SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

2 1

3 SISÄLLYS 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta Kuvausta järjestöistä ja niiden toiminnasta Toiminnan painottuminen Yhdistysten järjestämä ehkäisevä toiminta Kuvausta vastanneiden yhdistysten toiminnasta Järjestötoimintaan osallistuvat henkilöt Henkilöjäsenmäärä Osallistujamäärät yhteensä jakautuen eri toimintoihin Ryhmä-, kerhotoiminta ja kuukausitapaamiset Leirit ja päiväleirit Retket Koulutukset, luennot, yleisötilaisuudet Tapahtumat Kohtaamispaikat, kahvilatoiminta Henkilökohtainen ohjaus-/tuki-/neuvontatyö Yhteenvetotaulukot Järjestötoiminnan resurssit ja voimavarat Vapaaehtoistyö Yhdistyksen työntekijät Yhdistysten toiminnan rahoitus Yhdistysten toiminnan tulevaisuus...18 Liitteet 2

4 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta Syksyllä 2008 järjestettiin Hämeenlinnassa Järjestöt voimavarana uudistuvassa Hämeenlinnassa tulevaisuusfoorumi, jossa nousi esille tarve paikallisen järjestötoimintaa kuvaavan tiedon kokoaminen ja tiedottaminen eteenpäin: mitä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä alueella toimii ja millaista toimintaa tai palveluja ne järjestävät. Tulevaisuusfoorumin järjestäjät suunnittelivat järjestöyhteistyönkoordinaattorin kanssa kyselyn (Liite 1.), jolla kerättiin järjestöjen toimintaa kuvaava tietoa. Lisäksi 2009 aikana suunniteltiin järjestöfoorumi teemalla arjen asiantuntijuus. Tulevaisuusfoorumin järjestämisestä ja kyselystä vastasi Hämeenlinnan setlementti ry:n järjestöyhteistyön kehittämishankkeen (Osuma-projekti) aikana perustettu järjestöjen vaikuttamisryhmä yhdessä setlementin järjestöyhteistyönkoordinaattorin kanssa. Vaikuttamisryhmän tarkoituksena on lisätä järjestöjen ja kaupungin välistä vuoropuhelua uudistuneessa kunta- ja palvelurakennetilanteessa. Vaikuttamisryhmään kuuluivat seuraavat yhdistykset: Hämeen Sininauha ry, Hämeenlinnan Mielenterveysyhdistys HÄMI ry, Hämeenlinnan setlementti ry, Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry, Kanta-Hämeen Perhetyön kehittämisyhdistys ry, NäytönPaikka ry sekä Omaiset Mielenterveystyön Tukena Kanta-Häme ry. Kyselyn purkamiseen osallistui myös Hämeenlinnan setlementti ry:n tiedottaja. Järjestökysely postitettiin tai toimitettiin yhdistyksen toimipisteeseen viikolla 36 ja 37. Kirjeet postitettiin joko yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille tai työntekijälle, riippuen siitä keneen järjestöyhteistyön puitteissa oli aiemmin ollut yhteyttä. Yhteensä kyselyitä lähti 92 kappaletta. Postituslistana käytettiin Osuma-projektin aikana koottua yhdistyslistaa. Sosiaali- ja terveysalan järjestöihin laskettiin kuuluvan potilas-, vammais-, kansanterveystyö-, päihde-, lastensuojelu- ja nuorisotyön järjestöt, asumispalveluja tuottavat järjestöt sekä vanhus- ja eläkeläisjärjestöt. Yhdistyksistä 45 ilmoitti toiminta-alueensa ja 16 yhdistystä eli 36 % vastanneista ilmoitti toimineensa vain yhden kunnan alueella, useimmiten Hämeenlinnassa. Viiden yhdistyksen toiminta-alueena oli Hämeenlinnan seutu. 21 yhdistystä eli 47 % vastanneista toimi Kanta- Hämeen alueella, mutta vain yksi yhdistys ilmoitti toiminta-alueekseen erikseen kaikki Kanta-Hämeen maakunnan kunnat. Suurin osa Kanta-Hämeessä tapahtuvasta toiminnasta ei siis kata koko maakuntaa, vaan painottuu maakunnan itäpuoliskoon eli Hämeenlinnaan ja sen ympäristökuntiin. Lisäksi vastauksissa oli kolme yhdistystä, joiden toiminta-alue oli koko Suomi tai Kanta-Hämettä laajempi alue. Kirjekuorista kolme palautui virheellisen tai vanhentuneen osoitetiedon vuoksi. Kaksi yhdistystä ilmoitti, ettei toimintaa ollut vuoden 2008 aikana järjestetty ja kolme ilmoitti yhdistyksen lakkautuneen. Kyselyn palauttamisesta muistutuksia lähetettiin sähköpostitse tai tekstiviestillä viikolla 39 ja 42. Yhteensä vastattuja lomakkeita palautui mennessä 52 kappaletta, jolloin kyselyn vastausprosentti oli 56,5 %. Kyselylomakkeen osalta haasteelliseksi osoittautui vastaaminen toiminnan määriä koskeviin kysymyksiin (Toimintaa kuvaava tieto ja tilastot vuonna 2008). Tämä saattoi johtua kysymysten vaikeasta ymmärrettävyydestä tai siitä, ettei yhdistyksen toiminnassa oltu tilastoitu tai seurattu kysyttyjä tietoja. Lomakkeen täyttöohjeessa pyydettiin yhdistystä arvioimaan tiedot, mikäli niitä ei ollut tilastoitu. Varsinkin kysymykseen, miten järjestetty toiminta oli kohdentunut, oli määrien tilalle merkitty pelkästään x-merkintä. Tällöin pyrittiin kyselyn vastaajalta saamaan tarkennus tai löytämään vastaus yhdistyksen vuoden 2008 toimin- 3

5 takertomuksesta, joka oli tullut lomakkeen liitteenä tai oli etukäteen annettu järjestöyhteistyönkoordinaattorille. Samoin toimittiin muiden puuttuvien tai epäselvien tietojen osalta. Kanta-Hämettä laajempien yhdistysten tilastoja ei laskettu mukaan. 2. Kuvausta järjestöistä ja niiden toiminnasta 2.1 Toiminnan painottuminen Yhdistyksiä pyydettiin valitsemaan toimintansa kannalta kolme keskeisintä vaihtoehtoja kahdeksasta eri yhdistystoiminnalle tyypillisen toimintamuodon väliltä. Vastaajista yksi oli jättänyt kohdan täyttämättä. Tärkeimmiksi toimintamuodoiksi nousivat vertaistoiminta/-tuki (34 kpl), tiedonvälittäminen (32 kpl) sekä virkistys- ja harrastustoiminnan (25 kpl) järjestäminen vastanneiden yhdistysten toiminnassa. Kehittämishankkeet (4 kpl) ja palvelujen tuottaminen (7 kpl) saivat puolestaan vastauksissa vähiten valintoja. Tarkemmin vastausten jakautuminen löytyy taulukosta (Taulukko 1.). Vaihtoehtoja tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että osin toimintamuodot toteutuvat päällekkäisinä toimintoina yhdistyksissä esim. vapaaehtoistoimintana järjestettävä virkistys- ja harrastustoiminta. Yhdistystoiminnan muoto Valintoja Valinnat prosentteina vertaistoiminta/-tuki 34 23,6 % tiedonvälittäminen 32 22,2 % virkistys- ja harrastus 25 17,4 % vapaaehtoistoiminta 15 10,4 % koulutus, ohjaus- ja neuvonta 14 9,7 % edunvalvonta ja vaikuttaminen 13 9,0 % palvelujen tuottaminen 7 4,9 % kehittämishankkeet 4 2,8 % Yhteensä ,0 % Taulukko 1. Yhdistysten toiminnassa keskeisinä koetut toimintamuodot 2.2 Yhdistysten järjestämä ehkäisevä toiminta Ennaltaehkäisevää toimintaa ilmoitti toteuttavansa vastanneista yhdistyksistä yhteensä 44 kpl (84,6 %) ja ettei yhdistyksen toimintaan sisälly ehkäisevää toimintaa puolestaan 8 kpl (15,7 %). Yksi vastauksista oli tyhjä. Lomakkeessa kysyttiin, mitä ehkäisevä työ oli käytännössä sekä mitä palvelun tarpeita niillä voitiin yhdistyksen mielestä ehkäistä. Yhdistysten ehkäisevän toiminta käytännössä Kyselyn vastauksien osalta havaittiin, että ehkäisevällä toiminnalla vaikutettiin toiminnan tavoittaneiden henkilöiden sekä fyysiseen hyvinvointiin ja terveyteen, inhimilliseen päää- omaan että sosiaaliseen pääomaan. Fyysisen hyvinvoinnin ja terveyden eteen yhdistykset järjestivät erilaista liikuntatoimintaa, mikä edisti sekä fyysisen kunnon ylläpitoa että paran- 4

6 tumista. Toimintamuotoina olivat erilaiset liikuntaryhmät, tapahtumat, liikuntavuorot, retket ja kuntoutus. Vastauksissa korostuikin liikuntatoiminta yksittäin mainittuna toimintana. Terveyden seurantaan liittyen yhdistykset järjestivät erilaisia mittauksia (esim. kolesteroli, RR), vieroitusta sekä arviointeja. Lisäksi ehkäiseväksi toiminnaksi nähtiin terveyttä edistävien välineiden jakaminen. Henkilöiden osaamiseen ja tietämyksen suhteen yhdistyksen ehkäisevässä toiminnassa tiedon lisääminen sekä ohjaus ja neuvonta nousivat vastauksissa esille. Vastauksissa mainittiin erilaisten koulutusten, luentojen, tilaisuuksien sekä kurssien järjestäminen; tiedon välittäminen, tiedottaminen, tiedotustilaisuudet sekä kirjallinen materiaali. Ohjaus- ja neuvontaa tarjottiin sekä henkilökohtaisesti tapaamisten ja käyntien yhteydessä sekä puhelinneuvontana. Myös ohjaustyötä uudistavan työkalun kehittäminen nähtiin osana yhdistyksen tekemää ehkäisevää toimintaa. Huomattavaa oli, ettei nettiä tai sähköisiä tiedottamisvälineitä mainittu ehkäisevän toiminnan osalta, vaikka sen roolia tiedonhakemisen yhteydessä usein korostetaan. Tähän saattaa vaikuttaa paikallisyhdistysten rooli toimijana ja keskusjärjestöjen ja liittojen rooli tiedontuottajana. Sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen ja verkoston rakentamiseksi yksi hyvin keskeinen toimintamuoto oli erilaisen vertaistukitoiminnan tai virkistystoiminnan järjestäminen. Muuten vastauksissa mainittiin yhdessä olo, sosiaalinen tuki, ystävätoiminta, sosiaalinen kerhotoiminta sekä tukihenkilötoiminta, mitä eri yhdistykset järjestivät. Millaisia palveluntarpeita yhdistysten toiminnalla voitiin ehkäistä Eri sosiaali- ja terveysalan yhdistysten tekemä ehkäisevä toiminta vähensi kyselyyn vastanneiden mukaan sosiaali-,, terveys-,, päihde- sekä mielenterveyspalveluiden tarvetta ja käyttöä. Lisäksi mainintoina oli laitoshoidon sekä itsenäisen ja onnistuneen kotona asumi- sen, poliisin sekä vakuutusyhtiöiden palvelujen tarpeen vähentäminen. Vastauksissa eniten mainintoja saivat terveyspalvelut (15 mainintaa), lisäksi mielenterveyspalvelujen osalta oli mainintoja kuudessa vastauksista. Seuraavaksi eniten saivat mainintoja sosiaalipalvelut (6 mainintaa). Muut kohdat saivat mainintoja yhdestä neljään. Vastanneiden yhdistysten mielestä niiden toiminnalla voitiin myöhentää palvelun pariin p siirtymistä tai avun saamista ennen tilanteen huononemista. Vastauksissa mainittiin mm. tietoutta itsehoidosta, ettei liian varhain joudu hakemaan palveluita tai helpotti kotona selviytymistä. Yhdistysten toiminnalla voitiin vastanneiden mielestä vähentää tai jopa estää palvelujen käyttäminen tai tarpeen syntyminen nen. Maininta tästä esim. ehkäistiin kaatumisia ja murtumisia; siten sairaala ja lääkäripalveluiden tarve vähenee. Yhdistysten tekemällä työllä (ohjaus palvelujen ja tuen piiriin) voitiin tilanteeseen puuttua ajoissa ennen raskaampien palvelujen tarvetta. Mainintana oli työvälineen avulla mahdollista ehkäistä ongelmia ja puuttua varhaisessa vaiheessa (asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen ja tiedon jakaminen / siirtyminen poikkisektorisesti). Myös hoidon tarpeen pituuteen voitiin vaikuttaa yhdistysten toiminnalla. Mainintana esim. sairauden etenemistä ehkäisevä ja tervehtymistä edistävä tiedotus- ja vertaistukitoiminta voivat osaltaan vähentää hoidon tarpeen pituutta ja vaikea-asteisuutta. 5

7 2.3 Kuvausta vastanneiden yhdistysten toiminnasta Kyselylomakkeessa kysyttiin avoimella kysymyksellä yhdistysten toimintaa kuvaavaa tietoa tiedonvälittämisen, vertais- ja vapaaehtoistoiminnan, vaikuttamisen ja edunvalvonnan, ostopalveluiden sekä kehittämishankkeiden osalta. Vastausten pohjalta aineisto ryhmiteltiin yhteenvedon kokoamiseksi. Tiedonvälittäminen Tiedonvälittämisen osalta yhdistyksiltä kysyttiin, mitä tiedonvälittämistä yhdistys teki ja keitä se tavoitti. Yhdistyksistä 45 (84,6 %) vastasi tiedonvälittämistä koskevaan kysymykseen. Suurin tiedon välittämisen kohde oli yhdistyksen jäsenet, kohderyhmä ja toimintaan osallistujat (ryhmät, opintokerhot, tapahtumat, kokoukset, kurssit, henkilökohtainen ohjaus). Osa vastaajista oli eritellyt kohderyhmän tarkemmin, osa vain maininnut jäsenet tai osallistujat. Toiseksi suurimmaksi ryhmäksi muodostui ns. paikallinen suuri yleisö, johon tässä yhteydessä laskettiin myös tietoa hakevat tai aiheesta kiinnostuneet henkilöt, jotka osallistuivat yhdistysten tapahtumiin, seminaareihin, esittelyihin tai saivat tietoa tiedotusvälineiden (lehtiartikkelit) tai netin kautta. Kolmanneksi suurin kohderyhmä oli oppilaitokset, koulut ja vanhempainillat, jossa vierailtiin, pidettiin tunteja tai tapahtumia. Tietoa välitettiin myös yhteistyö- tai ammattilaisverkostolle. Yksittäisinä vastauksina oli myös maininta lapsiperheet, neuvolat ja päiväkerhot, esikouluikäiset sekä nuorisotilat. Vastauksista nousi esille tiedon välittämisen tavoista: - kurssien, koulutusten ja luentojen järjestäminen - yleisö- ja keskustelutilaisuuksien sekä info- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen - henkilökohtainen tai puhelinneuvonta, ohjaus, haastattelut - lehtijutut ja artikkelit - tiedon välittäminen osana ryhmätoimintaa ja kokouksia - jäsenlehdet ja jäsenkirjeet, raportit, tietopaketit, esitteet ja liiton julkaisemat lehdet - messuesittelyt - yhdistyksen kotisivut ja sähköpostilistat Vertais ertais- ja vapaaehtoistoiminta Kyselyssä kysyttiin, mitä vertais- ja/tai vapaaehtoistoimintaa yhdistys toteutti. Yhdistyksistä 45 (84,6 %) vastasi vertais- ja/tai vapaaehtoistoiminta koskevaan kysymykseen. Vastausten perusteella vertaisryhmätoiminta oli merkittävin vertaistoiminnan muoto. Se tuli esiin noin puolessa vastauksista. Vertaistukiryhmiä oli sekä kohderyhmille että heidän omaisille. Myös kahdenkeskiseen vertaistukeen oli mahdollisuuksia. Yhdistysten oma toiminta järjestettiin pitkälti vapaaehtoisvoimin. Näin ollen monet kurssit ja kerhot olivat vapaaehtoisten pyörittämiä. Yhdistyksissä, joissa oli palkattuja työntekijöitä, hallitus koostui vapaaehtoisista toimijoista. Myös virkistystoimintaa kuten retkiä järjestetään yleisesti vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset hankkivat myös yhdistyksille toimintavaroja esimerkiksi kirpputoritoiminnan kautta. 6

8 Vaikuttaminen ja edunvalvonta Yhdistyksistä 38 (73,1 %) vastasi vaikuttamista ja edunvalvontaa koskevaan kysymykseen. Vastausten perusteella yhdistysten vaikuttamistoiminnassa keskeiseksi nousivat verkostoituminen ja yhteistyö keskusliittojen ja piirien kanssa sekä paikallisesti eri yhdistysten ja sidosryhmien kanssa. Yhdistystoimijoilla oli jäsenyyksiä erilaisissa yhteistyöryhmissä ja liittojen ja piirien sekä sidosryhmien hallituksissa. Vaikuttamistoiminnassa esille nousi vahvasti vanhus- ja vammaisneuvostoihin osallistuminen eri paikkakunnilla. Vaikuttamisen osalta nostettiin esille myös tiedon kerääminen ja välittäminen sekä yhteydenotot eri toimijoihin. Lisäksi mainittiin yhteydenotot kansanedustajiin ja kunnallisvaaliehdokkaisiin; päihdefoorumiin osallistuminen; oman edunvalvontaryhmän perustaminen, osallistumista tukevien apuvälineiden hankinta; yhdistyksen hallituksen työskentely sekä yhdistyksen toiminnan kautta osallistujien elämäntilanteeseen vaikuttaminen. Kehittämishankkeet Yhdistyksistä 27 (50 %) vastasi kehittämishankkeita koskevaan kysymykseen. Viisi yhdistystä ilmoitti osallistuneensa jollain tavalla liiton tai kattojärjestön projekteihin, joissa kehitettiin mm. uusia toimintamalleja ja tiedotusta. Liiton kautta oli myös saatu koulutusta. Yhdistysten omat kehittämishankkeet käsittelivät usein vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä tai niiden käynnistämistä. Yhteistyökumppaneina oli muita kolmannen sektorin toimijoita. Projektin kohteina olivat olleet niin lapset, nuoret, perheet kuin vanhuksetkin. Yhdistysten edustajat olivat osallistuneet koulutuksiin ja suunnitelleet toimintansa kehittämistä sekä jäsenhankintaa ja varainkeruuta. Ostopalvelut Ostopalvelujen osalta lomakkeessa kysyttiin, mitä palveluja yhdistys tuotti ja mikä taho kyseisiä palveluja osti. Yhdistyksistä yhdeksän (17,3 %) vastasi ostopalveluita koskevaan kysymykseen. Yhdistykset tuottivat palveluina kuntouttavaa työtoimintaa ja tukihenkilövalmennusta, hoiva- ja hoitopalveluja sekä kotipalvelua, asumisen palveluja, matalankynnyksen talousapua, kurssi-, ryhmä-, leiri- ja kerhotoimintaa sekä muuta vapaa-ajantoimintaa sekä apuvälineiden myyntiä. Kyseisiä palveluja yhdistyksiltä ostivat kunnat, seurakunnat, yritykset, Työvoimanpalvelukeskus, vankeinhoito sekä yksityishenkilöt. 3. Järjestötoimintaan osallistuvat henkilöt 3.1 Henkilöjäsenmäärä Kyselyyn vastanneiden yhdistysten henkilöjäsentenmäärä oli yhteensä henkilöä vuonna Vastaukset luokiteltiin jäsenmäärien mukaan seitsemään eri luokkaan (Taulukko 2.). Suurin luokka oli jäsentä, johon kuului 16 (32,7 %) yhdistyksistä. Henkilöjäsenmäärän osalta keskiarvoksi yhdistystä kohden muodostui 240 henkilöä / yhdistys. Suurin henkilöjäsenmäärä oli 1608 ja pienin puolestaan 12 henkilöä. 7

9 Jäsenmäärä Yhdistykset Prosentit ,4 % ,4 % ,2 % ,7 % ,1 % ,1 % yli ,0 % Yhteensä 49 99,99 % Taulukko 2. Vastanneiden yhdistysten henkilöjäsenmäärät ryhmiteltynä. Yhdistysten henkilöjäsenmäärää tarkasteltaessa on tärkeää huomioida toimintaan aktiivisten jäsenten osallistuminen ja ns. passiivisten jäsenten määrä. Tätä tietoa ei kuitenkaan lomakkeessa kysytty, ainoastaan kokonaismäärää. Yhdistyksillä on myös erilaisia käytäntöjä, miten nopeasti katsotaan jäsenmaksun maksamatta jättämisen olevan sama asia kuin eroaminen yhdistyksestä. Yhdistyksistä 49 (94,2 %) vastasi kysymykseen. 3.2 Osallistujamäärät yhteensä jakautuen eri toimintoihin Ryhmä-, kerhotoiminta ja kuukausitapaamiset Vastanneista yhdistyksistä ilmoitti toimintaansa sisältyvän ryhmä-, kerhotoimintaa tai kuukausitapaamisia yhteensä 37 yhdistystä (71,2 %). Osallistujamääräksi muodostui yhteensä henkilöä ja kokoontumiskertoja yhteensä kertaa. Tällöin yhdistystä kohden keskiarvoksi muodostui 559 osallistujaa ja 71 kokoontumiskertaa. Suurin osallistujamäärä yksittäistä yhdistystä kohtaan oli osallistujaa ja kokoontumisten määrä 665 kertaa. Tyypillisimpään ryhmän, kerhon tai kuukausitapaamisen kesto oli kaksi tuntia. Kyselyn vastausten mukaan vuoden aikana järjestettiin 223 eri kerhoa. Vastausten osalta ryhmätoiminnan kohdentuminen eroteltiin neljän luokan mukaan: lapset ja nuoret (0-29 v.); aikuiset (29 65 v.); seniorit (yli 65 v.) ja kaikki. Oheisesta taulukosta (Taulukko 3.) ja kuviosta (Kuvio 1.) käy ilmi toiminnan jakautuminen suhteellisen tasaisesti aikuisille (64 kpl), senioreille (69 kpl) ja kaikille (58 kpl) suunnatun toiminnan kesken. Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa mainittiin vähiten (32 kpl) vastauksissa. Osallistujaryhmä Ryhmiä, kerhoja, kuukausitapaamisia kpl Osuus prosentteina lapset ja nuoret 32 14,3 % aikuiset 64 28,7 % seniorit 69 30,9 % kaikki 58 26,0 % Yhteensä ,0 % Taulukko 3. Vastanneiden ryhmä-, kerhotoiminnan ja kuukausitapaamisten kohdentuminen 8

10 Kuvio 1. Ryhmien, kerhojen ja kuukausitapaamisten kohdentuminen kaikki 26 % lapset ja nuoret 14 % seniorit 31 % aikuiset 29 % Leirit ja päiväleirit Vastanneista yhdistyksistä 18 (34,6 %) ilmoitti järjestäneensä leiri- tai päiväleiritoimintaa vuoden 2008 aikana. Osallistujamääräksi muodostui yhteensä henkilöä ja leiripäiviä yhteensä 233. Suurin osallistujamäärä yksittäistä yhdistystä kohtaan oli 203 leiriosallistujaa ja leiripäivien määrä 134 leiripäivää. Keskimäärin osallistujia yhdistystä kohden oli 57 ja leiripäiviä 13. Yhteensä eri leirejä ja päiväleirejä järjestettiin vastausten perusteella 63 kappaletta. Vastausten osalta leiri- ja päiväleiritoiminnan kohdentuminen eroteltiin neljän luokan mukaan: lapset ja nuoret (0-29 v.); aikuiset (29 65 v.); seniorit (yli 65 v.) ja kaikki. Oheisesta taulukosta (Taulukko 4.) ja kuviosta (Kuvio 2.) käy ilmi toiminnan jakautuminen lasten ja nuorten (12 kpl) sekä aikuisten (12 kpl) osalta tasan. Eniten leirejä oli suunnattu kaikille (32 kpl) ja vähiten puolestaan senioreille (7 kpl). Osallistujaryhmä Leirejä ja päiväleirejä kpl Osuus prosentteina lapset ja nuoret 12 19,0 % aikuiset 12 19,0 % seniorit 7 11,1 % kaikki 32 50,8 % Yhteensä ,0 % Taulukko 4. Vastanneiden leitien ja päiväleirien kohdentuminen 9

11 Kuvio 2. Leirien ja päiväleirien kohdentuminen lapset ja nuoret 19 % kaikki 51 % seniorit 11 % aikuiset 19 % Retket Vuoden 2008 aikana vastanneista yhdistyksistä 31 (60 %) ilmoitti järjestäneensä retkitoimintaa. Retkille osallistui yhteensä henkilöä ja retkipäiviä kertyi yhteensä 317. Suurin osallistujamäärä yksittäistä yhdistystä kohtaan oli retkelle osallistujaa ja retkipäiviä 52 päivää. Keskimäärin retkille osallistujia yhdistystä kohden oli 248 ja retkipäiviä 10. Vastausten mukaan yhteensä retkiä järjestettiin 231 kappaletta vuoden aikana. Vastausten osalta retkitoiminnan kohdentuminen eroteltiin neljän luokan mukaan: lapset ja nuoret (0-29 v.); aikuiset (29 65 v.); seniorit (yli 65 v.) ja kaikki. Oheisesta taulukosta (Taulukko 4.) ja kuviosta (Kuvio 3.) käy ilmi, että kaikille suunnattuja retkiä (120 kpl) oli eniten ja toiseksi eniten senioreille (66 kpl). Retkitoiminnasta 10 oli kohdennettu lapsille ja nuorille. Osallistujaryhmä Retket kpl Osuus prosentteina lapset ja nuoret 10 4,3 % aikuiset 35 15,2 % seniorit 66 28,6 % kaikki ,9 % Yhteensä ,0 % Taulukko 4. Retkitoiminnan kohdentuminen Kuvio 3. Retkitoiminnan kohdentuminen lapset ja nuoret 4 % aikuiset 15 % kaikki 52 % seniorit 29 % 10

12 3.2.4 Koulutukset, luennot, yleisötilaisuudet Vuoden 2008 aikana vastanneista yhdistyksistä 34 (65,4 %) ilmoitti järjestäneensä koulutuksia, luentoja tai yleisötilaisuuksia. Niihin osallistui yhteensä henkilöä ja koulutusta järjestettiin yhteensä 922 tuntia vuoden aikana. Suurin osallistujamäärä yksittäistä yhdistystä kohtaan oli koulutukseen osallistujaa ja 29 tuntia. Keskimäärin koulutuksien osalta osallistujia oli 274 ja tunteja 29 yhdistystä kohden. Vastausten osalta leiri- ja päiväleiritoiminen kohdentuminen eroteltiin neljän luokan mukaan: lapset ja nuoret (0-29 v.); aikuiset (29 65 v.); seniorit (yli 65 v.) ja kaikki. Oheisen taulukon (Taulukko 5.) ja kuvion (Kuvio 4.) erottelusta käy ilmi, että eniten koulutuksia yms. järjestettiin aikuisille (85 kpl) ja kaikille (72 kpl). Koulutustoiminnasta varsinaisesti senioreille oli suunnattu vähiten (16 kpl) Osallistujaryhmä Koulutukset yms. kpl Osuus prosentteina lapset ja nuoret 26 13,1 % aikuiset 85 42,7 % seniorit 16 8,0 % kaikki 72 36,2 % Yhteensä ,0 % Taulukko 5. Koulutusten, luentojen ja yleisötilaisuuksien kohdentuminen Kuvio 4. Koulutusten, luentojen ja yleisötilaisuuksien kohdentuminen kaikki 36 % lapset ja nuoret 13 % seniorit 8 % aikuiset 43 % Tapahtumat Vuoden 2008 aikana vastanneista yhdistyksistä 24 (46,2 %) ilmoitti järjestäneensä erilaisia tapahtumia, joihin osallistui yhteensä henkilöä. Tapahtumien yhteenlasketuksi kestoksi puolestaan 292 tuntia. Suurin osallistujamäärä yksittäistä yhdistystä kohtaan oli tapahtumaan osallistujaa ja 32 tuntia. Keskimäärin tapahtumaan osallistujia oli 307 ja kesto 12 tuntia. Vastausten osalta retkitoiminnan kohdentuminen eroteltiin neljän luokan mukaan: lapset ja nuoret (0-29 v.); aikuiset (29 65 v.); seniorit (yli 65 v.) ja kaikki. Oheisesta taulukosta (Taulukko 6.) ja kuviosta (Kuvio 5.) käy ilmi, kaikille suunnattujen tapahtumien osuus on lähes 60 prosenttia (57 kpl) kaikista tapahtumista. Aikuisille (14 kpl) ja senioreille (17 kpl) suunnattuja tapahtumia on lähes yhtä paljon ja lapsille ja nuorille vähiten (8 kpl). 11

13 Osallistujaryhmä Tapahtumat kpl Osuus prosentteina lapset ja nuoret 8 8,3 % aikuiset 14 14,6 % seniorit 17 17,7 % kaikki 57 59,4 % Yhteensä ,0 % Taulukko 6. Tapahtumien kohdentuminen Kuvio 5. Tapahtumien kohdentuminen lapset ja nuoret 8 % aikuiset 15 % kaikki 59 % seniorit 18 % Kohtaamispaikat, kahvilatoiminta Vastanneista yhdistyksistä 13 (25 %) ilmoitti järjestäneensä kohtaamispaikka- tai kahvilatoimintaa osana yhdistyksen vuoden 2008 toimintaa. Vastausten pohjalta yhteenlaskettu kävijämäärä oli vuoden aikana kävijää. Keskimäärin kävijöitä oli yhdistystä kohden. Tämä tekisi n kävijää kuukausittain ja n. 100 kävijää jokaista arkipäivää kohden. Vastausten osalta kohtaamispaikka- ja kahvilatoiminnan kohdentuminen eroteltiin neljän luokan mukaan: lapset ja nuoret (0-29 v.); aikuiset (29 65 v.); seniorit (yli 65 v.) ja kaikki. Vastaajia pyydettiin rastittamaan, miten kohtaamispaikan toiminta kohdentui. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että kohtaamispaikka ja kahvilatoiminta kohdentuivat suhteellisen tasaisesti kaikkien ryhmien kesken. Oheisesta taulukosta (Taulukko 7.) käy ilmi tarkemmat tiedot. Osallistujaryhmä Kohtaamispaikan, kahvilatoiminnan kohdentuminen 12 Osuus prosentteina lapset ja nuoret 2 14,3 % aikuiset 4 28,6 % seniorit 2 14,3 % kaikki 6 42,9 % Yhteensä ,0 % Taulukko 7. Kohtaamispaikka- ja kahvilatoiminnan kohdentuminen

14 3.2.7 Henkilökohtainen ohjaus-/tuki-/neuvontatyö Vastanneista yhdistyksistä 21 (40,4 %) ilmoitti toimintaan kuuluneen vuonna 2008 henkilökohtaista ohjaus-/tuki-/neuvontatyötä. Vastausten pohjalta yhteenlaskettu ohjattujen määrä oli henkilöä ja ohjauskertojen määrä oli kertaa vuoden aikana. Keskimäärin ohjattujen määrä oli 192 henkilöä ja 933 ohjauskertaa jokaista vastannutta yhdistystä kohden. Tällöin ohjauskertoja olisi n kuukaudessa ja 73 ohjauskertaa jokaista arkipäivää kohden. Vastausten osalta henkilökohtainen ohjaus-, tuki- ja neuvontatyön kohdentuminen eroteltiin neljän luokan mukaan: lapset ja nuoret (0-29 v.); aikuiset (29 65 v.); seniorit (yli 65 v.) ja kaikki. Vastaajia pyydettiin rastittamaan, miten ohjaustyö kohdentui. Oheisesta taulukosta käy ilmi, että ohjauksesta yli 50 % oli suunnattu kaikille (Taulukosta 8.). Osallistujaryhmä ohjaus-, tuki- ja neuvontatyön kohdentuminen Osuus prosentteina lapset ja nuoret 5 20,0 % aikuiset 5 20,0 % seniorit 2 8,0 % kaikki 13 52,0 % Yhteensä ,0 % Taulukko 8. henkilökohtaista ohjaus-/tuki-/neuvontatyön kohdentuminen 3.3 Yhteenvetotaulukot Kyselyyn vastanneiden yhdistysten toimintaan osallistuneita henkilöitä vuoden 2008 aikana oli yhteensä henkilöä. Eniten toimintaan osallistujia olivat kohtaamispaikkojen kävijät ja kahvilatoimintaan osallistujat ( henkilöä). Toiseksi suurin oli ryhmä, kerho ja kuukausitapaamisten osallistujat ( henkilöä). Tarkemmin osallistuminen on eritelty oheiseen taulukkoon (Taulukko 9.). Toimintamuoto Osallistujat (hlö) Prosentit kohtaamispaikat, kahvilatoiminta ,5 % ryhmät, kerhot, kuukausitapaamiset ,4 % koulutukset, luennot, yleisötilaisuudet ,4 % retket ,2 % tapahtumat ,8 % henkilökohtainen ohjaus-/tuki-/neuvontatyö ,3 % leirit, päiväleirit ,4 % Yhteensä ,0 % Taulukko 9. Yhteenveto toimintaan osallistujista eri toimintamuotoihin Järjestetystä toiminnasta oli 41,7 % kohdennettu kaikille, 25,9 % aikuisille ja 21,6 % senioreille. Pienimmäksi ryhmäksi jäivät lapset ja nuoret 10,8 %. Tulokseen vaikuttaa varmasti se, että kyselyyn vastasi eläkeläisjärjestöjä, joilla oli laajaa toimintaa. Sekä se, ettei 13

15 kyselyä lähetetty nuoriso- tai urheilujärjestöille, jotka tarjoavat perinteisesti paljon toimintaa lapsille ja nuorille. Oheisesta taulukosta (Taulukko 10.) käy ilmi toiminnan tarkempi jakautuminen. Toiminnan kohdentuminen Toimintaa järjestetty Prosentit kaikille ,7 % aikuiset ,9 % seniorit ,6 % lapset ja nuoret 88 10,8 % Yhteensä ,0 % Taulukko 10. Yhteenveto toiminnan kohdentumisesta ryhmä, kerho ja kuukausitapaamisten; leirien ja päiväleirien; retkien; koulutusten, luentojen ja yleisötilaisuuksien sekä tapahtumien osalta. 4. Järjestötoiminnan resurssit ja voimavarat 4.1 Vapaaehtoistyö Vapaaehtoisyö on yksi yhdistystoiminnan keskeinen toimintaedellytys ja voimavara. Vapaaehtoiset tekevät työtään omalla vapaa-ajalla, eikä siten kaikilla yhdistyksillä ole ollut käytäntönä kirjata vapaaehtoisia tai heidän tekemiään tunteja. Usein kirjataan vain varsinaiseen toimintaan käytetty aika, eikä huomioida esim. suunnitteluun, valmisteluun tai tiedottamiseen käytettävää aikaa, vaikka se on yhtä tärkeää toiminnan kannalta sekä vie huomattavasti aikaa. Usein vapaaehtoisen kautta myös puoliso tai koko perhe osallistuu yhteiseen tekemiseen, vaikka he eivät varsinaisesti kuulu yhdistykseen tai koe tekevänsä vapaaehtoistyötä. Tämän yhteenvedon vapaaehtoisten tekemä tuntimäärä saatiin kertomalla keskenään vapaaehtoisten määrä, toiminnan määrä (esim. ryhmien kokoontumiskertojen määrä) sekä valmisteluun käytettävän ajan huomioiva kerroin. Kertoimet olivat ryhmätoiminnan osalta 3 h, retkien, koulutusten ja tapahtumien osalta 2 h. Mikäli yhdistys oli jättänyt vastaamatta vapaaehtoistyötekijöiden määrää kysyvään kohtaan, merkattiin siihen numero yksi, jos yhdistyksellä ei ollut palkattua työntekijää. Vastaukset antavat suuntaa vapaaehtoistyöhön käytettävästä ajasta eri yhdistysten osalta. Vastanneista yhdistyksistä toimi täysin vapaaehtoisin voimin yhteensä 37 yhdistystä (71,2 %). Yhteensä vastanneissa yhdistyksissä toimintaa oli järjestämässä vapaaehtoistyöntekijää ja heidän tekemänsä tuntimäärä oli tuntia koko vuoden aikana. Keskimäärin tämä teki 21 vapaaehtoista ja tuntia yhdistystä kohden. Keskimäärin yksi vapaaehtoinen käytti n. 200 tuntia vapaaehtoistyön tekemiseen vuoden aikana eli n. 16 h kuukaudessa. Vapaaehtoiset jakautui eri toimintamuotojen osalta seuraavan taulukon mukaisesti (Taulukko 11.). Eniten vapaaehtoisia osallistui tapahtumien (341) sekä ryhmien, kerhojen ja kuukausitapaamisten (196) järjestämiseen. Leiritoiminnassa oli mukana vähiten (47) vapaaehtoisia. 14

16 Toimintamuoto Vapaaehtoisten määrä Prosentit tapahtumat ,7 % ryhmät, kerhot, kuukausitapaamiset ,7 % henkilökohtainen ohjaus-/tuki-/neuvontatyö ,5 % retket ,0 % koulutukset, luennot, yleisötilaisuudet ,8 % kohtaamispaikat, kahvilatoiminta ,0 % leirit, päiväleirit 47 4,2 % Yhteensä ,0 % Taulukko 11. Vapaaehtoisten jakautuminen toimintamuotojen välillä 4.2 Yhdistyksen työntekijät Vastanneista yhdistyksistä työllisti yhden tai useamman työntekijän yhteensä 15 (28,8 %) yhdistystä. Työntekijöitä oli yhteensä 182 työntekijää, joista oli kokoaikaisia 94 työntekijää ja osa-aikaisia yhteensä 88 työntekijää. Työntekijöiden osalta ei tiedusteltu työaikaa tai työjakson kestoa. Työllistäneistä yhdistyksistä yhdeksän (60 %) työllisti alle 10 työntekijää, kolme (20 %) työntekijää ja kaksi (13 %) työntekijää ja yhdistyksistä yksi (7 %) yli viisikymmentä työntekijää. Työntekijämäärien jakautuminen on havainnollistettu oheisessa kuviossa (Taulukko 12.) Työntekijöiden määrä Yhdistykset Prosentit alle ,0 % ,0 % ,3 % yli ,7 % Yhteensä ,0 % Taulukko 12. Yhdistysten työntekijöiden määrän jakautuminen 4.3 Yhdistysten toiminnan rahoitus Vastanneiden yhdistysten tilinpäätöksen vuosibudjettien mukaan luokiteltuna suurimmaksi ryhmäksi osoittautui , johon kuului 17 (38,6 %) yhdistyksistä. Muiden luokkien kohdalla jakautuminen oli suhteellisen tasaista, mutta huomattavaa on, että yli 60 % yhdistyksien vuosibudjetit oli alle Yli vuosibudjetilla toimi kaksi (4,5 %) vastanneista yhdistyksistä. Tarkemmin jakautuminen eri vuosibudjettiluokkiin löytyy taulukosta (Taulukko 13.) ja kuviosta (Kuvio 6.). Vastaamatta kysymykseen oli jättänyt 3 yhdistystä. 15

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 1 KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA Tämä on Santra-hankkeen tekemä kartoitus espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Kartoitus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin kesän 2008 aikana yhteensä 182

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus epooki 6/2011 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Soja Ukkola, Tiina Huotari, Jaana Männistö Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Kyselytutkimuksen raportti: Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi Palvelut Tieto Luustoterveysohjelma 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 Arvot Jäsenlähtöinen yhteisöllisyys ja aktiivinen asiantuntijuus Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot