HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI The Carbon Footprint Assessment of a Log Framed House Työn tarkastaja: Työn ohjaaja: Tutkijaopettaja, TkT, Mika Luoranen Tutkijatohtori, TkT, Sanni Väisänen Lappeenrannassa Anna Claudelin

2 SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO JOHDANTO RAKENNUSTEN HIILIJALANJÄLKI Rakennuksen elinkaari Rakentamisvaihe Käyttövaihe Purkuvaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset Yksinkertaistukset ja rajaukset RAKENNUSMATERIAALIN JA KÄYTTÖAJAN VAIKUTUS HIILIJALANJÄLKEEN Laskennassa käytettävä tyyppitalo Hirrestä rakennettu tyyppitalo Puusta rakennettu tyyppitalo Kivitalo Rakentamis- ja käyttövaihe ILMARI-arviointipalvelu Synergia-laskuri Energiankulutuksen ja kunnossapidon päästöt... 20

3 3.3 Hiilivarasto Purkuvaiheen vaikutus HIILIJALANJÄLJEN ARVIOINTIA Hiilijalanjäljen laskenta Rakentamisvaihe Käyttövaihe Purkuvaihe Hiilivarasto Hiilijalanjälki Rakenteisiin sitoutuneen energian hyötykäyttö Hirren paksuuden vaikutus ja U-arvon parantaminen JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO LÄHTEET... 44

4 3 SYMBOLILUETTELO A rakennusosan pinta-ala [m 2 ] c p ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] T lämpötila [ C] U rakennusosan lämmönläpäisykerroin [W/m 2 K] Q johtumislämpöhäviö [kwh] q v tilavuusvirtailmavirta [m 3 /s] q 50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku [m 3 /hm 2 ] x vuotoilmalaskuissa käytettävä kerroin, yksikerroksisille rakennuksille 35 t tarkasteltavan ajanjakson pituus [h] ρ i ilman tiheys [kg/m 3 ] Alaindeksit i s u ilma sisäilma ulkoilma

5 4 1 JOHDANTO Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat noin 40 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (Sitra 2014). Siksi rakennetun ympäristön päästöjen pienentämisellä on suuri merkitys kehityttäessä kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa ja tavoiteltaessa energiatehokkuusdirektiivin mukaista uudisrakennusten nollaenergiatasoa vuoteen 2020 mennessä. Koska käytönaikaiseen energiankulutukseen voidaan vaikuttaa jo hyvin, korostuu rakennuksen koko elinkaarta tarkastellessa rakentamisesta aiheutuvien päästöjen vaikutus. Viime vuosina rakentamisessa onkin alettu käyttää yhä enemmän hirsirakenteita, jotka sitovat hiilidioksidia huomattavasti enemmän kuin muut talorakenteet (Alasaarela 2008b, 4). Tässä kandidaatintyössä on tarkoituksena selvittää kehdosta hautaan -laskentatavalla hiilijalanjäljet kahdelle hirsitalolle, joilla on eripaksuiset ulkoseinät, sekä kivi- ja puurakenteisille omakotitaloille. Hiilijalanjäljessä huomioidaan rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheet. Huomioon otetaan lisäksi lämmitysenergia, jota saadaan erityisesti hirsiin sitoutuneesta käytettävissä olevasta bioenergiasta ja hirsien valmistuksen sivutuotteista. Myös rakenteisiin varastoituneen hiilidioksidin määrä selvitetään, vaikka sitä ei voikaan käytetyn ohjeistuksen mukaisesti sisällyttää hiilijalanjälkilaskentaan. Työssä vertaillaan eri seinämateriaaleista rakennettujen talojen rakentamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, tarkastellaan materiaalin vaikutusta käytönaikaisen energiankulutuksen aiheuttamiin päästöihin sekä pohditaan hirsiseinän paksuuden vaikutusta hirsitalon hiilijalanjälkeen. Laskennoissa on käytetty saatavilla olevia tietoja ja tyyppitaloa on yksinkertaistettu, joten hiilijalanjäljet eivät täysin vastaa todellisuutta. Ne ovat kuitenkin keskenään vertailukelpoisia ja antavat kuvaa rakennusmateriaalin vaikutuksesta hiilijalanjälkeen.

6 5 2 RAKENNUSTEN HIILIJALANJÄLKI Hiilijalanjälki kuvaa jonkin tuotteen tai palvelun tuottamaa kasvihuonekaasupäästömäärää. Kehdosta hautaan -laskentatavalla mitataan hiilijalanjälkeä tuotteen koko elinkaaren ajalta eli raaka-aineiden hankinnasta loppusijoitukseen saakka. Joissain tapauksissa, kuten tehtailla, jotka valmistavat jotakin tuotetta, voidaan käyttää myös kehdosta portille -laskentatapaa. Tämä laskentatapa huomioi ainoastaan tuotteen valmistuksesta syntyneet kasvihuonekaasupäästöt. (SFS EN-15804, 22.) Hiilijalanjälkiä laskettaessa kasvihuonekaasut on muutettu hiilidioksidiekvivalenteiksi Global Warming Potential -kertoimien avulla, mikä helpottaa niiden ilmaisemista ja vertailua (IPCC 2006). Aiemmin hiilijalanjäljen laskentaan ei ole ollut olemassa standardeja, joten hiilijalanjälkien vertailu toisiinsa on ollut haasteellista. Vuonna 2013 International Organization for Standardization julkaisi ISO/TS 14067:2013 -standardin, joka määrittelee vaatimukset, periaatteet ja ohjeistuksen hiilijalanjäljen laskemiseksi. Standardi perustuu elinkaarimallinnuksen ja ympäristömerkkien standardeihin ja se sisältää vaatimukset ja ohjeistuksen myös tuotteen osittaisen hiilijalanjäljen laskentaan. Standardi ohjeistaa läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen. (ISO 2013.) Rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki voidaan laskea EN 15804:2012 -standardin mukaisesti, jolloin laskennassa on otettu huomioon kasvihuonekaasupäästöt rakentamisvaiheesta käytönajan kautta rakennuksen purkamiseen saakka (Pasanen 2013). Green Building Council Finland (GBC Finland) on kehittänyt rakennusten elinkaarimittariston, jonka yhtenä neljästä osa-alueesta on ilmastovaikutukset. Mittarit perustuvat suomalaiseen lainsäädäntöön ja eurooppalaiseen rakennusalan ympäristöstandardisointiin. (GBC Finland 2013, 4.) Tässä työssä tyyppitalojen hiilijalanjäljet on laskettu käyttäen tätä EN standardiin pohjautuvaa ohjeistusta. EN standardi on myöhemmin korvattu EN A1:2014 -standardilla, joka ei kuitenkaan poikkea EN standardista rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan kannalta olennaisten seikkojen osalta. 2.1 Rakennuksen elinkaari Suurimmat vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikana tuotettuihin kasvihuonekaasupäästöihin määräytyvät jo suunnitteluvaiheessa (GBC Finland 2013, 35). Suunnitteluvaiheessa

7 6 tehtyjen, rakentamiseen tai käyttöön liittyvien ratkaisujen muuttaminen voi olla hyvin kallista tai jopa mahdotonta, joten huolellisesti tehty suunnittelu on tärkeää. Rakennuksen elinkaaren vaiheet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: rakentamiseen, käyttövaiheeseen ja purkamiseen. Nämä vaiheet jaetaan pienempiin osiin eli moduuleihin. Lisäksi otetaan huomioon myös elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset, jotka sisältävät muuan muassa rakennusmateriaalin kierrätyksen ja uudelleenkäytön. (GBC Finland 2013, 40). Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty rakennuksen elinkaaren eri vaiheet ja niiden keskeiset sisällöt SFS standardin mukaisesti. Taulukko 1: Rakennuksen elinkaaren vaiheet ja niiden keskeiset sisällöt (GBC Finland 2013, 32 33). Elinkaaren vaihe A1 A3 Tuotevaihe A4 Kuljetukset työmaalle A5 Työmaatoiminnot B1 Käyttö B2 Kunnossapito B3 Korjaus B4 Osien vaihto Keskeinen sisältö Rakennustuotteiden koko valmistusketjun päästöt EN standardin mukaisesti. Laskenta huomioi vain rakennuksen ja sen osat, eikä esim. huonekaluja tai käyttäjien laitteita Rakennustuotteiden ja koneiden kuljetukset, kuljetuksista aiheutuva hävikki. Maansiirto, jossa siirrellään tai vaihdetaan maa-aineksia. Työvoiman kuljetuksia ei huomioida. Kaikki työmaan toiminnot: sisältää maansiirron, varastoinnin, energiankäytön, jätehuollon ja väliaikaiset rakenteet (kuten valumuotit ja suojamateriaalit). Kylmäainevuodot ja mahdolliset muut suorat kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään. Huollossa, ylläpidossa ja siivouksessa käytettävät tuotantopanokset ja näiden kuljetus ja jätehuolto. Ylläpidolla tarkoitetaan tässä suunniteltua ja ennakoitua ylläpitoa. Rikkoutuneiden rakennusosien korjaamiseen tarvittavat materiaalit ja niiden käsittely sekä rikkoutuneiden osien jätteen käsittely. Merkittävien rakennusosien suunniteltu vaihto niiden teknisen tai taloudellisen elinkaaren

8 7 päässä. Esim. ilmanvaihtokoneen tai ikkunoiden vaihtaminen. B5 Laajamittaiset korjaukset B6 Energian käyttö B7 Veden käyttö C1 Purkaminen C2 Purkuvaiheen kuljetukset C3 Purkujätteen käsittely C4 Purkujätteen loppusijoitus Rakennuksen merkittävä korjaus tai muuntaminen, kuten peruskorjaus tai energiaratkaisujen muutokset. Sisältää kaiken rakennuksen järjestelmien kuluttaman rakennukseen ulkopuolelta tuodun energian, jota käytetään lämmitykseen, lämpimän käyttöveden tuottamiseen, ilmanvaihtoon, jäähdytykseen, valaistukseen tai rakennusautomaatioon. Sisältää puhtaan veden tuotannon ja tuotetun jäteveden käsittelyn päästöt käytön ajalta. Rakennuksen purkaminen rakennuspaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä ja tähän liittyvien koneiden käyttämä energia ja koneiden kuljetukset. Kaikki purkujätteestä ja työkaluista aiheutuva kuljetus jäteominaisuuden päättymistilaan saakka, huomioiden mahdolliset välivarastointi- ja siirtokuormauskuljetukset. Kaikki jätteen käsittelyn vaiheet, kunnes jäte saavuttaa jäteominaisuuden päättymistilan. Kaikki sellaisen jätteen käsittelystä syntyvät päästöt, jonka käsittelytapa on loppusijoitus tai energian tuotanto, ja jonka elinkaari päättyy lopullisesti. D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset Rakentamisvaihe EN standardin mukaisesti rakentamisvaihe pitää sisällään kolme vaihetta: tuotevaihe, kuljetukset työmaalle sekä työmaatoiminnot. Standardi jakaa tuotevaiheen kolmeen osaan eli moduuliin, jotka on nimetty tunnuksilla A1, A2 ja A3. A1 sisältää raaka-aineiden hankinnan ja käsittelyn sekä kierrätysmateriaalien käsittelyn, A2 raaka-aineiden kuljetuksen valmistukseen ja A3 valmistuksen. Näiden kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa huo-

9 8 mioidaan vain rakennus sekä sen osat eli huonekaluja ja käyttäjien laitteita ei huomioida. Myös osa rakennusmateriaaleista ja -osista rajataan pois EN standardin kappaleen perusteella. Aluerakentamisesta ja kunnallistekniikasta huomioidaan tuotu maa- ja kiviaines, paalutukset, vahvistukset ja päällysteet. Mahdollisen vanhan rakennuksen purkamista, pilaantuneen maan kunnostamista, kunnallistekniikkaa eikä tontin ulkopuolisia teitä huomioida. (GBC Finland 2013, 34.) Maanlaadusta riippuen rakennuksen perustusten vaikutus rakennuksen hiilijalanjälkeen voi olla jopa yhtä suuri kuin muiden rakennusmateriaalien yhteensä. Perustusten tekeminen heikkolaatuiselle maalle vaatii paljon kalkkia ja sementtiä, joilla on suuri hiilijalanjälki. Tavallisesti hiilijalanjälkeen vaikuttaa kuitenkin eniten, eli noin 60 %, rakennuksen runkorakenne, johon kuuluvat ulko- ja väliseinät sekä väli- ja yläpohjat. (Rantajärvi 2013.) Näiden lisäksi hiilijalanjäljen tuotevaiheeseen kuuluvat muun muassa pilarit, palkit, julkisivuja pintamateriaalit sekä tekniikkaosat. Pintamateriaaleista ei huomioida tapetointeja eikä muuta sisustusta ja tekniikkaosista huomioidaan vain rakennuksen olosuhteisiin vaikuttavat asiat kuten ilmanvaihto. (GBC Finland 2013, 34.) Rakentamisvaiheen moduuli A4 käsittää kuljetukset työmaalle, jotka eivät sisällä työvoiman kuljetusta. Kuljetukset sisältävät rakennuskoneiden ja -materiaalien kuljetukset sekä kuljetuksista aiheutuvan hävikin. Lisäksi huomioon otetaan maansiirto, jossa maa-ainesta kuljetetaan työmaan ulkopuolelta tai ulkopuolelle. (GBC Finland 2013, 32.) Työmaatoimintojen vaihe eli moduuli A5 pitää sisällään kaikki työmaatoiminnot, joita ovat työmaalla tapahtuva maansiirto, energiankäyttö, varastointi ja jätehuolto. Lisäksi huomioidaan väliaikaiset rakenteet, kuten valutöissä tarvittavat tukirakenteet, jotka kuluttavat pysyvästi materiaaleja. Huomioitta jätetään sellaisenaan uudelleen käytettävät rakenteet, kuten rakennustelineet, ja muun muassa työkoneiden valmistuksesta aiheutuneet päästöt. (GBC Finland 2013, 32, 34.) Käyttövaihe Käyttövaihe sisältää nimensä mukaisesti ajan rakennuksen luovutushetkestä sen purkamiseen ja se sisältää seitsemän moduulia. Moduuli B1 sisältää käytön aikaiset päästöt ympäristöön, joita ovat rakenneosien aiheuttamat ympäristövaikutukset normaaleissa olosuhteis-

10 9 sa. Esimerkiksi julkisivuista tai katosta ilmakehään, maahan tai vesistöihin päätyvät aineet kuuluvat tähän moduuliin. (SFS EN-15804, 21.) Moduulit B2 ja B3 kattavat kunnossapidon ja korjauksen. Kunnossapito tarkoittaa rakennuksen tai sen osien pitämistä teknilliset ja toiminnalliset vaatimukset täyttävinä ja se on suunniteltua ja ennaltaehkäisevää. Lisäksi moduuli sisältää kunnossapitotoimissa, kuten siivouksessa, käytetyn sähkön ja veden. Vastaavasti korjausmoduuli tarkoittaa rakennuksen ja sen osien saattamista takaisin sellaiseen tilaan, että se täyttää teknilliset ja toiminnalliset vaatimukset. Esimerkiksi rikkoutuneen ikkunalasin korjaus kuuluu korjausmoduuliin ja huomioon otetaan kaikki uuden ikkunalasin valmistamisesta aina pakkausjätteen hävittämiseen ja lasin asentamisesta koituneisiin vaikutuksiin saakka. Jos joudutaan vaihtamaan kokonainen vaurioitunut elementti, kuuluu se moduuliin B4 eli osien vaihto. Koko rakennukseen tai suureen osaan rakennusta kohdistuvat korjaukset kuuluvat moduuliin B5 eli laajamittaisiin korjauksiin. (SFS EN-15804, 22.) Moduulit B6 ja B7 sisältävät rakennuksen teknisten järjestelmien käyttöön tarvittavan energian ja vedenkulutuksen. Käytön aikainen energian kulutus sisältää energian kulutuksen lisäksi energiamuodon käsittelystä, kuljetuksesta sekä tontilla tapahtuvasta jätteenhuollosta aiheutuvat vaikutukset ympäristöön. Myös käytön aikainen veden käyttö sisältää kulutuksen lisäksi veden hankinnan, käsittelyn ja siirron sekä jäteveden siirron ja käsittelyn aiheuttamat vaikutukset ympäristöön. (SFS EN-15804, ) Purkuvaihe Kolmas, eli C-moduuliryhmä käsittelee rakennuksen purkuvaihetta, joka alkaa kun rakennus puretaan tai korvataan, eikä se enää täytä sille asetettuja teknillisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Aluksi kaikki rakennuksen purkamisesta saatu materiaali ja rakennustuotteet luokitellaan jätteeksi, mutta tietyt kriteerit täyttämällä ne voivat saavuttaa jäteominaisuuden päättymistilan (end-of-waste), joka tarkoittaa, että sitä voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleina ja -polttoaineina. Tilaan pääsemiseksi purkujätteen käyttötarkoituksen tulee olla määritelty, sille tulee olla olemassa olevaa kysyntää tai markkinoita, sen tulee täyttää lakisääteiset ja muut vaatimukset ja sen tulee täyttää SVHC-aineille (erityistä huolta aiheuttaville aineille) asetetut raja-arvot (SFS EN-15804, 24, 48).

11 10 Moduuli C1 pitää sisällään varsinaisen purkamisen sekä jätteiden työmaalajittelun. C2- moduuli sisältää purkujätteen kuljetuksen esimerkiksi kierrätyspaikalle tai loppusijoitukseen. C3-moduuli puolestaan kattaa purkujätteen käsittelyn, kuten jätejakeiden keräämisen purkupaikalta, uudelleenkäyttöön suunniteltujen materiaalivirtojen käsittelyn, energian talteenoton ja kierrätyksen. Koko prosessi on mallinnettava ja inventaarioon on sisällytettävä kaikki perusvirrat. Materiaali voidaan katsoa energian tuotannon kierrätyspolttoaineeksi, mikäli se käytetään energiantuotantolaitoksessa, jonka hyötysuhde on vähintään 60 % eikä voimassaoleva lainsäädäntö määrää toisin. Vain jäteominaisuuden päättymistilan saavuttaneet jätteet voidaan luokitella energian tuotannon polttoaineeksi. Moduuli C4 sisältää purkujätteen loppusijoituksen, kuten jätteen fysikaalisen esikäsittelyn ja loppusijoituspaikan ylläpidon, saastuttaja maksaa -periaatteella tarkasteltuna. Mikäli prosessissa syntyy esimerkiksi jätteenpolton seurauksena energiaa kuten lämpöä, kuuluu se moduuliin D. (SFS EN-15804, 24 25) Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset Moduuli D sisältää elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset. Sen pyrkimyksenä on lisätä läpinäkyvyyttä rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia esitettäessä. Moduulissa D on huomioitu uudelleenkäytettävien tuotteiden, kierrätettävien materiaalien ja kierrätyspolttoaineina käytettävistä energiamuodoista aiheutuvat hyödyt ympäristölle. (SFS EN-15804, 25) Moduuliin sisällytetään muista moduuleista poisjätetyt ympäristöhyödyt, jolloin vältetään kaksoislaskenta ja selkiytetään elinkaaren rajauksia (GBC Finland 2013, 40). 2.2 Yksinkertaistukset ja rajaukset Hiilijalanjäljen laskennan yleisen rajaussäännön (cut-off) mukaan tarkastelusta voi jättää pois vähämerkitykselliset päästölähteet, mikäli niistä ei ole tietoa saatavilla. Poisjätettävän osa-alueen osuus rakennuksen kokonaismassasta tai -energiankulutuksesta ei saa olla korkeampi kuin 1 %, ja kaikkien poisrajattujen päästölähteiden summan osuus ei saa ylittää 5 % rakennuksen kokonaismassasta tai -energiantarpeesta. Sääntöä ei kuitenkaan saa soveltaa, mikäli tietoa on saatavilla eikä sitä saa käyttää tietojen piilottamiseksi. (GBC Finland 2013, 35.)

12 11 Koska tässä työssä ei ole tiedossa tarkkoja suunnittelu- ja laskentatietoja, on laskentaa yksinkertaistettu. Näin ollen laskentaan on käytetty oletusarvoja niissä tapauksissa, kun soveltuvia suunnitteluarvoja tai todellisia arvoja ei ole ollut saatavilla kohtalaisen helposti. Oletusarvot ovat yleensä jonkin verran yleistä keskiarvoa suurempia arvoja ja niillä helpotetaan varhaisen rakennusvaiheen laskentaa. On suositeltavaa korvata oletusarvoja todellisilla arvoilla hankkeen edetessä luotettavamman lopputuloksen saamiseksi. (GBC Finland 2013, 35 36). Tässä työssä se ei kuitenkaan ole mahdollista. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty moduulit, joita voidaan yksinkertaistaa GBC Finlandin ohjeistuksen mukaisesti sekä näihin yksinkertaistukseen liittyvät toimintatavat. Taulukko 2: Moduuleihin sallitut yksinkertaistukset sekä niiden edellytykset ja toimintatavat (GBC Finland 2013, 36). Elinkaaren vaihe Yksinkertaistus Yksinkertaistuksen edellytys ja toimintatapa A4 A5 Rakentamisvaihe Laskea oletusarvolla Voidaan käyttää ennen urakkasuunnitelmien laadintaa. Lasketaan työmaan lämmitysenergialla 200 kwh/ brm 2, jos energiamuoto ei tiedossa, lasketaan sähkönä. B1 Käyttö Jättää huomioimatta Voidaan jättää huomioimatta, jos kohteeseen ei tule merkittävästi kylmäaineita (arviointiperusteena jäähdytysteho alle 40 W/brm 2 ). B2 Kunnossapito Laskea oletusarvolla Jos rakennuksen todellista huoltoohjelmaa ei tunneta, voidaan laskea oletusarvolla 2 kg CO 2 - ekv/brm 2 / vuosi. B3 Korjaus Jättää huomioimatta Voidaan jättää huomioimatta, jos korjaustarvetta ei pystytä arviomaan. B5 Laajamittaiset korjaukset Jättää huomioimatta, jos käyttöikä alle 30 v. Voidaan jättää huomioimatta jos käyttöikä on alle 30 v., tai jos voidaan osoittaa, että rakennus ei

13 12 tarvitse käyttöiän aikana peruskorjausta. B6 Energian käyttö Laskea ostosähköllä Jos kohteen energiaratkaisua ei ole suunniteltu tai siitä ei ole päätetty. B7 Veden käyttö Laskea kokonaiskulutukselle, jos ei teollisuuskiinteistö Kaikille muille kuin teollisuuskiinteistöille voidaan halutessa huomioida kohteen kaikki vedenkäyttö. C1 C4 Purkuvaihe Laskea oletusarvolla Ennen kuin massoittelu on suunniteltu / tiedossa, voidaan laskea oletusarvolla, arvona 20 kg CO 2 - ekv/brm 2. D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset Jättää huomioimatta Ennen kuin massoittelu on suunniteltu / tiedossa.

14 13 3 RAKENNUSMATERIAALIN JA KÄYTTÖAJAN VAIKUTUS HIILI- JALANJÄLKEEN Rakennusosan tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä ajanjaksoa, jolloin rakennusosan tekniset käyttövaatimukset täyttyvät. Käyttöiät vaihtelevat toisiinsa nähden muun muassa rakennusmateriaalin, käyttöolosuhteiden ja rakennuksen rasitusluokan mukaan, ja sen kuluttua umpeen osa on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä on yleistävä, sillä se perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemuksiin kestävyydestä. (RT , 1.) Rakennuksen suunnitellulle käyttöiälle ei kiinteistöalalla puolestaan ole käytössä yhtenäisiä ohjeistuksia. Rakennuksen ikä R arvioidaankin kokemuksen perusteella tapauskohtaisesti kokemusperäisen tiedon ja rakennuksen suunnitellun käyttöiän pohjalta. (RT , 1 2.) Käyttöiän arviointiin voitaisiin tosin käyttää ISO standardia, joka osoittaa kerroinmenettelyn sen arvioimiseksi. Arviointi perustuu kaavaan, jossa huomioidaan vertailukäyttöikä sekä rakenneosien, työn ja suunnittelun laatu, sisäympäristö, ulkoinen ympäristö sekä huollon taso. Laskenta on kuitenkin usein mahdotonta puutteellisten tietojen, kuten vertailukäyttöiän, vuoksi. (Häkkinen et al. 2001, 13, 23.) Taulukossa 3 on esitetty joidenkin ulkoseinämateriaalien arvioituja teknisiä käyttöikiä ja huoltovälejä, kun rasitusluokka on kaksi eli normaali. Käyttöiän kohdalla oleva R tarkoittaa, että materiaalin arvioidaan kestävän koko rakennuksen iän verran.

15 14 Taulukko 3: Ulkoseinämateriaalien keskimääräisiä käyttöikiä (RT , 6 7). Materiaali Keskimääräinen tekninen käyttöikä (vuotta) Huoltoväli (vuotta) Hirsipinta R 5 20 (huoltomaalaus) 20 (hirsiliitosten tilkitseminen, hirsien päiden uusiminen tarpeen mukaan) Lautaverhous (huoltokäsittely) Tiiliverhous R 25 (saumakorjaus) Pinnoittamaton betoni (elementtisaumojen uusiminen) Luonnonkivi R 25 (saumaus) Rappaus (huoltomaalaus) Kuten taulukosta voidaan havaita, hirsi, tiiliverhous ja luonnonkivi ovat ulkoseinämateriaaleja, jotka kestävät rakennuksen arvioidun käyttöiän verran. Tokikaan julkisivumateriaalin käyttöikä ei kerro rakennuksen varsinaisesta käyttöiästä, sillä julkisivu on remontoitavissa. Vaihtamisesta aiheutuu kuitenkin kasvihuonekaasupäästöjä uuden materiaalin ja remontoinnin vuoksi, mikä vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen. Julkisivuremontista aiheutuu myös kustannuksia, jotka tosin ovat suhteellisen pieniä. Esimerkiksi tämän työn puuverhoillun tyyppitalon julkisivuremontti tulisi maksamaan noin 4000 euroa (Suomi rakentaa 2013a). Tässä työssä tyyppitalon käyttöikänä on käytetty 50 vuotta, jota käytetään usein vastaavissa laskelmissa. Todellisuudessa hirsitalon käyttöikä voi olla jopa yli sata vuotta. Käyttöikää arvioitaessa on otettava huomioon, että esimerkiksi maanvaraisen betonilattian käyttöikänä pidetään 50 vuotta (Rakennusteollisuus RTT et al. 2012, 5), mikä asettaa rajoitteita myös koko rakennuksen käyttöiälle, tai ainakin aiheuttaa mittavan remontin.

16 Laskennassa käytettävä tyyppitalo Motiva (2013) on käyttänyt lämmitysvaihtoehtojen vertailulaskurissaan esimerkkitaloa, jonka pinta-ala on 150 neliömetriä. Tämän työn esimerkkitalon pinta-alana on käytetty tätä arvoa. Huonekorkeutena on käytetty 2,6 metriä, joka ylittää Suomen rakentamismääräyskokoelma G1:n (2005, 5) asettaman minimihuonekorkeuden 2,5 metriä. Rakentamismääräyskokoelma D5:n (2007, 2) mukaan rakennustilavuus lasketaan rakennuksen ulkoseinien ulkopinnan, alapohjan alareunan ja yläpohjan yläreunan rajoittaman alan mukaan. Kun alapohjan paksuus on 280 mm ja yläpohjan korkeus 545 mm, saadaan esimerkkitalon tilavuudeksi 513,75 kuutiometriä. Laskennan helpottamiseksi talo on yksikerroksinen ja muodoltaan suorakaide. Suomen rakentamismääräyskokoelman C3:n (2008, 8) mukaan ikkunapinta-alan vertailuarvo on 15 % rakennuksen maanpäällisten kerrosten kerrostasoalojen summasta, mikä esimerkkitalon tapauksessa tarkoittaa 25,5 neliömetriä. Ikkunoissa oletetaan olevan neljä lasikerrosta, joiden paksuus on 4 mm. Ikkunoiden U-arvo eli lämmönläpäisykerroin on 0,76 W/m 2 K (Tiivi) ja ulko-ovien 0,8 W/m 2 K (Jeld Wen). Perustusten pohjalla on käytetty 30 cm:n paksuista kerrosta kevytsoraa. Sen päälle on valettu raudoituksen sisältävä paaluantura, joka sisältää raudoitusta 70 kg/m 3. Tämän päälle on muurattu betoniharkkoja, joiden korkeus on 190 mm ja pituus 390 mm. Maanpäällisellä osalla on eristeenä polystyreeniä (EPS), jonka tiheys on 40 kg/m 3. Esimerkkitalon alapohjana on käytetty maanvaraista betonilattiaa. Siinä kapillaarinen nousu on estetty perustusten päälle laitetulla märkäseulotulla sepelillä, jonka raekoko on mm, ja jota on suositusten mukaisesti 30 cm:n paksuisesti. Tämän päällä on 150 mm paksuinen kerros myös perustuksissa käytettyä EPS-polystyreeniä, mikä vastaa U-arvoltaan Rakentamismääräyskokoelma C3:ssa asetettua minimivaatimusta 0,25 W/m 2 K. (Sisäilmayhdistys.) Eristyksen päällä on 100 mm paksuinen betonilaatta, joka sisältää raudoitusta 12 kg/m 2 (Rakennusteollisuus RTT et al. 2012, 6). Päällimmäisenä kerroksena on parkettilattia, jonka käyttöikänä on käytetty Rakennusteollisuuden kortistossa annettua 25 vuotta. Alapohjan U-arvona käytetään Rakentamismääräyskokoelma C3:ssa (2008, 7) annettua vertailuarvoa 0,16 W/m 2 K.

17 16 Puu- ja kivitalon väliseinät on rakennettu käyttäen kertopuisia 39x66 mm tolppia, joiden tolppajako eli koolausväli on 600 mm. Molemmin puolin eristettä ovat 13 mm:n paksuiset kipsilevyt. Tällöin väliseinän paksuudeksi saadaan 92 mm, joka on yleinen väliovien karmivahvuus (Suomi rakentaa 2013b). Yläpohja on tuulettuva. Sen katteena on sinkittyä ja maalattua terästä, jonka paksuus on 0,5 mm ja jonka aluslevynä on 15 mm paksuinen vanerilevy. Kattokannattajat ovat koolattu 900 mm:n välein, ja niiden paksuus on 21 mm ja leveys 70 mm. Eristeenä on 400 mm puhallettua selluvillaa sekä 100 mm selluvillalevyä. Höyrynsulkuna on 10 mm:n paksuinen kerros bitumikermiä, jonka alla on harva laudoitus. Laudoituksen koolausväli on 300 mm, paksuus 22 mm ja leveys 200 mm. Siinä on kiinni 13 mm:n paksuinen kipsilevy. Jos eristeet olisivat lasivillaa, olisi yläpohjan U-arvo 0,08 W/m 2 K (Isover). Koska selluvillan lämmönjohtavuuskerroin on riippumattoman laboratorion testeissä todettu hieman lasivillaa pienemmäksi (Werro Wool), on selluvillalla eristetyn yläpohjan U-arvo vähintäänkin yhtä hyvä Hirrestä rakennettu tyyppitalo Vaikka nykyään joissain hirsitalossa käytetään lisäeristystä, niin tämän työn tyyppitalossa niin ei ole tehty. Sen sijaan hiilijalanjälki on laskettu kahdelle eri paksuiselle hirsiseinälle: 180 mm:n sekä 270 mm:n paksuiselle hirsiseinälle. Hirren paksuus 180 mm on minimipaksuus, jolla voidaan täyttää Rakentamismääräyskokoelma C3:ssa annetut U-arvot (Alasaarela 2008a, 3). Ohuempi hirsiseinä on U-arvoltaan 0,60 W/m 2 K ja paksumpi hirsiseinä 0,40 W/m 2 K (Behm ja Häkkinen 2010, 33). Hirsitalossa myös väliseinät on tehty hirrestä. Näiden paksuudeksi on valittu 92 mm, aiemminkin mainitun yleisen ovikarmien paksuuden vuoksi Puusta rakennettu tyyppitalo Runkomateriaalina on käytetty puuta, ja runkorakenteena on yksinkertainen perusrunko, jossa koolausväli on 600 mm (Gyproc 2008, 12). Tolppakoko on sama kuin lämpöeristyksen paksuus. Ulkoseinän uloimpana osana on 28 mm paksu lautaverhoilu, mikä täyttää RT :n suosituksen. Tämän jälkeen on 22 mm:n paksuinen tuuletusrako, jossa kulkee 22x100

18 17 mm:n pystylaudoitus, jonka koolausväli on 600 mm. Seuraavana on 55 mm:n tuulensuojavuorivillaeristys, jota seuraa 175 mm vuorivillaa, jonka tiheys on 35 kg/m 3. Vuorivillan kanssa samassa kerroksessa on puurunko, jonka tolpat ovat leveydeltään 50 mm ja paksuudeltaan 175 mm. Tämän jälkeen on 10 mm:n paksuinen bitumikermillä tehty höyrynsulku, jonka jälkeen on vielä 50 mm vuorivillaa, jossa kulkee koolaus. Lähimpänä sisäseinää on 13 mm:n paksuinen kipsilevy. Tällaisen ulkoseinärakenteen U-arvo on 0,13 W/m 2 K (Paroc) Kivitalo Kivestä tehdyn tyyppitalon ulkoseinä on verhoiltu luonnonkivellä, jonka paksuus on 120 mm. Seuraavaksi on 30 mm:n levyinen ilmarako, jonka jälkeen on 55 mm:n paksuinen kerros tuulensuojavuorivillaeristettä. Tämän jälkeen on eristeenä 175 mm vuorivillaa, jonka tiheys on 35 kg/m 3. Kantavana rakenteena on 130 mm:n paksuisista poltetuista tiilistä muurattu seinä, ja lähimpänä sisäseinää on jälleen 13 mm oleva kipsilevy. Rakenteen U- arvoksi saadaan 0,14 W/m 2 K. (Paroc 2013, 20; Kestävä Kivitalo.) 3.2 Rakentamis- ja käyttövaihe Tässä kappaleessa on käsitelty kahta erilaista arviointipalvelua, jolla voidaan laskea rakentamisvaiheesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Lisäksi on selvitetty, kuinka rakennuksen käytönaikaista energiankulutusta voidaan arvioida ILMARI-arviointipalvelu ILMARI on VTT:n kehittämä arviointipalvelu, jonka avulla voidaan laskea hiilijalanjälki suunniteltavalle rakennukselle. Se keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen osalta merkittävimpiin rakenneosiin, kuten perustuksiin, rakennusrunkoon, julkisivuihin ja seiniin. Rakennetyyppiä määritettäessä nähdään sen hiilijalanjälki neliömetriä tai kuutiota kohden. Ohjelman suorittamaa laskentaa varten ladataan määräluettelo, joka on tehty joko manuaalisesti tai IFC-mallista. Tulokset raportoidaan luettelona, josta nähdään rakennusosakohtainen määrätieto ja hiilidioksidiekvivalenttimäärä. Luettelon lopussa on koko rakennuksen yhteenlaskettu hiilijalanjälki sekä kerrosalaa ja tilavuutta kohden lasketut tulokset. (Häkkinen 2011, 1.)

19 18 ILMARI-palvelun hiilijalanjälkien arvioinnissa tuotesysteemin elinkaaren taustatietokantaan on sisällytetty tuotteen valmistus, sen kuljettaminen loppukäyttäjälle, materiaalihukka sekä tuotteen uusiminen rakennuksessa sen arvioidun käyttöiän aikana. Kuljetusmatkat ja -välineet on arvioitu karkeasti kyseessä olevien tuotteiden keskimääräisten kuljetusmatkojen perusteella, minkä seurauksena esimerkiksi Pohjois-Suomeen rakennettaessa arviossa on merkittävä suhteellinen virhe. Valmistajalta käyttäjälle tapahtuvan kuljetuksen osuuden rakennuksen hiilijalanjäljestä on kuitenkin arvioitu olevan vain noin 5 %. Työmaalla tapahtuva hukka on arvioitu VTT:n ja tuottajien yhteistyössä REM-hankkeessa tehtyjen arvioiden perusteella. Tuotteen käyttöikä otetaan huomioon rakennetyyppiä määritettäessä, jolloin käyttäjä syöttää sen arvon itse. (Häkkinen 2011, 3.) Tässä työssä tyyppitalon rakenneosien käyttöiät on katsottu RT kortista. Rakennusosien hiilijalanjäljet pohjautuvat pääasiassa RT-ympäristöselosteisiin. Niiltä osin kun tämä ei ole ollut mahdollista, on käytetty muuta, pääosin julkista, tietoa, joka on hankittu erilaisista hyvälaatuisista tietokannoista. Muutamien tuotteiden kohdalla arvio perustuu VTT:n suomalaiselle yritykselle laatimaan elinkaariarvioon, jonka käyttöön on saatu lupa. Kuljetuksien hiilidioksidipäästöjen arviointiin on käytetty VTT:n ylläpitämän LI- PASTO-tietokannan tietoja yksikköpäästöistä. (Häkkinen 2011, 4.) Alla olevassa taulukossa 4 on listattu tässä työssä käytettyjen rakennusmateriaalien hiilijalanjälkien arvioinnin tietolähteet.

20 19 Taulukko 4: Käytettyjen materiaalien hiilijalanjälkien tietolähteet (Häkkinen 2011, 4). Materiaali Betoni ja betonituotteet Sahatavara ja laudoitus Hirsiseinä Kierrätyspaperista valmistettu eriste EPS-eriste (polystyreeni) Vuorivilla Bitumikatteet Parketti Kipsilevy Vaneri Maalit Muuraus poltetusta tiilestä Luonnonkivi Murske, sora ja hiekka Lasit ja ikkunat Hiilijalanjäljen tietolähde RT-ympäristöselosteet RT-ympäristöselosteet VTT:n tekemä HIRSI-työkalu Pudasjärvelle (270 mm paksuisen hirren elinkaariarvio) RT-ympäristöselosteet APME:n tiedot polystyreenin valmistuksen ympäristöprofiilista RT-ympäristöselosteet Bitumin Water Proofing Assosiaciation:n julkaisemat tiedot VTT:n laatima työkalu parkettien valmistuksesta (ei-julkinen) RT-ympäristöselosteet RT-ympäristöselosteet VTT:n julkaisu 834 (arvio maalien ympäristövaikutuksista) BSRIA:n ohje Embodied Carbon VTT:n laatima, ei-julkinen työkalu (arvio tehty hiotulle graniittilaatalle) ELCD:n tiedot VTT:n tekemä arvio, jonka pohjana on käytetty mm. valmistamisen energiankulutustietoja

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus FIGBC ELINKAARITEHOKKUUS 2012 LUONNOSVERSIO KOMMENTOINTIA VARTEN. ÄLÄ VIITTAA TAI KÄYTÄ LUONNOSTA LASKENTAAN. 22. elokuuta 2012 Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Loppuraportti, 25. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Ympäristöministeriön raportteja 8 2013 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Selvitys rakennusmateriaalien vaikutuksesta rakentamisen kasvihuonekaasupäästöihin, tiivistelmäraportti Antti Ruuska, Tarja

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

HIRSISEINÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LASKENTA ELINKAARITARKASTELUN AVULLA

HIRSISEINÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LASKENTA ELINKAARITARKASTELUN AVULLA 0 Matti Alasaarela HIRSISEINÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LASKENTA ELINKAARITARKASTELUN AVULLA Oulu 5.1.2008 Arkkitehtitoimisto Inspis Oy 1 Sisällysluettelo ALKUSANAT...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa keväällä 2011.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT 38 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT Tien- ja radanpidon hiilijalanjälki 1 Markku Hagström, Julia Illman, Aki Pesola,

Lisätiedot

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Erkki Laakkonen PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN ERISTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola Opinnäytetyö Kevät 2014 Talotekniikan

Lisätiedot

LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN VALAISTUKSESSA JA ENERGIATEHOKKUUS

LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN VALAISTUKSESSA JA ENERGIATEHOKKUUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN VALAISTUKSESSA JA ENERGIATEHOKKUUS Utilizing natural light

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot