Vai muutos hyvinvoinnissa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vai muutos hyvinvoinnissa?"

Transkriptio

1 Vai muutos hyvinvoinnissa? Pyydetty puheenvuoro HENRY ry Vuoden henkilöstöteko-tilaisuus Helsinki Kehittämisasiantuntija, YTT Anne Luomala Focus Main Point Oy

2 Demografiset muutokset Palvelut Tuotteet Toiminta ja päätöksenteko Toiminta- ympäristö- muutokset Resurssien uudelleen jakautuminen Osaaminen Ikääntyminen Eläköityminen työvoimapula? Sukupolvierot - kokemusaukot Yksilölliset palveluodotukset Laatu ja määrä Palvelu- ja tuotantoprosessien teknologisoit uminen Tehokkuus ja taloudellisuus Tuottavuus ja vaikuttavuus Uudenlaiset toimintamallit ja -käytännöt Nopeus ja muutosalttius Vastuut, vapaudet ja valtasuhteet Organisaatioiden samanaikainen hajautuminen ja yhdistyminen Rajojen ja vastuiden uudelleenmuotoutuminen Kansainvälistyminen Globalisoituminen Lainsäädäntöuudistukset, sääntely, säännöt Aika Tieto Raha Infra Moniosaajat Täsmäosaajat Johtaminen ja verkostot

3 } Ihmettely ja epäily, uudet kysymykset ja hämmästely - liikkeelle lähdön ja aloitteellisuuden perusta } Epäluulo vallitsevaa kohtaan suuntautuvana ihmettelynä laittaa muutoksen liikkeelle, epäluulo on liikkeelle panevaa voimaa Positiivinen epäilys => ihmettely, toisinnäkeminen, toisintekeminen, uuden tiedon, osaamisen, kokemuksen (aktiivinen) etsintä Negatiivinen epäilys => epätietoisuutta, epävarmuutta, voi synnyttää pahimmillaan jopa epäluottamusta } Muutos onkin aina haaste vallitsevalle olotilalle Esimerkiksi vakiintuneiden toimintakäytäntöjen kautta toimivissa organisaatioissa ihmettelyn ja epäilyn nostaminen luottamuksen ja sitoutumisen rinnalle positiivisina ilmiöinä voi edellyttää uudenlaisten käytäntöjen lisäksi myös uudenlaisten ajattelutapojen ja asenteiden oppimista Uudet käytännöt voivat käyttöönotettaessa osoittaa aiemmat menetelmät epäkelvoiksi tai jopa tarpeettomiksi, mikä voi aiheuttaa omaa työtä, työntekoa, työyhteisöä koskevia pelkoja) Toisaalta, muutospyrkimys voi osoittaa vakiintuneen ja tutuksi tulleen käytännön tai toimintatavan hyvät puolet, ne, joita kannattaa vahvistaa ja joista kannattaa pitää kiinni myös muutoksessa } Pieni muutos saattaa seurauksiltaan olla suuri muutos Vähäisiltäkin vaikuttavissa muutostilanteissa epäilys ja luottamus kohtaavat luottamuksen ja epäilyksen kohtaamista voi pitää uuden aloittamisen alkupisteenä jos tätä dynamiikkaa tarkastellaan siinä merkityksessä, että luottamuksen ja epäilyksen kohtaaminen tarkoittaa kykyä saada jotain liikkeelle tai aloittaa jotain uutta.

4 Muutoksen aika: millä ajalla ja missä ajassa toimitaan? Millaisen tiedon varassa toimitaan? HYVINVOINTI MUUTOKSESSA yksimielisyys erimielisyys Toiminnan/ muutoksen (uudistuspyrki myksen) tavoite Muutos viestintä (maine, tiedottamine n, ennakointi, kriisi, jälkihoito) Jatkuva liike ja kamppailu < === ==== >

5 } Kun muutos yllättää? Vain harvoin muutos tapahtuu yllättäen - yleensä muutossignaalit näkyvissä tai esiin kaivettavissa eksplisiittinen tieto ja/tai intuitiiviset havainnot Uusi ja tuntematon voi kuitenkin pelottaa Ihmiset sietävät epävarmuutta erilaisin tavoin Usein kyse myös kokemuksesta, ettei pääse vaikuttamaan omaa itseä koskevaan muutokseen tai ei tiedä, mitä muutos omalla kohdalla tarkoittaa muutos voi synnyttää epävarmuutta => pahimmillaan jopa epäluottamusta muutostarpeen havaitseminen parhaimmillaan positiivista ja uutta luovaa ihmettelyä } Epäilys ja ihmettely, epäluulo ja luottamus Toimeen tarttuminen voi ilmetä esim. muutosvastarintana tai uuden aloittamisena myönteisestäkin suhtautumisesta huolimatta muutosten läpivieminen ja muutoksessa eläminen voi olla haastavaa, hankalaa tai jopa vaikeaa, koska työskentelyolosuhteet ja toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa sekä muodoiltaan ja toimintatavoiltaan kovin heterogeenisia myös hyvinvoinnille annetut merkitykset ovat kontekstisidonnaisia

6 Muutossignaalit Liikkeelle lähtö Toiminta Muutos

7 } Valmistautuminen muutokseen/muutoksen läpivienti Uusi työkaveri, uusi esimies, uusi toimipaikka Uusi tiimi tai asiakasryhmä, uudet yhteistyökumppanit, sidosryhmät Uudet työvälineet, laitteet, ohjelmistot Rakenteelliset ja organisatoriset muutokset Uudet säännöt, lait ja asetukset Yrityskaupat, yhdistymiset, hajautumiset ja liittoutumiset Kansainvälistyminen ja globalisaatio Kilpailun kiristyminen, taistelu työpaikoista tehostaminen, tuotteistaminen, innovaatio- ja luovuuspakko ; nopeuden ja reaaliaikaisuuden vaatimukset } Suunnitelmallisuutta ja joustavuutta tarvitaan joka tapauksessa YTT Anne Luomala FMP Oy ***

8 Millaisilla aikajänteillä muutosten odotetaan toteutuvan? Menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuden odotusten kohtaamiset Millaisen tiedon varassa päätökset tehdään? Hiljainen tieto Ja eksplisiittinen tieto Miten kokemukset ja tunteet otetaan huomioon ja muunnetaan päätöksentekoa ja muutoksen hallintaa hyödyntäväksi tiedoksi? Luottamuksen ja epäilyksen dynamiikka muotoilee SEKÄ muutoksia ETTÄ hyvinvoinnin sisältöjä ja hyvinvoinnin kokemuksia muutoksissa

9 } Hyvinvoinnin kannalta viestintä ja vuorovaikutus oleellista miten tapahtuu, millaisin välinein ja keinoin, keiden välillä ja miten } Muutoksen hallinnan ja hyvinvoinnin johtamisen haasteina voivat kuitenkin olla mm. valmistelun monimutkaisuus, monisäikeisyys ja monikerroksisuus toimintakokonaisuuksien samanaikainen pirstaloituminen ja yhdistyminen rajojen ja vastuiden uudenlainen hämärtyminen nk. rajattomuus ja oletettu joustavuus, itseohjautuvuus eivät poista muodollisia valtasuhteita muodolliset valtasuhteet eivät välttämättä samoja kuin todelliset valtasuhteet valta ja valtasuhteet hierarkioiden todellisuus - johtajan valta - henkilöstön asema } Uudistaminen ja uudistuminen ja samanaikainen hyvinvointi onko se mahdollista, ja jos, niin kuinka?

10 Ylin johto Keskijohto Esimiehet Henkilöstö Asiakkaat Ihmiset Yritykset Lähiesimiehet Yhteisöt Onnistumisen avainhenkilöt Vuorovaikutus ja viestintä YTT Anne Luomala FMP Oy ***

11 Osallistumisen, vaikuttamisen ja päätöksenteon uudet paikat ja tilat Vuorovaikutuksen reaaliaikaisuus, monisuuntaisuus ja moninkertaisuus Hierarkioista ja matriiseista prosesseihin: ei valmista vaan keskeneräistä } Problematiikan kiteytyminen työpäivän arkeen, viestinnän ja vuorovaikutuksen sujuvuuteen } Hyvinvoinnin kannalta tällöin keskeisiä kysymyksiä Millaista ja kenen työyhteisöä halutaan rakentaa? Millaisen tiedon varassa vaihtoehtoja valikoidaan ja millaisen tiedon varassa päätöksiä tehdään? Millaisin aikajäntein muutoksia suunnitellaan ja toteutetaan? Entä ketkä pääsevät osallisiksi muutosten valmistelusta, suunnittelusta, päätöksenteosta Ovatko muutosten odotetut vaikutukset yhteismitallisia? Jos, niin kenen tai keiden näkökulmasta? Millainen käsitys hyvinvoinnista työssä eri työtehtävissä, rooleissa, toimipisteissä tai jopa eri maissa työskentelevillä on? Mikä motivoi ja kannustaa? Mikä haittaa ja hidastaa?

12 Johto Kokonaisuuksien hallinta ja johtaminen Vuorovaikutus ja viestintä Esimiehet Prosessien ja toimintamallien tuntemus ja välittäjänä toimimiminen ; tavoitteiden konkretisointi Henkilöstö Käytännön toiminta YTT Anne Luomala FMP Oy ***

13 } Erilaiset työpaikat, työyhteisöt ja toimintatilat Eri sukupolvet erilaiset hyvinvointiodotukset Toimintakulttuurien erot ja yhtäläisyydet kulttuuriset eroavaisuudet hyvinvoinnin sisältöjen ja merkityksen ymmärtämisessä korostuu/tulee näkyviin muutostilanteissa } Erilaiset organisaatiot, erilaiset hierarkiat, valta-asemien hämärtyminen ja samanaikainen voimistuminen Hierarkkiset organisaatiot, matriisiorganisaatiot, projektiyhteisöt, itseohjautuvat asiantuntijatiimit Toiminta verkostoissa, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit, alihankkijat ja yksinyrittäjät globaali, glokaali vai vain mikro? } Vuorovaikutuksen luonne ja reaaliaikaisuus Päivittäinen jatkuva vuorovaikutus esimiehen kanssa vai tapaaminen vuosittaisessa kehityskeskustelussa ulkomailla? Entä jos työkieli ei ole äidinkieli?

14 Tulevaisuusodotukset ja tuntematon tulevaisuus Järjestys- ja hallintapuhe Nykyiset olosuhteet, palvelutarpeet ja -toiveet Kehittäminen Aikaisemmat olosuhteet, Tilastot; koettu varmuus; Olemassa olevan ylläpitäminen tai säilyttäminen MENNEISYYS MUUTOKSEN KÄSITTELY Muutoksen suuntaaminen Muutoksesta päättäminen NYKYISYYS Edistysusko ja palvelupuhe; Kehittäminen; Parantaminen Innovaatiopuhe ja uuden odotus; Luovuus; Muutossignaalien tunnistaminen TULEVAISUUS

15 Uudenlaisten toiminta- ja ajattelutapojen oppiminen } Miten, milloin? Millä tavoin? Onko mahdollista? Kuinka edistää oppimista? Miten vaikuttaa asenteisiin? } Vahvistetaanko menneisyyden voimaa vai rohkeaa hyppäystä uuteen aikaa, näköpiirissä tai kauempana olevaa tulevaisuutta? } Estääkö menneisyys(puhe) uusia avauksia ja jopa todellisia innovaatioita? } Sillä jos tilanteessa, jossa pitäisi löytää kokonaan uusia näkökulmia, jos silloin pitäydytäänkin tuttuun ja vanhaan, mitä se tarkoittaa toiminnan muutostavoitteiden ja uudistamispyrkimysten kannalta? } Tavoite kirkkaana kaikkien pitää tietää miksi toimitaan niin kuin toimitaan Positiivisen ihmettelyn salliminen, kun kysytään Miksi? Mahdollistaa myös uuden luomisen ja ideoinnin vastaukset/perustelut tarvitaan myös tilanteessa, jossa niitä ei ole tai ne ovat vaikeasti perusteltavissa YTT Anne Luomala FMP Oy ***

16 Hyvä ajankäyttö ja ajanhallinta Tiedonkulku ja viestinä Hyvät työskentelyolosuhteet Tavoitteet ja suunnitelmat Hyvä johtaminen ja osaava esimiestyö Rakenteellisia muutoksen muutosten johtamista ja hallintaa sekä hyvinvointia edistäviä tekijöitä Asianmukaiset työvälineet Motivoivat työn sisällöt TYKY-toiminta ja virkistäytyminen Kannustava työilmapiiri Sopiva työn määrä YTT Anne Luomala FMP Oy ***

17 } Mitä muutokset tarkoittavat työpaikan arjessa, hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta? Millaisia haasteita uusi tilanne (= muutos) luo esimiehille? Entä henkilöstölle ja työntekemisen tavoille? } Uusi näkökulma hyvinvointiin mitä sillä tarkoitetaan? } Kun työpaikalla tapahtuu muutoksia, mikä hyvinvoinnissa muuttuu? } Ja toisinpäin: } Millaista hyvinvointia halutaan, etsitään, haetaan? } Onko hyvinvointi sama asia kaikille? } Hyvinvoinnille annettujen sisältöjen sukupolvisidonnaisuuden vaikutus työpaikan arkeen } Toimintakontekstin ja lainsäädännön vaikutukset koettuun hyvinvointiin

18 } Positiivinen vauhti Nopeus Ripeää, aikaansaavaa, näppärää, taitavaa toimintaa Hitaus Aikaa ihmiselle läsnäolo Tilaa luovuudelle ja ajattelulle Vapauttavaa, rentouttavaa, tuottaa hyvää oloa, mahdollistaa uusien asioiden näkemisen ja etäisyyden ottamisen Tasapaino nopeuden ja hitauden välillä tuottaa hyvää työn flowta ja työn iloa, mikä edesauttaa työssä jaksamista } Negatiivinen vauhti Nopeus kiireenä Ylinopeuden vaatimus, joka haittaa sujuvaa työntekoa ja/tai stressaa henkilöä kohtuuttomasti Liittyy usein liialliseksi koettuun työmäärään tiettynä ajankohtana Negatiivinen hitaus Liian verkkainen tempo suhteessa työn vaatimuksiin Tulkitaan usein aikaansaamattomuutena, laiskotteluna, työnteon välttelynä tai jopa tietoisena työtehtävien laiminlyömisenä YTT Anne Luomala FMP Oy ***

19 Toimivat rakenteet Riittävä ammattitaito ja osaaminen Sujuva tiedonkulku Yhteiset pelisäännöt Hyvät vaikutusmahdollisuudet YTT Anne Luomala FMP Oy *** Avoin ja hyvä vuorovaikutus

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Karl-Magnus Spiik Ky 1 A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Liikelaitosten A ja B valmennuksista JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ TULEVAISUUDESSA Ryhmätöiden tavoitteena oli laitosten toimintojen kitkaton ja sujuva yhdistyminen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot