Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009

2

3 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus Viestintä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kuntoutuspalvelut Innokuntoutus Talous Asiakkaat Prosessit Henkilöstö Riskit ja epävarmuustekijät sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Hallinto Tulos ja tase Julkaisut... 17

4 1 Toimitusjohtajan katsaus Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009 Lähtökohta vuodelle 2009 oli Kuntoutussäätiössä varsin haastava. Talouden kuntoon saattaminen edellytti muutoksia organisaatiossa. Säätiöön palkattiin markkinointipäällikkö (asiakassuhdepäällikkö) ja kuntoutuksen johtorakenteita kevennettiin. Uudistukset olivat välttämättömiä, jotta säätiön taloudessa tapahtuneisiin muutoksiin voitaisiin reagoida nopeasti ja joustavasti. Tavoitteena oli vuoden aikana myös vähentää henkilökulujen määrää erityisesti Kuntoutuspalvelukeskuksessa. Innokuntoutus aloitti toimintansa vuoden 2009 alusta. Tuki- ja aulapalveluissa tehtiin muutoksia. Kirjasto ja tietopalvelut siirtyivät Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen alaisuuteen. Säätiö kävi Raha-automaattiyhdistyksen kanssa neuvotteluja keväästä 2009 asti koskien säätiön saamaa yleisavustusta. RAY kävi kuluvana vuonna läpi kaikkien yleisavustusta saavien yhteisöjen toiminnan. Myös Kuntoutussäätiön RAY-rahoitteinen toiminta arvioitiin. Näillä näkymin säätiön yleisavustus muuttuu vuonna 2011 kohdennetuksi avustukseksi. Tehdyn selvityksen mukaan RAY arvioi Kuntoutussäätiön vahvuuksiksi asiantuntijuuden, toiminnan suunnitelmallisuuden sekä toiminnan laadun. Yleisavustusta esitettiin jatkettavaksi Kuntoutussäätiön kohdalla aiemman avustussuunnitelman mukaisesti, ja tarkemmat linjaukset avustamisesta ja avustuslajista tehdään vuoden 2010 aikana. Strategia Kuntoutussäätiön uudistettu strategia hyväksyttiin keväällä Strategiaan ei tehty muutoksia vuonna 2009, mutta sen jalkauttamiseksi tehtiin paljon työtä. Toiminnan lähtökohtana on, että Kuntoutussäätiön palvelut, koulutus, viestintä sekä kehittämis- ja tutkimustoiminta ovat vaikuttavia, yksilön työ- ja toimintakykyä edistäviä ja elämänlaatua lisääviä. Emme toimi yksin vaan yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, tavoitteenamme kuntoutuksen kehittäminen asiakkaittemme parhaaksi. Kuntoutussäätiön tavoitteena on erityisesti kehittää kuntoutuksen uusia toimintamalleja eri väestöryhmien tarpeisiin tutkia ja arvioida nykyisten käytäntöjen vaikuttavuutta tutkia ja arvioida kuntoutusjärjestelmän toimivuutta välittää ajankohtaista tietoa kuntoutuksesta sekä asiantuntijoille että suurelle yleisölle järjestää kuntoutuksen täydennyskoulutusta tuottaa ja kehittää kustannustehokkaita kuntoutuspalveluja, jotka tukevat kuntoutujia toimimaan itsenäisinä ja tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä parantaa ja lisätä kuntoutujien työ- ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat vaikuttavuus, vastuullisuus, asiakkaan arvostaminen sekä uusiutuminen. Visio 2011 Kuntoutussäätiö on vahva ja riippumaton työikäisten kuntoutuksen valtakunnallinen asiantuntija, kehittäjä ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Säätiön kuntoutuspalvelut, koulutus ja viestintä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat vaikuttavia ja uudistuvia, ja ne palvelevat koko Suomea ja koko kuntoutuksen kenttää. Tunnuslauseemme on Laatua elämään. Palvelutuotteemme ovat innovatiivisia, ne on kehitetty asiakkaiden tarpeista lähtien ja niiden kysyntä on hyvä. Tutkimushankkeidemme tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa ja kuntoutuksen kehittämisessä. Kehittämishankkeissa muokkaamme käytäntöön soveltuvia toimintamalleja. Kokoamme kuntoutuksen alalla käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet yhteiseen tietokantaan ja lisäämme kansainvälistä yhteistyötä. Koulutamme ja tiedotamme entistä aktiivisemmin kuntoutuksen kehittymisestä Valtakunnallisten kuntoutuspäivien ja muun toiminnan avulla. Keskitymme eri väestöryhmien työja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan kannalta keskeisimpiin kuntoutuskysymyksiin ja toimimme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Toimintamme perustuu pitkäjänteisyyteen. Työyhteisömme on osaava ja vaalimme henkilökuntamme työhyvinvointia. 4

5 2 Viestintä Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009 Ulkoisen viestinnän avulla Kuntoutussäätiötä profiloitiin pitkäjännitteisesti ja johdonmukaisesti, tavoitteena varmistaa Kuntoutussäätiön sekä yleisemmin kuntoutukseen liittyvän tiedon näkyminen medioissa. Lehdistötiedotteita julkaistiin säännöllisin väliajoin mm. säätiön tutkimustuloksista, hankkeista ja uusista palveluista. Kaikkiaan lehdistötiedotteita julkaistiin seitsemän kappaletta. Lisäksi säätiön työntekijät olivat hyvin edustettuina erilaisissa asiantuntijajulkaisuissa. Aktiivisella sisäisellä viestinnällä pyrittiin ylläpitämään avoimuutta ja vuoropuhelua työyhteisön sisällä. Sisäisiä tiedotteita julkaistiin intranetissä ja sähköpostitse yli 200 kappaletta. Tieteellis-ammatillinen aikakauslehti Kuntoutus ilmestyi neljä kertaa. Keskimääräinen levikki oli 1700 kappaletta. Lehdessä julkaistiin kuntoutusalan ajankohtaisasioihin ja ammattikäytäntöihin liittyviä kirjoituksia. Toimitusjohtaja toimi lehden päätoimittajana ja tiedottaja toimitussihteerinä. Lisäksi lehden toimitukseen kuului kolme muuta Kuntoutussäätiön työntekijää. Toimitus kokoontui kuukausittain. Kuntoutussäätiön ulkopuolisista tahoista koostuva toimitusneuvosto kokoontui helmikuussa linjaamaan sisältöä ja ideoimaan uusia sisältöjä. Sekä painetussa että sähköisessä materiaalissa esiteltiin Kuntoutussäätiön palveluja markkinointiviestinnän keinoja monipuolisesti käyttäen. Viestintä osallistui avainryhmille ja palvelujen tilaajille järjestettyjen markkinointitilaisuuksien sekä messutapahtumien suunnitteluun. Kuntoutus- ja koulutuspalveluja, hankkeita ja julkaisuja markkinoivia ilmoituksia laadittiin kohdennetusti eri medioihin. Ilmoittelussa hyödynnettiin myös omia tiedotuskanavia, kuten Kuntoutus-lehteä ja www-sivuja. Ulkopuolisia palveluja käytettiin lähinnä www-sivujen tekoon, graafiseen suunnitteluun ja painatuspalveluihin. 3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kuntoutussäätiössä oli vuonna 2009 käynnissä yli 40 erityyppistä tutkimus-, arviointi- ja kehittämishanketta. Hankkeita toteutettiin pääasiallisesti Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen lisäksi myös Kuntoutuspalvelukeskuksessa ja siellä toimivassa Innokuntoutus-yksikössä. Hankkeita rahoittivat pääosin Rahaautomaattiyhdistys, Euroopan sosiaalirahasto ja Kansaneläkelaitos. Tutkimus ja kehittämistoimintaa on edelleen kehitetty vuonna 2008 valmistuneen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ulkoisen arvioinnin pohjalta. Tutkimus- ja kehittämistyötä toivottiin jatkossa suunnattavan enemmän makrotasoisen, kokonaisvaltaisemman tutkimuksen suuntaan. Tutkimustoiminnalle toivottiin myös entistä selkeämpää profiilia. Uutena hankkeena käynnistyi Pientyöpaikoilla uudistuminen (PUNK) -hanke. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama vuosille Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Tampereen yliopiston HyWin-tiimi, Kuntoutussäätiön Kuntoutuspalvelut-yksikkö ja Kiipulan kuntoutuskeskus. Yhteistyötä tehdään myös hankkeessa mukana olevien viiden työterveyshuollon ja yli 50 PKyrityksen kanssa. Kertomusvuonna aloitettiin Kansaneläkelaitoksen rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia kuntoutustarpeita maahanmuuttajilla on ja kuinka olemassa olevat palvelut vastaavat näihin tarpeisiin. Niin ikään Kansaneläkelaitoksen ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana käynnistettiin tutkimus Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet, jonka tarkoituksena on selvittää Kelan ja TEM:in järjestämää työvalmennustoiminnan toimivuutta ja tuloksia sekä erityisesti avoimille työmarkkinoille työllistymistä. Yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa Kelan rahoituksella aloitettiin myös valtakunnallinen selvitys Suomessa toimivista psykoterapeuteista. Raha-automaattiyhdistyksen hankkeista jatkoivat toimintaansa yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittämisprojekti (Sydän 60+), Opi oppimaan, jossa kehitetään kuntoutuspalveluja oppimisvaikeuksista kärsiville nuorille ja aikuisille sekä Työhön paluu, jossa kehitetään uusia palveluja masennuksen takia sairauslomalla olleiden työhön palaamisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Tutkimuksen ja kehittämistyön verkkopalvelu Kuntoutusportti.fi sai kohdennetun avustuksen kautta jatkorahoituksen vuosiksi

6 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkimme ammattiryhmien ja työkyvyttömyyden yhteyttä, valmistui syyskuussa ammattiryhmiä ja masennusperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä koskeva tutkimus yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa. Loppuvuodesta jatkettiin muihin sairauksiin perustuvaa työkyvyttömyyseläkealkavuuden tutkimusta eri ammattiryhmissä. 4 Kuntoutuspalvelut Aikaisempien vuosien tapaan Kuntoutussäätiön palveluita käyttivät kaikki maamme kuntoutusjärjestelmät. Kuntoutussäätiön tuottamien palvelujen suurin ostaja oli edelleen Kansaneläkelaitos. Kansaneläkelaitoksen osuus kuntoutuspalvelujen tuotoista oli noin 66 % vuonna 2009 (vuonna 2008 noin 70 %), työvoimatoimistojen osuus oli 12 (19 ) %, vakuutuslaitosten 3,5 (2,6) % ja muiden 18,5 (8,5) %. Keskuksen organisaatiota uudistettiin liittyen johtamisjärjestelyihin ja kuntoutuksen tukipalveluihin ja asiakaspalvelupäällikkö aloitti työnsä keskuksessa. Kuntoutuspalveluiden kysyntä vaihteli palvelukohtaisesti, kokonaisuudessaan tulos jäi kuitenkin edelleen tavoitteestaan ja tulos oli alijäämäinen vaikka selvä tulosparannus tapahtui vuoteen 2008 verrattuna. Ammatillisesti syvennetyssä lääkinnällisessä kuntoutuksessa (ASLAK) vuorokausitavoitteet saavutettiin. Myös työhönvalmennuksen vuorokausitavoitteet saavutettiin ja työkeskus toteutti tulostavoitteensa. Kuntoutustutkimuksen ja kuntoutustarveselvityksen kysyntä heikkeni selvästi vuoteen 2008 verrattuna. Lisäksi TYKkuntoutuksen kysyntä pysyi vuoden 2008 tasolla. Mainittakoon, että TYK-kuntoutuksen kysynnän lasku verrattuna vuoteen 2007 oli kuitenkin yli 40 prosenttia. Erityisen merkittävää oli, että säätiö menestyi Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen kilpailutuksessa. Toiminta- ja työkykyä kehittävät ns. ELA-kurssit korvautuivat uusilla kursseilla, joita toteutetaan vuodesta 2010 alkaen. Säätiö haki mahdollisuutta aloittaa Kelan ammatillinen kuntoutustoiminta myös Haminassa yhteistyössä A-klinikkasäätiön ja Kymen sotavammaisten sairaskodin kanssa. Kansaneläkelaitos hyväksyi hakemuksen. Käytännössä toiminta Haminassa alkaa vuonna 2010 ja ensimmäinen ammatillinen kurssi toteutuu maaliskuusssa Innokuntoutus Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittanut Innokuntoutus on onnistuneesti yhdistänyt arviointiin, konsultointiin, koulutukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät palvelut uudenlaiseksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Yksikön tavoitteena on olla Suomen johtava arviointilaitos sosiaali-, kuntoutus- ja työpolitiikan alueilla. Toimeksiantoja on arvioinnissa voitettu useita kymmeniä ja myös työhyvinvoinnin kehittämisalueella on luotu vahvoja kehittämiskumppanuuksia. Kokonaisuudessaan yksikön toiminta on vuonna 2009 ollut tavoitteiden mukaista. 6 Talous Kokonaisuudessaan Kuntoutussäätiön taloudellinen parani selvästi vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Tulos parani myös kuntoutuspalveluissa, vaikka se olikin edelleen alijäämäistä. Tutkimus- ja kehittämiskeskus ja Innokuntoutus ja viestintä saavuttivat jokseenkin talousarvioon asetetut tavoitteet. Säätiön koulutustoiminta oli kuitenkin alijäämäistä. Kuntoutussäätiön tukipalveluissa aikaansaatiin merkittäviä säästöjä. Heikko taloustilanne vuonna 2008 ja osin myös vuonna 2009 aiheuttivat kuitenkin sen, että säätiö joutui käymään yt-neuvotteluita tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi. Tilikauden tulos oli koko säätiön tasolla hieman alijäämäinen. Tilinpäätöstiedot eivät ole täydelliset. 6

7 KUVIO 1. Tilinpäätös 2009, tuotot. TILINPÄÄTÖS 2009 TUOTOT Muut tuotot 2 % Vuokrat 1 % Korot 0 % Yleisavustus 12 % Tutkimustyö 25 % Innokuntoutus Koulutus 6 % Kuntoutus 54 % Viestintä 0 % KUVIO 2. Tilinpäätös 2009, kulut. TILINPÄÄTÖS 2009 KULUT Palvelut 19 % Poistot 1 % Muut kulut 3 % Korot 1 % Aineet, tarv 5 % Vuokrat 2 % Henk. sivuk 14 % Palkat 55 % 7

8 7 Asiakkaat Kuntoutussäätiö Vuosikertomus 2009 Asiakastyytyväisyysselvitykset osoittivat, että asiakkaat pitivät Kuntoutussäätiön palveluita hyvinä tai erinomaisina eikä asiakastyytyväisyydessä tapahtunut vuoden 2009 aikana oleellisia muutoksia parempaan tai huonompaan suuntaan (kts. taulukko 1). TAULUKKO 1. Palvelukohtaiset keskiarvot kysymykseen Minkä arvosanan antaisit saamastasi kuntoutuspalvelusta kokonaisuutena? (asteikolla 1 5) vuonna N Keskiarvo (5 = erittäin tyytyväinen) Työkyvynarviointi 33 4,3 Kuntoutustarveselvitys 8 4,3 Kuntoutustutkimus 37 4,0 ASLAK (KAL + KAA) 213 4,2 TYK (TYL + TYA) 8 3,5 Elämisen laadun kurssi (ELA) 42 4,2 Sydänkuntoutus 15 4,3 Sydän 60 + (SKA) 45 4,5 Syöpäkuntoutus (RSA) 13 4,5 TULES (TUA + TUL) 37 4,2 MBA 7 4,1 Työkokeilu 17 4,1 Yksilöllinen työhönvalmennus 8 4,1 Omin voimavaroin työmarkkinoille (OVT) 21 4,4 IP-TAVI 10 4,0 Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus 15 4,3 Yhteensä 529 Yleensä tyytyväisyys kuntoutuspalveluihin 650 4,2 Kuntoutuksen suunnitteluun liittyvissä palveluissa kerätyissä lähettäjäpalautteissa saatiin hyviä tuloksia. Lähettäjäkysely kaipaa kuitenkin jatkossa kehittämistyötä. Kaikista kyselyyn vastanneista 76 % vastaajista piti lausunnon sisältöä hyvänä ja lausuntoa selkeänä ja luettavana. 69 % piti saamiaan suosituksia toteuttamiskelpoisina ja osittain toteuttamiskelpoisina piti 28 % vastaajista. Kuntoutussäätiön järjestämään koulutukseen osallistuneiden asiakastyytyväisyys oli palautekyselyiden mukaan hyvä, ja myös Kuntoutuspäivistä saatu palaute oli positiivista. 8 Prosessit Kuntoutussäätiön nettisivujen uudistamisprosessi saatettiin päätökseen. Nettisivujen lopullinen avaaminen jäi kuitenkin maaliskuulle Toimintaa ohjaavia prosesseja analysoitiin ja kehitettiin, ja laatukäsikirja pidettiin ajan tasalla. Säätiön potilashallintojärjestelmään (Elbit) liittyen kuntoutusprosesseja selkeytettiin ja niiden hallintaa keskitettiin. Vuoden 2008 tavoitteena oli, että kuntoutuksen tuotantoprosessia ja Elbitpotilashallintojärjestelmän käyttöä voitaisiin tehostaa. Tähän työhön on palkattu uusi henkilö vuoden 2009 alussa. Lisäksi jatkettiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja prosesseja koskevan ohjeiston täydentämistä. Uutta versiota käsikirjasta tutkimus- ja kehittämistyön käytännöt ja laatu valmisteltiin. Uuden version lopullinen käsittely jäi kuitenkin vuodelle 2010 Kuntoutussäätiön tutkimuseettistä ohjeistoa täydennettiin. Eettinen toimikunta kokoontui vuoden aikana kerran. 9 Henkilöstö Syksyllä 2008 jouduttiin Kuntoutussäätiössä käymään huonon taloudellisen tilanteen vuoksi yt-neuvotteluja ja tämä ei voinut olla vaikuttamatta työilmapiiriin säätiössä. Neuvottelut jatkuivat vielä keväällä Suoranaisilta irtisanomisilta kertomusvuonna kuitenkin vältyttiin. Henkilöstökyselyn perusteella heikoin työilmapiiri oli Kuntoutuspalvelukeskuksessa, johon lomautukset ja muut toimenpiteet keskittyivät. Työyhteisöindeksikysely toteutettiin perinteiseen tapaan syksyllä Kyselyn toteutti työterveyshuolto yhteistyössä työsuojelutoimikunnan kanssa. Kyselyyn vastasi 66 henkilöä. Tulosten mukaan työilmapiiri ei säätiössä ole kokonaisuudessaan merkittävästi huonontunut. Kehitettävää kuitenkin löytyi ja tuloksiin kiinnitetään huomiota säätiön eri yksiköissä. Työnhallinta vaatii edelleen kehittämistä. Työtyytyväisyys ja työyhteisön toimivuus ovat ennallaan. Lisäksi on halukkuutta panostaa menestykseen ja tiedonkulku sekä luottamus ovat parantuneet. 8

9 KUVA 1. Kuntoutussäätiön työyhteisöindeksi. 65,0=keskimääräinen työyhteisöindeksivertailu työpaikoissa. Työyhteisön toimivuutta ja työyhteisön yksilöiden voimavaroja on kysytty erikseen. Nämä tiedot on laskettu yhteen, josta on muodostettu työyhteisöindeksi. Kuntoutussäätiö Työyhteisöindeksi 2009 ( vrt 65,0 ) Kunt.pal T-valm Tutkimus Hallinto Hallinto+N KS tot TYKY-toiminta, henkilöstökoulutus, perehdytys ja kehityskeskustelut toteutettiin aiempien vuosien tapaan. Kuntoutussäätiön henkilöstön virkistyskerho toimi aktiivisesti järjestäen liikuntatapahtumia ja muuta virkistystoimintaa. Säätiöön on myös vakiintunut käytäntö, jonka mukaan työntekijät voivat käyttää tunnin työaikaa viikossa liikunnan harrastamiseen. Tämä käytäntö toimii ja sitä jatketaan edelleen. Perinteiseen tapaan myös henkilöstökoulutusta järjestettiin varsin runsaasti. Kuntoutussäätiön työhyvinvoinnin ja laadukkaiden työprosessien kehittämishanke (KUTLA) jatkui edelleen vuonna Hankkeeseen liittyen siirryttiin asiakkuuslähtöiseen palveluprosessien johtamiseen. Henkilöstöresurssien (tarpeiden, kuormituksen ja seurannan) ohjausta ja koordinaatiota keskitettiin ja siinä hyödynnetään atk-pohjaista ohjausjärjestelmää. Talon yleisten ja kuntoutuspalvelujen tukipalvelujen uudelleenorganisointi käynnistettiin. Sen avulla tukipalveluja kehitetään tukemaan nykyistä paremmin säätiön toimintaa ja strategista rakennetta. Henkilöstöpalvelut keskitettiin talous- ja yleispalvelukeskukseen. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen organisaation rakenteita kehitettiin tukemaan paremmin keskuksen sisällöllistä työtä ja yhteistyötä sekä Kuntoutussäätiön sisällä että muiden kentän toimijoiden kanssa. Kirjasto- ja tietopalvelut siirtyivät tutkimus- ja kehittämiskeskukseen. Keskuksen asemaa alan erityisasiantuntijana ja osaajana kirkastetaan suhteessa eri rahoitustahoihin. Jatkossa tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjauksia ja painopistealueita selkiytetään vastaamaan paremmin yhteiskunnan muutoksiin. 10 Riskit ja epävarmuustekijät sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Verrattuna vuoteen 2009 näkymät tulevalle toiminta- ja tilikaudelle ovat hieman parantuneet. Erityisen tärkeää on se, että Kelan kuntoutusta koskevaa lainsäädäntöä tullaan mahdollisesti arvioimaan ja se, että Kela on muuttanut etuusohjeitaan. Etuusohjeiden muuttamisen seurauksena Kelan kuntoutuksen hylkäysprosenttien kasvu on saatu taittumaan. Keväällä 2010 järjestetään Kelan kuntoutussuunnittelua koskevien palvelujen kilpailutus. Kilpailutuksessa ovat mukana myös työhönvalmennus ja työkokeilu. Säätiölle on tärkeää menestyä näissä kilpailutuksissa: kuntoutusliiketoiminta ei ole ollut aiempina vuosina taloudellisilta tuloksiltaan riittävää. Yhtenä vaihtoehtona on selvitetty koko palvelutoiminnan yhtiöittämistä yhdessä jonkun muun toimijan kanssa. Tässä asiassa mahdollisesti edetään vuoden 2010 aikana. Vuoteen 2009 verrattuna Innokuntoutukselle haetaan edelleen lisäkasvua. Tilojen lisäkäyttöä ja hyödyntämistä selvitetään. Tavoitteena on myös kehittää uusia palveluja koskien tilojen lisäkäyttöä. Toiminnan käynnistyminen Haminan toimipisteessä suunnitelmien mukaan on tärkeää. Uusien, sisällöltään uudistuneiden ammatillisten kuntoutuspalveluiden käynnistäminen tarjoaa ison haasteen. Säätiössä käynnistyy vuonna 2010 uusia isoja arviointi- ja kehittämishankkeita. Uutta RAY-rahoitusta saadaan nelivuotiseen hankkeeseen koskien kolmannen ja julkisen sektorin palveluyhteistyön selvittämistä kun- 9

10 toutuksen alalla. Hanke on strategisesti tärkeä, koska RAY-rahoituksen kannalta haasteena on todettu kansalaisjärjestöyhteistyön kehittäminen. RAY:n kanssa on sovittu, että vuoden 2010 aikana jatketaan yhteistä keskustelua siitä, mihin avustukset voivat Kuntoutussäätiön toiminnassa jatkossa kohdentua. Yleisesti ottaen säätiöllä käynnissä useita pitkäkestoisia kansallisesti merkittäviä kehittämishankkeita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kuntoutussäätiön asema ja maine uudentyyppisten kuntoutuspalvelujen tuottajana säilyy lähitulevaisuudessa. Säätiön RAY-yleisavustus muuttuu vuonna 2011 kohdennetuksi avustukseksi. Tavoitteena on, että rahoitus pysyy nykytasollaan ja että tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi pysyy entisellään seuraavien viiden vuoden aikana. TAULUKKO 2. Kuntoutussäätiön tuloskortti VISIO MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERI MITTARIT TAVOITE 2009 (Toteuma) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hankesuunnitelma ja sen toteutuminen Hankeseuranta Kuntoutussäätiö on vahva, riippumaton, valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen asiantuntija, kehittäjä ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tärkeää toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, koulutusja viestintätoiminnassa kuntoutustiedon ja -osaamisen lisääminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan korkea taso, innovatiivisuus ja oikea kohdentuminen. Toiminnan linjaus selkeämmin strategian väestön ja palvelujen tilaajien tarpeita vastaavaksi. Tuloksellinen viestintäja koulutustoiminta. TK-hankkeet vaikuttavat Kelan standardiin. Tuloksellinen ja oikein kohdennettu kuntoutuksen palvelu- ja tutkimustoiminta ja sen kehittäminen. Seuranta ja strategian mukaiset muutokset organisaatiossa Määrä. Toiminnan muutos. Toiminnan muutos Kuntoutuksentutkimuspoliittisen tutkimusohjelman teko käynnistyy. (Viivästyi) Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeet toteutuvat suunnitellusti ja säätiö on mukana käynnistämässä työhön paluun ja työllistymisen tuen Kelan kehittämishanketta. (Kyllä) Palvelukeskus, tutkimuskeskus, koulutus ja viestintä on uudelleen organisoitu. Innokuntoutus aloittaa. (Kyllä) Toimintaseuranta ja tiedotusseuranta. Määrä Kuntoutussäätiön näkyvyys mediassa paranee, nettisivut uudistuvat ja kävijämäärä kasvaa. (Osittain) Asiakkaat Tarjoamme asiakkaan ja palvelujen tilaajan näkökulmasta toimintaja työkykyä sekä hyvinvointia parhaiten edistävät kuntoutuskeinot ja tutkimus- ja kehittämiskohteet. Huolehdimme kuntoutusalan osaamisen kehittämisestä. Yhteistyö, ajanmukaisuus, laatu Vastuullisuus Palvelujen tunnettuus Monipuolinen kuntoutuspalvelujen tilaajakunta Verkkopalveluhanke ja sen toteutuminen. Lähettäjä- ja asiakasseuranta. Vaikuttavuusseuranta. Markkinoinnin seuranta. Seuranta. Hankeseuranta. Lähettäjäpalaute, asiakaspalaute. Vaikuttavuuspalaute. Tilaisuuksien ja kohdennetun markkinoinnin määrä. Prosenttiosuus. Verkkopalveluhanke vakinaistuu. (Osittain) Hyvä/erinomainen 80 %, ajanmukaisuus 80 %. Kouluarvosana 8,5. (Kyllä) Vaikuttavuustulokset hyviä. (Ei mitattu) Tehostuu. (Kyllä) 35 % kuntoutuspalvelujen tuloista muita kuin Kelan lähetteellä. (Kyllä, 66%) Innokuntoutus aloittaa (Kyllä) 10

11 VISIO MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERI MITTARIT TAVOITE 2009 (Toteuma) Talous Kustannustietoisuuden ja tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen kaikessa toiminnassa. Kannattavat tuotteet ja hinnoittelun kehittäminen Voimavarojen tehokas ja taloudellinen käyttö Talousseuranta. Projekti / Sisäinen laskenta Tulosalueiden kate. Kuntoutuksen kate. Nettotuotto liikevaihdosta. Projektin seuranta Kuntoutus 39 % + 1% (Ei) 0 % (Ei) Projekti valmistuu (Kyllä) Menestyminen palvelujen ja hankkeiden kilpailutuksissa Seuranta Seuranta Hyväksyttyjen tarjousten prosenttiosuus Uudet palvelut ovat kannattavia. Paranee v.2008 tasoon nähden (Kyllä) Tarjoukset hyväksytään (70%) (Kyllä) Toimintapohjan ja rahoituspohjan laajentaminen. RAY-rahoitus toteutuu suunnitellusti (yleisavustus, kohdennetut ja projektit) Seuranta Yleisavustusprosentin kasvu, kohdennettujen avustusten ja projektirahoituksen määrä RAY-yleisavustus kasvaa 3% (Ei), saadaan suunnitelman mukaiset kohdennetut avustukset (Kyllä), muu projektirahoitus pysyy vuoden 2008 tasolla (Kyllä). Tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Käynnissä kehittämisprojekti, jota toteutetaan v Seuranta Yritysasiakkaiden määrä Tilojen käyttöaste Saadaan uusi kohdennettu avustus, verkkopalveluhanke. (Kyllä) Kasvaa (Osittain) 11 Hallinto Kuntoutussäätiön hallitus Kuntoutussäätiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kansaneläkelaitos, sosiaali- ja terveysministeriö, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Työeläkevakuuttajat TELA, Vakuutuskuntoutus VKK ry ja Suomen Mielenterveysseura ry nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Veijo Notkola. Hallituksen puheenjohtajana toimi johtaja Asko Apukka Kansaneläkelaitoksesta saakka, varapuheenjohtajana johtaja Pekka Piispanen Työeläkevakuuttajat TELA:sta. Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks:n asiamies Antti Mykkänen on toiminut hallituksen puheenjohtajana alkaen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Neuvottelukunta Kuntoutussäätiöllä on neuvottelukunta, johon hallitus valitsee edustajat neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan kokoonkutsujana toimii Kuntoutussäätiön hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös neuvottelukunnan puheenjohtajana. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 11

12 Hallituksen kokoonpano vuonna 2009: Kansaneläkelaitos johtaja Asko Apukka, puheenjohtaja saakka (varajäsen koulutuspäällikkö Tapio Johansson) kunnallisalan asiamies Antti Mykkänen, Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks, alkaen Työeläkevakuuttajat TELA johtaja Pekka Piispanen varapuheenjohtaja (johtaja Eero Lankia) Sosiaali- ja terveysministeriö hallitusneuvos Anja Kairisalo (johtaja Kari Ilmonen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija Rauno Toivonen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry asiantuntijalääkäri Kari Haring (työympäristösihteeri Raili Perimäki) Vakuutuskuntoutus VKK ry toimitusjohtaja Juha Mikkola (kuntoutuspäällikkö Samuli Kaarre) Suomen Mielenterveysseura kehittämisjohtaja Liisa Saaristo (koulutusjohtaja Eila Okkonen) Neuvottelukunnan kokoonpano 2009: Johtaja Asko Apukka, Kansaneläkelaitos, puheenjohtaja, saakka Kunnallisalan asiamies Antti Mykkänen, Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks, puheenjohtaja alkaen Pääsihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys (varajäsen ylilääkäri Matti Rautalahti) Johtaja Riitta Korpiluoma, Eläketurvakeskus (tutkija Raija Gould) Työvoimapalvelujen yksikön johtaja Merja Ekqvist, Uudenmaan TE-keskus (erikoissuunnittelija Kaarina Ruotsalainen, vs. Marjatta Mulari) Toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden Edistämisen Keskus (kehittämispäällikkö Ritva Varamäki) Ylitarkastaja Patrik Kuusinen, Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimuspäällikkö Jukka-Pekka Halonen, Kansaneläkelaitos/tutkimusosasto (tutkijalääkäri Katariina Hinkka) Ylilääkäri Marja-Leena Sankari, Kansaneläkelaitos, Itä-Suomen vakuutusalue (ylilääkäri Kyösti Haukipuro) Ylitarkastaja Pia Kalkkinen, Opetushallitus Terveyspalvelupäällikkö Ulla-Riitta Penttilä, Suomen Sydänliitto Terveyspalvelujen johtaja Timo Aronkytö, Vantaan kaupunki (johtava lääkäri Anita Korhonen) Ylilääkäri Kirsi Koljonen, Espoon keskuksen terveyspalvelut (johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen) Neuvottelukunnan kokouksia oli vuoden 2009 aikana kaksi. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2009: Eivor Melavuori, puheenjohtaja Veijo Notkola, varapuheenjohtaja Tapio Lyömiö, sihteeri Marjukka Aaltonen Päivi Kilpamäki Riitta Mannonen Pirkko Koskiniemi Hannu Turunen Varajäsen: Pirjo Kuoppala Kokouksia oli vuoden aikana seitsemän. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano 2009: Tapio Lyömiö, työsuojelupäällikkö Eivor Melavuori, työsuojeluvaltuutettu, puheenjohtaja Leena Manelius, I työsuojeluvaravaltuutettu, sihteeri ( asti) Anna-Maija Hänninen, II työsuojeluvaravaltuutettu ( asti) Kokouksia oli vuoden aikana seitsemän. Kuntoutussäätiön tutkimuseettisen työryhmän kokoonpano 2009: Jukka Kivekäs, ylilääkäri, Varma, puheenjohtaja Raimo Raitasalo, tutkimusprofessori, Kela, varapuheenjohtaja. Kristiina Härkäpää, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, KS, tutkijajäsen Seija Jokinen, kuntoutuspäällikkö, KS, maallikkojäsen Jouni Puumalainen, tutkija, KS, tutkijajäsen Tapio Lyömiö, hallinto- ja talousjohtaja, KS, maallikkojäsen Annika Laisola-Nuotio, tutkimussihteeri, KS, sihteeri Kokouksia oli vuoden aikana yksi. 12

13 Kuntoutussäätiöllä oli edustajia seuraavissa organisaatioissa: A-klinikkasäätiön valtuuskunta Veijo Notkola, jäsen GeroCenter-säätiö Veijo Notkola, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Tiina Pensola, hallituksen varajäsen HUS, Kuntoutuksen yhteistyötoimikunta Marjukka Aaltonen, jäsen HUS, koordinoiva eettinen toimikunta Veijo Notkola, varajäsen Kirkon Sosiaalifoorumi Veijo Notkola, jäsen Rehabilitation International Veijo Notkola, Hallituksen jäsen Rehabilitation International Veijo Notkola, Chair (puheenjohtaja) Policies and Services Comission Rehabilitation International (Rifi ry) Suomi Veijo Notkola, hallituksen jäsen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntoutusasiain neuvottelukunta Veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, Veijo Notkola, varajäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, innovaatioryhmä Veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö, SATA-komitean valmisteluryhmä (kuntoutus)veijo Notkola, jäsen Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Veijo Notkola, jäsen Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Veijo Notkola, varapuheenjohtaja Kristiina Härkäpää, tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja MS-liitto, työllisyysvaliokunta Veijo Notkola, jäsen Vates-säätiö Matti Tuusa, valtuuskunnan jäsen Terveyspalvelualan työnantajaliitto Tapio Lyömiö, hallituksen jäsen Väestötieteen yhdistys Tiina Pensola, hallituksen jäsen Siirtolaisuustutkimuksen instituutti Tiina Pensola, neuvottelukunnan jäsen Suomen Psykologisen Seuran Terveyspsykologian jaos Piia Rantanen, johtokunnan jäsen The Stress and Anxiety Research Society Juhani Julkunen, Suomen kansallinen edustaja Suomen Neuropsykologinen Yhdistys Johanna Nukari, koulutussihteeri Potilasasiamies Kertomusvuonna Kuntoutussäätiön potilasasiamiehenä toimi johtava sosiaalityöntekijä Eila Sundman. Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat KHT Kai Salli (Heidi Vierros) ja KHT Sirpa Eriksson (KHT Outi Hieta), kaikki Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab:stä. 13

14 2 Tulos ja tase Tuloslaskelma Vuosi 2009 Vuosi 2008 Varsinainen toiminta Kuntoutustoiminta Tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Kuntoutustoiminta yhteensä Innokuntoutus Tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Innokuntoutus yhteensä Kirjasto ja tietopalvelu Tuotot Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Kirjasto ja tietopalvelu yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tuotot Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta yhteensä 0 0 Tutkimustoiminnan projektit Tuotot Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tutkimustoiminnan projektit yhteensä

15 Tuloslaskelma Vuosi 2009 Vuosi 2008 Johto ja yleispalvelut Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Johto ja yleispalvelut yhteensä Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korko- ja rahoitustuotot Kulut Korko- ja rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä Yleisavustukset Raha-automaattiyhdistys Toiminta-avustus Muut avustukset Avustukset yhteensä Tilikauden ali/ylijäämä

16 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTA AVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut rahastot Edellisten tilikausien ali/ylijäämä Tilikauden ali/ylijäämä Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

17 13 Julkaisut Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisut 2009 Referee-julkaisut 1. Ala-Kauhaluoma M (2009) MS-tautia sairastavien kuntoutukseen osallistuminen ja kuntoutustarve. Kuntoutus 32:1, Igna CV, Julkunen J, Vanhanen H (2009) Anger expression styles and blood pressure: Evidence for different pathways. J of Hypertension, 27: Jaakkola M (2009) Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset Tutkimuksia 1, Helsingin kaupungin tietokeskus. Edita Prima Oy, Helsinki. 4. Julkunen J, Gustavsson-Lilius M, Hietanen P (2009) Anger expression, partner support, and quality of life in cancer patients. J Psychosom Res, 2009, 66: Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K (toim.) (2009) Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80. Helsinki. 6. Linnakangas R & Lehtoranta P (2009) Lapset ja nuoret kuntoutuksessa. Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen arvioinnin osaraportti. Sastamala. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 69, Kansaneläkelaitos. 7. Mannila S & Reuter A (2009) Social Exclusion Risks and their Accumulation among Russian-Speaking, Ethnically Finnish and Estonian Immigrants to Finland. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 35, No. 6, July 2009, Mattila-Aalto M (2009) Kuntoutusosallisuuden diagnoosi. Tutkimus entisten rappiokäyttäjien kuntoutumisen muodoista, mekanismeista ja mahdollisuuksista. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 81. Helsinki. 9. Rantanen P, Julkunen J, Vanhanen H (2009) Naisten sydänterveyden edistäminen terveysneuvonnan ja varhaiskuntoutuksen keinoin. Satunnaistettu vaikuttavuustutkimus. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 82. Helsinki. 10. Rantanen P, Julkunen J, Vanhanen H (2009) Promoting women s heart health by screening for vascular risk factors among middle-aged women. Methods and baseline results from a preventive trial. Vascular Disease Prevention, 2009, 6, Muut julkaisut ja raportit 1. Ala-Kauhaluoma M (2009) Suomalainen kuntoutuksen tutkimus näyttävästi esillä eurooppalaisessa kongressissa. Kuntoutus 4, Ala-Kauhaluoma M (2009) Työkykyä tukeva kuntoutuskokeilu MS-tautia sairastaville. Kokeilun arviointi. (Julkaisematon raportti Suomen MS-liiton käyttöön.) 3. Ala-Kauhaluoma M, Härkäpää K, Harkko J (2009) Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet. (Julkaisematon raportti Kelan työhönvalmennuksen palveluntuottajille suunnatusta kyselystä.) 4. Ala-Kauhaluoma M & Kemppi A (2009) Tutkimustietoa MS-tautia sairastavista suomalaisista ja työelämään osallistumisesta. Työterveyslääkäri 27:1, Haapasalo S (2009) Erilaista oppijuutta vai oppimisvaikeuksia? Artikkeli oppaassa: Koskinen K & Hautaluoma M (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 6. Haapasalo S & Korkeamäki J (toim.) (2009) Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan -hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 38. Helsinki. 7. Haapasalo S & Korkeamäki J (2009) Opi oppimaan -hanke kehittää uusia kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. LukSitko-lehti Haapasalo S, Korkeamäki J, Nukari J, Reiterä-Paajanen U, Saarelainen AL (2009) Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin. Palveluopas asiakkaalle ja työntekijälle. Kuntoutussäätiö, Helsinki. 9. Henriksson M & Ala-Kauhaluoma M (2009) Finnish Rehabilitation Experiment for Temporarily Employed Academic People. Evaluation of the Model And First Results. International Journal of Rehabilitation Research. 32:1, The 10th EFRR Congress, , Riga, Latvia. (Abstract) 17

18 10. Hietala-Paalasmaa O, Hujanen T, Härkäpää K, Reuter A (2009) Mielenterveyskuntoutujien klubitalot. Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista. Avustustoiminnan raportteja 20, Raha-automaattiyhdistys, Helsinki. 11. Jalava J & Koskela T (2009) Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi. Arviointiraportteja 2. Kuntoutussäätiö. Helsinki. 12. Korkeamäki J & Haapasalo S (2009). Oppimisvaikeudet ja niiden kuntoutus. Kuntoutusportti, 13. Laurila H & Ala-Kauhaluoma M (2009) MS-tautia sairastavien työurien rakentuminen ja työssä pärjääminen. Kuntoutus 2, Lehikoinen T (2009) Vaikuttavuuden arviointi terveystutkimuksessa. Tilastopäivät 2008, Tilastollinen vuosikirja Lehikoinen T (2009) Tutkimus vaikeavammaisista kuntoutujista Kelan palveluissa tausta, tavoitteet ja menetelmä. Teoksessa: Järvikoski A ym. (toim.) Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80. Helsinki. 16. Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla (2009). Esiselvitysraportti. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 9. Työterveyslaitos, Kuntoutussäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 17. Pensola T & Gould R (2009) Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009: Pensola T (2009) Matkakertomus SeniorForce -yhteistyöprojektiin osallistumisesta. Kuntoutus 4, Pensola T (2009) The Effect of Preventive Non-Institutionalized Rehabilitation on Health, Physical and Cognitive Capacity and Work Ability of Persons Aged 55+. International Journal of Rehabilitation Research 32; S1:S Saarinen T, Julkunen J, Nilson-Niemi E, Turunen H (2009) Rinta- ja eturauhassyöpäpotilaiden avokuntoutuksen kehittäminen. (Tutkimusraportti Kelan käyttöön, ) 21. Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin (2009). Opi oppimaan -projekti. Kuntoutussäätiö, Helsinki. Verkkoversio. 18

19

20 Pakarituvantie 4-5 PL Helsinki Puh. (09)

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko

Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016. STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Harkinnanvarainen kuntoutus kolmivuotiskaudella 2014 2016 STM 24.4.2013 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kuntoutujat sairauksittain 1990 2012 2 Kuntoutujien lukumäärä 100 asukasta kohti maakunnittain 2012

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta 10.02.2011 Anne Nordblad SUHAT - verkosto Strategisen johtamisen kehittäminen terveyskeskusten suun terveydenhuollossa Mikä SUHAT -verkosto on? SUHAT

Lisätiedot