IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN"

Transkriptio

1 Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2006

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Työn tekijät: Björkbacka Sirpa, Itäsalmi Miia, Siirilä Milla, Toikko Petra-Kaisa, Ylikangas Paula Työn nimi: Ikääntyneet tulevaisuuden haasteena - Näkökulmia Ullavan vanhustenhuollon kehittämiseen Työn ohjaaja: THM, KTL, Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Hiironen Työn tarkastaja: Yliopettaja, THL, KM, YTM Eva-Maija Murtomäki Sivumäärä liitettä Opinnäytetyö on laadittu Ullavan kunnalle vanhustyön kehittämisen avuksi. Työn lähtökohtana on ikääntyvien määrän lisääntyminen tulevaisuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaiseksi vuotiaat ullavalaiset, vanhustenhuollon parissa työskentelevät hoitotyöntekijät sekä Ullavan kunnanvaltuusto ja -hallitus kokevat kunnan vanhustenhuollon ja palvelut ja kuinka he haluaisivat kehittää niitä tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksissa kartoitettiin vuotiaiden näkemystä omaishoitajuudesta sekä hoitotyöntekijöiden työssäjaksamista. Opinnäytetyö koostuu kolmesta tutkimuksesta. Tutkimukset ovat luonteeltaan kvantitatiivisia sekä kvalitatiivisia. Tutkimukset toteutettiin puolistrukturoitujen kyselylomakkeiden avulla maaliskuussa Kyselylomakkeet poikkesivat toisistaan eri ryhmien välillä, mutta osaksi kysymykset olivat samoja. Vastauksia saimme vuotiailta 30, hoitotyöntekijöiltä 16 ja kunnan valtuustolta ja -hallitukselta 9. Aineisto analysoitiin manuaalisesti sekä sisällönanalyysiä käyttäen. Keskeisinä asioina tuloksista nousi esiin, että pääsääntöisesti kaikissa ryhmissä oltiin melko tyytyväisiä Ullavan vanhustenhuollon tarjoamiin palveluihin. Kotihoito nähtiin toimivana alueena. Epäkohtina nähtiin hoitopaikkojen sekä hoitohenkilökunnan vähyys ja dementiapotilaiden oman yksikön puute. Tärkeimpänä tulevaisuuden kehittämishaasteena nähtiinkin hoitotyöntekijöiden lisääminen sekä hoitopaikkojen uudelleen organisointi. Omaishoitajana olisi valmis toimimaan noin puolet vuotiaista. Hoitajien näkemys omasta työssäjaksamisestaan oli parempi kuin mitä kunnanvaltuusto ja -hallitus arvioivat. Avainsanat: Ikääntynyt, vanhustenhuolto, laatu, strategia, työssäjaksaminen

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA POLYTECHNIC Health Care Education Program The Public Health Nurses Education ABSTRACT Authors: Björkbacka Sirpa, Itäsalmi Miia, Siirilä Milla, Toikko Petra-Kaisa, Ylikangas Paula Name of Final Thesis: Elderly People as a Challenge in the Future. Viewpoints to Geriatric Services at Ullava. Supervisor: MMSc, Licentiate in Economic Sciences, Development Manager Marja-Liisa Hiironen Incpector: Licentiate in Nursing Science, MA, M. Soc. Sc, Principal Lecturer Eva-Maija Murtomäki Number of pages: This thesis was established for the community of Ullava to help them to develop the geriatric services at their commune. Starting point for this study was expanding amount of elderly people in the future. The main purpose of this research was to clarify how do year old people in Ullava and nurses who work at commune geriatric service and members of local council and local government experience geriatric services at Ullava and how they would like to develop them. Beside these things, meaning of this thesis was also to research how year old inhabitants of the commune feel about caring for their close relatives and nurses` welfare on their work. There are three different pieces of research in this survey. They are both quantitative and qualitative. Questionnaires were half-structured. Researches were realized on March Some of the questions were same on every three questionnaire but mostly they were different. We got 30 answers from year old inhabitants of Ullava, 16 answers from nurses and nine answers from local council and local government. Answers were analysed manually and by using content analysis. The main thing coming out from the results was that all groups were mainly quite satisfied with Ullava`s geriatric services. Home care was seen as a well working service. Disadvantages were small quantity of nurses and lack of a special institute for dementia patients. Most important challenges on the future were having more nurses on geriatric nursing and re-organizing of institutions. About half of the commune`s year old people would be ready to take care of their close relatives. In this research nurses assessed their welfare at work to be a little bit better than local council and local government assessed it. Keywords: Elderly people, geriatric service, quality, strategy, nurses` welfare at work

4 3 1 JOHDANTO Opinnäytetyömme taustalla on tutkimuksiin perustuva tieto siitä, että Suomen väestön ikärakenne on muuttumassa. Lähtökohtanamme on myös tieto, että korkeat ikäluokat kasvavat sekä määrällisesti että suhteessa muuhun väestöön. Samalla koko väestön keskiikä nousee tulevina vuosina. Ikärakenteen muutokset tulevat vaikuttamaan ajan myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittymiseen. (Perälä 1997, 18.) Tulevaisuudessa ikääntyneet tulevat olemaan enenevässä määrin myös terveydenhoitajan asiakkaina. Pyrimme opinnäytetyömme kautta hankkimaan tietoa vanhustenhuollon järjestämisestä ja kehittämisestä niin, että osaisimme tulevina terveydenhoitajina paremmin auttaa ikääntyneitä. Toimeksianto tämän opinnäytetyön tekemiseen tuli Ullavan kunnalta. Aihe tuntui ajankohtaiselta ja mielenkiintoiselta. Tarkoituksena oli selvittää kuinka ullavalaiset haluaisivat kehittää vanhustenhuoltoa. Teimme kyselyn vuotiaille ullavalaisille, jotka ovat lähestymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana vanhusikää. Selvitimme heiltä, mikä on tällä hetkellä vanhustenhuollossa hyvin ja mitä asioita he haluaisivat kehittää tulevaisuudessa. Toisena kohderyhmänä oli Ullavan palvelutalo Onnelassa, palvelukeskus Hopijakummussa sekä kotihoidon puolella työskentelevät hoitotyöntekijät. Selvitimme millaisena hoitotyöntekijät näkevät Ullavan vanhustenhuollon. Kolmanneksi ryhmäksi valitsimme Ullavan kunnanvaltuuston ja -hallituksen, jotta saisimme tietää, millaisia näkemyksiä heillä on kuntansa vanhustenhuollosta. Lopuksi vertasimme kyselyiden tuloksia. Jaoimme tutkimuksen kolmeen eri osa-alueeseen ja muodostimme kolme eri tutkimusryhmää vuotiaiden tutkimusryhmään keskittyivät Sirpa ja Milla. Hoitohenkilökunnan näkemyksiä ikääntyneiden hoitotyöstä selvittivät Kaisa ja Paula. Kunnanvaltuuston ja -hallituksen näkemyksiä selvitti Miia. Tutkimuksen teoriaosan jaoimme myös osa-alueisiin. Miia on kirjoittanut kappaleen 2. Sirpa on kirjoittanut kappaleen 3. Milla on kirjoittanut kappaleen 3.4 sekä aiemmat tutkimukset, jotka on

5 4 sisällytetty muihin teoriaosiin. Kaisa on kirjoittanut kappaleet 4 ja 5 sekä osion dementiasta. Paula on kirjoittanut kappaleen 6. Muut osiot olemme tehneet yhdessä. Ikääntyneiden hoitotyö tulee olemaan suurin hoitotyön alue, johtuen väestön ikärakenteen muutoksista. Jo tällä hetkellä suurin puute hoitotyöntekijöistä on nimenomaan vanhustenhuollossa. Vanhustenhoito on Suomessa pitkään ollut laitoshoitoa luvulla yli 65-vuotiaista lähes 8 % on ollut pysyvästi laitoshoidossa. Vanhustenhuollon tavoitteena ovatkin avohoidon ja kotihoidon kehittäminen (Suomen geriatrit 2006). Lisääntynyt vanhusten määrä sekä jatkuva hoitopaikkojen puute hoitolaitoksissa on johtanut geriatrian, vanhuspsykiatrian ja gerontologisen hoitotyön tarpeen lisääntymiseen (Turun yliopisto 2006).

6 5 2 KUNNAN TEHTÄVÄT VANHUSTENHUOLLOSSA Vanhustenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on lailla määritelty kuntien tehtäväksi (Länsi- Suomen lääninhallitus, 2006). Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan pääosin kunnan verovaroin. Kunnallisessa terveydenhuollossa perustason palvelut tuotetaan terveyskeskuksessa ja vaativammat palvelut erikoissairaanhoidon kuntayhtymän eli sairaanhoitopiirin sairaalassa. Harvinaisten ja erityisosaamista vaativien sairauksien hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin. Suomessa on viisi Yliopistollista sairaalaa. (Harjula, Lundström, Kirvelä, Majoinen & Myllytaus 2004, 27.) Vanhustenhuollolla tarkoitetaan toimenpiteitä ja palveluita iäkkään väestön tarpeiden tyydyttämiseksi. Vanhustenhuollon pyrkimyksenä on pitää yllä ja parantaa ikääntyneiden itsenäisen elämänhallintansa edellytyksiä. Palvelujen tarkoituksena on tukea ikääntyneiden arkielämän sujumista ja varmistaa ikääntyneiden tarpeellinen hoito ja huolenpito. Vanhustenhuolto toteutetaan pääosin avohoitona, asumispalveluina, laitoshoitona tai omaishoidon tuen avulla. Ikäihmisten hoidon ja palvelujen tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Vanhustenhuollon palveluita järjestettäessä asiakkaalle on laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. ( Länsi- Suomen lääninhallitus, 2006.) 2.1 Vanhustenhuoltoa ohjaavat lait Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valtakunnallinen ohjaus tapahtuu keskeisiltä osiltaan lainsäädännön kautta. Maamme hallituksen sosiaali- terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma sisältää sosiaali- ja terveydenhuollolle asetetut lyhyen aikavälin tavoitteet, sekä niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, suositukset ja ohjeet. (Kari & Pakaslahti 2003, 146.)

7 6 Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään tavallisesti yleislakien nojalla. Vanhustenhuoltoa ohjaavia erillisiä säädöksiä Suomessa ei ole, vaan palvelut järjestetään osana yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta on erillinen laki. (Kari & Pakaslahti 2003, 144, 151.) Kuntien toimintaa aluetasolla valvoo lääninhallitus (Länsi-Suomen lääninhallitus, 2006). Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen, mutta se ei säätele yksityiskohtaisesti toiminnan sisältöä, laajuutta tai tuottamistapaa. Järjestämistavasta riippumatta lakisääteiset palvelut tulee aina turvata. Vastuu palveluiden rahoituksesta on kunnalla. Kunnan luottamushenkilöillä ja päättäjillä on suuri vastuu palvelujen tason ja laadun vastaavuudesta kunnan asukkaiden tarpeisiin. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 1992.) Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät: hoitamalla toiminnan itse; sopimuksin yhdessä muiden kuntien kanssa; olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; hankkimalla palveluita valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka antamalla palvelujen käyttäjällä palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 1992). Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunnalle velvollisuus huolehtia yleisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Suurin osa vanhusten saamista palveluista on järjestetty sosiaalihuoltolain asumis-, toimeentulo-, koti-, ja vanhainkotipalveluina tai perhehoitona sekä kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain mukaisina terveyden- ja sairaanhoidon palveluina. Vanhustenhuoltoa on saatavana myös yksityisen palveluntuottajan palveluna, niiden ostajana on kunta, vanhus tai hänen omaisensa. (Kari & Pakaslahti 2003, 151, 155.)

8 7 2.2 Kunnallinen päätöksenteko Kunnallisen päätöksenteon pääperiaatteita Suomessa on avoimuus ja julkisuus. Kuntalaisilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan asioista. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnalla on velvollisuus tiedottaa kuntalaisilleen vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. (Suomen kuntaliitto 2006.) Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Valtuutetut toimivat kunnan luottamustoimessa. Valtuustoehdokkaaksi ryhtyminen edellyttää kirjallista suostumusta toimen vastaanottamiseen. Valtuusto ja kunnanhallitus ovat pakollisia toimielimiä jokaisessa kunnassa. (Harjula ym. 2004, 58.) Valtuutettuja valitaan kunnan asukasluvun mukaan. Ullavassa valtuutettuja on 17, koska asukasluku on alle 2000 henkeä. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Valtuusto tekee päätökset kaikissa laissa mainituissa, kunnan kannalta tärkeissä asioissa. (Kuntalaki 1995.) Kunnanhallitus Kunnanhallituksen asema kunnan organisaatiossa on keskeinen. Kunnanvaltuusto nimittää kunnanhallituksen. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kunnanhallituksen suhdetta valtuustoon määrittää valtuustoasioiden valmistelupakko, sillä päävastuu valtuustoasioiden valmistelusta on kunnanhallituksella.

9 8 Valtuuston kokouksen jälkeen hallitus valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja huolehtii päätöksen täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa.(kuntalaki 1995.) Kunnanhallituksen vastuu on siis käytännön läheisempää kuin valtuuston. Hallituksella on keskeinen rooli ennen ja jälkeen valtuuston kokouksen. (Harjula ym. 2004, ) Sosiaalilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta on sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaa päätöksentekoa valmisteleva ja toteuttava poliittisin perustein kunnanvaltuustossa valittu elin. Lautakunnan nimi voi vaihdella, joissain kunnissa käytetään perusturvalautakunta- nimeä. Lautakunnassa on yleensä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeviin asioihin erityisesti paneutuvia poliittisia päättäjiä. (Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 2004, 79.) Sosiaalilautakunta on lakisääteinen ja sen toimintaa kunnassa valvoo kunnanhallitus (Sääski, Vornanen, & Asikainen 1998, 165). Lautakunnan on toimittava siten, että sosiaaliset näkökohdat otetaan huomioon kunnan eri toiminnoissa ja muiden palvelujen järjestämisessä. Sosiaalilautakunnan on tuettava kunnan asukkaita omatoimisessa sosiaalisten epäkohtien ehkäisemisessä ja korjaamisessa sekä hyvinvointia tukevien ja edistävien olosuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. (Sosiaalihuoltoasetus 1983.) 2.3 Ullavan vanhustenhuollon esittely Ullavan kunnan esittely Ullavan kunta sijaitsee keskellä Keski-Pohjanmaata. Se on pieni maalaiskunta, josta Kälviälle, Kannukseen, Toholammille ja Kaustiselle on matkaa noin 30 km, Kokkolaan 50 km. Ullavalaisista 37 % saa toimeentulonsa maataloudesta. Puolet väestöstä saa toimeentulonsa palveluista, kaupasta, rakennustoiminnasta ja liikenteestä. Teollisia työpaikkoja Ullavassa on

10 9 vähän. (Ullavan kunta 2006.) Kunnassa on erittäin aktiivinen eläkeläisjärjestö, joka järjestää monenlaista toimintaa ikääntyville kuntalaisilleen. Ullavassa oli asukkaita 995 henkilöä. Miehiä heistä oli 523 ja naisia 472 henkeä. 20 prosenttia Ullavalaisista on 0-14-vuotiaita, 61 % on vuotiaita ja 19 prosenttia yli 65- vuotiaita. Ullavalaisten keski-ikä oli 39,3, se on viisi prosenttiyksikköä matalampi kuin kokomaan keski-ikä. (Keski-Pohjanmaan tilastoja 2006.) Ullava kuuluu Kokkolanseudun kansanterveystyön kuntayhtymään. Ullavan erikoissairaanhoito kuuluu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Keskussairaala ja terveyskeskuksen vuodeosasto sijaitsevat Kokkolassa. Yliopistotasoinen sairaanhoito tapahtuu pääsääntöisesti Oulussa. (Ullavan kunta 2006.) Ullavan sosiaali- ja terveyspalvelut ikääntyneille Lähiterveyspalveluja ikääntyneille tarjoaa Ullavan terveysasema, josta saa lääkärin, terveydenhoitajan, hammaslääkärin ja kotisairaanhoitajan palvelut. Lääkärin- ja kotisairaanhoidonpalvelut ovat maksullisia kaikille vanhuksille. Lääkärin vastaanotto on terveysasemalla kolme kertaa viikossa. Hammaslääkärinpalvelut on saatavilla noin kaksi kertaa viikossa. Laboratoriopalveluita on saatavilla kerran viikossa. (Ullavan kunta 2006.) Kotipalvelun henkilökuntaan kuuluu neljä kodinhoitajaa, joista yksi on puolipäiväinen. Kodinhoitajan palveluita tarjotaan asiakkaiden tarpeen mukaan. Hoitajat työskentelevät pääsääntöisesti asiakkaiden kodeissa. Asiakkaiden siivouspalvelu kuuluu kodinhoitajille. Pelkkää siivousta tarvitsevat vanhukset ostavat palvelunsa yksityiseltä. (Keski-Rahkonen 2006.) Näiden lisäksi kunnassa on vanhustenhuollon palveluja tarjoava palvelukeskus Hopijakumpu ja vanhustenkotiyhdistyksen ylläpitämä palvelutalo Onnela.

11 Palvelukeskus Hopijakumpu Ullavan kunnalla on vanhusten asumispalveluyksikkö Hopijakumpu. Se tarjoaa kodinomaista asumista ympärivuorokauden. Hopijakummussa on hoitopaikkoja 17 asukkaalle. Välillä asiakkaita on kuitenkin enemmän, jopa kaksikymmentä intervalliasiakkaiden vuoksi (Keski- Rahkonen 2006). Palvelukeskuksen tavoitteena on hoitaa ikääntyneet ja muut ympärivuorokauden tapahtuvaa asumispalvelua tarvitsevat ullavalaiset omassa kunnassa. Tavoitteena on myös vähentää pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta esim. terveyskeskuksessa. Hopijakumpu tarjoaa myös ns. intervallihoitoa kotona asuville vanhuksille, näin omaiset saavat mahdollisuuden levähtää. Palvelukeskuksessa on yöpäivystys, mikä tarkoittaa, että yksi hoitaja valvoo yöllä asukkaiden vointia. (Ullavan kunta 2006.) Hopijakummun asukkailla on hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä kaikilla asukkailla on hoidosta vastaava omahoitaja. Palvelukeskuksessa on seitsemän vakituista hoitajaa ja osastonhoitaja. Kaksi hoitotyöntekijää on koulutukseltaan sairaanhoitajia, muut ovat alemman ammattitutkinnon saaneita hoitajia (Keski-Rahkonen 2006). Hopijakumpu toimii koko kunnan vanhustenhuollon keskuksena, sieltä järjestetään myös mm. seuraavia tukipalveluita; ateria-, turvapuhelin-, sauna- ja vaatehuoltopalvelut. Kuukausittain järjestetään kotona asuville ikäihmisille ns. toimintapäivä, jolloin heillä on käytettävissä mm. jalkahoitajan ja kampaajan palvelut sekä monipuolista ohjelmaa. (Ullavan kunta 2006.) Ullavan vanhustenkotiyhdistys ry Ullavan vanhustenkotiyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää vanhusväestön asumista ja hyvinvointia mahdollisimman pitkään omassa kodissaan tai palvelutalo Onnelan asiakkaana. Toteuttaakseen tavoitteen yhdistys ylläpitää asuntojen vuokraustoimintaa. Palvelutalo Onnela on Ullavan vanhustenkotiyhdistyksen omistama. Yhdistys tarjoaa vanhuksille kuusi vuokraasuntoa Onnelan pihapiirissä. Palvelutalossa on yhdeksän asuntoa, joista yksi on intervalliasunto. Onnelan henkilökuntaan kuuluu neljä hoitajaa. (Ullavan vanhustenkotiyhdistys ry 2006.)

12 11 Onnelan toiminnan on mahdollistanut Ullavan kunnan myöntämä toiminta-avustus sekä hyvä yhteistyö kunnan kodinhoitajien kanssa, jotka ovat tehneet vastaavan hoitajan vapaapäivät. Onnela toimii yhteistyössä kotisairaanhoidon ja kunnan Palvelukeskus Hopijakummun kanssa. Öisin Onnelan päivystyshälytykset menevät Hopijakumpuun, missä henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Sieltä tieto avuntarpeesta välitetään Onnelan päivystävälle hoitajalle. Muita vanhustenhuollon yhteistyökumppaneita ovat mm. Ullavan seurakunnat, eläkeläisjärjestö ja kansalaisopisto. (Ullavan vanhustenkotiyhdistys ry 2006.)

13 12 3 IKÄÄNTYNEET VANHUSTENHUOLLOSSA Suomessa vanhuusiän katsotaan alkavan 65 ikävuodesta, jolloin ihminen tulee eläkeikään ja joutuu tilastollisesti ja sosiaalipoliittisesti luokitelluksi vanhusväestöön ja vanhuspolitiikan kohteeksi. 65 ikävuoden rajaa perustellaan sillä, että yleinen eläkeikäraja ajoittuu juuri tämän ikävuoden alkuun. (Pohjolainen & Jylhä 1990.) Vanhuuden määritteleminen ei ole yksiselitteinen asia. Kun kysymys on iän määrittelemistä, on hyvä ottaa huomioon neljä eri iän määritelmää. Puhuttaessa fysiologisesta iästä tarkoitetaan vanhenemisprosessia. Kun kysymys on henkilön iästä vuosina, puhutaan kronologisesta vanhenemisesta. Kognitiivinen ikä on henkilön oma kokemus iästään ja sosiaalisella iällä tarkoitetaan muiden arviota henkilön iästä käyttäytymisen ja ulkonäön perusteella. (Etzell, Korpivaara, Lukkarinen, Nikula, Pekkarinen, Peni & Värmälä 1998, 229.) Vanha, vanhus ja vanheneminen, ikääntynyt ja ikääntyminen ovat käsitteitä, joita käytetään yleisesti, mutta joiden sisältö vaihtelee tilanteesta ja sosiaalisesta yhteydestä toiseen. Ikääntyvät ja ikääntyneet ovat elämäntilanteiltaan, ominaisuuksiltaan, taustoiltaan ja tuntemuksiltaan heterogeeninen eli epäyhtenäinen väestöryhmä. Esimerkiksi eläkeläisnimitystä voidaan käyttää joukosta, jolla voi olla ikäeroa yli 40 vuotta ja elämäntilanteensakin voivat olla hyvin erilaiset. Nykyään onkin alettu puhua kolmannesta iästä, joka on ikä eläkkeelle jäämisen jälkeen ennen neljättä ikää, jolloin ollaan jo toisista riippuvaisempia ja huonokuntoisempia vanhuksia. Ikääntyneet jaetaankin joskus kahteen ryhmään: senioreihin, jotka ovat pääosin terveitä ja melko aktiivisia, sekä vanhuksiin, jotka ovat palveluja ja tukea tarvitsevia, yleensä yli 80-vuotiaita. (Nurmi, 2006.) Tässä työssä pääsääntöisesti käytetään käsitteitä ikääntyneet ja ikääntyvät kuvaamaan yli 60-vuotiaita, koska niiden käsitteiden alle sopivat hyvin monenlaiset ja monen ikäiset, sekä kotona asuvat parempikuntoiset että sairaammat laitoshoitoa tarvitsevat ikääntyneet. Terveydenhuollon parantuessa ja iän pidentyessä vanhuus tosiasiallisesti alkaa yhä korkeammissa ikävuosissa. Ihmiset hoitavat itseään kuntoillen ja ulkoillen sekä pitävät huolta

14 13 monipuolisesta ravinnosta. Useimmat ihmiset ikääntyvät terveinä ja virkeinä. Nykyään ikääntyminen yhä useammin koetaan myönteiseksi elämänvaiheeksi. Edessä on omaa aikaa ja haastavia asioita. Varsinaisesta vanhuudesta voidaankin puhua vasta kun ihmisen jokapäiväinen elämä ja toiminta heikkenee ikääntymisen takia ja hän tarvitsee toisen ihmisen apua. (Porio & Porio 1995.) 3.1 Hyvän vanhustenhuollon palvelutoiminnan ja hoidon lähtökohdat Tässä tutkimuksessa palveluilla tarkoitetaan vanhustenhuoltoon kuuluvia ikääntyville tarkoitettuja palveluita, jotka voivat olla osa yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Suomen perustuslain säädökset perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista luovat pohjan ikääntyneiden hoidon ja palvelujen toteuttamiselle ja kehittämiselle. Vanhuspolitiikaksi tai ikääntymispolitiikaksi kutsutaan niitä toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka tähtäävät ikääntyvien hyvinvoinnin turvaamiseen ja edistämiseen. Sen tavoitteita ovat mm. ikääntyvien korkean hyvinvoinnin ja elämisenlaadun turvaaminen, itsemääräämisen ja riippumattomuuden takaaminen sekä edellytysten luominen sosiaalisen aktiivisuuden säilymiselle. Vanhuspolitiikan keinoja sosiaali- ja terveyspalveluiden ohella ovat eläke-, asunto- ja muu yleinen hyvinvointipolitiikka. (Vaarama, Luomahaara, Peiponen, & Voutilainen. 2002, 3.) Asiakaslähtöisessä hoidossa ja palvelussa asiakas on kaiken lähtökohtana. Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen varmistavat asiakaslähtöistä toimintaa ja sen kehittämistä. Hyvä palvelu edellyttää myös tietoa siitä, mitä asiakkaat pitävät hyvänä ja tavoiteltavana. (Voutilainen, Vaarama, Backman, Paasivaara, Eloniemi-Sulava & Finne-Soveri, 2002, ) Vanhustenhuollon palvelujen tulee rakentua asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiselle. Ikääntyneet poikkeavat muista sosiaalipalvelujen asiakasryhmistä siinä, että palvelun tavoitteet eivät välttämättä tähtää kauaksi tulevaisuuteen. Elämän painopisteet ovat siirtyneet enemmän menneeseen. (Perheentupa, A-V ) Hyvän hoidon ja palvelun perustana on ikäihmisten yksilöllisten elämän historioiden tunteminen. Jokaisella on elämänhistorian muokkaamat odotukset ja voimavarat suhteessa hoitoon ja palveluun. (Voutilainen ym. 2002, 21.)

15 14 Ikääntyneet tarvitsevat usein monipuolista ja eri tahoilta tulevaa palvelua ja hoitoa. Saumattomuus näiden eri tahojen osalta on asiakkaan parhaaksi. Se edellyttää työntekijöiden moni ammatillista ja käytännönläheistä yhteistyötä hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tiedonkulun tulisi olla myös saumatonta. Tämä muodostuu kuitenkin usein ongelmaksi kun on kyse eri organisaatioiden antamasta palvelusta ja hoidosta. (Voutilainen ym. 2002, s 53.) Hoito- ja palvelusuunnitelma Hoito- ja palvelusuunnitelma on tiivistelmä asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta ja palveluista, joita hän tarvitsee. Se koostuu asiakkaan kuntoutuksen ja palvelujen tarpeista, hänen kanssaan yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä suunnitelluista toimista tai tilanteen ratkaisemiseksi valituista keinoista tai palveluista. Hyvään suunnitelman toteutukseen tulisi aina kuulua asiakkaan tilanteen seuranta, kokemusten kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten jatkuva kirjallinen arviointi. Hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma ei ole eduksi vain asiakkaalle vaan toimii työntekijälle työvälineenä. Kaikilla asiakkaan hoitoon, avustamiseen ja palveluiden tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä on tiedossaan samat tavoitteet. Työntekijöiden tai palveluja tuottavan yhteisön vaihtuessa päivitetty hoito- ja palvelusuunnitelma takaa palvelujen ja hoidon jatkuvuuden. Se on myös osa uuden henkilön tai opiskelijan perehdytystä asiakkaan tilanteeseen. Suunnitelma ehkäisee työntekijöiden päällekkäistä työtä sekä väärinymmärryksiä. Toimivalla hoito- ja palvelusuunnitelmalla varmistetaan palvelujen jatkuvuutta ja joustavuutta asiakkaan näkökulmasta, sillä palvelujen ja hoidon tai hoivan antajina voi olla useat eri palvelun tuottajat, työyhteisöt, tiimit ja työntekijät. (Päivärinta & Haverinen, 2002,13 21.) 3.2 Vanhustenhuollon palvelujen tarpeen arviointi paikallisesti Kansallisten ja kansainvälisten arvioiden mukaan joka kolmannella tai neljännellä kotona asuvalla yli 75-vuotiaalla on päivittäistä avuntarvetta. Yli 85-vuotiaista tämä koskee joka toista henkilöä. Seuraavilla indikaattoreilla voidaan arvioida palvelujen tarvetta paikallisesti: väestön ikärakenne ja sen muutokset vuosina (erityisesti huomioitava ikäryhmien

16 ja yli 85-vuotiaiden muutokset), elinajan odote ja sen kehitys, muuttoliikkeen vaikutus alueella, ikääntyvien asumisolot, asuinympäristö ja taloudellinen tilanne, yli 75-vuotiaiden toimintakyvyn ja terveydentilan kehitys (erityisesti dementiaa sairastavien esiintyvyys) sekä ikääntyvien sosiaaliset verkostot, ystävät ja sukulaiset mahdollisina avun antajina. (Vaarama ym ) Elinajan odote, ikärakenne ja muuttoliike Ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Elinajan odote vuonna 2002 oli ennakkotietojen mukaan miehillä 72,3 ja naisilla 81,5 vuotta. Näiden lukujen arvioidaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 79,5:een ja 84,6:een. (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002, 46). Ikääntymisen alkuvaiheessa palvelutarpeet ovat lähinnä avohoidon palveluita, mutta tarve kasvaa iän karttuessa. Säännöllisten kotihoidon palvelujen tarpeen oletetaan alkavan keskimäärin 76- vuoden iässä ja laitoshoidon 82- vuoden iässä. Vuonna % väestöstä oli 65- vuotta täyttäneitä, kun heitä vuonna 2030 oletetaan olevan 26 % väestöstä. 65- vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan siis 74 % vuoden 2002 lukuun nähden. Vastaavasti 75- vuotta täyttäneitä vuonna 2002 oli 7 %, mutta 2030 luvun oletetaan olevan 14 %. 85- vuotta täyttäneiden osuuden ennustetaan kasvavan 1,6 %:sta 3,2 %:iin. On myös syytä laittaa merkille, että vuonna 2030 suuret ikäluokat eivät ole vielä ylittäneet 85 ikävuoden rajaa. On huomioitava, että nämä ovat valtakunnalliset odotukset ja alueittain vanhusosuuden tietyssä ikäryhmässä voidaan olettaa nousevan huomattavasti enemmänkin tai vastaavasti huomattavasti vähemmän kun ottaa alueen ikäjakaumaa huomioon (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002, 43). Väestömme ikärakenteessa tapahtuu suuria muutoksia suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ja vanhetessa. Tämä myötä voidaan olettaa palvelujen tarpeen kasvavan, mutta on myös huomioitava se, että vanhusten ennustetaan olevan terveempiä kuin ikääntyneet tänä päivänä. Palvelujen tarve ei ole siis täysin suorassa yhteydessä ikääntyvien määrään. Koulutus- ja vaatimustason nousu väestössä lisää kuitenkin odotuksia palvelujärjestelmille. Iäkkäät ihmiset eivät myöskään jakaudu tasaisesti koko maahamme vaan alueiden välillä on eroja. Maaseutukuntien ikärakenne on yleensä vanhusvoittoisampaa. Luonnollisten väestön kasvun

17 16 alueellisten erojen lisäksi tähän vaikuttaa vahvasti myös muuttoliike, joka suuntautuu maalta kaupunkeihin nuorten ja työssä käyvien osalta. Tämä jättää muuttotappio alueiden väestörakenteen vinoutuneeksi, mikä aiheuttaa hankaluuksia kunnalle järjestää ja ylläpitää riittävää palvelurakennetta. Myös veropohja heikkenee.(lemponen 2001, 9.) Asuminen ja asuinympäristö Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille tärkeimpänä tavoitteena ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä on kotona asuminen mahdollisimman pitkään (Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja tavoiteohjelma vuosille ). Kotona asumisen mahdollistamiseksi ikääntyvien asuntojen täytyy olla varustukseltaan ja kunnoltaan hyviä. Yleisten käsitysten mukaan esimerkiksi asunnon kynnyksettömyys ja portaattomuus olisi edellytys helpolle liikkumiselle apuvälineiden kanssa ja ilmankin. Kerrostaloissa tulee olla hissi. Asunnoissa pitäisi olla myös hyvät peseytymis- ja saunatilat, sisävessa, vesijohto ja lämminvesi, viemäri ja keskuslämmitys. (Lemponen 2001, 20.) Keskimäärin suomalaiset asuvat hyvin varustetuissa asunnoissa, mutta kuitenkin osa asuu hyvin vaatimattomasti. Vuonna vuotta täyttäneiden asuntokunnista 8,1 % asui puutteellisesti (peseytymistilat ja/tai keskus- tai sähkölämmitys puuttui) ja erittäin puutteellisesti 10,2 % (vesijohto, viemäri, lämmin vesi tai WC puuttui). (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002, 50.) Yksi tärkeä palvelutarpeen osoitin on yksinasuvat ikääntyneet. Muutokset toimintakyvyssä saattavat aiheuttaa kotihoidon tarvetta, koska kotona ei ole ketään joka auttaisi. Vuonna 2000 lähes 60 % 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnista oli yhden hengen asuntokuntia. (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002, 49.) Omatoimisen selviytymisen ja palveluiden käytön esteenä voivat olla asuinympäristön ongelmat. Kaavoituksessa ja rakentamisessa tulisi huomioida se, että myös iäkkään olisi helppo liikkua kotinsa ulkopuolella ja hoitaa asioitaan (Vaarama ym, 9). Asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun pitkän aikavälin tavoitteena on kaikkien asuntojen ja lähiympäristön suunnittelu sellaiseksi, että liikkumiskyvyn heikentyminen ei vaadi muuttoa pois omasta

18 17 kodista (ns. elinkaariasunnot). Kunnan päättäjien kokonaisvaltainen näkemys kunnan kehittämisestä ja hyvä asunto- ja yhdyskunta suunnittelu lisäävät ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia. (Voutilainen ym. 2002, 111.) Terveys ja toimintakyky sekä sosiaaliset verkostot Terveys ja toimintakyky kulkevat usein käsi kädessä. Toimintakyky on kykyä selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista. Se voi kuvata iän, terveyden ja olosuhteiden myötä tapahtuvaa toimintakyvyn osa-alueiden (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen) muutosta (Vaarama ym. 2001, 58.) Hyvä toimintakyky on myös tärkeä osa terveyttä. Terveys voidaan nähdä tasapainona yksilön toimintakyvyn, hänen tavoitteidensa ja ympäristön (fyysinen ja sosiaalinen) välillä. Kun toimintakyky ikääntyessä heikkenee, voidaan tasapainoa pyrkiä ylläpitämään eri tavoin, kuten estämällä toimintakyvyn heikkenemistä tai palauttamalla alentunutta toimintakykyä kuntoutuksen avulla, muuttamalla fyysistä ympäristöä vähemmän esteelliseksi ja toimintaan houkuttelevaksi tai lisääntyvän sosiaalisen tuen avuin. Tärkeää olisi huomioida ikääntyvän henkilön omien voimavarojen hyödyntäminen toimintakyvyn ja terveyden ylläpidossa. Kohoava koulutustaso ja taloudelliset edellytykset antavat tähän aikaisempaa parempia edellytyksiä. (Heikkinen & Marin, 2002, 29.) Vainikka (2003) on tutkinut pro gradu-tutkielmassaan iäkkäille suunnatun viriketoiminnan vaikuttavuutta. Tutkimukseen oli osallistunut palvelukodin virikeryhmiin osallistuneita vanhuksia, joita seurattiin vuosi. Viriketoiminta oli painottunut kädentaitoihin, sosiaalisuuteen, tuolijumppaan sekä yksilölliseen tietokoneenohjaukseen. Tutkimuksessa vastemuuttujana oli terveyteen liittyvä elämänlaatu. Viriketoimintaan osallistuneiden terveyteen liittyvää elämänlaatua verrattiin ikä- ja sukupuolivakioituun ryhmään, jolle ei kohdennettu viriketoimintaa. Tutkimuksessa ryhmien välillä terveyteen liittyvässä elämänlaadussa ei tapahtunut muutosta vuoden seuranta-aikana. Ryhmät eivät myöskään eronneet toisistaan terveyteen liittyvän elämänlaadun muutoksen suhteen. Iäkkäiden viriketoiminta osoittautui terveyteen liittyvänä elämänlaatua tukevaksi. (Vainikka, 2004.)

19 18 Pitkäaikaissairauksien todennäköisyys ja määrä kasvaa ikääntymisen myötä. Todetut sairaudet, niihin liittyvät toimenpiteet tai koetut oireet ovat konkreettinen syy hakeutua palveluiden piiriin. Palveluiden piiriin hakeutumista voi lisätä tai vähentää myös muut henkilön yksilölliset tekijät. Yksinäisyyden, turvattomuuden tai alakuloisuuden tunne voivat lisätä omia sairauden tuntemuksia ja palvelutarpeiden kokemuksia. Hyvät kokemukset palvelujärjestelmästä auttavat hakeutumaan palvelujärjestelmän piiriin, kun sille on tarvetta, mutta huonot kokemukset voivat estää iäkästä henkilöä hakeutumasta palveluiden piiriin, vaikka olisi tarvetta. Iäkkäät ihmiset voivat myös ajatella muutokset terveydentilassa tai sairautensa oireet osaksi normaalia vanhenemista eivätkä välttämättä hakeudu silloin hoitoon. Myös vanhukseksi leimautumisen pelko voi olla syy miksi ei hakeuduta hoitoon ja esimerkiksi apuvälineiden hankinnasta saatetaan kieltäytyä. (Heikkinen ym.2002, 40.) Tärkeimmät henkilöt sosiaalisessa verkostossa ovat ikääntyneillä yleensä puoliso, lapset ja näiden jälkeläiset. He muodostavat perheyhteisön ja juuri näiden lähimpien henkilöiden huolenpito, hoito, tunnesiteet ja kunnioitus ovat vanhuuden voimavara ja turvallisuus. On havaittu sekä Pohjoismaissa, Länsi- ja Itä-Euroopassa että Yhdysvalloissa, että ikääntyneistä enemmistön suhteet lapsiin ovat läheisiä ja yhteydenpito tiivistä. Myös ystävät muodostavat tärkeän ryhmän. Naapureiden merkitys sekä sisarusten ja muiden sukulaisten merkitys on selvästi pienempi. (Lipponen 2004, ) Dementiaa sairastava vanhustenhuollon asiakkaana Eräs merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon haaste tulevaisuudessa on dementoituneiden määrän lisääntyminen. Tämä aiheuttaa vanhustenhuollolle sekä laadullisia että määrällisiä kehittämistarpeita. (Hurskainen 1993, 61.) Tällä hetkellä Suomessa on noin dementiapotilasta, joista lähes puolet on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Vuonna 2030 dementiapotilaiden määrän arvioidaan olevan noin (Eloniemi-Sulkava 2002, 66.) Dementian tyypillisimpiä oireita ovat muistin huonontuminen, orientaatio-ongelmat, vaikeudet erilaisissa arkipäivän toiminnoissa, afasia eli kielellinen häiriö, apraksia eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriö ja agnosia eli vaikeus tunnistaa tuttuja kasvoja ja esineitä sekä

20 19 hahmottaa niitä. Usein dementiaan kuuluu lisäksi ajan ja paikan tajun menettäminen ja syyseuraus suhteiden ymmärtämisen vaikeus. (Voutilainen ym, 2002, 26.) Laadukkaan hoidon kannalta on ensisijaisen tärkeää, että dementiapotilas voisi asua hyvin suunnitellussa, kiireettömässä ja rauhallisessa ympäristössä. Levoton, meluisa ja fyysisiltä ratkaisuiltaan sekava ympäristö voi olla dementiapotilaan näkökulmasta pelottava. (Voutilainen ym, 2002, 28.) Ympäristön hallitsemattomuus voi ahdistaa ja ärsyttää dementiapotilasta ja ilmetä käytösoireina. Helposti hahmotettavat ja selkeät tilat vähentävät dementiapotilaalle tyypillisiä kaaoksen kokemuksia. Tämä puolestaan vähentää valvonnan tarvetta, mikä helpottaa hoitotyötä. Dementiayksikön sisäänkäyntejä on valvottava siten, etteivät asukkaat pääse kodistaan niin kauas, etteivät löydä takaisin. Vapaan liikkumisen estäminen sekä erilaiset kiellot aiheuttavat helposti ärtyisyyttä ja levottomuutta. Lukittujen ovien käyttö on usein kuitenkin perusteltua asukkaiden turvallisuutta ajatellen. Emotionaalista turvallisuutta luo se, että ympäristö on asukkaalle tuttu ja hoitohenkilökunta lähellä. (Eloniemi-Sulkava ym. 2003, 9-14.) Dementiayksikössä yöhoitajan läsnäolo on välttämätöntä. Se on kuitenkin usein suuri kustannuskysymys etenkin pienissä yksiköissä. Kustannusten ja hoidon laadun kannalta olisikin järkevää, että dementiayksikön koko olisi noin asukasta. Sen kokoinen yksikkö on vielä riittävän pieni, jotta pystytään luomaan turvallinen ja kodikas ilmapiiri. Pienemmissä yksiköissä ongelmia aiheuttaa se, että usein aamu- ja iltavuoroissa työskentelee vain yksi hoitaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hoitaja on esim. suihkuttamassa asukasta, muut ovat yksin ilman hoitajaa. Tämä heikentää potilasturvallisuutta ja siten hoidon laatua. Myös hoitajien jaksamisen kannalta olisi tärkeää, että vuorossa olisi toinenkin hoitaja, jonka kanssa jakaa ajatuksia ja hankalia kokemuksia. (Eloniemi-Sulkava ym. 2003, 10.)

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT TSA -hankkeen loppuraportti Hilkka Tervaskari Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos 15.3.2006 Hoitotieteen laitos 2(77) ALUKSI Tämä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä TYÖTEHOSEURA SARI KIVILEHTO TIINA LYBECK IRENE ROOS ARJA RYTKÖNEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine, Eeva Vuori, Kati 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine Eeva & Vuori Kati Terveydenedistäminen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE Seija Okker ja Seija Tsupari Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) ESIPUHE Tietä kulkemalla

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot