LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Synagis, 50 mg, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 50 mg palivitsumabia. Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Synagis on tarkoitettu estämään vakavia RS-viruksen (RSV) aiheuttamia sairaalahoitoa vaativia alahengitystieinfektioita lapsilla, jotka ovat syntyneet korkeintaan 35-viikkoisina ja ovat RSV-kauden alkaessa alle 6 kuukauden ikäisiä, tai alle 2-vuotiailla lapsilla, jotka ovat tarvinneet hoitoa bronkopulmonaarisen dysplasian vuoksi viimeisten 6 kuukauden aikana. 4.2 Annostus ja antotapa Suositusannos Palivitsumabin suositusannostus on 15 mg painokiloa kohti kerran kuukaudessa niin kauan kun RSV-infektion riski on olemassa. Mikäli mahdollista, ensimmäinen annos tulee antaa ennen RSV-kauden alkua. Seuraavat annokset tulee antaa kuukausittain läpi infektiokauden. Tietoa yli 5 injektiosta yhden kauden aikana ei ole. Jotta uudelta sairaalahoidolta vältyttäisiin, on suositeltavaa, että lapset, jotka saavat palivitsumabia ja joutuvat sairaalaan RSV-infektion vuoksi, jatkavat palivitsumabiannoksen ottamista kuukausittain läpi RSV-kauden. Antotapa Palivitsumabiannostus on 15 mg painokiloa kohti lihakseen kerran kuukaudessa, mieluiten reiden etu-sivuosaan. Pistosta ei tule antaa jatkuvasti pakaralihakseen, sillä tämä saattaa vahingoittaa iskiashermoa. Injektion antamisessa tulee noudattaa normaalia aseptista tekniikkaa. Yli yhden millilitran injektiot tulee antaa jaettuina annoksina. Synagisin käyttöönvalmistusta koskevat tiedot ks. kohta 6.6 Käyttö- ja käsittelyohjeet. 4.3 Vasta-aiheet 2

3 Palivitsumabi on kontraindisoitu potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä palivitsumabille tai jollekin valmisteen aineosalle (ks. kohta 6.1 Apuaineet) tai jollekin muulle humanisoidulle monoklonaaliselle vasta-aineelle. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Tietoa yli 5 Synagis-injektiosta yhden kauden aikana ei ole. Tietoa lapsista, joilla on synnynnäinen sydänvika, ei ole. Anafylaktisia reaktioita ei todettu kliinisissä tutkimuksissa, jotka koskivat palivitsumabia saavia aikuisia koehenkilöitä ja lapsia, mutta proteiinien kuten palivitsumabin injisointiin voi liittyä allergisen ja anafylaktisen reaktion riski. Lääkitys vaikeiden yliherkkyysreaktioiden hoitamiseksi on oltava saatavilla välittömästi proteiinien antamisen jälkeen. Akuutti infektio tai kuumesairaus saattaa siirtää palivitsumabin käytön aloittamista, ellei palivitsumabin käyttämättä jättäminen ole hoitavan lääkärin mielestä suurempi riski. Lievä kuumesairaus, kuten lievä ylähengitystietulehdus, ei tavallisesti vaikuta palivitsumabin käyttöön. Kuten muutkin lihaksensisäiset injektiot palivitsumabi tulee injisoida varoen, jos potilaalla on trombosytopenia tai jokin hyytymishäiriö. Palivitsumabin kerta-annosinjektiopullo ei sisällä säilöntäainetta. Injektio tulee antaa kolmen tunnin sisällä liuottamisesta. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Muodollisia lääkeinteraktiotutkimuksia ei ole tehty, mutta tähän mennessä ei mitään yhteisvaikutuksia ole kuvattu. Kolmannen vaiheen tutkimuksissa tavalliset lasten rokotukset, influenssarokotteen, bronkolyyttejä tai kortikoidia plasebo-saaneiden ja palivitsumabiryhmän potilaiden osuudet olivat samanlaiset eikä haittavaikutusten lisääntymistä näitä lääkkeitä saavilla potilailla havaittu. Koska monoklonaalinen vasta-aine on RSV-spesifinen, palivitsumabin ei odoteta vaikuttavan rokotteiden immuunivasteeseen. 4.6 Raskaus ja imetys Ei oleellinen. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei oleellinen. 4.8 Haittavaikutukset 3

4 Lapsilla tehdyissä profylaktisissa tutkimuksissa ilmoitetut haittavaikutukset (ADS) olivat samanlaisia plasebo- ja palivitsumabiryhmissä. Useimmat haittavaikutukset olivat ohimeneviä ja vaikeusasteeltaan lieviä tai kohtalaisia. Yleisiä (>1/100, <1/10) palivitsumabiryhmässä ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat kuume (2,7 %), pistokohdan reaktiot (2,7 %) ja hermostuneisuus (2,3 %). Harvinaisempia (>1/1000, <1/100) ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat: Hengitystiet: ylähengitystieinfektio (0,4 %), nuha (0,3 %), yskä (0,3 %), hengityksen vinkuna (0,3 %). Hematologiset: leukopenia (0,3 %) Iho ja apuelimet: ihottuma (0,9 %) Ruoansulatuskanava: ripuli (0,9 %), oksentelu (0,3 %) Muut: ASAT-arvon nousu (0,4 %), ALAT-arvon nousu (0,3 %), poikkeavat maksan toimintakokeet (0,3 %), virusinfektio (0,2 %), kipu (0,2 %). Lääketieteellisesti tärkeitä eroja ei havaittu eri elinjärjestelmien haittavaikutuksissa eikä evaluoitaessa lapsia alaryhmissä kliinisen kategorian, sukupuolen, iän, syntymäiän, maan, rodun/etnisen taustan tai kvartiilin seerumin palivitsumabipitoisuuden suhteen. Merkitsevää eroa turvallisuusprofiilissa ei havaittu verrattaessa lapsia, joilla ei ollut aktiivista RSV-infektiota ja lapsia, jotka olivat sairaalahoidossa RSV-infektion vuoksi. Pysyvä palivitsumabin käytön keskeyttäminen haittavaikutusten vuoksi oli harvinaista (0,2 %). Kuolemat tasapainotettiin integroitujen plasebo- ja palivitsumabiryhmien kesken eivätkä ne liittyneet lääkitykseen. Ihmisen antihumaanivasta-ainevaste (HAHA): Palivitsumabivasta-aineita havaittiin noin 1 %:lla potilaista ensimmäisen hoitokuurin aikana. Se oli ohimenevää, matalatitteristä ja meni ohi jatkuvasta käytöstä huolimatta (ensimmäinen ja toinen kausi) eikä sitä voitu todeta 55/56 lapsella toisen kauden aikana (mukaanlukien ne 2, joilla titteri todettiin ensimmäisen kauden aikana). Siksi HAHA-vasteella ei näytä olevan kliinistä merkitystä. 4.9 Yliannostus Kliinisissä tutkimuksissa kolme lasta sai yli 15mg/kg:n yliannoksen. Annokset olivat 20,25 mg/kg, 21,1 mg/kg ja 22,27 mg/kg. Mitään lääketieteellisiä seurauksia ei todettu. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Lääkeryhmä: Systeemiset viruslääkkeet; ATC-koodi J05 4

5 Palivitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine (IgG 1κ ), joka kohdistuu RS-viruksen fuusioproteiinin A-antigeeniosan epitooppia vastaan. Tämä humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine sisältää ihmisen (95 %) ja hiiren (5 %) vasta-ainejaksoja. Sillä on potentti neutraloiva ja fuusiota estävä vaikutus RSV-alatyyppeihin A ja B. Noin 30 μg/ml:n palivitsumabipitoisuudella seerumissa on puuvillarottamallissa osoitettu RS-viruksen replikaation keuhkoissa vähenevän 99 %. Kliiniset tutkimukset Plasebokontrolloidussa tutkimuksessa, jossa tutkittiin RSV-profylaksia lapsella (1 002 Synagis, 500 lumelääke), viisi kuukausittaista annosta (15 mg/kg) vähensi RSV-infektion vuoksi sairaalahoitoon joutumista 55 prosentilla (p<0,001). RSVpotilaiden sairaalahoitoprosentti oli 10,6 % plaseboryhmässä. Tällä perusteella absoluuttinen riskin väheneminen (ARR) on 5,8 %, mikä merkitsee, että yhden sairaalaan joutumisen estämiseksi on hoidettava 17 lasta (NTT). RSV-taudin vaikeusaste palivitsumabiprofylaksista huolimatta sairaalaan joutuneilla lapsilla tehohoitopäivinä 100 lasta kohti laskettuna ja mekaanisen ventilaation tarpeena 100 lasta kohti ei muuttunut. Hiljattain päättyneessä ylläolevaan pivotaalitutkimukseen osallistuneilla 88 lapsella tehdyssä tutkimuksessa palivitsumabia annettiin toisen RSV-kauden ajan. Kaikkiaan 56 potilasta oli saanut palivitsumabia pivotaalitutkimuksessa, kun taas 32 potilasta oli saanut pivotaalitutkimuksessa plaseboa ja sai palivitsumabia tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Immunogeenisuudessa ei havaittu eroja. 5.2 Farmakokinetiikka Tutkimuksissa, joihin osallistui aikuisia vapaaehtoisia, palivitsumabilla oli samanlainen farmakokineettinen profiili kuin ihmisen IgG 1 -vasta-aineella jakautumistilavuuden (keskiarvo 57 ml/kg) ja puoliintumisajan (keskiarvo 18 päivää) osalta. Lapsia koskevissa tutkimuksissa palivitsumabin puoliintumisajan keskiarvo oli 20 päivää ja kuukausittaisten lihaksensisäisten annosten ollessa 15 mg/kg 30 päivän keskipitoisuus seerumissa alimmillaan ensimmäisen injektion jälkeen oli noin 40 μg/ml, toisen injektion jälkeen noin 60 μg/ml ja kolmannen ja neljännen injektion jälkeen noin 70 μg/ml. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Kerta-annostutkimuksia on tehty makakiapinoilla (maksimiannos 30 mg/kg), kaniineilla (maksimiannos 50 mg/kg) sekä rotilla (maksimiannos 840mg/kg). Mitään merkittäviä havaintoja ei tehty. Tutkimukset jyrsijöistä eivät osoittaneet RS-virusten monistumisen lisääntyvän eikä RSV-infektio aiheuttanut elimistössä muutoksia eikä palivitsumabiin liittyen havaittu virusmutanttien kehittymistä valituissa koeolosuhteissa. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet 5

6 Kuiva-aine: Histidiini, glysiini, mannitoli. Injektionesteisiin käytettävä vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Palivitsumabia ei tule sekoittaa mihinkään muuhun lääkkeeseen eikä liuottimeen kuin injektionesteisiin käytettävään veteen. 6.3 Kestoaika 2 vuotta Liuos: Käytettävä kolmen tunnin sisällä liuottamisesta. 6.4 Säilytys Kuljetus ja säilytys 2 C - 8 C:ssa. Ei saa jäätyä. Säilytettävä alkuperäispakkauksessaan. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko Synagis injektiokuiva-aine: kirkas, väritön tyypin I lasi-injektiopullo, jossa on tulppa ja sinetti. Injektionesteisiin käytettävä vesi: kirkas, väritön tyypin I lasiampulli, jossa 1 ml injektionesteisiin käytettävää vettä. Pakkauksessa yksi injektiopullo Synagis injektiokuiva-ainetta ja yksi ampulli injektionesteisiin käytettävää vettä. 6.6 Käyttöohjeet 0,6 ml injektionesteisiin käytettävä vesi lisätään HITAASTI injektiopullon sisäseinää pitkin vaahtoamisen välttämiseksi. Veden lisäämisen jälkeen injektiopulloa kallistetaan hiukan ja pyöritetään varovasti noin 30 sekuntia. EI SAA RAVISTAA. Palivitsumabiliuoksen tulee antaa seistä huoneenlämmössä vähintään 20 minuuttia, kunnes liuos on kirkasta. Palivitsumabiliuos ei sisällä säilöntäainetta ja se tulee käyttää kolmen tunnin sisällä liuottamisesta. Käyttämättä jäänyt liuos tulee hävittää. Suosituksen mukaan valmistetun liuoksen lopullinen pitoisuus on 100 mg/ml. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Abbott Laboratories, Limited Queenborough, Kent ME11 5EL Yhdistynyt kuningaskunta 6

7 8. MYYNTILUVAN NUMERO 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 7

8 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Synagis, 100 mg, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 100 mg palivitsumabia. Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Synagis on tarkoitettu estämään vakavia RS-viruksen (RSV) aiheuttamia sairaalahoitoa vaativia alahengitystieinfektioita lapsilla, jotka ovat syntyneet korkeintaan 35-viikkoisina ja ovat RSV-kauden alkaessa alle 6 kuukauden ikäisiä, tai alle 2-vuotiailla lapsilla, jotka ovat tarvinneet hoitoa bronkopulmonaarisen dysplasian vuoksi viimeisten 6 kuukauden aikana. 4.2 Annostus ja antotapa Suositusannos Palivitsumabin suositusannostus on 15 mg painokiloa kohti kerran kuukaudessa niin kauan kun RSV-infektion riski on olemassa. Mikäli mahdollista, ensimmäinen annos tulee antaa ennen RSV-kauden alkua. Seuraavat annokset tulee antaa kuukausittain läpi infektiokauden. Tietoa yli 5 injektiosta yhden kauden aikana ei ole. Jotta uudelta sairaalahoidolta vältyttäisiin, on suositeltavaa, että lapset, jotka saavat palivitsumabia ja joutuvat sairaalaan RSV-infektion vuoksi, jatkavat palivitsumabiannoksen ottamista kuukausittain läpi RSV-kauden. Antotapa Palivitsumabiannostus on 15 mg painokiloa kohti lihakseen kerran kuukaudessa, mieluiten reiden etu-sivuosaan. Pistosta ei tule antaa jatkuvasti pakaralihakseen, sillä tämä saattaa vahingoittaa iskiashermoa. Injektion antamisessa tulee noudattaa normaalia aseptista tekniikkaa. Yli yhden millilitran injektiot tulee antaa jaettuina annoksina. Synagisin käyttöönvalmistusta koskevat tiedot ks. kohta 6.6 Käyttö- ja käsittelyohjeet. 4.3 Vasta-aiheet 8

9 Palivitsumabi on kontraindisoitu potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä palivitsumabille tai jollekin valmisteen aineosalle (ks. kohta 6.1 Apuaineet) tai jollekin muulle humanisoidulle monoklonaaliselle vasta-aineelle. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Tietoa yli 5 Synagis-injektiosta yhden kauden aikana ei ole. Tietoa lapsista, joilla on synnynnäinen sydänvika, ei ole. Anafylaktisia reaktioita ei todettu kliinisissä tutkimuksissa, jotka koskivat palivitsumabia saavia aikuisia koehenkilöitä ja lapsia, mutta proteiinien kuten palivitsumabin injisointiin voi liittyä allergisen ja anafylaktisen reaktion riski. Lääkitys vaikeiden yliherkkyysreaktioiden hoitamiseksi on oltava saatavilla välittömästi proteiinien antamisen jälkeen. Akuutti infektio tai kuumesairaus saattaa siirtää palivitsumabin käytön aloittamista, ellei palivitsumabin käyttämättä jättäminen ole hoitavan lääkärin mielestä suurempi riski. Lievä kuumesairaus, kuten lievä ylähengitystietulehdus, ei tavallisesti vaikuta palivitsumabin käyttöön. Kuten muutkin lihaksensisäiset injektiot palivitsumabi tulee injisoida varoen, jos potilaalla on trombosytopenia tai jokin hyytymishäiriö. Palivitsumabin kerta-annosinjektiopullo ei sisällä säilöntäainetta. Injektio tulee antaa kolmen tunnin sisällä liuottamisesta. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Muodollisia lääkeinteraktiotutkimuksia ei ole tehty, mutta tähän mennessä ei mitään yhteisvaikutuksia ole kuvattu. Kolmannen vaiheen tutkimuksissa tavalliset lasten rokotukset, influenssarokotteen, bronkolyyttejä tai kortikoidia plasebo-saaneiden ja palivitsumabiryhmän potilaiden osuudet olivat samanlaiset eikä haittavaikutusten lisääntymistä näitä lääkkeitä saavilla potilailla havaittu. Koska monoklonaalinen vasta-aine on RSV-spesifinen, palivitsumabin ei odoteta vaikuttavan rokotteiden immuunivasteeseen. 4.6 Raskaus ja imetys Ei oleellinen. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei oleellinen. 4.8 Haittavaikutukset 9

10 Lapsilla tehdyissä profylaktisissa tutkimuksissa ilmoitetut haittavaikutukset (ADS) olivat samanlaisia plasebo- ja palivitsumabiryhmissä. Useimmat haittavaikutukset olivat ohimeneviä ja vaikeusasteeltaan lieviä tai kohtalaisia. Yleisiä (>1/100, <1/10) palivitsumabiryhmässä ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat kuume (2,7 %), pistokohdan reaktiot (2,7 %) ja hermostuneisuus (2,3 %). Harvinaisempia (>1/1000, <1/100) ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat: Hengitystiet: ylähengitystieinfektio (0,4 %), nuha (0,3 %), yskä (0,3 %), hengityksen vinkuna (0,3 %). Hematologiset: leukopenia (0,3 %) Iho ja apuelimet: ihottuma (0,9 %) Ruoansulatuskanava: ripuli (0,9 %), oksentelu (0,3 %) Muut: ASAT-arvon nousu (0,4 %), ALAT-arvon nousu (0,3 %), poikkeavat maksan toimintakokeet (0,3 %), virusinfektio (0,2 %), kipu (0,2 %). Lääketieteellisesti tärkeitä eroja ei havaittu eri elinjärjestelmien haittavaikutuksissa eikä evaluoitaessa lapsia alaryhmissä kliinisen kategorian, sukupuolen, iän, syntymäiän, maan, rodun/etnisen taustan tai kvartiilin seerumin palivitsumabipitoisuuden suhteen. Merkitsevää eroa turvallisuusprofiilissa ei havaittu verrattaessa lapsia, joilla ei ollut aktiivista RSV-infektiota ja lapsia, jotka olivat sairaalahoidossa RSV-infektion vuoksi. Pysyvä palivitsumabin käytön keskeyttäminen haittavaikutusten vuoksi oli harvinaista (0,2 %). Kuolemat tasapainotettiin integroitujen plasebo- ja palivitsumabiryhmien kesken eivätkä ne liittyneet lääkitykseen. Ihmisen antihumaanivasta-ainevaste (HAHA): Palivitsumabivasta-aineita havaittiin noin 1 %:lla potilaista ensimmäisen hoitokuurin aikana. Se oli ohimenevää, matalatitteristä ja meni ohi jatkuvasta käytöstä huolimatta (ensimmäinen ja toinen kausi) eikä sitä voitu todeta 55/56 lapsella toisen kauden aikana (mukaanlukien ne 2, joilla titteri todettiin ensimmäisen kauden aikana). Siksi HAHA-vasteella ei näytä olevan kliinistä merkitystä. 4.9 Yliannostus Kliinisissä tutkimuksissa kolme lasta sai yli 15mg/kg:n yliannoksen. Annokset olivat 20,25 mg/kg, 21,1 mg/kg ja 22,27 mg/kg. Mitään lääketieteellisiä seurauksia ei todettu. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Lääkeryhmä: Systeemiset viruslääkkeet; ATC-koodi J05 10

11 Palivitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine (IgG 1κ ), joka kohdistuu RS-viruksen fuusioproteiinin A-antigeeniosan epitooppia vastaan. Tämä humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine sisältää ihmisen (95 %) ja hiiren (5 %) vasta-ainejaksoja. Sillä on potentti neutraloiva ja fuusiota estävä vaikutus RSV-alatyyppeihin A ja B. Noin 30 μg/ml:n palivitsumabipitoisuudella seerumissa on puuvillarottamallissa osoitettu RS-viruksen replikaation keuhkoissa vähenevän 99 %. Kliiniset tutkimukset Plasebokontrolloidussa tutkimuksessa, jossa tutkittiin RSV-profylaksia lapsella (1 002 Synagis, 500 lumelääke), viisi kuukausittaista annosta (15 mg/kg) vähensi RSV-infektion vuoksi sairaalahoitoon joutumista 55 prosentilla (p<0,001). RSVpotilaiden sairaalahoitoprosentti oli 10,6 % plaseboryhmässä. Tällä perusteella absoluuttinen riskin väheneminen (ARR) on 5,8 %, mikä merkitsee, että yhden sairaalaan joutumisen estämiseksi on hoidettava 17 lasta (NTT). RSV-taudin vaikeusaste palivitsumabiprofylaksista huolimatta sairaalaan joutuneilla lapsilla tehohoitopäivinä 100 lasta kohti laskettuna ja mekaanisen ventilaation tarpeena 100 lasta kohti ei muuttunut. Hiljattain päättyneessä ylläolevaan pivotaalitutkimukseen osallistuneilla 88 lapsella tehdyssä tutkimuksessa palivitsumabia annettiin toisen RSV-kauden ajan. Kaikkiaan 56 potilasta oli saanut palivitsumabia pivotaalitutkimuksessa, kun taas 32 potilasta oli saanut pivotaalitutkimuksessa plaseboa ja sai palivitsumabia tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Immunogeenisuudessa ei havaittu eroja. 5.2 Farmakokinetiikka Tutkimuksissa, joihin osallistui aikuisia vapaaehtoisia, palivitsumabilla oli samanlainen farmakokineettinen profiili kuin ihmisen IgG 1 -vasta-aineella jakautumistilavuuden (keskiarvo 57 ml/kg) ja puoliintumisajan (keskiarvo 18 päivää) osalta. Lapsia koskevissa tutkimuksissa palivitsumabin puoliintumisajan keskiarvo oli 20 päivää ja kuukausittaisten lihaksensisäisten annosten ollessa 15 mg/kg 30 päivän keskipitoisuus seerumissa alimmillaan ensimmäisen injektion jälkeen oli noin 40 μg/ml, toisen injektion jälkeen noin 60 μg/ml ja kolmannen ja neljännen injektion jälkeen noin 70 μg/ml. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Kerta-annostutkimuksia on tehty makakiapinoilla (maksimiannos 30 mg/kg), kaniineilla (maksimiannos 50 mg/kg) sekä rotilla (maksimiannos 840mg/kg). Mitään merkittäviä havaintoja ei tehty. Tutkimukset jyrsijöistä eivät osoittaneet RS-virusten monistumisen lisääntyvän eikä RSV-infektio aiheuttanut elimistössä muutoksia eikä palivitsumabiin liittyen havaittu virusmutanttien kehittymistä valituissa koeolosuhteissa. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet 11

12 Kuiva-aine: Histidiini, glysiini, mannitoli. Injektionesteisiin käytettävä vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Palivitsumabia ei tule sekoittaa mihinkään muuhun lääkkeeseen eikä liuottimeen kuin injektionesteisiin käytettävään veteen. 6.3 Kestoaika 2 vuotta Liuos: Käytettävä kolmen tunnin sisällä liuottamisesta. 6.4 Säilytys Kuljetus ja säilytys 2 C - 8 C:ssa. Ei saa jäätyä. Säilytettävä alkuperäispakkauksessaan. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko Synagis injektiokuiva-aine: kirkas, väritön tyypin I lasi-injektiopullo, jossa on tulppa ja sinetti. Injektionesteisiin käytettävä vesi: kirkas, väritön tyypin I lasiampulli, jossa 1 ml injektionesteisiin käytettävää vettä. Pakkauksessa yksi injektiopullo Synagis injektiokuiva-ainetta ja yksi ampulli injektionesteisiin käytettävää vettä. 6.6 Käyttöohjeet 1,0 ml injektionesteisiin käytettävä vesi lisätään HITAASTI injektiopullon sisäseinää pitkin vaahtoamisen välttämiseksi. Veden lisäämisen jälkeen injektiopulloa kallistetaan hiukan ja pyöritetään varovasti noin 30 sekuntia. EI SAA RAVISTAA. Palivitsumabiliuoksen tulee antaa seistä huoneenlämmössä vähintään 20 minuuttia, kunnes liuos on kirkasta. Palivitsumabiliuos ei sisällä säilöntäainetta ja se tulee käyttää kolmen tunnin sisällä liuottamisesta. Käyttämättä jäänyt liuos tulee hävittää. Suosituksen mukaan valmistetun liuoksen lopullinen pitoisuus on 100 mg/ml. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Abbott Laboratories, Limited Queenborough, Kent ME11 5EL Yhdistynyt kuningaskunta 12

13 8. MYYNTILUVAN NUMERO 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 13

14 LIITE II ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA JA BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA MYYNTILUVAN EHDOT 14

15 ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA JA BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite Boehringer Ingelheim Pharma KG D Biberach an der Riss Germany Valmistusluvan tai vastaavan on 1. tammikuuta 1998 myöntänyt Regierungspräsidium, Tübingen. Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite Abbott SpA I Campoverdi di Aprilia (Latina) Italia Valmistusluvan 14. toukokuuta 1998 myöntänyt Ministero della Sanità, Italia. MYYNTILUVAN EHDOT MYYNTILUVAN HALTIJAA KOSKEVAT TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET Lääkemääräys 15

16 LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 16

17 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 17

18 18

19 SYNAGIS 50 mg Ulkopakkauksen teksti SYNAGIS 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Palivitsumabi Reseptilääke Sisältö: 1 injektiopullo SYNAGIS 50 mg 1 ampulli injektionesteisiin käytettävä vesi 1 ml. EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE. Säilytettävä 2-8 ºC:ssa (jääkaapissa). EI SAA JÄÄTYÄ. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Lihakseen Liuota HITAASTI 0,6 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Pyöritä varovasti. ÄLÄ RAVISTA. Anna seistä 20 minuutin ajan. Käytettävä 3 tunnin sisällä liuottamisesta. Lisäohjeita valmistuksesta pakkausselosteessa. Yksi Synagis kerta-annosinjektiopullo sisältää: 50 mg palivitsumabia, histidiiniä, glysiiniä ja mannitolia. Ohjeen mukaan valmistetussa liuoksessa on 100 mg/ml palivitsumabia. Erä nro: Käyt. ennen: EU/0/00/000/000 Abbott Laboratories Ltd Queenborough Kent ME11 5EL Yhdistynyt kuningaskunta 19

20 SYNAGIS 50 mg Injektiopullon etiketti SYNAGIS 50 mg Palivitsumabi lihakseen Abbott Laboratories Ltd Queenborough Kent ME11 5EL Yhdistynyt kuningaskunta Erä nro Käyt. viim. 20

21 SYNAGIS 100 mg Ulkopakkauksen teksti SYNAGIS 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Palivitsumabi Reseptilääke Sisältö: 1 injektiopullo SYNAGIS 100 mg 1 ampulli injektionesteisiin käytettävä vesi 1 ml. EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE. Säilytettävä 2-8 ºC:ssa (jääkaapissa). EI SAA JÄÄTYÄ. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Lihakseen Liuota HITAASTI 1,0 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Pyöritä varovasti. ÄLÄ RAVISTA. Anna seistä 20 minuutin ajan. Käytettävä 3 tunnin sisällä liuottamisesta. Lisäohjeita valmistuksesta pakkausselosteessa. Yksi Synagis kerta-annosinjektiopullo sisältää: 100 mg palivitsumabia, histidiiniä, glysiiniä ja mannitolia. Ohjeen mukaan valmistetussa liuoksessa on 100 mg/ml palivitsumabia. Erä nro: Käyt. ennen: EU/0/00/000/000 Abbott Laboratories Ltd Queenborough Kent ME11 5EL Yhdistynyt kuningaskunta 21

22 SYNAGIS 100 mg Injektiopullon etiketti SYNAGIS 100 mg Palivitsumabi lihakseen Abbott Laboratories Ltd Queenborough Kent ME11 5EL Yhdistynyt kuningaskunta Erä nro Käyt. viim. 22

23 SYNAGIS Injektiopullon etiketin teksti 1 ml Injektionesteisiin käytettävä vesi Abbott Laboratories Ltd Erä nro Käyt. viim. 23

24 B. PAKKAUSSELOSTE 24

25 Hyvät lapsen vanhemmat, Lukekaa tämä esite huolellisesti, sillä se sisältää tärkeää tietoa teille ja lapsellenne. Lisätietoja saatte hoitavalta lääkäriltä tai apteekista. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Synagis 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten palivitsumabi KOOSTUMUS Mikä on valmisteen vaikuttava aine? Synagis-valmisteen vaikuttava aine on palivitsumabi, joka on monoklonaalinen vastaaine. Vasta-aineet ovat valkuaisaineita, jotka suojaavat tartunnoilta. Palivitsumabi on vasta-ainevalmiste, joka vaikuttaa nimenomaan RS-virukseen. Pakkauksessa yksi 50 mg:n injektiopullo palivitsumabia ja yksi ampulli injektionesteisiin käytettävää vettä. Mitä muuta Synagis sisältää? Se sisältää myös histidiiniä, glysiiniä ja mannitolia. MYYNTILUVAN HALTIJA Kuka vastaa Synagisin markkinoinnista? Abbott Laboratories, Limited Queenborough, Kent ME11 5 EL Yhdistynyt kuningaskunta VALMISTAJA Kuka vastaa Synagisin valmistuksesta? Abbott S.p.A. I Campoverde di Aprilia (Latina) Italia LÄÄKEMUOTO 25

26 Mitä Synagis on? Synagis on injektiokuvia-aine ja liuotin, liuosta varten. FARMAKOTERAPEUTTINEN RYHMÄ Synagis kuuluu viruslääkkeiden ryhmään. KÄYTTÖAIHEET Miksi lapselle tulisi antaa Synagis-valmistetta? Lapsenne kuuluu hengityselinten RS-virusinfektion (RSV, respiratory syncytial virus) riskiryhmään. RSV-tartunta saadaan yleensä talvella ja alkukeväästä. Virus voi aiheuttaa vakavan infektion lapsen keuhkoissa, jolloin lapsi tarvitsee sairaalahoitoa. Synagis on lääke, joka suojaa lasta tältä vakavalta tartunnalta. VASTA-AIHEET Milloin Synagis-valmistetta ei tule antaa lapselle? Synagis-valmistetta ei tule käyttää, jos lapsella on ollut allerginen reaktio samanlaiselle lääkkeelle tai jollekin Synagis-valmisteen sisältämälle aineelle (katso tuotteen täydellinen koostumus). KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET Millaisiin varotoimenpiteisiin tulee ryhtyä? Kertokaa lääkärille, jos lapsi ei voi hyvin. Synagis-valmisteen käyttöä saatetaan joutua siirtämään. Synagis annetaan yleensä pistoksena reisilihakseen. Kertokaa lääkärille, jos lapsella on jokin verenvuotohäiriö. MUUT LÄÄKEAINEET Onko muilla lääkeaineilla vaikutusta Synagis-valmisteen tehoon? Synagis-valmisteella ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Ilmoittakaa kuitenkin lääkärille kaikista lapsen käyttämistä lääkeaineista ennen Synagis-kuurin aloittamista. KÄYTTÖOHJEET Kuinka usein lapselle tulee antaa Synagis-valmistetta? Synagis-valmistetta tulee antaa lapselle 15 mg/kg kerran kuukaudessa niin kauan kuin RSV-infektion riski on olemassa. Lapsen suojaamiseksi on tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita valmisteen lisäannosten ottamisesta. Kuinka lapselle annetaan Synagis-lääkeannos? Vesi lisätään injektiopulloon ja noin 20 minuuttia sen jälkeen valmiste annetaan pistoksena lihakseen, yleensä reiden ulkosyrjään. ERITYISOHJEITA 26

27 Mitä tulee tehdä, jos lapsi sairastuu Synagis-lääkekuurin aikana? Jos lapsi sairastuu, ottakaa välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriin. Mitä tulee tehdä, jos lapselta jää Synagis-lääkeannos väliin? Jos lapselta jää pistos väliin, ottakaa yhteys hoitavaan lääkäriin niin pian kuin mahdollista. Yhden Synagis-injektion vaikutusaika on vain noin kuukausi, sen jälkeen tarvitaan uusi pistos. HAITTAVAIKUTUKSET Onko Synagis-valmisteella haittavaikutuksia? Synagis-valmisteen tavallisiin haittavaikutuksiin kuuluu kuumeilu, hermostuneisuus, pistoskohdan punoitus tai turvotus. Harvinaisempia ovat: nuhakuume, yskä, vuotava nenä, hengityksen vinkuna, oksentelu, ihottuma, ripuli, kipu, virusinfektio, valkosoluarvon lasku ja maksan toimintakokeiden muutokset. Mitä tulee tehdä, jos lapsella esiintyy haittavaikutuksia? Jos lapsella ilmenee Synagis-valmisteen käytön aikana haittavaikutuksia, ottakaa yhteys hoitavaan lääkäriin. Ilmoittakaa lääkärillenne myös sellaisista haittavaikutuksista, joita ei ole mainittu edellä. SÄILYTYS Missä Synagis-valmiste tulee säilyttää? Synagis-valmiste tulee säilyttää 2-8 C:ssa (jääkaapissa) käyttöön asti. Valmiste suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä alkuperäispakkauksessaan. Pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää ei saa ylittää. PAKKAUSSELOSTE TARKISTETTU VIIMEKSI 27

28 Lisätietoja tuotteesta saat ottamalla yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan: Belgique/België/Belgien Abbott SA Parc Scientifique Rue du Bosquet, 2 B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve Tel: Danmark Abbott Laboratories A/S Smakkedalen 6 DK-2820 Gentofte Tel: Deutschland Abbott GmbH Max-Planck-Ring 2 Delkenheim D Wiesbaden Tel: Ελλάς Abbott Laboratories (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 512 GR Αλιμος Αθήνα, Ελλάς Τηλ: +30 (0) España Abbott Laboratories, S.A. c/josefa Valcàrcel, 48 E Madrid Tel: + 34 (9) France Abbott France SA 12, rue de la Couture Silic 233 F Rungis Cedex Tel: + 33 (0) Ireland Abbott Laboratories (Ireland) Ltd 1 Broomhill Business Park Tallaght IRL - Dublin 24, Ireland Tel: Italia Luxembourg Abbott SA (se reférer à la Belgique) (zie België) Nederland Abbott B.V. Siriusdreef 51 NL-2132 WT Hoofddorp Tel: + 31 (0) Österreich Abbott GmbH Diefenbachgasse 35 A-1150 Wien Tel: Portugal Abbott Laboratóries, Ltda. Rua Cidade de Còrdova, 1-A Alfragide P-2720 Amadora, Portugal Tel: Suomi/Finland Finland OY Pihatörmä 1A FIN Espoo Tel: (0) Sverige Abbott Scandinavia AB Gårdsvägen 8/Box 509 S Solna Tel: + 46 (0) United Kingdom Abbott Laboratories Ltd Abbott House Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4XE Tel: + 44 (0)

29 Abbott SpA I Campoverde di Aprilia (Latina) Tel: + 39 (0)

30 [perforation to separate from patient information] OHJEET PISTOKSEN ANTAJALLE 0,6 ml injektionesteisiin käytettävää vettä lisätään HITAASTI injektiopullon sisäseinää pitkin vaahtoamisen välttämiseksi. Veden lisäämisen jälkeen injektiopulloa kallistetaan hiukan ja pyöritetään varovasti noin 30 sekuntia. EI SAA RAVISTAA. Palivitsumabiliuoksen tulee antaa seistä huoneenlämmössä vähintään 20 minuuttia, kunnes liuos on kirkasta. Palivitsumabiliuos ei sisällä säilöntäainetta ja se tulee käyttää kolmen tunnin sisällä liuottamisesta. Käyttämättä jäänyt liuos tulee hävittää. Palivitsumabia ei tule sekoittaa mihinkään muuhun lääkkeeseen eikä liuottimeen kuin injektionesteisiin käytettävään veteen. Palivitsumabi annetaan lihakseen kerran kuukaudessa, mieluiten reiden etusivuosaan. Pistosta ei tule antaa jatkuvasti pakaralihakseen, sillä tämä saattaa vahingoittaa iskiashermoa. Injektion antamisessa tulee noudattaa normaalia aseptista tekniikkaa. Yli yhden millilitran injektiot tulee antaa jaettuina annoksina. Kuukausiannos = [potilaan paino (kg) x 15 mg/kg 100 mg/ml palivitsumabia]. 30

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen Remicade-injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT TRIACELLUVAX on steriili yhdistelmärokote,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Peyona 20 mg/ml infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 20 mg kofeiinisitraattia (vastaten

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Desloratadine Actavis 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cayston 75 mg jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cayston sisältää atstreonaamilysiinia (muodostettu in situ

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ruconest 2100 U injektiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄ Yksi injektiopullo sisältää 2 100 yksikköä alfakonestaattia,

Lisätiedot

LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN LAUSUNTO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISESTÄ

LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN LAUSUNTO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISESTÄ The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN LAUSUNTO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISESTÄ CPMP/2831/03/fi EMEA/H/C/482 Lääkevalmiste Kauppanimi: Kansainvälinen yleisnimi: Lääkemuoto:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEEVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI imenrix, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa. Konjugoitu meningokokki A, C, W-135 ja Y rokote. 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tilavuus / antokerta

VALMISTEYHTEENVETO. Tilavuus / antokerta VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia. Yksi 50 ml:n infuusiopullo sisältää 500 mg parasetamolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 25 mg

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Abraxane 5 mg/ml, infuusiokuiva-aine, suspensiota varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi pullo sisältää 100 mg paklitakselia. Käyttövalmiiksi

Lisätiedot

Azzalure, 10 Speywood-yksikköä/0,05 ml, injektiokuiva-aine liuosta varten

Azzalure, 10 Speywood-yksikköä/0,05 ml, injektiokuiva-aine liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Azzalure, 10 Speywood-yksikköä/0,05 ml, injektiokuiva-aine liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tyypin A botuliinitoksiini * 10 Speywood-yksikköä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Iscover 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klopidogreelivetysulfaatti 97,875 mg (vastaa 75 mg klopidogreeliemästä)

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BCG Vaccine SSI, injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten.

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BCG Vaccine SSI, injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BCG Vaccine SSI, injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi aikuisille

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LeukoScan 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmisteyhdistelmä 99m Tc-leimatun LeukoScan:in valmistusta varten. Yksi 3 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa.

Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 120 mikrogrammaa metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini

Lisätiedot

- Tamiflu on tarkoitettu pandemian aikana alle 1 vuoden ikäisille lapsille influenssalle altistumisen jälkeiseen ehkäisyyn (ks. kohta 5.2).

- Tamiflu on tarkoitettu pandemian aikana alle 1 vuoden ikäisille lapsille influenssalle altistumisen jälkeiseen ehkäisyyn (ks. kohta 5.2). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tamiflu 6 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen ml valmista suspensiota sisältää oseltamiviirifosfaattia määrän, joka vastaa 6 mg

Lisätiedot

Nivolumabi on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla kiinanhamsterin munasarjasoluissa.

Nivolumabi on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla kiinanhamsterin munasarjasoluissa. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Constella 290 mikrog kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 290 mikrogrammaa linaklotidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. kohtalaisia tai syviä leveimmän hymyn aiheuttamia silmäkulman sivun juonteita (naururypyt)

VALMISTEYHTEENVETO. kohtalaisia tai syviä leveimmän hymyn aiheuttamia silmäkulman sivun juonteita (naururypyt) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VISTABEL, 4 Allergan-yksikköä/0,1 ml, injektiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tyypin A botuliinitoksiini 1 4 Allergan-yksikköä/0,1

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tamiflu 75 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kova kapseli sisältää 98,5 mg oseltamiviirifosfaattia vastaten 75 mg:aa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten. VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon.

Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recrea 50 mg/ml liuos iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 50 mg minoksidiiliä. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Liuos iholle.

Lisätiedot