HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö"

Transkriptio

1 Hyvinään esteetön liiumisympäristö 00

2

3 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Esteettömän liiumisen tutimus ja ehittämisohjelma elsa Esteetön liiennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iääät ja toimimisesteiset henilöt suoriutuv turvallisesti päivittäisestä liiumisestaan. Elsa on liienne- ja viestintäministeriön poiihallinnollinen esteettömän liiumisen tutimusja ehittämisohjelma. Ohjelman taustavaiuttajina ja haneiden osarahoittajina ov use eri ministeriöt, väylälaitoset seä järjestöt. Elsa-ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa-ohjelmalla on tuettu työtä liiennejärjestelmän esteettömyyden parantamisesi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Täreä osa ohjelmaa on ollut haneiden toteuttaminen ja niiden tulosista tiedottaminen. Elsa ohjelma toteuttaa osaltaan liienne- ja viestintäministeriön esteettömyysstregiaa. Vuonna 00 julaistun stregian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liienneinfrastrutuuri ja julisen liienteen palvelut ov esteettömiä ja turvallisia aiille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä untien ja ysityisen setorin anssa näiden vastuulla olevien liiennejärjestelmän osien parantamisesi. Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: Liienne- ja viestintäministeriö ()

4 Hyvinään esteetön liiumisympäristö ()

5 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Sisällys. TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET.... TYÖVAIHEET JA MENETELMÄT.... KÄVELYKIERROS.... GIS-KYSELY.... Täreät reitit.... Esteet.... Talviunnossapito.... Maetjut.... GIS-yselyn toteuttamisen arviointi.... MAASTOKARTOITUKSEN TULOKSET.... Kesustan artoitus.... Kuluväylät.... Suojiet.... Levähdyspai ja bussipysäit.... Puistot.... Muuta.... Asemanadun alue.... ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN.... Toimenpiteet esusta-alueella.... Koonaisvaltaiset ehittämishaneet.... Erillisprojetit.... Toimenpiteet Asemanadun alueella Esteettömyyden edistämisen toimintamalli.... Seuranta ja jotoimenpiteet... LTTEET Kyselyn määrittelyt Kartoitusriteerit ()

6 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Hyvinään aupuni on halunnut panostaa esteettömyyden edistämiseen jo useiden vuosien ajan. Hyvinään aupuni on ensimmäisenä untana Suomessa saanut jäsenyyden ansainvälisessä WHO Safe Community- verostossa. Equalcity.com veropalveluun liittyvällä artoitusohjeistusella toteutettu esteettömyysartoitus on ollut omalta osaltaan edesauttamassa jäsenyyteen hyväsymistä. Hyvinään aupuni on vuonna 00 lainut Esteetön Hyvinää oppaan liiuntaesteisille. Työssä artoitettiin n. 0 ohdetta. Tavoitteena oli selvittää nyyinen tilanne ja mahdolliset ehittämisohteet yleisillä alueilla seä yleisissä ja ysityisissä palveluraennusissa. Kartoitustyössä havaittuja suurimpia ongelmia esteettömyyden tiellä ov: ore ynnyset, ape ja rasa ovet luisien puuttuminen ja huono sijainti ihmisten piittaamtomuus luisista ja esim. inva-paioista positiivisia havaintoja oli lähinnä uusimmissa raennusissa hyvin huomioidut esteettömät liiumismahdollisuudet. Haneen Vanhuset ja Vammaiset projetiryhmä vastasi esteettömyysprojetin toteutusesta. Alueellinen artoitustyö suoritettiin yhteistyössä Laurea-ammtioreaoulun hoitotyön opiselijoiden anssa. Esteettömyysartoitus on julaistu internetissä Hyvinään aupungin sivuilla ja se löytyy myös osoitteesta Hyvinäällä toimeenpantiin 000 valtaunnallinen tapurmien torjuntyön oeilu- ja ehittämishane turvallista tuntia Hyvinäällä. Tämän pilottihaneen tavoite oli ehittää untalähtöinen, oonaisvaltainen tapurmien torjuntyön malli, jossa yhdistettiin liienneturvallisuustyön seä otona ja vapaa-ajalla stuvien tapurmien ehäisyn voimavar untasolla. Pilottihaneen valtaunnalliset toimijahot oliv Staes, työterveyslaitos ja Liienneturva. Sosiaali- ja terveysministeriö tui hanetta. Hyvinään pilottihaneesta on julaistu seuraav julaisut: Tilastollinen saus tapurmiin Hyvinäällä 0-luvulla, sivua Tapurmaselvitys Hyvinäällä loauussa, 0 sivua Turvalliset tunnit tavasi tapurmien torjuntaprojeti Kehrääjänadun asuinalueella, sivua Tapurmien torjuntaoeilu Hyvinäällä 000, sivua Internet-sivu ()

7 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Tässä raportissa esiteltävä työ on osa turvallista tuntia Hyvinäällä -hanetta ja joa Hyvinäällä tehtyyn esteettömyyden edistämiseen. Tämän työn yleisenä tavoitteena on ollut ohja esteettömiä reittejä aipaav turvallisille ja oreasoisille esustaan johtaville reiteille ja maetjuille. Hyvinäällä esteettömyyden tavoitevisiona on, että äytettävät ulureitit ja jouoliienne toimiv ja ehittyvät esteettömästi yhdessä. Hyvinään paiallisliienteen hoitaa Hyvinään Liienne Oy. Paiallisliienne muodostuu perinteisestä paiallisliiennelinjasta ja palvelulinjasta. Palvelulinjojen busseissa on malaltiaraenne ja uljettaja voi tehdä utsusta pieniä poieamia reiteiltä. Kuva. Esimeri palvelulinjan reitistä, P Kuusipuisto-Sahanmäi. ()

8 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Työn tavoitteet: Työn tuloset: Tuottaa tietoa esteistä ja äytetyistä reiteistä Hyvinään esustan alueilla Tuottaa tietoa unnossapitoon liittyvistä esteettömyysongelmista Määritellä unnossapitoon ja raenteiden ehittämiseen liittyviä toimenpiteitä esteettömyyden parantamisesi Priorisoida toimenpiteet ja laia toteuttamisohjelma esteettömille reiteille Hyvinään esustassa tuien esteetöntä maetjuajtelua Kehittää esteettömiä maetjuja tuemaan jouoliienteen esteettömyyttä Kehittää äyttäjälähtöinen internetissä toimiva GIS-menetelmä estetiedon eräämiseen (reitit, esteet, unnossapito, jouoliienne, informaio, opastus) Kehittää sidosryhmäyhteistyötä ja hallinnon eri alojen yhteistyötä esteettömyyden edistämisesi Hyvinäällä Kunnossapidon tavoitteiden ja toimintaohjeiden taristaminen esteettömyyden annalta Toimenpide-ohjelman laiminen eseisille ulureiteille Hyvinään esustaalueella Ehdotusten teeminen esteettömän maetjun ja jouoliienteen parantamisesi Hyvinään esusta-alueella Sovellettavan GIS-menetelmän ehittäminen äyttäjäohtaisiin reitti- ja esteartoitusiin ()

9 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. TYÖVAIHEET JA MENETELMÄT Työ eteni seuraavan prosessiaavion muaisesti: Tavoite Lähtöohd Menetelmät Tuloset Esteettömät ja taroitusenmuaisesti unnossapidetyt ävely- ja pyöräilyreitit seä maetjut GIS-yselyn ehittäminen -reitit, esteet -maetjut Esteettömyys -riteerit Surau-projetin riteerien soveltaminen Kävelyierros eseisillä reiteillä GIS-haasttelut sidosryhmille ja untalaisille Maastoartoitus Kunnossapidon tavoitteet ja toimintaohjeiden taristaminen esteettömyyden näöulmasta Toimenpideohjelma eseisille reiteille ja maetjujen osille Sovellettava GISmenetelmä äyttäjäohtaisiin reitti- ja esteartoitusiin Työ jaaantui työvaiheiden muaisesti seuraavasti: ) Internetissä toimivan, GIS-menetelmään perustuvan esteyselyn ehittäminen Lähtöohta: Helsingin aupuni on oeillut internetissä toimivaa esteyselyä. Kysely ei uitenaan toivotulla tavalla tavoittanut esteitä oevia ysittäisiä ansalaisia. Menetelmä: Helsingin yselyn oemusten pohjalta parannettiin yselyn äyttöliittymää, ehitettiin ysymysiä (mm. Surau-projetin esteettömyysriteerien muainen tarentaminen) ja muotiin liittymä Hyvinään aupungin tarpeisiin soveltuvasi. Hyvinäällä painopiste oli erityisesti unnossapidossa (valaistus, auraus, hieoitus jne.), joa omana yselyosiona liitettiin artoitusvälineeseen. Kysely jaautui olmeen pääosa-alueeseen: Raennetun ympäristön esteet (Talvi)unnossapitoon liittyvät esteet Maetjuihin liittyvät esteet Kyselyn sisältö ja toteutustapa on uvtu liitteessä. Esteyselyn järjestelmän valmistuttua järjestettiin oulutuspäivä yselyn suorittamisesta gismenetelmään pohjautuen seä artoitusvälineiden ja -ohjelmien testaus ja äytännön harjoitus yselyt suorittaville opiselijoille. ) GIS-menetelmään pohjautuv haasttelut sidosryhmille GIS-haasttelujen tavoitteena oli seä ouluttaa tulevia terveydenhuollon ammtilaisia esteettömyyden ongelmiin ja edistämiseen että ehittää uudenlaista menetelmää esteisyyttä oevien sidosryhmien tavoittamisesi. ()

10 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Työvaihe äynnistyi helmiuussa ammtioreaoulun opiselijoiden teemällä irjallisuusselvitysellä esteettömyyden huomioon ottamisesta ja ohjeistamisesta adulla tehtäviä töitä ja unnossapitoa äsitelleistä viimeaiaisista selvitysistä ja tutimusista. Laurea-ammtioreaoulun opiselij toteuttiv haasttelut maalisuussa 00. Opiselij haastteliv ysittäisiä asiaaita ja teivät ryhmähaastteluja (seä asiaa että henilöunta). Haasttelut toteutettiin annettavilla tietooneilla suoraan internet-pohjaiseen yselyyn ja arttapohjaan. Karttapohjalle merittiin esimerisi edellisen päivän liiumisreitti opiselijan avustusella seä irjtiin reitin ja maetjun ongelmaohd eriseen. ) Kävelyierros Kävelyierros järjestettiin onreettisen ympäristön parantamistyövaiheen alussa ja sen taroitusena oli sataa yhteen eri hallinnonal, sidosryhmät ja media. Kävelyierrosen tavoitteena oli hallinnonalojen ja sidosryhmien verostoituminen seä esteettömyyden ongelmien onretisoiminen aiille tahoille. Kävelyierros toteutettiin huhtiuussa 00. Alueen ysityisistä toimijahoista utsuttiin ävelyierroselle aupuniesustayhdistysen edustaj seä palvelubussiyritysen edustaja. Sam toimijahot utsuttiin myös yleiseen esittelytilaisuuteen, un ehittämistoimenpiteet oli alustavasti määritelty. ) Maastoartoitus ja toimenpiteiden määrittely Maastoartoitusen tavoitteena oli tuottaa onreettista tietoa alueen esteettömyyden ongelmista toimenpideartan laadintaa varten. Kartoituseen sisältyi seuraav tehtävät: - uympäristön ja evyen liienteen väylien artoitus (jalaäytävät, pyörätiet, tasoerot, levähdysmahdollisuudet, suojiet, auiot, jouoliienteen pysäit, asema-alue) - täreimpien esteettömien reittien määrittely - täreiden reittien parantamistoimenpiteiden alustava luonnostelu Esteettömyyden toteuttamistoimenpiteiden ohjelmoinnille luotiin malli. Määriteltyjen toimenpiteiden pohjalta tarasteltiin vaihtoehtoisia toteutusmalleja (toteutuminen hallintountien budjettien sisällä, erillisrahoitusen tarve) ja arvioitiin niiden vaiuttavuutta esteettömyyden tarpeiden näöulmasta. Mallissa määriteltiin myös toteuttamistoimenpiteiden priorisointi (tarvepohjainen ja tenistaloudellinen priorisointi). ) Organisaio Työtä ohjaamaan ja ommentoimaan perustettiin ohjausryhmä, joa oostui seuraavista henilöistä: Tuula Vanhalo, Turvallista tuntia Hyvinäällä neuvotteluunta Eira Järvinen, Hyvinää, perusturvalautaunta Sinia Ala-Paavola, Hyvinää, teninen lautaunta Liisa Rahonen, Vaje ry Seija Paasovaara, Laurea-ammtioreaoulu Raija Tariainen, Laurea-ammtioreaoulu Helena Siilin, Hyvinää, vammaishuollon johtaja (sysy 00), Tuija Anttila (evät 00), Hyvinään aupuni Kimmo Kiuru, liienneinsinööri, Hyvinään aupuni, unnallisteniia Mti Mörsy, Vaje ry Hannele Salonen, Hyvinää, tilapalvelun suunnitteluraennusmestari ja projetiryhmän ()

11 Hyvinään esteetön liiumisympäristö puheenjohtaja Irja Vesanen-Niitin, Liienne- ja viestintäministeriö Riia Kallio, WSP LT-Konsultit Oy Jari Mäynen, onsultin projetipäälliö, Sito-onsultit Oy Työn edistymistä oordinoi projetiryhmä, joa oostui Hyvinään aupungin, Laureaammtioreaoulun ja onsultin edustajista. Konsulttityöstä vastasiv Sito-yhtiöistä projetipäälliö, aritehti Jari Mäynen, sosiologi Maarit Wii, insinööri Mti Niupeteri seä FM Keijo Kosinen. 0()

12 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. KÄVELYKIERROS Kävelyierrosen tavoitteena Hyvinäällä oli esustan reittien esteettömyyden ongelmien tarastelu äyttäjien näöulmasta. Kävelyierrosella arvioitiin aupporin, terveysesusen, Mäntyodon, Lepovillan, postin, irjaston ja ansaneläelaitosen seä sosiaalipalveluiden ympäristöä. Kävelyierrosen alusi tutustuttiin palvelubusseihin. Kuva. Hyvinään ävelyierrosen reitti. Koviivalla on meritty vaihtoehtoinen, lyhyempi reitti huonosti liiuville. Hyvinään ävelyierrosen reitti sijoittui esusta-alueen täreimpien palveluiden varrelle. Pituudeltaan se oli noin, m. Ryhmä, yhteensä heneä, ooontui aupporin laidalle, palvelulinjojen pysäien tuntumaan torstaina..00 lo. Osallistujien jouossa oli mm. näövammaisten edustaja, pyörätuolilla liiuva, ahdet lastenvaunut, joista toiset oliv leveät asostenrta seä aupungin eri hallintountien edustajia ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia. Lähtöpaialla äveltävä reitti esiteltiin lyhyesti, ja sovittiin muutamista pysähdyspisteistä reitin varrella, joissa esusteltiin ja vedettiin yhteen uljetun reittiosuuden ongelmia. Reitti- ()

13 Hyvinään esteetön liiumisympäristö vaihtoehtoja oli asi: lyhyempi reitti huonommin tai hitaammin liiuville ja pidempi reitti ohdistuen rautieaseman ympäristöön. Lyhyempää reittiä ei uitenaan äyttänyt uaan osallistujista, vaan aii osallistuj tutustuiv myös rautieaseman seutuun. Perinteistä gåtur-menetelmää sovellettiin siten, että reitin varrella esusteltiin runsaasti liiumisen ongelmista aupungissa seä päivittäin äytetyistä reiteistä. Näistä esusteluista irjtiin pääohd muistiin. Kuva. Kävelyierros oli erityisen onnistunut sisi, että muana oli monenlaisia liiujia näövammaisista lastenvaunuja työntäviin ja pyörätuolilla liiuviin. Kävelyierros aloitettiin tutustumalla palvelulinjojen toimintaan ja niillä liiumiseen. Paialla oli asi palvelulinjan autoa, joihin nousemista testtiin seä pyörätuolilla että lastenvaunuilla. Kuljettaj auttoiv autoon siirtymistä erillisillä pyörätuoliluisilla, jota sijoitettiin auton sisätilan ja uiveysen väliin. Luis osoittautuiv toimivisi ja hyvisi. Irrallisten luisien etuna on myös mahdollisuus säätää luisaleveyttä apuvälineen/lastenvaunujen pyörien muaisesti. Yleisesti ävelyierrosreitti todettiin sujuvasi ja helposi liiua myös apuvälineillä. Reitin varrella olevien julisten raennusten sisäänäynnit tarastettiin, ja ne todettiin aii esteettömisi. Ainoastaan terveysesusen vuodeosaston oven aueamissuunta ja ahdas tuuliaappi aiheuttiv ongelmia pyörätuolilla ja lastenvaunujen anssa liiuville. Juliset util oliv pääosin esteetöntä liiumista tuevia, myös puistoalueella Parantolassa, jossa todettiin alueen iääntyneiden liiuvan sujuvasti rollatoreiden anssa. ()

14 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Siirtyminen palvelulinjan bussiin uljettajan avustusella oli sujuvaa. Erityisinä ongelmaohtina ävelyierrosella mainittiin seuraavia ohteita: linja-autoaseman sisääntulon orea ynnys ja erittäin ore porta rautieaseman bussilaiturien apeus ja oreus, seä iveysen epätasaisuus. Ongelmia syntyy etenin ruuha-aioina, jolloin viereäisillä laitureilla sijaitsev bussit aiheuttav ahtautta esim. pyörätuolilla tai lastenrtailla bussiin menijöille. Urheiluadun asfaltoidun jalaäytävän pintaa ov rioneet mäntyjen juuret Urheiluadun risteysessä ore uivet aiheuttav haittaa rollatorilla tai muulla apuvälineellä ulijalle. Myös pyöräilijät ov tyytymättömiä risteyseen Hyvinään ävelyierros onnistui hyvin ja osallistuj oliv siihen tyytyväisiä. Reitin varrella pysähdyttiin muutamaan otteeseen esustelemaan ohteista ja niihin liittyvistä ongelmista. Hyvinään esusta-alueen esteettömyyden todettiin olevan monella tavalla hyvin hoidettu, mutta muutamia ohteita mainittiin ongelmallisina. Lisäsi erityisesti asostenrtaiden anssa liiuminen tuotti paioitellen ahtauteen liittyviä ongelmia. Kävelyierros esti tuntia, ja päättyi esustan ahvilaan, jossa yhteenvetona esusteltiin liiumisesta esustan alueella. Pääosin osallistuj oiv liiumisen esustassa sujuvasi ja miellyttäväsi, ja suurimm esteet alueella oli jo aiemmin parannettu. ()

15 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Mäntyjen voimaa juuret ov rioneet ävelytien asfalttipintaa. Kävelyierroseen osallistuj Terttu Tolppanen näövammaiset Oili Kosinen näövammaiset Raili Välimäi vanhusneuvosto Eero Joinen pyörätuolin äyttäjä Heii Räsänen Kuulonhuolto Saari Suomalainen Vanhusneuvosto Liisa Rahonen Vaje Jouni Mtsson aupungininsinööri Kalervo Karimies tiemestari Ossi Savolainen perusturvajohtaja, lastenvaunut Eine Pajunen terveydenhuollon lehtori Jorma Mäelä Hyvinään Liienne Sinia Svanström Hyvinään eläeensaaj Salme Kempas Hyvinään eläeensaaj Sira Parviainen Hyvinään eläeensaaj Reino Parviainen Hyvinään eläeensaaj Soile Kalliomäi sairaanhoitaja Kimmo Kiuru Hyvinään aupuni Tuija Anttila Hyvinään aupuni Hannele Salonen Hyvinään aupuni Jari Mäynen Sito-onsultit Oy Maarit Wii Sito-onsultit Oy Toimittaja ja valouvaaja Aamuposti ()

16 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. GIS-KYSELY Laurea-ammtioreaoulun opiselij toteuttiv haasttelut maalisuussa 00. Maarit Myllylä, Taia Nyyssönen ja Meiju Sandberg haastteliv ysittäisiä asiaaita ja teivät ryhmähaastteluja (seä asiaa että henilöunta). Haasttelut toteutettiin annettavilla tietooneilla suoraan internet-pohjaiseen yselyyn ja arttapohjaan. Karttapohjalle merittiin esimerisi edellisen päivän liiumisreitti opiselijan avustusella seä irjtiin reitin ja maetjun ongelmaohd eriseen. Pai, joissa haasttelut tehtiin. Suluissa vastaajien luumäärä: Lepovilla () Mäntyoto () Hyvinään irjasto () Sahanmäen päiväesus (0) Kehrääjänadun päiväesus () Veteraanitalo () Uraan neuvola () Haalan ja Kenttäadun neuvola () Haasttelijoiden suulaiset () yhteensä haasttelua Hyvinään vammais- ja vanhusneuvostot vastasiv yselyyn internetissä. Aluperäisen suunnitelman muaisista ohteista jäivät ajanpuutteen ja aiaulujen sovittamisongelmien vuosi pois vanhusten vuoraloohteet, sairaala, terveysesus ja apteeit. Kuva. Opiselija teemässä este- ja maetjuyselyä irjastossa. ()

17 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kyselyn raenteesta ja tietojen tallennusmenetelmästä johtuen seuraavissa tauluoissa esiintyy hyvin erilaisia oonaismääriä. Tämä johtuu siitä, että ussain tauluossa esitetään uhunin ysymyseen annettujen vastausten luumäärä. Vastausia ei linitetty vastaajaan, eli aineistosta ei pysty päättelemään montao vastausta uin vastaaja antoi. Vastaajista oli lähes puolet yli -vuotiaita. Muut aiuisiäryhmät oli jaettu vuoden jasoihin ja joaisessa jasossa oli suurin piirtein yhtä paljon vastaajia. Lapsia ja nuoria oli erittäin vähän. Vastaajien yleisimmät toimimisesteet liittyivät tui- ja liiuntaelimiin, huonomuistisuuteen ja heioon näöön. Erityisen heionäöisiä ei vastaajissa uitenaan ollut, sillä opasoiraa ei uaan ilmoittanut äyttävänsä ja valoisen epin äyttäjiäin oli vain pari vastaajaa. Vastaajien eniten äyttämiä apuvälineitä oliv rollatori, tuieppi ja uulooje. Kuuloojeen äyttäjien suuri määrä selittyy sillä, että Hyvinään Kuulonhuoltoyhdistys onnistui ivoimaan jäsenistönsä vastaamaan yselyyn internetissä. Vastaajien iäjaauma iä (v) yli alle Tuntemon Vastausten lm. Täreät reitit Vastaajia pyydettiin ertomaan sellaiset reitit, joita pitää esteettömyyden annalta täreinä. Oletetusti tällaisia reittejä osoitettiin hyvin paljon eri puolilta aupunia, sen muaan missä vastaaj asuiv. Ilmeisesti myös osa ilmoitti pyöräillen tai autolla ulemansa reitin. Täreistä reiteistä uitenin nousiv erityisesti esiin Mäntyodon, Lepovilla ja Veteraanitalon palvelutalojen asuaiden äyttämät reitit päivittäispalveluihin. Mäntyodosta ensisijainen reitti on Urheiluadun ja Kauppalanadun autta Hämeenadun palveluihin, Lepovillasta Nestorinua Prismaan ja Hämeenadun ympäristöön seä Veteraanitalolta Asemanua lähiauppaan. Näiden reittien orealauisesta esteettömyydestä ja talviunnossapidosta tulee huolehtia. ()

18 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Vastaajien liiumis- ja toimimisesteet Tui- ja liiuntaelin 0 Huonomuistisuus Heio näö Astma tai allergia Tilapäinen lii.esteisyys Huono uulo Sydänsairaus Kehitysvamma Muu neurologinen vamma Lyhytasvuisuus 0 Muu Vastausten lm Vastaajien apuvälineiden äyttö Kuulooje Tuieppi Rollatori 0 0 Ei äytä Pyörätuoli Sähöpyörätuoli Kyynärsauva Valoinen eppi Avustava henilö Opasoira 0 0 Muu Vastausten lm ()

19 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam täreät reitit. ()

20 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Esteet Esteettömyyden ongelmista merittävimpänä pidettiin epätasaisia ulupintoja. Myös sivutai pituussuunnassa altevia väyliä pidettiin ongelmallisina. Perttulanadun, Pilventien ja Uudenmaanadun seä Läntisen Yhdystien aliulun valaistusta pidettiin heioina. Ysittäisistä esteistä merittävimpänä ongelmana pidettiin uluväylien painumia tai ohoumia. Seuraavasi yleisimpiä esteitä oliv puuttuv tai huonot luis ja porta, joita oli useiden ysityisten ja julisten palvelujen sisäänäyntien yhteydessä. Myös liua pinn ja ore reunaivet väylällä saiv useita mainintoja. Erityisesti irjaston edustan epätasaisuus ja liuaus mainittiin useasti. Muista esteettömyyden ongelmista nousi esiin invapysäöintipaiojen puuttuminen. Niitä toivottiin erityisesti Hämeenadun palvelujen luose. Sahanmäen palveluesusen lähiympäristössä on useita ongelmia: palveluesusen ohdan suojien reunaivi on liian orea ja ylittäminen hanalaa seä Sahanmäen puiston polut ov altevia ja epätasaisia. Puistopoluille toivottiin myös parempaa talviunnossapitoa. Esteiset reitit Epätasainen ulupinta Sivusuunnassa alteva pinta Kulusuunnassa alteva pinta Heio valaistus Kapea jalaäytävä Tietyö Pehmeä ulupinta Muu Vastausten lm Ysittäiset esteet Painuma tai ohouma Huono porras Liuas pinta Korea reunaivi uluväylällä Huono luisa Heio valaistus Kulun estävä este Hanalasti ylitettävä suojie Huono näyvyys Huono istuin Huono aide Törmäysvaara Tietyö Huonosti toimiva leiipaia Mala/puuttuva reunaivi suojiellä Muu Vastausten lm ()

21 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam esteiset reitit. 0()

22 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam ysittäiset esteet. ()

23 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Talviunnossapito Kunnossapidon ongelmista merittävimmin nousi esiin usein jäiset uluväylät. Myös muut yleiset ongelm liittyivät lumien poistoon, uten puutteelliseen aurauseen tai lumiasoihin, jota haittaav ulua. Ongelm sijoittuiv lähes pääasiallisesti aupallisen ydinesustan alueelle, jona talviunnossapidon toimenpiteiden priorisoinnin pohtiminen olisiin tärein toimenpide. Kunnossapidon ongelm Usein jäinen Puutteellisesti aurtu Lumiasoja Pölyävä paia 0 Muu Vastausten lm. Maetjut Maetjujen osalta selvästi täreimpänä pidettiin sitä, että aina pitäisi äyttää malaltiabusseja, eiä tulisi hyväsyä niitä orvaavisi orealtiaisia busseja. Toisesi suurimmasi ongelmasi nousiv harv vuorovälit, esimerisi Talvisiltaan tai Sahanmäen palveluesuseen. Myös pieniooisella testillä irjoitettua pysäi-informaiota pidettiin hanalana luea. Tauluon ohdan Muu ongelma vastausiin oli irjtu muihin yselyn ohtiin uuluvia vastausia seä muita syitä siihen, että ei äytä jouoliiennettä. Tällaisia oliv esimerisi se, ettei pääse itsenäisesti poistumaan asunnostaan tai että pyrii toimittamaan asiansa unnon ylläpitämisesi ävellen. Maetjuysely Kuluvälineet Reitit Aiaulut Kuluvälineen vaihtaminen Turvallisuudentunne Lipunosto Sato/Liityntäpysäöinti Man suunnittelu Muuttuva mustustieto pysäeillä Pysäi-informaio Palvelun saavuus Asemaraennuset Muu Vastausten lm ()

24 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva 0. Kyselyyn vastanneiden ilmoittam talviunnossapidon ongelmaohteet. ()

25 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. GIS-yselyn toteuttamisen arviointi Kyselyn toteuttaminen onnistui ohtuullisen hyvin, un arvioidaan sitä, miten hyvin se tuee projetissa äytettyjen muiden menetelmien perusteella vedettäviä johtopäätösiä merittävimpien toimenpiteiden määrittelemisesi ja unnossapidon ehittämisesi. Kyselymenetelmä ei uitenaan näyttäisi antavan ysinään äytettynä taroitusenmuaista tulosta. Kyselyn toteuttamiseen liittyi seuraavia, jonin verran ongelmia tuottavia teijöitä: Vaia valmiiden, luoiteltujen vastausten määrä oli pyritty pitämään minimissään, oli yselijöillä iso työ muistaa mitä vastausluoia oli. Annetun vastausen uuluminen tiettyyn vastausluoaan oli myös josus vaieaa tunnistaa. Opiselijoiden työosuuden rajoitettu aiaulu ei mahdollistanut joustamista ja osa yselyohteista jäi toteuttamta Vaia yselijöiden valmiudet ja asenne lähestyä erityisesti iääitä haasteltavia olivin heidän perusoulutusensa pohjalta hyvät, olisi julisten uloalueiden suunnittelun ja unnossapidon tuntemusesta ollut hyötyä. Vastaajilla on josus vaieusia löytää oieita sanoja uvaamaan ongelman laua ja luonnetta ja tässä suunnitteluoemus olisi antanut tarvittavan pohjan esittämään tarpeellisia täsmentäviä ysymysiä. Vaihtoehtoisesti muutaman päivän mittaisella oulutusella olisi voitu tutustuttaa haasttelij adunsuunnitteluun, unnossapitoon ja esteettömyyteen. Valmiisi luoitellut vastauset toimiv hyvin vastausten analysoinnissa. Vastausaineiston tilastolliset analyysit ja aaviot oli helppo ja nopea tuottaa. Myös vastausluo osoittautuiv sisällöltään varsin sopivisi ja tavisi. Liiumisen apuvälineiden osalta tulisi harita erityisesti talviajan liiumisvälineiden täydentämistä. Kun ysely suoritetaan stumanvaraisesti valioituvalle vastaajajouolle, esim. irjastoon tulev asiaa, tarvittaisiin selvästi suurempi vastaajajouo, jotta useille äyttäjille täreimmät ongelmapai nousisiv luotettavasti esiin. Sen sijaan esimerisi vanhusten palvelutaloissa suoritetut yselyt piirsivät jo näillä vastaajamäärillä varsin hyvän uvan liiumisen reiteistä ja tarpeista. Tässä työssä toteutettua haasttelumenetelmää voiin suositella erityisesti rajallisen, yhdessä paiassa asuvan, äyttäjäryhmän tarpeiden artoittamiseen. Muiden uin palvelutaloissa toteutettujen yselyiden osalta vastausten meritys on ensisijaisesti järjestelmällisesti toteutetun artoitusen tulosen vahvistajana ja osittain toimenpideehdotusten priorisoinnin ohjaajana. ()

26 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. MAASTOKARTOITUKSEN TULOKSET. Kesustan artoitus Kesän 00 aiana onsultin artoittaja eräsi maastossa sovituilta eseisiltä alueilta järjestelmällisesti esteettömyyden ongelmaohd ja tallensi ne Mapinfo-ohjelmalla paiietojärjestelmään. Nämä tiedot on luovutettu aupungin äytettäväsi tulevien suunnittelutehtävien lähtöaineistona. Kartoitettav alueet oliv ydinesusta ja Asemanadun alue. Kartoitusessa äytetyt riteerit ja arttaesitysissä äytetyt luoittelut on esitetty raportin liitteenä olevassa tietouvausessa. Kuva. Maastoartoitusen alue esustassa. ()

27 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Kuluväylät Suurin osa esustan jalanululle varuista väylistä on asfaltilla päällystettyjä. Myös betoniivellä pinnoitettujen väylien osuus on suuri. Nämä ov lähinnä uudistettuja osia Hämeenadulla. Kiropuiston, Kesuspuiston ja Asemanpuiston polut oliv artoitusessa muana olleet sorapintaiset väylät. Kestopäällystetyistä jalanuluväylistä n. % on epätasaisia. Epätasaisimm väyläjasot ov Urheiluadulla, Hämeenadun itäisellä artoitusosalla seä Uudenmaanadulla. Myös Kauppalanadulla, Toriadulla ja Donnerinadulla on merittäviä epätasaisia jasoja. Puistojen sorapintaisista väylistä 0 % on erittäin epätasaisia. Väylien pintameriaalit ja tasaisuus (m) Asfaltti Betoniivi Sora Betonilata Tasainen ja ehjä Epätasaisuutta tai vaurioita Erittäin epätasainen Kivituha Kuva. Hämeenadun uudistetun osan väylät ov esteettömyydeltään orealauisia. ()

28 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan evyen liienteen väylien ja puistopolujen tasaisuus. ()

29 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan evyen liienteen väylien ja puistopolujen pituusaltevuus. ()

30 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Suojiet Suojeistä artoitettiin reunaiven oreus ajoradan reunassa, johdtavuus ja suojiesaareeen pituus. Kustain reunaivilinjasta mittiin oreus seä vasemmasta että oieasta reunasta, myös suojiesaareeista. Suojien johdtavuus on heionäöiselle täreää. Reunaivilinjaan nähden ohtisuoraylitys varmistaa, ettei heionäöinen harhaudu suojieltä sivuun. Lievästi vinolla suojieylitysellä vinous ei suojien leveyttä suurempi. Myös suuntaa ylitysen aiana muuttava suojie on erittäin vaiea heionäöiselle. Suojiesaareeen tulisi olla vähintään metriä pitä jalanulijan ulusuunnassa, jotta sille mahtuisi pyörätuoli työntäjineen tai polupyörä. Suositusena pidetään vähintään, metriä. Kuva Uudenmaanadulla on paljon oreita suojien reunaiviä. Myös esisaareeet ov liian apeita. cm tai sitä oreampia on n. % reunaivistä. Niitä on Uudenmaanadulla, Toriadulla ja Urheiluadulla Sähöadun risteysessä. Näiden reunaivien uusiminen tulisi olla ensisijainen esteettömyyden parannustoimenpide suojeihin liittyen. Myös näövammaiselle vaieasti tunnistettavia 0- cm oreita suojien reunaiviä tai oonaan reunaivettömiä on runsaasti, n. %. Suojiesaareeet ov riittävän pitiä Hämeenadun uudistetulla osalla. Liian apeita saareeita on Uudenmaanadulla, Toriadulla seä Kauppalanadun ja Hämeenadun risteysessä. ()

31 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan suojeiden ja suojiesaareeiden reunaivien oreus. 0()

32 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan suojiesaareeiden pituus. ()

33 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Suojeistä % on joo ohtisuoria tai lievästi vinoja. Selvästi vinoja, aarelta lähteviä tai ylitysen aiana suuntaa muuttavia on %. Erityisen paljon tällaisia on Siltaadun ja Uudenmaanadun risteysessä seä Toriadun länsipuolen liittymien ohdilla. Kuva. Toriadun ylittävän suojien parantaminen on täreää, sillä Lepovillan palvelutalon asua äyttävät sitä mallaan auppaesuseen ja muihin esustan palveluihin. ()

34 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan suojeiden reunaivilinjojen johdtavuus. ()

35 Hyvinään esteetön liiumisympäristö. Levähdyspai ja bussipysäit Kesustan alueella on useita uusia, viihtyisiä ja esteettömyydeltään hyviä levähdyspaioja. Esteettömässä penissä tulisi olla seä selä- että äsinoja. Tällaisia ov mm. oreasoiset levähdyspai Toriadulla ja Donnerinpuistossa seä Hyvinään yhteisoulun ohdalla Uudenmaanadulla. Myös esustaorttelissa on useita hyviä istuseluryhmiä. Joidenin näiden ongelmana on sijoittuminen sorapintaisten väylien varteen, jolloin ne voiv olla hanalia esimerisi pyörätuolia äyttäville. Suurin tarve uusille peneille on esusorttelissa portaiden ja jyrien väyläosuusien yläpäässä, jotta heiovoimaiset ulij voisiv levähtää ennen uin taas jav maa. Kuv 0-. Kesustassa on useita viihtyisiä ja esteettömiä levähdyspaioja. ()

36 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Kesustan levähdyspaiojen ja bussipysäien esteettömyys. ()

37 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Kuva. Hämeenadun pysäit iron ohdalla ov esteettömät ja toimiv. Esteettömän pysäin riteereinä pidettiin seuraavia: Pysäillä on os, peni ja rosa-astia Pysäi on esteettömästi toimiva (odotustilan mitoitus, ynnysettömyys, tasaisuus, sivu- ja pituusaltevuus) Ajoneuvoon nousun ohdalla tulee reunaiven olla vähintään cm orea Kesustan uudet pysäit ov pääosin esteettömiä ja hyvin toimivia. Suoadulla sijaitsevalla uudella pysäillä on liian suuri sivualtevuus.. Puistot Kartoitettavalle esusta-alueelle sijoittuiv Kiropuisto, Kesuspuisto, Jussinmäi ja Tammipuisto. Jussinmäen yhteysiä ei artoitettu, osa ne sijoittuv niin jyrään maastoon, ettei niitä ole mieleästä ryhtyä ehittämään esteettömisi. Kiropuisto on luonteeltaan metsäinen, mutta uitenin melo avoin. Avoimuus on täreää parantamaan ulijan turvallisuuden tunnetta; on todennäöistä, että jou toinen näisi, jos jotain uhaavaa tapahtuisi. Puiston polut ov useissa ohdin ruohottuneet, miä sataa aiheuttaa heionäöiselle vaieutta hahmottaa uluväylää. Urheiluadulta iron itä- ja länsipuolitse johtavien polujen varsilla on penejä riittävän lyhyiden välimojen päässä toisistaan. Kun penien uusiminen tulee ajanohtaisesi, tulisi ensisijaisesti äyttää äsi- ja selänojallisia, esteettömyyden vaimuset täyttäviä penejä. Myös puiston valaistus on hiljtain uusittu. Kiropuiston eteläulmassa on porta, joiden aselmien mitoitus on tyydyttävä esteettömyyden näöulmasta. Portaista uitenin puuttuv oieaoppiset äsijohteet. Myös portaan yläpäähän tulisi sijoittaa selä- ja äsinojallinen peni, jotta nousun jäleen voisi istahtaa levähtämään. ()

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

HOITOTARVIKKEIDEN JAKELUOHJE 1.1.2015

HOITOTARVIKKEIDEN JAKELUOHJE 1.1.2015 1 HOITOTARVIKKEIDEN JAKELUOHJE 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET PERUSTEET HOITOTARVIKEJAKELULLE 2 2. TAVOITTEET 3. HOITOTARVIKEJAKELUN PERIAATTEET 4. HOITOTARVIKKEIDEN JAKELUOHJE 4.1 VIRTSAAMISEN APUVÄLINEET

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Jäykistävän seinän kestävyys

Jäykistävän seinän kestävyys Esimeri Jäyistävän seinän estävyys 1.0 Kuormitus Jäyistävän seinän ominaisuormat on esitetty alla olevassa uvassa. Laselman ysinertaistamisesi tarastellaan seinästä vain iuna-auon vasemman puoleista osaa,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5.

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5. Kertausosa. Sijoitetaan ja y suoran yhtälöön.. a) d, ( ) ( ),0... d, ( 0 ( ) ) ( ) 0,9.... Kodin oordinaatit ovat (-,0;,0). Kodin ja oulun etäisyys d, (,0 0) (,0 0),0,...,0 (m) a) Tosi Piste (,) on suoralla.

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla .. Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitela Tuusula Yhteystiedot P (Jaaonatu ) Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus - Puh. Fasi www.poyry.fi Pöyry Finland Oy Copyright

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit Oy 1 Esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan asema 1. kerros Työryhmä: Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Mikä on TOIMIA-tietokanta ja miten sitä voi hyödyntää asiakastyössä?

Mikä on TOIMIA-tietokanta ja miten sitä voi hyödyntää asiakastyössä? Miä on TOIMIA-tietoanta ja miten sitä voi hyödyntää asiaastyössä? toimintayvyn mittaamisen ja arvioinnin ansallinen asiantuntijaverosto Pirjo Juvonen-Posti, vanhempi asiantuntija ja Ai Vuoo, erioisläääri

Lisätiedot

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa Jväslän Ammattioreaoulu, IT-instituutti IXPF24 Fsiia, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pasi Repo Valon diffratio hdessä ja ahdessa raossa Laatija - Pasi Vähämartti Vuosiurssi - IST4S1 Teopäivä 2005-2-17 Palautuspäivä

Lisätiedot

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus Iaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julisten viheralueiden ehityssuunnitelma ja hoitoluoitus Ammattioreaoulun opinnäytetyö Maisemasuunnittelun oulutusohjelma Lepaan toimipiste, 12.1.2012 Helena

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan aupuniareologinen Inventointiprojeti UUSIKAUPUNKI - NYSTAD Kaupuniareologinen inventointi Teemu Möönen 00 Museovirasto Raennushistorian osasto Teemu Möönen Uusiaupuni Nystad. Kaupuniareologinen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asuas on täällä. Ystävät ja averit ovat täreitä erhossain NOKIAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2015 Puropuiston päiväodilla, Tähtipolun eteisessä, uhina alaa aamuisin ello yhdesän. Lapset tervehtivät

Lisätiedot

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinään aupuni Tououu 0 JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinää, Metsäaltevan asuinalue SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO OSA A LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA Kaupunitilan laatuäsiirjan taroitus ja tavoite

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS Kiitos Canon-tuotteen ostamisesta. EOS 1000D on digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on 10,10 megapiselin uvaenno. Kamerassa on luuisia toimintoja, uten huippunopea

Lisätiedot

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS Leiauslujuuen ja poiittaisen etolujuuen ansiosta Kertotuotteisiin on mahollista tehä reiiä. Erityisesti ristiiiluraenteinen soeltuu ohteisiin, joissa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Joensuu 2012 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2012 Painosmäärä 1 000 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Kauppaatu 23 b A

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

31. (VIRTTAA) KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA (MRL 63 )

31. (VIRTTAA) KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA (MRL 63 ) . (VRTTAA) KAUPUNGNOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLSTUMS- JA ARVONT- SUUNNTELMA (MRL ) LOMAAN KAUPUNK Loimaalla.. 00, tar... 00,.0. 0,.. 0 Suunnittelualue Alueen nimi Virttaa Alueella on voimassa x Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3:

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3: Hanoin tornit Oloot n ieoa asetettu olmeen tanoon uvan osoittamalla tavalla (uvassa n = 7). Siirtämällä yhtä ieoa errallaan, ieot on asetettava toiseen tanoon samaan järjestyseen. Isompaa ieoa ei missään

Lisätiedot

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo RuuviliitoSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1.1 Kansiruuvit... 1. Itseporautuvat ruuvit... Esiporaus... 3 Materiaalit... 3 4 Kuormitustapa... 4 5 Leiausrasitettu ruuvi... 4 5.1 Itseporautuvat

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

Konttorikonemiehet Oy

Konttorikonemiehet Oy m m Konttorionemiehet Oy MALLISTO 2011-2012 Konttorionemiehet Oy Hintoihin sisältyy alv 23 %. Voimassa 31.1.2012 saaa Kaii hinnat voimassa 31.1.2012 saaa. Eri turvaluoat toimistopapereille Konttorionemiehet

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot