Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009

2

3 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus Viestintä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kuntoutuspalvelut Innokuntoutus Talous Asiakkaat Prosessit Henkilöstö Riskit ja epävarmuustekijät sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Hallinto Tulos ja tase Julkaisut... 17

4 1 Toimitusjohtajan katsaus Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009 Lähtökohta vuodelle 2009 oli Kuntoutussäätiössä varsin haastava. Talouden kuntoon saattaminen edellytti muutoksia organisaatiossa. Säätiöön palkattiin markkinointipäällikkö (asiakassuhdepäällikkö) ja kuntoutuksen johtorakenteita kevennettiin. Uudistukset olivat välttämättömiä, jotta säätiön taloudessa tapahtuneisiin muutoksiin voitaisiin reagoida nopeasti ja joustavasti. Tavoitteena oli vuoden aikana myös vähentää henkilökulujen määrää erityisesti Kuntoutuspalvelukeskuksessa. Innokuntoutus aloitti toimintansa vuoden 2009 alusta. Tuki- ja aulapalveluissa tehtiin muutoksia. Kirjasto ja tietopalvelut siirtyivät Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen alaisuuteen. Säätiö kävi Raha-automaattiyhdistyksen kanssa neuvotteluja keväästä 2009 asti koskien säätiön saamaa yleisavustusta. RAY kävi kuluvana vuonna läpi kaikkien yleisavustusta saavien yhteisöjen toiminnan. Myös Kuntoutussäätiön RAY-rahoitteinen toiminta arvioitiin. Näillä näkymin säätiön yleisavustus muuttuu vuonna 2011 kohdennetuksi avustukseksi. Tehdyn selvityksen mukaan RAY arvioi Kuntoutussäätiön vahvuuksiksi asiantuntijuuden, toiminnan suunnitelmallisuuden sekä toiminnan laadun. Yleisavustusta esitettiin jatkettavaksi Kuntoutussäätiön kohdalla aiemman avustussuunnitelman mukaisesti, ja tarkemmat linjaukset avustamisesta ja avustuslajista tehdään vuoden 2010 aikana. Strategia Kuntoutussäätiön uudistettu strategia hyväksyttiin keväällä Strategiaan ei tehty muutoksia vuonna 2009, mutta sen jalkauttamiseksi tehtiin paljon työtä. Toiminnan lähtökohtana on, että Kuntoutussäätiön palvelut, koulutus, viestintä sekä kehittämis- ja tutkimustoiminta ovat vaikuttavia, yksilön työ- ja toimintakykyä edistäviä ja elämänlaatua lisääviä. Emme toimi yksin vaan yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, tavoitteenamme kuntoutuksen kehittäminen asiakkaittemme parhaaksi. Kuntoutussäätiön tavoitteena on erityisesti kehittää kuntoutuksen uusia toimintamalleja eri väestöryhmien tarpeisiin tutkia ja arvioida nykyisten käytäntöjen vaikuttavuutta tutkia ja arvioida kuntoutusjärjestelmän toimivuutta välittää ajankohtaista tietoa kuntoutuksesta sekä asiantuntijoille että suurelle yleisölle järjestää kuntoutuksen täydennyskoulutusta tuottaa ja kehittää kustannustehokkaita kuntoutuspalveluja, jotka tukevat kuntoutujia toimimaan itsenäisinä ja tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä parantaa ja lisätä kuntoutujien työ- ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat vaikuttavuus, vastuullisuus, asiakkaan arvostaminen sekä uusiutuminen. Visio 2011 Kuntoutussäätiö on vahva ja riippumaton työikäisten kuntoutuksen valtakunnallinen asiantuntija, kehittäjä ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Säätiön kuntoutuspalvelut, koulutus ja viestintä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat vaikuttavia ja uudistuvia, ja ne palvelevat koko Suomea ja koko kuntoutuksen kenttää. Tunnuslauseemme on Laatua elämään. Palvelutuotteemme ovat innovatiivisia, ne on kehitetty asiakkaiden tarpeista lähtien ja niiden kysyntä on hyvä. Tutkimushankkeidemme tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa ja kuntoutuksen kehittämisessä. Kehittämishankkeissa muokkaamme käytäntöön soveltuvia toimintamalleja. Kokoamme kuntoutuksen alalla käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet yhteiseen tietokantaan ja lisäämme kansainvälistä yhteistyötä. Koulutamme ja tiedotamme entistä aktiivisemmin kuntoutuksen kehittymisestä Valtakunnallisten kuntoutuspäivien ja muun toiminnan avulla. Keskitymme eri väestöryhmien työja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan kannalta keskeisimpiin kuntoutuskysymyksiin ja toimimme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Toimintamme perustuu pitkäjänteisyyteen. Työyhteisömme on osaava ja vaalimme henkilökuntamme työhyvinvointia. 4

5 2 Viestintä Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009 Ulkoisen viestinnän avulla Kuntoutussäätiötä profiloitiin pitkäjännitteisesti ja johdonmukaisesti, tavoitteena varmistaa Kuntoutussäätiön sekä yleisemmin kuntoutukseen liittyvän tiedon näkyminen medioissa. Lehdistötiedotteita julkaistiin säännöllisin väliajoin mm. säätiön tutkimustuloksista, hankkeista ja uusista palveluista. Kaikkiaan lehdistötiedotteita julkaistiin seitsemän kappaletta. Lisäksi säätiön työntekijät olivat hyvin edustettuina erilaisissa asiantuntijajulkaisuissa. Aktiivisella sisäisellä viestinnällä pyrittiin ylläpitämään avoimuutta ja vuoropuhelua työyhteisön sisällä. Sisäisiä tiedotteita julkaistiin intranetissä ja sähköpostitse yli 200 kappaletta. Tieteellis-ammatillinen aikakauslehti Kuntoutus ilmestyi neljä kertaa. Keskimääräinen levikki oli 1700 kappaletta. Lehdessä julkaistiin kuntoutusalan ajankohtaisasioihin ja ammattikäytäntöihin liittyviä kirjoituksia. Toimitusjohtaja toimi lehden päätoimittajana ja tiedottaja toimitussihteerinä. Lisäksi lehden toimitukseen kuului kolme muuta Kuntoutussäätiön työntekijää. Toimitus kokoontui kuukausittain. Kuntoutussäätiön ulkopuolisista tahoista koostuva toimitusneuvosto kokoontui helmikuussa linjaamaan sisältöä ja ideoimaan uusia sisältöjä. Sekä painetussa että sähköisessä materiaalissa esiteltiin Kuntoutussäätiön palveluja markkinointiviestinnän keinoja monipuolisesti käyttäen. Viestintä osallistui avainryhmille ja palvelujen tilaajille järjestettyjen markkinointitilaisuuksien sekä messutapahtumien suunnitteluun. Kuntoutus- ja koulutuspalveluja, hankkeita ja julkaisuja markkinoivia ilmoituksia laadittiin kohdennetusti eri medioihin. Ilmoittelussa hyödynnettiin myös omia tiedotuskanavia, kuten Kuntoutus-lehteä ja www-sivuja. Ulkopuolisia palveluja käytettiin lähinnä www-sivujen tekoon, graafiseen suunnitteluun ja painatuspalveluihin. 3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kuntoutussäätiössä oli vuonna 2009 käynnissä yli 40 erityyppistä tutkimus-, arviointi- ja kehittämishanketta. Hankkeita toteutettiin pääasiallisesti Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen lisäksi myös Kuntoutuspalvelukeskuksessa ja siellä toimivassa Innokuntoutus-yksikössä. Hankkeita rahoittivat pääosin Rahaautomaattiyhdistys, Euroopan sosiaalirahasto ja Kansaneläkelaitos. Tutkimus ja kehittämistoimintaa on edelleen kehitetty vuonna 2008 valmistuneen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ulkoisen arvioinnin pohjalta. Tutkimus- ja kehittämistyötä toivottiin jatkossa suunnattavan enemmän makrotasoisen, kokonaisvaltaisemman tutkimuksen suuntaan. Tutkimustoiminnalle toivottiin myös entistä selkeämpää profiilia. Uutena hankkeena käynnistyi Pientyöpaikoilla uudistuminen (PUNK) -hanke. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama vuosille Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Tampereen yliopiston HyWin-tiimi, Kuntoutussäätiön Kuntoutuspalvelut-yksikkö ja Kiipulan kuntoutuskeskus. Yhteistyötä tehdään myös hankkeessa mukana olevien viiden työterveyshuollon ja yli 50 PKyrityksen kanssa. Kertomusvuonna aloitettiin Kansaneläkelaitoksen rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia kuntoutustarpeita maahanmuuttajilla on ja kuinka olemassa olevat palvelut vastaavat näihin tarpeisiin. Niin ikään Kansaneläkelaitoksen ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana käynnistettiin tutkimus Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet, jonka tarkoituksena on selvittää Kelan ja TEM:in järjestämää työvalmennustoiminnan toimivuutta ja tuloksia sekä erityisesti avoimille työmarkkinoille työllistymistä. Yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa Kelan rahoituksella aloitettiin myös valtakunnallinen selvitys Suomessa toimivista psykoterapeuteista. Raha-automaattiyhdistyksen hankkeista jatkoivat toimintaansa yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittämisprojekti (Sydän 60+), Opi oppimaan, jossa kehitetään kuntoutuspalveluja oppimisvaikeuksista kärsiville nuorille ja aikuisille sekä Työhön paluu, jossa kehitetään uusia palveluja masennuksen takia sairauslomalla olleiden työhön palaamisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Tutkimuksen ja kehittämistyön verkkopalvelu Kuntoutusportti.fi sai kohdennetun avustuksen kautta jatkorahoituksen vuosiksi

6 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkimme ammattiryhmien ja työkyvyttömyyden yhteyttä, valmistui syyskuussa ammattiryhmiä ja masennusperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä koskeva tutkimus yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa. Loppuvuodesta jatkettiin muihin sairauksiin perustuvaa työkyvyttömyyseläkealkavuuden tutkimusta eri ammattiryhmissä. 4 Kuntoutuspalvelut Aikaisempien vuosien tapaan Kuntoutussäätiön palveluita käyttivät kaikki maamme kuntoutusjärjestelmät. Kuntoutussäätiön tuottamien palvelujen suurin ostaja oli edelleen Kansaneläkelaitos. Kansaneläkelaitoksen osuus kuntoutuspalvelujen tuotoista oli noin 66 % vuonna 2009 (vuonna 2008 noin 70 %), työvoimatoimistojen osuus oli 12 (19 ) %, vakuutuslaitosten 3,5 (2,6) % ja muiden 18,5 (8,5) %. Keskuksen organisaatiota uudistettiin liittyen johtamisjärjestelyihin ja kuntoutuksen tukipalveluihin ja asiakaspalvelupäällikkö aloitti työnsä keskuksessa. Kuntoutuspalveluiden kysyntä vaihteli palvelukohtaisesti, kokonaisuudessaan tulos jäi kuitenkin edelleen tavoitteestaan ja tulos oli alijäämäinen vaikka selvä tulosparannus tapahtui vuoteen 2008 verrattuna. Ammatillisesti syvennetyssä lääkinnällisessä kuntoutuksessa (ASLAK) vuorokausitavoitteet saavutettiin. Myös työhönvalmennuksen vuorokausitavoitteet saavutettiin ja työkeskus toteutti tulostavoitteensa. Kuntoutustutkimuksen ja kuntoutustarveselvityksen kysyntä heikkeni selvästi vuoteen 2008 verrattuna. Lisäksi TYKkuntoutuksen kysyntä pysyi vuoden 2008 tasolla. Mainittakoon, että TYK-kuntoutuksen kysynnän lasku verrattuna vuoteen 2007 oli kuitenkin yli 40 prosenttia. Erityisen merkittävää oli, että säätiö menestyi Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen kilpailutuksessa. Toiminta- ja työkykyä kehittävät ns. ELA-kurssit korvautuivat uusilla kursseilla, joita toteutetaan vuodesta 2010 alkaen. Säätiö haki mahdollisuutta aloittaa Kelan ammatillinen kuntoutustoiminta myös Haminassa yhteistyössä A-klinikkasäätiön ja Kymen sotavammaisten sairaskodin kanssa. Kansaneläkelaitos hyväksyi hakemuksen. Käytännössä toiminta Haminassa alkaa vuonna 2010 ja ensimmäinen ammatillinen kurssi toteutuu maaliskuusssa Innokuntoutus Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittanut Innokuntoutus on onnistuneesti yhdistänyt arviointiin, konsultointiin, koulutukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät palvelut uudenlaiseksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Yksikön tavoitteena on olla Suomen johtava arviointilaitos sosiaali-, kuntoutus- ja työpolitiikan alueilla. Toimeksiantoja on arvioinnissa voitettu useita kymmeniä ja myös työhyvinvoinnin kehittämisalueella on luotu vahvoja kehittämiskumppanuuksia. Kokonaisuudessaan yksikön toiminta on vuonna 2009 ollut tavoitteiden mukaista. 6 Talous Kokonaisuudessaan Kuntoutussäätiön taloudellinen parani selvästi vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Tulos parani myös kuntoutuspalveluissa, vaikka se olikin edelleen alijäämäistä. Tutkimus- ja kehittämiskeskus ja Innokuntoutus ja viestintä saavuttivat jokseenkin talousarvioon asetetut tavoitteet. Säätiön koulutustoiminta oli kuitenkin alijäämäistä. Kuntoutussäätiön tukipalveluissa aikaansaatiin merkittäviä säästöjä. Heikko taloustilanne vuonna 2008 ja osin myös vuonna 2009 aiheuttivat kuitenkin sen, että säätiö joutui käymään yt-neuvotteluita tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi. Tilikauden tulos oli koko säätiön tasolla hieman alijäämäinen. Tilinpäätöstiedot eivät ole täydelliset. 6

7 KUVIO 1. Tilinpäätös 2009, tuotot. TILINPÄÄTÖS 2009 TUOTOT Muut tuotot 2 % Vuokrat 1 % Korot 0 % Yleisavustus 12 % Tutkimustyö 25 % Innokuntoutus Koulutus 6 % Kuntoutus 54 % Viestintä 0 % KUVIO 2. Tilinpäätös 2009, kulut. TILINPÄÄTÖS 2009 KULUT Palvelut 19 % Poistot 1 % Muut kulut 3 % Korot 1 % Aineet, tarv 5 % Vuokrat 2 % Henk. sivuk 14 % Palkat 55 % 7

8 7 Asiakkaat Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009 Asiakastyytyväisyysselvitykset osoittivat, että asiakkaat pitivät Kuntoutussäätiön palveluita hyvinä tai erinomaisina eikä asiakastyytyväisyydessä tapahtunut vuoden 2009 aikana oleellisia muutoksia parempaan tai huonompaan suuntaan (kts. taulukko 1). TAULUKKO 1. Palvelukohtaiset keskiarvot kysymykseen Minkä arvosanan antaisit saamastasi kuntoutuspalvelusta kokonaisuutena? (asteikolla 1 5) vuonna N Keskiarvo (5 = erittäin tyytyväinen) Työkyvynarviointi 33 4,3 Kuntoutustarveselvitys 8 4,3 Kuntoutustutkimus 37 4,0 ASLAK (KAL + KAA) 213 4,2 TYK (TYL + TYA) 8 3,5 Elämisen laadun kurssi (ELA) 42 4,2 Sydänkuntoutus 15 4,3 Sydän 60 + (SKA) 45 4,5 Syöpäkuntoutus (RSA) 13 4,5 TULES (TUA + TUL) 37 4,2 MBA 7 4,1 Työkokeilu 17 4,1 Yksilöllinen työhönvalmennus 8 4,1 Omin voimavaroin työmarkkinoille (OVT) 21 4,4 IP-TAVI 10 4,0 Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus 15 4,3 Yhteensä 529 Yleensä tyytyväisyys kuntoutuspalveluihin 650 4,2 Kuntoutuksen suunnitteluun liittyvissä palveluissa kerätyissä lähettäjäpalautteissa saatiin hyviä tuloksia. Lähettäjäkysely kaipaa kuitenkin jatkossa kehittämistyötä. Kaikista kyselyyn vastanneista 76 % vastaajista piti lausunnon sisältöä hyvänä ja lausuntoa selkeänä ja luettavana. 69 % piti saamiaan suosituksia toteuttamiskelpoisina ja osittain toteuttamiskelpoisina piti 28 % vastaajista. Kuntoutussäätiön järjestämään koulutukseen osallistuneiden asiakastyytyväisyys oli palautekyselyiden mukaan hyvä, ja myös Kuntoutuspäivistä saatu palaute oli positiivista. 8 Prosessit Kuntoutussäätiön nettisivujen uudistamisprosessi saatettiin päätökseen. Nettisivujen lopullinen avaaminen jäi kuitenkin maaliskuulle Toimintaa ohjaavia prosesseja analysoitiin ja kehitettiin, ja laatukäsikirja pidettiin ajan tasalla. Säätiön potilashallintojärjestelmään (Elbit) liittyen kuntoutusprosesseja selkeytettiin ja niiden hallintaa keskitettiin. Vuoden 2008 tavoitteena oli, että kuntoutuksen tuotantoprosessia ja Elbitpotilashallintojärjestelmän käyttöä voitaisiin tehostaa. Tähän työhön on palkattu uusi henkilö vuoden 2009 alussa. Lisäksi jatkettiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja prosesseja koskevan ohjeiston täydentämistä. Uutta versiota käsikirjasta tutkimus- ja kehittämistyön käytännöt ja laatu valmisteltiin. Uuden version lopullinen käsittely jäi kuitenkin vuodelle 2010 Kuntoutussäätiön tutkimuseettistä ohjeistoa täydennettiin. Eettinen toimikunta kokoontui vuoden aikana kerran. 9 Henkilöstö Syksyllä 2008 jouduttiin Kuntoutussäätiössä käymään huonon taloudellisen tilanteen vuoksi yt-neuvotteluja ja tämä ei voinut olla vaikuttamatta työilmapiiriin säätiössä. Neuvottelut jatkuivat vielä keväällä Suoranaisilta irtisanomisilta kertomusvuonna kuitenkin vältyttiin. Henkilöstökyselyn perusteella heikoin työilmapiiri oli Kuntoutuspalvelukeskuksessa, johon lomautukset ja muut toimenpiteet keskittyivät. Työyhteisöindeksikysely toteutettiin perinteiseen tapaan syksyllä Kyselyn toteutti työterveyshuolto yhteistyössä työsuojelutoimikunnan kanssa. Kyselyyn vastasi 66 henkilöä. Tulosten mukaan työilmapiiri ei säätiössä ole kokonaisuudessaan merkittävästi huonontunut. Kehitettävää kuitenkin löytyi ja tuloksiin kiinnitetään huomiota säätiön eri yksiköissä. Työnhallinta vaatii edelleen kehittämistä. Työtyytyväisyys ja työyhteisön toimivuus ovat ennallaan. Lisäksi on halukkuutta panostaa menestykseen ja tiedonkulku sekä luottamus ovat parantuneet. 8

9 KUVA 1. Kuntoutussäätiön työyhteisöindeksi. 65,0=keskimääräinen työyhteisöindeksivertailu työpaikoissa. Työyhteisön toimivuutta ja työyhteisön yksilöiden voimavaroja on kysytty erikseen. Nämä tiedot on laskettu yhteen, josta on muodostettu työyhteisöindeksi. Kuntoutussäätiö Työyhteisöindeksi 2009 ( vrt 65,0 ) Kunt.pal T-valm Tutkimus Hallinto Hallinto+N KS tot TYKY-toiminta, henkilöstökoulutus, perehdytys ja kehityskeskustelut toteutettiin aiempien vuosien tapaan. Kuntoutussäätiön henkilöstön virkistyskerho toimi aktiivisesti järjestäen liikuntatapahtumia ja muuta virkistystoimintaa. Säätiöön on myös vakiintunut käytäntö, jonka mukaan työntekijät voivat käyttää tunnin työaikaa viikossa liikunnan harrastamiseen. Tämä käytäntö toimii ja sitä jatketaan edelleen. Perinteiseen tapaan myös henkilöstökoulutusta järjestettiin varsin runsaasti. Kuntoutussäätiön työhyvinvoinnin ja laadukkaiden työprosessien kehittämishanke (KUTLA) jatkui edelleen vuonna Hankkeeseen liittyen siirryttiin asiakkuuslähtöiseen palveluprosessien johtamiseen. Henkilöstöresurssien (tarpeiden, kuormituksen ja seurannan) ohjausta ja koordinaatiota keskitettiin ja siinä hyödynnetään atk-pohjaista ohjausjärjestelmää. Talon yleisten ja kuntoutuspalvelujen tukipalvelujen uudelleenorganisointi käynnistettiin. Sen avulla tukipalveluja kehitetään tukemaan nykyistä paremmin säätiön toimintaa ja strategista rakennetta. Henkilöstöpalvelut keskitettiin talous- ja yleispalvelukeskukseen. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen organisaation rakenteita kehitettiin tukemaan paremmin keskuksen sisällöllistä työtä ja yhteistyötä sekä Kuntoutussäätiön sisällä että muiden kentän toimijoiden kanssa. Kirjasto- ja tietopalvelut siirtyivät tutkimus- ja kehittämiskeskukseen. Keskuksen asemaa alan erityisasiantuntijana ja osaajana kirkastetaan suhteessa eri rahoitustahoihin. Jatkossa tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjauksia ja painopistealueita selkiytetään vastaamaan paremmin yhteiskunnan muutoksiin. 10 Riskit ja epävarmuustekijät sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Verrattuna vuoteen 2009 näkymät tulevalle toiminta- ja tilikaudelle ovat hieman parantuneet. Erityisen tärkeää on se, että Kelan kuntoutusta koskevaa lainsäädäntöä tullaan mahdollisesti arvioimaan ja se, että Kela on muuttanut etuusohjeitaan. Etuusohjeiden muuttamisen seurauksena Kelan kuntoutuksen hylkäysprosenttien kasvu on saatu taittumaan. Keväällä 2010 järjestetään Kelan kuntoutussuunnittelua koskevien palvelujen kilpailutus. Kilpailutuksessa ovat mukana myös työhönvalmennus ja työkokeilu. Säätiölle on tärkeää menestyä näissä kilpailutuksissa: kuntoutusliiketoiminta ei ole ollut aiempina vuosina taloudellisilta tuloksiltaan riittävää. Yhtenä vaihtoehtona on selvitetty koko palvelutoiminnan yhtiöittämistä yhdessä jonkun muun toimijan kanssa. Tässä asiassa mahdollisesti edetään vuoden 2010 aikana. Vuoteen 2009 verrattuna Innokuntoutukselle haetaan edelleen lisäkasvua. Tilojen lisäkäyttöä ja hyödyntämistä selvitetään. Tavoitteena on myös kehittää uusia palveluja koskien tilojen lisäkäyttöä. Toiminnan käynnistyminen Haminan toimipisteessä suunnitelmien mukaan on tärkeää. Uusien, sisällöltään uudistuneiden ammatillisten kuntoutuspalveluiden käynnistäminen tarjoaa ison haasteen. Säätiössä käynnistyy vuonna 2010 uusia isoja arviointi- ja kehittämishankkeita. Uutta RAY-rahoitusta saadaan nelivuotiseen hankkeeseen koskien kolmannen ja julkisen sektorin palveluyhteistyön selvittämistä kun- 9

10 toutuksen alalla. Hanke on strategisesti tärkeä, koska RAY-rahoituksen kannalta haasteena on todettu kansalaisjärjestöyhteistyön kehittäminen. RAY:n kanssa on sovittu, että vuoden 2010 aikana jatketaan yhteistä keskustelua siitä, mihin avustukset voivat Kuntoutussäätiön toiminnassa jatkossa kohdentua. Yleisesti ottaen säätiöllä käynnissä useita pitkäkestoisia kansallisesti merkittäviä kehittämishankkeita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kuntoutussäätiön asema ja maine uudentyyppisten kuntoutuspalvelujen tuottajana säilyy lähitulevaisuudessa. Säätiön RAY-yleisavustus muuttuu vuonna 2011 kohdennetuksi avustukseksi. Tavoitteena on, että rahoitus pysyy nykytasollaan ja että tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi pysyy entisellään seuraavien viiden vuoden aikana. TAULUKKO 2. Kuntoutussäätiön tuloskortti VISIO MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERI MITTARIT TAVOITE 2009 (Toteuma) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hankesuunnitelma ja sen toteutuminen Hankeseuranta Kuntoutussäätiö on vahva, riippumaton, valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen asiantuntija, kehittäjä ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tärkeää toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, koulutusja viestintätoiminnassa kuntoutustiedon ja -osaamisen lisääminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan korkea taso, innovatiivisuus ja oikea kohdentuminen. Toiminnan linjaus selkeämmin strategian väestön ja palvelujen tilaajien tarpeita vastaavaksi. Tuloksellinen viestintäja koulutustoiminta. TK-hankkeet vaikuttavat Kelan standardiin. Tuloksellinen ja oikein kohdennettu kuntoutuksen palvelu- ja tutkimustoiminta ja sen kehittäminen. Seuranta ja strategian mukaiset muutokset organisaatiossa Määrä. Toiminnan muutos. Toiminnan muutos Kuntoutuksentutkimuspoliittisen tutkimusohjelman teko käynnistyy. (Viivästyi) Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeet toteutuvat suunnitellusti ja säätiö on mukana käynnistämässä työhön paluun ja työllistymisen tuen Kelan kehittämishanketta. (Kyllä) Palvelukeskus, tutkimuskeskus, koulutus ja viestintä on uudelleen organisoitu. Innokuntoutus aloittaa. (Kyllä) Toimintaseuranta ja tiedotusseuranta. Määrä Kuntoutussäätiön näkyvyys mediassa paranee, nettisivut uudistuvat ja kävijämäärä kasvaa. (Osittain) Asiakkaat Tarjoamme asiakkaan ja palvelujen tilaajan näkökulmasta toimintaja työkykyä sekä hyvinvointia parhaiten edistävät kuntoutuskeinot ja tutkimus- ja kehittämiskohteet. Huolehdimme kuntoutusalan osaamisen kehittämisestä. Yhteistyö, ajanmukaisuus, laatu Vastuullisuus Palvelujen tunnettuus Monipuolinen kuntoutuspalvelujen tilaajakunta Verkkopalveluhanke ja sen toteutuminen. Lähettäjä- ja asiakasseuranta. Vaikuttavuusseuranta. Markkinoinnin seuranta. Seuranta. Hankeseuranta. Lähettäjäpalaute, asiakaspalaute. Vaikuttavuuspalaute. Tilaisuuksien ja kohdennetun markkinoinnin määrä. Prosenttiosuus. Verkkopalveluhanke vakinaistuu. (Osittain) Hyvä/erinomainen 80 %, ajanmukaisuus 80 %. Kouluarvosana 8,5. (Kyllä) Vaikuttavuustulokset hyviä. (Ei mitattu) Tehostuu. (Kyllä) 35 % kuntoutuspalvelujen tuloista muita kuin Kelan lähetteellä. (Kyllä, 66%) Innokuntoutus aloittaa (Kyllä) 10

11 VISIO MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERI MITTARIT TAVOITE 2009 (Toteuma) Talous Kustannustietoisuuden ja tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen kaikessa toiminnassa. Kannattavat tuotteet ja hinnoittelun kehittäminen Voimavarojen tehokas ja taloudellinen käyttö Talousseuranta. Projekti / Sisäinen laskenta Tulosalueiden kate. Kuntoutuksen kate. Nettotuotto liikevaihdosta. Projektin seuranta Kuntoutus 39 % + 1% (Ei) 0 % (Ei) Projekti valmistuu (Kyllä) Menestyminen palvelujen ja hankkeiden kilpailutuksissa Seuranta Seuranta Hyväksyttyjen tarjousten prosenttiosuus Uudet palvelut ovat kannattavia. Paranee v.2008 tasoon nähden (Kyllä) Tarjoukset hyväksytään (70%) (Kyllä) Toimintapohjan ja rahoituspohjan laajentaminen. RAY-rahoitus toteutuu suunnitellusti (yleisavustus, kohdennetut ja projektit) Seuranta Yleisavustusprosentin kasvu, kohdennettujen avustusten ja projektirahoituksen määrä RAY-yleisavustus kasvaa 3% (Ei), saadaan suunnitelman mukaiset kohdennetut avustukset (Kyllä), muu projektirahoitus pysyy vuoden 2008 tasolla (Kyllä). Tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Käynnissä kehittämisprojekti, jota toteutetaan v Seuranta Yritysasiakkaiden määrä Tilojen käyttöaste Saadaan uusi kohdennettu avustus, verkkopalveluhanke. (Kyllä) Kasvaa (Osittain) 11 Hallinto Kuntoutussäätiön hallitus Kuntoutussäätiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kansaneläkelaitos, sosiaali- ja terveysministeriö, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Työeläkevakuuttajat TELA, Vakuutuskuntoutus VKK ry ja Suomen Mielenterveysseura ry nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Veijo Notkola. Hallituksen puheenjohtajana toimi johtaja Asko Apukka Kansaneläkelaitoksesta saakka, varapuheenjohtajana johtaja Pekka Piispanen Työeläkevakuuttajat TELA:sta. Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks:n asiamies Antti Mykkänen on toiminut hallituksen puheenjohtajana alkaen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Neuvottelukunta Kuntoutussäätiöllä on neuvottelukunta, johon hallitus valitsee edustajat neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan kokoonkutsujana toimii Kuntoutussäätiön hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös neuvottelukunnan puheenjohtajana. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 11

12 Hallituksen kokoonpano vuonna 2009: Kansaneläkelaitos johtaja Asko Apukka, puheenjohtaja saakka (varajäsen koulutuspäällikkö Tapio Johansson) kunnallisalan asiamies Antti Mykkänen, Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks, alkaen Työeläkevakuuttajat TELA johtaja Pekka Piispanen varapuheenjohtaja (johtaja Eero Lankia) Sosiaali- ja terveysministeriö hallitusneuvos Anja Kairisalo (johtaja Kari Ilmonen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija Rauno Toivonen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry asiantuntijalääkäri Kari Haring (työympäristösihteeri Raili Perimäki) Vakuutuskuntoutus VKK ry toimitusjohtaja Juha Mikkola (kuntoutuspäällikkö Samuli Kaarre) Suomen Mielenterveysseura kehittämisjohtaja Liisa Saaristo (koulutusjohtaja Eila Okkonen) Neuvottelukunnan kokoonpano 2009: Johtaja Asko Apukka, Kansaneläkelaitos, puheenjohtaja, saakka Kunnallisalan asiamies Antti Mykkänen, Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks, puheenjohtaja alkaen Pääsihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys (varajäsen ylilääkäri Matti Rautalahti) Johtaja Riitta Korpiluoma, Eläketurvakeskus (tutkija Raija Gould) Työvoimapalvelujen yksikön johtaja Merja Ekqvist, Uudenmaan TE-keskus (erikoissuunnittelija Kaarina Ruotsalainen, vs. Marjatta Mulari) Toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden Edistämisen Keskus (kehittämispäällikkö Ritva Varamäki) Ylitarkastaja Patrik Kuusinen, Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimuspäällikkö Jukka-Pekka Halonen, Kansaneläkelaitos/tutkimusosasto (tutkijalääkäri Katariina Hinkka) Ylilääkäri Marja-Leena Sankari, Kansaneläkelaitos, Itä-Suomen vakuutusalue (ylilääkäri Kyösti Haukipuro) Ylitarkastaja Pia Kalkkinen, Opetushallitus Terveyspalvelupäällikkö Ulla-Riitta Penttilä, Suomen Sydänliitto Terveyspalvelujen johtaja Timo Aronkytö, Vantaan kaupunki (johtava lääkäri Anita Korhonen) Ylilääkäri Kirsi Koljonen, Espoon keskuksen terveyspalvelut (johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen) Neuvottelukunnan kokouksia oli vuoden 2009 aikana kaksi. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2009: Eivor Melavuori, puheenjohtaja Veijo Notkola, varapuheenjohtaja Tapio Lyömiö, sihteeri Marjukka Aaltonen Päivi Kilpamäki Riitta Mannonen Pirkko Koskiniemi Hannu Turunen Varajäsen: Pirjo Kuoppala Kokouksia oli vuoden aikana seitsemän. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano 2009: Tapio Lyömiö, työsuojelupäällikkö Eivor Melavuori, työsuojeluvaltuutettu, puheenjohtaja Leena Manelius, I työsuojeluvaravaltuutettu, sihteeri ( asti) Anna-Maija Hänninen, II työsuojeluvaravaltuutettu ( asti) Kokouksia oli vuoden aikana seitsemän. Kuntoutussäätiön tutkimuseettisen työryhmän kokoonpano 2009: Jukka Kivekäs, ylilääkäri, Varma, puheenjohtaja Raimo Raitasalo, tutkimusprofessori, Kela, varapuheenjohtaja. Kristiina Härkäpää, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, KS, tutkijajäsen Seija Jokinen, kuntoutuspäällikkö, KS, maallikkojäsen Jouni Puumalainen, tutkija, KS, tutkijajäsen Tapio Lyömiö, hallinto- ja talousjohtaja, KS, maallikkojäsen Annika Laisola-Nuotio, tutkimussihteeri, KS, sihteeri Kokouksia oli vuoden aikana yksi. 12

13 Kuntoutussäätiöllä oli edustajia seuraavissa organisaatioissa: A-klinikkasäätiön valtuuskunta Veijo Notkola, jäsen GeroCenter-säätiö Veijo Notkola, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Tiina Pensola, hallituksen varajäsen HUS, Kuntoutuksen yhteistyötoimikunta Marjukka Aaltonen, jäsen HUS, koordinoiva eettinen toimikunta Veijo Notkola, varajäsen Kirkon Sosiaalifoorumi Veijo Notkola, jäsen Rehabilitation International Veijo Notkola, Hallituksen jäsen Rehabilitation International Veijo Notkola, Chair (puheenjohtaja) Policies and Services Comission Rehabilitation International (Rifi ry) Suomi Veijo Notkola, hallituksen jäsen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntoutusasiain neuvottelukunta Veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, Veijo Notkola, varajäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, innovaatioryhmä Veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, SATA-komitean valmisteluryhmä (kuntoutus)veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Veijo Notkola, jäsen Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Veijo Notkola, varapuheenjohtaja Kristiina Härkäpää, tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja MS-liitto, työllisyysvaliokunta Veijo Notkola, jäsen Vates-säätiö Matti Tuusa, valtuuskunnan jäsen Terveyspalvelualan työnantajaliitto Tapio Lyömiö, hallituksen jäsen Väestötieteen yhdistys Tiina Pensola, hallituksen jäsen Siirtolaisuustutkimuksen instituutti Tiina Pensola, neuvottelukunnan jäsen Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaos Piia Rantanen, johtokunnan jäsen The Stress and Anxiety Research Society Juhani Julkunen, Suomen kansallinen edustaja Suomen Neuropsykologinen Yhdistys Johanna Nukari, koulutussihteeri Potilasasiamies Kertomusvuonna Kuntoutussäätiön potilasasiamiehenä toimi johtava sosiaalityöntekijä Eila Sundman. Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat KHT Kai Salli (Heidi Vierros) ja KHT Sirpa Eriksson (KHT Outi Hieta), kaikki Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab:stä. 13

14 2 Tulos ja tase Tuloslaskelma Vuosi 2009 Vuosi 2008 Varsinainen toiminta Kuntoutustoiminta Tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Kuntoutustoiminta yhteensä Innokuntoutus Tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Innokuntoutus yhteensä Kirjasto ja tietopalvelu Tuotot Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Kirjasto ja tietopalvelu yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tuotot Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta yhteensä 0 0 Tutkimustoiminnan projektit Tuotot Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tutkimustoiminnan projektit yhteensä

15 Tuloslaskelma Vuosi 2009 Vuosi 2008 Johto ja yleispalvelut Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Johto ja yleispalvelut yhteensä Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korko- ja rahoitustuotot Kulut Korko- ja rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä Yleisavustukset Raha-automaattiyhdistys Toiminta-avustus Muut avustukset Avustukset yhteensä Tilikauden ali/ylijäämä

16 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTA AVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut rahastot Edellisten tilikausien ali/ylijäämä Tilikauden ali/ylijäämä Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

17 13 Julkaisut Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisut 2009 Referee-julkaisut 1. Ala-Kauhaluoma M (2009) MS-tautia sairastavien kuntoutukseen osallistuminen ja kuntoutustarve. Kuntoutus 32:1, Igna CV, Julkunen J, Vanhanen H (2009) Anger expression styles and blood pressure: Evidence for different pathways. J of Hypertension, 27: Jaakkola M (2009) Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset Tutkimuksia 1, Helsingin kaupungin tietokeskus. Edita Prima Oy, Helsinki. 4. Julkunen J, Gustavsson-Lilius M, Hietanen P (2009) Anger expression, partner support, and quality of life in cancer patients. J Psychosom Res, 2009, 66: Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K (toim.) (2009) Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80. Helsinki. 6. Linnakangas R & Lehtoranta P (2009) Lapset ja nuoret kuntoutuksessa. Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen arvioinnin osaraportti. Sastamala. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 69, Kansaneläkelaitos. 7. Mannila S & Reuter A (2009) Social Exclusion Risks and their Accumulation among Russian-Speaking, Ethnically Finnish and Estonian Immigrants to Finland. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 35, No. 6, July 2009, Mattila-Aalto M (2009) Kuntoutusosallisuuden diagnoosi. Tutkimus entisten rappiokäyttäjien kuntoutumisen muodoista, mekanismeista ja mahdollisuuksista. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 81. Helsinki. 9. Rantanen P, Julkunen J, Vanhanen H (2009) Naisten sydänterveyden edistäminen terveysneuvonnan ja varhaiskuntoutuksen keinoin. Satunnaistettu vaikuttavuustutkimus. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 82. Helsinki. 10. Rantanen P, Julkunen J, Vanhanen H (2009) Promoting women s heart health by screening for vascular risk factors among middle-aged women. Methods and baseline results from a preventive trial. Vascular Disease Prevention, 2009, 6, Muut julkaisut ja raportit 1. Ala-Kauhaluoma M (2009) Suomalainen kuntoutuksen tutkimus näyttävästi esillä eurooppalaisessa kongressissa. Kuntoutus 4, Ala-Kauhaluoma M (2009) Työkykyä tukeva kuntoutuskokeilu MS-tautia sairastaville. Kokeilun arviointi. (Julkaisematon raportti Suomen MS-liiton käyttöön.) 3. Ala-Kauhaluoma M, Härkäpää K, Harkko J (2009) Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet. (Julkaisematon raportti Kelan työhönvalmennuksen palveluntuottajille suunnatusta kyselystä.) 4. Ala-Kauhaluoma M & Kemppi A (2009) Tutkimustietoa MS-tautia sairastavista suomalaisista ja työelämään osallistumisesta. Työterveyslääkäri 27:1, Haapasalo S (2009) Erilaista oppijuutta vai oppimisvaikeuksia? Artikkeli oppaassa: Koskinen K & Hautaluoma M (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 6. Haapasalo S & Korkeamäki J (toim.) (2009) Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan -hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 38. Helsinki. 7. Haapasalo S & Korkeamäki J (2009) Opi oppimaan -hanke kehittää uusia kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. LukSitko-lehti Haapasalo S, Korkeamäki J, Nukari J, Reiterä-Paajanen U, Saarelainen AL (2009) Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin. Palveluopas asiakkaalle ja työntekijälle. Kuntoutussäätiö, Helsinki. 9. Henriksson M & Ala-Kauhaluoma M (2009) Finnish Rehabilitation Experiment for Temporarily Employed Academic People. Evaluation of the Model And First Results. International Journal of Rehabilitation Research. 32:1, The 10th EFRR Congress, , Riga, Latvia. (Abstract) 17

18 10. Hietala-Paalasmaa O, Hujanen T, Härkäpää K, Reuter A (2009) Mielenterveyskuntoutujien klubitalot. Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista. Avustustoiminnan raportteja 20, Raha-automaattiyhdistys, Helsinki. 11. Jalava J & Koskela T (2009) Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi. Arviointiraportteja 2. Kuntoutussäätiö. Helsinki. 12. Korkeamäki J & Haapasalo S (2009). Oppimisvaikeudet ja niiden kuntoutus. Kuntoutusportti, 13. Laurila H & Ala-Kauhaluoma M (2009) MS-tautia sairastavien työurien rakentuminen ja työssä pärjääminen. Kuntoutus 2, Lehikoinen T (2009) Vaikuttavuuden arviointi terveystutkimuksessa. Tilastopäivät 2008, Tilastollinen vuosikirja Lehikoinen T (2009) Tutkimus vaikeavammaisista kuntoutujista Kelan palveluissa tausta, tavoitteet ja menetelmä. Teoksessa: Järvikoski A ym. (toim.) Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80. Helsinki. 16. Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla (2009). Esiselvitysraportti. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 9. Työterveyslaitos, Kuntoutussäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 17. Pensola T & Gould R (2009) Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009: Pensola T (2009) Matkakertomus SeniorForce -yhteistyöprojektiin osallistumisesta. Kuntoutus 4, Pensola T (2009) The Effect of Preventive Non-Institutionalized Rehabilitation on Health, Physical and Cognitive Capacity and Work Ability of Persons Aged 55+. International Journal of Rehabilitation Research 32; S1:S Saarinen T, Julkunen J, Nilson-Niemi E, Turunen H (2009) Rinta- ja eturauhassyöpäpotilaiden avokuntoutuksen kehittäminen. (Tutkimusraportti Kelan käyttöön, ) 21. Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin (2009). Opi oppimaan -projekti. Kuntoutussäätiö, Helsinki. Verkkoversio. 18

19

20 Pakarituvantie 4-5 PL Helsinki Puh. (09)

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimus ja kehittäminen Kuntoutussäätiö Tutkii ja kehittää Arvioi ja kouluttaa Välittää tietoa Tuottaa kuntoutuspalveluja Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja, tiedottaja ja palveluntuottaja.

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Tiina Huusko LT Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Kuntoutuspäällikkö Kela, terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 2016 Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 1 Kelan kuntoutus työssä oleville vuonna 2014 Kelan kuntoutujia kaiken kaikkiaan 107 100 (2013: 98 863; 2012: 91 150) Harkinnanvaraisia

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Kilpailutuksen käytännöt ja kuntoutuksen kehittäminen

Kilpailutuksen käytännöt ja kuntoutuksen kehittäminen Kilpailutuksen käytännöt ja kuntoutuksen kehittäminen Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kelan kuntoutuksen kehittämisohjelman 2015 toimenpidelinjaukset Asiakkaan yksilöllisen kuntoutusprosessin

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmä kaipaa remonttia

Kuntoutusjärjestelmä kaipaa remonttia Kuntoutusjärjestelmä kaipaa remonttia VALTAKUNNALLISET KUNTOUTUSPÄIVÄT HELSINKI 10.- 11.4.2013 PEKKA RISSANEN TAMPEREEN YLIOPISTO TERVEYSTIETEIDEN YKSIKKÖ Esityksen rakenne 2 Joitakin kuvia ja numeroita

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita

Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kuntoutuksen kehittämishankkeet -kohti uudistettuja kuntoutuspalveluita Kehittämispäällikkö Seija Sukula 29.8.2012 Kuntoutuksen lähivuosien haasteet Lasten ja nuorten syrjäytyminen Työllisyyden, työelämän

Lisätiedot

Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta?

Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta? Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta? Liisi Aalto, Katariina Hinkka, Rainer Grönlund, Marketta Rajavaara Kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Innovaatio Uusien asioiden tekemistä

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Kuntoutus hoitosuositusten valossa. Kelan näkökulma. Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014

Kuntoutus hoitosuositusten valossa. Kelan näkökulma. Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014 Kuntoutus hoitosuositusten valossa Kelan näkökulma Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014 Kuntoutuksen vaiheiden tulee olla kunnossa Kuntoutustarpeen havaitseminen ajoissa, kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016 STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kuntoutujat sairauksittain 1990 2012 2 Kuntoutujien lukumäärä 100 asukasta kohti maakunnittain 2012

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot