(5) Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24.2.2013 1 (5) Vaasan hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA"

Transkriptio

1 (5) Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan päätös , 37 Lapuan rakennustarkastajan päätös , lupanumero Lapuan entisen linja-autoaseman purkamislupa Purkamishankkeen historia Lapuan kaupungin rakennustarkastaja on päätöksellään , 563, lupanumero , (liite 2; oikaisuvaatimuksen liite 1) antanut Lapuan kaupungille luvan purkaa Lapuan entinen linja-autoasemarakennus. Lapuan kaupungin ympäristölautakunta on (liite 1, 37) hylännyt Nurkkakivi ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen ja siten pitänyt voimassa purkamisluvan. Nurkkavi ry valittaa Lapuan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen päätöksestä myöntää Lapuan kaupungille luvan purkaa Lapuan entinen linja-autoasemarakennus ja pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan sen. Arkkitehti Ahti Korhosen vuonna 1964 suunnittelema linja-autoasemarakennus palveli alkuperäistä tarkoitustaan maaliskuuhun 2012 saakka, jolloin linjaautoaseman ja Matkahuollon toiminnot siirtyivät rautatieaseman viereen. Entisen linja-autoaseman korttelia hallitsee Matti Visannin vuonna 1921 suunnittelema monumentaalinen kaupungintalo. Ympäröivä rakennuskanta koostuu lukujen matalista liike- ja virastorakennuksista. Linja-autoaseman ja kaupungintalon välissä on torialue ja pieni puisto. Asemarakennuksen edessä on avoin kenttä. Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksyi linja-autoaseman alueelle asemakaavan, joka sallii 3750 kerros-m 2 :n suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. Linja-autosemarakennus on kaavassa markettirakennuksen rakennusalalla. (liite 3) Asemakaavan luonnosvaiheessa museovirasto antoi kaavasta kaksi lausuntoa eikä kummassakaan puoltanut sen hyväksymistä, vaan katsoi että markettityyppinen rakentaminen ei sovi kyseiseen kortteliin. Helmikuun 19. päivänä 1999 antamassaan lausunnossa museovirasto mainitsee myös linja-autoasemarakennuksen: Kaavamuutosehdotus merkitsisi siinä ehdotettuine supermarketteineen ja 1960-luvun funktionalismia edustavan linjaautoaseman purkamisineen radikaalia muutosta Lapuan kaupungin sydämessä. (liite 4)

2 Kaksi kuukautta myöhemmin antamassaan toisessa lausunnossa museovirasto käsitteli linja-autoasemarakennusta yksityiskohtaisemmin: Lapuan linja-autoasema edustaa hyvin 1960-luvun betoniarkkitehtuuria ja nostaa esille myös ajankohtaisen kysymyksen liikennearkkitehtuurin vaalimisesta. Rakennus on Lapuan oma esimerkki alan tunnusomaisesta, tällä hetkellä jo laajasti arvostetusta 1960-luvun betonibrutalismista. Museovirasto ei edellytä linja-autoaseman säilyttämistä, mutta ehdottaa, että kaavaehdotusta edellä todetulla tavalla uusittaessa myös asemarakennuksen säilyttämistä vakavasti harkittaisiin. (liite 5) Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kanssa tehdyn esisopimuksen takia ei asemarakennuksen säilyttäminen tullut kysymykseen, kuten ilmenee asemakaavaselostuksen sivulla 28 olevasta toteamuksesta: Rakennetun kulttuuriympäristön suojelun kannalta torialueen istutuksille ja linja-autoasemallekin olisi perusteltua antaa suojelumerkintä, mutta ne olisivat ristiriidassa kaavan peruslähtökohdan ja toteutumistavoitteen, valtuuston hyväksymän esisopimuksen kanssa, koska ne tekisivät mahdottomaksi sijoittaa kaavassa uuden marketin kerrosalaa alueelle. (liite 6) Asemakaava sai valitusten jälkeen muutoksitta lainvoiman KHO:n päätöksellä Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa oli jo maaliskuussa ilmoittanut rakentavansa marketttinsa keskustatontin vaihtoehtona olleelle tontille. Asemakaava ei ole toteutunut. Kesäkuussa 2005 Lapuan kaupunginhallitus päätti elinkeinotoimikunnan esityksen mukaisesti hakea linja-autoaseman asemarakennukselle purkamislupaa. Luvan hakemisen perusteluksi elinkeinotoimikunta oli esittänyt, että voimassa oleva purkulupa helpottaisi neuvotteluja tontin myymisestä. Nurkkakivi ry esitti kaupungin ympäristöosastolle osoittamassaan huomautuksessa, että purkulupahakemus tulee hylätä, koska luvan myöntämiselle tarpeellisia edellytyksiä ei ole. Purkamishanke raukesi sillä erää. Nurkkakivi ry teki Länsi-Suomen ympäristökeskukselle suojeluesityksen ja pyysi asemarakennuksen asettamista toimenpidekieltoon. (Sitä ennen ei mikään taho edellyttänyt rakennuksen säilyttämistä, vaikka sen rakennustaiteelliseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon oli kiinnitetty huomiota siten kuin edellä on esitetty. Muutaman kuntalaisen vuonna 2007 ympäristöministeriölle esittämässä kaavoituskehotuspyynnössä ei mainita linja-autoasemarakennusta eikä sen suojelutarvetta.) Länsi-Suomen ympäristökeskus päätti olla suojelelematta linja-autoasemarakennusta. Lyhyessä perustelussa todetaan, että "rakennus ei ilmeisesti ole rakennussuojelulaissa tarkoitettu suojelukohde". Nurkkakivi ry valitti ympäristöministeriölle Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä ja pyysi asian palauttamista ympäristökeskukseen uutta käsittelyä varten. Yhdistys katsoi päätöksen perustelutavan ja asian poikkeuksellisen nopean käsittelyn viittaavan siihen, että suojeluarvon selvittämistä ei ole pidetty tarpeellisena ja että se siitä syystä on kokonaan laiminlyöty. Museovirasto esitti ympäristöministeriön pyynnöstä antamassaan lausunnossa (liite 7; oikaisuvaatimuksen liite 2) kantanaan, että Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen tulee turvata.

3 Vuosien kuluminen on korottanut rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa Luontevinta olisi turvata suojelu kaavallisin keinoin, jolloin myös voidaan huolehtia siitä, että rakennuksen ympärille jää tarpeeksi tilaa sen kaupunkikuvallisen arvon säilyttämiseksi. 15. lokakuuta 2010 ympäristöministeriö päätti olla suojelematta rakennusta rakennussuojelulain nojalla, mutta totesi sen kulttuurihistoriallisen arvon: "Asiassa saadun selvityksen perusteella rakennusta voidaan pitää kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota rakennussuojelulain 1 ja 2 :ssä tarkoitetaan. Rakennus kuvastaa Lapuan keskustan kehitystä perinteisestä eteläpohjalaisesta kirkonkylästä kaupunkimaiseksi taajamaksi. Aikansa korkealuokkaisena edustajana se on maakunnallisesti ainutlaatuinen." (liite 8; oikaisuvaatimuksen liite 3) Koska rakennuksen säilyttäminen ja suojelu voidaan selvittää asemakaavassa, ei sen suojelemiseen rakennussuojelulain nojalla ole ympäristöministeriön päätöksen mukaan perusteita. Vuonna 1999 museovirasto ei edellyttänyt linja-autoasemarakennuksen säilyttämistä, mutta ehdotti että sen säilyttämistä vakavasti harkittaisiin. Kymmenen vuotta myöhemmin virasto esitti, että Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen tulee turvata, ja perusteli kantaansa seuraavasti (liite 7; oikaisuvaatimuksen liite 2): Museovirasto katsoo, että Lapuan linja-autoasemarakennuksella on rakennussuojelulain 2 :n tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen ja rakennuksen käytön kannalta. Ahti Korhosen suunnittelema Lapuan linja-autoasema on tyylikäs ja varhainen esimerkki 1960-luvun selkeän puhdaslinjaisesta, konstruktivistisesta arkkitehtuurista. Vähäeleinen, huolellisesti suunniteltu rakennus sopeutuu erinomaisesti ympäristöönsä, jota dominoi monumentaalinen kaupungintalo. Rakennus kuvastaa Lapuan keskustan kehitystä perinteisestä eteläpohjalaisesta kirkonkylästä kaupunkimaiseksi taajamaksi. Aikansa korkealuokkaisena edustajana linja-auto-asema on maakunnallisesti ainutlaatuinen. Rakennus ansaitsee tulla huomioiduksi myös valtakunnallisella tasolla 1960-luvun pienimittakaavaisen tasokkaan liikennearkkitehtuurin edustajana. Lapuan linja-autoasemarakennuksen kulttuurihistoriallisen arvostuksen yhdessä vuosikymmenessä tapahtunut nousu on yksi esimerkki rakennettuun ympäristöön sisältyvien arvojen luonteesta. Ne ovat sidoksissa mm. tiedon ja tiedostamisen lisääntymiseen ja kyseistä aikakautta, tyylisuuntaa ja toimialaa edustavien rakennusten lukumäärän vähenemiseen. Toteutumattomaksi jäänyt asemakaava ei ole ajan tasalla Kunta on MRL 51 :n mukaan velvollinen huolehtimaan asemakaavojen ajantasaisuudesta. Muutamat kuntalaiset esittivät jo vuonna 2007 ympäristöministeriölle, että Lapuan linja-autoaseman alueen asemakaava on vanhentunut, mutta ministeriö ei silloin nähnyt aihetta kaavoituskehotuksen antamiseen.

4 Purkamislupaa koskevat valitusperusteet Tärkeinpänä syynä siihen, että asemakaava ei enää vastaa nykyisiä vaatimuksia, Nurkkakivi ry pitää purku-uhan alaisen rakennuksen arvostuksessa tapahtunutta muutosta. Asemakaavaa laadittaessa ja asemakaavan hallinto-oikeuskäsittelyssä ei ollut käytettävissä museoviraston ja ympäristöministeriön kannanottoja, joiden mukaan linja-autoasemarakennusta voidaan pitää kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota rakennussuojelulain 1 ja 2 :ssä tarkoitetaan. Nämä asiantuntijaviranomaisten lausunnot saatiin vasta vuosina 2009 ja Asiaan on siis saatu sellaista uutta selvitystä, jota ei voida sivuuttaa kaavoituksessa eikä asemakaavan ajantasaisuutta arvioitaessa. MRL 139 :n mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Valituksenalainen purkamislupa on myönnetty siitä huolimatta, että kumpikaan edellytys ei täyty. Lapuan entisen linja-autoasemarakennuksen purkaminen merkitsisi ympäristöön sisältyvien arvojen hävittämistä Koska sekä museovirasto että ympäristöministeriö ovat todenneet purku-uhan alaisen rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon, merkitsisi purkaminen ympäristöön sisältyvien arvojen hävittämistä. Lapuan linja-autoasemarakennuksen purkaminen haittaisi kaavoituksen toteuttamista maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla Lapuan ympäristölautakunnan perusteluista Koska voimassa oleva linja-autoaseman alueen asemakaava ei ilmeisestikään ole enää ajan tasalla, ei yhdistyksen mielestä voida lähteä siitä ajatuksesta, että purkamisluvan edellytykset ovat lähtökohtaisesti olemassa, jos ajantasaisessa asemakaavassa ei ole suojelumerkintää. Linja-autoaseman alueen asemakaavan ajanmukaisuuden tarkistaminen voi johtaa asemakaavan muuttamiseen sillä tavalla, että entinen linja-autoasemarakennus suojellaan sen kulttuurihistoriallisen merkityksen takia. Suojeleminen ei olisi mahdollista, jos rakennus olisi jo purettu. Johtopäätös edellä esitetyn pohjalta: linja-autoasemarakennuksen purkaminen haittaisi kaavoituksen toteuttamista maankäyttö- ja rakennuslain 5 :n kohdan 3 mukaan, jossa alueiden käytön suunnittelun tavoitteeksi asetetaan rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisen edistäminen. Ympäristölautakunta viittaa päätöksessään perustelujen osalta rakennustarkastajan purkamislupaa koskevasta päätöksestä ilmeneviin perusteluihin. Rakennustarkastaja on katsonut, että purkamiselle ei ole maankayttö- ja rakennuslain 139 :n 1 momentissa säädettyjä esteitä, koska rakennusta ei ole suojeltu voimassa olevalla asemakaavalla tai lainvoimaisella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (ent. rakennussuojelulaki) mukaisella suojelupäätöksellä, eikä

5 NURKKAICVI R.Y ' rakennuksen suojetu asemakaavatta ole vireitlii eikii ymp?iristdministeriii ole antanut maankayttri- ja rakennustain 1775:n 1 momentissa tarkoitettua mh5- rdystii ko. asemakaavan tarkistamiseksi. Ympdristci[autakunta ei ole kuitenkaan ottanut huomioon sitd mahdol[isuutta, ettii voimassa oteva asemakaava ei ole ajan tasalta. Yhdistyksen vaatim u kset hallinto-oi keudessa Lapua n kaupun gi n rake n n usvatvontaviranom aisen pdiitds myrintiii Lapuan kaupungi[[e lupa purkaa Lapuan entinen [inja-autoasemarakennus on kumottava, koska MRL 1395:ssb esite\f purkamistuvan myiintlimisen edeltytykset eivit teyty. Lapuatla 24. hetmikuuta 2073 NURKKAKIVI R.Y. Puheenjohtaja Helena Teriivdinen TkT. arkkitehti SAFA LIITTEET 1) Ymptiristdtautakunnan phdtds ,1 sivu ynnd valitusosoitus ja oikaisuvaatimus ja sen liitteet 2) Rakennustarkastajan antama purkamistupa; kats oikaisuvaatimuksen liite 1 3) Alueen asemakaava 4) Museoviraston lausunto 1, ) Museoviraston lausunto ,999 6) Ote asemakaavasetostuksesta 20.4.L999 7) Museoviraston lausunto ; katso oikaisuvaatimuksen liite 2 8) Ympiiristcjministeriiin pidtiis ; katso oikaisuvaatimuksen liite 3 9) Yhdistysrekisteriote

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.6.2015 Taltionumero 1655 Diaarinumero 2557/1/14 1 (8) Asia Valittaja Purkamislupaa koskeva valitus Nurkkakivi ry Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 132 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-654, Westendintie 43 02160 ESPOO, Asunto Oy Westendintie 43 Espoo

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS YM5/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennuksen suojelua koskeva alistus. ALISTETTU PÄÄTÖS SUOJELUESITYS Uudenmaan

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 17.12.2014 14/0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA MÄÄRITYKSET JA KOHDEJOUKON KUVAUS Muistio 8.12.2010 Museovirasto ja Ympäristöministeriö Sisällys OSA I MÄÄRITYKSET Tausta Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä asemakaavan muutos: Osa korttelista 111 (Grand Hotel- sekä Regatta-tontti)

ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä asemakaavan muutos: Osa korttelista 111 (Grand Hotel- sekä Regatta-tontti) Hangon ympäristöyhdistys ry, Hangö miljöförening rf Hanko 16.7.2006 Helsingin hallinto-oikeus PL 120, 00521 Helsinki Ratapihantie 9, 00520 Helsinki ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Taideteos LAUSUNTO 1995:1 Moraaliset oikeudet Annettu 7.2.1995. Selostus asiasta

Taideteos LAUSUNTO 1995:1 Moraaliset oikeudet Annettu 7.2.1995. Selostus asiasta Taideteos LAUSUNTO 1995:1 Moraaliset oikeudet Annettu 7.2.1995 Nykytaiteen museon rakentamisella ei loukata sen edustalla olevan Mannerheimin ratsastajapatsaan tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta.

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Ympäristöoikeuden Pro gradu

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2006 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006 ASIA Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 24.10.2011 Taltionumero 3042 Diaarinumerot 1587/1/10 ja 1608/1/10 1 (38) Asia Valittajat Valitukset asemakaava-asiassa 1) Olavi Mäenpää, Turku 2) Turun kaupunginhallitus

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO LÄHETE 19.5.2014 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet 15.4.2015 Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot