Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto"

Transkriptio

1 LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ahonen, Mirva. Lapsi sairastaa syöpää. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla, Pieksämäki, syksy 2006, 43 s. 5 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia saamastaan hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Tavoitteena on kuvata, miten hengellinen tukeminen on toteutunut osastolla. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hengellistä tukemista voidaan kehittää hoitotyössä. Tutkimusaineisto kerättiin Kuopion Yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla lasten vanhemmilta kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake sisälsi 8 avointa kysymystä. Tutkimukseen vastasi 10 lasten vanhempaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan vanhempien kokemukset sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta ovat vähäisiä. Tärkeimpänä ja parhaana hengellisenä tukena vanhemmat ovat pitäneet ystäviltään saamaansa tukea ja muuta osaston ulkopuolelta tulevaa hengellistä tukea. Sairaanhoitajien antamasta hengellisestä tuesta tärkeimmäksi esille tulivat keskustelut. Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla hengellinen tukeminen palvelee riittävän hyvin vanhempien tarpeita. Vanhemmat pitivät sairaanhoitajia kiireisinä ja epäilivät hoitajien taitoja antaa hengellistä tukea. Hoitajille olisi tarpeellista järjestää täydennyskoulutusta hengellisestä tukemisesta. Vanhemmat toivoivat lisää keskusteluja myös lapsen sairauden myöhemmässä vaiheessa. Asiasanat: henkinen tuki; hoitotyö; sielunhoito; tutkimus; kvalitatiivinen tutkimus Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Ahonen Mirva, Child Has Cancer. Parents Experiences of Spiritual Support Given by Nurses in Pediatric Hematological and Oncological Diseases Ward of Kuopio University Hospital. Pieksämäki Autumn 2006, Language: Finnish, 43 pages, 5 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Unit, Degree in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Degree Programme in Nursing, Nurse. The aim of the study was to clarify parents experiences of spiritual support in pediatric hematological and oncological diseases ward of Kuopio University hospital. The aim of the study was to show how spiritual support is realized in the pediatric hematological and oncological diseases ward. Moreover this research was meant to clarify how spiritual support can be developed in nursing. This research material was collected from children s parents in pediatric hematological and oncological diseases ward of Kuopio University hospital from 24 th February to 12 th March. Questionnaire had 8 open questions. This research was answered by 10 children s parents. The Data was analyzed by using content analysis. According to the research parents experienced that nurses gave only minor spiritual support. The most important and the best spiritual support parents received from their friends and other support coming from outside the ward. The most important spiritual support from nurses was discussion. Spiritual support in pediatric hematological and oncological diseases ward of Kuopio University hospital meet the parents demands sufficiently. Children s parents think that nurses were busy and parents also doubted spiritual support skills of the nurses. Nurses would need more education about spiritual support. Parents hope that nurses will also discuss about children s diseases at later stage. Keywords: Spiritual Support; Nursing; Pastoral Care; Research; Qualitative Research Deposited: Diaconia University of Applied Sciences, Pieksämäki Unit Library

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO HENGELLISYYS HOITOTYÖSSÄ Hoitotyö, hengellisyys ja uskonnollisuus Sielunhoito ja diakoninen hoitotyö SAIRAANHOITAJA PERHEEN TUKENA Hengellinen tukeminen ja hengellisen hoitotyön malli Sairaanhoitaja hengellisen tuen antajana hoitotyössä Perhehoitotyö lasten veri- ja syöpätautien osastolla Kuopiossa TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat Kohderyhmä ja aineiston hankinta Aineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys TUTKIMUSTULOKSET Vanhempien kokemukset hengellisestä tuesta Vanhemmille tärkeä hengellinen tuki Hengellisen tuen kehittäminen osastolla POHDINTA Tulosten arviointia Johtopäätöksiä, tutkimuksen hyödyllisyys ja jatkotutkimusaiheet Oma ammatillinen kasvuni sairaanhoitajana...33 LÄHTEET...35 LIITTEET LIITE 1. Vanhempien kokemuksia hengellisestä tuesta lasten veri- ja syöpätautien osastolla...38 LIITE 2. Vanhemmille tärkeä hengellinen tuki...39 LIITE 3 Hengellisen tuen kehittäminen perhehoitotyössä lasten veri- ja syöpätautien osastolla...40

5 LIITE 4 Saatekirje...41 LIITE 5 Kyselylomake...42

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheeksi valitsin syöpää sairastavien lasten vanhempien kokemukset sairaanhoitajien antamasta hengellisestä tuesta. Rajasin aiheen käsittämään hengellisen tukemisen, koska sitä on tutkittu vähemmän kuin psyykkistä tukemista. Esimerkiksi Savelan (2000) tekemässä tutkimuksessa Syöpää sairastavien lasten perheiden selviytymisestä tulee esille psyykkinen tukeminen. Yksi syy sille, että hengellisyyttä on tutkittu hoitotyön näkökulmasta niukasti, voi olla hoitajien vähäinen mielenkiinto hengellisiä asioita kohtaan (Kuutamo-Marinov 1996, 9). Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti kiinnostukseni lasten hoitotyöhön. Tutkimus tukee omaa ammatillista kasvuani sairaanhoitajana perhehoitotyön näkökulmasta. Hoitotyössä hengellisten tarpeiden huomioiminen koetaan kuuluvan potilaan yksityisyyteen. Hoitohenkilökunnalle hengellisyyteen liittyvät kysymykset ovat usein outoja. Sairaanhoitajan kohdatessa potilaan tai omaisten hengellisiä tarpeita hänen tulee ottaa kantaa omaan maailmankatsomukseensa, hengellisyytensä ja ihmiskuvaansa. Hoitajan tarvitsee myös miettiä omia voimavarojaan ja haluaan vastata potilaan tai omaisen hengellisiin kysymyksiin. (Harju 2004, ) Vanhemmille lapsen syöpään sairastuminen on raskas kokemus. Vanhempien olisi tärkeä saada tietoa kaikista lapsen tutkimuksista ja toimenpiteistä. Riittävä tieto asioista on tärkeää vanhempien tukemisessa esimerkiksi hengellisesti. (Muurinen & Surakka 2001, 236.) Vanhemmat kaipaavat lapsen sairastuessa esimerkiksi sosiaalista, psyykkistä ja hengellistä tukea. Hengellisen tuen antaminen on monesti vähemmän huomioitua, eivätkä hoitajat välttämättä osaa antaa hengellistä tukea sitä kaipaaville. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten vanhemmat ovat kokeneet hengellisen tuen tarpeen, kun lapsi sairastaa syöpää. Tarkoituksena on myös selvittää, miten hengellinen tukeminen on toteutunut Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Syöpään sairastuneiden lasten perheiden hengellinen tukeminen on ajankohtainen aihe, kun pyritään kehittämään perhehoitotyötä ja vanhempien tukemista.

7 7 2 HENGELLISYYS HOITOTYÖSSÄ 2.1 Hoitotyö, hengellisyys ja uskonnollisuus Hengellisyys on jokaisen ihmisen yksityinen ja yksilöllinen asia, joka voi tulla ilmi vain ihmisen omilla ehdoilla. Yksilöllisyyteen liittyy näkymättömyys. Hengellisyydestä voi hoitajalle antaa vihjettä esimerkiksi potilaan pöydällä oleva Raamattu. (Kuutamo- Marinov 1996, ) Hengellisyys voi olla terveyden voimavara sairauden aikana (Kuutamo-Marinov 1996, 42 43). Hengellisyys on käsite, jota on vaikea määritellä tarkasti (Coyle 2001). Sitä on määritelty monin eri tavoin aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa. Hengellisyyttä pidetään kristinuskoon pohjautuvassa kulttuurissa synonyymina uskonnollisuudelle. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 190; Kuuppelomäki 2001a, ) Ihmisen hengellisyyteen liittyy merkittävänä osana kysymykset elämän tarkoituksesta, elämänhalusta ja tuonpuoleisuudesta (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ). Ihmisellä on fyysinen, sosiaalinen ja henkinen puoli. Ihmisen henkisyyteen kuuluu hänen arvonsa, vakaumuksensa ja sisäiset kokemuksensa. Hengellisyydeksi voidaan nimittää sitä aluetta ihmisen olemisessa, jossa hän kokee olevansa tekemisissä suuremman voiman kanssa. Kun ihminen itse tai joku hänen läheisensä sairastuu, esimerkiksi lapsi sairastuu syöpään, hengelliset kysymykset voivat muodostua tärkeiksi. Sairaus voi johtaa usein arvojen ja käsitysten uudelleen arviointiin. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 73.) Hengellisyys on osa potilaan tai läheisen itsetuntoa ja minuutta (Valopaasi 1996, 11). Ihmisen hengelliset tarpeet saattavat vahvistua, kun ihminen tuntee olonsa avuttomaksi (Kuutamo-Marinov 1996, 55). Hengelliset tarpeet on totuttu yleensä yhdistämään kuolevan potilaan hoitotyöhön, vaikka hengellisiä tarpeita kokevat monet elämän kriiseissä olevat potilaat tai omaiset (Valopaasi 1996, 10).

8 8 Hoitotyössä ei ole yhteistä määritelmä siitä, mitä hengelliset tarpeet, hengellisyys tai hengellinen hoito tarkoittavat potilaan ja perheen auttamisessa (Kuuppelomäki 2001a, 28 30). Hengellisen hoitotyön osa-aluetta käsittelevä tieto on melko vähäinen. Tietoperustan laajentaminen vaatii lisää tutkimuksia hoitajien ja potilaiden näkökulmasta. Tämänhetkisen tiedon perusteella pystytään kuitenkin sanomaan, että hoitajat kokevat velvollisuudekseen tukea potilasta myös hengellisissä kysymyksissä. Hoitajat kuitenkin pitävät taitojaan hengellisissä asioissa puutteellisina. Tämä voi johtua siitä, että hengelliset kysymykset käsittelevät asioita, joissa hoitaja helposti tuntee itsensä riittämättömäksi ja keskeneräiseksi. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 190.) Hoitotyön tavoitteena on kokonaisvaltainen huolenpito potilaasta ja hänen perheestään. Kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön sisältyy potilaan tai hänen perheensä hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Hengellisen huolenpidon sisällyttäminen osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä edellyttää valmiuksien luomista hoitajien koulutuksessa, potilaan tai omaisten hengellisten tarpeiden määrittämistä ja aihealueen tabuluonteen kyseenalaistamista. Huolimatta sairaanhoitajan omasta arvomaailmasta hoitotyössä tulisi tavoitella ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista. (Harju 2004, ) Hengellisyys hoitotyössä voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: hengellisyyteen sairaanhoitajan työssä, hengellisyyteen käsitteenä potilaan hoitotyössä ja potilaan/läheisen hengellisyyden kohtaamiseen. Sairaanhoitajan työssä hengellisyys koostuu kahdesta alaluokasta: hoitajan hengellisyydestä ja sairaalasta hengellisenä ympäristönä. (Kuutamo-Marinov 1996, 31.) Hengellisyyden huomioiminen hoitotyössä tuo esille elämän ja sairauden tarkoituksen pohtimisen. Hoitotyössä hengellisyyden huomioiminen on lähimmäisenrakkautta ja hoivaamista. (Harju 2004, ) Harjula (1994) on tutkinut, kuinka potilaiden uskonnollisuus mahdollistetaan sairaalassa potilaiden ja hoitajien kokemana. Tutkimukseen oli vastannut 18 potilasta ja 20 hoitajaa yhdestä eteläsuomalaisesta sairaalasta. Potilaat kokivat, että sairaalassa uskonnollisuuden mahdollistuminen oli vähäistä. Osalla potilaista ei ollut kokemuksia ollenkaan. Potilaat pitivät uskonnollisuutta tärkeänä asiana, joka antaa elämälle tarkoitusta, turvallisuutta ja toivoa.

9 9 Harjulan (1994) tutkimuksessa esille tuli, että potilaiden uskonnollisuus mahdollistui sairaalassa lähes yksinomaan, jos potilas itse teki aloitteen. Hoitajien mukaan potilaiden hengelliset tarpeet otetaan huomioon sairaalassa monipuolisesti. Hoitajat odottivat kuitenkin mieluimmin potilaalta aloitetta keskustella uskonnollisista asioista. Lappalainen (1998, 37) tuo esille kirjassaan, että potilaat ovat kokeneet hyvänä asiana, että hoitajilta voi saada tietoa hengellisistä asioista ja toiminnoista. Mitä pitempi hoitosuhde on, sitä enemmän potilaat haluavat turvautua hoitajaan ja purkaa hänelle ajatuksiaan. Vuonna 2003 uskonnonvapauslaki uudistettiin. Hoitotyössä uskonnonvapauslaki takaa oikeuden harjoittaa omaa uskontoaan, mutta antaa myös oikeuden olla osallistumatta uskonnollisiin toimintoihin. Potilaat ja hoitohenkilökunta tulevat eri uskonnollisista perinteistä. (Eskola 2005, 11.) 2.2 Sielunhoito ja diakoninen hoitotyö Räsäsen (2005) tutkimuksessa Sielunhoito selviytymisen tukena sairaudessa ja kriiseissä tuli esille, että hengelliselle tuelle ja keskusteluille olisi tarvetta enemmän terveydenhuollon potilaiden keskuudessa. Räsäsen tutkimus pohjautuu kyselyyn, johon vastasi 790 terveydenhuollonpalveluita käyttävää potilasta ja 200 hoitotyöntekijää. Tutkimuksessa kysyttiin, olisiko tarpeellista että terveydenhuollon opiskelijoiden koulutus sisältäisi sielunhoidon opintoja. Tutkimus toi esille, että tärkeää on hyvä yhteistyö hoitohenkilökunnan ja sairaalateologin välillä. Hoitohenkilökunnasta suurin osa tekee oman arvionsa mukaan normaalin hoitotyön ohella ajoittain sielunhoitoa potilaiden keskuudessa. Viidesosa hoitotyöntekijöistä oli sitä mieltä, että hengellistä tukea antaville keskusteluille ei ole käytännön hoitotyössä mahdollisuuksia. Suurin syy siihen on työilmapiirin kiireisyys. Räsäsen (2005, 19) tutkimuksessa tuodaan esille, että sielunhoitosuhteeseen hakeutumiseen liittyy jokin ihmisen elämässä oleva ongelma, asia, tapahtuma tai kriisi, josta hän haluaa keskustella luotettavan henkilön kanssa esimerkiksi sairaanhoitajan kanssa. Räsänen pohdiskelee tutkimuksessaan, voiko sielunhoito olla yksi terveydenhuollon potilaan selviytymiskeinoista elämän kriisitilanteessa tai hänen sairaudessaan.

10 10 Räsäsen (2005, 42 48) tutkimuksessa potilaat luonnehtivat sielunhoito- käsitettä esimerkiksi sanoin henkistä tukea, henkisen hyvinvoinnin huomioiminen, kuuntelua ja keskusteluja kriisissä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että potilaiden mielestä sielunhoito auttaa ihmistä selviytymään erilaisista elämän kriisitilanteista. Sielunhoidollisissa keskusteluissa potilaat haluaisivat jutella sairaudesta ja kuoleman kohtaamisesta. Sairaanhoitaja saattaa kohdata tilanteen, jossa potilas tarvitsee sielunhoitoa. Tällöin hoitaja on velvollinen antamaan sielunhoitoa tai järjestämään potilaalle muuta sielunhoidollista apua esimerkiksi pyytämällä paikalle sairaalateologi. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 73.) Sairaanhoitaja voi työskennellä sielunhoitajana myötäelävän ja ymmärtävän keskustelun avulla. Potilaan tai omaisten aktiivinen kuunteleminen on keskustelun pääasia. Kuuntelemalla hoitaja auttaa potilasta viipymään potilaan omissa hengellisissä kysymyksissä. Usein potilas ei tarvitse hoitajan näkemystä asioihin, vaan turvallista aitoa suhdetta, jossa on luvallista pohtia asioita. Potilaan tai omaisten kysymyksiin paneutuva ja tukea antava keskustelu ei ole riippuvainen sairaanhoitajan vakaumuksesta, vaan pikemminkin hoitajan taidoista olla hyvä kuuntelija. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 197.) Hoitajan tehtävänä on antaa tietoa mahdollisuuksista, joita hengellisten kysymysten hoidossa on. Hoitajan olisi tärkeä esimerkiksi tiedottaa hartauksista tai jumalanpalveluksista. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 197.) Sielunhoito voi tapahtua potilaille yhteisinä tilaisuuksina esimerkiksi jumalanpalveluksina tai hartaushetkinä. Sen ei tarvitse aina olla kahdenkeskisiä keskusteluja. (Eskola 2005, ) Diakoninen hoitotyö on hoitotyötä, joka saa arvosisältönsä kristillisestä ihmiskäsityksestä. Diakonista hoitotyötä toteuttava sairaanhoitaja käyttää hoitotieteen ja teologian tietoja työssään. Käsitteenä diakoninen hoitotyö on laajempi kuin hoitotyö. (Myllylä 2004, 44.) Kotisalon (2005) tutkimuksessa rukous on yksi osa diakonista hoitotyötä. Hoitotyön menetelmänä rukous on rakkauden osoittamista. Potilaalle tai omaiselle rukous voi luoda turvallisuutta. Rukoileminen voi toimia myös apuna hengelliseen kipuun. Rukous voi olla hiljaista esirukousta jonkin asian puolesta. Sen ei tarvitse olla suurieleistä ja äänekästä. (Harju 2004, )

11 11 Sairaanhoitajien olisi tärkeää kunnioittaa ja huomioida potilaiden tarve rukoilla. Hoitajan pitää sallia potilaan rukoilla itsekseen, mutta hän voi myös rukoilla potilaan puolesta tai potilaan kanssa. Rukouksissa tulee huomioida potilaalle tärkeät asiat. (Schnorr 1999, 48.) Kuuppelomäen (2001a, 28 30) tutkimuksen mukaan hoitajat rukoilivat harvoin syöpää sairastavien perheiden kanssa. Useissa syöpää sairastaville potilaille tehdyissä tutkimuksissa on tullut esille potilaiden aktiivinen rukoileminen (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 194). Hoitotyön tulee olla kokonaisvaltaista. Kokonaisvaltaisessa hoitotyössä potilaan hoitamisessa huomioidaan myös potilaan hengelliset tarpeet (Harju 2004, 30 32). Jotkut ihmiset tarvitsevat hengellistä tukea. Hengellisyys hoitotyössä on tärkeä käsite tämän työn kannalta. Sielunhoito ja diakoninen hoitotyö ovat hengellisen hoitotyön läheisiä käsitteitä.

12 12 3 SAIRAANHOITAJA PERHEEN TUKENA Hengellinen tukeminen rajataan tässä tutkimuksessa lasten vanhempien mahdollisuuteen harjoittaa omaa uskontoaan ja mahdollisuuteen saada hengellistä tukea sairaanhoitajilta tai sairaanhoitajien opastuksella. 3.1 Hengellinen tukeminen ja hengellisen hoitotyön malli Hengellinen tuki hoitotyössä keskittyy lähinnä uskonnon harjoittamisen tukemiseen (esimerkiksi mahdollistetaan papin tapaaminen ja hengellisiin tilaisuuksiin osallistuminen). Hengellisessä auttamisessa hoitohenkilökunnan keskeisiä yhteistyötahoja ovat sairaalateologit ja seurakuntien työntekijät. (Kuuppelomäki, 2001a, ) Omaisten tukemisen tulee perustua omaisten tarpeisiin ja tuen ajoituksen tulee olla oikea (Eriksson 2000, ). Hengellisen tuen tulee olla osana hoitotyötä. Potilas on hengellisen tuen saaja, mutta hoitajien antaman hengellisen tuen tulee hoitotyössä ulottua myös perheille, ystäville ja muille henkilöille. Jokainen henkilö, jolla on merkittävä rooli potilaan elämässä ja hoidossa, on mahdollinen hengellisen tuen tarvitsija. (Schnorr 1999, 46.) Hengellinen tuki hoitotyössä on enimmäkseen elämäntarkoituksesta keskustelemista ja uskonnon harjoittamisen tukemista (Harju 2004, 30 32). Hengellistä tukemista on omaisten tai läheisten mahdollisuus harjoittaa uskontoa, esimerkiksi osallistua hartaustilaisuuksiin. Hengellistä tukea on myös se, että ei ketään pakoteta olemaan uskonnollisissa tilaisuuksissa. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ) Schnorr (1988) on kehittänyt hengellisen hoitotyön ympyrämallin (kuvio 1.). Mallin tarkoitus on opastaa hoitajia hengellisessä tukemisessa. Tämän mallin mukaan potilaan hengellinen tukeminen voidaan jakaa kuuteen pääperiaatteeseen: hoitotyöhön, potilaan uskonnon kunnioittamiseen, kuuntelemiseen, intuitioon, varovaisuuteen ja emotionaaliseen tukemiseen. (Schnorr 1999, )

13 13 YMPÄRISTÖ Hengellisen hoitotyön vastaanottaja H O I T O T Y Ö hoitaminen intuitio vakaumus usko varovaisuus kuunteleminen emotionaalinen tuki P R O S E S S I Hengellisen hoitotyön toteuttaja KUVIO 1. Hengellisen hoitotyön ympyrämalli (Schnorr 1999, 47) Emotionaalisen tuen muodoista yleisimpiä ovat koskettaminen, kuunteleminen, lohduttaminen, rohkaiseminen, potilaan toivomusten huomioiminen, myötäeläminen ja läsnä oleminen (Kuuppelomäki 2001b, ). Emotionaalista tukea annettaessa hoitohenkilökunnan tulisi rohkaista omaisia tai perheenjäseniä puhumaan tunteistaan, mikäli omainen tuntee siihen tarvetta. Laadukkaaseen hoitoon kuuluu osana emotionaalinen tuki. (Lehto, Laitinen - Junkkari & Turunen 2000, ) 3.2 Sairaanhoitaja hengellisen tuen antajana hoitotyössä Sairaanhoitajan eettiset ohjeet edellyttävät hoitotyöltä ihmisarvon kunnioittamista ja tasapuolista kohtelua potilaan moraalisista, etnisistä tai uskonnollisista tekijöistä riippumatta. Sairaanhoitajan tulee ottaa huomioon potilaan arvot, tavat ja vakaumus. Poti-

14 14 laan tai omaisten hengellisiin kysymyksiin vastattaessa sairaanhoitajan tulee pohtia omia voimavarojaan ja haluaan vastata potilaan tai omaisen hengellisiin tarpeisiin. (Harju 2004, ) Hoitotyössä sairaanhoitajat unohtavat usein potilaiden ja omaisten hengelliset tarpeet (O`Brien 1992, 135). Hoitajan on tärkeää ymmärtää ihmisen hengellisyyttä ja uskonnollisuutta (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 73). Sairaanhoitajan toiminnassa potilaan tai omaisen hengelliseksi tukemiseksi voidaan erottaa seuraavat asiat: tiedon välittäminen, sielunhoito ja keskustelu, hengellisen asiantuntijan konsultoiminen, tilanteiden ja tilojen organisointi ja toiveiden toteuttaminen (kuvio 2). Potilaan tai vanhempien hengellisten tarpeiden tunnistaminen edellyttää hoitajalta herkkää kuuntelemista, omien havaintojen ilmaisemista ja tarkistamista, eli onko ymmärtänyt potilaan ajatuksia oikein. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 196.) hoitaja Hengellinen tuki potilas Kuuntelu Tulkinta Havainnointi Tarkistus Tiedon välitys Sielunhoito ja keskustelu Konsultointi Tilanteiden ja tilojen organisointi Toiveiden toteuttaminen KUVIO 2. Hoitajan toiminta potilaan hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa (Ikola & Kuuppelomäki 2000,198) Monet sairaanhoitajat epäröivät hengellisen tuen antamista, koska he eivät halua painostaa uskontoon. Varovaisuus on tärkeää hengellisessä tukemisessa (Schnorr 1999, 43,

15 15 49.) On tärkeää kuitenkin huomata, että kaikilla sairaanhoitajilla ei ole valmiuksia arvioida potilaan tai omaisten hengellisiä tarpeita (O Brien 1992, 125). Hoitaja on ihminen, joka ammattilaisena ja ihmisenä on sitoutunut tukemaan ja auttamaan potilasta (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 78). Sairaanhoitajan persoonalliselle kasvulle syöpää sairastavan potilaan tai hänen omaistensa hengellinen tukeminen on jatkuva haaste. Ammattitaitoinen hoitaja pystyy kohtaamaan potilaan tai omaiset niin, että keskeistä on potilaan tai omaisten ongelmat. Ammatillista osaamista on se, että hoitaja pystyy rohkeasti myöntämään oman riittämättömyytensä. Sairaanhoitaja voi tämäntyyppisissä tilanteissa selvittää, onko osastolla joku muu hoitaja, joka kykenisi vastaamaan potilaan hengellisiin tarpeisiin. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ) Sairaanhoitaja saattaa itsekin tarvita tukea, jotta hän voi vastata potilaan tai omaisten hengellisiin tarpeisiin. Hoitaja voi keskustella sairaalateologin kanssa omista keinoistaan ja mahdollisuuksistaan tukea potilasta hengellisesti. Hoitaja voi tarjota potilaalle mahdollisuutta tavata sairaalateologi. Vaativasta työstä potilaan auttajana selvitäkseen hoitaja voi tarvita säännöllistä työnohjausta. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 198.) Sairaanhoitajan omat kokemukset ja työssä kehittyminen tuo mukanaan valmiuksia ja voimavaroja kohdata potilaan hengelliset tarpeet. Hoitajan herkkyys helpottaa huomaamaan potilaan antamat vihjeet hengellisistä tarpeistaan. (Kuutamo-Marinov 1996, ) Kuuppelomäen (2001) tutkimuksesta tuli esille, että hoitajien mielestä potilaiden hengellisten tarpeiden tunnistaminen on vaikeaa. (Kuuppelomäki 2001a, 28 30). Potilaan tai omaisten hengelliset tarpeet tulevat usein sanattomina viesteinä. Tällainen tilanne vaatii sairaanhoitajalta kykyä lukea rivien välistä potilaan tai omaisten tarpeita. Sairaanhoitajan tulisi kuuntelemisen lisäksi rohkaista ja tukea potilasta tai omaista näyttämään tunteensa. Yksi tärkeimpiä sairaanhoitajan taitoja on potilaan tai omaisen kuunteleminen. Hoitajan on tärkeää olla myös aidosti läsnä. (Schnorr 1999, ) Hoitajan parhaita työvälineitä on hänen oma persoonallisuutensa. Hoitajan tulee olla ihmisenä aito. (Katajisto, Mäkinen & Välimäki 1999, 110.)

16 16 Hoitajalle potilaan hengellisestä hädästä saattaa viestiä potilaan levottomuus, ahdistuneisuus tai unettomuus (Ikola & Kuuppelomäki, 191). Hengellisen tuen antaja voi olla kuka tahansa hoitaja, joka on sitoutunut kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön ja jolla olla kiinnostusta, tietoa ja taitoa hengellisestä tukemisesta. (Schnorr 1999, 46.) Kuutamo-Marinovin (1996, 52 53) tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien mielestä oli tärkeä ottaa huomioon, millainen henkilö on paras tukemaan potilaasta hengellisissä kysymyksissä esimerkiksi sairauden yhteydessä. Parhaana apuna hengelliseen hätään voi olla henkilö, joka on ollut itse samanlaisessa elämäntilanteessa. Tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien yhteinen mielipide oli, että hengellisyyttä pitää tulkita potilaslähtöisesti. Sairaanhoitajat toivat myös esille, että omahoitaja ja hoitosuhde toimivat tärkeänä kanavana potilaan hengellisten tarpeiden käsittelyssä. Hoitavan vuorovaikutuksen tärkein väline on keskustelu. Jokainen sairaanhoitaja keskustelee hengellisistä asioista omista lähtökohdistaan. Ellei hoitaja ole itse kiinnostunut hengellisistä asioista, voi hänen olla vaikea opastaa toista ihmistä. (Eskola 2005, ) Hoitajan ja potilaan tai hänen läheisten välisen vuorovaikutuksen tulee olla sellaista, että se ei luo paineita kummallekaan osapuolelle puhua asioista. Hoitajan tulee voida olla tilanteessa omana itsenään vajavaisuuksineen. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, 196.) Potilaan tai omaisten hengellisyyden kohtaaminen on kuuntelemista ja eläytymistä potilaan tai omaisten maailmaan ja heidän tunteisiinsa. Hoitajalta edellytetään tässä tilanteessa oman sisimmän hiljentämistä ja omien arvojen poissulkemista kuuntelemisen ajaksi. (Kuutamo-Marinov 1996, 51.) Kuunteleminen sisältää enemmän kuin pelkästään puhutut sanat. Se tuo mukanaan mahdollisuuden tutustua ihmiseen (Schnorr 1999, 49.) Kuunteleminen osoittaa myös, että sairaanhoitaja on kiinnostunut potilaasta itsestään. Myös hiljainen läsnäolo on kuuntelemista. (Kuutamo-Marinov 1996, 51.) Hoitajan on hyvä tarvittaessa antaa mahdollisuus perheen hiljentymiseen osastolla (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ). Kuuppelomäki (2001a, 28 30) on tutkinut hengellistä tukemista hoitotyössä. Syöpää sairastavan potilaan perheen tukemisesta tehtyyn tutkimukseen osallistui 166 hoitajaa kolmesta keskussairaalasta ja kahdesta yliopistollisesta keskussairaalasta. Tutkimustuloksista ilmenee, että alle puolet (47 %) hoitajista oli halukkaita tukemaan hengellisesti

17 17 syöpää sairastavan potilaan perhettä. Puolet hoitajista koki omaavansa hyvät valmiudet antaa hengellistä tukea potilaan perheelle. Kuuppelomäen (2001a, 28 30) tutkimuksesta selviää myös, että hoitajan ikä ja koulutus vaikuttivat hengellisen tuen antamiseen. Vanhemmat hoitajat tukivat useammin hengellisesti syöpää sairastavan potilaan perhettä. Tutkimuksessa selvitettiin myös esteitä hengellisen tuen annolle. Kaksi yleisintä esteitä hengellisen tuen annolle olivat: perheenjäsenet turvautuivat hengellisissä tarpeissaan muiden asiantuntijoiden puoleen (86 %) ja hoitajien ajan puute (70 %). Neljännes hoitajista pitivät esteenä hengellisen tuen annolle hengellisten asioiden etäisyyttä itselle. Harvoin esteenä hengellisen tuen annolle hoitajien mielestä oli oman uskonnollisen vakaumuksen puuttuminen ja epätietoisuus siitä, mitä hengelliset tarpeet tarkoittaa. Noin puolet vastanneista hoitajista (44 %) näki esteenä hengellisen tuen annolle tilojen puutteen. Katajiston, Mäkisen ja Välimäen (1999) tutkimuksessa tuli esille, että hoitajat tukivat hyvin vähän potilaiden omaisia hengellisesti. Hengellisen tuen vähäisyys nosti esille kysymyksen, missä määrin yksilön hengelliset tarpeet ovat esillä hoitotyössä ja hoitotieteen tutkimuksissa. Tulevaisuudessa tulee entistä avoimemmin pohtia hengellisyyttä ja hengellistä tukemista ja niiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Kuutamo-Marinovin (1996, 33) tutkimuksessa ilmenee, että sairaanhoitajat ovat kokeneet ammatillisen perehtymisen hengellisiin kysymyksiin riittämättömänä. Sairaanhoitajien koulutuksessa hengellisiä kysymyksiä ei ole käsitelty tarpeeksi tai jos hengellistä tukemista oli käsitelty, niin se on ollut pinnallista. Myös Kuuppelomäen (2001, 28 30) tutkimuksesta tuli esille, että hoitohenkilökunnalla on täydennyskoulutuksen tarve hengellisen tukemisen antamiseen. Voidaan ajatella, että täydennyskoulutus parantaisi hoitajien valmiuksia ja halukkuutta antaa hengellistä tukea. Käsiteltävinä aiheina täydennyskoulutuksissa voi olla esimerkiksi hengellisten tarpeiden ilmeneminen ja havaitseminen sekä erilaiset tavat auttaa potilasta ja perhettä hengellisesti. Suomalaisten tutkimusten mukaan 52 % hoitajista on arvioinut itsellään olevan puutteelliset valmiudet vastata potilaiden hengellisiin tarpeisiin (Katajisto, Mäkinen & Välimäki 1999). Lappalainen viittaa kirjassaan Ehditkö istua vierelläni? (1998) Parsen hoitotyön teoriaan, jossa huomioidaan ihmisen oma näkemys terveydestä. Hoitosuhteessa sairaanhoita-

18 18 jan tehtävä on olla aidosti läsnä eli potilasta kunnioitetaan, häneen suhtaudutaan ennakkoluulottomasti ja häntä kuunnellaan. Potilaalla tai potilaan läheisillä tulee olla oikeus elää omien arvojensa ja uskomustensa mukaan. Ihmisen omat hengelliset arvot tulee ottaa huomioon häntä hoidettaessa. Hoitajan omien arvostusten ei tule antaa vaikuttaa hoitotyössä potilaan tai omaisen kohtaamiseen. Parse korostaa inhimillisen vuorovaikutuksen merkitystä hoitotyössä. 3.3 Perhehoitotyö lasten veri- ja syöpätautien osastolla Kuopiossa Tämän tutkimuksen kannalta yksi keskeisin käsite on perhehoitotyö, koska lapsen vakava sairaus vaikuttaa koko perheen elämään. Tutkimukseen osallistuivat lasten vanhemmat. Lapsen sairastuessa syöpään ovat vanhemmat tärkeänä tukena lapsen sairaalassa oloaikana. Sairaan lapsen hoidossa sairaanhoitajan tulee ottaa huomioon myös perhe ja perheen tarpeet kuten hengellisen tuen tarve. Perhehoitotyön on tarkoitus tukea perheen voimavaroja itsehoitoperiaatetta unohtamatta (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, 27). Perheen huomioiminen tarkoittaa, että hoitaja tutustuu perheeseen ja lapseen. Perhehoitotyössä sairaanhoitaja perehtyy, millaisesta ympäristöstä perhe tulee. Yhden perheenjäsenen, esimerkiksi lapsen, sairastuminen vaikuttaa koko perheen arkielämään. Lapsen vaikea sairastuminen ja sairaalaan joutuminen aiheuttaa perheessä erilaisia tunteita. Perhe kokee useimmiten huolta, pelkoa ja syyllisyyttä. Vakavasti sairasta lasta ja hänen perhettään askarruttaa se, millaiset parantumismahdollisuudet lapsella on. Hyvän hoitamisen yhdeksi periaatteeksi on mainittu perhekeskeisyys. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, ) Lapsen syöpään sairastuminen aiheuttaa lapsen perheelle psyykkisen sokkitilan. Tunnetussa Cullbergin (1991) kriisiteoriassa kriisin kuuluu kolme vaihetta: sokkivaihe, reaktiovaihe ja uudelleen suuntautumisvaihe. Perheen saadessa tietää lapsen sairaudesta, alkaa sokkivaihe. Sokkivaiheessa perhe ei ota vastaa tietoa ja voi olla aggressiivinen hoitohenkilökuntaa kohtaan. Hoitajat antavat tässä vaiheessa perheelle tietoa asioista sen verran, minkä perhe pystyy ottamaan vastaan. Reaktiovaiheessa perhe pohtii, miksi juuri heidän lapsensa sairastui ja vanhemmat voivat myös syyllistää itseään. Tässä vai-

19 19 heessa hoitajat kertovat tarkkaan kaikista tutkimuksista ja pyrkivät poistamaan asiallisella tiedolla vanhempien syyllisyyden tunteita. Uudelleen suuntautumisvaiheessa perhe alkaa suunnitella tulevaisuutta ja pystyy jakamaan kokemuksiaan muiden perheiden kanssa. Hoitajien on tärkeää tukea perhettä uudelleen suuntautumisvaiheessa. Tukeminen on lähinnä psyykkistä tukemista, mikäli perhe haluaa hoitaja voi tukea heitä myös hengellisesti. (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ) Lillrank (1998) on tehnyt tutkimuksen, jossa selvitettiin miten lapsen sairastuminen syöpään vaikuttaa vanhempien kriisikokemukseen. Tutkimukseen oli osallistunut 32 perhettä. Tutkimuksessa tuli esille että, vanhemmat pitivät kriisistä selviämisen tärkeimpänä toimintastrategiana päivä kerrallaan elämistä. Perheen kannalta on tärkeää, että heillä on tarvitsemansa yhteys hoitohenkilökuntaan. Perheenjäsenet kaipaavat tietoa lapsen voinnista, hoidoista ja tutkimuksista. Perheitä tulisi tukea elämään niin normaalisti kuin senhetkinen elämäntilanne mahdollistaa. Perheen lapsen hoitoon osallistuminen ei tulisi olla pakonomaista, eikä osallistumisen lapsen hoitoon tulisi lähteä hoitohenkilökunnan tarpeista. Sairaalassa lapsen hoitoon osallistuminen tulisi lähteä vanhempien omasta tahdosta. (Paunonen & Vehviläinen- Julkunen 1999, ) Hoitaja voi vähentää vanhempien syyllisyyden ja avuttomuuden tunteita antamalla perheelle mahdollisuuden olla mukana lapsen hoidossa. Myös riittävä tieto asioista vähentää avuttomuutta ja syyllisyyttä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, ) Perheen selviytymistä auttaa realistinen toivo ja henkinen tuki (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ). Lasten veri- ja syöpätautien osastolla vaaditaan hoitajilta kykyä arvioida ja ymmärtää potilaan tai omaisten käyttäytymisen perusteella, missä selviytymisvaiheessa omaiset tai potilas on (Eriksson & Lauri 2000, 54). Hoitajan ensisijainen tehtävä on lievittää perheen pelkoja ja huolta asiallisella tiedolla. Omahoitaja myötäelää perheen kanssa lapsen sairauden eri vaiheissa. (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ) Omaisten ja potilaan keskeinen ongelma on, miten tulla toimeen sairauden kanssa ja mihin lopputulokseen hoidolla päästään (Eriksson & Lauri 2000, 61).

20 20 Sairaanhoitajan tulee syöpäosastoilla auttaa lasta ja hänen perhettään sopeutumaan sairauteen ja sairauden kanssa elämiseen. Perheen selviytymisen kannalta tärkeä on antaa henkistä tukea, realistista toivoa ja osoittaa lapselle välittävänsä. Mikäli lapsella on sisaruksia, omahoitajan tehtävänä olisi myös huolehtia heistä ja keskustella heidän kanssaan syövästä. (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 2001, ) Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla hoitotyön periaatteista keskeisiä ovat potilas- ja perhelähtöisyys, hoidon yksilöllisyys, jatkuvuus ja vastuullisuus. Vanhempien tukeminen ja ohjaus on erittäin tärkeää lapsen vakavan sairauden aikana. Vanhemmille mahdollistetaan tapaamiset sosiaalityöntekijän, lastenpsykiatrin, kuntoutusohjaajan ja muiden eritystyöntekijöiden, esimerkiksi sairaalapastorin kanssa. Lasten veri- ja syöpätautien osastolla työskentelee yksi erikoislääkäri, yksi erikoistuva lääkäri, osastonsihteeri, farmaseutti, osastonhoitaja, 13 sairaanhoitajaa, 5 lastenhoitajaa. Osaston moniammatilliseen työryhmään kuuluu lisäksi erityistyöntekijöitä kuten koulunkäyntiavustaja, sairaalapastori ja psykiatrinen sairaanhoitaja. (Riikonen 2003.) Leukemiat ja erilaiset kasvaimet ovat tyypillisimpiä hoidettavista sairauksista Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Lasten syöpätautien hoito voi vaatia pitkiä sairaalassa oloaikoja. Osastolla kiinnitetään huomiota lapsen ja perheen viihtymiseen. Lapsen ja perheen omia tapoja kunnioitetaan ja pyritään toteuttamaan osastolla. (Lastenklinikka, 2006.) Joka vuosi osastolle tulee noin 30 syöpään sairastunutta lasta. Vanhemmat ja lapsen sisarukset saavat olla mukana osastolla. Osastolla ei ole virallisia vierailuaikoja, mutta lapsipotilaiden infektioherkkyyden takia vierailijoiden tulee olla terveitä. Lapsilla mahdollistetaan koulukäynti sairaalassa. (Lastenklinikka, 2006.) Osastolla toteutetaan yksilövastuista hoitotyötä eli jokaisella lapsella/perheellä on 2 3 nimettyä omaa hoitajaa (Riikonen 2003). Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen avulla voidaan taata parhaiten potilaalle ja hänen omaisilleen laadukkaita, kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä hoitotyön palveluja. Omahoitajan osuus hoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu yksilövastuisessa hoitotyössä. (Mäkisalo 2003, )

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Kirjailija: Elina Mattila ISBN: 9789514485404 Sivumäärä: 180 Formaatti: PDF Tiedoston

Lisätiedot

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE HENGELLINEN NÄKÖKULMA SAATTOHOIDOSSA Harri Heinonen Sairaalapappi, työnohjaaja TYKS ja Karinakoti www.harriheinonen.fi TEHOAA KAIKKIIN

Lisätiedot

Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa?

Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa? Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa? 5.4.2011 Professori, TtT Eija Paavilainen Tampereen yliopisto/etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mistä asioista puhutaan? perhehoitotyö= perhekeskeinen

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

...meitä on jopa syyllistetty lapsemme sairaudesta, ja meidät on jätetty tuen ulkopuolelle.

...meitä on jopa syyllistetty lapsemme sairaudesta, ja meidät on jätetty tuen ulkopuolelle. ...meitä on jopa syyllistetty lapsemme sairaudesta, ja meidät on jätetty tuen ulkopuolelle. - Esitelmä terveydenhoitajan työmenetelmänä 30.4.2013 Kaisa Uravuori THHTNU09A Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA. Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA. Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK Lukijalle: Tämä opaslehti on toteutettu opinnäytetyönä Sastamalan

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Lataa Huolehtiva kanssakäyminen - Birgitta Lehto

Lataa Huolehtiva kanssakäyminen - Birgitta Lehto Lataa Huolehtiva kanssakäyminen - Birgitta Lehto Lataa Kirjailija: Birgitta Lehto ISBN: 9789514499517 Sivumäärä: 144 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.71 Mb Maassamme sairastuu vuosittain noin 14 000 henkilöä

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.5.2012 Kuva Google.com Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA ELÄMÄN PUOLELLA KUOLEMAAN SAATTAMINEN Mistä saattohoito onkaan kotoisin? Miten se on löytänyt tiensä myös tänne Suomeen ja onko se polku ollut mutkaton? Terhokoti on perustettu

Lisätiedot

Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa. Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto. 11/04/2014 Arja Isola 1

Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa. Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto. 11/04/2014 Arja Isola 1 Hyvä vuorovaikutus muistisairautta sairastavan kanssa Arja Isola professori emerita Oulun yliopisto 11/04/2014 Arja Isola 1 Välittäminen Välittäminen! Mitä se merkitsee? 1. Toisistamme välittäminen 2.

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Saattohoito seminaari 27. -28.10.2015, Aholansaari, Nilsiä Hanna Hävölä TtM, sh, kouluttaja Ihmisen on hyvä syntyä syliin,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku

Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku Lääkäri vuosimallia 2007, 9/2010 alkaen vastaavana lääkärinä Turun Runosmäen terveysasemalla Vuoden nuori lääkäri 2013 Tapaa saattohoitopotilaita

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa 27.9.2013. Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? Taina Häkkinen

Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa 27.9.2013. Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? Taina Häkkinen Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? 27.09.2013 http://www.cancer.fi/ Maakunnalliset syöpäyhdistykset Pohjois-Suomi Valtakunnalliset potilasjärjestöt:

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa

Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa Päihde- ja mielenterveyspäivät Tamperetalo 12.10.2011 Vt. Toiminnanjohtaja Karolina Bechinsky Sivu 1 Organisaatio Kattojärjestönä

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ Surukonferenssi 27.4.2017 klo 13.00 14.30 28.4.2017 klo 12.30 14.00 Varpu Lipponen TtT, FM, yliopettaja, psykoterapeutti Dialoginen kohtaaminen

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007

ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007 ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007 Eva-Maria Emet Johtava hoitaja Folkhälsan Botnia / Östanlid Voimavarojen tunnistaminen kuntouttavan hoitotyön suunnittelussa Kartoittaminen Riskit

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Lääkärin kokemuksia ensitiedon antamisesta. Kaija Mikkola Neonatologian erikoislääkäri HUS/LaNu/Neonatologian yksikkö/jorvin sairaala

Lääkärin kokemuksia ensitiedon antamisesta. Kaija Mikkola Neonatologian erikoislääkäri HUS/LaNu/Neonatologian yksikkö/jorvin sairaala Lääkärin kokemuksia ensitiedon antamisesta Kaija Mikkola Neonatologian erikoislääkäri HUS/LaNu/Neonatologian yksikkö/jorvin sairaala SAIRAALA KOTI Lapsi Lääkäri Vanhemmat Hoitohenkilökunta Suku ja ystävät

Lisätiedot

Kriisitilanteen eettiset periaatteet

Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kristiina Kumpula pääsihteeri Kirkot kriisien kohtajana Kriisien auttajat auttavat eriarvoisesti Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Jonnan tarina. Keväällä 2007

Jonnan tarina. Keväällä 2007 Sairastui syömishäiriöön 19-vuotiaana, 2006 Hoitosuhde kotikaupunkinsa nuorisopsykiatriseen poliklinikkaan jo ennen syömishäiriötä ahdistuksen takia Nyt 26-vuotias - Nuorisopsykiatrian poliklinikalla syömishäiriötä

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Psykiatrinen hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto Psykiatrinen hoitotahto Osastoryhmän päällikkö, TtT Päivi oininen HU, Hyvinkään sairaanhoitoalue, psykiatria Taustaa Väitöstutkimus Pakko, potilaan kokema hoito ja elämän laatu potilaan osallisuutta tulee

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN TARVITSEMA EMOTIONAALINEN TUKI

KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN TARVITSEMA EMOTIONAALINEN TUKI KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN TARVITSEMA EMOTIONAALINEN TUKI OPAS HOITOHENKILÖKUNNALLE 1 ALKUSANAT Hyvä, hoitoalan ammattilainen Tämä opas on suunnattu lapsensa menettäneitä vanhempia kohtaavalle hoitohenkilökunnalle.

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Heräteinfo henkiseen tukeen

Heräteinfo henkiseen tukeen Heräteinfo henkiseen tukeen Henkisen ensiavun perusteita Kotimaan valmius Heräteinfo henkiseen tukeen Tavoitteena on antaa perustietoa tekijöistä, jotka aiheuttavat stressiä onnettomuus- ja erityistilanteissa.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015 kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Jämsänkatu 2, Vallila FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa. 17.10.2014 Petri Jalonen

Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa. 17.10.2014 Petri Jalonen Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa Pitkäaikaishoidon osasto 10:n tehtävänä on tarjota ikäihmistä yksilönä kunnioittavaa, jokaisen voimavarat huomioivaa

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1 Mistä perheen ääni - Reijo Laatikainen. 2013. Lasten ylipaino. Laadullinen tutkimus. - Ryhmissä saadut palautteet eri puolilta

Lisätiedot

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Aidon kohtaamisen kautta ihmiset voivat ymmärtää toisiaan ja itseään paremmin. Kohdatuksi tullessaan ihminen saa henkäyksen kokonaisesta

Lisätiedot

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa. Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4.

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa. Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4. Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4.2012 Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen kyky hahmottaa

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot