Kosteuskuormien vaikutus lämpötilaindeksin raja-arvoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosteuskuormien vaikutus lämpötilaindeksin raja-arvoon"

Transkriptio

1 Kosteuskuormien vaikutus lämpötilaindeksin raja-arvoon Targo Kalamees Tallinnan teknillinen yliopisto, Rakennusfysiikan ja arkkitehtuurin oppituoli. Tiivistelmä Kosteuskuormien vaikutusta lämpötilaindeksin raja-arvoon on analysoitu käyttäen ulkoilmaston kuuden eri paikkakunnan 31 vuoden säädataa, keskimääräistä sisälämpötilaa sekä matalaa ja korkeaa kosteuskuormaa asuintiloissa. Toimivuuskriteereinä on käytetty pintakondenssin ja homeen kasvun välttämistä. Uusien talojen suunnittelussa pitää pyrkiä, että kylmäsillan lämpötilaindeksi olisi TI>8%. Se on turvallinen taso myös asuin- ja oleskelutiloissa, missä on korkea kosteuskuorma. Korjausrakentamisessa kyseinen taso ei vaadi kosteusteknisistä syistä korjaustoimenpiteitä. Jos on erikseen osoitettu matalampi kosteuskuorma, myös lämpötilaindeksin raja-arvo voi olla pienempi. Pistemäisen kylmäsillan lämpötilaindeksi pitäisi kuitenkin olla vähintään TI>65%. Kun lämpötilaindeksi on TI 65 8, korjaustarve on selvitettävä, ottaen huomioon eri tekijät, kuten: rakenteen kosteustekninen toiminta, sisäilman olosuhteet, lämpöviihtyvyys, rakennuksen käyttötarkoitus, käyttöikä, taloudelliset aspektit jne. 1. Johdanto Kylmäsiltoja, eli viereisiin verrattuna enemmän lämpöä johtavia rakenneosia, löytyy kaikista taloista. Kylmäsillat voivat johtua rakennuksen muodosta (esim. ulkovaipan nurkat, alapohjan ja seinän liittymä) tai rakenneteknisistä syistä (esim. liitokset, läpiviennit). Sisäpinnan lämpötilan paikallista alenemista aiheuttavat myös eristysvirheet, eristepuutteet, kastuneet rakenteet, paineeron alaisena puutteet ilmansuluissa sekä lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmien toiminta. Kylmässä ilmastossa kylmäsiltojen arviointi on tärkeää monesta syystä. Kylmäsillan suuremmasta lämmönjohtavuudesta johtuva matalampi sisäpinnan lämpötila ja tästä johtuva korkeampi ilman suhteellinen kosteus voi johtaa sisäpinnan homehtumiseen tai pintakondenssiin. Vesihöyryn kondensoituminen ulkovaipan sisäpinnalle alkaa, kun pinnan lämpötila alittaa vesikastepisteen, jolloin pinnan suhteellinen kosteus on RH 1%. Homekasvusto aktivoituu, kun pinnan tai rakenteen suhteellinen kosteus on korkeampi, kuin RH 75 8%. Rakennuksen ulkovaipan lämmöneristyksen parantuessa on kylmäsiltojen osuus koko talon energiankulutuksessa kasvanut. Matalat pintalämpötilat laajoilla seinäpinnoilla voivat vähentää lämpöviihtyvyyttä, ennen kaikkea vedosta ja lämpösäteilyn epäsymmetrisyydestä johtuen. Rakennuksen lämpökuvauksesta on tullut yksi käytettävin menetelmä rakentamisen laadun ja rakenteiden lämpöteknisen toiminnan arvioimisessa. Lämpökameran avulla pystytään analysoimaan tutkittavan kohteen ominaisuuksia ja kuntoa ilman rakenteita purkamista. Lämpökuvauksen onnistumisen edellytys on kokenut kuvaaja ja lämpökuvien oikea tulkinta. Lämpötilaindeksin avulla voidaan arvioida rakennuksen ulkovaipan lämpöteknistä toimintaa. Lämpötilaindeksi (TI), näyttää sisälämpötilan (T i ) ja ulkolämpötilan (T o ) eron suhteen sisäpinnan (T sp ) ja ulkolämpötilan eroon:

2 Tsp To TI = 1% (1) Ti To Asumisterveysohjeen [1] mukaisesti seinän ja ulkovaipan liitoskohtien sekä läpivientien pistemäisen lämpötilan välttävän tason lämpötilaindeksi on TI 61% ja hyvän tason TI 65%. Lämpötilaindeksiä TI 61% vastaava pistemäinen pintalämpötila on ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin jne. alin hyväksyttävä pistemäinen pintalämpötila, mikä on laskettu lämpötilaindeksin laskentakaavan (1) mukaan vastaamaan +9 C pintalämpötilaa (huoneilman lämpötilaa +21 C ja suhteellista kosteutta 45% vastaava kastepistelämpötila) kun ulkoilman lämpötila on -1 C ja sisäilman lämpötila +21 C. Riippuen tavoitteesta, lämpötilaindeksille voi asettaa erilaisia raja-arvoja. Raja-arvojen suuruus riippuu toimivuuskriteereistä, rakennuksen käyttötavasta, sisä- ja ulkoilmastosta, kosteuskuormista ja rakennusmateriaaleista. Toimivuuskriteerin yleisinä vaatimuksina voidaan kuitenkin pitää pintakondenssin ja homeen kasvun välttämistä. Taulukossa 1 on esitetty eri maiden lämpötilaindeksien raja-arvoja. Taulukko 1 Eri maiden lämpötilaindeksien raja-arvoja [2] Maa Lämpötilaindeksi TI, % Toimivuuskriteeri Suomi 61 (välttävä taso) 65 (hyvä taso) Pintakondenssin välttäminen Belgia 7 (normaali asuminen) Pintakondenssin välttäminen Ranska > 52 (Δν 2.5 5g/m 3 ) Pintakondenssin välttäminen Saksa > 7 (T in +2 C, RH in 5 %, T out -5 C) Homeen välttäminen Alankomaat 65 (uudet rakennukset) >73 Homeen välttäminen Ruotsi 63 (normaali asuminen) 8 (tiheä asuminen) Homeen välttäminen Sveitsi 75 Puola Portugali Iso-Britannia > (asunnot) > (keskimääräinen kosteuskuorma) 75 (asunnot) 8 (keittiöt) Homeen välttäminen ja pintakondenssi välttäminen Tässä tutkimuksessa on tarkastettu kosteuskuormien vaikutusta lämpötilaindeksin raja-arvoon. Analyysissä on käytetty eri kosteuskuormien tasoja ja keskimääräistä sisälämpötilaa. Ulkoilmastona on käytetty Eestin kuuden eri paikkakunnan 31 vuoden (197 2) säädataa. Toimivuuskriteerinä on käytetty pintakondenssin ja homeen kasvun välttämistä. 2. Menetelmät 2.1 Ulkoilmasto-olosuhteet Eesti voidaan jakaa kahdeksi isoksi ilmasto-alueeksi [3]: Manner-Eesti ja saaret (paksu viiva kuvassa 1), hierarkian toisella tasolla nämä molemmat alueet jakaantuvat vielä kahdeksi alueeksi (ohut viivat kuvassa 1). Yhteensä voidaan nostaa esille neljä ilmastoaluetta: merellinen alue, puoli-merellinen alue, puoli-manner-alue, manner-alue. Aikaisempien Eestin ilmasto-alueellisten jakaumien [4-7] rajaviiva vastaa juuri kahden viimeisen (puoli-manner-alue, manner-alue)

3 ilmasto-alueen välistä jakaumaa. Hierarkian kolmannella tasolla voidaan jako tehdä vielä Pohjois-Eestin ja Etelä-Eestin välille (katkoviiva kuvassa 1). Analyysissä on käytetty Eestin kuuden eri kaupungin 31 vuoden (197 2) ulkoilmaston säädataa. Kaupungit valittiin sekä ilmaston, että rakentamisen aktiivisuuden perusteella. Tallinnassa ja Tartossa rakennetaan eniten. Merellisellä alueella rakentaminen on niin vähäistä, että sieltä kaupunkeja ei ole valittu. Länsi-Eestin saaristoa (puolimerellinen alue) edustaa Kuressaare. Puoli-manner aluetta edustavat Tallinna (pohjois-alue) ja Pärnu (etelä-alue). Manneraluetta edustavat Väike-Maarja (pohjois-alue), Tartu (keski-alue) ja Võru (etelä-alue). Kuva 1 Eestin ilmasto-alueellinen jakauma ja tutkimukseen valitut kaupungit 2.2 Sisäilmasto-olosuhteet Mittaukset Suomen ja Eestin asunnoissa [8-1] näyttävät selvää riippuvuutta keskimääräisen sisälämpötilan, kosteuslisän (sisä- ja ulkoilman kosteuspitoisuuden ero Δν=ν i -ν o ) ja ulkoilman lämpötilan välillä. Mittausten perusteella voidaan lämmityskauden ja kesäjakson välisenä rajana pitää ulkoilman vuorokauden keskilämpötilaa +15 ºC (kuva 2). Lämmityskaudella sisälämpötila pysyy keskimäärin ºC välillä. Ulkoilman lämpötilan laskiessa sisäilman lämpötila laskee ja kesäjakson alkaessa huonelämpötilat nousevat voimakkaasti ulkolämpötilan noustessa. Lämpötilaindeksin raja-arvojen tarkastelussa on käytetty seuraavaa sisälämpötilan mallia: kun ulkoilman lämpötila muuttuu -2 ºC +15 ºC välillä, muuttuu lineaarisesti sisälämpötila ºC välillä; ulkoilman lämpötilan noustessa +15 ºC:sta +25 ºC:een, sisälämpötila nousee lineaarisesti +22 ºC:sta +27 ºC:een. Pientaloissa, joissa on keskimääräisesti matalampi asumistiheys ja toimiva ilmanvaihto eikä asunnossa ole sisäilman kostutusta, on talvella kosteuslisän mitoitusarvot 4. g/m 3 ja kesällä n. 1.5 g/m 3 [8-1]. Eestissä mitatuissa kerrostaloasunnoissa oli korkea asumistiheys ja huonosti toimiva ilmanvaihto, siksi siellä oli myös korkeampi kosteuslisä (talvella 6. g/m 3 ). Kesällä on pienempi kosteuden tuotto, jolloin todennäköisesti ihmiset ovat enemmän ulkona, pyykkiä kuivatetaan ulkona jne. ja on myös isompi ilmanvaihtuvuus (todennäköisesti enemmän ikkunatuuletusta ja ilmanvaihdon suurempi käyttönopeus), jotka kaikkiaan pienentävät kosteuslisän tasoa. Kosteuslisän eri tasojen vertailussa [8-1] nähdään, että kosteuslisän

4 kesäolosuhdearvot muuttuvat lähes samassa suhteessa talviolosuhdearvojen kanssa ja voidaan todeta, että kosteuslisän muuttuessa talvella 1. g/m 3 muuttuu kesäolosuhteen arvo vastaavasti n..5 g/m 3. Tämän perusteella voidaan korkeamman kosteuskuorman tapauksessa kosteuslisän mitoitustasoksi ottaa kesällä 2.5 g/m 3. EN ISO [11] standardi suosittelee, että kosteuslisän ominaisarvot kerrotaan osavarmuuskertoimella Sisälämpötila, o C Lämmituskausi Kesäjakso 14 Kuva Ulkolämpötila, o C Sisälämpötilan malli Suomen pientalot Eestin pientalot Eestin kerrostalot Sisä- ja ulkoilman lämpötilojen riippuvuus ja laskelmissa käytetty sisälämpötilan malli 8 Talvijakso Kesäjakso 18 Kosteuslisä, g/m Kosteuslisä, Pa Kuva Kosteuslisämalli pientaloissa Kosteuslisämalli kerrostaloissa Suomen pientalot Ulkolämpötila, o C Eestin pientalot Eestin kerrostalot Sisäilman kosteuslisän mitoituskäyrästön muutos ulkolämpötilan funktiona ja laskelmissa käytetty kosteuslisän mallit 2.3 Lämpötilaindeksin raja-arvojen laskentamenetelmä Lämpötilaindeksin raja-arvojen tarkastelussa käytettiin toimivuuskriteerinä homeen kasvun ja pintakondenssin välttämistä. Homeen kasvun välttämiseksi laskettiin ulkolämpötilan kuukauden keskilämpötilasta ja -kosteudesta sisälämpötilan ja sisäilman kosteuslisän mallien (kuvat 2 ja 3) avulla kuukauden keskimääräinen sisälämpötila ja sisäilman absoluuttinen kosteus. Sisäpinnan

5 absoluuttisesta kosteudesta laskettiin matalin sallittu sisäpinnan lämpötila käyttäen 8 % suhteellista kosteutta homeen kasvun kannalta kriittisenä raja-arvona. Ulkolämpötilan, sisälämpötilan ja sisäpinnan lämpötilan avulla laskettiin lämpötilaindeksin minimiarvo (kaava 1). Laskentamenetelmä pintakondenssin välttämisen tarkastelussa tehtiin samoin kuin homeen välttämisen tarkastelussa, mutta ilmasto-olosuhteet laskettiin vuorokauden keskiarvoista ja 1 % suhteellista kosteutta käytettiin kriittisenä raja-arvona. Siten laskettiin jokaisen kaupungin, jokaisen kuukauden ja jokaisen vuoden lämpötilaindeksin minimiarvo. Lämpötilaindeksin mitoitusarvojen määrittelyssä käytettiin 1 % kriittisyystasoa. Kansainvälinen energia-agentuuri [12] suosittele e.m. tasoa kosteusteknisissä tarkasteluissa olosuhteiden mitoitusarvojen ja mitoituskriteerien valinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että enintään 1 % tapauksista on valittua tasoa kriittisempiä ja 9 % tapauksista on vähemmän kriittisiä. Lämpötilaindeksien raja-arvot pyöristettiin korkeampaan 5 % tasoon. 3. Tulokset Kuvissa 4 ja 5 on esitetty lämpötilaindeksin riippuvuus kosteuslisästä eri kuukausina homeen kasvun (kuukauden keskimääräinen sisäpinnan suhteellinen kosteus <8% ja vuorokauden keskimääräinen sisäpinnan suhteellinen kosteus <1%) välttämiseksi. Molemmat kuvat näyttävät 1 % kriittisyystason kuudelta paikkakunnalta 31-vuoden ajanjaksolta. Lämpötilaindeksi TI > 8% takaa kylmäsillan homeen kasvun suhteen kosteusteknisesti turvallisen toiminnan myös asunnoissa, joissa on korkeampi kosteuskuorma. Pintakondenssin suhteen toimivuuskriteeri on pienempi: TI > 7%. Jos on erikseen osoitettu matalampi kosteuskuorma, myös lämpötilaindeksin raja-arvo voi olla pienempi. Pientaloissa, joissa on matala asumistiheys ja toimiva ilmanvaihto eikä asunnossa ole sisäilman kostutusta, pistemäisen kylmäsillan lämpötilaindeksin raja-arvona voidaan pitää TI > 65%. Lämpötilaindeksi, Kuukausi Talven kosteuslisä, Hallitus 6 Δν +6g/m 3 Talven kosteuslisä, Hallitus 4 Δν +4g/m 3 Kesän kosteuslisä, Δν +2.5g/m 3 Kesän kosteuslisä, Δν +1.5g/m 3 Kuva 4 Kriittisen lämpötilaindeksin riippuvuus kosteuslisästä eri kuukausina homeen välttämiseksi

6 Lämpötilaindeksi, Kuukausi Talven kosteuslisä, Δν +6g/m 3 Talven kosteuslisä, Δν +4g/m 3 Hallitus 6 Hallitus 6 Kesän kosteuslisä, Δν +2.5g/m 3 Kesän kosteuslisä, Δν +1.5g/m 3 Kuva 5 Kriittisen lämpötilaindeksin riippuvuus kosteuslisästä eri kuukausina pintakondenssin välttämiseksi Seuraavaksi tarkasteltiin, kuinka korkea sisäilman suhteellinen kosteus saa olla, jottei hometta eikä pintakondenssia syntyisi. Laskelmat tehtiin sekä korkean että matalan kosteuskuorman tapauksessa: korkea kosteuskuorma (Δν talvi 6g/m 3, Δν kesä 2.5g/m 3 ): lämpötilaindeksi TI 8% ja sisäpinna suhteellinen kosteus RH sp 8% (homeen kriteeri) sekä TI 7% ja RH sp 1% (pintakondenssin kriteeri); matala kosteuskuorma (Δν talvi 4g/m 3, Δν kesä 1.5g/m 3 ): TI 65% ja RH sp 8% sekä TI 55% ja RH sp 1%. Sisälämpötilan mallia (kuva 2) käyttäen laskettiin ulkolämpötilasta sisälämpötila. Ulkolämpötilan, sisälämpötilan ja lämpötilaindeksin avulla laskettiin (kaava 1) sisäpinnan lämpötila ja kriteeriä vastaavaa kosteuspitoisuuden maksimitaso. Sisäilman kosteuspitoisuuden ja sisäpinnan kosteuspitoisuuden maksimitason avulla laskettiin sisäilman suhteellinen kosteus. Kuvassa 6 on esitetty sisäilman korkein suhteellinen kosteus mikä on laskettu edellä mainituilla olosuhteilla ja menetelmillä. Sisäilman suhteellinen kosteus, % Sisäilmastoluokka S1: RH 25 45% Ulkolämpötila, o C TI 65%, RH sp 8% TI 8%, RH sp 8% Series2 TI 55%, RH sp 1% Series3 TI 7%, RH sp 1% Kuva 6 Korkein sisäilman kosteus riippuen kosteuskuormasta ja lämpötilaindeksistä Sisäilmastoluokassa S1 on sisäilman suhteelliselle kosteudelle annettu tavoitearvoksi talvella

7 RH %. Talviolosuhteissa matala ulkoilman kosteustaso alentaa sisäilman suhteellista kosteutta ja sisäilmaa on kostutettava. Jos pidetään kriteerinä, että sisäilman kosteus ei saa laskea alle 25 % RH, tulee käyttää aina korkeamman kosteuskuorman lämpötilaindeksin raja-arvoja TI > 8%. 4. Tulosten tarkastelu Lämpötilaindeksin raja-arvojen tarkastelussa käytettiin homeen kasvun välttämiseksi toimivuuskriteerinä sisäpinnan suhteellisen kosteuden raja-arvoa RH 8%. Rakennusmateriaaleissa homeen kasvun alkamisriski riippuu suhteellisen kosteuden lisäksi lämpötilasta, ravinnepitoisuudesta, happitaseesta, valosta, olosuhteiden vaikutusajasta ja pysyvyydestä, jne. Jos otetaan huomioon homeen suhteen kriittisen kosteuden nousu, kun lämpötila on <2º C [13], lämpötilaindeksisin kriittinen taso laskee ~3%. Kylmäsiltojen tarkastelussa lämpökuvauksen avulla voi lämpötilaindeksiä käyttää pintalämpötilojen kriittisyyden arvioinnissa. Silloin ulko- ja sisälämpötilat sekä sisäpinnan lämpötilat on mitattava. Lisäksi rakenteiden suunnittelussa sisäpinnan lämpötila täytyy laskea. Pintalämpötila riippuu ulko- ja sisälämpötilasta, rakenteen lämmöneristyksestä ja sisäpinnan pintavastuksesta. Sisäpinnan pintavastus riippuu konvektion ja pitkäaaltoisen säteilyn lämmönsiirtokertoimista: ilman liikkeen nopeudesta, huoneen muiden pintojen lämpötiloista ja näkyvyyskertoimista sekä pinnan ominaisuuksista. Sisäpinnan pintavastus voi muuttua paljon: pintavastus voi olla iso, esimerkiksi kun ulkovaippa on suojattu kalusteilla tai pieni esimerkiksi ilmalämmityksen tapauksessa. Tarkka pintalämpötila voidaan laskea tai käyttää standardin [14] suositusarvoja. Lämpötilaindeksin avulla voidaan arvioida myös lämpöteknisten ongelmien korjausluokka. Tämän tarkastelun perusteella pistemäisen kylmäsillan lämpötilaindeksi TI > 8% on turvallinen asuin- ja oleskelutiloissa, joissa on myös korkea kosteuskuorma. Tällöin ei vaadita korjaustoimenpiteitä. Lämpötilaindeksin ollessa TI < 65% piilee rakenteen kosteusteknisessä toiminnassa riskejä ja rakenne on korjattava. Kun lämpötilaindeksi on TI 65 8%, korjaustarve on selvitettävä, ottaen huomioon eri tekijät: rakenteen kosteustekninen toiminta, sisäilman olosuhteet, lämpöviihtyvyys, rakennuksen käyttötarkoitus, käyttöikä, taloudelliset aspektit jne. Rakennuksen lämpökuvauksen RT-kortistossa [15] on myös annettu lämpöteknisten ongelmien korjausluokittelu. 5. Yhteenveto Kosteuskuormien vaikutusta lämpötilaindeksin raja-arvoon on analysoitu käyttäen ulkoilmaston kuuden eri paikkakunnan 31 vuoden säädataa, keskimääräistä sisälämpötilaa, matalaa ja korkeaa kosteuskuormaa asuintiloissa. Uusien talojen suunnittelussa pitää pyrkiä siihen, että kylmäsillan lämpötilaindeksi olisi TI > 8% koska se on turvallinen myös asuin- ja oleskelutiloissa, joissa on korkea kosteuskuorma. Jos on erikseen osoitettu matalampi kosteuskuorma, myös lämpötilaindeksin raja-arvo voi olla pienempi. Pistemäisen kylmäsillan lämpötilaindeksi pitäisi kuitenkin olla vähintään TI > 65%. Kun lämpötilaindeksi on TI 65 8%, korjaustarve on selvitettävä, ottaen huomioon eri tekijät: rakenteen kosteustekninen toiminta, sisäilman olosuhteet, lämpöviihtyvyys, rakennuksen käyttötarkoitus, käyttöikä, taloudelliset aspektit jne.

8 6. Kiitokset Tutkimuksen on rahoittanut Eestin Tiedeakatemia (grant 5654) ja Tallinnan teknillinen yliopisto. Säädata on saatu Eestin ilmatieteen laitokselta. 7. Lähdeluettelo [1] Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 23:1, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, 23. [2] Kalamees, T. 26. Hygrothermal Criteria for Design and Simulation of Buildings. Tallinn University of Technology. Thesis on civil engineering, F11. Tallinn: TTU Press. [3] Jaagus, J., Truu, J. 24. Climatic regionalisation of Estonia based on multivariate exploratory techniques. Estonia. Geographical Studies 24, 9, [4] Kirde, K. Andmeid Eesti kliimast. Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi Teaduslikud Väljaanded, 1939, No. 3. [5] Kirde, K. Kliima-valdkonnad Eestis. Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi Teaduslikud Väljaanded, 1943, No. 5. [6] Raik, A. Eesti klimaatilisest rajoneerimisest. Eesti Loodus, 1967, 2, [7] Karing, P. Õhutemperatuur Eestis. Valgus, Tallinn, [8] Kalamees, T. 26. Indoor Hygrothermal Loads in Estonian Dwellings. In: The 4th European Conference on Energy Performance & Indoor Climate in Buildings. The 27th Conference of the Air Infiltration & Ventilation Centre: Lyon, France, 2-22 November. 26, (2), [9] Kalamees, T., Vinha, J., Kurnitski, J. 26. Indoor Humidity Loads and Moisture Production in Lightweight Timber-frame Detached Houses. Journal of Building Physics, 29(3), [1] Vinha, J., Korpi, M., Kalamees, T., Eskola, L., Palonen, J., Kurnitski, J., Valovirta, I., Mikkilä, A., Jokisalo, J. 25. Puurunkoisten pientalojen kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, ilmanvaihto ja ilmatiiviys. Tutkimusraportti 131. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikan laboratorio. 12 s. + 1 liites. [11] EN ISO Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods. [12] Sanders, C IEA-Annex 24 HAMTIE, Final Report, Volume 2, Task 2: Environmental conditions. Laboratorium Bouwfysica, K.U.-Leuven, Belgium [13] Hukka, A., Viitanen, H A mathematical model of mould growth on wooden material. Wood Science and Technology 33: [14] EN ISO :1995. Thermal bridges in building construction Heat flows and surface temperatures Part 1: General calculation methods. International Organization for Standardization, Brussels, [15] RT Rakennuksen lämpökuvaus. Rakenteiden lämpötekninen toimivuus.

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011 Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin. KOIVUKOTI 1, VANTAA LÄMPÖKUVAUSLIITE LÄMPÖKUVAUS Kattovuotojen kuntoselvitys, Koivukoti 1, Vantaa Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Lisätiedot

Kylmäsiltojen ja ilmavuotokohtien jakauma suomalaisissa pientaloissa ja kerrostaloasunnoissa

Kylmäsiltojen ja ilmavuotokohtien jakauma suomalaisissa pientaloissa ja kerrostaloasunnoissa Kylmäsiltojen ja ilmavuotokohtien jakauma suomalaisissa pientaloissa ja kerrostaloasunnoissa Targo Kalamees 1, Minna Korpi 2, Lari Eskola 1, Jarek Kurnitski 1, Juha Vinha 2 1 Teknillinen korkeakoulu, LVI-laboratorio,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS sauli@paloniitty.fi 1 Lämpökuvauksen historia Unkarilainen fyysikko Kálmán Tihanyi keksi lämpökameran 1929 Kameroita käytettiin aluksi sotilastarkoituksiin Suomessa rakennusten

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

TermoLog+ Lämpökuvaus ikkunaremontin tukena. www.termolog.fi

TermoLog+ Lämpökuvaus ikkunaremontin tukena. www.termolog.fi Nopea, kattava ja edullinen tutkimusmenetelmä TermoLog+ tutkimusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu ikkunaelementtien lämpökuvauksen tukena myös painekartoitus

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.10 Orvokkitie 01450 Vantaa usraportti 11.6.10 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Tutkimuksen

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Korson koulun uimahallitilat VANTAA Alue: 17,2 C 30,0 C 30 Piste: 24,2 C 28 26 24 22 20 20,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh LÄMPÖKUVAUS. Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A Vantaa

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh LÄMPÖKUVAUS. Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A Vantaa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 13.4.2011 LÄMPÖKUVAUS Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A 01620 Va 2 Lämpökuvaus Raikupolun päiväkoti, Va Kiratek Oy, 13.4.2011 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN

Lisätiedot

TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille. www.termolog.fi

TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille. www.termolog.fi TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille www.termolog.fi Nopea, kattava ja edullinen tutkimusmenetelmä tutkimusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.5.09 Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku 1 01450 VANTAA 23.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3 1.3 Tutkimuksen tavoite...3

Lisätiedot

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland y-tunnus

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland  y-tunnus RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo, Finland www.vahanen.com y-tunnus 1639563-3 Raportti 2 (6) Kivimäen koulu, Vantaa Lämpökuvaus Sisällys 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 19.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Jönsaksen päiväkoti VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN

Lisätiedot

PIENTALOJEN VUOTOILMANVAIHTUVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ SUOMEN OLOSUHTEISIIN

PIENTALOJEN VUOTOILMANVAIHTUVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ SUOMEN OLOSUHTEISIIN Sisäilmastoseminaari 2008 1 PIENTALOJEN VUOTOILMANVAIHTUVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ SUOMEN OLOSUHTEISIIN Juha Jokisalo¹, Jarek Kurnitski¹, Targo Kalamees¹, Lari Eskola¹, Kai Jokiranta¹, Minna Korpi², Juha

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 Lämpökameravaatimuksien tarkentuminen Mittausolosuhdevaatimusten muuttuminen Rakennuksen vallitsevan paine-eron huomioiminen lämpötilaindeksin laskennassa 19.10.2015

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Puukoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 20.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tietoa lämpökuvauksesta

Tietoa lämpökuvauksesta SIVU 1/7 Tietoa lämpökuvauksesta Lämpökuvauksesta... 2 Lämpökuvauksen suorittaminen... 3 Ulkoilman olosuhteet... 4 Sisäilman olosuhteet lämpökuvauksen aikana... 4 Tulosten esittäminen... 5 Raja-arvot ja

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 19.3.08 Lasten taidetalo Pessi Asematie 5 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 30.5.08 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia.

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia. usmittausraportti 1/24 Kuvauspaikka: 2.89 väliseinä/ulkoseinä nurkka.0 C Kuvauspäivämäärä: 11.3.14 14 Nro 1. en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila.5 C min. lämpötila 13.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 66 69

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008 Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-02869-08 1 (5) Tilaaja

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 07 401 006 14.4.11 LÄMPÖKUVAUS Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa 2 Lämpökuvaus, Vantaa Kiratek Oy, 14.4.11 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. KOHTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Käräjäkoskentie 18, Riihimäki Kuvauspäivä: 14.11.16 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Käräjäkoskentie 18 Riihimäki Tilaaja uspäivät 14.11.16 uksen Teemu Niiranen

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti HKR - LPK Staffan ja Staffansby LS Laulurastaantie 20 00700 Helsinki Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438,

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 3.3 C 3 2 1 0-1 -2-2.6 Metsonkoti Metsontie 23 0145 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 8.1.13 Raportointipäivämäärä: 17.1.13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsontie 23, 0145 Vantaa 2 1. KOHTEEN

Lisätiedot

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT- S-04065-09 Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT- S-04065-09 1 (5) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI Meilahden Ala-asteen koulu Jalavatie 6 00270 Helsinki 14.3.. SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE A 00960 HELSINKI P. 04004069 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie 6 00270 Helsinki

Lisätiedot

Päivityskoulutus Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat

Päivityskoulutus Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat PALONIITTY OY Päivityskoulutus 21.4.2016 Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat Sauli Paloniitty www.paloniitty.fi 045-77348778 21.4.2016 sauli@paloniitty.fi 1 AIHEET Asumisterveysasetus 2015 Asumisterveysasetuksen

Lisätiedot

Muut tieteelliset julkaisut

Muut tieteelliset julkaisut Sivu 1/10 Muut tieteelliset julkaisut Vinha, J. 2015. Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja rakentamisen periaatteet (päivitetty artikkeli). Rakentajain kalenteri 2016, käsikirja, hakemisto

Lisätiedot

TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi

TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi TermoLog Oy www.termolog.fi Kattava palvelutarjonta kiinteistön kunnon valvontaan tarkastusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu lämpökuvauksen tukena myös lämpötila-

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA 2007 Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut 18. 19.10.2007, Tampere

RAKENNUSFYSIIKKA 2007 Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut 18. 19.10.2007, Tampere RAKENNUSFYSIIKKA 2007 Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut 18. 19.10.2007, Tampere Toimittajat Juha Vinha & Minna Korpi Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos Tampere

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/11 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C 4 2 0-2 -2,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/11

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Sisäilmastoseminaari 2013 1 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Mari Turunen 1, Mihkel Kiviste 2, Maria

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jorma Heikkinen, Miimu Airaksinen Luottamuksellinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 6.2.07 Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 0 VANTAA Fysiikan laboratorio 14.5.07 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

Muut tieteelliset julkaisut

Muut tieteelliset julkaisut Sivu 1/9 Muut tieteelliset julkaisut Vinha, J. 2015. Uusi rakennusfysiikan käsikirja. Sisäilmastoseminaari 2015, SIY 33, Helsinki 11.3.2015, s. 167 172. Salonen, J., Laukkarinen, A. & Vinha, J. 2014. Ulkoseinien

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 pvm. 15.3.2011 2. KERROS, YLÄ-AULA Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-ovi. -3,8 18,5 Referenssipiste R 12 71 - Mittausalue 2 min 4,4 37 2 Tuulikaapin ulko-ovesta johtuu viileää ulkoilmaa

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hämeenkylän koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.1.07 Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA Fysiikan laboratorio 17.4.07 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2

Lisätiedot

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna

Lisätiedot

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN Tilaaja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Kimmo Huttunen Laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Jarkko Piironen Suoritus 1.10. Laskentatarkastelut 2 Laskentatarkastelut

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI 1.2.2014 SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE 10 A 00960 HELSINKI P. 0400410069 Sisällysluettelo 1 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 Kohteen yleistiedot... 4 2.1 Kohde ja osoite... 4 2.2

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Asuntolan lämpökamerakuvien mittauspisteet LIITE 3. Perhepäiväkodin lämpökamerakuvien mittauspisteet LIITE 4. Asuntolan lämpökamerakuvat Lämpökuvasivu

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Hyvinvointia työstä Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet

Lisätiedot

PAINESUHTEET PIENTALOSSA

PAINESUHTEET PIENTALOSSA Sisäilmastoseminaari 2007 259 PAINESUHTEET PIENTALOSSA Targo Kalamees 1, Jarek Kurnitski 1, Juha Jokisalo 1, Juha Vinha 2 1 Teknillinen korkeakoulu, LVI-laboratorio, 2 Tampereen teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä.

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. Lämpökuvaussopimus Lämpökuvaussopimuksen laadinnassa kerätyt tiedot ovat pohjana koko tutkimukselle.

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/14 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hakunilan yläaste VANTAA 5,0 C 4 2 0-2,6 C -2 Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/14 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys 1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML 3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Ruusuvuoren koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Alue: -15,8 C 11,9 C 10 5 Piste: 1,6 C 0-5 -10-15 -15,2 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 16.5.09 Länsimäen koulu Pallastunturintie 25 01280 Vantaa usraportti 16.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan

Lisätiedot

Rakenteiden kosteustekniikka ja FUTBEMS -hanke FInZEB Työpaja 18.9.2014 Tuomo Ojanen Erikoistutkija, VTT

Rakenteiden kosteustekniikka ja FUTBEMS -hanke FInZEB Työpaja 18.9.2014 Tuomo Ojanen Erikoistutkija, VTT Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakenteiden kosteustekniikka ja FUTBEMS -hanke FInZEB Työpaja 18.9.2014 Tuomo Ojanen Erikoistutkija, VTT Click Esityksen to edit sisältö Master title style Lisääkö hyvä

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja

Lisätiedot

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen? Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTI Future envelope assemblies and HVAC solutions

FRAME-PROJEKTI Future envelope assemblies and HVAC solutions FRAME-PROJEKTI Future envelope assemblies and HVAC solutions 1.9.2010 Dos. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos TAUSTA TTY teki Ympäristöministeriölle v. 2008 selvityksen, jossa tuotiin esiin useita

Lisätiedot

5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1

5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1 Rakennukset mukaan ilmastokamppailuun Virolais Suomalainen yhteistyöseminaari Tallinnassa ja Kuresaaressa 13. 14.09. 2007 Lämpökuvaus rakennusten toimivuuden ja energiatehokkuuden arvioinnissa. Timo Kauppinen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutus julkisivulle tulevaan viistosademäärään

Ilmastonmuutoksen vaikutus julkisivulle tulevaan viistosademäärään Ilmastonmuutoksen vaikutus julkisivulle tulevaan viistosademäärään Kiinteistö ja rakennusalan tutkimusseminaari Toni Pakkala Antti-Matti Lemberg Henna Kivioja Sisältö Taustaa betonin vaurioituminen Suomen

Lisätiedot

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta Sivu 1 HUOMIO: Tämä malliraportti on todellisesta raportista lyhennetty versio. Kohteen nimi ja osoite on keksittyjä. Tässä raportissa näkyy yleisiä lämpövuotokohtia rivitalossa ja kuinka ne on dokumentoitu.

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Mallitie 01600 Vantaa Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti Pekka

Lisätiedot

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Seutulan koulu VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus, uudet ohjeet

Rakennuksen lämpökuvaus, uudet ohjeet Rakennuksen lämpökuvaus, uudet ohjeet Sauli Paloniitty Paloniitty Oy Tiivistelmä Lämpökuvausta menetelmänä käytetään hyvin yleisesti rakentamisen ja rakenteiden laadunvalvonnassa. Uusien ohjeiden pääsisältö

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

SISÄOLOSUHTEET JA ILMANVAIHTO HISTORIALLISISSA RAKENNUKSISSA

SISÄOLOSUHTEET JA ILMANVAIHTO HISTORIALLISISSA RAKENNUKSISSA Sisäilmastoseminaari 2015 1 SISÄOLOSUHTEET JA ILMANVAIHTO HISTORIALLISISSA RAKENNUKSISSA Üllar Alev 1, Lari Eskola 2, Targo Kalamees 1 Endrik Arumägi 1 Juha Jokisalo 2, Anna Donarelli 3, Kai Sirèn 2 Tor

Lisätiedot

HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN

HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN NÄKÖKULMASTA 6.9.2011 Tutk. joht. Juha Vinha Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Mitatut ja koetut sisäilmaolosuhteet matalaenergiataloissa ja perinteisissä pientaloissa Kari Salmi, Rauno Holopainen, Erkki Kähkönen, Pertti Pasanen, Antti Viitanen, Samuel Hartikainen

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7.

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7. TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA Tutkimusselostus 2 (20) Ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteustekninen tarkastelu

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

Puurunkoisten pientalojen kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, ilmanvaihto ja ilmatiiviys

Puurunkoisten pientalojen kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, ilmanvaihto ja ilmatiiviys Vinha, Korpi, Kalamees, Eskola, Palonen, Kurnitski, Valovirta, Mikkilä & Jokisalo TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustekniikan osasto. Talonrakennustekniikan laboratorio

Lisätiedot

TOIMISTOHUONEEN LÄMPÖOLOSUHTEET KONVEKTIO- JA SÄTEILYJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMILLÄ

TOIMISTOHUONEEN LÄMPÖOLOSUHTEET KONVEKTIO- JA SÄTEILYJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMILLÄ TOIMISTOHUONEEN LÄMPÖOLOSUHTEET KONVEKTIO- JA SÄTEILYJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMILLÄ Panu Mustakallio (1, Risto Kosonen (1,2, Arsen Melikov (3, Zhecho Bolashikov (3, Kalin Kostov (3 1) Halton Oy 2) Aalto yliopisto

Lisätiedot

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta 2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT VTT- sertifioitua tutkimusta Sisällys Sisällys... 2 LÄMPÖKUVAUS... 3 Johdanto... 3 Mittausten tarkoitus... 3 Lämpökamera... 3 Milloin olisi aihetta tilata lämpökuvaus?...

Lisätiedot

Ilmastotavoitteet ja rakennusosien käyttöikä :

Ilmastotavoitteet ja rakennusosien käyttöikä : Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakenteellinen energiatehokkuus. Hannu Hirsi. Rakenteellisella energiatehokkuudella tarkoitetaan rakennuksen tilojen lämmitystarpeen pienentämistä arkkitehtuurin ja rakenneteknisin

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot