Sisällys. Osa I Aivot ja liikuntafysiologia 1. Kiitokset... V. Esipuhe... VI. Johdanto... VII Hermosto liikkumisen ja toimimisen ohjaajana...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Osa I Aivot ja liikuntafysiologia 1. Kiitokset... V. Esipuhe... VI. Johdanto... VII. 1.1. Hermosto liikkumisen ja toimimisen ohjaajana..."

Transkriptio

1 Sisällys Kiitokset... V Esipuhe... VI Johdanto... VII Osa I Aivot ja liikuntafysiologia 1 Marita Sandström 1.1. Hermosto liikkumisen ja toimimisen ohjaajana Hermokudoksen ominaisuudet Hermoston rakenne ja toiminta Liikeradat Keho, mieli ja tahto Kehollinen tietoisuus Mieli ja keho Havaitseminen, tahtominen ja liikkuminen Liikkeiden ja liikkumisen säätely Aistit ja liikkuminen Tasapainoelin eli vestibulaarielin Näköjärjestelmä Kuuloaisti Asento- ja liikeaisti Ihon aistit Termoreseptorit ja lämpötilojen muutokset Ihon kosketus- ja painereseptorit Ajan ja tilan hahmottaminen Ajan hahmottaminen Tila-käsitteet Tilassa toimiminen Liikkeiden suunnittelu- ja toteutusalueet aivoissa Isoaivokuoren motoriset alueet Liikkeiden koordinaatio Koordinaation perussäännöt Raajojen välinen koordinaatio Asento ja tasapaino Seisoma-asennon hallinta Poikkijuovaisen lihaksen passiivinen venytysvastus eli tonus Neuraalisesti säädetty eli aktiivinen venytysvastus Posturaalinen tonus Aistit ja kehon huojunta Motoriset keinot eli strategiat seisomatasapainon korjaamisessa Istumatasapainon säätely Asennon säätelykyvyn kehitys Liikunnallisten eli motoristen taitojen oppiminen Taitojen oppimisen vaiheet Taito ja oppiminen Harjoittelutavat ja harjoitusympäristö Reaktioaika ja vireystilan vaikutus suorituskykyyn Liikuntamotivaatio... 71

2 X Sisällys 1.5. Fyysinen aktiivisuus ja homeostaasi Liikunta-annos ja liikunnan kuormittavuus Autonominen hermosto ja fyysinen aktiivisuus Hengityselimistön sopeutuminen fyysiseen rasitukseen Verenkiertoelimistön sopeutuminen fyysiseen rasitukseen Lämmönsäätely ja nestetasapaino fyysisen rasituksen yhteydessä Rasituksen vaikutus jänteeseen ja rustoon Luukudoksen reaktio kuormitukseen Sisäerityksen mukautuminen kuormitukseen Poikkijuovaisen lihaskudoksen fysiologia Poikkijuovaisen lihaksen makroskooppinen rakenne ja arkkitehtuuri Poikkijuovainen lihassolu mikroskoopissa Poikkijuovaisen lihassolun tukiranka Poikkijuovaisen lihaksen lihassolutyyppien luokitus Teoria poikkisiltamekanismista Motoriset yksiköt ja niiden ominaisuudet Aerobinen ja anaerobinen lihastyö Lihasväsymyksestä lihasvoimaan Fyysisen aktiivisuuden aiheuttama väsymys Poikkijuovaisen lihaksen käyttämättömyysmuutokset Lihasvoiman lisääntymisen mekanismit Rasituksesta palautuminen Happivelka ja maitohappo Lihaksen fosfaatti- ja myoglobiinihappivarastojen täyttyminen Lihasten glykogeenivarastojen uusiutuminen Liikunta ja kipu Kudosvaurio ja sen paraneminen Kivun fysiologia Viivästynyt lihaskipu ja lihaskouristuskipu Triggeripistekipu Liikunta ja aivotoiminta Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi Liikunnan vaikutus kognitiivisiin toimintoihin Liikunnan neurobiologiset vaikutukset Elimistön rentoutuminen Fysiologinen rentoutumisreaktio Rentoutuminen urheilussa

3 Sisällys XI Osa II Sovellettu biomekaniikka 155 Jorma Ahonen Luku 2. Biomekaniikan perusteita Mekaniikan perusteet ja sovellukset ihmisen liikkeeseen Painovoima ja luotisuora Mekaniikan peruslait Liikemäärän säilymisen laki Inertia eli hitausvoima Tukivoima Rotaatiomekaniikka Keskipakoisvoima Vipuvarsimekaniikka Liiketasot ja liikeakselit tarkastelun perustana Keskivartalon ja koko kehon massakeskipiste Kehon massakeskipisteen liike kolmella tasolla kävelyn ja juoksun aikana Tasapainoalue Tasapaino ja sen hallinta Jalan asento tasapainon perustana Aistitasapaino Kehon huojunta Kehon huojuntaa korjaavat strategiat Alustan vaikutus tasapainoon ja kehon hallintaan Koko vartalon kyky kiertyä pystyakselin ympäri Kirjallisuus Luku 3. Ryhti asennosta liikkeeseen Ihmisen ryhti mitä se voi kertoa Miksi ryhtiin pitää kiinnittää huomiota? Ryhdin merkitys ihmisen liikkumiselle onko olemassa optimia? Miten ryhtiä voi harjoittaa? Ryhti vai placement? Nykyaikainen näkemys ryhdistä Mikä vaikuttaa ryhtiin? Peritty rakenne Kasvun aikainen ravinto Nuoruuden aikainen liikuntaharrastus Taparyhti ja sen vaikutus kehon kannatukseen Työ ja liikuntaharrastus aikuisena Stressin vaikutus ryhtiin Rentoutumisen merkitys harjoittelussa Lihasten oikea aktivoitumisjärjestys Ikääntyminen Ryhdin perusteet Ihmisen kehon massan jakautuminen Miten kehon painon ja muodon muutokset vaikuttavat ryhtiin Somatotypia tapa tarkastella erilaisuutta Yliliikkuvuus ryhtihaasteena Hyvänlaatuinen nivelten yliliikkuvuussyndrooma (BJHMS tai HMS) Beightonin kriteerit (Beighton criteria) Beightonin arvio (Beighton Score) Yliliikkuvuuden hoito Tasapainon löytäminen ja vertikaliteetti Pehmytkudosten osuus tasapainon hallinnassa Aistien tehtävä tasapainon hallinnassa Painovoiman ja vastavoiman vaikutus kehon eri osiin Lantion neutraali asento Rintakehän keskiasento Pään keskiasento Pull Up ja Placement Tasapaino ja sen harjoittaminen Tasapainoharjoittelun progressio Painonsiirto Yleisimmät kehon asennot / Seisominen Kyykistyminen ja kyykkyasento Istumisen perusteet Istumisen haasteet / Liikkuminen istuessa Makuuasento / Makaaminen Ryhdin häiriöt Ryhtiin liittyviä sairauksia

4 XII Sisällys Toiminnalliset ryhtihäiriöt Sagittaalitason asento- ja liikehäiriöt Lannerangan ylisuuri notko eli hyperlordoosi Rintarangan ylisuuri köyry eli hyperkyfoosi Sotilasryhti (Military Posture) Laiskurin ryhti (Sway Back) Frontaalitason asento- ja liikehäiriöt Horisontaalitason asento- ja liikehäiriöt Sensomotorisen hallinnan häiriöt O Sullivanin mukaan Kirjallisuus Luku 4. Selän terveys Core stability nykyinen käsitys vaikeasta aiheesta Asennon ja liikkeen hallinta Harjoittelun kokonaisuus Lihasten kannatteleva vaikutus selässä Neutraalivyöhyke (neutral zone) Lantion asentojen vaihtelut selän hallinnan perustana Syvien lihasten löytäminen ydintuen tunnistaminen M.transversus abdominis eli poikittainen vatsalihas M.diaphragma eli pallealihas M.psoas major eli suuri lannelihas M.psoas minor eli pieni lannelihas M.multifidus eli monijakoinen selkälihas Quadratus lumborum eli nelikulmainen lannelihas Lantionpohjan lihakset M.rectus abdominis eli suora vatsalihas M.oblique externus eli ulompi vino vatsalihas M.oblique internus eli sisempi vino vatsalihas Selän ojentajalihakset ja niiden harjoittaminen Intra-abdominaalinen paine Millaisia vatsalihasliikkeitä kannattaa harjoittaa Hengityksen käyttö osana selän tukea ja ryhdin hallintaa Asennosta liikkeeseen Alaraajan merkitys rangan stabiloinnissa Liikkuvuuden merkitys selän terveydelle 241 Kirjallisuus Luku 5. Nostamisen perusteet Tasapainoalue nostossa Massakeskipiste (=painopiste) ja luotisuora Kahden kappaleen yhteinen massakeskipiste Nostosuunta Alaraajojen linjaus nostossa Vipuvarsimekaniikka nostoissa Lihastyön yhteys nostossa ja vartalon lukitus Lumbo-dorsaalisen faskian merkitys nostossa Vatsaontelon sisäinen (intra-abdominaalinen) paine Flat back eli noja eteen suoralla selällä Nostamisen virheet Nostaminen pyöreällä selällä Nostaminen taaksepäin taivutetulla selällä Mikä saa aikaan huonon nostotekniikan? Nostot kiertäen Kirjallisuus Luku 6. Hartiarenkaan toiminta ja harjoittaminen Hartiarenkaan luiden anatomia Hartiarenkaan ja lapaluun neutraali asento Lapatukilihakset Lapaluun liikkeet ja liikerytmit Olkanivelen toiminta Lapatuki Lapatuki eteen (abduktio)

5 Sisällys XIII Lapatuki taakse (adduktio) Lapatuki ylös (elevatio) Lapatuki alas (depressio) Lapatuki ulospäin sivulle (abduktio) Lapatuki kohti rintarankaa (adduktio) Hartiarenkaan ja lapaluun poikkeavat asennot Lapaluun eteenpäin kiertynyt asento Lapaluun kohonnut asento Lapaluun laskeutunut asento Lapaluun lähennys virheasentona (adduktio) Lapaluun siipeäminen virheasentona Lapaluiden epäsymmetria Ehdotuksia lapaluiden asentohäiriöiden ja toiminnan parantamiseksi Yhteenveto Kirjallisuus Luku 7. Heittoliikkeen perusteet Heittoliike olkapään yläkautta eli ns. yliolanheitto Tenniksen syöttöliike Heittoliikkeen ja syötön kuormitus olkanivelelle Kuulantyöntö Moukarinheitto Kiekonheitto Yhteenveto heittoliikkeistä Kirjallisuus Luku 8. Alaraajan merkitys ryhdille ja kehon toiminnalle Miten alaraaja vaikuttaa lantioon ja selkään? Lonkan kaulan poikkeamat frontaalitasolla Lonkan kaulan poikkeamat horisontaalitasolla Polven ja sen poikkeamien vaikutus Horisontaalitason säären kiertopoikkeamat Alaraajojen luinen eripituisuus Lonkka-lantiotoiminnan harjoittaminen Jalan tuenta Asentoa korjaava tuenta Kantaluun kiilatuenta Jalan etuosan kiilatuenta Yhteenveto alaraajojen vaikutuksesta Kirjallisuus Luku 9. Kävelyn neuraalinen säätely, sovellettu biomekaniikka ja havainnointi Johdanto kävelyyn Kävelyn neuraalinen säätely Kävelyn perusedellytykset Kävelytasapaino Kävely ja keskusgeneraattorit Kävelyn keskusgeneraattorien toiminnan muuntelu Lihassukkulatoiminta kävelyn eri vaiheissa Golgin jänne-elimen toiminta kävelyssä Aivot kävelyn säätelyssä Kävelijän mittasuhteet Energian kulutus kävelyssä Askelen mittasuhteet Jalan suunta eli askelkulma suhteessa etenemissuuntaan Kävelyn aloitus ja vauhdin ylläpito Kävelyn vaiheet biomekaanisen tarkastelun perustana Alkukontaktivaihe Kuormitusvastevaihe Keskitukivaihe Päätöstukivaihe Esiheilahdusvaihe Alkuheilahdusvaihe Keskiheilahdusvaihe Loppuheilahdusvaihe Kävelyn elementit Kineettinen ketju eli liikeketju Jalan ja nilkan jousto Kävelyn kolme keinua (keinustrategiat) Ylemmän nilkkanivelen toiminta

6 XIV Sisällys Pronaatio ja supinaatio Alemman nilkkanivelen (subtalarinivelen = STJ) toiminta Subtalarinivelen pronaatio-supinaation liikeakseli Ponnistusliike ja supinaatio Jalan keskiosan nivelet (keskitarsaalinivelet) ja niiden toiminta I-säteen ja V-säteen toiminta Wind lass-mekanismi kannan kohotessa ylös alustalta Kannan kohotus aktivoi intrinsiclihasten toimintaa Yhteenveto painon jakautumisesta jalassa yhden kuormitusvaiheen aikana Käsien merkitys kävelyssä ja mid-line-crossing Kävelyn havainnointi Sagittaalitaso havainnointi sivulta Frontaalitaso havainnointi edestä tai takaa Horisontaalitaso havainnointi ylhäältä tai peilin kautta alhaalta Porraskävely ja ylämäkeen kävely Porraskävely alaspäin Kirjallisuus Luku 10. Juoksun biomekaniikan sovelluksia Johdanto juoksun maailmaan Juoksuaskelen perustekijät Askelpituus Jalan kontakti alustalle Juoksun vaiheet Juoksun kiihdytys Juoksun havainnointi Juoksutekniikan harjoittaminen Juoksun askeltamisen ohjeistus pähkinänkuoressa Juoksun tarkkailulista Juoksun virheitä Kirjallisuus Luku 11. Lihastasapaino Hyvä lihastasapaino mitä se on ja mitä voi selvittää kliinisellä tutkimuksella? Miten ryhti ilmentää lihastasapainoa? Agonisti antagonisti-suhde kuntoon Vasen oikea-symmetria Pinnallisten ja syvien lihasten tasapainoinen suhde Passiivisten ja aktiivisten tukirakenteiden keskinäinen suhde Hermokudoksen merkitys lihastasapainolle Lihasten kyky tasapainottaa kehon toimintoja ulkoisen voiman suhteen Lihastasapainokartoitus Yhteenveto Lihastasapaino- ja liikehallintakartoitus 343 Kirjallisuus Luku 12. Kudosten mukautuminen ja myofaskiaaliset ketjut Wolffin laki Davisin laki Erityyppisten faskia-kudosten venyttäminen ja muovautuminen Toiminnalliset lihaskalvoketjut eli myofaskiaaliset meridiaanit Faskia-verkko Tensile communication Faskian kerrokset Myofaskiaali-linjat Thomas Myersin mukaan Inter-faskiaaliset yhteydet Kirjallisuus

Keskivartalon hallinnan harjoittelua toiminnallisen harjoittelun avulla

Keskivartalon hallinnan harjoittelua toiminnallisen harjoittelun avulla Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Fysioterapian koulutusohjelma Maija Pakarinen, Jasmin Zeus Keskivartalon hallinnan harjoittelua toiminnallisen harjoittelun avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Toiminnallisten harjoitteiden opas Jere Järvinen & Tero Roos Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma 2012 SISÄLLYS 1 NILKAN JA JALKATERÄN

Lisätiedot

Toiminnallisen harjoittelun opas. Helena Kämäräinen

Toiminnallisen harjoittelun opas. Helena Kämäräinen Toiminnallisen harjoittelun opas Helena Kämäräinen Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vaapaa-ajan koulutusohejlma Kevät 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

Narskuttelu ja niska-hartiaongelmat YTHS. Koonnut: Jarmo Ahonen Fysioterapeutti

Narskuttelu ja niska-hartiaongelmat YTHS. Koonnut: Jarmo Ahonen Fysioterapeutti Narskuttelu ja niska-hartiaongelmat YTHS Koonnut: Jarmo Ahonen Fysioterapeutti jarmo.j.ahonen@luukku.com Copyright: J.Ahonen, 2011 Somatic Center Finland Oy ja Art Fysio Oy Purentahäiriöt erittäin yleisiä

Lisätiedot

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009 SOMATIC CENTER Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä Aki Mäkelä 11.12.2009 Sisällysluettelo sivunumero Johdanto 3 Somaattiset periaatteet 1. Hallinta 3 2. Keskittyminen 4 3. Keskustan

Lisätiedot

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Suomen Valmentajat ry NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Tommi Paavola Erik Piispa

Lisätiedot

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten SKY ry Auktorisoitu personal trainer - APT Koulutusten sisältö- ja osaamisvaatimukset Suomessa

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten SKY ry Auktorisoitu personal trainer - APT Koulutusten sisältö- ja osaamisvaatimukset Suomessa Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten SKY ry Auktorisoitu personal trainer - APT Koulutusten sisältö- ja osaamisvaatimukset Suomessa Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys, SKY ry Hitsaajankatu

Lisätiedot

URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY, ENSIAPU JA HOITO D- JA C-IKÄISILLÄ JUNIORIJÄÄKIEKKOILIJOILLA

URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY, ENSIAPU JA HOITO D- JA C-IKÄISILLÄ JUNIORIJÄÄKIEKKOILIJOILLA Hanna Hahl, Aku Jaakkonen, Anssi Kuukka, Jesse Pajari URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY, ENSIAPU JA HOITO D- JA C-IKÄISILLÄ JUNIORIJÄÄKIEKKOILIJOILLA Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Marraskuu 2009

Lisätiedot

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta.

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttelyopas Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät

Lisätiedot

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta.

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttelyopas Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA TEORIAA

TOIMINNALLISTA TEORIAA TOIMINNALLISTA TEORIAA -Teoria 1- Toiminnallisuuden 368 koodi 3 = Kolme liikkeen tasoa tai suuntaa Toiminnallinen harjoittelu korostaa liikkeen harjoittelua useammassa suunnassa. Nämä tasot ovat sagitaalitaso,

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA!

METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA! Method Martta METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA! 2 Method Martta Method Martta Tässä

Lisätiedot

Niskan ja hartian seudun vaivat

Niskan ja hartian seudun vaivat Hoida itse niskaasi Niskavaivat yleisiä ja tavallisesti lihasperäisiä Niskan ja hartian seudun vaivat ovat yleisiä ja ne voivat alkaa vähitellen. Tavallisimmin niskavaivat ovat lihasperäisiä. Suurin osa

Lisätiedot

Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa

Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa Jalkaterapian koulutusohjelma, jalkaterapeutti Opinnäytetyö 21.11.2007 Kirsi-Maria Raunio HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 142 Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan tutkimustyö tuotteistuksen tukena -hanke Liikunnan

Lisätiedot

Johdanto. Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014. Golfliitto palvelee sinua. Kustantaja Suomen Golfliitto ry

Johdanto. Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014. Golfliitto palvelee sinua. Kustantaja Suomen Golfliitto ry Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014 Kustantaja Suomen Golfliitto ry Golfliitto palvelee sinua Suomen Golfliiton seuratoimintayksikkö palvelee seuroja erityisesti lasten ja nuorten toiminnoissa. Alla

Lisätiedot

Ratsastuksen terveysprofiili

Ratsastuksen terveysprofiili Suomen Ratsastajainliitto ry Ratsastuksen terveysprofiili Anne-Maarit Hyttinen Ratsastuksen terveysprofiili 1 sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 TERVEYSPROFIILIN MÄÄRITTELYÄ 4 3 RATSASTUKSEN TAUSTAA 4 3.1

Lisätiedot

VALMENTAJAN OPAS. Nuoren urheilijan fyysinen harjoittelu

VALMENTAJAN OPAS. Nuoren urheilijan fyysinen harjoittelu VALMENTAJAN OPAS Nuoren urheilijan fyysinen harjoittelu Sisältö JOHDANTO... 1 TULEVAISUUDEN NÄKÖKULMIA NUOREN URHEILIJAN VALMENNUKSESTA... 2 URHEILIJAN POLKU... 2 VALINTAVAIHE... 3 PITKÄN TÄHTÄIMEN HARJOITUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Hiihtäjien työkapasiteetin kehittämistä. Ensin harjoitettava suorituksen edellytyksiä ja vasta sitten suoritusta

Hiihtäjien työkapasiteetin kehittämistä. Ensin harjoitettava suorituksen edellytyksiä ja vasta sitten suoritusta Hiihtäjien työkapasiteetin kehittämistä Ensin harjoitettava suorituksen edellytyksiä ja vasta sitten suoritusta Hiihdon suorituskykyisyys harjoittelu ravinto lepo Työkapasiteetti syntyy yhteisvaikutuksesta,

Lisätiedot

Ohjeet asentoterapiaan DR. eugen Rasevin mukaan. www.bioswing.de POSTUROMED. Neurologinen ja ortopedinen terapia sensomotorinen kivunhoito

Ohjeet asentoterapiaan DR. eugen Rasevin mukaan. www.bioswing.de POSTUROMED. Neurologinen ja ortopedinen terapia sensomotorinen kivunhoito Ohjeet asentoterapiaan DR. eugen Rasevin mukaan POSTUROMED Neurologinen ja ortopedinen terapia sensomotorinen kivunhoito www.bioswing.de Asentoperäiset motorisen järjestelmän kiputilat Asennonhallinta

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

s e l k ä - c e n t e r 20

s e l k ä - c e n t e r 20 s e l k ä - c e n t e r 20 1 1 TÄRKEINTÄ ON AJATUS TÄRKEINTÄ ON TOIMINTA TÄRKEINTÄ OLET SINÄ Emme hoida vaivoja, jotka ovat ihmisessä,vaan ihmistä, jolla on vaivoja. Tervetuloa tutustumaan työhömme SelkäCenterissä.

Lisätiedot

s e l k ä - c e n t e r 20

s e l k ä - c e n t e r 20 s e l k ä - c e n t e r 20 1 1 TÄRKEINTÄ ON AJATUS TÄRKEINTÄ ON TOIMINTA TÄRKEINTÄ OLET SINÄ Emme hoida vaivoja, jotka ovat ihmisessä,vaan ihmistä, jolla on vaivoja. Tervetuloa tutustumaan työhömme SelkäCenterissä.

Lisätiedot

Tules-asiakkaan parhaaksi

Tules-asiakkaan parhaaksi Anu Kaksonen (toim.) Tules-asiakkaan parhaaksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B Oppimateriaalia, osa 19 Anu Kaksonen (toim.) Tules-asiakkaan parhaaksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjat

Lisätiedot

Selätä selkäkipu. Ikäihmisen selkäopas

Selätä selkäkipu. Ikäihmisen selkäopas Selätä selkäkipu Ikäihmisen selkäopas Oppaan sisältö Arvoisa oppaan käyttäjä s. 3 Et ole yksin kipusi kanssa s. 4 Liike on lääke s. 5 Sinun selkäsi s. 6 Harjoittelemalla selätät kivun s. 7 Ennen harjoituksia

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana Laura Laasonen & Kati Niemi Opinnäytetyö kesäkuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot