VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI-"

Transkriptio

1 Sanna Raudaskoski VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI- TELTU MARKKINOINTIVIESTINTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Matkailu Työn nimi Aika Tekijä/tekijät Sanna Raudaskoski VR Osakeyhtiön menestyvä ja hyvin suunniteltu markkinointiviestintä Työn ohjaaja Eija Lappalainen Sivumäärä Opinnäytetyön aihe oli selvittää millaista mainontaa VR Osakeyhtiöllä on ja käyttääkö se hyödykseen mainosvälineiden vahvuuksia. Työssä tutkittiin myös millaista tiedotus- ja suhdetoimintaa VR Osakeyhtiöllä oli käytössä. Opinnäytetyössä oli mukana myös haastattelututkimus, jolla haluttiin saada selville, mitä ihmiset ajattelivat VR Osakeyhtiöstä ja sen mainonnasta, tiedotustoiminnasta sekä voisiko VR Osakeyhtiö käyttää radiomainontaa junassa matkan aikana. Haastattelututkimukseen osallistui 9 henkilöä ja heidät valittiin tarkoituksenmukaisella otantamenetelmällä. Tutkimuksessa ilmeni, että VR Osakeyhtiön näkyvin mainosväline on televisio ja eniten ihmisten mieleen mainoksista jäivät Kivimiehet. Kaikin puolin VR Osakeyhtiön mainonta on näkyvää, mutta enemmän pitäisi mainostaa tuotteita, palveluita ja hintoja. Johtopäätökset VR Osakeyhtiön mainonnasta olivat, että mainonta on erittäin hyvin suunniteltua. Kivimiehet ovat olleet hyvä valinta mainoksiin, koska mainoskampanjat ovat voittaneet monia mainosalan kilpailuja. Asiasanat VR Osakeyhtiö, markkinointiviestintä, mainonta, tiedotus- ja suhdetoiminta, kvalitatiivinen tutkimus

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCI- ENCES Date Author Sanna Raudaskoski Degree programme Travel and Tourism Name of thesis Successful and well-planned marketing communications of VR Ltd. Instructor Pages Eija Lappalainen The subject of this thesis was to find out what kind of advertising VR Ltd had and whether VR Ltd took advantage of the strength of the advertising media. In addition, the purpose was also to find out what kinds of public relations VR Ltd had. The thesis also contained an interview study, because the aim was to find out what people think about VR Ltd and its advertising, information services and if it is possible to use radio advertising in trains during the journey. 9 people were interviewed and they were chosen using an appropriate sampling method. The research revealed that the most significant advertising media of VR Ltd was television. As for advertisements most often people remembered advertisements with Kivimiehet, statuses made of stone. The advertising of VR Ltd is visible and they should advertise more their products, services and prices. In conclusion, it was found out that the advertising of VR Ltd was extremely well planned. Using the stone statues, Kivimiehet was a very good choice in advertising, because the advertising campaign has won many competitions of advertising industry. Key words VR Ltd, marketing communications, advertising, public relations, qualitative research

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VR- KONSERNI JA RAUTATIELIIKENNE VR- konsernin historia VR:n toiminnan päälinjaukset VR:n asiakkaat 6 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Mainonta Kivimiehet Dynamo Advertising Oy Tiedotus- ja suhdetoiminta 10 4 MAINONNAN VÄLINEET Mediamainonta Lehtimainonta Televisio Radio Elokuvamainonta Ulko- ja liikennevälinemainonta Internet/Verkkomainonta Suoramainonta Täydentävä mainonta 25 5 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN Tiedotustoiminta Mediasuhteet Sponsorointi Suhdetoiminta 32 6 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Haastattelututkimus Otantamenetelmä Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti Tutkimustulokset VR:n mainokset VR:n mainonta sekä yrityskuva VR:n tiedotustoiminta ja radiomainonta 44

5 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 47

6 1 1 JOHDANTO VR:n mainokset ovat voittaneet monia mainonnan kilpailuja. Se oli yksi syy, joka herätti mielenkiintoni aihetta kohtaan. Vuonna 2007 VR voitti kampanjalla Kivimiehet kaksi sarjaa. Lisäksi VR tuli kampanjalla Uusi juna-aika kolmanneksi matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa Effie Awards Finland - kilpailussa. Myös vuonna 2008 VR sijoittui kolmanneksi matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa ympäristökampanjalla Train. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, millaista mainontaa VR:llä on ja esimerkiksi hyödyntääkö VR mainonnassaan kaikkia mainosvälineitä ja niiden tuomia vahvuuksia. Työhöni sisältyy myös haastattelututkimus, jossa selvitän ihmisten yleiskäsitystä VR:stä, VR: n mainonnasta ja tiedotustoiminnasta. Haastattelussa selvitin myös, voisiko VR mainostaa omia tuotteita tai palveluja junassa kuulutusten avulla eli käyttää äänimainontaa. Työni alussa kerron VR:n toiminnasta, historiasta sekä asiakkaista ja palveluista, jonka jälkeen kerron markkinointiviestinnästä ja sen osa-alueista. Työssä käsittelen mainonnan välineitä ja niiden vahvuuksia sekä minkälaisia mainonnan muotoja VR käyttää. Ulkoisen tiedottamisen yhteydessä perehdyn tarkastelemaan sponsorointia ja yhteistyökumppanuutta, koska VR:llä on monia sponsoroinnin kohteita ja yhteistyökumppaneita, joiden avulla VR lisää tunnettavuuttaan. Ensimmäisenä aloin etsimään tietoa markkinointiviestinnästä ja mainonnasta, jotka luovat teoriaa eli viitekehystä työlleni. Teoriaosuuden yhteydessä käsittelin VR:n mainontaa tutkimalla lehtiä ja keräämällä kaikenlaista tietoa VR:n mainonnasta internetistä. Tutkimuksen tein tammi-helmikuun aikana.

7 2 Työn rajaus oli helppo hahmottaa työn alussa. Työssä käsittelen tarkasti markkinointiviestinnän osioita mainonta ja tiedotus- ja suhdetoiminta. Kerron pääpiirteittäin henkilökohtaisesta myyntityöstä sekä myynninedistämisestä, jotka ovat osa markkinointiviestintää. Työn pääaiheena on mainonta ja sen tarkastelu asiakkaan näkökulmasta, enkä sen takia ottanut työhön mukaan henkilökohtaista myyntityötä ja myynninedistämistä. Tiedostus- ja suhdetoiminnassa käsittelen ulkoista tiedottamista, koska työni tarkoitus on tarkastella VR Osakeyhtiötä asiakkaan eli ulkopuolisen näkökulmasta. Työni merkittävin lähde oli VR:n internetsivut, jotka ovat erittäin monipuoliset. Isohookana Helin kirjoittama Yrityksen markkinointiviestintä-kirja, jossa käsitellään hyvin ja laajasti eri markkinointiviestinnän osa-alueita, on ollut hyvä lähde teoriaaosioon.

8 3 2 VR-KONSERNI JA RAUTATIELIIKENNE VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on kokonaan Suomen valtion omistuksessa. VR- Yhtymä Oy kuuluu kolme osakeyhtiötä; VR Osakeyhtiö, Oy VR-Rata Ab ja Coronet Oy. VR Osakeyhtiön tytäryhtiöitä ovat Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Avecra Oy. (VR-Yhtymä 2006.) VR Osakeyhtiö on suurin yhtiö konsernissa ja se on Suomessa rautatieliikenteessä johtava tavaran- ja henkilöliikenteen kuljettaja. Oy VR-Rata Ab vastaa rautatieratojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Se tarjoaa myös palveluja valtiolle, kunnille, satamille ja yrityksille, jotka käyttävät rautatiepalveluja. Coronet Oy vastaa telepalveluista rautatieliikenteessä ja kehittää telejärjestelmiä. VR Osakeyhtiön tytäryhtiöt ovat Oy Pohjolan Liikenne Ab, joka tarjoaa autoliikennettä täydentämään junaliikennettä ja Avecra Oy, joka hoitaa kahvila- ja ravintolapalveluja kaukojunissa ja suurimmilla rautatieasemilla. Transpoint Oy Ab, Transpoint Cargo Oy ja Transpoint International (FI) Oy hoitavat konsernin tavaraliikennettä. (VR- Yhtymä 2006.) 2.1 VR- konsernin historia Maaliskuussa vuonna 1862 alkoi rautatieliikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välillä. Radan suunnittelussa otettiin huomioon turvallisuus, muun muassa tasoristeyksiä ei radalla ollut yhtään. Vuoropäivinä junat kulkivat eri suuntiin luvun lopulla oli rakennettu rautatiet etelästä pohjoiseen ja 1900-luvun alussa rakennettiin myös idästä länteen poikkiradat. Tuolloin junaliikenne oli voimakkaassa kasvussa. (VR-Yhtymä Oy 2006.)

9 4 Suomessa ja muuallakin Euroopassa 1930-luku oli rautatieliikenteen kulta-aikaa. Työmatkat pitenivät, kun väestö alkoi siirtyä maatiloilta tehtaisiin töihin. Matkustajaennätys tehtiin 1940-luvulla ja se rikottiin vasta vuonna Sodan jälkeen elinolot Suomessa paranivat, ja sitä myöten matkustusinnostus. Silloin myös kalustoa alettiin uusia ja dieselvetureiden aika alkoi. (VR-Yhtymä Oy 2006.) 1960-luvulla rautateiden suuri perusparannus aloitettiin. Vuonna 1969 otettiin käyttöön ensimmäiset sähköjunat lähiliikenteeseen. Vuonna 1975 viimeiset höyryveturit poistuivat käytöstä ja yhteistyö teollisuuden kanssa tiivistyi. Tuohon aikaan AutoJuna-palvelua alettiin tarjota Lapin hiihtomatkalaisille. (VR-Yhtymä Oy 2006.) 1980-luvulla otettiin InterCity-junat käyttöön. Valtion virastosta liikelaitokseksi VR muuttui vuonna Vuonna 1995 VR:stä tuli valtion yhtiö eli VR-Yhtymä Oy luvun puolessa välissä alkoi Pendolino-juna liikennöidä Helsingistä Turkuun. Helsinki-Tikkurila välille rakentui ensimmäinen kaupunkirata vuonna Vuonna 2004 Tikkurilasta Keravalle rakentui kaupunkirata ja 2006 Keravalta Lahteen oikorata, joka aloitti VR-konsernissa uusi juna-aika aikakauden. (VR- Yhtymä Oy 2006.) 2.2 VR:n toiminnan päälinjaukset VR Osakeyhtiön (myöhemmin VR) päälinjaukset sisältävät vision, mission, toiminta-ajatuksen, tavoitteet sekä arvot. VR:n visio on olla Suomen menestyvin, johtavin, turvallisin ja asiakkaitaan parhaiten palveleva kuljetusyritys. Se haluaa kehittää ja tarjota maanlaajuisia ja kilpailukykyisiä palveluja. VR:n missio on tarjota kaikenkattavia kuljetuspalveluja tavara- sekä henkilöliikenteen asiakkaille, se

10 5 käyttää toiminnassaan laajaa rata- ja tieverkkoa ja vetopalvelua sekä yhteisiä kunnossapito- ja palveluorganisaatioita. (VR-Yhtymä Oy 2009.) VR:n toiminta-ajatus on tuottaa ja markkinoida menestyvästi ja asiakaslähtöisesti joukkoliikennepalveluja kaikille kansalaisryhmille. Muiden konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden palveluja käytetään toiminnassa, jotta junaliikenteen markkinaosuus kasvaisi. Palveluiden tuottamisessa keskeistä on turvallisuus, täsmällisyys, asiakaskeskeisyys, ympäristöystävällisyys ja kansainvälisyys. (VR- Yhtymä Oy 2007.) Hyvä asiakastyytyväisyys on VR:n toiminnan tavoite ja jotta tavoitteeseen päästäisiin on tärkeää tarjota palvelua, joka täyttää asiakkaan tarpeet. Asiakaspalautteilla ja asiakastyytyväisyystutkimuksilla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Keinot, jolla asiakastyytyväisyyttä kehitetään ja lisätään, on junalipun oston helppous, matkustusaikojen lyheneminen ja matkustusmukavuuden lisääminen. (VR- Yhtymä Oy 2007.) VR:n arvot ovat turvallisuus, tyytyväinen asiakas, yhdessä menestyminen ja vastuullisuus. VR tuo turvallisuuden esille esimerkiksi olemalla turvallinen ja luotettava matkustajien ja tavaran kuljettaja, torjumalla ympäristöriskejä sekä kaikissa tilanteissa varmistamalla turvallisuuden. VR täyttää tyytyväisen asiakasarvon tekemällä työtä asiakkaiden hyväksi, tarjoamalla laadukkaita ja helposti saatavia palveluita sekä kehittämällä palveluja asiakkaan kanssa. VR ja asiakas menestyvät yhdessä, kun liiketoiminta on kannattavaa ja asiakkaiden tarpeet tulee tyydytetyksi. Edellytykset onnistumiselle ovat aktiivisuus, osaaminen ja uudistuminen. Perustana yhteistyölle ovat avoimuus, toistensa kunnioitus ja tavoitteisiin sitoutuminen. VR:llä vastuullisuutta on se, että jokainen vastaa oman työnsä tuloksesta ja laadusta. Työn tulisi perustua rehellisyyteen ja luottamukseen. VR tuntee vastuun myös ympäristöä kohtaan.

11 6 2.3 VR:n asiakkaat Kaukoliikenteen junavuoroja liikennöidään päivittäin noin 310 vuoroa. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kulkee noin 890 vuoroa päivässä. Venäjän ja Suomen välisessä liikenteessä on noin kuusi vuoroa päivässä ja vuonna 2007 tehtiin kaikkien aikojen ennätys matkaa. Vuonna 2007 liikevaihto oli 370,2 miljoonaa euroa. Junamatkoja tehtiin 66,7 miljoonaa, joista 12,9 miljoonaa matkaa tehtiin kaukoliikenteen junissa ja kasvua junamatkoihin tuli 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (VR-Yhtymä Oy 2008.) VR:n asiakkaista vapaa-ajan matkustajat ovat suurin osa kaukoliikenteen asiakkaista ja he käyttävät junaa muun muassa lomamatkoihin, vieraillessaan tuttavien ja sukulaisten luona tai mennessään tapahtumiin. Perheet ovat toinen asiakasryhmä. Perheiden matkustus junalla on lisääntynyt, kun heille suunnattuja palveluja on tullut lisää, muun muassa InterCity-junissa on leikkitiloja lapsille ja perhehyttejä. Merkittävin asiakasryhmä ovat opiskelijat, jotka matkustavat viikonloppuisin kotipaikkakunnalle ja erilaisiin tapahtumiin. Liikematkustajat kuuluvat myös VR:n asiakkaisiin ja he käyttävät paljon nopeita Pendolino-junia aamuisin ja Business-palvelut mahdollistavat että matka-ajan voi käyttää tehokkaasti muun muassa työskentelemällä kannettavalla tietokoneella. VR:n asiakkaista päivittäin junaa työmatkaan käyttävät työ- ja asiointimatkustajat. Helsingin, Pietarin ja Moskovan välillä kulkevista asiakkaista 50 prosenttia on venäläisiä, suomalaisia 30 prosenttia ja 20 prosenttia on muita kansallisuuksia. Näistä matkustajista 60 prosenttia on vapaa-ajan matkustajia ja 40 prosenttia liikematkustajia. (VR-Yhtymä Oy 2008.)

12 7 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinoinnin peruskilpailukeinoihin sisältyvät tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Markkinointiviestinnän päätehtäviä ovat yrityksestä kertominen yleisesti sekä yrityksen tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta kertominen. Tehtäviin kuuluu myös asiakkaiden aktivointi, myynnin aikaansaaminen, asiakkaiden ostopäätösten vahvistaminen ja asiakassuhteiden ylläpitäminen. (Joensuun Yliopisto 2009.) Markkinointiviestinnän tehtävien tavoitteena on tehdä yrityksen tuotteista ja yrityksestä tunnettu. Tehtävillä pyritään vaikuttamaan asiakkaiden asenteisiin, yrityskuvan ja muiden mielikuvien parantamiseen sekä kannattavan myynnin tekemiseen. Markkinointiviestinnän tehtävien avulla halutaan myös hankkia ja kehittää kanta-asiakassuhteita. Viestinnässä täytyy määrittää tarkasti viestinnän haluttu vaikutus. (Isoviita & Lahtinen 2004, 120.) VR on voittanut Effie Awards Finland -kilpailussa monta palkintoa. Markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava Effie Awards on maailman laajin ja arvostetuin kilpailu. Effie Awards -kilpailussa kilpaillaan eri kampanjojen välillä ja siinä palkitaan tuloksellisesta markkinointiviestinnästä. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ja Suomen Markkinointiliitto MARK järjestävät kilpailun. Vuonna 2007 Effie Awards -kilpailu järjestettiin Suomessa kuudennen kerran ja sitä järjestettiin 34 eri maassa. Kilpailussa oli 22 eri sarjaa ja yksi kampanja pystyi osallistumaan useaan sarjaan. VR voitti Kivimies-kampanjalla veteraanimestarisarjan eli Grand Effien. Sarjassa arviointijakso on poikkeuksellisesti viisi vuotta yhden vuoden sijaan ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa. Matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa VR voitti Golden Effien Uusi juna-aika -kampanjalla. Samassa sarjassa vuonna 2008 VR:n Ympäristökampanja Train sai Bronze Effien (Taloussanomat Oy

13 8 2007; EFFIE Finland 2009a, 2009b.) Edellä mainittuna on vain uusimmat saavutukset ja liitteestä 8 löytyy kaikki kilpailut, joihin VR:n kampanjat ovat osallistuneet ja miten ne ovat sijoittuneet. 3.1 Mainonta Mainonnalla pyritään antamaan tavoitteellista tietoa tavaroista, palveluista, tapahtumista ja yleisistä asioista joukkotiedotusvälineissä maksettuna. Sanoma on mainostajan itsensä tekemä tai hänen toimeksiannostaan tehty. Mainoksesta tulee selvitä kuka on mainostaja mainoksessa. (Korkeamäki, Selinheimo& Vahvaselkä 1996, 63.) Mainonnan tehtävä on tukea myyntiä muun muassa tiedottamalla tuotteen ominaisuuksista, hinnoista ja saatavuudesta, tunteisiin ja asenteisiin vaikuttamalla sekä ostohalukkuuden herättämisellä. (Savon Ammatti- ja aikuisopisto. 2009). Mainonta jaetaan mediamainontaan, suoramainontaan ja täydentävään mainontaan. Mediamainonnan avulla pyritään saavuttamaan kohderyhmä mahdollisimman kattavasti. Suoramainonnassa kohderyhmä on pieni verrattuna mediamainontaan. Varsinaista mainontaa voi täydentää täydentävällä mainonnalla esimerkiksi messu-, tapahtuma- ja sponsorimainonnalla. (Opetushallitus 2006.) Adprofit-kilpailu on mainosalan kilpailu, joka on Suomen tärkein tuloksellisuutta mittaava kilpailu. Kilpailussa on kaksi sarjaa: Vuoden paras kampanja ja Vuoden paras lanseeraus. Jos kampanja on hyvin onnistunut tavoitteissa, sillä on parempi mahdollisuus voittaa kilpailu. Tavoitteilla ei ole rajoituksia, pääasia on että tavoitteisiin on päästy ja sitä voidaan arvioida luotettavasti tulosten perusteella. Palkintona sarjassa on euroa voittajatiimille. Palkintosumma on suurimpia summia, mitä mainoskilpailuissa on Pohjoismaissa. Kilpailun järjestää Mainostajien

14 9 Liitto yhdessä markkinointi- ja mediajärjestöjen kanssa. Järjestöt ovat Aikakauslehtien Liitto, IAB Finland, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Outdoor Finland Suomen Ulkomainosliitto, Sanomalehtien Liitto, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Televisioiden Liitto. VR voitti vuonna 2008 Adprofit-kilpailun ympäristökampanjalla Train vuoden paras kampanja -sarjassa. Vuoden paras kampanja -sarjassa oli mukana 29 osallistujaa. (Talentum Oy 2009; Mainostajien Liitto 2009.) Kivimiehet Yksi Suomen kultakauden taiteen tärkeimmistä kuvanveistäjistä oli Emil Wikström ja hän on veistänyt graniittiset Lyhdynkantajat (Kivimiehet) Helsingin rautatieaseman julkisivun koristeeksi. Jalmari Lehtisen kasvonpiirteet kerrotaan olevan Lyhdynkantajien kasvonpiirteinä. Emil Wikström tutustui Jalmari Lehtiseen Kantalan kylässä. (Helsingin kaupungin taidemuseo 2001.) Dynamo Advertising Oy Dynamo Advertising Oy on 10 suurimpiin mainostoimistoihin kuuluva mainostoimisto. Dynamo Advertising on perustettu vuonna Se tunnetaan kyvystä tehdä mainontaa, jolla saadaan mitattavia tuloksia aikaan. (Dynamo Advertising Oy 2009a.) Vuodesta 1999 VR-yhtymä on ollut Dynamo Advertising:n asiakas. (Dynamo Advertising Oy 2009b). Dynamo Advertising:n kertoo VR:n Kivimiehet -kampanjan toteutuksesta sen, että Helsingin rautatieaseman seinään hakatut Kivimiehet päätettiin herättää henkiin. Kampanjassa käytettiin tv:tä, printtiä eli painotuotteita muun muassa mainoksia ja

15 10 julisteita ja internetissä banneri-mainoksia. Vuonna 2002 Kivimiehettelevisiomainos oli Effie Awards -kilpailun short-listalla kuluttajakampanjat - sarjassa ja mainos oli Suomessa kolmanneksi pidetyin mainos. Vuonna 2003 Kivimiehet-kampanja tuli kolmanneksi Effie Awards kuluttajakampanjat -sarjassa. (Dynamo Advertising Oy 2009b.) 3.2 Tiedotus- ja suhdetoiminta Tiedotus- ja suhdetoiminta on suunniteltua ja jatkuvaa toimintaa. Tiedotus- ja suhdetoiminnan tavoitteena on aikaansaada yhteistyötä ja kehittää sitä yrityksen ja sidosryhmien välillä. Ymmärrystä ja kunnioitusta toimintaa kohtaan yritys pyrkii saamaan tiedotus- ja suhdetoiminnan avulla. Tiedotus- ja suhdetoiminta voidaan jaotella ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. (Joensuun Yliopisto 2009.) Ulkoinen tiedottaminen antaa ajankohtaista ja uutta tietoa yrityksestä. Jos julkisuudessa esiintyy virheellistä tietoa, oikaistaan ne ulkoisella tiedottamisella. Ulkoisella tiedottamisella vahvistetaan luottamusta yritykseen ja yrityksen tuotteisiin. (Joensuun Yliopisto 2009.) Sisäinen tiedottaminen tarkoittaa yrityksen sisäistä markkinointia. Sisäisessä tiedottamisessa henkilöstö nähdään tärkeänä kilpailukeinona. Sisäiseen tiedottamiseen kuuluu henkilöstön lisäksi omistajat, hallintoelimet, eläkkeelle jääneet työntekijät ja henkilöstön omaiset. Koulutus- ja virkistystoiminta voivat olla esimerkiksi sisäisen markkinoinnin välineitä. (Joensuun Yliopisto 2009.)

16 11 4 MAINONNAN VÄLINEET Jos halutaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti saada mainostajan viesti asiakkaille, mainosvälineen tulee olla oikea. Jotta löydettäisiin taloudellinen ja tehokas mainonnan väline, täytyy olla hyvät taustatiedot eri mainonnanvälineistä. (Anttila & Iltanen 2000, ) Kuvio 1 selventää mainonnan välineiden jakautumista. Mainonnanvälineet on jaettu kolmeen eri mainonnan muotoon: mediamainontaan, suoramainontaan ja täydentävään mainontaan. Mainonnanvälineet Mediamainonta Suoramainonta Täydentävä mainonta Televisiomainonta Elokuvamainonta Osoitteellinen Messumainonta Radiomainonta Internetmainonta Osoitteeton Tapahtumamainonta Lehtimainonta Ulko- ja liikennevälinemainonta KUVIO 1. Mainonnanvälineiden jakautuminen. 4.1 Mediamainonta Mediaa valittaessa tulee miettiä sitä, että se saavuttaa halutun kohderyhmän oikeaan aikaan ja mahdollisimman taloudellisesti. Huomioon täytyy ottaa muun muassa mainostettavan tuotteen tai palvelun ominaisuudet, medioiden levikki, luki-

17 12 ja- ja katsojamäärät sekä aikataulu- ja ajoitustiedot kuten julkaisukerrat ja - ajankohdat. (Isohookana 2007, 142.) Lehtimainonta Suurin mainosmuoto Suomessa on lehtimainonta. Lehtimainonnasta käytetään myös nimitystä ilmoittelu, joka jaetaan sanomalehti-ilmoitteluun ja aikakauslehtiilmoitteluun. Lehtimainonnan välineistä suurin on sanomalehti-ilmoittelu. (Lahtinen 2000, 219.) Isohookana kertoo, että lehtimainonnan vahvuuksia mainosmediana on sen uutisluonteisuus, paikallisuus, ajankohtaisuus, joustavuus ja luotettavuus. Ilmoitusaineiston varaus- ja toimitusajat eivät ole pitkiä, joten lyhyessä ajassa mainos saadaan lehteen juuri sinä päivänä, jolloin mainostaja sen haluaa. Bergström ja Leppäsen mielestä lehtimainonnan vahvuus on myös se, että mainostaja voi suunnata mainoksen tietynlaisille ihmisille valitessaan mainoksen paikkaa lehdessä. (Bergström& Leppänen 2007, 182; Isohookana 2007,145) Kaleva on Pohjois-Suomen suosituin sanomalehti ja sen ydinalue on Oulun seutu. Kalevan levikki keskimäärin on noin kappaletta. (Kaleva Kustannus Oy 2009). Kun VR haluaa mainostaa oululaisille ja Oulun seudulla asuville, sen kannattaa laittaa mainos Kalevaan. Näin ollen VR voi käyttää hyödykseen lehtimainonnan vahvuuksista paikallisuutta. Mainos (Liite 2) oli Kalevan Pohjois- Suomi sivulla. Mainoksen kohderyhmäksi VR on todennäköisesti halunnut kaikki pohjoissuomalaiset lukijat, koska mainos oli Pohjois-Suomea käsittelevällä sivulla. Sanomalehdet ryhmitellään kolmeen ryhmään: varsinaiset sanomalehdet, paikallislehdet ja kaupunkilehdet. Varsinaiset sanomalehdet ilmestyvät vähintään kolme

18 13 kertaa viikossa ja niiden levikki on valtakunnallista, maakunnallista tai alueellista. Paikallislehdet ilmestyvät 1-2 kertaa viikossa. Yleensä kaupunkilehdet yhden kunnan alueella jaetaan ilmaiseksi. Sanomalehti luetaan useita kertoja päivässä, mikä parantaa sanomalahden mediaominaisuuksia. Mainoksen voi suunnata tietylle kohderyhmälle sanomalehtien teemaliitteiden ja erikoisnumeroiden avulla. (Lahtinen 2000, 219.) VR:llä oli mainos Kalevassa , jossa oli SkiExpo-messutarjouksena aikuisen makuuvaunupaikka Oulusta Helsinkiin hinta 60 euroa. Mainoksen kohderyhmänä olivat oululaiset ja kaikki Kalevan tilaajat muualla Suomessa. Toinen VR:n lehtimainos oli Kauppalehdessä ja siinä mainostettiin tekemään liikematka junalla. Mainoksessa kuvattiin myös se, että junalla matkustaminen on huoletonta ja nopeaa. Tutkiessani muutamia VR:n lehtimainoksia huomasin, että mainokset ovat värillisiä ja melkein kaikissa esiintyy Kivimiespatsas. Mainoksen lähettäjän tunnistaa yrityksen logosta ja mainoksista löytyy tietoja mistä voi hankkia VR:n tuotteita ja palveluja. Vähintään neljä kertaa vuodessa säännöllisesti ilmestyvä ja kaikkien tilattavissa ja saatavissa oleva julkaisu luokitellaan aikakauslehdeksi. Jos lehti sisältää pääasiassa liikealan tiedonantoja, hinnastoja, ilmoituksia sekä mainontaa se ei ole aikakauslehti. Aikakauslehdet jaotellaan muun muassa yleisö-, ammatti-, järjestö-, mielipide- ja asiakaslehtiin. (Lahtinen 2000, 219.) VR:llä on oma asiakaslehti Matkaan. Aikakausmedia kertoo, että Matkaan-lehteä jaetaan vuosittain kappaletta Suomen suurimmilla rautatieasemilla. Lehdessä on VR:n tiedotteita sekä muuta luettavaa. Lehden kustantaja on Alma Media Lehdentekijät Oy ja se ilmestyy 12 kertaa vuodessa. (Aikakausmedia 2009.)

19 Televisio YLE1, YLE2, MTV ja Nelonen ovat Suomen valtakunnalliset televisiokanavat. Lisäksi maassa toimii laaja kaapelitelevisioverkko. Useimmat suomalaiset on mahdollista saavuttaa samaan aikaan valtakunnallisen television kautta. Televisiomainokset myydään alueittain, jolloin tavoitetaan paikalliset kohderyhmät. Yhden illan aikana voidaan sama televisiomainos esittää useampaan kertaan kaikkina viikon päivinä. (Isohookana 2007, ) Finnpanelin TV-mittaritutkimus kertoo, että vuonna 2008 televisiota katsottiin 177 minuuttia eli 2 tuntia 57 minuuttia. (Finnpanel Oy). Mainokset saattavat jäädä huomaamatta, jos televisio on vain taustalla päällä. Mainos saattaa myös juuri silloin mennä ohi, jos katsoja harrastaa kanavapujottelua, jota tapahtuu paljon mainoskatkojen aikana. Kustannuksia tv-mainoksesta aiheutuu paljon muun muassa suunnittelusta, tuotannosta ja mainoksen esittämisestä. Mainoksen esittämisen hintaan vaikuttavat mainoksen pituus, esittämisajankohta, katsojaluvut ja määräpaikka. Oikean kohderyhmän tavoittamiseksi, tv-mainos on esitettävä oikeaan aikaan oikean ohjelman yhteydessä. (Isohookana 2007, ) Tammikuussa 2009 televisiossa pyöri mainos, jossa mainostettiin VR:n JunaSkipalvelua. Mainoksia pyöri ainakin MTV3:n ja Subin kanavilla. Maaliskuussa VR on mainostanut Nelosella Aikaa-kampanjaa, joka on suunnattu työmatkamatkustajille. VR:n brand manager Inari Rummukainen sanoo, että VR:lle on tärkeää näkyä televisiossa säännöllisesti, koska se on kustannustehokasta. Televisiomainontaa käytetään säännöllisesti, jotta saataisiin kampanjoiden huomioarvot korkealle tasolle nopeasti ja tehokkaasti. Imagon myönteiseen kehittymiseen on päästy erityisesti television avulla. (Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL 2009.)

20 15 Televisiomainonnan vahvuuksia ovat muun muassa laaja peitto, liikkuvat kuvat ja äänet, tunteisiin vaikuttaminen, näkyminen kaikkina viikonpäivinä ja nopea toistomahdollisuus. (Isohookana 2007, 149) Jotta televisiomainos jäisi mieleen ja vetoaisi tunteisiin, siinä voi olla tarinoita oikeasta elämästä huumorilla höystettynä. Televisiomainokset muistetaan kauemmin, koska niissä on käytetty visuaalista keinoja, äänitehosteita ja musiikkia. (Bergström ym. 2003, 187.) VR voitti Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailun maaliskuussa 2008 Patsaiden ympäristökonferenssi mainoksella. Visuaalisesti säväyttävä ja elokuvallinen mainos, joka kestää katsomista ja valloittaa komealla äänimaailmallaan. Ajankohtainen jatko konseptille, jossa osuva sanaleikki on kuin piste i:n päälle oli raadin kommentti mainoksesta. (MTV Media 2009.) Kuukauden Parhaat Sekunnit -mainoskilpailu on MTV3:n, Subin ja MTL:n järjestämä. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1994 alkaen ja se palkitsee ajankohtaisen, idealtaan ja toteutukseltaan onnistuneen televisiomainoksen. Raadin jäsenet koostuvat mainonnan suunnittelijoista, jotka vaihtuvat joka kuukausi. (MTV Media 2009.) Radio Vuonna 1985 alkoi Suomessa kaupallinen radiotoiminta. Yli 20 asemaa sai silloin toimiluvan valtioneuvostolta. Kaikilla asemilla myös radiomainonta oli sallittua. Radioasemat, jotka toimivat Suomessa ja rahoittavat toimintansa mainosmyynnillä ovat kaupallisia radioita ja ne voidaan jakaa valtakunnallisiin, osavaltakunnallisiin ja paikallisradioihin. (Isohookana 2007, ) TNS Gallup teki vuonna 2008 tutkimuksen, jossa selvisi että päivittäin suomalaiset kuuntelevat radiota keskimäärin 3 tuntia ja 17 minuuttia. (RadioMedia)

21 16 Kattavuus, henkilökohtaisuus, nopea toistomahdollisuus ja paikallisuus ovat radiomainonnan vahvuuksia. Mainosmediana radio on kattava, koska sillä voidaan saavuttaa lähes kaikki suomalaiset jokaisena vuodenpäivänä. Radio on mukana töissä, kotona tai työmatkalla, joten se koetaan henkilökohtaisena ja läheisenä. Oikea radiokanava kun valitaan, voidaan tavoittaa monenlaisia kohderyhmiä. Radio on nopea, koska yhdelle radioasemalle mainoksen voi saada muutamassa tunnissa jo kuuluvaksi. Tehokeinona radiossa käytetään puhetta, musiikkia ja erilaisia äänitehosteita. Televisiomainoksiin verrattuna radiomainonta on nopeampaa ja halvempaa. (Isohookana 2007, 152; Bergström ym , 192.) Kuulijoiden kannalta radion etuja on se, että se on siirrettävissä, ajantasainen, ilmainen ja viihdyttävä media. (Onkvisit&Shaw 1993, 708). Vuonna 2006 VR palkittiin radiomainoskilpailu Kaiussa. VR palkittiin sarjassa matkailu ja liikenne. Kaiku-kilpailun järjestää RAB Finland Oy ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto (MTL). Kilpailun tavoitteena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa ja arvostusta sekä kohottaa tekijöiden ammattitaitoa. (RAB Finland & Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto 2006; RAB Finland 2009.) Itse en ole koskaan kuullut VR:n mainosta radiosta. Minun mielestäni olisi hyvä, jos VR mainostaisi junassa matkan aikana eri tuotteita. Esimerkkejä voisi olla talven JunaSki-matkat ja kesän Lomapassi-lippu. Tutkimuksen haastateltavista eräs kertoi, että Lahdessa VR mainosti radiossa oikorataa Lahdesta Helsinkiin silloin, kun se valmistui. Mainos oli suunnattu työmatkustajille. VR käytti tässä mainoksessa radiomainonnan vahvuuksista paikallisuutta ja kattavuutta. Mainostamalla radiokanavilla, jotka kuuluvat Lahdessa, tavoiteltiin paikallisia ihmisiä ja kattavuudella tavoiteltiin suurta joukkoa työssä käyviä ihmisiä.

22 Elokuvamainonta Vähän käytetty mainosmuoto on elokuvamainonta. Elokuvateatterissa suurin osa kävijöistä on yli 15-vuotiaita. Suomessa elokuvasaleja on noin 325 ja 31:n kaupungin 90:ssä teatterissa esitetään mainoksia. Mainoksia saa esittää elokuvateatterissa korkeintaan 10 minuuttia näytöstä kohden. Mainoksen kustannuksia syntyy mainosfilmin valmistuksesta ja esityshinnasta, esityskopioiden valmistuksesta ja määrästä sekä tarkastusmaksun ja korttien määrästä. Esityshintaan vaikuttavat mainoksen pituus ja myytyjen lippujen määrä. (Lahtinen, 2000, 231.) Elokuvamainonnan vahvuuksia on paikallisuus, intensiivisyys, hyvä muistiarvo ja yhteisöllinen kokemus. Jos kohderyhmänä ovat paikalliset ihmiset, heidät on melko hyvä tavoittaa elokuvamainonnalla. Pimeä sali, suuri valkokangas, vahva visuaalisuus ja tehokas äänentoisto tekevät elokuvamainoksesta intensiivisen. Useimmat käyvät elokuvissa kavereiden tai muiden ihmisten kanssa, jolloin se on yhteisöllinen kokemus. Vahvuutena on myös tarkka keskittyminen ja häiriötekijöiden puuttuminen salista. Elokuvamainonnan heikkouksia on pieni peitto, kausiluonteisuus ja nopeus. Pieni peitto selittyy sillä, että vain elokuvaa katsomaan tulleet ihmiset näkevät mainoksen ja heitä voi olla vähän. Kesällä kävijöitä on vähemmän, muina vuodenaikoina enemmän. Elokuvissa mainokset esitetään ensin, joten mainokset menevät nopeasti ohi, eikä niitä voida toistaa. (Isohookana 2007, ) Brand Manager Inari Rummukainen sanoo, että VR:llä ei ole käytössä elokuvamainontaa. Hän myöskin toteaa, että joskus on mietitty elokuvamainontaa, mutta budjetin vähäisyydestä tai muista syistä se on jäänyt tekemättä. Kun on valittu medioita mainontaan, tärkeintä on ollut miettiä, millä medialla tavoitetaan kohderyhmä parhaiten. Valtakunnallisissa kampanjoissa televisiomainonta on ollut päämedia. (Rummukainen 2009.)

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS 2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS Matkailijat ympäri maailman etsivät tietoa TripAdvisorista TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto 1, ja se sisältää yli 320 miljoonaa arvostelua

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la Savon rata 125 vuotta Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la 4.10.2014 Savon rata 125 vuotta SAVON-RADAN ryhmä SAVON-RADAN ryhmä on Etelä-Savolaisten rautatierakennusten omistajien ja niissä toimijoiden muodostama

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Nettisivustojen profiilimittaus. Nettikone.com

Nettisivustojen profiilimittaus. Nettikone.com Nettisivustojen profiilimittaus Nettikone.com Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Nettikone.com sivun profiilitutkimus 0. 8..009 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011 Mediamainonnan muutosmittari Tiedote 1/2011 18.2.2011 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Uusi mainosvuosi 2011 on jo hyvässä vauhdissa ja vuoden ensimmäiset mainospanostustiedot raportoidaan viikolla 8.

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG)

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) KLUBITUOTTEET 2017 Klubin jäsenyys 150 / vuosi Sisältää Yrityksen tiedot verkkosivuille Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) Muiden kuin palvelualan yritysten

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Perhe- ja yleisaikakauslehdet 299 000 lukijaa 508 000 lukijaa 3 000 lukijaa 219 908 levikki 6 000 lukijaa Hymy Kuukausittain ilmestyvä sensaatiojournalismin

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainokset ja media Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainoslause itsestä Kirjoita lappuun ylistävä mutta totuudenmukainen mainoslause itsestäsi. Älä paljasta lappuasi muille! Mainoslause voi liittyä ulkonäköösi

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Sanoman tilannekatsaus. SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen

Sanoman tilannekatsaus. SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen Sanoman tilannekatsaus SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen Uutistoiminnan kärkibrändit Noin ⅔ käyttää Sanoman tuotteita* Sanoman Sanoman tuotteet tuotteet tavoittavat* tavoittavat*

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Toukokuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt Mediatiedot 2017 1. Julkaisija ja kustantaja Kustantaja: RPS-yhtiöt Osoite: Malmin kauppatie 18, 3. krs, 00700 Helsinki Puhelin: 044 070 0401 Sähköposti: toimitus@julkaisija.fi Päätoimittaja: Tiina Ruulio

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Lokakuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Huhtikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 Kai Telanne toimitusjohtaja Esityksen sisältö Alma Media tänään Toimintaympäristö 2007 Alma Median tulos 2007 Tulevaisuuden näkymät Alma Media Oyj 12.3.2008

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 507 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,84 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 7

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot