Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Henkilöstö Karjaportin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 929 henkilöä, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 20 henkilöä. Henkilöstö toimipisteittäin Mikkeli Lappeenranta Kouvola Jyväskylä Savonlinna Pääluottamusmiehet Kauko Pynnönen Taito Karhu Seppo Turkki Heimo Tanner Mikkeli Lappeenranta Kouvola Jyväskylä Työsuojelutoimikunnat ja TYKY-toiminta Työsuojelutoimikunnat toimivat myös tyky-ryhminä, jotka koordinoivat kaikkea työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työsuojelutoimikuntiin kuuluvat työnantajan valitseman työsuojelupäällikön lisäksi vaaleilla valitut työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Tarvittaessa kokouksiin osallistuu myös työterveyshuollon edustajia. Mikkelissä tykyryhmään kuuluvat myös valmistepäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Kokouksia on pidetty jokaisella toimipaikkakunnalla vähintään neljä, ja niissä on käsitelty mm. seuraavia asioita: - tutkittu ja analysoitu edellisen vuoden tapaturmat - tehty parannusesityksiä työsolosuhteisiin ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa - käsitelty KELA:lta haettavat terveydenhuollon korvaushakemusasiakirjat ja työterveyshuollon toimintakertomus ja toimintasuunnitelma - kehitetty ja koordinoitu tyky-toimintaa. Mikkelissä on lisäksi järjestetty kaikilla osastoilla ergonomiatutkimus, selvitetty työilmapiiriä sekä osallistuttu valtakunnalliseen tutkimukseen työskentelystä kylmäolosuhteissa. Paikallisjohtoryhmät Jokaisessa toimipisteessä on toiminut paikallisjohtoryhmä, jonka tavoitteena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksessä. Paikallisjohtoryhmät koostuvat hallituksen sekä eri henkilöstöryhmien nimeämistä edustajista. Konserniyhteistyöryhmä Konserniyhteistyösopimuksessa sovitulla tavalla on muodostettu konserniyhteistyöryhmä, joka koostuu henkilöstöryhmien nimeämistä edustajista. Konsernin johtoa edustavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä tarvittava asiantuntemus konsernin johdosta. Konserniyhteistyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön sekä toisaalta henkilöstön keskinäistä vuorovaikuttamista. 13

14 Tuloslaskelmat KONSERNI EMOYHTIÖ 1000 mk Liikevaihto Valmistevarastojen lisäys (+) / vähennys ( ) Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys ( ) / vähennys (+) Henkilöstökulut Vuokrat Muut kulut Käyttökate Poistot Käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Ylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Alijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Alijäämä ennen varauksia ja veroja Poistoeron lisäys ( ) / vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) / vähennys (+) Välittömät verot Tilikauden ylijäämä

15 Taseet KONSERNI EMOYHTIÖ 1000 mk VASTAAVAA Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmisteet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Saamiset tuottajilta Ennakkomaksut Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Vararahasto Arvonkorotusrahasto Vapaa oma pääoma Käyttörahasto Ylijäämä ed. vuosilta Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä Varaukset Kertynyt poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

16 Rahoituslaskelmat KONSERNI EMOYHTIÖ 1000 mk VAROJEN LÄHTEET Tulorahoitus Käyttökate Rahoitustuotot Käyttöomaisuuden luovutustuotot Muu tulorahoitus Pääomarahoitus Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys Oman pääoman lisäys Liikepääoman muutos Rahoitusomaisuuden muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos VAROJEN KÄYTTÖ Tuloksen jako Rahoituskulut Muu tuloksen jako 9 9 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Pääoman palautukset Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys Oman pääoman vähennys

17 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusteet 1. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty kaikki ne toiminnalliset yhtiöt, joista emo-osuuskunta omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset katteet, saamiset ja velat sekä keskinäinen omistus on eliminoitu. Tytäryhtiöiden hankintahinnan ja hankintahetken oman pääoman erotus on käsitelty liikearvona, joka on poistettu tasapoistoin kymmenessä vuodessa. Konsernitilinpäätökseen ei ole sisällytetty 100 %:sti omistettua venäläistä tytäryhtiötä ZAO Portti SPb:ta. Konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle jätetyn yhtiön vaikutus konsernin vapaaseen omaan pääomaan olisi lievästi negatiivinen. 2. Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa käytetään seuraavia taloudellisia pitoaikoja: rakennukset 25 v., muut pitkävaikutteiset menot 4-10 v., koneet ja kalusto 8 v. ja atk-ohjelmat 5 v. Poisto tehdään tasapoistona käytössäoloajalta. Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Lisäksi hankintamenoon sisältyy arvonkorotus mk. Yrityksen sisäistä rakennetta tehostetaan sulkemalla Jyväskylän teurastamo- ja leikkaamoyksikkö vuoden -99 loppuun mennessä. Toimipisteen käyttöomaisuus on arvostettu toiminnan jatkuvuusperiaatteella. Tässä vaiheessa on nähtävissä, että sulkemisella saavutettavat hyödyt kattavat syntyvät kertaluontoiset kustannukset. 3. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai todennäköiseen luovutushintaan alimman arvon periaatetta noudattaen. 4. Ulkomaanrahan määräiset velat on merkitty taseeseen Merita Pankki Oy:n noteeraamaan joulukuun viimeisen päivän kurssiin. Kaikki valuuttamääräiset erät on käsitelty tulosvaikutteisiksi. 5. Luottotappiot on käsitelty liikevaihdon oikaisueränä. Tilinpäätöksen liitetiedot KONSERNI EMOYHTIÖ 1000 mk Liikevaihto jakaantui seuraavasti Palaliha 44 % 44 % 44 % 44 % Lihavalmisteet 31 % 29 % 31 % 29 % Einekset 12 % 11 % 12 % 11 % Ruholiha 7 % 10 % 7 % 10 % Muut 6 % 6 % 6 % 6 % 2. Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 96 % 91 % 96 % 91 % Ulkomaat 4 % 9 % 4 % 9 % 3. Henkilöstökulut Palkat ja luontoisedut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä

18 KONSERNI EMOYHTIÖ Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalustot Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Kirjanpidon poistot yhteensä = Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Myydyn käyttöomaisuuden poistoero-oikaisu Poistoero yhteensä Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Satunnaiset tuotot ja kulut Käyttöomaisuuden luovutusvoitot Käyttöomaisuuden luovutustappiot Muut satunnaiset tuotot Muut satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno lisäykset vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Hankintameno lisäykset vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Saamiset ja velat Saamiset konserniyhtiöiltä Lainasaamiset Saamiset konserniyhtiöiltä Velat konserniyhtiöille Ostovelat - - Velat konserniyhtiöille Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset

19 KONSERNI EMOYHTIÖ Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osuuspääoma lisäys vähennys Osuuspääoma Vararahasto lisäys Vararahasto Arvonkorotusrahasto Vapaa oma pääoma Käyttörahasto käyttöom. myyntiv ed. tilikauden tuloksesta Käyttörahasto Ylijäämä edell. vuosilta Tilikauden ylijäämä Pitkäaikaisen vieraan pääoman viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat Vastuut Eläkesäätiön kattamaton vastuuvajaus Eläkesitoumuksista johtuva työttömyyseläkevastuu Eläke- ja palkkasitoumuksista johtuva vastuu Annetut takaukset muiden puolesta Kiinnitykset kiinteistöihin Muut kiinnitykset Leasingvastuut Vastuuosuus TLK-ryhmän takausyhtiön takauksista Vastuut Pantit Omien sitoumusten vakuudeksi Muut pantit Suorittamatta olevat osuusmaksut Konsernin Emoyhtiön omistamat osakkeet omistusosuus-% kpl kirjanpitoarvo 14. Konserniyritykset Mikkelin Teurastamo Oy ZAO Portti SPb

20 20

21 Lausunnot Hallintoneuvoston lausunto teurastustoiminnan tarkkailusta 1998 Teurastustoiminnan tarkkailua ovat suorittaneet maataloustuottajain paikallisyhdistysten valtuuttamat tarkastajat. Asiasta ennakolta ilmoittamatta he ovat suorittaneet jo punnittujen ruhojen uusintapunnituksia ja verranneet saatua tulosta Karjaportin toimihenkilöiden pitämään punnituspöytäkirjaan. Tarkastuksen yhteydessä on myös annettu lausunto navetan, teurastamon, kuljetuskaluston ja eläinten kunnosta sekä eläinten käsittelystä. Tapahtuneesta tarkastuksesta on tehty pöytäkirja. Vuoden aikana on suoritettu 23 tarkkailukäyntiä. Maataloustuottajilla on sen lisäksi ollut mahdollisuus seurata omien teuraseläintensä punnitusta ja luokittelua. Hallintoneuvoston lausunto Olemme tutustuneet hallituksen toimintakertomukseen ja hallintoneuvoston määräämien tarkastajien lausuntoon sekä perehtyneet tilinpäätökseen ja tilintarkastajien siitä antamaan lausuntoon. Jätämme ne sääntöjen määräysten mukaan edustajiston käsiteltäviksi ehdottaen, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä hyväksyttäisiin. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Jukka Juutilainen, Kyösti Kallio, Markku Kinnunen, Matti Kohvakka, Pekka Partanen, Reijo Pöntynen, Mauno Saalasti ja Kalervo Tulokas. Tarkastuspöytäkirjojen perusteella toteamme, että Karjaportin teurastustoiminta on hoidettu asiallisesti ja punnitukset on tehty oikein. Mikkelissä 2. päivänä maaliskuuta 1999 Esko S. Hämäläinen Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 1999 Esko S. Hämäläinen Jukka Juutilainen Rauno Nuppola Jukka Juutilainen Seija Lyytikäinen Eero Kailanen Pekka Partanen Eero Kailanen Rauno Nuppola Kyösti Kallio Timo Ruhanen Kyösti Kallio Pekka Partanen Ilpo Kiema Mauno Saalasti Ilpo Kiema Reijo Pöntynen Matti Kohvakka Sari Saari-Muhonen Markku Kinnunen Timo Ruhanen Juha Korhonen Heikki Sakkara Matti Kohvakka Sari Saari-Muhonen Juha Kosonen Seppo Seppälä Juha Korhonen Seppo Seppälä Juha Kuokka Erkki Talikka Juha Kosonen Erkki Talikka Seija Lifländer Kalervo Tulokas Juha Kuokka Kalervo Tulokas Arvo Liukkonen Kari Vesterinen Seija Lifländer Kari Vesterinen Seija Lyytikäinen Arvo Liukkonen 21

22 Karjaportin hallinnon muodostavat tuottajista koostuva edustajisto, 88 jäsentä (vuonna jäsentä) ja hallintoneuvosto, 24 jäsentä sekä hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja toimitusjohtaja. 22

23 Yhteystiedot Osuusteurastamo Karjaportti Porrassalmenkatu 50, PL 60, Mikkeli Puh. (015) , telefax (015) Kotipaikka: Mikkeli Krnro: Kouvola: Kanervistontie 1, Kouvola, Puh.(05) 8311, telefax (05) Lappeenranta: Portinkatu 4, Lappeenranta Puh. (05) 6121, telefax (05) Jyväskylä: Sysmäläntie 1, Jyväskylä Puh. (014) , telefax (014) Numerotietoja Vuosi Jäseniä Lihaa kg Liikevaihto Oma pääoma Tulos Poistot , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 406, , , ,69 105, , , ,23 604, , , , , , , , , , , ,94 102, , , ,83 812, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 23

24 24

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän toimintaan... 6 TOK-yhtymä konsernituloslaskelma...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS 1.11.1993-31.10.1994 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 70 Voitto ennen 60 veroja Voitto 50 40 30 20 10 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 1993 1994 Liikevaihto mmk 611

Lisätiedot