KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2011

2 JOHDANTO Yhall Liite 6 Tämän timintahjelman työstämiseen vat sallistuneet kaikki nykyisen kuntayhtymän (Alavus, Kurtane, Töysä ja Ähtäri) terveydenhitajien ja neuvlalääkärien lisäksi Lehtimäen ja Sinin terveydenhitajat vunna 2008 vielä kuuluessaan Kuusikuntien terveyskuntayhtymään. Lehtimäki n liittynyt Alajärveen v.2009 alusta ja Sini itsenäisenä kuntana samana vunna yhteistyöhön Järviphjanmaan seutukunnan kanssa. Tavitteena n llut yhtenäistää Kuusikuntien kuntayhtymän lastenneuvlatimintaa. Vastaavanlaisia timintahjelmia n valmistunut myös äitiys- ja perhesuunnitteluneuvlaan sekä kulu- ja piskeluterveydenhultn. Timintahjelman phjana n llut Lastenneuvlapas (STM ppaita 2004:14 sekä valmistunut asetus neuvlatiminnasta, kulu- ja piskeluterveydenhullsta sekä lasten ja nurten ehkäisevästä suun terveydenhullsta, jka astunut vimaan Tässä asetuksessa velvitetaan kunnat ja/tai kuntayhtymät tekemään timintahjelma, minkä tulee sisältää kaikki ikäryhmät ja palvelut kattava saumatn kknaisuus yhteistyössä eri timijiden kanssa. STM ja THL tulevat seuraamaan asetuksen timeenpana järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Läänin alueella seurantaa tekee aluehallintvirast. Kunnat vat saaneet valtinsuuksien krtuksen, jtta asetuksen velvitteet vidaan tteuttaa mm. henkilöstöresurssien salta. Tämä timintahjelma vidaan myös sisällyttää saksi lastensujelulain edellyttämää suunnitelmaa lasten- ja nurten hyvinvinnin edistämiseksi. Suunnitelman tulee hyväksyä kunnan kansanterveystyöstä vastaava luttamuselin. Timintahjelman n tarkitus myös timia perehdytysrunkna neuvlassa ja niin santtuna laatukäsikirjana. Timintahjelmaan n sisällytetty myös imetyshjaussuunnitelma vauvamyönteisyyshjelman (neuvlan seitsemän askelta: imetyksen edistäminen avterveydenhullssa) mukaisesti 2

3 SISÄLLYS 1. Lastenneuvlan tavitteet ja tehtävät 4 2. Mnialainen yhteistyö 5 3. Kirjaaminen ja ptilasasiakirjat neuvlassa Lastenneuvlatyön jatkuvaseuranta ja vurvaikutuksen havainninti Raskaudenaikainen ktikäynti Kansallinen rktushjelma Siirtyminen äitiysneuvlasta lastenneuvlaan Lastenneuvlan runk-hjelma Kirjallisuutta ja nettisivustja Yhteystiedt Liitteet

4 1.LASTENNEUVOLAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Lastenneuvlan tulee lla paikka, jssa vi hetken viivähtää ja saada kkemuksen, että n tullut kuulluksi, ymmärretyksi ja autetuksi. Neuvlatyön vahvuutena n jatkuvuus ja pitkäjänteisyys, mikä lisää mahdllisuutta tukea perheen mia vimavarja lapsen ja perheen näkökulmasta. Lastenneuvlapalveluja käyttävät lähes kaikki lapsiperheet. Osa perheistä saattaa kuitenkin, ainakin ajittain, jättää tulematta tarkastuksiin. Uusi asetus velvittaakin jatkssa terveydenhitajien seuraamaan ja selvittämään pisjäävien perheiden tuen tarvetta. Tarkastuksista pis jääneisiin tetaan yhteyttä ja selvitetään neuvlassa käymättömyyden syy. Perheen elämäntilanne ja vanhempien ilmaisemat päällimmäiset tarpeet tai hulet tetaan kullisenkin tapaamisen lähtökhdaksi. Tällainen timinta edellyttää perheen riittävää tuntemusta, tilanneherkkyyttä, vanhempien ikeuksien ja päätöksenten kunniittamista ja luttamuksen hankkimista. Tavitteena n siten parantaa perheiden hyvinvintia, lasten fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista terveyttä varsinkin erityistä tukea tarvitsevissa perheissä, jllin perheiden väliset terveysert kaventuvat. Kuntayhtymän lastenneuvlissa pyritään tukemaan perhettä niin, että jkainen lapsi saa riittävän hulenpidn ja tuen maan persnallisuutensa kasvuun. Lapsen paras ei yleensä vi tteutua ilman vanhempia. Neuvlassa tuetaan vanhempia lumaan varhainen kiintymys- ja vurvaikutussuhde lapseensa. Isien lisääntyneet käynnit lapsen kanssa neuvlassa sittavat miesten situtumista entistä enemmän lapseen ja vanhemmuuteen. Isien khtaaminen isinä, miehinä ja vanhempina n tunut uutta näkökulmaa neuvlatyöhön. Lisäksi vanhempia tuetaan hulehtimaan parisuhteestaan ja vanhemmuudestaan, jtta he pystyvät pitämään hultaan lapsestaan ja tukemaan tämän kehitystä. Terveyden edistäminen ja kansansairauksien sekä tartuntatautien ehkäisy n lennainen sa lastenneuvlatyötä. Lasten sairaudet, kehitystä ehkäisevät tekijät ja perheen muut terveyspulmat pyritään tunnistamaan ja niihin yritetään puuttua mahdllisimman varhain. Tämän päivän haasteena n muun muassa elämäntapihin liittyvät muutkset liikunta, ravitsemus, media, päihteet, mielenterveys, lep ja unihäiriöt, tapaturmat jne. Ongelmien ja ireilun taustalla n usein myös mnia perheen ja yhteiskunnan muutksia muutt, aviert, työttömyys. Vanhempien elämäntilanne ja ratkaisut eivät aina le ptimaalisia neuvlan ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Työntekijän ammattitaidn varassa n etsiä suhtautumis- ja timintatapja, jtka eivät lähtökhtaisesti syyllistä, miti tai hylkää asiakasta tunnetaslla. Tärkeää n asiakkaan kuunteleminen, hientunteisuus ja asiakkaan hyväksyminen ihmisenä, vaikka tämän timintaa ei visi hyväksyä sen 4

5 epäsutuisten seurauksien vuksi. Kska lapsen etu n tärkein timintaa hjaava tekijä, neuvlahenkilökunta jutuu ttamaan esille myös vaikeita tai epämiellyttävältä tuntuvia asiita. Tällöinkin paras timintatapa n sura ja avin lähestyminen, jka n helpinta sillin, kun perheeseen n ehditty tutustua ja rakentaa luttamusta. Eri kulttuurien khtaaminen neuvlassa n tunut muutsta ja uusia vaatimuksia työhön. Maahanmuuttajaperheiden ktutumisessa alueellemme n neuvlalla tärkeä rli. Arjen timintatavat ja sumalaisen yhteiskunnan timinta n mnelle erilaista verrattuna ktimaahan ja luttamuksen syntyminen vi viedä aikaa. Maahanmuuttajia n tullut alueellemme viime vusina yhä enemmän, vaikkakin suhteellinen määrä n vielä vähäinen verrattuna Etelä-Sumeen. Näiden asiiden vuksi lastenneuvlatyöntekijät seuraavat aktiivisesti kuntayhtymämme alueella tapahtuvia muutksia ja ilmiöitä. Työn kehittäminen vaatii ajantasaista tieta. Tieta saadaan eri ammattilaisten kanssa tehtävän yhteistyön kautta ja seuraamalla kunnista, sairaanhitpiiristä sekä valtakunnan taslta tulevaa infrmaatita. Tätä tieta käytetään hyödyksi neuvlatyön suunnittelussa ja päivittäisessä timinnassa. Neuvlassa käytettävät timintatavat ja menetelmät perustuvat siis parhaaseen saatavilla levaan tietn. On tärkeää, että työntekijöillä n mahdllisuus aktiivisesti hakea uutta tieta täydennyskulutuksen kautta. Kuntayhtymän jhdssa n hyvin tiedstettu täydennyskulutusvelvite ja myös siten hittyön laatua n vitu pitää riittävän krkealla. Uusia työmutja kkeillaan rhkeasti. Kuntayhtymässä n käytössä mm. ensisynnyttäjien kteihin tehtävät ns. Vavu- ktikäynnit ja 3-vutiaiden ktikäynnit. Näiden lisäksi lähes kaikki terveydenhitajat vat saaneet imetyshjaaja kulutuksen, mikä mahdllistaa laadukkaan imetyshjauksen. 2.MONIALAINEN YHTEISTYÖ Terveydenhitajan ja lääkärin lisäksi neuvlatyössä tarvitaan mniammatillista saamista. Tiset perheet selviävät neuvlasta saamiensa peruspalvelujen ja varmistuksen varassa hyvin, tiset tarvitsevat hyvinkin intensiivistä tukea. Jtta lapsiperheet saavat parhaan mahdllisen tuen, lisi eri timijilla hyvä lla samat arvt ja päämäärät. Tämä mahdllistuu tiiviillä yhteistyöllä ja yhteisillä frumeilla, jissa vidaan jakaa tieta ja keskustella perheiden tilanteesta. Myös uusi asetus neuvlatiminnasta lastensujelulain lisäksi velvittaa yhteistyön spimisesta, työnjasta, vastuuhenkilöistä ja menettelytavista. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa tehdään tiivistä yhteistyötä 6tk:n eri timijiden, erikissairaanhidn, kuntien ssiaalitimen, kulutimen, seurakuntien ja klmannen 5

6 sektrin kanssa. Lastenneuvlan terveydenhitajat sallistuvat mniin yksittäisiin palavereihin jk yksittäisen perheen tukemiseksi tai yleisesti työn kehittämiseen suunnattuihin keskusteluihin. Kuusikuntien kuntayhtymän kunnissa (Alavus, Kurtane, Töysä, Ähtäri) n tehty mniammatillisesti yhteinen lastensujelun suunnitelma - lasten, nurten ja perheiden hyvinvintia edistämässä vusille Suunnitelma n luettavissa kuntien nettisivuilta. Ohessa kttuna kuntien yhteistyöryhmiä, jtka pääasiassa vat kuntayhtymän kunnissa lähes samankaltaisia. Yhteistyöryhmien kstumus hieman vaihtelee kunnittain, minkä vuksi ne n esitelty jkaisen kunnan khdalla erikseen. Erilaiseen kstumukseen vaikuttaa mm. kuntien kk ja erilaiset resurssit. ALAVUS: Alavudella timii mniammatillinen Vekara-työryhmä. Ryhmässä n edustus terveydenhullsta (neuvla) ja Erityispalvelut Osviitasta, ssiaalitimesta (lastensujelu ja päivähit), Alavuden kaupungin kuntutushjaaja ja tarvittaessa kulutimesta sivistystimenjhtaja ja kiertävä erityispettaja sekä muita asiantuntijita. Ryhmän tehtävä n seurata kunnan lapsiperheiden ja päivähidn tilannetta, tukea perheitä, ennalta ehkäistä lasten syrjäytymistä sekä phtia yleisiä linjauksia ennalta ehkäisyn näkökulmasta. Lapsen kuluplun ja nivelvaiheiden tukeminen n tärkeä sa Vekaran timintaa. Myös yhteistyökysymykset, yhteistyön rakentaminen ja viestintäkanavana timiminen n keskeinen tehtävä. Ryhmä kkntuu 3 kertaan vudessa. Timinta n avinta ja vanhemmilta pyydetään aina lupa,,js palaverissa käsitellään yksittäisen lapsen asiita. Vekaran timintaa jhtaa Alavuden kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö. Esikulupettajat, erityispettajat ja lukanpettajat vat tärkeä yhteistyökumppani terveydenhulln kanssa. Vanhempien kirjallisella luvalla (Vekaran lisäksi) tiet esikululaisen hyvinvinnista ja mahdllisista ppimiseen liittyvistä erityishaasteista(erillinen kaavake) siirtyy kuluun ja kuluterveydenhultn, missä mm. tehdään ekalukkalaisille laajennettu terveystarkastus (tarkemmin kuluterveydenhulln timintasuunnitelmassa). Esikululaisten khdalla n v.2013 alusta tulssa muuts, jllin he siirtyvät sivistystimen alle ssiaalitimesta Alavudella timii myös mniammatillinen lastensujelun suunnittelutyöryhmä(lakisääteinen), jka kstuu kunnan eri sektreiden edustajista sivistystimi, kuraattri, ss. timi(lastensujelu, päivähit), tekninen sast, terv. hult( neuvla, kuluth, erit.palv. Osviitta), nuristimi, nurisvaltuustn edustaja, seurakunta ja 3.sektrin edustajia. Työryhmä kkntuu vusittain suunnittelemaan mm. ennalta ehkäisevää lastensujelua. 6

7 KUORTANE: Kurtaneella timii mniammatillinen Vekara-työryhmä. Ryhmässä n edustus terveydenhullsta (neuvla ja kuluterveydenhult) ja Erityispalvelut Osviitasta, ssiaalitimesta (lastensujelu ja päivähit) ja tarvittaessa kulutimesta sivistystimenjhtaja ja kiertävä erityispettaja sekä muita asiantuntijita. Ryhmän tehtävä n seurata kunnan lapsiperheiden ja päivähidn tilannetta, tukea perheitä, ennalta ehkäistä lasten syrjäytymistä sekä phtia yleisiä linjauksia ennalta ehkäisyn näkökulmasta. Lapsen kuluplun ja nivelvaiheiden tukeminen n tärkeä sa Vekaran timintaa. Myös yhteistyökysymykset, yhteistyön rakentaminen ja viestintäkanavana timiminen n keskeinen tehtävä. Ryhmä kkntuu 2 kertaan vudessa. Timinta n avinta ja vanhemmilta pyydetään aina lupa,,js palaverissa käsitellään yksittäisen lapsen asiita. Vekaran puheenjhtaja vaihtuu ajittain. Esikulupettajat, erityispettajat ja lukanpettajat vat tärkeä yhteistyökumppani terveydenhulln kanssa. Vanhempien kirjallisella luvalla (Vekaran lisäksi) tiet esikululaisen hyvinvinnista ja mahdllisista ppimiseen liittyvistä erityishaasteista(erillinen kaavake) siirtyy kuluun ja kuluterveydenhultn, missä mm. tehdään ekalukkalaisille laajennettu terveystarkastus (tarkemmin kuluterveydenhulln timintasuunnitelmassa). Esikululaisten khdalla n v.2013 alusta tulssa muuts, jllin he siirtyvät sivistystimen alle ssiaalitimesta Kurtaneella timii myös mniammatillinen lastensujelun lakisääteinen suunnittelutyöryhmä, jka kstuu kunnan eri sektreiden edustajista sivistystimi, kuraattri, ss. timi(lastensujelu, päivähit), tekninen sast, terv. hult(neuvla, kuluth, erit.palv. Osviitta), nuristimi, pliisi, seurakunta ja 3.sektrin edustajia. Työryhmä kkntuu vusittain suunnittelemaan mm. ennalta ehkäisevää lastensujelua. TÖYSÄ: Töysässä timii mniammatillinen Vekara-työryhmä. Ryhmässä n edustus terveydenhullsta (neuvla ja kuluterveydenhult) ja Erityispalvelut Osviitasta(puheterapeutit, timintaterapeutit, psyklgi ja neurpsyklgi), ssiaalitimesta (lastensujelu ja päivähit), kiertävä erityslastentarhanpettaja, kuraattri/ssiaalihjaaja, Eskn kuntutushjaaja ja tarvittaessa kulutimesta sivistystimenjhtaja. Esikulun pettajat vat mukana yleensä kevään palaverissa. Ryhmän tehtävä n seurata kunnan lapsiperheiden ja päivähidn tilannetta, tukea perheitä, ennalta ehkäistä lasten syrjäytymistä sekä phtia yleisiä linjauksia ennalta ehkäisyn näkökulmasta. Lapsen kuluplun ja nivelvaiheiden tukeminen n tärkeä sa Vekaran timintaa. Myös yhteistyökysymykset, yhteistyön rakentaminen ja viestintäkanavana timiminen n keskeinen tehtävä. Ryhmä kkntuu 2-4 kertaa 7

8 vudessa. Timinta n avinta ja vanhemmilta pyydetään aina lupa,,js palaverissa käsitellään yksittäisen lapsen asiita. Vekaran timintaa jhtaa Töysän kunnan varhaiskasvatuspäällikkö. Esikulupettajat, erityispettajat ja lukanpettajat vat tärkeä yhteistyökumppani terveydenhulln kanssa. Vanhempien kirjallisella luvalla (Vekaran lisäksi) tiet esikululaisen hyvinvinnista ja mahdllisista ppimiseen liittyvistä erityishaasteista(erillinen kaavake) siirtyy kuluun ja kuluterveydenhultn, missä mm. tehdään ekalukkalaisille laajennettu terveystarkastus (tarkemmin kuluterveydenhulln timintasuunnitelmassa). Esikululaisten khdalla n v.2013 alusta tulssa muuts, jllin he siirtyvät sivistystimen alle ssiaalitimesta Töysässä timii myös mniammatillinen lastensujelun seurantatyöryhmä(lakisääteinen), jka kstuu kunnan eri sektreiden edustajista: sivistystimi, kuraattri, ss. timi(lastensujelu, päivähit), tekninen timi, terv. hult(neuvla, kuluth, erit.palv. Osviitta), nuris/liikuntatimi, pliisitimi, seurakunta, etsivä nuristyö ja 3.sektrin edustajia(mll, 4H). Työryhmä kkntuu vusittain suunnittelemaan mm. ennalta ehkäisevää lastensujelua. Työryhmää jhtaa tällä hetkellä perusturvalautakunnan jäsen Liisa Heinämäki. ÄHTÄRI: Ähtärissä n timii mniammatillinen Vekara-työryhmä (vudesta 1988). Ryhmässä n edustus n terveydenhullsta (neuvla ja alalukkien th) ja Erityispalvelut Osviitasta, ssiaalitimesta (lastensujelu ja päivähit) ja kulutimesta (erityispettaja). Ryhmän tehtävä n seurata kunnan lapsiperheiden ja päivähidn tilannetta, tukea perheitä, ennalta ehkäistä lasten syrjäytymistä sekä phtia yleisiä linjauksia ennalta ehkäisyn näkökulmasta. Lapsen kuluplun ja nivelvaiheiden tukeminen n tärkeä sa Vekaran timintaa. Myös yhteistyökysymykset, yhteistyön rakentaminen ja viestintäkanavana timiminen n keskeinen tehtävä. Ryhmä kkntuu 2-3 kertaan vudessa. Timinta n avinta ja vanhemmilta pyydetään aina lupa, js palaverissa käsitellään yksittäisen lapsen asiita. Vekaran timintaa jhtaa Ähtärissä kunnan varhaiskasvatuspäällikkö. Timinnasta n saatavilla tieta myös Ähtärin kunnan nettisivuilta. Vekaran lisäksi timii ns. minivekarat, jtka kkntuvat yksikkökhtaisesti ja niissä palavereissa käsitellään lasten asiita vanhempien luvalla tarkemmin. Palaverissa svitaan millin ja kuka hitaa yksittäisen lapsen asiita. 8

9 Esikulupettajat, erityispettajat ja lukanpettajat vat tärkeä yhteistyökumppani terveydenhulln kanssa. Vanhempien kirjallisella luvalla (Vekaran lisäksi) tiet esikululaisen hyvinvinnista ja mahdllisista ppimiseen liittyvistä erityishaasteista(erillinen kaavake) siirtyy kuluun ja kuluterveydenhultn, missä mm. tehdään ekalukkalaisille laajennettu terveystarkastus (tarkemmin kuluterveydenhulln timintasuunnitelmassa). Esikululaisten khdalla tapahtui muuts v. 2007, jllin he siirtyvät sivistystimen alle ssiaalitimesta. Ähtärissä timii myös erityishulln (EHO- työryhmä, jhtryhmä), jnka n perusturvalautakunta nimennyt. EHO- työryhmä tekee päätöksiä mm. tukipalveluista, jtka kskevat kehitysvammaisia lapsia (myös nuria ja aikuisia). Työryhmässä n edustus ss. timesta, päivähidsta, terveystimesta (lääkäri) ja kehitysvammahullsta. Perhepalvelutyöryhmään (lastensujelullinen) kuuluvat edustus lastensujelusta (vastuutah), terveydenhullsta (neuvla, Osviitta, kuluth) Perhepalvelutyöryhmän tehtävänä n auttaa lapsiperheitä lastensujelullisissa tilanteissa. Perhepalvelutyöryhmää jhtaa ssiaalitimesta lastensujelupäällikkö. 3. KIRJAAMINEN JA POTILASASIAKIRJAT NEUVOLASSA Kuntayhtymän neuvlissa n käytössä Effica- ptilastietjärjestelmä, jhn kaikki neuvlan työtekijät kirjaavat. Ptilasasiakirjista vastaa rekisterinpitäjänä terveyskeskus. Paperisia terveyskertmuksia n vielä jssain määrin käytössä (lähinnä vanhjen tietjen salta), mutta lähtökhtaisesti niihin ei enää kirjata. Tarkemmat hjeistukset kirjaamisesta n svittu lastenneuvlan palavereissa erikseen. Kirjaaminen käydään aina läpi uuden työtekijän kanssa perehdytyksen yhteydessä. Tällöin krstetaan ptilasasiakirja-asetuksen 4 :n mukaan, että ptilaan hitn tai siihen liittyviin tehtäviin sallistuvat saavat käsitellä ptilasasiakirjja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä tai vastuunsa sitä edellyttävät. Ptilaslain mukaan ptilasasiakirjat vat salassa pidettäviä ja terveydenhulln ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetään, ettei ammattihenkilö saa ilmaista sivulliselle yksityisen tai perheen salaisuutta, jsta hän n asemansa tai tehtävänsä perusteella saanut tiedn. 9

10 4. LASTENNEUVOLATYÖN JATKUVASEURANTA JA VUOROVAIKUTUKSEN HAVAINNOINTI Terveydenhitaja ja lääkärin tekemien jkaisen tarkastuksen yhteydessä pyritään seuraamaan ja keskustelemaan seuraavista asiista: lapsen ja vanhemman vurvaikutus ja kiintymyssuhde perheen ihmissuhteet ja turvaverkn timivuus, lep ja vapaa-aika, median merkitys terveyden ja turvallisuuden kannalta, ergnmia perheen sisäiset ihmissuhteet parisuhde sisarussuhde temperamenttien erilaisuus lähi- ja perhesuhdeväkivallan ehkäisy terveyskasvatus ravitsemus liikunta painnhallinta uni puhtaus, suun terveys päivärytmi seksuaaliterveys lapsen kasvun sekä psykssiaalisen ja fyysisen kehityksen tukeminen lapsen ssiaaliset taidt lapsen matimisuuden tukeminen tapaturmien ennaltaehkäisy tupakinnin, alkhlin ja muiden päihteiden käytön ehkäisy kansallisen rktushjelman mukaiset rktukset Näiden asiiden lisäksi vanhempien kanssa keskustellaan myös siitä, mitä he pitävät lapsen hyvinä pulina ja vahvuuksina ja miten he tämän lapselle viestivät! Äitiä ja lasta havainnimalla vi arviida vurvaikutusta kiinnittämällä humita mm. seuraaviin seikkihin. Terveydenhitajan tulisi tukea ja rhkaista vanhempia käsittelemään ja pitämään lasta sylissä ja kmmunikimaan lapsen kanssa puhumalla, hymyilemällä ja lapsen viestejä tarkkailemalla ja niihin vastaamalla. 10

11 Vanhemman käyttäytyminen: lapsen pitely lähellä kaukana käsittely hellää kvakuraista katsekntakti n puuttuu lapselle puhuminen n puuttuu puheen sävy lämmin ei lämmin lapsesta nauttiminen kyllä ei lapsen pahanlnsiet n puuttuu lapsen viestien ymmärtäminen ja niihin vastaaminen kyllä ei Lapsen käyttäytyminen: itkuherkkyys ilisuus/vakavuus reagiva/apaattinen katsekntakti lhdutettavuus Lähde: Tampereen Y:Puura & c. Vavu-tutkimusaineista 11

12 5.RASKAUDENAIKAINEN KOTIKÄYNTI Raskauden lppuvaiheessa pyritään tekemään ktikäynti perheisiin, erityisesti kun syntymässä n ensimmäinen lapsi. Tärkeää, että mlemmat vanhemmat lisivat tilanteessa läsnä. Tarkastuksessa käytetään apuna ns. Vavu- haastattelulmaketta, jnka phjalta käydään keskustelua. Ktikäynnin tavitteet: suhteen luminen, tutustuminen perheen arkeen vanhemmuuden tukeminen parisuhteen tukeminen perheen tukiverkstn hahmttaminen ja ssiaalisten suhteiden kartittaminen perheen vimavarat, vanhempien työnjak, perheen jaksaminen vauvanhitn liittyvien asiiden kartittaminen (hitpiste, sänky, hittarvikkeet jne) vurvaikutuksen tukeminen äidin mieliala imetys synnytystapahtuma vanhempien ma lapsuus ennakidut muutkset perhe-elämässä rytmin löytyminen äidin ma aika 12

13 6. KANSALLINEN ROKOTUSOHJELMA Neuvlassa annettavan rktusneuvnnan tavitteena n antaa riittävästi tieta vanhemmille rktuspäätöksen tekemiseen. Lapset rktetaan ennen kuluikää 9-10 vakavaa tautia vastaan ja rktteet vat kaikkien perheiden saatavilla. Sumessa vähintään 93% lapsista saa vapaaehtisuuteen perustuvan yleisen rktushjelman mukaiset rktukset. Rktuksista n saatavilla lisätieta Rkttajan käsikirjasta ja THL:n www-sivuilta. Lasten ja nurten rktukset lähtien Ikä 2kk Rkte Rtavirusrkte 3 kk Rta, DTaP-IPV-Hib, pneumkkki 5 kk 12 kk Rta, DTaP-IPV-Hib, pneumkkki DTaP-IPV-Hib, pneumkkki, MPR 6-35 kk(vusittain) Influenssa 4 v DTaP-IPV 6 v MPR v dtap 13

14 7.SIIRTYMINEN ÄITIYSNEUVOLASTA LASTENNEUVOLAAN Lapsen ja äidin ktiuduttua sairaalasta tehdään äitiysneuvlasta käsin ktikäynti mahdllisimman pian. Vanhemmat ttavat itse yhteyttä neuvlaan ja tavitteena n tehdä ensimmäinen ktikäynti viimeistään 3 vrk:n kuluessa ktiutumisesta, jtta mahdlliset lapsen ja äidin terveyteen liittyvät riskit havaittaisiin mahdllisimman pian ja tuettaisiin imetyksen jatkumista. Tarvittaessa imetyskriisitilanteisiin tarjtaan apua mahdllisimman npeasti imetyksen turvaamiseksi ( kuntayhtymän äit.neuvlanja last.neuvlan terveydenhitajat vat käyneet imetyshjaajakulutuksen). Lastenneuvlasta käsin tehdään tinen ktikäynti n. 2 viikn iässä tai tarpeen mukaan j aikaisemminkin, mikäli perheen tilanne niin edellyttää. Oheisessa runk-hjelmassa n käsitelty lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä leellisia seikkja, jita seurataan ja tarkastetaan neuvlatarkastuksissa Kuusikuntien terveyskuntayhtymässä. Määräaikaiset terveystarkastukset ensimmäisen ikävuden aikana: Terveystarkastus 1-4 vk 4-6 vk 2 kk 3kk 4kk 5kk 6kk 8kk (10 kk) 12 kk Laaja x Lääkäri x x x Terveydenhitaja x x x x x x x x (x) x Määräaikaiset terveystarkastukset 1. ikävuden jälkeen: Terveystarkastus 18 kk 2v 3v 4v 5v 6v Laaja x x Lääkäri x x Terveydenhitaja x x x x x x Suun terv.tark x (tai 1v) x(tai 4v) X(tai 6v) 14

15 8.LASTENNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Tämä lastenneuvlan runk-hjelma perustuu valtineuvstn asetukseen neuvlatiminnasta, kulu- ja piskeluterveydenhullsta sekä lasten ehkäisevästä suun terveydenhullsta. Runk-hjelmaa kttaessa n tettu humin myös STM:n julkaisuja 2009:20, asetuksen (380/2009) perustelut ja sveltamishjeet sekä THL:n julkaisu menetelmäkäsikirja: terveystarkastukset lastenneuvlassa ja kuluterveydenhullssa(2011). 2 VKO-1 KK TERVEYSTARKASTUS (ktna ja/tai neuvlassa) yleisvaikutelma pää suu ih, vatsa, napa kivekset aistit tuki- ja liikuntaelimet kehitysheijasteet kävelyheijaste +, mr + kasvu vireys, jäntevyys, asent, ääntely mut, saumat, aukileet, kannatus (taka-aukile sulkeutuu ens. elinviikkjen aikana) suulaki, sammas väri, siisteys, resistenssit laskeutuminen näkö: kyynelehtiminen, rähmiminen, silmien ulknäkö, punaheijaste kuul: ääntely selkäranka, symmetrisyys, lnkat, jalkaterien asent ATN (+, parhaimmillaan 1-2 kk:n iässä) Tarttumisheijaste käsissä ja jalissa +, pituus, pain, päänympärys 15

16 Mtrinen kehitys Psykssiaalinen kehitys Kielellinen kehitys Kehityksen tukeminen Refleksit hallitsevia Niskan ja silmien hallinta- pään kääntäminen ja vähäinen nst. Kädet nyrkissä Täysi riippuvuus hitajasta-symbisi, tarpeen ilmaisu itkulla. Ens.hymy 4-6 vk:n iässä. Perusluttamus syntyy fyysisestä läheisyydestä, lämmöstä ja tarpeisiin vastaamisesta Ääntely sattumanvaraista. Reagi valn, ääniin ja kasvihin lähellään Tarpeisiin vastaaminen, hyvä perushit ja jutteleminen, lähellä l, itkujen tulkinta tyynnyttämiskeint vauvahiernta.äidin jaksaminen ja mielentilan seuraaminen PERHEEN TUKEMINEN JA KESKUSTELUNAIHEET: Vavu- keskustelussa nusseet asiat synnytystapahtuma äidin mieliala ja jaksaminen tapaturmien ennaltaehkäisy vanhempien suhtautuminen lapsen itkuun, äidin ja vauvan välinen vurvaikutus isän tai muun aikuisen sallistuminen vauvan hitn äidin fyysinen ja psyykkinen vinti, vanhemmuuden tukeminen seksuaalisuus ja ehkäisyasiat (yhteistyössä äitiysneuvlan kanssa) Lapsen hit: perushit: kylvetys, kynnet, napa ravitsemus: imettämiseen kannustaminen(lapsentahtisuus imetyksessä), rintamaidn riittävyys, äidin rukavali, D-vitamiinin saannin tarkistaminen, tutin käyttö, äidin ravitsemus käsittely: kanttapa, makuuasennn vaihtelu ulkilu: alitetaan ulkna l min ja lisätään aina 15 minuutilla, kesävauvjen ulkiluttamisen vi alittaa heti ja talvivauvjen n. 2 viikn iässä (sään mukaan) tapaturmien ehkäisy: vude, hitpöytä, lastenvaunut pitkäaikaissairauksien ja ss. ngelmien humiinti sisarukset 16

17 4-6 VKO (Lääkärineuvla) yleisvaikutelma vireys, jäntevyys, spntaani asent, pää mut, saumat, aukileet, kannatus suu sammas ih, vatsa, napa väri, siisteys, resistenssit aistit näkö: katsekntakti, mustuaiset reaginti valn, punaheijaste, katseella seuraaminen väh.90 astetta. Synnynnäinen kaihi tdettava. kuul: havainninti, ääntely kehitysheijasteet ATN (+, parhaimmillaan 1-2 kk:n iässä) tarttumisheijaste käsissä ja jalissa + kävelyheijaste+ Mr+ (vi lla sammunutkin) kasvu pituus, pain, päänympärys tuki-ja liikuntaelimet lnkkaluksaati tdettava viimeistään sydänäänet reisivaltimpulssit kivekset/vulva MOTORINEN PSYKOSOSIAALINEN KIELELLINEN KEHITYKSEN TUKEMINEN Reagi vielä hyvin kknaisvaltaisesti. Imeminen nnistuu hyvin. Vatsalla maatessa kykenee nstamaan nenäänsä alustasta. Availee nyrkkejään. Kykenee khdistamaan katseensa hetkeksi silmiin. Itkee, viihtyy sylissä. Ääntelee lyhyitä vkaalisarjója. Säpsähtää kvia ääniä. Sylissäpitäminen fyysisen läheisyyden tarve, vurvaikutuksen tukeminen. Seurustelu kun lapsi n virkeä juttelu, lrut, laulut 17

18 PERHEEN TUKEMINEN JA KESKUSTELUN AIHEET: vanhempien esiin tumat ilnaiheet ja hulet vauvan ja äidin välinen vurvaikutus, äidin jaksaminen ja mieliala (masennusseula), äidin ma aika, arjen sietäminen vanhempien vimavarat, parisuhde, väkivalta vauvan vurvaikutus- ja kntaktingelmat saattavat lla merkki vanhemman masennuksesta tai kiintymyssuhteen syntymättä jäämisestä tarv. hjaus perheneuvlaan. Kns. pikkulapsipsykiatria. perheen päivärytmin mututuminen vanhempien terveydenhit: tupakinti, alkhli, liikunta Lapsen hit: ravitsemus: imetyksen tukeminen, lapsentahtisuus imetyksessä lisämait, D-vitamiinin tarpeellisuus tapaturmien ehkäisy: tutti, sänky, vaatteet, muvikalvt, lapsen turvallinen kuljettaminen autssa Äidille jaetaan tämän käynnin yhteydessä EPDS- seula(liite 1), jnka äiti palauttaa 2 kk neuvlan yhteydessä 18

19 2KK yleisvaikutelma vireys, jäntevyys, asent, ääntely pää mut, saumat, aukileet, kannatus suu sammas ih, vatsa, napa väri, siisteys, resistenssi aistit näkö: katsekntakti kuul: ääntely, havainninti kehitysheijasteet ATN (+, parhaimmillaan 1-2 kk:n iässä) tarttumisheijaste käsissä ja jalissa + kävelyheijaste + Mr + kasvu pituus, pain, päänympärys MOTORINEN PSYKOSOSIAALINEN KIELELLINEN KEHITYKSEN TUKEMINEN Refleksit timivat edelleen, alkavat vähitellen heiketä. Nstaa rintakehää ylös lattiasta, kädet enimmäkseen auki, laittaa nyrkit suuhun Katsekntakti, vastavurinen hymy, erilaiset itkut. Mielihyvän ja mielipahan tunneilmaisut alkavat eriytyä. Perusluttamuksen synty. Tarkkailee lähellä levaa ihmistä, hallitsee silmien liikkeitä, seuraa ympäristöään ja liikkuvaa lelua. Jkeltelu Vurvaikutus, yhdessäl. seurustelu n tärkeää. Fyysinen kntakti, sylissä pitäminen. Samanlaisuus ja tistuvuus hidssa. Itkuun reagidaan npeasti. Lapsen hitajana äiti/isä ei mnia hitajia. Vauvaa kiinnstavat kirkkaat värit, valt, erilaiset äänet(ei jatkuvaa taustamelua) Äänneleikitlrut, laulelut. Vimisteluleikit. Lattiallal! 19

20 PERHEEN TUKEMINEN JA KESKUSTELUNAIHEET: vurvaikutuksen ja vanhemmuuden kehittyminen äidin fyysinen ja psyykkinen vinti perheen taustatiedt ja suvussa esiintyvät sairaudet (kirjataan lapsen tietihin) Lapsen hit: ravitsemus: rintamaidn riittävyys, imetyksen tukeminen, lapsentahtisuus imetyksessä vurkausirytmi alkaa säännöllistyä! tapaturmien ehkäisy: tutti, sänky, vaatteet, muvikalvt, lapsen turvallinen kuljettaminen autssa lapsen kipu- ja kuumelääkitys rktushjelma Pyydä äidiltä EPDS- seulakaavake ja tarv. hjaus depressihitajalle/lääkärille/psyklgille/ss. työntekijälle tilanteen mukaan 20

21 3 KK yleisvaikutelma vireys, jäntevyys, asent, liikehdintä pää mut, saumat, aukileet, kannatus ellei kannata lainkaan jatktutkimuksiin! Js kannatus heikka, kntr. 4 kk:n iässä suu sammas ih, vatsa, napa väri, siisteys aistit näkö: seuraa katseellaan, valreakti kuul: ääntely, havainninti tuki- ja liikuntaelimet jalat, jalkaterät (knsistentti pulier aihe jatktutkimuksiin kehitysheijasteet ATN harvin +, tarttumisheijaste käsissä heikkenee ja häviää kävelyheijaste+ Mrkasvu pituus, pain, päänympärys MOTORINEN PSYKOSOSIAALINEN KIELELLINEN KEHITYKSEN TUKEMINEN Kannattaa päätään käsistä khtettaessa, vatsallaan jentaa lantita, kädet auki Valikiva hymy esim. äidille. Seuraa katseellaan liikkuvaa lelua, tutkii käsiään, alkaa tietisesti tavitella esineitä, etsii katseellaan äänen lähdettä. Tunnistaa hitajansa. keskustelee jkeltelemalla Säännöllinen päivärytmi. Jkelteluun vastataan hellällä puheella tai ääntelyllä sekä ilmeellä. Erilaisten virikkeiden antaminen: katselu, kuuntelu, haistelu, maistelu (lelujen).piilleikit. Esineiden sittaminen ja niiden nimeäminen 21

22 PERHEEN TUKEMINEN JA KESKUSTELUNAIHEET: äidin lapsivudeajan väsymys nrmaalisti hävinnyt. Js äiti vielä debressiivinen mistä kyse? (parisuhde, muu perhe, lsuhteet jne.) nk lapsi vanhempien mielestä helpp vai vaikeahitinen, lapsen temperamentti ja lunne (pahinpitelyriski?) Lapsen hit: ravitsemus: imeväisikäisen lapsen ravitsemus imetyksen tukeminen, lapsentahtinen imetys, tutin käyttö nukkuminen: uni/valverytmi tapaturmien ehkäisy: kuten 2 kk, lelut 22

23 4KK (Laajennettu terveystarkastus, th ja lääkäri) Laajennettuun tarkastuksen kutsutaan aina mlemmat vanhemmat ja vanhempien läsnäl kirjataan lapsen terveyskertmukseen. yleisvaikutelma vireys, jäntevyys, asent, liikehdintä pää mut, saumat, aukileet. Pään tulisi seurata mukana vartaln linjassa tai jäädä enintään astetta jälkeen. kivekset laskeutumatn kives viim. tdettava suu sammas ih, vatsa, napa siisteys, resistenssit aistit näkö: katseen khdistaminen(seuraa 180 astetta), krvergenssi, hymyvaste, katsekntakti, silmien ulknäkö, punaheijaste, karsastus(hirschbergin lamppuke) kuul: ääntely, havainninti, suuntakuul vi vielä puuttua. tuki- ja liikuntaelimet selkäranka, symmetrisyys, jentaa alaraajat, varaa vatsalla llessa yläraajihin (kyynärnivelten ja yläraajjen taittuminen rinnan ja vatsan alle n jatklähettämisen aihe, Ortlanin ke (lnkat) kehitysheijasteet ATN- ja js nenataaliheijasteita jäljellä syytä tehstettuun tarkkailuun. kasvu pituus, pain, päänympärys sydänäänet reisivaltimpulssit kivekset/vulva MOTORINEN PSYKOSOSIAALINEN KIELELLINEN KEHITYKSEN TUKEMINEN Khttaa päätä ja vartala kyynärnjassa, tavittelee jennettua esinettä kädet keskilinjassa, viihtyy vatsallaan, surittaa laajja liikkeitä. Kaipaa seuraa, kskettelee äitiä. Ilahtuu äidin/hitajan lähestymisestä. Aktiivinen, hyväntuulinen, nauraa ääneen. Tutkii esineitä intensiivisesti suullaan, katselee ympärilleen. Reagi erisävyisiin ääniin Huutelee herättääkseen humita, kntaktintt. Vurvaikutusjkeltelua Säännöllinen päivärytmi. Lattialla pitäminen, seurustelu, vastaaminen lapsen kntaktiyrityksiin. Lrut, laulut, ääntä tuttavat lelut. Katselulelu vaihdetaan tarttumisleluksi. Piilleikit, peili. 23

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY. Lastenneuvolatyön toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY. Lastenneuvolatyön toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Lastenneuvolatyön toimintaohjelma 10.7.2013 Päivitetty: 1.7.2014 Alitalo Mirva Jokiranta Kirsti Multisilta Minna Rahiala Anne Saarinen Anna Pelto-Piri Ulla Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake Hyvinvointineuvola Liite 1 Äitiysneuvola Päivitetty 30.12.2010 MJ/EL Äitiysneuvolan seurantakäynnit raskauden aikana H H 6-8 H 13-15 H 18 H 22-23 H 26-28 H 31-32 H 34-35 H 36-37 H 38,39,40 yli H 40 Kotik.

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot