PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI"

Transkriptio

1 1 PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI VUODEN 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Seudullinen maankäyttö Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyhteistyön valmiuksista Seudun yhteisistä maapoliittisista periaatteista ja suosituksista sopiminen Yleiskaavayhteistyö Kansallisten MAL -aiesopimusten seuranta ja edunvalvonta a) Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyhteistyön valmiuksista Porin kaupunkiseudun alueelle tehdään kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyhteistyön tarve- ja toteutustapaselvitys. Vastuutaho: Karhukuntaneuvosto ja toimikunta Tilanne: Matti Lankiniemi valmistelee asiaa. b) Seudun yhteisistä maapoliittisista periaatteista ja suosituksista sopiminen Porin kaupunkiseudun alueella sovitaan seudun yhteisistä maapoliittisista periaatteista ja suosituksista, joihin kuuluvat mm. maanhankintaan, tontinluovutusehtoihin ja energiatehokkuuteen liittyvät yhteiset pelisäännöt. Samalla sovitaan maankäytön suunnitteluun liittyvän yhteistyön toteuttamisesta. Vastuutaho: KARMA

2 2 Tilanne: Järjestetään työseminaari kevään 2011 aikana. Valmistellaan seminaaria keräämällä kuntien maapoliittiset periaatteet (osto/myynti hintataso, miten kaavat tehdään, miten sopimuksia tehdään jne.). Hyödynnetään Nauhakaupunki-materiaaleja. c) Yleiskaavayhteistyö Osa Porin kaupunkiseudun kunnista on mukana yhteisessä yleiskaavoituskilpailutuksessa, jonka tavoitteena on valita sama konsultti tekemään kaupunkiseutuun kuuluvien kuntien yleiskaavoitusta sekä siihen liittyviä selvityksiä. Kilpailutus toimii pilottina, jonka kokemuksia levitetään laajemmalle. Samalla haetaan yhteistyölle uusia muotoja ja ulkopuolista rahoitusta. Vastuutaho: Kaavoittajat Rahoitus: Haetaan ulkopuolista projektirahoitusta kuntarahoituksen/työpanoksen lisäksi Tilanne: Hankintayhteistyö on käynnistynyt. Osa toiminnasta sisällytetään kohdassa 2b olevan hankkeen toiminnaksi. d) Kansallisten MAL -aiesopimusten seuranta ja edunvalvonta Muutamat suomalaiset kaupunkiseudut (mm. Turku, Tampere) valmistelevat valtion kanssa maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia aiesopimuksia. Näissä aiesopimuksissa sekä kunnat että valtio ovat sitoutuneet mm. asunto- ja tonttitarjonnasta sekä tehneet yhteisiä liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Porin kaupunkiseutu seuraa kansallisten MAL-aiesopimusten tilannetta. Vastuutaho: KARMA, Karhukuntatoimikunta ja -neuvosto Tilanne: Valmistelua seurataan

3 3 2. Oleminen: Asuminen, paikat, identiteetti Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Seudun yhteisen asuntopoliittisen strategian laadinta, sis. mm: - Porin seudun energiatehokkaan aluerakentamisen mallin luominen - Asuntopoliittinen investointiohjelma, uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen. - Erityisryhmien palveluasumisen strategia - Hissiprojekti a) Porin seudun asuntopoliittisen strategian laadinta Porin kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen asuntopoliittinen strategia, jolla on tiivis yhteys kuntakohtaisiin asuntostrategioihin. Asuntopoliittinen strategia sisältää sekä seudun yhteisen asuntopoliittisen investointiohjelman että erityisryhmien palveluasumisen strategian. Vastuutaho: Asuntovirkamiestyöryhmä, Karhukuntien sosiaali- ja terveyspalvelut Tilanne: Strategian valmistelu käynnistetään asuntovirkamiestyöryhmän puitteissa, sosiaali- ja terveystoimen työryhmä mukaan vuoden 2011 aikana b) Porin seudun energiatehokkaan aluerakentamisen mallin luominen uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen Hankkeen tavoitteena on tuottaa energiatehokkuutta tukevaa tietoa ja osaamista asuinalueiden ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen energianeuvonnan ja pilotointien keinoin. Vastuutaho: Prizztech Oy

4 4 Rahoitus: Haetaan ulkopuolista projektirahoitusta kuntarahoituksen/työpanoksen lisäksi Tilanne: Hankehakemus on jätetty Varsinais-Suomen ELY:lle c) Hissiprojekti Hankkeen tavoitteena on jatkaa asuinrakennusten hissirakentamisen tukemista Porin seudulla. Vastuutaho: Porin seudun kunnat Rahoitus: Haetaan ulkopuolista projektirahoitusta kuntarahoituksen/työpanoksen lisäksi Tilanne: Hankkeelle haetaan mahdollista markkinointirahoitusta.

5 5 3. Tuottaminen: Työ, koulutus, elinkeinoelämä Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Seudullinen julkisia palveluita tukevien logistiikkapalveluiden yhteistyö - Elinkeinotoimijoiden, kaavoittajien ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen Yhdyskuntarakenteeseen sidottu palvelurakennetarkastelu ja tyypittely - Lounaisrannikon kehittämisvyöhykkeen nostaminen kansalliseksi energiarannikoksi - Yritysten ja julkisten toimijoiden yhteisten foorumeiden tuottaminen - Olkiluoto 4:n toteuttamisen edunvalvonta - Uusien kumppanuusmallien rakentaminen palvelutuotantoon (innovatiiviset hankinnat) a) Seudullinen julkisia palveluita tukevien logistiikkapalveluiden yhteistyö Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella tehdään kuntien julkisia palveluita tukevien logistiikkapalveluiden yhteistyötä, jonka tuloksena nähdään logistiikkapalveluiden tämänhetkinen tilanne, kehittämistarpeet ja mahdolliset uudet toimintamallit. Vastuutaho: Karhukunnat Tilanne: Timo Widbom tulee esittelemään hanketta Karmaan alkuvuodesta 2011 b) Elinkeinotoimijoiden, kaavoittajien ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen Porin seudun elinkeinotoimijoiden POSEK Oy:n ja Prizztech Oy:n, kaavoittajien ja yritysten välinen yhteistyö systematisoidaan siten, että tieto yritysten tarpeista, kuntien tarjonnasta ja kehittämistoiminnan mukanaan tuomista mahdollisuuksista kulkee entistä paremmin eri organisaatioiden välillä. Tiedonkulku varmistetaan seutumarkkinoinnin ja kuntien kesken. Vastuutahot: POSEK Oy, Prizztech Oy, kunnat

6 6 Tilanne: Porin seutu on valittu Koheesio- ja kilpailukykyohjelman MAL verkoston kansalliseksi pilottialueeksi MAL verkostojen ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen kehittämiseen. c) Yritysten ja julkisten toimijoiden yhteisten foorumeiden tuottaminen Porin seudun elinkeinotoimijat ja kunnat järjestävät yrityksille erilaisia yhteisiä foorumeita, joiden avulla edistetään eri toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä, sekä tuodaan ajankohtaisia asioita, ajatuksia ja toimintamalleja yritysten tietoon. Vastuutahot: POSEK Oy, Prizztech Oy, kunnat Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisillä projektirahoituksilla Tilanne: Posek ja Prizztech järjestävät useita tilaisuuksia v aikana. d) Uusien kumppanuusmallien rakentaminen palvelutuotantoon Porin seudulla haetaan uusia kumppanuusmalleja palvelutuotantoon yhteistytössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä SITRAn kanssa. Vastuutahot: Kunnat Rahoitus: Toteutetaan käytettävissä olevan projektirahoituksen sekä työpanoksen puitteissa Tilanne: Toiminta käynnistetään Timo Aron vetämän hyvinvoinnin kehittämisresusrssien kokoamishankkeen kautta.

7 7 e) Yhdyskuntarakenteeseen sidottu palvelurakennetarkastelu ja tyypittely Porin kaupunkiseudulla tehdään yhdyskuntarakenteeseen sidottu palvelurakennetarkastelu, joka ottaa kantaa seudun palvelutarjonnan kehittämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Tarkastelu luo pohjaa tulevaisuuden suunnittelulle ja ennakoinnille sekä antaa kokonaiskuvan Porin kaupunkiseudun palvelurakenteesta. Vastuutaho: Karhukuntatoimikunta, Karhukuntaneuvosto Tilanne: Porin paikkatietoaineiston käsittely käynnistyy Benchmarkataan myös valtakunnallisen KARA-ryhmän toimintaa. f) Lounaisrannikon kehittämisvyöhykkeen nostaminen kansalliseksi energiarannikoksi Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin seutujen muodostama Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke muodostaa valtakunnallisesti tärkeän kehittämiskeskittymän, jossa korostuvat energiaan liittyvät hankkeet ja toiminta. Kansallisen energiarannikko teeman avulla alueen tunnettuutta ja tärkeyttä tuodaan esille eri toimijoille. Vastuutaho: LOURA, Karhukuntatoimikunta ja -neuvosto Tilanne: LOURA hanke hyväksytty g) Olkiluoto 4:n toteuttamisen edunvalvonta

8 8 Olkiluoto 4:n toteutuminen on erittäin merkityksellinen hanke sekä koko Satakunnalle että myös Porin kaupunkiseudulle. Edunvalvonnalla tuetaan hankkeen toteutumista. Vastuutaho: Karhukuntatoimikunta ja -neuvosto Tilanne: Pasi Pitkänen aloitti Posek Oy:n Olkiluoto-yhteyspäällikkönä 4. Liike: Julkinen liikenne ja infrastruktuuri Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta - Seudun kuntien joukkoliikenteen - VT 8 Turku-Pori yhteysvälihanke palvelutasomäärittely - Seudullisen lupaviranomaisen toiminnan käynnistäminen työmatkapedelöintialueelle - Liikenneturvallisuusyhteistyö erityisesti kevyen liikenteen osalta Työmatkajoukkoliikenteen vuorotarjonnan kehittäminen erityisesti pikavuoroina ja työsuhdematkalippujen markkinointi - VT 8 Pori-Söörmarkku - VT 2:n kehittäminen - Junayhteydet Pori-Helsinki, Mäntyluoto-Kokemäki - Satamayhteydet: väylähankkeet, maakuljetusreitit - Lentoliikenteen vuorotarjonta: Pori-Helsinki

9 9 a) Seudun kuntien joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. Tavoitteena on joukkoliikenteen käytön lisääminen ja peruspalveluiden turvaaminen. Vastuutaho: Jouni Kärki, KARMA Tilanne: Määrittely käynnistyy 2011 alusta b) Seudullisen lupaviranomaisen toiminnan käynnistäminen työmatkapendelöintialueelle Seudullisen lupaviranomaistoiminnan käynnistäminen mahdollistaa toiminnassa mukana olevien kuntien mahdollisuuden itse määritellä alueensa joukkoliikenteen palvelutason sekä liikenteen järjestämistavat. Vastuutaho: Jouni Kärki, KARMA Rahoitus: Kuntarahoitus Tilanne: Kokemäen päätöstä odotetaan. c) Liikenneturvallisuusyhteistyö erityisesti kevyen liikenteen osalta Liikenneturvallisuuden toteutuminen vaatii valitusta ja valvontaa sekä turvallisuutta helpottavia teknisiä ratkaisuja. Liikenneturvallisuutta kehitetään seudullisilla kampanjoilla, valistuksella ja tiedottamisella sekä kevyen liikenteen infrastruktuuria kehittämällä erityisesti kuntakeskustojen välille. Vastuutaho: Karhukunnat

10 10 Tilanne: Yhteistyö kohdan 4b) kanssa d) Työmatkajoukkoliikenteen vuorotarjonnan kehittäminen erityisesti pikavuoroina ja työsuhdematkalippujen markkinointi Joukkoliikenteen suurin kasvupotentiaali on työmatkajoukkoliikenteen kehittämisessä. Työmatkajoukkoliikennettä kehitetään erityisesti pikavuoroliikenteen avulla sekä markkinoimalla työsuhdematkalippuja. Vastuutaho: Karhukunnat Tilanne: Toiminta käynnistyy seudullisen lupaviranomaisen puitteissa. e) Edunvalvonta - VT 8 Turku-Pori yhteysvälihanke - VT 8 Pori-Söörmarkku - VT 2:n kehittäminen - Junayhteydet Pori-Helsinki, Mäntyluoto-Kokemäki - Satamayhteydet: väylähankkeet, maakuljetusreitit - Lentoliikenteen vuorotarjonnan turvaaminen Pori-Helsinki

11 11 Porin seudun kunnat ja muut toimijat toimivat aktiivisesti edellä mainittujen infrastruktuurihankkeiden eteenpäin viemiseksi ja edistävät omalta osaltaan hankkeiden toteutumista. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeita valmistelevien työryhmien, toimijoiden ja virkamiesten informoimiseen. Vastuutaho: Karhukuntatoimikunta ja neuvosto, POSEK, edunvalvontafoorumi Tilanne: 5. Latautuminen: Vapaa-aika, liikunta, kulttuuri Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta - Kakkosasumisen hyödyntäminen - Seudullisesti merkittävien liikuntapaikkojen ja reittien ylläpito, yhteiskäytön lisääminen, yhteismarkkinointi ja kehittäminen - Liikuntapaikkainvestointien seudullinen tarkastelumalli - Tapahtumien taustatyö ja uudet yhteistyömallit a) Kakkosasumisen hyödyntäminen Porin seudun alueella on paljon eri tyyppistä kakkosasumista. Selvityksen avulla saadaan kuva kakkosasumisen tämänhetkisestä tilanteesta sekä kehittämistarpeista ja markkinointipotentiaalista.

12 12 Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisellä projektirahoituksella Tilanne: Mahdollinen opinnäytetyö b) Seudullisesti merkittävien liikuntapaikkojen ja reittien ylläpito, yhteiskäytön lisääminen, yhteismarkkinointi ja kehittäminen Seudullisesti merkittävät liikuntapaikat ja reitit tehdään alueen asukkaille tutuiksi, jotta kuntarajat ylittävä käyttö lisääntyisi. Liikuntapaikoista ja mahdollisuuksista tiedottaminen lisää paikkojen ja reittien käyttöä. Vetovoimaisimpia paikkoja markkinoidaan sekä koko seudulle että seudun ulkopuolelle. Pyörätieprojekti: Pyöräteiden seudullinen kehittäminen ja markkinointi liittyen liikenneturvallisuuden kehittämiseen ja reittien markkinointiin. Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisellä projektirahoituksella Tilanne: Pyöräilyteemaan liittyvien toimijoiden ja hankkeiden kokoaminen käynnissä. c) Tapahtumien taustatyö ja uudet yhteistyömallit Tapahtumajärjestäjille tarjottavien puitteiden kehittäminen: tapahtumajärjestäjien verkottuminen ja koulutus, tapahtumajärjestäjille suunnatut tilaisuudet, uusien yhteistyömuotojen hakeminen, tapahtumien yhteismarkkinointi. Vastuutaho: Karhukunnat, POSEK, MAISA Rahoitus: Toteutetaan sekä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa että erillisellä projektirahoituksella

13 13 Tilanne: Maisa Oy valmistelee asiaa. d) Liikuntapaikkainvestointien seudullinen tarkastelumalli Liikuntapaikkainvestointien seudullisen tarkastelumallin avulla luodaan seudulle yhtenäinen käytäntö investointien suunnitteluun ja edunvalvontaan, ajoitukseen ja työnjakoon, seurantaan sekä tiedotukseen ja markkinointiin. Vastuutaho: Karhukunnat Tilanne: Liikunta- ja nuorisotoimen virkamiestyöryhmä valmistelee asiaa

PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys

PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys 2 PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys 1. HANKKEEN VAIHEET Porin seudun

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Helin Marjo 22.5.2014 Page 1 Selvitystyön sisältö Elinkeinopoliittinen toimintaympäristö Kyselytutkimus ja haastattelut

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010)

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Hankkeen diaarinumero: 3034/505/2007 Loppuraportti 28.2.2010 Projektipäällikkö Sanna

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 Sisällys Porin Seudun kestävän kehityksen indikaattorit... 4 Ympäristötietoisuus & ympäristökasvatus... 9 Yhdyskuntarakenne & asuminen... 11 Jätteet

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot