Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto"

Transkriptio

1 LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ahonen, Mirva. Lapsi sairastaa syöpää. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla, Pieksämäki, syksy 2006, 43 s. 5 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia saamastaan hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Tavoitteena on kuvata, miten hengellinen tukeminen on toteutunut osastolla. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hengellistä tukemista voidaan kehittää hoitotyössä. Tutkimusaineisto kerättiin Kuopion Yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla lasten vanhemmilta kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake sisälsi 8 avointa kysymystä. Tutkimukseen vastasi 10 lasten vanhempaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan vanhempien kokemukset sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta ovat vähäisiä. Tärkeimpänä ja parhaana hengellisenä tukena vanhemmat ovat pitäneet ystäviltään saamaansa tukea ja muuta osaston ulkopuolelta tulevaa hengellistä tukea. Sairaanhoitajien antamasta hengellisestä tuesta tärkeimmäksi esille tulivat keskustelut. Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla hengellinen tukeminen palvelee riittävän hyvin vanhempien tarpeita. Vanhemmat pitivät sairaanhoitajia kiireisinä ja epäilivät hoitajien taitoja antaa hengellistä tukea. Hoitajille olisi tarpeellista järjestää täydennyskoulutusta hengellisestä tukemisesta. Vanhemmat toivoivat lisää keskusteluja myös lapsen sairauden myöhemmässä vaiheessa. Asiasanat: henkinen tuki; hoitotyö; sielunhoito; tutkimus; kvalitatiivinen tutkimus Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Ahonen Mirva, Child Has Cancer. Parents Experiences of Spiritual Support Given by Nurses in Pediatric Hematological and Oncological Diseases Ward of Kuopio University Hospital. Pieksämäki Autumn 2006, Language: Finnish, 43 pages, 5 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Unit, Degree in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Degree Programme in Nursing, Nurse. The aim of the study was to clarify parents experiences of spiritual support in pediatric hematological and oncological diseases ward of Kuopio University hospital. The aim of the study was to show how spiritual support is realized in the pediatric hematological and oncological diseases ward. Moreover this research was meant to clarify how spiritual support can be developed in nursing. This research material was collected from children s parents in pediatric hematological and oncological diseases ward of Kuopio University hospital from 24 th February to 12 th March. Questionnaire had 8 open questions. This research was answered by 10 children s parents. The Data was analyzed by using content analysis. According to the research parents experienced that nurses gave only minor spiritual support. The most important and the best spiritual support parents received from their friends and other support coming from outside the ward. The most important spiritual support from nurses was discussion. Spiritual support in pediatric hematological and oncological diseases ward of Kuopio University hospital meet the parents demands sufficiently. Children s parents think that nurses were busy and parents also doubted spiritual support skills of the nurses. Nurses would need more education about spiritual support. Parents hope that nurses will also discuss about children s diseases at later stage. Keywords: Spiritual Support; Nursing; Pastoral Care; Research; Qualitative Research Deposited: Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Unit Library

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO HENGELLISYYS HOITOTYÖSSÄ Hoitotyö, hengellisyys ja uskonnollisuus Sielunhoito ja diakoninen hoitotyö SAIRAANHOITAJA PERHEEN TUKENA Hengellinen tukeminen ja hengellisen hoitotyön malli Sairaanhoitaja hengellisen tuen antajana hoitotyössä Perhehoitotyö lasten veri- ja syöpätautien osastolla Kuopiossa TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat Kohderyhmä ja aineiston hankinta Aineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys TUTKIMUSTULOKSET Vanhempien kokemukset hengellisestä tuesta Vanhemmille tärkeä hengellinen tuki Hengellisen tuen kehittäminen osastolla POHDINTA Tulosten arviointia Johtopäätöksiä, tutkimuksen hyödyllisyys ja jatkotutkimusaiheet Oma ammatillinen kasvuni sairaanhoitajana...33 LÄHTEET...35 LIITTEET LIITE 1. Vanhempien kokemuksia hengellisestä tuesta lasten veri- ja syöpätautien osastolla...38 LIITE 2. Vanhemmille tärkeä hengellinen tuki...39 LIITE 3 Hengellisen tuen kehittäminen perhehoitotyössä lasten veri- ja syöpätautien osastolla...40

5 LIITE 4 Saatekirje...41 LIITE 5 Kyselylomake...42

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheeksi valitsin syöpää sairastavien lasten vanhempien kokemukset sairaanhoitajien antamasta hengellisestä tuesta. Rajasin aiheen käsittämään hengellisen tukemisen, koska sitä on tutkittu vähemmän kuin psyykkistä tukemista. Esimerkiksi Savelan (2000) tekemässä tutkimuksessa Syöpää sairastavien lasten perheiden selviytymisestä tulee esille psyykkinen tukeminen. Yksi syy sille, että hengellisyyttä on tutkittu hoitotyön näkökulmasta niukasti, voi olla hoitajien vähäinen mielenkiinto hengellisiä asioita kohtaan (Kuutamo-Marinov 1996, 9). Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti kiinnostukseni lasten hoitotyöhön. Tutkimus tukee omaa ammatillista kasvuani sairaanhoitajana perhehoitotyön näkökulmasta. Hoitotyössä hengellisten tarpeiden huomioiminen koetaan kuuluvan potilaan yksityisyyteen. Hoitohenkilökunnalle hengellisyyteen liittyvät kysymykset ovat usein outoja. Sairaanhoitajan kohdatessa potilaan tai omaisten hengellisiä tarpeita hänen tulee ottaa kantaa omaan maailmankatsomukseensa, hengellisyytensä ja ihmiskuvaansa. Hoitajan tarvitsee myös miettiä omia voimavarojaan ja haluaan vastata potilaan tai omaisen hengellisiin kysymyksiin. (Harju 2004, ) Vanhemmille lapsen syöpään sairastuminen on raskas kokemus. Vanhempien olisi tärkeä saada tietoa kaikista lapsen tutkimuksista ja toimenpiteistä. Riittävä tieto asioista on tärkeää vanhempien tukemisessa esimerkiksi hengellisesti. (Muurinen & Surakka 2001, 236.) Vanhemmat kaipaavat lapsen sairastuessa esimerkiksi sosiaalista, psyykkistä ja hengellistä tukea. Hengellisen tuen antaminen on monesti vähemmän huomioitua, eivätkä hoitajat välttämättä osaa antaa hengellistä tukea sitä kaipaaville. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten vanhemmat ovat kokeneet hengellisen tuen tarpeen, kun lapsi sairastaa syöpää. Tarkoituksena on myös selvittää, miten hengellinen tukeminen on toteutunut Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Syöpään sairastuneiden lasten perheiden hengellinen tukeminen on ajankohtainen aihe, kun pyritään kehittämään perhehoitotyötä ja vanhempien tukemista.

7 7 2 HENGELLISYYS HOITOTYÖSSÄ 2.1 Hoitotyö, hengellisyys ja uskonnollisuus Hengellisyys on jokaisen ihmisen yksityinen ja yksilöllinen asia, joka voi tulla ilmi vain ihmisen omilla ehdoilla. Yksilöllisyyteen liittyy näkymättömyys. Hengellisyydestä voi hoitajalle antaa vihjettä esimerkiksi potilaan pöydällä oleva Raamattu. (Kuutamo- Marinov 1996, ) Hengellisyys voi olla terveyden voimavara sairauden aikana (Kuutamo-Marinov 1996, 42 43). Hengellisyys on käsite, jota on vaikea määritellä tarkasti (Coyle 2001). Sitä on määritelty monin eri tavoin aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa. Hengellisyyttä pidetään kristinuskoon pohjautuvassa kulttuurissa synonyymina uskonnollisuudelle. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 190; Kuuppelomäki 2001a, ) Ihmisen hengellisyyteen liittyy merkittävänä osana kysymykset elämän tarkoituksesta, elämänhalusta ja tuonpuoleisuudesta (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ). Ihmisellä on fyysinen, sosiaalinen ja henkinen puoli. Ihmisen henkisyyteen kuuluu hänen arvonsa, vakaumuksensa ja sisäiset kokemuksensa. Hengellisyydeksi voidaan nimittää sitä aluetta ihmisen olemisessa, jossa hän kokee olevansa tekemisissä suuremman voiman kanssa. Kun ihminen itse tai joku hänen läheisensä sairastuu, esimerkiksi lapsi sairastuu syöpään, hengelliset kysymykset voivat muodostua tärkeiksi. Sairaus voi johtaa usein arvojen ja käsitysten uudelleen arviointiin. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 73.) Hengellisyys on osa potilaan tai läheisen itsetuntoa ja minuutta (Valopaasi 1996, 11). Ihmisen hengelliset tarpeet saattavat vahvistua, kun ihminen tuntee olonsa avuttomaksi (Kuutamo-Marinov 1996, 55). Hengelliset tarpeet on totuttu yleensä yhdistämään kuolevan potilaan hoitotyöhön, vaikka hengellisiä tarpeita kokevat monet elämän kriiseissä olevat potilaat tai omaiset (Valopaasi 1996, 10).

8 8 Hoitotyössä ei ole yhteistä määritelmä siitä, mitä hengelliset tarpeet, hengellisyys tai hengellinen hoito tarkoittavat potilaan ja perheen auttamisessa (Kuuppelomäki 2001a, 28 30). Hengellisen hoitotyön osa-aluetta käsittelevä tieto on melko vähäinen. Tietoperustan laajentaminen vaatii lisää tutkimuksia hoitajien ja potilaiden näkökulmasta. Tämänhetkisen tiedon perusteella pystytään kuitenkin sanomaan, että hoitajat kokevat velvollisuudekseen tukea potilasta myös hengellisissä kysymyksissä. Hoitajat kuitenkin pitävät taitojaan hengellisissä asioissa puutteellisina. Tämä voi johtua siitä, että hengelliset kysymykset käsittelevät asioita, joissa hoitaja helposti tuntee itsensä riittämättömäksi ja keskeneräiseksi. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 190.) Hoitotyön tavoitteena on kokonaisvaltainen huolenpito potilaasta ja hänen perheestään. Kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön sisältyy potilaan tai hänen perheensä hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Hengellisen huolenpidon sisällyttäminen osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä edellyttää valmiuksien luomista hoitajien koulutuksessa, potilaan tai omaisten hengellisten tarpeiden määrittämistä ja aihealueen tabuluonteen kyseenalaistamista. Huolimatta sairaanhoitajan omasta arvomaailmasta hoitotyössä tulisi tavoitella ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista. (Harju 2004, ) Hengellisyys hoitotyössä voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: hengellisyyteen sairaanhoitajan työssä, hengellisyyteen käsitteenä potilaan hoitotyössä ja potilaan/läheisen hengellisyyden kohtaamiseen. Sairaanhoitajan työssä hengellisyys koostuu kahdesta alaluokasta: hoitajan hengellisyydestä ja sairaalasta hengellisenä ympäristönä. (Kuutamo-Marinov 1996, 31.) Hengellisyyden huomioiminen hoitotyössä tuo esille elämän ja sairauden tarkoituksen pohtimisen. Hoitotyössä hengellisyyden huomioiminen on lähimmäisenrakkautta ja hoivaamista. (Harju 2004, ) Harjula (1994) on tutkinut, kuinka potilaiden uskonnollisuus mahdollistetaan sairaalassa potilaiden ja hoitajien kokemana. Tutkimukseen oli vastannut 18 potilasta ja 20 hoitajaa yhdestä eteläsuomalaisesta sairaalasta. Potilaat kokivat, että sairaalassa uskonnollisuuden mahdollistuminen oli vähäistä. Osalla potilaista ei ollut kokemuksia ollenkaan. Potilaat pitivät uskonnollisuutta tärkeänä asiana, joka antaa elämälle tarkoitusta, turvallisuutta ja toivoa.

9 9 Harjulan (1994) tutkimuksessa esille tuli, että potilaiden uskonnollisuus mahdollistui sairaalassa lähes yksinomaan, jos potilas itse teki aloitteen. Hoitajien mukaan potilaiden hengelliset tarpeet otetaan huomioon sairaalassa monipuolisesti. Hoitajat odottivat kuitenkin mieluimmin potilaalta aloitetta keskustella uskonnollisista asioista. Lappalainen (1998, 37) tuo esille kirjassaan, että potilaat ovat kokeneet hyvänä asiana, että hoitajilta voi saada tietoa hengellisistä asioista ja toiminnoista. Mitä pitempi hoitosuhde on, sitä enemmän potilaat haluavat turvautua hoitajaan ja purkaa hänelle ajatuksiaan. Vuonna 2003 uskonnonvapauslaki uudistettiin. Hoitotyössä uskonnonvapauslaki takaa oikeuden harjoittaa omaa uskontoaan, mutta antaa myös oikeuden olla osallistumatta uskonnollisiin toimintoihin. Potilaat ja hoitohenkilökunta tulevat eri uskonnollisista perinteistä. (Eskola 2005, 11.) 2.2 Sielunhoito ja diakoninen hoitotyö Räsäsen (2005) tutkimuksessa Sielunhoito selviytymisen tukena sairaudessa ja kriiseissä tuli esille, että hengelliselle tuelle ja keskusteluille olisi tarvetta enemmän terveydenhuollon potilaiden keskuudessa. Räsäsen tutkimus pohjautuu kyselyyn, johon vastasi 790 terveydenhuollonpalveluita käyttävää potilasta ja 200 hoitotyöntekijää. Tutkimuksessa kysyttiin, olisiko tarpeellista että terveydenhuollon opiskelijoiden koulutus sisältäisi sielunhoidon opintoja. Tutkimus toi esille, että tärkeää on hyvä yhteistyö hoitohenkilökunnan ja sairaalateologin välillä. Hoitohenkilökunnasta suurin osa tekee oman arvionsa mukaan normaalin hoitotyön ohella ajoittain sielunhoitoa potilaiden keskuudessa. Viidesosa hoitotyöntekijöistä oli sitä mieltä, että hengellistä tukea antaville keskusteluille ei ole käytännön hoitotyössä mahdollisuuksia. Suurin syy siihen on työilmapiirin kiireisyys. Räsäsen (2005, 19) tutkimuksessa tuodaan esille, että sielunhoitosuhteeseen hakeutumiseen liittyy jokin ihmisen elämässä oleva ongelma, asia, tapahtuma tai kriisi, josta hän haluaa keskustella luotettavan henkilön kanssa esimerkiksi sairaanhoitajan kanssa. Räsänen pohdiskelee tutkimuksessaan, voiko sielunhoito olla yksi terveydenhuollon potilaan selviytymiskeinoista elämän kriisitilanteessa tai hänen sairaudessaan.

10 10 Räsäsen (2005, 42 48) tutkimuksessa potilaat luonnehtivat sielunhoito- käsitettä esimerkiksi sanoin henkistä tukea, henkisen hyvinvoinnin huomioiminen, kuuntelua ja keskusteluja kriisissä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että potilaiden mielestä sielunhoito auttaa ihmistä selviytymään erilaisista elämän kriisitilanteista. Sielunhoidollisissa keskusteluissa potilaat haluaisivat jutella sairaudesta ja kuoleman kohtaamisesta. Sairaanhoitaja saattaa kohdata tilanteen, jossa potilas tarvitsee sielunhoitoa. Tällöin hoitaja on velvollinen antamaan sielunhoitoa tai järjestämään potilaalle muuta sielunhoidollista apua esimerkiksi pyytämällä paikalle sairaalateologi. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 73.) Sairaanhoitaja voi työskennellä sielunhoitajana myötäelävän ja ymmärtävän keskustelun avulla. Potilaan tai omaisten aktiivinen kuunteleminen on keskustelun pääasia. Kuuntelemalla hoitaja auttaa potilasta viipymään potilaan omissa hengellisissä kysymyksissä. Usein potilas ei tarvitse hoitajan näkemystä asioihin, vaan turvallista aitoa suhdetta, jossa on luvallista pohtia asioita. Potilaan tai omaisten kysymyksiin paneutuva ja tukea antava keskustelu ei ole riippuvainen sairaanhoitajan vakaumuksesta, vaan pikemminkin hoitajan taidoista olla hyvä kuuntelija. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 197.) Hoitajan tehtävänä on antaa tietoa mahdollisuuksista, joita hengellisten kysymysten hoidossa on. Hoitajan olisi tärkeä esimerkiksi tiedottaa hartauksista tai jumalanpalveluksista. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 197.) Sielunhoito voi tapahtua potilaille yhteisinä tilaisuuksina esimerkiksi jumalanpalveluksina tai hartaushetkinä. Sen ei tarvitse aina olla kahdenkeskisiä keskusteluja. (Eskola 2005, ) Diakoninen hoitotyö on hoitotyötä, joka saa arvosisältönsä kristillisestä ihmiskäsityksestä. Diakonista hoitotyötä toteuttava sairaanhoitaja käyttää hoitotieteen ja teologian tietoja työssään. Käsitteenä diakoninen hoitotyö on laajempi kuin hoitotyö. (Myllylä 2004, 44.) Kotisalon (2005) tutkimuksessa rukous on yksi osa diakonista hoitotyötä. Hoitotyön menetelmänä rukous on rakkauden osoittamista. Potilaalle tai omaiselle rukous voi luoda turvallisuutta. Rukoileminen voi toimia myös apuna hengelliseen kipuun. Rukous voi olla hiljaista esirukousta jonkin asian puolesta. Sen ei tarvitse olla suurieleistä ja äänekästä. (Harju 2004, )

11 11 Sairaanhoitajien olisi tärkeää kunnioittaa ja huomioida potilaiden tarve rukoilla. Hoitajan pitää sallia potilaan rukoilla itsekseen, mutta hän voi myös rukoilla potilaan puolesta tai potilaan kanssa. Rukouksissa tulee huomioida potilaalle tärkeät asiat. (Schnorr 1999, 48.) Kuuppelomäen (2001a, 28 30) tutkimuksen mukaan hoitajat rukoilivat harvoin syöpää sairastavien perheiden kanssa. Useissa syöpää sairastaville potilaille tehdyissä tutkimuksissa on tullut esille potilaiden aktiivinen rukoileminen (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 194). Hoitotyön tulee olla kokonaisvaltaista. Kokonaisvaltaisessa hoitotyössä potilaan hoitamisessa huomioidaan myös potilaan hengelliset tarpeet (Harju 2004, 30 32). Jotkut ihmiset tarvitsevat hengellistä tukea. Hengellisyys hoitotyössä on tärkeä käsite tämän työn kannalta. Sielunhoito ja diakoninen hoitotyö ovat hengellisen hoitotyön läheisiä käsitteitä.

12 12 3 SAIRAANHOITAJA PERHEEN TUKENA Hengellinen tukeminen rajataan tässä tutkimuksessa lasten vanhempien mahdollisuuteen harjoittaa omaa uskontoaan ja mahdollisuuteen saada hengellistä tukea sairaanhoitajilta tai sairaanhoitajien opastuksella. 3.1 Hengellinen tukeminen ja hengellisen hoitotyön malli Hengellinen tuki hoitotyössä keskittyy lähinnä uskonnon harjoittamisen tukemiseen (esimerkiksi mahdollistetaan papin tapaaminen ja hengellisiin tilaisuuksiin osallistuminen). Hengellisessä auttamisessa hoitohenkilökunnan keskeisiä yhteistyötahoja ovat sairaalateologit ja seurakuntien työntekijät. (Kuuppelomäki, 2001a, ) Omaisten tukemisen tulee perustua omaisten tarpeisiin ja tuen ajoituksen tulee olla oikea (Eriksson 2000, ). Hengellisen tuen tulee olla osana hoitotyötä. Potilas on hengellisen tuen saaja, mutta hoitajien antaman hengellisen tuen tulee hoitotyössä ulottua myös perheille, ystäville ja muille henkilöille. Jokainen henkilö, jolla on merkittävä rooli potilaan elämässä ja hoidossa, on mahdollinen hengellisen tuen tarvitsija. (Schnorr 1999, 46.) Hengellinen tuki hoitotyössä on enimmäkseen elämäntarkoituksesta keskustelemista ja uskonnon harjoittamisen tukemista (Harju 2004, 30 32). Hengellistä tukemista on omaisten tai läheisten mahdollisuus harjoittaa uskontoa, esimerkiksi osallistua hartaustilaisuuksiin. Hengellistä tukea on myös se, että ei ketään pakoteta olemaan uskonnollisissa tilaisuuksissa. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ) Schnorr (1988) on kehittänyt hengellisen hoitotyön ympyrämallin (kuvio 1.). Mallin tarkoitus on opastaa hoitajia hengellisessä tukemisessa. Tämän mallin mukaan potilaan hengellinen tukeminen voidaan jakaa kuuteen pääperiaatteeseen: hoitotyöhön, potilaan uskonnon kunnioittamiseen, kuuntelemiseen, intuitioon, varovaisuuteen ja emotionaaliseen tukemiseen. (Schnorr 1999, )

13 13 YMPÄRISTÖ Hengellisen hoitotyön vastaanottaja H O I T O T Y Ö hoitaminen intuitio vakaumus usko varovaisuus kuunteleminen emotionaalinen tuki P R O S E S S I Hengellisen hoitotyön toteuttaja KUVIO 1. Hengellisen hoitotyön ympyrämalli (Schnorr 1999, 47) Emotionaalisen tuen muodoista yleisimpiä ovat koskettaminen, kuunteleminen, lohduttaminen, rohkaiseminen, potilaan toivomusten huomioiminen, myötäeläminen ja läsnä oleminen (Kuuppelomäki 2001b, ). Emotionaalista tukea annettaessa hoitohenkilökunnan tulisi rohkaista omaisia tai perheenjäseniä puhumaan tunteistaan, mikäli omainen tuntee siihen tarvetta. Laadukkaaseen hoitoon kuuluu osana emotionaalinen tuki. (Lehto, Laitinen - Junkkari & Turunen 2000, ) 3.2 Sairaanhoitaja hengellisen tuen antajana hoitotyössä Sairaanhoitajan eettiset ohjeet edellyttävät hoitotyöltä ihmisarvon kunnioittamista ja tasapuolista kohtelua potilaan moraalisista, etnisistä tai uskonnollisista tekijöistä riippumatta. Sairaanhoitajan tulee ottaa huomioon potilaan arvot, tavat ja vakaumus. Poti-

14 14 laan tai omaisten hengellisiin kysymyksiin vastattaessa sairaanhoitajan tulee pohtia omia voimavarojaan ja haluaan vastata potilaan tai omaisen hengellisiin tarpeisiin. (Harju 2004, ) Hoitotyössä sairaanhoitajat unohtavat usein potilaiden ja omaisten hengelliset tarpeet (O`Brien 1992, 135). Hoitajan on tärkeää ymmärtää ihmisen hengellisyyttä ja uskonnollisuutta (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 73). Sairaanhoitajan toiminnassa potilaan tai omaisen hengelliseksi tukemiseksi voidaan erottaa seuraavat asiat: tiedon välittäminen, sielunhoito ja keskustelu, hengellisen asiantuntijan konsultoiminen, tilanteiden ja tilojen organisointi ja toiveiden toteuttaminen (kuvio 2). Potilaan tai vanhempien hengellisten tarpeiden tunnistaminen edellyttää hoitajalta herkkää kuuntelemista, omien havaintojen ilmaisemista ja tarkistamista, eli onko ymmärtänyt potilaan ajatuksia oikein. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 196.) hoitaja Hengellinen tuki potilas Kuuntelu Tulkinta Havainnointi Tarkistus Tiedon välitys Sielunhoito ja keskustelu Konsultointi Tilanteiden ja tilojen organisointi Toiveiden toteuttaminen KUVIO 2. Hoitajan toiminta potilaan hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa (Ikola & Kuuppelomäki 2000,198) Monet sairaanhoitajat epäröivät hengellisen tuen antamista, koska he eivät halua painostaa uskontoon. Varovaisuus on tärkeää hengellisessä tukemisessa (Schnorr 1999, 43,

15 15 49.) On tärkeää kuitenkin huomata, että kaikilla sairaanhoitajilla ei ole valmiuksia arvioida potilaan tai omaisten hengellisiä tarpeita (O Brien 1992, 125). Hoitaja on ihminen, joka ammattilaisena ja ihmisenä on sitoutunut tukemaan ja auttamaan potilasta (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 78). Sairaanhoitajan persoonalliselle kasvulle syöpää sairastavan potilaan tai hänen omaistensa hengellinen tukeminen on jatkuva haaste. Ammattitaitoinen hoitaja pystyy kohtaamaan potilaan tai omaiset niin, että keskeistä on potilaan tai omaisten ongelmat. Ammatillista osaamista on se, että hoitaja pystyy rohkeasti myöntämään oman riittämättömyytensä. Sairaanhoitaja voi tämäntyyppisissä tilanteissa selvittää, onko osastolla joku muu hoitaja, joka kykenisi vastaamaan potilaan hengellisiin tarpeisiin. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ) Sairaanhoitaja saattaa itsekin tarvita tukea, jotta hän voi vastata potilaan tai omaisten hengellisiin tarpeisiin. Hoitaja voi keskustella sairaalateologin kanssa omista keinoistaan ja mahdollisuuksistaan tukea potilasta hengellisesti. Hoitaja voi tarjota potilaalle mahdollisuutta tavata sairaalateologi. Vaativasta työstä potilaan auttajana selvitäkseen hoitaja voi tarvita säännöllistä työnohjausta. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 198.) Sairaanhoitajan omat kokemukset ja työssä kehittyminen tuo mukanaan valmiuksia ja voimavaroja kohdata potilaan hengelliset tarpeet. Hoitajan herkkyys helpottaa huomaamaan potilaan antamat vihjeet hengellisistä tarpeistaan. (Kuutamo-Marinov 1996, ) Kuuppelomäen (2001) tutkimuksesta tuli esille, että hoitajien mielestä potilaiden hengellisten tarpeiden tunnistaminen on vaikeaa. (Kuuppelomäki 2001a, 28 30). Potilaan tai omaisten hengelliset tarpeet tulevat usein sanattomina viesteinä. Tällainen tilanne vaatii sairaanhoitajalta kykyä lukea rivien välistä potilaan tai omaisten tarpeita. Sairaanhoitajan tulisi kuuntelemisen lisäksi rohkaista ja tukea potilasta tai omaista näyttämään tunteensa. Yksi tärkeimpiä sairaanhoitajan taitoja on potilaan tai omaisen kuunteleminen. Hoitajan on tärkeää olla myös aidosti läsnä. (Schnorr 1999, ) Hoitajan parhaita työvälineitä on hänen oma persoonallisuutensa. Hoitajan tulee olla ihmisenä aito. (Katajisto, Mäkinen & Välimäki 1999, 110.)

16 16 Hoitajalle potilaan hengellisestä hädästä saattaa viestiä potilaan levottomuus, ahdistuneisuus tai unettomuus (Ikola & Kuuppelomäki, 191). Hengellisen tuen antaja voi olla kuka tahansa hoitaja, joka on sitoutunut kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön ja jolla olla kiinnostusta, tietoa ja taitoa hengellisestä tukemisesta. (Schnorr 1999, 46.) Kuutamo-Marinovin (1996, 52 53) tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien mielestä oli tärkeä ottaa huomioon, millainen henkilö on paras tukemaan potilaasta hengellisissä kysymyksissä esimerkiksi sairauden yhteydessä. Parhaana apuna hengelliseen hätään voi olla henkilö, joka on ollut itse samanlaisessa elämäntilanteessa. Tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien yhteinen mielipide oli, että hengellisyyttä pitää tulkita potilaslähtöisesti. Sairaanhoitajat toivat myös esille, että omahoitaja ja hoitosuhde toimivat tärkeänä kanavana potilaan hengellisten tarpeiden käsittelyssä. Hoitavan vuorovaikutuksen tärkein väline on keskustelu. Jokainen sairaanhoitaja keskustelee hengellisistä asioista omista lähtökohdistaan. Ellei hoitaja ole itse kiinnostunut hengellisistä asioista, voi hänen olla vaikea opastaa toista ihmistä. (Eskola 2005, ) Hoitajan ja potilaan tai hänen läheisten välisen vuorovaikutuksen tulee olla sellaista, että se ei luo paineita kummallekaan osapuolelle puhua asioista. Hoitajan tulee voida olla tilanteessa omana itsenään vajavaisuuksineen. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 196.) Potilaan tai omaisten hengellisyyden kohtaaminen on kuuntelemista ja eläytymistä potilaan tai omaisten maailmaan ja heidän tunteisiinsa. Hoitajalta edellytetään tässä tilanteessa oman sisimmän hiljentämistä ja omien arvojen poissulkemista kuuntelemisen ajaksi. (Kuutamo-Marinov 1996, 51.) Kuunteleminen sisältää enemmän kuin pelkästään puhutut sanat. Se tuo mukanaan mahdollisuuden tutustua ihmiseen (Schnorr 1999, 49.) Kuunteleminen osoittaa myös, että sairaanhoitaja on kiinnostunut potilaasta itsestään. Myös hiljainen läsnäolo on kuuntelemista. (Kuutamo-Marinov 1996, 51.) Hoitajan on hyvä tarvittaessa antaa mahdollisuus perheen hiljentymiseen osastolla (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ). Kuuppelomäki (2001a, 28 30) on tutkinut hengellistä tukemista hoitotyössä. Syöpää sairastavan potilaan perheen tukemisesta tehtyyn tutkimukseen osallistui 166 hoitajaa kolmesta keskussairaalasta ja kahdesta yliopistollisesta keskussairaalasta. Tutkimustuloksista ilmenee, että alle puolet (47 %) hoitajista oli halukkaita tukemaan hengellisesti

17 17 syöpää sairastavan potilaan perhettä. Puolet hoitajista koki omaavansa hyvät valmiudet antaa hengellistä tukea potilaan perheelle. Kuuppelomäen (2001a, 28 30) tutkimuksesta selviää myös, että hoitajan ikä ja koulutus vaikuttivat hengellisen tuen antamiseen. Vanhemmat hoitajat tukivat useammin hengellisesti syöpää sairastavan potilaan perhettä. Tutkimuksessa selvitettiin myös esteitä hengellisen tuen annolle. Kaksi yleisintä esteitä hengellisen tuen annolle olivat: perheenjäsenet turvautuivat hengellisissä tarpeissaan muiden asiantuntijoiden puoleen (86 %) ja hoitajien ajan puute (70 %). Neljännes hoitajista pitivät esteenä hengellisen tuen annolle hengellisten asioiden etäisyyttä itselle. Harvoin esteenä hengellisen tuen annolle hoitajien mielestä oli oman uskonnollisen vakaumuksen puuttuminen ja epätietoisuus siitä, mitä hengelliset tarpeet tarkoittaa. Noin puolet vastanneista hoitajista (44 %) näki esteenä hengellisen tuen annolle tilojen puutteen. Katajiston, Mäkisen ja Välimäen (1999) tutkimuksessa tuli esille, että hoitajat tukivat hyvin vähän potilaiden omaisia hengellisesti. Hengellisen tuen vähäisyys nosti esille kysymyksen, missä määrin yksilön hengelliset tarpeet ovat esillä hoitotyössä ja hoitotieteen tutkimuksissa. Tulevaisuudessa tulee entistä avoimemmin pohtia hengellisyyttä ja hengellistä tukemista ja niiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Kuutamo-Marinovin (1996, 33) tutkimuksessa ilmenee, että sairaanhoitajat ovat kokeneet ammatillisen perehtymisen hengellisiin kysymyksiin riittämättömänä. Sairaanhoitajien koulutuksessa hengellisiä kysymyksiä ei ole käsitelty tarpeeksi tai jos hengellistä tukemista oli käsitelty, niin se on ollut pinnallista. Myös Kuuppelomäen (2001, 28 30) tutkimuksesta tuli esille, että hoitohenkilökunnalla on täydennyskoulutuksen tarve hengellisen tukemisen antamiseen. Voidaan ajatella, että täydennyskoulutus parantaisi hoitajien valmiuksia ja halukkuutta antaa hengellistä tukea. Käsiteltävinä aiheina täydennyskoulutuksissa voi olla esimerkiksi hengellisten tarpeiden ilmeneminen ja havaitseminen sekä erilaiset tavat auttaa potilasta ja perhettä hengellisesti. Suomalaisten tutkimusten mukaan 52 % hoitajista on arvioinut itsellään olevan puutteelliset valmiudet vastata potilaiden hengellisiin tarpeisiin (Katajisto, Mäkinen & Välimäki 1999). Lappalainen viittaa kirjassaan Ehditkö istua vierelläni? (1998) Parsen hoitotyön teoriaan, jossa huomioidaan ihmisen oma näkemys terveydestä. Hoitosuhteessa sairaanhoita-

18 18 jan tehtävä on olla aidosti läsnä eli potilasta kunnioitetaan, häneen suhtaudutaan ennakkoluulottomasti ja häntä kuunnellaan. Potilaalla tai potilaan läheisillä tulee olla oikeus elää omien arvojensa ja uskomustensa mukaan. Ihmisen omat hengelliset arvot tulee ottaa huomioon häntä hoidettaessa. Hoitajan omien arvostusten ei tule antaa vaikuttaa hoitotyössä potilaan tai omaisen kohtaamiseen. Parse korostaa inhimillisen vuorovaikutuksen merkitystä hoitotyössä. 3.3 Perhehoitotyö lasten veri- ja syöpätautien osastolla Kuopiossa Tämän tutkimuksen kannalta yksi keskeisin käsite on perhehoitotyö, koska lapsen vakava sairaus vaikuttaa koko perheen elämään. Tutkimukseen osallistuivat lasten vanhemmat. Lapsen sairastuessa syöpään ovat vanhemmat tärkeänä tukena lapsen sairaalassa oloaikana. Sairaan lapsen hoidossa sairaanhoitajan tulee ottaa huomioon myös perhe ja perheen tarpeet kuten hengellisen tuen tarve. Perhehoitotyön on tarkoitus tukea perheen voimavaroja itsehoitoperiaatetta unohtamatta (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, 27). Perheen huomioiminen tarkoittaa, että hoitaja tutustuu perheeseen ja lapseen. Perhehoitotyössä sairaanhoitaja perehtyy, millaisesta ympäristöstä perhe tulee. Yhden perheenjäsenen, esimerkiksi lapsen, sairastuminen vaikuttaa koko perheen arkielämään. Lapsen vaikea sairastuminen ja sairaalaan joutuminen aiheuttaa perheessä erilaisia tunteita. Perhe kokee useimmiten huolta, pelkoa ja syyllisyyttä. Vakavasti sairasta lasta ja hänen perhettään askarruttaa se, millaiset parantumismahdollisuudet lapsella on. Hyvän hoitamisen yhdeksi periaatteeksi on mainittu perhekeskeisyys. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, ) Lapsen syöpään sairastuminen aiheuttaa lapsen perheelle psyykkisen sokkitilan. Tunnetussa Cullbergin (1991) kriisiteoriassa kriisin kuuluu kolme vaihetta: sokkivaihe, reaktiovaihe ja uudelleen suuntautumisvaihe. Perheen saadessa tietää lapsen sairaudesta, alkaa sokkivaihe. Sokkivaiheessa perhe ei ota vastaa tietoa ja voi olla aggressiivinen hoitohenkilökuntaa kohtaan. Hoitajat antavat tässä vaiheessa perheelle tietoa asioista sen verran, minkä perhe pystyy ottamaan vastaan. Reaktiovaiheessa perhe pohtii, miksi juuri heidän lapsensa sairastui ja vanhemmat voivat myös syyllistää itseään. Tässä vai-

19 19 heessa hoitajat kertovat tarkkaan kaikista tutkimuksista ja pyrkivät poistamaan asiallisella tiedolla vanhempien syyllisyyden tunteita. Uudelleen suuntautumisvaiheessa perhe alkaa suunnitella tulevaisuutta ja pystyy jakamaan kokemuksiaan muiden perheiden kanssa. Hoitajien on tärkeää tukea perhettä uudelleen suuntautumisvaiheessa. Tukeminen on lähinnä psyykkistä tukemista, mikäli perhe haluaa hoitaja voi tukea heitä myös hengellisesti. (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ) Lillrank (1998) on tehnyt tutkimuksen, jossa selvitettiin miten lapsen sairastuminen syöpään vaikuttaa vanhempien kriisikokemukseen. Tutkimukseen oli osallistunut 32 perhettä. Tutkimuksessa tuli esille että, vanhemmat pitivät kriisistä selviämisen tärkeimpänä toimintastrategiana päivä kerrallaan elämistä. Perheen kannalta on tärkeää, että heillä on tarvitsemansa yhteys hoitohenkilökuntaan. Perheenjäsenet kaipaavat tietoa lapsen voinnista, hoidoista ja tutkimuksista. Perheitä tulisi tukea elämään niin normaalisti kuin senhetkinen elämäntilanne mahdollistaa. Perheen lapsen hoitoon osallistuminen ei tulisi olla pakonomaista, eikä osallistumisen lapsen hoitoon tulisi lähteä hoitohenkilökunnan tarpeista. Sairaalassa lapsen hoitoon osallistuminen tulisi lähteä vanhempien omasta tahdosta. (Paunonen & Vehviläinen- Julkunen 1999, ) Hoitaja voi vähentää vanhempien syyllisyyden ja avuttomuuden tunteita antamalla perheelle mahdollisuuden olla mukana lapsen hoidossa. Myös riittävä tieto asioista vähentää avuttomuutta ja syyllisyyttä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, ) Perheen selviytymistä auttaa realistinen toivo ja henkinen tuki (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ). Lasten veri- ja syöpätautien osastolla vaaditaan hoitajilta kykyä arvioida ja ymmärtää potilaan tai omaisten käyttäytymisen perusteella, missä selviytymisvaiheessa omaiset tai potilas on (Eriksson & Lauri 2000, 54). Hoitajan ensisijainen tehtävä on lievittää perheen pelkoja ja huolta asiallisella tiedolla. Omahoitaja myötäelää perheen kanssa lapsen sairauden eri vaiheissa. (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ) Omaisten ja potilaan keskeinen ongelma on, miten tulla toimeen sairauden kanssa ja mihin lopputulokseen hoidolla päästään (Eriksson & Lauri 2000, 61).

20 20 Sairaanhoitajan tulee syöpäosastoilla auttaa lasta ja hänen perhettään sopeutumaan sairauteen ja sairauden kanssa elämiseen. Perheen selviytymisen kannalta tärkeä on antaa henkistä tukea, realistista toivoa ja osoittaa lapselle välittävänsä. Mikäli lapsella on sisaruksia, omahoitajan tehtävänä olisi myös huolehtia heistä ja keskustella heidän kanssaan syövästä. (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ) Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla hoitotyön periaatteista keskeisiä ovat potilas- ja perhelähtöisyys, hoidon yksilöllisyys, jatkuvuus ja vastuullisuus. Vanhempien tukeminen ja ohjaus on erittäin tärkeää lapsen vakavan sairauden aikana. Vanhemmille mahdollistetaan tapaamiset sosiaalityöntekijän, lastenpsykiatrin, kuntoutusohjaajan ja muiden eritystyöntekijöiden, esimerkiksi sairaalapastorin kanssa. Lasten veri- ja syöpätautien osastolla työskentelee yksi erikoislääkäri, yksi erikoistuva lääkäri, osastonsihteeri, farmaseutti, osastonhoitaja, 13 sairaanhoitajaa, 5 lastenhoitajaa. Osaston moniammatilliseen työryhmään kuuluu lisäksi erityistyöntekijöitä kuten koulunkäyntiavustaja, sairaalapastori ja psykiatrinen sairaanhoitaja. (Riikonen 2003.) Leukemiat ja erilaiset kasvaimet ovat tyypillisimpiä hoidettavista sairauksista Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Lasten syöpätautien hoito voi vaatia pitkiä sairaalassa oloaikoja. Osastolla kiinnitetään huomiota lapsen ja perheen viihtymiseen. Lapsen ja perheen omia tapoja kunnioitetaan ja pyritään toteuttamaan osastolla. (Lastenklinikka, 2006.) Joka vuosi osastolle tulee noin 30 syöpään sairastunutta lasta. Vanhemmat ja lapsen sisarukset saavat olla mukana osastolla. Osastolla ei ole virallisia vierailuaikoja, mutta lapsipotilaiden infektioherkkyyden takia vierailijoiden tulee olla terveitä. Lapsilla mahdollistetaan koulukäynti sairaalassa. (Lastenklinikka, 2006.) Osastolla toteutetaan yksilövastuista hoitotyötä eli jokaisella lapsella/perheellä on 2 3 nimettyä omaa hoitajaa (Riikonen 2003). Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen avulla voidaan taata parhaiten potilaalle ja hänen omaisilleen laadukkaita, kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä hoitotyön palveluja. Omahoitajan osuus hoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu yksilövastuisessa hoitotyössä. (Mäkisalo 2003, )

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ Piritta Siika-aho g9699 Anne Kukkonen g9700 Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen, Oulu Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA analyysi hoitotyön kirjaamisesta naisten- ja lastentautien osastoilla Eija Hiittola Kaisa Karvinen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä 1 Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Suvi Pakarinen SAIRAANHOITAJIEN JA PERUSHOITAJIEN KOKEMUKSIA HILJAISEN RAPORTIN KÄYTÖSTÄ TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOILLA Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen RAKASTETTAVA PIENOKAINEN Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen Anni Hinssa Janni Hyvärinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta Ilkka Kähkönen ja Heikki Palosaari Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET Pekka Marttala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalialan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN Kaisu Ylikoski Opinnäytetyö syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Ylikoski, Kaisu.

Lisätiedot