LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Karlsson Mikael Wahlroos Kim Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Björkman-Nystén Nina Kullberg Bengt Heijnsbroek-Wirén Mia Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Bäcklund Lars Hydén Pia Hellner Hans Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Björkell Jan-Eric Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Grönberg Merja Lindfors Bo Lohenoja Pertti Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Rinne Jens Erämaja Elias Kokko Ismo Antas Camilla Karvonen Juha Heikkilä Pekka Väkevä Antti Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Fellman Atte Länsipuro Janne Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Pekkola Mirja Vilamaa Asko Lindell Armi Vuokko Marjo Weckström Marjatta Stoor Hans Lönnfors Kristina Hovi Karolina Wilenius Yvonne Ekström Veikko Kopiloff Pauli Keckman Kirsti Lobbaksen vara Almin vara Vainion vara Erikssonin vara Kauppisen vara Viljasen vara Peren vara MUUT Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten perusturvajohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Lindroos Markus vt tekninen johtaja Naukkarinen Anneli vs. kaupunginarkkitehti klo POISSA Lobbas Mats puheenjohtaja Alm Agneta Vainio Nils Eriksson Sari Kauppinen Eeva Viljanen Vesa Pere Nina Nieminen Risto kehittämisjohtaja

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Kari Hagfors KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa maaliskuuta TARKASTUS Pia Hydén Juha Karvonen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 16. maaliskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava Mickelspiltom vesiosuuskunnan toiminta-alue Drombom-Embom-Garpom vesiosuuskunnan toiminta-alue Loviisa mukaan selvittämään vapaan sivistystyön tulevia rakenteita itäisella Uudellamaalla, valtuustoaloite Seudullinen kehittämisyhtiö Selvitys eduista ja haitoista Loviisan lukioiden toteuttamisessa kuntayhtymämallin pohjalta, valtuustoaloite 31 Loviisan kaupungille laadittava pidemmän aikavälin investointisuunnitelma sisältäen hankkeiden alustavan rahoitussuunnitelman, valtuustoaloite Loviisan valmius ottaa vastaan pakolaisia, valtuustoaloite Kaupungin työntekijän uudelleenkouluttaminen tai uuteen toimeen sijoittaminen asuntosihteeriksi Loviisaan, valtuustoaloite Kokouksen päättäminen 99

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 23 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään samalla tiedoksi että työjärjestyksen 23 mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan lupaus tuo da edellä mainittu luettelo huhtikuun valtuustoon.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat KV 24 Valittiin valtuutetut Pia Hydén ja Juha Karvonen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava 1115/ /2010 TL 163 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh OAS:n hyväksyminen Vireilletulo: KH , 239 Kaavarunkovaihtoehtojen nähtäville aset taminen: TL Asema kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen: TL Asemakaa valuonnos nähtävillä: Asemakaavaehdotus nähtä villä: Yleisötilaisuus Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa sekä 9 muistutusta. Kaavaehdotusta on tarkistettu saadun palautteen jälkeen. Uudenmaan Ely-keskuksessa pidetyn työpalaverin jälkeen luonto selvityksiä on täydennetty. Niiden kaavalliset vaikutukset kohdistuvat nyt käsittelyssä olevan kaa va-alueen pohjoispuolelle. Asemakaava-alue on laaja, kokonaispinta-alal taan n. 160 ha. Eriksson Ark kitehdit Oy laatimaa kaavaehdotusta täytyy tar kentaa, minkä takia Harmaa kallion muun alueen asemakaava käsitellään vuoden 2011 alkupuolella. Nyt käsittelyssä on eteläisin, Solvikintien läheisyydessä sijaitseva alue, kooltaan n. 42 ha. Sille sijoittuu erillispientalojen korttelialueita (AO), asuin pientalo jen korttelialueita (AP), joille voi rakentaa rivitaloja, kytketty jä pientaloja ja erillisiä pientaloja, lähipalvelurakennusten korttelialue (PL), jolle voi sijoit taa julkisia ja yksityisiä lähialuetta palvelevia toimintoja, sekä katu- ja lähivirkistysalueita. Valkontien varrella on suojaviheralueita (EV). Eteläosassa sijaitsee avoimena säilytettävä pelto (MA-1). Kaavassa on va rauduttu tarvit taessa pumppaamon rakentamiseen (ET). Todennäköisesti viemäröinti liite tään kuitenkin peltoalueelle rakennettavaan, Pernajan kau punginosasta tule vaan siirtoviemäriin. Rakennukset voivat olla kaksikerrok sisia. Erillispientalojen tonttien raken nusoikeus on 250 k-m2 ja AP kortte leiden e=0,20-0,40. Kaavassa osoite tun rakennusoikeuden lisäksi saa asuin rakennusta kohti rakentaa 80 k-m2 ta lousrakennuksia.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto AP-tonteilla raken nukset tulee rakentaa kiinni kadun puo leiseen rakennusalan rajaan, mutta muuten rakennusten sijoittelua tonteille ei ole rajoitettu. Kaavaan liittyy ra kennustapaohje, jolla määritetään tarkem min rakentamista. Lähivirkistysalueet ovat taajamametsiä tai alueita, joilla lepakoiden kulku reitit tulee huomioida. Liite 92 Asemakaavakartta merkintöineen Asemakaavan selostus Rakennustapaohjeet Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen, puh Käsittely: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Tekninen lautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus käsit telee Harmaakallion, kaupunginosan 8, kortteleiden 29-39, katu,- lähivirkis tys- ja suojaviheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavaehdo tuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäsen Turunen esitti, että alueen rakennuksissa sallittaisiin kuivakäymälän mahdollisuus. Jäsen Bergholm kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ääntä; Kokko, Skogster, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Fellman, Gren, Heikkinen ja Nybondas, Turusen esitys (EI) 3 ääntä; Bergholm, Viljanen ja Turunen. Jäsen Heikkinen esitti eteläisimmän tontin poistoa, johtuen pumppaamon sijoituspaikasta. Jäsen Fellman kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ään tä; Kokko, Skogster, Bergholm, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Gren, Vil janen ja Nybondas, Heikkisen esitys (EI) 3 ääntä; Fellman, Heik kinen ja Turunen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Tekninen lauta kunta päätti, että pumppaamon naaamiointia ja hajuhaittojen minimointia koskeva määräys lisätään asemakaavamääräyksiin. Lautakunta päätti hyväk syä asemakaavakarttaan tehdyt liittymäkieltoja koskevat muu tokset ja ra kennustapaohjeet. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 24 Valmistelija: vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen Harmaakallion alueen ensimmäinen asemakaava on valmisteltu alueen ete läosaan, Solvikintien ympä ristöön. Asemakaavassa on 14 erillispientalojen tonttia (AO), joiden raken nusoikeus on 250 krs-m 2. Lisäksi on useita asuin pientalojen korttelialueita (AP), joille on mahdollista rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai eril lisiä pientaloja. Tontteja voidaan lohkoa tarpeen ja kysynnän mukaan. Alu een länsiosassa on varattu kortteli lähipalvelurakennukselle (PL), jolle voi sijoittua joko julkisia tai yksityisiä palveluja. Asemakaavaan on tehty teknisen lautakunnan päättämät täydennykset. Kaa vaehdotukseen on tehty teknisluontoinen muutos lautakunnan käsittelyn jäl keen: Aamuruskonkadun katualue on levennetty kahdeksasta metristä kym meneen metriin. Muutos ei ole olennainen eikä kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Liite no 8. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Har maakallion, kaupunginosa 8, kortteleiden 29-39, katulähivir kistys- ja suo javiheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavan. Keskustelun jälkeen asia palautettiin esittelijän esityksestä yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. KH 57 Valmistelija: vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen Kaupunginhallituksella ei ollut huomautettavaa itse asemakaavakarttaan ja -määräyksiin. Rakennustapaohjeet on käyty läpi yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Nii hin on tehty tarkennuksia ja selvennyksiä kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun perusteella. Rakennustapaohjeet vahvistuvat yhdessä asema kaavan kanssa ja ovat siten si tovia. Täten ne helpottavat asemakaavan tul kintaa ja rakennuslupien käsittelyä.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liite no 21 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Har maakallion, kaupunginosa 8, kortteleiden 29-39, katu-, lähivir kistys- ja suo javiheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavan. Muutosesitys 1: Petra Paakkanen esitti Bengt Kullbergin kannattamana, että rakennustapa ohjeiden sivul la 11 ja 13 kort teleita ja kortteleita koskevat koh dat yhdistetään molemmilla sivuilla siten, että kaikissa kyseisissä kortteleis sa on mahdolli suus rakentaa käyttäen kaikkia niitä väri, kattomateriaali ja muita ratkaisuja joita kohdissa on mainittu. Suoritetussa äänestyksessä poh jaehdotus voitti äänin 5-4 kau punginjohtajan esityksen ollessa Jaa ja vasta esityksen Ei. Tekninen korjaus 1: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos rakennustapaoh jeiden sivun 13 kolmanteen kappaleeseen, jonka ensimmäinen lause muute taan muotoon Rakennusten ulkoverhous on maalattava käyttäen alla ilmoi tettuja Tikkurila Symphony 2436-värikartan tai sitä vastaavia väre jä." Tekninen korjaus 2: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos kaavaselostuksen sivuille 6 ja 7, joista pois tetaan Entistä Loviisaa koskevat kohdat. Muilta osin ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 25 Liite no 14. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Har maakallion, kau pun gin osa 8, kort te lei den 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suo ja viher alueiden sekä pelto alu een en sim mäisen asemakaavan.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen korjaus 1: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos ruotsinkielisten rakennustapa ohjeiden sivulle 13, jossa Dickursby maalimerkki muutetaan muotoon Tik kurilla. Tekninen korjaus 2: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos rakennustapaoh jeiden sivulle 10, jonka toisessa kappaleessa korvataan sana "korkeintaan" sanalla "pää sääntöisesti". Tekninen korjaus 3: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos pohjakartan hy väksymistä kos kevaan vasemmassa alakulmassa olevaan ruutuun, jossa tek nisen lautakun nan kohdalla päivämääräksi muutetaan " , 163". Tekninen korjaus 4: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos kaavaselostuksen sivulle 9, jonka kaikki maininnat Itä-Uudenmaan maakuntaliitosta korva taan Uuden maan maakuntaliitolla. Tekninen korjaus 5: Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos kaavaselostuksen sivulle 2, jonka kohdan 1.5 luettelon kohdan 12 loppuun lisätään "Loviisan kaupun gin kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto, " Muutosesitys 1: Valtuutettu Janne Länsipuro esitti valtuutettu Timo Noroviitan kannattama na, että raken nustapaohjeiden sivun 9 kolmannen kappa leen lop puun lisätään lause "Suoran sähkö lämmityksen ei tule olla pää asiallinen lämmitysmuoto". Suo ritetussa äänes tyksessä pohja ehdo tus voitti äänin 50-9 kaupunginhallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Muutosesitys 2: Valtuutettu Petra Paakkanen esitti valtuutettu Bengt Kullbergin kannattama na, että raken nustapaohjei den sivulla 11 ja 13 kortteleita ja kortteleita kos kevat kohdat yhdistetään molemmilla sivuilla siten, että kaikissa kyseisissä kortteleissa on mahdollisuus rakentaa käyttäen kaikkia niitä väri, kattomate riaali ja mui ta ratkaisuja joita kohdissa on mainittu. Suoritetussa äänestyk sessä vastaeh dotus voitti äänin 25-34

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityk sen olles sa Jaa ja vasta esityksen Ei. Muutosesitys 3: Valtuutettu Nykänen esitti valtuutettu Atte Fellmanin kannattamana, että pumppausasema tulee kaavassa siirtää vähintään 70 metrin päähän lähim mästä asutuksesta. Ehdotuksesta ei äänestetty, koska kaavaa ei kyseisessä muodossa olisi ollut mahdollista laillisesti hyväksyä, vaan koko pohjaehdo tus olisi tullut palaut taa uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös muilta osin ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Mickelspiltom vesiosuuskunnan toiminta-alue 887/ /2010 TL 136 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Mickelspiltom vesiosuuskunta on jättänyt kunnalle vesihuollon (jätevesi) toiminta-alue esityksen. Kaupunki tekee päätökset vesiosuuskuntien toimin ta alueista joko vesi osuuskuntien esityksestä tai kunnan esityksestä kuultu aan ensin osuuskun taa. Ennen toiminta-aluepäätöksen tekemistä on pyydettävä myös lausunto val vontaviranomaisilta sekä varattava kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ti laisuus tulla kuulluksi. Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää ve sihuoltoa alueellaan yh dyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi (VHL 5 ). Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan nuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 ). Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistö jen liittäminen vesihuol tolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu tuksen taikka vesihuol lon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja va paa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Laitoksen toiminta-alueen tu lee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee taloudellisesti ja asianmu kaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan. Toiminta-alueen sisälle voidaan rajata osia, joissa laitos vastaa vain talous veden toimittamisesta, jäteveden tai hule - ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisesta. Kunnan tulee toiminta-aluepäätök sessään asettaa tavoit teellinen aikataulu alueen eri osien saattamiselle ver kostojen piiriin. Toi minta-alueella on kiinteistöillä liittymisvelvollisuus ja käytännössä myös liittymisoikeus eikä laitos voi vedota siihen, ettei verkoston rakenta minen ole taloudellisesti kannattavaa. Mickelspiltom vesiosuuskunnan vesi huoltolaitoksen toiminta-alueluonnos liitteenä. Liite 79 toiminta-alueluonnos

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen Toimeksi: Lautakunta päättää pyytää lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Uudenmaan Ely-keskukselta, Loviisan vesiliikelaitokselta ja Porvoon kau pungin terveydensuojelulta sekä laittaa Mickelspiltom vesiosuuskunnan ve sihuollon toiminta-alueluonnokset nähtäville 30 päivän ajaksi. Lisäksi esitetään Myrskylän kunnalle Mickelspiltom vesiosuuskunnan Kreivilän toimin ta-alueen vahvistamista. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Yhdyskuntatekninen toimisto - kuulutus lehtiin - lausuntopyynnöt TL 21 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Tekninen keskus on vesihuoltolain 8 mukaisesti pyytänyt lausunnot Lovii san vesiliikelaitokselta, Porvoon kaupungin terveydensuojelul ta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisäksi suunni telma on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla Nähtävilläoloaikana ei saapunut yhtään muistutusta. Saapuneet lausunnot: Loviisan vesiliikelaitos: Ei ole huomautettavaa. Molemmat osuuskunnat ovat toteuttaneet verkoston sa ja kokemukset ovat olleet myönteiset Vesiliikelaitoksen kannalta. Drom bom-embom-garpomin osuuskunnan vesiver koston osalta toiminta-alue vastuu on sovittu siirtyvän Loviisan Vesiliikelaitokselle. Porvoon kaupungin terveydensuojelu: Mickelspiltomin ja Drombom-Em bom-garpomin

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vesiosuuskuntien ehdo tettu jätevesiverkostoa koskeva vesi huollon toiminta-alue on maantieteelli sesti laaja verkostoon nähden. Toiminta-aluetta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että toiminta-alueen hy väksymisen jälkeen vesiosuuskunta on velvollinen liittämään jätevesiver kostoonsa kaikki toiminta-alueella sijaitse vat tai sinne rakennettavat kiin teistöt. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuul laan olevasta vesihuollosta ta loudellisesti ja asianmukaisesti. Terveydensuo jelujaostolla ei ole asiaan muuta huomautettavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta: Esitetyt toiminta-alueet ovat ympäris tönsuojelun kannalta pääosin järkeviä ja kohdallaan. Toiminta-alueet täy dentävät hyvin kunnan viemäriverkos toa. Mickelspiltomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että eteläkärjen etelä puolella oleva osa-alue sisällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kar tan mukaisesti. Kyseisellä alueella Koskenkylänjoen länsipuolella on suh teellisen tiiviisti sijoitettuja kiinteistöjä 6-7 kpl, joiden tulisi luontevasti kuulua toiminta-alueeseen. Mikäli edellä mainittu alue on tarkoituksenmu kaisempaa liittää vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen, on se pidettävä hy väksyttävänä ratkaisuna. Drombomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että Lövgårdin kiinteistö si sällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kartan mukaisesti. Kyseinen kiinteistö ei etäisyyksien osalta poikkea muista vas taavista kiinteistöistä, jotka on esitetty toiminta-alueeseen kuuluviksi. Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan Ely-keskuksen käsityksen mukaan esitetyt toiminta-alueet voi daan hyväksyä. Toiminta-alueiden rajaukset olisi kuitenkin aina kun mah dollista tehtävä kiinteistön rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselittei sesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat toiminta-alueeseen, ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle. Toiminta-alueisiin tulisi sisällyttää kaikki ne olemassa olevat kiinteistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon, ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa.uudenmaan ELY-keskus huomauttaa lopuksi, että asutuksen sijoittumisen yleisperiaatteena tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estäminen. Näiden alueiden vesihuollon rakentaminen on yleen sä myös huomattavasti kalliimpaa verrattuna tiiviiseen asutukseen.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liite 18 Esittelijä. Tekninen johtaja Marko Luukkonen Lau takunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Mickelspil to min vesi osuus kunnan toiminta-alueen vahvistamista liitteenä olevien kart tojen mu kaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 44 Liite no 17. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa Mickelspiltomin vesiosuuskunnan toiminta-alueen liitteenä olevien kartto jen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen. KV 26 Liite no 15. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Mickelspiltomin vesiosuuskunnan toiminta-alue vahvistetaan liitteenä ole vien karttojen mukaisesti. Vetoomus liitetty pöytäkirjaan. Palautusehdotus: Valtuutettu Camilla Antas esitti valtuutettu Kim Wahlroosin kannattamana, että "Kau punginvaltuusto päättää, että hallituksen ehdotusta ei hyväksytä, vaan että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun". Suoritetussa äänestyk sessä asian käsittelyn jatka minen voitti äänin 41-16, 2 tyhjää, käsittelyn jatkamisen ol lessa Jaa ja asian palauttamisen Ei.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutosesitys 1 ja 2: Valtuutettu Ismo Kokko esitti valtuutettu Kimmo Nykäsen kannattamana, että muu tetaan vesi osuuskunnan toi minta-alue vastaamaan vesiosuuskun nan al kupe räistä esi tystä toiminta-alueesta ja poistetaan Koskenkylänjoen länsi puoli nen "kol mioalue" vesiosuus kunnan toiminta-alueesta. Valtuutettu Petra Paakkanen esitti ilman kannatusta että lisätään päätökseen lause "Mi käli Koskenky länjoen länsipuolinen alue on tarkoituksenmukai sempaa liit tää vesiliikelai toksen toiminta-alueeseen on sitä pidettävä hyväk syttävänä ratkaisuna". Valtuutettu Petra Paakkanen muutti edellä mainittua esitystään, jonka jäl keen sitä kan natti valtuutettu Janne Länsipuro. Muutettu esitys "Koskenky länjoen länsi puolisen alueen kiinteistöille voidaan myöntää vapautus, mikä li liittyvät kaupungin vesiliikelaitoksen verkkoon". Suoritetussa äänestyksessä siitä kumpi vastaehdotus asettuu kaupunginhalli tuksen poh jaehdotusta vas taan voitti valtuutettu Paakkasen esitys äänin 42-17, valtuu tettu Paakkasen esityksen ollessa Jaa ja valtuutettu Kokon Ei. Suoritetussa äänestyksessä valtuutettu Paakkasen vastaehdotus voitti äänin 0-54, 5 tyh jää, kaupungin hallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Päätös muilta osin ehdotuksen mukainen.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Drombom-Embom-Garpom vesiosuuskunnan toiminta-alue 886/ /2010 TL 135 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Drombom-Embom-Garpom vesiosuuskunta on jättänyt kaupungille vesi huollon (jätevesi) toiminta alue esityksen. Kaupunki tekee päätökset vesi osuuskuntien toiminta alueista joko vesi osuuskuntien esityksestä tai kunnan esityksestä kuultuaan ensin osuuskun taa. Ennen toiminta-aluepäätöksen tekemistä on pyydettävä myös lausunto val vontaviranomaisilta sekä varattava kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ti laisuus tulla kuulluksi. Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää ve sihuoltoa alueellaan yh dyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden to teuttamiseksi (VHL 5 ). Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan nuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 ). Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistö jen liittäminen vesihuol tolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu tuksen taikka vesihuol lon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja va paa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Laitoksen toiminta-alueen tu lee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee taloudellisesti ja asianmu kaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan. Toiminta-alueen sisälle voidaan rajata osia, joissa laitos vastaa vain talous veden toimittamisesta, jäteveden tai hule - ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisesta. Kunnan tulee toiminta-aluepäätök sessään asettaa tavoit teellinen aikataulu alueen eri osien saattamiselle ver kostojen piiriin. Toi minta-alueella on kiinteistöillä liittymisvelvollisuus ja käytännössä myös liittymisoikeus eikä laitos voi vedota siihen, ettei verkoston rakenta minen ole taloudellisesti kannattavaa. Drombom-Embom-Garpom vesi osuuskunnan vesihuoltolaitoksen toimin ta-alue luonnos liitteenä. Liite 78 toiminta-alueluonnos

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen Toimeksi: Lautakunta päättää pyytää lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Uudenmaan Ely-keskukselta, Loviisan vesiliikelaitokselta ja Porvoon kau pungin Terveydensuojelulta sekä laittaa Drombom-Embom-Garpom vesi osuuskunnan vesihuollon toiminta-alueluonnokset nähtäville 30 päivän ajaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Yhdyskuntatekninen toimisto - kuulutus lehtiin - lausuntopyynnöt TL 22 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Tekninen kes kus on vesihuololain 8 mukaisesti pyytänyt lausunnot Lovii san vesiliike laitokselta, Porvoon kaupungin terveydensuojelulta, rakennus- ja ympäristö lautakunnalta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisäksi suunni telma on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla Nähtävillä oloaikana ei saapunut yhtään muistutusta. Saapuneet lausunnot: Loviisan vesiliikelaitos: Ei ole huomautettavaa. Molemmat osuuskunnat ovat toteuttaneet verkoston sa ja kokemukset ovat olleet myönteiset Vesilii kelaitoksen kannalta. Drom bom-embom-garpomin osuuskunnan vesiverkoston osalta toiminta-alue vastuu on sovittu siirtyvän Loviisan Vesiliikelaitokselle.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Porvoon kaupungin terveydensuojelu: Mickelspiltomin ja Drombom-Em bom-garpomin vesiosuuskuntien ehdo tettu jätevesiverkostoa koskeva vesi huollon toiminta-alue on maantieteelli sesti laaja verkostoon nähden. Toi minta-aluetta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että toiminta-alueen hyväksymisen jälkeen vesiosuuskunta on velvollinen liittämään jätevesiver kostoonsa kaikki toiminta-alueella sijaitse vat tai sinne rakennettavat kiin teistöt. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voi daan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuul laan olevasta vesihuollostata loudellisesti ja asianmukaisesti. Terveydensuo jelujaostolla ei ole asiaan muuta huomautettavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta: Esitetyt toiminta-alueet ovat ympäris tönsuojelun kannalta pääosin järkeviä ja kohdallaan. Toiminta-alueet täy dentävät hyvin kunnan viemäriverkos toa. Mikkelspiltomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että eteläkärjen etelä puolella oleva osa-alue sisällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kar tan mukaisesti. Kyseisellä alueella Koskenkylänjoen länsipuolella on suh teellisen tiiviisti sijoitettuja kiinteistöjä 6-7 kpl, joiden tulisi luontevasti kuulua toiminta-alueeseen. Mikäli edellä mainittu alue on tarkoituksenmu kaisempaa liittää vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen, on se pidettävä hy väksyttävänä ratkaisuna. Drombomin vesiosuuskunnan osalta esitetään, että Lövgårdin kiinteistö si sällytetään toiminta-alueeseen liitteenä olevan kartan mukaisesti. Kyseinen kiinteistö ei etäisyyksien osalta poikkea muista vas taavista kiinteistöistä, jotka on esitetty toiminta-alueeseen kuuluviksi. Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan Ely-keskuksen käsityksen mukaan esitetyt toiminta-alueet voi daan hyväksyä. Toiminta-alueiden rajaukset olisi kuitenkin aina kun mah dollista tehtävä kiinteistön rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselit teisesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat toiminta-alu eeseen, ja mitkä jää vät sen ulkopuolelle. Toiminta-alueisiin tulisi sisällyttää kaikki ne olemassa olevat kiinteistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitok sen verkostoon, ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on tekni sesti ja taloudellisesti kannattavaa. Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa lo puksi, että

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto asutuksen sijoittumisen yleisperiaatteena tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estäminen. Näiden alueiden vesihuollon ra kentaminen on yleen sä myös huomattavasti kalliimpaa verrattuna tiiviiseen asutuk seen. Liite 19 Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen Lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk selle ja val tuus tolle Drom bom-embom-garpomin vesiosuuskunnan toiminta-alueen vah vista mista liit teenä olevien karttojen mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 45 Liite no 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa Drombom-Embom-Garpomin vesiosuuskunnan toiminta-alueen liitteenä olevien karttojen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen. KV 27 Liite no 16. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuk sen, että Drombom-Embom-Garpomin vesiosuuskunnan toiminta-alue vahvistetaan liitteenä olevien karttojen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 90. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.00-18.20

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 90. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.00-18.20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 90 Kaupunginhallitus AIKA 14.02.2011 klo 17:00-18:22 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 32. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 32. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 32 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.02.2012 klo 18:00-19:57 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Isotalo Arja kh:n puh.johtaja kehittämisjohtaja, esittelijä

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Isotalo Arja kh:n puh.johtaja kehittämisjohtaja, esittelijä LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 35 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 15.06.2011 klo 17:00-21:03 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Laitinen Åke

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.06.2010 klo 18:00-19:35 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Sisko Jokinen. Kaavaluonnosten nähtäville asettaminen.

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Sisko Jokinen. Kaavaluonnosten nähtäville asettaminen. Tekninen lautakunta 129 28.09.2010 Tekninen lautakunta 150 26.10.2010 Tekninen lautakunta 90 24.05.2011 Tekninen lautakunta 120 30.08.2011 Tekninen lautakunta 67 24.04.2012 Kaupunginhallitus 136 28.05.2012

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4. MUUT Isotalo Arja kh:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4. MUUT Isotalo Arja kh:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 245 Tekninen lautakunta AIKA 27.11.2012 klo 17:30-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 118 05.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 126 03.12.2014 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen 365/14.05.00/2012 Kate 05.11.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 66. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 66. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 66 Tarkastuslautakunta AIKA 28.09.2011 klo 17:00-20:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245 Tekninen lautakunta AIKA 26.11.2013 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kopiloff Pauli puheenjohtaja

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Kaupunginvaltuusto 38 13.04.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Maaseutulautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, Liljendal LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina Lindell

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNNAN PÄIVITETYN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 27.09.2012 klo 19:45-20:05 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot