JOHDANTO KUUMA SEUDUN LAATUASUMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANTO KUUMA SEUDUN LAATUASUMISEEN"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN PROJEKTI JOHDANTO KUUMA SEUDUN LAATUASUMISEEN Ilkka Holmila, Järvenpään kaupunginarkkitehti Hanketta ohjaavat KUUMA komissio, kilpailukykyjohtoryhmä sekä kaavoittajaryhmä Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto, ympäristöministeriö sekä KUUMA seutu. Hanketta koordinoi Eriksson Arkkitehdit Oy. Työryhmässä ovat mukana Destia Oy, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK ja Entrecon Oy.

2 Millainen on KUUMA seudun asumisprofiili tulevaisuudessa? Helsingin seudun yhteistyö Kehitys- ja ympäristökuva 2007 Asuntopoliittinen ohjelma 2007 Laajentunut KUUMA seutu 2011 Metropolipolitiikka ja kilpailukyky 2010 Kaupunki- innovaatiot- hanke Matti Vesikansa 1980 Pientaloasuminen on aina ajankohtainen aihe Make 2011

3 Kestävä kehitys ekotehokkuutta ja laadukkuutta? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa painotuksiin?

4 Kestävä yhdyskunta vaatii seudullista yhteistyötä

5 KUUMA kehitys- ja Ympäristökuva 2007 Uusi rakentaminen taajamien ytimissä on luonteeltaan tiivistä ja kaupunkimaista, jolloin kaupunkikulttuurin kehitykselle syntyy edellytyksiä. Kaupunkimaista pientaloasumista lisätään ja siinä erityisesti yhtiömuotoisen asumisen osuus kasvaa. Kerrostalojen osuus asuntokannasta laskee 36 %:sta 30 %:iin, rivi- ja ketjutalojen osuus nousee 16 %:sta %:iin ja erillistalojen osuus nousee 46 %:sta 50 %:iin. Pienkotitalouksien määrä kasvaa ja vanheneva väestö tarvitsee omien tarpeidensa mukaisia asuntoja. Tämä tarkoittaa asuntotuotannon monipuolistumista; tarvitaan mm. uudentyyppisiä kerrostaloja (mm. pien- ja muunneltavat kerrostalot), kaupunkirivitaloja, cityomakotitaloja ja toisaalta isoja erillistontteja niitä haluaville. Asumisen eri teemoja hyödynnetään alueiden profiloinnissa, esim. ekologisuus, senioriasuminen ja yhteisöllisyys. Laatuasuminen -projekti oppimisen ja kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on laadukas asuminen, pilottihankkeiden käynnistäminen ja koordinointi sekä asumisen vaihtoehtojen lisääminen KUUMA -alueella yhteistyö korkeakoulujen kanssa linkittyy asuntopoliittiseen ohjelmaan ja yleiskaavayhteistyöhön

6 KUUMA alue on aktiivinen ja vahva toimija Helsingin seudun asuntopolitiikassa. Sekä kohtuuhintaisella että kysyntälähtöisellä asunto- ja tonttitarjonnalla KUUMA alue vastaa eri väestöryhmien asumisen tarpeisiin ja turvaa näin omalta osaltaan työvoiman saatavuuden ja elinkeinoelämän kehitysedellytykset. Laatuasumishanke tuotekehitysprojekti, jossa keskeisintä tutkimustiedon, kokeilujen ja käytännön kehittämishankkeiden koordinointi ja edistäminen tehtävänä mm. yhteisen laatukriteeristön luominen tontinluovutukseen (asuminen, ulkoilualueet ja pihat, liikenne ja pysäköinti, rakenneratkaisujen laatu, työpaikka- ja palvelutoiminnot) KUUMA asuntopoliittinen Ohjelma 2007 KUUMA profiloituu laadukkaan asumisen mallialueeksi Tavoitteena on laadun säilyttäminen myös kysynnän ja tuotannon kasvaessa. Myös kohtuuhintaisten asuntojen tulee olla laadukkaita. Kaikissa kunnissa tarjotaan sekä keskusta-asumista että väljempää pientaloasumista. Joukkoliikennepalvelujen tuntumassa olevilla pientaloalueilla pyritään nykyistä urbaanimpaan ja tehokkaampaan toteutustapaan. Näillä kaupunkimaisilla pientaloalueilla yksittäisten pientalojen tonttikoko on nykyistä pienempi.

7 KUUMA TTS Yksi tärkeimmistä KUUMA-seudun vahvuuksista ja profilointiin vaikuttavista tekijöistä on laadukas ja kohtuuhintainen asuminen. Kuntien ja valtion aiesopimuksessa mainittu asuntoyhtiömuotoisten vuokrapientalojen tuottaminen on kunnille ja kaupungeille uusi haaste samalla, kun tarve yhdyskuntarakennetta eheyttävälle ja hajaantumista ehkäisevälle suunnittelukäytännölle sekä laatuasumisen strategialle on suuri. KUUMA-seutu haluaa toimia pilottialueena kehitettäessä sosiaalisesti kestävää pientalomaista laatuasumista kansallisella tasolla. Konkreettisten asuinalueiden kehittämishankkeet ovat osa aiesopimusta metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

8 Hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön rakentaminen Käynnistetään metropolialueen kuntien ja valtion kesken laaja-alainen hanke uudenlaisten käyttäjälähtöisten kaupunkiinnovaatioiden aikaansaamiseksi. Tavoitteena on kehittää tutkimukseen, kehitystyöhön ja innovaatioiden laajaan omaksumiseen perustuvia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja liittyen erityisesti energiatehokkuuteen, liikkumiseen, palvelujen tarjontaan ja ihmisten arkeen ja osallisuuteen. Vastuutahot: Pks-kaupungit, Kuuma, Neloset, Uudenmaan liitto, YM, LVM, OPM ja TEM. Kilpailukyvyn aiesopimus ja kaupunki-innovaatiot 2010

9 KUUMA kunnat tavoittelevat yhdyskuntarakennetta eheyttäviä, laadukkaita ja vetovoimaisia pientaloalueita. Kunnat ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen, jossa on tavoitteena löytää rakenne- ja laatukriteerejä sekä suunnitteluperiaatteita ja toteutusmalleja tavanomaista pientaloasumista selvästi ekotehokkaammille, mutta samalla vetovoimaisille pientaloalueille. Kriteerit halutaan mukaan kuntien päätöksentekoon. KUUMA Laatuasumisen hankkeen rajauksia Pääpaino on asemakaava-alueelle sijoittuvassa ja joukkoliikenteeseen kevyeen liikenteeseen tukeutuvassa pientaloasumisessa. Pientaloasumisella tarkoitetaan tässä suunnitelmassa paitsi omakotityyppistä rakentamista, myös muuta tavanomaista kerrostalorakentamista pienempimittakaavaisempaa asuntorakentamista, joka voi sisältää sekoittuneesti erityyppisiä omakoti-, paritalo-, rivitalo-, ryhmä- ja kerrostaloasuntoja.

10 Oppiva hanke hanke hyödyntää aikaisempien hankkeiden, tutkimusten ja selvitysten tuloksia. hankkeessa otetaan huomioon käynnissä olevat tutkimukset sekä tutkijoiden kanssa käytävät keskustelut hankkeessa analysoidaan KUUMA- kuntien aiemmat laadukkaat pientaloalueet ja tehdään yhteenvetoja niiden parhaista piirteistä tavoitteena on saada kuntien päättäjät omaksumaan ekotehokkuuteen perustuvia pientaloalueiden suunnittelu- ja toteutusmalleja pyritään saamaan aikaan kumppanuuteen perustuvia pientaloaluehankkeita, joissa parhaita käytäntöjä ja malleja sovelletaan tiedotuksella pyritään nostamaan eri elämäntilanteessa olevien ja eri kulttuuritaustaisten väestöryhmien tietotasoa ja kehittämään suhtautumista asumisen laatukriteereihin

11 Hankkeen kustannukset Arvioidut kustannukset/vuosi 2011: projektipäällikön/konsultin ja tiimin työmäärä 11,5 kk = n euroa. Muut kustannukset euroa. Yhteensä euroa : projektipäällikön/konsultin ja tiimin työmäärä 4 kk = n euroa. Muut kustannukset euroa. Yhteensä euroa. Suunniteltu rahoitus/vuosi 2010: KUUMA + KOKO euroa, Neloset euroa, muu rahoitus euroa. Yhteensä euroa. 2011: KUUMA + KOKO euroa, muu rahoitus euroa. Yhteensä euroa. 2012: KUUMA + KOKO euroa

12 Hankkeen sisältö ja aikataulu

13 Työvaiheet 2011 / 1 Aineistotyöskentely sisältää seuraavat osavaiheet: Nykytilanteen ja osaamisen kartoitus, ml. aiemmat hankkeet, tutkimukset, suunnitelmat ja toteutetut kohteet niin KUUMA- kunnissa kuin muuallakin Suomessa Tilastoaineiston analyysi Paikkatietoanalyysi Asiantuntijahaastattelut Aikaisempien tutkimusten tulosten yhteen kokoaminen ja analyysi, alustavien mallikorttien laatiminen Mallikorttien ajatus on, että suunnittelun lähtökohtana on ongelma, joka ratkaistaan pala palalta, askel kerrallaan hierarkkisesti, luomalla malli (pattern) jokaisen osa-alueen ongelman ratkaisemiseksi. Nämä mallit linkittyvät toisiinsa muodostaen verkoston, eli mallikielen. Ideana on, että ongelman ratkaisua voidaan käyttää uudestaan ja uudestaan tekemättä asiaa kuitenkaan kahta kertaa samalla tavalla. Mallikielen suunnittelun lähtökohtana on siis lähteminen osatekijöistä, ei kokonaisuudesta käsin, mikä ei kuitenkaan tarkoita kokonaisuuden hallinnan väheksymistä. Keskeinen osa mallikorttien suunnittelua on vuorovaikutteisuus.

14 Työvaiheet 2011 / 2 Seminaarityöskentely sisältää seuraavaa: Motiiviseminaarien tarkoitus on osallisten laaja mukaan tulo, jotta hanke on mahdollisimman vuorovaikutteinen. Alkuseminaarien tulokset kootaan yhteen ja niitä käsitellään suuremmassa yhteenvetoseminaarissa. Yhteenvetävään motiiviseminaariin kutsutaan asiantuntijoita alustamaan laadukkaan pientaloasumisen ja hyvän elinympäristön lähtökohdista eri näkökulmista Työvaiheet: Seminaarien valmistelu Seminaarien vetäminen Tulosten purkaminen, yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen mittareiden määrittely.

15 Työvaiheet 2011 / 3 Opintomatkat: Hankkeeseen sisältyy -2 opintomatkaa Suomeen. Ne ovat 1-2 päivää kestäviä tutustumiskäyntejä onnistuneisiin uusiin pientalokohteisiin. Tavoitteena on saada konkreettinen käsitys parhaista käytännöistä kotimaisissa kohteissa, joista koordinaattori tekee yhteenvedon. Optiona on mahdollinen opintomatka ulkomaille. Rahoitus kerätään projektirahoituksen ulkopuolelta. Matka voi suuntautua esim. Tanskaan, Ruotsiin tai Norjaan ja sen tarkoituksena on ottaa oppia ulkomaisista onnistuneista pientalokohteista.

16 Työvaiheet 2012 / 1 Tavoiteseminaarityöskentely: Seminaareissa suunnitellaan lähtökohta-analyysin tulosten ja alustavien mallikorttien pohjalta tavoitteita ja visioita yhdyskuntarakennetta eheyttävälle laadukkaalle pientaloasumiselle. Seminaareja toteutetaan mahdollisesti kuntaryhmittäin, jolloin kuntien väliset erot voivat tulla paremmin esiin. Alkuseminaarien tuloksia käsitellään yhdessä yhteisessä tavoiteseminaarissa, johon kutsutaan puhujiksi suomalaisia ja ulkomaalaisia asiantuntijoita tuomaan aiheeseen laajempaa näkemystä ja osaamista. Työvaiheet: Seminaarien valmistelu Seminaarien vetäminen Tulosten purkaminen, tavoitteet ja visioita yhdyskuntarakennetta eheyttävälle laadukkaalle pientaloasumiselle ja ideoita mallikorttien jatkotyöstämisen pohjaksi.

17 Työvaiheet 2012 / 2 Raportin ja mallikorttien työstäminen tavoiteseminaarien jälkeen: kirjoitetaan raportti hankkeesta työstetään vuorovaikutteisesti mallikortteja havainnollistamaan niitä elementtejä, joista yhdyskuntarakennetta eheyttävä laadukas pientaloasuminen ja hyvä elinympäristö koostuu. Mallikorttien kehittäminen pohjautuu projektin siihenastisiin vaiheisiin. Viimeisteltyjä kortteja voidaan käyttää pientaloalueiden suunnittelun lähtökohtana. tunnistetaan kumppanuuteen perustuvia toteutushankkeita ja vaikutetaan niiden ohjelmointiin

18 Työvaiheet 2012 / 3 Loppuseminaarityöskentely: Esitellään projektin tulokset eli raportti hankkeesta, mallikortit ja muu erityinen havaintoaineisto. Loppuseminaarissa pohditaan myös tulevaa yhteistyötä pientaloasumisen suunnitteluun eri osallisten kesken. Projektin aikana yhteistyökohteiksi löydettyjen kumppanuuteen perustuvien pientaloalueiden kaavoitus- ja toteutushankkeiden edistäminen jatkuu kauas tulevaisuuteen jakautuen todennäköisesti moniksi erityyppisiksi kehittämishankkeiksi. Työvaiheet: Seminaarin valmistelu Seminaarin vetäminen Tulosten purkaminen viimeistelty raportti mallikorteineen sekä toteutushankkeiden edistäminen ja vastuuttaminen.

19 Tunnistettuja tekijöitä ja trendejä ilmastonmuutos ja energiatehokkuuden vaatimus edellyttää muutosta yhdyskuntarakenteen hajaantuminen ja asumisen tiivistämisen tarve palveluiden keskittämisen vuoksi palveluiden saatavuusongelmat paremmat joukkoliikenneyhteydet turvattava ekotehokkuuden ja pientaloasumisen yhdistäminen siten, että tulos on houkutteleva asukkaille, tärkeää myös työvoiman saatavuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta elämysyhteiskunnan (dream society) ja hitaan tai rauhallisen asumisen trendit (slow housing) uusi urbanismi (New Urbanism) ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu vanhojen pientaloalueiden täydennysrakentamisen haaste

20 Tiivis ja matala soveltuuko KUUMA seudulle? Tiiviin ja matalan määritelmä: ensisijaisesti asumista tonttitehokkuus vähintään e = 0,3 ja kerrosluku enintään kolme asunnoista suora uloskäynti omalle pihalle tai kadulle kaupunkimaisuus ja ihmisläheisyys tavoitteena mahdollistaa asukkaille sosiaalisesti rikas ja hyvä elämänlaatu tiiviillä rakenteella kustannustehokkuuteen ja ekotehokkuuteen tiivis ja matala ei liity tuotantotapaan, asuntojen hallintamuotoon, arkkitehtuuriin tai talotyyppiin Lähde: Rikhard Manninen ja Sari Puustinen, Tiivistä ja matalaa Helsingin seudulle

21 Tiivis ja matala suunnittelutekijät ja arviointikriteerit Tiiviin ja matalan suunnittelutekijät, joihin voidaan liittää arviointikriteerejä: mataluus tiiviys / rakennustehokkuus talotyyppi ihmisläheisyys kerrosluku talokoko piha katu asuntokoot hallinta- ja toteutusmuoto kaupunki paikan henki Lähde: Pekka Lahti, Matala ja tiivis kaupunki 2002

22 Kaupunkikehityksen ydinasioita Kaikkia maanomistajia tulee kohdella tasapuolisesti. Maanhankinnassa, lunastuksissa ja maankäyttösopimuksissa on toimittava johdonmukaisesti Maapolitiikka on tärkein kaupungin infrakulujen kattamiskeino. Raakamaan hinta on pidettävä kohtuullisena Kaupunkikehityssuunnitelmia ei saa liikkeelle ja valmiiksi vuodessa. Pohjaksi tarvitaan strategioita, yleiskaavoja, yleissuunnitelmia ja arkkitehtikilpailuja, jotka luovat kehityksen edellytykset Tarvitaan laajasti hyväksyttyjä visioita ja näkemyksiä siitä, miten kaupunkirakennetta kehitetään laadukkaasti kymmeniä vuosia eteenpäin. Pelkkä asemakaava ei riitä Hyviä yhteistyökumppaneita on etsittävä aktiivisesti ja heistä on myös pidettävä kiinni. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun kaupunkirakenteissa tehdään muutoksia Asemakaavoituksessa tulee pyrkiä rinnakkaistyöhön toteuttajien kanssa. Asemakaavoja ei kannata tehdä varastoon

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI KUUMA-SEUTU Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti 2012 KUUMA-kunnat

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Suvelan syke -klinikan loppuraportti

Suvelan syke -klinikan loppuraportti Suvelan syke -klinikan loppuraportti Suvelan syke -loppuraportti - 2 - Elokuu 2010 Suvelan syke -klinikan osallistujat, päätilaaja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Espoonkruunu Oy Espoon seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vetovoimaisen metropolin kilpailukykyinen Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU YHTEISTYÖJOHTAJAN KATSAUS: KUUMAN RAUHALLISESTI

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste

SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste 2 (52) Sisällys Johdanto... 5 Hankkeen tausta... 7 Keskusteleva tapa suunnitella... 8 Seminaarit... 9 Sibbesborgin osayleiskaavan avajaisseminaari 31.tammikuuta

Lisätiedot

Alkusanat. 2025 väestö- ja työpaikkaennusteet yleiskaavan tavoitteiksi. Maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2003.

Alkusanat. 2025 väestö- ja työpaikkaennusteet yleiskaavan tavoitteiksi. Maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2003. Alkusanat Järvenpään edellinen koko kaupunkia käsittävä yleiskaava on valmistunut v. 1982 ja valtuusto on hyväksynyt sen v. 1984. Vuonna 1995 aloitettiin yleiskaavan tarkistaminen projektiohjelman laadinnan

Lisätiedot