VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI-"

Transkriptio

1 Sanna Raudaskoski VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI- TELTU MARKKINOINTIVIESTINTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Matkailu Työn nimi Aika Tekijä/tekijät Sanna Raudaskoski VR Osakeyhtiön menestyvä ja hyvin suunniteltu markkinointiviestintä Työn ohjaaja Eija Lappalainen Sivumäärä Opinnäytetyön aihe oli selvittää millaista mainontaa VR Osakeyhtiöllä on ja käyttääkö se hyödykseen mainosvälineiden vahvuuksia. Työssä tutkittiin myös millaista tiedotus- ja suhdetoimintaa VR Osakeyhtiöllä oli käytössä. Opinnäytetyössä oli mukana myös haastattelututkimus, jolla haluttiin saada selville, mitä ihmiset ajattelivat VR Osakeyhtiöstä ja sen mainonnasta, tiedotustoiminnasta sekä voisiko VR Osakeyhtiö käyttää radiomainontaa junassa matkan aikana. Haastattelututkimukseen osallistui 9 henkilöä ja heidät valittiin tarkoituksenmukaisella otantamenetelmällä. Tutkimuksessa ilmeni, että VR Osakeyhtiön näkyvin mainosväline on televisio ja eniten ihmisten mieleen mainoksista jäivät Kivimiehet. Kaikin puolin VR Osakeyhtiön mainonta on näkyvää, mutta enemmän pitäisi mainostaa tuotteita, palveluita ja hintoja. Johtopäätökset VR Osakeyhtiön mainonnasta olivat, että mainonta on erittäin hyvin suunniteltua. Kivimiehet ovat olleet hyvä valinta mainoksiin, koska mainoskampanjat ovat voittaneet monia mainosalan kilpailuja. Asiasanat VR Osakeyhtiö, markkinointiviestintä, mainonta, tiedotus- ja suhdetoiminta, kvalitatiivinen tutkimus

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCI- ENCES Date Author Sanna Raudaskoski Degree programme Travel and Tourism Name of thesis Successful and well-planned marketing communications of VR Ltd. Instructor Pages Eija Lappalainen The subject of this thesis was to find out what kind of advertising VR Ltd had and whether VR Ltd took advantage of the strength of the advertising media. In addition, the purpose was also to find out what kinds of public relations VR Ltd had. The thesis also contained an interview study, because the aim was to find out what people think about VR Ltd and its advertising, information services and if it is possible to use radio advertising in trains during the journey. 9 people were interviewed and they were chosen using an appropriate sampling method. The research revealed that the most significant advertising media of VR Ltd was television. As for advertisements most often people remembered advertisements with Kivimiehet, statuses made of stone. The advertising of VR Ltd is visible and they should advertise more their products, services and prices. In conclusion, it was found out that the advertising of VR Ltd was extremely well planned. Using the stone statues, Kivimiehet was a very good choice in advertising, because the advertising campaign has won many competitions of advertising industry. Key words VR Ltd, marketing communications, advertising, public relations, qualitative research

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VR- KONSERNI JA RAUTATIELIIKENNE VR- konsernin historia VR:n toiminnan päälinjaukset VR:n asiakkaat 6 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Mainonta Kivimiehet Dynamo Advertising Oy Tiedotus- ja suhdetoiminta 10 4 MAINONNAN VÄLINEET Mediamainonta Lehtimainonta Televisio Radio Elokuvamainonta Ulko- ja liikennevälinemainonta Internet/Verkkomainonta Suoramainonta Täydentävä mainonta 25 5 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN Tiedotustoiminta Mediasuhteet Sponsorointi Suhdetoiminta 32 6 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Haastattelututkimus Otantamenetelmä Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti Tutkimustulokset VR:n mainokset VR:n mainonta sekä yrityskuva VR:n tiedotustoiminta ja radiomainonta 44

5 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 47

6 1 1 JOHDANTO VR:n mainokset ovat voittaneet monia mainonnan kilpailuja. Se oli yksi syy, joka herätti mielenkiintoni aihetta kohtaan. Vuonna 2007 VR voitti kampanjalla Kivimiehet kaksi sarjaa. Lisäksi VR tuli kampanjalla Uusi juna-aika kolmanneksi matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa Effie Awards Finland - kilpailussa. Myös vuonna 2008 VR sijoittui kolmanneksi matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa ympäristökampanjalla Train. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, millaista mainontaa VR:llä on ja esimerkiksi hyödyntääkö VR mainonnassaan kaikkia mainosvälineitä ja niiden tuomia vahvuuksia. Työhöni sisältyy myös haastattelututkimus, jossa selvitän ihmisten yleiskäsitystä VR:stä, VR: n mainonnasta ja tiedotustoiminnasta. Haastattelussa selvitin myös, voisiko VR mainostaa omia tuotteita tai palveluja junassa kuulutusten avulla eli käyttää äänimainontaa. Työni alussa kerron VR:n toiminnasta, historiasta sekä asiakkaista ja palveluista, jonka jälkeen kerron markkinointiviestinnästä ja sen osa-alueista. Työssä käsittelen mainonnan välineitä ja niiden vahvuuksia sekä minkälaisia mainonnan muotoja VR käyttää. Ulkoisen tiedottamisen yhteydessä perehdyn tarkastelemaan sponsorointia ja yhteistyökumppanuutta, koska VR:llä on monia sponsoroinnin kohteita ja yhteistyökumppaneita, joiden avulla VR lisää tunnettavuuttaan. Ensimmäisenä aloin etsimään tietoa markkinointiviestinnästä ja mainonnasta, jotka luovat teoriaa eli viitekehystä työlleni. Teoriaosuuden yhteydessä käsittelin VR:n mainontaa tutkimalla lehtiä ja keräämällä kaikenlaista tietoa VR:n mainonnasta internetistä. Tutkimuksen tein tammi-helmikuun aikana.

7 2 Työn rajaus oli helppo hahmottaa työn alussa. Työssä käsittelen tarkasti markkinointiviestinnän osioita mainonta ja tiedotus- ja suhdetoiminta. Kerron pääpiirteittäin henkilökohtaisesta myyntityöstä sekä myynninedistämisestä, jotka ovat osa markkinointiviestintää. Työn pääaiheena on mainonta ja sen tarkastelu asiakkaan näkökulmasta, enkä sen takia ottanut työhön mukaan henkilökohtaista myyntityötä ja myynninedistämistä. Tiedostus- ja suhdetoiminnassa käsittelen ulkoista tiedottamista, koska työni tarkoitus on tarkastella VR Osakeyhtiötä asiakkaan eli ulkopuolisen näkökulmasta. Työni merkittävin lähde oli VR:n internetsivut, jotka ovat erittäin monipuoliset. Isohookana Helin kirjoittama Yrityksen markkinointiviestintä-kirja, jossa käsitellään hyvin ja laajasti eri markkinointiviestinnän osa-alueita, on ollut hyvä lähde teoriaaosioon.

8 3 2 VR-KONSERNI JA RAUTATIELIIKENNE VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on kokonaan Suomen valtion omistuksessa. VR- Yhtymä Oy kuuluu kolme osakeyhtiötä; VR Osakeyhtiö, Oy VR-Rata Ab ja Coronet Oy. VR Osakeyhtiön tytäryhtiöitä ovat Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Avecra Oy. (VR-Yhtymä 2006.) VR Osakeyhtiö on suurin yhtiö konsernissa ja se on Suomessa rautatieliikenteessä johtava tavaran- ja henkilöliikenteen kuljettaja. Oy VR-Rata Ab vastaa rautatieratojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Se tarjoaa myös palveluja valtiolle, kunnille, satamille ja yrityksille, jotka käyttävät rautatiepalveluja. Coronet Oy vastaa telepalveluista rautatieliikenteessä ja kehittää telejärjestelmiä. VR Osakeyhtiön tytäryhtiöt ovat Oy Pohjolan Liikenne Ab, joka tarjoaa autoliikennettä täydentämään junaliikennettä ja Avecra Oy, joka hoitaa kahvila- ja ravintolapalveluja kaukojunissa ja suurimmilla rautatieasemilla. Transpoint Oy Ab, Transpoint Cargo Oy ja Transpoint International (FI) Oy hoitavat konsernin tavaraliikennettä. (VR- Yhtymä 2006.) 2.1 VR- konsernin historia Maaliskuussa vuonna 1862 alkoi rautatieliikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välillä. Radan suunnittelussa otettiin huomioon turvallisuus, muun muassa tasoristeyksiä ei radalla ollut yhtään. Vuoropäivinä junat kulkivat eri suuntiin luvun lopulla oli rakennettu rautatiet etelästä pohjoiseen ja 1900-luvun alussa rakennettiin myös idästä länteen poikkiradat. Tuolloin junaliikenne oli voimakkaassa kasvussa. (VR-Yhtymä Oy 2006.)

9 4 Suomessa ja muuallakin Euroopassa 1930-luku oli rautatieliikenteen kulta-aikaa. Työmatkat pitenivät, kun väestö alkoi siirtyä maatiloilta tehtaisiin töihin. Matkustajaennätys tehtiin 1940-luvulla ja se rikottiin vasta vuonna Sodan jälkeen elinolot Suomessa paranivat, ja sitä myöten matkustusinnostus. Silloin myös kalustoa alettiin uusia ja dieselvetureiden aika alkoi. (VR-Yhtymä Oy 2006.) 1960-luvulla rautateiden suuri perusparannus aloitettiin. Vuonna 1969 otettiin käyttöön ensimmäiset sähköjunat lähiliikenteeseen. Vuonna 1975 viimeiset höyryveturit poistuivat käytöstä ja yhteistyö teollisuuden kanssa tiivistyi. Tuohon aikaan AutoJuna-palvelua alettiin tarjota Lapin hiihtomatkalaisille. (VR-Yhtymä Oy 2006.) 1980-luvulla otettiin InterCity-junat käyttöön. Valtion virastosta liikelaitokseksi VR muuttui vuonna Vuonna 1995 VR:stä tuli valtion yhtiö eli VR-Yhtymä Oy luvun puolessa välissä alkoi Pendolino-juna liikennöidä Helsingistä Turkuun. Helsinki-Tikkurila välille rakentui ensimmäinen kaupunkirata vuonna Vuonna 2004 Tikkurilasta Keravalle rakentui kaupunkirata ja 2006 Keravalta Lahteen oikorata, joka aloitti VR-konsernissa uusi juna-aika aikakauden. (VR- Yhtymä Oy 2006.) 2.2 VR:n toiminnan päälinjaukset VR Osakeyhtiön (myöhemmin VR) päälinjaukset sisältävät vision, mission, toiminta-ajatuksen, tavoitteet sekä arvot. VR:n visio on olla Suomen menestyvin, johtavin, turvallisin ja asiakkaitaan parhaiten palveleva kuljetusyritys. Se haluaa kehittää ja tarjota maanlaajuisia ja kilpailukykyisiä palveluja. VR:n missio on tarjota kaikenkattavia kuljetuspalveluja tavara- sekä henkilöliikenteen asiakkaille, se

10 5 käyttää toiminnassaan laajaa rata- ja tieverkkoa ja vetopalvelua sekä yhteisiä kunnossapito- ja palveluorganisaatioita. (VR-Yhtymä Oy 2009.) VR:n toiminta-ajatus on tuottaa ja markkinoida menestyvästi ja asiakaslähtöisesti joukkoliikennepalveluja kaikille kansalaisryhmille. Muiden konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden palveluja käytetään toiminnassa, jotta junaliikenteen markkinaosuus kasvaisi. Palveluiden tuottamisessa keskeistä on turvallisuus, täsmällisyys, asiakaskeskeisyys, ympäristöystävällisyys ja kansainvälisyys. (VR- Yhtymä Oy 2007.) Hyvä asiakastyytyväisyys on VR:n toiminnan tavoite ja jotta tavoitteeseen päästäisiin on tärkeää tarjota palvelua, joka täyttää asiakkaan tarpeet. Asiakaspalautteilla ja asiakastyytyväisyystutkimuksilla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Keinot, jolla asiakastyytyväisyyttä kehitetään ja lisätään, on junalipun oston helppous, matkustusaikojen lyheneminen ja matkustusmukavuuden lisääminen. (VR- Yhtymä Oy 2007.) VR:n arvot ovat turvallisuus, tyytyväinen asiakas, yhdessä menestyminen ja vastuullisuus. VR tuo turvallisuuden esille esimerkiksi olemalla turvallinen ja luotettava matkustajien ja tavaran kuljettaja, torjumalla ympäristöriskejä sekä kaikissa tilanteissa varmistamalla turvallisuuden. VR täyttää tyytyväisen asiakasarvon tekemällä työtä asiakkaiden hyväksi, tarjoamalla laadukkaita ja helposti saatavia palveluita sekä kehittämällä palveluja asiakkaan kanssa. VR ja asiakas menestyvät yhdessä, kun liiketoiminta on kannattavaa ja asiakkaiden tarpeet tulee tyydytetyksi. Edellytykset onnistumiselle ovat aktiivisuus, osaaminen ja uudistuminen. Perustana yhteistyölle ovat avoimuus, toistensa kunnioitus ja tavoitteisiin sitoutuminen. VR:llä vastuullisuutta on se, että jokainen vastaa oman työnsä tuloksesta ja laadusta. Työn tulisi perustua rehellisyyteen ja luottamukseen. VR tuntee vastuun myös ympäristöä kohtaan.

11 6 2.3 VR:n asiakkaat Kaukoliikenteen junavuoroja liikennöidään päivittäin noin 310 vuoroa. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kulkee noin 890 vuoroa päivässä. Venäjän ja Suomen välisessä liikenteessä on noin kuusi vuoroa päivässä ja vuonna 2007 tehtiin kaikkien aikojen ennätys matkaa. Vuonna 2007 liikevaihto oli 370,2 miljoonaa euroa. Junamatkoja tehtiin 66,7 miljoonaa, joista 12,9 miljoonaa matkaa tehtiin kaukoliikenteen junissa ja kasvua junamatkoihin tuli 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (VR-Yhtymä Oy 2008.) VR:n asiakkaista vapaa-ajan matkustajat ovat suurin osa kaukoliikenteen asiakkaista ja he käyttävät junaa muun muassa lomamatkoihin, vieraillessaan tuttavien ja sukulaisten luona tai mennessään tapahtumiin. Perheet ovat toinen asiakasryhmä. Perheiden matkustus junalla on lisääntynyt, kun heille suunnattuja palveluja on tullut lisää, muun muassa InterCity-junissa on leikkitiloja lapsille ja perhehyttejä. Merkittävin asiakasryhmä ovat opiskelijat, jotka matkustavat viikonloppuisin kotipaikkakunnalle ja erilaisiin tapahtumiin. Liikematkustajat kuuluvat myös VR:n asiakkaisiin ja he käyttävät paljon nopeita Pendolino-junia aamuisin ja Business-palvelut mahdollistavat että matka-ajan voi käyttää tehokkaasti muun muassa työskentelemällä kannettavalla tietokoneella. VR:n asiakkaista päivittäin junaa työmatkaan käyttävät työ- ja asiointimatkustajat. Helsingin, Pietarin ja Moskovan välillä kulkevista asiakkaista 50 prosenttia on venäläisiä, suomalaisia 30 prosenttia ja 20 prosenttia on muita kansallisuuksia. Näistä matkustajista 60 prosenttia on vapaa-ajan matkustajia ja 40 prosenttia liikematkustajia. (VR-Yhtymä Oy 2008.)

12 7 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinoinnin peruskilpailukeinoihin sisältyvät tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Markkinointiviestinnän päätehtäviä ovat yrityksestä kertominen yleisesti sekä yrityksen tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta kertominen. Tehtäviin kuuluu myös asiakkaiden aktivointi, myynnin aikaansaaminen, asiakkaiden ostopäätösten vahvistaminen ja asiakassuhteiden ylläpitäminen. (Joensuun Yliopisto 2009.) Markkinointiviestinnän tehtävien tavoitteena on tehdä yrityksen tuotteista ja yrityksestä tunnettu. Tehtävillä pyritään vaikuttamaan asiakkaiden asenteisiin, yrityskuvan ja muiden mielikuvien parantamiseen sekä kannattavan myynnin tekemiseen. Markkinointiviestinnän tehtävien avulla halutaan myös hankkia ja kehittää kanta-asiakassuhteita. Viestinnässä täytyy määrittää tarkasti viestinnän haluttu vaikutus. (Isoviita & Lahtinen 2004, 120.) VR on voittanut Effie Awards Finland -kilpailussa monta palkintoa. Markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava Effie Awards on maailman laajin ja arvostetuin kilpailu. Effie Awards -kilpailussa kilpaillaan eri kampanjojen välillä ja siinä palkitaan tuloksellisesta markkinointiviestinnästä. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ja Suomen Markkinointiliitto MARK järjestävät kilpailun. Vuonna 2007 Effie Awards -kilpailu järjestettiin Suomessa kuudennen kerran ja sitä järjestettiin 34 eri maassa. Kilpailussa oli 22 eri sarjaa ja yksi kampanja pystyi osallistumaan useaan sarjaan. VR voitti Kivimies-kampanjalla veteraanimestarisarjan eli Grand Effien. Sarjassa arviointijakso on poikkeuksellisesti viisi vuotta yhden vuoden sijaan ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa. Matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa VR voitti Golden Effien Uusi juna-aika -kampanjalla. Samassa sarjassa vuonna 2008 VR:n Ympäristökampanja Train sai Bronze Effien (Taloussanomat Oy

13 8 2007; EFFIE Finland 2009a, 2009b.) Edellä mainittuna on vain uusimmat saavutukset ja liitteestä 8 löytyy kaikki kilpailut, joihin VR:n kampanjat ovat osallistuneet ja miten ne ovat sijoittuneet. 3.1 Mainonta Mainonnalla pyritään antamaan tavoitteellista tietoa tavaroista, palveluista, tapahtumista ja yleisistä asioista joukkotiedotusvälineissä maksettuna. Sanoma on mainostajan itsensä tekemä tai hänen toimeksiannostaan tehty. Mainoksesta tulee selvitä kuka on mainostaja mainoksessa. (Korkeamäki, Selinheimo& Vahvaselkä 1996, 63.) Mainonnan tehtävä on tukea myyntiä muun muassa tiedottamalla tuotteen ominaisuuksista, hinnoista ja saatavuudesta, tunteisiin ja asenteisiin vaikuttamalla sekä ostohalukkuuden herättämisellä. (Savon Ammatti- ja aikuisopisto. 2009). Mainonta jaetaan mediamainontaan, suoramainontaan ja täydentävään mainontaan. Mediamainonnan avulla pyritään saavuttamaan kohderyhmä mahdollisimman kattavasti. Suoramainonnassa kohderyhmä on pieni verrattuna mediamainontaan. Varsinaista mainontaa voi täydentää täydentävällä mainonnalla esimerkiksi messu-, tapahtuma- ja sponsorimainonnalla. (Opetushallitus 2006.) Adprofit-kilpailu on mainosalan kilpailu, joka on Suomen tärkein tuloksellisuutta mittaava kilpailu. Kilpailussa on kaksi sarjaa: Vuoden paras kampanja ja Vuoden paras lanseeraus. Jos kampanja on hyvin onnistunut tavoitteissa, sillä on parempi mahdollisuus voittaa kilpailu. Tavoitteilla ei ole rajoituksia, pääasia on että tavoitteisiin on päästy ja sitä voidaan arvioida luotettavasti tulosten perusteella. Palkintona sarjassa on euroa voittajatiimille. Palkintosumma on suurimpia summia, mitä mainoskilpailuissa on Pohjoismaissa. Kilpailun järjestää Mainostajien

14 9 Liitto yhdessä markkinointi- ja mediajärjestöjen kanssa. Järjestöt ovat Aikakauslehtien Liitto, IAB Finland, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Outdoor Finland Suomen Ulkomainosliitto, Sanomalehtien Liitto, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Televisioiden Liitto. VR voitti vuonna 2008 Adprofit-kilpailun ympäristökampanjalla Train vuoden paras kampanja -sarjassa. Vuoden paras kampanja -sarjassa oli mukana 29 osallistujaa. (Talentum Oy 2009; Mainostajien Liitto 2009.) Kivimiehet Yksi Suomen kultakauden taiteen tärkeimmistä kuvanveistäjistä oli Emil Wikström ja hän on veistänyt graniittiset Lyhdynkantajat (Kivimiehet) Helsingin rautatieaseman julkisivun koristeeksi. Jalmari Lehtisen kasvonpiirteet kerrotaan olevan Lyhdynkantajien kasvonpiirteinä. Emil Wikström tutustui Jalmari Lehtiseen Kantalan kylässä. (Helsingin kaupungin taidemuseo 2001.) Dynamo Advertising Oy Dynamo Advertising Oy on 10 suurimpiin mainostoimistoihin kuuluva mainostoimisto. Dynamo Advertising on perustettu vuonna Se tunnetaan kyvystä tehdä mainontaa, jolla saadaan mitattavia tuloksia aikaan. (Dynamo Advertising Oy 2009a.) Vuodesta 1999 VR-yhtymä on ollut Dynamo Advertising:n asiakas. (Dynamo Advertising Oy 2009b). Dynamo Advertising:n kertoo VR:n Kivimiehet -kampanjan toteutuksesta sen, että Helsingin rautatieaseman seinään hakatut Kivimiehet päätettiin herättää henkiin. Kampanjassa käytettiin tv:tä, printtiä eli painotuotteita muun muassa mainoksia ja

15 10 julisteita ja internetissä banneri-mainoksia. Vuonna 2002 Kivimiehettelevisiomainos oli Effie Awards -kilpailun short-listalla kuluttajakampanjat - sarjassa ja mainos oli Suomessa kolmanneksi pidetyin mainos. Vuonna 2003 Kivimiehet-kampanja tuli kolmanneksi Effie Awards kuluttajakampanjat -sarjassa. (Dynamo Advertising Oy 2009b.) 3.2 Tiedotus- ja suhdetoiminta Tiedotus- ja suhdetoiminta on suunniteltua ja jatkuvaa toimintaa. Tiedotus- ja suhdetoiminnan tavoitteena on aikaansaada yhteistyötä ja kehittää sitä yrityksen ja sidosryhmien välillä. Ymmärrystä ja kunnioitusta toimintaa kohtaan yritys pyrkii saamaan tiedotus- ja suhdetoiminnan avulla. Tiedotus- ja suhdetoiminta voidaan jaotella ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. (Joensuun Yliopisto 2009.) Ulkoinen tiedottaminen antaa ajankohtaista ja uutta tietoa yrityksestä. Jos julkisuudessa esiintyy virheellistä tietoa, oikaistaan ne ulkoisella tiedottamisella. Ulkoisella tiedottamisella vahvistetaan luottamusta yritykseen ja yrityksen tuotteisiin. (Joensuun Yliopisto 2009.) Sisäinen tiedottaminen tarkoittaa yrityksen sisäistä markkinointia. Sisäisessä tiedottamisessa henkilöstö nähdään tärkeänä kilpailukeinona. Sisäiseen tiedottamiseen kuuluu henkilöstön lisäksi omistajat, hallintoelimet, eläkkeelle jääneet työntekijät ja henkilöstön omaiset. Koulutus- ja virkistystoiminta voivat olla esimerkiksi sisäisen markkinoinnin välineitä. (Joensuun Yliopisto 2009.)

16 11 4 MAINONNAN VÄLINEET Jos halutaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti saada mainostajan viesti asiakkaille, mainosvälineen tulee olla oikea. Jotta löydettäisiin taloudellinen ja tehokas mainonnan väline, täytyy olla hyvät taustatiedot eri mainonnanvälineistä. (Anttila & Iltanen 2000, ) Kuvio 1 selventää mainonnan välineiden jakautumista. Mainonnanvälineet on jaettu kolmeen eri mainonnan muotoon: mediamainontaan, suoramainontaan ja täydentävään mainontaan. Mainonnanvälineet Mediamainonta Suoramainonta Täydentävä mainonta Televisiomainonta Elokuvamainonta Osoitteellinen Messumainonta Radiomainonta Internetmainonta Osoitteeton Tapahtumamainonta Lehtimainonta Ulko- ja liikennevälinemainonta KUVIO 1. Mainonnanvälineiden jakautuminen. 4.1 Mediamainonta Mediaa valittaessa tulee miettiä sitä, että se saavuttaa halutun kohderyhmän oikeaan aikaan ja mahdollisimman taloudellisesti. Huomioon täytyy ottaa muun muassa mainostettavan tuotteen tai palvelun ominaisuudet, medioiden levikki, luki-

17 12 ja- ja katsojamäärät sekä aikataulu- ja ajoitustiedot kuten julkaisukerrat ja - ajankohdat. (Isohookana 2007, 142.) Lehtimainonta Suurin mainosmuoto Suomessa on lehtimainonta. Lehtimainonnasta käytetään myös nimitystä ilmoittelu, joka jaetaan sanomalehti-ilmoitteluun ja aikakauslehtiilmoitteluun. Lehtimainonnan välineistä suurin on sanomalehti-ilmoittelu. (Lahtinen 2000, 219.) Isohookana kertoo, että lehtimainonnan vahvuuksia mainosmediana on sen uutisluonteisuus, paikallisuus, ajankohtaisuus, joustavuus ja luotettavuus. Ilmoitusaineiston varaus- ja toimitusajat eivät ole pitkiä, joten lyhyessä ajassa mainos saadaan lehteen juuri sinä päivänä, jolloin mainostaja sen haluaa. Bergström ja Leppäsen mielestä lehtimainonnan vahvuus on myös se, että mainostaja voi suunnata mainoksen tietynlaisille ihmisille valitessaan mainoksen paikkaa lehdessä. (Bergström& Leppänen 2007, 182; Isohookana 2007,145) Kaleva on Pohjois-Suomen suosituin sanomalehti ja sen ydinalue on Oulun seutu. Kalevan levikki keskimäärin on noin kappaletta. (Kaleva Kustannus Oy 2009). Kun VR haluaa mainostaa oululaisille ja Oulun seudulla asuville, sen kannattaa laittaa mainos Kalevaan. Näin ollen VR voi käyttää hyödykseen lehtimainonnan vahvuuksista paikallisuutta. Mainos (Liite 2) oli Kalevan Pohjois- Suomi sivulla. Mainoksen kohderyhmäksi VR on todennäköisesti halunnut kaikki pohjoissuomalaiset lukijat, koska mainos oli Pohjois-Suomea käsittelevällä sivulla. Sanomalehdet ryhmitellään kolmeen ryhmään: varsinaiset sanomalehdet, paikallislehdet ja kaupunkilehdet. Varsinaiset sanomalehdet ilmestyvät vähintään kolme

18 13 kertaa viikossa ja niiden levikki on valtakunnallista, maakunnallista tai alueellista. Paikallislehdet ilmestyvät 1-2 kertaa viikossa. Yleensä kaupunkilehdet yhden kunnan alueella jaetaan ilmaiseksi. Sanomalehti luetaan useita kertoja päivässä, mikä parantaa sanomalahden mediaominaisuuksia. Mainoksen voi suunnata tietylle kohderyhmälle sanomalehtien teemaliitteiden ja erikoisnumeroiden avulla. (Lahtinen 2000, 219.) VR:llä oli mainos Kalevassa , jossa oli SkiExpo-messutarjouksena aikuisen makuuvaunupaikka Oulusta Helsinkiin hinta 60 euroa. Mainoksen kohderyhmänä olivat oululaiset ja kaikki Kalevan tilaajat muualla Suomessa. Toinen VR:n lehtimainos oli Kauppalehdessä ja siinä mainostettiin tekemään liikematka junalla. Mainoksessa kuvattiin myös se, että junalla matkustaminen on huoletonta ja nopeaa. Tutkiessani muutamia VR:n lehtimainoksia huomasin, että mainokset ovat värillisiä ja melkein kaikissa esiintyy Kivimiespatsas. Mainoksen lähettäjän tunnistaa yrityksen logosta ja mainoksista löytyy tietoja mistä voi hankkia VR:n tuotteita ja palveluja. Vähintään neljä kertaa vuodessa säännöllisesti ilmestyvä ja kaikkien tilattavissa ja saatavissa oleva julkaisu luokitellaan aikakauslehdeksi. Jos lehti sisältää pääasiassa liikealan tiedonantoja, hinnastoja, ilmoituksia sekä mainontaa se ei ole aikakauslehti. Aikakauslehdet jaotellaan muun muassa yleisö-, ammatti-, järjestö-, mielipide- ja asiakaslehtiin. (Lahtinen 2000, 219.) VR:llä on oma asiakaslehti Matkaan. Aikakausmedia kertoo, että Matkaan-lehteä jaetaan vuosittain kappaletta Suomen suurimmilla rautatieasemilla. Lehdessä on VR:n tiedotteita sekä muuta luettavaa. Lehden kustantaja on Alma Media Lehdentekijät Oy ja se ilmestyy 12 kertaa vuodessa. (Aikakausmedia 2009.)

19 Televisio YLE1, YLE2, MTV ja Nelonen ovat Suomen valtakunnalliset televisiokanavat. Lisäksi maassa toimii laaja kaapelitelevisioverkko. Useimmat suomalaiset on mahdollista saavuttaa samaan aikaan valtakunnallisen television kautta. Televisiomainokset myydään alueittain, jolloin tavoitetaan paikalliset kohderyhmät. Yhden illan aikana voidaan sama televisiomainos esittää useampaan kertaan kaikkina viikon päivinä. (Isohookana 2007, ) Finnpanelin TV-mittaritutkimus kertoo, että vuonna 2008 televisiota katsottiin 177 minuuttia eli 2 tuntia 57 minuuttia. (Finnpanel Oy). Mainokset saattavat jäädä huomaamatta, jos televisio on vain taustalla päällä. Mainos saattaa myös juuri silloin mennä ohi, jos katsoja harrastaa kanavapujottelua, jota tapahtuu paljon mainoskatkojen aikana. Kustannuksia tv-mainoksesta aiheutuu paljon muun muassa suunnittelusta, tuotannosta ja mainoksen esittämisestä. Mainoksen esittämisen hintaan vaikuttavat mainoksen pituus, esittämisajankohta, katsojaluvut ja määräpaikka. Oikean kohderyhmän tavoittamiseksi, tv-mainos on esitettävä oikeaan aikaan oikean ohjelman yhteydessä. (Isohookana 2007, ) Tammikuussa 2009 televisiossa pyöri mainos, jossa mainostettiin VR:n JunaSkipalvelua. Mainoksia pyöri ainakin MTV3:n ja Subin kanavilla. Maaliskuussa VR on mainostanut Nelosella Aikaa-kampanjaa, joka on suunnattu työmatkamatkustajille. VR:n brand manager Inari Rummukainen sanoo, että VR:lle on tärkeää näkyä televisiossa säännöllisesti, koska se on kustannustehokasta. Televisiomainontaa käytetään säännöllisesti, jotta saataisiin kampanjoiden huomioarvot korkealle tasolle nopeasti ja tehokkaasti. Imagon myönteiseen kehittymiseen on päästy erityisesti television avulla. (Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL 2009.)

20 15 Televisiomainonnan vahvuuksia ovat muun muassa laaja peitto, liikkuvat kuvat ja äänet, tunteisiin vaikuttaminen, näkyminen kaikkina viikonpäivinä ja nopea toistomahdollisuus. (Isohookana 2007, 149) Jotta televisiomainos jäisi mieleen ja vetoaisi tunteisiin, siinä voi olla tarinoita oikeasta elämästä huumorilla höystettynä. Televisiomainokset muistetaan kauemmin, koska niissä on käytetty visuaalista keinoja, äänitehosteita ja musiikkia. (Bergström ym. 2003, 187.) VR voitti Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailun maaliskuussa 2008 Patsaiden ympäristökonferenssi mainoksella. Visuaalisesti säväyttävä ja elokuvallinen mainos, joka kestää katsomista ja valloittaa komealla äänimaailmallaan. Ajankohtainen jatko konseptille, jossa osuva sanaleikki on kuin piste i:n päälle oli raadin kommentti mainoksesta. (MTV Media 2009.) Kuukauden Parhaat Sekunnit -mainoskilpailu on MTV3:n, Subin ja MTL:n järjestämä. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1994 alkaen ja se palkitsee ajankohtaisen, idealtaan ja toteutukseltaan onnistuneen televisiomainoksen. Raadin jäsenet koostuvat mainonnan suunnittelijoista, jotka vaihtuvat joka kuukausi. (MTV Media 2009.) Radio Vuonna 1985 alkoi Suomessa kaupallinen radiotoiminta. Yli 20 asemaa sai silloin toimiluvan valtioneuvostolta. Kaikilla asemilla myös radiomainonta oli sallittua. Radioasemat, jotka toimivat Suomessa ja rahoittavat toimintansa mainosmyynnillä ovat kaupallisia radioita ja ne voidaan jakaa valtakunnallisiin, osavaltakunnallisiin ja paikallisradioihin. (Isohookana 2007, ) TNS Gallup teki vuonna 2008 tutkimuksen, jossa selvisi että päivittäin suomalaiset kuuntelevat radiota keskimäärin 3 tuntia ja 17 minuuttia. (RadioMedia)

21 16 Kattavuus, henkilökohtaisuus, nopea toistomahdollisuus ja paikallisuus ovat radiomainonnan vahvuuksia. Mainosmediana radio on kattava, koska sillä voidaan saavuttaa lähes kaikki suomalaiset jokaisena vuodenpäivänä. Radio on mukana töissä, kotona tai työmatkalla, joten se koetaan henkilökohtaisena ja läheisenä. Oikea radiokanava kun valitaan, voidaan tavoittaa monenlaisia kohderyhmiä. Radio on nopea, koska yhdelle radioasemalle mainoksen voi saada muutamassa tunnissa jo kuuluvaksi. Tehokeinona radiossa käytetään puhetta, musiikkia ja erilaisia äänitehosteita. Televisiomainoksiin verrattuna radiomainonta on nopeampaa ja halvempaa. (Isohookana 2007, 152; Bergström ym , 192.) Kuulijoiden kannalta radion etuja on se, että se on siirrettävissä, ajantasainen, ilmainen ja viihdyttävä media. (Onkvisit&Shaw 1993, 708). Vuonna 2006 VR palkittiin radiomainoskilpailu Kaiussa. VR palkittiin sarjassa matkailu ja liikenne. Kaiku-kilpailun järjestää RAB Finland Oy ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto (MTL). Kilpailun tavoitteena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa ja arvostusta sekä kohottaa tekijöiden ammattitaitoa. (RAB Finland & Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto 2006; RAB Finland 2009.) Itse en ole koskaan kuullut VR:n mainosta radiosta. Minun mielestäni olisi hyvä, jos VR mainostaisi junassa matkan aikana eri tuotteita. Esimerkkejä voisi olla talven JunaSki-matkat ja kesän Lomapassi-lippu. Tutkimuksen haastateltavista eräs kertoi, että Lahdessa VR mainosti radiossa oikorataa Lahdesta Helsinkiin silloin, kun se valmistui. Mainos oli suunnattu työmatkustajille. VR käytti tässä mainoksessa radiomainonnan vahvuuksista paikallisuutta ja kattavuutta. Mainostamalla radiokanavilla, jotka kuuluvat Lahdessa, tavoiteltiin paikallisia ihmisiä ja kattavuudella tavoiteltiin suurta joukkoa työssä käyviä ihmisiä.

22 Elokuvamainonta Vähän käytetty mainosmuoto on elokuvamainonta. Elokuvateatterissa suurin osa kävijöistä on yli 15-vuotiaita. Suomessa elokuvasaleja on noin 325 ja 31:n kaupungin 90:ssä teatterissa esitetään mainoksia. Mainoksia saa esittää elokuvateatterissa korkeintaan 10 minuuttia näytöstä kohden. Mainoksen kustannuksia syntyy mainosfilmin valmistuksesta ja esityshinnasta, esityskopioiden valmistuksesta ja määrästä sekä tarkastusmaksun ja korttien määrästä. Esityshintaan vaikuttavat mainoksen pituus ja myytyjen lippujen määrä. (Lahtinen, 2000, 231.) Elokuvamainonnan vahvuuksia on paikallisuus, intensiivisyys, hyvä muistiarvo ja yhteisöllinen kokemus. Jos kohderyhmänä ovat paikalliset ihmiset, heidät on melko hyvä tavoittaa elokuvamainonnalla. Pimeä sali, suuri valkokangas, vahva visuaalisuus ja tehokas äänentoisto tekevät elokuvamainoksesta intensiivisen. Useimmat käyvät elokuvissa kavereiden tai muiden ihmisten kanssa, jolloin se on yhteisöllinen kokemus. Vahvuutena on myös tarkka keskittyminen ja häiriötekijöiden puuttuminen salista. Elokuvamainonnan heikkouksia on pieni peitto, kausiluonteisuus ja nopeus. Pieni peitto selittyy sillä, että vain elokuvaa katsomaan tulleet ihmiset näkevät mainoksen ja heitä voi olla vähän. Kesällä kävijöitä on vähemmän, muina vuodenaikoina enemmän. Elokuvissa mainokset esitetään ensin, joten mainokset menevät nopeasti ohi, eikä niitä voida toistaa. (Isohookana 2007, ) Brand Manager Inari Rummukainen sanoo, että VR:llä ei ole käytössä elokuvamainontaa. Hän myöskin toteaa, että joskus on mietitty elokuvamainontaa, mutta budjetin vähäisyydestä tai muista syistä se on jäänyt tekemättä. Kun on valittu medioita mainontaan, tärkeintä on ollut miettiä, millä medialla tavoitetaan kohderyhmä parhaiten. Valtakunnallisissa kampanjoissa televisiomainonta on ollut päämedia. (Rummukainen 2009.)

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Jenni Harju DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Case: Kennel Mäkiharjun digitaalinen markkinointi Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2013 TIIVISTELMÄ Yksikkö

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sanna Myllyniemi. Verkkokaupan näkyvyys. Markkinointikeinot

Sanna Myllyniemi. Verkkokaupan näkyvyys. Markkinointikeinot Sanna Myllyniemi Verkkokaupan näkyvyys Markkinointikeinot Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Elina Seppälä ja Annulii Simonen TULE ASIAKKAAKSI REILUMPAAN PANKKIIN - TAPIOLA PANKIN MAINOSKAMPANJAN MITTAAMINEN

Elina Seppälä ja Annulii Simonen TULE ASIAKKAAKSI REILUMPAAN PANKKIIN - TAPIOLA PANKIN MAINOSKAMPANJAN MITTAAMINEN Elina Seppälä ja Annulii Simonen TULE ASIAKKAAKSI REILUMPAAN PANKKIIN - TAPIOLA PANKIN MAINOSKAMPANJAN MITTAAMINEN Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisvaihtoehto 2011

Lisätiedot

Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä

Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä Kallio, Johanna 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

B2B-asiakaskirje jälleenmyyjille markkinointiviestinnän. Case: Diesel Denmark ApS, Finnish Branch

B2B-asiakaskirje jälleenmyyjille markkinointiviestinnän. Case: Diesel Denmark ApS, Finnish Branch B2B-asiakaskirje jälleenmyyjille markkinointiviestinnän keinona Case: Diesel Denmark ApS, Finnish Branch Hirvonen, Riikka 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-asiakaskirje jälleenmyyjille

Lisätiedot

Hakusanamainonta aloittelevalle yritykselle

Hakusanamainonta aloittelevalle yritykselle Hakusanamainonta aloittelevalle yritykselle Tossavainen, Sara 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Hakusanamainonta aloittelevalle yritykselle Tossavainen, Sara Tietojenkäsittely Opinnäytetyö

Lisätiedot

Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy

Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy Kuha, Jussi 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Markkinointikampanjasuunnitelma Case Actum Autovuokraus Oy Kuha, Jussi

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Matikka, Laura 2009 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sanoma- ja aikakauslehtimainonta ipadissa

Sanoma- ja aikakauslehtimainonta ipadissa Sanoma- ja aikakauslehtimainonta ipadissa Malmi, Jaakko 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sanoma- ja aikakauslehtimainonta ipadissa Jaakko Malmi Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Internet-markkinointisuunnitelma

Internet-markkinointisuunnitelma Internet-markkinointisuunnitelma Case: PIEneering Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika kevät 2011 Meeri Sippo Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Salla-Maria Ahonen AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Kasurinen Elisa Turunen Niina MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maria Mikkola MARKKINOINTIVIESTINTÄ & MAINONTA PALVELUALAN PIENYRITYKSISSÄ KALAJOELLA

Maria Mikkola MARKKINOINTIVIESTINTÄ & MAINONTA PALVELUALAN PIENYRITYKSISSÄ KALAJOELLA Maria Mikkola MARKKINOINTIVIESTINTÄ & MAINONTA PALVELUALAN PIENYRITYKSISSÄ KALAJOELLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 TIIVISTELMÄ Yksikkö Tekniikan

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot