3/2003. Veropolitiikka Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ"

Transkriptio

1 Puheen vuoro 3/2003 Veropolitiikka SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2 Helmikuu 2003 Lisätietoja: Helena Pentti puh. (09) SAK, PL 157 FIN Helsinki Tilaukset: SAK/postitus puh. (09)

3 Veropolitiikka Sisällys Tiivistelmä 3 1 Johdanto 6 Veronkevennysvara pienenee 7 Kaksi verotyöryhmää 8 2 Työn verotus 9 Ansiotulojen verotusta kevennetty 9 Työmatkakuluvähennystä kehitettävä 10 Sairausvakuutuksen rahoitus uudistettava 10 Perhevapaista aiheutuvien työvoimakustannusten korvaaminen 10 Työeläkemaksujen nousun hallinta 11 Työnantajamaksujen porrastamisesta 11 3 Yritys- ja pääomatulojen verotus 12 Osinkoverojärjestelmä uudistettava 12 Poistojärjestelmän uudistukseen varauduttava 13 Luovutusvoittojen veropohjaa laajennettava 14 Vapaaehtoinen eläkevakuutus 14 4 Varallisuuden verotus 16 Kiinteistöverotuksen merkitys kasvaa 16 Varallisuusvero säilytettävä 16 Perintö- ja lahjaverotus 16 5 Välillinen verotus 17 Arvonlisäverotus 17 Alkoholijuoma-, tupakka- ja autoverotus 17 Energia- ja ympäristöverotus 18 6 Harmaa talous 19 Lähteet 20 Liitteet Suomen verot 2001 kertymän mukaan 21 Valtion ja kuntien verotulot Veroaste v Palkkatulon veroaste 24 Maksuunpantu yhteisövero saajittain 25 Vuoden 2003 tuloveroasteikko ja arvonlisäverokannat 26 Keskeisimmät vähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys 28 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Keskivertotyöntekijän työvoimakustannusten keskimäärinen veroaste 30 Matkakuluvähennysmalleja 31 Saadut ja maksetut tulonsiirrot desiiliryhmittäin SAK PUHEENVUORO 3/2003 1

4 2 SAK PUHEENVUORO 3/2003

5 Tiivistelmä Suomessa työtulojen verotusta on viime vuosina voitu merkittävästi keventää. Tämä on ollut mahdollista 1990-luvun jälkipuoliskolla toteutuneen nopean talouskasvun ja korkotason laskun sekä valtion omaisuuden poikkeuksellisten myyntitulojen ansiosta. Julkisen talouden tulojen kasvu tulevalla vaalikaudella jää aiempaa hitaammaksi. Siksi verokevennyksiin käytettävissä oleva liikkumavara supistuu tuntuvasti. Kevennysvara pitäisi käyttää ensisijaisesti työllisyyttä tukevaan työn verotuksen keventämiseen. Verotukseen vaikuttavat kuitenkin talouden kansainvälistymisen ja mm. Viron EU-jäsenyyden mukanaan tuomat kansainvälisen verokilpailun paineet. Tämän veromuistion toimenpide-ehdotukset ovat tiivistettyinä seuraavat: 1. Verotuksen yleisen alentamisen sijaan lähivuosina korostuu verotuksen rakenteen muuttaminen. Työn verotusta on edelleen kevennettävä ja verotuksen painopistettä siirrettävä pääomatulojen, kiinteistövarallisuuden ja ympäristöverojen suuntaan. Varsinkin pienituloisten veromaksajien ostovoiman kasvu lisää kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. Toisaalta veronkevennysten liikkumavarasta osa joudutaan käyttämään alkoholijuomaveronalennuksiin. 2. Palkkatulojen verotusta on kevennettävä jatkossakin. Inflaation aiheuttama verotuksen kiristyminen on estettävä. Työllisyyssyistä veronalennukset tulee painottaa pieni- ja keskituloisille. Tavoitteena tulee olla matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden poistaminen vaalikauden aikana. Lisäpaineita verotukseen aiheuttavat kasvavien lääkekorvausten myötä sairausvakuutuksen rahoituksen uudistaminen ja työeläkemaksun nousupaineet. 3. Viime aikoina on käyty keskustelua erilaisista työnantajamaksuporrastuksista, esimerkiksi mallista, jossa työnantajamaksuja palautettaisiin työnantajalle. Toisaalta työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamista kokeillaan joissakin Lapin läänin kunnissa ja saaristokunnissa vuosina Ennen uusien porrastusten kokeiluja on selvitettävä nykyisten portaiden tarkoituksenmukaisuus ja poistettava toimimattomat porrastukset. 4. Yhtiöveroprosentti voidaan säilyttää nykyisellä 29 tasolla ja pääomatuloveroprosenttia voitaisiin jopa nostaa. Ruotsissa pääomaverokanta on 30 prosenttia. 5. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän rajaaminen kansallisiin osingonjakotilanteisiin ei enää sovellu nykyiseen kansainvälistyneen talouden oloihin. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopuminen on kuitenkin suuri rakenteellinen muutos, jonka toteuttaminen vaatii huolellisuutta, käytännön vaikutusten arviointia ja tarkkaa ajoitusta. On tarpeen selvittää myös vaihtoehtoisia klassiseen osinkoverojärjestelmään perustuvia malleja. Selvitystyössä ei pidä sulkea pois Euroopassa yleisesti käytössä olevaa yhtenäiseen tuloverojärjestelmään perustuvaa mallia. 6. On varauduttava irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden poistojärjestelmän uudistamiseen siten, että sallitut enimmäispoistot nykyistä paremmin vastaisivat todellisen taloudellisen käyttöajan mukaisia poistoja. Muutokseen liittyvät ongelmat on kartoitettava ja asiaa on ryhdyttävä valmistelemaan. SAK PUHEENVUORO 3/2003 3

6 7. Luovutusvoittoverotuksessa hankintameno-olettamasta pitäisi luopua alle 10 vuotta omistetun omaisuuden osalta ja yli 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettamaa tulisi alentaa. Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus on kuitenkin säilytettävä. 8. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verokohtelussa pitäisi ottaa huomioon vuoden 2005 alussa voimaan tuleva uusi eläkelainsäädäntö, jossa eläkkeelle siirtyminen voi tapahtua ansaitun eläkkeen turvin ikävuosien välisenä aikana. Sijoitusvaiheessa eläkevakuutusmaksuun ei tulisi liittyä verovähennysoikeutta. Nostettu eläke taas olisi vain tuoton osalta pääomatuloverotuksen piirissä, muilta osin nostettu eläke olisi verovapaata tuloa. 9. Suomessa kiinteistöveron merkitys on kansainvälisesti verrattuna vähäinen. Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja voidaan nostaa. Metsäverotuksen siirtymävaiheen päättyessä vuonna 2006 kiinteistöveropohjaa voidaan laajentaa maa- ja metsätalousmaahan. Toimenpiteellä voidaan parantaa erityisesti metsätalousvaltaisten kuntien rahoitustilannetta ja edistää puun myyntiä. Kiinteistövero on tuloverotuksessa vähennyskelpoinen siltä osin kuin kiinteistöä on käytetty tulonhankkimisessa. 10. Varallisuusvero on säilytettävä jatkossakin. Vuoden 2000 verotuksessa varallisuusveroa maksoi noin henkilöä. Säädöksiä olisi muutettava niin, että estetään vuodenvaihteeseen liittyvä pankkitalletuksilla keinottelu varallisuusveron välttämiseksi. 11. Suomen tulee esittää EU:ssa työvoimavaltaisten palvelujen, erityisesti ravintoloiden ja henkilöstöruokaloiden ruokatarjoilun ottamista alennettujen arvonlisäverokantojen listalle. Tarjoilutoiminnan ja henkilöstöruokalatoiminnan arvonlisäverokanta tulee alentaa samaksi kuin elintarvikkeiden arvonlisäverokanta eli 17 prosenttiin. 12. Yritys maksaa arvonlisäveroa, jos liikevaihto ylittää 8500 euroa. Rajalla saattaa olla merkitystä pienyritysten kasvulle ja työllisyydelle. Tehokkainta kasvun ja työllisyyden kannalta olisi poistaa maksuvelvollisuuden alaraja ja siirtyä liukuvaan järjestelmään. 13. Laajempaa arvonlisäverokannan alentamista vaikeuttaa valmisteverotulojen vähentyminen. Mikäli välillisen verotuksen alentamisvaraa myöhemmin kuitenkin syntyy, tulee se suunnata elintarvikkeiden EU:n keskitasoa korkeamman arvonlisäverokannan alentamiseen. 14. Vuoden 2004 alussa poistuu Suomen oikeus rajoittaa matkustajien toisesta EUmaasta verolliseen hintaan hankkimia ja mukanaan tuomia alkoholijuomamääriä. Verotuottojen turvaamiseksi Suomi joutuu sopeuttamaan alkoholijuomaverotustaan. Alkoholijuoma- ja tupakkaverotuksen sopeuttaminen on toteutettava mahdollisimman pienin verotulomenetyksin. Sopivan verotason löytämiseksi alkoholijuomaverotuksen alentaminen pitäisi toteuttaa asteittain. Savukkeiden tuontia Virosta pitää rajoittaa. Suomen tulee edelleen pyrkiä vaikuttamaan siihen, että alkoholijuomien vähimmäisverotasoja nostetaan EU:ssa. 4 SAK PUHEENVUORO 3/2003

7 15. Harmaa talous supistaa verokertymää, rapauttaa hyvinvointipalvelujen ja sosiaaliturvan rahoituspohjaa, vääristää elinkeinoelämän kilpailua ja murentaa yhteiskuntamoraalia. Lähtökohdan harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaiselle toiminnalle antaa valtioneuvoston hyväksymä talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastainen toimintaohjelma vuosille Monet ongelmat ja epäkohdat ovat suoraa seurausta eräiden sijoituspalveluja tarjoavien maiden tiukasta pankkisalaisuudesta ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta häivyttää omistukset ja laittomalla tavalla hankitut varat veroparatiisivaltioiden tarjoamien peiteyhtiöiden ja järjestelyjen suojaan. 16. Työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen EU:n itälaajentumisen yhteydessä korostaa entisestään tarvetta turvata ulkomaalaisten työntekijöiden palkkojen ja muiden työehtojen vähimmäistaso sekä sosiaaliturvan karttuminen myös käytännössä. Tämän varmistamiseksi työsuojeluviranomaisten ja luottamushenkilöiden valvontavaltuuksia on täsmennettävä ja voimavaroja lisättävä. SAK PUHEENVUORO 3/2003 5

8 1 Johdanto Veroja kerätään julkisen toiminnan ja julkisten menojen rahoittamiseksi. Näiden menojen taso määrittelee viime kädessä myös tarvittavien verojen määrän. Kun arvioidaan verotusta, sen muutostarpeita ja mahdollisuuksia, on samalla selvitettävä kysymyksiä siitä, mitä verovaroilla tehdään ja mitä verotuksen vastineeksi julkinen valta kansalaisille tarjoaa. Julkisen hyvinvointijärjestelmän keskeinen tehtävä on taata kansalaisille taloudellista turvaa erilaisia riskejä vastaan. Koulutukseen, terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin suunnatut varat ovat pitkävaikutteisiin investointeihin rinnastettavia menoja. Ne antavat kaikille kansalaisille mahdollisuuden kartuttaa inhimillistä pääomaa, osaamistaan sekä osallistua työelämään. Myös uutta teknologiaa pystytään hyödyntämään yhä paremmin, jolloin talouden tuottavuus ja kokonaistuotanto voivat lisääntyä. Ilman julkisen sektorin osallistumista mittavin panoksin esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen rahoitukseen, investoinnit näihin kohteisiin jäisivät koko kansantalouden ja tuottavuuden kasvun näkökulmasta liian mataliksi. Sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion tarjoamien peruspalvelujen kautta toteutuva tulontasaus yli kansalaisten elinkaaren antaa talouden ja yhteiskunnan toimintaan vakautta, pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Tähän liittyy olennaisesti myös eri väestöryhmien välisten toimeentuloerojen tasoittaminen, mikä mahdollistaa lahjakkuusreservien hyödyntämisen ja lisää yhteiskunnan hyvinvointia. Julkisten palvelujen ja tulonsiirtojen laajentuminen yleisen tulotason nousun myötä on mahdollistanut naisten tasavertaisen osallistumisen koulutukseen ja työelämään. Kansakunnan voimavarat on näin saatu parempaan käyttöön, mikä on kasvattanut työllisyysastetta, lisännyt miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä samalla laajentanut hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Verotus vaikuttaa ihmisten ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen. Klassinen esimerkki on Amsterdamin talojen kapeus, joka johtuu aikanaan julkisivun leveyden perusteella kerätystä verosta. Laaja veropohja yhdistettynä matalaan veroasteeseen vääristää käyttäytymistä vähemmän kuin saman verotulon kerääminen kapealla veropohjalla ja korkealla veroasteella. Verojärjestelmän kehittäminen on tasapainoilua oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden välillä. Julkisen taloudenpidon ja sitä koskevan päätöksenteon jatkuvana haasteena on löytää kokonaisuuden kannalta oikeat mittasuhteet julkisille panostuksille, menoille, ja niiden katteeksi kerättäville veroille yhteiskunnassa. Suomessa julkisten menojen osuus kansantuotteesta on EU-maiden keskitasoa. Sen sijaan verojen osuus kansantuotteesta (liite 3) on Suomessa EU-maiden keskitasoa korkeampi. Kansainväliset veroastevertailut jonkin verran yliarvioivat Suomen veroastetta. Veroastevertailuja vaikeuttavat muun muassa maiden erot vero- ja sosiaaliturvajärjestelmissä. Suomessa suuri osa sosiaaliturvasta on veronalaista, kun muissa EU-maissa sosiaalietuudet ovat suurelta osin verovapaita. Lisäksi muissa maissa myös verovähennysten merkitys on suurempi kuin Suomessa. 6 SAK PUHEENVUORO 3/2003

9 Veronkevennysvara pienenee Suomessa julkinen talous korjautui 1990-luvun jälkipuoliskolla syvästä alijäämästä ylijäämäiseksi erityisesti nopean taloudellisen kasvun ansiosta. Julkisen talouden tasapaino on säilynyt toistaiseksi kohtuullisena myös viime aikojen hitaan kasvun oloissa. Kokonaistuotantoon suhteutettu julkinen velka on supistunut yhdelle EUmaiden alhaisimmista tasoista. Verotusta, etenkin työtulojen verotusta, on viime vuosina voitu merkittävästi keventää. Tämä on ollut mahdollista 1990-luvun jälkipuoliskolla toteutuneen nopean talouskasvun ja korkotason laskun sekä, varsin huomattavilta osin, valtion omaisuuden poikkeuksellisen suurten myyntitulojen ansiosta. On hyvin epätodennäköistä, että talouden kasvu jatkuisi tulevalla nelivuotiskaudella viime vuosikymmenen puolivälin jälkeistä tahtia. Päinvastoin, kansantalouden kasvu jäänee tuntuvasti 1990-luvun jälkipuoliskolla toteutunutta hitaammaksi, ehkä noin 2 ½ prosenttiin vuodessa. Kansainväliseen talouteen liittyvä poikkeuksellisen suuri epävarmuus, niin Yhdysvaltain kuin Euroopan heikot talousnäkymät eivät lupaa Suomen taloudelle mitenkään nopean kasvun kautta lähivuosina. Seuraavalla vaalikaudella ei ole odotettavissa toteutuneen kaltaista korkotason laskua. Näköpiirissä ei myöskään ole mitään viime vuosien kaltaista valtion omaisuuden myynnin tuomaa julkisen talouden huomattavaa tulonlisäystä. Paavo Lipposen II hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta ja sosiaalivakuutusmaksuja kevennetään vaalikauden aikana miljardia markkaa. Veronkevennyksiä on toteutettu osana tulopoliittisia sopimuksia ja niillä on ollut suuri merkitys ostovoiman kasvuun. Vuosina ansiotulojen verotusta sekä työnantajamaksuja on kevennetty ilman inflaatiotarkistusten osuutta yhteensä 3,2 milj. euroa (18,8 miljardia markkaa). Siitä työn verotuksen keventämistä on yhteensä 2,5 milj. euroa eli noin 15 miljardia markkaa (liitteet 4 ja 10). Julkisen talouden tulojen kasvu tulevalla vaalikaudella jää aiempaa tuntuvasti hitaammaksi. Toisaalta on otettava huomioon jo tehtyihin päätöksiin perustuva julkisten menojen taso ja niihin osin sisältyvä kasvupaine. Jos lähtökohdaksi otetaan jo tehtyihin päätöksiin perustuva julkisten menojen taso niihin osin sisäänrakennettuine kasvuineen ja tavoitteena tulevalla vaalikaudella on valtiontalouden pitäminen keskimäärin - eli yli suhdannekierron - tasapainossa ja jos kansantalouden arvioidaan kasvavan noin 2 ½ prosentin vuosivauhtia, verokevennyksiin käytettävissä oleva julkisen talouden liikkumavara jää hyvin vähäiseksi. Veronkevennysvara vähenee edelleen, mikäli tehdään päätöksiä uusista menoista ilman, että olemassa olevia menoja vastaavasti supistetaan. Kevennysvarasta osa joudutaan käyttämään alkoholijuomaveron alennuksiin vaalikauden aikana. Jäljelle jäävä veronkevennysvara pitäisi käyttää ensisijaisesti työllisyyttä tukevaan työn verotuksen keventämiseen. Pidemmällä yli seuraavan vaalikauden ulottuvalla aikavälillä julkisella taloudella on edessään monia haasteita. Näitä ovat mm. talouden jatkuvan kansainvälistymisen ja verokilpailun (esim. Viro) tuomat haasteet. Erityisesti väestön tuntuva ikääntyminen kohottaa paitsi työeläkemaksuja myös terveydenhoito- ja hoivamenojen rahoittamiseksi tarvittavia sairausvakuutusmaksuja. Korkea työttömyys tulee julkiselle sektorille ja koko yhteiskunnalle kalliiksi. Väestön ikärakenne ei Suomessa silti vielä lähivuosina heikkene merkittävästi julkisen taloudenkaan kannalta. Toisaalta juuri tämän vuoksi on erityisen tähdellistä, että tulevan vaalikauden finanssipolitiikassa julkisia menoja ja tuloja koskevat ratkaisut tehdään sovittamalla ne kestävällä tavalla myös pidemmän ajan vaatimuksiin. Näin voidaan ajoissa välttää ajautuminen myöhemmin SAK PUHEENVUORO 3/2003 7

10 vaikeasti korjattavaan epätasapainoon julkisten menojen tason ja sen rahoittamiseksi tarvittavan veroasteen välillä, mikä puolestaan kaventaisi talouspolitiikan liikkumavaraa ja heikentäisi hyvinvointivaltion toimintakykyä. Kaksi verotyöryhmää Seuraavan vaalikauden verolinjausten pohjaksi on laadittu kaksi työryhmäraporttia. Raportit palvelevat veropoliittista keskustelua ja päätöksentekoa. Valtiovarainministeriö asetti verotyöryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida tulo- ja varallisuusverotuksen, erityisesti yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittämistarpeet kansainvälisen kehityksen ja voimistuvan verokilpailun valossa. Ylijohtaja Lasse Arvelan työryhmän raportti Kilpailukykyiseen verotukseen valmistui marraskuussa Valtioneuvoston kanslia asetti Talousneuvoston esityksestä työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää millainen on Suomen verotuksen rakenne kansainvälisesti ja mitä muutospaineita Suomen verojärjestelmään tulee kansainvälisen verojärjestelmän ja kansainvälisen talouden sekä kotimaisten tekijöiden taholta, millainen on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen näkökulmasta kestävä veroaste ja mitkä ovat erilaisten veroaste- ja verorakennevaihtoehtojen vaikutukset tuotannon kasvuun, työvoiman kysyntään ja tarjontaan sekä tulonjakoon ja aluekehitykseen. Talousneuvoston pääsihteerin Seppo Leppäsen työryhmän raportti Verotus kansainvälisessä toimintaympäristössä valmistui lokakuussa Molemmat raportit sisältävät paljon tietoa paitsi Suomen myös muiden maiden verojärjestelmistä. Seuraavassa ei ole erikseen kerrottu Suomen verojärjestelmän nykytilannetta, koska tiedot löytyvät raporteista. 8 SAK PUHEENVUORO 3/2003

11 2 Työn verotus Verotuksen yleisen alentamisen sijaan lähivuosina korostuu verotuksen rakenteen muuttaminen (liite 1). Työn verotusta on edelleen kevennettävä ja verotuksen painopistettä siirrettävä pääomatulojen, kiinteistövarallisuuden ja ympäristöverojen suuntaan. Varsinkin pienituloisten veromaksajien ostovoiman kasvu lisää kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. Työn verotusta keventämällä voidaan vaikuttaa siihen, että taloudellisen kasvun myötä syntyy työpaikkoja myös vähän koulutetuille työttömille. Vaikka verotuen suuntaaminen vähän koulutetuille ei aiheuta kovin suurta lisäystä työllisyydessä, se voi toimia yhtenä työmarkkinoilta syrjäytymistä ennalta ehkäisevänä keinona. Työn verotusta voidaan keventää työllisyyttä tukien seuraavilla toimenpiteillä: - pienituloisten palkansaajien ansiotuloverotusta keventämällä, - pienituloisiin kohdistuvilla työnantajamaksualennuksilla, - kotityöpalvelujen verokiilaa kaventamalla. - työvaltaisten palvelualojen arvonlisäveroa alentamalla (ks. luku 5), - arvonlisäveron liikevaihtorajaa loiventamalla (ks. luku 5). Ansiotulojen verotusta kevennetty Viime vuosina työn verotuksen keventämistä on suunnattu matalapalkkaiseen työhön kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä (liitteet 7 ja 8) kasvattamalla. Progression kiristymisen estämiseksi ansiotulovähennys on ulotettu laajalle tuloalueelle ja samanaikaisesti valtion tuloveroasteikon prosentteja on alennettu. Lopputuloksena on ollut, että kunnallisverojen osuus veronalaisista tuloista on vähentynyt tulojakauman alapäässä ja kasvanut yläpäässä. Kunnallisvero on muuttunut lievästi progressiiviseksi. Koska veromenetyksiä ei ole täysimääräisesti kompensoitu kunnille ja kuntien menot ovat lisääntyneet, kuntien tuloveroprosentit ovat nousseet. Tämä ei ole kuitenkaan mitätöinyt ansiotulovähennyksen vaikutusta tulojakauman alapäässä. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kasvattaminen vuosina on vähentänyt verotuloja yhteensä 350 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kuntien verokertymä kuitenkin kasvoi (liitteet 2 ja 5). Valtion tuloveroasteikon (liite 6) marginaaliveroprosentteja on alennettu huomattavasti kuluneen vaalikauden aikana Ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosenttia on alennettu 2,5 prosenttiyksikköä ja muiden tuloluokkien 3 prosenttiyksikköä. Myös tuloluokkien tulorajoja on nostettu. Valtion veronalaisen tulon alaraja on noussut 45 prosenttia eli vajaasta 8000 eurosta euroon. Valtion tuloveroasteikon kevennykset ovat vuosina vähentäneet verotuloja yhteensä 1,3 miljardia euroa ilman inflaatiotarkistuksen osuutta. SAK PUHEENVUORO 3/2003 9

12 Työmatkakuluvähennystä kehitettävä Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset ovat valtaosalle palkansaajista huomattava menoerä. Matkakuluvähennyksen korkean omavastuuosuuden johdosta verotuksessa vain osalle palkansaajista myönnetään vähennys matkakustannuksista. Vuonna 2000 vähennyksen sai tulonsaajaa ja vähennys oli keskimäärin 1110 euroa eli 6600 markkaa. Työssä käymisestä aiheutuvat kulut pitäisi voida vähentää verotuksessa. Matkakuluvähennyksen ylärajaa on nostettu merkittävästi viime vuosina. Ylärajan nostaminen ei ole helpottanut matalapalkkaisten työllistymistä, koska vain pienelle osalle palkansaajista on mahdollista hakeutua entistä kauempaa töihin. Sen sijaan työmatkakuluvähennyksen omavastuun poistaminen kannustaisi työhön silloinkin, kun kyseessä on matalapalkkainen ja/tai osa-aikatyö. SAK:n mielestä palkkatulojen verotusta on kevennettävä jatkossakin. Inflaation aiheuttama verotuksen kiristyminen on estettävä. Työllisyyssyistä veronalennukset tulee painottaa pieni- ja keskituloisille. Tavoitteena tulee olla matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden poistaminen vaalikauden aikana (liite 11). Tästä aiheutuva verotulojen väheneminen on korvattava kunnille. Sairausvakuutuksen rahoitus uudistettava Keskipitkällä aikavälillä työn verotukseen vaikuttavat myös mahdollinen sairausvakuutuksen rahoitusperustan uudistaminen sekä työeläkemaksun nousupaineet. Sairausvakuutuksen rahoitus kaipaa paitsi turvaavuutta, myös selkeyttä. Sosiaali- ja terveysmenojen pitkän aikavälin kehitystä pohtineen SOMERA-toimikunnan esityksestä löytyy malli, jolla parannetaan kestävästi sairausvakuutuksen rahoitusperustaa, vahvistetaan vakuutusperiaatetta ja säilytetään riittävästi yhteisvastuuta. Mallissa sairausvakuutuksen rahoitus esitetään uudistettavaksi niin, että työtulovakuutus, johon kuuluvat ansiosidonnaiset sairausvakuutus-, äitiys-, erityisäitiys sekä isyys- ja vanhempainrahat, rahoitetaan jatkossa kokonaan työnantajien maksuilla. Samoin sairausvakuutuksen korvaukset työterveyshuoltomenoista on perusteltua edelleen rahoittaa työnantajien maksuilla. Sosiaaliturvan yleisten rahoitusperiaatteiden mukaisesti sairausvakuutuksesta maksettavat vähimmäismääräiset sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahat rahoitettaisiin yleisistä verovaroista. Sairaanhoitovakuutusta voidaan rahoittaa vakuutettujen sairausvakuutusmaksuilla, mutta on perusteltua, että myös valtio osallistuu määräosuudella tämän sairausvakuutuksen osan kustannuksiin. Perhevapaista aiheutuvien työvoimakustannusten korvaaminen Lasten hoitoon liittyvät vapaat lisäävät naisvaltaisten alojen työvoimakustannuksia. Työnantajat voivat kuitenkin jo nyt saada korvausta äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta kertyvän vuosiloman kustannuksiin sairausvakuutuksesta. Korvaus määritellään työntekijän sairausvakuutuksen mukaisen päivärahan perusteella. Samaa korvausmenettelyä on mahdollista laajentaa koskemaan myös palkallisia sairaan lapsen hoitoaikoja. 10 SAK PUHEENVUORO 3/2003

13 Työeläkemaksujen nousun hallinta Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja keskimääräisen eliniän piteneminen merkitsevät tulevina vuosikymmeninä vanhuuseläkemenon ja työeläkemaksujen nousua. Työmarkkinajärjestöjen eläkesopimukseen perustuvien työeläkelakien muutosten avulla yksityisen sektorin työeläkemaksujen nousupainetta voidaan pitkällä aikavälillä alentaa merkittävästi, arvioiden mukaan noin 4,5 prosenttiyksiköllä. Eläkesopimuksessa sovittiin myös vanhuuseläkerahastoinnin lisäyksestä vuodesta 2003 lähtien, jotta työeläkemaksujen nousua jatkossa voidaan pitää mahdollisemman maltillisena. Vaalikauden aikana yksityisen sektorin työeläkemaksu nousee tehtyjen päätösten mukaan vain lievästi. Työnantajamaksujen porrastamisesta Työnantajamaksuilla rahoitetaan ansiosidonnaisia sosiaaliturvaetuuksia. Vähimmäisturva rahoitetaan yleisistä verovaroista. Tästä pääperiaatteesta löytyy kuitenkin poikkeuksia, kuten kansaneläkevakuutusmaksu ja osa sairausvakuutusmaksusta. Käytännössä lähivuosina ei ole mahdollista siirtää näitä maksuja yleisistä verovaroista rahoitettavaksi. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuissa on nykyisin porrastuksia palkkasumman, pääomavaltaisuuden, yrityksen henkilöluvun, työntekijän iän ja työkyvyttömyyden mukaan (liite 9). Työllisyyssyistä erityisesti työnantajan kansaneläkemaksun alinta porrasta on alennettu vaalikauden aikana 2,4 prosentista 1,35 prosenttiin. Viime aikoina on käyty keskustelua erilaisista työnantajamaksuporrastuksista, esimerkiksi mallista, jossa työnantajamaksuja palautettaisiin työnantajalle. Palautuksen suuruus määräytyisi liukuvasti työntekijän kuukausipalkan perusteella. Palautus koskisi vain varsin matalia palkkoja. Mallin tarkoituksena olisi madaltaa työllistämiskynnystä matalapalkka-aloilla ja näin parantaa työllisyyttä. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamista kokeillaan joissakin Lapin läänin kunnissa ja saaristokunnissa vuosina Kokeilulla pyritään selvittämään, voidaanko työnantajamaksuja alentamalla vaikuttaa työllisyyteen. Ennen uusien porrastusten kokeiluja on selvitettävä nykyisten portaiden tarkoituksenmukaisuus, poistettava toimimattomat porrastukset ja selvitettävä, löytyykö työllisyyden kannalta toimivia malleja. Verotuksen kotitalousvähennyksellä kavennetaan työn verokiilaa. Jos kotitalous palkkaa työntekijän, verotuksessa saa vähentää kaikki pakolliset työnantajamaksut sekä lisäksi kymmenen prosenttia palkasta. Jos työn suorittaa yritys tai yrittäjänä toimiva yksityinen henkilö, kotitalousvähennyksenä saa vähentää 60 prosenttia arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Kotitalousvähennys on vakiinnuttanut asemansa ja kotityöpalvelujen kysyntä on lisääntynyt. SAK PUHEENVUORO 3/

14 3 Yritys- ja pääomatulojen verotus Suomen 29 prosentin nimellinen yhtiöverokanta on EU-maiden kolmanneksi matalin. Vaikka kansainväliset vertailut ovat vaikeita ja epävarmoja, niiden perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että Suomen yhtiöverokanta on yritysten näkökulmasta kilpailukykyinen muihin maihin verrattuna. Yritysten sijoittumispäätösten kannalta verotusta tärkeämpiä tekijöitä ovat todennäköisesti yleisemmät ominaisuudet, kuten asiakkaiden läheisyys, rahoitusmarkkinoiden läheisyys, osaavan ja koulutetun työvoiman saanti sekä yhteiskunnallisten olojen vakaus ja turvallisuus. Suomen rooli kansainvälisessä verokilpailussa on puolustuksellinen. Lisäksi on nähtävissä, että muidenkin EU-maiden mahdollisuudet aggressiiviseen verokilpailuun ovat kaventumassa väestön ikääntymisen johdosta sekä siitä syystä, että eräissä EU-maissa julkisen talouden alijäämät ovat ylittäneet tai ovat ylittämässä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa sovitut rajat. Eurooppalaisen hyvinvointivaltion rahoituksen säilyttäminen kestävällä pohjalla vähentänee paineita verokilpailuun. SAK:n mielestä yhtiöveroprosentti voidaan säilyttää nykyisellä 29 prosentin tasolla. Pääomatuloveroprosenttia voitaisiin jopa nostaa. Ruotsissa pääomaverokanta on 30 prosenttia. Osinkoverojärjestelmä uudistettava Osinkotulon kokonaisverokohtelun taso on Suomessa EU-maiden alhaisinta, kun kyseessä on pääomatulona verotettava osinko. Myös ansiotulona verotettava osinkotulo on melko lievästi verotettua, koska yrittäjällä on mahdollisuus osingonjaon mitoituksella ja nettovarallisuutta säätelemällä vaikuttaa verokohteluunsa. Osinkotulojen verotuksen ja ansiotulojen marginaaliveroasteiden suuri ero on johtanut siihen, että ansiotuloja pyritään muuntamaan osinkotuloiksi. Osinkotulot keskittyvät erittäin hyvätuloisille. Vuoden 2000 verotietojen mukaan luonnollisten henkilöiden osinkotuloista lähes 90 prosenttia jaettiin henkilöille, joiden vuositulot olivat vähintään markkaa. Noin 70 prosenttia osinkotuloista meni 8000 henkilölle. EU-maista ainoastaan Suomessa ja Kreikassa osinkojen kahdenkertainen verotus on kokonaan poistettu. Suomessa yhdenkertainen verotus on toteutettu täydellä yhtiöveron hyvityksellä ja Kreikassa osinkotulojen verovapaudella. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmässä yhtiön voitostaan maksama vero hyvitetään osingonsaajan osingosta menevästä verosta. Järjestelmään liittyy ongelmia, joiden takia muissa EU-maissa siitä on joko kokonaan luovuttu tai hyvitystä on tuntuvasti leikattu. Suomen yhtiöveron hyvitysjärjestelmä syrjii sekä ulkomailta saatuja että ulkomaille maksettuja osinkoja. Jos EY-tuomioistuin katsoo, että Suomen yhtiöveron hyvitysjärjestelmä ei ole yhteensopiva EY:n perustamissopimuksen kanssa, syrjinnän kohteiksi joutuneilla on mahdollisuuksia vaatia hyvityksiä takautuvasti viiden vuoden ajalta. 12 SAK PUHEENVUORO 3/2003

15 Jos siirryttäisiin puhtaaseen klassiseen järjestelmään, jossa yhtiötä verotettaisiin voitosta ja osakasta osingosta 29 prosentin verokannalla, osinkotulojen kokonaisverotaso nousisi nykyisestä 29 prosentista yhteensä 49,59 prosenttiin, mikä olisi ansiotulojen ylimpien marginaaliveroprosenttien alapuolella. Muutos lähentäisi selvästi osinkotulojen verotusta ja ansiotulojen marginaaliveroprosentteja. Arvelan työryhmän mielestä 25 prosentin yritys- ja pääomaverokanta olisi suositeltava enimmäismäärä puhtaassa klassisessa järjestelmässä. Tällöin osinkotulon kokonaisverotaso nousisi 43,75 prosenttiin. Puhtaaseen klassiseen järjestelmään siirtyminen johtaa oman pääoman ehtoisen rahoituksen vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ankarampaan kokonaisverokohteluun, mikä saattaisi heikentää yhtiöiden taseita eli kannustaa erityisesti listaamattomia pk-yrityksiä rahoittamaan toimintaansa velkarahoituksella. Mutta toisaalta kaksinkertainen verotus saattaisi kannustaa myös vahvistamaan yhtiön rahoitusrakennetta, koska yrityksen oma tulorahoitus olisi edullisempaa jättää yhtiöön ja investoida uudelleen kuin jakaa osinkoina omistajille. Omistajayrittäjät voisivat vaikuttaa verotukseensa siten, että yhtiössä työskenteleville osakkaille ja perheenjäsenille maksettaisiin nykyistä enemmän palkkaa. Tämä näkyisi myös sosiaaliturvan paranemisena. Osinkojen kahdenkertaisen verotuksen myötä tulisi pk-yrityksissä (listaamattomat yhtiöt) verotuksellisesti edullisemmaksi nostaa yhtiöstä muita pääomatuloja kuin osinkoja, esimerkiksi korkotuloa tai vuokratuloa. Arvelan työryhmän mukaan tämä saattaisi lisätä omistajien pyrkimyksiä muuntaa osinkotuloja keinotekoisesti muiksi pääomatuloiksi. Myös yhtiön ulkopuoliset yhdenkertaisen verotuksen piirissä olevat sijoituskohteet tulisivat verotuksellisesti edullisemmiksi kuin pääomasijoitukset omaan yhtiöön. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän rajaaminen kansallisiin osingonjakotilanteisiin ei enää sovellu nykyiseen kansainvälistyneen talouden oloihin. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopuminen on suuri rakenteellinen muutos, jonka toteuttaminen vaatii huolellisuutta, käytännön vaikutusten arviointia ja tarkkaa ajoitusta. On tarpeen selvittää klassisen osinkoverotusjärjestelmän lisäksi sellaisia vaihtoehtoisia klassiseen osinkoverojärjestelmään perustuvia malleja, joilla voidaan lieventää edellä mainittuja pk-yritysten ongelmia. Selvityksessä pitää kiinnittää huomiota myös osinkotulojen ja ansiotulojen välisen veroeron kaventamiseen. Selvitystyössä ei pidä sulkea pois Euroopassa yleisesti käytössä olevaa yhtenäiseen tuloverojärjestelmään perustuvaa mallia. Poistojärjestelmän uudistukseen varauduttava Suomen veropoistojärjestelmä poikkeaa muissa maissa omaksutusta. Korkeaa poistotasoa on perusteltu inflaation huomioon ottamisella ja yritysten vaikeuksilla hankkia rahoitusta. Näiltä osin yritysten toimintaympäristö on muuttunut. Taloudellista kulumista suuremmat ylipoistot tarjoavatkin nykyisen verojärjestelmän merkittävimmän veroluottomahdollisuuden. Etu jakautuu yritysten kesken epätasaisesti. Verotuki on suurinta pääomavaltaisille yrityksille, jotka tekevät aineellisia investointeja. On varauduttava irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden poistojärjestelmän uudistamiseen siten, että sallitut enimmäispoistot nykyistä paremmin vastaisivat todellisen taloudellisen käyttöajan mukaisia poistoja. Muutokseen liittyvät ongelmat on kartoitettava ja asiaa on ryhdyttävä valmistelemaan. SAK PUHEENVUORO 3/

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 1 Sisällys Verotulot ovat nykyaikaisen hyvinvointivaltion toiminnan perusta. Koulutus, terveydenhoito, sosiaalipalvelut ja

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 19.12.2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 M i n n a Punakallio TIIVISTELMÄ Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut työn verotusta Suomessa ja 16 muussa OECD-maassa vuodesta 1995 lähtien. Vuonna

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut?

Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut? 4.7.2011 Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut? Palkansaajan verot ja ostovoima 1990-luvun alun laman jälkeen M i n n a Punakallio 1 TIIVISTELMÄ Palkansaajan tuloverotus on keventynyt 1990-luvun laman jälkeen

Lisätiedot

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana?

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana? 3. kysymys Mikä on eduskuntaryhmänne arvio valtiontalouden liikkumavarasta alkaneen vaalikauden aikana? Kuinka paljon em. liikkumavarasta katsotte voitavan käyttää pysyviin menonlisäyksiin ja verotuksen

Lisätiedot

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN?

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Pro Gradu -tutkielma TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisessa keskustelussa Ilkka Honkasalo Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio

TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio 1 TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio 30.9.1997 Muistion laatinut Ari Myllyviita kansanedustaja Anne Huotarin avustaja 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Työnantajan välilliset työvoimakustannukset

Lisätiedot

TEM raportteja 12/2011

TEM raportteja 12/2011 TEM raportteja 12/2011 Alennettujen arvonlisäverokantojen taloudelliset vaikutukset VATT Juha Honkatukia, Jouko Kinnunen ja Timo Rauhanen Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma 20.4.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA?

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? Outi Kröger Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2003

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Luonnos Keskustanuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi 30.9.2011 Kannen kuva Tomi Hirvinen / Keskustan kuvapankki

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot