VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI-"

Transkriptio

1 Sanna Raudaskoski VR OSAKEYHTIÖN MENESTYVÄ JA HYVIN SUUNNI- TELTU MARKKINOINTIVIESTINTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Matkailu Työn nimi Aika Tekijä/tekijät Sanna Raudaskoski VR Osakeyhtiön menestyvä ja hyvin suunniteltu markkinointiviestintä Työn ohjaaja Eija Lappalainen Sivumäärä Opinnäytetyön aihe oli selvittää millaista mainontaa VR Osakeyhtiöllä on ja käyttääkö se hyödykseen mainosvälineiden vahvuuksia. Työssä tutkittiin myös millaista tiedotus- ja suhdetoimintaa VR Osakeyhtiöllä oli käytössä. Opinnäytetyössä oli mukana myös haastattelututkimus, jolla haluttiin saada selville, mitä ihmiset ajattelivat VR Osakeyhtiöstä ja sen mainonnasta, tiedotustoiminnasta sekä voisiko VR Osakeyhtiö käyttää radiomainontaa junassa matkan aikana. Haastattelututkimukseen osallistui 9 henkilöä ja heidät valittiin tarkoituksenmukaisella otantamenetelmällä. Tutkimuksessa ilmeni, että VR Osakeyhtiön näkyvin mainosväline on televisio ja eniten ihmisten mieleen mainoksista jäivät Kivimiehet. Kaikin puolin VR Osakeyhtiön mainonta on näkyvää, mutta enemmän pitäisi mainostaa tuotteita, palveluita ja hintoja. Johtopäätökset VR Osakeyhtiön mainonnasta olivat, että mainonta on erittäin hyvin suunniteltua. Kivimiehet ovat olleet hyvä valinta mainoksiin, koska mainoskampanjat ovat voittaneet monia mainosalan kilpailuja. Asiasanat VR Osakeyhtiö, markkinointiviestintä, mainonta, tiedotus- ja suhdetoiminta, kvalitatiivinen tutkimus

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCI- ENCES Date Author Sanna Raudaskoski Degree programme Travel and Tourism Name of thesis Successful and well-planned marketing communications of VR Ltd. Instructor Pages Eija Lappalainen The subject of this thesis was to find out what kind of advertising VR Ltd had and whether VR Ltd took advantage of the strength of the advertising media. In addition, the purpose was also to find out what kinds of public relations VR Ltd had. The thesis also contained an interview study, because the aim was to find out what people think about VR Ltd and its advertising, information services and if it is possible to use radio advertising in trains during the journey. 9 people were interviewed and they were chosen using an appropriate sampling method. The research revealed that the most significant advertising media of VR Ltd was television. As for advertisements most often people remembered advertisements with Kivimiehet, statuses made of stone. The advertising of VR Ltd is visible and they should advertise more their products, services and prices. In conclusion, it was found out that the advertising of VR Ltd was extremely well planned. Using the stone statues, Kivimiehet was a very good choice in advertising, because the advertising campaign has won many competitions of advertising industry. Key words VR Ltd, marketing communications, advertising, public relations, qualitative research

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VR- KONSERNI JA RAUTATIELIIKENNE VR- konsernin historia VR:n toiminnan päälinjaukset VR:n asiakkaat 6 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Mainonta Kivimiehet Dynamo Advertising Oy Tiedotus- ja suhdetoiminta 10 4 MAINONNAN VÄLINEET Mediamainonta Lehtimainonta Televisio Radio Elokuvamainonta Ulko- ja liikennevälinemainonta Internet/Verkkomainonta Suoramainonta Täydentävä mainonta 25 5 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN Tiedotustoiminta Mediasuhteet Sponsorointi Suhdetoiminta 32 6 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Haastattelututkimus Otantamenetelmä Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti Tutkimustulokset VR:n mainokset VR:n mainonta sekä yrityskuva VR:n tiedotustoiminta ja radiomainonta 44

5 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 47

6 1 1 JOHDANTO VR:n mainokset ovat voittaneet monia mainonnan kilpailuja. Se oli yksi syy, joka herätti mielenkiintoni aihetta kohtaan. Vuonna 2007 VR voitti kampanjalla Kivimiehet kaksi sarjaa. Lisäksi VR tuli kampanjalla Uusi juna-aika kolmanneksi matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa Effie Awards Finland - kilpailussa. Myös vuonna 2008 VR sijoittui kolmanneksi matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa ympäristökampanjalla Train. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, millaista mainontaa VR:llä on ja esimerkiksi hyödyntääkö VR mainonnassaan kaikkia mainosvälineitä ja niiden tuomia vahvuuksia. Työhöni sisältyy myös haastattelututkimus, jossa selvitän ihmisten yleiskäsitystä VR:stä, VR: n mainonnasta ja tiedotustoiminnasta. Haastattelussa selvitin myös, voisiko VR mainostaa omia tuotteita tai palveluja junassa kuulutusten avulla eli käyttää äänimainontaa. Työni alussa kerron VR:n toiminnasta, historiasta sekä asiakkaista ja palveluista, jonka jälkeen kerron markkinointiviestinnästä ja sen osa-alueista. Työssä käsittelen mainonnan välineitä ja niiden vahvuuksia sekä minkälaisia mainonnan muotoja VR käyttää. Ulkoisen tiedottamisen yhteydessä perehdyn tarkastelemaan sponsorointia ja yhteistyökumppanuutta, koska VR:llä on monia sponsoroinnin kohteita ja yhteistyökumppaneita, joiden avulla VR lisää tunnettavuuttaan. Ensimmäisenä aloin etsimään tietoa markkinointiviestinnästä ja mainonnasta, jotka luovat teoriaa eli viitekehystä työlleni. Teoriaosuuden yhteydessä käsittelin VR:n mainontaa tutkimalla lehtiä ja keräämällä kaikenlaista tietoa VR:n mainonnasta internetistä. Tutkimuksen tein tammi-helmikuun aikana.

7 2 Työn rajaus oli helppo hahmottaa työn alussa. Työssä käsittelen tarkasti markkinointiviestinnän osioita mainonta ja tiedotus- ja suhdetoiminta. Kerron pääpiirteittäin henkilökohtaisesta myyntityöstä sekä myynninedistämisestä, jotka ovat osa markkinointiviestintää. Työn pääaiheena on mainonta ja sen tarkastelu asiakkaan näkökulmasta, enkä sen takia ottanut työhön mukaan henkilökohtaista myyntityötä ja myynninedistämistä. Tiedostus- ja suhdetoiminnassa käsittelen ulkoista tiedottamista, koska työni tarkoitus on tarkastella VR Osakeyhtiötä asiakkaan eli ulkopuolisen näkökulmasta. Työni merkittävin lähde oli VR:n internetsivut, jotka ovat erittäin monipuoliset. Isohookana Helin kirjoittama Yrityksen markkinointiviestintä-kirja, jossa käsitellään hyvin ja laajasti eri markkinointiviestinnän osa-alueita, on ollut hyvä lähde teoriaaosioon.

8 3 2 VR-KONSERNI JA RAUTATIELIIKENNE VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on kokonaan Suomen valtion omistuksessa. VR- Yhtymä Oy kuuluu kolme osakeyhtiötä; VR Osakeyhtiö, Oy VR-Rata Ab ja Coronet Oy. VR Osakeyhtiön tytäryhtiöitä ovat Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Avecra Oy. (VR-Yhtymä 2006.) VR Osakeyhtiö on suurin yhtiö konsernissa ja se on Suomessa rautatieliikenteessä johtava tavaran- ja henkilöliikenteen kuljettaja. Oy VR-Rata Ab vastaa rautatieratojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Se tarjoaa myös palveluja valtiolle, kunnille, satamille ja yrityksille, jotka käyttävät rautatiepalveluja. Coronet Oy vastaa telepalveluista rautatieliikenteessä ja kehittää telejärjestelmiä. VR Osakeyhtiön tytäryhtiöt ovat Oy Pohjolan Liikenne Ab, joka tarjoaa autoliikennettä täydentämään junaliikennettä ja Avecra Oy, joka hoitaa kahvila- ja ravintolapalveluja kaukojunissa ja suurimmilla rautatieasemilla. Transpoint Oy Ab, Transpoint Cargo Oy ja Transpoint International (FI) Oy hoitavat konsernin tavaraliikennettä. (VR- Yhtymä 2006.) 2.1 VR- konsernin historia Maaliskuussa vuonna 1862 alkoi rautatieliikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välillä. Radan suunnittelussa otettiin huomioon turvallisuus, muun muassa tasoristeyksiä ei radalla ollut yhtään. Vuoropäivinä junat kulkivat eri suuntiin luvun lopulla oli rakennettu rautatiet etelästä pohjoiseen ja 1900-luvun alussa rakennettiin myös idästä länteen poikkiradat. Tuolloin junaliikenne oli voimakkaassa kasvussa. (VR-Yhtymä Oy 2006.)

9 4 Suomessa ja muuallakin Euroopassa 1930-luku oli rautatieliikenteen kulta-aikaa. Työmatkat pitenivät, kun väestö alkoi siirtyä maatiloilta tehtaisiin töihin. Matkustajaennätys tehtiin 1940-luvulla ja se rikottiin vasta vuonna Sodan jälkeen elinolot Suomessa paranivat, ja sitä myöten matkustusinnostus. Silloin myös kalustoa alettiin uusia ja dieselvetureiden aika alkoi. (VR-Yhtymä Oy 2006.) 1960-luvulla rautateiden suuri perusparannus aloitettiin. Vuonna 1969 otettiin käyttöön ensimmäiset sähköjunat lähiliikenteeseen. Vuonna 1975 viimeiset höyryveturit poistuivat käytöstä ja yhteistyö teollisuuden kanssa tiivistyi. Tuohon aikaan AutoJuna-palvelua alettiin tarjota Lapin hiihtomatkalaisille. (VR-Yhtymä Oy 2006.) 1980-luvulla otettiin InterCity-junat käyttöön. Valtion virastosta liikelaitokseksi VR muuttui vuonna Vuonna 1995 VR:stä tuli valtion yhtiö eli VR-Yhtymä Oy luvun puolessa välissä alkoi Pendolino-juna liikennöidä Helsingistä Turkuun. Helsinki-Tikkurila välille rakentui ensimmäinen kaupunkirata vuonna Vuonna 2004 Tikkurilasta Keravalle rakentui kaupunkirata ja 2006 Keravalta Lahteen oikorata, joka aloitti VR-konsernissa uusi juna-aika aikakauden. (VR- Yhtymä Oy 2006.) 2.2 VR:n toiminnan päälinjaukset VR Osakeyhtiön (myöhemmin VR) päälinjaukset sisältävät vision, mission, toiminta-ajatuksen, tavoitteet sekä arvot. VR:n visio on olla Suomen menestyvin, johtavin, turvallisin ja asiakkaitaan parhaiten palveleva kuljetusyritys. Se haluaa kehittää ja tarjota maanlaajuisia ja kilpailukykyisiä palveluja. VR:n missio on tarjota kaikenkattavia kuljetuspalveluja tavara- sekä henkilöliikenteen asiakkaille, se

10 5 käyttää toiminnassaan laajaa rata- ja tieverkkoa ja vetopalvelua sekä yhteisiä kunnossapito- ja palveluorganisaatioita. (VR-Yhtymä Oy 2009.) VR:n toiminta-ajatus on tuottaa ja markkinoida menestyvästi ja asiakaslähtöisesti joukkoliikennepalveluja kaikille kansalaisryhmille. Muiden konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden palveluja käytetään toiminnassa, jotta junaliikenteen markkinaosuus kasvaisi. Palveluiden tuottamisessa keskeistä on turvallisuus, täsmällisyys, asiakaskeskeisyys, ympäristöystävällisyys ja kansainvälisyys. (VR- Yhtymä Oy 2007.) Hyvä asiakastyytyväisyys on VR:n toiminnan tavoite ja jotta tavoitteeseen päästäisiin on tärkeää tarjota palvelua, joka täyttää asiakkaan tarpeet. Asiakaspalautteilla ja asiakastyytyväisyystutkimuksilla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Keinot, jolla asiakastyytyväisyyttä kehitetään ja lisätään, on junalipun oston helppous, matkustusaikojen lyheneminen ja matkustusmukavuuden lisääminen. (VR- Yhtymä Oy 2007.) VR:n arvot ovat turvallisuus, tyytyväinen asiakas, yhdessä menestyminen ja vastuullisuus. VR tuo turvallisuuden esille esimerkiksi olemalla turvallinen ja luotettava matkustajien ja tavaran kuljettaja, torjumalla ympäristöriskejä sekä kaikissa tilanteissa varmistamalla turvallisuuden. VR täyttää tyytyväisen asiakasarvon tekemällä työtä asiakkaiden hyväksi, tarjoamalla laadukkaita ja helposti saatavia palveluita sekä kehittämällä palveluja asiakkaan kanssa. VR ja asiakas menestyvät yhdessä, kun liiketoiminta on kannattavaa ja asiakkaiden tarpeet tulee tyydytetyksi. Edellytykset onnistumiselle ovat aktiivisuus, osaaminen ja uudistuminen. Perustana yhteistyölle ovat avoimuus, toistensa kunnioitus ja tavoitteisiin sitoutuminen. VR:llä vastuullisuutta on se, että jokainen vastaa oman työnsä tuloksesta ja laadusta. Työn tulisi perustua rehellisyyteen ja luottamukseen. VR tuntee vastuun myös ympäristöä kohtaan.

11 6 2.3 VR:n asiakkaat Kaukoliikenteen junavuoroja liikennöidään päivittäin noin 310 vuoroa. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kulkee noin 890 vuoroa päivässä. Venäjän ja Suomen välisessä liikenteessä on noin kuusi vuoroa päivässä ja vuonna 2007 tehtiin kaikkien aikojen ennätys matkaa. Vuonna 2007 liikevaihto oli 370,2 miljoonaa euroa. Junamatkoja tehtiin 66,7 miljoonaa, joista 12,9 miljoonaa matkaa tehtiin kaukoliikenteen junissa ja kasvua junamatkoihin tuli 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (VR-Yhtymä Oy 2008.) VR:n asiakkaista vapaa-ajan matkustajat ovat suurin osa kaukoliikenteen asiakkaista ja he käyttävät junaa muun muassa lomamatkoihin, vieraillessaan tuttavien ja sukulaisten luona tai mennessään tapahtumiin. Perheet ovat toinen asiakasryhmä. Perheiden matkustus junalla on lisääntynyt, kun heille suunnattuja palveluja on tullut lisää, muun muassa InterCity-junissa on leikkitiloja lapsille ja perhehyttejä. Merkittävin asiakasryhmä ovat opiskelijat, jotka matkustavat viikonloppuisin kotipaikkakunnalle ja erilaisiin tapahtumiin. Liikematkustajat kuuluvat myös VR:n asiakkaisiin ja he käyttävät paljon nopeita Pendolino-junia aamuisin ja Business-palvelut mahdollistavat että matka-ajan voi käyttää tehokkaasti muun muassa työskentelemällä kannettavalla tietokoneella. VR:n asiakkaista päivittäin junaa työmatkaan käyttävät työ- ja asiointimatkustajat. Helsingin, Pietarin ja Moskovan välillä kulkevista asiakkaista 50 prosenttia on venäläisiä, suomalaisia 30 prosenttia ja 20 prosenttia on muita kansallisuuksia. Näistä matkustajista 60 prosenttia on vapaa-ajan matkustajia ja 40 prosenttia liikematkustajia. (VR-Yhtymä Oy 2008.)

12 7 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinoinnin peruskilpailukeinoihin sisältyvät tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Markkinointiviestinnän päätehtäviä ovat yrityksestä kertominen yleisesti sekä yrityksen tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta kertominen. Tehtäviin kuuluu myös asiakkaiden aktivointi, myynnin aikaansaaminen, asiakkaiden ostopäätösten vahvistaminen ja asiakassuhteiden ylläpitäminen. (Joensuun Yliopisto 2009.) Markkinointiviestinnän tehtävien tavoitteena on tehdä yrityksen tuotteista ja yrityksestä tunnettu. Tehtävillä pyritään vaikuttamaan asiakkaiden asenteisiin, yrityskuvan ja muiden mielikuvien parantamiseen sekä kannattavan myynnin tekemiseen. Markkinointiviestinnän tehtävien avulla halutaan myös hankkia ja kehittää kanta-asiakassuhteita. Viestinnässä täytyy määrittää tarkasti viestinnän haluttu vaikutus. (Isoviita & Lahtinen 2004, 120.) VR on voittanut Effie Awards Finland -kilpailussa monta palkintoa. Markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava Effie Awards on maailman laajin ja arvostetuin kilpailu. Effie Awards -kilpailussa kilpaillaan eri kampanjojen välillä ja siinä palkitaan tuloksellisesta markkinointiviestinnästä. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ja Suomen Markkinointiliitto MARK järjestävät kilpailun. Vuonna 2007 Effie Awards -kilpailu järjestettiin Suomessa kuudennen kerran ja sitä järjestettiin 34 eri maassa. Kilpailussa oli 22 eri sarjaa ja yksi kampanja pystyi osallistumaan useaan sarjaan. VR voitti Kivimies-kampanjalla veteraanimestarisarjan eli Grand Effien. Sarjassa arviointijakso on poikkeuksellisesti viisi vuotta yhden vuoden sijaan ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa. Matkailu, elämykset ja vapaa-aika sarjassa VR voitti Golden Effien Uusi juna-aika -kampanjalla. Samassa sarjassa vuonna 2008 VR:n Ympäristökampanja Train sai Bronze Effien (Taloussanomat Oy

13 8 2007; EFFIE Finland 2009a, 2009b.) Edellä mainittuna on vain uusimmat saavutukset ja liitteestä 8 löytyy kaikki kilpailut, joihin VR:n kampanjat ovat osallistuneet ja miten ne ovat sijoittuneet. 3.1 Mainonta Mainonnalla pyritään antamaan tavoitteellista tietoa tavaroista, palveluista, tapahtumista ja yleisistä asioista joukkotiedotusvälineissä maksettuna. Sanoma on mainostajan itsensä tekemä tai hänen toimeksiannostaan tehty. Mainoksesta tulee selvitä kuka on mainostaja mainoksessa. (Korkeamäki, Selinheimo& Vahvaselkä 1996, 63.) Mainonnan tehtävä on tukea myyntiä muun muassa tiedottamalla tuotteen ominaisuuksista, hinnoista ja saatavuudesta, tunteisiin ja asenteisiin vaikuttamalla sekä ostohalukkuuden herättämisellä. (Savon Ammatti- ja aikuisopisto. 2009). Mainonta jaetaan mediamainontaan, suoramainontaan ja täydentävään mainontaan. Mediamainonnan avulla pyritään saavuttamaan kohderyhmä mahdollisimman kattavasti. Suoramainonnassa kohderyhmä on pieni verrattuna mediamainontaan. Varsinaista mainontaa voi täydentää täydentävällä mainonnalla esimerkiksi messu-, tapahtuma- ja sponsorimainonnalla. (Opetushallitus 2006.) Adprofit-kilpailu on mainosalan kilpailu, joka on Suomen tärkein tuloksellisuutta mittaava kilpailu. Kilpailussa on kaksi sarjaa: Vuoden paras kampanja ja Vuoden paras lanseeraus. Jos kampanja on hyvin onnistunut tavoitteissa, sillä on parempi mahdollisuus voittaa kilpailu. Tavoitteilla ei ole rajoituksia, pääasia on että tavoitteisiin on päästy ja sitä voidaan arvioida luotettavasti tulosten perusteella. Palkintona sarjassa on euroa voittajatiimille. Palkintosumma on suurimpia summia, mitä mainoskilpailuissa on Pohjoismaissa. Kilpailun järjestää Mainostajien

14 9 Liitto yhdessä markkinointi- ja mediajärjestöjen kanssa. Järjestöt ovat Aikakauslehtien Liitto, IAB Finland, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Outdoor Finland Suomen Ulkomainosliitto, Sanomalehtien Liitto, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Televisioiden Liitto. VR voitti vuonna 2008 Adprofit-kilpailun ympäristökampanjalla Train vuoden paras kampanja -sarjassa. Vuoden paras kampanja -sarjassa oli mukana 29 osallistujaa. (Talentum Oy 2009; Mainostajien Liitto 2009.) Kivimiehet Yksi Suomen kultakauden taiteen tärkeimmistä kuvanveistäjistä oli Emil Wikström ja hän on veistänyt graniittiset Lyhdynkantajat (Kivimiehet) Helsingin rautatieaseman julkisivun koristeeksi. Jalmari Lehtisen kasvonpiirteet kerrotaan olevan Lyhdynkantajien kasvonpiirteinä. Emil Wikström tutustui Jalmari Lehtiseen Kantalan kylässä. (Helsingin kaupungin taidemuseo 2001.) Dynamo Advertising Oy Dynamo Advertising Oy on 10 suurimpiin mainostoimistoihin kuuluva mainostoimisto. Dynamo Advertising on perustettu vuonna Se tunnetaan kyvystä tehdä mainontaa, jolla saadaan mitattavia tuloksia aikaan. (Dynamo Advertising Oy 2009a.) Vuodesta 1999 VR-yhtymä on ollut Dynamo Advertising:n asiakas. (Dynamo Advertising Oy 2009b). Dynamo Advertising:n kertoo VR:n Kivimiehet -kampanjan toteutuksesta sen, että Helsingin rautatieaseman seinään hakatut Kivimiehet päätettiin herättää henkiin. Kampanjassa käytettiin tv:tä, printtiä eli painotuotteita muun muassa mainoksia ja

15 10 julisteita ja internetissä banneri-mainoksia. Vuonna 2002 Kivimiehettelevisiomainos oli Effie Awards -kilpailun short-listalla kuluttajakampanjat - sarjassa ja mainos oli Suomessa kolmanneksi pidetyin mainos. Vuonna 2003 Kivimiehet-kampanja tuli kolmanneksi Effie Awards kuluttajakampanjat -sarjassa. (Dynamo Advertising Oy 2009b.) 3.2 Tiedotus- ja suhdetoiminta Tiedotus- ja suhdetoiminta on suunniteltua ja jatkuvaa toimintaa. Tiedotus- ja suhdetoiminnan tavoitteena on aikaansaada yhteistyötä ja kehittää sitä yrityksen ja sidosryhmien välillä. Ymmärrystä ja kunnioitusta toimintaa kohtaan yritys pyrkii saamaan tiedotus- ja suhdetoiminnan avulla. Tiedotus- ja suhdetoiminta voidaan jaotella ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. (Joensuun Yliopisto 2009.) Ulkoinen tiedottaminen antaa ajankohtaista ja uutta tietoa yrityksestä. Jos julkisuudessa esiintyy virheellistä tietoa, oikaistaan ne ulkoisella tiedottamisella. Ulkoisella tiedottamisella vahvistetaan luottamusta yritykseen ja yrityksen tuotteisiin. (Joensuun Yliopisto 2009.) Sisäinen tiedottaminen tarkoittaa yrityksen sisäistä markkinointia. Sisäisessä tiedottamisessa henkilöstö nähdään tärkeänä kilpailukeinona. Sisäiseen tiedottamiseen kuuluu henkilöstön lisäksi omistajat, hallintoelimet, eläkkeelle jääneet työntekijät ja henkilöstön omaiset. Koulutus- ja virkistystoiminta voivat olla esimerkiksi sisäisen markkinoinnin välineitä. (Joensuun Yliopisto 2009.)

16 11 4 MAINONNAN VÄLINEET Jos halutaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti saada mainostajan viesti asiakkaille, mainosvälineen tulee olla oikea. Jotta löydettäisiin taloudellinen ja tehokas mainonnan väline, täytyy olla hyvät taustatiedot eri mainonnanvälineistä. (Anttila & Iltanen 2000, ) Kuvio 1 selventää mainonnan välineiden jakautumista. Mainonnanvälineet on jaettu kolmeen eri mainonnan muotoon: mediamainontaan, suoramainontaan ja täydentävään mainontaan. Mainonnanvälineet Mediamainonta Suoramainonta Täydentävä mainonta Televisiomainonta Elokuvamainonta Osoitteellinen Messumainonta Radiomainonta Internetmainonta Osoitteeton Tapahtumamainonta Lehtimainonta Ulko- ja liikennevälinemainonta KUVIO 1. Mainonnanvälineiden jakautuminen. 4.1 Mediamainonta Mediaa valittaessa tulee miettiä sitä, että se saavuttaa halutun kohderyhmän oikeaan aikaan ja mahdollisimman taloudellisesti. Huomioon täytyy ottaa muun muassa mainostettavan tuotteen tai palvelun ominaisuudet, medioiden levikki, luki-

17 12 ja- ja katsojamäärät sekä aikataulu- ja ajoitustiedot kuten julkaisukerrat ja - ajankohdat. (Isohookana 2007, 142.) Lehtimainonta Suurin mainosmuoto Suomessa on lehtimainonta. Lehtimainonnasta käytetään myös nimitystä ilmoittelu, joka jaetaan sanomalehti-ilmoitteluun ja aikakauslehtiilmoitteluun. Lehtimainonnan välineistä suurin on sanomalehti-ilmoittelu. (Lahtinen 2000, 219.) Isohookana kertoo, että lehtimainonnan vahvuuksia mainosmediana on sen uutisluonteisuus, paikallisuus, ajankohtaisuus, joustavuus ja luotettavuus. Ilmoitusaineiston varaus- ja toimitusajat eivät ole pitkiä, joten lyhyessä ajassa mainos saadaan lehteen juuri sinä päivänä, jolloin mainostaja sen haluaa. Bergström ja Leppäsen mielestä lehtimainonnan vahvuus on myös se, että mainostaja voi suunnata mainoksen tietynlaisille ihmisille valitessaan mainoksen paikkaa lehdessä. (Bergström& Leppänen 2007, 182; Isohookana 2007,145) Kaleva on Pohjois-Suomen suosituin sanomalehti ja sen ydinalue on Oulun seutu. Kalevan levikki keskimäärin on noin kappaletta. (Kaleva Kustannus Oy 2009). Kun VR haluaa mainostaa oululaisille ja Oulun seudulla asuville, sen kannattaa laittaa mainos Kalevaan. Näin ollen VR voi käyttää hyödykseen lehtimainonnan vahvuuksista paikallisuutta. Mainos (Liite 2) oli Kalevan Pohjois- Suomi sivulla. Mainoksen kohderyhmäksi VR on todennäköisesti halunnut kaikki pohjoissuomalaiset lukijat, koska mainos oli Pohjois-Suomea käsittelevällä sivulla. Sanomalehdet ryhmitellään kolmeen ryhmään: varsinaiset sanomalehdet, paikallislehdet ja kaupunkilehdet. Varsinaiset sanomalehdet ilmestyvät vähintään kolme

18 13 kertaa viikossa ja niiden levikki on valtakunnallista, maakunnallista tai alueellista. Paikallislehdet ilmestyvät 1-2 kertaa viikossa. Yleensä kaupunkilehdet yhden kunnan alueella jaetaan ilmaiseksi. Sanomalehti luetaan useita kertoja päivässä, mikä parantaa sanomalahden mediaominaisuuksia. Mainoksen voi suunnata tietylle kohderyhmälle sanomalehtien teemaliitteiden ja erikoisnumeroiden avulla. (Lahtinen 2000, 219.) VR:llä oli mainos Kalevassa , jossa oli SkiExpo-messutarjouksena aikuisen makuuvaunupaikka Oulusta Helsinkiin hinta 60 euroa. Mainoksen kohderyhmänä olivat oululaiset ja kaikki Kalevan tilaajat muualla Suomessa. Toinen VR:n lehtimainos oli Kauppalehdessä ja siinä mainostettiin tekemään liikematka junalla. Mainoksessa kuvattiin myös se, että junalla matkustaminen on huoletonta ja nopeaa. Tutkiessani muutamia VR:n lehtimainoksia huomasin, että mainokset ovat värillisiä ja melkein kaikissa esiintyy Kivimiespatsas. Mainoksen lähettäjän tunnistaa yrityksen logosta ja mainoksista löytyy tietoja mistä voi hankkia VR:n tuotteita ja palveluja. Vähintään neljä kertaa vuodessa säännöllisesti ilmestyvä ja kaikkien tilattavissa ja saatavissa oleva julkaisu luokitellaan aikakauslehdeksi. Jos lehti sisältää pääasiassa liikealan tiedonantoja, hinnastoja, ilmoituksia sekä mainontaa se ei ole aikakauslehti. Aikakauslehdet jaotellaan muun muassa yleisö-, ammatti-, järjestö-, mielipide- ja asiakaslehtiin. (Lahtinen 2000, 219.) VR:llä on oma asiakaslehti Matkaan. Aikakausmedia kertoo, että Matkaan-lehteä jaetaan vuosittain kappaletta Suomen suurimmilla rautatieasemilla. Lehdessä on VR:n tiedotteita sekä muuta luettavaa. Lehden kustantaja on Alma Media Lehdentekijät Oy ja se ilmestyy 12 kertaa vuodessa. (Aikakausmedia 2009.)

19 Televisio YLE1, YLE2, MTV ja Nelonen ovat Suomen valtakunnalliset televisiokanavat. Lisäksi maassa toimii laaja kaapelitelevisioverkko. Useimmat suomalaiset on mahdollista saavuttaa samaan aikaan valtakunnallisen television kautta. Televisiomainokset myydään alueittain, jolloin tavoitetaan paikalliset kohderyhmät. Yhden illan aikana voidaan sama televisiomainos esittää useampaan kertaan kaikkina viikon päivinä. (Isohookana 2007, ) Finnpanelin TV-mittaritutkimus kertoo, että vuonna 2008 televisiota katsottiin 177 minuuttia eli 2 tuntia 57 minuuttia. (Finnpanel Oy). Mainokset saattavat jäädä huomaamatta, jos televisio on vain taustalla päällä. Mainos saattaa myös juuri silloin mennä ohi, jos katsoja harrastaa kanavapujottelua, jota tapahtuu paljon mainoskatkojen aikana. Kustannuksia tv-mainoksesta aiheutuu paljon muun muassa suunnittelusta, tuotannosta ja mainoksen esittämisestä. Mainoksen esittämisen hintaan vaikuttavat mainoksen pituus, esittämisajankohta, katsojaluvut ja määräpaikka. Oikean kohderyhmän tavoittamiseksi, tv-mainos on esitettävä oikeaan aikaan oikean ohjelman yhteydessä. (Isohookana 2007, ) Tammikuussa 2009 televisiossa pyöri mainos, jossa mainostettiin VR:n JunaSkipalvelua. Mainoksia pyöri ainakin MTV3:n ja Subin kanavilla. Maaliskuussa VR on mainostanut Nelosella Aikaa-kampanjaa, joka on suunnattu työmatkamatkustajille. VR:n brand manager Inari Rummukainen sanoo, että VR:lle on tärkeää näkyä televisiossa säännöllisesti, koska se on kustannustehokasta. Televisiomainontaa käytetään säännöllisesti, jotta saataisiin kampanjoiden huomioarvot korkealle tasolle nopeasti ja tehokkaasti. Imagon myönteiseen kehittymiseen on päästy erityisesti television avulla. (Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL 2009.)

20 15 Televisiomainonnan vahvuuksia ovat muun muassa laaja peitto, liikkuvat kuvat ja äänet, tunteisiin vaikuttaminen, näkyminen kaikkina viikonpäivinä ja nopea toistomahdollisuus. (Isohookana 2007, 149) Jotta televisiomainos jäisi mieleen ja vetoaisi tunteisiin, siinä voi olla tarinoita oikeasta elämästä huumorilla höystettynä. Televisiomainokset muistetaan kauemmin, koska niissä on käytetty visuaalista keinoja, äänitehosteita ja musiikkia. (Bergström ym. 2003, 187.) VR voitti Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailun maaliskuussa 2008 Patsaiden ympäristökonferenssi mainoksella. Visuaalisesti säväyttävä ja elokuvallinen mainos, joka kestää katsomista ja valloittaa komealla äänimaailmallaan. Ajankohtainen jatko konseptille, jossa osuva sanaleikki on kuin piste i:n päälle oli raadin kommentti mainoksesta. (MTV Media 2009.) Kuukauden Parhaat Sekunnit -mainoskilpailu on MTV3:n, Subin ja MTL:n järjestämä. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1994 alkaen ja se palkitsee ajankohtaisen, idealtaan ja toteutukseltaan onnistuneen televisiomainoksen. Raadin jäsenet koostuvat mainonnan suunnittelijoista, jotka vaihtuvat joka kuukausi. (MTV Media 2009.) Radio Vuonna 1985 alkoi Suomessa kaupallinen radiotoiminta. Yli 20 asemaa sai silloin toimiluvan valtioneuvostolta. Kaikilla asemilla myös radiomainonta oli sallittua. Radioasemat, jotka toimivat Suomessa ja rahoittavat toimintansa mainosmyynnillä ovat kaupallisia radioita ja ne voidaan jakaa valtakunnallisiin, osavaltakunnallisiin ja paikallisradioihin. (Isohookana 2007, ) TNS Gallup teki vuonna 2008 tutkimuksen, jossa selvisi että päivittäin suomalaiset kuuntelevat radiota keskimäärin 3 tuntia ja 17 minuuttia. (RadioMedia)

21 16 Kattavuus, henkilökohtaisuus, nopea toistomahdollisuus ja paikallisuus ovat radiomainonnan vahvuuksia. Mainosmediana radio on kattava, koska sillä voidaan saavuttaa lähes kaikki suomalaiset jokaisena vuodenpäivänä. Radio on mukana töissä, kotona tai työmatkalla, joten se koetaan henkilökohtaisena ja läheisenä. Oikea radiokanava kun valitaan, voidaan tavoittaa monenlaisia kohderyhmiä. Radio on nopea, koska yhdelle radioasemalle mainoksen voi saada muutamassa tunnissa jo kuuluvaksi. Tehokeinona radiossa käytetään puhetta, musiikkia ja erilaisia äänitehosteita. Televisiomainoksiin verrattuna radiomainonta on nopeampaa ja halvempaa. (Isohookana 2007, 152; Bergström ym , 192.) Kuulijoiden kannalta radion etuja on se, että se on siirrettävissä, ajantasainen, ilmainen ja viihdyttävä media. (Onkvisit&Shaw 1993, 708). Vuonna 2006 VR palkittiin radiomainoskilpailu Kaiussa. VR palkittiin sarjassa matkailu ja liikenne. Kaiku-kilpailun järjestää RAB Finland Oy ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto (MTL). Kilpailun tavoitteena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa ja arvostusta sekä kohottaa tekijöiden ammattitaitoa. (RAB Finland & Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto 2006; RAB Finland 2009.) Itse en ole koskaan kuullut VR:n mainosta radiosta. Minun mielestäni olisi hyvä, jos VR mainostaisi junassa matkan aikana eri tuotteita. Esimerkkejä voisi olla talven JunaSki-matkat ja kesän Lomapassi-lippu. Tutkimuksen haastateltavista eräs kertoi, että Lahdessa VR mainosti radiossa oikorataa Lahdesta Helsinkiin silloin, kun se valmistui. Mainos oli suunnattu työmatkustajille. VR käytti tässä mainoksessa radiomainonnan vahvuuksista paikallisuutta ja kattavuutta. Mainostamalla radiokanavilla, jotka kuuluvat Lahdessa, tavoiteltiin paikallisia ihmisiä ja kattavuudella tavoiteltiin suurta joukkoa työssä käyviä ihmisiä.

22 Elokuvamainonta Vähän käytetty mainosmuoto on elokuvamainonta. Elokuvateatterissa suurin osa kävijöistä on yli 15-vuotiaita. Suomessa elokuvasaleja on noin 325 ja 31:n kaupungin 90:ssä teatterissa esitetään mainoksia. Mainoksia saa esittää elokuvateatterissa korkeintaan 10 minuuttia näytöstä kohden. Mainoksen kustannuksia syntyy mainosfilmin valmistuksesta ja esityshinnasta, esityskopioiden valmistuksesta ja määrästä sekä tarkastusmaksun ja korttien määrästä. Esityshintaan vaikuttavat mainoksen pituus ja myytyjen lippujen määrä. (Lahtinen, 2000, 231.) Elokuvamainonnan vahvuuksia on paikallisuus, intensiivisyys, hyvä muistiarvo ja yhteisöllinen kokemus. Jos kohderyhmänä ovat paikalliset ihmiset, heidät on melko hyvä tavoittaa elokuvamainonnalla. Pimeä sali, suuri valkokangas, vahva visuaalisuus ja tehokas äänentoisto tekevät elokuvamainoksesta intensiivisen. Useimmat käyvät elokuvissa kavereiden tai muiden ihmisten kanssa, jolloin se on yhteisöllinen kokemus. Vahvuutena on myös tarkka keskittyminen ja häiriötekijöiden puuttuminen salista. Elokuvamainonnan heikkouksia on pieni peitto, kausiluonteisuus ja nopeus. Pieni peitto selittyy sillä, että vain elokuvaa katsomaan tulleet ihmiset näkevät mainoksen ja heitä voi olla vähän. Kesällä kävijöitä on vähemmän, muina vuodenaikoina enemmän. Elokuvissa mainokset esitetään ensin, joten mainokset menevät nopeasti ohi, eikä niitä voida toistaa. (Isohookana 2007, ) Brand Manager Inari Rummukainen sanoo, että VR:llä ei ole käytössä elokuvamainontaa. Hän myöskin toteaa, että joskus on mietitty elokuvamainontaa, mutta budjetin vähäisyydestä tai muista syistä se on jäänyt tekemättä. Kun on valittu medioita mainontaan, tärkeintä on ollut miettiä, millä medialla tavoitetaan kohderyhmä parhaiten. Valtakunnallisissa kampanjoissa televisiomainonta on ollut päämedia. (Rummukainen 2009.)

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä Erja Koivula Asiakkaan kokema palvelun laatu Imago Odotettu laatu Koettu kokonaislaatu Koettu laatu Markkinointiviestintä Myynti Imago Suullinen viestintä Suhdetoiminta

Lisätiedot

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä Kouvolan rautatieseminaari 13.12.2011 Ari Vanhanen Matkustajaliikenne VR-Yhtymä Oy VR on kehittynyt yhtä matkaa Suomen kanssa 1857: Asetus Suomen ensimmäisen

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Kotiin jaettu mainos herättää huomioita. 2. Suoramainonnan kohdistaminen. 3. Suomen Suoramainonta SSM

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Kotiin jaettu mainos herättää huomioita. 2. Suoramainonnan kohdistaminen. 3. Suomen Suoramainonta SSM SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotiin jaettu mainos herättää huomioita 2. Suoramainonnan kohdistaminen 3. Suomen Suoramainonta SSM 4. SSM avaimet käteen valmissuora 5. Valmissuoran tilaaminen 6. Suoramainonnan tehon

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla RESEARCH & ANALYSIS OF MEDIA (RAM) Yli 1 000 asiakasta TV, radio, online ja printtimediat Uniikki 70 miljoonaa haastattelua Puoli miljoonaa

Lisätiedot

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6. Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.2015 1 4 June 2015 Kaupallinen sisältöyhteistyö Natiivimainonta?

Lisätiedot

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat 24.10.2017 Hämeenlinna Virve Obolgogiani Mimino Oy Tehoa markkinointiin Miten asiakas saa tiedon tuotteesta? markkinointi Miten näihin voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

MEDIATIEDOT YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti

MEDIATIEDOT YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA Pohjalainen Yrittäjä -lehti tavoittaa Etelä- ja Rannikko-Pohjanmaalla yli 20 000 yrittäjää, yritystä ja päättäjää. Lehti

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana. Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm

Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana. Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm Postiluukku on mieluinen i media Suoramainonnalla puhuttelet henkilökohtaisesti ja erotut joukosta aktivoit it asiakkaasi

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Sanoma News Kesäedut 10.6.-11.8.2013

Sanoma News Kesäedut 10.6.-11.8.2013 Sanoma News Kesäedut 10.6.-11.8.2013 Ilta-Sanomat, Taloussanomat & ITviikko ILTA-SANOMIEN KESÄEDUT 10.6. -11.8.2013 4+1 Osta neljä, saat viidennen ilmoituksen veloituksetta. IS Sunnuntai, TV-lehti, Teemalehdet,

Lisätiedot

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007 Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Sisältö Tunnuslukuja Liiketoiminta Premedia Tv-sisällöntuotanto Suoramarkkinointi Kustannustoiminta Missio, visio, strategiset

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri Mainosbarometri lokakuu 017 Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna 018 017 016 015 014 013 01 011 010 009 008 53 4-4 -9-15 -16 33 19-41 36 16 Mainosbarometri tehdään

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Ajankohtaista Toukokuussa mainonnan määrä laski 9,1 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 10,8 %. Verkkomainonnassa on edelleen pientä

Lisätiedot

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Murros muuttaa maailman Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille MEDIA- KORTTI Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille Lähde mukaan viemään oma viestisi heille, jotka sitä etsivät ja tarvitsevat. Kauttamme tavoitat alueesta kiinnostuneet

Lisätiedot

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS 2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS Matkailijat ympäri maailman etsivät tietoa TripAdvisorista TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto 1, ja se sisältää yli 320 miljoonaa arvostelua

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Tuotetieto- ja markkinointikanaviin suhtautuminen

Tuotetieto- ja markkinointikanaviin suhtautuminen LIITE () 2..07 Kanavapreferenssien jakaumakuvat ja esimerkkejä kuluttajien omin sanoin esittämistä perusteluista eri kanavien mieluisuudelle ja epämieluisuudelle Liite. Kuvat mainoskanavien mieluisuudesta

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi

KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi 2 3 MILLAISTA ON MARKKINOINTI- VIESTINTÄ DIGIMEDIOISSA? DIGIMEDIAN OMINAISUUKSIA KOHDENNETTAVUUS MITATTAVUUS LINKITETTÄVYYS

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Aikakauslehdet tuovat tehoa mainontaan

Aikakauslehdet tuovat tehoa mainontaan Aikakauslehdet tuovat tehoa mainontaan Aikakausmedian tehocaset Mainonnan teho todennettu tutkimuksella! Tutkimusyhteistyössä tripod research oy M3 Research Oy:n korkealuokkainen tutkimuspaneeli Kuusi

Lisätiedot

FUN TAMPERE MEDIATIEDOT 2018

FUN TAMPERE MEDIATIEDOT 2018 FUN TAMPERE MEDIATIEDOT 2018 Miksi RADIO? Radiomainonnalla saa paljon hyviä kontakteja edullisesti Radio ohjaa kuluttajat nopeasti nettisivuille tai suoraan verkkokauppaan Radiomainonta kestää kontaktihinnaltaan

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia, henkilöhaastatteluja, otteluraportteja ja -ennakoita, kolumneja sekä kuvakoosteita.

Verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia, henkilöhaastatteluja, otteluraportteja ja -ennakoita, kolumneja sekä kuvakoosteita. JATKOAIKA.COM Jatkoaika.com on vuonna 2001 perustettu jääkiekkoon keskittyvä verkkolehti. Jatkoaika on noussut yhdeksi Suomen luetuimmista verkkolehdistä. Sivuston julkaisijana toimii voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2012 MESSUKESKUKSESSA 2.-4.11.2012

LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2012 MESSUKESKUKSESSA 2.-4.11.2012 LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2012 MESSUKESKUKSESSA 2.-4.11.2012 LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2011 TYYTYVÄISIÄ NÄYTTEILLEASETTAJIA, KUMPPANEITA JA KÄVIJÖITÄ Edellisvuoden tapaan Lätkä&Säbä-Expossa 2011 viihdyttiin pitkään (3,9 h)

Lisätiedot

Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä. Virpi Salmi

Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä. Virpi Salmi Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä Virpi Salmi 11.5.2017 AHJO COMMUNICATIONS Itsenäinen, 20 hengen viestintätoimisto omistaja Sari-Liia Tonttila Weber Shandwickin kumppani vuodesta 1992

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Ajankohtaista Syyskuussa mainonnan määrä laski 4,8 % viime vuoteen verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 9,2 %. Sähköisissä mediossa kehitys oli syyskuussa positiivista

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja -

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja - Lisää asiakkaita - Näin ohjaat kävijävirtoja - Theodor Arhio Sisältöjohtaja, TBWA\Helsinki Pari sanaa dinosauruksista MUUTOS. (on hyväksi jos sen hyödyntää) Tietokoneet Sisällön organisointi Uutiset

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011 Mediamainonnan muutosmittari Tiedote 1/2011 18.2.2011 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Uusi mainosvuosi 2011 on jo hyvässä vauhdissa ja vuoden ensimmäiset mainospanostustiedot raportoidaan viikolla 8.

Lisätiedot