Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen hankintasuunnitelma. Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut PALVELUJEN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen hankintasuunnitelma. Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut PALVELUJEN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007"

Transkriptio

1 Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut PALVELUJEN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE

2 SISÄLLYS Johdanto 1 Valtionvallan normiohjauksen ja lakisääteisyyden vaikutukset 1 Markkinoiden hallinta ja kilpailuttaminen korotuvat 2 Palvelujen ostojen kustannukset 2 Palvelutavoitteet, tuotannon uudet ulkoiset ostot 2006 ja suunnitelma vuodelle Sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelusopimuksessa toteutunut määrärahojen käyttö vuonna Sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelusopimukset vuonna Tuloslaskelma 8

3 JOHDANTO Osana Tampereen kaupungin toimintamallin uudistamista ja siirtymistä tilaaja-tuottajamalliin laaditaan toimialakohtaiset palvelujen hankintasuunnitelmat. Hankintasuunnittelun taustalla on se perusnäkemys, että tulevaisuuden palveluvelvoitteiden ja tarpeiden kasvuun vastaaminen edellyttää ns. monituottajamallin soveltamista. Kunta voi järjestää palveluja; hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä kuntainliitossa, hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta sekä antamalla palvelujen käyttäjälle palvelusetelin (svol 4 ). Lautakunnan rooli määritetään uudessa voimaan tulleessa lautakuntien johtosäännön 6 2 kohdassa siten, että lautakunnan tehtävänä on toimialallaan valita palvelujen tuottajat päättämissään rajoissa ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti ja selvittää ennen uuden palvelun käynnistämistä tai entisen palvelun olennaista laajentamista vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat ja valita niistä kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisin. VALTIOVALLAN NORMIOHJAUKSEN JA LAKISÄÄTEISYYDEN VAIKUTUKSET Käytännössä taloudellinen liikkumavara ohjaa palvelujen tuottamista. Palveluja järjestetään voimavarojen rajoissa kuten esimerkiksi laki potilaan oikeuksista ( 3 ) käytännössä myös osoittaa: Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen suuntaamista ja hankintaa normittavat myös valtakunnalliset suositukset. Vanhustenhuollon laatusuositus määrittelee henkilöstömitoituksia suhteessa paikkamäärään. 1 Kansallinen terveydenhuollon kehittämishanke loi normeja sekä hoitoon pääsylle että henkilöstömitoituksille. 2 Vastaavia hoitoonpääsysuosituksia on myös mielenterveys-palveluissa. Kansallinen sosiaalialan kehittämisprojekti antaa vastaavia suosituksia sosiaalipalvelujen saatavuuteen, laatuun, henkilöstöön, palvelujen järjestämiseen ja rahoittamisen ohjaamiseen. 3 1 Ks esim Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Oppaita 2001:4 2 Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi, STM; Työryhmämuistio 2002:3. 3 Kansallinen sosiaalialan kehittämisprojekti, STM ;Työryhmämuistio 2003:11. 1

4 MARKKINOIDEN HALLINTA JA KILPAILUTTAMINEN KOROSTUVAT Julkisen palvelutuotannon ja yksityisen sekä kolmannen sektorin suhteissa voidaan nähdä sekä työnjakoon, markkinoiden avautumiseen että ostopalvelumekanismiin liittyviä haasteita. Kysytään voiko julkinen palvelutuotanto todella kilpailla, mukana on paljon esimerkiksi sellaista viranomaistoimintaa, jota on mahdoton avata markkinoille. Työnjakoon ja yleensä kilpailuttamiseen liittyvät ongelmat ovat saatujen kokemusten mukaan merkittäviä. Hyvä kilpailuttaminen ja ostaminen edellyttävat selkeää tuotteistamista ja hintalaatusuhteen tarkkaa määrittämistä. Keskeisinä haasteina nähdään palvelujen riittävyyden turvaaminen, tuotekehittely, poikkihallinnollisuus, seudullisuus, palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuus ja yleensä monitoimijaverkoston ja kumppanuuden hallinta. Palvelujen ostojen kustannukset Sosiaali- ja terveystoimi palvelujen ostot (ilman päivähoitoa) TP 2004 TA 2005 TA 2006 Palvelujen ostot yhteensä (ml. avustukset) milj. euroa %-osuus kaikista kuluista Sisäiset palvelujen ostot milj.euroa Ulkoiset palvelujen ostot milj.euroa pshp/milj.euroa ostopalv.sopimukset/milj.euroa muut/milj.euroa Avustuksin toteutettava palvelutuotanto milj.euroa Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostojen määrä on noin 49 prosenttia toimialan menoista vuosina Kaikista toimialan kuluista palvelujen ostojen osuus päivähoidon kuuluessa sosiaali- ja terveystoimeen oli keskimäärin 40 % 2000-luvun alussa. Palvelujen ostot (ml. avustukset) ovat kasvaneet 28 % vuodesta 2001 vuoteen Ulkoisten ostojen osuus kaikista palvelujen ostoista on vastaavasti ollut tuona ajanjaksona reilut 80 %. Suurin osa yli 100 miljoonaa euroa on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ostoja. Ostopalvelusopimukset ja pysyväisavustukset ovat noin 57 miljoonaa euroa vuonna Summa on runsaassa kymmenessä vuodessa lähes nelinkertaistunut. 2

5 Ostopalvelusopimusten lisäksi varsinaiset ostot yksityiseltä sektorilta ovat noin 8 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä yksityisistä ostoista ovat hammashoito (n. 2,3 miljoonaa euroa), omalääkäriostot (noin 2,1 miljoonaa euroa, päivystystoimintaa (0,2 miljoonaa euroa), veteraanikuntoutusta (1,3 miljoonaa euroa), työtoimintaa (1,1 miljoonaa euroa) ja eräitä pienempiä eriä. Näistä suuri osa on ostettu aikaisemmin ilman kilpailuttamista. Kilpailutettuja palveluhankintoja ovat mm: Vanhusten asumispalvelut (2 palvelutaloa) Tilapäinen kotihoito Kotihoidon kauppapalvelut (ostoskuriiri) Kotihoidon siivouspalvelut Vanhusten turvapalvelut Jalkojenhoitopalvelut diabeetikoille ym. potilaille Hammashoitopalvelut aikuispotilaille ( Oikomishoitoa 2005) Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ( laajenee 2005) Täydentävät päivystyspalvelut Hatanpään päivystysasemalle ( terveysneuvonta laajenee seudullisesti 2005) Täydentävät työterveyshuollon palvelut Omalääkäripalvelut omissa ja myyjän tiloissa Täydentävät työterveyshuollon palvelut Virkaomalääkärien sijaistamispalvelut Kaihileikkaukset Debriefingpalvelut Tulkkauspalvelut Teknisten laitteiden huoltoa, mm. vammaisasiakkaille Erilaiset tekniset palvelut, mm. vartiointi 3

6 Ostot + Ostot + avustukset avustukset 2004 % 2005 % Yhteisöavustukset , ,5 Sosiaalityö , ,2 Perusterveydenhuolto , ,9 Erikoissairaanhoito , ,4 Vanhusten palvelut , ,5 Erityispalvelut , ,7 Erityispalvelut, ky osuus , ,8 Tehtäväalueet yhteensä , ,0 Yllä olevassa kaaviossa on kuvattu tehtäväalueittainen ostopalvelujen, pysyväisavustusten ja suorien palveluostojen suhteelliset osuudet. Ostopalvelusopimuksia on nyt 25 eri sopimusta 22 yhteisön kanssa. Tehtäväalueittain ostopalvelutoiminnan osuus palvelutuotannosta on suurinta vanhusten palveluissa ja erityispalveluissa. Vanhusten palveluissa mm. kaikki noin 800 palveluasuntoa ostetaan yksityisiltä yhteisöiltä. Toinen suuri ryhmä on yksityiset vanhainkodit, runsaat 200 paikkaa. Samoin erityispalveluissa mm. pääosa mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten palveluista ostetaan. Erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopirin ostojen ulkopuoliset ostot ovat vielä suhteellisen vähäisiä, lähinnä Pirkanmaan hoitokodin ja Reumasäätiön palvelut. Sairaanhoitopiirin kanssa tehty sopimus sisältää myös liiketoimintaperiaatteella toimivan Coxan ostoja noin 6,1 miljoonan euron edestä. Sosiaalityössä suurin tuki yksityiselle sektorille kohdistuu sijaishuollon ja päihdehuollon palveluihin. Kuntayhtymien kanssa ostaminen perustuu sopimusohjausmalliin ja sitä ei tässä mielessä voida rinnastaa perinteiseen ostopalvelusopimus- tai pysyväisavustusmalliin. 4

7 Yhteisöavustusten suhteellisen pienestä osuudesta ( e ) huolimatta sillä on suuri ohjaava ja tukeva merkitys kumppanuusperiaatteella. Avustuksilla kaupunki tukee lähes 80 erilaista yhteisöä. Nämä joko täydentävät kaupungin palveluja tai tuottavat palveluja, joita kaupunki ei tuota. Luovutaan Uudelleen arviointi Tehdään its e Toteute ttav at asiat Toimiva ja moderni monituottajamalli yhdistää sekä kunnan, yksityisten että järjestöjen roolit joustavaksi ja vaihtoehtoja tarjoavaksi palvelukokonaisuudeksi. Yhteistyössä: - Kunta - Yritys - Järjestöt - Yhteisöt - Om aiset - Vapaaehtoiset 5

8 PALVELUTAVOITTEET, TUOTANNON UUDET ULKOISET OSTOT 2006 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2007 Tehtäväalue Palvelutavoitteet Sosiaalityö Väestövastuinen palvelutavoite sosiaalityössä on saavutettu pääosin. Lastensuojelun sijaishuollon tarve on kasvussa. Työllistämis- ja aktivointitoiminta lisääntyy. Päivystys laajenee. Perusterveydenhuolto Sairaala- ja laitoshoito sekä asumis- ja kuntoutuspalvelut Erikoissairaanhoito Tarkoitus siirtyä liikelaitosmalliin. Kehittämiskeskus Omalääkäritoiminnan sisältöä ja tuottavuutta parannetaan. Hammashuollon kasvavaan kysyntään vastataan. Ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen panostetaan. Päivystysasema siirtyy TAYS:n yhteyteen vuonna Henkilöstöresurssien määrää, kohdentumista ja koulutustarpeita arvioidaan vastaamaan palvelujen uusiutuvia työ-, toiminta- ja tuotantotapoja. Laitoshoidon kehittämistä ja kohdentamista asiakkaiden erilaistuviin tarpeisiin jatketaan. Laitospainonotteisuutta erityisesti kehitysvammaisten palveluissa vähennetään. Asumispalvelujen tuotantotapoja ja kotiin tuotettavia palveluja monimuotoistetaan. Työnjako oman erikoissairaanhoidon ja PSHP:n välillä tehostuu. Hoitotakuu lisää vaihtoehtoisen palvelutuotannon tarvetta ja erityisesti jatkokuntoutuksen tarvetta. Palveluja on siirtynyt palvelukeskuksiin, jolloin kokonaisvolyymi pienenee. Tilaajatuottajaorganisaatiot muodostuvat. Kehittämistoiminnan merkitys ja ulkoinen projektirahoitus kasvavat. Uudet ostot 2006 Sijaishuollon laitoshoidon maksusitoumuksella hankittavien palvelujen hankinnat saatetaan vastaamaan Hankintalain mukaisia menettelyjä. Ostopalvelujen lisäämistä harkitaan omalääkärisijaistuksessa, päivystystoiminnassa, hammashuollossa ja terveyspalvelujen neuvonnassa. Lääkäripalvelujen ostot yksityisiltä lääkäriasemilta eivät ole kaikin osin täyttäneet niille asetettuja toiveita. Niitä voidaan olennaisesti vähentää tai luopua kokonaan. Vastaavasti ostetaan yksityisiltä lisää omalääkäripalveluja ja omalääkäreiden sijaistamispalveluja siten, että volyymi on % omalääkärityöpanoksesta. Yöaikaisten lääkäripalvelujen ostamisesta ulkopuoliselta on saatu hyviä kokemuksia. Ostopalvelua tullaan laajentamaan edelleen ilta- ja viikonloppupalveluihin. Hammashuollon ostoja lisätään resurssien salliessa. Kotihoidon monituottajamallin kokeilu aloitetaan/jatketaan. Ostopalvelujen lisäämistä harkitaan kehitysvammaisten asumis- ja kuntoutuspalveluissa. Päihdehuollon asumispalvelujen maksusitoumuksella hankittavien palvelujen hankinnat saatetaan vastaamaan Hankintalain mukaisia menettelyjä. Samalla on tarkoitus saada käyttöön laaja toimittajaverkko. Hoitotakuun toteutuminen on siirtynyt osittain vuoden 2006 puolelle ja sen toteutumiseen joudutaan edelleen panostamaan lisäämällä ulkoisia ostoja mm. tekonivelleikkauksia COXAsta ja niihin liittyviä jatkohoitoja Sotainvalidien veljeskodilta sekä plastiikkakirurgisia hoitoja. Varaudutaan liikelaitoksen käynnistämiseen Turvapalveluiden ostamista lisätään. Teknisissä huoltopalveluissa siirrytään palvelusopimuksiin tuottajaorganisaatioiden kanssa. Kehittämisessä tehdään entistä enemmän yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Suunnitelma 2007 Tuotantosopimukset kaupungin ohjeistuksen mukaisia. Talouskaudella ostojen osuus on n. 60 % sijaishuollon palvelujen volyymistä. Viimeistään vuoden 2007 keväällä selvitetään päivystyspalveluiden ostamisen mahdollisuus yksityiseltä palveluntuottajalta yhteispäivystysyksikön tiloissa. Vuoreksessa selvitetään PPP-mallin käyttö. Kotihoidon ostopalveluja lisätään tavoitteena tulevina vuosina n. 20 % osuus. Osa vanhusten palveluasumisesta kilpailutetaan uudelleen. Tuotantosopimukset kaupungin ohjeistuksen mukaisia. Talouskaudella ostojen osuus on asumispalveluissa 100 % edelleen, muissa palveluissa 20 % palvelutuotannon volyymista. Kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. 6

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OSTOPALVELUSOPIMUKSISSA TOTEUTUNUT MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2004 % TP 2004 SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ ,30 8,26 % VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ ,50 12,61 % ERITYISPALVELUT YHTEENSÄ ,46 11,48 % YHTEENSÄ 25 SOPIMUSTA 22 YHTEISÖN KANSSA Vuonna 2004 maksettiin näillä sopimuksilla yhteensä ,36 sekä ns. pysyväisavustuksia maksettiin eri tehtäväalueilta yhteensä ,54 (sisältää pääoma-avustukset). Näissä ei ole mukana tehtäväalueiden maksusitoumuksia eikä ostoja kuntayhtymiltä. Yhteisöavustuksia maksettiin lisäksi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OSTOPALVELUSOPIMUKSET VUONNA 2005 % TA 2005 SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ ,00 10,36 % VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ ,16 14,51 % ERITYISPALVELUT YHTEENSÄ ,69 13,23 % YHTEENSÄ 25 SOPIMUSTA 22 YHTEISÖN KANSSA Vuonna 2005 sopimuksia solmittu yhteensä ,85 sekä ns. pysyväisavustuksia on myönnetty yhteensä ,94 (sisältää pääomaavustukset). Näissä ei ole mukana tehtäväalueiden maksusitoumuksia eikä ostoja kuntayhtymiltä. Yhteisöavustuksia myönnettiin lisäksi ( jäi jakamatta myöhemmin ilmeneviä tarpeita varten.) 7

10 TAMPEREEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Tuloslaskelma Kahden laskelman vuosiraportti Tilin arvo ja selite 04 KÄSU EUR 05 KÄSU EUR 06 TYÖVERSIO EUR 6310 Asiakaspalveluiden ostot Atk-palvelut Toimisto-,pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rak- ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden ja laitt. rakentamis- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Laboratoriopalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sisäiset atk-palvelut Sisäiset tsto-, pankki- ja as.tuntijapalvelut Sisäiset painatukset ja ilmoitukset Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut Sisäiset rak./alueid.rakentamis- ja kp.palvelut Sisäiset kon./laitt.rakentamis- ja kp.palvelut Sisäiset matkustus-ja kuljetuspalvelut Sisäiset maansiirto-ja työkoneet Sisäiset opetus- ja kulttuuripalvelut Sisäiset SOTE / ravintopalveluiden osto Sisäiset SOTE / kuvantamispalveluiden osto Sisäiset SOTE / kuntoutuspalveluiden osto Sisäiset SOTE / kuljetus- ja huoltopalvelut Sisäiset sijaishenkilöstön palvelut, SOTE Sisäiset vakuutusmaksut rahastoihin Sisäiset muut palvelut Sisäiset palvelut, lisät Palveluiden osto TOIMINTAMENOT

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus 2.12.2013 oheismat. asianro 15 (1/56) 4.11.2013 TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot