ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA"

Transkriptio

1 ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE Kanakoirakerho Hönshundssektionen ry Englanninsettereiden jalostustoimikunta

2 2 SISÄLLYS 1. YHTEENVETO 3 2. RODUN TAUSTA 5 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO 8 4. RODUN NYKYTILA Populaation koko ja rakenne Luonne ja käyttöominaisuudet Terveys PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet Muita englanninsettereillä esiintyviä sairauksia Englanninsettereillä kyselytutkimuksessa todetut sairaudet Ulkomuoto YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT Visio Rotujärjestön jalostustavoitteet Rotujärjestön strategia Uhat ja mahdollisuudet Varautuminen ongelmiin Toimintasuunnitelma jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamiseksi TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA LÄHTEET JA LISÄTIEDOT LIITTEET 49 Englanninsetterin rotumääritelmä sivu

3 3 1. YHTEENVETO Englanninsetterien jalostus aloitettiin varsinaisesti 1700-luvun lopulla Brittein saarilla. Tavoitteena oli jalostaa kanalintumetsästykseen seisova lintukoira, jolla on hyvä linnunkäsittelytaito ja kyky työskennellä laajasti, vauhdikkaasti, kestävästi ja tyylikkäästi vaikeissakin maastoissa. Keskeisin työ rodun luomisessa tehtiin 1800-luvulla. Pohjoismaihin ja Suomeen rotu juurtui 1800-luvun lopulla. Maissa on tuosta ajasta lähtien tehty merkittävää jalostuksellista yhteistyötä ja onnistuttu säilyttämään rodulle alun perin asetetut vaatimukset. Englanninsettereitä ja muita englantilaisia kanakoiria edustaa nykyisin Kanakoirakerho Hönshundssektionen ry, joka on historialtaan Pohjoismaiden vanhin rotujärjestö. Englanninsettereitä rekisteröidään nykyisin Suomessa noin yksilöä vuosittain. Rodun kokonaismäärä on noin koiraa. Englanninsetterin kauniin ulkonäön ja miellyttävän luonteen takia rotu on kuitenkin jakautunut kahteen eri ryhmään, joiden yksilöitä ei juuri käytetä keskenään jalostuksessa: metsästyksessä ja kokeissa käytettäviin käyttölinjaisiin englanninsettereihin sekä seurakoiriin. Käyttölinjan osalta rodun geenipohjaa laajentaa englanninsetterin yleisyys muissa maissa, varsinkin yhteydet Pohjoismaihin ovat hyvät. Rodun sukusiitosaste on erityisesti seurakoiralinjaisten osalta kohtuullisen suuri. Rodussa käytetään liikaa yksittäisiä uroksia. Luonteeltaan Suomen englanninsetterit ovat pääosin rotumääritelmän mukaisesti erittäin ystävällisiä ja hyväluonteisia. Rodussa esiintyy kuitenkin jonkin verran arkuutta. Käyttötarkoituksessaan kanalintujen metsästyksessä englanninsetteri on tyylikäs, kestävä, laajahakuinen ja linnunkäsittelytaitoinen. Riistainto ja kiihkeys vaikeuttavat rodun koulutettavuutta. Englanninsetteri on rotuna kuulunut lonkkanivelen kehityshäiriön (HD) osalta PEVISA-ohjelmaan vuoden 1987 alusta lähtien. Vuoden 2005 loppuun voimassa olevan ohjelman mukaan pentujen rekisteröimisen ehtona on vanhemmista annettu lonkkakuvauslausunto. Tavoitteena on ennaltaehkäistä kehityshäiriöiden syntymistä ja varmistaa englanninsetterin kestävyys kanakoirametsästyksessä. Englanninsettereitä kuvataan noin 40 %:ia rekisteröintimääristä. Vuosina rekisteröityjen englanninsettereiden HD-aste oli tutkimustulosten mukaan 30,4 %. Käyttölinjaisilla settereillä HD-aste (21,1 %) oli selvästi muita settereitä (38,1 %) alhaisempi. HD-kuvauksista ja valistuksesta huolimatta jalostukseen on käytetty sairaita yksilöitä, jopa D- ja E- lonkkaisia koiria. Englanninsettereillä terveitten jälkeläisten osuus pienenee jyrkästi vanhempien HD-tulosten huonontuessa. D- ja E-lonkkaisten vanhempien pennuista ei tarkastelujaksona kuvattu ainuttakaan tervettä koiraa. Näiden sairaita jälkeläisiä tuottaneiden yhdistelmien karsiminen jalostuksesta esimerkiksi HD-raja-arvon C avulla ei olisi olennaisesti kaventanut rodun geenipohjaa. Tarkastelun perusteella on syytä jatkaa rodun PEVISA-ohjelmaa, ja määrittää vanhempien HD-kuvauksen lisäksi rekisteröinnin raja-arvoksi lonkkaniveldysplasian aste C. Rotumääritelmän mukaan englanninsetteri on yleisvaikutelmaltaan keskikokoinen, puhdaslinjainen, olemukseltaan ja liikkeiltään tyylikäs. Rakenteeltaan koiran on kyettävä selviytymään kanakoirametsästyksessä, jossa koiran tulee tyylikkäästi laukaten edetä jopa useita tunteja päivässä. Suomen englanninsetterit ovat kuitenkin ulkomuodoltaan epäyhtenäisiä. Populaatiossa on sekä liian kevyitä ja ilmavia että liian raskasrakenteisia settereitä. Myös sukupuolileiman suhteen rodussa on ongelmia. Lisäksi säkäkorkeus erottaa koiria. Pohjoismaissa on käyttökoirien osalta jalostusvalinnoissa noudatettu yhteispohjoismaisesti 1900-luvun alkupuolella hyväksyttyjä kokorajoja, jotka perustuvat Englannissa alun alkaen sovittuihin käyttökoirien mittoihin. Nämä kokorajat ovat nykyistä FCI:n hyväksymää rotumääritelmää matalampia. Liian suuri koko haittaa englanninsetteriltä vaadittavaa eleganttia ja ergonomista työskentelyä. FCI:n säkäkorkeuksien

4 4 pienentämisestä on tehty useiden maiden toimesta ja Englannin tukemana aloitteita, jotka eivät ole vielä tuottaneet tulosta. Rodun koon mahdollinen suureneminen vaarantaa yli sata vuotta jatkuneen ja tärkeän yhteistyön Pohjoismaissa, joissa noudatetaan alkuperäisiä mittoja. Englanninsettereillä vuoden 2005 loppuun saakka voimassa ollut jalostuksen tavoiteohjelma on toiminut hyvin ohjenuorana rodunomaiseen käyttötarkoitukseen tähtäävässä kasvatustoiminnassa. Ohjelman esittämät rodun jalostuksen keskeiset tavoitteet (perinnölliset metsästysominaisuudet ja niihin kytkeytyvä tasapainoinen luonne, koulutettavuus ja terveys sekä pohjoismaisen metsästystyypin hyvä rakenne ja jalo ulkomuoto) antavat perustan tavoiteohjelmaa uudistettaessa. Uudessa tavoiteohjelmassa englanninsetterin rodunjalostuksen visiona on: Englanninsetteri on tyylikäs, laajahakuinen ja linnunkäsittelytaidoiltaan hyvä metsästyskoira, joka terveytensä, luonteensa, rakenteensa ja käyttöominaisuuksiensa puolesta selviytyy oivallisesti rodun alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, mutta myös ystävällisenä kotikoirana. Englanninsetteripopulaatiota koskeva keskeisin jalostustavoite on rodun jalostuspohjan laajentaminen. Suomen ja ulkomaiden geenimateriaalin monipuolisella hyödyntämisellä estetään rodun elinvoiman heikkenemistä ja rajoitetaan lisääntymis- ja terveysongelmia. Tavoitteeseen liittyen pyritään mm. sukusiitosasteen alentamiseen, tuontikoirien ja jalostusurosten määrien kasvattamiseen sekä yksittäisten urosten ja eri verilinjojen tasapainoiseen käyttöön jalostuksessa. Englanninsetterin luonnetta koskeva keskeisin jalostustavoite on vähentää rotumääritelmän ja rodunomaisen käyttötarkoituksen mukaisesta luonteesta poikkeavien yksilöiden määrää kannassa. Rodun luonteen parantamiseksi pyritään kehittämään tiedonhankintamenetelmiä luonnepoikkeamien (arat tai vihaiset) selvittämiseksi ja jalostuksesta karsimiseksi. Käyttöominaisuuksien suhteen keskeisenä jalostustavoitteena on englanninsetteri, joka on tyylikäs, laajahakuinen ja linnunkäsittelytaidoiltaan hyvä metsästyskoira. Elegantin tyylin ja tulisen metsästysinnon rinnalla kehitetään tasapainoista luonnetta, helppoa koulutettavuutta ja yhteistyöhalua. Tavoitteina ovat myös mm. linnun oton täsmällisyys ja lentoonajon halukkuus. Perinnöllisten käyttöominaisuuksien seurantaan pyritään kehittämään mittareita. Terveyden osalta keskeisin jalostustavoite on englanninsetteri, joka ilmiasultaan ja perimältään terveenä selviytyy metsästyksessä ja kestää pitkäaikaisen raskaan fyysisen rasituksen. Tavoitteina on alentaa rodun HD-astetta sekä D- ja E-lonkkaisten osuutta kuvatuista koirista. HDtulokseltaan D- ja E-lonkkaiset koirat esitetään rajattavaksi jalostuksesta PEVISA-ohjelman rajaarvon avulla. Muiden rodussa tavattujen sairauksien yleistyminen pyritään torjumaan. Ulkomuotoon liittyvänä keskeisenä jalostustavoitteena on rotumääritelmän ja rodunomaisen käyttötarkoituksen mukaisen ulkomuodon ja rakenteen säilyttäminen. Tavoitteina on mm. käyttötarkoitukseensa soveltuvan tyylikkään rotutyypin hyväksyttäminen ja vaaliminen, tasapainoinen ja riittäväluustoinen rakenne, oikea sukupuolileima sekä ryhdikkäiden ja eloisien liikkeiden vaaliminen ja rakenteellisten virheiden vähentäminen. Lisäksi tavoitteena on osallistua kansainväliseen yhteistyöhön rotumääritelmän kokorajojen pienentämiseksi englanninsetterin käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Tavoiteohjelmassa esitetään keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Näitä ovat mm. tietojen kokoaminen, tilastojen laatiminen ja julkistaminen, kasvattajien ja tuomareiden kouluttaminen, jalostusneuvonnan ja -suositusten antaminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi tarkastellaan rotuun kohdistuvia riskejä sekä esitetään tavoiteohjelman toteutumisen seurantakeinot.

5 5 2. RODUN TAUSTA Kirjasta Kuinka koulutan kanakoirani Pointteri ja setterit kotona ja kentällä, Otto Ramel ja toimituskunta: Englanninsetteri Rodun historia, Erik. E. Anttinen, s referoiden ja suoraan lainaten. Rodun alkuperä ja kehitys Englanninsetterin varhaismuodot perustuvat ilmeisesti jo 1500-luvulla käytettyihin setting dog - nimityksen saaneisiin lintukoiriin. Ne olivat matalajalkaisia, pitkärunkoisia, vahva- ja kiharakarvaisia ja varsin karkearakenteisia. Paikantaessaan linnun tai lintuparven ne yleensä heittäytyivät makaavaan seisontaan. Ilmeisesti Northhumberlandin herttua oli ensimmäinen, joka harrasti verkkometsästystä tämänkaltaisilla koirilla. Nuo setterin varhaismuodot olivat samankaltaisia kuin Ranskassa käytetyt ns. peltospanielit. Nekin pysähtyivät hetkeksi saatuaan ilmavainun riistasta. Ilmeisesti kaikkien setterirotujen taustalta löytyy myös espanjalaista pointteria, perdigueoa. Kanaalin molemmin puolin kehitettiin tuohon aikaan hyvin monia tuollaisia spanieleihin pohjautuvia verilinjoja, joihin valkea setteri pohjautuu. Varsinaista englanninsetteriä on jalostettu noin 220 vuotta eli suurin piirtein 1785-luvulta lähtien. Pyrkimyksenä on ollut kehittää perusväriltään valkea, mutta myös mustaa, ruskeaa tai keltaista väriä omaava tai kolmivärinen, kohtuullisen pitkäkarvainen, hyvävainuinen seisova lintukoira, joka olisi korkeajalkaisempi kuin tuolloinen spanieli ja kykenevämpi työskentelemään laajemmin, suurella vauhdilla, kestävästi ja silti tyylikkäästi vaikeissakin maastoissa: kanervikoissa, nummilla, soilla tai tuntureilla. Peltopyyn, riekon ja muiden painautuvien kanalintujen sekä eräiden kahlaajien urheilumetsästyksen kehitys perustui lentoonammuntaan soveltuvien aseiden kehitykseen. Erityisesti takaaladattavien haulikoiden valmistustaidon kasvaessa kyettiin luomaan niin lukkorakenteeltaan kuin perältäänkin nopeaan lentoonammuntaan soveltuvia aseita. Oli jalostettava koira, jonka linnunkäsittelykyky loisi täsmällisyydeltään ja eleganssiltaan arvokkaat lähtökohdat riistalinnun lentoon ammunnalle. Näin miehen ja koiran yhteistoiminta voisi parhaiten tyydyttää vaativaa englantilaista makua. Monet englantilaiset, skotlantilaiset ja walesilaiset aatelismiehet ja varakkaat porvarit olivat pyrkineet tuollaisen setterin kehittämiseen. Nykyisen englanninsetterimme kannalta keskeisin kasvattajahahmo oli kuitenkin Edward Laverack ( ). Kanalintujen innokkaana metsästäjänä hän paneutui jo nuorena luomaan englanninsetteriä, joka täyttäisi nuo suuret vaatimukset. Hän tutki tarkoin tuona aikana vaikuttaneiden kasvattajien aikaansaannoksia, ja päätyi valitsemaan oman työnsä lähtökohdiksi kaksi pastori A. Harrisonin kasvattamaa yksilöä: uroksen nimeltä Ponto ja nartun nimeltä Old Moll. Laverack kertoo kirjassaan The Setter (1872) rakentaneensa kasvatustyönsä pelkästään noiden kahden koiran varaan tiukan sukusiitoksen avulla. Kuitenkin on aivan ilmeistä, ettei Laverackin 40 vuotta jatkunut kasvattajan työ ole voinut tapahtua ilman vieraampaakin verta. On tutkittu, etteivät miehen vanhoilla päivillään laatimat sukutaulut voi pitää kaikilta osin paikkaansa. Ilmeisesti Laverack on käyttänyt jossain vaiheessa linjoihinsa myös irlanninsetteriä. Laverack pääsi kasvatustyöllään hyvin lähelle asettamiaan päämääriä. Hän loi englanninsetterin, jolla on pitkä, kevyt pää yhdensuuntaisin horisontaalisin linjoin, tummat silmät, matalalle ja taakse

6 6 sijoittuneet korvat, vahva eturakenne, vinot lavat, vankka lantio, leveä reisi, voimakkaasti kulmautuneet raajat ja vaihtelevalta säältä suojaava turkki. Käyttöominaisuuksista hän asetti korkeimmalle tyylin ja nopeuden, sekä valtavan kestävyyden liittyneenä hyvään linnunlöytökykyyn. Laverackin innostus liian monien sukupolvien sukusiitokseen johti lopulta laskukauteen. Onneksi hänen ihailemansa ystävä R. Ll. Purcell Llewellin jatkoi hänen kasvatustyötään säilyttämällä parhaita ominaisuuksia ja karsimalla heikkouksia. Llewellin on todennut, että Laverackin setterilinjalle oli ominaista kovakorvaisuus, vaikea opetettavuus ja taipumus yksin metsästämiseen. Llewellin kykeni vähentämään näitä heikkouksia, mutta samalla säilyttämään ja kehittämään edelleen Laverack-setterin tasapainoista, eleganttia ja jaloa olemusta. Hänen luomaansa setteriä alettiin USA:ssa ja Kanadassa kutsua Llewellin-setteriksi, ja juuri se on myös meidän pohjoismaisen setterimme käyttöperimän tausta. Llewellin-setteri polveutuu suurelta osin kolmesta Laverack-yksilöstä: uroksesta Dash II sekä nartuista Countess ja Nellie. Näistä Countess oli legenda jo eläessään sekä jalon ulkomuotonsa että erityisen vahvojen käyttöominaisuuksiensa vuoksi. Myös Llewellin pyrki Laverackin tavoin sisäsiitokseen peräkkäin muutamien polvien ajan, mutta hän liitti aina määrävälein linjaansa tarkoin valitsemaansa vierasta verta. Llewellin kehitti setterinsä hieman kevyemmäksi kuin Laverack, mutta säilytti periaatteessa kaikki rakenteelliset ominaisuudet samoin kuin valtavan metsästysinnon. Muiden englantilaisten kennelien yksilöistä hän haki erityisesti opetuksen herkempää vastaanottokykyä ja taipumusta yhteistoimintaan. Erityisen merkittäviä olivat herra Statterin kasvatit Dan ja Dick. Mielenkiintoista on myös se, että Danin sukutaulusta löytyy ainakin yksi gordoninsetteri, mutta tähän eivät aikalaiset kiinnittäneen erityistä huomiota. Ilmeisesti tällaisten risteytysten toivottiin antavan joitain uusia, toivottavia ominaisuuksia. Pohjoismaihin englanninsetteri alkoi juurtua 1800-luvun loppupuolella. Valtaosaltaan suosittiin Laverackin aloittaman ja Llewellinin jatkaman linjan perintöainesta. Rodun harrastajat olivat yleensä varakkaita kartanonomistajia, teollisuusjohtajia ja virkamiehiä. He tekivät keskenään yhteistyötä yli kansallisten rajojen, ja tästä syystä englanninsetterillä on hyvin paljon yhteistä historiaa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Englanti oli luonnollisesti tärkein jalostuksellisen yhteistyön kumppani. Kuitenkin Norja ja etenkin Tanska ovat saaneet merkittäviä siitosyksilöitä Saksasta ja Hollannista, ja Suomeen puolestaan tuotettiin hyviä käyttökoiria Venäjältä ja Baltian maista. Koska englanninsetterin harrastus Pohjoismaissa 1900-luvun ensimmäisten vuoden aikana on aivan valtaosaltaan rajoittunut linnunmetsästäjien piiriin, setterimme on pysynyt niin ulkomuodoltaan kuin käyttöominaisuuksiltaankin hyvin yhtenäisenä. Tähän on myös ratkaisevasti vaikuttanut vilkas kanssakäyminen asian harrastajien kesken, tiivis palkintotuomareiden vastavuoroinen käyttö näyttelyissä ja kokeissa sekä yhteispohjoismaiset neuvottelutilaisuudet. Noina vuosina englanninsetterin onneksi oli myös se, että käytännössä kaikki rodun ulkomuototuomarit olivat englantilaisten kanakoirien harrastajia, ja usein myös käyttökokeiden tuomareita. Englanninsetterin kotimaassa ja USA:ssa alkoi tapahtua melko varhain eriytymistä show-tyyppiin ja field trial -tyyppiin, aivan kuten tapahtui eräiden muidenkin metsästyskäyttöön jalostettujen rotujen kohdalla. Tähän eriytymiseen lienee ollut vaikuttamassa tämän kauniin, terveen ja hyväluonteisen rodun herättämä mielenkiinto seurakoiraväen keskuudessa, jolloin ulkomuoto ja seurakoiralle

7 7 sopiva luonne ovat tulleet ainoiksi jalostustavoitteiksi. Pohjoismaat tämä kehitys tavoitti enenevässä määrin 1970-luvulla. Metsästysominaisuudet jäivät sivuun. Näyttely- ja käyttösetterin eriytymisen johdosta Brittein saarilla ja USA:ssa on tuloksena ollut se, että käyttösetteriväki on vieroksunut koiranäyttelyitä. Rotua on metsästäjien keskuudessa jalostettu vain metsästysominaisuuksia silmällä pitäen, jolloin koirat ovat ulkomuodoltaan hyvin erityyppisiä: päät ovat menettäneet Laverack-linjansa, jalous on kärsinyt ja kaukaa katsoen setterirotuja ei enää erota toisistaan. Pohjoismaissa metsästyssetterin jalostuksessa on onnistuttu säilyttämään varsin yhtenäinen tyyppi, joka on laajimmin nähtävillä Norjassa ja Tanskassa. Englanninsetteri Suomessa Mitä ilmeisimmin 1800-luvulla englanninsettereitä tuotettiin maahamme metsästystovereiksi jokseenkin samoihin aikoihin kuin muihinkin Pohjoismaihin. Kun 1889 perustettu Suomen Kennelklubi julkaisi viisi vuotta perustamisensa jälkeen ensimmäisen rotukirjan, siinä oli tiedot 32:sta englanninsetteristä. Yhteensä tuossa rotukirjassa oli 275:n eri rotuisen koiran tiedot, ja niistä englanninsettereitä, pointtereita ja irlanninsettereitä oli yhteensä 85 koiraa. Englantilaiset kanakoirat muodostivat siis varsin merkittävän osan rotukoirista maamme järjestäytyneen kenneltoiminnan alkutaipaleella. Useimmat ensimmäisiin rotukirjoihin merkityistä englanninsettereistä olivat Suomessa kasvatettuja ja jotkut Venäjällä asuvien suomalaisten kasvattamia. Ruotsista, Venäjältä ja Englannista oli tuotu muutama koira ja joku yksittäinen Belgiasta, Ranskasta ja Irlannista. Rotukirjoihin merkittyjen koirien taustat olivat varsin usein Englannissa. Kasvattajista kohoavat esille sellaiset nimet kuin Axel Uddström, A. Standertskjöld, J.B. Lagus, G. Schmidt, N. Mexmontan ja A. af Enehjelm. Valtaosaltaan nämä alkuaikojen setterimme olivat mustavalkoisia eli blue beltoneja luvun loppupuolella oli tyypillistä, että kukin kasvattaja pyrki itsenäisesti luomaan ihanteellista metsästyssetteriä. Vasta kun vuonna 1893 alettiin järjestämään kenttäkokeita ja kanakoiraväki enenevässä määrin kiinnostui koetoiminnasta, alkoi myös syntyä yhtenäisempää käsitystä kasvatustavoitteista. Settereiden, niin kuin pointterinkin, kannalta kaikkein tärkein tapahtuma oli Hönshundssektionin Kanankoiraosaston perustaminen Suomen Kennelklubiin Se oli Pohjoismaiden ensimmäinen kanakoirien rotujärjestö.

8 8 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO Englantilaisten kanakoirien rotujärjestö Kanakoirakerho- Hönshundssektionen ry on Pohjoismaiden vanhin rotujärjestö. Se perustettiin 11 päivänä toukokuuta 1901 Finska Kennelklubbenin ensimmäiseksi osastoksi. Yhdistyksen nimi oli tuolloin Finska Kennelklubbens Hönshundssektion, ja sen toiminnan piiriin kuuluivat aluksi kaikki seisovat lintukoirarodut. Kanakoirien kenttäkokeita oli Suomessa järjestetty jo vuosia ennen oman rotujärjestön perustamista. Ensimmäiset kenttäkokeet pidettiin syyskuuta 1893 Boen kartanossa Porvoon maalaiskunnassa. Suomalaisten kanakoiraharrastajien tiivistä yhteydenpitoa rotujen kotimaahan kuvaa se, että ensimmäiset kanakoirakokeet Englannissa pidettiin huhtikuussa 1886 vain seitsemän vuotta ennen Suomen vastaavia. Suomenkieliset kanakoiraharrastajat perustivat vuonna 1935 Suomen Kanakoirakerho ry:n. Samana vuonna juuri tätä ennen oli perustettu Finska Kennelklubbenin rinnalle Suomen Kennelliitto. Monta vuotta rinnakkain toimineet Suomen Kanakoirakerho ja Finska Kennelklubbens Hönshundssektion yhdistyivät vuonna Nykyään Kanakoirakerho-Hönshundssektionen r.y. toimii Suomen Kennelliiton alaisena rotujärjestönä ja edustaa kaikkia tämän päivän englantilaisia kanakoirarotuja. Erityisesti 1980-luvun lopulta lähtien KKK_HHS:n toiminta on laajentunut nopeasti. Jäsenmäärä on nykyisin runsaat 700 jäsentä. Koe- ja näyttelytoiminta on säilynyt Kerhon tärkeimpänä toimintamuotona. Maassamme toimii runsaat 30 kanakoirien metsästyskokeiden tuomaria, joilla kaikilla on oltava ylituomaripätevyys. Eri rotujen harrastajien välistä yhteenkuuluvuutta on haluttu lisätä perustamalla rotujaokset, joiden toiminta rakentuu rotukohtaisten jalostustoimikuntien ympärille. Rotujaokset järjestävät edustamansa rodun harrastajille omia koulutuspäiviä ja kilpailuja. Tavoitteena on harrastajien keskinäistä yhteydenpitoa lisäämällä viedä kunkin rodun tasoa eteenpäin.

9 9 4. RODUN NYKYTILA 4.1 Populaation koko ja rakenne Englanninsettereitä on rekisteröity Suomessa ajanjaksolla yhteensä 847 yksilöä, yhdeksän vuoden jaksolla keskimäärin 94 koiraa vuosittain (taulukko 1). Vuosina rekisteröintimäärät ovat olleet selvästi koko jaksoa pienempiä, keskimäärin 73 setteriä vuosittain. Rekisteröintitietojen perusteella englanninsettereiden kokonaismääräksi Suomessa on arvioitavissa noin yksilöä. Suomen englanninsetteripopulaatio on jakautunut kahteen eri ryhmään, joiden yksilöitä ei juurikaan käytetä keskenään jalostuksessa. Ensimmäisen ryhmän muodostavat sukulinjat, joiden yksilöitä käytetään rodunomaisesti kanalintujen metsästyksessä ja esitetään metsästyskokeissa, ns. käyttölinjaiset englanninsetterit. Toisen ryhmän muodostavat muut englanninsetterit, jotka ovat lähinnä näyttely- ja seurakoiria. Ryhmät ovat lähes yhtä suuret. Merkille pantavaa on, että ryhmässä muut liki kymmenvuotiaitten setterien osuus on huomattavan suuri. Näin jalostukseen käytettävissä olevien yksilöiden määrä on ryhmässä pienenemässä voimakkaasti. Rekisteröintien vuosittainen vaihtelu on ollut kokonaisuudessaan varsin suurta (kuva 1). Vuoden 1996 jälkeen rekisteröintien määrä laski selvästi. Käyttölinjaisten englanninsettereiden rekisteröintimäärät ovat kuitenkin pysyneet koko ajanjakson varsin tasaisina. Muiden osalta määrän putoaminen on ollut varsin dramaattinen. Viimeisinä vuosina rekisteröintimäärissä on ollut havaittavissa hienoista kasvua Rekisteröinnit vuosittain Kuva 1. Englanninsettereiden rekisteröinnit Suomessa vuosina Käyttö Näyttely Yhteensä

10 10 Kaikki rekisteröinnit Kotimaassa kasvatetut Tuonnit Vuosi Käyttö Muut Yhteensä Käyttö Muut Yhteensä Käyttö Muut Yhteensä Yhteensä Taulukko 1. Englanninsettereiden rekisteröinnit Suomessa vuosina Kotimaisten kasvattajien pentumäärät ja tuonnit on esitetty taulukossa erikseen. Suomessa rekisteröityjen pentueiden lukumäärät ovat vaihdelleet vuosina kokonaismäärän osalta välillä 5 23 pentuetta (taulukko 2). Keskimääräisesti tarkasteltuna ajanjaksolla on syntynyt 5 6 käyttölinjaista pentuetta ja 7 8 muuta pentuetta. Viimeisten viiden vuoden ( ) aikana pentueita on ollut keskimäärin tasan 10 vuosittain, joista 5 kumpaakin ryhmää. Pentueiden keskikoko aineistossa oli 6,3 pentua. Vuosi Käyttö Muut Yhteensä Yhteensä Keskikoko 6,5 6,2 6,3 Taulukko 2. Kotimaisten kasvattajien rekisteröimien englanninsetteripentueiden määrät vuosina sekä pentueiden keskikoot. Tuontikoirien osuus Suomessa rekisteröidyistä englanninsettereistä on ollut tarkastelujaksona varsin merkittävä (taulukko 1). Ajanjaksona Suomessa rekisteröitiin 80 ulkomaalaisten kasvattamaa koiraa eli 9,4 % rekisteröinneistä. Erityisen vilkasta toiminta on ollut käyttölinjaisten setterien suhteen, joilla tuontien osuus oli 12,4 %. Muilla osuus oli 6,9 %. Keskeisimmät maat, joista englanninsettereitä on vuosina tuotu ja rekisteröity Suomeen ovat olleet Norja (23 koiraa) ja Ruotsi (20 koiraa). Näistä maista tuodut setterit ovat olleet lähes pelkästään käyttölinjaisia. Käyttösukuisia koiria tuotiin lisäksi Tanskasta (5 koiraa), joten näissä linjoissa pohjoismainen yhteistyö on ollut varsin vankkaa ja monipuolista. Muitten englanninsettereiden osalta keskeisimmät tuontimaat olivat Yhdysvallat (7 koiraa), Iso-Britannia (7 koiraa), Alankomaat (4 koiraa), Belgia (4 koiraa) ja Viro (4 koiraa).

11 11 Norjassa ja Ruotsissa englanninsettereiden rekisteröintimäärät ovat selvästi Suomea suurempia (taulukko 3). Ruotsissa rekisteröidään yli kaksinkertainen, ja Norjassa peräti yli kymmenkertainen määrä englanninsettereitä Suomeen verrattuna. Rekisteröintimäärien mukaan arvioituna Suomessa on noin 1 000, Ruotsissa noin ja Norjassa noin englanninsetteriä. Vuosittainen pentumäärä on Pohjoismaissa yhteensä yli pentua. Norjassa ja Ruotsissa setterit ovat suurelta osin käyttölinjaisia. Vuosi Suomi Ruotsi Norja * * Yhteensä (n ) Taulukko 3. Englanninsettereiden rekisteröintimäärät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Norjan osalta puuttuvien tietojen (*) takia yhteismäärä on arvioitu edeltävän vuoden rekisteröintimäärän avulla. Tietolähteet: Svensk Engelsk Setterklubbs Avelsråd 2004, Norsk Engelsksetterklubb s Avlsråd Toimivien yhteyksien myötä Norjan, Ruotsin ja Tanskankin englanninsetterit ovat laajentamassa Suomen käytettävissä olevaa geenipohjaa. Toisaalta vuosikymmenten vuorovaikutuksen jäljiltä Pohjoismaiden sukulinjoissa on kohtuullisen runsaasti yhtymäkohtia. Monet Suomessakin jalostukseen käytetyistä yksilöistä pohjautuvat pohjoismaisiin käyttölinjoihin. Viiden sukupolven osalta laskettu sukusiitosaste Suomessa kasvatetuille englanninsetteripentueille on vuosilta keskimäärin 3,29 % (taulukko 4). Luku on laskettu 114 pentueelta, joiden sukutaulut olivat viideltä sukupolvelta käytettävissä. Käyttölinjaisilla pentueilla (52 pentuetta) sukusiitosaste oli keskimäärin 2,83 % ja muilla pentueilla (62 pentuetta) 3,68 %. Käyttölinjaisilla tuontikoirilla (40 yhdistelmää) sukusiitosaste oli 2,06 %. Muitten tuontien osalta sukusiitosaste oli yhdistelmissä, joista sukupolvet olivat käytettävissä (vain 5 yhdistelmää), 6,32 %. Englanninsettereiden sukusiitosasteen jakautuminen eri suuruusluokkiin kotimaassa vuosina kasvatettujen pentujen osalta on koko rotua ajatellen enemmän painottunut korkeisiin sukusiitosasteisiin kuin monilla Suomessa yleisillä roduilla, esimerkiksi suomen ajokoiralla tai kultaisella noutajalla (taulukko 5). Kuitenkin käyttölinjaisilla englanninsettereillä jakauma vastaa täysin näiden rotujen lukuja. Sen sijaan muilla englanninsettereillä jakauma on kohtalaisen lähellä gordoninsettereitä, joilla on sukusiitosasteen nousemisen takia jo asetettu rodun PEVISAohjelmassa rajoituksia yksilön jälkeläisten rekisteröintimääriin. Vuosien aikana vähintään yhden englanninsetteripentueen kasvatti yhteensä 65 kotimaista kasvattajaa (taulukko 4). Keskimäärin ajanjaksona toteutettiin 1,86 pentuetta kasvattajaa kohti, joten rodun kasvatustyö on varsin hajallaan ja pienimuotoista. Ei-käyttölinjaa (Muut) harrastavilla kasvatustoiminta oli käyttölinjaa intensiivisempää, mutta toiminnassa käytettiin selvästi pienempää urosmäärää. Ryhmän pentutuotto keskimäärin urosta kohti oli noin 15 pentua, mikä on varsin lähellä keskimääräistä 10 %:in osuutta kahden vuoden aikana syntyneistä pennuista

12 12 (17 pentua). Tätä 10 %:in osuutta voidaan pitää yksittäisen uroksen liikakäytön rajana. Asian merkitystä korostaa Suomen populaation kahtiajakautuminen. Käyttölinjaisten osalla vastaavaa ongelmaa ei juuri ole, keskimääräinen jälkeläismäärä oli vain 8 pentua urosta kohti. Lisäksi käyttölinjan geenipohjaa ja pentumäärää laajentaa pohjoismainen vuorovaikutus. Suomessa englanninsettereiden jalostustoiminnassa käytetään liiallisesti joitakin uroksia (taulukko 6). Tilanne on kuitenkin jonkin verran korjaantunut ennen vuotta 1995 vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Narttujen osalla vastaavaa ongelmaa ei juuri esiinny (taulukot 4 ja 7). Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto englanninsettereiden rekisteröinneistä ja kasvatustoiminnasta viiden viimeisimmän vuoden ajalta, vuosilta Pienessä rodussa tätä pitemmän jakson tarkastelu kuitenkin kertoo enemmän ja luotettavammin. Taulukossa on lisäksi esitetty arviot rodun populaation tehollisesta koosta. Sukupolven (4 vuotta, ) ajalta laskettu arvio populaation tehollisesta koosta on 72,7. Ruotsalaisen Per-Erik Sundgrenin mukaan (Koiramme 9/2001, s ) rodun populaation tehollisen koon pitäisi olla vähintään 100. Luvun kasvattamiseen voitaisiin päästä käyttämällä jalostukseen yhtä montaa urosta ja narttua, rajoittamalla yksittäisten koirien jälkeläismääriä, välttämällä sukulaisten yhdistämistä ja korostamalla tuontien merkitystä. Jalostus ei saa tukeutua liikaa samanlinjaisiin koiriin. Kasvattajia, yhteensä Kasvattajia, joilla vähintään 2 pentuetta Pentuetta/ kasvattaja Käytettyjen yksilöiden määrät emät/ urokset Pentuetta urosta kohti Sukusiitos- % (5 sukupolvea) Käyttö , ,24 2,83 Muut , ,38 3,68 Yhteensä , ,70 3,29 Taulukko 4. Englanninsetterin kotimaiset kasvattajat, toteutetut pentueet, jalostukseen käytettyjen narttujen ja urosten määrät sekä pentueiden keskimääräiset sukusiitosprosentit Rotu / tyyppi Koirien lukumäärä Sukusiitosaste 0 6,25 % Sukusiitosaste 6,26 12,5 % Sukusiitosaste 12,51 25 % Sukusiitosaste 25,01 50 % Suomenajokoira ,2 % 9,8 % 3,4 % 0,7 % Kultainennoutaja ,8 % 9,5 % 3,0 % 0,7 % Gordoninsetteri ,6 % 21,2 % 12,2 % 0,0 % Englanninsetteri, käyttö ,1 % 9,5 % 2,4 % 2,1 % Englanninsetteri, muut ,3 % 17,3 % 9,4 % 0,0 % Englanninsetteri, yhteensä ,2 % 13,7 % 6,2 % 1,0 % Taulukko 5. Sukusiitosasteen jakautuminen eri suuruusluokkiin englanninsetterillä ja muutamalla muulla rodulla. Englanninsettereiden osalta jakaumat on laskettu kotimaisten kasvattajien vuosina rekisteröimistä pennuista viiden sukupolven osalta. Gordoninsetterin luvut ovat peräisin rodun jalostuksen tavoiteohjelmasta. Muut luvut ovat Katariina Mäen artikkelista, Koiramme-lehti 10/2001 ss

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien rodun harrastajien

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 SPINONE 165

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 SPINONE 165 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 SPINONE 165 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien rodun harrastajien

Lisätiedot

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 Hyväksytty BichonFrisé Ry:n vuosikokouksessa 17.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 10.12.2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [22.3.2015] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi]

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [22.3.2015] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [22.3.2015] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] TYÖRYHMÄ: Tiina Pikkuaho Henna Mikkonen Riitta Nikko Piritta Pärssinen Tarja Tuhola

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2008 2013 BARBET Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma - hyväksytty rotuyhdistyksen Barbet Finland ry:n hallituksen kokouksessa 6.2.2008, - hyväksytty rotuyhdistyksen

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Australianterrierikerho ry 2012-2016 Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Hyväksytty Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksessa 11.02.2012 SKL-FKK:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry. Finska Flatcoated Retrieverklubben rf.

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry. Finska Flatcoated Retrieverklubben rf. JALOSTUKSEN 2011 2015 TAVOITEOHJELMA Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry. Finska Flatcoated Retrieverklubben rf. Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 7.11.2009 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Jalostuksen tavoiteohjelma Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19

Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19 Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19 Hyväksytty rotujärjestön hallituksen kokouksessa 30.03.2014 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.9.2014 Sisällys

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA)

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA) JTO & PEVISA (1) JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA) Hyväksytty hallituksessa 19.2.2009 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vvvv

Lisätiedot

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 2.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.4.2013 1 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma

Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma Siperianhuskyn jalostuksentavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön hallituksessa 29.4.2006 Hyväksytty rotujärjestön vuosikokouksessa 20.5.2006 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt 26.9.2006

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat

Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat Voimassa 2014 2018 Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 12.10.2013 1 Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 3 2 RODUN TAUSTA... 4 3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN

Lisätiedot

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015 SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA -5 SUURSNAUTSERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty SSSK ry:n yleiskokouksessa.3.6 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta käsitellyt.4.6 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Sivu 1 / 38 1.1.2015 31.12.2019 FCI:n ryhmä 2 Hyväksytty Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n yleiskokouksessa 26.10.2013 Hyväksytty Kennelliiton jalostustieteellisessä

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1 ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen

Lisätiedot

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Suomen amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry 2012 1 Amerikanstaffordshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan

Lisätiedot

PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017

PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 1 PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 Hyväksytty Suomen Pyreneläiset ry:n yleiskokouksessa 31.3.2012 Hyväksytty Suomen Seurakoirayhdistyksen yleiskokouksessa 23.4.2012 Hyväksytty Suomen

Lisätiedot

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Jalostuksen tavoiteohjelma Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n

Lisätiedot

Vesikoirat ry. Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013

Vesikoirat ry. Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013 Vesikoirat ry Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013 Portugalinvesikoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009-2013 1 Portugalinvesikoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009 2013 Vesikoirat

Lisätiedot

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2015 2019LUONNOS

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2015 2019LUONNOS NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 205 209LUONNOS Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry FinskaNewfoundlandshundföreningenrf Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty 15.3.2009 Päivitetty 8.7.2012, muutokset kursiivilla (punainen), hyväksytty muutoksin Suomen Bostonit Finnish Bostons ry ylimääräisessä

Lisätiedot

KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma

KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 2017 Suomen Keeshond ry Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa 29.10.2011 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2007-2016. Eestinajokoira

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2007-2016. Eestinajokoira JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2007-2016 Eestinajokoira Suomen Ajokoirajärjestö 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 3 2 Rodun tausta (kirj. Juhani Alanen)... 4 2.1 Eestinajokoiran historia... 4 3 Järjestöorganisaatio

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma Mopsin jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Mopsikerho ry 2014-2018 Suomen Mopsikerho ry 2(63) Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 5 2 RODUN TAUSTA... 6 2.1 Rodun alkuperä... 6 2.2 Rodun tausta Suomessa... 7

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011-31.12.2015 ISOMÜNSTERINSEISOJA 118 2 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien

Lisätiedot

RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017

RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 SUOMEN RIDGEBACK YHDISTYS RY RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 1(72) RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Ridgeback yhdistys

Lisätiedot

SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2006 2011

SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2006 2011 SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt.. Rodun Shih Tzu rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma. Tämän Shih Tzun jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2013-2017

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2013-2017 JAPANESE CHIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2013-2017 Hyväksytty SKKY:n Japanese chin alajaoston yleiskokouksessa 17.6.2006 ja Japanese Chin Finland ry:n yhdistyskokouksessa 16.03.2013 Hyväksytty

Lisätiedot