PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN"

Transkriptio

1 PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY:n KILPAILUKYKYISYYS Leila Hakala Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Julkaisun laji Opinnäytetyö HAKALA, Leila Sivumäärä Julkaisun kieli 58 suomi Luottamuksellisuus X Salainen saakka Työn nimi PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY:n KILPAILUKYKY Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja HINTIKKA-MÄKINEN, Kirsti Toimeksiantaja(t) Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy / Irmeli Peltoniemi / vahvistettu Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena on saada primääriä tietoa yrittäjä Irmeli Peltoniemelle Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n kilpailukyvystä puhdistuspalvelualalla Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa. Työn tarkoituksena on saada yrittäjälle taustatietoa yritystoiminnan kehittämiseksi, onko Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy kilpailukykyinen yritys ja kuinka se voi säilyttää kilpailukykynsä ja parantaa asemaansa puhdistuspalvelualan yritysten kilpailutilanteessa. Tutkimus on toteutettu puhelinkyselynä kahdelletoista kilpailevalle puhdistuspalvelualan yritykselle Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa. Yritykset on jaettu henkilöstömäärän perusteella viiteen eri ryhmään. Tutkimuksessa on selvitetty yritysten toimintaympäristöt, palvelutarjonta, markkinointitavat, verkostoituminen sekä henkilöstön koulutus ja koulutustarve. Työssä on tarkasteltu kilpailevien yritysten vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia sekä uhkia. Puhelinkyselyn vastaukset kokoamalla ja analysoimalla saatiin tutkimuksessa selville, että PCD on kilpailukykyinen puhdistuspalvelualan yritys, joka haastaa itseänsä suuremmat puhdistuspalvelualan yritykset alueella, koska se on erikoistanut palvelutoimintojaan. Kilpailuetua PCD saa keskittymisestä Kaustisen seutukuntaan, ja sen asukkaiden puhdistuspalvelutarpeisiin. Paikallinen yrittäjyys tukee alueellista identiteettiä, ja se mahdollistaa PCD:n kilpailukykyisyyden alueen puhdistuspalvelumarkkinoiden kilpailutilanteessa valtakunnallisiin puhdistuspalvelualan yrityksiin nähden. Tutkimusta ja sen tuloksia tarkastelemalla yrittäjä Irmeli Peltoniemi saa tietoa kilpailevista yrityksistä ja puhdistuspalvelualan kilpailutilanteesta liikeideansa tarkistamiseen ja markkinointisuunnitelmaan. Tutkimustulosten perusteella yrittäjä voi vahvistaa yrityksen nykyisiä kilpailuetuja ja poistaa kilpailuhaittoja yritystoiminnan kilpailukyvyn lisäämiseksi. Avainsanat (asiasanat) puhdistuspalveluala, kilpailija, kilpailutilanne, kilpailukyky, kilpailuetu Muut tiedot

3 Author(s) HAKALA, Leila JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION Type of Publication Dissertation Pages Language 58 Confidential Finnish X Until Title COMPETIVITY OF CLEANING SERVICE CLEANING DESIGN LTD Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor HINTIKKA-MÄKINEN, Kirsti Assigned by Cleaning Services Cleaning Design Oy/ Irmeli Peltoniemi / confirmed Abstract The aim of dissertation is to acquire primary knowledge about The Cleaning Service Cleaning Design Ltd :s competitivity in the cleaning service business in the regions of Kaustinen and Kokkola. The survey has been made for twelve competing enterprises of different sizes, which, for comparison, have been divided into five different groups on the basis of personnel count. The survey has been made by questioning the competing entrepreneurs in the regions of Kokkola and Kaustinen on the phone. In the survey has been resolved the action fields, offered service management, ways of marketing, network and how educated and trained the personnel is and whether there is any need for more education in the cleaning service field. In the survey has been observed competing cleaning companies and their strengths, possibilities, weaknesses and threats. By collecting and analyzing the results of the survey the Cleaning Service Cleaning Design Ltd was found out to be competitive. It even challenges the regions bigger companies by specializing in cleaning service manage ments. The entrepreneur will get benefits in the cleaning service markets by focusing to the needs of customers and inhabitants in the region of Kaustinen. Local entrepreneurism also supports the identity of local inhabitants. By increasing the competitivity locally, especially in the district, enables the Cleaning Service Cleaning Design Ltd to have strong competitive position against nation-wide competitors. By observing the results of survey the entrepreneur Irmeli Peltoniemi acquires knowledge about competing enterprises and the situation of competition in the field of cleaning services. The entrepreneur can also develop her business idea, market plan and add competivity of her enterprise by making the benefits of the enterprise stronger and by eliminating the weaknesses. Keywords Cleaning service, competitor, competition, competivity, competitive benefits Miscellaneous

4 SISÄLTÖ: 3 1 JOHDANTO 5 2 KESKI-POHJANMAA TOIMINTA-ALUEENA PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY Toiminta-ajatus Liikeidea Päämäärät ja tavoitteet TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmenetelmät ja tietojen hankinta Kohderyhmän rajaus harkintaan perustuen Tutkimuskustannukset ja aikataulu KILPAILUTILANTEEN ANALYSOINTI Ympäristöanalyysi Kilpailutilanneanalyysi Yritysten toimintaympäristöt Palvelutarjonta Mielikuvat vetovoimaisuudesta Yritysten markkinointikeinot Verkostoituminen nyt ja tulevaisuudessa Henkilöstön koulutus ja koulutustarve SWOT- analyysi KILPAILYKYVYN VAHVISTAMINEN POHDINTA.48 LÄHTEET.49

5 LIITTEET.50 Liite 1: Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n verkkosivu 50 Liite 2: Kyselylomakkeet 51 Liite 3: Keskipohjanmaan siivous- ja puhdistusalan yritykset..58 4

6 5 1 JOHDANTO Kilpailijoihin liittyvää informaatiota voidaan käyttää yritysjohdon strategiatyökaluna aseman vahvistamiseen markkinoilla. Liiketoimintaympäristössä yrityksen on kyettävä hahmottamaan kokonaistilanne kilpailukyvyn säilyttämiseksi jatkuvassa kilpailutilanteessa. Niin on tehtävä myös Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n, joka on keskipohjanmaalainen puhdistuspalvelualan yritys ja tämän markkinatutkimuksen toimeksiantaja. Yrityksen omistaa jo yli kymmenen vuoden kokemuksella kaustislainen yrittäjä Irmeli Peltoniemi. Yrityksen toiminnan aikana toimintaympäristöt ja yritysten palvelujentarjonta sekä markkinointitavat ovat muuttuneet. Muutosten tunnistaminen ja niiden hahmottaminen ovat kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta ensiarvo i- sen tärkeitä. Tiedon kerääminen ympäristöstä kilpailutilanteen kartoittamiseksi on nyt tehty tälle yritykselle ensimmäisen kerran sen toiminnan aikana. Tutkimuksessa kartoitetaan sitä, miten Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy selviää kilpailutilanteessa. Keski-Pohjanmaalla puhdistuspalvelua tuottavan 38 yrityksen sekä 58 kotipalveluyr i- tyksen välille on muodostumassa kilpailutilanne alueen puhdistuspalvelualan markkinoista. Yhteiskunnallisesti merkittävää perustyötä, puhtaanapitoa tarvitaan aina - ja etenkin tulevaisuudessa, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Puhdistuspalvelualalle yrittäjäksi ryhtymiseen ei ole vaadittu suuria investointeja, ja siksi alalla on vielä runsaasti alalle kouluttautumatonta aikuisväestöä. Puhdistuspalvelualalle koulutetusta henkilöstöstä on puutetta Keski-Pohjanmaalla. Puhdistuspalvelualan perustutkinto ei valitettavasti kiinnosta nuoria koulutusalana. Kyseistä koulutusta ollaankin nyt suuntaamassa aikuisille, jotta toimintaedellytykset tulisivat turvatuiksi. Nähtäväksi jää, onko puhtauden tuottaminen vetovoimainen ala edes tämän päivän aikuisille Suomessa. Tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan lähitulevaisuudessa, kunhan alaan sitoutuneet työnantajat ja yrittäjät ensin kouluttavat itsensä puhdistuspalvelualalla. Tällöin yrittäjät näkevät koulutetun puhdistuspalvelualan henkilöstön olevan yrityksen pääomaa, ja siten yrityksen kilpailuetu. Tätä yritykset eivät ole sisäistäneet vielä riittävästi.

7 6 Valtakunnallisesti toimivat puhdistuspalvelualan yritykset ovat siirtymässä kaupunkien toimintaympäristöistä maaseudulle. Maaseudun kunnat tukevat omien yritysten perustajia ja yritystoimintaa kuntansa elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Kunnat kilpailuttavat puhdistuspalvelualan yrityksiä edullisimmasta tarjouksesta puhdistuspalvelujen tuottajakseen. Maaseudun pieni ja tähän asti kannattavasti toiminut puhdistuspalvelualan yrittäjä on kovilla kilpailutilanteen kiristyessä. Tämä markkinatutkimus on tehty Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa toimiville kahdelletoista puhdistuspalvelualan yritykselle puhelinkyselynä. Tutkimuksessa on keskitytty Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n kanssa kilpailutilanteessa olevien merkittävimpien yritysten laadullisen toiminnan analysoimiseen Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Tutkimuksessa selvitetään, millaiset ovat kilpailevien yritysten toimintaympäristöt, palvelutarjonta, markkinointitavat, verkostoituminen sekä henkilöstön koulutus ja koulutustarve. Työssä selvitetään myös millaisia vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia sekä uhkia kilpailevat yritykset kokevat olevan puhdistuspalvelualalla. Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n omistajan tavoitteena tulevaisuudessa on saada kilpailuetua laajentamalla ja kehittämällä yritystoimintaansa asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Tutkimuksessa selvitetään siten kilpailevien yritysten vastauksia analysoimalla, onko Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:lla mahdollisesti kilpailukykyä ja miten PCD voi säilyttää kilpailukykyisyytensä ja jopa mahdollisesti lisätä sitä puhdistuspalvelualan yritysten kilpailutilanteessa. Tutkimustuloksia tullaan käyttämään Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n liikeidean tarkistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun ja sen kohdentamiseen vuoden 2005 aikana.

8 7 2 KESKI -POHJANMAA TOIMINTA-ALUEENA Keskipohjanmaan maakuntaan kuuluu 18 kuntaa. Väestörekisterikeskuksen mukaan asukasluku oli asukasta, joista Kaustisen seutukunnassa asuu , ja Kokkolan seutukunnassa asukasta. Kokkolan seutukuntaan kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit, Kälviä, Lohtaja sekä Himanka. Kaustisen seut u- kuntaan kuuluvat Kaustisen, Ullavan, Toholammin, Vetelin, Halsuan, Perhon sekä Lestijärven kunnat. KUVIO 1. Cleaning Design Oy:n toiminta-aluetta Keski-Pohjanmaalla Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa Keski-Pohjanmaalla on noin yritystä. Seutukunnilla on vahvat perinteet vene -, metalli- ja kemianteollisuudessa. Lisäksi alueella on runsaasti monipuolista pienteollisuutta ja erilaisia yrityksiä. Rannikkoalueen erikoisuutena on voimakas turkistalous.

9 Seutukuntien erikoistuneen alkutuotannon tulotaso on maamme korkeimpia. Keski- Pohjanmaa toimintaympäristönä on pitkien etäisyyksien aluetta. 8 Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n järjestösihteeri Nina Hedströmin (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan Keski-Pohjanmaalla on Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n yritysrekisterissä Kokkolan seutukunnassa 38 ja Kaustisen seutukunnassa seitsemän kiinteistönhoitoa, siivousta ja puhtaanapitoa harjoittavaa yritystä. Puhtaanapitopitotyöntekijöitä alueella on noin Puhdistuspalveluala ei ole Keskipohjanmaalla vetovoimainen eikä arvostettu, vaikka lievää kasvua tilastokeskuksen Keski- Pohjanmaan toimipaikkatilaston mukaan onkin. Toimintaympäristössä olisi mahdollisuuksia runsaasti puhdistuspalvelualan yrityksille ja yrittäjille, mutta Keski- Pohjanmaa on vielä palvelujen käyttäjänä nuori. Keski-Pohjanmaa on perinteisesti ruokapalvelualuetta, ja kaikki työt on pyritty tekemään itse kustannusten välttämiseksi. Kunnat ovat viime vuosiin saakka tuottaneet myös siivouspalvelut omana tuotantonaan. Tästä näkökulmasta katsottuna siivouspalveluyritykset ovat tulleet myöhään, 1990-luvun loppupuolella Keski-Pohjanmaalle, eivätkä maksullisena palvelutoimintana ole vielä kovin paljon käytettyjä pienissä yrityksissä tai kotitalouksissa. Puhdistuspalvelualan yritysten tilanne on epäedullinen Keski-Pohjanmaalla; 4H:n ja työllisyysvaroin tuetuin työttömien siivousrinkien palveluja, eri yhdistysten talkootyönä tehtyä siivoustyötä sekä sotaveteraaneille kohdistettuja palveluja kotitaloudet käyttävät runsaasti Keski-Pohjanmaalla, jolloin työvoiman kustannukset jäävät hyvin pieniksi. Toisen asteen koulutuksen työssäoppimisen jaksoja suorittavat opiskelijat otetaan mielellään toimipaikkoihin puhdistuspalvelutehtäviin ilmaisena työvoimana. Edellä mainitut tekijät vievät osan puhdistuspalvelualan yrittäjien tuloista ja asiakkaista Keski-Pohjanmaalla. Palvelualojen markkinoiden kehittyminen on antanut kunnille vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi. Kuntien palvelut on järjestetty toistaiseksi kuntien omana toimintana ja jossain määrin toisten kuntien kanssa tai ostettu yksityisiltä markkinoilta.lithin (2003, 8) mukaan Suomessa kuntasektori on tuottanut vuonna 2002 omat siivouspalvelunsa vielä 90- prosenttisesti.

10 Erityisesti virastorakennusten, koulujen ja muiden oppilaitosten sekä päiväkotien ja muiden sosiaalihuollon palvelulaitosten siivouspalvelujen ostaminen lisääntyy lähivuosina kunnissa. 9 Puhtaus osana laatutoimintaa -hankkeessa Toropaisen (2002, 9) mukaan yksi voimakkaasti kasvava palvelusektori on kotipalvelujen tuottaminen. Tähän ovat johtaneet kotitalousvähennys, joka oikeuttaa merkittävään verovähennykseen kotipalvelutyössä sekä väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen lisääntyminen. Kotipalveluyritysten määrä on kasvussa Keski-Pohjanmaalla, mutta kotitalousvähennysmahdollisuus ei ole yleisesti palvelujen ostajien tietoisuudessa. Alueen 58 kotitalousyrittäjän asiakkaista ainoastaan 31,8 prosenttia hyödynsi kotitalousvähennystä verotuksessa Keski- Pohjanmaan liiton ja TradeCop Oy:n (2004, 22) tekemän raportin perusteella. Keskipohjanmaa-lehdessä ( ) O. Airolan kirjoittamassa artikkelissa Oma vai ostopalvelu?, Kruunupyyn kuntatalouden johtaja Martti Kallio kertoo, että missään ei määritellä sitä, miten kunnan pitää palvelu tuottaa ja yksityistäminen eli ulkoistaminen on nousemassa yhdeksi pelastavaksi oljenkorreksi rahapulassa painiville kunnille. Ulkoistaminen on elänyt voimakasta nousukautta jo muutaman vuoden ja kasvaa edelleen. Ostopalveluiden osuus kuntien budjeteissa on kasvuvauhdiltaan 5-10 prosentin luokkaa. Palveluille pyritään löytämään halvin mahdollinen tuottaja, eikä pienillä paikkakunnilla aina ole edes palvelun tarjoajia. Ongelmana on se, että kunnissa ei välttämättä ole asiantuntemusta asioiden edullisuuden laskemiseen. Uutena ilmiönä on näkyvissä seudullinen ja alueellinen yhteistyö, jossa kunnat ostavat toisiltaan palveluja, jolloin isäntäkunta järjestää palvelun, ja toiset maksavat siitä. Nyt näkyvissä on suurten ketjujen levittäytyminen syrjäisille paikkakunnille, kuten kansainvälisen ISS:n tulo Kruunupyyhyn. Palvelutyönantajien liiton mukaan siivousalalla markkinajohtajan asemassa vuonna 2003 ovat olleet ISS Suomi Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Engel Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy ja RTK- Palvelu Oy. Myös ulkomaisten siivousyritysten ennustetaan jakavan Suomen markkinaosuuksia. Puhtaus osana laatutoimintaa -hankkeessa Toropaisen (2004,8) mukaan siivousalan suurten yritysten ennustetaan ostavan keskisuuria yrityksiä ja tarjoavan laajempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia tulevaisuudessa. Verkottuminen ja ketjuuntuminen erilaisten lähi- ja tukiverkostojen kanssa ovat myös mahdollisia: Isot organisaatiot ostavat palvelua toisilta isoilta palvelun tuottajilta ja pienet

11 10 organisaatiot pieniltä. Keskeisinä siivouspalveluprosessin toiminnan tuloksina nähdään täsmäsiivous, taloudellisuus, tehokkuus ja ympäristönäkökulmat. Pienet yritykset keskittyvät erikoisosaamiseen Puhtaus osana laatutoimintaa - hankkeessa Toropaisen (2004,9) mukaan. Pienet puhdistuspalvelualan yritykset Keski- Pohjanmaalla toimivat yleensä yrittäjän toiminimellä työllistävinä yrityksinä yhdellä paikkakunnalla, tuttavat käyvät auttamassa tarvittaessa. Koulutusta alalle ei välttämä t- tä ole. Pieniä alle neljän henkilön siivouspalveluyrityksiä on Keski-Pohjanmaalla eniten. Lithin (2003,7) mukaan keskimääräinen yrityskoko on siivouspalvelun toimialalla 8-9 työntekijää. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Harri Lundellin (2005, 8-9) laatimassa raportissa Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen nykytilan kuvaus sekä ehdotus toiminnan suuntaamiseksi jatkossa alueen puhdistuspalvelualan työvoimasta eläkkeelle siirtyy noin puolet vuoteen 2015 mennessä. Puhdistuspalvelualan toisen asteen koulutukseen ei hakeuduta, joten puhdistuspalvelualan perustutkintoon johtavan koulutuksen tarjontaa tulevaisuudessa joudutaan harkitsemaan vakavasti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä. Lundellin mukaan työvoiman tarve puhdistuspalvelualalla tyyd y- tetään aikuisten kouluttamisella tulevaisuudessa. Tutkintoon johtavan koulutuksen keskimääräinen vuosittainen tarve alueellamme on puhdistuspalvelualalla Koulutetun ja sopivan työvoiman puute on ongelma puhdistuspalvelualan kaiken kokoisille yrityksille Keski-Pohjanmaalla. Siivoustaito-lehdessä Lausjärven (14, 2003) mukaan Puhtauspalvelun tarve -artikkelissa vailla ammatillista koulutusta vuonna 2000 siivoustyön ammattiryhmän työntekijöistä oli koko Suomessa 52 prosenttia.

12 11 3 PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY Irmeli Peltoniemen perustama yritys Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy sijaitsee Kaustisella, Keski-Pohjanmaalla. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna Myöhemmin työssä käytetään Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:stä lyhennettä PCD. PCD tuotti aluksi puhdistuspalveluja yksittäisille paikallisille yrittäjille sekä Kaustisen kunnan kohteisiin toiminimellä. Yrityksen toiminta on laajentunut kahdeksan työntekijän ja yrittäjän itsensä tiimiksi. Tarvittaessa satunnaisluontoisiin puhdistuspalvelutilauksiin käytetään myös varahenkilöstöä. Yrityksen toimintamuoto muutettiin osakeyhtiöksi vuonna Omat toimitilat ovat valmistuneet Kaustisen Ylijoentie 77:een tammikuussa Yrityksen palvelutarjonta on laajentunut asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavaksi ydinpalvelusta myös erilaisiin liitännäis- ja tukipalveluihin. Tällä hetkellä PCD toimii Kaustisen seutukunnan lisäksi Kokkolan seutukunnassa, ja muutamia asiakkaita on yli 100 kilometrin säteellä Kaustisesta. PCD on verkottunut puhdistuspalvelualan yrittäjien kanssa esimerkiksi Kaustisen seutukunnassa sekä helsinkiläisen ISSOLE siivouspalveluyrityksen kanssa. PCD tuottaa siivouspalveluja kahteenkymmeneen erilliseen kohteeseen omana tuotantona Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Siivottava pinta-ala on yhteensä neliömetriä. Puhdistuspalveluista 75 prosenttia toteutetaan virastoihin, teollisuuteen sekä myymälöihin. Puhdistuspalvelujen kysyntä on Irmeli Peltoniemen (2005) mukaan kasvussa. Tällä hetkellä yrityksen puhdistuspalvelukohteita Keski-Pohjanmaalla on useassa kunnassa. Yrittäjän mukaan tarvetta on toiminnan laajentamiseen enemmän yrityksien suuntaan sekä palvelujen kehittämiseen Kaustisen naapurikunnissa ja PCD -yrityksen imagon rakentamiseen. PCD:n yritystoimintoja ja palvelutarjontaa on pyritty määrätietoisesti kehittämään alueen yhä lisääntyvässä kilpailutilanteessa, kertoo yrittäjä Irmeli Pelto-

13 12 niemi. Hän on erityisesti huolissaan suurten valtakunnallisten yritysten toiminnan suuntautumisesta maaseudulle samalla, kun kunnat ovat alkaneet ulkoistaa palveluja. Pieni maaseutuyritys omalla toiminta-alueellaan saattaa menettää kilpailukykynsä tämän vuoksi. 3.1 Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus (missio) vastaa kysymykseen, miksi yritys on markkinoilla. Missio on se avaintehtävä, jota varten yritys on perustettu, ja jonka mukaisia päätökset ja toiminta ovat (Bergström ym., 2003, 38). Toiminta-ajatus on kaiken yrityssuunnittelun, myös markkinoinnin suunnittelun perusta. Yritystoiminta alkaa toiminta-ajatuksen määrittämisestä (Lahtinen 1998, 40). Toiminta-ajatuksen määrittäminen on parasta yrityssuunnittelutyötä silloin, kun joud u- taan miettimään yrityksen koko toimintaa ja sen kehittämistä. Toiminta-ajatus ei ole mikään itsetarkoitus. Voidaan sanoa, että kirjallisen toiminta-ajatuksen puute ei estä kannattavan liiketoiminnan harjoittamista. Toiminta-ajatus on parhaimmillaan silloin, kun se voidaan kirjata selkeään, yksinkertaiseen muotoon, josta ilmenevät yrityksen toiminnan keskeiset periaatteet. Toimintaajatus on yleensä yhden virkkeen mittainen kuvaus tavasta ansaita rahaa, ja se vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa (Bergström ym. 2003, 37). Kirjalliseen muotoon laitettuna toiminta-ajatus osoittaa, että yritys on pyrkinyt jäsentämään omaa toimintafilosofiaansa ja harjoittamaan yrityssuunnittelua, joka on yritystoiminnassa välttämätöntä. Toiminta-ajatus on asetettava vuosittain kriittiseen tarkasteluun yrityksen tulosta, asiakkaita, kilpailijoita, omaa osaamista ja muuttuvaan maailmaan suhteutettuna. Hyvin ja perusteellisesti pohdittu toiminta-ajatus syvenee ja täsmentyy liiketoimintasuunnitelmaksi, kun toiminta-ajatukseen kytketään liikeideat ja eritellään liiketoimintaympäristö sekä sen muutokset (Rissanen 2001,36). PCD:n toiminta-ajatuksena on: Tarkoitustenmukaisten puhdistuspalvelujen myynti pääasiallisesti yritysasiakkaille (liite 1). Liikeideaa on tarkoitus tarkentaa ja kohdistaa tutkimuksen tulosten perusteella.

14 Liikeidea Yrityksen menestymisen kannalta keskeinen yrityksen toimintaan liittyvä suunnitelma on liikeidea (kuvio 2). Liikeidea on toiminta-ajatusta yksityiskohtaisempi, jäsentynyt suunnitelma ja liiketoiminnan kuvaaja. Se on kirjallinen kuvaus yrityksen peruskeinoista selviytyä kilpailussa. Liikeidea määrittelee yrityksen tuotteet (mitä), keskeiset kohderyhmät eli segmentit (kenelle), keskeiset toimintatavat (miten) ja sen yrityskuvan (imago), jolla yritys pyrkii tuotettaan kohderyhmälle markkinoimaan (Kinkki 1995, 32). Liikeidea on niiden toimintatapojen kuvaus, joiden avulla yritys on päättänyt ratkaista asiakkaidensa ongelmia (Lahtinen 1998, 40). Mikä on tarjottava TUOTE eli ratkaisu asiakkaan ongelmaan? Kenelle tuotetta markkinoidaan eli mikä on KOHDERYHMÄ? Mikä on TOIMINTATAPA, jolla yritys tulee toimimaan? Mikä on haluttu YRITYSKUVA? MITÄ KENELLE MITEN IMAGO L I I K E I D E A KUVIO 2. Yrityksen liikeidea (Kinkki 1995, 33) Pelkkä tuotteen määrittely ei riitä, vaan tuotteella on oltava myös kysyntää. Yrityksen ei kannata välttämättä markkinoida tuotetta kaikille mahdollisille asiakkaille, vaan valita kohderyhmät, joihin markkinointi kohdistetaan. Näin yrityksen resurssit tulevat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Kun kohderyhmä on määritelty, voidaan

15 14 määritellä myös markkinointikanavat, joita käyttämällä kohderyhmät aiotaan saavuttaa. Määrittelemällä yrityksen toimintatapa selvitetään myös ne periaatteet, joilla aiotut tuotteet valmistetaan ja valitut kohderyhmät saavutetaan. Imago kuvaa sitä mielikuvaa, mikä asiakkailla ja suurella yleisöllä on yrityksen toimista ja toiminnasta. Yritystä voidaan tällöin kuvata samanlaisilla adjektiiveilla kuin yksityistä henkilöä. Yrityksen imagoa voidaan mitata myös numeroin, jolloin ihmiset määrittelevät suhtautumistaan yritykseen esimerkiksi kouluarvosanoin (Kinkki 1995, 32-34). Liikeidea määrittelee myös yrityksen menestystekijät. Onnistunut liikeidea antaa mahdollisuuden kannattavaan toimintaan. Virheellinen liikeidea kohdistaa yrityksen resurssit väärin. Liikeidea on kokonaisuus, ja siksi toimiakseen yrityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, on sen osatekijöiden oltava sopusoinnussa keskenään ja tuettava toisiaan (Kinkki 1995, 34). Liikeidean määrittämisellä pyritään hankkimaan yritykselle sellainen kokonaisosaaminen, joka valituilla markkinoilla ja annetuilla voimavaroilla ohjaa yrityksen ylivoimaiseen asemaan kilpailijoihin verrattuna (Lampikoski 1993, 63). Hyvän toimintaajatuksen ja erityisesti liikeideoiden tulee sisältää uutta oivallusta samalla markkinaalueella toimiviin kilpailijoihin nähden (Rissanen 2001, 36). Cleaning Design Oy:n palvelut asiakkaille PCD on toiminta-alueensa yksityisten, yritysten ja julkishallinnon puhtauden, järjestyksen ja viihtyisyyden tekijänä ja ylläpitäjänä merkittävä perustyön tekijä. Yritys luo toiminnallaan muille ryhmille ja tilojen käyttäjille edellytykset toimia ja keskittyä oman tehtävänsä hoitamiseen. PCD:n ydinpalveluita ovat ylläpitosiivoukset, perussiivoukset, rakennussiivoukset, käyttöönottopesut, kotisiivoukset, ajoneuvojen puhdistukset sekä erikoisammattitaitoa vaativat puhdistukset. Liitännäispalveluina PCD tarjoaa asiakkaille kiinteistö- ja viherkasvien hoitopalveluja, sisustustekstiilien pesuja sekä konsultointipalveluja esimerkiksi siivoustyön mitoituksia. Tukipalveluiksi voidaan nimetä PCD:n laitostarvik-

16 keiden myynti yksityisille ja yrityksille, toimistopalvelut sekä kahvitus- ja kokouspalvelut 15 PCD:n tärkeimmät kohderyhmät ovat alueen pienille ja keskisuurille yrityksille, julkishallinnon sektorille sekä yksityisille tarjottava puhd istuspalvelu. Palvelun keskeisenä tavoitteena on etsiä ratkaisu asiakkaan toimitilojen puhdistukseen liittyviin tarpeisiin ja ongelmiin. PCD:n asiakaskunnassa on erikokoisia yrityksiä sekä julkishallinnon sektorin lisäksi yksityisiä kotitalouksia. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat erilaisia: Pieniä yrityksiä: Esimerkiksi Vespex Oy, Pakkaus Timoset Oy, Foto Palosaari, Kaustisen kukka- ja hautaustoimisto sekä Furfix ostavat joko puhdistusaineita ja/tai perussiivouksia. Pienemmät siivousliikkeet ovat ostaneet siivoustarvikkeita Cleaning Designelta. Keskisuuria yrityksiä: Rakennusliike Salonen, Korpelan Voima, Botnia Hightech Oy, Kokkolan Halpahalli, Pietarsaaren Halpahalli, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Kaustisen ravikoulu, Kaustisen Kansantaiteenkeskus, Chydenius Instituutti ja UPM Kymmene tarvitsevat kiinteistöönsä puhdistuspalveluja eniten ylläpito- ja perussiivouksina. Rakennusliike Salonen sekä pienemmät rakennusliikkeet ovat ostaneet loppusiivouksia, rakennussiivouksia sekä käyttöönottopuhdistuksia. Julkishallinnon sektori: Kuntien ostama puhtaanapitotyö on erilaisten julkisten tilojen, kuten koulujen ja virastojen puhtaanapitotyötä ylläpito- ja perussiivouksina. Perhon kunta on ostanut konsultointipalveluina siivoustyön mitoituksen kuluvalle keväälle Yksityiset asiakkaat: Vakituisia kotitalousasiakkaita on tällä hetkellä neljä. Muutamat isännöintitoimistot ovat ostaneet kerrostalojen ylläpitosiivouksia. Ajoneuvopesuja suoritetaan yksityisille että yrityksille kysynnän mukaan.

17 16 Koska PCD toimii palvelualalla, on sen yhtenä kulmakivenä asiakaslähtöisyys. Toinen tärkeä seikka on palvelun laatu, jolla tarkoitetaan kykyä täyttää asiakkaan odotukset ja tarpeet. PCD:llä laatu tarkoittaa: - korkealuokkaisia aineita ja välineitä - ammattitaitoista henkilökuntaa - aikaa asiakkaalle - hyvää työn lopputulosta sovittuna ajankohtana Irmeli Peltoniemen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan puhdistuspalvelukohteet ja -toiminnot ovat lisääntymässä. Erityisesti painetta on yritysten suuntaan, mutta aikaresurssit ovat vähenemässä. Yrityksen markkinointitoimenpiteet Palveluja on markkinoitu hieman eri tavoin, sillä yhteydenotot vaihtelevat asiakkaasta ja palvelutarpeesta riippuen. Palvelut on pyritty sopeuttamaan asiakkaan tarpeisiin ja samalla yritetty herättää asiakkaan uusia, piileviä tarpeita. Henkilökohtaista myyntityötä on tehty runsaasti koko toiminnan ajan suorina asiakaskontakteina. PCD:lla on kokeiltu seuraavia markkinointitapoja: Mainokset Keskipohjanmaa- lehdessä sekä seutukunnallisissa paikallislehdissä eivät ole tuottaneet merkittävästi uusia asiakkaita. Kampanjat ja messut, kuten esimerkiksi SeutisMessut vuoden 2002 joulukuussa, eivät nekään ole tuoneet yritykselle asiakkaita, mutta nimen tunnettuus on lisääntynyt jonkin verran. Yrityssivut internetissä Yritystiedot puhelinluettelossa sekä kaupunki-infossa Yrittäjän omat suorat yhteydenotot asiakkaisiin on ollut paras tapa saada asiakkaita Uudet asiakkaat ovat alkaneet ottamaan yhteyttä, ja Irmeli Peltoniemi uskoo, että tieto hyvin tehdystä työstä kulkee asiakkaalta toiselle.

18 17 Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n imago PCD:n tämän hetkinen imago perustuu tuotannolliseen menestykseen, sillä yrityksellä on hyvät tuotteet ja sellaiset toimintatavat, jotka seutukuntien asiakkaat ovat hyväksyneet. Olemassa olevien asiakkaiden käsitykset yrityksestä ja sen toiminnasta ovat myönteisiä yrittäjän saaman palautteen perusteella. Oman seutukunnan ulkopuolisille potentiaalisille asiakkaille PCD on lähes tuntematon yritys. Yrittäjä sekä työntekijät tekevät henkilökohtaista myyntityötä asiakaskohteissa. Yrityksen toiminta perustuu pitkälti suoriin asiakaskontakteihin, ja siten se on henkilöitynyt yrittäjä Irmeli Peltoniemeen. 3.3 Päämäärät ja tavoitteet Päämäärä on tila, johon yritys haluaa päästä. Päämäärien asettamisella yritys ilmaisee konkreettisesti sen, mihin pyrkii. Yritys ei voi vain ajautua johonkin suuntaan, vaan sen johdolla pitää olla selkeä käsitys, mihin suuntaan ja millä vauhdilla mennään. Päämäärät ja tavoitteet liittyvät toisiinsa. Päämäärät ovat yleisempiä suunnanilmauksia kuin tavoitteet. Tavoitteet ovat välietappeja päämääriin pyrittäessä. Usein päämäärät asetetaan ilman lukuarvoja, tavoitteisiin taas liitetään tarkat, tulosta kuvaavat arvot (Lahtinen ym., 1995,147). PCD:n tavoitteena on laajentaa ja kehittää yritystoimintaansa Keski-Pohjanmaalla asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Kannattavan ja laadukkaan asiakaslähtöisen puhdistuspalvelutoiminnan avulla yritys pyrkii saamaan kilpailuetua alueen markkinoilla. Päämääränä on olla alueen paras yritys; PCD yhdistetään yritykseen, jonka palvelusta kannattaa maksaa.

19 18 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4.1 Tutkimuksen tavoitteet Ennakoivan tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa PCD:n kilpailumahdollisuudet lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa keskitytään PCD:n kanssa kilpailutilanteessa olevien merkittävimpien yritysten laadullisen toiminnan analysoimiseen Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Puhdistuspalvelualan yritysten esimiehille tehdyn puhelinkyselyn tulosten pohjalta selvitetään: Millaiset ovat kilpailevien yritysten toimintaympäristöt, palvelutarjonta, markkinointitavat, verkostoituminen sekä henkilöstön koulutus ja koulutustarve? Millaisia vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia sekä uhkia kilpailevat yritykset kokevat olevan puhdistuspalvelualalla? Tutkimustuloksien analysoinnilla haetaan vastauksia siihen, onko PCD:llä mahdollisesti kilpailuetua suhteessa muihin tai löytyykö uusia markkinarakoja alueella puhdistuspalvelutuotannosta? Miten PCD voi säilyttää kilpailukykyisyytensä puhdistuspalvelualan yritysten kilpailutilanteessa? Mihin suuntaan yrityksen tulisi kehittää ja suunnata toimintaansa kasvattaakseen kilpailukykyänsä alueella? 4.2 Tutkimusmenetelmät ja tietojen hankinta Tutkimusmenetelmäksi valittiin lomakekysely seutukuntien kuntien siivouspalvelusta vastaaville sekä puhdistuspalvelualan yritysten esimiehille, jolloin saataisiin PCD:lle vertailukelpoista esimiestason tietoa. Kyselylomakkeen laadinnassa mallinnettiin Arja Haapasalon sekä Vuokko Joutsenen (liite 2) Puhtauspalveluala Keski-Suomessa 2002 toimialaselvityksen kyselylomaketta. Kyselyssä pyydettiin yritykseltä / organisaatiolta seuraavia tietoja: taustatiedot yrityksestä yrityksen toiminta-ajatus siivottava pinta-ala siivottavat erilliset kohteet

20 19 siivouspalvelujen organisointi toiminta-alue työntekijöiden vaihtuvuus ja sijaisten saatavuus siivouspalvelujen toimintaympäristöt tarjottavat palvelut yritystoimintaa kuvaavat seikat mitä palveluja yritys tarjoaa tulevaisuudessa mitkä ovat yrityksen vahvuusalueita, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia tulevaisuudessa markkinointikeinot tämänhetkinen verkostoituminen verkostoitumisen tarve tulevaisuudessa henkilöstön koulutustilanne henkilöstön koulutustarve tulevaisuudessa Ensimmäiseksi oli hankittava jokaisen seutukuntien kunnan siivouspalveluvastaavan sekä puhdistuspalveluyritysten yhteystiedot. Seutukuntien kuntien siivouspalvelusta vastaaville sekä puhdistuspalvelualan yrityksille lähetettiin sähköpostitse yhteensä kolmekymmentä kyselyä 4. maaliskuuta Viimeinen palautuspäivä oli 18. maaliskuuta 2005, joten vastausaikaa jäi kaksi viikkoa. Kyselyyn vastanneiden kesken luvattiin arpoa matkapuhelin, jotta vastausten määrä saataisiin mahdollisimman suureksi. Vastauksia sähköpostikyselyyn kuntasektorilta saatiin ainoastaan yksi, ja yrittäjäsektorilta kaksi. Vastausprosentti oli heikko, sillä vastausprosentiksi saatiin vain 10 prosenttia. Tutkimusmenetelmä oli vaihdettava sähköisestä versiosta puhelimessa tehtäväksi kyselyksi ennalta monistettuihin kyselylomakkeisiin pienen vastausprosentin vuoksi. Tutkimusaineisto saatiin kerättyä suorassa vuorovaikutustilanteessa puhelinkyselyn avulla lomakkeisiin nopeasti ja suoraan kilpailijoilta muutamassa päivässä maalis- ja huhtikuun aikana 2005 (liite 2). Yhdelle yrittäjälle kysely käytiin tekemässä työkohteessa, koska hänellä oli kiireellinen työ meneillään. Hän vastasi kyselyyn työnsä lomassa. Yhteen haastatteluun kului aikaa keskimäärin puoli tuntia. Kysymyslomakkeesta oli jäänyt pois yritysten henkilöstön määrä, joten se jouduttiin tekemään kyselylomakkeeseen lisäyksenä, jotta yritysten vastaukset voitiin käsitellä henkilöstön eri suuruusluokissa.

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Yritykset kunnan palvelutuotannossa

Yritykset kunnan palvelutuotannossa Yritykset kunnan palvelutuotannossa Päijät-Hämeen liitto, seminaarisarja 13.3.2013 Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset: 623 0,2% Suuryritykset (250- hlöä)

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Palvelukonseptimme NestorMetodi

Palvelukonseptimme NestorMetodi Palvelukonseptimme NestorMetodi Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa löytää ratkaisuja yrityksen haasteisiin Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvoa asiakkaille

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO 2016 Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax Copyright Kiinteistötyönantajat ry 2017 HENKO 2016 mukana kaikki EK:n edustamat toimialat lähetettiin otannan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot