Vuosikertomus Annual Report

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Annual Report"

Transkriptio

1 2013 Vuosikertomus Annual Report

2 1. JOHDANTO 2. MONIHELIN VISIO JA MISSIO 2.1. Strategia 2.2. Edunvalvonta 2.3. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 3. TOIMINTAMALLI 3.1. Toimitilat 3.2. Henkilöstö 3.3. Harjoittelijat 3.4. Kouluttautuminen 4. HALLINTO 4.1. Hallitus ja luottamustehtävät 4.2. Neuvottelukunta 4.3. Yleiskokoukset 5. TALOUS 5.1. Tulot 5.2. Menot 6. icount 6.1. Tausta ja tarkoitus 6.2. Rahoitus 6.3. Toteutus ja tapahtumat 6.4. Vapaaehtoiset 7. TYÖRYHMÄT 8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 9. YHTEISTYÖ 9.1. Järjestöyhteistyö 10. JÄSENJÄRJESTÖT A-Ö

3 1. JOHDANTO Vuosi 2013 oli monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto Moniheli ry:lle erittäin toiminnantäyteinen ja uusien kontakteiden luomisen aikaa. Verkosto on edelleen varsin nuori, ja ensimmäisinä toimintavuosina aika menee luonnollisesti perustoimintojen vakiinnuttamiseen, yhteistyöverkostojen ja -suhteiden luomiseen sekä oikeiden ja tuloksekkaiden työskentelytapojen ja rakenteiden löytämiseen. Vuosi 2013 oli viimeinen vuosi, jolloin Raha-automaattiyhdistys rahoitti toimintaa yhteistyöverkoston kehittämisen hankerahoituksen turvin. Vuoden lopussa saatiinkin odotettu tieto Monihelin siirtymisestä kohdeavustuksen piiriin, mikä voidaan tulkita onnistumiseksi yhteistyöverkoston kehittämisprojektissa. Vuoden 2013 aikana jatkui myös jo edellisenä vuonna alkanut EU:n Kotouttamisrahaston rahoittama icount -hanke, muodostaen merkittävän osan koko yhteistyöverkoston toiminnasta. Vuonna 2013 jatkettiin aiempina vuosina aloitettua, menestyksekästä mentorointitoimintaa Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on ollut järjestön hallinnon kehittäminen sekä järjestökoulutusten järjestäminen. Lisäksi vuoden 2013 aikana aiempien toimintojen rinnalle nousivat Monihelin valtakunnallistumisen aiheuttamat haasteet. Monihelin toiminnan perusrakenne vahvistui entisestään vuoden 2013 aikana. Hallituksen työskentely vakiintui ja sen rooli vahvistui vuoden aikana. Monihelin hallintorakenteeseen alusta asti kuuluneen neuvottelukunnan toiminta tosin hiipui ja loppuvuodesta käytiinkin keskusteluja neuvottelukunnan kohtalosta. Neuvottelukunnan roolista päätetään vuoden 2014 aikana. Perustoiminnan pilareina vuoden 2013 aikana toimivat aiempien vuosien tapaan työryhmät, joista kulttuuri- ja naistyöryhmä olivat aktiivisimmat. Erityisesti nuorisotoimintaan ja vertaistukitoimintaan kaivataan kuitenkin uusia tuulia ja uutta inspiraatiota. Vuoden 2013 aikana Monihelin jäsenmäärä kasvoi merkittävästi, ollen vuoden 2013 lopussa 58 jäsenjärjestöä. Monihelin jäsenyys tuntui kiinnostavan monia yhdistyksiä, siksi paljon uutta kiinnostusta Moniheliä kohtaan ilmeni. Edelleen tietyt maantieteelliset alueet, kuten latinalainen Amerikka ja Venäjä, loistivat poissaolollaan jäsenkunnasta. Jatkossa uutta jäsenistöä pyritään houkuttelemaan erityisesti näistä ilmansuunnista. Yhteistyö muiden samalla sektorilla toimivien järjestöjen kanssa lisääntyi merkittävästi vuoden 2013 aikana. Samalla Monihelin näkyvyys erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja yhteistyökumppanina viranomaisiin päin kasvoi merkittävästi. Monihelillä on vuoden 2013 lopussa jäsenyys Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), Sisäasiainministeriön AFRO3 -hankkeen ohjausryhmässä sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Lisäksi Moniheli on toiminut "Monikulttuurinen Lapsen Etu, ja Suomen Akateemisten Naisten liiton Auroras verkostojen toiminnassa, aktiivisena toimijana Vantaan Niceheartsin Qutomo-hankkeessa ja osana Helsinki Region Welcome Weeks -toimintakokonaisuuden organisointia. Monihelillä on myös edustus Kantti ry:n RAYrahoitteisessa JADE-hankkeen, ikääntyville afrikkalaistaustaisille naisille toimintoja järjestävä hanke, ohjausryhmässä, Järjestöhautomon ohjausryhmässä, Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) TuPahankkeen (Tuottajapalveluja maahanmuuttajataustaisille toimijoille) ohjausryhmässä sekä Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille -hankkeen ohjausryhmässä. Monihelin edustaja on ollut myös osana Baltic Sea Forumin järjestelykomiteaa. 3

4 Vuoden 2013 aikana Moniheli aloitteli myös pohjoismaisen yhteistyön luomista. Ruotsalaisen maahanmuuttajien kattojärjestön kanssa on alustavasti suunniteltu yhteispohjoismaisen tapaamisen järjestämistä vuoden 2014 aikana. Yhteistyö on vasta aluillaan, mutta kantanee lisää tuloksia jatkossa. Viestinnän osalta vuosi 2013 oli hyvin aktiivinen, hyödyntäen jo aiempina vuosina luotuja viestintäkanavia. Monihelillä on omat sivut osoitteessa lisäksi icount -hankkeella on oma sivustonsa Monihelillä on myös oma facebook-sivusto ja Twitter-tili, lisäksi hyödynnetään Google Calendar ja Skype -toimintoja. Aiemmin toiminut monimos-sivusto ajettiin alas vuoden 2013 aikana, käyttäjien vähäisyyden ja sivuston toimimattomuuden takia. Monikulttuurisuuden lisääntyminen ja monimuotoistuminen on suomalaisen yhteiskunnan arkea tänä päivänä. Viime vuosien aikana päätään nostanut rasismi eri muodoissaan on toki edelleen läsnä jokapäiväisessä elämässä, mutta sen terävimmät laineet ovat ehkä hieman hiipuneet viime aikoina. Moniheli pyrkii toiminnallaan tukemaan monikulttuuristen järjestöjen toimintaa ja samalla tukee monikulttuurisuuden leviämistä ja monikulttuurisen äänen kuulumista yhteiskunnassamme. Moniheli pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että monikulttuurisuudesta käytävä keskustelu on mahdollisimman asiallista ja tosiasioihin perustuvaa. *** INTRODUCTION Year 2013 was a very action-packed year filled with setting up new contacts for Moniheli ry, the network of multicultural associations. The network is still quite young, and the first years of operation were naturally focused on establishing basic activities, setting up cooperation networks and relationships, as well as finding the right and productive working methods and structures. The year 2013 was the last year in which the Slot Machine Association funded the development of a network of co-operation as a project. At the end of the year Moniheli received the long-awaited news that the network had been transferred to RAY s targeted operation funding scheme, which can be seen as a success for the cooperation network development project. During 2013 the icount project funded by the EU Integration Fund that started in the previous year was continued, forming a significant part of the entire operation of the network. In 2013, the successful mentoring program in co-operation with Suomen Pakolaisapu (Finnish Refugee Council) has been continued. The aim of the mentoring was the development of the organization s management as well as organizing organizational training events. In 2013 the expansion of Moniheli s activities to the national level brought new challenges in addition to the ones already faced in our core activities. The basic structure of Moniheli s activities was further strengthened in The work of the Board became more established and its role strengthened during the year. However, the role of the activity of the Advisory Board, which was part of the management structure of Moniheli from the beginning, has faded, and at the end of the year a discussions did take place about the fate of the Advisory Board. The 4

5 role of the Advisory Board shall be decided during The basic pillars of activity in 2013 were as in the previous years work groups, among which the cultural and women's working group were the most active. Youth activities and peer support activities, however, require new ideas and new inspiration in particular. During 2013 the amount of Moniheli s members grew significantly, counting up to 58 member organizations at the end of Moniheli membership seemed to interest many associations, so much interest towards Moniheli was shown. Still, certain geographical regions such as Latin America and Russia were lacking representation in the network. In the future, new members will be attracted in particular from those directions. Cooperation with other organizations operating in the same sector increased significantly in At the same time Moniheli s visibility in various cooperation networks and partner authorities increased substantially. Since the end of 2013, Moniheli has been a member of the European Migration Network (EMN), the Advisory Board for Ethnic Relations of the Ministry of the Interior (ETNO), the Civil Society Advisory Board (KANE), the AFRO3 project steering group of the Ministry of the Interior, as well as the council for customers of the Social Insurance Institution (KELA). In addition, Moniheli has worked in the activities of The interest of a multi-cultural child", and in Auroras, the Association of Finnish Graduate Women, and is an active participant in the Vantaa s Nice Hearts Qutomo project as well as an organizer of the Helsinki Region Welcome Weeks activities. Moniheli is also represented in the steering group of the JADE project of Kantti ry funded by RAY, a project organizing activities for elderly women with an African background, in the steering group of The Organization Incubator, in the steering group of HUMAK University of Applied Sciences TuPa-project (Producer services for partners with an immigrant background) and the steering group of the Finnish Red Cross s No to racism-project. The representative of Moniheli has also been a member of the organizing committee of the Baltic Sea Forum. During 2013 Moniheli started the creation of cooperation of Nordic countries. Together with the umbrella organization of Swedish immigrants, a preliminary plan of organizing a meeting of joint Nordic organizations has been scheduled for Co-operation is still in its infancy, but more results are to be carried out in the future. As for communication, 2013 was a very active year, taking advantage from the previously-created channels of communication. Moniheli has its own website at in addition, the icount project has its own website at Moniheli also has its own Facebook page and a Twitter account, in addition to making use of Google Calendar and Skype. The previously used Monimos site was shut down during 2013, because of the low number of users and the inactivity of the site. The growing of multiculturalism and diversity are part of everyday life in the Finnish society these days. During the last years, racism raising its head in various forms is of course still present in everyday life, but its highest waves may have faded a bit in recent times. Moniheli is in support of multi-cultural organizations, and at the same time supports the spreading of multiculturalism as well as letting the multi-cultural voice be heard in our society. Moniheli is working in order to influence so that the debate on multiculturalism is as effective and fact-based as possible. 5

6 Hallitustyöskentelyä. 2. MONIHELIN VISIO JA MISSIO 2.1. Strategia Visio Monihelin visiona on avoin, yhtenäinen ja monikulttuurinen suomalainen yhteiskunta, jossa kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista erilaisuutta ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan, ja joka on arvoiltaan kattava ja oikeudenmukainen. Missio Moniheli on monikulttuurisuustoimijoiden yhteisöllisesti toimiva maanlaajuinen etujärjestö. Moniheli edistää ja kehittää kaikkien jäsentensä ja jäsenjärjestöjensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Verkosto kannustaa jäseniään täysivaltaiseen poliittiseen osallistumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Monihelin käytännön työkalut ja välineet moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseksi ovat tie suvaitsevaisempaan suomalaiseen yhteiskuntaan, ja siksi yhdistys edistää ja kehittää yhteistyötä monikulttuurijärjestöjen, yksittäisten kansalaisten, median, oppilaitosten ja viranomaisten välillä. 6

7 Monihelin tavoitteet jakautuvat kahteen kategoriaan: 1. Jäsenjärjestöjä palvelevien toimintojen luominen ja kehittäminen 2. Monikulttuurisuustoimijoiden etujen ajaminen ja yhteiskunnallisiin päätöksentekijöihin ja päätöksiin vaikuttaminen Jäsenjärjestöille pyritään tarjoamaan verkostoitumista edistäviä tapahtumia, antamaan ohjausta ja neuvontaa järjestön hallintorakenteiden vahvistamisessa koulutuksen avulla, tarjoamaan opastusta yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta esimerkiksi erilaisten yhteistyöhankkeiden muodossa sekä kokoamaan yhteen jo olemassa olevien palvelurekisteri ja tarjoamalla tietoa näistä. Monihelin päätavoite on tukea yhteiskunnan moninaisuutta ja tasa-arvoisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, pyrkiä edistämään työllistymistä sekä ennen kaikkea vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja asenteisiin suvaitsevaisuuden edistämiseksi. Edunvalvonnan kannalta merkityksellistä on päättäjiin vaikuttaminen ja pyrkiminen aktiivisesti eri edustuksellisten elimien jäsenyyteen ja yhteistyöhön eri järjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Moniheli kasvaa ja kehittyy työantajana sek ä maanlaajuisena järjestönä, joka yhdistää mahdollisimman laajalti maamme monikulttuurijärjestöt. Tulevaisuudessa Moniheli pystyy tuottamaan omaa tutkimus - ja kehittämistietoa. Moniheli pyrkii jatkossa olemaan keskeinen tekijä maamme monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyön luojana sekä luonteva monikulttuurisuusasioiden edustaja yhteistyössä viranomaisiin päin Edunvalvonta Monihelin toiminnan tärkeä painopistealue on edunvalvonta. Edunvalvonnallista työtä tehdään monin eri tavoin vaikuttamalla. Monihelillä on edustus useassa eri edustuksellisessa elimessä, vuoden 2013 lopussa edustajia oli Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE) sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Monihelin edustaja on mukana myös Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon ohjausryhmässä, Humanistisen ammattikorkeakoulun Tuottajapalveluja maahanmuuttajataustaisille taiteilijoille tarjoavan TuPa-hankkeen ohjausryhmässä, Kantti ry:n Jade-hankkeen ohjausryhmässä sekä Suomen Punaisten Ristin Ei rasismille hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi Monihelin edustajat ovat mukana Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtumakokonaisuuden organisoijina sekä Baltic Sea NGO Froumin suunnittelutyöryhmässä. Lisäksi edunvalvontaa tehtiin vuonna 2013 osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun monilla eri tasoilla, muun muassa osallistumalla panelistina Kuntaliiton organisoimaan Demokratia-päivän paneeliin sekä moniin muihin julkisiin keskusteluihin. Tärkeänä osana edunvalvontatyötä on aktiivinen yhteistyö eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa yhteisten teemojen muodossa. Vuoden 2013 aikana yhteistyötä on syvennetty mm. Liikkukaa ry:n, MonaLiiiku naisliikuntaverkoston, naisverkosto Vantaan Niceheartsin, Akateemisten Naisten Aurorasverkoston, Väestöliiton eri hankkeiden (mm. Womento-hanke), Suomen Mielenterveysseuran, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisan sekä Kansalaisfoorumin kanssa. Myös eri oppilaitosten kanssa tehtävä 7

8 yhteistyö on syventynyt. Vuoden 2013 aikana Monihelissä oli harjoittelijoita ammattikorkeakoulu Laureasta, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistolta Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen Toisena painopistealueena on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen antamalla neuvontaa ja ohjausta jo järjestöä perustettaessa, rekisteröitäessä ja haettaessa yhteistyöverkoston jäsenyyttä. Moniheli järjestää koulutusta yhdistysten toiminnan pyörittämisestä ja vahvistaa jäsenjärjestöjen toimintamahdollisuuksia yhteisten projektien tai vastaavien muodossa. Jatkuvan jäsenille tarjottavan neuvonnan lisäksi Moniheli järjesti vuonna 2013 hallinto- ja taloudenpitokoulutuspäivän jäsenjärjestöille yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa. Lisäksi Moniheli tuki Proud of who we are (POWWER) järjestön Sydänten kuningatar tapahtumaa sekä Union Youth Development jäsenjärjestön organisoimaa hallintoasioiden koulutusta. Moniheli tuki myös Suomi-Sierra Leone -seuran hyväntekeväisyystapahtumaa. Edellä mainittujen lisäksi icount -projektin tilaisuudet tarjosivat avainhenkilöille, joista moni tuli jäsenjärjestöiden kautta, tietoja ja neuvoa yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. RAY:n koulutus Lappeenrannassa. *** 8

9 Moniheli s mission and vision Vision Moniheli s vision is an open, integrated, multi-cultural Finnish society, in which cultural, linguistic and religious diversity is understood, valued and supported, and that is comprehensive in terms of values and fairness. Mission Moniheli is an organization of advocacy and service that enables collaborative leadership and operation in both the Helsinki Metropolitan Area and in the countryside. Moniheli promotes and develops the physical and mental well-being, and economic and social development of all its members and its affiliated organizations. Moniheli encourages its members to sovereign political participation in the Finnish society. Moniheli's mission is to promote and develop cooperation with multicultural organizations, individual citizens, the media, educational and administrational institutions, in order to achieve a tolerant Finnish society that promotes pluralism and multiculturalism. Moniheli objectives are divided into two cat egories: 1. Serving the creation and development of member organizations 2. The interest of the actors of multiculturalism to societal decision -making and influencing decisions Moniheli tries to aim for the member organizations to networking building events, to provide guidance and advising on the organization of administrative structures, to strengthen education and training, to provide guidance on social structures and activities through different forms of cooperation, as well as to bring together the existing register of services and the provision of information to them. The main goal of advocacy is to influence on decision makers to support diversity and equal participation and empowerment, seeking to promote employment, and above all, by influencing society's values and attitudes and to promote tolerance. For the protection of interests lobbying actively is important for working towards a different society, the membership and the co-operation with various organizations and social actors. The long-term goal is that Moniheli grows and develops as an employer, as well as a nation-wide organization that combines to the maximum extent possible all the multicultural organizations. In the future, Moniheli will be able to produce its own research and development information. Moniheli strives to continue as a key factor of our country s multicultural organizations as well as a creator of the representation of multicultural affairs in cooperation with the authorities. The priority operational field of Moniheli is advocacy. The advisory work is done by influencing in many ways. Moniheli has representation in many different organs of representation, in the end of 2013 it had representatives in the European Migration Network (EMN), in the The Ministry of the Interior s Advisory 9

10 Board on Ethnic Relations (ETNO), the Civil Society Advisory Board (KANE) and the customer council of the Social Insurance Institution (KELA). Moniheli s representative also participates in the steering group of the Organization Incubator of the Finnish Refugee Council, in the steering group of the TuPa project (Producer services for partners with an immigrant background) of the HUMAK University of Applied Sciences, in the steering group of the Jade project of Kantti ry, as well as in the steering group of the No to racism -project of the Finnish Red Cross. In addition, Moniheli representatives have participated in the Helsinki Region Welcome Weeks event planning team, as well as the Baltic Sea NGO Forum s planning team. In addition, representation was established in 2013 by participating in the public debate of society on many different levels, among others by participating in the panel of Democracy Day organised by Kuntaliitto as well as in many other public debates. A part of advocacy is to engage in proactive cooperative work with many different agencies and organizations on common themes. In 2013, cooperation was deepened with for example Multicultural Sport Organization Liikkukaa ry, MonaLiiku-women s movement network, the women s resource center NiceHearts, Academic women Aurora s network, and various projects of Väestöliitto (e.g. Womento-project), the Finnish mental health society, Helsinki s Cultural Center Caisa as well with Citizens` Forum. Cooperation with various educational institutions has also expanded. In the year 2013 Moniheli has had interns from Laurea University of Applied Sciences, HUMAK University of Applied Sciences, DIAK University of Applied Sciences, and the University of Helsinki. The second priority is to support the activities of member organizations by providing advice and guidance for the establishment and registration of the organization, and for applying for the membership in the cooperation network. Moniheli also provides training to run the organization's activities and tries to strengthen the member organizations operational possibilities with joint projects. In addition to the day-to-day task of providing advice to members, in 2013 Moniheli organised administrative and bookkeeping training sessions for the member organizations in cooperation with Citizens` Forum. In addition, Moniheli supported the Proud of who we are (POWWER) organization s The Queen of Hearts International Beauty Contest event, as well as the training of administrational affairs organized by member organization Union Youth Development. Moniheli also supported a charity event organized by Suomi Sierra Leone club. In addition to these, the icount project offered information and advice about the social activity to its key people, many of whom came through the member organizations. 10

11 Varainhankintakoulutus avainhenkilöille. 3. Toimintamalli 3.1. Toimitilat / Premises Suurimman osan vuodesta 2013 Monihelin toimisto sijaitsi entisissä tiloissa Kalasatamassa, osoitteessa Työpajankatu 2. Toimisto muutti marraskuussa uusiin toimitiloihin Sörnäisiin, osoitteeseen Käenkuja 4. Uudet tilat ovat aiempaa hieman pienemmät, mutta tarkoituksenmukaisemmat. Monihelin nykyiset tilat ovat neljän entisen liiketilan yhdistelmä. Kaksi liiketiloista on vuokrattuna Monihelin jäsenjärjestöille, Kiinalaiselle Ystävyysseuralle ja Scadaa ry:lle heidän omiin tarkoituksiinsa, ja kahta käytetään Monihelin omana toimistona ja kokoushuoneena. Jäsenjärjestöjen läheisyys luo toivottavasti uusia, entistä läheisempiä yhteistyömuotoja jatkossa. Monihelin järjestöjäsenet voivat käyttää neuvottelu- ja koulutustilaa aiempaan tapaan ilmaiseksi kaksi tuntia kerrallaan kerran viikossa ja lisäksi vuokrata tiloja edullisesti myös pidempikestoisiin tilaisuuksiin. Myös muut toimijat voivat vuokrata tiloja kohtuulliseen hintaan. Tilan käyttöä laajennettiin vuonna 2013 myös erilaisten yhteistyösopimusten muodossa (esim. tanssi- tai kuoroharjoituksiin, joiden jäsenet osallistuivat vastineeksi Monihelin tilaisuuksiin esiintyjinä). Vuonna jäsenjärjestöä ja 5 muuta tahoa käyttivät tiloja yhteensä noin 665 tuntia (noin 16 tuntia viikossa vuosilomia lukuun ottamatta). Yksi kolmannes ulkopuolisista käyttötunneista käytettiin erityyppiseen opetukseen. Monihelin tiloissa pidettiin edelleen pianotunteja (AFAES ry) sekä Palestiinan arabian (SSYS) ja Thai-kielen (The Finnish Thai Association) kielikursseja. 11

12 *** Moniheli operated for most of the year 2013 from its 150 square meter premises located at Työpajankatu 2, Kalasatama. Due to the unsuitability of the meeting room, as well as the unsatisfactory location and condition of the place, a move to new premises was actively sought from the spring on. In November 2013 Moniheli office moved to the new premises closer to the centre located in Sörnäinen, at Käenkuja 4. The new facilities are slightly smaller, but more suited to Moniheli s activities. Moniheli acts as main tenant for the four connected spaces, of which two are rented out to Moniheli s member associations Kiinalainen ystävyysseura and Scadaa ry for their own use, and two are used as Moniheli s office and meeting room. The proximity of the member organizations will hopefully lead to new and closer cooperation in the future. Similarly to before, Moniheli member associations can use the premises free of charge for two hours per time once or twice a week and can also rent it for a longer period at a special rate. Non-member associations can also rent premises for an affordable fee. In 2013, the use of the space was expanded to collaboration through various agreements (for example for dance or choir practice, whose groups in return participated to Moniheli s events). Altogether 19 member associations and five other parties used the space for 665 hours in 2013 (outside holidays), of which one third was used for teaching. As the previous year, piano classes (AFAES ry), Palestinian Arabic (Suomi-Syyria Ystävyysseura ry) and Thai language courses were held Henkilöstö /Staff Koko vuoden 2013 ajan toimistossa työskentelivät toiminnanjohtaja Riitta Salin ja järjestökoordinaattori Julie Breton. icount -projektin kakkosvaiheen työntekijöiksi valittiin tammikuun puolessa välissä i meksikolaistaustainen Adriana Saarialho ja Venäjältä kotoisin oleva Polina Kopylova. Polinan lopettaessa työsuhteensa lokakuussa hänen tilalleen valittiin suomalais-turkkilainen Melis Arı-Gurhanlı. *** During the whole year of 2013 executive director Riitta Salin and association coordinator Julie Breton have worked at the office. For the second phase of the icount-project two employees were selected in mid- January as project workers: Adriana Saarialho who has Mexican background and the Russian Polina Kopylova. Polina finished her work in October, to her place the Finnish-Turkish Melis Arı-Gurhanlı was selected. 12

13 3.3. Harjoittelijat / Trainees Palkatun henkilöstön lisäksi Moniheli tarjoaa harjoittelupaikkoja sekä opiskelijoille että erilaisille TEtoimiston tuella toimiville henkilöille. Harjoittelijoille annetaan erilaisia vastuutehtäviä heidän osaamisestaan ja intresseistään riippuen, erilaisista toimistotehtävistä ja sosiaalisen median päivityksistä jäsenjärjestöjen kanssa tehtävään erilaisten tapahtumien suunnitteluun. *** In addition to paid office personnel, Moniheli offers training positions to students from various educational institutions and unemployed individuals through the Employment and Economic Development Office. Trainees are given a variety of responsibilities according to their skills and interests, various office duties and social media updates about the various events planned together with the member organizations. Monihelin harjoittelijat. Nimi Training period Nationality Institution David Okelo Kenyan Diakonia-ammattikorkeak Pia Grochowski Canadian Helsingin Yliopisto Dora Pataricza Hungarian Espoon TE-toimisto Silke Jungbluth German German University 3.4. Henkilöstön kouluttaminen Vuonna 2013 Monihelin työntekijät osallistuivat erilaisiin koulutuksiin seuraavasti: Yritystyöpaja 14.1., järjestäjänä Järjestöhautomo, osallistujana Riitta Salin Anna aikaa -tapahtuma 7.2. vapaaehtoistyöstä Kulttuurikeskus Caisassa, järjestäjänä KEPA, osallistujina Adriana Saarialho ja Polina Kopylova 13

14 EU-projektien toteutuskoulutus 13.2, osallistujina Adriana Saarialho ja Polina Kopylova Strategia-päivään yhdessä Järjestöhautomon kanssa osallistuivat Abdirahim Hussein ja Riitta Salin 6.3. RAY:n rahoituskoulutukseen Lappeenrannassa osallistuivat George Kouassivi-Benissan ja Riitta Salin Varainhankinta- ja kirjanpitokoulutukseen Monihelin tiloissa osallistuivat kaikki toimiston työntekijät RAY:n Paikka auki -ohjelman koulutustilaisuuteen osallistui Riitta Salin Pakolaisavun seminaariin osallistuivat Pia Grochowski ja Julie Breton Afaesin seminaariin osallistuivat Adriana Saarialho ja Riitta Salin 9.6. SOLID- uusien hankkeiden koulutukseen osallistuivat Polina Kopylova ja Riitta Salin SOLID -hakemusklinikkaan osallistuivat Polina Kopylova ja Riitta Salin 4.9. RAY:n viestintäpäivään osallistui Julie Breton palveluntuotantokeskusteluun Helsingin kaupungin kanssa osallistui Riitta Salin Työ- ja elinkeinoministeriön teemapäivään osallisuudesta osallistui Riitta Salin Järjestöjen viestintäkoulutukseen osallistui Julie Breton Julie Breton osallistui Qutomo-hankkeen foorumiin neljä kertaa vuoden 2013 aikana. Monihelin itse järjestämät koulutukset Moniheli järjesti eri uskontojen ja elämänkatsomusten välisiä keskusteluiltoja kolme kertaa syksyn 2013 aikana. keskusteluillat järjestettiin yhteistyössä kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kanssa. Iltoihin osallistuivat Toni Randla, Polina Kopylova (yhden kerran), Abdirahim Hussein (yhden kerran) ja Riitta Salin. Keskusteluilloissa oli osallistujia eri uskontokunnista ja vapaa-ajattelijoiden piiristä. *** Staff Training In year 2013 Moniheli s staff participated in many different trainings: enterpreneurship workshop organized by The Organization Incubator, participant Riitta Salin 7.2. Anna aikaa -event on volunteering, organized by KEPA in the Culture Centre Caisa, participants Adriana Saarialho and Polina Kopylova Implementation of EU-projects training, participants Adriana Saarialho and Polina Kopylova 5.3. Strategy day, Abdirahim Hussein and Riitta Salin participated the event with The Organizator Incubator 6.3. RAY Fund training in Lappeenranta, participants George Kouassivi-Benissan and Riitta Salin Fundraising and accounting training at Moniheli s premises, all the office staff participated in RAY s Paikka auki program s training event, participant Riitta Salin Finnish Refugee Council s seminar, participants Pia Grochowski and Julie Breton AFAES s seminar, participants Adriana Saarialho and Riitta Salin 9.6. SOLID s new projects training, participants Polina Kopylova and Riitta Salin 14

15 15.8. SOLID s application clinic, participants Polina Kopylova and Riitta Salin 4.9. RAY s Communication day, participant Julie Breton Service Production discussion with the City of Helsinki, participant Riitta Salin Ministry of Employment and the Economy s theme day on participation, participant Riitta Salin Organizations Communication training, participant Julie Breton Julie Breton participated four times in Qutomo projects forums during Trainings organized by Moniheli In autumn 2013 Moniheli organized three discussion sessions on different religions and ways of looking at life. Discussion evenings were organized in joint with Forum for Culture and Religion FOKUS. Toni Randla, Plina Kopylova (once), Abdirahim Hussein (once) and Riitta Salin participated in the evenings. People from different religion communities and freethinkers participated in the discussion evenings. 4. Hallinto / Board Verkoston päätöksenteosta vastaavana elimenä toimii hallitus. Jäsenet valitsevat syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi ja kahdeksasta kuuteentoista (8-16) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää puheenjohtajan tavoin kaksi vuotta, mutta niin, että puolet on aina erovuorossa. Vuodesta 2012 jatkoi seitsemän (7) hallituksen jäsentä, joiden toimikausi loppui vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2012 syyskokouksessa valittiin kuusi (6) hallituksen jäsentä ja kolme (3) varajäsentä vuodelle *** The main administrative organ of the network is the board. The members elect at the autumn meeting the chairman of the board for a term of two years as well as eight to sixteen (8-16) ordinary members. The term of the members lasts similarly to the chairman of the board for two years, but in such a way that half of them are changeable every year. After 2012 seven (7)members have continued from the Board whose term ran out at the end of At the 2012 autumn meeting six (6)board members were elected for and three (3) deputy members for Hallitus ja luottamustehtävät / Board and positions of trust Monihelin hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2013 aikana. Hallituksessa istuivat seuraavat jäsenjärjestöjen edustajat (lisäksi henkilön toimikausi): Moniheli s board had 11 meetings during The board consisted of the following members (in addition to the office workers): 15

16 Berde ry, Abdirahim Hussein, chairman ( ) Senegal-Suomi Ystävät, Abdoulaye Diouf (2013. Resigned: October 2013) Kiinalainen Ystävyysseura ry, William Law ( ) Union Youth Development, Hirsi Mohamed ( ) Kurdistanin Rauhan ja Kehityksen seura ry (KPDA), Welat Nehri ( ) Peer Support for Immigrant Integration PESIFI ry, Solomie Teshome ( ) Suomi-Liberia Seura (SULIS), Menti Toe-Usansuu ( ) Africans and African-Europeans association AFAES ry, Fatima Usman ( ) Finnish Pakistani Friendship Organisation, Osama Yousafzai ( ) Familia Club ry, Batulo Essak ( Resigned: AGA 2013?) Social Empowerment Organisation SEMO ry, Ali Hussein ( ) ACSF / Amucorf, Georges Kouassivi-Benissan ( Resigned: March 2013) Suomi-Tansania seura, Dennis Londo ( Resigned: August 2013) Deputy board members: The Finnish Thai Association, Vanitsri Tirkkonen (2013) Suomi-Sierra Leone seura, John Koroma (2013) Kumba Union Finland,Kingsley Esapa (2013) Verkoston puheenjohtajana toimi vuoden 2013 ajan Abdirahim Hussein, Berde ry:stä. Hallituksen varapuheenjohtajina toimivat Welat Nehri Kurdistan -järjestöstä ja Fatima Usman AFAES ry:stä. Sihteerinä toimi Solomie Teshome PESIFI ry:stä ja taloudenhoitajana Abdoulaye Diouf, edustaen Suomi-Senegal ystävät ry:tä. In 2013 the chairman of the network was Abdirahim Hussein from Berde Association. Deputy Chairman was Welat Nehri from Kurdistan Organization and Fatima Usman from AFAES Association. Secretary was Solomie Teshome from PESIFI ry and treasurer was Abdoulaye Diouf, representing the Finland-Senegal Friendship Association Neuvottelukunta /Advisory board Vuoden 2012 syyskokouksessa valittiin vuodeksi 2013 sääntöjen mukaisesti kuusi neuvottelukunnan jäsentä jäsenjärjestöistä: Neuvottelukunnan koordinaattoriksi valittiin Ilona Tikka ja sihteeriksi Richmond Ghansah. Molemmat osallistuivat muutamaan hallituksen kokoukseen. Ilona Tikka erosi koordinaattorin tehtävästä vuoden 2013 keväällä ja hänen roolinsa otti Peter Holley. Neuvottelukunta piti yhden kokouksen vuoden 2013 lopulla, mutta vuoden 2013 syyskokouksessa päätettiin valmistella neuvottelukunnan lopettaminen keväällä *** 16

17 At the 2012 autumn general assembly six members of the Advisory Board from the member organizations have been elected for the year 2013 in accordance with the rules: Ilona Tikka was elected as the coordinator of the Advisory Board and Richmond Ghansah as the secretary. Both of them took part in several board meetings. Ilona Tikka resigned from the role of the coordinator in spring 2013 and Peter Holley took over her role. The Advisory Committee held one meeting at the end of 2013, but in the autumn general assembly 2013 it has been decided to prepare the termination of the Advisory Board in spring Yleiskokoukset / General Assemblies Monihelin yleiskokous on järjestön korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin, joka kokoaa jäsenjärjestöt kahdesti vuodessa kevätkokoukseen, jossa käsitellään edellisen vuoden toimintaa ja taloutta, ja syyskokoukseen, jossa valitaan uusi hallitus ja neuvottelukunta sekä päätetään seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Vuonna 2013 kevätkokous pidettiin Kanava Nuorison tiloissa nuorisotila Hapen tiloissa Sörnäisissä. Kumpulassa ja syyskokous Kevätkokouksessa oli edustettuna 21 järjestöä ja syyskokouksessa 20 järjestöä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit. Syyskokous valitsi hallitukseen kuusi (6) uutta hallituksen varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Neuvottelukuntaan valittiin kaksi jäsentä. Verkoston puheenjohtajana jatkaa vuoden 2014 ajan Abdirahim Hussein. Kokous myös päätti tulevan kalenterivuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. *** Moniheli s General Assembly is the organization's highest decision-making body in which member organizations gather twice a year: the spring meeting is to discuss the previous year's activities and finances, and the autumn meeting is to elect a new board and the advisory board, as well as to decide on the next year's activities and finances. The SGA of 2013 was held on in Kanava Youth Center in Kumpula and the AGA was held on in Happi Youth Center in Sörnäinen. The SGA was attended by 21 organizations and at the AGA 20 organizations have participated. At the spring meeting the previous year's annual report and accounts were approved. In the AGA six (6) new members + four (4) vice members were chosen to the boar. Two members were chosen for the advisory board. As the chairman of the network Abdirahim Hussein will continue for the year The meeting also approved the budget and action plan of the following year. 5. Talous Vuosi 2013 oli viimeinen vuosi RAY:n projektirahoituksen turvin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että vuodesta 2014 lähtien Monihelin avustus pyritään saamaan Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun 17

18 toiminta-avustuksen piiriin. Näin myös tapahtui, vuoden 2013 lopussa saatiin iloinen uutinen toimintaavustuksen piiriin pääsemisestä. Moniheli haki myös Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta rasisminvastaiseen työhön koko maan alueella, tätä avustusta ei kuitenkaan saatu. Myöskään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta maahanmuuttajanaisia palvelevan puhelinpalvelun käynnistämiseen ei saatu. Käytännössä Monihelin talous oli edelleen hyvin tiukka. Vaikka jäsenmäärä kasvoi ja vaikutusvalta sekä näkyvyys sen myötä, käytännössä kaikki toiminta piti kattaa hyvin niukalla avustuksella. Erityisesti jäsenjärjestöjen toimintojen aktivointiin ja tukemiseen olisi hyvä saada lisää rahoitusta. Jatkossa Monihelin tuleekin panostaa varainhankintaan. Oman varainhankinnan käyntiin saattaminen on asia, joka on elinehto toiminnan jatkuvuudelle. EU-hankkeet muun muassa vaativat omarahoitusta, joka tulisi ainakin osin pystyä kattamaan omarahoituksella. Vuoden 2013 loppukesällä järjestettiin varainhankinnan ilta Monihelissä. Valitettavasti kukaan jäsenjärjestöjen edustajista ei saapunut paikalle. *** Finance Year 2013 was the last year of operating with RAY s project funding. This meant that starting from 2014 Moniheli seeks operating grant from RAY s targeted operation funding scheme. We received good news at the end of 2013 when we were accepted into this funding scheme. Moniheli also applied for a grant from the Ministry of Education and Culture for its anti-racism work across the country, but it was not granted. In addition, an applied grant from Helsinki City Department of Social Services and Health Care for starting up a call centre for immigrant women was not granted either. Practically Moniheli s finance was still very tight. Although the number of members increased which lead to more visibility and influence, virtually all of the operation was covered with a very small grant. It would be important to get more funding, especially to activate and support the activities of member organizations. Moniheli should therefore focus more on fund-raising in the future. Starting up our own fundraising is a vital issue to the continuity of our operation. EU funding does not cover 100 % of projects budgets hence Moniheli needs to provide the remaining expenses on its own. At the end of summer 2013, we held an evening of fundraising at Moniheli. Unfortunately, none of the representatives of the member associations attended the evening Tuotot Raha-automaattoyhdistyksen myöntämää perusrahoitusta saatiin nostettua vuodelle 2013 hieman suunnitellusta, euroon. Tällä summalla katettiin toimistohenkilökunnan palkat pääosin, suuri osa 18

19 vuokrakuluista ja juoksevista kuluista. Lisäksi Moniheli sai EU:n Kotouttamisrahaston avustusta icount-hankkeeseen ajalle yhteensä euroa, josta vuoden 2013 osuus oli n euroa. Kotouttamisrahaston avustus kattoi 75% icount -hankkeen kuluista, loppu 25% katettiin RAY:n avustuksesta. Moniheli sai myös Helsingin kaupungin Kulttuurilautakunnan avustusta euroa kulttuuritoimintojen edistämiseen. Edelliseltä vuodelta ko. avustusta siirtyi 5541 euroa, jonka vuoksi ko. avustusta oli vuonna 2013 käytettävissä kaikkiaan euroa. *** Income We were able to raise the funding a bit more than planned for the year 2013, up to EUR. This amount covered mainly the salaries of the office staff, a large part of the rental costs and running expenses. In addition, Moniheli received a grant from the European Fund for Integration for the icount project for the period The amount was a total of EUR, of which EUR was accounted for year The EU Fund for Integration covered 75% of the costs of the icount project, the leftover 25% was covered by the RAY grant. Moniheli also received a grant of EUR from the Helsinki City Cultural and Library Committee for the promotion of cultural activities. In 2012 the grant was 5541 euros, which is why the available total amount of 2013 was euros Menot Monihelin menot koostuivat vuonna henkilökunnan palkoista, vuokrakuluista ja muista päivittäisen toiminnan juoksevista kuluista. EU-rahoituksen osuus icount-hankkeen osalta kattaa 75% hankkeen kuluista, loppuosa katetaan pääosin Raha-automaattiavustuksesta, suurimmalta osin työntekijöiden tekemän työn osuutena palkkakuluista. EU-hankkeen omavastuuosuuden kattaminen on varsin haastava tehtävä, johon jatkossa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota varainhankinnan muodossa. Monihelin tilinpäätös näytti vuoden 2013 lopulla alijäämää , 46 euroa. 19

20 6. icount 6.1. Tausta ja tarkoitus icount on Moniheli ry:n hallinnoima ja EU:n Kotouttamisrahaston tukema hanke, jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien, viranomaisten ja poliittisten puolueiden välistä vuoropuhelua, lisätä tietoa Suomen poliittisesta järjestelmästä ja vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin osana kotoutumisprosessia. icount -hankkeen ensimmäinen kausi toteutettiin Tuolloin toiminta keskittyi 2012 kuntavaaleihin. Hankkeessa informoitiin äänestysoikeudesta ja äänestämisen merkityksestä kuntavaaleissa. Kohderyhmänä olivat kolmansien maiden kansalaiset. Hanke nosti esiin sen, että maahanmuuttaneilla on hyvin vähän tietoa Suomen poliittisesta järjestelmästä. Myös tieto yksittäisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista on vähäistä. Hankkeen toinen kausi alkoi vuoden 2013 alussa ja se jatkuu vuoden 2014 kesäkuun loppuun saakka. Jatkohankkeessa keskitytään: poliittisen päätöksentekojärjestelmän avaamiseen puolueiden ja maahanmuuttaneiden välisen vuoropuhelun parantamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksien tiedottamiseen, jotta maahanmuuttaneiden asemaa suomalaisen yhteiskunnan aktiivisina jäseninä voidaan edistää. Kuka toteuttaa? icount -hankkeessa Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Riitta Salin toimii hankekoordinaattorina ja pääsihteeri Julie Breton osa-aikaisena työntekijänä. Adriana Saarialho, Polina Kopylova ( ) ja Melis Arı Gürhanlı ( ) toimivat täysiaikaisina projektityöntekijöinä. Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä, joka on kokoontunut vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Ohjausryhmän jäsenet ovat työntekijöiden lisäksi Emilia Fagerlund: Familia Club ry, hallituksen jäsen Kristiina Mauriala: Sisäasiainministeriö / Solid rahasto, kotouttamisrahaston koordinaattori Niklas Wilhelmsson: Oikeusministeriö / Demokratia-, kieli-, ja perusoikeusasioiden yksikkö, erityissunnittelija Nina Patanen: Suomen Pakolaisapu / Järjestöhautomo, hankejohtaja Peter Kariuki: Sisäasiainministeriö / ETNO, ylitarkastaja Solomie Teshome: Moniheli ry, hallituksen jäsen Tobias Pötzsch: Multicultural Finland ry, puheenjohtaja Hankkeen piiriin kuuluu myös yli 70 avainhenkilöä. Avainhenkilöt edustavat eri maahanmuuttajaryhmiä ympäri Suomea ja heidän panoksensa hankkeen läpiviemiseen on hyvin merkittävä. 20

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report 2012 T Y Ö P A J A N K A T U 2, 2.K R S, 0 0 5 8 0 H E L S I N K I 1 1. JOHDANTO INTRODUCTION... 4 2. MONIHELIN MISSIO JA VISIO MONIHELI S MISSION AND VISION... 6 2.1. Strategia

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13 ANNUAL MEETING 2013 Hub Helsinki - 30.5.2013 AGENDA Opening of the meeting Selection of officials for the meeting Acknowledge legality and decision making authority Agenda for the meeting Acquittal of

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: 12.2.2002, klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES VAUVA- JA RASKAUSAIHEISIA YLEISIÄ NETTISIVUJA JA FOORUMEITA GENERAL WEBSITES AND FORUMS ABOUT BABIES AND PREGNANCY Babyidea

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen)

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen) 1 Suomen hydrologian yhdistys Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 3/2002 Aika 18.9.2002 klo 12.15-13.35 Paikka: Ravintola Elite, Helsinki Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander Harri Koivusalo

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Contribution by TRF, D-2290, D-1390, Rotary Club of Langesund, Rotary club of Orimattila

Contribution by TRF, D-2290, D-1390, Rotary Club of Langesund, Rotary club of Orimattila MG#77378 furnishings, art equipment, musical instruments and sound equipment to both the Orimattila Art Society and Mannerheim League for Child Welfare in Orimattila Contribution by TRF, D-2290, D-1390,

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä

Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä Viestintä ja koulutus pohjoinen-etelä kuntayhteistyön välineinä: Tukevat osallistujia ja ohjelmaa kehittävät ohjelmaa vuorovaikutuksen avulla Koulutus Kuntaliiton

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimisto

Keski-Suomen TE-toimisto Keski-Suomen TE-toimisto Administrative structure Ministry of Employment and the Economy (TEM) Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) 15 Employment and Economic Development

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Helsinki University Viikki Teacher Training School ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358 40 189 8959 WHAT IS? Curriculum Design

Lisätiedot

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: 5.5.2008, klo 16:15-17:45 Paikka: Läsnä: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu

Lisätiedot

Biotie Therapies Corp.

Biotie Therapies Corp. Biotie Therapies Corp. Timo Veromaa, President and CEO EGM 28.11.2006 Future outlook 2006 (1/2) (As presented in the AGM 30 March 2006) Commercialize the European and Asian rights of nalmefene Bring the

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK)

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Cleantech Finland -jäsenyyden edut yrityksille MITEN YRITYKSESI HYÖTYY JÄSENYYDESTÄ? 1. Yrityksesi

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot