Viides vallankumous liikenteessä tarvitaan uutta tiekarttaa liikennesuunnitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viides vallankumous liikenteessä tarvitaan uutta tiekarttaa liikennesuunnitteluun"

Transkriptio

1 Viides vallankumous liikenteessä tarvitaan uutta tiekarttaa liikennesuunnitteluun Liikenneteknologiassa tapahtuu 5. vallankumous itseohjautuvat eli autonomiset autot tulevat vääjäämättä, koska suuret muutosvoimat on valjastettu viemään asiaa eteenpäin. Syntyy mah-dollisuuksia ja haasteita liikennejärjestelmän uudistamiseen asteittain. Toinen muutostekijä on EU:n päästö- vähennystavoite: 40 % vuoteen 2030 mennessä. Energiankäyttöä liikenteessä on vähennettävä, koska päästöt syntyvät energiankäytöstä. Kolmas muutostekijä on nykyistä avoimempi liikennesuunnittelu. Julkisen vallan tietovarastot on avattava kaikkien tahojen ml. kansalaisten käyttöön ja alettava hyödyntää liikennejärjestelmän käyttäjien keräämää tietoa eli joukkoistamista. Näiden kolmen tekijän synnyttämistä mahdollisuuksista, haasteista ja edellyttämistä toimenpiteistä on aloitettava kehitys- ja valistustyö muutoksen toteuttamiseksi. Itseohjautuvien autojen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä päästöjen ja energiankäytön vähentämispakkoon on tartuttava vakavasti ja alettava suunnitella liikennejärjestelmän uudistusta avoimuusperiaatteella joukkoistamista käyttäen. Esityksessä rajaudutaan henkilöliikenteeseen ja tarkastellaan asiaa yksilöllisen ja joukkoliikenteen kannalta. Kirjoittajat esittävät näkemyksensä asiasta ja ajatuksia uudesta tiekartasta liikennesuunnittelujoille sekä haluavat esityksellään käynnistää keskustelun asiasta. Autojen itseohjautuvuus, energiakäytön ja päästöjen vähentäminen sekä uusi, avoimempi liikennesuunnittelu muuttavat liikennejärjestelmää Pyörän, purjeen, höyryveturin ja auton keksiminen ja kehittäminen merkitsivät neljää ensimmäistä vallankumousta liikenteessä. Kukin niistä vaikutti pitkään, mutta viides vallankumous tulee nopeasti, kun aikaperspektiivi on historiallinen. Muutostekijä 1 - autojen itseohjautuvuus. Autoista tulee autonomisia eli itseohjautuvia, tä-mä merkitsee viidettä vallankumousta liikenteessä. Annetaan määränpää ja sitten lähtökäsky. Tämän jälkeen auto ajaa itse ilman ohjaajaa määränpäähän turvallisesti ja joutuisasti. Kehitystä autojen itseohjautuvuuteen vievät eteenpäin kolme kehitysvoimaa : 1) suurkaupunkien olevat liikenneongelmat, 2) tietämyksen ja osaamisen nopea kasvu ratkaista ongelmia uudella tavalla sekä 3) suuret kehittämisresurssit ongelmien ratkaisemiseksi. Haasteet ovat suuria ja koskevat uuden ja alati kasvavan tietämyksen soveltamista käytäntöön järkevällä, taloudellisella ja turvallisella tavalla. Haasteet ovat globaalisia ja sisällöllisesti asenteita, lainsäädäntöä, standardointia sekä ihmisten, organisaatioiden ja yhdyskuntien toimintatapoja koskevia. Kaikki ovat kuitenkin voitettavissa ajan kanssa. Muutostekijä 2 - energiankäytön ja päästöjen vähentäminen liikenteessä tullee pakolliseksi. EU:n asettamat päästöjen vähennystavoitteet 40 % vuoteen 2030 mennessä merkitsevät sitä, että energiankäyttöä liikenteessä on vähennettävä, koska päästöt syntyvät energiankäytöstä. Autoteollisuus eri alueilla lainsäädännön velvoittamana - tuokin markkinoille energiaa vähän käyttäviä ajoneuvoja, kuva 1. Julkisen vallan tulee huolehtia 1) energiankäytön tehostamista ja uusiutuvien energialajien käytön lisäämistä 1

2 lainsäädännöstä ja sen valvonnasta, 2) monopolikseen varaamastaan väylien pidosta niin, ettei aiheudu energian tuhlausta ja päästöjä huonosta liikenteen sujuvuudesta ja väylien kunnosta ja 3) lopettaa energiatehottomien ja kannattamattomien ratkaisujen suunnittelu. Kuva 1. Henkilöaitojen energiankäytön kehitys ja ennuste vuoteen 2020 Kaupunki- ja taajama-alueilla, erityisesti sisääntulo-/ulosmenoväylillä liikenne ei suju hyvin. Nopeus on sahaavaa jarrutusta ja kiihdytystä, keskinopeus laskee, polttoainetta kuluu paljon, päästöjä syntyy ja kustannukset nousevat. On pienempi paha tunnustaa totuus kuin kierrellä sitä (Drux 1928). Liikenteen ohjauksen avulla voidaan parantaa liikenteen sujumista, kuva 2. Kuva 2. Sujuva liikenne säästää aikaa, energiaa, päästöjä ja kustannuksia: tulokset huonosta, kohtalaisesta ja ideaalisesta liikenteen sujuvuudesta 2

3 Tarvitaan uudenlaisia työkaluja osoittamaan, mikä ratkaisu vähentää eniten energiankäyttöä ja päästöjä: Ajoneuvodynamiikkaan, luonnonlakeihin perustuva simulointi liikennesuunnittelun työkaluna tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, nopeasti, luotettavasti ja pienin kustannuksin. Simuloinnin avulla voidaan tuottaa tietoa matka-ajoista, polttoaineenkulutuksesta, päästömääristä ja ajokustannuksista vaihtoehdoittain, kuva 2. Liikenteen huono sujuvuus merkitsee huonoa tehokkuutta ja kannattavuutta joukkoliikenne- ja tavarakuljetusyrityksille, kuva 3. Myös muilla osa-alueilla vaikutetaan energiankäyttöön ja päästöihin (väylien geometria ja erityisesti pystylinjaus, liittymät, liikenteen ohjaus ml. pysäköinnin ohjaus, joukkoliikenne ja liityntäliikenne). Kaupunkien tulisi aloittaa liikenteen energiankäytön ja päästöjen vähentämistalkoot tekemällä liikenteen sujuvuusmittauksia vilkkailla tie- ja katuosuuksilla. Potentiaaliset säästöt voidaan määrittää kuvan 2 tapaan ja perustella ehdotukset parantamistoimenpiteistä päättäjille. Kuva 3. Huono liikenteen sujuvuus lisää ajoaikaa, energiankäyttöä, päästöjä ja kustannuksia, mutta vähentää kuljetuksen tehokkuutta ja tuottaa lisää polttoaineveroa valtiolle Muutostekijä 3 - julkisen vallan liikennetietovarastojen avaaminen, liikennetiedonkeruun joukkoistaminen ja nykyistä avoimempi suunnittelu. Valtio kerää tieliikenteestä veroja noin 7 miljardia euroa, joista erityisveroja runsas 5 miljardia euroa, mutta käyttää tieliikenteeseen noin 2 miljardia euroa vuosittain. Valtio kerää myös tietoja väylistä ja liikenteestä. Valitettavasti alkuperäistiedot ovat ulkopuolisille vaikeasti saatavissa, osittain puutteellisia, virheellisiä ja lisäksi vaikeakäyttöisiä. Julkisen vallan keräämien tietojen tulee olla oikeita, tarkkoja, luotettavia sekä helposti ja ilmaiseksi saatavilla. Lisäksi tulee tarjota ilmaiset ohjelmat, joiden avulla tietoja voidaan helposti käyttää ja yhdistää muihin tietoihin. Vain siten ne palvelevat myös sidosryhmiä, liikenneväylien käyttäjiä ja kansalaisia yleensä. Myös suunnitelmat tulee sisällyttää tietokantaan, jotta niiden järkevyyttä voidaan tarkastella eri tahojen toimesta. Nykyinen ja varsinkin alati kehittyvä tietotekniikka mahdollistavat tämän. Lisäksi on alettava käyttää tiedonkeruun joukkoistamista, jolla liikennejärjestelmän käyttäjät välittävät tietoa epäkohdista ja ongelmista, liikenteensujuvuudesta, ym. ja mahdollisesti parannusehdotuksista. Nyky- ja varsinkin tuleva teknologia (älypuhelimet ja erikseen kehitetyt sovellukset) mahdollistavat sen ja lii- 3

4 kenteen sujuvuustiedon osalta jopa automaattisesti. On myös siirryttävä nykyistä avoimempaan liiken-nesuunnitteluun, jotta mahdollistetaan eri tahojen ja sidosryhmien tarpeiden huomioonotta-minen, hyvät ratkaisut ja estetään tarpeettomat ja kannattamattomat hankkeet. Mahdollisuudet, haasteet ja seuraukset keskisuurissa ja suurissa kaupungeissa Avoin liikennesuunnittelu ja liikennettä koskevien tietovarastojen saattaminen kaikkien käyttöön sekä tiedonkeruun joukkoistaminen ja automatisointi parantavat suunnitelmien käyttökelpoisuutta ja liikennejärjestelmän käytettävyyttä: Kun käyttäjät kohdatessaan ongelmia voivat välittää tietoa niistä sekä saavat tietoa ongelmien poistamisesta, kokevat he osallistuvansa yhdessä tekemiseen ja hyväksyvät helpommin parannukset. Se vie kehitystä eteenpäin ja luo yhdessä tekemisen meininkiä. Samalla paljastetaan kannattamattomat hankkeet sekä estetään niiden toteuttaminen. Miten asiassa edetään, vaatii pohdiskelua ja kehittämistyötä. Siihen pitäisi kiireesti ryhtyä ja varata kehittämistyöhön vuosittain esim. 1 o/oo tieliikenteeltä perittävistä erityisveroista (noin 5 M /a) ottaen huomioon, että jo nykyinen ja varsinkin kehittyvä tietotekniikka mahdollistaa tämän. Hyöty-kustannussuhde saattaisi nousta monikymmenkertaiseksi. Tietotekniikka tarjoaa mahdollisuuden järjestää matkat hallituiksi matkaketjuiksi eli kyy-diksi ovelta ovelle: Tietotekniikan käyttö yhdessä informaatiovarustettujen tai IO-autojen kanssa merkitsee sitä, että auto voidaan tilata käyttöön tarvittaessa, sitä ei tarvitse omistaa. Matka ovelta ovelle voidaan tilata kyytinä. Se toteutuu joko IO-autolla tai sen ja joukkoliiken-een yhdistelmänä. LVM:n Liikennelabra-hankkeessa on alettu v miettiä asiaa. Liityntäliikenne ja sen pysäköintimaksu kytkettävä joukkoliikenteen matkalipun hintaan tarvittaessa: Joukkoliikenne moninaistuu. Edelleen tarvitaan suurikapasiteettisia järjestelmiä (linja-autot ja pääkaupunkiseudun olemassa oleva raideliikenne), mutta IO-kutsuautojen osuus joukkoliikenteessä alkaa kasvaa 2020-luvulta alkaen. Tämän uuden joukkoliikenteen käyttö voi lisääntyä siksi, että se tarjoaa ovelta ovelle palvelua ja sen kustannukset vähenevät perinteiseen verrattuna. Kuljettajan palkan ja vakuutusten osuus vähenee ja kaluston pääomakustannukset per ajokm laskevat. Pitkämatkaiseen joukkoliikenteeseen (juna, linja-auto tai lentokone) ja sen lipun hintaan on kytkettävä tarpeen mukaan liitäntä-/syöttöliikenne molemmissa päissä. Hukkaraudan kuljettamista ja epätasaista nopeutta nykyisin, mitkä lisäävät energiankäyt-töä ja päästöjä, on vähennettävä. Jotta saataisiin muutosta, on aloitettava valistustyö ajo-neuvodynamiikan perusteista liikennesuunnittelijoille ja päätöksentekijöille. Liikenteen varaamat pysäköintialueet ml. kadunvarsipysäköintialueet sekä pysäköintitalot uuskäyttöön asteittain: Mainittujen alueiden ja paikkojen tarve vähenee asteittain. On alettava pohtia niiden uuskäyttöä ja asian huomioonottamista uusien alueiden suunnittelussa. IO-asumalähiöiden suunnittelu (4, 5, 6): Yliopistot voisivat aloittaa ideointityön. IO-autoja ympäri kaupunkeja vai vain muutamia IO-alueita sinne tänne? Väestö liikkuu ja matkustaa myös tulevaisuudessa. IO-kutsuautoja tulee olla saatavilla nopeasti tarvittaessa. Siksi IO-autoille on varattava tilaa eri puolilla kaupunkeja: vapautuvan kadunvarsipysä-köinnin tarjoamaa tilaa ja nykyisten taksiasemien alueita. Asiaan saattaa tulla uusia toiminta-malleja, kun käytetään tietotekniikan ja viestinnän tarjoamia mahdollisuuksia. Miten asiaa ratkaistaan älyä käyttäen ja tilaa säästäen sekä paljonko tilaa tarvitaan ja miten sijoitukset ratkaistaan, on yksi pohtimisen aihe. 4

5 Liityntäliikenne sekä autonomisten autojen ja pyöräilyn tarjoamat mahdollisuudet: Liityntäliikenne raideliikenteen ja perinteisen linja-autoliikenteen asemille ja pysäkeille helpottuu kutsuauton myötä: ei tarvita suuria alueita. Samalla on pohdittava, kuinka kutsuauton ja perinteisen joukkoliikenteen maksujärjestelmä integroidaan toisiinsa joustavaksi. VR:n kannattaa harkita aktiivista osallistumista kutsuautojen tarjontaan osana pitkämatkaista matkaketjua ja kehittää koko matkaketjuun ovelta ovelle -lippujärjestelmä ja siten varmistaa osuutensa säilyminen matkustajista. Pyöräilyä tulee edistää myös pelkästään liikunnallisista ja kansanterveydellisistä syistä. Perinteisen joukkoliikenteen asemille sekä työ-, ostos- ja harrastuspaikkojen pyöräreittejä ja -pysäköintiä on kehitettävä. Katuverkko ja liittymät: Katujen välityskyky kasvaa, koska IO-autot kulkevat tasaisella nopeudella kytkettyinä toisiinsa tietotekniikan avulla ja koska kadunvarsipysäköinnin vähentyessä tulee lisää tilaa liikenteelle. Liittymien liikenteenohjaus muuttuu. Perinteisten liikennevalojen merkitys vähenee, koska autot viestivät keskenään ja määrittävät toisilleen turvalliset ja sujuvat kulkuoikeudet liittymissä. Haasteet pienissä kaupungeissa: Haasteet pienissä kaupungeissa ovat osittain samanlaisia, mutta ratkaistavissa helpommin pienten kaupunkien oloihin ja vaatimuksiin soveltaen. Mitä seikkoja tulee liikennesuunnittelun tiekarttaan sisällyttää Suomen kaupungeissa? Taulukossa 1 esitetään esimerkkejä tehtävistä, mahdollisuuksista, toimenpiteistä, ajoituksesta ja toimijoista uuden tiekartan valmistelua varten. Taulukko 1. Toimenpiteitä ajoituksineen ja toimijoineen uuden tiekartan valmistelussa liikenteen suunnittelua varten Tehtävä Mahdollisuudet Toimenpiteet Ajoitus Toimijat Kehitystyö Toteutus Suunnittelukäytännön kehittä-minen Tieto liikenteestä kaikille tar- vitsijoille vapaasti. Tiedot monipuolisemmiksi, reaaliaikaiseksi ja helppokäyttöisemmiksi (kerroksellisuus) Avoin suunnittelu: eri käyttä-jätahojen tarpeiden huomioonottaminen ja yhteismeiningin aikaansaaminen. Liikennetedot avattava kaikille Tiedonkeruu reaaliaikaistettava ja joukkoistettava (käyttäjät ja yritykset mukaan) Avoimempaa suunnittelua ja käyttäjät mukaan. Tiedostojen kerroksellisuutta kehitettävä (käytettävyys ja havainnollisuus) Aloitettava/jatkettava nyt. Aloitettava/ jatkettava noin 5 vuoden nykyhetkestä lukien. LVM, LiVI ja Kuntaliitto sekä teleoperaattorit Energiankäytön te- Mahdollistaa paitsi ilmastonmuutoksen tor- Valistuskampanja energiankäy-tön määräytymi- Aloitettava nyt. Alettava toteuttaa LVM, LiVi ja Motiva 5

6 hostaminen ja päästöjen vähentäminen liikenteessä juntaa myös kustannusten vähentämistä sestä liikenteessä Hukkarauden kuljettamisen minmointi Liikenteen sujuvuuden parantaminen sisääntulo- /ulos-menoväylillä niin pian kuin mahdollista. Kaupungit Kotimaisten energialajien käytön edistäminen liikenteessä. TEM Joukkoliiken-teen uudistaminen Saumaton matkaketju IO-ajoneuvojen joukkoliikenne ovelta - ovelle Maankattava matkalippujär-jestelmä ottaen huomioon lii-tyntäliikenteen ja pysäköinnin sekä tietotekniikan hyväksikäytön Jatkettava kehi-tystyötä ja aletta-va ideointi IOautojen joukko- liikenteestä Välittömäs-ti ja IO-autojen jl:n osalta noin vuoden LVM, LiVi ja Kuntaliitto Kunnat IOautoasumalä-hiöiden uunnit-telu Tarjoaa ihmis- ja luonnonläheisen asumistavan Käynnistettävä asumalähiöiden uudistamisen ideointi Aloitettava nyt, erityisesti yliopistoissa Noin vuoden SisM ja Kuntaliitto Pysäköintialuei-den ja laitosten uusiokäyttö Vapautuu alueita uusiokäyttöön mm. kaupunkikeskustoissa Ideointi ja kehitystyö uusiokäytöstä Aloitettava noin 10 vuoden Käynnistettävä noin 20 vuoden SisM ja Kuntaliitto Lähteitä: /1/ Lin Jiang, The Energy Foundation, A special report on the carbon economy of the Economist, December 5 th 11 th /2/ Obama Administration Fuel Economy Standards 2025 in /3/ Tekniikka & Talous, uutiskirje /4/ alloybuild Shuffle City concept, /5/ The Straits Times, June 15, /6/ 6

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Liikenteen murros ja digitalisaatio

Liikenteen murros ja digitalisaatio Liikenteen murros ja digitalisaatio Think Tank Liikenteen murros ja digitalisaatio 04 ESIPUHE 24 MIKÄ RAJOITTAA? 05 THINK TANK JÄSENET 26 KUKA TUOTTAA PALVELUT? 06 LIIKENTEEN MURROKSET 28 VERKKOKAPASITEETTI

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

AiRRport- lentoasemakonsepti Suomen saavutettavuus uudelle tasolle Visio matkasta vuonna 2030

AiRRport- lentoasemakonsepti Suomen saavutettavuus uudelle tasolle Visio matkasta vuonna 2030 1 Smart mobility 1. Smart mobility AiRRport- lentoasemakonsepti Suomen saavutettavuus uudelle tasolle Toni Virkkunen, innovaatioyrittäjä ja ammattilentäjä Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen

Lisätiedot

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jarkko Rantala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE HELSINKI 2008 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi www.visili.fi PULTTI Ajankohtaiset

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi 6 Pysäköinti Autopysäköinnin mitä, missä, milloin Tuloksia Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksesta tutkija Kaisa Karhula Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto kaisa.karhula@tut.fi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

2 2006 Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä

2 2006 Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä 2 2006 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Turvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä Paikallisliikenne 2/2006 Sisältö Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot