PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 Turvallisuustyöryhmä päivitys

2 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE...4 JOHDANTO LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA YKSIKKÖKOHTAISET TIEDOT PÄIVÄHOITOYKSIKÖN TURVALLISUUSKANSION SISÄLTÖ PÄIVÄHOITOYKSIKÖN KÄYTTÄJÄT JA TIETOJEN KIRJAAMINEN...6 Lapset...6 Henkilökunta...6 Lasten huoltajat...6 Toimintayksikön tilojen muut käyttäjät...6 Tiedottaminen häiriötilanteessa HENKILÖRISKIT HOIDOSSA OLEVIIN LAPSIIN KOHDISTUVAT RISKIT...6 Päivähoitoon tutustuminen...6 Lapsen tuominen ja hakeminen...6 Päivähoidon esiopetuksesta yksin kulkeminen...7 Jos lasta ei haeta päivähoidosta...7 Päihtynyt tai väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö...7 Huoltajuus, tapaamisoikeus ja lähestymiskielto...7 Lastensuojeluilmoitus LASTEN SAIRAUDET JA TAPATURMAT...8 Lapsen sairaus...8 Lasten lääkintä...8 Lapsen sairastuminen tai tapaturma kesken hoitopäivän...8 Myrkytystapaukset...8 Vakuutukset...8 Hygienia...9 Lasten tutit ja hampaiden hoito...9 Vaipan vaihto ja wc-hygienia LASTEN ULKOILU...9 Retket ja liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella...10 Satunnainen yöpyminen päiväkodissa...10 Lapsen katoaminen päivähoidosta TOIMINTAYKSIKÖN HENKILÖSTÖN RISKIT...11 Päivähoidon työntekijän sairaus tai tapaturma...11 Epäasiallinen kohtelu työpaikalla...11 Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus...11 Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen...12 Kiinteistön muiden käyttäjien riskit...12 Riskien arviointi TYÖNTEKIJÄÄ TUKEVAT TAHOT...12 Työterveyshuolto...12 Työsuojelu...12 Työpaikkojen työsuojeluasiamiehet TOIMINTARISKIT...13 Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus...13 Yksintyöskentely päivähoidossa TUKITOIMINNOT...14 Ruokahuolto...14 Siivous...14 Jätehuolto...14 Ostopalvelut KIINTEISTÖN TOIMINTA

3 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu...15 Valaistus...15 Äänenvoimakkuus ja akustiikka...15 Sähkölaitteiden kunto ja käyttö...15 Kemikaalien säilytys, kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuus...15 Kalusteet, varusteet ja laitteet...15 Lelut ja muut materiaalit...15 Avainten käyttö ja hälytyslaitteet HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT...16 Kunnossapito-ohjelma...16 Ilmastointi kiinteistöpalvelu...16 Sähkötyöt...16 Nuohous, kiinteistöpalvelu...16 Alkusammutusvälineet PIHA-ALUE...17 Piha-alueen riskit...17 Aidat ja portit...17 Sisäänkäynnit, portaat ja ikkunat...17 Toimintaympäristön esteettömyys...17 Ympäristöstä aiheutuvat riskit MUUT TOIMINTARISKIT...18 Tartuntatautiepidemiat...18 Uskonnolliset ja etniset näkökohdat OMAISUUSRISKIT...18 Rakennus...18 Tulipalo...18 Irtain omaisuus TIETORISKIT...19 Tietosuoja ja työaseman turvallinen käyttö...19 Asiakirjojen säilytys, luovuttaminen ja arkistointi...19 Vaitiolovelvollisuus...19 Lausunnot liittyen lapsen huoltajuuteen...19 Todistaminen oikeudessa...20 LIITTEET LIITE 1 Esiopetuksessa olevan lapsen yksin kulkeminen LIITE 2 Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoidon toteuttaminen LIITE 3 Lupa insuliinipistoksen antamista varten LIITE 4 Päivähoitoyksikön lääkekaapin sisältö LIITE 5 Läheltä piti tilanteen arviointilomake LIITE 6 Tietoa päivähoitoon tulevan lapsen huoltajille LIITE 7 Retkisuunnitelma LIITE 8 Lupa omalla autolla kuljettamiseen perhepäivähoidossa LIITE 9 Lapsen katoaminen LIITE 10 Laukaan kunnan avainten hallintaohjeet LIITE 11 Avainten valvontarekisteri LIITE 12 Yleisimmät myrkylliset kasvit LIITE 13Yleiset toimintaohjeet vaaratilanlanteessa; kaasuvaara ja säteilyvaara LIITE 14 Toiminta väkivalta ja uhkatilanteissa LIITE 15 Laukaan kunnan terveyskeskuksen ohje tavallisimmista tartuntataudeista (2006) LIITE 16 Täi-info koteihin LIITE 17 Toiminta tulipalotilanteessa LIITE 18 Effica Päivähoidon käyttäjätunnustilaus LIITE 19 ATK-käyttäjäsitoumus LIITE 20 Vaitiolovelvollisuus ja siitä johtava suojaaminen LIITE 21 Hätänumeroon soittaminen LIITE 22 Häiriötilanteessa tarvittavia yhteystietoja 3

4 ESIPUHE Kasvatustoiminnan johtaja Kaarina Westman TURVALLISEMPI HUOMINEN Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkäällä Valtakunnallisia turvallisuusseminaareja on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2006 alkaen kerran vuodessa. Seminaarissa asiantuntijat totesivat yksimielisesti, että turvallisuussuunnittelu- ja yhteistyö on edennyt paljon näiden vuosien aikana. Turvallisuutta käsiteltiin laajasti eri näkökulmista ja hyvinvointi ja turvallisuus liittyvät kiinteästi yhteen. Laaja turvallisuuskäsitys on muuttunut sanoista teoiksi. Paikalliset turvallisuussuunnitelmat ovat kattaneet koko maan vuoteen 2010 mennessä (336 kuntaa). Seminaarin ohjelmakokonaisuuksista osallistuin teemaan; Lähiturvallisuus Parasta ennaltaehkäisyä on tehdä turvallisuustyötä lasten parissa. Lapsuuden olosuhteet vaikuttavat erittäin paljon tulevaan hyvinvointiin. Jokainen kantaa geneettistä ja sosiaalista perimää. Asenteet, arvot ja tekemisen tavat opitaan vanhemmilta. Ystävät, kaverit, päivähoito ja koulut sekä yhteiskunnassa oleva kulttuuri ja ilmapiiri vaikuttavat perustaan lapsuudessa, jolloin asenteet muokkaantuvat. Elämän hallinnan puutos ja avuttomuus on yhtä kuin syrjäytyminen ja sillä on taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle. Jokainen lapsi tarvitsee siivet joilla voittaa tuulet. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää enemmän huomiota yksilön vastuuseen lapsen tulee saada kokeilla turvallisesti vaaranpaikkoja ja ottaa vastuuta ikätasonsa mukaisesti tekemisestään. Tiedon tulee kulkea oikeisiin paikkoihin sinne missä asioita voidaan tehdä. Edelleen seminaarin teemoista nousi esiin turvallisuuskävelyt - tarkkaillaan ympäristöä ja otetaan valokuvia vaaranpaikoista. Tällaisia oivallisia tilanteita ovat mm. lasten retkipäivät lähiympäristöön. Turvallisuudesta keskustellaan, piirretään - maalataan lauletaan jne. Turvallisuussuunnitelma tulee kytkeä aiempaa tiiviimmin osaksi perustyötä. Suunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla oivallus; miksi tärkeää, mitä tulee ja voidaan saada aikaan paikallisuus huomioon vanhaa vähän uutta jatkuvuuden turvaaminen. Johtamisen haltuunotto tahdon ja oivaltamisen kautta. Arjen turvallisuuden hallinta = hyvän maineen hallinta. Laukaan kunnan päivähoidossa on valmistumassa kriisisuunnitelma, jonka painopistealueina ovat kriisien ennaltaehkäisy ja erilaiset toimintamallit mahdollisissa kriisitilanteissa. Suunnitelmasta saa tietoa myös ongelmien ratkaisuihin. Kriisisuunnitelma täydentää turvallisuussuunnitelmaa ja ne ovat yhdessä olennaisena osana ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä lasten parissa. Jokainen tekee omaa roolia, mutta autetaan toisia. Kädessäsi on Laukaan kunnan päivähoidon turvallisuussuunnitelma. Päivähoidon turvallisuus on kaikkien päivähoidon tehtävissä työskentelevien, päivähoidon toimintayksiköistä ja niiden tiloista vastaavien sekä lasten huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on auttaa päivähoidossa työskenteleviä varautumaan päivähoitotoiminnan häiriötilanteisiin; ehkäisemään niiden syntymistä, toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen. Päivähoidon turvallisuustyöryhmä on tehnyt määrätietoista ja järjestelmällistä turvallisuustoiminnan suunnittelua ja näin luoneet pohjaa varhaiskasvatusta tukevan ilmapiirin luomiseksi sekä lasten ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, jolloin huoltajat voivat luottavaisin mielin tuoda lapset päivähoitoon. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut vastaava ohjaaja Mika Hokkanen ja sihteerinä päivähoidon ohjaaja Eija Jormakka, sekä muina jäseninä päiväkodin johtaja Kerttu Laitinen, lastentarhanopettaja Maarit Kovanen, päivähoidon ohjaaja Maarit Jokela ja päivähoitaja Anu Hänninen. Turvallisuussuunnitelman laadintaan työryhmä on saanut apua asiantuntijoilta mm. työterveyshuollosta ja kiinteistöpalvelusta. Työryhmä kiittää edellä mainittuja asiantuntijoita sekä kaikkia niitä henkilöitä, jotka yksittäisissä kysymyksissä ovat auttaneet työn valmistumisessa tai olleet mukana työn painokuntoon saattamisessa. 4

5 JOHDANTO Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan päivähoidossa annettavan varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista. Tarkastelun piiriin kuuluvat toimintayksikön henkilöstö, toimintayksikössä päivähoidossa olevat lapset sekä satunnaisesti käymässä olevat henkilöt, toimintayksikön ulko- ja sisätilat, ympäristö sekä toimintavälineet. Tarkastelu kohdistuu lisäksi henkisiin tekijöihin, tiedonhallintaan, resursseihin sekä toiminnan laatua ja henkilökunnan vastuuta koskeviin seikkoihin. Turvallisuussuunnittelu tukeutuu seuraavassa kappaleessa esitettyihin lakeihin ja asetuksiin. Varhaiskasvatuksen riskienhallintaan kuuluvat toimintaan kohdistuvien uhkien tunnistaminen, niihin varautuminen, niiden välttäminen sekä vaaraa aiheuttavien tekijöiden poistaminen. Jokaisen yksikön toiminnan turvallisuuden seuraaminen ja säännöllinen kehittäminen on tärkeää. Päivähoidon riskit jaotellaan seuraavasti: henkilöriskit, toimintariskit, omaisuusriskit, tietoriskit ja muut riskit. 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973; päivähoitolaki) 2a :n mukaan päivähoidon tehtävänä on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja kasvatustehtävässä sekä yhdessä perheiden kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä ja tarjota lapselle turvalliset ihmissuhteet. Päivähoitolain 6 :n mukaan päivähoidon tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan tulee olla sopiva lapselle ja lapsen hoidolle sekä kasvatukselle. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973; päivähoitoasetus) 6 :ssä säädetään päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden määristä ja ammatillisesta kelpoisuudesta suhteessa päivähoidossa olevien lasten määrään. Asetuksen 8 :ssä säädetään perhepäiväkodissa hoidossa olevien lasten määrästä ja hoidon henkilöstömitoituksesta. Päivähoidon turvallisuussuunnitelmaa ohjaavat lisäksi seuraavat lait ja asetukset: Laki ja asetus yksityisen sosiaalipalvelun valvonnasta (603/1996;valvontalaki) Työturvallisuuslaki ja työsuojelu (738/2002), jotka nähtävillä yksiköiden ilmoitustaululla. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004;Ku TuL) Terveydensuojelulaki (763/1994); TsLaki) Elintarvikelaki (23/2006) ja asetus (321/2006), joiden perusteella laadittu yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma. Pelastuslaki (468/2003) ja asetus (787/2003/). Pelastussuunnitelma on osa yksiköiden turvallisuussuunnitelmaa. 2 YKSIKKÖKOHTAISET TIEDOT 2.1 PÄIVÄHOITOYKSIKÖN TURVALLISUUSKANSION SISÄLTÖ Jokaisessa päivähoitoyksikössä on oma turvallisuuskansio. Kansiota säilytetään näkyvillä ja kaikkien yksikössä työskentelevien tulee olla tietoisia sen säilytyspaikasta ja sisällöstä. Turvallisuuskansio sisältää Laukaan päivähoidon turvallisuussuunnitelman täydennettynä seuraavilla yksikkökohtaisilla tiedoilla: Palo- ja pelastussuunnitelma Lähietsintäsuunnitelma Ulkovalvontasuunnitelma Retkisuunnitelma lähialueille tehtävistä retkistä Omavalvontasuunnitelma Siivousohjelma, kemikaaliluettelo ja kemikaalien käyttöturvallisuusohjeet 5

6 Lisäksi turvallisuuskansiossa säilytetään kirjoja: Päivähoidon turvallisuussuunnittelu Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa 2.2 PÄIVÄHOITOYKSIKÖN KÄYTTÄJÄT JA TIETOJEN KIRJAAMINEN Lapset Toimintayksikössä hoidossa olevien lasten henkilö- ja osoitetiedot syötetään päivähoidon Effica-ohjelmaan. Tiedot tulostetaan ja niitä säilytetään lähietsintäsuunnitelmassa sovitussa lukollisessa paikassa. Henkilökunta Kaikkien yksikön tiloissa työskentelevien tiedot kirjataan päivähoidon Effica-ohjelmaan. Yksikön esimies vastaa tietojen kirjaamisesta ja päivittämisestä. Tiedot tulostetaan ja niitä säilytetään lähietsintäsuunnitelmassa sovitussa lukollisessa paikassa. Tietoihin kirjataan myös henkilökunnan lähiomaisen nimi ja puhelinnumero. Lasten huoltajat Lasten huoltajien tiedot syötetään päivähoidon Effica-ohjelmaan. Tiedot kerätään lomakkeelle, johon kirjataan myös varahakijoiden nimet ja yhteystiedot. Lomake säilytetään lähietsintäsuunnitelmassa sovitussa lukollisessa paikassa. Toimintayksikön tilojen muut käyttäjät Muut käyttäjät kootaan lomakkeelle, jossa näkyy tilojen käyttöaika, tarkoitus ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Tiedot liitetään turvallisuuskansioon. Yhteyshenkilö perehdytetään kiinteistön palo- ja pelastussuunnitelmaan, johon on myös kirjattu tiedot ulkopuolisesta käytöstä. Tiedottaminen häiriötilanteessa Kriisitilanteesta on aina ilmoitettava ensin yksikön esimiehelle ja kriisin havaitsevalla henkilöllä on siitä ilmoitusvelvollisuus. Yksikössä tulee olla sovittu varahenkilö, jolle ilmoitetaan, jos omaa esimiestä ei saada kiinni. Päivähoidon tiedottamisesta vastaa kasvatustoiminnan johtaja. Tiedottamista vaativissa tilanteissa sovitaan aina erikseen yksikön esimiehen kanssa, miten tiedottaminen käytännössä järjestetään. Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu kuuluu aina pelastustointa johtavalle viranomaiselle (pelastuslaitos tai poliisi). Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan tiedottamista hoitaa sama henkilöstö kuin normaaliaikana. Laukaan kunnassa tiedottajana toimii hallintojohtaja. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa vss-organisaatio (Kiiskilä, Jäppinen, Jokiranta ja Hiljanen) valmiussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Yksikön esimies on vastuussa siitä, että henkilöstö on perehtynyt kunnan ohjeeseen tiedottamisesta. 3 HENKILÖRISKIT 3.1 HOIDOSSA OLEVIIN LAPSIIN KOHDISTUVAT RISKIT Päivähoitoon tutustuminen Lapsen päivähoitoon tutustuminen tapahtuu yhdessä huoltajien kanssa. Hoitosuhde alkaa ja vastuu lapsesta siirtyy päivähoidolle silloin, kun lapsi jää yksin ensimmäisen kerran. Lapsen tuominen ja hakeminen Päivähoidon aloitusvaiheessa täytetään palvelusopimus, johon kirjataan lapsen tuomiseen ja hakemiseen liittyvät yksityiskohdat kuten kuka lasta hakee, hakuajat sekä niihin liittyvät erityiset seikat. Työntekijän vastuu lapsesta alkaa, kun huoltaja luovuttaa lapsen päivähoitopaikkaan. Lapsen hakutilanteessa lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajille tai heidän kirjallisesti valtuuttamilleen täysi-ikäisille henkilöille. Nimettyjen hakijoiden yhteys- ja henkilötiedot kirjataan palvelusopimukseen. 6

7 Hakutilanteessa lapsi on henkilökunnan vastuulla pihasta/portista/ovesta lähtemiseen saakka. Huoltaja varmistaa, että lapsi ei poistu päivähoitopaikan pihasta/portista/ovesta ennen kuin hoitopaikan kanssa sovittu lähtemiskäytäntö on toteutunut, esim. kädestä käteen hei. Päivähoidon esiopetuksesta yksin kulkeminen Pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi voi kulkea yksin kotiin/hoitopaikkaan (perusopetuslaki). Yksin kulkemista arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa ja siitä sovitaan kirjallisesti (LIITE 1). Esiopetuksessa olevan lapsen yksin kulkeminen Perusoletuksena on, että päivähoidossa olevat lapset tuodaan hoitopaikkaan ja haetaan sieltä. Mikäli huoltajat esittävät esiopetuksessa olevan, myös päivähoitoa tarvitsevan lapsen kulkevan yksin tai alaikäisten seurassa, arvioidaan kotimatkan turvallisuutta tapauskohtaisesti yhdessä huoltajien kanssa. Keskustelussa käydään läpi mm. lapsen taidot suoriutua matkasta, matkan pituus ja liikenteestä aiheutuvat riskit sekä mahdollisen hakijan ikä. Sopimus tehdään kirjallisesti. Sovittua kotiinlähtöaikaa tulee noudattaa. Jos huoltajat lähettävät lapsen kulkemaan yksin päivähoitopaikkaan, on matka huoltajien vastuulla. Jos lapsi lasketaan kulkemaan yksin kotiin päivähoitopaikasta, on vastuu päivähoidolla. Yksin kotiin kulkevalla lapsella täytyy olla kotona vastaanottomassa huoltaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Jos lasta ei haeta päivähoidosta Mikäli lasta ei haeta päivähoidosta sulkemisaikaan mennessä, työntekijä ottaa ensisijaisesti yhteyttä huoltajiin. Jos heihin ei saada yhteyttä, yritetään tavoittaa palvelusopimukseen kirjattuja huoltajien valtuuttamia hakijoita. Viime kädessä, jos heihinkään ei saada yhteyttä, otetaan yhteyttä kriisikeskus Mobileen, puh , johon työntekijä ja lapsi menevät taksilla. Mukaan otetaan lapsen henkilötiedot ja palvelusopimuksessa olevat huoltajien ja varahakijoiden yhteystiedot. Työntekijä ei saa viedä lasta omaan kotiinsa. Päihtynyt tai väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö Lasta ei saa luovuttaa päihtyneelle tai väkivaltaisesti käyttäytyvälle hakijalle. Tilanteessa selvitetään voiko toinen huoltaja tai palvelusopimukseen kirjattu varahakija noutaa lapsen. Tilanteesta tehdään lastensuojeluilmoitus. Tapahtumien jälkeen pidetään palaveri perheen kanssa, jossa sovitaan menettelystä vastaavan tilanteen välttämiseksi. Huoltajuus, tapaamisoikeus ja lähestymiskielto Lapsen perhetilanne selvitetään palvelusopimusta tehtäessä. Mikäli lapselle on merkitty yhteishuoltajuus, tarkistetaan tapaamisoikeus, tietojen antaminen lapsesta ja lapsen antaminen toiselle huoltajalle. Sovitut asiat kirjataan palvelusuunnitelmaan. Tiedon välittymisestä kaikille hoitopaikan hoito- ja kasvatushenkilöille, myös sijaisille, huolehditaan. Työntekijät eivät saa ottaa kantaa lasta koskeviin huoltajuusasioihin. Mikäli päivähoidon henkilöstön kielloista huolimatta toinen huoltaja vie lapsen muuna kuin sovittuna ajankohtana, ilmoitetaan siitä välittömästi toiselle huoltajalle sekä esimiehelle. Poliisille tehdään asiasta ilmoitus, mikäli toisen huoltajan kanssa on näin sovittu. Lähestymiskieltotapauksissa pyydetään huoltajilta kopio käräjäoikeuden lähestymiskieltopäätöksestä, josta tarkistetaan ketä kielto koskee, sen laajuus sekä voimassaoloaika. Mikäli lähestymiskieltoa rikotaan, siitä ilmoitetaan välittömästi poliisille ja sen jälkeen huoltajalle. Lastensuojeluilmoitus Päivähoitohenkilöstöllä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos on syytä epäillä puutteita lapsen hoidossa tai huolenpidossa tai olosuhteiden vaarantavan lapsen kehityksen. Epäily voi herätä myös lapsen käyttäytymisestä. Havaitsija ottaa yhteyttä omaan esimieheensä, joka tekee lastensuojeluilmoituksen. Huoltajille kerrotaan asiasta etukäteen. Intrassa: Turvaa lähisuhteisiin. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen ja puuttumisen toimintamalli Laukaassa. 7

8 3.2 LASTEN SAIRAUDET JA TAPATURMAT Lapsen sairaus Lapsen allergiat, pitkäaikaiset sairaudet, vammat ja niiden hoito-ohjeet kirjataan lapsen palvelusopimukseen. Lapsen yleisimmät tartuntataudit ovat hengitystieinfektiot, ripuli, välikorvantulehdus, silmätulehdus, keuhkoputkentulehdus ja nielurisatulehdus. Näiden sekä eräiden muiden erityisesti lapsille tyypillisten tautien tarttuvuudesta, oireista ja niiden kestosta sekä päivähoidon poissaolon tarpeesta on esitetty lisää tietoa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2005:28). Intra: Ohje tavallisimmista tartuntataudeista Palvelusopimuksen täyttämisen yhteydessä keskustellaan huoltajien kanssa, että sairasta lasta ei voi tuoda päivähoitoon ja hoitopaikkaan on ilmoitettava lapsen sairauspäivistä. Tarttuvien sairauksien kohdalla myös päivähoidossa olevien sisarusten on hyvä olla poissa hoidosta. Lasten lääkintä Päivähoidossa annetaan vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lapsen lääkitys hoidetaan pääsääntöisesti kotona, jos mahdollista (esim. antibiootit, yskänlääke, silmätipat). Vanhempien on sovittava erikseen päiväkodin hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstön kanssa päiväkodissa lapselle annettavista lääkkeistä, jolloin päiväkodin henkilökunta opastetaan ja perehdytetään lasta koskeviin hoitotoimenpiteisiin (esim. astma, diabetes, epilepsia). Päiväkodin henkilökunta ylläpitää omaa ammattitaitoaan erilaisilla koulutuksilla. Lääkehoitoa tarvitsevan lapsen tullessa päivähoitoon lääkehoidon osaaminen varmistetaan vanhempien antamalla perehdytyksellä ja/tai täsmäkoulutuksella. Henkilökohtaiset, lapsen omalla nimellä varustetut lääkkeet säilytetään lapsilta ulottumattomassa paikassa. Vanhemmat voivat annostella lääkkeen valmiiksi esimerkiksi ruiskuihin, mutta mukana on oltava resepti tai muu varmistus, jotta hoitaja tietää, mitä lääkettä on antamassa. Päivähoidon henkilökunta on vastuussa lääkkeiden antamisesta. Lääkkeen antamisen jälkeen seurataan lääkkeen vaikuttavuutta lapseen. Hoito ja lääkkeiden säilytys kirjataan lääkehoitosuunnitelmaan (LIITE 2). Todistukset erikoisruokavaliota varten, lääkehoitosuunnitelma, Lupa insuliinipistoksen antamista varten (LIITE 3) ja muut lapsen terveyteen liittyvät asiakirjat liitetään palvelusopimukseen. Hätätapauksissa, esim. vakava allerginen reaktio, otetaan yhteyttä hätäkeskukseen puh. 112 Päivähoitopaikan lääkekaapin tulee olla lukollinen. (LIITE 4) Päivähoitoyksikön lääkekaapin sisältö Lapsen sairastuminen tai tapaturma kesken hoitopäivän Hoitopäivän aikana sairastuvalle lapselle osoitetaan rauhallinen paikka lepäämistä varten. Huoltajaan otetaan välittömästi yhteyttä ja sovitaan lapsen hakemisesta. Jos lapsi joudutaan viemään lääkäriin tai sairaalahoitoon huoltajille ilmoitetaan asiasta välittömästi. Saattajalla on oltava mukana lapsen henkilötiedot, tiedot mahdollisista sairauksista, allergioista tai yliherkkyyksistä sekä lapsen huoltajien yhteystiedot. Lapsi kuljetetaan tapauksesta riippuen taksilla tai ambulanssilla. Omaa autoa lapsen kuljettamiseen käytetään vain erityisen perustellusta syystä. Jokaisella työntekijällä tulee olla tarvittavat ensiaputaidot. Ensiaputaidot päivitetään kolmen vuoden välein, vuoronperään EA1 ja kertaus. Myrkytystapaukset Epäiltäessä myrkytystä, otetaan yhteys joko terveyskeskukseen puh: (vaihde) tai myrkytystietokeskukseen puh tilanteesta riippuen. Nettiosoite: Vakuutukset Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, josta kunta on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Kunta vastaa työnantajana työntekijän työssään aiheuttamista vahingot, nämä siis korvataan julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää huolimattomuutta. Kaikki toiminnassa syntyvät vahingot eivät ole sellaisia, joista kunnalle syntyisi korvausvastuu, vaan nämä vahingot ovat tapaturmia 8

9 Laukaan kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset ovat tapaturmavakuutettu. Lapselle tapahtuvasta tapaturmasta tehdään vahinkoilmoitus. Ilmoitus lähetetään omalle esimiehelle, joka toimittaa sen edelleen päivähoidon toimistosihteerille, joka hoitaa asian eteenpäin vakuutusyhtiö IF:iin. Ilmoitus vakuutusyhtiölle tehdään, vaikka kuluja ei tapahtumahetkellä syntyisikään. Näin ennakoidaan mahdollisia myöhemmin ilmeneviä tapaturman oireita ja korvauskuluja. Läheltä piti-tilanteesta tai vahingon sattuessa lähetetään kasvatustoiminnan johtajalle täytetty Läheltä piti tilanne-arviointilomake Liite 5 Hammasvahingoissa lapsi käytetään tarvittaessa hammaslääkärissä ja dokumentti hammaslääkärin lausunnosta liitetään vahinkoilmoitukseen. Toimistotyöntekijä lähettää yksikölle vaaratilanneilmoituslomakkeen täytettäväksi ja palautettavaksi päivähoitotoimistoon. Mikäli tapaturmasta syntyy kuluja, lähetetään tositteet vanhempien maksamista laskuista päivähoidon ohjaajalle tai toimistosihteerille. Tapaturman vahinkoilmoituksia saa päivähoidon ohjaajalta sekä toimistosihteeriltä. Osastopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun kunta katsotaan korvausvelvolliseksi. Pääsääntö on, että vahingon aiheuttaja korvaa (vahingonkorvauslaki). Jos työntekijä kuitenkin aiheuttaa lapselle vahingon huolimattomuudellaan, korvataan vahingot julkisyhteisön vakuutuksesta. Hoitolapsen toiselle hoitolapselle aiheuttamia vahinkoja ei lähtökohtaisesti korvata julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Vakuutus korvaa vahingot ainoastaan siinä tapauksessa, että kunnan työntekijän huolimattomuus aiheutti vahingon. Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheutuneet vahingot. Hygienia Hygieniasta huolehtiminen on paras suojautumiskeino infektioiden leviämiseen. Lapset ja henkilökunta pesevät kätensä päiväkotiin tultaessa, ennen ruokailua, wc käynnin jälkeen, vaipan vaihdon yhteydessä sekä ulkoilun ja nenän niistämisen jälkeen. Henkilökunnan on valvottava lasten käsienpesua. Lasten tutit ja hampaiden hoito Huoltajat huolehtivat lasten tuttien pesusta. Lasten tutit tulee merkata ja säilyttää rasiassa lapsen omassa lokerossa. Lounaan jälkeen lapsille tarjotaan xylitolpastilli. Vaipan vaihto ja wc-hygienia Vaipat vaihdetaan sille varatulla paikalla. Lasta ei saa jättää hetkeksikään yksin hoitopöydälle. Alusta pyyhitään vaihdon jälkeen desinfioivalla aineella tai alustalla käytetään kertakäyttöpaperia. Vaipparoskakori on erillisenä wc-tiloissa ja kakkavaippa suljetaan lisäksi muovipussiin. Kestovaipat laitetaan pussissa perheen omaan kannelliseen ämpäriin. Likaiset vaipat viedään kotiin joka päivä. Henkilökunta käyttää suojakäsineitä kakkapesun yhteydessä ja huolehtii sen jälkeen käsien normaalista pesusta. Potat huuhdellaan käytön jälkeen ja desinfioidaan kerran päivässä. Wc:n siivouksesta ohjeistusta siivous-kappaleessa. (LIITE 6) Tietoa päivähoitoon tulevan lapsen huoltajille 3.3 LASTEN ULKOILU Kukin toimintayksikkö laatii ulkovalvontasuunnitelman. Kiinteistön alueesta tulee olla karttapiirros, jossa näkyy alueen rajat, rakennukset, aidat, portit, leikkialueet ja niillä sijaitsevat kiinteät kalusteet. Ulkoilu tapahtuu aina kasvatusvastuullisen työntekijän valvonnassa. Ulkovalvontasuunnitelmaan merkitään valvonnassa tarvittavien henkilöiden määrä ja piha suositellaan jaettavaksi vastuualueisiin. Työntekijöillä on päävastuu omasta lapsiryhmästä ja lasten tarkasta lukumäärästä. Kaikilla työntekijöillä on kokonaisvalvontavastuu. Siirtymätilanteet ovat aina turvallisuusriski ja ne on suunniteltava huolellisesti. Ulos mennään aina aikuisen kanssa ja sisälle tultaessa tarkistetaan lasten lukumäärä. 9

10 Ulkoiltaessa käytetään tarvittavia turvavarusteita. Pienille lapsille ja varahoitolapsille suositellaan käytettäväksi heijastinliivejä. Lasten on käytettävä kypärää luisteltaessa ja jäällä käveltäessä. Myös pyöräiltäessä käytetään kypärää. Retket ja liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella Lasten kanssa voidaan tehdä retkiä lähellä sijaitseviin tuttuihin kohteisiin tai lähimaastoon. Toimintayksikkö laatii tällaisia retkiä varten yleisohjeen. Liikuttaessa lasten kanssa on pyrittävä valitsemaan turvalliset reitit. Mahdollisuuksien mukaan käytetään heijastinliivejä ja turvaköyttä. Mahdollinen avotulen tekeminen ja sen valvonta valtuutetaan kokonaisuudessaan yhdelle työntekijälle. Avotulen tekemisestä on oltava maanomistajan lupa. Vieraaseen ympäristöön suuntautuvien retkien turvallisuuden varmistamiseksi suositellaan laadittavaksi kirjallinen retkikohtainen suunnitelma. Siinä pyritään ennakoimaan retken aikana mahdollisesti ilmenevät häiriötilanteet ja sovitaan toimintatavoista niistä selviytymiseksi. Retkikohtaiseen suunnitelmaan kirjataan retkelle lähtevät lapset ja aikuiset, selvitetään mukanaolevien aikuisten vastuut retken aikana, retkikohteen ominaisuudet ja vaarat, siirtyminen retkikohteeseen ja takaisin, retkellä mukana tarvittavat varusteet sekä tiedottamistapa lasten huoltajille. Tarkempia ohjeita retkisuunnitelmien laatimiseen on Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -kirjassa ja LIITTEESSÄ 7 Retkisuunnitelma Päivähoidon retkikuljetukset järjestetään aina julkisilla kulkuneuvoilla. Henkilökunta ei kuljeta lapsia omalla autollaan. Poikkeustapauksissa (esim. maaseutukylillä) voi perhepäivähoitaja satunnaisesti käyttää kuljetukseen omaa autoaan. Kuljetukseen täytyy olla kaikkien kyydissä olevien päivähoitolasten huoltajien kirjallinen suostumus (LIITE 8) ja päivähoidon ohjaajan lupa. Ajoneuvossa tulee olla riittävät, lasten ikään sopivat turvavarusteet (turvaistuimet), joita käytetään matkan aikana. Auton omistajan liikennevakuutus on ensisijainen korvaustaho mahdollisessa liikenneonnettomuudessa. Kunnan korvausvelvollisuus henkilövahingoissa ja hoitokuluissa on mahdollinen, jos kuljetuksissa ei ole huolehdittu asianmukaisesti turvallisuudesta. Satunnainen yöpyminen päiväkodissa Jos lapset yöpyvät toimintayksikön tiloissa (ns. yöretki), toimintayksikkö tekee asiasta ilmoituksen paikalliselle pelastuslaitokselle mahdollisten turvaohjeiden saamista varten. Lapsen katoaminen päivähoidosta Jokaiseen toimintayksikköön laaditaan lähietsintäsuunnitelma lapsen katoamisen varalta. Suunnitelma kerrataan jokaisen toimintakauden alussa. Toimintayksikön lähietsintäsuunnitelmassa määritellään lähietsintäalue, kartoitetaan erityiset vaaranpaikat ja jaetaan alue karttaa apuna käyttäen etsintäsektoreihin. Siinä nimetään vastuuhenkilöt poliisille ja huoltajille ilmoittamiseen sekä apuvoimien pyytämiseen sekä sovitaan muiden hoidossa olevien lasten turvallisuuden järjestämisestä etsinnän aikana. Etsintää varten tarvittavat varusteet säilytetään henkilöstön yhteisesti sopimassa paikassa Varusteluettelo: lähialueen karttoja kynä ja paperia matkapuhelimet taskulamput poliisin ja pelastuslaitoksen etsintää johtavien puhelinnumerot sekä henkilökunnan puhelinnumerot elvytysohjeet valokuvat lapsista sähköisenä ja paperilla Jos lapsen huomataan puuttuvan, varmistetaan, ettei lapsi ole piiloutunut tarkistamalla yksikön sisä- ja ulkotilat. Katoamisen varmistuttua toimintayksikön esimies tai muu paikalla oleva henkilö tekee asiasta ilmoituksen poliisille yleiseen hätänumeroon 112. Tämän jälkeen hän ottaa viipymättä yhteyttä lapsen huoltajiin ja 10

11 tiedustelee samalla lapsen löytämisen kannalta tärkeää tietoa lapsesta. Jos työntekijä on yksin lapsiryhmän kanssa, otetaan suoraan yhteys yleiseen hätänumeroon ja sen jälkeen toimitaan talon omien ohjeiden mukaan. Lähialueelle kohdistuva lähietsintä käynnistetään ennalta sovittujen ja harjoiteltujen menettelytapojen ja työnjaon mukaisesti. Tarvittaessa pyydetään etsintäapua lähipäiväkodeista. Jos lapsesta on saatavilla valokuva, niin siitä annetaan kopio etsijöille. Vastaantulijoilta kysytään mahdollisia havaintoja kadonneesta lapsesta ja pyydetään heitä tarkkailemaan ympäristöä. Etsinnän aikana tehdyt havainnot ja niitä vastaavat kellonajat suositellaan merkittäväksi muistiin. Lapsen huoltajia pidetään ajan tasalla tilanteen kehittymisestä. Lapsen löytymisestä ilmoitetaan heti etsinnän johtajalle. Katoamistilanteen selvittyä järjestetään tarpeellinen jälkihoito ja keskustellaan asiasta myös huoltajien kanssa. Myöhemmin suoritetaan henkilökunnan ja etsintään osallistuneiden kesken tilannetta koskeva jälkiarviointi. Ilmenneistä vaaratilanteista ilmoitetaan viipymättä kasvatustoiminnan johtajalle. (LIITE 9) Lapsen katoaminen 3.4 TOIMINTAYKSIKÖN HENKILÖSTÖN RISKIT Päivähoidon työntekijän sairaus tai tapaturma Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus esimiehelle, jos hän sairastuu äkillisesti ja on kykenemätön saapumaan työpaikalle. Toiminta sairastumis- tai tapaturmatilanteessa työajalla riippuu tilanteen arvioidusta kiireellisyydestä. Mikäli välitöntä ensiapua ei tarvita, työntekijä varaa ajan työterveyshuoltoon. Välittömässä ensiaputapauksessa työntekijä ilmoittaa esimiehelle tai lähimmälle työtoverille lapsiryhmän hoidon järjestämisestä ja hakeutuu työterveyshuoltoon / terveyskeskukseen taksilla tai ambulanssilla. Työtapaturmatapauksista tehdään aina työtapaturmailmoitus, vaikka tapaturma ei vaatisikaan lääkärinhoitoa. Työtapaturmailmoitus toimitetaan palkanlaskentaan. Läheltäpiti tilanteesta ilmoitetaan kirjallisesti esimiehelle Vaaratilanneilmoitus lomakkeella LIITE 5. Työnantajan on järjestettävä yksin työskenteleville mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon sekä avun hälyttämiseen. Toimintayksikössä mietitään etukäteen miten tilanteessa toimitaan. Turvarannekkeen avulla voidaan parantaa yksintyöskentelevän henkilön turvallisuutta, jolla on kohonnut sairastumisriski. Mahdollinen päivittäinen soittorinki perhepäivähoidossa parantaa työntekijöiden turvallisuutta. Perhepäivähoitajan äkillinen sairastuminen kesken työpäivän Mikäli perhepäivähoitaja sairastuu äkillisesti kesken työpäivän, hän ottaa yhteyttä päivähoidon ohjaajaan. Tilanteesta riippuen järjestetään varahenkilö hoitamaan lapsia, pyydetään vanhempia hakemaan lapset pois hoitopaikasta tai siirretään hoitolapset lähimpään hoitopaikkaan. Ohjaaja ilmoittaa järjestelyistä lasten vanhemmille. Hoitajalla tallennettu kännykkään pikavalintana ohjaajan numero ja hätänumerot. Ohjaajalle voi laittaa tekstiviestinä HÄTÄ. Vanhempien ja lasten tiedot mukana liikuttaessa ja retkillä. Epäasiallinen kohtelu työpaikalla Intra: Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun hallinta. Henkilöstöhallinnon toimintaohje Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Päihteiden väärinkäyttöä ei tule sallia työpaikalla ja päihteistä johtuvat ongelmat tulee katkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Väärinkäyttöä on työpaikalla päihtyneenä esiintyminen, alkoholin käyttö työpaikalla tai työstä poissaolot päihteiden käytön vuoksi. Kunnassa on johtoryhmän hyväksymät ohjeet toimenpiteistä päihteiden väärinkäyttötapauksia varten. Päihtyneenä esiintyvä henkilö tulee aina poistaa työpaikalta. Seuraavat vaiheet ovat puhuttelu. Mikäli väärinkäyttö toistuu ja jatkuu seuraa, huomautus, varoitus ja hoitoonohjaus. Toimenpiteistä ja hoitoonohjauksesta on vastuussa asianomaisen henkilön esimies. Päihdeohjelma ja lisätietoa intrasta. 11

12 Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Työntekijän on esitettävä rikosrekisteriote, kun hänen työsuhteensa yhden vuoden aikana kestävät enemmän kuin kolme kuukautta. Ote ei saa olla 6 kk vanhempi. Hakemuksen voi tulostaa netistä osoitteesta: Esimies hoitaa esittämisestä merkinnän työsopimukseen/päätökseen. Tupakointi Tupakointi on kielletty päivähoitopaikan sisätiloissa ja ulkoilualueilla. Kiinteistön muiden käyttäjien riskit Päiväkodeissa voi hoitopäivän aikana työskennellä ulkopuolisia toimijoita, kuten yksityisiä terapeutteja, kerhonohjaajia jne. Toimija vastaa toimintaan osallistuvien lasten turvallisuudesta. Kunnan vastuulla ovat tilat ja käytettävien kunnan välineiden turvallisuus. Vastuuasiat selvitetään huoltajille toiminnan alussa. Lapsen osallistuminen merkitään palvelusuunnitelmaan. Riskien arviointi Jokaisella päiväkodilla ja perhepäivähoitokodilla tulee olla tehtynä riskien arviointi. Lisätietoa intrasta. 3.5 TYÖNTEKIJÄÄ TUKEVAT TAHOT Työterveyshuolto Työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin heti kun työsuhde alkaa. Työterveystarkastukset tehdään työsuhteen kestäessä 4kk tai sen yli. Työterveyshuolto pyrkii järjestämään terveystarkastukset 3 vuoden välein. Terveydenhoitajien sairausvastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe klo Työterveyslääkärin ajanvaraus ma-to klo , pe klo , puh Työfysioterapeutin ajanvaraus, puh Työterveyshuollon toimipisteet: Laukaan terveyskeskus, Pelloskuja 5 Työterveyslääkäri Hannu Järvinen, puh Työterveyshoitaja Raili Nurminen, puh , Puhelinaika klo Työterveyshoitaja Hannele Vehviläinen Lievestuoreen terveysasema, Liepeentie 45, Lievestuore Työterveyslääkäri Hannu Järvinen ja työterveyshoitaja Johanna Nissinen, puh Intra: Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Intra: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmässä on sovittu yhteiset pelisäännöt sosiaali- ja terveysosaston työhyvinvointia edistävälle toiminnalle eli TYHY -toiminnalle Työsuojelu Kunnan yhteistyöryhmä toimii henkilöstön ja työnantajan välisenä toimielimenä sekä työsuojelutoimikuntana. Työsuojelun yhteistoiminnan organisaatioon kuuluvat em. yhteistoimintaelimen lisäksi (työsuojeluvaltuutettujen toimikausi ) Työsuojelupäällikkö Tuomas Tyrväinen ja työsuojeluvaltuutettu Erkki Nissinen (1.varavaltuutettu Eila Kerkelä-Rautiainen ja 2. varavaltuutettu Markku Hokkanen) sekä Markku Jaakkola (1. varavaltuutettu Sari Rytkönen ja 2. varavaltuutettu Reija Kovanen) toimialueena koulut ja päiväkodit. Lisäksi joillekin työpaikoille on valittu työsuojeluasiamiehiä. Mikäli työsuojeluasiamiestä ei ole valittu, edustavat ko. työpaikan henkilöstöä myös työsuojeluasioissa työpaikan luottamusmiehet. Intra: Sosiaali- ja terveysosaston työsuojeluohje Työpaikkojen työsuojeluasiamiehet Leppäveden päiväkoti: Merja Toivola (lastentarhanopettaja) Kirkonkylän perhepäivähoito: Aira Pärnänen (perhepäivähoitaja) Kiinteistöpalvelut, Tapani Puttonen (kiinteistönhoitaja) Kunnallistekniikka (yhdyskuntatekniset palvelut, kunnallistekniikan rakentaminen sekä vesi- ja viemärilaitos, Jarkko Tervanen (maanrakennusammattimies) Siivoojat/yhdistelmätyöntekijät, Marja-Liisa Pöyhönen (ruokapalvelutyöntekijä-siivooja) Sydän-Laukaan koulu ja Laukaan lukio, Vesa Vekkeli (teknisentyön lehtori) Vihtavuoren koulu (ala- ja yläkoulu), Tommi Jääskeläinen (teknisentyön lehtori) Terveyskeskuksen vuodeosasto ja vastaanotto, Riitta Elomaa (sairaanhoitaja) Hoivaosasto, Sanna Valtoaho (perushoitaja) 12

13 Ruokapalvelu, Tuija Hämäläinen (kokki) Työnohjaus Työnohjaus on yksilön, yhteisön ja organisaation kehittämisen väline. Työnohjauksessa tutkitaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus perustuu ohjattavien kokemuksiin omasta työstä. Työnohjauksesta saatavia hyötyjä voivat olla esimerkiksi: perustehtävän kirkastaminen työkäytäntöjen kehittyminen muutoksen läpivieminen tiimityön kehittäminen vuorovaikutuksen parantuminen johtamisen ja johtajuuden selkiytyminen ja kehittyminen työssä oppimisen tehostuminen ammatillinen kehittyminen työhyvinvoinnin lisääntyminen Työnohjauksen muotoja ovat yhteisötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, yksilötyönohjaus sekä johdon ja esimiesten työnohjaus. (Jyväskylän yliopisto täydennyskoulutuskeskus) Turvallisuusnäkökulmasta työnohjaus auttaa parhaimmillaan työyhteisön jäseniä tarkastelemaan yhdessä työtään ja toimimaan entistä paremmin ja tuloksellisemmin yhdessä sekä löytämään ratkaisuja työtilanteiden hallintaan. Työyhteisö tai yksilö voi tehdä esityksen työnohjauksen tarpeellisuudesta esimiehelleen. Työnohjaukselle määritellään tavoitteet päämäärän saavuttamiseksi ja sovitaan työnohjaajasta. 4 TOIMINTARISKIT Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä on keskeisimpiä päivähoidon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Päivähoitoasetuksessa säädetyn henkilöstömitoituksen tarkoitus on turvata lapsen hyvä hoito sekä vastata hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. Päiväkodissa tulee olla päivähoitoasetuksen 6 :n 1 ja 2 momentissa säädetyn suhdeluvun edellyttämä määrä hoito- ja kasvatushenkilöstöä hoitosuhteessa olevaan ja tosiasiassa päivähoitopaikkaa käyttävään lapsimäärään nähden. Suhdeluku on 1:4 alle kolmivuotiailla ja 1:7 yli kolmevuotiailla. Henkilöstön työajankäyttö tulee kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa lasten läsnäoloon. Henkilöstön määrä suhteessa lapsiin lasketaan päiväkodin kokonaislapsilukumäärän mukaan ja henkilöt kohdennetaan kulloisenkin ryhmä- tai yksikkötilanteen mukaisesti. Arvioinnista vastaa yksikön esimies. Erityispäivähoidon ohjaaja vastaa erityisavustajien sijoittumisesta päivähoitoryhmiin tarpeen mukaan. Poikkeukset 6 :n 1 ja 2 momentin henkilöstömäärästä on säädetty 6 :n 5 momentissa. Perhepäivähoidon henkilöstörakenne on säädetty päivähoitoasetuksen 8 :ssä. Hoitajalla voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta sekä osapäiväisenä esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoidon suhdeluvusta poikkeaminen ei asetuksen mukaan ole mahdollista Lasten toiminnan suunnittelussa on muistettava perushoitoon ja toimintaan liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Vastuu suunnittelusta kuuluu kasvatushenkilöstölle ja turvallinen toteutus kaikille työntekijöille. Erityisesti toimintaan liittyvissä siirtymätilanteissa on suuri tapaturmariski. Päivähoidon isot tapahtumat ja juhlatilaisuudet suunnitellaan ennalta turvallisuusasiat huomioiden. Kutsussa tulee mainita huoltajien vastuusta omista lapsistaan. Yksintyöskentely päivähoidossa Suositellaan, että yksin työskentelevä pitää toimintayksikön ovet lukossa. 13

14 4.1 TUKITOIMINNOT Ruokahuolto Ruokahuollosta laaditaan kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jonka tarkoitus on tunnistaa toiminnan riskikohdat, joissa voi esiintyä hygieenisiä tai muita vaaroja. Suunnitelma pidetään ajan tasalla ja säilytetään toimipaikassa. Lapsen ruokailuun liittyvät rajoitukset kirjataan lapsikohtaiseen palvelusuunnitelmaan. Päivähoitohenkilöstö on vastuussa suunnitelmaan kirjattujen lapsen ruoka-aineallergioiden tiedottamisesta keittiöhenkilökunnalle ja varahoitopaikkaan. Tarvittaessa huoltajat toimittavat rajoitteista terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen. Siivous Lasten päivähoitopaikan siisteydellä ja järjestyksellä edistetään terveyttä, turvallisuutta, työn sujuvuutta ja viihtyisyyttä. Siivouspalvelu laatii päiväkotikohtaisen siivousohjelman ja vastaa kemikaaliluettelon päivittämisestä. Siivousohjelmaan kirjataan kylmälaitteiden vuosittainen taustojen imurointi. Siivouksen toimintamallit määräytyvät yksikkökohtaisesti. Hygieniaohjeistus: Wc-tilojen pesu päivittäin Pintojen (pöydät, penkit, hyllyt, ovenkahvat ja myös lattiat päiväkodeissa jne.) päivittäinen nihkeä/kosteapyyhintä. Pyyhkeiden vaihto viikoittain/päivittäin. Epidemian aikana suositellaan paperipyyhkeitä. Ruokailuun liittyvät suupyyhkeet tilataan ruokapalvelusta, ne kuuluvat aterian hintaan. Lattioiden puhdistuksessa suositellaan nihkeäpyyhintää vähintään kaksi kertaa viikossa ja tarvittaessa imurointi. Lakanoiden ja tyynyliinojen vaihto vähintään kerran kuukaudessa Lelut ja toimintavälineet puhdistetaan vähintään kerran kuukaudessa, epidemia-aikana useammin. Toimintakäytäntö kirjataan päivähoitoyksikön omavalvontasuunnitelmaan. Sähkölaitteiden ylä-, ala- ja taustapintojen puhdistamisesta huolehditaan. Ns. yläpölyyn tulisi kiinnittää huomiota. Tavaroiden varastointia korkeille avohyllyille tulisi välttää, koska tilojen puhtaanapito on vaikeaa. Siivous- ja pesuaineet tulee sijoittaa lasten ulottumattomiin tai lukolliseen kaappiin. Jätehuolto Toimintayksikön jätetilat ja jätehuolto järjestetään kunnan jätehuoltomääräysten mukaan. Jäteaitaus, -katos ja jätteiden keräilyvälineet sijoitetaan siten, että jäteautojen ei tarvitse liikkua alueilla, joilla lapset liikkuvat ja leikkivät. Lapsilta on estettävä pääsy jätetiloihin. Ostopalvelut Palvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan laatimia sopimuksia ja toimintayksikön turvallisuussuunnitelmaa. 4.2 KIINTEISTÖN TOIMINTA Päivähoidon hyvän työympäristön keskeisiä tekijöitä ovat käyttötarkoitukseen sopivat, riittävät tilat, kalusteet ja välineistö, valaistus, lämpötila ja ilmanvaihto sekä hyvä akustiikka. Työturvallisuuden kannalta oleellisia ovat myös järjestys ja siisteys, sähkölaitteiden kunto ja kemikaalien turvallinen säilytys. Tilojen toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvissä asioissa on välttämätöntä tehdä yhteistyötä terveystarkastajan, paloviranomaisen, kiinteistön omistajan, rakentajan, työterveyshuollon ja työsuojelun kesken. 14

15 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu Päivähoidon toimitilan on oltava vedoton ja tasalämpöinen, n C astetta. Ilmanvaihto on säädettävä ja kohdennettava toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan aikana paikalla tulee olla aina henkilö, joka osaa tarvittaessa pysäyttää ilmanvaihdon. Kun työntekijä havaitsee heikentyneen sisäilman laadun tai kosteusvaurion, hänen tulee viipymättä tehdä kirjallinen ilmoitus INTRA:sta löytyvällä sisäilmailmoituslomakkeella kasvatustoiminnan johtajalle, joka välittää tiedot tekniseen virastoon (sisäilmatyöryhmälle) ja työterveyshuoltoon. Valaistus Päivähoitopaikassa on oltava oikeantyyppinen ja riittävä yleis- ja kohdevalaistus. Suositeltava valoteho lasten pöytäpinnoilla on luxia. Poistumisteiden valaistuksen on oltava kunnossa. Äänenvoimakkuus ja akustiikka Rakennusmateriaaleilla ja tekstiileillä vähennetään päivähoitotilojen jälkikaiuntaa. Äänenvaimennusmateriaalia valittaessa on varmistettava, että se soveltuu myös allergisille ihmisille. Päivähoidossa toiminnasta syntyvää ääntä vähennetään hyvällä toiminnan ja tilankäytön suunnittelulla, lasten ohjauksella ja pienryhmätoiminnalla. Lapset ja aikuiset opettelevat normaalia äänenkäyttöä. Huonekalujen jalkoihin liimataan eristehuovat. Leikkivälineet valitaan siten, etteivät ne lisää tarpeettomasti melua. Työterveyshuollosta on lainattavissa melumittari äänen voimakkuuden määrittämiseksi. Sähkölaitteiden kunto ja käyttö Sähkölaitteiden ja valaisimien kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti. Rikkinäiset laitteet ja valaisimet on toimitettava korjattavaksi tai hävitettäväksi. Valaisimissa tulee olla palamattomat suojakuvut, pistorasioissa tulpat, sähkölevyjen päällä suojat ja katkaisimien edessä suojaritilä. Kuivauskaappien ja sähköliesien päälliset eivät ole tavaroiden säilytyspaikkoja. Palotarkastajan suosituksesta sisätiloissa ei tulisi käyttää halogeenivalaisimia. Kaikki käytössä olevat ATK-laitteet kytketään maadoitettuun pistorasiaan. Päivähoidon tiloissa sähköjohdot sijoitetaan irti lattiasta. Johdot ja kytkentälaitteet eivät saa olla kiinni vesipattereissa tai muissa sähköä johtavissa rakenteissa. Kemikaalien säilytys, kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuus Luettelo kemikaaleista ja käyttöturvallisuusohjeet (pakkausmerkinnät, käyttötavat, varastointi, poistaminen) on tehtävä jokaiseen päivähoitoyksikköön. Siivouksessa, pyykin- ja astianpesussa käytettävät aineet säilytetään lasten ulottumattomissa. Hengityssuojaimia ja suojakäsineitä käytetään työtilanteissa, joissa käsitellään liuottimia kuten fiksatiivia (myrkyllinen karsinogeeni) lasten hiilitöihin. Lasten kanssa käytetään vesiliukoisia maaleja ja lakkoja Kalusteet, varusteet ja laitteet Vialliset kalusteet poistetaan tai lähetetään korjattavaksi. Kalusteiden hankinnassa huomioidaan työergonomia ja turvallisuus. Työtasojen, istuinten, näyttöjen ja näyttöpäätteiden korkeus tulee olla oikea. Lasten leikki- ja toimintavälineiden on oltava pedagogisesti oikein valittuja, kestäviä ja lapsen ikätasolle sopivia. Välineet säilytetään niille varatuissa paikoissa. Hyllyköt ja kaapit tulee olla kiinteästi asennettuina. Poistumistiet ja kulkureitit on pidettävä vapaina. Lapsille sattuvista tapaturmista valtaosa on kaatumisia, putoamisia ja törmäämisiä. Tämän vuoksi terävät kulmat on syytä suojata ja mattojen alla käytetään tarvittaessa liukuesteitä. Kuumat lämpöpatterit on suojattava ritilöillä. Vesipisteiden termostaattien tulee olla asennettuna 37 asteeseen. Sähköliesissä suositellaan käytettäväksi keittotason suojaa.. Perhepäivähoitopaikassa mahdollisesti olevat aseet säilytetään määräysten mukaisissa lukituissa paikoissa. Lelut ja muut materiaalit Päivähoidossa käytettävien lelujen, toimintavälineiden ja materiaalien edellytetään olevan turvallisia, hygieenisiä, monipuolisia sekä ikä- ja kehitystason mukaisia. Lelut tarkistetaan kerran kuukaudessa ja vialliset lelut poistetaan välittömästi. Lasten kotoa päivähoitoon tuomia leluja koskevat samat kriteerit ja niistä tiedotetaan huoltajille. Lapsilta tavatut vaaralliset esineet, linkkuveitset, tulitikut jne. otetaan talteen ja luovutetaan huoltajille. 15

16 Avainten käyttö ja hälytyslaitteet Kiinteistön kaikki avaimet merkitään avainten valvontarekisteriin. Kiinteistön avaimet numeroidaan ja kunkin avaimen kohdalle kuitataan avaimen luovutus ja palautus. Kukin käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti kuittaamastaan avaimesta ja mm. mahdollisista lukkojenvaihtokustannuksista hävittäessään avaimen. Avainten valvontaan nimetään vastuuhenkilö, joka säilyttää avaimia ja huolehtii, että kukin avain kuitataan luovutuksen ja palautuksen yhteydessä. Avainten valvontarekisteristä vastaava henkilö huolehtii lisäksi käytöstä poistuneiden avainten (hävinneet, katkenneet jne.) merkitsemisestä avainten valvontarekisteriin sekä ilmoittaa asiasta kiinteistönhoitajalle, joka vastaa viallisten avainten hävittämisestä. Ensimmäisenä kiinteistöön saapuva sulkee hälytyslaitteet ja viimeisenä kiinteistöstä poistuva kytkee hälytyslaitteet toimintaan. (LIITE 10) Laukaan kunnan avainten hallintaohjeet (LIITE 11 ) Avainten valvontarekisteri 4.3 HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT Kunnossapito-ohjelma Kiinteistöille tehdään vuosittainen kunnossapito-ohjelma. Kiinteistön käyttäjät huolehtivat mahdollisten korjaus- sekä muiden työtehtäväpyyntöjen kirjaamisesta kiinteistöpalvelun Help Deskiin. Kiinteistön huoltoa ja kunnossapitoa koskevat asiat kirjataan myös vuoden 2009 aikana käyttöön otettavaan kiinteistökohtaiseen sähköiseen huoltokirjaan. Huoltokirja toimii myös kiinteistöpalvelun työntekijöiden työvälineenä ja tehdyt työtehtävät kuitataan sinne. Kiinteistökohtaiset huolto- ja kunnostustyöt aikatauluineen sovitaan kiinteistöpalvelun sekä kiinteistössä työskentelevien työntekijöiden kesken. Ilmastointi kiinteistöpalvelu Suositusten mukaan tuloilmakanavien suodattimet on syytä vaihtaa 1-2 kertaa vuodessa ja ilmanvaihtokanavat on puhdistettava säännöllisesti vähintään 5 vuoden välein. Sähkötyöt Kiinteistöpalvelu suorittaa sähköasennusten kuntotarkastuksen määräajoin. Nuohous, kiinteistöpalvelu Tulisija ja sen hormit on nuohottava vuoden välein. Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta se ei aiheuta palovaaraa. Alkusammutusvälineet Pelastuslain 22 mukaan huoneiston haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät alkusammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. Palovaroittimet tulisi tarkistaa ainakin kerran vuodessa. Hyvänä muistisääntönä on tarkistaa paristot hätänumeropäivänä tai seuraavana arkipäivänä. Palopostin sekä sammuttimien toimintakunto on tarkistettava määräajoin. Laukaan kunnassa Sisä-Suomen sammutinhuolto vastaa sammuttimien toimintakunnosta ja säännöllisestä huollosta. Sisällä lämpöisissä tiloissa olevien sammuttimien toimintakunto tulee tarkistaa kahden vuoden välein. Sammuttimille on suoritettava huolto: huolto-ohjeen mukaan 5-10 vuoden välein jos painemittari on punaisella jokaisen käytön jälkeen jos sammutin on viritetty käyttövalmiuteen Henkilökunnan tulee harjoitella sammutuspeiton, paloletkun ja sammuttimien käyttöä. Tästä syystä työntekijät osallistuvat 4 vuoden välein alkusammutuskoulutukseen. 16

17 4.4 PIHA-ALUE Piha-alueen riskit Ulkoilu kuuluu tärkeänä osana päivähoidon arkeen. Leikkipihan tulee soveltua kaikenikäisille lapsille ja olla toimiva kaikkina vuodenaikoina. Pihan tulee olla helposti valvottava, niin ettei siihen jää katvealueita tai muita hankalasti valvottavia paikkoja. Lasten ulkoilua valvomassa on aina oltava riittävä määrä aikuisia suhteessa lasten lukumäärään. Päivähoitohenkilökunta ohjeistaa esim. vanhempainilloissa huoltajia turvallisesta lasten kanssa liikkumisesta hoitopaikan piha-alueella ja parkkipaikalla. Pihan vaaroja arvioitaessa on otettava huomioon pihassa sijaitsevat kiinteät rakennelmat, varastot ja palotikkaat sekä irrallisten tavaroiden säilytys. Ulkovalaistuksen tulee olla riittävä. Pihassa ei saa olla kasveja, puita tai pensaita, jotka ovat allergisoivia, myrkyllisiä tai muuten vaarallisia. (LIITE 12) Yleisimmät myrkylliset kasvit. Muita linkkejä: ja Talvella tulee kiinnittää erityistä huomiota räystäisiin ja katolle kertyvään lumeen ja jäähän. Katolle tulee olla asennettuna lumiesteet. Pihan leikkivälineiden tulee olla kestäviä, lasten ikätason mukaisia ja käyttöturvallisia. Leikkivälineiden alla tulee olla riittävä määrä oikeanlaista turvahiekkaa. Hiekkalaatikon hiekka tulee vaihtaa joka kevät. On suositeltavaa peittää hiekkalaatikko aina käytön jälkeen. Leikkipihan kunnosta, siisteydestä ja huollosta vastaavat päivähoidon henkilökunta ja kiinteistöpalvelu yhdessä. Aamulla ensimmäinen pihaan tai leikkipuistoon menevä aikuinen tarkistaa silmämääräisesti leikkivälineiden, porttien ja aidan kunnon. Mahdolliset alueella olevat roskat, ruiskut, kuolleet eläimet, tupakantumpit, koiran jätökset jne. kerätään pois. Päivähoidon henkilökunnan tulee ilmoittaa viallisista leikkivälineistä ja muista epäkohdista viipymättä yksikön esimiehelle ja kiinteistöpalveluun (Help Desk). Viallisia välineitä ei tule käyttää. Kiinteistönhoitajat huolehtivat päivähoidon leikki- ja muiden pihavälineiden säännöllisestä tarkastuksesta, tuholaistorjunnasta, säännöllisistä keinujen nostoista syksyisin ja laskuista keväisin sekä vuosittaisesta hiekkalaatikkojen hiekan vaihdosta. Lisäksi kiinteistönhoitaja vastaa aitojen ja porttien toimintakunnon tarkistamisesta, talvisesta hiekoittamisesta sekä tarvittavista lumiesteistä. Kunnan leikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan ja välineet tarkastetaan määräajoin. Kesäaikaan leikkipaikkoja kunnossapidetään säännöllisesti. Viallisista välineistä tulee ilmoittaa viipymättä eikä niitä saa käyttää. Kunnan puistoista ja leikkipaikoista vastaavat puutarhuri Kalevi Lahtonen p ja tiemestari Kalevi Parkkonen p Sähköposti: Aidat ja portit Päivähoitopaikan pihan on oltava säännösten mukaan aidattu alue. Aidat on varustettava asianmukaisilla porteilla. Aidan suositeltu korkeus on vähintään 120cm. Tämän korkeuden on säilyttävä myös talviolosuhteissa. Aita tulee olla rakennettu riittävän tiiviiksi ja rakenteeltaan sellaiseksi, ettei se houkuta kiipeämään, vaakajuoksuja ei saa rakentaa aidan sisäpuolelle. Aidan alareunan ja maanpinnan väli ei saa olla yli 10 cm. Porttien lukituksien/säppien tulee olla sellaiset, ettei lapsi saa niitä helposti itse auki, esim. kaksoislukitus. Suositeltavaa on, että portti aukeaa pihaan päin. Portteihin on hyvä kiinnittää niiden kiinnipitämisen tärkeydestä muistuttavat kyltit. Lisäksi aidan ja porttien turvallisuusriskeistä tulisi keskustella sekä lasten että huoltajien kanssa. Sisäänkäynnit, portaat ja ikkunat Päivähoidon sisäänkäyntien, kulkuteiden, piha- ja pysäköintialueiden ja portaiden turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti. Talvella aurataan lumet pois ja hiekoitetaan liukkaat alueet. Ikkunoiden ja ovien turvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisilla lisä- ja suojalaitteilla. Mahdollisiin rappusiin asennetaan turvaportit. Toimintaympäristön esteettömyys Toimintayksikön piha-alueen ja tilojen tulee olla riittävän esteettömät, toimivat ja turvalliset kaikkia käyttäjäryhmiä silmälläpitäen. 17

18 Ympäristöstä aiheutuvat riskit Ympäristön ominaisuudet ja niihin liittyvät riskit huomioidaan palo- ja pelastussuunnitemassa sekä lähietsintäsuunnitelmassa. Paikallisissa onnettomuustilanteissa toimitaan kriisiohjeiden ja tiedotusvälineiden antamien ohjeiden mukaisesti LIITE 13 Yleiset toimintaohjeet vaaratilanteissa; kaasuvaara ja säteilyvaara. Toimintayksikön ympäristössä asiattomasti viivytteleviä henkilöitä tarkkaillaan ja tarvittaessa kysytään toimintaohjeita poliisilta. Väkivallan uhka on työpaikoilla tiedostettava ja ennakoitava työsuojeluasia. LIITE 14 Toiminta väkivalta- ja uhkatilanteissa 4.5 MUUT TOIMINTARISKIT Tartuntatautiepidemiat Jos lasten tai hoitohenkilökunnan sairastuvuus nousee toimintayksikössä merkittävästi ja syyksi epäillään epidemialuonteista infektiotautia, otetaan yhteys terveydenhoitajiin ja tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin toimintaohjeiden varmentamiseksi. LIITE 15 Laukaan kunnan terveyskeskuksen ohje tavallisimmista tartuntataudeista (2006). Mikäli havaitaan tai epäillään lapsella olevan täitä, kihomatoja tai syyhyä, ilmoitetaan asiasta huoltajalle ja toimitaan taudin edellyttämällä tavalla. LIITE 16 Kun saat päätäin Päivähoitopaikassa tehostetaan käsienpesua ja siivousta hoidon ajaksi. Vuodevaatteet vaihdetaan, patjat imuroidaan, peitteet ja tyynyt tuuletetaan sekä päiväkodin unikaverit poistetaan käytöstä epidemian ajaksi. Kotoa ei tällöin tuoda leikkikaluja päiväkotiin. Oltaessa kosketuksessa veren tai muiden eritteiden kanssa käytetään suojakäsineitä veritartuntojen ehkäisemiseksi. Kädet pestään suojakäsineiden käytön jälkeen. Uskonnolliset ja etniset näkökohdat Päivähoidossa asiakkaiden ja henkilökunnan uskonnollisia ja etnisiä näkökohtia ja perinteitä on kunnioitettava toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esimerkiksi ruoan valmistajalle ja toimittajalle on ilmoitettava edellä mainituista seikoista ja niistä johtuvista mahdollisista rajoituksista. Huoltajan antama kielto osallistumisesta tiettyihin toimintoihin on otettava huomioon. Lasten vaatetusta koskevat ohjeistukset tulee myös huomioida. Rajoitukset ja muut yksilölliset toimintakäytännöt kirjataan lapsen palvelusuunnitelmaan. 5 OMAISUUSRISKIT Rakennus Päiväkodit on pääosin varustettu palohälytys- ja murtohälytyslaitteilla. Kiinteistöt on liitetty kunnan kaukovalvontaan. Jos päiväkotiin on murtauduttu, sisälle ei mennä vaan otetaan yhteyttä poliisiin. Jos työntekijä on ehtinyt sisälle on erityisen tärkeää, että mihinkään ei kosketa ennen poliisin saapumista. Tulipalo Toiminta tulipalotilanteessa. on kirjattuna toimintayksiköiden palo- ja pelastussuunnitelmaan / perhepäivähoidon pelastussuunnitelmaan. LIITE 17 Toimintaohjeet tulipalotilanteessa. Tulitikut sekä muut tulentekovälineet tulee säilyttää lukitussa kaapissa tai muuten lasten ulottumattomissa. Kynttilöiden käyttö päiväkodeissa on kielletty, perhepäivähoidossa käytetään vain aikuisen valvonnassa. Tulisijoja lämmitettäessä ne suojataan siten, että lapselle ei aiheudu vaaraa. Irtain omaisuus Toimintayksikön henkilökunta on vastuussa irtaimen omaisuuden asiallisesta säilyttämisestä, käytöstä ja huollosta turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 18

19 6 TIETORISKIT Tietosuojariskejä aiheutuu mm. asiakirjojen huolimattomasta käsittelystä, puutteellisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä sähköisten asiakirjojen käyttöympäristön turvattomuudesta ja käyttäjien tahattomista tai tahallisista virheistä. Tietosuoja ja työaseman turvallinen käyttö Effica rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuden saaminen päivähoidon järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta. Vaitiolositoumus jatkuu palvelusuhteen päätyttyä. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Työntekijällä on vastuu omien salasanojen salassa pysymisestä. Esimiehet päättävät käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Esimies lähettää kirjallisen ilmoituksen myöntämisestä ja poistamisesta päivähoidon pääkäyttäjälle. LIITE 18 Effica Päivähoidon käyttäjätunnustilaus Työasema lukitaan tai suljetaan aina poistuttaessa sen luota. Poistuessa työhuoneen ovi lukitaan, mikäli se on mahdollista. Tulostettaessa varmistetaan, että tulostin on valittu oikein. Arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja ei saa lähettää sähköpostitse ilman vahvaa salausta. Laukaan kunnassa ei ole tällä hetkellä käytössä sähköpostien salausta. Salaamaton sähköposti on verrattavissa postikorttiin, joka lähetetään normaalin postin mukana, eli kuka tahansa jakeluketjussa voi lukea mitä korttiin on kirjoitettu. Sähköpostissa voi käyttää lapsen etunimeä ja sukunimen kahta ensimmäistä kirjainta ei henkilötunnuksia. Laukaan kunnan hallinnon työasemien ja muiden laitteiden, tietoliikenneverkon ja atk-järjestelmien käyttöoikeudet annetaan niille, jotka ovat allekirjoittaneet käyttäjäsitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan sitoumuksessa esitetyt periaatteet. ATK-käyttäjäsitoumus LIITE 19 Asiakirjojen säilytys, luovuttaminen ja arkistointi Asiakastietoja käytetään päätösten tekemiseen, laskutukseen ja tilastointiin. Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä. Paperiasiakirjoja säilytetään lukitussa kaapissa ja niitä käsittelee vain päivähoidon esimies sekä kasvatus- ja hoitohenkilöstö. Huoltajien tulee tietää mihin rekisteriin heitä ja perhettä koskevat asiat päivähoidossa kirjataan. Rekisteriseloste löytyy kunnan internetsivuilta: kuntainfo -tietojärjestelmäselosteet - Effica Päivähoito. Asiakirjojen siirtämiseen tai luovuttamiseen tarvitaan huoltajan lupa. Lapsen päivähoidon päättyessä lapsen paperit säilytetään arkistossa arkistointiohjeiden mukaisesti ja sen jälkeen ne hävitetään arkisto-ohjeiden mukaisesti. Intra: AMS Lasten päivähoitopalvelut. Vaitiolovelvollisuus Kaikkien päivähoidossa olevien asiakasperheiden, työntekijöiden, työnantajan ja yhteistyötahojen asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Lapseen liittyvistä asioista työntekijä ei saa antaa päivähoitopaikan ulkopuolelle minkäänlaisia tietoja ilman huoltajan lupaa. Isot kokoukset, kahvitilaisuudet tai lapsiryhmätila lasten läsnä ollessa eivät sovellu perheiden, lasten tai työyhteisön asioista keskustelemiseen. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista ei puhuta myöskään julkisilla paikoilla. Työntekijän vaitiolovelvollisuus jatkuu virka- tai työsuhteen päätyttyä. Kaikkien päivähoidon työtekijöiden tulee allekirjoittaa vaitiolositoumus. LIITE 20 Vaitiolovelvollisuus ja siitä johtava suojaaminen Lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä asioista voi keskustella oman esimiehen, erityispäivähoidon ohjaajan tai alueen erityislastentarhanopettajan kanssa. Tämän lisäksi on mahdollista saada konsultaatiota muilta asiantuntijatahoilta esim. toiminta-, puhe-, ja fysioterapeutilta. Erityistyöntekijöiden käynnistä tiedotetaan yleisesti huoltajille. Mikäli erityislastentarhanopettajaa konsultoidaan yksittäisen lapsen asioissa, sovitaan siitä etukäteen lapsen huoltajien kanssa. Lausunnot liittyen lapsen huoltajuuteen Päivähoidon henkilöstön ei tule ottaa kantaa lapsen huoltajuuteen liittyviin asioihin. Heidän ei myöskään tule antaa lausuntoa oikeudenkäyntiä varten, vaikka huoltajat sitä pyytäisivät. Tarvittaessa lausuntoa päivähoidon henkilöstöltä voivat pyytää sosiaalityöntekijät. Lausunnossa päivähoidon henkilöstö kuvailee lapsen 19

20 käyttäytymistä päivähoidossa. Lausunnot laaditaan yhteistyössä päivähoidon esimiehen kanssa. Huoltajalla on oikeus nähdä itseään ja alaikäistä lastaan koskevat asiakirjat. Todistaminen oikeudessa Jos päivähoidon työntekijä haastetaan oikeuteen todistajaksi asiassa, johon liittyvät tiedot hän on saanut työtehtäväänsä hoitaessaan, on hänen mentävä oikeuteen haasteessa ilmoitettuna aikana. Työntekijä tarkentaa toimintakäytännöt esimieheltään ennen oikeuteen menoa. 20

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi

Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi STM:N VALMIUSSEMINAARI Haikon kartano 26.-27.5.2016 Yli-insinööri Olli

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo Arvot Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo AGENDA Koulujen turvallisuus 1. Itsestäni 2. Viitekehyksenä Viherkallion koulu 3. Kouluturvallisuuden kokonaisuus 4. Varautuminen 5. Turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Tervetuloa päivähoitoon!

Tervetuloa päivähoitoon! Kasvatus ja sivistys/varhaiskasvatus Tervetuloa päivähoitoon! Vielä tänään sinä painat varovasti jalkasi lattialle ja tunnustelet kestääkö se askeliesi painon. Vielä tänään tarraat kiinni käteeni ja liikut

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Espoon Kaupunki hakee tällä hankinnalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia 4 koululle. Palveluntuottajia haetaan seuraaville kouluille:

Espoon Kaupunki hakee tällä hankinnalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia 4 koululle. Palveluntuottajia haetaan seuraaville kouluille: Tarjouspyyntö / Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3625/02.08.00/2013 3.2.2014 1. HANKINNAN TAUSTA Espoon Kaupunki hakee tällä hankinnalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia 4 koululle. Palveluntuottajia

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot