Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/ /2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Asfaltti-System Oy Kisällintie Kouvola Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Marko Lindgren, puh. (05) , LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemus koskee terästuotteiden pintakäsittelyä suih ku pu hal ta mal la ja maalaamalla. Laitos sijaitsee Kouvolan kaupungissa Tornionmäen kaupunginosassa, kiinteistöllä RN:o , osoitteessa Kisällintie 9. Laitos sijaitsee Tor nion mä en I-luokan pohjavesialueella. LUPAVELVOLLISUUS Laitos on ym pä ris tö lupavelvol li nen ympäristönsuojelulain 28 :n sekä ympä ris tön suo je lu ase tuk sen 1 :n 1 momentin kohtien 14 b ja 6 c ja 2 momentin perusteella. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee pysyvää, ulkona sijaitsevaa suih ku pu hal lus paik kaa ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävää toi min taa koskevan ympäristölupahakemuksen ym pä ris tön suo jelu ase tuk sen 7 :n 1 momentin kohtien 6 b ja 14 b perusteella. HAKEMUS Hakemuksen vireilletulo Ympäristölupahakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ym pä ris tön suo-

2 je lu yk sik köön Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja kaavoitus Laitos sijaitsee Kouvolan kaupungin omistamalla kiinteistöllä, jonka vuok raso pi mus on Ratapaja Oy:n nimissä. Kiinteistöllä olevat ra ken nuk set omistaa Ratapaja Oy, jolta Asfaltti-System Oy on vuokrannut ny kyi set toimitilansa. Lemminkäinen Oy:llä on vuokrasopimus Asfaltti-System Oy:n kanssa, jonka mukaisesti Lemminkäisen konepaja (koneiden valmistus ja huol to) toimii rakennuksen länsipäädyssä. Kiinteistöllä on aiemmin toiminut te räs ra ken tei den pin ta kä sit te ly toi min taa harjoittanut TR-Pinnoite Oy. Kouvolan-Valkealan kan san ter veys työn kun tayh ty mä on myöntänyt TR-Pinnoite Oy:n toi min nal le tois tai sek si voimassa olevan ympäristöluvan. Hakemus ym pä ris tö lu van tar kis ta mi sek si on tehtävä mennessä. Voimassa olevassa asemakaavassa laitos sijaitsee toimitilarakennusten kort te li alu eel la (KTY-2/pv). Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia se kä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja va ras to ra ken nuk sia. Kaavamääräyksissä alue on merkitty tärkeäksi tai veden hankintaan so veltu vak si poh ja ve si alueeksi. Alueella ei saa harjoittaa sellaista toi min taa, joka voi aiheuttaa poh ja ve sien pilaantumista. Korttelialueella ei saa säi lyttää irrallaan tai va ras toi da nestemäisiä polttoaineita eikä muita poh ja vet tä likaavia ai nei ta. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen si sä ti loi hin tai maan päälle ve si tii vii seen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tu lee olla suurempi kuin va ras toi ta van öljyn enimmäismäärä. Teollisuuden las taus- ja pur ku alueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käy tet tä vät alueet on eristet tä vä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Alu eel ta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava pohjavesialueen ul ko puo lel le tai ve si huol to laitok sen viemäriin. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Kohde sijaitsee Tornionmäen ykkösluokan pohjavesialueella, mutta poh jave den muodostumisalueen ulkopuolella. Kohteen eteläpuolella sijaitsee Kouvola Container Yard sekä Easmar Logis tics Oy:n logistiikkaterminaali. Lähimmät asuinalueet ovat noin 600 m etäisyydellä kiinteistön rajasta pohjoiseen, koilliseen ja lou naa seen. Kiinteistön piha-alueesta on asfaltoitu rakennuksen etupiha ja pai koi tus alueet. Muuten piha-alueen pinta on katettu murskeella, soralla ja hie kal la n. 1,5 metrin syvyyteen asti. Sen alla oleva luonnollinen maa on sa vea tai silttistä hiekkaa. Kiinteistöllä ei ole sadevesiviemäröintiä. As fal toi mat to mil la alueilla sadevedet imeytyvät maaperään ja asfaltoiduilta alueil ta hulevedet johdetaan avo-ojiin. Karttatarkastelun perusteella lä hin pintavesioja mukailee kiinteistön itärajaa, jota pitkin vedet kul keu tu vat pohjavesialueen ulkopuolelle valtatie VT5 viertä pitkin. Nykyiset poh ja ve den muodostumisolosuhteet eivät olennaisesti poikkea luon non ti lai sis ta

3 olosuhteista. Kiinteistöllä on tehty kaksi maaperätutkimusta mahdollisen pi laan tu nei suuden selvittämiseksi. Ensimmäinen tutkimus tehtiin v Ki vi sam po Oy:n (omisti TR-Pinnoitteen Kisällintiellä n. 1,5 vuoden ajan) ti laa ma na. Pintamaassa havaittiin tuolloin neljässä tutkimuspisteessä SAMASE raja-ar vot ylittäviä pitoisuuksia sinkkiä ja/tai kuparia. Sinkin raja-arvo ylit tyi myös puhallushiekan osalta. Tutkimuksissa todettiin tarve li sä tut ki muk siin ja maaperän kunnostustoimenpiteisiin. Vuonna 2013 Ramboll Finland Oy tutki Asfaltti-System Oy:n maa li va ras ton maaperää. Tutkimusten perusteella maapohjan pinnalla oleva kuo na-ai nes sisälsi ongelmajätteen raja-arvon ylittävän kro mi pi toi suu den. Lisäksi sinkkipitoisuus oli yli alemman ohjearvon. Pintakerroksen ala puo li ses sa hiekkamaassa haitta-aineita ei todettu. Maalivaraston maa pe rä kunnostetaan ennen maalivaraston lattian asfaltointia. Kai vet ta vat maat tullaan toimittamaan pilaantuneen maan vas taan ot to kes kuk seen. Tornionmäen pohjavesialueella on 3 Kouvolan Veden vedenottamoa: Viilan suo, Käyrälampi ja Valion vedenottamo. Viilansuon vedenottamo si jaitsee n. 1,4 km etäisyydellä hankealueesta luoteeseen, Käy rä lam men n. 1,8 km pohjoiseen ja Valion n. 600 m pohjoiseen. Kiinteistön lä hel lä ei ole yksityiskaivoja. Ympäristö on teollisuusaluetta, jossa on Kou vo lan veden vesijohtoverkosto. Pohjaveden virtaus on kiinteistöltä ete lään ja kaakkoon, jossa pohjavesi purkautuu kiinteistön itäpuolelta kul ke viin ojiin pintavedeksi. Kiinteistö sijaitsee valuma-alueen alaosassa hy vin lähellä pohjaveden purkautumisaluetta. Tornionmäen pohjavesialueelle on laadittu Käyrälammen vedenottamon poh ja ve den suojelusuunnitelma (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, ), jonka mukaan hankealue rajautuu Valion vedenottamon ohjeel li sel le suoja-alueelle. Kymenlaakson pohjavesialueiden suo je lu suun nitel mia päivitetään parhaillaan, jolloin vedenottamoiden suo ja-aluei ta tarkennetaan. Toiminnan kuvaus Asfaltti-System Oy harjoittaa asfalttikoneiden ja erilaisten te räs tuot tei den valmistusta sekä niiden pintakäsittelyä hiekkapuhaltamalla ja maa laa mal la. Asfalttiaseman komponentit valmistetaan hitsaamalla levyistä ja erilaisista palkeista. Kokoonpanon jälkeen komponentit pin ta kä si tel lään. Yrityksen päätuotteita ovat kylmäsyöttölaitteet, elevaattorit, massaradat, hih na- ja ruuvikuljettimet sekä fillerisiilostot. Syöttölaitteiden val mis tus määrät vuositasolla ovat keskimäärin 3 kpl, elevaattoreiden 3 kpl, mas sa ra to jen 1 kpl, hihna- ja ruuvikuljettimien 6 kpl ja fillerisiilostojen 2 kpl. Ko ko nai suudes saan tuotannossa käsitellään terästä levynä ja erilaisina put ki palk kei na, lattarautoina ja kulmarautoina n kg vuodessa. Toimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 ympäri vuoden. Asfaltti-System Oy:ssä työskentelee 28 työntekijää.

4 Prosessikuvaus Kiinteistöllä suoritetaan koneiden hiekkapuhallusta, joka tapahtuu ul ko na asfaltoidulla pinnalla tuotantorakennuksen yhteydessä olevassa ka tok sessa. Katoksen yksi seinä on täl lä hetkellä avoimena, mutta se tul laan sul kemaan pressulla vuoden 2014 kesällä. Puhallus suoritetaan si ten ettei hiekkapuhalluspöly pääse le viä mään ympäristöön. Pu hal luk ses sa ei käytetä luonnonhiekkaa, vaan ferrokromikuonasta valmistettua OK TO -eristettä, jota kuluu n. 320 t vuodessa, 1300 kg päivässä. Hiek ka pu hal luksen työtunnit olivat vuonna 2012 yhteensä 920 h. Hiekkapuhalluksen jälkeen pinnat ruiskumaalataan maalaamossa. Maa laamos sa on betonilattia ja se on rakennettu nykyaikaisten määräysten mukai sek si vuonna Maalaamo on luokiteltu ATEX 1-luokkaan rä jäh devaa ral lis ten tilojen mukaisesti. Maalauksessa käytetään pää asias sa uretaanimaalia, joka ohennetaan ksyleenipohjaisen liuottimen ase mas ta liuotinbensiiniä, butyyliasetaattia ja 2-metoksi-1-metyyliasetaattia si säl tä vällä ohentimella (Tikkurilan 1048). Maalin käyttömäärä on mak si mis saan 20 l/h ja 1058 h/a. Maalin kokonaiskulutus on n l/a. Kemikaalit ja niiden varastointi Kiinteistöllä varastoidaan maalien ja liuottimien lisäksi öljyjä (polttoöljyä, die sel öl jyä ja voiteluöljyä). Taulukko 1. Kiinteistöllä käytettävien ja varastoitavien kemikaalien va rastoin ti mää rät ja -olosuhteet. Kemikaali Tuotenimi Max va ras tointi mää rä Maalit Temadur Temadur HB 500 l Temanyl Temaprime 20 Temal l Teknozink sp80 Teknoheat l Maalien ohen nin Voiteluöljy Thinner 1048 Teknosolv 9526 Teknosolv 9502 Puhdistettua voi te lu öl jyä läm- Varastointi Maapohjaisessa maali va ras tos sa litran astioissa. Astioilla ei ole suoja-allasta. Maalivaraston lattia tul laan pinnoittamaan tii viil lä pinnoitteella ja va ras toi ta vil le maa leille rakentamaan suoja-al las viimeistään ke säl lä l Ohentimet säilytetään maa laa mo ra ken nuksessa 200 l säiliöissä. Säi liöl lä on suo ja-allas (200 l). Maa laamos sa ei ole vie märöin tiä, lattia on be tonia l 1 m 3 :n muoviset kontit, joissa ei ole suo-

5 mi tyk seen ja-al las ta. Voi te lu öl jylle tullaan hankkimaan lu kit ta va suo ja-al taal linen kontti vuoden 2014 aikana. Polttoöljy 3 m 3 Kaksoisvaipallinen öljy säi liö, ylitäytönestin, ei suoja-allasta. Diesel-öljy 10 m 3 Kaksoisvaipallinen öljy säi liö, ylitäytönestin, ei suoja-allasta. Veden käyttö, kulutus ja vesien johtaminen Kaikki alueella käytettävä vesi otetaan kunnallisesta verkostosta. Vuon na 2013 vedenkulutus oli 380 m 3. Erillistä sopimusta jätevesien johtamisesta ei vesilaitoksen kanssa ole, koska jätevesiä ei tule muualta kuin sosiaalitiloista. Maa laa mo ra ken nuk ses sa ja tuotantotiloissa ei ole lattiakaivoja eikä viemäröintiä. Ai noas taan sosiaalitilat on viemäröity ja tehtaalla syntyvät saniteettivedet joh de taan kunnalliseen jätevesiviemäriin. Kiinteistöllä ei synny lait teis ton tai tuotantotilojen pesuvesiä. Energiantuotanto ja -kulutus Kiinteistön rakennusten lämmitysmuotona on pääasiassa maakaasu. Lemmin käi sel lä vuokralla olevien tilojen varalämmitysmuotona on öl jy läm mi tys. Lämmityksessä hyödynnetään Lanair -merkkisessä polt ti mos sa Asfaltti-System Oy:n ja Ratapaja Oy:n kaluston toiminnasta peräisin ole vaa käytettyä voiteluöljyä, joka suodatetaan ja sekoitetaan läm mi tys polt to öljyyn. Kiinteistöllä varastoidaan tätä tarkoitusta varten n l käy tet tyä voiteluöljyä. Vuosittainen voiteluöljyn kulutus läm mi tys käy tös sä on n. 8 m 3. Kiinteistön taloussähkön kulutus vuonna 2012 oli kwh. Liikennejärjestelyt Alueelle liikennöidään Tiilitieltä ja Kisällintieltä. Raskasta liikennettä suuntau tuu toiminta-alueelle n. 15 autoa/kk ja henkilöautoja 35 kpl/d. Toi minta-alu eel la olevat liikennealueet ovat piha-aluetta lukuun ot ta mat ta päällystämättömiä, mutta alueelle johtavat tiealueet ovat asfaltoituja. Alueel la liikennöitäessä noudatetaan varovaisuutta ja alhaisia ajo no peuk sia. Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toimintaan liittyvät merkittävimmät ympäristöriskit ovat kemikaalien (maa lit ja maalien ohenteet) ja polttoaineiden vuotaminen ympäristöön. Yrityksellä on pelastussuunnitelma, jossa on esitetty tur val li suus ana lyy si mahdollisista vaaratilanteista ja niiden vaikutuksista. Mahdollisiksi vaa ra tilan teik si on tunnistettu tulipalo maalaamossa, konepajahallissa, toi mis tossa tai pakkaamossa sekä kemikaalivuoto. Pe las tus suun ni tel mas sa on

6 annettu ohjeistus vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sekä toi men pi teet normaaliolojen ja poikkeustilojen onnettomuuksia ja uh ka ti lan tei ta varten. Suunnitelmassa on myös esitetty henkilökunnan tur val li suus kou lu tus suunni tel ma. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi alueella työs ken te le vät henkilöt perehdytetään toimintatapoihin ja ohjeistetaan mah dol lis ten häiriötilanteiden varalta. Öljysäiliöiden ja kemikaalien varastopaikoilla on imeytysainetta mah dol listen vuotojen varalle. Pintakäsittelyssä käytettävien orgaanisten liuottimien käyttöön liittyy pa loja räjähdysvaara, jonka vuoksi yritykselle on laadittu vuonna 2009 ATEX-lain sää dän nön mukainen räjähdyssuojausasiakirja. Asiakirjassa on määritelty räjähdysvaarallisten ilmaseosten muodostumisen riskit se kä niiden vähentäminen. Alueella on jonkin verran liikennettä, joten liikenneonnettomuudet ovat mah dol li sia. Onnettomuustilanteesta ei aiheudu ympäristölle mah dol lis ta polttoainevuotoa suurempaa vaaraa. Ajonopeudet ovat alueella al hai sia. Toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen Toiminnasta syntyvät jätteet Jätteiden lajittelussa, jäteastioiden tyhjennyksissä ja hoidossa nou da te taan Kouvolan kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät jätteet. Jätelaji Syntypaikka Jätenumero Määrä v. Toimituspaikka 2012 Puhallushiekkluha-alu Hiekkapuhal- 320 t Varastoidaan pinen eel la en- toimittamista asian mu kai seen kä sit te lyyn. Vastaan ot to paik-ka var mis te taan puhal lus hie kan ana lyys tu los ten Energiajäte Sekajäte Toimistot, so si aa li ti lat, tuo tan to Toimistot, so si aa li ti lat, tuo tan to Toimistot ja tuo tan to Toimistot ja tuo tan to pe rus teel la m 3 Kymenlaakson Jä te Oy m 3 Kymenlaakson Jä te Oy Paperijäte m 3 Kymenlaakson Jä te Oy Pahvi- ja karton m 3 Suomen Tar ve- ki jä te me tal li Oy Puujäte Tuotanto m 3 Suomen tar ve-

7 (pak kau salustat) me tal li Oy Metallijäte* Tuotanto t Suomen tar veme tal li Oy Vajaat maalija liuotinpurkit Tuotanto satunnais esti muuta mia Kuusakoski Loisteputket, akut ja pa ristot Huollot ja kor jauk set * Mukaan lukien tyhjät maali- ja liuotinpurkit. kap pa lei ta vuosittain muu ta mia kap pa lei ta Suomen tar veme tal li Oy tai Ahl man nin- tien jä te ase ma Lisäksi tuotannossa syntyy voiteluöljyjätettä, joka hyödynnetään kiin teis tön lämmityksessä. Kiinteää öljyistä jätettä, joka on öljynimeytyspurua, syntyy arviolta 50 kg/a. Käytetyn hiekkapuhallushiekan laatu ja mahdollinen hyötykäyttökelpoisuus tullaan selvittämään tutkimuksin vuoden 2014 aikana. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Hiek ka pu hal lus pai kal la voi syntyä pölyn leviämisestä aiheutuvia pai kal li sia päästöjä maaperään. Suurin osa hiekkapuhalluksen pölystä las keu tuu puhalluspaikan välittömään läheisyyteen. Katoksen avoin sivu tul laan sulkemaan, mikä rajoittaa hiekkapuhalluksen pölypäästöjä ka tok sen ulkopuolelle. Häiriötilanteessa, kuten öljy- tai kemikaalivuotojen yhteydessä voi syn tyä päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Päästöt ehkäistään suo jaus ra ken teilla sekä pitämällä kemikaalien ja öljyjen varastointiin ja jakeluun liit ty vät rakenteet hyvässä kunnossa. Päästöt vesistöön Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön. Kiinteistöllä vain so siaa li ti lat on viemäröity eikä viemäriin johdeta tuotantotilojen vesiä tai mui ta kuin saniteettivesiä. Öljyjen ja kemikaalien varastomäärät ovat pieniä ja etäisyys lähimpään vesis töön riittävä, joten vesistöpäästöjä ei arvioida syntyvän vuo to ti lan tees sakaan. Melupäästöt Asfaltti-System Oy:n toiminnoista hiekkapuhallus aiheuttaa melua. Hiek kapu hal lus on kuitenkin lyhytaikaista toimintaa ja sitä tapahtuu vain ar ki sin klo 8-16 välisenä aikana. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 600 m etäisyydellä. Puhalluksesta aiheutuva melu on lähinnä työ suo je lul li nen asia eikä se arvioida aiheuttavan meluohjearvojen ylittymistä lä him mis sä

8 häiriintyvissä kohteissa. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Pintakäsittelytoiminnot muodostavat vain pienen osan Asfaltti-System Oy:n nykyisestä toiminnasta ja liuottimien vuotuiset käyttömäärät ovat al hai sia. Nykyisessä toiminnassa orgaanisia liuottimia sisältävien maa lien ja ohenteiden vuotuinen käyttömäärä on 5030 l eli noin 6,5 t/a, josta liuot timen osuus on noin 2,7 t/a. Asfaltti-System Oy:n vuotuinen liuottimien käyttömäärä alittaa Val tio neuvos ton asetuksen 435/2001 liitteen 1 taulukon 5a mukaisen kyn nys ta son liuottimien kulutukselle (5 t/a). Mikäli liuottimien kulutus ylittää ky sei sen kynnyksen, tulee toiminnanharjoittajan joko noudattaa mää ri tet ty jä poistokaasujen päästöraja-arvoja ja kokonaispäästöraja-arvoja tai si tou tua päästöjen vähentämisohjelmaan. Lisäksi maalaamon ilmanvaihto toimii siten, että maalaamotilasta pois tet tu ilma kiertää kiintoainetta (maalipölyä) poistavan suodattimen kaut ta takaisin maalaamoon. Toiminnasta aiheutuvat VOC -päästöt arvioidaan vähäisiksi. Hakijan arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta Asfalttiasemien valmistukselle ei ole olemassa toimialakohtaista BAT -re ferens si do ku ment tia eikä Suomessa ole laadittu toimintaan liittyvää kan sal lista BAT -raporttia. Liuottimia käyttäville pienille ja keskisuurille pintakäsittelylaitoksille on julkais tu BAT -raportti. Julkaisussa Suomen ympäristö 23/2008 on ku vat tu suomalaisia pienten ja keskisuurten liuottimia käyttävien pin ta kä sit te ly laitos ten toimialalla käytössä olevia tekniikoita ja menetelmiä, niis tä syntyviä päästöjä ja keinoja päästöjen rajoittamiseen ja hallintaan. Toiminnon pienimuotoisuus huomioon ottaen toiminnassa käytetään pa rasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnassa toteutetaan käytännössä usei ta toimialan BAT -dokumentissa mainituista toimenpiteistä. Me tal li pin to ja ei esikäsitellä liuottimilla ennen maalausta, vaan ne puh dis te taan hiekkapuhalluksella. Pintakäsittelyyn käytetyt tuotteet on valittu si ten, että niiden liuotinpitoisuus on mahdollisimman alhainen ja ha lo genoi tu jen liuottimien käytöstä on luovuttu kokonaan. Maalien ja liuottimien käyttömäärää pyritään toiminnassa optimoimaan ja useat näistä menetelmistä on mainittu toimialan BAT -dokumentissa. Maali jää mät sekoitetaan, jos ne ovat samaa tuotetta ja seos käytetään tois arvoi ses sa kohteessa esim. välimaalina. Maalattavan maalikalvon pak suus pyritään optimoimaan, jotta ei maalata turhan paksuja kalvoja. Ohi ruis kutuk sen määrää minimoidaan, maali ruiskutetaan pienimmällä mah dol li sel la paineella ja maalisuutin vaihdetaan tarpeeksi usein. Tu le vis sa laitehankinnoissa pyritään mahdollisimman tehokkaisiin ja maa lia/ohen ninta säästäviin laiteratkaisuihin. Maalatessa maalia läm mi te tään, mikä laskee maalin viskositeettiä ja puolestaan vähentää maalin ohen nus tar vet ta.

9 Kaksikomponenttimaaleja sekoitetaan vain tarvittava mää rä lyhyen käyttöajan takia. Tyhjien purkkien ja tynnyrien asian mu kai ses ta käsittelystä ja kierrättämisestä huolehditaan ja raaka-aineet han ki taan sopivan kokoisissa pakkauksissa. Lisäksi maalaajat kou lu te taan oikeiden ja huolellisten työskentelytapojen käyttämiseen. Hiekkapuhalluksen ympäristövaikutukset on huomioitu rajoittamalla pu hallus pö lyn leviämistä ympäristöön ja suorittamalla puhallus tilassa, jon ka lattia on pinnoitettu. Lisäksi käytössä oleva puhallusrae pölyää vä hem män kuin luonnonhiekka. Puhallusrakeiden käyttö myös vähentää tar vet ta luonnonraaka-aineiden kulutukselle. Ympäristönäkökohdat on myös huomioitu polttoaineiden, öljyjen ja ke mikaa lien varastoinnissa. Säiliöt ovat kaksoisvaippaisia tai ne on si joi tet tu tai tullaan sijoittamaan suoja-altaaseen. Syntyvät jätemäärät kirjataan ja jätteen syntymistä rajoitetaan mah dol lisuuk sien mukaan. Tarkkailu ja raportointi Käyttötarkkailu Laitoksella seurataan ja pidetään kirjaa toiminta-ajasta, raaka-aineiden ja tuotteiden määristä, sähkön ja polttoaineiden kulutuksesta, käy tet tä vis tä kemikaaleista, syntyvistä jätteistä ja niiden mahdollisesta hyö ty käy tös tä, käytettyjen liuottimien ja maalien määristä sekä niiden VOC -pi toi suuk sis ta, koneiden ja laitteiden tarkastuksista ja huolloista. Li säk si öljy- ja kemikaalisäiliöiden kuntoa tarkkaillaan ja mahdollisiin puut tei siin säiliöiden kunnossa reagoidaan viipymättä. Hiekkapuhallukseen käytetyn OKTO-eristeen mahdolliset hait ta-ai ne pi toisuu det selvitetään laboratoriotutkimuksin vuonna Materiaalista tut kitaan raskasmetallien kokonaispitoisuuksia ja liukoisuuksia. Tu los ten perusteella käytetty materiaali toimitetaan loppusijoitukseen asian mu kai sen luvan omaavaan paikkaan. Päästö- ja vaikutustarkkailu Toiminta-alue sijoittuu Tornionmäen pohjavesialueelle, mutta poh ja ve den virtaussuunta on pohjavesialueen ulkopuolelle, poispäin lähimmältä ve denot ta mol ta. Pohjaveden virtaussuunta ja toiminnan pie ni muo toi suus huomioiden hakija esittää ettei pohjaveden tarkkailu ole tar peel li nen. Nykyisen toiminnan VOC -päästöt arvioidaan vähäiseksi liuottimien al haisen kulutuksen perusteella. Mikäli maalien ja liuottimien käyt tö mää rät pysyvät nykyisellä tai alhaisemmalla tasolla, VOC -päästöjen tark kai lul le ei ole tarvetta. Raportointi Käyttötarkkailun tiedot koostetaan toimintavuotta koskevaan vuo si ra porttiin, joka toimitetaan Kouvolan kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hiek ka pu hal lus hie kan

10 tutkimustulokset toimitetaan vuosiyhteenvedon 2014 mu ka na. Täydennykset hakemukseen Hakija on ilmoittanut sähköpostitse että kiinteistöllä ei tule jatkossa olemaan hakemuksessa ilmoitettua diesel -tankkauspistettä. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla välisenä aikana. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sa no missa Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuu lu tus ai kana nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ym pä ris tö pal ve lui den kansliassa. Naapureille on ilmoitettu nähtävilläolosta kirjallisesti. Tarkastus ja neuvottelu Toiminta on viimeksi tarkastettu , jolloin myös neuvoteltiin ym päris tö lu paan liittyvistä asioista. Tarkastuksella ja neuvottelussa olivat läs nä Sanna Hyyryläinen Ratapaja Oy:stä, Marko Lindgren As falt ti-sys tem Oy:stä ja Jaana Martin Kouvolan kaupungilta. Tarkastuksella todettiin seuraavaa: -Kiinteistöllä aikaisemmin säilytetyt 5000 litraa jäteöljyä oli toimitettu pois asianmukaiseen käsittelyyn. -Käytettyä OKTO -eristettä varastoidaan tällä hetkellä pihassa maa poh jal la. -Käytetty hiekkapuhallushiekka on tähän asti toimitettu Eurajoen romu Oy:lle jatkokäsittelyyn. -Käytetyn OKTO -eristeen haitta-ainepitoisuudet ja -liukoisuudet olivat parhail laan analysoitavina. Tulokset toimitetaan ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisel le. -Maaleja ei oltu vielä sijoitettu suoja-altaaseen, vaan se tapahtuu maa li varas ton lattian pinnoituksen yhteydessä kesällä Pienempi öljysäiliö on viety pois. Tilalle tulee lämmitysöljyä varten uusi kak sois vai pal li nen säiliö. -Dieselöljysäiliössä on lukitus. Dieseliä käytetään oman pyö rä kuor maa jan tankkaukseen, jonka hoitaa aina sama henkilö. Tankkauspaikalla on maapoh ja. Neuvottelussa keskusteltiin/sovittiin mm. seuraavista asioista: -Suurin osa pihassa olevista koneista on Lemminkäisen toimintaan liit ty viä. Toiminnanharjoittajan mukaan pihassa säilytettävät koneet eivät ai heu ta ympäristön pilaantumisen vaaraa, koska ne ovat tyhjiä (eivät si säl lä öljyä). Todettiin ettei koneiden säilytysalustaa ole näillä tiedoin tar vet ta pinnoittaa. Käytetyn OKTO -eristeen säilytyspaikka on kuitenkin syy tä pinnoittaa. -Toiminnanharjoittaja lupasi tehdä Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausun nos saan edellyttämän uuden ilmoituksen kemikaalien vähäisestä kä sitte lys tä. -Sovittiin, että toiminnanharjoittaja on Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk seen yhteydessä hyvissä ajoin ja tekee tarvittaessa ilmoituksen pi laan tu neen maaperän puhdistamisesta ennen kuin maaperän puh dis ta mi seen

11 ryhdytään. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sel ta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kouvolan Vedeltä ja Kouvolan kau pungin maankäytön suunnittelusta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on on päivätyssä lau sun nossaan esittänyt mm. seuraavaa: Kemikaalit, polttoaineet ja ongelmajätteet tulee käsitellä ja varastoida kiinteis töl lä niin, ettei niistä aiheudu pilaantumisen vaaraa tai muu ta kaan haittaa ympäristölle. Kemikaalit ja ongelmajätteet tulee säilyttää lu kit ta vassa tilassa kemikaaleja läpäisemättömällä alustalla tai suo ja-al taas sa. Toiminnanharjoittajan tulee varata riittävä määrä imeytysainetta ja muita tarvittavia välineitä, jotta mahdolliset vuodot saadaan otettua he ti talteen ja haitalliset vaikutukset estettyä. Käytetty imeytysaine tulee toi mit taa asianmukaiseen ongelmajätteen käsittelyyn. Hiekkapuhallus on tehtävä riittävällä suojauksella niin, ettei hiek ka pu hal luspö lu pääse leviämään ympäristöön. Hiekkapuhallusalueella on ol ta va myös tiivis alusta, ettei pöly pääse laskeutumaan maaperään. Puh das ta ja käytettyä puhallushiekkaa on käsiteltävä ja varastoitava siten, ett ei siitä aiheudu pölyhaittaa naapurikiinteistölle. Käytetty hiek ka pu hal lus hiek ka on säilytettävä tiiviillä asfaltoidulla alustalla ja toimitettava sään nöl li ses ti asianmukaiseen käsittelyyn. Käsitelty hiekka tulee voida tar vit taes sa peittää siten, että estetään sade- ja sulamisvesien pääsy hiek kaan. Ongelmajätteet on säilytettävä ja varastoitava tiivispohjaisessa, ka te tus sa tilassa tiiviissä astioissa siten, että ne eivät aiheuta ympäristön pi laan tu misen vaaraa. Ongelmajätteet on toimitettava ongelmajätteiden kä sit te ly lu van tai ympäristöluvan saaneeseen paikkaan tai laitokseen vä hin tään vuoden välein. Tuotannossa syntyvät muut jätteet on va ras toi ta va ja käsiteltävä jätelain ja kaupungin jätehuoltomääräysten mu kai ses ti niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta pö lyä mis tä, hajuhaittaa eikä pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai poh ja ve del le. Meluntorjunnasta on huolehdittava riittävästi niin, ettei toiminnasta ai heu tuva melu naapurikiinteistöjen piha-alueilla ylitä melun A-painotettua ek vi valent ti ta soa päivällä klo 7-22 LAeq 55 db. Mikäli melusta tulee jat kos sa naapurikiinteistöjen taholta valituksia, voi ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen harkinnan mukaan edellyttää melupäästöjen selvittämistä ja mah dol li sia meluntorjuntatoimia. Laitoksen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa ja sen pohjalta ra por toida vuosittain mm. hiekkapuhalluspäivien lukumääristä, tuo tan nois ta, käytetyistä kemikaaleista, syntyneistä jätejakeista, niiden määristä ja kä sitte lyis tä.

12 Kymenlaakson pelastuslaitos on todennut päivätyssä lau sunnos saan seuraavaa: Hakemuksessa esitetyt kemikaalimäärät poikkeavat pelastuslaitoksen kemi kaa li pää tök ses tä 03/2011. Päätöksen mukaisesti toiminnan olen nai ses ta muuttumisesta on tehtävä ilmoitus Kymenlaakson pe las tus lai tok sel le. Pelastuslaitoksella ei ole muuta huomautettavaa ym pä ris tö lu pa ha ke mukseen, kun hakemuksessa esitetyt toimenpiteet kemikaalien va ras toin nin osalta suoritetaan. Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelu on todennut päivätyssä lausunnossaan mm. seuraavaa: Alueen asemakaava on hyväksytty Kaavamääräyksissä to detaan, että kortteli on tavaraliikenneterminaali- ja toimitilarakennusten kort teli aluet ta, jolle saa rakentaa tavaraliikenneterminaaleja, toi mis to ra ken nuk sia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja va ras to ra ken nuk sia. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, joka on toiminut alueella jo voi massa olevan asemakaavan hyväksymisen aikana. Ym pä ris tö lu pa ha ke mukses sa olevan ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella toi min ta ei aiheuta merkittäviä häiriöitä ympäristöön. Hakemuksessa esitetään myös toimenpiteitä, joilla vähennetään pohjaveden pilaantumiseen liit ty viä riskejä ja joita edellytetään voimassa olevan asemakaavan mää räyk sis sä. Edellä mainitun perusteella kaupunkisuunnittelulla ei ole huo mau tet ta vaa hakemuksesta. Kouvolan Veden päivätty lausunto: Kiinteistö on liittynyt Kouvolan Veden veteen ja viemäriin. Alueella ei ole Kou vo lan Veden hulevesiverkostoa. Kiinteistön hulevedet valuvat alu een ojien kautta alapuolisen logistiikkapihan hulevesiviemärin kautta Kot kan valtatien ali Honka-Palonojaan ja sieltä Kymijokeen. Kiinteistöllä vesi- ja viemäriverkkoon on hakemuksen mukaan liitetty vain saniteettitilat, joten erillistä teollisuussopimusta ei vaadita. Mikäli tuo tan to tilo ja aiotaan liittää vesihuoltoverkostoon, tulee tästä olla yh tey des sä Kouvolan Veteen. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella Kouvolan Veden hallinnoiman van han Valion vedenottamon välittömässä läheisyydessä. Toiminnan suu rin riski on pohjavesien pilaantuminen vahinkotapauksissa. Kiinteistön maa pe rä on kuitenkin hieno hieta ja savi, joten pohjaveden muo dos tu mi nen on vähäistä. Kiinteistöjen ympäristöluvan mukainen val von ta vel voi te on riittävä Kouvolan Veden osalta. Kiinteistön va rau tu mis suun ni tel mas sa tulee kuitenkin asia ottaa huomioon ja Kouvolan Veden yh teys tie dot tulee olla varautumissuunnitelmassa. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu mahdollisuus toimittaa vastine annettuihin lau sun toi hin.

13 Hakija on ilmoittanut ettei sillä ole lausunnoista huomautettavaa. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Lupamääräykset Päästöt ympäristöön Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 1. Ilmaan joutuvien orgaanisten yhdisteiden määrät on pidettävä mah dol li sim man pieninä. (YSL 4 ja 43 ) 2. Mikäli laitoksen vuotuinen liuottimien kulutus kasvaa niin, että se ylit tää 5 t/a, tulee toiminnassa noudattaa Valtioneuvoston ase tukses sa 435/2001 määritettyjä poistokaasujen päästöraja-arvoja tai si tou tua päästöjen vähentämisohjelmaan. Tällöin kyseessä on myös toiminnan olennainen muutos, jolloin tulee jättää hakemus ym pä ris tö lu van muuttamiseksi. (YSL 58 ) Pöly 3. Hiekkapuhallus on aina suoritettava sitä varten olevassa ka tokses sa. Hiekkapuhalluksen aikana katoksen kaikki seinät tulee olla sul jet tui na. Puhdasta ja käytettyä puhallushiekkaa on käsiteltävä ja varastoitava siten ettei siitä aiheudu pölyhaittaa naa pu ri kiin teistöil le. (YSL 4 ja 43 ) Päästöt maaperään ja pohjaveteen 4. Käytetty OKTO-eriste tulee säilyttää pinnoitetulla alustalla. Mahdol li set sade- tai sulamisvesistä aiheutuvat valumat maaperään tu lee estää tarvittaessa esim. peittämällä käytetty OKTO-eriste. Käy tet ty hiekkapuhallushiekka on toimitettava säännöllisesti asian mu kai seen käsittelyyn. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 5. Maalivaraston pohja tulee pinnoittaa. Nykyisessä maapohjassa ole va pilaantunut maa-aines on poistettava ennen pinnoitusta. Tätä ennen toiminnanharjoittajan on tehtävä Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk seen ilmoitus pilaantuneen maaperän puh dis ta mi sesta ellei ELY-keskuksen kanssa muuta sovita. (YSL 5, 75 ja 78 ) Melu 6. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei tavanomaisissa käyt tö tilan teis sa saa asuinkiinteistöillä tai virkistysalueilla ylittää ulkona me lun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. Mikäli melusta tulee valituksia, voi ympäristönsuojeluviranomainen harkinnan mukaan edellyttää melupäästöjen selvittämistä ja mahdollisia me luntor jun ta toi mia. (VNp 993/1992, YSL 55 )

14 Jätteet 7. Jäteöljyä ei saa käyttää polttoaineena Lanair -polttimossa. (JäteL 18, Vna 151/ ) 8. Laitoksen toiminnassa on noudatettava Kouvolan kaupungin alueel la voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (JäteL 91, Ky menlaak son ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset) 9. Toiminta tulee järjestää siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vä hän. Hyödyntämisekelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimi tet ta va asianmukaisesti hyödynnettäväksi ensisijaisesti ma te riaa li na ja toissijaisesti energiana. Jätteet tulee toimittaa paikkaan, jon ka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä ky seisten jätteiden käsittely ja/tai vastaanotto on hyväksytty. Kaa to paikal le voidaan toimittaa vain ne jätteet, joita ei pystytä hyö dyn tämään. (JäteL 8, 13, 15, 29 ja 72, YSL 43 ) 10. Vaaralliset jätteet on säilytettävä siten, etteivät ne aiheuta ym päris tön pilaantumisen vaaraa. Vaarallista jätettä ei saa laimentaa ei kä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jättee seen taikka muuhun aineeseen. Vaarallinen jäte on pakattava ja sisältö merkittävä pakkaukseen selkeästi sekä toimitettava vaaral lis ten jätteiden vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuo dessa. Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. (JäteL 12, 13, ja 121, jätehuoltomääräykset, Vna 179/2012) 11. Nestemäiset öljyiset jätteet on säilytettävä lukittavassa tilassa, ehjis sä tiiviisti suljetuissa, öljylle tarkoitetuissa astioissa, jotka tulee si joit taa tiivispohjaiselle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. (YSL 43, jätehuoltomääräykset) 12. Analyysitulokset käytetyn OKTO-eristeen haitta-ainepitoisuuksista ja liukoisuuksista sekä tieto jätteen asianmukaisesta toi mi tus paikas ta on toimitettava ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (JäteL 29, YSL 5 ja 43 ) Kemikaalien varastointi/ käsittely 13. Nestemäisten vaarallisten jätteiden ja muiden kemikaalien pääsy maa pe rään, pohjaveteen, viemäriin tai muualle ympäristöön on en nal ta ehkäistävä kaikissa tilanteissa. Saapuvat kemikaalit on vä lit tö mäs ti siirrettävä säilytettäväksi niille varattuihin tiloihin. Mahdol lis ten onnettomuuspaikkojen läheisyydessä on oltava riittävästi imey tys ai net ta ja -kalustoa. 14. Ulkona sijaitsevat kaksoisvaipalliset öljysäiliöt, joissa ei ole välitilan vuo don il mai su jär jes tel mää, tulee tarkastuttaa pätevällä toimijalla aina edellisessä tar kas tuk ses sa annetun kuntoluokituksen mukaisesti, kuitenkin vä hin tään 10 vuoden välein. Ensimmäisen kerran säiliöiden kunto on tar kas tet ta va 15 vuoden päästä niiden käyttöönotosta.

15 15. Mahdollisesti ulos sijoitettava polttoöljysäiliö tulee sijoittaa betonilaatalle tai muulle tiiviille alustalle, joka ulottuu myös säiliön täyttöpaikalle. Säiliön suojaksi tulee asentaa riittävän vahva törmäyskaide tai muu suojarakenne. Öljysäiliö tulee sijoittaa kohtaan, jossa ajoneuvojen ja liikuteltavien koneiden törmäysriski siihen on mahdollisimman vähäinen. Öljysäiliön tulee olla lukittava tai sijaita lukittavassa tilassa ja siinä on oltava lapon- ja yli täy tön estimet. 16. Maalit ja ohenteet on säilytettävä suoja-altaassa sisällä, vie mä röimät tö mäs sä tilassa ja tiiviillä alustalla. 17. Kiinteistöllä oleva polttonesteen jakelupiste tulee poistaa käytöstä mennessä; Tankkauspistooli on poistettava, öljysäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava. Öljysäiliön tyhjennyksestä ja puhdistuksesta tulee säilyttää todistus, joka esitetään tarkastuksen yhteydessä valvovalle viranomaiselle. (YSL 4, 19 ja 43 ) Häiriö- ja poikkeustilanteet 18. Jos maaperään, vesistöön, pohjaveteen tai viemäriin on päässyt ai net ta, joka saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai haittaa ve si huol to lai tok sen toiminnalle, on siitä välittömästi ilmoitettava kun nan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Kouvolan Vedelle ja Kymen laak son pelastuslaitokselle. Edellä mainittujen tahojen ajan tasai set yhteystiedot on kirjattava pelastussuunnitelmaan. Myös muis ta vahingoista tai poikkeustilanteista, jotka saattavat ai heuttaa haittaa ympäristölle, on ilmoitettava ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) Yleinen ympäristönsuojelu 19. Laitoksella on oltava ympäristövastaava, joka vastaa laitoksen toimin nan ympäristönsuojelusta sekä toiminnan ja päästöjen tark kailus ta ja raportoinnista sekä pitää tarvittaessa yhteyttä val von ta viran omai siin. Ympäristövastaavan nimi ja yhteystiedot on il moi tetta va kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 20. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä sekä ener gia te hokkuu den parantamisesta ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyt töön ot toon laitehankintojen ja uudistusten yhteydessä. (YSL 4 ja 43, YSA 37 ) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 21. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa ympäristönsuojelun kannal ta merkityksellisistä asioista. Kirjanpitoa on säilytettävä vä hintään 6 vuotta. Yhteenveto edellisen vuoden toiminnasta on toi mi-

16 tet ta va kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maa liskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seu raa vat asiat: -tuotantomäärät -hiekkapuhalluspäivien lukumäärä -maalien ja liuotinten käyttömäärät (kg/v) tuotteittain eriteltynä -mahdolliset onnettomuus- tai häiriötilanteet ja niitä seuranneet toi men pi teet -tiedot varastoiduista kemikaaleista ja niiden määristä -toiminnassa syntyneiden jätteiden laatu, määrä ja toimituspaikat -mahdolliset tarkastuspöytäkirjat koskien esim. öljysäiliöiden kuntoa (YSL 43 ja 46, JäteL ) Toiminnan muutos tai lopettaminen 22. Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta, keskeyttämisestä, lo petta mi ses ta tai muista toiminnassa tapahtuvista valvonnan kannalta oleel li sis ta muutoksista kuten luvanhaltijan vaihtumisesta, on viipy mät tä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoi tuk seen on liitettävä asianmukaiset suunnitelmat tarvittavista ym pä ris tön suo je lu toi men pi teis tä. (YSL 43, 81 ja YSA 30 ) 23. Toiminnan loputtua toiminnanharjoittajan tulee selvittää mah dol linen maaperän ja tarvittaessa pohjaveden pilaantuminen. Jos pilaan tu mis ta on aiheutunut, tulee toiminnanharjoittajan puhdistaa maa pe rä ja pohjavesi sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveys hait taa tai ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Toi min ta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet toi mi tetta va hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi siten kuin jätelaissa sää detään. (YSL 43, 75 ja 78 ) Tarkastus 24. Määräyksissä 3-5, 12, 15 ja 17 edellytetyt toimenpiteet on suo ritet ta va mennessä, jonka jälkeen sovitaan tarkastuksen ajan koh ta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. (YSL 43 ) RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti to teu tet tu na toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 42 :ssä esi te tyt vaatimukset luvan myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tek nii kan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan ter vey del lis tä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, merkittävää muu ta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolojen huo no ne mis ta, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt tö mah dol li suu den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä koh tuu ton ta rasitusta naapurustolle.

17 Lupamääräysten perustelut Päästöt ympäristöön Lupamääräykset on annettu laitoksen aiheuttamien viihtyvyys ja ter veyshait to jen rajoittamiseksi. (Määräykset 1-3) Käytetty OKTO -eriste voi sisältää haitta-aineita, jotka saattavat olla ve teen liukenevia. Määräyksellä pyritään estämään haitta-aineiden kul keu tu mi nen maaperään tai pohjaveteen. (Määräys 4) Määräyksellä halutaan suojata maaperä pilaantumiselta jatkossa ja var mistaa ettei pinnoitteen alle jää pilaantuneita maa-aineksia. Ym pä ris tön suo jelu lain mukaan maaperän puhdistamiseen tai pilaantuneen maa pe rän aineksen poistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä il moi tus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (Määräys 5) Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohje ar vois ta (Määräys 6) Jätteet Hakemuksessa on ilmoitettu, että toiminnassa syntyvää jäteöljyä hyö dynne tään rakennuksen lämmittämisessä. Valtioneuvoston ase tuk ses sa jätteen poltosta todetaan, että polttoaineteholtaan enintään 5 me ga wa tin (5 MW) jätteenpolttolaitoksessa tai jätteen rin nak kais polt to lai tok ses sa ei saa polttaa öljyjätettä. (Määräys 7) Jätehuoltoa koskevat määräykset on katsottu tarpeellisiksi jätteistä mahdol li ses ti aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi se kä jätelain noudattamisen varmistamiseksi toiminnassa. Lisäksi on ha lut tu muistuttaa toiminnanharjoittajaa siitä, että alueella kulloinkin voi mas sa olevia jätehuoltomääräyksiä on noudatettava. (Määräykset 8-11) Hiekkapuhalluksessa on luonnonhiekan sijaan ryhdytty käyttämään OK TO -eristettä. Käytetyn OKTO -eristeen haitta-ainepitoisuuksista ja nii den liukoisuuksista ei ole toistaiseksi tietoa eikä tästä johtuen myös kään soveltuvista toimituspaikasta. Määräys on tarpeen ympäristön pi laan tu misen ehkäisemiseksi. (Määräys 12) Kemikaalien varastointi ja käsittely Kemikaalien asianmukainen varastointi estää niiden joutumisen poh ja veteen ja maaperään. Varastointi on suunniteltava niin, että kemikaalit saadaan kerättyä talteen myös mahdollisissa vuoto- ja on net to muus ti lan teis sa. Rakenteelliset suojaukset ovat erityisen tärkeitä poh ja ve si alueil la. (Määräykset 13-16) Määräys on tarpeen, koska säiliöllä ei ole erillistä suoja-allasta, josta vuo to pystyttäisiin havaitsemaan ennen sen joutumista maaperään. (Mää räys 14) Mikäli täytön yhteydessä sattuu vuotovahinko, on öljy hel pom pi kerätä talteen imeyttämällä tiiviiltä alustalta. Lisäksi laatan avul la säiliö saadaan

18 tukevasti irti maasta, jolloin puhkisyöpymisen riski pie ne nee. Törmäyskaide tmv. suojarakenne on tarpeen ettei esim. alueella lii ken nöi vä raskaskalusto tai liikuteltavat koneet voi säiliöitä vahingoittaa. Kos ka säiliötä ei ole sijoitettu suoja-altaisiin, on pohjavesialueella tör mäys ris kin poistaminen erityisen tärkeää. (Määräys 15) Hakija on ilmoittanut ettei kiinteistölle tule Vna:n 444/2010 diesel -jakelupisteelle edellyttämiä rakenteita ja ettei tankkauspisteen toimintaa siksi jatketa. Määräys on tarpeen, jotta voidaan valvoa että polttonesteen jakelupiste poistuu käytöstä. (Määräys 17) Häiriö- ja poikkeustilanteet Päästöjä tai niiden vaaraa aiheuttavista vahingoista ja poik keus ti lan teis ta ilmoittaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Määräyksellä py ri tään lisäksi varmistamaan, että vahinko- tai onnettomuustilanteissa pääs tö jen vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja tarpeelliset tor jun ta toi met tulevat toteutetuiksi. (Määräys 18) Yleinen ympäristönsuojelu Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ym pä ris tö vaiku tuk sis ta ja -riskeistä sekä pyrittävä kaikessa toiminnassaan vä hen tämään haitallisia vaikutuksia mm. parhaan käyttökelpoisen tekniikan avul la. (Määräykset 19 ja 20) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi Kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeellinen valvonnan kannalta; Vuo sit taisen yhteenvetoraportin perusteella valvotaan toiminnan lu van mu kai suut ta. Jätekirjanpitoa on Jätelain mukaan säilytettävä 6 vuotta. (Mää räys 21) Toiminnan muutos tai lopettaminen Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toi minnan lopettaminen edellyttää mm. toimintaan liittyneiden ym pä ris tö ris kien poistamista ja varastoitujen jätteiden poistamista laitosalueelta. (Mää räykset 22 ja 23) Tarkastus Syksyllä 2014 tehtävä tarkastus on tarpeen, jotta voidaan todeta, että laitos ja sen toimintaan liittyvät muut rakenteet on saatettu hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisiksi sovitusti kesän 2014 aikana. Lausuntojen huomiointi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen (määräykset 4, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 21 ja 22) ja Kouvolan Veden (määräys 18) lausunnoissaan esittämät vaa timuk set on huomioitu lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa il me ne väl lä tavalla.

19 Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunnosta on keskusteltu lu pa neu vot telus sa ja toiminnanharjoittaja on luvannut tehdä pelastuslaitokselle uu den kemikaali-ilmoituksen. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus (169/2000) Jätelaki (646/2011) ja -asetus (179/2012) Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tar kis ta misek si on tehtävä mennessä (YSL 55 ). Mikäli toiminta muut tuu olennaisesti on sille haettava uutta ympäristölupaa. Hakemuksessa on esitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8-12 :n mu kaiset selvitykset tarvittavassa laajuudessa. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tä män luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poik kea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ase tus ta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympä ris tön suo je lu vi ran omai sen taksan Lu pa ha ke muk sen käsittelystä peritään "ulkona sijaitseva laitosmainen suih ku pu hal lus paik ka" ja "orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta" -kohtien maksut 1500 ja 3000 alennettuna 4.2 kohdan (lupapäätöksen tarkistaminen) mu kai ses ti 50 %:lla siten, että käsittelymaksu on Kuulutuskustannukset peritään lisäksi hakijalta todellisten kustannusten mu kai si na. Käsittelymaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on saanut lain voiman. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös kirjallisena Hakija: Asfaltti-System Oy, Kisällintie 9, Kouvola

20 Päätös sähköpostilla Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson pelastuslaitos Kouvolan Vesi Ilmoitus päätöksestä kirjallisena Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lu pa ha ke muk sen vireilletulosta. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja Kou vo lan Sanomissa. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitus on toimitettava Kouvolan kaupungin Terveyden- ja ym pä ristön suo je lu yk sik köön. Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Jaana Martin, p , jaana.martin(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää ym pä ris tön suo je lu lain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Asfaltti-System Oy:lle lu pa ha ke muk sen mukaiseen toimintaan esityksen mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 75 18.08.2015 PÄÄTÖS TONI HOTARIN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN 851-411-1-50 VELVOLLISUUTTA LIITTYÄ VIEMÄRIVERKOSTOON

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 21.02.2017 40 25.04.2017 UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 659/10.03.00/2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 88 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-2-21, Kinttala Esko 859/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 99 20.09.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / LIISA KEMI JA SIRPA MYLLYOJA, 851-411-9-38

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 176 27.09.2017 Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 643/11.01.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot