PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN"

Transkriptio

1 PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY:n KILPAILUKYKYISYYS Leila Hakala Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Julkaisun laji Opinnäytetyö HAKALA, Leila Sivumäärä Julkaisun kieli 58 suomi Luottamuksellisuus X Salainen saakka Työn nimi PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY:n KILPAILUKYKY Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja HINTIKKA-MÄKINEN, Kirsti Toimeksiantaja(t) Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy / Irmeli Peltoniemi / vahvistettu Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena on saada primääriä tietoa yrittäjä Irmeli Peltoniemelle Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n kilpailukyvystä puhdistuspalvelualalla Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa. Työn tarkoituksena on saada yrittäjälle taustatietoa yritystoiminnan kehittämiseksi, onko Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy kilpailukykyinen yritys ja kuinka se voi säilyttää kilpailukykynsä ja parantaa asemaansa puhdistuspalvelualan yritysten kilpailutilanteessa. Tutkimus on toteutettu puhelinkyselynä kahdelletoista kilpailevalle puhdistuspalvelualan yritykselle Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa. Yritykset on jaettu henkilöstömäärän perusteella viiteen eri ryhmään. Tutkimuksessa on selvitetty yritysten toimintaympäristöt, palvelutarjonta, markkinointitavat, verkostoituminen sekä henkilöstön koulutus ja koulutustarve. Työssä on tarkasteltu kilpailevien yritysten vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia sekä uhkia. Puhelinkyselyn vastaukset kokoamalla ja analysoimalla saatiin tutkimuksessa selville, että PCD on kilpailukykyinen puhdistuspalvelualan yritys, joka haastaa itseänsä suuremmat puhdistuspalvelualan yritykset alueella, koska se on erikoistanut palvelutoimintojaan. Kilpailuetua PCD saa keskittymisestä Kaustisen seutukuntaan, ja sen asukkaiden puhdistuspalvelutarpeisiin. Paikallinen yrittäjyys tukee alueellista identiteettiä, ja se mahdollistaa PCD:n kilpailukykyisyyden alueen puhdistuspalvelumarkkinoiden kilpailutilanteessa valtakunnallisiin puhdistuspalvelualan yrityksiin nähden. Tutkimusta ja sen tuloksia tarkastelemalla yrittäjä Irmeli Peltoniemi saa tietoa kilpailevista yrityksistä ja puhdistuspalvelualan kilpailutilanteesta liikeideansa tarkistamiseen ja markkinointisuunnitelmaan. Tutkimustulosten perusteella yrittäjä voi vahvistaa yrityksen nykyisiä kilpailuetuja ja poistaa kilpailuhaittoja yritystoiminnan kilpailukyvyn lisäämiseksi. Avainsanat (asiasanat) puhdistuspalveluala, kilpailija, kilpailutilanne, kilpailukyky, kilpailuetu Muut tiedot

3 Author(s) HAKALA, Leila JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION Type of Publication Dissertation Pages Language 58 Confidential Finnish X Until Title COMPETIVITY OF CLEANING SERVICE CLEANING DESIGN LTD Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor HINTIKKA-MÄKINEN, Kirsti Assigned by Cleaning Services Cleaning Design Oy/ Irmeli Peltoniemi / confirmed Abstract The aim of dissertation is to acquire primary knowledge about The Cleaning Service Cleaning Design Ltd :s competitivity in the cleaning service business in the regions of Kaustinen and Kokkola. The survey has been made for twelve competing enterprises of different sizes, which, for comparison, have been divided into five different groups on the basis of personnel count. The survey has been made by questioning the competing entrepreneurs in the regions of Kokkola and Kaustinen on the phone. In the survey has been resolved the action fields, offered service management, ways of marketing, network and how educated and trained the personnel is and whether there is any need for more education in the cleaning service field. In the survey has been observed competing cleaning companies and their strengths, possibilities, weaknesses and threats. By collecting and analyzing the results of the survey the Cleaning Service Cleaning Design Ltd was found out to be competitive. It even challenges the regions bigger companies by specializing in cleaning service manage ments. The entrepreneur will get benefits in the cleaning service markets by focusing to the needs of customers and inhabitants in the region of Kaustinen. Local entrepreneurism also supports the identity of local inhabitants. By increasing the competitivity locally, especially in the district, enables the Cleaning Service Cleaning Design Ltd to have strong competitive position against nation-wide competitors. By observing the results of survey the entrepreneur Irmeli Peltoniemi acquires knowledge about competing enterprises and the situation of competition in the field of cleaning services. The entrepreneur can also develop her business idea, market plan and add competivity of her enterprise by making the benefits of the enterprise stronger and by eliminating the weaknesses. Keywords Cleaning service, competitor, competition, competivity, competitive benefits Miscellaneous

4 SISÄLTÖ: 3 1 JOHDANTO 5 2 KESKI-POHJANMAA TOIMINTA-ALUEENA PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY Toiminta-ajatus Liikeidea Päämäärät ja tavoitteet TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmenetelmät ja tietojen hankinta Kohderyhmän rajaus harkintaan perustuen Tutkimuskustannukset ja aikataulu KILPAILUTILANTEEN ANALYSOINTI Ympäristöanalyysi Kilpailutilanneanalyysi Yritysten toimintaympäristöt Palvelutarjonta Mielikuvat vetovoimaisuudesta Yritysten markkinointikeinot Verkostoituminen nyt ja tulevaisuudessa Henkilöstön koulutus ja koulutustarve SWOT- analyysi KILPAILYKYVYN VAHVISTAMINEN POHDINTA.48 LÄHTEET.49

5 LIITTEET.50 Liite 1: Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n verkkosivu 50 Liite 2: Kyselylomakkeet 51 Liite 3: Keskipohjanmaan siivous- ja puhdistusalan yritykset..58 4

6 5 1 JOHDANTO Kilpailijoihin liittyvää informaatiota voidaan käyttää yritysjohdon strategiatyökaluna aseman vahvistamiseen markkinoilla. Liiketoimintaympäristössä yrityksen on kyettävä hahmottamaan kokonaistilanne kilpailukyvyn säilyttämiseksi jatkuvassa kilpailutilanteessa. Niin on tehtävä myös Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n, joka on keskipohjanmaalainen puhdistuspalvelualan yritys ja tämän markkinatutkimuksen toimeksiantaja. Yrityksen omistaa jo yli kymmenen vuoden kokemuksella kaustislainen yrittäjä Irmeli Peltoniemi. Yrityksen toiminnan aikana toimintaympäristöt ja yritysten palvelujentarjonta sekä markkinointitavat ovat muuttuneet. Muutosten tunnistaminen ja niiden hahmottaminen ovat kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta ensiarvo i- sen tärkeitä. Tiedon kerääminen ympäristöstä kilpailutilanteen kartoittamiseksi on nyt tehty tälle yritykselle ensimmäisen kerran sen toiminnan aikana. Tutkimuksessa kartoitetaan sitä, miten Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy selviää kilpailutilanteessa. Keski-Pohjanmaalla puhdistuspalvelua tuottavan 38 yrityksen sekä 58 kotipalveluyr i- tyksen välille on muodostumassa kilpailutilanne alueen puhdistuspalvelualan markkinoista. Yhteiskunnallisesti merkittävää perustyötä, puhtaanapitoa tarvitaan aina - ja etenkin tulevaisuudessa, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Puhdistuspalvelualalle yrittäjäksi ryhtymiseen ei ole vaadittu suuria investointeja, ja siksi alalla on vielä runsaasti alalle kouluttautumatonta aikuisväestöä. Puhdistuspalvelualalle koulutetusta henkilöstöstä on puutetta Keski-Pohjanmaalla. Puhdistuspalvelualan perustutkinto ei valitettavasti kiinnosta nuoria koulutusalana. Kyseistä koulutusta ollaankin nyt suuntaamassa aikuisille, jotta toimintaedellytykset tulisivat turvatuiksi. Nähtäväksi jää, onko puhtauden tuottaminen vetovoimainen ala edes tämän päivän aikuisille Suomessa. Tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan lähitulevaisuudessa, kunhan alaan sitoutuneet työnantajat ja yrittäjät ensin kouluttavat itsensä puhdistuspalvelualalla. Tällöin yrittäjät näkevät koulutetun puhdistuspalvelualan henkilöstön olevan yrityksen pääomaa, ja siten yrityksen kilpailuetu. Tätä yritykset eivät ole sisäistäneet vielä riittävästi.

7 6 Valtakunnallisesti toimivat puhdistuspalvelualan yritykset ovat siirtymässä kaupunkien toimintaympäristöistä maaseudulle. Maaseudun kunnat tukevat omien yritysten perustajia ja yritystoimintaa kuntansa elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Kunnat kilpailuttavat puhdistuspalvelualan yrityksiä edullisimmasta tarjouksesta puhdistuspalvelujen tuottajakseen. Maaseudun pieni ja tähän asti kannattavasti toiminut puhdistuspalvelualan yrittäjä on kovilla kilpailutilanteen kiristyessä. Tämä markkinatutkimus on tehty Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa toimiville kahdelletoista puhdistuspalvelualan yritykselle puhelinkyselynä. Tutkimuksessa on keskitytty Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n kanssa kilpailutilanteessa olevien merkittävimpien yritysten laadullisen toiminnan analysoimiseen Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Tutkimuksessa selvitetään, millaiset ovat kilpailevien yritysten toimintaympäristöt, palvelutarjonta, markkinointitavat, verkostoituminen sekä henkilöstön koulutus ja koulutustarve. Työssä selvitetään myös millaisia vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia sekä uhkia kilpailevat yritykset kokevat olevan puhdistuspalvelualalla. Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n omistajan tavoitteena tulevaisuudessa on saada kilpailuetua laajentamalla ja kehittämällä yritystoimintaansa asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Tutkimuksessa selvitetään siten kilpailevien yritysten vastauksia analysoimalla, onko Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:lla mahdollisesti kilpailukykyä ja miten PCD voi säilyttää kilpailukykyisyytensä ja jopa mahdollisesti lisätä sitä puhdistuspalvelualan yritysten kilpailutilanteessa. Tutkimustuloksia tullaan käyttämään Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n liikeidean tarkistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun ja sen kohdentamiseen vuoden 2005 aikana.

8 7 2 KESKI -POHJANMAA TOIMINTA-ALUEENA Keskipohjanmaan maakuntaan kuuluu 18 kuntaa. Väestörekisterikeskuksen mukaan asukasluku oli asukasta, joista Kaustisen seutukunnassa asuu , ja Kokkolan seutukunnassa asukasta. Kokkolan seutukuntaan kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit, Kälviä, Lohtaja sekä Himanka. Kaustisen seut u- kuntaan kuuluvat Kaustisen, Ullavan, Toholammin, Vetelin, Halsuan, Perhon sekä Lestijärven kunnat. KUVIO 1. Cleaning Design Oy:n toiminta-aluetta Keski-Pohjanmaalla Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa Keski-Pohjanmaalla on noin yritystä. Seutukunnilla on vahvat perinteet vene -, metalli- ja kemianteollisuudessa. Lisäksi alueella on runsaasti monipuolista pienteollisuutta ja erilaisia yrityksiä. Rannikkoalueen erikoisuutena on voimakas turkistalous.

9 Seutukuntien erikoistuneen alkutuotannon tulotaso on maamme korkeimpia. Keski- Pohjanmaa toimintaympäristönä on pitkien etäisyyksien aluetta. 8 Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n järjestösihteeri Nina Hedströmin (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan Keski-Pohjanmaalla on Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n yritysrekisterissä Kokkolan seutukunnassa 38 ja Kaustisen seutukunnassa seitsemän kiinteistönhoitoa, siivousta ja puhtaanapitoa harjoittavaa yritystä. Puhtaanapitopitotyöntekijöitä alueella on noin Puhdistuspalveluala ei ole Keskipohjanmaalla vetovoimainen eikä arvostettu, vaikka lievää kasvua tilastokeskuksen Keski- Pohjanmaan toimipaikkatilaston mukaan onkin. Toimintaympäristössä olisi mahdollisuuksia runsaasti puhdistuspalvelualan yrityksille ja yrittäjille, mutta Keski- Pohjanmaa on vielä palvelujen käyttäjänä nuori. Keski-Pohjanmaa on perinteisesti ruokapalvelualuetta, ja kaikki työt on pyritty tekemään itse kustannusten välttämiseksi. Kunnat ovat viime vuosiin saakka tuottaneet myös siivouspalvelut omana tuotantonaan. Tästä näkökulmasta katsottuna siivouspalveluyritykset ovat tulleet myöhään, 1990-luvun loppupuolella Keski-Pohjanmaalle, eivätkä maksullisena palvelutoimintana ole vielä kovin paljon käytettyjä pienissä yrityksissä tai kotitalouksissa. Puhdistuspalvelualan yritysten tilanne on epäedullinen Keski-Pohjanmaalla; 4H:n ja työllisyysvaroin tuetuin työttömien siivousrinkien palveluja, eri yhdistysten talkootyönä tehtyä siivoustyötä sekä sotaveteraaneille kohdistettuja palveluja kotitaloudet käyttävät runsaasti Keski-Pohjanmaalla, jolloin työvoiman kustannukset jäävät hyvin pieniksi. Toisen asteen koulutuksen työssäoppimisen jaksoja suorittavat opiskelijat otetaan mielellään toimipaikkoihin puhdistuspalvelutehtäviin ilmaisena työvoimana. Edellä mainitut tekijät vievät osan puhdistuspalvelualan yrittäjien tuloista ja asiakkaista Keski-Pohjanmaalla. Palvelualojen markkinoiden kehittyminen on antanut kunnille vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi. Kuntien palvelut on järjestetty toistaiseksi kuntien omana toimintana ja jossain määrin toisten kuntien kanssa tai ostettu yksityisiltä markkinoilta.lithin (2003, 8) mukaan Suomessa kuntasektori on tuottanut vuonna 2002 omat siivouspalvelunsa vielä 90- prosenttisesti.

10 Erityisesti virastorakennusten, koulujen ja muiden oppilaitosten sekä päiväkotien ja muiden sosiaalihuollon palvelulaitosten siivouspalvelujen ostaminen lisääntyy lähivuosina kunnissa. 9 Puhtaus osana laatutoimintaa -hankkeessa Toropaisen (2002, 9) mukaan yksi voimakkaasti kasvava palvelusektori on kotipalvelujen tuottaminen. Tähän ovat johtaneet kotitalousvähennys, joka oikeuttaa merkittävään verovähennykseen kotipalvelutyössä sekä väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen lisääntyminen. Kotipalveluyritysten määrä on kasvussa Keski-Pohjanmaalla, mutta kotitalousvähennysmahdollisuus ei ole yleisesti palvelujen ostajien tietoisuudessa. Alueen 58 kotitalousyrittäjän asiakkaista ainoastaan 31,8 prosenttia hyödynsi kotitalousvähennystä verotuksessa Keski- Pohjanmaan liiton ja TradeCop Oy:n (2004, 22) tekemän raportin perusteella. Keskipohjanmaa-lehdessä ( ) O. Airolan kirjoittamassa artikkelissa Oma vai ostopalvelu?, Kruunupyyn kuntatalouden johtaja Martti Kallio kertoo, että missään ei määritellä sitä, miten kunnan pitää palvelu tuottaa ja yksityistäminen eli ulkoistaminen on nousemassa yhdeksi pelastavaksi oljenkorreksi rahapulassa painiville kunnille. Ulkoistaminen on elänyt voimakasta nousukautta jo muutaman vuoden ja kasvaa edelleen. Ostopalveluiden osuus kuntien budjeteissa on kasvuvauhdiltaan 5-10 prosentin luokkaa. Palveluille pyritään löytämään halvin mahdollinen tuottaja, eikä pienillä paikkakunnilla aina ole edes palvelun tarjoajia. Ongelmana on se, että kunnissa ei välttämättä ole asiantuntemusta asioiden edullisuuden laskemiseen. Uutena ilmiönä on näkyvissä seudullinen ja alueellinen yhteistyö, jossa kunnat ostavat toisiltaan palveluja, jolloin isäntäkunta järjestää palvelun, ja toiset maksavat siitä. Nyt näkyvissä on suurten ketjujen levittäytyminen syrjäisille paikkakunnille, kuten kansainvälisen ISS:n tulo Kruunupyyhyn. Palvelutyönantajien liiton mukaan siivousalalla markkinajohtajan asemassa vuonna 2003 ovat olleet ISS Suomi Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Engel Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy ja RTK- Palvelu Oy. Myös ulkomaisten siivousyritysten ennustetaan jakavan Suomen markkinaosuuksia. Puhtaus osana laatutoimintaa -hankkeessa Toropaisen (2004,8) mukaan siivousalan suurten yritysten ennustetaan ostavan keskisuuria yrityksiä ja tarjoavan laajempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia tulevaisuudessa. Verkottuminen ja ketjuuntuminen erilaisten lähi- ja tukiverkostojen kanssa ovat myös mahdollisia: Isot organisaatiot ostavat palvelua toisilta isoilta palvelun tuottajilta ja pienet

11 10 organisaatiot pieniltä. Keskeisinä siivouspalveluprosessin toiminnan tuloksina nähdään täsmäsiivous, taloudellisuus, tehokkuus ja ympäristönäkökulmat. Pienet yritykset keskittyvät erikoisosaamiseen Puhtaus osana laatutoimintaa - hankkeessa Toropaisen (2004,9) mukaan. Pienet puhdistuspalvelualan yritykset Keski- Pohjanmaalla toimivat yleensä yrittäjän toiminimellä työllistävinä yrityksinä yhdellä paikkakunnalla, tuttavat käyvät auttamassa tarvittaessa. Koulutusta alalle ei välttämä t- tä ole. Pieniä alle neljän henkilön siivouspalveluyrityksiä on Keski-Pohjanmaalla eniten. Lithin (2003,7) mukaan keskimääräinen yrityskoko on siivouspalvelun toimialalla 8-9 työntekijää. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Harri Lundellin (2005, 8-9) laatimassa raportissa Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen nykytilan kuvaus sekä ehdotus toiminnan suuntaamiseksi jatkossa alueen puhdistuspalvelualan työvoimasta eläkkeelle siirtyy noin puolet vuoteen 2015 mennessä. Puhdistuspalvelualan toisen asteen koulutukseen ei hakeuduta, joten puhdistuspalvelualan perustutkintoon johtavan koulutuksen tarjontaa tulevaisuudessa joudutaan harkitsemaan vakavasti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä. Lundellin mukaan työvoiman tarve puhdistuspalvelualalla tyyd y- tetään aikuisten kouluttamisella tulevaisuudessa. Tutkintoon johtavan koulutuksen keskimääräinen vuosittainen tarve alueellamme on puhdistuspalvelualalla Koulutetun ja sopivan työvoiman puute on ongelma puhdistuspalvelualan kaiken kokoisille yrityksille Keski-Pohjanmaalla. Siivoustaito-lehdessä Lausjärven (14, 2003) mukaan Puhtauspalvelun tarve -artikkelissa vailla ammatillista koulutusta vuonna 2000 siivoustyön ammattiryhmän työntekijöistä oli koko Suomessa 52 prosenttia.

12 11 3 PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OY Irmeli Peltoniemen perustama yritys Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy sijaitsee Kaustisella, Keski-Pohjanmaalla. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna Myöhemmin työssä käytetään Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:stä lyhennettä PCD. PCD tuotti aluksi puhdistuspalveluja yksittäisille paikallisille yrittäjille sekä Kaustisen kunnan kohteisiin toiminimellä. Yrityksen toiminta on laajentunut kahdeksan työntekijän ja yrittäjän itsensä tiimiksi. Tarvittaessa satunnaisluontoisiin puhdistuspalvelutilauksiin käytetään myös varahenkilöstöä. Yrityksen toimintamuoto muutettiin osakeyhtiöksi vuonna Omat toimitilat ovat valmistuneet Kaustisen Ylijoentie 77:een tammikuussa Yrityksen palvelutarjonta on laajentunut asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavaksi ydinpalvelusta myös erilaisiin liitännäis- ja tukipalveluihin. Tällä hetkellä PCD toimii Kaustisen seutukunnan lisäksi Kokkolan seutukunnassa, ja muutamia asiakkaita on yli 100 kilometrin säteellä Kaustisesta. PCD on verkottunut puhdistuspalvelualan yrittäjien kanssa esimerkiksi Kaustisen seutukunnassa sekä helsinkiläisen ISSOLE siivouspalveluyrityksen kanssa. PCD tuottaa siivouspalveluja kahteenkymmeneen erilliseen kohteeseen omana tuotantona Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Siivottava pinta-ala on yhteensä neliömetriä. Puhdistuspalveluista 75 prosenttia toteutetaan virastoihin, teollisuuteen sekä myymälöihin. Puhdistuspalvelujen kysyntä on Irmeli Peltoniemen (2005) mukaan kasvussa. Tällä hetkellä yrityksen puhdistuspalvelukohteita Keski-Pohjanmaalla on useassa kunnassa. Yrittäjän mukaan tarvetta on toiminnan laajentamiseen enemmän yrityksien suuntaan sekä palvelujen kehittämiseen Kaustisen naapurikunnissa ja PCD -yrityksen imagon rakentamiseen. PCD:n yritystoimintoja ja palvelutarjontaa on pyritty määrätietoisesti kehittämään alueen yhä lisääntyvässä kilpailutilanteessa, kertoo yrittäjä Irmeli Pelto-

13 12 niemi. Hän on erityisesti huolissaan suurten valtakunnallisten yritysten toiminnan suuntautumisesta maaseudulle samalla, kun kunnat ovat alkaneet ulkoistaa palveluja. Pieni maaseutuyritys omalla toiminta-alueellaan saattaa menettää kilpailukykynsä tämän vuoksi. 3.1 Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus (missio) vastaa kysymykseen, miksi yritys on markkinoilla. Missio on se avaintehtävä, jota varten yritys on perustettu, ja jonka mukaisia päätökset ja toiminta ovat (Bergström ym., 2003, 38). Toiminta-ajatus on kaiken yrityssuunnittelun, myös markkinoinnin suunnittelun perusta. Yritystoiminta alkaa toiminta-ajatuksen määrittämisestä (Lahtinen 1998, 40). Toiminta-ajatuksen määrittäminen on parasta yrityssuunnittelutyötä silloin, kun joud u- taan miettimään yrityksen koko toimintaa ja sen kehittämistä. Toiminta-ajatus ei ole mikään itsetarkoitus. Voidaan sanoa, että kirjallisen toiminta-ajatuksen puute ei estä kannattavan liiketoiminnan harjoittamista. Toiminta-ajatus on parhaimmillaan silloin, kun se voidaan kirjata selkeään, yksinkertaiseen muotoon, josta ilmenevät yrityksen toiminnan keskeiset periaatteet. Toimintaajatus on yleensä yhden virkkeen mittainen kuvaus tavasta ansaita rahaa, ja se vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa (Bergström ym. 2003, 37). Kirjalliseen muotoon laitettuna toiminta-ajatus osoittaa, että yritys on pyrkinyt jäsentämään omaa toimintafilosofiaansa ja harjoittamaan yrityssuunnittelua, joka on yritystoiminnassa välttämätöntä. Toiminta-ajatus on asetettava vuosittain kriittiseen tarkasteluun yrityksen tulosta, asiakkaita, kilpailijoita, omaa osaamista ja muuttuvaan maailmaan suhteutettuna. Hyvin ja perusteellisesti pohdittu toiminta-ajatus syvenee ja täsmentyy liiketoimintasuunnitelmaksi, kun toiminta-ajatukseen kytketään liikeideat ja eritellään liiketoimintaympäristö sekä sen muutokset (Rissanen 2001,36). PCD:n toiminta-ajatuksena on: Tarkoitustenmukaisten puhdistuspalvelujen myynti pääasiallisesti yritysasiakkaille (liite 1). Liikeideaa on tarkoitus tarkentaa ja kohdistaa tutkimuksen tulosten perusteella.

14 Liikeidea Yrityksen menestymisen kannalta keskeinen yrityksen toimintaan liittyvä suunnitelma on liikeidea (kuvio 2). Liikeidea on toiminta-ajatusta yksityiskohtaisempi, jäsentynyt suunnitelma ja liiketoiminnan kuvaaja. Se on kirjallinen kuvaus yrityksen peruskeinoista selviytyä kilpailussa. Liikeidea määrittelee yrityksen tuotteet (mitä), keskeiset kohderyhmät eli segmentit (kenelle), keskeiset toimintatavat (miten) ja sen yrityskuvan (imago), jolla yritys pyrkii tuotettaan kohderyhmälle markkinoimaan (Kinkki 1995, 32). Liikeidea on niiden toimintatapojen kuvaus, joiden avulla yritys on päättänyt ratkaista asiakkaidensa ongelmia (Lahtinen 1998, 40). Mikä on tarjottava TUOTE eli ratkaisu asiakkaan ongelmaan? Kenelle tuotetta markkinoidaan eli mikä on KOHDERYHMÄ? Mikä on TOIMINTATAPA, jolla yritys tulee toimimaan? Mikä on haluttu YRITYSKUVA? MITÄ KENELLE MITEN IMAGO L I I K E I D E A KUVIO 2. Yrityksen liikeidea (Kinkki 1995, 33) Pelkkä tuotteen määrittely ei riitä, vaan tuotteella on oltava myös kysyntää. Yrityksen ei kannata välttämättä markkinoida tuotetta kaikille mahdollisille asiakkaille, vaan valita kohderyhmät, joihin markkinointi kohdistetaan. Näin yrityksen resurssit tulevat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Kun kohderyhmä on määritelty, voidaan

15 14 määritellä myös markkinointikanavat, joita käyttämällä kohderyhmät aiotaan saavuttaa. Määrittelemällä yrityksen toimintatapa selvitetään myös ne periaatteet, joilla aiotut tuotteet valmistetaan ja valitut kohderyhmät saavutetaan. Imago kuvaa sitä mielikuvaa, mikä asiakkailla ja suurella yleisöllä on yrityksen toimista ja toiminnasta. Yritystä voidaan tällöin kuvata samanlaisilla adjektiiveilla kuin yksityistä henkilöä. Yrityksen imagoa voidaan mitata myös numeroin, jolloin ihmiset määrittelevät suhtautumistaan yritykseen esimerkiksi kouluarvosanoin (Kinkki 1995, 32-34). Liikeidea määrittelee myös yrityksen menestystekijät. Onnistunut liikeidea antaa mahdollisuuden kannattavaan toimintaan. Virheellinen liikeidea kohdistaa yrityksen resurssit väärin. Liikeidea on kokonaisuus, ja siksi toimiakseen yrityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, on sen osatekijöiden oltava sopusoinnussa keskenään ja tuettava toisiaan (Kinkki 1995, 34). Liikeidean määrittämisellä pyritään hankkimaan yritykselle sellainen kokonaisosaaminen, joka valituilla markkinoilla ja annetuilla voimavaroilla ohjaa yrityksen ylivoimaiseen asemaan kilpailijoihin verrattuna (Lampikoski 1993, 63). Hyvän toimintaajatuksen ja erityisesti liikeideoiden tulee sisältää uutta oivallusta samalla markkinaalueella toimiviin kilpailijoihin nähden (Rissanen 2001, 36). Cleaning Design Oy:n palvelut asiakkaille PCD on toiminta-alueensa yksityisten, yritysten ja julkishallinnon puhtauden, järjestyksen ja viihtyisyyden tekijänä ja ylläpitäjänä merkittävä perustyön tekijä. Yritys luo toiminnallaan muille ryhmille ja tilojen käyttäjille edellytykset toimia ja keskittyä oman tehtävänsä hoitamiseen. PCD:n ydinpalveluita ovat ylläpitosiivoukset, perussiivoukset, rakennussiivoukset, käyttöönottopesut, kotisiivoukset, ajoneuvojen puhdistukset sekä erikoisammattitaitoa vaativat puhdistukset. Liitännäispalveluina PCD tarjoaa asiakkaille kiinteistö- ja viherkasvien hoitopalveluja, sisustustekstiilien pesuja sekä konsultointipalveluja esimerkiksi siivoustyön mitoituksia. Tukipalveluiksi voidaan nimetä PCD:n laitostarvik-

16 keiden myynti yksityisille ja yrityksille, toimistopalvelut sekä kahvitus- ja kokouspalvelut 15 PCD:n tärkeimmät kohderyhmät ovat alueen pienille ja keskisuurille yrityksille, julkishallinnon sektorille sekä yksityisille tarjottava puhd istuspalvelu. Palvelun keskeisenä tavoitteena on etsiä ratkaisu asiakkaan toimitilojen puhdistukseen liittyviin tarpeisiin ja ongelmiin. PCD:n asiakaskunnassa on erikokoisia yrityksiä sekä julkishallinnon sektorin lisäksi yksityisiä kotitalouksia. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat erilaisia: Pieniä yrityksiä: Esimerkiksi Vespex Oy, Pakkaus Timoset Oy, Foto Palosaari, Kaustisen kukka- ja hautaustoimisto sekä Furfix ostavat joko puhdistusaineita ja/tai perussiivouksia. Pienemmät siivousliikkeet ovat ostaneet siivoustarvikkeita Cleaning Designelta. Keskisuuria yrityksiä: Rakennusliike Salonen, Korpelan Voima, Botnia Hightech Oy, Kokkolan Halpahalli, Pietarsaaren Halpahalli, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Kaustisen ravikoulu, Kaustisen Kansantaiteenkeskus, Chydenius Instituutti ja UPM Kymmene tarvitsevat kiinteistöönsä puhdistuspalveluja eniten ylläpito- ja perussiivouksina. Rakennusliike Salonen sekä pienemmät rakennusliikkeet ovat ostaneet loppusiivouksia, rakennussiivouksia sekä käyttöönottopuhdistuksia. Julkishallinnon sektori: Kuntien ostama puhtaanapitotyö on erilaisten julkisten tilojen, kuten koulujen ja virastojen puhtaanapitotyötä ylläpito- ja perussiivouksina. Perhon kunta on ostanut konsultointipalveluina siivoustyön mitoituksen kuluvalle keväälle Yksityiset asiakkaat: Vakituisia kotitalousasiakkaita on tällä hetkellä neljä. Muutamat isännöintitoimistot ovat ostaneet kerrostalojen ylläpitosiivouksia. Ajoneuvopesuja suoritetaan yksityisille että yrityksille kysynnän mukaan.

17 16 Koska PCD toimii palvelualalla, on sen yhtenä kulmakivenä asiakaslähtöisyys. Toinen tärkeä seikka on palvelun laatu, jolla tarkoitetaan kykyä täyttää asiakkaan odotukset ja tarpeet. PCD:llä laatu tarkoittaa: - korkealuokkaisia aineita ja välineitä - ammattitaitoista henkilökuntaa - aikaa asiakkaalle - hyvää työn lopputulosta sovittuna ajankohtana Irmeli Peltoniemen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan puhdistuspalvelukohteet ja -toiminnot ovat lisääntymässä. Erityisesti painetta on yritysten suuntaan, mutta aikaresurssit ovat vähenemässä. Yrityksen markkinointitoimenpiteet Palveluja on markkinoitu hieman eri tavoin, sillä yhteydenotot vaihtelevat asiakkaasta ja palvelutarpeesta riippuen. Palvelut on pyritty sopeuttamaan asiakkaan tarpeisiin ja samalla yritetty herättää asiakkaan uusia, piileviä tarpeita. Henkilökohtaista myyntityötä on tehty runsaasti koko toiminnan ajan suorina asiakaskontakteina. PCD:lla on kokeiltu seuraavia markkinointitapoja: Mainokset Keskipohjanmaa- lehdessä sekä seutukunnallisissa paikallislehdissä eivät ole tuottaneet merkittävästi uusia asiakkaita. Kampanjat ja messut, kuten esimerkiksi SeutisMessut vuoden 2002 joulukuussa, eivät nekään ole tuoneet yritykselle asiakkaita, mutta nimen tunnettuus on lisääntynyt jonkin verran. Yrityssivut internetissä Yritystiedot puhelinluettelossa sekä kaupunki-infossa Yrittäjän omat suorat yhteydenotot asiakkaisiin on ollut paras tapa saada asiakkaita Uudet asiakkaat ovat alkaneet ottamaan yhteyttä, ja Irmeli Peltoniemi uskoo, että tieto hyvin tehdystä työstä kulkee asiakkaalta toiselle.

18 17 Puhdistuspalvelut Cleaning Design Oy:n imago PCD:n tämän hetkinen imago perustuu tuotannolliseen menestykseen, sillä yrityksellä on hyvät tuotteet ja sellaiset toimintatavat, jotka seutukuntien asiakkaat ovat hyväksyneet. Olemassa olevien asiakkaiden käsitykset yrityksestä ja sen toiminnasta ovat myönteisiä yrittäjän saaman palautteen perusteella. Oman seutukunnan ulkopuolisille potentiaalisille asiakkaille PCD on lähes tuntematon yritys. Yrittäjä sekä työntekijät tekevät henkilökohtaista myyntityötä asiakaskohteissa. Yrityksen toiminta perustuu pitkälti suoriin asiakaskontakteihin, ja siten se on henkilöitynyt yrittäjä Irmeli Peltoniemeen. 3.3 Päämäärät ja tavoitteet Päämäärä on tila, johon yritys haluaa päästä. Päämäärien asettamisella yritys ilmaisee konkreettisesti sen, mihin pyrkii. Yritys ei voi vain ajautua johonkin suuntaan, vaan sen johdolla pitää olla selkeä käsitys, mihin suuntaan ja millä vauhdilla mennään. Päämäärät ja tavoitteet liittyvät toisiinsa. Päämäärät ovat yleisempiä suunnanilmauksia kuin tavoitteet. Tavoitteet ovat välietappeja päämääriin pyrittäessä. Usein päämäärät asetetaan ilman lukuarvoja, tavoitteisiin taas liitetään tarkat, tulosta kuvaavat arvot (Lahtinen ym., 1995,147). PCD:n tavoitteena on laajentaa ja kehittää yritystoimintaansa Keski-Pohjanmaalla asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Kannattavan ja laadukkaan asiakaslähtöisen puhdistuspalvelutoiminnan avulla yritys pyrkii saamaan kilpailuetua alueen markkinoilla. Päämääränä on olla alueen paras yritys; PCD yhdistetään yritykseen, jonka palvelusta kannattaa maksaa.

19 18 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4.1 Tutkimuksen tavoitteet Ennakoivan tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa PCD:n kilpailumahdollisuudet lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa keskitytään PCD:n kanssa kilpailutilanteessa olevien merkittävimpien yritysten laadullisen toiminnan analysoimiseen Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Puhdistuspalvelualan yritysten esimiehille tehdyn puhelinkyselyn tulosten pohjalta selvitetään: Millaiset ovat kilpailevien yritysten toimintaympäristöt, palvelutarjonta, markkinointitavat, verkostoituminen sekä henkilöstön koulutus ja koulutustarve? Millaisia vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia sekä uhkia kilpailevat yritykset kokevat olevan puhdistuspalvelualalla? Tutkimustuloksien analysoinnilla haetaan vastauksia siihen, onko PCD:llä mahdollisesti kilpailuetua suhteessa muihin tai löytyykö uusia markkinarakoja alueella puhdistuspalvelutuotannosta? Miten PCD voi säilyttää kilpailukykyisyytensä puhdistuspalvelualan yritysten kilpailutilanteessa? Mihin suuntaan yrityksen tulisi kehittää ja suunnata toimintaansa kasvattaakseen kilpailukykyänsä alueella? 4.2 Tutkimusmenetelmät ja tietojen hankinta Tutkimusmenetelmäksi valittiin lomakekysely seutukuntien kuntien siivouspalvelusta vastaaville sekä puhdistuspalvelualan yritysten esimiehille, jolloin saataisiin PCD:lle vertailukelpoista esimiestason tietoa. Kyselylomakkeen laadinnassa mallinnettiin Arja Haapasalon sekä Vuokko Joutsenen (liite 2) Puhtauspalveluala Keski-Suomessa 2002 toimialaselvityksen kyselylomaketta. Kyselyssä pyydettiin yritykseltä / organisaatiolta seuraavia tietoja: taustatiedot yrityksestä yrityksen toiminta-ajatus siivottava pinta-ala siivottavat erilliset kohteet

20 19 siivouspalvelujen organisointi toiminta-alue työntekijöiden vaihtuvuus ja sijaisten saatavuus siivouspalvelujen toimintaympäristöt tarjottavat palvelut yritystoimintaa kuvaavat seikat mitä palveluja yritys tarjoaa tulevaisuudessa mitkä ovat yrityksen vahvuusalueita, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia tulevaisuudessa markkinointikeinot tämänhetkinen verkostoituminen verkostoitumisen tarve tulevaisuudessa henkilöstön koulutustilanne henkilöstön koulutustarve tulevaisuudessa Ensimmäiseksi oli hankittava jokaisen seutukuntien kunnan siivouspalveluvastaavan sekä puhdistuspalveluyritysten yhteystiedot. Seutukuntien kuntien siivouspalvelusta vastaaville sekä puhdistuspalvelualan yrityksille lähetettiin sähköpostitse yhteensä kolmekymmentä kyselyä 4. maaliskuuta Viimeinen palautuspäivä oli 18. maaliskuuta 2005, joten vastausaikaa jäi kaksi viikkoa. Kyselyyn vastanneiden kesken luvattiin arpoa matkapuhelin, jotta vastausten määrä saataisiin mahdollisimman suureksi. Vastauksia sähköpostikyselyyn kuntasektorilta saatiin ainoastaan yksi, ja yrittäjäsektorilta kaksi. Vastausprosentti oli heikko, sillä vastausprosentiksi saatiin vain 10 prosenttia. Tutkimusmenetelmä oli vaihdettava sähköisestä versiosta puhelimessa tehtäväksi kyselyksi ennalta monistettuihin kyselylomakkeisiin pienen vastausprosentin vuoksi. Tutkimusaineisto saatiin kerättyä suorassa vuorovaikutustilanteessa puhelinkyselyn avulla lomakkeisiin nopeasti ja suoraan kilpailijoilta muutamassa päivässä maalis- ja huhtikuun aikana 2005 (liite 2). Yhdelle yrittäjälle kysely käytiin tekemässä työkohteessa, koska hänellä oli kiireellinen työ meneillään. Hän vastasi kyselyyn työnsä lomassa. Yhteen haastatteluun kului aikaa keskimäärin puoli tuntia. Kysymyslomakkeesta oli jäänyt pois yritysten henkilöstön määrä, joten se jouduttiin tekemään kyselylomakkeeseen lisäyksenä, jotta yritysten vastaukset voitiin käsitellä henkilöstön eri suuruusluokissa.

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi

EK:n Yrittäjäpaneeli. Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi EK:n Yrittäjäpaneeli Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi EK:n Yrittäjäpaneeli: keino välittää pk-yrittäjien näkemyksiä päättäjien tietoon Yrittäjäpaneeli on vaikutusarvioinnin työkalu -

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI. Hankasalmi. Toivakka

YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI. Hankasalmi. Toivakka YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI Hankasalmi Petäjävesi Toivakka.. Johdanto Imagenius toteutti syys-marraskuussa Hankasalmen, Petäjäveden sekä Toivakan yrittäjyysilmapiiritutkimuksen osana kuntien

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot