LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Karlsson Mikael Wahlroos Kim Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Björkman-Nystén Nina Kullberg Bengt Heijnsbroek-Wirén Mia Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Bäcklund Lars Hydén Pia Hellner Hans Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Björkell Jan-Eric Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Grönberg Merja Lindfors Bo Lohenoja Pertti Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Rinne Jens Erämaja Elias Kokko Ismo Antas Camilla Karvonen Juha Heikkilä Pekka Väkevä Antti Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Fellman Atte Länsipuro Janne Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Pekkola Mirja Vilamaa Asko Lindell Armi Vuokko Marjo Weckström Marjatta Stoor Hans Lönnfors Kristina Hovi Karolina Wilenius Yvonne Ekström Veikko Kopiloff Pauli Keckman Kirsti Lobbaksen vara Almin vara Vainion vara Erikssonin vara Kauppisen vara Viljasen vara Peren vara MUUT Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten perusturvajohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Lindroos Markus vt tekninen johtaja Naukkarinen Anneli vs. kaupunginarkkitehti klo POISSA Lobbas Mats puheenjohtaja Alm Agneta Vainio Nils Eriksson Sari Kauppinen Eeva Viljanen Vesa Pere Nina Nieminen Risto kehittämisjohtaja

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Kari Hagfors KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa maaliskuuta TARKASTUS Pia Hydén Juha Karvonen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 16. maaliskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava Mickelspiltom vesiosuuskunnan toiminta-alue Drombom-Embom-Garpom vesiosuuskunnan toiminta-alue Loviisa mukaan selvittämään vapaan sivistystyön tulevia rakenteita itäisella Uudellamaalla, valtuustoaloite Seudullinen kehittämisyhtiö Selvitys eduista ja haitoista Loviisan lukioiden toteuttamisessa kuntayhtymämallin pohjalta, valtuustoaloite 31 Loviisan kaupungille laadittava pidemmän aikavälin investointisuunnitelma sisältäen hankkeiden alustavan rahoitussuunnitelman, valtuustoaloite Loviisan valmius ottaa vastaan pakolaisia, valtuustoaloite Kaupungin työntekijän uudelleenkouluttaminen tai uuteen toimeen sijoittaminen asuntosihteeriksi Loviisaan, valtuustoaloite Kokouksen päättäminen 99

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 23 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään samalla tiedoksi että työjärjestyksen 23 mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan lupaus tuo da edellä mainittu luettelo huhtikuun valtuustoon.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat KV 24 Valittiin valtuutetut Pia Hydén ja Juha Karvonen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava 1115/ /2010 TL 163 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh OAS:n hyväksyminen Vireilletulo: KH , 239 Kaavarunkovaihtoehtojen nähtäville aset taminen: TL Asema kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen: TL Asemakaa valuonnos nähtävillä: Asemakaavaehdotus nähtä villä: Yleisötilaisuus Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa sekä 9 muistutusta. Kaavaehdotusta on tarkistettu saadun palautteen jälkeen. Uudenmaan Ely-keskuksessa pidetyn työpalaverin jälkeen luonto selvityksiä on täydennetty. Niiden kaavalliset vaikutukset kohdistuvat nyt käsittelyssä olevan kaa va-alueen pohjoispuolelle. Asemakaava-alue on laaja, kokonaispinta-alal taan n. 160 ha. Eriksson Ark kitehdit Oy laatimaa kaavaehdotusta täytyy tar kentaa, minkä takia Harmaa kallion muun alueen asemakaava käsitellään vuoden 2011 alkupuolella. Nyt käsittelyssä on eteläisin, Solvikintien läheisyydessä sijaitseva alue, kooltaan n. 42 ha. Sille sijoittuu erillispientalojen korttelialueita (AO), asuin pientalo jen korttelialueita (AP), joille voi rakentaa rivitaloja, kytketty jä pientaloja ja erillisiä pientaloja, lähipalvelurakennusten korttelialue (PL), jolle voi sijoit taa julkisia ja yksityisiä lähialuetta palvelevia toimintoja, sekä katu- ja lähivirkistysalueita. Valkontien varrella on suojaviheralueita (EV). Eteläosassa sijaitsee avoimena säilytettävä pelto (MA-1). Kaavassa on va rauduttu tarvit taessa pumppaamon rakentamiseen (ET). Todennäköisesti viemäröinti liite tään kuitenkin peltoalueelle rakennettavaan, Pernajan kau punginosasta tule vaan siirtoviemäriin. Rakennukset voivat olla kaksikerrok sisia. Erillispientalojen tonttien raken nusoikeus on 250 k-m2 ja AP kortte leiden e=0,20-0,40. Kaavassa osoite tun rakennusoikeuden lisäksi saa asuin rakennusta kohti rakentaa 80 k-m2 ta lousrakennuksia.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto AP-tonteilla raken nukset tulee rakentaa kiinni kadun puo leiseen rakennusalan rajaan, mutta muuten rakennusten sijoittelua tonteille ei ole rajoitettu. Kaavaan liittyy ra kennustapaohje, jolla määritetään tarkem min rakentamista. Lähivirkistysalueet ovat taajamametsiä tai alueita, joilla lepakoiden kulku reitit tulee huomioida. Liite 92 Asemakaavakartta merkintöineen Asemakaavan selostus Rakennustapaohjeet Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen, puh Käsittely: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Tekninen lautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus käsit telee Harmaakallion, kaupunginosan 8, kortteleiden 29-39, katu,- lähivirkis tys- ja suojaviheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavaehdo tuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäsen Turunen esitti, että alueen rakennuksissa sallittaisiin kuivakäymälän mahdollisuus. Jäsen Bergholm kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ääntä; Kokko, Skogster, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Fellman, Gren, Heikkinen ja Nybondas, Turusen esitys (EI) 3 ääntä; Bergholm, Viljanen ja Turunen. Jäsen Heikkinen esitti eteläisimmän tontin poistoa, johtuen pumppaamon sijoituspaikasta. Jäsen Fellman kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ään tä; Kokko, Skogster, Bergholm, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Gren, Vil janen ja Nybondas, Heikkisen esitys (EI) 3 ääntä; Fellman, Heik kinen ja Turunen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Tekninen lauta kunta päätti, että pumppaamon naaamiointia ja hajuhaittojen minimointia koskeva määräys lisätään asemakaavamääräyksiin. Lautakunta päätti hyväk syä asemakaavakarttaan tehdyt liittymäkieltoja koskevat muu tokset ja ra kennustapaohjeet. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 24 Valmistelija: vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen Harmaakallion alueen ensimmäinen asemakaava on valmisteltu alueen ete läosaan, Solvikintien ympä ristöön. Asemakaavassa on 14 erillispientalojen tonttia (AO), joiden raken nusoikeus on 250 krs-m 2. Lisäksi on useita asuin pientalojen korttelialueita (AP), joille on mahdollista rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai eril lisiä pientaloja. Tontteja voidaan lohkoa tarpeen ja kysynnän mukaan. Alu een länsiosassa on varattu kortteli lähipalvelurakennukselle (PL), jolle voi sijoittua joko julkisia tai yksityisiä palveluja. Asemakaavaan on tehty teknisen lautakunnan päättämät täydennykset. Kaa vaehdotukseen on tehty teknisluontoinen muutos lautakunnan käsittelyn jäl keen: Aamuruskonkadun katualue on levennetty kahdeksasta metristä kym meneen metriin. Muutos ei ole olennainen eikä kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Liite no 8. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Har maakallion, kaupunginosa 8, kortteleiden 29-39, katulähivir kistys- ja suo javiheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavan. Keskustelun jälkeen asia palautettiin esittelijän esityksestä yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. KH 57 Valmistelija: vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen Kaupunginhallituksella ei ollut huomautettavaa itse asemakaavakarttaan ja -määräyksiin. Rakennustapaohjeet on käyty läpi yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Nii hin on tehty tarkennuksia ja selvennyksiä kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun perusteella. Rakennustapaohjeet vahvistuvat yhdessä asema kaavan kanssa ja ovat siten si tovia. Täten ne helpottavat asemakaavan tul kintaa ja rakennuslupien käsittelyä.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liite no 21 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Har maakallion, kaupunginosa 8, kortteleiden 29-39, katu-, lähivir kistys- ja suo javiheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavan. Muutosesitys 1: Petra Paakkanen esitti Bengt Kullbergin kannattamana, että rakennustapa ohjeiden sivul la 11 ja 13 kort teleita ja kortteleita koskevat koh dat yhdistetään molemmilla sivuilla siten, että kaikissa kyseisissä kortteleis sa on mahdolli suus rakentaa käyttäen kaikkia niitä väri, kattomateriaali ja muita ratkaisuja joita kohdissa on mainittu. Suoritetussa äänestyksessä poh jaehdotus voitti äänin 5-4 kau punginjohtajan esityksen ollessa Jaa ja vasta esityksen Ei. Tekninen korjaus 1: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos rakennustapaoh jeiden sivun 13 kolmanteen kappaleeseen, jonka ensimmäinen lause muute taan muotoon Rakennusten ulkoverhous on maalattava käyttäen alla ilmoi tettuja Tikkurila Symphony 2436-värikartan tai sitä vastaavia väre jä." Tekninen korjaus 2: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos kaavaselostuksen sivuille 6 ja 7, joista pois tetaan Entistä Loviisaa koskevat kohdat. Muilta osin ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 25 Liite no 14. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Har maakallion, kau pun gin osa 8, kort te lei den 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suo ja viher alueiden sekä pelto alu een en sim mäisen asemakaavan.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen korjaus 1: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos ruotsinkielisten rakennustapa ohjeiden sivulle 13, jossa Dickursby maalimerkki muutetaan muotoon Tik kurilla. Tekninen korjaus 2: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos rakennustapaoh jeiden sivulle 10, jonka toisessa kappaleessa korvataan sana "korkeintaan" sanalla "pää sääntöisesti". Tekninen korjaus 3: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos pohjakartan hy väksymistä kos kevaan vasemmassa alakulmassa olevaan ruutuun, jossa tek nisen lautakun nan kohdalla päivämääräksi muutetaan " , 163". Tekninen korjaus 4: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos kaavaselostuksen sivulle 9, jonka kaikki maininnat Itä-Uudenmaan maakuntaliitosta korva taan Uuden maan maakuntaliitolla. Tekninen korjaus 5: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos kaavaselostuksen sivulle 2, jonka kohdan 1.5 luettelon kohdan 12 loppuun lisätään "Loviisan kaupun gin kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto, " Muutosesitys 1: Valtuutettu Janne Länsipuro esitti valtuutettu Timo Noroviitan kannattama na, että raken nustapaohjeiden sivun 9 kolmannen kappa leen lop puun lisätään lause "Suoran sähkö lämmityksen ei tule olla pää asiallinen lämmitysmuoto". Suo ritetussa äänes tyksessä pohja ehdo tus voitti äänin 50-9 kaupunginhallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Muutosesitys 2: Valtuutettu Petra Paakkanen esitti valtuutettu Bengt Kullbergin kannattama na, että raken nustapaohjei den sivulla 11 ja 13 kortteleita ja kortteleita kos kevat kohdat yhdistetään molemmilla sivuilla siten, että kaikissa kyseisissä kortteleissa on mahdollisuus rakentaa käyttäen kaikkia niitä väri, kattomate riaali ja mui ta ratkaisuja joita kohdissa on mainittu. Suoritetussa äänestyk sessä vastaeh dotus voitti äänin 25-34

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityk sen olles sa Jaa ja vasta esityksen Ei. Muutosesitys 3: Valtuutettu Nykänen esitti valtuutettu Atte Fellmanin kannattamana, että pumppausasema tulee kaavassa siirtää vähintään 70 metrin päähän lähim mästä asutuksesta. Ehdotuksesta ei äänestetty, koska kaavaa ei kyseisessä muodossa olisi ollut mahdollista laillisesti hyväksyä, vaan koko pohjaehdo tus olisi tullut palaut taa uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös muilta osin ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Mickelspiltom vesiosuuskunnan toiminta-alue 887/ /2010 TL 136 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Mickelspiltom vesiosuuskunta on jättänyt kunnalle vesihuollon (jätevesi) toiminta-alue esityksen. Kaupunki tekee päätökset vesiosuuskuntien toimin ta alueista joko vesi osuuskuntien esityksestä tai kunnan esityksestä kuultu aan ensin osuuskun taa. Ennen toiminta-aluepäätöksen tekemistä on pyydettävä myös lausunto val vontaviranomaisilta sekä varattava kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ti laisuus tulla kuulluksi. Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää ve sihuoltoa alueellaan yh dyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi (VHL 5 ). Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan nuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 ). Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistö jen liittäminen vesihuol tolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu tuksen taikka vesihuol lon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja va paa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Laitoksen toiminta-alueen tu lee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee taloudellisesti ja asianmu kaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan. Toiminta-alueen sisälle voidaan rajata osia, joissa laitos vastaa vain talous veden toimittamisesta, jäteveden tai hule - ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisesta. Kunnan tulee toiminta-aluepäätök sessään asettaa tavoit teellinen aikataulu alueen eri osien saattamiselle ver kostojen piiriin. Toi minta-alueella on kiinteistöillä liittymisvelvollisuus ja käytännössä myös liittymisoikeus eikä laitos voi vedota siihen, ettei verkoston rakenta minen ole taloudellisesti kannattavaa. Mickelspiltom vesiosuuskunnan vesi huoltolaitoksen toiminta-alueluonnos liitteenä. Liite 79 toiminta-alueluonnos

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen Toimeksi: Lautakunta päättää pyytää lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Uudenmaan Ely-keskukselta, Loviisan vesiliikelaitokselta ja Porvoon kau pungin terveydensuojelulta sekä laittaa Mickelspiltom vesiosuuskunnan ve sihuollon toiminta-alueluonnokset nähtäville 30 päivän ajaksi. Lisäksi esitetään Myrskylän kunnalle Mickelspiltom vesiosuuskunnan Kreivilän toimin ta-alueen vahvistamista. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Yhdyskuntatekninen toimisto - kuulutus lehtiin - lausuntopyynnöt TL 21 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Tekninen keskus on vesihuoltolain 8 mukaisesti pyytänyt lausunnot Lovii san vesiliikelaitokselta, Porvoon kaupungin terveydensuojelul ta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisäksi suunni telma on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla Nähtävilläoloaikana ei saapunut yhtään muistutusta. Saapuneet lausunnot: Loviisan vesiliikelaitos: Ei ole huomautettavaa. Molemmat osuuskunnat ovat toteuttaneet verkoston sa ja kokemukset ovat olleet myönteiset Vesiliikelaitoksen kannalta. Drom bom-embom-garpomin osuuskunnan vesiver koston osalta toiminta-alue vastuu on sovittu siirtyvän Loviisan Vesiliikelaitokselle. Porvoon kaupungin terveydensuojelu: Mickelspiltomin ja Drombom-Em bom-garpomin

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vesiosuuskuntien ehdo tettu jätevesiverkostoa koskeva vesi huollon toiminta-alue on maantieteelli sesti laaja verkostoon nähden. Toiminta-aluetta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että toiminta-alueen hy väksymisen jälkeen vesiosuuskunta on velvollinen liittämään jätevesiver kostoonsa kaikki toiminta-alueella sijaitse vat tai sinne rakennettavat kiin teistöt. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuul laan olevasta vesihuollosta ta loudellisesti ja asianmukaisesti. Terveydensuo jelujaostolla ei ole asiaan muuta huomautettavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta: Esitetyt toiminta-alueet ovat ympäris tönsuojelun kannalta pääosin järkeviä ja kohdallaan. Toiminta-alueet täy dentävät hyvin kunnan viemäriverkos toa. Mickelspiltomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että eteläkärjen etelä puolella oleva osa-alue sisällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kar tan mukaisesti. Kyseisellä alueella Koskenkylänjoen länsipuolella on suh teellisen tiiviisti sijoitettuja kiinteistöjä 6-7 kpl, joiden tulisi luontevasti kuulua toiminta-alueeseen. Mikäli edellä mainittu alue on tarkoituksenmu kaisempaa liittää vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen, on se pidettävä hy väksyttävänä ratkaisuna. Drombomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että Lövgårdin kiinteistö si sällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kartan mukaisesti. Kyseinen kiinteistö ei etäisyyksien osalta poikkea muista vas taavista kiinteistöistä, jotka on esitetty toiminta-alueeseen kuuluviksi. Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan Ely-keskuksen käsityksen mukaan esitetyt toiminta-alueet voi daan hyväksyä. Toiminta-alueiden rajaukset olisi kuitenkin aina kun mah dollista tehtävä kiinteistön rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselittei sesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat toiminta-alueeseen, ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle. Toiminta-alueisiin tulisi sisällyttää kaikki ne olemassa olevat kiinteistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon, ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa.uudenmaan ELY-keskus huomauttaa lopuksi, että asutuksen sijoittumisen yleisperiaatteena tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estäminen. Näiden alueiden vesihuollon rakentaminen on yleen sä myös huomattavasti kalliimpaa verrattuna tiiviiseen asutukseen.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liite 18 Esittelijä. Tekninen johtaja Marko Luukkonen Lau takunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Mickelspil to min vesi osuus kunnan toiminta-alueen vahvistamista liitteenä olevien kart tojen mu kaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 44 Liite no 17. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa Mickelspiltomin vesiosuuskunnan toiminta-alueen liitteenä olevien kartto jen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen. KV 26 Liite no 15. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Mickelspiltomin vesiosuuskunnan toiminta-alue vahvistetaan liitteenä ole vien karttojen mukaisesti. Vetoomus liitetty pöytäkirjaan. Palautusehdotus: Valtuutettu Camilla Antas esitti valtuutettu Kim Wahlroosin kannattamana, että "Kau punginvaltuusto päättää, että hallituksen ehdotusta ei hyväksytä, vaan että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun". Suoritetussa äänestyk sessä asian käsittelyn jatka minen voitti äänin 41-16, 2 tyhjää, käsittelyn jatkamisen ol lessa Jaa ja asian palauttamisen Ei.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutosesitys 1 ja 2: Valtuutettu Ismo Kokko esitti valtuutettu Kimmo Nykäsen kannattamana, että muu tetaan vesi osuuskunnan toi minta-alue vastaamaan vesiosuuskun nan al kupe räistä esi tystä toiminta-alueesta ja poistetaan Koskenkylänjoen länsi puoli nen "kol mioalue" vesiosuus kunnan toiminta-alueesta. Valtuutettu Petra Paakkanen esitti ilman kannatusta että lisätään päätökseen lause "Mi käli Koskenky länjoen länsipuolinen alue on tarkoituksenmukai sempaa liit tää vesiliikelai toksen toiminta-alueeseen on sitä pidettävä hyväk syttävänä ratkaisuna". Valtuutettu Petra Paakkanen muutti edellä mainittua esitystään, jonka jäl keen sitä kan natti valtuutettu Janne Länsipuro. Muutettu esitys "Koskenky länjoen länsi puolisen alueen kiinteistöille voidaan myöntää vapautus, mikä li liittyvät kaupungin vesiliikelaitoksen verkkoon". Suoritetussa äänestyksessä siitä kumpi vastaehdotus asettuu kaupunginhalli tuksen poh jaehdotusta vas taan voitti valtuutettu Paakkasen esitys äänin 42-17, valtuu tettu Paakkasen esityksen ollessa Jaa ja valtuutettu Kokon Ei. Suoritetussa äänestyksessä valtuutettu Paakkasen vastaehdotus voitti äänin 0-54, 5 tyh jää, kaupungin hallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Päätös muilta osin ehdotuksen mukainen.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Drombom-Embom-Garpom vesiosuuskunnan toiminta-alue 886/ /2010 TL 135 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Drombom-Embom-Garpom vesiosuuskunta on jättänyt kaupungille vesi huollon (jätevesi) toiminta alue esityksen. Kaupunki tekee päätökset vesi osuuskuntien toiminta alueista joko vesi osuuskuntien esityksestä tai kunnan esityksestä kuultuaan ensin osuuskun taa. Ennen toiminta-aluepäätöksen tekemistä on pyydettävä myös lausunto val vontaviranomaisilta sekä varattava kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ti laisuus tulla kuulluksi. Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää ve sihuoltoa alueellaan yh dyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden to teuttamiseksi (VHL 5 ). Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan nuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 ). Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistö jen liittäminen vesihuol tolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu tuksen taikka vesihuol lon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja va paa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Laitoksen toiminta-alueen tu lee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee taloudellisesti ja asianmu kaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan. Toiminta-alueen sisälle voidaan rajata osia, joissa laitos vastaa vain talous veden toimittamisesta, jäteveden tai hule - ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisesta. Kunnan tulee toiminta-aluepäätök sessään asettaa tavoit teellinen aikataulu alueen eri osien saattamiselle ver kostojen piiriin. Toi minta-alueella on kiinteistöillä liittymisvelvollisuus ja käytännössä myös liittymisoikeus eikä laitos voi vedota siihen, ettei verkoston rakenta minen ole taloudellisesti kannattavaa. Drombom-Embom-Garpom vesi osuuskunnan vesihuoltolaitoksen toimin ta-alue luonnos liitteenä. Liite 78 toiminta-alueluonnos

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen Toimeksi: Lautakunta päättää pyytää lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Uudenmaan Ely-keskukselta, Loviisan vesiliikelaitokselta ja Porvoon kau pungin Terveydensuojelulta sekä laittaa Drombom-Embom-Garpom vesi osuuskunnan vesihuollon toiminta-alueluonnokset nähtäville 30 päivän ajaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Yhdyskuntatekninen toimisto - kuulutus lehtiin - lausuntopyynnöt TL 22 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Tekninen kes kus on vesihuololain 8 mukaisesti pyytänyt lausunnot Lovii san vesiliike laitokselta, Porvoon kaupungin terveydensuojelulta, rakennus- ja ympäristö lautakunnalta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisäksi suunni telma on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla Nähtävillä oloaikana ei saapunut yhtään muistutusta. Saapuneet lausunnot: Loviisan vesiliikelaitos: Ei ole huomautettavaa. Molemmat osuuskunnat ovat toteuttaneet verkoston sa ja kokemukset ovat olleet myönteiset Vesilii kelaitoksen kannalta. Drom bom-embom-garpomin osuuskunnan vesiverkoston osalta toiminta-alue vastuu on sovittu siirtyvän Loviisan Vesiliikelaitokselle.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Porvoon kaupungin terveydensuojelu: Mickelspiltomin ja Drombom-Em bom-garpomin vesiosuuskuntien ehdo tettu jätevesiverkostoa koskeva vesi huollon toiminta-alue on maantieteelli sesti laaja verkostoon nähden. Toi minta-aluetta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että toiminta-alueen hyväksymisen jälkeen vesiosuuskunta on velvollinen liittämään jätevesiver kostoonsa kaikki toiminta-alueella sijaitse vat tai sinne rakennettavat kiin teistöt. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voi daan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuul laan olevasta vesihuollostata loudellisesti ja asianmukaisesti. Terveydensuo jelujaostolla ei ole asiaan muuta huomautettavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta: Esitetyt toiminta-alueet ovat ympäris tönsuojelun kannalta pääosin järkeviä ja kohdallaan. Toiminta-alueet täy dentävät hyvin kunnan viemäriverkos toa. Mikkelspiltomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että eteläkärjen etelä puolella oleva osa-alue sisällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kar tan mukaisesti. Kyseisellä alueella Koskenkylänjoen länsipuolella on suh teellisen tiiviisti sijoitettuja kiinteistöjä 6-7 kpl, joiden tulisi luontevasti kuulua toiminta-alueeseen. Mikäli edellä mainittu alue on tarkoituksenmu kaisempaa liittää vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen, on se pidettävä hy väksyttävänä ratkaisuna. Drombomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että Lövgårdin kiinteistö si sällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kartan mukaisesti. Kyseinen kiinteistö ei etäisyyksien osalta poikkea muista vas taavista kiinteistöistä, jotka on esitetty toiminta-alueeseen kuuluviksi. Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan Ely-keskuksen käsityksen mukaan esitetyt toiminta-alueet voi daan hyväksyä. Toiminta-alueiden rajaukset olisi kuitenkin aina kun mah dollista tehtävä kiinteistön rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselit teisesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat toiminta-alu eeseen, ja mitkä jää vät sen ulkopuolelle. Toiminta-alueisiin tulisi sisällyttää kaikki ne olemassa olevat kiinteistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitok sen verkostoon, ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on tekni sesti ja taloudellisesti kannattavaa. Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa lo puksi, että

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto asutuksen sijoittumisen yleisperiaatteena tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estäminen. Näiden alueiden vesihuollon ra kentaminen on yleen sä myös huomattavasti kalliimpaa verrattuna tiiviiseen asutuk seen. Liite 19 Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen Lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk selle ja val tuus tolle Drom bom-embom-garpomin vesiosuuskunnan toiminta-alueen vah vista mista liit teenä olevien karttojen mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 45 Liite no 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa Drombom-Embom-Garpomin vesiosuuskunnan toiminta-alueen liitteenä olevien karttojen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen. KV 27 Liite no 16. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuk sen, että Drombom-Embom-Garpomin vesiosuuskunnan toiminta-alue vahvistetaan liitteenä olevien karttojen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.06.2010 klo 18:00-19:35 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot