistapaa tutkittavaan ilmiöön kuvaan kuitenkin kerronnallisen tai tarinallisen sijasta narratiiviseksi, sillä se tuntuu luonnolliselta valinnalta käyttäessäni englanninkielistä metodikirjallisuutta (narrative). Narratiivisessa tutkimuksessa kielellä on keskeinen rooli: ihminen käyttää kieltä tavalla tai toisella tehdäkseen kokemuksensa ymmärrettäväksi muille. Narratiivisuus nojaa konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen, jonka mukaan ihmiset rakentavat tietonsa, todellisuutensa ja myös identiteettinsä kertomusten välityksellä. Sekä tieto maailmasta että jokaisen ihmisen käsitys omasta itsestään ovat ikään kuin jatkuvasti rakentuva ja muuttuva kertomus. (Heikkinen 2002, ) Narratiivisessa tutkimuksessa korostetaan yksilön roolia aktiivisena ja merkityksiä antavana toimijana. Konstruktivismissa ei uskota yhteen objektiiviseen todellisuuteen, vaan siinä todellisuudet rakentuvat eri tavoin ihmisten mielissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: totuus, tieto ja tietäminen ovat suhteellista ja ne ovat aina sidoksissa aikaan, paikkaan ja tutkijaan itseensä. (Vuokila-Oikkonen, Janhonen ja Nikkonen 2003, ) Narratiivista tutkimusmenetelmää on käytetty paljon identiteettitutkimuksessa ja selitys tälle on aivan ymmärrettävä: me ihmiset ymmärrämme itsemme kertomusten kautta eli

20 16 rakennamme omaa identiteettiämme narratiivisesti, kertomusten välityksellä. Tarinoiden kertominen tekee elämästä ymmärrettävän. Tarinat tarjoavat johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta ihmisten kokemuksille. Narratiivisen tutkimuksen avulla voimme tutkia sekä ymmärtää yksilöiden sisäistä maailmaa. Tarinat paitsi imitoivat elämää, ne myös muovaavat ja rakentavat kertojan persoonallisuutta ja todellisuutta. Ihminen luo, kertoo, muuttaa ja uudelleen kertoo tarinaa läpi elämän. Kertomiemme tarinoiden avulla me tiedämme ja löydämme itsemme sekä paljastamme sen muille. Narratiivien avulla tutkija pääsee käsiksi, ei ainoastaan yksilön identiteettiin, vaan myös kertojan kulttuuriin ja sosiaaliseen maailmaan. (Lieblich, Tuwal-Mashiach ja Zilber 1998, 7 8.) Narratiivisessa tutkimuksessa ei ainoastaan kuvata maailmaa, vaan siinä myös muutetaan sitä pyrkien kohentamaan tutkimuksen kohderyhmän oloja (vrt. toimintatutkimus). Tutkimuksessa pyritään tuomaan esille erityisesti ne, joiden ääni ei yleensä ole tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ollut kuuluvissa. Siinä pyritään myös pääsemään irti tutkimukseen usein liittyvästä tutkijan ja tutkittavan välisestä vallanjaosta, jossa tutkittava nähdään kohteena, jota tutkija tarkastelee. (Estola 1999, 132.) Narratiivisessa tutkimuksessa merkityksenanto ei perustu suinkaan tutkijan omaan ajatteluun ja sanoihin, vaan tieto muodostuu dialogissa: tutkija ja kertoja yhdessä luovat yhteisen merkityksen ja ymmärryksen asioista (Heikkinen 2001a, 129). Nämä edellä mainitut seikat ovat tärkeitä huomioida ja tiedostaa, kun tarkastellaan narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä. Tätä tutkimuksessa olen soveltanut narratiivisuutta tutkimuksen eri vaiheissa. Ensinnäkin tutkimusaineistoni koostuu narratiiveista, ihmisten kirjallisista vertaistukitarinoista. Toiseksi narratiivinen ajattelutapa on ohjannut analyysiprosessiani. Olen kiinnostunut siitä, mitä neurologisesti sairaat ja vammaiset ihmiset ja heidän omaisensa kertovat vertaistuesta ja millä tavoin he rakentavat oman vertaistukitarinansa. Kiinnitän huomioni erityisesti siihen, miten tarinat etenevät ja mitä teemoja niissä esitetään. Kolmanneksi narratiivisuus näkyy tulosten esittämisessä, kun kokoan tarinoiden teemoja ja rakenteita kolmeen uuteen kertomukseen. Pyrin tavoittamaan niitä asioita, jotka ovat sairastuneille, vammaisille ja heidän omaisilleen vertaistukitoiminnassa tärkeitä. Tarkastelen tässä yhteydessä sitä, minkälaiseksi tieto ja todellisuus vertaistuesta rakentuvat tutkimuksen kohderyhmälläni. Näiden lisäksi tavoitteenani on saavuttaa osa siitä sosiaalisesta maailmasta, jossa vertaistuki kertojille todentuu ja tuoda se kuuluviin tulosten tulkinnassa.

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

VALO PIMEYDESSÄ NETTIVERTAISTUEN MERKITYS TAHATTOMASTI LAPSETTOMILLE NAISILLE

VALO PIMEYDESSÄ NETTIVERTAISTUEN MERKITYS TAHATTOMASTI LAPSETTOMILLE NAISILLE VALO PIMEYDESSÄ NETTIVERTAISTUEN MERKITYS TAHATTOMASTI LAPSETTOMILLE NAISILLE Anni Partanen Pro gradu - tutkielma Kevät 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28 7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle. VAPAAEHTOISTOIMINTA KASVATTAJANA ELÄMÄNKULUSSA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään 1 Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä Taina Lakanen Opinnäytetyö Tammikuu 2005 2 SISÄLTÖ 1JOHDANTO... 3 2TEOREETTINEN

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan merkitys miesvapaaehtoisille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi (AMK) Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Hyvän mielen verkko. Fenomenografinen tutkimus yläkoululaisten käsityksistä online-minuuden voimaannuttavuudesta

Hyvän mielen verkko. Fenomenografinen tutkimus yläkoululaisten käsityksistä online-minuuden voimaannuttavuudesta Hyvän mielen verkko Fenomenografinen tutkimus yläkoululaisten käsityksistä online-minuuden voimaannuttavuudesta Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi: Hyvän mielen verkko Fenomenografinen

Lisätiedot

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN Kasvun kertomuksia väkivaltaa käyttävien naisten ohjatussa vertaisryhmässä Maria Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologia

Lisätiedot

ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI

ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI Ulla Matikainen 1 TIIVISTELMÄ Tämä tutkimus tarkastelee adoptioperheiden tuen tarvetta ja saantia adoptiopolun eri vaiheissa. Adoptiopolulla viittaan koko adoption

Lisätiedot

KERTOMUKSIA KUNTOUTUKSESTA Asiakkaana olevien vanhempien kokemuksia perheiden avokuntoutuksesta Lännen päihdepoliklinikalla

KERTOMUKSIA KUNTOUTUKSESTA Asiakkaana olevien vanhempien kokemuksia perheiden avokuntoutuksesta Lännen päihdepoliklinikalla KERTOMUKSIAKUNTOUTUKSESTA Asiakkaanaolevienvanhempienkokemuksiaperheiden avokuntoutuksestalännenpäihdepoliklinikalla S25Asiantuntijuustoimintaympäristöissään Helsinginyliopisto Sosiaalityönoppiaine Käytäntötutkimusraportti

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ Hyväksytyksi tulemisen ja kontrollin tarve itsetuntemuksen jäsentäjinä Tuomo Komonen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Marja Koskenalho KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Lisensiaatintutkimus, syksy 2013 Ohjaajat: Jari Heinonen, YTT, professori Kati Närhi, YTT, lehtori Yhteiskunta- ja valtiotieteiden

Lisätiedot

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ Irma-Vappu Wilhelmiina Mikkonen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 TAMPEREEN

Lisätiedot

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA Marttila Naana; Pokki Kati ja Talvitie-Kella Tuuli Tampereen yliopisto Kasvatustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA VER- TAISOHJAUKSEN VÄLINEENÄ

SOSIAALINEN MEDIA VER- TAISOHJAUKSEN VÄLINEENÄ SOSIAALINEN MEDIA VER- TAISOHJAUKSEN VÄLINEENÄ Kaisu Myrskyranta Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen vaihtoehtoiset opinnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

Äidin valinta lapsi ilman isää

Äidin valinta lapsi ilman isää Äidin valinta lapsi ilman isää Mira Takkinen Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Äidin valinta lapsi ilman isää Tekijä:

Lisätiedot

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA Hannele Patjas PRO GRADU - TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2010 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot