KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA"

Transkriptio

1 KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA Marita Tauriainen Opinnäytetyö Marraskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) TAURIAINEN, Marita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 60 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka KURSSISUUNNITELMA NUORTEN TALOUDENHALLINNAN OPETUKSEEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja KOTISAARI, Liisa Toimeksiantaja(t) Jyväskylän ammattiopisto, palvelualojen oppilaitos Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella käytännönläheinen taloudenhallinnan kurssi itsenäistyvien opiskelijoiden tarpeisiin. Kurssin kohderyhmänä ovat vuotiaat opiskelijat Jyväskylän ammattiopiston palvelualojen oppilaitoksessa. Opinnäytetyössä tarkastellaan myös nuorten ikävaihetta oppimisen kannalta sekä erilaisten opetusmenetelmien soveltuvuutta nuorten opettamiseen. Opinnäytetyön lähtökohtana oli nuorten tarve saada e nemmän tietoa taloudenhallinnan asioista. Aikaisemmat tutkimukset osoittivat, että nuorten selviytyen arjen taloudenhallinnasta tarvitsee enemmän opetusta ja käytännön harjoitusta. Oman talouden hallinta on monelle nuorelle vaikeaa ja siksi taloudenhallintakurssi on nuorille tarpeellinen. Kurssi suunniteltiin sisällyttämällä siihen mahdollisimman paljon käytännöllisiä opetusmenetelmiä. Työn tuloksena oli taloudenhallintakurssin suunnitelma. Suunnittelussa otettiin huomioon tavoitteiden asettaen, aihepiirien valinta, sisällön suunnittelu, opetusmateriaalin ja -menetelmien valinta sekä arviointi. Kurssin tärkeimmiksi aihealueiksi muodostuvat kuusi eri teemaa: rahankäyttö, oman asunnon hankkien, ostaen, laskujen maksaen, laina-asiat ja työnhaku. Kurssi toteutuu ammattiopiston palvelualojen oppilaitoksen vapaasti valittavana kurssina lukuvuonna Kurssisuunnitelma hyödyttää ammattiopiston taloudenhallinnan opetusta ja vastaavaa kurssi saatetaan jatkossa liittää oppilaitoksen pakollisiin opintoihin. Vastaavanlaisten kurssien suunnittelu ja toteutus eri-ikäisten nuorten tarpeisiin on varmasti tulevaisuudessakin hyödyllistä. Avainsanat (asiasanat) Talousopetus, taloudenhallinta, kurssisuunnitelma, ammattiopisto, nuori Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) IAINEN, Marita TAURIAINEN, Marita Type of Publication Bachelor s thesis Pages 60 Confidential Language Finnish Title Until COURSE DESIGN ON MANAGEMENT OF FINANCES AMONG THE YOUNG IN JYVÄSKYLÄ VOCATIONAL INSTITUTE Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor KOTISAARI, Liisa Assigned by Jyväskylä Vocational Institute Abstract The purpose of this thesis was to design a practical course on management of finances for students on the thereshold of becog independent. The subject of this course are the year old students in the Jyväskylä Vocational Institute. Another purpose was to observe the studying skills of the young people and different teaching methods and their suitability for the young. The starting point for the thesis were the young people s needs to get more information on issues concerning management of finances. Previous researches showed that young people needed more training and practice in everyday management of finance. The own management of finances is hard to many young people and that is why the course designed is necessary to them. The course was planned to include as much as possible practical teaching methods. This thesis produced a course design on management of finances. The aims, choosing subject areas, planning the contents, teaching methods and materials and evaluating were taking into consideration in the planning phase. The most important topics of the course were the six themes: use of money, getting an own apartment, buying things, paying bills, getting a loan and getting a job. This course will be implemented as an elective course in the Vocational Institute during the school year This course plan profit the training on management of finances in Vocational Institute in general and a similar course may be included in the compulsory studies as the school. In the future this kind of courses are very useful for the young people. Keywords Financial teaching, Management of finances, course design, Jyväskylä Vocational Institute, young people Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 HAASTEENA NUORTEN TALOUSOPETUS..3 2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTO YHTEISTYÖKUMPPANINA Jyväskylän ammattiopisto Vapaasti valittavat opinnot..7 3 NUORET OPINTIELLÄ Nuoruus ikävaiheena Nuorten oppimisen vaikeuksia Nuoret ja opettaja Erilaisia opetusmenetelmiä NUORTEN TALOUSOPETUKSEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Talousneuvonnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä Jyväskylässä Nuorten talousasioiden tiedon taso Nuorten kulutustottumukset ja rahankäytön kohteet Nuoret harkitsevina kuluttajina KURSSIN SUUNNITTELUN VAIHEITA Kurssin suunnittelun lähtökohdat Opiskelijoiden talousasioiden osaamisen lähtötaso Tavoitteiden asettaen Sisällön suunnittelu ja aihepiirien valinta Opetusmateriaali Opetusmenetelmien valinta Arviointi Palaute.30

5 6 FYRKKAA VAI EI? KURSSISUUNNITELMA Arjen rahanreikiä vinkkejä kotitalouden hallintaan Oma kämppä - mitä maksaa? Ostamisen ihanuus ja kurjuus Laskujen maksaen Lainaraha halpaa vai kallista? Työnhaku.39 7 POHDINTA. 40 LÄHTEET...43 LIITTEET Liite 1. Tutkintokuvaus ja arviointikriteerit. 46 Liite 2. Lähdevinkkejä kurssin opetusmateriaaliksi. 47 Liite 3. Teema 1: Arjen rahanreikiä vinkkejä kotitalouden hallintaan...49 Liite 4. Teema 2: Oma kämppä mitä maksaa.. 51 Liite 5. Teema 3: Ostamisen ihanuus ja kurjuus.53 Liite 6. Teema 4: Laskujen maksaen Liite 7. Teema 5: Lainaraha halpaa vai kallista?...57 Liite 8. Teema 6: Työnhaku...59 KUVIOT KUVIO 1. Talousneuvonnan kehittyen vuosina KUVIO 2. Kurssin suunnittelun vaiheet.. 22 KUVIO 3. Kurssisisältö aihealueittain....25

6 3 1 HAASTEENA NUORTEN TALOUSOPETUS Tiedotusvälineet kertovat nykyään nuorten taloudenhallinnan lisääntyneistä ongelmista ja siitä, kuinka muuttuneet kulutustottumukset ohjaavat tämän päivän nuoria. Räjähdysmäisesti kasvanut matkapuhelinten ja internetin käytön yleistyen saattaa olla yksi syy nuorten holtittomaan kuluttamiseen ja taloudenhallinnan ongelmiin. Uudet tuotteet, uudet tekniset ratkaisut ja käteisen rahan muuttuen sähköiseen muotoon hämärtävät käsitystä maksuista ja niiden suuruudesta. Nuoruus on elämänvaihe, jolloin nuori hakee paikkaansa yhteiskunnassa ja sosiaalistuu kulutusyhteisön jäseneksi. Nuorten suhteet vanhempiin ja ystäväpiireihin muuttuvat ja he etsivät omaa identiteettiään sekä muodostavat omia mielipiteitään. Maltillinen kuluttaen ja ostopäätösten harkitseen saattavat olla joillekin nuorille vaikea ja outo asia. Nuorilla on haaveita ja unelmia, jotka pitäisi toteuttaa usein saman tien. Muoti-ilmiöt, mainonta ja halu näyttää hyvältä tuovat paineita nuorten kuluttamiseen. Useiden tutkimusten mukaan lapsuudenkodistaan irtaantuvat nuoret joutuvat helposti keskelle arjen hallinnan ongelmia. Usein nuoret opiskelevat, asuvat omassa kotitaloudessaan, ja käytettävissä olevat varat ovat vähissä. Rahojen pitäisi riittää välttämättömiin menoihin ja samalla harrastukset ja muut menot vievät osansa. Tällöin talouden suunnittelulla on erittäin tärkeä merkitys. Totta kai joukossa on harkitsevia ja talouttaan suunnittelevia nuoria, mutta valitettavasti joukkoon mahtuu myös nuoria, jotka saattavat helposti joutua maksuhäiriökierteeseen ja edessä saattaa olla velkaantuen. Käsitteenä taloudenhallinta tarkoittaa oman talouden tulojen ja menojen suunnittelua ja vastuun ottamista omasta taloudesta. Nuorten taloudenhallinnan onnistumisen edellytyksenä on riittävä tietojen ja taitojen oppien. Oleellista on, että nuorella on realistinen käsitys omista tuloistaan ja menoistaan. Tavoitteenahan on saada nuoret ottamaan vastuu siitä, että rahat riittävät sekä laskujen maksuun että muihin yllättäviin menoihin.

7 Pohjoismaiden isterineuvoston pohjoismaiset suositukset kuluttajatiedon opetuksesta kertovat, että perustiedot kuluttaja-asioissa ovat tarpeellisia opettaa jo koulussa. Lapsilla ja nuorilla on enemmän rahaa käytössään kuin aiemmilla sukupolvilla ja siksi he ovat tärkeä kohderyhmä tavaroiden ja palveluiden ostajina. Kuluttajatiedon opetuksen tärkeimpänä tehtävänä on antaa oppilaille sellaiset perustiedot eri asioissa, että he pystyvät toimimaan monimuotoisessa yhteiskunnassa. Pohjoismaisen isterineuvoston mukaan koulun tulee antaa oppilaille sellaiset tiedot, että nuoret osaavat koulun päätyttyä käyttää resurssejaan järkevästi ja hoitaa omat raha-asiansa. Ohjeet yksityistalouden hoidosta ovat sellaiset, että oppilaiden tulee pystyä huolehtimaan omasta ja tulevan perheensä taloudesta sekä ymmärtää yksityisen kulutuksen ja yhteiskuntatalouden välisiä yhteyksiä. Todellisuudessa koulujen erilaiset opetussuunnitelmat ja opettajien valmiudet vaikuttavat siihen, kuinka näitä yhteisiä suosituksia loppukädessä toteutetaan. (Kuluttajatiedon opetus pohjoismaissa 2000, 4-8.) 4 Yhteiskunnassamme on paljon nuoria, jotka eivät ole saaneet käänlaista ohjausta rahankäyttöön kotona. Kiireiset vanhemmat eivät ehdi eivätkä ehkä kykene antamaan lapsilleen mallia oikeanlaisesta rahankäytöstä. Talousasioiden opetus on siirtymässä vähitellen yhteiskunnalle ja koulujen tehtäväksi. Tämä luo kouluille uudenlaisen haasteen sisällyttää opetussuunnitelmiinsa yleisen kuluttajakasvatuksen lisäksi talousasioiden opetusta ja opastusta harkitsevaan rahankäyttöön. Hyvin toteutetulla talousasioiden opetuksella ehkäistäisiin nuorten taloudellisia ongelmia ja ylivelkaantumista tulevaisuudessa. Tässä työssä keskitytään nuorten talousopetuksen käytännön suunnitteluun. Nuorten elämänvaiheen muuttuvat kiinnostuksen kohteet luovat haasteita talousopetuksen kiinnostavan sisällön luomiselle. Tavoitteena oli suunnitella nuorille heidän tarpeitaan vastaava taloudenhallinnan kurssi. Työn toimeksiantaja on Jyväskylän ammattiopiston palvelualojen oppilaitos, ja kurssi suunnitellaan pidettäväksi vapaasti valittavana kurssina lukuvuonna Tavoitteena on koota oppilaitoksen noin vuotiaille

8 5 opiskelijoille käytännönläheinen ja mielenkiintoinen kurssikokonaisuus talo u- denhallinnan asioista. Tämän opinnäytetyön pohjana ja lähtökohtana on Riihimäen (2004) opinnäytetyön sähköinen kysely Älä päästä mattia kukkaroosi, joka kartoitti nuorten talouden hallinnan tietoja, taitoja ja asenteita. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2004 Jyväskylän ammattiopiston palvelualojen oppilaitoksen opiskelijoille. Opinnäytetyön näkökulmana on itsenäistyvän nuoren taloudenhallinnan opetuksen suunnittelu. Työssä selvitetään nuorten oppimisen tuntomerkkejä ja sujuvan opettamisen haasteita kohderyhmä huomioon ottaen. Lisäksi työssä käydään läpi kurssisuunnittelun vaiheita tavoitteista arviointiin. Käytännön opetusta ja kurssin sisältöä suunniteltaessa tulee ajankohtaiseksi eri opetusmenetelmien toteutuskelpoisuus kussakin eri aihealueessa. Kurssisuunnitelman sisältöä rajattaessa ja aiheita valittaessa on keskusteltu ammattiopiston opettajien kanssa. Näin kurssille valittavat aiheet eivät ole muiden kurssien kanssa samoja tai päällekkäisiä. Kurssisuunnitelman sisältämät asiat ovat todelliseen tarpeeseen vastaavia aiheita, eli ne on laadittu aiem oppilaille tehdyn kyselyn (Riihimäki 2004) perusteella. Kurssi toteutetaan yhden opintoviikon laajuisena. Ammattiopistossa yksi opintoviikko kestää kuusi viikkoa ja vapaasti valittavat opinnot sisältävät viisi kontaktituntia opetusta joka viikko. Kurssin toteutuessa sen toteuttavat käytännössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat. 2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTO YHTEISTYÖKUMPPANINA Nopea yhteiskunnallinen muuttuen on tehnyt ajankohtaiseksi opetuksen luonteen tarkistamisen. Ei riitä, että opetamme nykyistä tietoamme, vaan oppijalle on ennen kaikkea luotava edellytykset oppia jatkuvasti uutta ja käytännöllistä tietoa. Opetuksen avulla pyritään muuttamaan kouluyhteisön käytänteitä ja ratkaisemaan yhteiskunnan ja sen jäsenten ajankohtaisia ja käytännöllisiä

9 ongelmia. (Wright 2003, ) Opinnäytetyön toimeksiantaja, Jyväskylän ammattiopisto, pyrkii parantamaan suunniteltavan kurssin avulla oppilaidensa taloudenhallinnan osaamista Jyväskylän ammattiopisto Taloudenhallinnan taitoihin valmentava kurssi suunniteltiin Jyväskylän ammattiopiston palvelualojen oppilaitokselle, joka on toisen asteen oppilaitos. Jyväskylän ammattiopisto on Keski-Suomen suurin ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille tarjoava koulutusyhteisö, johon kuuluvat Jyväskylän aikuisopisto, Kauppaoppilaitos, Palvelualojen oppilaitos, Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Tekninen oppilaitos, Oppisopimuskeskus ja Best Western hotelli Priimus. (Toinan kuvaus ja itsearviointi 2004, 3.) Oppilaitos toimii Jyväskylän keskustan alueella kolmessa kiinteistössä: Viitaniementie 3:ssa, Sepänkatu 3:ssa ja Taulumäentie 45:ssä. Ammattiopiston palvelualojen oppilaitoksessa opiskellaan nuorten perustutkintoja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä elintarvikealalla. Oppilaitoksen perustehtäviä on ylläpitää ja kehittää nuorten ammatillista koulutusta ja työelämäosaamista omalla alallaan, ja sen toita-ajatuksena on nuorten ohjaaen ammatilliseen kasvuun ja jatkuvaan oppimiseen. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa on tehty näkyväksi oppilaitoksen toitaperiaatteet, opiskelijakeskeisyys, työelämälähtöisyys ja yleissivistys. (Toinan kuvaus ja itsearviointi 2004, 3-4.) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat ovat olleet jatkuvan kehittämisen kohteena. Viimeisimpiä suuntauksia ovat olleet tutkintojen moduulirakenteella ja opiskelijoiden yksilöllisillä opinto-ohjelmilla saavutettu opetuksen joustavuus, laaja-alaisuus ja valinnaisuus. Uusilla opetussuunnitelmilla halutaan luoda myös uutta oppimiskulttuuria ja sen kehittymiseen vaikuttavat taustalla käsitykset ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta. Tutkintonimikkeiden määrä on vähentynyt ja kaikki ammatilliset tutkinnot ovat muuttuneet kolmivuotisiksi eli 120 opintoviikon laajuisiksi. Tämä sisältää 90 opintoviikkoa ammatillisia opintoja, 20 opintoviikkoa yhteisiä ja loput 10 opintoviikkoa va-

10 paasti valittavia opintoja. Lisäksi tutkintoihin liitetään vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista ja näyttöön perustuva osoitus opintojen tavoitteiden saavuttamisesta. (Hätönen 2001, ) 7 Ammatillisen toisen asteen opetussuunnitelman mukaan koulutuksen tulee antaa nuorelle valmiuksia elämäntaitoihin siten, että opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva kansalainen ja työyhteisön jäsen. Riittävät tiedot ja taidot, sekä kyky etsiä tarvittavaa tietoa ovat olennaisia tekijöitä arkielämässä selviytymisessä. Tähän päämäärään pyrkii Kuluttajavirasto, joka on antanut suosituksia kuluttajakasvatuksesta, mikä pitää sisällään myös monipuolisen talouskasvatuksen ja opetuksen. (Männistö 2004, 69.) 2.2 Vapaasti valittavat opinnot Jyväskylän ammattiopistossa opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat kurssit pyritään rakentamaan suuremmiksi opintokokonaisuuksiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vapaasti valittavien kurssien laajentamista kahden tai kolmen opintoviikon laajuisiksi. Vapaasti valittaviin opintoihin suunnitellaan tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit. Lisäksi tehdään vuosittainen suunnitelma vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Vapaasti valittavien opintojen tarjottimella voi olla hyvinkin erilaisia opintoja. Olennaista on, että vapaasti valittavat opinnot tukevat opiskelijan kasvua ja kehitystä koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. (Hätönen 2001, 138.) Jyväskylän ammattiopistossa on muutama vuosi sitten ollut vapaasti valittavana kurssina taloudenhallintakurssi nimeltään Oma elämä - Omat rahat. Kurssia piti nykyinen puhtaanapidon lehtori Taina Saarikko, jonka arvion mukaan kurssi oli opiskelijoiden mielestä erityisen pidetty. Käsiteltäviä asioita kurssilla olivat pääasiassa raha, asunto ja vakuutukset. Aiheet muotoutuivat kurssin aikana pääasiassa opiskelijoiden toiveiden mukaan. Saarikon mielestä talou-

11 8 denhallinta-asiat ovat erittäin tarpeellisia ja ajankohtaisia opetettavia asioita nuorille opiskelijoille. (Saarikko 2004.) Nuoret ovat kohderyhmänä vastaanottavaisessa iässä ja elämänha llintakäsitteeseen sisältyvät asiat ovat erittäin tarpeellisia, jotta nuoret oppisivat hallitsemaan elämän perustaitoja. Nuorisotyöntekijä onkin pitänyt ammattiopistossa Elämänhallinta-nimistä kurssia. Elämänhallinta-kurssin aiheet eivät ole samoja, kuin mitä tähän kurssisuunnitelmaan suunnitellaan sisällytettäviksi. Samoihin aihealueisiin saattaa tulla viittauksia, mutta oppilaat eivät välttämättä ole samoja, eikä näin tärkeiden asioiden kertaamisesta ole ainakaan haittaa. Keväisin ammattiopistolla on lisäksi Työelämä nyt teemapäivä, jossa työnantajat esittelevät työpaikkoja ja opiskelijat harjoittelevat työnhakua. Teemapäivä jakaa hyödyllistä tietoa valmistuville opiskelijoille ja he saavat hyödyllistä tietoa suoraan työnantajilta. (Saarikko 2004.) 3 NUORET OPINTIELLÄ Nuoruus ikävaiheena on hyvin vastaanottavaista aikaa. Yläasteelta valmistuttuaan nuori lähtee opiskelemaan itse valitsemalleen alalle ja motivaatio opiskeluun on suuri. Halutaan oppia uutta ja valmistua pian ammattiin. Toisaalta opiskeluaika on hämmentävää; tutustutaan koko ajan uusiin ihmisiin ja asioihin, juhlitaan usein, kulutetaan huoletta ja nautitaan elämästä. Samaan aikaan kaikkien tunnemyrskyjen keskellä nuoren pitäisi pystyä pitämään huolta omasta taloudestaan ja arkipäivän asioista. 3.1 Nuoruus ikävaiheena Nuoret ovat oppimisen ja opettamisen kannalta haastava ja vaativakin kohderyhmä. Nuorten opettaen vaatii opettajalta toisenlaista ihmisten käsittelytaitoa ja ymmärtämistä kuin aikuisten opettaen. Seuraavassa kuvataan tämän opinnäytetyön kohderyhmänä olevien nuorten ikä- ja kehitysvaiheita. Jokaisessa vaiheessa oppien ja uuden asian omaksuen liittyvät kyseisen kehitysvaiheen piirteisiin.

12 Nuoruusiän keskivaiheen, noin vuotiaiden, tyypillinen piirre on identiteettikriisi. Tässä ikävaiheessa koetaan syvällisiä ihmissuhteita, samaistumista ja ihastumista. Omien rajojen kokeilu on myös tyypillistä. (Dunderfelt 1998, ) 9 Nuoruusiän loppuvaiheen, noin vuotiaiden, tyypillinen piirre on ideologinen kriisi. Tätä jaksoa voi luonnehtia rauhoittumisen kaudeksi, jossa pohdiskellaan omaa asemaa maailmassa ja opetellaan itsenäistä elämää. (Dunderfelt 1998, ) Näissä nuoruusvaiheissa nuori etsii sekä omaa äkuvaansa että maailmankuvaansa. Nuoruuden uhma, aggressiot, tunnevyöryt ja muut itsenäistymiseen liittyvät taistot on koettava niin arkielämän kuin opiskelunkin merkeissä. Nuoren koko sisäinen psyykkinen maailma käy läpi valtavan rakenteellisen ja toinallisen muutoksen. Tyypillistä on, että nuori etsii omaa paikkaansa yhteiskunnassa, eikä hän vielä tiedä, mitä alkaisi tehdä tai mitä haluaisi. Siksi tälle vaiheelle on tyypillistä, että kokeillaan erilaisia työ- ja opiskelupaikkoja, haaveillaan ja unelmoidaan. (Dunderfelt 1998, ) Nuoruuden edetessä ajatuksellinen kyky kehittyy ja nuori oppii erilaisia oppimisstrategioita. Nuori oppii ymmärtämään loogisia ja täysin abstrakteja ajatuskuvioita. Eri kehitysvaiheiden sijoittuen on varsin yksilöllistä, eikä siitä voi tehdä yleistyksiä, sillä jokainen nuori kehittyy omalla vauhdillaan. (Emt ) 3.2 Nuorten oppimisen vaikeuksia Nuoret ovat oppijoina toisaalta hyvin vastaanottavaisia, mutta toisaalta heidän kiinnostuksensa opettavaan asiaan voi herpaantua hetkessä. Nuorilta puuttuu lähes kokonaan käytännön kokemus erilaisista asioista, mikä voi vaikeuttaa monien käsitteiden hahmottamista ja ymmärtämistä. Esimerkiksi lainan takaisinmaksuohjelma on useimmille aikuisille jo itsestään selvä asia, mutta

13 nuorille se saattaa olla varsin vaikeasti käsitettävä aihe. (Keltikangas & Järvinen 1994.) 10 Itseluottamuksen puute oppimisprosessissa vaikuttaa nuoren näkemykseen omasta roolistaan. Joillekin nuorille jo sana oppien on punainen vaate, joka johtaa varautuneisuuteen ja kielteiseen suhtautumiseen opittavaan asiaan. Omien tunneasioiden kanssa kamppailu vie voimia, eikä nuori jaksa keskittyä oppimiseen. Nuori on uudella tavalla vaikutuksille altis ja pohtii paljon itseään. Jos hän on kokenut oppimisvaikeuksia, hän on tavallista haavoittuvampi ja tarvitsee hienotunteista tukemista. Nuori tarvitsee kannustusta ennen kaikkea itselleen soveltuvien oppimistapojen löytämisessä ja omien vahvuuksien tunnistamisessa. (Emt.) Erilaiset opiskeluvaikeudet näkyvät oppilaitoksen arjessa monin tavoin. Opiskeluvaikeuksista kärsiville nuorille tyypillisiä ongelmia ovat poissaolot, suorittamattomat kurssit ja levoton käyttäytyen. Nuoren voi olla vaikea keskittyä opetukseen, kotitehtäviin tai muihin omatoimisuutta vaativien tehtävien tekemiseen. Lukeen ja kirjoittaen saattavat tuntua ylivoimaisilta ja kokeisiin valmistautuen voi olla vaikeaa. Kun nuori ei selviydy opinnoistaan, seurauksena voi olla monenlaisia motivaatio- ja itsetunto-ongelmia, joilla on tavallisesti juurensa jo peruskoulun aikaisissa epäonnistumisen kokemuksissa. Toistuvat epäonnistumiset vaikuttavat kielteisesti nuoren käsitykseen omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan, mikä pahimmillaan voi johtaa syrjäytymiskehitykseen. Opiskeluvaikeudet ovat yhteydessä myös käyttäytymisongelmiin. (Emt.) Oppimisen vaikeuksiin auttaa esimerkiksi opettajan rohkaiseva ja kannustava käytös ja oppilaiden tasapuolinen kohtelu. Erilaisten arkisten asioiden oppien ja niiden hallitseen antavat nuorelle itseluottamusta ja rohkeutta. Erilaisten taloudenhallinta-asioiden tunteen ja esimerkiksi oman rahankäytön hallitseen antaa nuorelle varmuutta selvitä yhteiskunnassa.

14 Nuoret ja opettaja Nuoret opettamisen kohderyhmänä ovat opettajalle vaativa haaste, mikä edellyttääkin opettajalta ammattitaidon lisäksi myös joustavaa suhtautumista erilaisiin oppilaisiin. Opettajat haluavat antaa mahdollisimman laadukasta opetusta sekä itsensä että oppilaidensa kannalta. Yksi opettajaan kohdistuvista tärkeimmistä vaatimuksista on se, että hänellä on tietoa opetettavasta asiasta. Opettajan tulee tarkoin valita ne asiat, jotka otetaan opetukseen mukaan, jotta tavoite olisi mahdollinen saavuttaa. Oppisisältöjen määrittämisessä tärkeää on tiedon laatu, ei niinkään määrä. Selkeästi rajatut ja suppeat sisältökokonaisuudet ovat oppimistulokseen pääsemisen kannalta hyödyllisempiä kuin liian laajat kokonaisuudet. Varsinkin nuoria oppilaita opetettaessa tiedon määrän kohtuullistaen on tärkeää, jotta nuori ehtii sisäistää edellisen asian ennen kuin siirrytään seuraavaan aihekokonaisuuteen. Usein opetus menee parem perille käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla. (Yrjönsuuri 1993, 22.) Opettajan tärkein tehtävä on koettaa parantaa nuoren itseluottamusta kaikin mahdollisin keinoin. Myönteinen ja selkeä palaute voi esimerkiksi olla nuoren itseluottamusta ja kannustusta lisäävä keino. t eivät aina toimi, kuten opettajat haluavat tai toivovat, eivätkä opinnot ehkä etene odotetulla tavalla. Tai ne saattavat keskeytyä jo ensimmäisen lukuvuoden aikana, vaikka nuori opiskelee haluamallaan opintolinjalla. (Antikainen, Koski & Rinne 2000, ) Onnistunut opetustilanne ei synny muodostaa ilman opettajan ja oppilaiden välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Erityisesti nuorten oppilaiden kanssa sosiaalisen vuorovaikutuksen saaen ja ylläpitäen on haasteellista, koska nuoret saattavat kokeilla omia rajojaan tai haluavat esittää kavereilleen muuta kuin mitä oikeasti ovat. Opettajan tulee kannustaa oppilaita kyselemään ja keskustelemaan käsiteltävästä aiheesta. Keskusteleva ja kommentoiva ilmapiiri luo opetukseen mielekkyyttä niin oppilaiden kuin opettajankin näkökulmasta. Opettaja on kuitenkin se henkilö, joka vastaa luokkahuoneessa tapah-

15 12 tumista ja varmistaa, että opiskelu etenee suunnitellulla tavalla ja johdonmukaisesti. (Uusikylä & Atjonen 2002, ) Tehokkaan opettajan esitykselle tärkeintä on selkeys. Opetuksen tulee tuoda loogisesti esiin opetuksen kokonaisrakenne. Opettajan innostus ja mielenkiinto opetettavaa asiaa kohtaan motivoivat ja innostavat myös oppilaita. Yhtäjaksoisen esityksen ei tulisi kestää enempää kuin kaksikymmentä uuttia, mieluum vain noin kymmenen uuttia. Oppilaiden elämään ja kokemusmaailmaan liittyvä elävien esimerkkien käyttö yleensä edesauttaa oppimista ja pitää oppilaiden huomion ja mielenkiinnon yllä. (Emt ) Talousasioiden opettaen vaatii opettajalta jatkuvaa tiedon päivittämistä. Tuntien suunnittelu ja opetussuunnitelmien teko edellyttävät tarkkaa paneutumista ajankohtaisiin aihealueisiin. 3.4 Erilaisia opetusmenetelmiä Opetusmenetelmät ovat joukko vuorovaikutuksen muotoja, joiden avulla edistetään opiskelijan oppimista, aktivointia ja motivointia. Niin aikuiset kuin nuoretkin oppivat uusia asioita käyttämällä eri aistikanavia. Yhdellä on hyvä näkömuisti, toinen oppii kuuntelemalla ja kolmas tekemällä. Tämän vuoksi on tärkeää pohtia kurssia suunniteltaessa erilaisia opetusmenetelmiä, jotta jokainen opiskelija löytää oman tapansa parhaiten oppia ja omaksua asioita. Teoriaopetus ja ryhmätyöt sopivat yhdelle, kun taas toiselle saattaa oppimisen kannalta olla mielekkäintä käytännön havaitseen ja näkeen. (Opetusmenetelmät 2002.) Esimerkiksi vierailu pankkiin ja erilaisten laskunmaksuvaihtoehtojen toteaen ja kokeileen voi olla erittäin tehokas käytännön opetusmenetelmä. Taloudenhallinta-asioita opetettaessa sekä aiheet että opetusmenetelmät on hyvä suunnitella käytännönläheisiksi, jolloin ne muodostuvat oppimisen kannalta selkeiksi ja helposti opittaviksi. Käytännönläheisten opetusmenetelmien, kuten vierailujen ja teematapahtumien järjestämisten ohella tarvitaan perinteistä luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta. Opetusmenetelmien sujuvalla

16 13 vaihtelulla opettaja voi vaikuttaa oppitunnin kiinnostavuuteen, oppilaiden virkeystilaan ja työrauhaan. Luento, opettajan kysely ja yhteistoinallinen oppien ovat keskenään erilaisia opetusmenetelmiä. Näitä esitellään seuraavaksi. Luennosta tulee monelle mieleen luentosali, jossa luennoitsija kirjoittaa taululle tai esittää kalvoja ja opiskelijat kuuntelevat ja kopioivat tekstit omiin muistiinpanoihinsa. Kehittyneempi muoto luennosta on se, että opiskelijat saavat luentomonisteen etukäteen, jolloin he voivat parem keskittyä kuunteluun. Nuorten kohdalla tapahtuu kuitenkin melko helposti kyllästymistä, jos luennon aihe tai sen esitys eivät ole tarpeeksi mukaansatempaavia. Aktivoivan luennon perusajatus on, että oppija nähdään aktiivisena toimijana eikä passiivisena vastaanottajana. Aktivoivassakin luennossa voi olla jaksoja, jotka ovat yhdensuuntaisia tietoiskuja, mutta kun kuulijoiden tarkkaavaisuus alkaa laskea, niin oppijoita rohkaistaan olemaan itse aktiivisia. Oppilaita voidaan aktivoida kysymyksillä tai rohkaista heitä ilmaisemaan asioista mielipiteitään. (Kupias 2002, ) Luennontyyppisiä opetusmenetelmiä voisi käyttää esimerkiksi opeteltaessa erilaisia maksutapoja. Opettaja valmistelee riittävän selkeät materiaalit ja niitä esitellessään rohkaisee oppilaita kysymyksiin ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Kyselymuotoisessa opetuksessa opettaja huomioi oppilaiden erilaiset lähtökohdat. Kysymysten selkeys ja oikea vaikeustaso ovat olennaisia tekijöitä oppilaiden kehittymisen kannalta. Tärkeää on, että oikeat vastaukset vahvistetaan myönteisesti ja väärät oikaistaan hienotunteisesti rohkaisemalla oppilasta kysymään uudestaan. (Uusikylä & Atjonen 2002, 110.) Nuorten itsetunnon kehittymisen kannalta opettajan on hyvä toimia kyselyissään hienovaraisesti ja kuulostellen ottaen selvää oppilaiden aktiivisuuden ja itseilmaisun rohkeuden tasosta. Aktivoiva luento ja opettajan kysely ovat eri muotoineen varsin mielenkiintoisia ja haastavia opetusmenetelmiä. Nuorten kanssa ongelmana saattaa kuitenkin

17 olla, että hyvää keskustelua voi olla vaikea saada alulle tai sitten keskusteluun saattaa osallistua vain pari kolme aktiivisinta opiskelijaa. Nuorten motivaatio ja 14 luonteen ulospäin suuntautuvuus vaikuttaa aktiivisen keskustelun viriämiseen. Yhtä oikeaa ohjetta tähän ei ole, koska jokainen kurssi ja jokainen opiskelijaryhmä voi olla erilainen toisiinsa nähden. Tässä korostuukin opettajan rooli oppilaiden innostajana. Yhteistoinallisessa oppimisessa kyse on ryhmätoinasta, jossa luokassa muodostetaan erilaisia oppilasryhmiä, jolloin oppilaat joutuvat tekemään työtä välillä erilaisten tovereiden kanssa. Tehtävien tulee olla sellaisia, että ne ratkaistaan parhaiten yhteisvastuullisesti. Parhaita tehtäviä ovatkin sellaiset, joissa ei ole yhtä oikeaa vastausta. (Uusikylä & Atjonen 2002, 111.) Yhteistoinallisista ryhmätöistä nuoret saavat lisää itseluottamusta ja tutustuvat kurssin muihin oppilaisiin. Hyvänä puolena tässä opetusmenetelmässä on opettajan kannalta se, että paremmat ja aktiiviset oppilaat toimisivat tavallaan apuopettajina ja keventävät ja auttavat siten opettajan työtaakkaa. Muita oppimisen menetelmiä ovat muun muassa havaitseen ja havainnointi. Havainnointi saa merkityksen, kun se kytketään aiem opittuun, sitä tulkitaan kokemusten kautta tai vallitsevaan tilanteeseen liittyen. (Wright 2003, 22.) Havainnointia opettaja voi käyttää tarkastellessaan ja kysellessään oppilaiden omia ajankohtaisia asioita. Jos joku oppilaista on esimerkiksi hakemassa asuntoa tai ottamassa opintolainaa, niin opetus voidaan muovata tähän konkreettiseen tilanteeseen liittyen. Muita käytännönläheisempiä opetusmenetelmiä ovat muun muassa koulun yhteiset projektit/teemat, ryhmätyöprojektit, työpajatoita tai koulun ulkopuolelle tehtävät retket ja vierailut. Näitä opetusmenetelmiä kannattaa käyttää opetuksen aiheesta riippuen. Riihimäen (2004, 42) tekemän kyselyn mukaan erilaiset käytännönläheiset opetusmenetelmät talousasioiden opetuksessa olisivat oppilaiden mielestä erittäin mielekkäitä ja suosittuja. Opetusmenetelmiä valitessa pitää muistaa se tärkeä asia, ettei mikään opetusmenetelmä ole yksinään hyvä, vaan ainoastaan suhteessa tavoitteisiin se

18 15 ajaa tarkoituksensa. Käytännön elämäntaitojen oppimisen kannalta oppimismenetelmillä ja -strategioilla on tärkeä merkitys. t ovat erilaisia ja kiinnittävät huomiota erilaisiin asioihin. Lisäksi jokaisella oppilaalla on tietty pohjatuntemus asioista. Oppimisen kannalta opiskelijan oma, aito kiinnostus asioihin vaikuttaa oppimisen laatuun ja omaksuttuun asiamäärään. Opetus- ja oppimismenetelmiä voidaan valita monenlaisin perustein. Olennaista on kuitenkin se, että mitä oppilas oppii eli opitun asian laadulliset piirteet. Esimerkiksi jos kaksi ihmistä opettelee samaa asiaa, mutta eri strategioita käyttäen, he todennäköisesti oppivat eri asioita. Toinen saattaa opetella asioita ulkoa ja toinen taas muodostaa opitusta itselleen kuvan. Tätä sanotaan konstruoinniksi, jossa oppimisprosessin ydin on tarjolla olevasta aineksesta oman version kokoamista. (Wright 2003, 21.) 4 NUORTEN TALOUSOPETUKSEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Opinnäytetyö on saanut alkunsa nuorten tarpeesta saada ohjausta ja opetusta talousasioidensa hoitoon. Yleisesti ottaen pyritään nuorten rahankäytön ja talouden hallinnan ohjaamiseen parempaan suuntaan. Takuu-säätiön toinanjohtajan Leena Veikkolan (2003) mukaan nuorten taloustietämyksen tasoa tulisi lisätä nuorten taloudenhallintatilanteen parantamiseksi ja tämä tulisi toteuttaa antamalla lapsille rahankäyttöön liittyvää opetusta jo päiväkodista lähtien. Nyky-yhteiskunnan nopeat muutokset ovat syynä kokonaisvaltaiseen talousopetuksen tarpeeseen läpi eri elämänvaiheiden, lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. (Veikkola 2003.) Nuorten talousopetuksen tarpeesta kertoo muun muassa Riihimäen (2004) tekemä kysely Jyväskylän ammattiopiston opiskelijoille. Kyselyn tulosten mukaan opiskelijoiden taloudenhallinnan tiedot ovat vain tyydyttävää tasoa. Yleisesti ottaen nuorten taloudenhallintaan liittyviä tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän. Seuraavassa esittelen niitä lähtökohtia, jotka ovat vaikuttaneet Jyväskylässä siihen, että nuorten taloudenhallintakurssin järjestäen on todettu tarpeelliseksi.

19 Talousneuvonnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä Jyväskylässä Viime vuosina Jyväskylän talous- ja velkaneuvonta on virinnyt uusiin haasteisiin ja se on tuottanut useita muita projekteja ja tutkimuksia talousneuvonnan aihepiiristä. Vuosi 2000 Talous- ja velkaneuvontalain uudistus 2000 Jyväskylän velkaneuvontakeskus talousneuvonnan kehittämisprojekti 2000 Rahanläträyksestä omaan luukkuun opas nuorten arkeen. Tanja Kaipiainen ja Sami Sahinen. Opinnäytetyö Talousneuvonnan moniammatillinen yhteistyöverkosto. Kirsti Kantola. Opinnäytetyö peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä talouskasvatuksesta. Erno Häkli ja Mikko Venemies. Opinnäytetyö Nuorten taloudenhallinnan taitojen opetuksen tarve Jyväskylän ammattiopistossa. Elina Riihimäki. Opinnäytetyö. KUVIO 1. Talousneuvonnan kehittyen vuosina Vuoden 2000 talous- ja velkaneuvontalaki velvoittaa kunnat järjestämään asukkailleen velkaneuvontaa. Laki tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Lainsäädännön nojalla kuluttajilla on oikeus saada taloudellisiin ongelmiinsa apua, mutta tämän lisäksi myös talousneuvontaa. Talousneuvonnan avulla pyritään ehkäisemään ennalta taloudellisten ongelmien syntymistä tulevaisuudessa. (Kantola 2003, 4.) Talous- ja velkaneuvontalaki velvoittaa kunnat järjestämään velkaneuvonnan ohella myös talousneuvontaa, mutta todellisuudessa talousneuvontaa yleisenä palveluna ole voitu vielä toteuttaa kuluttajille asti.

20 Pääsyynä tähän on kuntien ja työntekijöiden taloudellisten, henkisten ja koulutuksellisten resurssien puute. (Emt. 44.) 17 Jyväskylän velkaneuvontakeskus käynnisti muutama vuosi sitten talousneuvonnan kehittämiseen liittyvän projektin, jonka tavoitteena on laajemman yhteistyöverkoston luoen ja talousneuvonnan käynnistämissuunnitelman laatien Jyväskylän seudulle. Kantola (2003) on kehittänyt moniammatillista talousneuvonnan yhteistyöverkostoa, jonka tarkoituksena on tarjota talousneuvontaa yhteistyöverkoston asiakkaille. Hän teki tästä kehittämisideasta opinnäytetyön nimeltään Talousneuvonta moniammatillisena yhteistyönä. Yhteistyöverkoston toinan tavoitteena on ehkäistä talouden hallinnan ongelmia moniammatillisen talousneuvonnan keinoin. Yhteistyöverkostossa mukana ovat Jyväskylän kaupungin velkaneuvontakeskus, sosiaalitoimi ja nuortenpalvelukeskus, Kangasvuoren psykiatrinen sairaala, Haukkalan sairaala, Jyvässeudun Työttömät ry, Punainen Risti, Jyväskylän kaupunkiseurakunnan diakoniatyö, Asumisneuvoja, Sosiaaliasiamies, Jyväskylän yhteispalvelupiste TETRA ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Moniammatillisen yhteistyön edellytyksenä oli, että verkoston jäsenet tutustuvat toistensa organisaatioihin. Lisäksi jokaisen verkostoon kuuluvan tahon tulisi lisätä talousneuvonnan resursseja ja valmiuksia, jotka antaisivat mahdollisuudet talousneuvonnan antamiselle ja toteuttamiselle. Verkostoa laajennetaan tarpeen mukaan. (Kantola 2003, ) Talousneuvonnan tutkimusverkostoa on edelleen laajennettu kahden tutkimuksen verran. Häkli ja Venemies (2004) selvittivät opinnäytetyössään peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä talouskasvatuksesta. He suorittivat Viitaniemen yläasteen yhdeksäsluokkalaisille kyselyn nuorten taloudellisen tiedon tasosta ja siihen liittyvän opetuksen kehittämistarpeista. (Häkli & Venemies 2004, 4-5.) Riihimäki (2004) suoritti opinnäytetyönään kyselyn, jossa selvitettiin nuorten taloudenhallinnan taitojen opetuksen tarvetta Jyväskylän Ammattiopistossa. Kyselyssä selvitettiin nuorten kiinnostusta talouskasvatukseen liittyvistä asioista, kuten rahan käytöstä, säästämisestä, yllättävistä menoista selviämisestä, työnhakuun liittyvistä asioista ym. (Riihimäki 2004, 34.)

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA

PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ TALOUSKASVATUKSESTA Erno Häkli Mikko Venemies Opinnäytetyö Tammikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN Katja Heinua Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

ASIAKKAAN KOKEMUKSIA VELKANEUVONNASTA

ASIAKKAAN KOKEMUKSIA VELKANEUVONNASTA ASIAKKAAN KOKEMUKSIA VELKANEUVONNASTA Laura Honkanen Pirkko Ilanne Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

TALOUSNEUVONTA MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ

TALOUSNEUVONTA MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ TALOUSNEUVONTA MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ Kantola Kirsti Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

OMAT SIIVET tapahtuman kehittämisprojekti

OMAT SIIVET tapahtuman kehittämisprojekti Tiitus Lahti OMAT SIIVET tapahtuman kehittämisprojekti Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.4.2008 Tekijä(t) Tiitus Lahti Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa

NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa Pro gradu -tutkielma Jenni Moilanen Henna Mäki Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto syksy 2014 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN Anna-Riitta Lehtinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen Anna-Riitta Lehtinen

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita -

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita - VELKAHALLINTAOHJELMA Osa II: Nykytila ja sen arviointi - Velkahallintatyöryhmän muistioita - 2 SISÄLLYSLUETTELO I Toiminnan koordinointi...4 II Taloustietämyksen antaminen...5 2.1 Talouskasvatus...5 2.2

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004 HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA Jarmo Saastamoinen Opinnäytetyö Helmikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot