PAKKAUSSKENAARIOT. Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSKENAARIOT. Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSKENAARIOT Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö Teknologiakatsaus 215/2007

2 PAKKAUSSKENAARIOT Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö MOTTO: Packaging is a paradox. Three-quarters of the world needs more packaging, while a quarter of the world wants less. (Pira 2000). Teknologiakatsaus 215/2007 Helsinki 2007

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Kansikuva: Kylmäankka design, Anton Kalland, ja Michikazu Sakai Taitto: DTPage Oy

4 Esipuhe Tekesissä on ollut v käynnissä pakkausalaan liittyvä teknologiaohjelmavalmistelu PAKKAUS Ohjelmavalmisteluun liittyen tehtiin skenaariotyö pakkaajan tulevaisuudesta: mitä mahdollisuuksia ja uhkia tunnistetaan tulevaisuuden toiminnoissa ja markkinoissa. Pakkausala on osin määrittelemätön. Tästä johtuen ohjelmavalmistelussa onkin tarkasteltu pakkauksiin liittyvää arvoketjua ja siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Yhtenä suurimmista uhkista on pakkausalan ja siihen liittyvän arvoketjun innovaatiotoiminnan passiivisuus. Tätä uhkakuvaa torjumaan teetettiin tämä skenaariotyö, mikä toivottavasti herättelee arvoketjun eri toimijoita erikseen ja ennen muuta yhdessä toimimaan ja innovoimaan. Suomessa luodaan paljon korkeatasoista osaamista eri alueilla ja monesti pakkausala mainitaan loistavana sovelluskohteena. Herää kuitenkin kysymys, miten konkreettinen ja todellinen tulevaisuuden sovellusala pakkausala Suomessa uusille innovaatioille on. Vai kehitetäänkö täällä osaamista ja uusia innovaatioita viime kädessä muiden hyödynnettäviksi omien toimintojen hiljalleen näivettyessä. Pakkausskenaario-loppuraportin tavoitteena on herättää lukija miettimään haasteellisempia tavoitteita ja uudenlaisia yhteistyökuvioita oman innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Tämä on välttämätöntä, mikäli haluamme pysyä mukana pakkausarvoketjun toimintaan liittyvässä kansainvälisessä kilpailussa, saatikka kilpailla kärkisijoista. Tekes esittää kiitoksensa skenaarioprosessin vetäjille, Tarja Meristölle ja Jyrki Kettuselle inspiroivista työpajoista ja työn luettavaan muotoon saattamisesta. Lisäksi lämpimät kiitokset kaikille työpajoihin osallistuneille sekä kaikille teille, jotka osallistuitte prosessiin verkkokyselyn kautta. Meillä on tiedossamme paljon faktoja ja ennustekuvia muuttuvasta pakkausmaailmasta enää tarvitsee vain ryhtyä toimenpiteisiin! Helsingissä elokuussa 2007 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

5 Tiivistelmä Maailman pakkausmarkkinat, joiden koko on noin 400 miljardia euroa, kasvavat edelleen vahvasti. Syynä tähän on teollistuneissa maissa mm. perhekoon pieneneminen, kehittyvissä maissa taas keskiluokan kasvu. Pakkausmarkkinoille on ominaista, että johtavat, globaalisti toimivat asiakkaat, ovat kertaluokkaa suurimpia pakkausyrityksiä kookkaampia. Tämä asiakasryhmä on vahvasti sitoutunut brändiensä huoltoon ja edellyttää, että pakkausyritykseltä saa samantasoisen palvelun kaikkialla. Pakkausten volyymi tulee edelleen elintarvikkeista, mutta varsinkin lääketeollisuuden ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden voimakas kasvu on luonut myös kokonaan uusia markkinoita. Pakkausskenaariot-prosessin toteutus on tehty toimintaskenaariotyöskentelyn prosessilla vaiheistettuna. Kukin vaihe on ollut yksi workshop. Istuntoja on pidetty yhteensä kolme (10.5., ja ). Osallistujat tekivät työn kuluessa väli- ja ennakkotehtäviä istuntojen aineistojen pohjalta. Laajemmalle joukolle suunnattu www-kysely toteutettiin myös prosessin aikana. Prosessin aikana tuotettiin erilaisten lähestymistapojen avulla lopulta yhteensä seitsemän vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota, jotka ovat: 1. Tehokas jakeluketju Teknologiavetoinen 2. Aitous ennen kaikkea Teknologiavetoinen 3. Henkilökohtainen palvelu Teknologiavetoinen 4. Kiireiset kuluttajat Markkinavetoinen 5. Pakkaus on ystäväsi Markkinavetoinen 6. EU hallinnoi Yhteiskuntavetoinen 7.Elinkaariajattelu ohjaa Yhteiskuntavetoinen Tarkasteluaikajänteenä skenaariotyölle oli 20 vuotta. Se on tarpeeksi pitkä, jotta toimenpiteet ehtivät vaikuttaa todella toteutuvaan tulevaisuuteen myös yhteiskunnan ja rakenteiden puolella, mutta ei liian pitkä, jolloin myös sovellutukset ovat konseptoitavissa ja niihin saadaan mukaan myös markkinatoimijoita arvoketjun eri osista. Skenaariotyöskentelyn lopputuloksena esitetään suositukset, mitä on tehtävä joka tapauksessa, skenaariosta riippumatta ja ne osoitetaan myös eri toimijoille. Suositusten lähtökohtana on tila, jossa pakkaussektorin kilpailukyky on olennaisesti kohentunut, sen kasvu ylittää BKT-kasvun ja Suomessa kehitetyt ratkaisut käyvät kaupaksi myös maailmalla. Suomen pakkaussektorin tavoitekooksi v oletetaan kolme miljardia euroa. Kasvu on edelleen hieman hitaampaa kuin kemian teollisuudessa ja selvästi hitaampaa kuin teknologiateollisuudessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan ainakin seuraavia toimenpiteitä: Tutkimus ja opetus Resurssit on keskitettävä siten, että pakkaustutkimuksella on käytössään niin teknologian, materiaalien, käyttäytymisen, muotoilun kuin liiketoiminnankin osaamista. Laitevalmistus Pakkauslaitteistot ovat yhdistelmiä mekaniikasta, automatiikasta ja nykyisin yhä enemmän robotiikasta Pakkausmateriaalit Yksittäisten materiaalien valmistajilla on jo hyvät tiedot oman materiaalinsa käyttäytymisestä. Pakkaukset ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta useamman materiaalin yhdistelmiä, ja tieto siitä, miten materiaalit yhdessä käyttäytyvät, on usein puutteellinen. Pakkaajat/ Pakkauttajat Avainkysymys on miten yhdistää myyvä muotoilu kustannustehokkaaseen standardointiin. Pakkausosaaminen saatava riittäväksi, ml. ostajien ammattitaito pakkauksista ja pakkaamisesta. Pakkausten valmistajat Pakkausliiketoiminta on tyypillinen moniottelu, missä tulee hallita lukuisia teknologioita, joiden vaatimuksista tilaajalla ei välttämättä ole omaa tietoa. Uusyrittäjyys Uutta liiketoimintaa tuskin syntyy nykyisten rakenteiden sisään, vaan uusien yritysten silmuamista niin tutkimuksen kuin nykyisen liiketoiminnankin oheen on syytä vahvasti suosia. Julkinen sektori Julkisen sektorin kaksi päätehtävää, ohjaus ja edistäminen, ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Suosituksissa muokataan myös kullekin skenaariolle offensiiviset ja defensiiviset toimintavaihtoehdot samoin kuin ehdotuksia valmisteltavan teknologiaohjelman käynnistysaihioiksi. Huomionarvoista on, että alan on kyseenalaistettava ja haastettava työssä tunnistetut perususkomukset ja tabut, jotta todellinen uudistuminen voi alkaa.

6 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä 1 Johdanto Maailma Eurooppa Suomi Uudenlaiset haasteet Johtopäätökset Mitä on tehtävä kaikissa skenaarioissa? Ehdotuksia teknologiaohjelman käynnistysaihioiksi Pakkausalan skenaariot Skenaario 1: Tehokas jakeluketju Skenaario 2: Aitous ennen kaikkea Skenaario 3: Henkilökohtainen palvelu Skenaario 4: Kiireiset kuluttajat Skenaario 5: Pakkaus on ystäväsi Skenaario 6: EU hallinnoi Skenaario 7: Elinkaariajattelu ohjaa Menestyjät, menettäjät eri skenaarioissa Pakkausalalle toteutetun www-kyselyn tuloksia Viisi toivetta pakkausalalle Havaintoja www-kyselystä Toteutettu prosessi ja osallistujat Käytetty taustakirjallisuus Liite Toteutetun www-kyselyn vastausten jakaumat Tekesin teknologiakatsauksia

7 1 Johdanto 1.1 Maailma Maailman pakkausmarkkinat, joiden koko on noin 400 miljardia euroa, kasvavat edelleen vahvasti. Syynä tähän on teollistuneissa maissa mm. perhekoon pieneneminen, kehittyvissä maissa taas keskiluokan kasvu. Pakkausmarkkinoille on ominaista, että johtavat, globaalisti toimivat asiakkaat, ovat kertaluokkaa suurimpia pakkausyrityksiä kookkaampia. Tämä asiakasryhmä on vahvasti sitoutunut brändiensä huoltoon ja edellyttää, että pakkausyritykseltä saa samantasoisen palvelun kaikkialla. Pakkausten volyymi tulee edelleen elintarvikkeista, mutta varsinkin lääketeollisuuden ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden voimakas kasvu on luonut myös kokonaan uusia markkinoita. Samaan aikaan ovat eräät vanhat perusmarkkinat kuten tupakka tai äänitteet laskevalla kehityspolulla. Volyymin kasvu on suhteellisesti suurinta BOP-markkinoilla (bottom of the pyramid = väestöpyramidin kantaosa, jonka on tultava tomeen alle 2 US dollarilla päivässä), joiden omintakeiset ratkaisut ovat työntymässä myös köyhän kansanosan ulkopuolelle, esim. Intian pakkauksista on jo 30 % BOP-markkinoille suunnattuja. Pakkausmateriaalit lasi, teräs, alumiini, kuitu ja muovit ovat viime vuosikymmeninä käyneet jatkuvaa kilpailua, joka näyttää kääntyvän muovien voitoksi. Tärkeä tekijä tässä on tehty kehitystyö, sillä pakkausmuovien kehitykseen arvioidaan panostettavan ainakin viisi kertaa enemmän kuin muihin materiaaleihin yhteensä. Tilanne on lähes kaikkialla se, että muovi ottaa markkinan kasvun muiden materiaalien jäädessä puolustamaan saavuttamaansa tasoa. Näyttää ilmeiseltä, että alan uusiutuminen tapahtuu muovin ehdoilla ja muilla materiaaleilla on täydentävä rooli. Pakkausyritysten konsolidaatio on vasta alussa, ja kansallisia, keskisuuria sekä aivan paikallisiakin toimijoita on runsaasti. Pakkausliiketoiminta syntyi aikanaan materiaalivalmistajien yhteyteen, mutta nyttemmin useimmat näistä ovat luopuneet tai luopumassa, koska kilpailukykyistä pakkausliiketoimintaa ei voi sitouttaa tiettyyn materiaaliin. Tätä kautta on tilaa syntynyt uusyrittäjyydelle. Nykyiset pakkausalan globaalit toimijat eivät juurikaan itse valmista käyttämiään materiaaleja, poikkeuksena ehkä lasi. Alan johtavat yritykset ovat syntyneet kahta tietä: yritysostoin tai teknologiaan perustuvan orgaanisen kasvun kautta. Edellisessä vaihtoehdossa pyritään hallitsemaan koko kysyntäkenttä, jälkimmäisessä taas keskitytään tiettyyn teknologialla haltuunotettavaan niche-alueeseen. Yleislinjaa edustaa alkujaan australialainen Amcor, joka on kasvanut lähes ilman omaa kehityspanosta, lähinnä ostaen uutta teknologiaa, jälkimmäistä ruotsalainen Tetra Pack, jonka aggressiivisesti puolustettu ydinosaaminen on nestepakkauksissa. Pakkauslaitteistoista valtaosa on yleistä kappaletavaroiden valmistustekniikkaa, johon automatiikka, robotiikka ja konenäkö ovat viime vuosina tuoneet hyppäyksellisen tuottavuuden nousun. Tuoteturvallisuustekijöiden merkitys on jatkuvasti kasvanut. Uusi piirre on metallipintojen korvaaminen muovilla, joka on tekemässä pakkauslinjoista hiljaisia. Laitteiston yleisluonteesta luultavasti johtuu, että yhtä tai kahta johtavaa laitevalmistajaa ei ole. Lisäksi teknologiaa kilpailukeinonaan käyttävät pakkausyritykset valmistuttavat yleensä laitteensa itse. Kulttuurierot suhtautumisessa pakkauksiin ovat maailmalla erittäin merkittäviä. Kun Japanissa jo 1700-luvulla oli harkittu jokaiselle tuotteelle sille sopivin pakkaus, ja myös esteettinen näkökulma oli vahvasti esillä, oli länsimaissa vielä 1900-luvulla olennaista saada tuote ehjänä perille. 1.2 Eurooppa Euroopan pakkausteollisuuden kehityksessä on muutamia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat alan kasvu- ja kehitysmahdollisuuksiin. Eurooppa on monikulttuurinen maanosa, minkä EU on linjauksissaan ottanut huomioon: informaatio pakkauksen sisällöstä on saatava kunkin omalla äidinkielellä. Tämä on toistaiseksi ratkaisematon ongelma, kun pyritään isoihin sarjoihin. Pakkauskysymykset liittyvät Euroopan komissiossa usean DG:n (eli osaston) alueelle, mikä käytännössä on johtanut sekavaan ja osin ristiriitaiseen ohjeistukseen. Toisaalta hyvin läksynsä valmistellut maa kuten Tanska tai Hollanti ovat pystyneet hallitsemaan kehitystä. Nämä maat ovat erittäin taitavasti valmistelleet itselleen sopivia asioita ja syöttäneet ne Saksan kautta sisään, kun taas Suomi on ollut myöhässä liikkeellä. Naisten siirtyminen kotoa ansiotyöhön on mullistanut pakkaustarpeen. Esimerkiksi Ranska on parissakymmenessä vuodessa muuttunut Euroopan johtavaksi valmisruokien 1

8 käyttäjäksi. Tämä on avannut tietä vahvoille kauppaketjuille, joilla on usein valmistavasta teollisuudesta poikkeavia näkemyksiä pakkausalan tarpeista. Kosmetiikassa ja joissakin sähköteknisissä laitteissa Eurooppa on markkinajohtaja, jonka pakkausratkaisut muodostuvat standardeiksi muuallakin. Turvallisuuden korostamisessa on protektionistisiakin piirteitä, mikä merkitsee kustannusten nousua, ja sitä, että samat ratkaisut eivät ole kilpailukykyisiä muualla. REACH in vaikutusta pakkauksiin ei ole edes yritetty arvioida. Samaa on sanottava ympäristökysymysten käsittelystä: linjauksia ja suosituksia on runsaasti, mutta eri maiden rakentamat kierrätysmonopolit ovat osoittaneet tehottomuutensa. Perussyynä tilanteeseen on se, että tavoitteita ei ole priorisoitu eikä poliittinen päätöksenteko näytä siihen aivan lähiaikoina kykenevänkään. Euroopassa etenkin Pohjois-Italia ja Etelä-Saksa ovat perinteisesti olleet vahvoja pakkauslinjojen valmistajia. Epävarmaa on, säilyykö etu jatkossa pyrittäessä täysautomaattisiin pakkauslinjoihin. 1.3 Suomi Pakkausala hahmotettiin skenaariotyöskentelyssä eri työkalujen avulla. Ydinpätevyyspuun avulla kuvattuna siihen kuuluvat pakkauksen perusfunktiot informaatio, suojaus ja elämys, jotka edellyttävät toteutukselta asiakaslähtöisyyttä, niukkaresurssisuutta, laatua ja kestävyyttä. Arvoketjunäkökulmasta katsottuna pakkausalaa voidaan hahmottaa kysyntä-tarjonta lähtökohdista, jolloin mukaan tulevat myös suunnittelijat yhtenä lisäosapuolena. Kyse ei ole vain pakkausten suunnittelijoista, vaan myös kokonaisten pakkauslinjojen suunnittelijat. Pakkausalan ydinpätevyyspuun latvassa on ryhmiteltynä pakkauksen perustehtävät informaation välitys ja suojaus sekä elämyksien tuottaminen - kun taas runkoon on kerätty ne ydinpätevyydet, jotka muodostavat ylivoimatekijät valittaessa pakkausratkaisua eli asiakaslähtöisyys, niukkaresurssisuus, laatu ja kestävyys. Puun juuret puolestaan kuvaavat tarvittavia eri osaamisalueita, jotta rungon ylivoimatekijöitä kyetään myös kehittämään ja ylläpitämään. Pakkausalan ydinpätevyyspuu Suojaus Tuotteet Informaatio Elämys Liiketoiminnat Osaamisalueet Asiakaslähtöisyys Niukkaresurssisuus Laatu Kestävyys Ydinpätevyydet Tarja Meristö Tiedot & taidot Arvot & Asenteet Kontaktit & Kokemukset Kuva 1. Pakkausalan ydinpätevyyspuu 2

9 TARJONTA Pakkauslinjojen tekniset suunnittelijat Pakkausten tekijät Pakkausten suunnittelijat ARVOKETJU Lainsäädäntö/turvallisuus NGO/eri ryhmittymät (kuten reilu kauppa) KYSYNTÄ Kuluttaja Segmenttien hajoaminen (yksilö kontekstisidonnainen eli kuuluu useisiin ryhmiin) Erottumisen tarve Teollisuus Kauppa Osapuolet Kuva 2. Pakkausalan arvoketju Pakkausala on monen toimialan täydentäjä ja omana alana sen jäsentäminen on termitasolla vakiintumatonta. Tarjontapuolella ovat pakkauslinjojen tekniset suunnittelijat, pakkausten suunnittelijat ja pakkausten tekijät sekä pakkaava teollisuus kun taas kysyntäpuolella ovat kauppa ja tietysti kuluttajat, joille tuotteiden ja palvelujen tarjoajat pyrkivät löytämään sellaiset ratkaisut, että ne varmasti erottuvat joukosta ja että yksilö voi tuntea saavansa juuri hänelle suunnattuja ratkaisuja. Yksilö yleensä kuuluu useaan segmenttiin, joka riippuu kontekstista, jossa hän valintaansa kulloinkin tekee. Suomen pakkaussektorilla on eräitä historiasta juontuvia piirteitä, jotka on ymmärrettävä nykytilaa hahmotettaessa, mutta joista eroon pääsy on sektorin tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Pakkausteollisuus on syntynyt Suomessakin materiaaleja valmistavien yritysten liitännäiseksi. Tämä koskee erityisesti paperituotteita. Kun paperiteollisuus ajautui 1920-luvulla kartelloitumaan vientiyhdistyksiksi, syntyivät samalla myös pakkausalan kartellit, vaikka kyse olikin tuolloin lähinnä kotimarkkinoista. Kehityksellä oli kielteisiä seurauksia, sillä kartellin turvissa ei ollut tarvetta uudistua. Tapahtui jopa sitä, että kartelli esti uusien yritysten synnyn epäämällä niiltä raaka-aineen. Vaikka kyseiset kartellit purettiin jo v. 1995, on alalla edelleen jäljellä vanhaa ajattelua, mikä näkyy erityisesti kaikessa kehitykseen liittyvässä toiminnassa. Alalle ei esimerkiksi ole saatu aikaan teollisuuden rahoittamaa tutkimuslaitosta. Myös uusyrittäjyys on edelleen vähäistä. Pakkausteollisuuden kansainvälistyminen lähti liikkeelle samoihin aikoihin kartellien purun kanssa. Etenemistapana olivat yritysostot niin pakkauksiin erikoistuneissa kuin puujalostusyhtiöissäkin, joista opittiin ainakin oman toiminnan tehottomuus. Nyttemmin Suomen puunjalostus on paljolta luopunut pakkaustehtaistaan, poikkeuksena Stora-Enso, joka on aktiivinen erityisesti Venäjällä. Kuvattu etenemistapa tekee ymmärrettäväksi sen, että alan riskiä ottava kehitystyö on sattumanvaraista ja pientä. Myös teoreettisempaa osaamista puuttuu, sillä esimerkiksi korkeakoulujen yhteisessä metsäklusterin tutkijakoulussa eli PaPSAT-ohjelmassa on jo valmistunut lähes 40 väitöskirjaa, mutta joukossa ei ole ainoatakaan pakkauksista. Tutkijakouluja on ollut jo yli 100, mutta yksikään ei ole suuntautunut pakkausalalle. Sinänsä vähäinen alan opetuskin on hajallaan, eikä sitä missään voi pitää riittävänä. Tämän perusteella ei ole yllättävää, että pakkausteollisuus, jonka koko on hieman alle 2 miljardia euroa vuodessa, ei ole pystynyt kasvamaan BKT:n kasvuvauhdissa, mikä yleensä on kehittyvän teollisuuden suolatesti. Useat muut teollisuusalat ovat testin läpäisseet, mutta pakkausalan osalta Suomi on ajautunut merkittäväksi pakkausmateriaalien tuojaksi. Viimeisimmät saatavissa olevat tilastoluvut ilmoittavat alan myydyksi tuotannoksi 1814 miljoonaa euroa samalla kun pakkauksia tuotiin 493 miljoonalla eurolla. Tuotanto laski ja vienti kasvoi vuoteen 2004 verrattuna. Myös globalisoituvien pakkaavien alojen seuraaminen maailmalle on pakkausalalta ontunut. 3

10 Erityinen sivuongelma alalle Suomessa on se, että Suomi on jätteiden energiakäytön kehitysmaa, jossa tämä käyttö on vain viidesosa muiden teollisuusmaiden tavanomaisesta käyttöasteesta. Pakkaukset nähdään Suomessa edelleen ratkaisemattomana ympäristöongelmana, jota ei edes pyritä poliittisesti ratkaisemaan. On selvää, että alan on uudistuttava, jos menestystä tavoitellaan. Toisaalta puutteet ja hitaudet ovat niin ilmeisiä, että niihin on helppo tarttua. Valmius rakenteellisiin uudistuksiin on kuitenkin välttämätöntä. Skenaariotyöskentelyssä tunnistetut perususkomukset, varmat asiat, joihin ala ilman epäilyä nyt luottaa ja tabut, asiat, joista vaietaan tai joista on vaikea puhua, on nostettava pöydälle keskustelun ja kyseenalaistamisen merkeissä (Kuvat 3 ja 4). Pakkausalan perususkomukset 1. Ihminen valitsee rationaalisesti 2. Kuluttaja katsoo ekopisteitä 3. Kuluttaja maksaa biohajoamisesta, kauppa ei 4. Ihminen tavoittelee kuolemattomuutta (death is optional) 5. Perhekoko pienenee 6. Ikäihmisten osuus kasvaa 7. Kierrätettävyys 8. Verkkokauppa? Kuva 3. Tunnistetut pakkausalan perususkomukset. Pakkausalan tabut 1. Hinta ei saa nousta, pakkaus nähdään vain osana logistiikkaa. 2. Hyllyaikaa pitää pidentää ( syödään vanhaa pullaa ) 3. Kun tuote on käytetty, pakkaus jää vaivoiksi. 4. Kotitalouksissa ei ole tilaa lajittelulle. 5. Pakkausten käyttö energiaksi. 6. Pakkausten emotionaaliset ja viihteelliset ulottuvuudet. Kuva 4. Tunnistetut pakkausalan tabut. 1.4 Uudenlaiset haasteet Pakkausten kilpailuetua on etsittävä ennen kaikkea kuluttajakysymyksistä, sillä jakeluketjun tarpeet ovat selvemmin hahmotettavia. Käyttäytymistutkimus on synnyttänyt uutta tietoa, jonka haasteita ja mahdollisuuksia pakkauksiin nähden on syytä ennakoiden hyödyntää. Tutkimuksissa on kiistatta käynyt ilmi, että itseään rationaalisena pitävät kuluttajat tekevät ylivoimaisen osan päätöksistään irrationaalisesti, emootioidensa pohjalla. Pakkauksen on tavalla tai toisella päästävä tämän tunnemuurin sisään. Yleisavainta ei ole, sillä markkinat pirstaloituvat. Kognitiiviset tutkimustulokset korostavat monen aistin yhteisvaikutusta. Näön jälkeen on tuntoaisti vahvin piilovaikuttaja: kun ostaja punnitsee pakkausta kädessään, on kyse monesta tiedostamattomasta viestistä. Ääni on tärkeä joissakin tuoteryhmissä tästä esimerkkinä perunalastut. EHS-alue (ympäristö/terveys/turvallisuus) saa nykyisin kosolti julkisuutta, mutta kuluttaja ei ole halukas maksamaan lisää näistä eduista, vaan katsoo ne asiaankuuluviksi. Laajat tutkimukset mm. UK:ssa osoittavat, että kyselyissä ilmaistun mielipiteen ja todellisen kuluttajakäyttäytymisen välillä ei ole juuri korrelaatiota. Suomessa on samansuuntaisia tuloksia saatu Helsingin yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa. Kasvihuoneilmiön tiedostaminen tulee asettamaan pakkausjärjestelmille uusia haasteita, kun kehitystä halutaan ohjata vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Euroopan suurista kauppaketjuista Tesco on ensimmäisenä vaatimassa pakkauksilleen tietoa niiden kasvihuonekaasukuormasta. Kehitys korostaa biomateriaalien merkitystä sekä avaa kilpailuedun mahdollisuuden standardeihin vaikuttamalla. Tuotteiden klusterointi näyttävään yhteispakkaukseen on vahvasti laajentumassa arkipäivään, mikä kehitys sai alkunsa lahjakoreista. Kun Suomessa vielä tyydytään mäyräkoiraan on suurkaupunkien kiireisille jo tarjolla tv-, piknik- tai urheilutapahtumapakkauksia, jotka muodostavat sillan ravintola-aterian ja fast food -eineksen välillä. Esimerkiksi keskimääräinen baseball-sarjaottelu USA:ssa tai Japanissa kuluttaa rekkakonttia pääosin klusteroituja eineksiä. Aitous on tulossa brändin omistajalle yhä tärkeämmäksi, koska piraatit nakertavat brändin uskottavuutta. Tässä kysymyksessä pakkaaja on valmis jopa lisäkustannuksiin. Kaikki perususkomukset ja tabut on todella syytä käydä kriittisesti läpi, koska ne ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa, ja maailma on muuttunut! 4

11 2 Johtopäätökset 2.1 Mitä on tehtävä kaikissa skenaarioissa? Tarkastelun lähtökohtana on tila, jossa pakkaussektorin kilpailukyky on olennaisesti kohentunut, sen kasvu ylittää BKT-kasvun ja Suomessa kehitetyt ratkaisut käyvät kaupaksi myös maailmalla. Suomen pakkaussektorin tavoitekooksi v oletetaan kolme miljardia euroa. Kasvu on edelleen hieman hitaampaa kuin kemian teollisuudessa ja selvästi hitaampaa kuin teknologiateollisuudessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan ainakin seuraavia toimenpiteitä: Tutkimus ja opetus Resurssit on keskitettävä siten, että pakkaustutkimuksella on käytössään niin teknologian, materiaalien, käyttäytymistieteiden, muotoilun kuin liiketoiminnankin osaamista. Luontevimmin tämä tapahtuu muodostettavan kolmen yliopiston konsortion yhteydessä siten, että luodaan sinne erillinen pakkaustutkimuksen yksikkö ja opintosuunta, johon tulee mukaan myös koneen suunnittelu. Yksikön käynnistäjä on syytä rekrytoida kansainvälisiltä markkinoilta. Kun ala ei Suomessa ole tottunut rahoittamaan tutkimusta, on yksikkö alusta alkaen suunnattava kansainvälisesti. Perusrahoitus tulee löytyä valtiolta samaan tapaan kuin vaikkapa Helsingin yliopiston Geenitekniikan Instituutilla. Myös pakkauttajien ammatillisesta osaamisesta on huolehdittava AMK-tasolla. Laitevalmistus Pakkauslaitteistot ovat yhdistelmiä mekaniikasta, automatiikasta ja nykyisin yhä enemmän robotiikasta. Kaikkea tätä osaamista löytyy Suomesta, mutta alueelle täytyy synnyttää uutta yrittäjyyttä kaupallistamaan tätä osaamista. Luontevia kohdealueita saattavat olla toimintaansa parhaillaan laajentava elintarviketeollisuus ja kenties myös elektroniikka- ja sähköteknisten laitteiden erityisjärjestelyt. Myös kasvava tuottaja- ja pienvalmistus voivat tarjota uuden, ainakin vielä melko vähän kilpaillun alueen. Pakkausmateriaalit Yksittäisten materiaalien valmistajilla on jo hyvät tiedot oman materiaalinsa käyttäytymisestä. Pakkaukset ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta useamman materiaalin yhdistelmiä, ja tieto siitä, miten materiaalit yhdessä käyttäytyvät, on usein puutteellinen. Luonteva tavoite on tuottaa valmiita yhdistelmiä pakkausten valmistajien käyttöön. Pakkausten energiakäytön kasvaessa materiaalivalintaa on kehitettävä niin, että muuten poltettavaksi sopiva pakkaus ei sisällä palamattomia tai suorastaan haitallisia komponentteja. Tunnetuin tapaus on alumiinia sisältävät nestetölkit, joiden alumiini räjähtää poltossa. Pakkausmateriaalien kasvihuonerasitteen laskentatavasta on luotava yhtenäinen standardi, jonka avulla kehitystyötä voi ohjata vähäpäästöiseen suuntaan. Pakkaajat / Pakkauttajat Avainkysymys on miten yhdistää myyvä muotoilu kustannustehokkaaseen standardointiin. Ongelman laajuutta havainnollistaa se, että Suomessa tuodaan vuosittain markkinoille noin 2000 uutta elintarviketta. Haaste kohdistuu ensi sijassa pakkausten suunnitteluun. Tehokas standardointi vaatii jatkuvaa ja toimivaa yhteistyötä, jonka tulokset ovat useimmiten kuluttajalta näkymättömissä. Tulee myös pohtia, kuka puhuu pakkausalan äänellä; ainakin vielä v alalla oli EU:ssa yli 20 keskenään kilpailevaa tuotantopuolen edunvalvontajärjestöä. Pakkausosaaminen on saatava riittäväksi. Tämä koskee myös ostajien ammattitaitoa pakkauksista ja pakkaamisesta. Pakkausten valmistajat Pakkausliiketoiminta on tyypillinen moniottelu, missä tulee hallita lukuisia teknologioita, joiden vaatimuksista tilaajalla ei välttämättä ole omaa tietoa. Ammatillinen osaaminen on toistaiseksi haettu käytännöstä, mutta uudet vaatimukset ja mahdollisuudet korostavat täydentävän koulutuksen merkitystä. Erityisen tärkeää on liiketoimintaketjun ymmärrys, sen eri toimijoiden kustannusrakenne ja kriittiset kohdat. Toistaiseksi on investoitu lähinnä laitteistoon, investointi uuteen osaamiseen voi olla verrattomasti tuottavampaa. 5

12 Uusyrittäjyys Uutta liiketoimintaa tuskin syntyy nykyisten rakenteiden sisään, vaan uusien yritysten silmuamista niin tutkimuksen kuin nykyisen liiketoiminnankin oheen on syytä vahvasti suosia. Tässä on kyse lähinnä oman pääoman tyyppisestä riskirahasta, jota Suomessa on kovin niukasti tarjolla. Julkinen sektori Julkisen sektorin kaksi päätehtävää, ohjaus ja edistäminen, ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Suotuisassa tapauksessa tulos on myönteinen, mutta löytyy esimerkkejä myös päinvastaisesta lopputuloksesta. Ohjaava rooli, johon kuuluvat verot, maksut ja erilaiset kuluttajaa tai ympäristöä suojaavat tavoitteet, on kaikkialla lobbauksen kohteena. Tavoitteeksi voi asettaa, että jokainen uusi ehdotus asetetaan perusteelliseen systeemianalyysiin ennen käyttöönottoa ja että toisaalta selvitään mahdollisimman vähällä säätelyllä. Tutkimuksen tehtävänä on kehittää työkaluja tähän analyysityöhön, joka on tarpeen mm. EU:n päätöksentekoon vaikutettaessa. Julkisen sektorin edistävän roolin tulee keskittyä uuden liiketoiminnan aikaansaantin. Tässä on kyse koko uudistumisketjusta, jossa tutkimus on suhteessa halpaa, kehitys jo kalliimpaa, mutta uuden asian saaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi ylivoimaisesti kalleinta. Julkisen sektorin osuus voi kyllä pienetä ketjua edettäessä, mutta tästä huolimatta sen on euroina kasvettava kaupallistumista kohden. Nyt julkinen sektori painottaa käytännössä pelkästään tutkimusta. Pakkausalan kannalta hallintoa Suomea vaivaa sama ongelma kuin EU:n komissiota eli pakkauskysymykset hajaantuvat kovin moneen ministeriöön ja keskusvirastoon. Tarkastelujakson tavoitteeksi on asetettava, että jollakin valtionhallinnon elimellä on pakkauskysymyksistä kokoava vastuu toisten toimiessa asiantuntijoina omilla erikoisaloillaan. Tilanne, jossa Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, KTM ja Valtiovarainministeriö kaikki pohtivat, miten olut tulee pakata, ei vaikuta kovin tarkoituksenmukaiselta. 2.2 Ehdotuksia teknologiaohjelman käynnistysaihioiksi Seuraaviin aihekokonaisuuksiin voi ohjelmaa käynnistettäessä pyytää hanke-ehdotuksia skenaariosta riippumatta: Mitä kuluttaja tarkoittaa pakkauksen käytön helppoudella. Motooris fysiologinen lähtökohta vastaavaa työtä tehty laitteistojen ja ohjelmistojen suhteen esim. JYO:ssa. Näkökulma elintarvike- ja lääkepakkaukset, joiden alueille perustiedon soveltamishankkeita. Pakkauksen kustannustehokas muotoilu eli muotoilun vaikutus pakkauksen valmistus- ja käyttökalkyylissä. Liiketaloudellinen lähtökohta, vastaavaa työtä tehty laitteistojen suhteen esim. Metsossa. Näkökulma elintarvike- ja kosmetiikkapakkaukset, näille alueille yritysten soveltamishankkeita. Vaihtoehtoiset ratkaisut pakkausten informaatio-ongelmaan. Lähtökohtana erilaiset tiedonvälitysmenetelmät, ja kuluttajalta niissä vaadittava rooli. Analogioita mm. pankkipalveluissa. Koskee kaikkia aloja. Pakkauksen/pakkaamistavan synnyttämät suorat/välilliset logistiikkakustannukset koko liiketoimintaketjussa. Liiketaloudellinen lähtökohta, vastaavaa työtä on tehty mm. suurten aikakauslehtien painatus/jakelun suhteen. Näkökulma elintarvikepakkaukset, joissa hankittua tietoa voidaan suoraan soveltaa. Pakkauksen/pakkaustavan synnyttämät suorat/välilliset kasvihuonekaasupäästöt koko liiketoimintaketjussa. Kemiallinen ja systeemianalyyttinen lähtökohta tavoitteena arvovapaa tieto ennen arvovalintoja. Näkökulma pakkausmateriaaleissa, ja arviointimenetelmissä standardien pohjaksi. Pakkauksen logistiikkahistorian monitorointi. Anturitekninen lähtökohta, vastaavaa työtä tehty kalliiden, herkkien laitteiden sekä arkojen lääkkeiden suhteen. Näkökulma sähkötekniset tuotteet ja lääkkeet, sovellutus yrityshankkeina. 6

13 Miten pakkaus miellyttää a. nähtynä, b. kosketeltaessa. Aistifysiologinen lähtökohta, vastaavaa työtä on tehty painopapereiden ja kartonkien suhteen HYO:ssa. Näkökulma kosmetiikka ja elintarvikkeet, hankitun tiedon kääntäminen materiaaliominaisuuksiksi yrityshankkeissa. Pakkausten BOP-markkinoiden (Bottom of Pyramid) selvitys tavoitteena jalansijan aikaansaanti. Liiketoimintalähtökohta, tarvitaan geneeristä tietoa, josta yritykset voivat käynnistää teknologiset soveltamishankkeensa. Biopolymeerit pakkausmateriaaleina. Polymeerikemiallinen lähtökohta, fokus selluloosassa ja sen ja muiden biomateriaalien seoksissa. Näkökulma geneerisen tiedon hankinta. Sovellutuksia ensinnä lääkkeissä, kosmetiikassa ja elintarvikkeissa. Vapaamuotoisen kappaleen painatus. Painatusteknologinen lähtökohta. Tarjolla olevien laitteistojen kokeiluplatformin aikaansaanti. Vastaava työ tehtiin digiteknisten painotuotteiden suhteen TKK:lla. Näkökulma tuotteissa, joihin lisätään omakielinen tekstiosuus. Pienimittakaavainen pakkauslaitteisto. Konetekninen lähtökohta maatiloille ja sm-teollisuudelle soveliaat nykyajan vaatimukset täyttävät pakkauslaitteistot. Lisänäkökohta kehittyvät taloudet, joissa logistiikka rajaa tuotantomääriä. Näkökulma elintarvikkeissa, mahdollisten hankkeiden tulee ulottua aina kaupallisen prototyypin rahoitukseen. Pakkauksien moduloinnin säästöt ja kustannukset. Lähtökohta liiketaloudellinen, mutta havainnollisuus ja muotoilu on huomioitava. Näkökulma kaikissa ryhmissä, sovellettavuudessa suuria eroja. Pakkausalan edunvalvontaintressi vuoteen Lähtökohta tulevaisuuden tutkimus, nykyiset järjestelmät on rakennettu jarruttamaan, eikä niillä ole mahdollista saada kilpailuetua. Vastaavaa työtä on tehty mm. Fortumissa. Näkökulma kaikki ryhmät. 7

14 3 Pakkausalan skenaariot Skenaariotyöskentelyn aikana osallistujat listasivat erilaisia osaamishyppyareenoita ja niissä tarvittavia laadullisia muutoksia, joiden suhteen pakkaussektorin tulevaisuudessa pitäisi uudistua ja kehittyä. Tarkasteltavat areenat ja saadut maininnat olivat: 1. Demografiset tekijät ja niihin liittyvät pakkausten ja pakkaamisen uudistumistarpeet: arvot, asenteet; jääkaappiyksikön koko, tiedot ja taidot sekä kulutuskyky, kuluttajan autonomisuus, hedonismi sekä aineettomat hyödykkeet ja niiden kysyntä. 2. Niukkaresurssisuus: ei mainintoja. 3. EHS/ympäristö, terveys, turvallisuus ja niihin liittyvät tekijät: kuluttajan turvallisuus, standardit ja logistinen kuorma. 4. Mielihyvä: visuaalisuus, kulttuurikohtaisuus, henkilökohtaisuus, tuntuma ja käytettävyys. 5. Logistiikka: yksi yleismaininta. 6. Alan konsolidointi: ei mainintoja. 7. Vähittäiskauppa: yksi yleismaininta. Skenaarioryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalla laadittiin oheinen, noin sadan pakkausalaan vaikuttavan tekijän taulukko, josta ryhmä priorisoi tulevalla kehitykselle huomionarvoisimmat. Suurimman huomion saivat: Ryhmä I : brändit, oston ja käytön helppous, monien aistien yhteisvaikutus. Ryhmä II: muotoilu, biomateriaalit, logistiikka, logistinen ohjaus/seuranta, erityisryhmät Ryhmä III: piraatit, demografia, laitteistokehitys, modulointi, pakkauksen hinta, barriervaateet, premium-erottuminen, kaupan keskittyminen, ruokavaliot. Prosessin aikana tuotettiin erilaisten lähestymistapojen avulla lopulta yhteensä seitsemän vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota, jotka ovat: 1. Tehokas jakeluketju Teknologiavetoinen 2. Aitous ennen kaikkea Teknologiavetoinen 3. Henkilökohtainen palvelu Teknologiavetoinen 4. Kiireiset kuluttajat Markkinavetoinen 5. Pakkaus on ystäväsi Markkinavetoinen 6. EU hallinnoi Yhteiskuntavetoinen 7. Elinkaariajattelu ohjaa Yhteiskuntavetoinen Tarkasteluaikajänteenä skenaariotyölle oli 20 vuotta. Se on tarpeeksi pitkä, jotta toimenpiteet ehtivät vaikuttaa todella toteutuvaan tulevaisuuteen myös yhteiskunnan ja rakenteiden puolella, mutta ei liian pitkä, jolloin myös sovellutukset ovat konseptoitavissa ja niihin saadaan mukaan myös markkinatoimijoita arvoketjun eri osista. Skenaarioiden rakentamisen perustana on ollut skenaarioiden suodatinmalli, jossa uusi kehityskulku muuttaa olosuhteita vasta, kun se on saanut hyväksynnän sekä markkinoilla ja yhteiskunnassa ja se on myös teknisesti mahdollinen toteuttaa. Vaihtoehtoiset skenaariot voivat lähteä liikkeelle mistä tahansa näkökulmasta, ja tässä työssä laadituista skenaarioista kolme on teknologiavetoista, kaksi markkinavetoista ja kaksi yhteiskuntavetoista. Kuvissa 6 ja 7 havainnollistetaan skenaarioiden suodatinmallin lähtökohtia ja esimerkinomaisesti eri lähtökohdista eteneviä kehityspolkuja. Tulosta voi tulkita niin, että geneeristä tietoa kannattaa hankkia ensisijassa ryhmään I perustuen. Logistiikka kokonaisuutena ansaitsee kuitenkin erityishuomiota, sen ja pakkausten yhteisvaikutusta ei ole juurikaan arvovapaasti tutkittu. 8

15 Maailma pakkausten integrointi piraatit elektroniikkaa varkaat muovin valta laitteistokehitys demografia BRIC nanotekniikka uudet toimijat UV-esto painatusteknologia keskiluokan kasvu kulttuurierot lääkkeet sirpaletieto muotoilu Kestävyys brandit Vesi Status kosmetiikka nuoriso extrat hedonismi elintarvike massaräätälöinti markkinointifunktio tankkaus/juhlat uudet integrointitavat mainonta terrorismin esto materiaalitunnistus franchising verkkokauppa näpelöintisuojaus konsolidaatio varastominimi moguliyritykset ympäristöjärjestöt muutokset ketjussa modulointi standardit pakkausten hinta puhuvat pakkaukset uutuussaaste EU-ohjaus tunnisteet kulutuskyky helppous osto/käyttö olut henkilökohtaisuus EHS-merkintä muoti monien astien yhteisvaikutus omistajasuojaus REACH biomateriaalit huuto hyllystä merkinnät annoskoot Eurooppa barriervaatimukset risteävät suositukset nimikejoukko hukan minimointi perhekoko käyttötieto hukan minimointi ITC-ohjaus automaation laatujärjestelmät tilanneriippuvuus kuluttajajärjestöt premium logistinen ohjaus ja seuranta jätteenkeräysjärjestelmät tuoreustakuu logistiikka teollinen yhteistyö jätemonopolit jätemaksut itseannostelu Suomi Bullwhip/avoimuus jätteenpolttotekniikka kaupan keskittyminen ketjun joustavuus kehitystyön vähäisyys ja ambitiotaso viranomaiset Alan liiketoiminta Alan säätely ja hallinto itseannostelu jätteiden lajittelu ruokavaliot puolueet Kuluttaja ja kansalaiset Kuva 5. Pakkausalan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä (actors ja factors). 9

16 lyhyt tähtäin MARKKINAT Vanhanaikainen INNOVAATIO YHTEISKUNTA keskipitkä tähtäin Alhainen hyväksyntä Epätaloudellinen TUTKIMUS JA TEKNOLOGIA pitkä tähtäin Mukaeltu alunperin Kruppin kaaviosta 1976; Tarja Meristö Kuva 6. Markkinat-teknologia-yhteiskunta-vuorovaikutus innovaation lähtökohtana. Seuraavissa luvuissa käsitellään kutakin laadittua skenaariota tarkemmin. Ensin esitellään kunkin skenaarion taustaoletukset sekä seuraukset pakkausalalle. Tämän jälkeen kullekin skenaariolle on laadittu oma swot-analyysinsa, jossa arvioidaan skenaarioon liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, vahvuuksia ja uhkia neljällä pakkaustoimialan fokusalueella, jotka ovat elintarvikkeet, lääkkeet, elektroniikka sekä kosmetiikka. Jokaista skenaariota varten on myös laadittu kaksi toimintavaihtoehtoa sen mukaan, valitaanko offensiivinen, hyökkäävä toimintatapa vai defensiivinen, puolustava toimintatapa. Se, kumman toimintatavan valitsee, riippuu toimijasta. Joissain skenaarioissa menestyminen edellyttää välttämättä offensiivista toimintatapaa. Lopuksi kunkin skenaarion osalta on vielä esitetty aihioita Tekesin mahdollisesti käynnistettävän teknologiaohjelman aihealueiksi. Nämä ovat skenaariokohtaisia lisänäkökulmia luvussa 2 esitetyille kehitysaihioille, jotka on tehtävä joka tapauksessa, skenaariosta riippumatta. M E N E S T Y S P O T E N T I A A L I T M Y M T M Y Y T TEKNOLOGIAVETOISET SKENAARIOT MARKKINAVETOISET SKENAARIOT YHTEISKUNTAVETOISET SKENAARIOT + 5 v v. AIKA Tarja Meristö Kuva 7. Skenaarioiden suodatinmalli erilaisten vaihtoehtojen toimivuuden varmistajana. 10

17 3.1 Skenaario 1: Tehokas jakeluketju Oletukset: Hukan minimointi Kestävät pakkaukset Logistinen ohjaus / ICT /älykäs / seuranta Varaston minimointi Tuottajalta kuluttajalle, asiakasohjaus Inventaarin ohjaus Seuraukset pakkausalalle: Logistiikka mukautuu joustavuus kasvaa Pakkaukset vahvempia Pakkaaminen lisääntyy Skenaarion SWOT-analyysi eri sektoreiden suhteen nosti esille seuraavat asiat: Kuva 8. Skenaarion 1 SWOT-analyysi. Elektroniikka S(trenghts) Logistiikkaketjussa olevan materiaalin määrä vähenee Logistiikkaketju tukee tuotantoa Asiakastyytyväisyys O(pportunities) Alentaa inventaaria Lyhentää varastoaikaa Tuotevariaatioiden lisääminen Lisäpalveluja W(eaknesses) Skenaario ottaa kuluttajan huonosti huomioon Korkeat investointikustannukset Lisää pakkausmateriaalien käyttöä Kustannukset T(hreats) Haavoittuva Monimutkainen Hinnan ohjaava vaikutus Elintarvikkeet S(trengths) Kauppa tilaa tuotetta reaaliajassa tarpeen mukaan kysyntä ohjaa tuotantoa Suomalainen ICT, paperi/pakkaus ja biokemian osaaminen ja niiden yhdistelmät. Halu verkottua kansainvälisesti. O(pportunities) Elintarvikkeen ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin pakkauksen hukan pienentäminen pienentää ympäristövai-kutuksia Kuluttajalle mahdollisuus tilata mieleisiä tuotteita lähikauppaan: (ketju) valikoima ei enää rajoita saatavuutta pienetkin toimijat voivat menestyä, jos kuluttajaimu tarpeeksi voimakas Vahvaan teknologiapohjaamme etenkin kartonki, ICT, biokemia puolella nojautuen, luoda teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja. Aktiivinen verkottuminen. Rohkeasti ulos laboratoriosta: proof of conceptien kautta nopeaan markkina-kokeiluun Suomessa ja lähialueilla. Uusien yritysten synnyttäminen saralle, jos nykyisillä ei kykyä W(eaknesses) Pakkaamisen ympäristömielikuva heikkenee pakkausmateriaalin lisääntymisen myötä tehokkuusvaatimus yksipuolistaa pakkaukset Pienet omat markkinat. Mahdollinen heikkous: suomalaistahojen kyky kaupallistaa näitä ratkaisuja? Kansainvälisten ja kansallisten jakelu ja kierrätysketjujen erojen tuntemus? Kyky luoda ratkaisuja ja saattaa niitä kansainväliseen käyttöön? Onko oikeat suhteet tai kyky luoda niitä? T(hreats) Voimakas kysyntävaihtelu tappaa pienet yritykset Kehityksien teknologiakeskeisyys, jos loppukäyttäjiä ei oteta aikaisessa vaiheessa mukaan kehityksiin. Jos oma tarjonta ja business mallit eivät kehity teknologian rinnalla. 11

18 Lääkkeet S(trenghts) Suuret volyymit - logistiikka tehostuu; tehokkuus kasvaa, hävikki pienenee O(pportunities) Älykäs pakkaus seuraa/varmistaa, että lääke otetaan oikeana aikana oikea määrä (henkilökohtaisesti ja kansantaloudellisesti positiivisia vaikutuksia) Lääkeväärinkäytökset pienenevät Vahva pakkaus+ kotiinkuljetus mahdollistaa uusiokäytön/-täytön W(eaknesses) Teknologian antama ohjaus ihmiselle Miten viesti menee perille? T(hreats) Hinta per pakkaus nousee Avoimien standardien puute; loppukäyttäjä sekoaa eri valmistajien eri toimintoihin Jos logistiikka lamaantuu (esim.tietoverkkoisku), miten käy akuuttitarpeessa olevien potilaiden Kosmetiikka S(trenghts) Pakkausten laatu nousee Ympäristön kannalta tehokas Pakkausten hinta laskee (kuljetuskust.) O(pportunities) Pakkausteollisuuden ala kasvaa Pakkaukseen ollaan valmiita satsaamaan kun siitä jotain etuja W(eaknesses) Tuotekehitysprosessi hidastuu Toimituksen seuranta vaatii investointeja T(hreats) Logistiikan mukaan yhteinäistäminen sotii erilaistamista vastaan, kuluttaja ei halua logistisesti järkevää tuotetta 12

19 Offensiivinen toimintavaihtoehto: aggressiivinen, proaktiviinen strategia, pioneeri Skenaario 1 Tehokas jakeluketju Nykyiset pelaajat / läpinäkyvä ketju, avoin tiedonvaihto (kaupan rooli pienenee; kuluttajan kasvaa) Ketju lyhenee: materiaali pakkaaja kuluttaja Palvelukauppa : ICT:n hyödyntäminen Defensiivinen toimintavaihtoehto: rauhallinen, reaktiivinen strategia, seurailija Logistiikkaketjun tehokkuuden parantaminen Isot kauppakeskittymät jyrää; tuotevalikoima suppenee pienet tuottajat eivät pääse markkinoille Kuva 9. Skenaarion 1 toimintavaihtoehdot. Tehokas jakeluketju -skenaariossa isot ketjut menestyvät luomalla standardeja, mikä nostaa alalletulokynnystä. Tehokkuus on avainsana ja pienten poikkeavien kokojen ja muotojen tekijät eivät pärjää. Skenaarion 1. Tehokas jakeluketju lisäsuositukset teknologiaohjelman kehitysaihioiksi ovat: pakkausstandardien rakentaminen toimivan verkoston avulla menetelmä sen seuraamiseksi, miltä ketjun toimet näyttävät kuluttajan kannalta systeemimalli yhden tuotteen sisäänoton/poiston vaikutuksesta koko ketjuun. ketjun riskinhallintamalli: apteekki vai hotelli? 13

20 3.2 Skenaario 2: Aitous ennen kaikkea Oletukset: Varmuuden maksimointi laadun varmistus Verkkokauppa on lisääntynyt Tuoreuden valvonta laatutietoisuus Piraatit aiheuttavat jatkuvaa kehityspainetta Kuluttajan tuotteen muokkausmahdollisuus (Personointi kotona vai tuotantolinjalla) Varkauden esto Seuraukset pakkausalalle: Itseannostelevat järjestelmät (lääkkeet) Monitasoiset tunnistetekijät painotekniikka tietotekniikka biotunniste materiaalitunniste Pakkauksen hinta nousee Uusia toimijoita Uudet logistiset ratkaisut Uusiin pakkausintegroituihin teknologioihin Skenaarion SWOT-analyysi eri sektoreiden suhteen nosti esille seuraavat asiat: Kuva 10. Skenaarion 2 SWOT-analyysi. Elektroniikka S(trenghts) Asiakas saa haluamansa Laatu paranee Merkkien uskottavuus säilyy O(pportunities) Tuoteturvalisuuden parantuminen Väärennösten määrä vähenee Branndin vahvistuminen Katteen paraneminen W(eaknesses) Järjestelmien kalleus Monimutkaisuus Kustannukset T(hreats) Viranomaisvalvonta tiukkenee Käytettävyys heikkenee Pystytäänkö varmistamaan aitous Elintarvikkeet S(trenghts) Pakkausalan profiili nousee pakkauksen merkitys kasvaa: oleellinen osa tuotetta Suomalainen ICT, paperi/pakkaus ja biokemian osaaminen ja niiden yhdistelmät O(pportunities) Uudet liiketoimintamahdollisuudet pakkaukseen pystytään liittämän paljon tietoa Aitous käsitteen laajentaminen Piratismin tarve jatkuvalle kehitykselle Pohja pitkäaikaisemmille kehityssuhteille Uusien yritysten synnyttäminen saralle W(eaknesses) Pienillä yrityksillä heikommat mahdollisuudet panostaa pakkauksiin: taso ei riitä vakuuttamaan kauppaa / kuluttajaa, kun vaatimustaso nousee Kyky arvopohjaiseen hinnoitteluun ja myyntiin? T(hreats) Isoveli valvoo -mentaliteetti lisää turvattomuuden tunnetta Mahdolliset oikeuden käynnit kyky/halu ottaa vastuuta 14

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila 01.0.201 Esityksen sisältö Tulevaisuus Tavoitteet Nykytilanne Muutostarpeet Uusi toiminnan malli Haasteisiin vastaaminen Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys Vähähiilinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu, ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun?

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008 Helsinki Lauri Merikallio Jatkuvasti tuottavuuttaan parantava tilaus-toimitusketju Miten toivotut palvelut

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro. Pakkausalan Ympäristökonferenssi Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL

Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro. Pakkausalan Ympäristökonferenssi Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro Pakkausalan Ympäristökonferenssi 12.2.2014 Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL Pakkausten merkitys elintarviketeollisuudessa Toimiva pakkaus

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot