Katja Komonen PUHUTTU PAIKKA. Nuorten työpajatoiminnan rakentuminen työpajakerronnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katja Komonen PUHUTTU PAIKKA. Nuorten työpajatoiminnan rakentuminen työpajakerronnassa"

Transkriptio

1 Katja Komonen PUHUTTU PAIKKA Nuorten työpajatoiminnan rakentuminen työpajakerronnassa Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 21

2 Katja Komonen PUHUTTU PAIKKA Nuorten työpajatoiminnan rakentuminen työpajakerronnassa Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 21 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2007

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin (015) Tekijä ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuva: Kirsi Purhonen ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Ulkoasu: Taktum Oy Kannen ja sisällön painatus: Interkopio Oy

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 21 Tekijät Katja Komonen Nimeke Puhuttu paikka. Nuorten työpajatoiminnan rakentuminen työpajakerronnassa Tiivistelmä Nuorten työpajatoiminnalla on Suomessa kolmikymmenvuotinen historia luvun laman varjossa työpajatoiminnasta muodostui yksi merkittävimmistä suomalaisen aktiivisen työvoimapolitiikan nuorille suunnatuista toimista, ja työpajojen tehtävänä oli lähinnä toimia nuorten työttömien työharjoittelupaikkoina luvulle tultaessa asiakaskunta on heterogeenistunut ja yksilöllisen tuen ja ohjauksen merkitys on korostunut työtaitojen harjaannuttamisen rinnalla. Tämä tutkimus on syntynyt osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa, Euroopan sosiaalirahaston ja Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamaa Oppivat työpajat-hanketta. Vuosina toteutetun kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää eteläsavolaista työpajatoimintaa pajojen sisältöjen sekä pajojen ja ammattioppilaitosten yhteistyön vahvistamisen näkökulmista. Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: Millaisia ovat nuorten työpajatoiminnan puhetavat? Millaista kuvaa nuorten työpajatoiminnasta nämä puhetavat tuottavat ja ylläpitävät? Millaisia representaatioita työpajalla työskentelevistä nuorista työpajapuheessa rakentuu? Tutkimuksen aineisto koostuu asiakirja-aineistosta sekä työ- ja yksilövalmentajien teemahaastatteluista. Tutkimuksen diskursiivisessa analyysissa kävi ilmi, että työpajatoiminnalle annetaan monenlaisia tehtäviä, joista keskeisimpinä korostuvat yhteiskunnallisiin instituutioihin liittäminen, palkkatyöhön sosiaalistaminen sekä yleinen kasvatus ja ohjaus. Työpajaa koskevassa puheessa työpajalla työskentelevä nuori piirtyy niin ongelmiensa kuin voimavarojensa kautta, jolloin valmentajan ja nuoren välisessä suhteessa katsotaan tarvittavan niin kontrollia, kumppanuutta kuin huolenpitoakin. Avainsanat (asiasanat) työpajat, nuoret, syrjäytyminen, ehkäisy, diskurssi, puheviestintä, analyysi Sivumäärä 207 s. + liit. 3 s. Muita tietoja Kieli Suomi ISBN (nid.) (PDF) ISSN Luokitukset YKL UDK

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO A: Research Reports Authors Katja Komonen Name of the work How it's told. The formation of youth workshops in the narration Abstract In Finland youth workshops have a history more than two decades. At the beginning of 1990s most clients were unemployed young people and youth workshops emphasized work experience as the key to integrating them into working life. Nowadays customers are more heterogeneous and young people themselves express the need for more personal guidance and overall social support. This research has been constructed as a part of a project called The learning workshops. Project s administrator was Mikkeli University of Applied Sciences and it was funded by European Social Fund and State Provincial Office of Eastern Finland. Project was implemented between 2006 and Project s main purpose was to develop workshops services in South-Savo region by building the co-operation between youth workshops and vocational The research questions focus on examining how the youth workshops are constructed in the narration. The data consists of official documents and thematic interviews. In the discoursive analysis of the data, it was discovered that youth workshops were given different objectives. The integration of institutions, the socialisation of labour work and general education and guidance were seen as the main objectives of youth workshops. The young people working in youth workshops were described from two perspectives: the perspective of problems and perspective of possibilities. Further, control, partnership and care were emphasized in the relationship between the tutor and the young people. Keywords workshops, youth, social exclusion, prevention, discourse, speech communication, analysis ISBN (nid.) (PDF) ISSN Pages 207 p. + app. 3 p. Remarks Language Finnish Classifications YKL UDK

6 ALKUSANAT Etelä-Savoa pidettiin 2000-luvulle saakka työpajatoiminnan näkökulmasta jokseenkin synkkänä alueena. Työpajakenttä oli pirstaleinen; usea paja kamppaili eloonjäämisestään ja kehittämistyö oli pitkälti yksittäisten ja yksinäisten tulisieluisten ohjaajien varassa luvun alussa maakunnassa alettiin kuitenkin kehittää voimakkaasti työpajatoimintaa. Tätä työtä tehtiin osaltaan vuosina Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Euroopan Sosiaalirahaston ja Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamassa Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa. Hankkeessa tehostettiin eteläsavolaista työpajatoimintaa pajojen verkostoitumisen ja pajoilla työskentelevien työ- ja yksilövalmentajien osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena oli tarjota mukana olleille pajoille resursseja ja mahdollisuuksia toiminnan moniulotteiseen analysointiin ja kehittämiseen. Toimintaa jatkettiin vuosina edellä mainittujen rahoittajien tuella Oppivat työpajat -hankkeessa, joka vahvemmin nuorten työpajatoimintaan kiinnittyvänä edisti ammattiopistojen ja työpajojen yhteistyötä sekä pajatoiminnan uudistamista monipuoliseksi oppimisympäristöksi. Nyt käsillä oleva tutkimus on toteutettu osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Oppivat työpajat -hanketta, vaikkakaan se ei sisällöllisesti eikä toteutukseltaan kiinnity ainoastaan Etelä-Savoon. Tutkimuksellani olen pyrkinyt ottamaan kantaa nuorten työpajojen tehtävää ja paikkaa 2000-luvulla jäsentävään keskusteluun. Nuorten työpajoja koskevan keskustelun moniäänisyys, jopa soraisuus ja ristiriitaisuus, ovat toimineet tämän tutkimuksen innoittajina. Yksiäänisyyteen en ole edes pyrkinyt, siinä tuskin on edes mahdollista onnistua. Toivon kuitenkin tavoit-

7 taneeni erilaisista virallisista ja vähemmän virallisista työpajapuheista jotain sellaista yhteistä ja jaettua, jonka voidaan ajatella olevan monien muutosten myllerryksessäkin löydettävissä erilaisista nuorten työpajoista. Mikkelissä Katja Komonen

8 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖPAJAN PAIKKA HISTORIAN VALOSSA Pajat nuorisotyötä ja työvoimapolitiikkaa yhdistämässä luku ja sisällöllisen eriytymisen ja kehittämisen vaade Työpajatoiminta ja valtiollinen ohjaus Työpajatoiminta tutkimuksen kohteena Nuorten kokemukset keskiössä Työpajanuoren profiili TYÖPAJATOIMINTA INSTITUUTIONA Rakenteen ja toimijan välisen suhteen tutkimisesta Paikan ja instituution käsitteet Instituution tutkimisesta TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat Diskursiivinen lähestymistapa Moniäänisyys metodisena lähtökohtana Minun diskurssianalyysini Diskursiivinen lukeminen ja asiakirja-aineisto Diskursiivinen lukeminen ja narratiivit Aineistonkeruuprosessi Tutkimusaineistojen erittely Kontekstuaalisuudesta intertekstuaalisuuteen Aineiston luenta TYÖPAJATOIMINNAN YHTEISKUNNALLINEN JA KULTTUURINEN PAIKKA Paikallisen pajatoiminnan rakentuminen autonominen vai unohdettu työpaja?...88

9 5.2 Työpajatoiminnan yhteiskunnallisen tehtävän rakentuminen Yhteiskunnallisiin instituutioihin liittäminen Palkkatyöhön sosiaalistaminen Yleinen kasvatus ja ohjaus Työpajatoiminnan asemoituminen Sosiaalisen työllistämisen kenttä työpajan viitekehyksenä Työpajat erityisten ja yleisten palvelujen välimaastossa Erottautumis-, kompensaatio- ja kumppanuuspuhe pajan paikalleen asettamisen strategioina TYÖPAJAN JA NUOREN VÄLISEN SUHTEEN RAKENTUMINEN Työpajanuoren positointi Työpajanuoren rakentaminen hallinnoinnin kohteeksi Hallinnollisesti haltuunotettava nuori Ei-valmis nuori Toimeton nuori Ongelmadiskurssi ja objektinuori Voimavarapuhe ja subjektinuoren rakentuminen Hegemonisten diskurssien merkitykset Ammatillisen kohtaamisen rakentuminen Kumppanuussuhde Kontrollisuhde neuvottelut, dokumentaatio ja sopimuksellisuus Huolenpitosuhde Valmentajien ammatillisuuden rakentuminen epävirallisuudesta kasvatukselliseen asiantuntijuuteen Työpajadiskurssit ja paikan rakentuminen TYÖPAJA KASVATUKSELLISENA HALLINTANA Työpajojen kehittyvä kasvatuksellisuus Työpajatoiminta ja käsitys syrjäytymisestä Hallinnoinnin tekniikat LOPUKSI...189

10 8.1 Metodologista pohdintaa Työpajojen paikannukset Työpajatoiminnan identiteetti ja ammatillistumisen haasteet LÄHTEET LIITE Teemahaastattelurunko

11 1 1 JOHDANTO Nuorten työpajatoiminnasta puhutaan nykyisin monessa yhteydessä, monin eri tavoin. Työpajatoiminta esitetään ratkaisuna erilaisiin yhteiskunnasta ja nuorten elämästä nouseviin tarpeisiin, jopa ongelmiin. Diskursiivisesti todeten, työpajaan liittyvät erilaiset puhetavat rakentavat erilaisia kuvia työpajatoiminnasta ja sen tehtävistä, samoin kuin siellä työskentelevien nuorten asemasta ja toimijuudesta oman elämänsä suhteen. Vaikka työpajatoiminnasta puhutaan paljon, on silti pohdittu vähän sitä, mikä on työpajatoiminnan ydin ja miten tuo ydin mahdollisesti muovautuu ja on muovautunut erilaisten toimijatahojen rakentamana työpajojen historian aikana. Työpajatoiminta ei kuitenkaan rakennu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan se sijoittuu aina tiettyyn aikaan ja paikkaan, erilaisten historiallisten tapahtumien, kulttuuristen arvojen ja nuorten elämässä tapahtuneiden muutosten muokatessa ja rajatessa sitä sekä rakentaessa sille merkityksiä. Konstruktivistisen näkökulman mukaan näitä merkityksiä rakennetaan jatkuvasti uudelleen ja niistä käydään eri toimijoiden välillä neuvotteluja ja jopa kamppailuja. Nuorten työpajatoiminta aloitettiin 1980-luvulla. Se syntyi nuorisotyön ja työhallinnon tavoitteita ja menetelmiä yhdistämällä ja sen tavoite ole ehkäistä nuorten työmarkkinoilta syrjäytymistä luvun laman varjossa virallisen nuorisotyön rooli pajatoiminnassa kapeutui ja työpajoista muodostui yksi merkittävimmistä suomalaisen aktiivisen työvoimapolitiikan nuorille suunnatuista toimista luvulle tultaessa työpajojen perustehtävä on muuttunut 1990-luvun hätäaputyöllistäjästä yhä heterogeenisemman asiakaskunnan 1 Kaikkinensa nuorisotyön määrärahoja leikattiin.

12 2 työssä oppimisen areenaksi sekä yksilöllisten valmennus- ja kuntoutuspalveluiden tuottajaksi osana sosiaalisen työllistämisen toimialaa 2 ja välityömarkkinoita 3. Työpajatoiminnan tavoitteiden ja sisältöjen kannalta kehityskulku on merkinnyt siirtymistä työhön liittyvien teknisten valmiuksien opettamisesta ja työkokemuksen kartuttamisesta (työtaito) elämisen valmiuksien harjaannuttamiseen (työhalu, työkyky) kasvatuksellisten tavoitteiden korostuessa yhä vahvemmin työpajatoimintaa koskevissa julkilausumissa. Nuoren elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivän usein sosiaalipedagogiseksi nimetyn lähestymistavan rinnalla pajoja on yhä korostuneemmin alettu jäsentää vaihtoehtoisina koulutusväylinä, erilaisten pajakoulujen ja oppisopimustoiminnan yleistyessä pajoilla. Rinnan työpajatoiminnan tavoitteiden ja sisältöjen muotoutumisen, samoin kuin erikoistumisen ja ammatillistumisen kanssa on kulkenut työpajaorganisaatioiden muutosprosessi. Kunnan budjettirahalla tai muilla yleisavustuksilla rahoitetun työpajatoiminnan aika alkaa olla ohi. Sisäisten kehitystarpeiden ohella ulkoiset paineet, esimerkiksi kuntien ja työvoimahallinnon siirtyminen palvelujen tuotannossa ja hankinnassa julkisesti kilpailutettuun tilaajatuottaja -malliin sekä työpajatoiminnan vakinaistamiskeskustelun yhteydessä esitetyt näkemykset toiminnan rahoitusmallista, ovat pakottaneet työpajat valmennuspalveluiden tuotteistamiseen, erottautumiseen ja erilaistumiseen. Myös työpajatoiminnan laadun kehittämisen on katsottu edellyttävän tuotteistamista. Omien toimintamallien ja toiminnan tulosten arvioiminen ja edel- 2 Sosiaalinen työllistäminen on määritelty toimenpiteiksi, joilla tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa (STM 19:2004). 3 Välityömarkkinoiksi kutsutaan avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevia tuettuja palveluja, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia niille, joiden sosiaalinen selviytyminen on heikentynyt pitkäaikaisen työttömyyden vuoksi. Välityömarkkinoiden on katsottu tarjoavan yhtäältä vaihtoehdon pitkäaikaistyöttömyydelle ja toisaalta mahdollisuuden edetä avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin, jolloin välityömarkkinat kiteytyvät toisaalta välittämiseksi työmarkkinoilta pudonneista ihmisistä, toisaalta välivaiheeksi ennen avoimia työmarkkinoita (Filatov 2007, 43). Parmanne ja Siekkinen (2005, 33) määrittelevät välityömarkkinat työttömien tuetuiksi työmarkkinoiksi, jossa työhallinto voimakkaasti tukee työttömien työllistämistä ja jossa joiltain osin voitaisiin helpottaa työnantajan riskiä uuden työntekijän palkkauksen ja työehtojen suhteen.

13 3 leen kehittäminen on kuitenkin vaikeaa, jos toiminnan tavoitteita ja sisältöjä ei ole määritelty. (Välimaa 2006, 7.) Vaikka työpajojen historia on jo liki kolmikymmenvuotinen, kehityskulku työverstaisiin rinnastetusta joustavasta, puolivihreästä, kylmän palkkatyön tuolla puolella olevasta mahdollisuudesta (ks. Paakkunainen 1995, 11) kohti ammatillistunutta laatutyötä tekevää ja räätälöityä palvelutoimintaa on edennyt viime vuosina nopeasti. Työpajoja leimaa kuitenkin (yhä) jonkinlainen toiminnan selkiintymättämyys ja niiden identiteetti on epämääräinen. Yhtenäinen linja sen suhteen, mitä työpajojen tulisi olla, puuttuu, ja pajojen pedagoginen ja teoreettinen hahmottaminen on vasta alussa. Tähän voidaan hakea syitä useasta eri suunnasta. Työpajat sijaitsevat ensinnäkin enemmän tai vähemmän ulkopuolella tai irrallaan vakiintuneista ohjausinstituutioista, mikä on asemoinut työpajatoiminnan alkuajoista lähtien epämääräiselle harmaalle vyöhykkeelle 4 koulujärjestelmän ja työelämän välimaastoon ja tuottanut työpajatoiminnalle lainsuojattomaksikin kuvatun aseman (ks. Kuoppala & Virtanen 2000b, 2). Työpajojen vaihtoehtoisuus ei useinkaan ole kiinnittynyt vapaaehtoisuuteen, vaan työpaja on pikemminkin nähty (viimeisenä) vaihtoehtona silloin, kun mikään muu ei (enää) auta. Viimeaikainen keskustelu ei ainoastaan nuorten työpajatoiminnasta, vaan laajemmin sosiaalisesta työllistämisestä on tosin tältä osin entistä voimakkaammin nostanut esiin kysymyksen työpajan paikasta, samoin kuin sen rajoista. Työpajoille annetut uudet tehtävät, esimerkiksi pajakoulutoiminta, näyttävät monin tavoin murtavan työpajatoiminnan tehtäväkuvaa ja laajentavan sen toimintavyöhykettä. 4 Harmaalla vyöhykkeellä voidaan tarkoittaa työpajojen ja muiden ns. nuorisoprojektien kaksinaista roolia turvaverkon paikkaajina. Työpajat ovat kasvatuksellisia yksikköjä, jotka pyrkivät tekemään senkaltaista kasvatustyötä, joka perinteisesti on kuulunut kodin vastuulle. Harmaa vyöhyke paikallistuu siis kodin ja hyvinvointivaltion ammattilaisten tekemän sosiaalistamisen väliin. Toisaalta projektit ovat turvaverkon paikkaajia siinä mielessä, että ne täydentävät yhteiskunnan sosiaalistamisjärjestelmien puutteita. Tässä yhteydessä harmaa vyöhyke tarkoittaa siis esimerkiksi peruskoulun, ammatillisen koulutuksen ja työelämän väliin jäävää nykyisin yhä laajempaa ei-kenenkään-maata. (Paju & Vehviläinen 2001, 251.)

14 4 Työpajatoiminta sijaitsee myös neljän hallinnonalan alueella, joskus myös niiden rajavyöhykkeellä tai jopa välimaastossa. Alun perin toiminnassa yhdistettiin nuorisotyön ja työhallinnon menetelmiä ja tavoitteita, sittemmin myös sosiaali- ja opetustoimi ovat tulleet mukaan. Poikkihallinnollisuus on näyttäytynyt paitsi mahdollisuutena myös haasteena: yhteinen näkemys työpajatoiminnan tehtävästä ja sisällöllisestä kehittämisestä on puuttunut. Kukin hallinnonala profiloi työpajatoimintaa itselleen ja asiakaskunnalleen sopivalla tavalla. Työpaja-käsite on myös ollut selkiytymätön ja sen alle on sijoitettu mitä erilaisimpia toimintoja. Ammatillisen koulutuksen piirissä on meneillään monia ESR-projekteja, joissa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyritään tukemaan opinnoissaan työpajatyyppisen toiminnan avulla. Erilaisten kehittämisprojektien yhteydessä on puhuttu muun muassa ammattipajoista, työpajoista, innopajoista (ks. Vehviläinen 2002b) ja työkouluista (ks. Hämäläinen & Komonen 2003). Niillä kaikilla viitataan oppilaitoksiin perustettuihin pajoihin, jotka ovat osa tutkintoon johtavaa toisen asteen ammatillista koulutusta ja joissa opetussuunnitelmat muodostavat keskeisen toimintaa ohjaavan raamin. Monessa ammatillisessa oppilaitoksessa toimii lisäksi ilman erillisrahoitusta erilaisia rästipajoja ja pysäkkejä, joilla viitataan opetussuunnitelmapohjaiseen oppimiseen liittyvään fyysiseen tilaan, jossa esimerkiksi rästiin jääneitä opintoja voidaan suorittaa. Laajimmin työpaja-käsitteellä voidaan tarkoittaa myös ammattioppilaitoksissa käyttöön otettuja monimuotoisia toimintoja, joilla pyritään kiinnittämään opiskelijat opintoihinsa ja tukemaan opiskelijoita tutkinnon suorittamisessa (Komonen 2006). Tässä tutkimuksessa työpajalla tarkoitetaan kuntien, säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämiä työpajoja, johon nuoret ohjautuvat eri viranomaisten toimesta tai

15 5 oma-aloitteisesti 5. Nojaudun siten seuraavaan Valtakunnallisen työpajayhdistyksen määritelmään työpajoista: Työpaja on erityistyöllistämisen yksikkö, joka tarjoaa eri-ikäisille asiakkaille (valmentautujille) mahdollisuuden saada tukea työ- ja yksilövalmennuksen keinoin. Työpaja voi olla työllistymisen monipalvelukeskuksen erillinen toimintayksikkö tai kokonaan erillinen yksikkö. Työpajan kohderyhmä painottuu muuten heikossa työmarkkinaasemassa oleviin henkilöihin. (Marniemi & Pekkala 2005, 13.) Tämän määritelmän täyttäviä työpajoja voidaan edelleen eritellä lähinnä suuntautumisen ja pajan erikoistumisen mukaan muun muassa ohjaaviin pajoihin, starttipajoihin ja työtoiminnan yksiköihin. Ammatillisten oppilaitosten sisällä toimivat pajamuotoiset yksiköt tai pajakoulut rajaan siten tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Työpajan sijasta käytän laajempaa työpajatoiminnan käsitettä, jolla viittaan fyysisen ja yksittäisen työpajan sijasta yhteiskunnallisesti organisoituun ja raamitettuun, tiettyä yhteiskunnallista tehtävää toteuttavaan toimintamuotoon. Kirjavat työpajojen ideat siis elävät ja kehittyvät. Ne ovat monien ideologisten, kulttuuristen ja hallinnollisten intressien ja jopa määrittelykamppailujen kohteena keskeisen kiistakysymyksen kiteytyessä siihen, ketkä ja miten työpajatoiminnassa voivat toteuttaa intressejään ja tavoittaa nuoria pajojen avaamilla kentillä (ks. Paakkunainen 1995, 11). Kamppailussa ei ole kysymys ainoastaan työpajojen perustehtävien jäsentämisestä, vaan laajemmin työpajatoiminnan identiteetin, merkityksen ja mielen hakemisesta monella tavoin turbulenttisessa toimintaympäristössä. 5 Suomalainen työpajamalli lähenee brittiläistä Youth Training harjoittelukulttuuria, jossa epävirallisuudella on keskeinen asema. Youth Training Scheme on koulutuksen ulkopuolella oleville, työttömille vuotiaille suunnattu 1-2-vuotinen harjoitteluohjelma, joka tähtää työkokemuksen saamiseen ja sitä kautta työmarkkinoille sijoittumiseen. (Paakkunainen 1998.) Ohjelmaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että se tarjoaa työmarkkinoilla halpaa työvoimaa ilman että nuoret saavat tulevaisuudessa tarvittavia teknologisia valmiuksia. Tanskassa puolestaan säädettiin vuonna 1991 laki ns. tuotantokouluista (produktionskolet), joilla on sama kohderyhmä kuin nuorten työpajoilla Suomessa. Toisin kuin suomalaisessa tai brittiläisessä mallissa Tanskassa työpajat sisältävät varsin tarkan ja koulumuotoisen curriculumin. (ks. Nyyssölä 1999a.)

16 6 Työpajojen mielen ja merkityksen analyysiin ei ole runsaista kuvailevista arviointiraporteista eikä työpajatoimintaa jopa romantisoivista selvityksistä huolimatta juurikaan paneuduttu tutkimuksellisesti. Tämä olisi kuitenkin olennaista ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin tämän päivän nuorten työpajat jäsentyvät nuorisotyön, sosiaalitoimen, työhallinnon ja opetustoimen toimintaympäristöiksi, joissa liikutaan formaalin, non-formaalin ja informaalin oppimisen rajapinnoilla tai viranomaiskielellä kuvattuna perus- ja erityistason palvelurakenteiden välissä (Marniemi, Pekkala & Virtanen 2004, 8). Myös työpajalla oleva nuori liikkuu monilla rajoilla: menneisyys nykyisyys tulevaisuus, koulutus työ ei työ, omat rajat niiden ylitys (vrt. Onnismaa 2000, 156). Kiinnostaviksi kysymyksiksi tällöin nousevat seuraavat teemat: Millaisia haasteita tuossa monia reviirejä sisältävässä maastossa liikkuminen työpajalle ja siellä työskenteleville nuorille asettaa? Mihin työpajan kotipesän voidaan katsoa paikantuvan? Millaisiksi nuoren mahdollisuudet ja velvollisuudet työpajatoiminnassa muotoutuvat? Toiseksi, työpajatoiminta esitetään, sitä juurikaan kyseenalaistamatta, suhteellisen yksiselitteisenä ratkaisuna sinänsä heterogeenisen syrjäytymisvaarassa olevan nuorten ryhmän elämän haasteisiin. Työpajojen tehtäväksi määrittyy muun muassa kokemuksen antaminen työnteosta, tiedon antaminen nuoren osaamisalueista, tulevaisuuden suunnitteluun ohjaaminen ja kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Mutta toimivatko pajat näin? Mitä pajat itse määrittävät omaksi perustehtäväkseen ja mistä käsin tuo määrittely tapahtuu? Jotta voimme ymmärtää niin työpajojen nuoria kuin työpajojen paikkaa osana nuorille suunnattuja palveluita, on olennaista lähteä jäsentämään ja purkamaan auki nuorten työpajatoimintaan liittyviä perusteluja ja tavoitteita. Tässä tutkimuksessa tarkastelen edellä kuvattujen yhteiskunnallisten haasteiden ja uusien tehtävien eteen asettautuvaa nuorten työpajatoimintaa. Olen kiinnostunut siitä, mistä puhutaan, kun puhutaan työpajatoiminnasta, jolla on muiden instituutioiden tavoin julkilausutut tavoitteet ja tehtävät: Millaisia kuvia nuorten työpajatoiminnasta luodaan? Millaisten määrittelyjen kautta

17 7 pajatoimintaa rakennetaan? Työpajatoimintaa koskevaa puhetta aukipurkamalla pyrin tekemään näkyväksi ja ymmärrettäväksi sitä, mitä asioita pidetään itsestään selvinä ja hyväksyttyinä ja mitkä teemat puolestaan asettuvat kiistelyn, kiistämisen tai neuvottelujen kohteiksi. Yleisemmällä tasolla tutkimus havainnollistaa sitä, miten työpajatoiminta yhteiskunnallisena instituutiona asettuu osaksi yhteiskunnan ja yksilöiden välisen neuvottelun tuloksena syntyvää ymmärrystä sosiaalisesta maailmasta ja sen järjestyksestä (Berger & Luckmann 1994; ks. myös Herranen 2003). Teoreettisesti tutkimus paikantuu useampaankin keskusteluun, joista olen ammentanut sekä virikkeitä että näkökulmavalintoja. Keskeisiksi käsitteiksi kiteytyvät paikka ja asiakkuus 6. Työpajatoimintaa koskeva tutkimus kiinnittyy näiden käsitteiden kautta väljästi myös instituutioiden tutkimiseen. Työpajatoimintaa voidaan lähestyä nuoruuden, sosialisaation, työnteon ja nykyisin myös jossain määrin koulutuksen instituutiona, johon liittyvät paikan ja asiakkuuden käsitteet. Käsitteinä paikka ja asiakkuus kietoutuvat edelleen yhteen. Paikka tuottaa asiakkuutta ja asiakkuudelle annetut merkitykset tuottavat myös paikkaa. Tämö voi ainakin hetkellisesti vaikuttaa siihen, miten organisaation tehtävä ja paikka nähdään. (ks. Vanhala 2005, 38; 156.) Instituutioita voidaan lähestyä eri tavoin. Tässä tutkimuksessa pyrin tavoittamaan instituutiota koskevasta puheesta sekä instituution olemusta että erilaisia kertomisen tapoja (vrt. Kekoni 2004). Erityisesti tarkastelen työpajatoiminnan (yhteiskunnallisia) tehtäviä ja paikkoja sellaisina kuin ne näyttäytyvät työpajaa koskevassa puheessa. Työpajojen paikan ja tehtävän hahmottaminen puheesta edellyttää kahta näkökulmaa: teemahaastattelujen kautta avautuvaa työ- ja yksilövalmentajien toimijanäkökulmaa ja toimijakerronnal- 6 Asiakkuus käsitteenä on sinänsä työpajojen kohdalla ylipäätään ongelmallinen Silloin kun molemmilla, kansalaisella sekä viranomaisella, on suuri valinnanvapaus, on kysymyksessä asiakkuus. Tällöin molempien asema on vahva. Asiakas pystyy valitsemaan itselleen ja omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan palvelun ja myös viranomaiset palveluntuottajina voivat suunnata palvelunsa palveluideologiaansa parhaiten soveltuville ryhmille. (Hasenfeld ym. 1987, 402.) Työpajan nuoret tulevat useimmiten jonkun lähettäminä. Heihin soveltuu paremmin Niirasen (2002, 67-68) käyttämä kohdeasiakkaan (object-client) käsite, joka viittaa kansalaiseen palveluiden ja ammatillisten toimenpiteiden kohteena.

18 8 le (tulkinnallista) kontekstia antavaa asiakirja-aineistoa, joka jäsentää ilmiötä vahvemmin instituutiosta käsin. Viranomaisten tuottamat asiakirjat olen nimennyt viralliseksi puheeksi ja työ- ja yksilövalmentajien tuottamat asiakirjat ja haastattelut ammatilliseksi puheeksi. Olen kokenut työpajaa koskevien tekstien nostamisen tutkimuksen aineistoksi tärkeänä. Ulkopuolisina tutustumme instituutioihin usein juuri painetun sanan välityksellä. Ammattilaiset luovat teksteissään esimerkiksi tulkintoja asiakkaista, sosiaalisista ongelmista ja palvelujen saannin perusteista. Ammattilaisten asiakirjoihin tekemät merkinnät vakuuttavat lukijaa asiakkaan ongelmallisuudesta ja instituution toimenpiteiden välttämättömyydestä. Katson tutkimukseni lukeutuvan siten väljästi vuorovaikutteiseen instituutioiden tutkimukseen, joka Raitakarin (2006) mukaan keskittyy siihen, miten ammattilaiset tekevät toiminnassaan, puheessaan ja teksteissään ymmärrettäväksi instituutiossa tehtävää työtä. Kiinnittämällä työpajatoiminnan tarkastelun virallisiin asiakirjoihin haluan myös korostaa, ettei työpajatoimintaa koskeva keskustelu ole muusta yhteiskunnasta itsenäinen alue, vaan siihen vaikuttavat laajemmat yhteiskunnalliset murrokset ja poliittiset intressit. Edellä kuvatuista teoreettisista ja metodisista paikannuksista käsin tutkimuksen ytimeksi tulee seuraava kysymys: Millaisia paikkoja ja paikannuksia nuorten työpajapajatoiminta saa? Paikan jäsentämisen lisäksi pyrin myös tavoittamaan sitä, miten tuota paikkaa työpajaa koskevassa puheessa rakennetaan. Siten esitän vielä seuraavan kysymyksen: Millaisia paikalleen asettamisen strategioita käytetään? Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto koostuu kolmen itäsuomalaisen työpajan työ- ja yksilövalmentajien teemahaastatteluista sekä työpajatoimintaa koskevasta valtakunnallisesta ja paikallisesta asiakirjaaineistosta. Erittelen aineistojani teksteinä, kielellisinä tuotoksina. Aineiston analyysi rakentuu aineiston diskursiiviselle luvulle, josta pyrin tavoittamaan erilaisia työpajaa kuvaavia ja rakentavia puhetapoja.

19 9 Diskurssianalyysissani analysoin kielenkäyttöä kokonaisuutena, jossa huomioni kiinnittyy puheen tuottamiin representaatioihin. Analyyttisena painopisteenä on siten tarkastella, millaiseksi tietty sosiaalinen ilmiö on konstruoitu (Edwards 2005). Oletan myös, että yhden ja yhtäläisen työpajatoiminnan sijasta työpaja voi rakentua useista eri konteksteista. Se voi vaihdella ja muuttua tilanteittain. Tutkimuksessa on pitkälti kysymys siitä, miten työpajatoiminta tulee määritellyksi ulkoapäin, mutta myös siitä, miten työpajat itse ottavat määritykset vastaan. Työpajaa koskevassa puheessa on kyse dialektisesta neuvotteluprosessista. Siinä yleinen instituutiota koskeva julkipuhe ehdollistaa yksilöiden ja kollektiivien puhetapoja sekä heidän asemaansa, mutta samalla yksilöt muokkaavat julkipuheen sisältöjä. Tämän erottautumiseen ja samastumiseen sidotun neuvottelun tuloksena syntyy erilaisten näkemysten ja kysymysten esittämisen tila, jota voidaan kutsua diskursiiviseksi tilaksi. (ks. Herranen 2003, 14.) Työpajapuheen tutkimisen kautta pyrin siten tavoittamaan jotain paitsi työpajainstituution makro- ja mikrotasolla tapahtuvasta itsemäärittelystä myös instituutioiden ja yksilöiden välisestä suhteesta. Institutionaalisen vuorovaikutuksen kolmantena keskeisenä osapuolena ovat nuoret, jotka eivät ole passiivisia kuultavia, vaan he ovat osallisia instituutioiden vuorovaikutuksessa. Raitakari (2004b, 35 36) on todennut, että yhtäältä nuori tulee tulkituksi kulloisenkin instituution tehtävien kautta, ja toisaalta nuori itse rakentaa kuvaa itsestään instituution jäsenenä. Nuorten ryhmiä tai kulttuureita nimitetään usein viittaamalla paikkojen nimiin, kuten aseman nuoret tai lähiöläiset (ks. Tolonen 2001, 21). Myös työpajoilla työskentelevistä nuorista puhutaan työpajanuorina. Tutkimuksen kolmanneksi kysymykseksi asettuukin se, millaisia representaatioita työpajalla työskentelevistä nuorista rakentuu virallisissa asiakirjoissa sekä ammattilaisten kielenkäytössä. Tutkimus jakautuu kahdeksaan päälukuun. Luvussa 2 luon katsauksen työpajatoiminnan historialliseen paikkaan tarkastelemalla työpajatoiminnan kolmen vuosikymmenen keskeisiä etappeja. Koska työpajatoiminta on yhteiskunnallinen instituutio, sen paikan määrittely ja toimintatavat eivät ole yksinomaan yksittäisten työpajojen itsensä päätettävissä. Työpajatoimintaa

20 10 määritellään ja ohjeistetaan varsin moniäänisesti. Työpajatoiminta tehtävineen on muiden instituutioiden tavoin myös sidoksissa yhteiskunnalliseen aikaan ja paikkaan historiallisen ajan tapahtumiin, keskusteluihin ja näkemyksiin. Lisäksi avaan luvussa työpajatoimintaa koskevaa tutkimuksellista perinnettä. Luvussa 3 haetaan tutkimuksen teoreettisia paikannuksia instituutioiden vuorovaikutteisesta tutkimuksesta ja täsmennetään tutkimuksen keskeiset käsitteet. Luvussa 4 täsmennän tutkimustehtävän sekä kuvaan ja perustelen metodologisia ja metodisia valintojani. Tutkimuksen tulokset esitellään luvuissa 5 ja 6. Luvussa 5 lähden liikkeelle kuvaamalla analyysissa erittelemiäni työpajadiskursseja, joissa kiteytyvät erilaiset työpajan yhteiskunnalliset tehtävät. Pyrin paikantamaan työpajatoimintaa sekä kulttuurisen että yksilöiden inhimillisen elämän kartastolle. Luvussa 6 keskiöön asettuu työpajan ja nuoren välinen suhde, jolloin kiintoisaa on tarkastella, miten työpajatoiminnan yhteiskunnallinen tehtävä näkyy nuoren kohtaamisessa. Luvussa 7 puolestaan kysytään, millaista kasvatuksellinen hallinnointi työpajatoiminnassa on, ja missä ja miten se erityisesti tulee näkyviin? Viimeisessä luvussa 8 esitän kokoavat johtopäätökset. Kokoan tulokset työpajan paikasta erilaisten työpajatoiminnan merkityksellisten suhteiden sekä työpajatoiminnan identiteetin käsitteen yhteyteen. Samalla otan etäisyyttä tekstien lähiluentaan ja pyrin asettamaan tutkimuksen tulokset yhteiskunnalliseen ja teoreettiseen viitekehykseen.

Työpajatoimintaa kehittämässä

Työpajatoimintaa kehittämässä Katja Komonen (toim.) Työpajatoimintaa kehittämässä Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen kokemukset Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia - Research Reports 8 Katja Komonen (toim.) TYÖPAJATOIMINTAA

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Sonja Makkonen Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Makkonen,

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA Pro gradu -tutkielma Anu Käpylä Kasvatustieteiden tiedekunta Sari Poikela Kevät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 KOULUKOKEMUKSET 3 2.1 Kokemus käsitteenä ja

Lisätiedot

TYÖPAJAVALMENTAJIEN TYÖ- JA YKSILÖVALMENTAJAKOULUTUS OPPIMISPROSESSINA

TYÖPAJAVALMENTAJIEN TYÖ- JA YKSILÖVALMENTAJAKOULUTUS OPPIMISPROSESSINA TYÖPAJAVALMENTAJIEN TYÖ- JA YKSILÖVALMENTAJAKOULUTUS OPPIMISPROSESSINA Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu -tutkielma Kaarina Hakama Toukokuu 2006 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

Itä-suomen nuorisopuntari

Itä-suomen nuorisopuntari Itä-suomen nuorisopuntari Katsaus nuorten hyvinvointiin Itä-Suomen maakunnissa 2010-2012 Pekka Penttinen Puh. 040 868 6450 julkaisut@mamk.fi ISBN 978-951-588-379-7 (nid.) ISBN 978-951-588-380-3 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke.

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke. MaNu Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke Loppuraportti Sosiaalikehitys Oy Rissanen, Pekka, Partanen, Leila, Pitkänen,

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi AMK 2014 PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Mylläri,

Lisätiedot

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Karoliina Sipilä YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Opinnäytetyö Järjestö- ja Nuorisotyönkoulutusohjelma Yamk Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista Kristiina Laiho, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos kristiina.laiho@saunalahti.fi Minna Herno, HY/Vantaan täydennyskoulutuslaitos Tiekkistyökkis - nuorten tietotekniikkapaja minna.herno@helsinki.fi

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla

Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla Ismo Pohjantammi nuorisotutkimusverkosto ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla Ismo Pohjantammi uorisotutkimusverkosto uorisotutkimusseura Verkkojulkaisusarja

Lisätiedot

URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT TOISEN ASTEEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT TOISEN ASTEEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA Marja-Leena Stenström, Lea Pöyliö & Sakari Valkonen URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT TOISEN ASTEEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA SOSVOIMA-kehittämiskumppanuus Helsinki 2006 1 SOSVOIMA Julkaisu 1 ISBN (10): 952-493-007-2 (nid.) ISBN (13): 978-952-493-007-9 (nid.) ISBN (10): 952-493-008-0

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot