YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/ TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5."

Transkriptio

1 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja liikennealue Luonnosvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS

2 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Kaisaniemen (6.) kaupunginosan kortteleita 25 ja 26 sekä katu-, liikenne- ja urheilualuetta sekä Niemenrannan (7.) kaupunginosan liikennealuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kaisaniemen ( 6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, katu- ja liikennealuetta sekä Niemenrannan (7.) kaupunginosan katu- ja liikennealuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavamuutosalue, ns. koulukeskuksen alue, sijaitsee Kaisaniemen kaupunginosassa Visalantien, Mäntykankaantien, Kuusitien ja Mäntytien rajaamana noin 1,5 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta ja on pinta-alaltaan noin 14,54 ha. Kuva: Osoitekartalla kaavamuutoksen aluerajaus kaavoituksen vaikutusalueen rajaus

3 3 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Koulukeskuksen alueella on voimassa vuonna 1977 hyväksytty asemakaava. Suunnittelualueelle sijoittuu Ylivieskan yläaste eli Jokirannan koulu sekä Ylivieskan ammattiopisto JEDU (entinen YSO). Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiden (YO) rakennusoikeudet pysyvät ennallaan. Suunnittelualueen opetustoimintaa palvelevat korttelialueet ovat osittain rakentuneet, mutta asemakaava on joiltain osiltaan vanhentunut. Ylivieskan ammattiopisto JEDU on toteuttanut poikkeusluvalla tontilla koulutustilojensa laajennus- ja muutostyöt. Rakennushankkeen myötä tonttiin tulee osoittaa lisäaluetta pelastustien järjestämiseksi. Kaavoituksen ajantasaistamiseksi kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisäalueen liittäminen ja toteutuneen rakennusoikeuden osoittaminen Ylivieskan ammattiopiston tonttiin. Koulukeskuksen alueella olevat kaavassa osoitetut yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatut kevyen liikenteen tiealueet ja yleinen pysäköintialue (LP) ovat rakentumatta. Urheilualueelle (U) ei ole voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuna rakennusoikeutta. Koulukeskuksen alueelle nykyisen kaavan mukaiselle urheilualueelle (U) on tavoitteena osoittaa urheilutoiminta palvelevien rakennusten korttelialue (YU I), jolle voidaan toteuttaa sisäliikuntahalli eli lämmin harrastustila kaikenikäisille. Korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta noin 4000 k-m 2. Hallin suunniteltu pohjapinta-ala on noin 75 * 50 m ja halliin tarvitaan harrastetoimintojen lisäksi toimistoja pukuhuonetilat sekä konesuoja. Hankkeen toteuttamiseksi on perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon Kiinteistöosakeyhtiö Ylivieskan Seudun Palloiluhalli. Hankkeen toteutuksella saadaan Ylivieskan seudulle tarvittavan suuri yhtenäinen tila kesälajien harrastajille ja yleisötapahtumien pitopaikka. Vastaavaa tilaa ei löydy Ylivieskan seudulta. Hallin tulevalla toimialueella asuu noin ihmistä. Hallin käyttäjien kohderyhmä on kesälajien harrastajat, messu- ym. tilaisuuksien järjestäjät, koulut, erilaiset kuntoilu- ja liikuntaryhmät, TYKY- toiminta, eläkeläiset ym. erityisryhmät. Halli on mahdollista liittää Visalantien varressa olevaan kaukolämpöverkostoon. Koulukeskuksen alueelle muodostetaan kaavoituksella autopaikoitusten korttelialue (LPA-2), joka on Ylivieskan Ammattiopiston omistuksessa ja sen käytöstä myös sisäliikuntahallin paikoitukseen sovitaan erikseen. Kaavamuutoksella osoitetaan osa Visalantien yleisestä tiealueesta (välillä Ouluntie Mäntykankaantie) asemakaava-alueen katualueeksi ja Ouluntien liikennealuetta on mukana kaupunginosan rajan täydentämisen vuoksi. Kuva: Näkymä Ylivieskan ammattiopisto JEDU:n rakennuksia sekä alue, jolle sisäliikuntahalli kaavamuutoksella osoitetaan (Google maps)

4 4 SISÄLLYSLUETTELO ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA LAAJUUS KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset sekä niiden huomioiminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS... 50

5 5 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Täydennetty OAS 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 4. Luontoselvitys 1.6 Luettelo muista asemakaavan muutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava 2030, 3. Ylivieskan liikennesuunnitelma 4. Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa. LIME -työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 6. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki 7. Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus) 8. Kävely ja pyöräily kaavoituksessa (Liikennevirasto julkaisu 51/ Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 (Liikennevirasto julkaisu 2/2012)

6 6 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Teknisen palvelukeskuksen kaavatiimissä ja käsiteltiin Ylivieskan ammattiopisto YSO:n ( nykyisin Ylivieskan ammattiopisto JEDU) jättämää kaava-aloitetta, kaavoitukseen ryhtymistä sekä käytiin läpi lähtökohtia ja tavoitteita. Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Kaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla internetissä, lehtikuulutuksella Kalajokilaakso ja Vieskalainen - lehdissä. Lautakunta oikeutti vireille tulosta päätettäessä, että tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö voi asettaa kaavoituksen valmisteluaineiston nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden esittää mielipiteitä aineistosta MRL 62 :n perusteella MRA:n 30 :n mukaisesti. Kaavoitusta koskeva MRL 63 :n mukainen alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Lehti-ilmoitus Osalliset eivät esittäneet OAS:sta palautetta. Koulukeskuksen alueelle on laadittu hankesuunnitelma sisäliikuntahallin rakentamisesta vuoden 2013 alussa, toimijana Kiinteistöosakeyhtiö Ylivieskan Seudun Palloiluhalli. Tekninen palvelukeskus / kaavoitus ja hankkeen toimijat ovat käyneet neuvotteluja ja , , joissa käsiteltiin sisäliikuntahallihanketta. Palaverimuistiot laadittiin. Viranomaisilta pyydetään luonnosvaiheen lausunnot. Teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä valmisteluaineisto asetetaan nähtäville teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä väliseksi ajaksi. Valmisteluaineisto esitellään osallisille kaupungintalon valtuustosalissa, muistio. Kaavamuutoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla internetissä, lehtikuulutuksin Kalajokilaakso- lehdessä sekä kirjeitse osallisille. Valmisteluvaiheessa jätettyjen lausuntojen ja mielipiteiden sekä niihin laadittujen vastineiden käsittely kaavatiimissä xx.xx Teknisten palveluiden lautakunta xx.xx Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen sekä täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi eli xx.xx xx.xx2015. Ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten sekä niihin laadittujen vastineiden käsittely kaavatiimissä xx.xx.2015 Lopullisen asemakaavan laadinta. Kaupunginhallitus xx.xx.2015 xx. Asemakaavamuutosehdotuksen ja sitä koskevien lausuntojen, muistutusten sekä niihin laadittujen vastineiden hyväksyminen.

7 7 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xx. Asemakaavamuutosehdotuksen ja sitä koskevien lausuntojen, muistutusten sekä niihin laadittujen vastineiden hyväksyminen. 2.2 Asemakaavan muutos Nykytilanne Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 14,5398 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavamuutosalueelle on osoitettu: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet 25 ja 26. Kortteliin 26 sijoittuu myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia (YT). Suunnittelualueeseen sisältyy myös urheilualuetta (U), pysäköintialuetta ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle osoitettua katualuetta sekä Visalantien ja Ouluntien yleisen tien alueita. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa on esitettynä nykyinen kaavatilanne ja kaavamuutosalueen rajaus Asemakaava muutoksen toteuttaminen Kaavan hyväksymisen jälkeen Kaupunki myy Ylivieskan ammattiopistolle lisäaluetta kaavoituksella muodostettuun tonttiin ja Ylivieskan ammattiopisto myy pihakadun katualueen kaupungille. Suunnittelualueelle on mahdollista toteuttaa sisäliikuntahalli. Sisäliikuntahallin toimijat ja ammattiopisto sopivat autopaikoitus korttelialueen käytöstä sopimuksella. Asemakaavamuutoksen pohjalta laaditaan erillinen tonttijako sekä tehdään tonttien lohkomistoimitukset.

8 3 Suunnittelun lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila Asemakaavan muutos alue on rakentunut julkisten palvelujen alueena, sille sijoittuu - Kortteli 26 tontit 6 ja 7 Ylivieskan ammattiopisto JEDU, toteutunut 5454 k-m 2, korttelissa on rakennusoikeutta jäljellä 1546 k-m 2. - Kortteli 25 tontti 1 Jokirannan koulu, toteutunut 7862 k-m 2, purkulupa 834 k-m 2. korttelissa rakennusoikeutta jäljellä 3304 k-m 2 + purettava kerrosala. - Aluelämpökeskuksen tontti, jolla lämpökeskus, käytetty kerrosala alle 100 k-m 2. Kuva : Ilmakuvassa (ktj ) kaavamuutosalue lähiympäristöineen

9 9 Osa kaavamuutos alueesta ei ole vielä rakentunut, korttelissa 26 on vielä yksi opetustoimintaa varten varattu tontti, kt vapaana. Aluelämpökeskus Kaavassa osoitettu urheilualue, kiinteistö on vain osittain käytössä. YSO Hiekkapohjainen pelikenttä. Yläkoulu Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Koulukeskuksen alue sijoittuu keskelle asuntoalueita. Alue on hyvin saavutettavissa kevyen liikenteen reitistöjen kautta. Näkymä Kuusitieltä Näkymä Visalantieltä Kuva: Ote kantakartasta Näkymä Mäntytieltä

10 3.1.2 Luonnonympäristö 10 Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot Toteutumaton opetustoiminnan tontti on vielä viljelykäytössä olevaa peltoa, jota reunustaa Mäntykankaantien ja Visalantien varsille istutetut puurivistöt terijoen salavaa. Kuva: Google maps Kaavamuutosalue on myös ihmisen muovaamaa rakennettua ympäristöä. tontit on nurmetettu ja niille on istutettu puita. Koulujen Kaavamuutosalue rajoittuu nykyisellään Visalantiehen, joka on yhdystie nro 7770

11 11 Maaperä Maaperätulkinta pohjautuu Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemaan Ylivieskan maaperäkarttaan. GTK:n maaperäkartoilla on esitetty maaperä pääasiassa vain ylimmän noin 1 metrin paksuiselta osalta. Kartoissa noudatetaan rakennusteknistä (RT) maalajiluokitusta. GTK:n maaperäkartan (GEOKARTTA, 1:20 000, peruskarttalehti ) perusteella kaavamuutosalueen maaperä on Kalajoen laaksoon suistokerrostumina syntyneitä hienosedimenttialuetta, monin paikoin tavataan hienohiekkakerroksen alla heikosti kantavaa silttiä. Pohjamaan kantavuus ja perustamistapa tulee selvittä ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavamuutosalue on viljelykäytössä olleita peltoja. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Kaavamuutosalue Pohjavesi

12 12 Kaavoitettavalla alueella ei ole yleiskaavatyön yhteydessä todettu erityisiä maisemaarvoja. Kaavoitettava alue Kaavoitettavalla alueella ei ole yleiskaavatyön yhteydessä todettu erityisiä virkistysarvoja, mutta alueelle on osoitettu toteutettavaksi uusi pesäpallo- tai jalkapallokenttä Kaavoitettava alue

13 Kasvillisuus ja eläimistö Selvitys on selostuksen liitteenä. 13 Selvityksessä on todettu kasvillisuuskartoituksen perusteella, ettei alueella ole erityisiä kasvillisuuskohteita eikä luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja luonnon monimuotoisuuden säilymiselle tärkeitä luontotyyppejä. Alueelta ei ole löytynyt rauhoitettuja, tiukkaa suojelua edellyttäviä tai uhanalaisia kasvilajeja. Myöskään alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja ei havaittu. Linnustosta selvityksessä on todettu, että alueella perivät laji- ja parimäärät jäävät vähäisiksi. Asuinalueista poiketen ympäristö ei tarjota merkittäviä suojaisia pesimäpaikkoja tai mainittavasti pönttöjä kokopesijöille. Alueen luonnonympäristö on suhteellisen yksipuolinen eikä alueella ole erityistä merkitystä linnuston kannalta Vesistöt ja vesitalous Alue ei ole pohjavesialuetta ja alue sijoittuu noin metrin etäisyydelle Kalajoesta.

14 14 Niemenoja sivuaa kaavamuutosaluetta. Valumavesiä Alpuuminkankaalta ohjautuu Mäntytien vieritse Kalajokeen. Kaavamuutosalue Kuva: Ote pohjakartasta 1:20 000, jossa ns. Niemenojan linjaus sivuaa kaavamuutosaluetta Luonnonsuojelu Kaavamuutosalue ei ole luonnonsuojelualuetta eikä sen vaikutusalueella ole suojelukohteita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutosalueelle ei sijoitu asumista. Alue on julkisten palvelujen aluetta eli koulukeskus. Alueelle sijoittuu työpaikkoja. Kaavamuutosalueella olevat rakennukset (Kuvat: Google maps) Varsinaiselle kaavamuutosalueelle YO- kortteleihin 25 ja 26 sijoittuu vain koulurakennuksia ja aluelämpökeskus.

15 15 Aluelämpökeskus Kuusitie, kt rakennettu 1978, 2001 Ylivieskan Ammattiopisto JEDU:n rakennus, Kuusitie, kt ja rakennettu 1982 Jokirannan koulu, Kuusitie, kt ,rakennettu 1969, 2007 Jokirannan koulu Mäntytie, kt rakennettu 1988

16 16 Kaavamuutosalueen lähiympäristön rakennuskantaa, (Kuvat:Google maps ) Havutien kerrostalot, rakennettu vuosina 1976, 1981 Kuusitien rivitalot, rakennettu vuosina 1984,1985, 1990 Tammitien rivitalot Rakennettu vuosina 1970, 2001 Lähikauppa Mäntytie 11 Rakennettu vuonna 1989 Huoltoasema Mäntytie 1 Rakennettu vuona 1968 Omakotitalo Mäntytie 7 Rakennettu vuonna 1973 Rivitalot Niementie Rakennettu 2001

17 17 Kaavamuutosalueen lähiympäristön rakennuskantaa, (Kuvat:KTJ) Pakolan pientaloalue Rakennettu vuosina Niemenrannan omakotitaloja Rakennettu vuosina 1960, 1980 ja luvulla

18 18 Yhdyskuntarakenne Kaavoitettava alue sijoittuu yleiskaavan mukaiselle julkisten palvelujen alueelle (PY). Alue on yhdyskuntarakenteen sisällä ja noin 1,5 kilometrin päässä ydinkeskustasta. Alue on hyvin saavutettavissa pyöräillen ja kävellen eri puolilta kaupunkia. Alue on noin 1,5 kilometrin päässä ydinkeskustasta ja se sijoittuu kaupunkirakenteessa myös yleiskaavan mukaiselle kävely- (< 1 km) ja pyöräilysuosiolliselle (1-2 ½ km) alueelle liittyen kiinteästi Kaisaniemen ja Niemenrannan pientaloalueisiin. Alueen lähiympäristö on rakentunut asuntoalueina luvuilla. Alueelta on toteutettu kevyen liikenteen yhteydet keskustaan mm. Ouluntien kevyen liikenteen alitus. Alue tukeutuu olemassa olevaan palvelu- ja liikenneverkkoon sekä hyödyntää olevia teknisiä verkostoja.

19 19 Kaupunkikuva-analyysi Kaupunkikuvaltaan kaavamuutosalueen ympäristö on monipuolista asuntoaluetta ja on pääosin rakentunut ennen vuotta Pääosin alueelle sijoittuu pientaloasumista ja kaavamuutosalueen pohjoispuolelle sijoittuu 3- kerroksisia vuokrakerrostaloja (2). Lähialueet ovat kaavojen mukaisesti toteutuneet. Asemakaavat ovat vuosilta Koulukeskuksen alue ei ole vielä täysin rakentunut, käyttämätöntä rakennusoikeutta on. Kuva: Näkymä Kuusitieltä. Rakentumaton opetustoimintaa palveleva korttelialue, joka on vielä viljelykäytössä Näkymä Visalantieltä Näkymä Ouluntieltä

20 20 Visalantien yhdystie palvelee osittain Niemenrannan ja Kaisaniemen kaupunginosien sisäistä liikennöintiä eli toimii myös kaupungin sisäisen liikenteen kokoojakatuna. Kaavamuutosalueelle on nykyisellään liittymät Visalantieltä ja Mäntytieltä Jokirannan koululle sekä Kuusitieltä Ylivieskan ammattiopistolle. Seututie / Ouluntie Yhdystie Visalantie Kokoojakatu, Visalantie, Kuusitie, Mäntytie, Mäntykankaantie Asuntokatu Liikenteen solmukohtia: mm. Ouluntien ja Visalantien liikenneympyräristeys, kokoojakatujen liittymien Visalantiehen Kevyen liikenteen väylä / yhteys

21 21 Palvelut Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu julkisia palveluita eli kyseessä on ns. koulukeskuksen alue, jolle sijoittuu Ylivieskan ammattiopisto JEDU:n rakennus ja Jokirannan koulu. Alueen lähiympäristössä on huoltoasema ja lähikauppa. Alue tukeutuu myös Keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, jotka ovat noin 1,5-2,5 kilometrin etäisyydellä ja Savarin kaupallisiin palveluihin on noin 3-4 km. Julkisista palveluista terveyskeskus, uimahalli sekä keskusurheilukenttä ovat pyöräilyetäisyydellä koulukeskuksen alueesta. Kaavoitettava alue Kuva: Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu oppilaitoksia ja lähikauppa sekä huoltoasema. Työpaikat, elinkeinotoiminta Koulukeskuksen alue on työpaikka-aluetta. 1) Ylivieskan ammattiopistossa on vakinaista henkilökuntaa 27 ja määräaikaisia 15, vain osa on töissä kaavamuutosalueella. Viisi eri koulutusalaa, joissa voi suorittaa kaksi ammatillista perustutkintoa sekä useita aikuiskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. - Kulttuuriala: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja - Aikuiskoulutus: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, puhdistuspalveluala, sosiaalija terveys- ja liikunta-ala, humanistinen ja kasvatusala 2) Jokirannan koulu kaupungin ainoa yläkoulu päivittäin 561 oppilasta, 57 opettajaa ja 27 muuta henkilökunnan jäsentä. Jokirannan tiloissa toimii myös kansalaisopiston opintopiirejä. Liikenne Alue rajoittuu yhdystienä toimivaan Visalantiehen. Jalankulun ja pyöräilyn reitille on toteutettuna Ouluntien alitus eritasoristeyksenä aikaisemmin hyväksytyllä asemakaavaalueella. Kaavoitettavalta alueelta on pääsääntöisesti hyvät jalankulku- ja pyöräily-

22 22 yhteydet kaupungin keskustaan johtavaan katuverkkoon ja alue sijoittuu kävelyetäisyydelle keskustasta. Sisäinen kevyen liikenteen verkosto sivuaa kaavamuutosaluetta. Kaavamuutosalueen liittyminen tieverkostoihin Kaavoitettava alue Nyt kaavoitettavan alueen koillispuolta rajaavan Visalantien liikennemäärät on vuoden 2006 liikennemallissa ollut 2 * 1740 ajon/vrk ja Ouluntien liikennemääräksi välillä Hakalahden risteys - Kaisaniemen risteys on todettu noin 5300 ajon/vrk ja välillä Vieskankatu - Hakalahdenkatu noin ajon/vrk ajon / vrk

23 23 Vuodelle 2020 yleissuunnitelmassa on esitetty liikenne-ennusteena Visalantien liikennemääräksi noin 2 * 2100 ajon/vrk ja kaava-alueeseen rajoittuvan Ouluntien liikennemääräksi välillä Vieskankatu - Kaisaniemenkatu yleissuunnitelmassa on arvioitu liikenne-ennusteena noin ajon/vrk. Liikenteen jakauma nykyverkosta tavoiteverkkoon ennustevuoden 2020 liikennetilanteessa on esitetty em. välillä liikenteen vähenemäksi välillä Hakalahden liikenneympyrä Kaisaniemenkadun risteys 2200 ajon / vrk ja välillä Hakalahden risteys Helaalankadun risteys vähenemäksi on esitetty noin 1600 ajon/vrk. Em. muutokset aiheuttaa tulevaisuudessa Helaalankadun jatkeen rakentaminen Ouluntielle. Kevyen liikenteen kannalta on ongelmia aiheuttanut vilkkaiden pääväylien Visalantien ja Ouluntien estevaikutus ja maankäytön tehostumisen myötä kevyen liikenteen pääverkkoon on tullut kehittämistarpeita, vaikkakin Ouluntien alitse nykyisellään johtaa Hakalahden kiertoliittymän koillispuolella toimiva kevyen liikenteen alitus. Koulupolun kohdalta Koulukeskuksen alueelle johtava suojatie on kouluaikoina erittäin ruuhkainen aamuisin ja iltapäivisin. Visalantien ylitys Ouluntien ja Visalantien risteyksen liikenneympyrän kohdalla Ouluntien alitus /Kevyen liikenteen yhteys

24 24 Koululaisten liikkuminen aamuisin - ja iltapäivisin Visalantien yli Koulupolun kohdalta Koulukeskuksen alueelle muodostaa kevyen liikenteen solmukohdan. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaavamuutosalue ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta, eikä sillä sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä olemassa olevan museoviraston antaman selvityksen mukaan, joka on annettu vuonna 2011 hyväksytyn Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 yhteydessä. Kaavoitettavalle alueelle eikä sen läheisyyteen sijoitu muinaismuistoja, mikä selviää osayleiskaavan tarkistusta varten laaditusta muinaismuistoselvityksestä. Tekninen huolto Kaavoitettavalla alueella ja sen ympäristössä on kunnallistekniikka rakentunut, mm. vesijohto ja jätevesiviemäröinti ovat alueella valmiina. Kuva: Tekninen huolto

25 25 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaavamuutosalueella ei ole ympäristönsuojelukohteita. Alueelle sijoittuu aluelämpökeskus. Melu Visalantien liikenteen aiheuttama melutaso voidaan julkisessa ja liikuntarakentamisessa huomioida rakentamismääräyksissä. Tieliikenteen meluselvitys Tieliikenteen melua arvioitaessa käytetään nopeusrajoituksina Visalantiellä 60 km/h ja 40km/h. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ulkoalueiden päivä ja yöajan keskiäänitasojen ohjearvot ylittyvät Visalantien varrella sijaitsevien tonttien liikennöintialueiden puoleisilla sivuilla. Alueet, joilla päiväajan ohjearvo ylittyy, ovat pinta-alaltaan kuitenkin pieniä verrattuna tonttien kokonaispinta-aloihin. Näin ollen tonteille jää riittävästi tilaa oleskelualueille, joilla ohjearvon mukainen keskiäänitaso alittuu. Piha-alueiden melutasoihin voidaan vaikuttaa rakennusten sijoittelulla ja istutuksilla. Yöajan ohjearvot ylittyvät kaikilla liikennöintialueita sivuavilla tonteilla. Yöaikana ei pihaalueilla oleskelua kuitenkaan siinä määrin tapahdu, että koko yöajan keskiäänitason lievä ylitys ohjearvoon verratessa voitaisiin katsoa oleskelua merkittävästi häiritsevän. Normaalilla rakentamisella julkisivujen ääneneristävyys on 25 db. Tällöin sisämelutasot kaavamuutosalueella alittavat selvästi sekä päivä- että yöajan ohjearvot. Sosiaalinen ympäristö Koulukeskuksen kaavamuutosalue sijoittuu noin 1,5 kilometrin päähän ydinkeskustasta eli kävely- ja pyöräilysuosiolliselle vyöhykkeelle. Jokirannan koulu ja Ylivieskan ammattiopisto JEDU:n toimitila ovat saavutettavissa jalankululle ja pyöräilylle varattuja väyliä pitkin. Ouluntien alitus kevyelle liikenteelle Kaisaniemen kaupunginosasta ydinkeskustaan, parantaa suunnittelualueen saavutettavuutta ja alueen jalankulku- ja pyöräily väylästöjä kehitellään edelleen. Asemakaavamuutos ei muuta ihmisten ja yhteiskunnan nykyisiä elinoloja, mitä tulee ihmisten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin jakautumiseen. Koulukeskuksen alueelle sijoittuva hiekkakenttä toimii palloilulajien harjoittelupaikkana kesäisin ja luistelulajien harjoituspaikkana talvisin. Koulukeskuksen alueelle sijoittuvalla lähiliikuntapaikalla on suuri merkitys lasten ja nuorten päivittäiseen liikuntaan ja aluetta tulisikin kehittää nykyajan vaatimusten mukaisesti Lapsille ja nuorille on luotava innostavia ja helposti saavutettavia liikuntaympäristöjä ja koulupihat niille johtavine reitteineen ovat parhaita mahdollisia kohteita panostaa liikuntaan. Koulupihat ovat luontaisia asuntoalueiden ja keskusta-alueiden lähiliikuntapaikkoja. Kuva: Pelikenttä Kuva: Jääkiekkokaukalo

26 3.1.4 Maanomistus 26 Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan yhteensä noin 14,5 ha, josta on kaupungin maanomistusta noin 69 % ja yksityistä maanomistusta noin 14 %. Ouluntien ja Visalantien alueita (valtio) noin 17 %. Kaupungin maanomistus Kiinteistötunnus YO- tontti YT-tontti YO-tontti Urheilualueet Yksityiset maanomistajat Kiinteistötunnus YO-tontti, Ylivieskan ammattiopisto YO-tontti, Ylivieskan ammattiopisto Yleisen tien alueet Kannus-Liminka maantie, Ouluntien yleinen tie Kalajoki-Ylivieska maantie, Visalantien yleinen tie

27 3.2 Suunnittelutilanne Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kohteita. Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A). Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava-ehdotus Maakuntakaavan uudistaminen on tullut vireille Maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Maakuntahallitus hyväksyi uuden maakuntakaavan ja maakuntavaltuusto Kaava odottaa Ympäristöministeriön vahvistamista. Kuva: Ote 1. vaiheen maakuntakaavasta Alla otteita maakuntakaavan suunnittelumääräyksistä: TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.

28 28 Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajeneminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava Kaavoitettava alue on yleiskaavassa osoitettu osittain pääosin asuinpientaloalueena (AP) ja Ouluntien varteen on esitettynä suojavihervyöhyke (EV). JULKISTEN PALVELUJEN ALUE Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työpaikkatoimintoja ja asumista Kuva: Ote Keskustan osayleiskaava 2030

29 Asemakaava 29 Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 15,54 hehtaaria, on voimassa ja hyväksytyt asemakaavat. Kaavamuutosalueelle on osoitettu: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet 25 ja 26 (YO II). Kortteliin 26 sijoittuu myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia (YT). Suunnittelualueeseen sisältyy myös urheilualuetta (U), pysäköintialuetta ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle osoitettua katualuetta sekä Visalantien ja Ouluntien liikennealueita. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua, erillinen tonttijako (MRL 79 ). Alue on kaupungin ylläpitämää kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikkö ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita. 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Koulukeskuksen alueella on voimassa vuonna 1977 hyväksytty asemakaava. Suunnittelualueelle sijoittuu Ylivieskan yläaste eli Jokirannan koulu sekä Ylivieskan ammattiopiston toimitiloja. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiden (YO) rakennusoikeudet pysyvät ennallaan. Suunnittelualueen opetustoimintaa palvelevat korttelialueet ovat osittain rakentuneet, mutta asemakaava on joiltain osiltaan vanhentunut.

30 30 Ylivieskan ammattiopisto on toteuttanut poikkeusluvalla tontilla koulutustilojensa laajennus- ja muutostyöt. Rakennushankkeen myötä tonttiin tulee osoittaa lisäaluetta pelastustien järjestämiseksi. Kaavoituksen ajantasaistamiseksi kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisäalueen liittäminen ja toteutuneen rakennusoikeuden osoittaminen Ylivieskan ammattiopiston tonttiin. Koulukeskuksen alueella olevat kaavassa osoitetut yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatut kevyen liikenteen tiealueet ja yleinen pysäköintialue (LP) ovat rakentumatta. Urheilualueelle (U) ei ole voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuna rakennusoikeutta. Koulukeskuksen alueelle nykyisen kaavan mukaiselle urheilualueelle (U) on tavoitteena osoittaa urheilutoiminta palvelevien rakennusten korttelialue (YU I), jolle voidaan toteuttaa sisäliikuntahalli eli lämmin harrastustila kaikenikäisille. Korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta noin 4000 k-m 2. Hallin suunniteltu pohjapinta-ala on noin 75 * 50 m ja halliin tarvitaan harrastetoimintojen lisäksi toimistoja pukuhuonetilat sekä konesuoja. Hankkeen toteuttamiseksi on perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon Kiinteistöosakeyhtiö Ylivieskan Seudun Palloiluhalli. Hankkeen toteutuksella saadaan Ylivieskan seudulle tarvittavan suuri yhtenäinen tila kesälajien harrastajille ja yleisötapahtumien pitopaikka. Vastaavaa tilaa ei löydy Ylivieskan seudulta. Hallin tulevalla toimialueella asuu noin ihmistä. Hallin käyttäjien kohderyhmä on kesälajien harrastajat, messu- ym. tilaisuuksien järjestäjät, koulut, erilaiset kuntoilu- ja liikuntaryhmät, TYKY- toiminta, eläkeläiset ym. erityisryhmät. Halli on mahdollista liittää Visalantien varressa olevaan kaukolämpöverkostoon. Koulukeskuksen alueelle muodostetaan kaavoituksella autopaikoitusten korttelialue (LPA-2), joka on Ylivieskan ammattiopiston omistuksessa ja sen käytöstä myös sisäliikuntahallin paikoitukseen sovitaan erikseen. Kaavamuutoksella osoitetaan osa Visalantien liikennealueesta (yleinen tiealue välillä Ouluntie Mäntykankaantie) asemakaava-alueen katualueeksi ja Ouluntien liikennealuetta on mukana kaupunginosan rajan täydentämisen vuoksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueen kaavan vireille saattamisesta tehtiin päätös teknisten palveluiden lautakunnassa Samalla oikeutettiin tekninen palvelukeskus asettamaan valmisteluaineistona osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamuutosluonnos nähtäville. Kaavoitus ilmoitettiin tulleeksi vireille kaupungin tiedotuslehdissä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, viranomaisyhteistyö on esitetty liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia ehdotuksen julkisesti nähtäville asettamiseen saakka. Kaavoituksen valmisteluaineistona alustava OAS lähetettiin kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä muille viranomaisille ja lausunnonantajille. Tässä vaiheessa ei saatu osallisten palautetta eivätkä viranomaiset lausuneet.

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS Selostus 13.1.2015 SELOSTUS 28.1.2013 13.1.2015 Lapuan kaupunki

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot