HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö"

Transkriptio

1 Hyvinään esteetön liiumisympäristö 00

2

3 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Esteettömän liiumisen tutimus ja ehittämisohjelma elsa Esteetön liiennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iääät ja toimimisesteiset henilöt suoriutuv turvallisesti päivittäisestä liiumisestaan. Elsa on liienne- ja viestintäministeriön poiihallinnollinen esteettömän liiumisen tutimusja ehittämisohjelma. Ohjelman taustavaiuttajina ja haneiden osarahoittajina ov use eri ministeriöt, väylälaitoset seä järjestöt. Elsa-ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa-ohjelmalla on tuettu työtä liiennejärjestelmän esteettömyyden parantamisesi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Täreä osa ohjelmaa on ollut haneiden toteuttaminen ja niiden tulosista tiedottaminen. Elsa ohjelma toteuttaa osaltaan liienne- ja viestintäministeriön esteettömyysstregiaa. Vuonna 00 julaistun stregian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liienneinfrastrutuuri ja julisen liienteen palvelut ov esteettömiä ja turvallisia aiille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä untien ja ysityisen setorin anssa näiden vastuulla olevien liiennejärjestelmän osien parantamisesi. Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: Liienne- ja viestintäministeriö ()

4 Hyvinään esteetön liiumisympäristö ()

5 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Sisällys. TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET.... TYÖVAIHEET JA MENETELMÄT.... KÄVELYKIERROS.... GIS-KYSELY.... Täreät reitit.... Esteet.... Talviunnossapito.... Maetjut.... GIS-yselyn toteuttamisen arviointi.... MAASTOKARTOITUKSEN TULOKSET.... Kesustan artoitus.... Kuluväylät.... Suojiet.... Levähdyspai ja bussipysäit.... Puistot.... Muuta.... Asemanadun alue.... ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN.... Toimenpiteet esusta-alueella.... Koonaisvaltaiset ehittämishaneet.... Erillisprojetit.... Toimenpiteet Asemanadun alueella Esteettömyyden edistämisen toimintamalli.... Seuranta ja jotoimenpiteet... LTTEET Kyselyn määrittelyt Kartoitusriteerit ()

6 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Hyvinään aupuni on halunnut panostaa esteettömyyden edistämiseen jo useiden vuosien ajan. Hyvinään aupuni on ensimmäisenä untana Suomessa saanut jäsenyyden ansainvälisessä WHO Safe Community- verostossa. Equalcity.com veropalveluun liittyvällä artoitusohjeistusella toteutettu esteettömyysartoitus on ollut omalta osaltaan edesauttamassa jäsenyyteen hyväsymistä. Hyvinään aupuni on vuonna 00 lainut Esteetön Hyvinää oppaan liiuntaesteisille. Työssä artoitettiin n. 0 ohdetta. Tavoitteena oli selvittää nyyinen tilanne ja mahdolliset ehittämisohteet yleisillä alueilla seä yleisissä ja ysityisissä palveluraennusissa. Kartoitustyössä havaittuja suurimpia ongelmia esteettömyyden tiellä ov: ore ynnyset, ape ja rasa ovet luisien puuttuminen ja huono sijainti ihmisten piittaamtomuus luisista ja esim. inva-paioista positiivisia havaintoja oli lähinnä uusimmissa raennusissa hyvin huomioidut esteettömät liiumismahdollisuudet. Haneen Vanhuset ja Vammaiset projetiryhmä vastasi esteettömyysprojetin toteutusesta. Alueellinen artoitustyö suoritettiin yhteistyössä Laurea-ammtioreaoulun hoitotyön opiselijoiden anssa. Esteettömyysartoitus on julaistu internetissä Hyvinään aupungin sivuilla ja se löytyy myös osoitteesta Hyvinäällä toimeenpantiin 000 valtaunnallinen tapurmien torjuntyön oeilu- ja ehittämishane turvallista tuntia Hyvinäällä. Tämän pilottihaneen tavoite oli ehittää untalähtöinen, oonaisvaltainen tapurmien torjuntyön malli, jossa yhdistettiin liienneturvallisuustyön seä otona ja vapaa-ajalla stuvien tapurmien ehäisyn voimavar untasolla. Pilottihaneen valtaunnalliset toimijahot oliv Staes, työterveyslaitos ja Liienneturva. Sosiaali- ja terveysministeriö tui hanetta. Hyvinään pilottihaneesta on julaistu seuraav julaisut: Tilastollinen saus tapurmiin Hyvinäällä 0-luvulla, sivua Tapurmaselvitys Hyvinäällä loauussa, 0 sivua Turvalliset tunnit tavasi tapurmien torjuntaprojeti Kehrääjänadun asuinalueella, sivua Tapurmien torjuntaoeilu Hyvinäällä 000, sivua Internet-sivu ()

7 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Tässä raportissa esiteltävä työ on osa turvallista tuntia Hyvinäällä -hanetta ja joa Hyvinäällä tehtyyn esteettömyyden edistämiseen. Tämän työn yleisenä tavoitteena on ollut ohja esteettömiä reittejä aipaav turvallisille ja oreasoisille esustaan johtaville reiteille ja maetjuille. Hyvinäällä esteettömyyden tavoitevisiona on, että äytettävät ulureitit ja jouoliienne toimiv ja ehittyvät esteettömästi yhdessä. Hyvinään paiallisliienteen hoitaa Hyvinään Liienne Oy. Paiallisliienne muodostuu perinteisestä paiallisliiennelinjasta ja palvelulinjasta. Palvelulinjojen busseissa on malaltiaraenne ja uljettaja voi tehdä utsusta pieniä poieamia reiteiltä. Kuva. Esimeri palvelulinjan reitistä, P Kuusipuisto-Sahanmäi. ()

8 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Työn tavoitteet: Työn tuloset: Tuottaa tietoa esteistä ja äytetyistä reiteistä Hyvinään esustan alueilla Tuottaa tietoa unnossapitoon liittyvistä esteettömyysongelmista Määritellä unnossapitoon ja raenteiden ehittämiseen liittyviä toimenpiteitä esteettömyyden parantamisesi Priorisoida toimenpiteet ja laia toteuttamisohjelma esteettömille reiteille Hyvinään esustassa tuien esteetöntä maetjuajtelua Kehittää esteettömiä maetjuja tuemaan jouoliienteen esteettömyyttä Kehittää äyttäjälähtöinen internetissä toimiva GIS-menetelmä estetiedon eräämiseen (reitit, esteet, unnossapito, jouoliienne, informaio, opastus) Kehittää sidosryhmäyhteistyötä ja hallinnon eri alojen yhteistyötä esteettömyyden edistämisesi Hyvinäällä Kunnossapidon tavoitteiden ja toimintaohjeiden taristaminen esteettömyyden annalta Toimenpide-ohjelman laiminen eseisille ulureiteille Hyvinään esustaalueella Ehdotusten teeminen esteettömän maetjun ja jouoliienteen parantamisesi Hyvinään esusta-alueella Sovellettavan GIS-menetelmän ehittäminen äyttäjäohtaisiin reitti- ja esteartoitusiin ()

9 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. TYÖVAIHEET JA MENETELMÄT Työ eteni seuraavan prosessiaavion muaisesti: Tavoite Lähtöohd Menetelmät Tuloset Esteettömät ja taroitusenmuaisesti unnossapidetyt ävely- ja pyöräilyreitit seä maetjut GIS-yselyn ehittäminen -reitit, esteet -maetjut Esteettömyys -riteerit Surau-projetin riteerien soveltaminen Kävelyierros eseisillä reiteillä GIS-haasttelut sidosryhmille ja untalaisille Maastoartoitus Kunnossapidon tavoitteet ja toimintaohjeiden taristaminen esteettömyyden näöulmasta Toimenpideohjelma eseisille reiteille ja maetjujen osille Sovellettava GISmenetelmä äyttäjäohtaisiin reitti- ja esteartoitusiin Työ jaaantui työvaiheiden muaisesti seuraavasti: ) Internetissä toimivan, GIS-menetelmään perustuvan esteyselyn ehittäminen Lähtöohta: Helsingin aupuni on oeillut internetissä toimivaa esteyselyä. Kysely ei uitenaan toivotulla tavalla tavoittanut esteitä oevia ysittäisiä ansalaisia. Menetelmä: Helsingin yselyn oemusten pohjalta parannettiin yselyn äyttöliittymää, ehitettiin ysymysiä (mm. Surau-projetin esteettömyysriteerien muainen tarentaminen) ja muotiin liittymä Hyvinään aupungin tarpeisiin soveltuvasi. Hyvinäällä painopiste oli erityisesti unnossapidossa (valaistus, auraus, hieoitus jne.), joa omana yselyosiona liitettiin artoitusvälineeseen. Kysely jaautui olmeen pääosa-alueeseen: Raennetun ympäristön esteet (Talvi)unnossapitoon liittyvät esteet Maetjuihin liittyvät esteet Kyselyn sisältö ja toteutustapa on uvtu liitteessä. Esteyselyn järjestelmän valmistuttua järjestettiin oulutuspäivä yselyn suorittamisesta gismenetelmään pohjautuen seä artoitusvälineiden ja -ohjelmien testaus ja äytännön harjoitus yselyt suorittaville opiselijoille. ) GIS-menetelmään pohjautuv haasttelut sidosryhmille GIS-haasttelujen tavoitteena oli seä ouluttaa tulevia terveydenhuollon ammtilaisia esteettömyyden ongelmiin ja edistämiseen että ehittää uudenlaista menetelmää esteisyyttä oevien sidosryhmien tavoittamisesi. ()

10 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Työvaihe äynnistyi helmiuussa ammtioreaoulun opiselijoiden teemällä irjallisuusselvitysellä esteettömyyden huomioon ottamisesta ja ohjeistamisesta adulla tehtäviä töitä ja unnossapitoa äsitelleistä viimeaiaisista selvitysistä ja tutimusista. Laurea-ammtioreaoulun opiselij toteuttiv haasttelut maalisuussa 00. Opiselij haastteliv ysittäisiä asiaaita ja teivät ryhmähaastteluja (seä asiaa että henilöunta). Haasttelut toteutettiin annettavilla tietooneilla suoraan internet-pohjaiseen yselyyn ja arttapohjaan. Karttapohjalle merittiin esimerisi edellisen päivän liiumisreitti opiselijan avustusella seä irjtiin reitin ja maetjun ongelmaohd eriseen. ) Kävelyierros Kävelyierros järjestettiin onreettisen ympäristön parantamistyövaiheen alussa ja sen taroitusena oli sataa yhteen eri hallinnonal, sidosryhmät ja media. Kävelyierrosen tavoitteena oli hallinnonalojen ja sidosryhmien verostoituminen seä esteettömyyden ongelmien onretisoiminen aiille tahoille. Kävelyierros toteutettiin huhtiuussa 00. Alueen ysityisistä toimijahoista utsuttiin ävelyierroselle aupuniesustayhdistysen edustaj seä palvelubussiyritysen edustaja. Sam toimijahot utsuttiin myös yleiseen esittelytilaisuuteen, un ehittämistoimenpiteet oli alustavasti määritelty. ) Maastoartoitus ja toimenpiteiden määrittely Maastoartoitusen tavoitteena oli tuottaa onreettista tietoa alueen esteettömyyden ongelmista toimenpideartan laadintaa varten. Kartoituseen sisältyi seuraav tehtävät: - uympäristön ja evyen liienteen väylien artoitus (jalaäytävät, pyörätiet, tasoerot, levähdysmahdollisuudet, suojiet, auiot, jouoliienteen pysäit, asema-alue) - täreimpien esteettömien reittien määrittely - täreiden reittien parantamistoimenpiteiden alustava luonnostelu Esteettömyyden toteuttamistoimenpiteiden ohjelmoinnille luotiin malli. Määriteltyjen toimenpiteiden pohjalta tarasteltiin vaihtoehtoisia toteutusmalleja (toteutuminen hallintountien budjettien sisällä, erillisrahoitusen tarve) ja arvioitiin niiden vaiuttavuutta esteettömyyden tarpeiden näöulmasta. Mallissa määriteltiin myös toteuttamistoimenpiteiden priorisointi (tarvepohjainen ja tenistaloudellinen priorisointi). ) Organisaio Työtä ohjaamaan ja ommentoimaan perustettiin ohjausryhmä, joa oostui seuraavista henilöistä: Tuula Vanhalo, Turvallista tuntia Hyvinäällä neuvotteluunta Eira Järvinen, Hyvinää, perusturvalautaunta Sinia Ala-Paavola, Hyvinää, teninen lautaunta Liisa Rahonen, Vaje ry Seija Paasovaara, Laurea-ammtioreaoulu Raija Tariainen, Laurea-ammtioreaoulu Helena Siilin, Hyvinää, vammaishuollon johtaja (sysy 00), Tuija Anttila (evät 00), Hyvinään aupuni Kimmo Kiuru, liienneinsinööri, Hyvinään aupuni, unnallisteniia Mti Mörsy, Vaje ry Hannele Salonen, Hyvinää, tilapalvelun suunnitteluraennusmestari ja projetiryhmän ()

11 Hyvinään esteetön liiumisympäristö puheenjohtaja Irja Vesanen-Niitin, Liienne- ja viestintäministeriö Riia Kallio, WSP LT-Konsultit Oy Jari Mäynen, onsultin projetipäälliö, Sito-onsultit Oy Työn edistymistä oordinoi projetiryhmä, joa oostui Hyvinään aupungin, Laureaammtioreaoulun ja onsultin edustajista. Konsulttityöstä vastasiv Sito-yhtiöistä projetipäälliö, aritehti Jari Mäynen, sosiologi Maarit Wii, insinööri Mti Niupeteri seä FM Keijo Kosinen. 0()

12 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. KÄVELYKIERROS Kävelyierrosen tavoitteena Hyvinäällä oli esustan reittien esteettömyyden ongelmien tarastelu äyttäjien näöulmasta. Kävelyierrosella arvioitiin aupporin, terveysesusen, Mäntyodon, Lepovillan, postin, irjaston ja ansaneläelaitosen seä sosiaalipalveluiden ympäristöä. Kävelyierrosen alusi tutustuttiin palvelubusseihin. Kuva. Hyvinään ävelyierrosen reitti. Koviivalla on meritty vaihtoehtoinen, lyhyempi reitti huonosti liiuville. Hyvinään ävelyierrosen reitti sijoittui esusta-alueen täreimpien palveluiden varrelle. Pituudeltaan se oli noin, m. Ryhmä, yhteensä heneä, ooontui aupporin laidalle, palvelulinjojen pysäien tuntumaan torstaina..00 lo. Osallistujien jouossa oli mm. näövammaisten edustaja, pyörätuolilla liiuva, ahdet lastenvaunut, joista toiset oliv leveät asostenrta seä aupungin eri hallintountien edustajia ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia. Lähtöpaialla äveltävä reitti esiteltiin lyhyesti, ja sovittiin muutamista pysähdyspisteistä reitin varrella, joissa esusteltiin ja vedettiin yhteen uljetun reittiosuuden ongelmia. Reitti- ()

13 Hyvinään esteetön liiumisympäristö vaihtoehtoja oli asi: lyhyempi reitti huonommin tai hitaammin liiuville ja pidempi reitti ohdistuen rautieaseman ympäristöön. Lyhyempää reittiä ei uitenaan äyttänyt uaan osallistujista, vaan aii osallistuj tutustuiv myös rautieaseman seutuun. Perinteistä gåtur-menetelmää sovellettiin siten, että reitin varrella esusteltiin runsaasti liiumisen ongelmista aupungissa seä päivittäin äytetyistä reiteistä. Näistä esusteluista irjtiin pääohd muistiin. Kuva. Kävelyierros oli erityisen onnistunut sisi, että muana oli monenlaisia liiujia näövammaisista lastenvaunuja työntäviin ja pyörätuolilla liiuviin. Kävelyierros aloitettiin tutustumalla palvelulinjojen toimintaan ja niillä liiumiseen. Paialla oli asi palvelulinjan autoa, joihin nousemista testtiin seä pyörätuolilla että lastenvaunuilla. Kuljettaj auttoiv autoon siirtymistä erillisillä pyörätuoliluisilla, jota sijoitettiin auton sisätilan ja uiveysen väliin. Luis osoittautuiv toimivisi ja hyvisi. Irrallisten luisien etuna on myös mahdollisuus säätää luisaleveyttä apuvälineen/lastenvaunujen pyörien muaisesti. Yleisesti ävelyierrosreitti todettiin sujuvasi ja helposi liiua myös apuvälineillä. Reitin varrella olevien julisten raennusten sisäänäynnit tarastettiin, ja ne todettiin aii esteettömisi. Ainoastaan terveysesusen vuodeosaston oven aueamissuunta ja ahdas tuuliaappi aiheuttiv ongelmia pyörätuolilla ja lastenvaunujen anssa liiuville. Juliset util oliv pääosin esteetöntä liiumista tuevia, myös puistoalueella Parantolassa, jossa todettiin alueen iääntyneiden liiuvan sujuvasti rollatoreiden anssa. ()

14 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Siirtyminen palvelulinjan bussiin uljettajan avustusella oli sujuvaa. Erityisinä ongelmaohtina ävelyierrosella mainittiin seuraavia ohteita: linja-autoaseman sisääntulon orea ynnys ja erittäin ore porta rautieaseman bussilaiturien apeus ja oreus, seä iveysen epätasaisuus. Ongelmia syntyy etenin ruuha-aioina, jolloin viereäisillä laitureilla sijaitsev bussit aiheuttav ahtautta esim. pyörätuolilla tai lastenrtailla bussiin menijöille. Urheiluadun asfaltoidun jalaäytävän pintaa ov rioneet mäntyjen juuret Urheiluadun risteysessä ore uivet aiheuttav haittaa rollatorilla tai muulla apuvälineellä ulijalle. Myös pyöräilijät ov tyytymättömiä risteyseen Hyvinään ävelyierros onnistui hyvin ja osallistuj oliv siihen tyytyväisiä. Reitin varrella pysähdyttiin muutamaan otteeseen esustelemaan ohteista ja niihin liittyvistä ongelmista. Hyvinään esusta-alueen esteettömyyden todettiin olevan monella tavalla hyvin hoidettu, mutta muutamia ohteita mainittiin ongelmallisina. Lisäsi erityisesti asostenrtaiden anssa liiuminen tuotti paioitellen ahtauteen liittyviä ongelmia. Kävelyierros esti tuntia, ja päättyi esustan ahvilaan, jossa yhteenvetona esusteltiin liiumisesta esustan alueella. Pääosin osallistuj oiv liiumisen esustassa sujuvasi ja miellyttäväsi, ja suurimm esteet alueella oli jo aiemmin parannettu. ()

15 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Mäntyjen voimaa juuret ov rioneet ävelytien asfalttipintaa. Kävelyierroseen osallistuj Terttu Tolppanen näövammaiset Oili Kosinen näövammaiset Raili Välimäi vanhusneuvosto Eero Joinen pyörätuolin äyttäjä Heii Räsänen Kuulonhuolto Saari Suomalainen Vanhusneuvosto Liisa Rahonen Vaje Jouni Mtsson aupungininsinööri Kalervo Karimies tiemestari Ossi Savolainen perusturvajohtaja, lastenvaunut Eine Pajunen terveydenhuollon lehtori Jorma Mäelä Hyvinään Liienne Sinia Svanström Hyvinään eläeensaaj Salme Kempas Hyvinään eläeensaaj Sira Parviainen Hyvinään eläeensaaj Reino Parviainen Hyvinään eläeensaaj Soile Kalliomäi sairaanhoitaja Kimmo Kiuru Hyvinään aupuni Tuija Anttila Hyvinään aupuni Hannele Salonen Hyvinään aupuni Jari Mäynen Sito-onsultit Oy Maarit Wii Sito-onsultit Oy Toimittaja ja valouvaaja Aamuposti ()

16 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. GIS-KYSELY Laurea-ammtioreaoulun opiselij toteuttiv haasttelut maalisuussa 00. Maarit Myllylä, Taia Nyyssönen ja Meiju Sandberg haastteliv ysittäisiä asiaaita ja teivät ryhmähaastteluja (seä asiaa että henilöunta). Haasttelut toteutettiin annettavilla tietooneilla suoraan internet-pohjaiseen yselyyn ja arttapohjaan. Karttapohjalle merittiin esimerisi edellisen päivän liiumisreitti opiselijan avustusella seä irjtiin reitin ja maetjun ongelmaohd eriseen. Pai, joissa haasttelut tehtiin. Suluissa vastaajien luumäärä: Lepovilla () Mäntyoto () Hyvinään irjasto () Sahanmäen päiväesus (0) Kehrääjänadun päiväesus () Veteraanitalo () Uraan neuvola () Haalan ja Kenttäadun neuvola () Haasttelijoiden suulaiset () yhteensä haasttelua Hyvinään vammais- ja vanhusneuvostot vastasiv yselyyn internetissä. Aluperäisen suunnitelman muaisista ohteista jäivät ajanpuutteen ja aiaulujen sovittamisongelmien vuosi pois vanhusten vuoraloohteet, sairaala, terveysesus ja apteeit. Kuva. Opiselija teemässä este- ja maetjuyselyä irjastossa. ()

17 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kyselyn raenteesta ja tietojen tallennusmenetelmästä johtuen seuraavissa tauluoissa esiintyy hyvin erilaisia oonaismääriä. Tämä johtuu siitä, että ussain tauluossa esitetään uhunin ysymyseen annettujen vastausten luumäärä. Vastausia ei linitetty vastaajaan, eli aineistosta ei pysty päättelemään montao vastausta uin vastaaja antoi. Vastaajista oli lähes puolet yli -vuotiaita. Muut aiuisiäryhmät oli jaettu vuoden jasoihin ja joaisessa jasossa oli suurin piirtein yhtä paljon vastaajia. Lapsia ja nuoria oli erittäin vähän. Vastaajien yleisimmät toimimisesteet liittyivät tui- ja liiuntaelimiin, huonomuistisuuteen ja heioon näöön. Erityisen heionäöisiä ei vastaajissa uitenaan ollut, sillä opasoiraa ei uaan ilmoittanut äyttävänsä ja valoisen epin äyttäjiäin oli vain pari vastaajaa. Vastaajien eniten äyttämiä apuvälineitä oliv rollatori, tuieppi ja uulooje. Kuuloojeen äyttäjien suuri määrä selittyy sillä, että Hyvinään Kuulonhuoltoyhdistys onnistui ivoimaan jäsenistönsä vastaamaan yselyyn internetissä. Vastaajien iäjaauma iä (v) yli alle Tuntemon Vastausten lm. Täreät reitit Vastaajia pyydettiin ertomaan sellaiset reitit, joita pitää esteettömyyden annalta täreinä. Oletetusti tällaisia reittejä osoitettiin hyvin paljon eri puolilta aupunia, sen muaan missä vastaaj asuiv. Ilmeisesti myös osa ilmoitti pyöräillen tai autolla ulemansa reitin. Täreistä reiteistä uitenin nousiv erityisesti esiin Mäntyodon, Lepovilla ja Veteraanitalon palvelutalojen asuaiden äyttämät reitit päivittäispalveluihin. Mäntyodosta ensisijainen reitti on Urheiluadun ja Kauppalanadun autta Hämeenadun palveluihin, Lepovillasta Nestorinua Prismaan ja Hämeenadun ympäristöön seä Veteraanitalolta Asemanua lähiauppaan. Näiden reittien orealauisesta esteettömyydestä ja talviunnossapidosta tulee huolehtia. ()

18 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Vastaajien liiumis- ja toimimisesteet Tui- ja liiuntaelin 0 Huonomuistisuus Heio näö Astma tai allergia Tilapäinen lii.esteisyys Huono uulo Sydänsairaus Kehitysvamma Muu neurologinen vamma Lyhytasvuisuus 0 Muu Vastausten lm Vastaajien apuvälineiden äyttö Kuulooje Tuieppi Rollatori 0 0 Ei äytä Pyörätuoli Sähöpyörätuoli Kyynärsauva Valoinen eppi Avustava henilö Opasoira 0 0 Muu Vastausten lm ()

19 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam täreät reitit. ()

20 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Esteet Esteettömyyden ongelmista merittävimpänä pidettiin epätasaisia ulupintoja. Myös sivutai pituussuunnassa altevia väyliä pidettiin ongelmallisina. Perttulanadun, Pilventien ja Uudenmaanadun seä Läntisen Yhdystien aliulun valaistusta pidettiin heioina. Ysittäisistä esteistä merittävimpänä ongelmana pidettiin uluväylien painumia tai ohoumia. Seuraavasi yleisimpiä esteitä oliv puuttuv tai huonot luis ja porta, joita oli useiden ysityisten ja julisten palvelujen sisäänäyntien yhteydessä. Myös liua pinn ja ore reunaivet väylällä saiv useita mainintoja. Erityisesti irjaston edustan epätasaisuus ja liuaus mainittiin useasti. Muista esteettömyyden ongelmista nousi esiin invapysäöintipaiojen puuttuminen. Niitä toivottiin erityisesti Hämeenadun palvelujen luose. Sahanmäen palveluesusen lähiympäristössä on useita ongelmia: palveluesusen ohdan suojien reunaivi on liian orea ja ylittäminen hanalaa seä Sahanmäen puiston polut ov altevia ja epätasaisia. Puistopoluille toivottiin myös parempaa talviunnossapitoa. Esteiset reitit Epätasainen ulupinta Sivusuunnassa alteva pinta Kulusuunnassa alteva pinta Heio valaistus Kapea jalaäytävä Tietyö Pehmeä ulupinta Muu Vastausten lm Ysittäiset esteet Painuma tai ohouma Huono porras Liuas pinta Korea reunaivi uluväylällä Huono luisa Heio valaistus Kulun estävä este Hanalasti ylitettävä suojie Huono näyvyys Huono istuin Huono aide Törmäysvaara Tietyö Huonosti toimiva leiipaia Mala/puuttuva reunaivi suojiellä Muu Vastausten lm ()

21 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam esteiset reitit. 0()

22 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam ysittäiset esteet. ()

23 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Talviunnossapito Kunnossapidon ongelmista merittävimmin nousi esiin usein jäiset uluväylät. Myös muut yleiset ongelm liittyivät lumien poistoon, uten puutteelliseen aurauseen tai lumiasoihin, jota haittaav ulua. Ongelm sijoittuiv lähes pääasiallisesti aupallisen ydinesustan alueelle, jona talviunnossapidon toimenpiteiden priorisoinnin pohtiminen olisiin tärein toimenpide. Kunnossapidon ongelm Usein jäinen Puutteellisesti aurtu Lumiasoja Pölyävä paia 0 Muu Vastausten lm. Maetjut Maetjujen osalta selvästi täreimpänä pidettiin sitä, että aina pitäisi äyttää malaltiabusseja, eiä tulisi hyväsyä niitä orvaavisi orealtiaisia busseja. Toisesi suurimmasi ongelmasi nousiv harv vuorovälit, esimerisi Talvisiltaan tai Sahanmäen palveluesuseen. Myös pieniooisella testillä irjoitettua pysäi-informaiota pidettiin hanalana luea. Tauluon ohdan Muu ongelma vastausiin oli irjtu muihin yselyn ohtiin uuluvia vastausia seä muita syitä siihen, että ei äytä jouoliiennettä. Tällaisia oliv esimerisi se, ettei pääse itsenäisesti poistumaan asunnostaan tai että pyrii toimittamaan asiansa unnon ylläpitämisesi ävellen. Maetjuysely Kuluvälineet Reitit Aiaulut Kuluvälineen vaihtaminen Turvallisuudentunne Lipunosto Sato/Liityntäpysäöinti Man suunnittelu Muuttuva mustustieto pysäeillä Pysäi-informaio Palvelun saavuus Asemaraennuset Muu Vastausten lm ()

24 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva 0. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam talviunnossapidon ongelmaohteet. ()

25 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. GIS-yselyn toteuttamisen arviointi Kyselyn toteuttaminen onnistui ohtuullisen hyvin, un arvioidaan sitä, miten hyvin se tuee projetissa äytettyjen muiden menetelmien perusteella vedettäviä johtopäätösiä merittävimpien toimenpiteiden määrittelemisesi ja unnossapidon ehittämisesi. Kyselymenetelmä ei uitenaan näyttäisi antavan ysinään äytettynä taroitusenmuaista tulosta. Kyselyn toteuttamiseen liittyi seuraavia, jonin verran ongelmia tuottavia teijöitä: Vaia valmiiden, luoiteltujen vastausten määrä oli pyritty pitämään minimissään, oli yselijöillä iso työ muistaa mitä vastausluoia oli. Annetun vastausen uuluminen tiettyyn vastausluoaan oli myös josus vaieaa tunnistaa. Opiselijoiden työosuuden rajoitettu aiaulu ei mahdollistanut joustamista ja osa yselyohteista jäi toteuttamta Vaia yselijöiden valmiudet ja asenne lähestyä erityisesti iääitä haasteltavia olivin heidän perusoulutusensa pohjalta hyvät, olisi julisten uloalueiden suunnittelun ja unnossapidon tuntemusesta ollut hyötyä. Vastaajilla on josus vaieusia löytää oieita sanoja uvaamaan ongelman laua ja luonnetta ja tässä suunnitteluoemus olisi antanut tarvittavan pohjan esittämään tarpeellisia täsmentäviä ysymysiä. Vaihtoehtoisesti muutaman päivän mittaisella oulutusella olisi voitu tutustuttaa haasttelij adunsuunnitteluun, unnossapitoon ja esteettömyyteen. Valmiisi luoitellut vastauset toimiv hyvin vastausten analysoinnissa. Vastausaineiston tilastolliset analyysit ja aaviot oli helppo ja nopea tuottaa. Myös vastausluo osoittautuiv sisällöltään varsin sopivisi ja tavisi. Liiumisen apuvälineiden osalta tulisi harita erityisesti talviajan liiumisvälineiden täydentämistä. Kun ysely suoritetaan stumanvaraisesti valioituvalle vastaajajouolle, esim. irjastoon tulev asiaa, tarvittaisiin selvästi suurempi vastaajajouo, jotta useille äyttäjille täreimmät ongelmapai nousisiv luotettavasti esiin. Sen sijaan esimerisi vanhusten palvelutaloissa suoritetut yselyt piirsivät jo näillä vastaajamäärillä varsin hyvän uvan liiumisen reiteistä ja tarpeista. Tässä työssä toteutettua haasttelumenetelmää voiin suositella erityisesti rajallisen, yhdessä paiassa asuvan, äyttäjäryhmän tarpeiden artoittamiseen. Muiden uin palvelutaloissa toteutettujen yselyiden osalta vastausten meritys on ensisijaisesti järjestelmällisesti toteutetun artoitusen tulosen vahvistajana ja osittain toimenpideehdotusten priorisoinnin ohjaajana. ()

26 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. MAASTOKARTOITUKSEN TULOKSET. Kesustan artoitus Kesän 00 aiana onsultin artoittaja eräsi maastossa sovituilta eseisiltä alueilta järjestelmällisesti esteettömyyden ongelmaohd ja tallensi ne Mapinfo-ohjelmalla paiietojärjestelmään. Nämä tiedot on luovutettu aupungin äytettäväsi tulevien suunnittelutehtävien lähtöaineistona. Kartoitettav alueet oliv ydinesusta ja Asemanadun alue. Kartoitusessa äytetyt riteerit ja arttaesitysissä äytetyt luoittelut on esitetty raportin liitteenä olevassa tietouvausessa. Kuva. Maastoartoitusen alue esustassa. ()

27 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Kuluväylät Suurin osa esustan jalanululle varuista väylistä on asfaltilla päällystettyjä. Myös betoniivellä pinnoitettujen väylien osuus on suuri. Nämä ov lähinnä uudistettuja osia Hämeenadulla. Kiropuiston, Kesuspuiston ja Asemanpuiston polut oliv artoitusessa muana olleet sorapintaiset väylät. Kestopäällystetyistä jalanuluväylistä n. % on epätasaisia. Epätasaisimm väyläjasot ov Urheiluadulla, Hämeenadun itäisellä artoitusosalla seä Uudenmaanadulla. Myös Kauppalanadulla, Toriadulla ja Donnerinadulla on merittäviä epätasaisia jasoja. Puistojen sorapintaisista väylistä 0 % on erittäin epätasaisia. Väylien pintameriaalit ja tasaisuus (m) Asfaltti Betoniivi Sora Betonilata Tasainen ja ehjä Epätasaisuutta tai vaurioita Erittäin epätasainen Kivituha Kuva. Hämeenadun uudistetun osan väylät ov esteettömyydeltään orealauisia. ()

28 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan evyen liienteen väylien ja puistopolujen tasaisuus. ()

29 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan evyen liienteen väylien ja puistopolujen pituusaltevuus. ()

30 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Suojiet Suojeistä artoitettiin reunaiven oreus ajoradan reunassa, johdtavuus ja suojiesaareeen pituus. Kustain reunaivilinjasta mittiin oreus seä vasemmasta että oieasta reunasta, myös suojiesaareeista. Suojien johdtavuus on heionäöiselle täreää. Reunaivilinjaan nähden ohtisuoraylitys varmistaa, ettei heionäöinen harhaudu suojieltä sivuun. Lievästi vinolla suojieylitysellä vinous ei suojien leveyttä suurempi. Myös suuntaa ylitysen aiana muuttava suojie on erittäin vaiea heionäöiselle. Suojiesaareeen tulisi olla vähintään metriä pitä jalanulijan ulusuunnassa, jotta sille mahtuisi pyörätuoli työntäjineen tai polupyörä. Suositusena pidetään vähintään, metriä. Kuva Uudenmaanadulla on paljon oreita suojien reunaiviä. Myös esisaareeet ov liian apeita. cm tai sitä oreampia on n. % reunaivistä. Niitä on Uudenmaanadulla, Toriadulla ja Urheiluadulla Sähöadun risteysessä. Näiden reunaivien uusiminen tulisi olla ensisijainen esteettömyyden parannustoimenpide suojeihin liittyen. Myös näövammaiselle vaieasti tunnistettavia 0- cm oreita suojien reunaiviä tai oonaan reunaivettömiä on runsaasti, n. %. Suojiesaareeet ov riittävän pitiä Hämeenadun uudistetulla osalla. Liian apeita saareeita on Uudenmaanadulla, Toriadulla seä Kauppalanadun ja Hämeenadun risteysessä. ()

31 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan suojeiden ja suojiesaareeiden reunaivien oreus. 0()

32 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan suojiesaareeiden pituus. ()

33 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Suojeistä % on joo ohtisuoria tai lievästi vinoja. Selvästi vinoja, aarelta lähteviä tai ylitysen aiana suuntaa muuttavia on %. Erityisen paljon tällaisia on Siltaadun ja Uudenmaanadun risteysessä seä Toriadun länsipuolen liittymien ohdilla. Kuva. Toriadun ylittävän suojien parantaminen on täreää, sillä Lepovillan palvelutalon asua äyttävät sitä mallaan auppaesuseen ja muihin esustan palveluihin. ()

34 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan suojeiden reunaivilinjojen johdtavuus. ()

35 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Levähdyspai ja bussipysäit Kesustan alueella on useita uusia, viihtyisiä ja esteettömyydeltään hyviä levähdyspaioja. Esteettömässä penissä tulisi olla seä selä- että äsinoja. Tällaisia ov mm. oreasoiset levähdyspai Toriadulla ja Donnerinpuistossa seä Hyvinään yhteisoulun ohdalla Uudenmaanadulla. Myös esustaorttelissa on useita hyviä istuseluryhmiä. Joidenin näiden ongelmana on sijoittuminen sorapintaisten väylien varteen, jolloin ne voiv olla hanalia esimerisi pyörätuolia äyttäville. Suurin tarve uusille peneille on esusorttelissa portaiden ja jyrien väyläosuusien yläpäässä, jotta heiovoimaiset ulij voisiv levähtää ennen uin taas jav maa. Kuv 0-. Kesustassa on useita viihtyisiä ja esteettömiä levähdyspaioja. ()

36 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan levähdyspaiojen ja bussipysäien esteettömyys. ()

37 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Hämeenadun pysäit iron ohdalla ov esteettömät ja toimiv. Esteettömän pysäin riteereinä pidettiin seuraavia: Pysäillä on os, peni ja rosa-astia Pysäi on esteettömästi toimiva (odotustilan mitoitus, ynnysettömyys, tasaisuus, sivu- ja pituusaltevuus) Ajoneuvoon nousun ohdalla tulee reunaiven olla vähintään cm orea Kesustan uudet pysäit ov pääosin esteettömiä ja hyvin toimivia. Suoadulla sijaitsevalla uudella pysäillä on liian suuri sivualtevuus.. Puistot Kartoitettavalle esusta-alueelle sijoittuiv Kiropuisto, Kesuspuisto, Jussinmäi ja Tammipuisto. Jussinmäen yhteysiä ei artoitettu, osa ne sijoittuv niin jyrään maastoon, ettei niitä ole mieleästä ryhtyä ehittämään esteettömisi. Kiropuisto on luonteeltaan metsäinen, mutta uitenin melo avoin. Avoimuus on täreää parantamaan ulijan turvallisuuden tunnetta; on todennäöistä, että jou toinen näisi, jos jotain uhaavaa tapahtuisi. Puiston polut ov useissa ohdin ruohottuneet, miä sataa aiheuttaa heionäöiselle vaieutta hahmottaa uluväylää. Urheiluadulta iron itä- ja länsipuolitse johtavien polujen varsilla on penejä riittävän lyhyiden välimojen päässä toisistaan. Kun penien uusiminen tulee ajanohtaisesi, tulisi ensisijaisesti äyttää äsi- ja selänojallisia, esteettömyyden vaimuset täyttäviä penejä. Myös puiston valaistus on hiljtain uusittu. Kiropuiston eteläulmassa on porta, joiden aselmien mitoitus on tyydyttävä esteettömyyden näöulmasta. Portaista uitenin puuttuv oieaoppiset äsijohteet. Myös portaan yläpäähän tulisi sijoittaa selä- ja äsinojallinen peni, jotta nousun jäleen voisi istahtaa levähtämään. ()