HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

2 Kaupunginjohtajan tervehdys 1 Hyvä kaupungin työntekijä! Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Niin kaupungin strategiassa kuin tässä henkilöstöstrategiassakin henkilöstö ja sen hyvinvointi on samanarvoisella tasolla arvioitaessa toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Prosessien sujuvuuden, asiakkaiden tyytyväisyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta ei ole samantekevää, miten henkilöstö jaksaa ja viihtyy työssään. Tästä riippuu pitkälti koko Rauman tulevaisuus. Rauman kaupunki on hyvä työnantaja. Henkilöstövisiossamme ilmaisemme oman tahtotilamme henkilöstön suhteen. Haluamme, että kaupungin palveluksessa työskentelevät ihmiset kokevat työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Haluamme taata henkilöstöllemme työympäristön, jossa oppiminen ja kehittyminen on arvostettua ja jossa on hyvä toteuttaa kaupungin perustehtävää tuottaa laadukkaita palveluja kaupunkilaisille. Jokainen meistä on vastuussa työhyvinvoinnista. Se kuuluu meille kaikille. Erityisen tärkeää tässä työhyvinvoinnin kokonaisuudessa on esimiestyö. Johtamisen oikeudenmukaisuus ja jämäkkyys ovat suorassa yhteydessä koettuun työssä jaksamiseen. Kädessäsi olevassa henkilöstöstrategiassa esimiestyön tukeminen onkin kaupungin henkilöstöpolitiikan yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Henkilöstöresurssien oikea mitoitus ja osaamisen hallinta tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi lukuisten eläköitymisten myötä. Meidän on pysyttävä houkuttelevana työnantajana. Lisäksi meidän on myös edistettävä henkilöstön sitoutumista ja työssä jatkamisen halukkuutta. Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet rakentavat pohjan näille tekijöille. Ne luovat myös myönteistä työnantajakuvaa. Kädessäsi oleva henkilöstöstrategia avaa niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joissa meidän on onnistuttava, jotta tavoitteet henkilöstön sekä koko organisaation osalta toteutuvat. Tässä työssä kaikkien panosta tarvitaan. Työn haasteiden kasvu on konkretiaa monissa työpisteissä. Meiltä kaikilta vaaditaan yhä enemmän perusammattitaidon lisäksi myös muita taitoja kuten yhteistyötaitoja. Viime kädessä meidän jokaisen työntekijän yhteistyötaidot ratkaisevat sen, miten työt sujuvat ja yhteispeli toimii. Monet jo tapahtuneet sekä tulevaisuudessa tapahtuvat organisaation rakenteeseen ja toimintaan liittyvät muutokset koskettavat henkilöstöämme. Suuret mutta myös vähän pienemmätkin muutokset asettavat haastetta paitsi osaamiselle myös työhyvinvoinnille. Tämä siitäkin huolimatta, että muutos on toivottu ja käytännön kannalta järkevä toteuttaa.

3 HENKILÖSTÖVISIO KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMAT 2 Rauman kaupunki tunnetaan hyvää työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa toteuttavana organisaationa, jonka henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Henkilöstöstrategia on laadittu Rauman kaupungin strategiaan sekä palvelustrategiaan perustuen. Henkilöstöstrategiasta ilmenee, millaista henkilöstöpolitiikkaa Rauman kaupunki pyrkii noudattamaan saavuttaakseen kaupunki- ja palvelustrategioissa asetetut tavoitteet. Rauman kaupungin strategia on laadittu Tasapainoista tuloskorttia (Balanced Scorecard) hyödyntäen. Tasapainotettu tuloskortti tarkastelee, suunnittelee ja seuraa henkilöstöstrategian toteutumista seuraavista näkökulmista käsin: Henkilöstö Painotetaan työyhteisöjen ja työntekijöiden näkökulmaa. Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Painotetaan asiakkaiden ja asukkaiden sekä luottamushenkilöiden näkökulmaa. Prosessit ja rakenteet Painotetaan organisaation suorituskykyä ja toimivuutta. Taloudelliset resurssit Näkökulma painottaa resurssien hallintaa. Henkilöstön näkökulma on henkilöstöstrategian keskeisessä osassa. Tämä näkökulma pitää sisällään henkilöstön kannalta keskeiset pääviestit, niiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Myös muille kehittämisnäkökulmille on laadittu henkilöstön kannalta olennaiset viestit. Tätä henkilöstöstrategiaa täydentää erillinen toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää konkreettisten toimenpiteiden tavoitteet, vastuuhenkilöt, mittarit ja aikataulut. Toimeenpanosuunnitelmasta poimitaan vuosittain henkilöstöpolitiikan kannalta keskeiset toiminnan painopisteet huomioiden taloudelliset sekä ajalliset resurssit.

4 3 Kehittämisnäkökulma: HENKILÖSTÖ : Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Pääviesti 1 Kehitetään työyhteisötaitoja Muuttuva toimintakulttuuri, laajeneva yhteistyö ja strateginen johtamisjärjestelmä asettavat johtamiselle haasteita. Esimiestyön tulee olla henkilöstöä arvostavaa ja oikeudenmukaista. Henkilöstön ja esimiehen välisessä avoimessa vuorovaikutuksessa luodaan luottamusta ja vastuullisuutta sekä sitoutumista kaupungin toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus hyvään ja laadukkaaseen johtamiseen. Myös esimiehellä on oikeus hyviin alaisiin. Hyvä henkilöstöjohtaminen luo myönteistä työnantajakuvaa. Rauman kaupungin toteuttama johtamistapa perustuu yhteistoimintaan. Yhteistoiminnan onnistumisen edellytyksenä on avoin vuorovaikutus ja luottamuksen ilmapiiri. Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuudet osallistua omaan työhönsä koskeviin asioihin sekä vaikuttaa niihin. Työyhteisötaidot paranevat. Rauman kaupungin johtamisosaaminen on korkeatasoista ja monipuolisesti johtamisen osa-alueet kattavaa. Esimiesten johtamisvalmiudet paranevat. Järjestetään työyhteisötaitojen kehittymistä lisäävää koulutusta. Tarjotaan esimiehille mahdollisuus osallistua työnohjaukseen (ryhmä/yksilö) Järjestetään esimieskoulutusta n 2-4 krt/v. Seurataan säännöllisesti esimiestoiminnan laatua ja kehittymistä Työhyvinvointikyselyt Koulutukseen/valmennukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä

5 4 Pääviesti 2. Määritetään henkilöstöresurssit vastaamaan palveluprosesseja Kysynnän muutokset, tiivistyvä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja vaatimukset tuottavuuden kasvulle, tuovat väistämättä muutoksia myös kaupungin organisaatiorakenteeseen ja henkilöiden tehtäviin. Väestö vanhenee ja sen myötä palvelutarpeet kasvavat erityisesti hoiva- ja hoitoalalla. Samaan aikaan päivähoitoa, esiopetusta, perusopetusta ja 2. asteen opetusta tarvitsevien ikäluokkien koot pienenevät. Ikääntyminen koskee lähivuosina myös suoraan kaupungin palveluista vastaavaa organisaatiota, kun kaupungin henkilöstöstä iso osa jää eri tehtävistä vanhuuseläkkeelle vuoteen 2014 mennessä. Henkilöstösuunnittelun avulla turvataan rakenteeltaan tasapainoinen henkilöstö. Hyvästä työnantajakuvasta ja työnantajapolitiikasta huolehtiminen edistää uuden henkilöstön saatavuutta sekä nykyisen henkilöstön sitoutumista ja työhyvinvointia. Henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen on mitoitettu vastaamaan asetettuja toiminnan tavoitteita huomioiden palveluprosessien sekä palvelujen tuottamis- ja järjestämistapojen sekä henkilöstörakenteen muutokset että seutuhankkeet. Henkilöstöpolitiikan hoidossa otetaan huomioon palvelustrategian linjaukset ja palvelutuotannon kehittämishaasteet. Yhtenäistetään koko organisaatiota koskevia henkilöstöhallinnollisia pelisääntöjä ja henkilöstötyön päätöksentekojärjestelmää sekä työnvaativuuden (TVA) että henkilökohtaisen työsuorituksen (TSA) järjestelmää. Virkoja, joissa ei käytetä julkista valtaa, muutetaan työsuhteiksi. Selvitetään henkilökohtaisia/tehtäväkohtaisia osaamisprofiileja mm. kehityskeskustelujen yhteydessä (erityisesti mm. lähivuosina eläkoityvien osaamisprofiili) ja pyritään huomioimaan rekrytoinneissa nykyiset ja tulevat osaamistarpeet. Kehitetään ja tuetaan eläkkeelle siirtymisiän myöhentymistä edistäviä toimenpiteitä. Päivitetään uudelleensijoitussopimus ja tehostetaan uudelleensijoituskäytäntöjä. Sopimuksessa huomioidaan henkilöstörakenteeseen liittyvät tulevaisuudenhaasteet (eläköityminen, vaihtuvuus) sekä urakehitys. Henkilöstöä palkataan toistaiseksi voimassa oleviin palvelusuhteisiin, ellei perustetta määräaikaiseen palvelussuhteeseen ole olemassa. Kiinnitetään erityistä huomiota tehtäviin, joita on hoidettu toistuvilla määräaikaisuuksilla ja arvioidaan tällöin pysyvän työvoiman tarve. Tehostetaan mahdollisuuksia sisäiseen rekrytointiin ja kannustetaan sisäisiin siirtoihin Hankitaan/otetaan käyttöön tietojärjestelmiä ja sähköisiä toimintatapoja tukemaan henkilöstötyön prosesseja Kehitetään henkilöstöä koskevaa tiedon tuottamista (raportointi) toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Otetaan huomioon Medi-Rauman tuomat haasteet (shp:stä siirtyvän henkilöstön palvelussuhdeasioiden selvittäminen ja harmonisointi). Uusia sähköisiä järjestelmiä on käytössä Laaditaan osaamistarpeen selvityksiä Henkilöstön saatavuuteen ja sitoutumiseen liittyviä tekijöitä on kartoitettu Palvelussuhteen lajien yhteneväisyys ( % osuus virka/työsuhde) TVA-järjestelmää on käyty läpi ja TSA-järjestelmä on otettu käyttöön

6 5 Pääviesti 3 ja 4 Turvataan osaava henkilöstö ja tuetaan henkilöstön työhyvinvointia Laadukkaiden palvelujen järjestämisen kannalta olennainen osaaminen on turvattava henkilöstön voimakkaasta eläköitymisestä huolimatta. Korkeatasoiset palvelut edellyttävät niitä järjestävien tahojen korkealaatuista osaamista. Organisaation kannalta tärkeää osaamista on yksilöiden lisäksi myös organisaation rakenteissa ja suhdeverkostoissa. Yksilötason osaamiseenkin liittyy ammattitaidon kannalta olennaisen substanssiosaamisen lisäksi myös muita tuki- ja perusosaamisia. Näiden osaamisalueiden kehittäminen, hyödyntäminen, ja siirtäminen ovat olennainen osa osaamisen hallinnan kokonaisuutta. Osaaminen on myös aina yhteydessä työhyvinvointiin. Työ jossa sen vaatimukset ja työntekijän resurssit ovat sopusoinnussa, edistää työhyvinvointia. Työhyvinvointia tavoitellaan sen kokonaisuuteen liittyvien osien kautta. Työhyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvat yksilön psykofyysinen terveys, työmotivaatio ja henkilökohtaiset arvotekijät sekä työhön, työyhteisöön ja työympäristöön liittyvät tekijät. Laadukkaalla perehdyttämisellä, hyvillä työn organisointitavoilla, työroolien selkeydellä sekä vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumismahdollisuuksien lisäämisellä on merkittävä vaikutus yksilön työhyvinvointiin. Eläkkeelle siirtymisiän myöhentyminen on Rauman kaupungin strateginen painopiste. Työhyvinvoinnilla ja työssä jatkamishalulla on yhteyttä toisiinsa. Lähivuosina tapahtuvan lukumääräisesti suuren eläköitymisen myötä henkilöstörakennemuutoksen haastetta voidaan työhyvinvoinnin edistämisen kautta jatkamishalukkuuteen vaikuttamalla helpottaa. Työhyvinvointi edistää hyvän työilmapiirin lisäksi myös yksilön työhön sitoutumista ja myönteistä työnantajakuvaa. Organisaatiorakenteiden muutokset (fuusiot, palvelutuotannon tehostamistarpeet) tuovat haastetta myös sosiaalisten rakenteiden osalle. Työyhteisöjen työilmapiirin ja yhteishengen tukemiseen on kiinnitettävä huomiota. Sukupuolten tasa-arvo tehostaa osaamisen hyödyntämistä sekä yksilö,- että organisaatiotasolla. Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia edistetään oppivan organisaation periaatteet huomioiden. Työhyvinvointia heikentävät tekijät pyritään tunnistamaan ja niihin reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuetaan tyky-toimintaa. Otetaan käyttöön työkyvyn ja sairauspoissaolojen hallintaan liittyvä Rauman oma Pysy Fölis malli Laaditaan 2x/v. keskitettyihin koulutuksiin pohjautuva koulutussuunnitelma. Järjestetään suunnitelmallista, pitkäjänteistä eri osaamistarpeisiin perustuvaa koulutusta Kartoitetaan työhyvinvointikyselyn kautta työhyvinvointia alentavat tekijät ja käynnistetään toimenpiteet vähintään joka toinen vuosi Toteutetaan tasa-arvosuunnitelmaa Ohjeistetaan, koulutetaan ja harjaannutetaan henkilökuntaa pelastussuunnitelman mukaiseen toimintaan poikkeustilanteissa Laaditaan ergonomiaselvityksiä Kehitetään yhteistyötä seudun oppilaitosten kanssa Kehitetään henkilökierron, mentoroinnin ja yhteistoiminnallisuuden toimintakäytäntöjä Kartoitetaan ja edistetään työelämän joustomahdollisuuksia. Erityishaasteena Medi-Rauman hlöstö. Luodaan yhtenäiset menetelmät työajan ylitysten (säännöllisesti yli 20 työtuntia kuukaudessa puolenvuoden ajanjaksolla) seurantaan ja toimenpiteisiin Huolehditaan uusien työntekijöiden riittävästä perehdytyksestä Tuetaan työnohjaus-metodin käyttöä Tuetaan kehityskeskustelujen säännöllistä toteutumista Edistetään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti Kiinnitetään huomiota eri- ikäisten työntekijöiden tukemiseen. Edistetään henkilöstön kansainvälistä osaamista sekä huomioidaan monikulttuurisuuden näkökulma mm. koulutuksissa, rekrytoinneissa, harjoittelupaikkojen järjestämisessä sekä opinnäytetöissä

7 6 Koulutuspäivien lukumäärä Työhyvinvointikysely Tasa-arvotilastot Kyselyt Sairaspoissaolojen määrä Työtapaturmien lukumäärä Eläköitymistiedot Kehityskeskustelujen määrä ja laatu (tyhy-kysely) Henkilökiertoon ja mentoreiksi lähtevien lukumäärä/v. Työnohjaukseen osallistuvien henkilömäärä Väkivaltailmoitusten määrä Ergonomisten toimenpiteiden määrä Turvallisuussuunnitelmaan liittyvät toteutuneet koulutukset, tapahtumat ja ohjeistukset (lkm). Pääviesti 5 Rakennetaan kannustavia palkitsemisjärjestelmiä Oikeudenmukaiseksi koettu palkka on henkilöstön sitoutumisen ja motivoitumisen kannalta keskeinen tekijä. Palkan kilpailukykyisyydellä on merkitystä erityisesti tulevaisuudessa, kun osaavan henkilöstön saatavuus uhkaa kiristyä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Voimassa olevat kunnalliset virka- ja työehtosopimukset antavat mahdollisuuden kehittää palkkausjärjestelmiä siten, että henkilöstölle voidaan maksaa kilpailukykyistä palkkaa. Yksilöiden lisäksi voidaan palkita myös työyhteisöjä. Uralla etenemismahdollisuudet, kannustamisen ja palautteen saaminen ovat osa palkitsemisen käytäntöjä. Selvitetään tulospalkkauksen käyttöönoton mahdollisuudet. Peruspalkat saatetaan työn vaatimusten tasolle. Kehitetään ja otetaan käyttöön sekä yksilö-, että työyhteisökohtaisia palkitsemisen keinoja Henkilöstöä huomioidaan merkkipäivien muistamisella ja palveluvuosien perusteella tapahtuvalla muistamisella Palkkausjärjestelmien harmonisointi (Medi-Rauma) Tuetaan omaehtoiseen ja täydennyskoulutukseen osallistumista palkallisilla vapailla edellyttäen, että omaehtoisen koulutuksen tuen saamiseksi laaditut kriteerit täyttyvät Kehitetään työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia Tuetaan henkilöstön uralla etenemistä ja ammatillista kehittymistä Suoritetaan palkkavertailuja palkan kilpailukykyisyyden ja tasavertaisuuden (samasta työstä sama peruspalkka) arvioimiseksi Edistetään sukupuolten palkkatasa-arvoa Työhyvinvointikysely (henkilöstön tyytyväisyys palkkaukseen ja palkitsemiseen) Työntekijöiden saatavuus ja vaihtuvuus Palkkakartoitukset (sukupuolen mukaan) Henkilöstön palkkaus ja palkitseminen on oikeudenmukaista ja motivoivaa. Kehitetään kannustavan palkkauksen välineitä.

8 Reagoidaan asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella niihin esiin tulleisiin kehittämiskohteisiin joihin henkilöstön osaamisella ja kehittämisellä voidaan vaikuttaa 7 RAUMAN KAUPUNGIN STRATEGIAN MUIHIN KEHITTÄMISNÄKÖKULMIIN LIITTYVÄT VIESTIT HENKILÖSTÖLLE Kts. pääviesti 3 Uusien yhteistyöverkostojen määrä. Asiakas-/asukastyytyväisyyskyselyt Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset Rauman ja Rauman seudun pysyttämiseksi elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä tarvitaan monipuolisia opiskelu- ja työpaikkoja. Hyvät peruspalvelut luovat osaltaan menestysedellytyksiä asukkaiden ohella myös yrityksille. Kaupungin henkilöstö on avainasemassa luodessaan ja kehittäessään näitä edellytyksiä. Henkilöstön osaaminen mahdollistaa laadukkaat peruspalvelut kaupungin asukkaille. Näitä palveluja rakennetaan asukkaiden tarpeista lähtien yhteistyössä kaupunkiorganisaation henkilöstön sekä sidosryhmien kanssa huomioiden palvelujen vaikuttavuusselvitysten tulokset. Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamisja järjestämistavat Kuntien toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti. Suurten globaalien muutostrendien lisäksi väestön ikääntyminen, muuttuvat palvelutarpeet sekä tulorahoituksen ja tehtävien välinen epätasapaino luovat paineita palveluprosessien uudistamiseksi ja tehostamiseksi. Nykyisiä palveluprosesseja on arvioitava kriittisesti. Osa palveluista voidaan järjestää mm. yhteistyössä seutukuntien kanssa. Kaupunginkonsernin (kaupunkiorganisaatio, tytäryhtiöt, liikelaitokset ja kuntayhtymät) on edettävä toimissaan tavoitteiden suuntaisesti. Tämä edellyttää strategisen johtamisen välineiden kehittymistä. Henkilöstö omaa reagointi- ja muutosvalmiutta. Henkilöstö käyttää innovatiivisuuttaan ja kokemustaan palveluprosessien kehittämisessä, palvelustrategian laatimisessa sekä palvelujen tuotteistamisessa. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään (kts. pääviesti 3) Luodaan ja kehitetään yhteistyöverkostoja eri sidosryhmien kanssa

9 Tuetaan henkilöstön aktiivista osallistumista työnsä kehittämiseen Tuetaan henkilöstön uudistumiskykyä ja työtehtävien järjestelyn sujuvuutta henkilökierrolla Tuetaan henkilöstön erilaisuuden ymmärtämistä voimavarana ja työyhteisöä rikastuttavana tekijänä Annetaan henkilöstölle tuotteistamiseen liittyvää koulutusta Aloitteiden lukumäärä Henkilökiertoon lähtevien lukumäärä Järjestetyt koulutukset/tilaisuudet Taloudelliset resurssit Viesti Vakaat toimintaedellytykset Kaupungin strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää riittävän hyvää taloudellista liikkumavaraa. Talouden liikkumavara turvaa mahdollisuudet kehittää kaupunkia suunnitelmallisesti ja tehdä tarvittavia kehittämisinvestointeja. Taloudellista liikkumavaraa syntyy pitämällä tulotekijät kilpailukykyisinä. Henkilöstö saa tietoa sekä kaupungin strategisen johdon että luottamushenkilöelinten päätöksistä ja niiden perusteista. Asioiden perustat tiedostava henkilöstö pystyy sitoutumaan ja toimimaan niiden puolesta tehokkaammin. Henkilöstö toimii kustannustehokkaasti. Tiedon luomisen, jakamisen ja hyödyntämisen foorumeita kehitetään Annetaan kustannustietoutta ja tuotteistamista lisäävää valmennusta/koulutusta avainhenkilöille Työhyvinvointikysely (tyytyväisyys tiedon kulkuun) Valmennusten/koulutusten lukumäärä RAUMA-KUVA 2020 Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta, sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Meri, teollisuus ja maailmanperintökohteet yhdessä muodostavat Rauman imagon vahvuuden. 8

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA

YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA VAASAN KAUPUNKI YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA Vaasan kaupungin henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategiaa valmistelluttyöryhmä: Förberedandearbetsgruppen: Henkilöstöpalvelut: Personalservice: VilleRintamäki

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017. Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017

FORSSAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017. Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 FORSSAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN VISIOMME VUOTEEN 2017: Forssan kaupunki

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteistyötoimikunta 11.10.2011 9 Kunnanhallitus 8.11.2011 215 Kunnanvaltuusto 15.11.2011 47 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Liite 8/KH 20.1.2014 27 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2020

Liite 8/KH 20.1.2014 27 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2020 Liite 8/KH 20.1.2014 27 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2020 Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020 Johdanto Strateginen henkilöstöjohtaminen tähtää organisaation tuloksellisuuden,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016

AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 Henkilöstöjaosto 9.2.2012 30.10.2012 Yt-toimikunta 22.11.2012 Henkilöstöjaosto 3.12.2012 Kaupunginhallitus 19.2.2013 Kaupunginvaltuusto 6.3.2013 AKAAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1 Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöpolitiikka on osa kunnan toimintapolitiikkaan. Se täydentää muuta henkilöstöhallinnon säännöstöä. Tavoitteiden

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1)

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) SISÄLLYSLUETTELO LOPEN KUNTASTRATEGIAN HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013... 1 LOPEN

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025

Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025 Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025 Sisältö: 1. Henkilöstöstrategia 2025:n tarkoitus 2. Toimintaympäristön ja kasvun vaatimat muutokset - Resurssi- ja osaamistarpeet 3. Sipoon kunnan strategia 2025

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017 Liperin kunnan Henkilöstöstrategia 2014-2017 Yt-toimikunta 19.5.2014 14 Henkilöstöjaosto 19.5.2014 58 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

KOKKOLAN Karleby stad

KOKKOLAN Karleby stad Kokkolan kaupungin henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia tukee ja auttaa koko kaupungin strategian toteutumista. Se perustuu erityisesti strategian näkökulman Osaava henkilöstö ja uudistuminen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 Henkilöstöstrategia 2012-2016 Strategian tarkoitus Henkilöstöstrategia on henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen kehittämissuunnitelma.

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot