Vuosikertomus Annual Report

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Annual Report"

Transkriptio

1 2013 Vuosikertomus Annual Report

2 1. JOHDANTO 2. MONIHELIN VISIO JA MISSIO 2.1. Strategia 2.2. Edunvalvonta 2.3. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 3. TOIMINTAMALLI 3.1. Toimitilat 3.2. Henkilöstö 3.3. Harjoittelijat 3.4. Kouluttautuminen 4. HALLINTO 4.1. Hallitus ja luottamustehtävät 4.2. Neuvottelukunta 4.3. Yleiskokoukset 5. TALOUS 5.1. Tulot 5.2. Menot 6. icount 6.1. Tausta ja tarkoitus 6.2. Rahoitus 6.3. Toteutus ja tapahtumat 6.4. Vapaaehtoiset 7. TYÖRYHMÄT 8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 9. YHTEISTYÖ 9.1. Järjestöyhteistyö 10. JÄSENJÄRJESTÖT A-Ö

3 1. JOHDANTO Vuosi 2013 oli monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto Moniheli ry:lle erittäin toiminnantäyteinen ja uusien kontakteiden luomisen aikaa. Verkosto on edelleen varsin nuori, ja ensimmäisinä toimintavuosina aika menee luonnollisesti perustoimintojen vakiinnuttamiseen, yhteistyöverkostojen ja -suhteiden luomiseen sekä oikeiden ja tuloksekkaiden työskentelytapojen ja rakenteiden löytämiseen. Vuosi 2013 oli viimeinen vuosi, jolloin Raha-automaattiyhdistys rahoitti toimintaa yhteistyöverkoston kehittämisen hankerahoituksen turvin. Vuoden lopussa saatiinkin odotettu tieto Monihelin siirtymisestä kohdeavustuksen piiriin, mikä voidaan tulkita onnistumiseksi yhteistyöverkoston kehittämisprojektissa. Vuoden 2013 aikana jatkui myös jo edellisenä vuonna alkanut EU:n Kotouttamisrahaston rahoittama icount -hanke, muodostaen merkittävän osan koko yhteistyöverkoston toiminnasta. Vuonna 2013 jatkettiin aiempina vuosina aloitettua, menestyksekästä mentorointitoimintaa Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on ollut järjestön hallinnon kehittäminen sekä järjestökoulutusten järjestäminen. Lisäksi vuoden 2013 aikana aiempien toimintojen rinnalle nousivat Monihelin valtakunnallistumisen aiheuttamat haasteet. Monihelin toiminnan perusrakenne vahvistui entisestään vuoden 2013 aikana. Hallituksen työskentely vakiintui ja sen rooli vahvistui vuoden aikana. Monihelin hallintorakenteeseen alusta asti kuuluneen neuvottelukunnan toiminta tosin hiipui ja loppuvuodesta käytiinkin keskusteluja neuvottelukunnan kohtalosta. Neuvottelukunnan roolista päätetään vuoden 2014 aikana. Perustoiminnan pilareina vuoden 2013 aikana toimivat aiempien vuosien tapaan työryhmät, joista kulttuuri- ja naistyöryhmä olivat aktiivisimmat. Erityisesti nuorisotoimintaan ja vertaistukitoimintaan kaivataan kuitenkin uusia tuulia ja uutta inspiraatiota. Vuoden 2013 aikana Monihelin jäsenmäärä kasvoi merkittävästi, ollen vuoden 2013 lopussa 58 jäsenjärjestöä. Monihelin jäsenyys tuntui kiinnostavan monia yhdistyksiä, siksi paljon uutta kiinnostusta Moniheliä kohtaan ilmeni. Edelleen tietyt maantieteelliset alueet, kuten latinalainen Amerikka ja Venäjä, loistivat poissaolollaan jäsenkunnasta. Jatkossa uutta jäsenistöä pyritään houkuttelemaan erityisesti näistä ilmansuunnista. Yhteistyö muiden samalla sektorilla toimivien järjestöjen kanssa lisääntyi merkittävästi vuoden 2013 aikana. Samalla Monihelin näkyvyys erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja yhteistyökumppanina viranomaisiin päin kasvoi merkittävästi. Monihelillä on vuoden 2013 lopussa jäsenyys Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), Sisäasiainministeriön AFRO3 -hankkeen ohjausryhmässä sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Lisäksi Moniheli on toiminut "Monikulttuurinen Lapsen Etu, ja Suomen Akateemisten Naisten liiton Auroras verkostojen toiminnassa, aktiivisena toimijana Vantaan Niceheartsin Qutomo-hankkeessa ja osana Helsinki Region Welcome Weeks -toimintakokonaisuuden organisointia. Monihelillä on myös edustus Kantti ry:n RAYrahoitteisessa JADE-hankkeen, ikääntyville afrikkalaistaustaisille naisille toimintoja järjestävä hanke, ohjausryhmässä, Järjestöhautomon ohjausryhmässä, Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) TuPahankkeen (Tuottajapalveluja maahanmuuttajataustaisille toimijoille) ohjausryhmässä sekä Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille -hankkeen ohjausryhmässä. Monihelin edustaja on ollut myös osana Baltic Sea Forumin järjestelykomiteaa. 3

4 Vuoden 2013 aikana Moniheli aloitteli myös pohjoismaisen yhteistyön luomista. Ruotsalaisen maahanmuuttajien kattojärjestön kanssa on alustavasti suunniteltu yhteispohjoismaisen tapaamisen järjestämistä vuoden 2014 aikana. Yhteistyö on vasta aluillaan, mutta kantanee lisää tuloksia jatkossa. Viestinnän osalta vuosi 2013 oli hyvin aktiivinen, hyödyntäen jo aiempina vuosina luotuja viestintäkanavia. Monihelillä on omat sivut osoitteessa lisäksi icount -hankkeella on oma sivustonsa Monihelillä on myös oma facebook-sivusto ja Twitter-tili, lisäksi hyödynnetään Google Calendar ja Skype -toimintoja. Aiemmin toiminut monimos-sivusto ajettiin alas vuoden 2013 aikana, käyttäjien vähäisyyden ja sivuston toimimattomuuden takia. Monikulttuurisuuden lisääntyminen ja monimuotoistuminen on suomalaisen yhteiskunnan arkea tänä päivänä. Viime vuosien aikana päätään nostanut rasismi eri muodoissaan on toki edelleen läsnä jokapäiväisessä elämässä, mutta sen terävimmät laineet ovat ehkä hieman hiipuneet viime aikoina. Moniheli pyrkii toiminnallaan tukemaan monikulttuuristen järjestöjen toimintaa ja samalla tukee monikulttuurisuuden leviämistä ja monikulttuurisen äänen kuulumista yhteiskunnassamme. Moniheli pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että monikulttuurisuudesta käytävä keskustelu on mahdollisimman asiallista ja tosiasioihin perustuvaa. *** INTRODUCTION Year 2013 was a very action-packed year filled with setting up new contacts for Moniheli ry, the network of multicultural associations. The network is still quite young, and the first years of operation were naturally focused on establishing basic activities, setting up cooperation networks and relationships, as well as finding the right and productive working methods and structures. The year 2013 was the last year in which the Slot Machine Association funded the development of a network of co-operation as a project. At the end of the year Moniheli received the long-awaited news that the network had been transferred to RAY s targeted operation funding scheme, which can be seen as a success for the cooperation network development project. During 2013 the icount project funded by the EU Integration Fund that started in the previous year was continued, forming a significant part of the entire operation of the network. In 2013, the successful mentoring program in co-operation with Suomen Pakolaisapu (Finnish Refugee Council) has been continued. The aim of the mentoring was the development of the organization s management as well as organizing organizational training events. In 2013 the expansion of Moniheli s activities to the national level brought new challenges in addition to the ones already faced in our core activities. The basic structure of Moniheli s activities was further strengthened in The work of the Board became more established and its role strengthened during the year. However, the role of the activity of the Advisory Board, which was part of the management structure of Moniheli from the beginning, has faded, and at the end of the year a discussions did take place about the fate of the Advisory Board. The 4

5 role of the Advisory Board shall be decided during The basic pillars of activity in 2013 were as in the previous years work groups, among which the cultural and women's working group were the most active. Youth activities and peer support activities, however, require new ideas and new inspiration in particular. During 2013 the amount of Moniheli s members grew significantly, counting up to 58 member organizations at the end of Moniheli membership seemed to interest many associations, so much interest towards Moniheli was shown. Still, certain geographical regions such as Latin America and Russia were lacking representation in the network. In the future, new members will be attracted in particular from those directions. Cooperation with other organizations operating in the same sector increased significantly in At the same time Moniheli s visibility in various cooperation networks and partner authorities increased substantially. Since the end of 2013, Moniheli has been a member of the European Migration Network (EMN), the Advisory Board for Ethnic Relations of the Ministry of the Interior (ETNO), the Civil Society Advisory Board (KANE), the AFRO3 project steering group of the Ministry of the Interior, as well as the council for customers of the Social Insurance Institution (KELA). In addition, Moniheli has worked in the activities of The interest of a multi-cultural child", and in Auroras, the Association of Finnish Graduate Women, and is an active participant in the Vantaa s Nice Hearts Qutomo project as well as an organizer of the Helsinki Region Welcome Weeks activities. Moniheli is also represented in the steering group of the JADE project of Kantti ry funded by RAY, a project organizing activities for elderly women with an African background, in the steering group of The Organization Incubator, in the steering group of HUMAK University of Applied Sciences TuPa-project (Producer services for partners with an immigrant background) and the steering group of the Finnish Red Cross s No to racism-project. The representative of Moniheli has also been a member of the organizing committee of the Baltic Sea Forum. During 2013 Moniheli started the creation of cooperation of Nordic countries. Together with the umbrella organization of Swedish immigrants, a preliminary plan of organizing a meeting of joint Nordic organizations has been scheduled for Co-operation is still in its infancy, but more results are to be carried out in the future. As for communication, 2013 was a very active year, taking advantage from the previously-created channels of communication. Moniheli has its own website at in addition, the icount project has its own website at Moniheli also has its own Facebook page and a Twitter account, in addition to making use of Google Calendar and Skype. The previously used Monimos site was shut down during 2013, because of the low number of users and the inactivity of the site. The growing of multiculturalism and diversity are part of everyday life in the Finnish society these days. During the last years, racism raising its head in various forms is of course still present in everyday life, but its highest waves may have faded a bit in recent times. Moniheli is in support of multi-cultural organizations, and at the same time supports the spreading of multiculturalism as well as letting the multi-cultural voice be heard in our society. Moniheli is working in order to influence so that the debate on multiculturalism is as effective and fact-based as possible. 5

6 Hallitustyöskentelyä. 2. MONIHELIN VISIO JA MISSIO 2.1. Strategia Visio Monihelin visiona on avoin, yhtenäinen ja monikulttuurinen suomalainen yhteiskunta, jossa kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista erilaisuutta ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan, ja joka on arvoiltaan kattava ja oikeudenmukainen. Missio Moniheli on monikulttuurisuustoimijoiden yhteisöllisesti toimiva maanlaajuinen etujärjestö. Moniheli edistää ja kehittää kaikkien jäsentensä ja jäsenjärjestöjensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Verkosto kannustaa jäseniään täysivaltaiseen poliittiseen osallistumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Monihelin käytännön työkalut ja välineet moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseksi ovat tie suvaitsevaisempaan suomalaiseen yhteiskuntaan, ja siksi yhdistys edistää ja kehittää yhteistyötä monikulttuurijärjestöjen, yksittäisten kansalaisten, median, oppilaitosten ja viranomaisten välillä. 6

7 Monihelin tavoitteet jakautuvat kahteen kategoriaan: 1. Jäsenjärjestöjä palvelevien toimintojen luominen ja kehittäminen 2. Monikulttuurisuustoimijoiden etujen ajaminen ja yhteiskunnallisiin päätöksentekijöihin ja päätöksiin vaikuttaminen Jäsenjärjestöille pyritään tarjoamaan verkostoitumista edistäviä tapahtumia, antamaan ohjausta ja neuvontaa järjestön hallintorakenteiden vahvistamisessa koulutuksen avulla, tarjoamaan opastusta yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta esimerkiksi erilaisten yhteistyöhankkeiden muodossa sekä kokoamaan yhteen jo olemassa olevien palvelurekisteri ja tarjoamalla tietoa näistä. Monihelin päätavoite on tukea yhteiskunnan moninaisuutta ja tasa-arvoisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, pyrkiä edistämään työllistymistä sekä ennen kaikkea vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja asenteisiin suvaitsevaisuuden edistämiseksi. Edunvalvonnan kannalta merkityksellistä on päättäjiin vaikuttaminen ja pyrkiminen aktiivisesti eri edustuksellisten elimien jäsenyyteen ja yhteistyöhön eri järjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Moniheli kasvaa ja kehittyy työantajana sek ä maanlaajuisena järjestönä, joka yhdistää mahdollisimman laajalti maamme monikulttuurijärjestöt. Tulevaisuudessa Moniheli pystyy tuottamaan omaa tutkimus - ja kehittämistietoa. Moniheli pyrkii jatkossa olemaan keskeinen tekijä maamme monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyön luojana sekä luonteva monikulttuurisuusasioiden edustaja yhteistyössä viranomaisiin päin Edunvalvonta Monihelin toiminnan tärkeä painopistealue on edunvalvonta. Edunvalvonnallista työtä tehdään monin eri tavoin vaikuttamalla. Monihelillä on edustus useassa eri edustuksellisessa elimessä, vuoden 2013 lopussa edustajia oli Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE) sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Monihelin edustaja on mukana myös Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon ohjausryhmässä, Humanistisen ammattikorkeakoulun Tuottajapalveluja maahanmuuttajataustaisille taiteilijoille tarjoavan TuPa-hankkeen ohjausryhmässä, Kantti ry:n Jade-hankkeen ohjausryhmässä sekä Suomen Punaisten Ristin Ei rasismille hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi Monihelin edustajat ovat mukana Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtumakokonaisuuden organisoijina sekä Baltic Sea NGO Froumin suunnittelutyöryhmässä. Lisäksi edunvalvontaa tehtiin vuonna 2013 osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun monilla eri tasoilla, muun muassa osallistumalla panelistina Kuntaliiton organisoimaan Demokratia-päivän paneeliin sekä moniin muihin julkisiin keskusteluihin. Tärkeänä osana edunvalvontatyötä on aktiivinen yhteistyö eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa yhteisten teemojen muodossa. Vuoden 2013 aikana yhteistyötä on syvennetty mm. Liikkukaa ry:n, MonaLiiiku naisliikuntaverkoston, naisverkosto Vantaan Niceheartsin, Akateemisten Naisten Aurorasverkoston, Väestöliiton eri hankkeiden (mm. Womento-hanke), Suomen Mielenterveysseuran, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisan sekä Kansalaisfoorumin kanssa. Myös eri oppilaitosten kanssa tehtävä 7

8 yhteistyö on syventynyt. Vuoden 2013 aikana Monihelissä oli harjoittelijoita ammattikorkeakoulu Laureasta, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistolta Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen Toisena painopistealueena on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen antamalla neuvontaa ja ohjausta jo järjestöä perustettaessa, rekisteröitäessä ja haettaessa yhteistyöverkoston jäsenyyttä. Moniheli järjestää koulutusta yhdistysten toiminnan pyörittämisestä ja vahvistaa jäsenjärjestöjen toimintamahdollisuuksia yhteisten projektien tai vastaavien muodossa. Jatkuvan jäsenille tarjottavan neuvonnan lisäksi Moniheli järjesti vuonna 2013 hallinto- ja taloudenpitokoulutuspäivän jäsenjärjestöille yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa. Lisäksi Moniheli tuki Proud of who we are (POWWER) järjestön Sydänten kuningatar tapahtumaa sekä Union Youth Development jäsenjärjestön organisoimaa hallintoasioiden koulutusta. Moniheli tuki myös Suomi-Sierra Leone -seuran hyväntekeväisyystapahtumaa. Edellä mainittujen lisäksi icount -projektin tilaisuudet tarjosivat avainhenkilöille, joista moni tuli jäsenjärjestöiden kautta, tietoja ja neuvoa yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. RAY:n koulutus Lappeenrannassa. *** 8

9 Moniheli s mission and vision Vision Moniheli s vision is an open, integrated, multi-cultural Finnish society, in which cultural, linguistic and religious diversity is understood, valued and supported, and that is comprehensive in terms of values and fairness. Mission Moniheli is an organization of advocacy and service that enables collaborative leadership and operation in both the Helsinki Metropolitan Area and in the countryside. Moniheli promotes and develops the physical and mental well-being, and economic and social development of all its members and its affiliated organizations. Moniheli encourages its members to sovereign political participation in the Finnish society. Moniheli's mission is to promote and develop cooperation with multicultural organizations, individual citizens, the media, educational and administrational institutions, in order to achieve a tolerant Finnish society that promotes pluralism and multiculturalism. Moniheli objectives are divided into two cat egories: 1. Serving the creation and development of member organizations 2. The interest of the actors of multiculturalism to societal decision -making and influencing decisions Moniheli tries to aim for the member organizations to networking building events, to provide guidance and advising on the organization of administrative structures, to strengthen education and training, to provide guidance on social structures and activities through different forms of cooperation, as well as to bring together the existing register of services and the provision of information to them. The main goal of advocacy is to influence on decision makers to support diversity and equal participation and empowerment, seeking to promote employment, and above all, by influencing society's values and attitudes and to promote tolerance. For the protection of interests lobbying actively is important for working towards a different society, the membership and the co-operation with various organizations and social actors. The long-term goal is that Moniheli grows and develops as an employer, as well as a nation-wide organization that combines to the maximum extent possible all the multicultural organizations. In the future, Moniheli will be able to produce its own research and development information. Moniheli strives to continue as a key factor of our country s multicultural organizations as well as a creator of the representation of multicultural affairs in cooperation with the authorities. The priority operational field of Moniheli is advocacy. The advisory work is done by influencing in many ways. Moniheli has representation in many different organs of representation, in the end of 2013 it had representatives in the European Migration Network (EMN), in the The Ministry of the Interior s Advisory 9

10 Board on Ethnic Relations (ETNO), the Civil Society Advisory Board (KANE) and the customer council of the Social Insurance Institution (KELA). Moniheli s representative also participates in the steering group of the Organization Incubator of the Finnish Refugee Council, in the steering group of the TuPa project (Producer services for partners with an immigrant background) of the HUMAK University of Applied Sciences, in the steering group of the Jade project of Kantti ry, as well as in the steering group of the No to racism -project of the Finnish Red Cross. In addition, Moniheli representatives have participated in the Helsinki Region Welcome Weeks event planning team, as well as the Baltic Sea NGO Forum s planning team. In addition, representation was established in 2013 by participating in the public debate of society on many different levels, among others by participating in the panel of Democracy Day organised by Kuntaliitto as well as in many other public debates. A part of advocacy is to engage in proactive cooperative work with many different agencies and organizations on common themes. In 2013, cooperation was deepened with for example Multicultural Sport Organization Liikkukaa ry, MonaLiiku-women s movement network, the women s resource center NiceHearts, Academic women Aurora s network, and various projects of Väestöliitto (e.g. Womento-project), the Finnish mental health society, Helsinki s Cultural Center Caisa as well with Citizens` Forum. Cooperation with various educational institutions has also expanded. In the year 2013 Moniheli has had interns from Laurea University of Applied Sciences, HUMAK University of Applied Sciences, DIAK University of Applied Sciences, and the University of Helsinki. The second priority is to support the activities of member organizations by providing advice and guidance for the establishment and registration of the organization, and for applying for the membership in the cooperation network. Moniheli also provides training to run the organization's activities and tries to strengthen the member organizations operational possibilities with joint projects. In addition to the day-to-day task of providing advice to members, in 2013 Moniheli organised administrative and bookkeeping training sessions for the member organizations in cooperation with Citizens` Forum. In addition, Moniheli supported the Proud of who we are (POWWER) organization s The Queen of Hearts International Beauty Contest event, as well as the training of administrational affairs organized by member organization Union Youth Development. Moniheli also supported a charity event organized by Suomi Sierra Leone club. In addition to these, the icount project offered information and advice about the social activity to its key people, many of whom came through the member organizations. 10

11 Varainhankintakoulutus avainhenkilöille. 3. Toimintamalli 3.1. Toimitilat / Premises Suurimman osan vuodesta 2013 Monihelin toimisto sijaitsi entisissä tiloissa Kalasatamassa, osoitteessa Työpajankatu 2. Toimisto muutti marraskuussa uusiin toimitiloihin Sörnäisiin, osoitteeseen Käenkuja 4. Uudet tilat ovat aiempaa hieman pienemmät, mutta tarkoituksenmukaisemmat. Monihelin nykyiset tilat ovat neljän entisen liiketilan yhdistelmä. Kaksi liiketiloista on vuokrattuna Monihelin jäsenjärjestöille, Kiinalaiselle Ystävyysseuralle ja Scadaa ry:lle heidän omiin tarkoituksiinsa, ja kahta käytetään Monihelin omana toimistona ja kokoushuoneena. Jäsenjärjestöjen läheisyys luo toivottavasti uusia, entistä läheisempiä yhteistyömuotoja jatkossa. Monihelin järjestöjäsenet voivat käyttää neuvottelu- ja koulutustilaa aiempaan tapaan ilmaiseksi kaksi tuntia kerrallaan kerran viikossa ja lisäksi vuokrata tiloja edullisesti myös pidempikestoisiin tilaisuuksiin. Myös muut toimijat voivat vuokrata tiloja kohtuulliseen hintaan. Tilan käyttöä laajennettiin vuonna 2013 myös erilaisten yhteistyösopimusten muodossa (esim. tanssi- tai kuoroharjoituksiin, joiden jäsenet osallistuivat vastineeksi Monihelin tilaisuuksiin esiintyjinä). Vuonna jäsenjärjestöä ja 5 muuta tahoa käyttivät tiloja yhteensä noin 665 tuntia (noin 16 tuntia viikossa vuosilomia lukuun ottamatta). Yksi kolmannes ulkopuolisista käyttötunneista käytettiin erityyppiseen opetukseen. Monihelin tiloissa pidettiin edelleen pianotunteja (AFAES ry) sekä Palestiinan arabian (SSYS) ja Thai-kielen (The Finnish Thai Association) kielikursseja. 11

12 *** Moniheli operated for most of the year 2013 from its 150 square meter premises located at Työpajankatu 2, Kalasatama. Due to the unsuitability of the meeting room, as well as the unsatisfactory location and condition of the place, a move to new premises was actively sought from the spring on. In November 2013 Moniheli office moved to the new premises closer to the centre located in Sörnäinen, at Käenkuja 4. The new facilities are slightly smaller, but more suited to Moniheli s activities. Moniheli acts as main tenant for the four connected spaces, of which two are rented out to Moniheli s member associations Kiinalainen ystävyysseura and Scadaa ry for their own use, and two are used as Moniheli s office and meeting room. The proximity of the member organizations will hopefully lead to new and closer cooperation in the future. Similarly to before, Moniheli member associations can use the premises free of charge for two hours per time once or twice a week and can also rent it for a longer period at a special rate. Non-member associations can also rent premises for an affordable fee. In 2013, the use of the space was expanded to collaboration through various agreements (for example for dance or choir practice, whose groups in return participated to Moniheli s events). Altogether 19 member associations and five other parties used the space for 665 hours in 2013 (outside holidays), of which one third was used for teaching. As the previous year, piano classes (AFAES ry), Palestinian Arabic (Suomi-Syyria Ystävyysseura ry) and Thai language courses were held Henkilöstö /Staff Koko vuoden 2013 ajan toimistossa työskentelivät toiminnanjohtaja Riitta Salin ja järjestökoordinaattori Julie Breton. icount -projektin kakkosvaiheen työntekijöiksi valittiin tammikuun puolessa välissä i meksikolaistaustainen Adriana Saarialho ja Venäjältä kotoisin oleva Polina Kopylova. Polinan lopettaessa työsuhteensa lokakuussa hänen tilalleen valittiin suomalais-turkkilainen Melis Arı-Gurhanlı. *** During the whole year of 2013 executive director Riitta Salin and association coordinator Julie Breton have worked at the office. For the second phase of the icount-project two employees were selected in mid- January as project workers: Adriana Saarialho who has Mexican background and the Russian Polina Kopylova. Polina finished her work in October, to her place the Finnish-Turkish Melis Arı-Gurhanlı was selected. 12

13 3.3. Harjoittelijat / Trainees Palkatun henkilöstön lisäksi Moniheli tarjoaa harjoittelupaikkoja sekä opiskelijoille että erilaisille TEtoimiston tuella toimiville henkilöille. Harjoittelijoille annetaan erilaisia vastuutehtäviä heidän osaamisestaan ja intresseistään riippuen, erilaisista toimistotehtävistä ja sosiaalisen median päivityksistä jäsenjärjestöjen kanssa tehtävään erilaisten tapahtumien suunnitteluun. *** In addition to paid office personnel, Moniheli offers training positions to students from various educational institutions and unemployed individuals through the Employment and Economic Development Office. Trainees are given a variety of responsibilities according to their skills and interests, various office duties and social media updates about the various events planned together with the member organizations. Monihelin harjoittelijat. Nimi Training period Nationality Institution David Okelo Kenyan Diakonia-ammattikorkeak Pia Grochowski Canadian Helsingin Yliopisto Dora Pataricza Hungarian Espoon TE-toimisto Silke Jungbluth German German University 3.4. Henkilöstön kouluttaminen Vuonna 2013 Monihelin työntekijät osallistuivat erilaisiin koulutuksiin seuraavasti: Yritystyöpaja 14.1., järjestäjänä Järjestöhautomo, osallistujana Riitta Salin Anna aikaa -tapahtuma 7.2. vapaaehtoistyöstä Kulttuurikeskus Caisassa, järjestäjänä KEPA, osallistujina Adriana Saarialho ja Polina Kopylova 13

14 EU-projektien toteutuskoulutus 13.2, osallistujina Adriana Saarialho ja Polina Kopylova Strategia-päivään yhdessä Järjestöhautomon kanssa osallistuivat Abdirahim Hussein ja Riitta Salin 6.3. RAY:n rahoituskoulutukseen Lappeenrannassa osallistuivat George Kouassivi-Benissan ja Riitta Salin Varainhankinta- ja kirjanpitokoulutukseen Monihelin tiloissa osallistuivat kaikki toimiston työntekijät RAY:n Paikka auki -ohjelman koulutustilaisuuteen osallistui Riitta Salin Pakolaisavun seminaariin osallistuivat Pia Grochowski ja Julie Breton Afaesin seminaariin osallistuivat Adriana Saarialho ja Riitta Salin 9.6. SOLID- uusien hankkeiden koulutukseen osallistuivat Polina Kopylova ja Riitta Salin SOLID -hakemusklinikkaan osallistuivat Polina Kopylova ja Riitta Salin 4.9. RAY:n viestintäpäivään osallistui Julie Breton palveluntuotantokeskusteluun Helsingin kaupungin kanssa osallistui Riitta Salin Työ- ja elinkeinoministeriön teemapäivään osallisuudesta osallistui Riitta Salin Järjestöjen viestintäkoulutukseen osallistui Julie Breton Julie Breton osallistui Qutomo-hankkeen foorumiin neljä kertaa vuoden 2013 aikana. Monihelin itse järjestämät koulutukset Moniheli järjesti eri uskontojen ja elämänkatsomusten välisiä keskusteluiltoja kolme kertaa syksyn 2013 aikana. keskusteluillat järjestettiin yhteistyössä kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kanssa. Iltoihin osallistuivat Toni Randla, Polina Kopylova (yhden kerran), Abdirahim Hussein (yhden kerran) ja Riitta Salin. Keskusteluilloissa oli osallistujia eri uskontokunnista ja vapaa-ajattelijoiden piiristä. *** Staff Training In year 2013 Moniheli s staff participated in many different trainings: enterpreneurship workshop organized by The Organization Incubator, participant Riitta Salin 7.2. Anna aikaa -event on volunteering, organized by KEPA in the Culture Centre Caisa, participants Adriana Saarialho and Polina Kopylova Implementation of EU-projects training, participants Adriana Saarialho and Polina Kopylova 5.3. Strategy day, Abdirahim Hussein and Riitta Salin participated the event with The Organizator Incubator 6.3. RAY Fund training in Lappeenranta, participants George Kouassivi-Benissan and Riitta Salin Fundraising and accounting training at Moniheli s premises, all the office staff participated in RAY s Paikka auki program s training event, participant Riitta Salin Finnish Refugee Council s seminar, participants Pia Grochowski and Julie Breton AFAES s seminar, participants Adriana Saarialho and Riitta Salin 9.6. SOLID s new projects training, participants Polina Kopylova and Riitta Salin 14

15 15.8. SOLID s application clinic, participants Polina Kopylova and Riitta Salin 4.9. RAY s Communication day, participant Julie Breton Service Production discussion with the City of Helsinki, participant Riitta Salin Ministry of Employment and the Economy s theme day on participation, participant Riitta Salin Organizations Communication training, participant Julie Breton Julie Breton participated four times in Qutomo projects forums during Trainings organized by Moniheli In autumn 2013 Moniheli organized three discussion sessions on different religions and ways of looking at life. Discussion evenings were organized in joint with Forum for Culture and Religion FOKUS. Toni Randla, Plina Kopylova (once), Abdirahim Hussein (once) and Riitta Salin participated in the evenings. People from different religion communities and freethinkers participated in the discussion evenings. 4. Hallinto / Board Verkoston päätöksenteosta vastaavana elimenä toimii hallitus. Jäsenet valitsevat syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi ja kahdeksasta kuuteentoista (8-16) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää puheenjohtajan tavoin kaksi vuotta, mutta niin, että puolet on aina erovuorossa. Vuodesta 2012 jatkoi seitsemän (7) hallituksen jäsentä, joiden toimikausi loppui vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2012 syyskokouksessa valittiin kuusi (6) hallituksen jäsentä ja kolme (3) varajäsentä vuodelle *** The main administrative organ of the network is the board. The members elect at the autumn meeting the chairman of the board for a term of two years as well as eight to sixteen (8-16) ordinary members. The term of the members lasts similarly to the chairman of the board for two years, but in such a way that half of them are changeable every year. After 2012 seven (7)members have continued from the Board whose term ran out at the end of At the 2012 autumn meeting six (6)board members were elected for and three (3) deputy members for Hallitus ja luottamustehtävät / Board and positions of trust Monihelin hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2013 aikana. Hallituksessa istuivat seuraavat jäsenjärjestöjen edustajat (lisäksi henkilön toimikausi): Moniheli s board had 11 meetings during The board consisted of the following members (in addition to the office workers): 15

16 Berde ry, Abdirahim Hussein, chairman ( ) Senegal-Suomi Ystävät, Abdoulaye Diouf (2013. Resigned: October 2013) Kiinalainen Ystävyysseura ry, William Law ( ) Union Youth Development, Hirsi Mohamed ( ) Kurdistanin Rauhan ja Kehityksen seura ry (KPDA), Welat Nehri ( ) Peer Support for Immigrant Integration PESIFI ry, Solomie Teshome ( ) Suomi-Liberia Seura (SULIS), Menti Toe-Usansuu ( ) Africans and African-Europeans association AFAES ry, Fatima Usman ( ) Finnish Pakistani Friendship Organisation, Osama Yousafzai ( ) Familia Club ry, Batulo Essak ( Resigned: AGA 2013?) Social Empowerment Organisation SEMO ry, Ali Hussein ( ) ACSF / Amucorf, Georges Kouassivi-Benissan ( Resigned: March 2013) Suomi-Tansania seura, Dennis Londo ( Resigned: August 2013) Deputy board members: The Finnish Thai Association, Vanitsri Tirkkonen (2013) Suomi-Sierra Leone seura, John Koroma (2013) Kumba Union Finland,Kingsley Esapa (2013) Verkoston puheenjohtajana toimi vuoden 2013 ajan Abdirahim Hussein, Berde ry:stä. Hallituksen varapuheenjohtajina toimivat Welat Nehri Kurdistan -järjestöstä ja Fatima Usman AFAES ry:stä. Sihteerinä toimi Solomie Teshome PESIFI ry:stä ja taloudenhoitajana Abdoulaye Diouf, edustaen Suomi-Senegal ystävät ry:tä. In 2013 the chairman of the network was Abdirahim Hussein from Berde Association. Deputy Chairman was Welat Nehri from Kurdistan Organization and Fatima Usman from AFAES Association. Secretary was Solomie Teshome from PESIFI ry and treasurer was Abdoulaye Diouf, representing the Finland-Senegal Friendship Association Neuvottelukunta /Advisory board Vuoden 2012 syyskokouksessa valittiin vuodeksi 2013 sääntöjen mukaisesti kuusi neuvottelukunnan jäsentä jäsenjärjestöistä: Neuvottelukunnan koordinaattoriksi valittiin Ilona Tikka ja sihteeriksi Richmond Ghansah. Molemmat osallistuivat muutamaan hallituksen kokoukseen. Ilona Tikka erosi koordinaattorin tehtävästä vuoden 2013 keväällä ja hänen roolinsa otti Peter Holley. Neuvottelukunta piti yhden kokouksen vuoden 2013 lopulla, mutta vuoden 2013 syyskokouksessa päätettiin valmistella neuvottelukunnan lopettaminen keväällä *** 16

17 At the 2012 autumn general assembly six members of the Advisory Board from the member organizations have been elected for the year 2013 in accordance with the rules: Ilona Tikka was elected as the coordinator of the Advisory Board and Richmond Ghansah as the secretary. Both of them took part in several board meetings. Ilona Tikka resigned from the role of the coordinator in spring 2013 and Peter Holley took over her role. The Advisory Committee held one meeting at the end of 2013, but in the autumn general assembly 2013 it has been decided to prepare the termination of the Advisory Board in spring Yleiskokoukset / General Assemblies Monihelin yleiskokous on järjestön korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin, joka kokoaa jäsenjärjestöt kahdesti vuodessa kevätkokoukseen, jossa käsitellään edellisen vuoden toimintaa ja taloutta, ja syyskokoukseen, jossa valitaan uusi hallitus ja neuvottelukunta sekä päätetään seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Vuonna 2013 kevätkokous pidettiin Kanava Nuorison tiloissa nuorisotila Hapen tiloissa Sörnäisissä. Kumpulassa ja syyskokous Kevätkokouksessa oli edustettuna 21 järjestöä ja syyskokouksessa 20 järjestöä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit. Syyskokous valitsi hallitukseen kuusi (6) uutta hallituksen varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Neuvottelukuntaan valittiin kaksi jäsentä. Verkoston puheenjohtajana jatkaa vuoden 2014 ajan Abdirahim Hussein. Kokous myös päätti tulevan kalenterivuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. *** Moniheli s General Assembly is the organization's highest decision-making body in which member organizations gather twice a year: the spring meeting is to discuss the previous year's activities and finances, and the autumn meeting is to elect a new board and the advisory board, as well as to decide on the next year's activities and finances. The SGA of 2013 was held on in Kanava Youth Center in Kumpula and the AGA was held on in Happi Youth Center in Sörnäinen. The SGA was attended by 21 organizations and at the AGA 20 organizations have participated. At the spring meeting the previous year's annual report and accounts were approved. In the AGA six (6) new members + four (4) vice members were chosen to the boar. Two members were chosen for the advisory board. As the chairman of the network Abdirahim Hussein will continue for the year The meeting also approved the budget and action plan of the following year. 5. Talous Vuosi 2013 oli viimeinen vuosi RAY:n projektirahoituksen turvin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että vuodesta 2014 lähtien Monihelin avustus pyritään saamaan Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun 17

18 toiminta-avustuksen piiriin. Näin myös tapahtui, vuoden 2013 lopussa saatiin iloinen uutinen toimintaavustuksen piiriin pääsemisestä. Moniheli haki myös Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta rasisminvastaiseen työhön koko maan alueella, tätä avustusta ei kuitenkaan saatu. Myöskään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta maahanmuuttajanaisia palvelevan puhelinpalvelun käynnistämiseen ei saatu. Käytännössä Monihelin talous oli edelleen hyvin tiukka. Vaikka jäsenmäärä kasvoi ja vaikutusvalta sekä näkyvyys sen myötä, käytännössä kaikki toiminta piti kattaa hyvin niukalla avustuksella. Erityisesti jäsenjärjestöjen toimintojen aktivointiin ja tukemiseen olisi hyvä saada lisää rahoitusta. Jatkossa Monihelin tuleekin panostaa varainhankintaan. Oman varainhankinnan käyntiin saattaminen on asia, joka on elinehto toiminnan jatkuvuudelle. EU-hankkeet muun muassa vaativat omarahoitusta, joka tulisi ainakin osin pystyä kattamaan omarahoituksella. Vuoden 2013 loppukesällä järjestettiin varainhankinnan ilta Monihelissä. Valitettavasti kukaan jäsenjärjestöjen edustajista ei saapunut paikalle. *** Finance Year 2013 was the last year of operating with RAY s project funding. This meant that starting from 2014 Moniheli seeks operating grant from RAY s targeted operation funding scheme. We received good news at the end of 2013 when we were accepted into this funding scheme. Moniheli also applied for a grant from the Ministry of Education and Culture for its anti-racism work across the country, but it was not granted. In addition, an applied grant from Helsinki City Department of Social Services and Health Care for starting up a call centre for immigrant women was not granted either. Practically Moniheli s finance was still very tight. Although the number of members increased which lead to more visibility and influence, virtually all of the operation was covered with a very small grant. It would be important to get more funding, especially to activate and support the activities of member organizations. Moniheli should therefore focus more on fund-raising in the future. Starting up our own fundraising is a vital issue to the continuity of our operation. EU funding does not cover 100 % of projects budgets hence Moniheli needs to provide the remaining expenses on its own. At the end of summer 2013, we held an evening of fundraising at Moniheli. Unfortunately, none of the representatives of the member associations attended the evening Tuotot Raha-automaattoyhdistyksen myöntämää perusrahoitusta saatiin nostettua vuodelle 2013 hieman suunnitellusta, euroon. Tällä summalla katettiin toimistohenkilökunnan palkat pääosin, suuri osa 18

19 vuokrakuluista ja juoksevista kuluista. Lisäksi Moniheli sai EU:n Kotouttamisrahaston avustusta icount-hankkeeseen ajalle yhteensä euroa, josta vuoden 2013 osuus oli n euroa. Kotouttamisrahaston avustus kattoi 75% icount -hankkeen kuluista, loppu 25% katettiin RAY:n avustuksesta. Moniheli sai myös Helsingin kaupungin Kulttuurilautakunnan avustusta euroa kulttuuritoimintojen edistämiseen. Edelliseltä vuodelta ko. avustusta siirtyi 5541 euroa, jonka vuoksi ko. avustusta oli vuonna 2013 käytettävissä kaikkiaan euroa. *** Income We were able to raise the funding a bit more than planned for the year 2013, up to EUR. This amount covered mainly the salaries of the office staff, a large part of the rental costs and running expenses. In addition, Moniheli received a grant from the European Fund for Integration for the icount project for the period The amount was a total of EUR, of which EUR was accounted for year The EU Fund for Integration covered 75% of the costs of the icount project, the leftover 25% was covered by the RAY grant. Moniheli also received a grant of EUR from the Helsinki City Cultural and Library Committee for the promotion of cultural activities. In 2012 the grant was 5541 euros, which is why the available total amount of 2013 was euros Menot Monihelin menot koostuivat vuonna henkilökunnan palkoista, vuokrakuluista ja muista päivittäisen toiminnan juoksevista kuluista. EU-rahoituksen osuus icount-hankkeen osalta kattaa 75% hankkeen kuluista, loppuosa katetaan pääosin Raha-automaattiavustuksesta, suurimmalta osin työntekijöiden tekemän työn osuutena palkkakuluista. EU-hankkeen omavastuuosuuden kattaminen on varsin haastava tehtävä, johon jatkossa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota varainhankinnan muodossa. Monihelin tilinpäätös näytti vuoden 2013 lopulla alijäämää , 46 euroa. 19

20 6. icount 6.1. Tausta ja tarkoitus icount on Moniheli ry:n hallinnoima ja EU:n Kotouttamisrahaston tukema hanke, jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien, viranomaisten ja poliittisten puolueiden välistä vuoropuhelua, lisätä tietoa Suomen poliittisesta järjestelmästä ja vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin osana kotoutumisprosessia. icount -hankkeen ensimmäinen kausi toteutettiin Tuolloin toiminta keskittyi 2012 kuntavaaleihin. Hankkeessa informoitiin äänestysoikeudesta ja äänestämisen merkityksestä kuntavaaleissa. Kohderyhmänä olivat kolmansien maiden kansalaiset. Hanke nosti esiin sen, että maahanmuuttaneilla on hyvin vähän tietoa Suomen poliittisesta järjestelmästä. Myös tieto yksittäisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista on vähäistä. Hankkeen toinen kausi alkoi vuoden 2013 alussa ja se jatkuu vuoden 2014 kesäkuun loppuun saakka. Jatkohankkeessa keskitytään: poliittisen päätöksentekojärjestelmän avaamiseen puolueiden ja maahanmuuttaneiden välisen vuoropuhelun parantamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksien tiedottamiseen, jotta maahanmuuttaneiden asemaa suomalaisen yhteiskunnan aktiivisina jäseninä voidaan edistää. Kuka toteuttaa? icount -hankkeessa Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Riitta Salin toimii hankekoordinaattorina ja pääsihteeri Julie Breton osa-aikaisena työntekijänä. Adriana Saarialho, Polina Kopylova ( ) ja Melis Arı Gürhanlı ( ) toimivat täysiaikaisina projektityöntekijöinä. Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä, joka on kokoontunut vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Ohjausryhmän jäsenet ovat työntekijöiden lisäksi Emilia Fagerlund: Familia Club ry, hallituksen jäsen Kristiina Mauriala: Sisäasiainministeriö / Solid rahasto, kotouttamisrahaston koordinaattori Niklas Wilhelmsson: Oikeusministeriö / Demokratia-, kieli-, ja perusoikeusasioiden yksikkö, erityissunnittelija Nina Patanen: Suomen Pakolaisapu / Järjestöhautomo, hankejohtaja Peter Kariuki: Sisäasiainministeriö / ETNO, ylitarkastaja Solomie Teshome: Moniheli ry, hallituksen jäsen Tobias Pötzsch: Multicultural Finland ry, puheenjohtaja Hankkeen piiriin kuuluu myös yli 70 avainhenkilöä. Avainhenkilöt edustavat eri maahanmuuttajaryhmiä ympäri Suomea ja heidän panoksensa hankkeen läpiviemiseen on hyvin merkittävä. 20

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

TIEDOSTAMISVIIKONLOPUT JA NIITÄ TUKEVA ASIANTUNTIJAPALVELU

TIEDOSTAMISVIIKONLOPUT JA NIITÄ TUKEVA ASIANTUNTIJAPALVELU 1 Loppuraportti TIEDOSTAMISVIIKONLOPUT JA NIITÄ TUKEVA ASIANTUNTIJAPALVELU Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu 2014 1 2 Sisällys 1 ASIANTUNTIJAPALVELUN ESITTELY...3 1.1 Tiedottaminen ja apu rekrytoinnissa...3

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise

Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise EU Return Fund Euroopan Paluurahasto 2011 International Organization for Migration Vapaaehtoisen paluuohjelman

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT 1998 Tietoa osakkeenomistajille Information for shareholders YHTIÖKOKOUS PK Cables Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.1999 klo 14.00 Kempeleessä Hotelli

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Project hubila - tutkimusraportti

Project hubila - tutkimusraportti Project hubila - tutkimusraportti Laura Laaksonen 30.11.2012 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tausta... 4 Toimialat... 5 Metodologia... 6 Tulokset... 7 Kyselytutkimuksen tulokset... 7 Toimialat ja kokemus...

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot