TARJOUSPYYNTÖ / TYÖTERVEYSHUOLTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ / TYÖTERVEYSHUOLTO"

Transkriptio

1 1/5 TARJOUSPYYNTÖ / TYÖTERVEYSHUOLTO Askolan kunta pyytää klo mennessä tarjoustanne työterveyshuollon palveluista ajalle (kolmen vuoden sopimusaika) + kahden (2) vuoden optio sopimuksen jatkamiseen. Kunnalla oli henkilöstöä yhteensä 296 henkilöä (luku sisältää vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset sekä palkattomalla vapaalla olevat). Kunnan henkilöstön keski-ikä oli 44 v 10 kk 20 pv. Sairauspoissaolopäivien määrä oli vuonna 2013 keskimäärin 16,9 pv/ henkilö. Osa kunnan henkilöstöstä asuu Askolan kunnan ulkopuolella. Tällä hetkellä kunta ostaa työterveyshuollon palvelut Porvoon Lääkärikeskus Oy:ltä. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat osa-alueet: 1. Lakisääteinen työterveyshuolto (korvausluokka I) Tarjoukseen tulee sisällyttää luettelo tähän luokkaan kuuluvista palveluista eli palveluvalikoima (Työterveyshuoltolaki 743/1978, 2 ), niiden yksikkökustannuksista (suoritekohtaisista kustannuksista eli palveluhinnasto), maantieteellisestä saatavuudesta (minkä paikkakuntien toimipisteissä kunnan henkilöstö voi ao. palveluja käyttää) sekä minkälainen ajallinen saatavuus palvelulla on eli vaste- tai odotusaika palvelun toteutumisessa. Tarjottavina palveluina tulee ottaa huomioon tarjouspyynnön liitteenä olevan kunnan nykyisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman sisältö. Palveluina esimerkiksi työhönsijoitus- tai työhöntulotarkastukset, määräaikaistarkastukset riskialttiilla aloilla, työpaikkatarkastukset, ohjaus ja neuvonta, ensiapukoulutus, ergonomia ym. tarkastukset, tyky-toiminta kuten Aslak kuntoutusten valmistelu ja/tai järjestäminen, mahdollinen psykiatrinen toiminta ym. 2. Muiden työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II) Tarjouksesta tulee ilmetä II korvausluokan mukaisten terveydenhuoltopalvelujen luettelo palveluhintoineen, palvelupisteineen, palvelun saatavuus-/odotusaikoineen sekä käytettävine alihankkijoineen. Tältä osin tarjousta pyydetään ja käsitellään optiona.

2 2/5 Tarjouksen tulee sisältää ainakin seuraavat osat: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito akuutti- ja muissa tapauksissa; Käytäntönne lääkärin- tai hoitajan antaman todistuksen suhteen sairauspoissaolojen osalta; Käytäntönne fysikaaliseen hoitoon ohjaamisessa; Oikeus Kela korvauksiin (arvionne kela-korvausten määrästä suhteessa palveluvalikoimanne kustannuksiin); Nykyisten tietojärjestelmien tuottamat työterveydenhuollon tilastot ja raportit. 3. Liittymismaksu Mitkä ovat perimänne liittymismaksut, jos kunta hankkii ao. palvelut Teiltä? 4. Muut maksut, esim. vuosimaksut tms. Mitä muita mahdollisia maksuja työterveyshuoltopalveluihin kuuluu? 5. Resurssit Pyydämme selvitystä henkilöstönne määrästä ja rakenteesta ammatti- tai tehtävänimikkeittäin eriteltyinä ja muista resursseista: lääkärien määrä, työterveydenhoitajien määrä, fysioterapeutti, muuta henkilökuntaa. Tarjouksesta tulee ilmetä, ketkä henkilöt on kohdennettu Askolan kunnan työterveyshuollon käyttöön. Lisäksi lyhyt selvitys edustamanne työterveyspalvelulaitoksen omistus- tai osakkuustoiminnasta. Muut mahdolliset asiat, joita tahdotte tuoda esille tarjouksen yhteydessä. 6. Laatu ja palaute Tarjouksen mukana pyydämme toimittamaan kuvauksen toimittajan laadunhallinnasta ja toiminnan kehittämisestä, jossa täsmennetään seuraavia osaalueita: Asiakaspalautejärjestelmä; miten asiakaspalaute kerätään, arvioidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä; Valitusten käsittely ja niihin reagoiminen; Toimenpiteet palvelujen kehittämiseksi. 7. Arvio kunnalle tulevista kokonaiskustannuksista Pyydämme arviotanne, kuinka paljon kokemuksienne mukaan kuntamme työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olisivat Teidän tarjoamana palveluna Ensimmäisenä vuotena; Seuraavina vuosina.

3 3/5 8. Tarjoushinnat Tarjoushinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomana. Lisäksi tarjouksessa on mainittava tarjoushintoihin lisättävän arvonlisäveron prosenttimäärä. 9. Maksuehdot Toivomuksena on, että maksuehtona käytettäisiin 14 pv netto. 10. Tarjousten jättäminen ja niiden avaaminen Sitova tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään määräaikaan mennessä osoitteella: Askolan kunta vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Askolantie ASKOLA Kuoreen merkintä Työterveyshuoltotarjous Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelin, gsm ja sähköpostiosoite tulee mainita tarjouksessa. Tarjoukseen on sisällytettävä yrityksen Y-tunnus, selvitys tarjoajan taloudellisesta asemasta (joko ennakkoperintärekisterin ote tai todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista), referenssit (josta tulee mahdollisuuksien mukaan käydä ilmi myös niitä organisaatioita, mieluiten kunta-alan organisaatioita, joihin olette toimittaneet nyt tarjottuja palveluja), selvitys käytettävistä alihankkijoista sekä muut liitteet joihin tarjoaja haluaa vedota. Tarjouksen tulee myös sisältää alustava projektisuunnitelma aikatauluineen, jonka mukaisesti työterveyshuollon palvelut voitaisiin ottaa käyttöön alkaen. Saapuneet tarjoukset avataan kunnassa vahvistettujen yleisten hankintaohjeiden mukaisesti ja tästä laaditaan avauspöytäkirja. Tarjoukset ja muut hankinta-asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan niin, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

4 4/5 11. Tarjousten käsittely Tarjousten käsittelyssä noudatetaan kunnassa vahvistettuja yleisiä hankintaohjeita. Kunta pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Kunnalla on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia ei oteta huomioon. Vaihtoehtoiset tarjoukset voidaan ottaa huomioon sitoumuksetta. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Arvioinnista vastaa monijäseninen ja moniammatillinen valmistelutyöryhmä. Lopullisen hankintapäätöksen tekee kunnanhallitus. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: a. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi; b. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi; c. Tarjottavien palvelujen sopivuuden vertailu kunnan tarpeisiin sekä edullisuusvertailu. 12. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tätä arvioidaan lakisääteisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla sekä perusvaatimuksilla osaamiselle, kokemukselle, laadunvarmistukselle ja toiminnan kehittämiselle. Työterveyshuollon palvelutarjonnan tulee sijaita korkeintaan 30 kilometrin etäisyydellä Askolan kunnantalosta (osoite: Askolantie 30, Askola). 13. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tässä vaiheessa tarjoukset arvioidaan suhteessa palvelun laadun perusvaatimuksiin huomioiden kunnan tarpeet palvelun suhteen. 14. Tarjousten soveltuvuus- ja edullisuusvertailu Hankinnassa valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus ja valintakriteerien painotukset ovat seuraavat: Laatu 60 %; Hinta 40 %.

5 5/5 Arvioivat laatutekijät tärkeysjärjestyksessä ovat: Vasteaikojen arviointi eli palvelujen ajallinen saatavuus; Henkilöstöresurssit, määrä ja laatu; Laadunhallintajärjestelmä; Palveluvalikoiman laajuus Toiminnan kehittäminen Maantieteellinen saatavuus Referenssit, kokemus 15. Sopimusehdot Kunta pidättää oikeuden valita myöhemmin neuvoteltavalla tavalla työterveyshuoltopalvelupaketin sisältö. Sopimus katsotaan kunnan puolelta syntyneeksi sopimuksen molemminpuolisella allekirjoituksella. Toiveena on, että hankinnassa noudatettaisiin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tai vaihtoehtoisesti muita hyväksytyn tarjouksen jättäneen kanssa yhteisesti sovittuja sopimusehtoja. 16. Lisätiedot Lisätietoja antaa vt- hallintojohtaja Tuija Saloranta ( matkapuhelin Lisätietoja Askolan kunnasta 17. Liite Nykyinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma Askolassa Tuija Saloranta vt. hallintojohtaja

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRI JA HOITAJA TYÖPARIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISEKSI KIRKKONUMMEN SUUN TERVEYDENHUOLTOON VUOSILLE 2008-2009 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2010 Kirkkonummen kunnan suun

Lisätiedot

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (10) - Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki 0135457-2 Riitta

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1 (5) 31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1. Kilpailukohde 2. Hankintamenettely Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen kuljetuskokonaisuuksien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot