Kemin kaupungin ja Lapin TE-toimiston ja Lapin ELYkeskuksen. vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemin kaupungin ja Lapin TE-toimiston ja Lapin ELYkeskuksen. vuosille"

Transkriptio

1 Kemin kaupungin ja Lapin TE-toimiston ja Lapin ELYkeskuksen kumppanuussopimus vuosille

2 Sisältö 1 Sopimusosapuolet 2 2 Tarkoitus 2 3 Tavoitteet 2 4 Yhteistyön sisältö ja roolit Osapuolten tehtävät Yrityspalvelut Aloittavat yritykset Kasvavat ja kehittyvät yritykset Nuorten palvelut (alle 25-vuotiaat) Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden palvelut Koulutuspalvelut Muu yhteistyö Rajayhteistyö Tiedonkulku Seuranta ja päätöksenteko 10 6 Voimaantulo ja voimassaoloaika 11 7 Allekirjoitukset 11 1

3 1 Sopimusosapuolet Kemin kaupunki Lapin TE-toimisto Lapin ELY-keskus 2 Tarkoitus Kumppanuussopimuksella kehitetään sopimusosapuolten välistä yhteistyötä ja parannetaan palveluiden vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tämä tehdään tarkentamalla työnjakoa, poistamalla palveluiden päällekkäisyyksiä ja parantamalla kemiläisten työttömien työnhakijoiden sekä työnantajien saamien palveluiden asiakasvaikuttavuutta. Sopimus luo myös puitteet hanketason yhteistyölle ja hanketoiminnan tehokkaalle kohdentamiselle. Kumppanuussopimus luo rakenteen, menettelytavat ja pelisäännöt pitkäjänteiselle yhteistyölle. Näin on mahdollista sopia yhdessä sekä pysyvistä molempia osapuolia koskevista linjauksista että vuosittain vaihtuvista painopisteistä ja resurssien suuntaamisesta. 3 Tavoitteet Kumppanuussopimuksen avulla tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset: - Yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseen osallistuminen, - Uusien työpaikkojen ja uuden yritystoiminnan syntyminen, - Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, - Työttömyyden vähentäminen ja työllisyyden parantaminen: Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, Nuorten työttömyyden vähentäminen, Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen, Työttömyysjaksojen keston lyheneminen, 2

4 - Kokonaisvoimavarojen kokoaminen ja tehokas käyttö: Eheä ja yhteinen asiakasprosessi toimijoiden välisenä yhteistyönä, Asiakaslähtöinen vaikuttava palvelu ja hyvä asiakaskokemus kaikissa palveluissa, Selkeä työnjako, jonka mukaan osapuolet hoitavat omat määritellyt tehtävänsä, Uusien työllistämismallien kehittäminen yhteistyössä, => Osallisuuden vahvistuminen, => Työmarkkinatuen kuntaosuuden väheneminen, => Kaupungin elinvoiman kasvaminen. Yhteistyön painopiste on niissä asiakasryhmissä, jotka tarvitsevat toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan puolivuosittain. 4 Yhteistyön sisältö ja roolit 4.1 Osapuolten tehtävät Muuttuvassa toimintaympäristössä ja lainsäädännön muutoksissa tarvitaan nopeaa ja joustavaa reagointia ja hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteistyössä ovat mukana Kemin kaupunki, Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus, työnhakija-asiakkaat, työnantajat, yritykset, oppilaitokset ja kolmannen sektorin toimijat. Työllisyydenhoidon prosessin kokonaishallintaa lisäämällä ja kumppanuudella parannetaan asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Kumppanuussopimuksen sisältö perustuu Kemin kaupunkistrategiaan 2025 ja Kemin kaupungin elinkeinostrategiaan vuosille , joissa työllisyyden ja työllisyydenhoidon merkitys kaupungin elinvoimatekijänä korostuu. Kumppanuussopimuksella on yhtymäkohtia myös Kemin kaupungin Matkailun kasvuohjelmaan Kumppanuussopimus perustuu Lapin ELYkeskuksen ja TE-toimiston strategisiin tavoitteisiin ja tulossopimukseen vuosille Lisäksi sopimuksella on yhteys Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston (2015) Lapin rakennetyöttömyyden toimenpideohjelmaan vuosille sekä Yrityspalvelusopimukseen Kemi-Tornion seudulla. 3

5 Sopijaosapuolilla on lukuisia yhteisiä asiakasryhmiä ja yhteistyön rajapintoja. Yhteistyön sisältöä on tämän kumppanuussopimuksen puitteissa määritelty yrityspalveluiden, nuorten palveluiden (alle 25-vuotiaat), yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden palveluiden, koulutuspalveluiden, rajayhteistyön ja tiedonkulun osalta. Edellä mainittujen lisäksi TE-toimisto ja kaupunki tekevät yhteistyötä työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP), nuorisotakuun toteuttamisessa ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Toimijoiden välistä tiedonvaihtoa kehitetään siten, että TE-palveluiden eri palvelulinjojen ja kaupungin eri sektoreiden välillä on sujuva tiedonkulku. TE-palveluiden tavoitteena on heti työttömyyden alussa tarjota palveluja asiakkaan tunnistettujen palvelutarpeiden mukaan, jotta työttömyysjakso jää mahdollisimman lyhyeksi. TEpalveluiden resursseja kohdistetaan yritysyhteistyöhön, alkavien yrittäjien palveluihin, työnvälitykseen ja työttömyyden alkuun sekä osaamisen kehittämisen palveluihin. ELY-keskus osallistuu hankeaktivointiin ja sen asiantuntijat voivat toimia kaupungin hankesuunnittelun tukena. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältäviin ESRkehittämishankkeisiin ELY-keskuksen Koordi -työvoimapalveluiden hallinnointihanke perustaa rinnakkaishankkeen, jonka kautta hallinnoidaan hankkeisiin liittyvät työvoimapoliittiset valmennukset, työvoimakoulutus ja palkkatuki. Kaupungin työllisyyspalvelut keskittyy erityisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin kuntalaisiin. Kemin kaupungin työllistämisestä ja koordinoinnista vastaa työllisyyspalvelut, joka toimii työllisyydenhoidon tuki-, asiantuntija- ja asiakaspalveluyksikkönä. Työllisyyspalvelut koordinoi, seuraa ja kehittää kaupungin työllisyyspalveluiden toteutumista ja vastaa niiden yhteensovittamisesta sidosryhmien työllisyydenhoidon palveluihin ja toimintoihin. Yhteistyötä tehdään asiakkaan, kaupungin hallintokuntien, Meriva-säätiön, Työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja alueella käynnissä olevien työllisyyshankkeiden kanssa. Elinkeinopalveluiden kanssa tehdään tiivistä yritysyhteistyötä, joka edistää kaupungin elinvoimaisuuden kehittämistä. Työllisyyspalvelut kokoaa alueen työllisyydenhoidon toimijoiden osaamisen ja resurssit joustavaan ja monialaiseen yhteistyöhön, joka parantaa Kemin työllisyyttä. Työllisyyspalvelut ja TE-toimisto sopivat asiakaskohtaisesta yhteistyöstä työnhakijoiden suunnitelmallisen työllistymisen varmistamiseksi. TE-toimisto järjestää julkisia työvoimapalveluja mm. työvoimakoulutusta, uravalmennusta ja palkkatukea. Työllisyyspalvelut kartoittaa välityömarkkinoiden tarjoamat työllistymistä, osallisuutta ja osaamisen kehittämistä edistävät palvelut (kaupungilta, järjestöistä, säätiöltä, nuorten työpajalta) ja myöntää mm. Kemi-lisää työllistymisen tueksi. Työhönkuntoutumisen ja -valmennuksen palveluja hankitaan Merivasäätiöltä kumppanuussopimuksen mukaisesti. 4

6 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on osa työllisyyspalveluja. Työllisyyspalveluiden sosiaaliohjaajat vastaavat asiakkaiden tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisesta yhdessä työttömien terveydenhoitajan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukeminen ja heidän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kunnalla on kansanterveydellinen tehtävä edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Työttömien ehkäisevät terveyspalvelut ovat tärkeä osa tätä kunnan tehtävää. Elinkeinopalvelut vastaa uusien yritysten perusneuvonnasta kaikkien toimialojen osalta sekä olemassa olevien yritysten kasvu- ja kehityspalveluista matkailun toimialalla. Muiden toimialojen kasvu- ja kehityspalveluista vastaa pääsääntöisesti Digipoliksessa toimiva Alueyrityspalvelut. Kuva 1. Kemiläinen työllistämismalli 5

7 4.2 Yrityspalvelut Aloittavat yritykset Kemin kaupungin elinkeinopalveluissa yritystoimintaa suunnitteleva saa neuvontaa yrityksen perustamiseen, liiketoimintasuunnitelman ja starttirahahakemuksen laatimiseen. Yritystoiminnan käynnistyttyä hän on edelleen elinkeinopalveluiden asiakas, jolloin hänellä on tarpeen mukaan mahdollisuus saada ohjausta yritystoiminnan kehittämisessä. TE-toimisto kontaktoi myös alkavia yrityksiä omista ja TEM-konsernin palveluista. TE-toimisto tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille yrittäjyysvalmennuksia, jotka voidaan räätälöidä tarpeen mukaan (tehdyn hankintasopimuksen puitteissa) sekä erilaisia yrittäjyyskoulutuksia. Ao. yrittäjyysvalmennukset toteutetaan siten, että niihin voivat osallistua myös työssäolevat yrittäjyydestä kiinnostuneet. Tarve ja aikataulu Kemissä sovitaan yhdessä Kasvavat ja kehittyvät yritykset Elinkeinopalvelut vastaa matkailun kehittämisestä ja matkailualan yritysten kasvun ja kehittymisen edellytysten turvaamisesta. Muiden toimialojen kasvu- ja kehittämispalvelut ostetaan Digipoliksen Alueyrityspalveluista. Elinkeinopalvelut suorittaa myös säännöllisesti yrityskäyntejä. TE-toimisto ja elinkeinopalvelut sopivat työnjaosta yrityskäynneissä ja tekevät tarvittaessa yhteiskäyntejä yrityksiin. Tarvittaessa elinkeinopalvelut tai TE-toimisto ohjaa yrittäjän Lapin ELYkeskuksen, TEKESin tm. palveluihin tai Alueyrityspalveluihin. Lapin TE-toimisto sopii yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa alueellisen yrityskontaktoinnin suuntaamisesta siten, että kemiläiset yritykset saadaan katettua mahdollisimman laajasti. TE-toimistossa yrityskontakteja hoitavat kaikki TE-toimiston yritysasiantuntijat. Yhteistyötä tehdään myös TEM-konsernin toimijoiden määrittelemän Yritys-Suomen seutusopimuksen puitteissa yritystoiminnan edistämisen sekä alkavien ja toimivien yritysten osalta. Työllisyyspalvelut tekee yritysyhteistyötä asiakaslähtöisesti eli etsii yrityksistä pitkään työttömänä olleelle työnhakijalle työpaikan, piilotyöpaikan tai työkokeilupaikan. Työnantajalle tarjotaan samalla apua tehtävään sopivan työntekijän löytämiseksi ja esim. palkkatuen hakemiseen. Työntekijän valmennukseen tarjotaan työhönvalmentajan palveluja, joita kaupunki ostaa Meriva-säätiöltä. 6

8 Kaupunki toimii vahvana potentiaalisten rekrytoivien työnantajien tunnistajana. Kaupunki ja TEtoimisto tekevät yhteistyötä palveluiden markkinoinnissa yksityisille työnantajille toimijoiden eri kanavia pitkin, jotta kohderyhmän eteneminen avoimille työmarkkinoille helpottuisi. Työnantajille tarjotaan yhteistä palvelukokonaisuutta. Kemiläiset työnantajat - yritykset ja järjestöt - voivat saada työllisyyspalveluiden myöntämää, harkinnanvaraista Kemi-lisää, jolla tuetaan pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden pitkäjänteistä työllistymisprosessia kohti avoimia työmarkkinoita. Niin ikään sillä pyritään lisäämään uusien työpaikkojen syntymistä järjestöissä ja yrityksissä, ja sen myöntämisehdoilla parantamaan palkkatukijakson sisällöllistä laatua ja vaikuttavuutta. Kemi-lisää myönnetään kaupunginhallituksen vahvistamien kriteereiden mukaisesti. 4.3 Nuorten palvelut (alle 25-vuotiaat) Nuorten työllisyyden edistäminen ja nuorelle tarjottavat työllisyyspalvelut muodostavat joustavan ja saumattoman kokonaisuuden, jolla tuetaan nuorta yksilöllisesti työllistymis-, koulutus- tai kuntoutusvaiheessa. Nuorten erilaiset palvelutarpeet tunnistetaan ja niitä vastaavia palveluja tarjotaan yhteistyössä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Nuorten työllistymistä edistetään koulutuspalveluilla, työvoimapalveluilla ja sosiaali- ja terveyspalveluilla. Nuorten palvelut järjestetään prosessimaisesti ja oikea-aikaisesti nuoren tarpeeseen nähden. Päävastuu nuorten työllistämispalveluista kuuluu TE-toimistolle. TE-toimiston ja työllisyyspalveluiden yhteinen asiakkaan laaja-alainen palvelutarpeen arvio tehdään, kun nuorella on uhka pitkittyvästä työttömyydestä. TE-toimiston vastuulla on yhteistyön käynnistäminen kaupungin työllisyyspalveluiden tai tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa em. tilanteissa. Työntekijät sopivat rooleista ja vastuunjaosta nuoren ohjausprosessissa päällekkäisen työn välttämiseksi. Kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja vastaavat aikuissosiaalityön asiakkaana olevien alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämisestä yhdessä TE-toimiston kanssa. Muiden alle 25-vuotiaiden työllistymisen tukeminen kuuluu työllisyyspalveluille ja TE-toimistolle. Kaupunki tarjoaa alle 25- vuotiaiden työllistymisen tueksi mm. kesätyöllistämistä, Kemi-lisää, palkkatukityöllistämistä, nuorten työpajatoimintaa, työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä työhönvalmennusta. Meriva-säätiö tarjoaa nuorille kumppanuussopimuksen mukaisten palveluiden lisäksi eri hankkeiden palveluja. Nuorisotakuun toimeenpano edellyttää yhteistyön tehostamista, tiedonkulun selkiinnyttämistä ja nuorten työhön ja opintoihin sijoittumisen toimintamallien kehittämistä. 7

9 Nuorisolain mukaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaa kehitetään edelleen. Verkostoon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen, työllisyyspalveluiden sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi yhteistyötä tehdään laajassa verkostossa, johon kuuluu kolmannen sektorin toimijoita, oppilaitoksia, työpajoja ja muita nuorten parissa toimivia tahoja. 4.4 Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden palvelut Kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaina ovat erityisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet. TE-toimisto ja kaupungin työllisyyspalvelut palvelevat asiakasta yhteistyössä, kun asiakas ei ole yksistään TE-toimiston palveluin autettavissa, eikä hänellä ole monialaisen yhteispalvelun tarvetta. Uusi toimintamalli lähtee siitä, että asiakas pääsee entistä nopeammin palveluprosessin alkuun ja takaisin työmarkkinoille. Kaupungin työllisyyspalvelut lähettää asiakkaalle kutsun saapua tapaamiseen työllisyyspalvelut-yksikköön palveluohjaajan tai sosiaaliohjaajan luo. Kutsun mukana asiakkaalle lähetetään alkuhaastattelulomake, jonka pohjalta ensimmäisen tapaamisen aikana asiakkaan kanssa kartoitetaan hänen tilannettaan palveluohjauksen keinoin. Tämän jälkeen asiakas ohjataan tarpeen mukaisiin palveluihin ja varataan aika TE-toimistoon tai TYP:iin aktivointi-/työllistymissuunnitelmaa/monialaisen työllistymissuunnitelmaa varten. Kaupungin työllisyyspalvelut antaa räätälöityä ja henkilökohtaista palvelua suuntana avoimet työmarkkinat. Kuva 2. Työllisyyspalveluiden asiakasprosessi. 8

10 Työllisyyspalvelut varaa tarkempaa työ- ja toimintakyvyn tai terveydentilan arviointia tarvitseville työnhakijoille ajan työttömien terveydenhoitajan vastaanotolle. Sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa heidän työ- ja toimintakykynsä arvioimisesta, edistämisestä ja palvelu-, kuntoutus- tai hoitosuunnitelman toteutuksesta. Tällä toimintamallilla asiakkaat ohjautuvat oikea-aikaisesti tarpeenmukaisiin palveluihin ja oikeiden toimeentuloetuuksien piiriin. Terveydentilaselvitysten ja kuntoutuksen aikana asiakkaan palveluprosessista vastaa sosiaalija terveyspalvelut. Asiakkaan siirtyessä osaamisen kehittämis- tai työllistymisvaiheeseen tulevat mukaan työllisyyspalvelut ja TE-palveluiden tarjoamat mahdollisuudet, kuten koulutus, työkokeilut ja palkkatuki. 4.5 Koulutuspalvelut Kemin kaupunki ja TE-toimisto kartoittavat alueen koulutustarpeet ja niihin vastaamisessa pyritään hyödyntämään alueellisia koulutuspalvelun tuottajia. Työvoimakoulutusta pyritään kohdentamaan niin, että koulutus tukee osaavan työvoiman saatavuutta Kemille keskeisillä ja kasvavilla toimialoilla sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Asiakkaiden valintaja ohjausprosessista koulutuksiin sovitaan yhteistyössä. Kemissä matkailun toimialalla on näkyvissä selkeää kasvupotentiaalia. Matkailun kasvuohjelman tavoitteena on tehdä Kemistä kesämatkailun ykköskohde Lapissa. Kemissä matkailulla onkin selkeä tarve saada alalle uusia toimijoita, yrittäjiä ja lisää osaamista. Matkailualan työvoimakoulutuksen kautta mahdollistetaan kaupungin elinvoiman lisääntyminen kasvavan kansainvälisen matkailun myötä. Kemissä on nyt sopimuskauden alussa työttömänä runsaasti hoiva-alan ja terveydenhuollon työntekijöitä, joten luonnollinen uuden työn kehittämiskohde ovat matkailupalveluiden ohella kotiin annettavat palvelut, joiden tarve kasvaa koko ajan. 4.6 Muu yhteistyö Rajayhteistyö Suomen ja Ruotsin raja-alue muodostaa Perämeren pohjukassa yhtenäisen talous- ja työssäkäyntialueen. Edistetään hakeutumista rajan yli töihin, sillä työllisyystilanne on Ruotsissa tällä hetkellä Suomea parempi. TE-toimisto tarjoaa asiakkaille erilaisia työmarkkinainfoja erityisesti Pohjois-Ruotsin työmarkkinatilanteesta ja tiedottaa kemiläisille työnhakija-asiakkaille 9

11 Ruotsin työpaikoista sekä ohjaa osaltaan kemiläisiä yrityksiä kansainvälistymispalveluiden piiriin Tiedonkulku Toimijoiden yhteisenä tahtotilana on se, että tiedonkulku on työllisyydenhoidon eri prosesseissa mahdollisimman kattavaa. Kemin kaupungilla on käytössä alueen työllisyystilannetta kuvaavia kuukausittain julkaistavia Työnvälitystilastotietoja ToimialaOnline-palvelun kautta. Sopimuksen toteuttamiseen ja vaikutusten seurantaan liittyvät sopimusosapuolten yhteiset tilastoseurannan sisällöt, tietolähteet ja työnjakovastuut määritellään vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä. ELY-keskus antaa tarvittaessa asiantuntijatukea ToimialaOnlinen ja Työnvälitystilastojen hyödyntämiseen. Tiedonkulku yrityspalveluiden puolella tapahtuu myös Yritys-Suomen seutuverkoston, yritysten kehittämisen osalta yritysneuvojien OmaYritysSuomen ja AOYS-verkostotyökalun kautta. 5 Seuranta ja päätöksenteko Kumppanuussopimusta tarkennetaan toimijoiden kesken aina seuraavaa vuotta varten erillisen toimintasuunnitelman avulla. Toimintasuunnitelmassa tarkennetaan vuosittaisia tavoitteita, käytettävien resurssien kohdentamista sekä määritellään mahdollisia yhteisesti käynnistettäviä hankkeita. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma vahvistetaan edellisen syksyn aikana. Yhteiset keskustelut tulevan vuoden koulutustarpeista käydään syyskuuhun mennessä, jolloin ne voidaan huomioida seuraavaa vuotta koskevassa työvoimakoulutuksen hankintasuunnitelmassa. Kemin kaupungin Työllisyyden seurantaryhmä seuraa kumppanuussopimuksen tavoitteiden toteutumista sekä laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteistyössä TE-toimiston ja ELYkeskuksen kanssa. Kemin kaupungin työllisyyspäällikkö valmistelee asiat Työllisyyden seurantaryhmän käsiteltäväksi yhdessä muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa. Kumppanuussopimuksen vaikuttavuutta seurataan saatavilla olevien ja kehitystä kuvaavien tilastotietojen avulla. 10

12

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Mikä TYP on? TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Kemiläinen työllistämismalli

Kemiläinen työllistämismalli JOHDANTO Kemin kaupungin -hanke on ollut mukana hallitusohjelman mukaisessa työllisyyspoliittisessa kuntakokeilussa 1.9.2012-31.12.2015. Kuntakokeilun tavoitteena oli alentaa rakennetyöttömyyttä, lisätä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli. Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen

Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli. Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen VISIO 2025 Vakavarainen Vantaa on kansainvälinen kestävän kasvun keskus, jossa

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT Kemin kaupungin työllisyyspalvelujen katsaus vuoteen 216 Tähän julkaisuun on koottu Kemin kaupungin työttömyystilanteeseen, työllistämiseen ja työllisyyspalvelujen käyttöön

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen KAIKU Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.3.2016 Sanna Saastamoinen Kenelle? 1. Joensuulaisille, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantumiseen tukea tarvitsevat sosiaalisen osallisuuden

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen SATAOSAA hankkeen hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke on osa Satakunnan

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 20.9.2017 Työllisyys Anne Huotari Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Kajaanin ja Kainuun työttömyysaste 2015-7/2017 20 18 16 18,2 17,4 14 12 13,4 10 8 6 Kajaani Kainuu

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Lähtökohdat hankkeen viimeiselle vuodelle Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain (TYP) voimaantulo 1.1.2015 (vuoden siirtymäaika) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan avoin kuuleminen Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio 1.3.2017 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Nyt näyttää vahvasti siltä, että:

Lisätiedot

Ohjaamo-päivät Lahdessa

Ohjaamo-päivät Lahdessa Ohjaamo-päivät Lahdessa 23.09.2015 Työllisyystietoa Lahdesta - elokuu 2015 Työttömyysaste 18,0 % (8912) (koko maa 13,2 %) 2012: ka-14,0 %; 2013: ka-16,1 %; 2014: ka-17,3 % Nuorten osuus työttömistä 15,0

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 TE- palvelut ja TYP- prosessi rikostaustaisilla Tuija Keihtä johtava työllisyysasiantuntija Lapin liitto Lapin työllistymistä

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa. Vates säätiö Jukka Alasentie Maakuntauudistus projektijohtaja

Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa. Vates säätiö Jukka Alasentie Maakuntauudistus projektijohtaja Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa Vates säätiö 18.5.2017 Jukka Alasentie Maakuntauudistus projektijohtaja Miksi uudistus tehdään? 18.5.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi Miksi uudistus? Hyvinvointi- ja

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

Rovaniemen työllisyysyksikkö

Rovaniemen työllisyysyksikkö Rovaniemen työllisyysyksikkö Syksyn 2017 aikana on alettu kokoamaan yhteen tiimiä, joka kehittää Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluita mm.kuntatyöllistämisen kehittämistä, työllistämishankkeiden hallinnointia

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot