YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/ TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5."

Transkriptio

1 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja liikennealue Luonnosvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS

2 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Kaisaniemen (6.) kaupunginosan kortteleita 25 ja 26 sekä katu-, liikenne- ja urheilualuetta sekä Niemenrannan (7.) kaupunginosan liikennealuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kaisaniemen ( 6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, katu- ja liikennealuetta sekä Niemenrannan (7.) kaupunginosan katu- ja liikennealuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavamuutosalue, ns. koulukeskuksen alue, sijaitsee Kaisaniemen kaupunginosassa Visalantien, Mäntykankaantien, Kuusitien ja Mäntytien rajaamana noin 1,5 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta ja on pinta-alaltaan noin 14,54 ha. Kuva: Osoitekartalla kaavamuutoksen aluerajaus kaavoituksen vaikutusalueen rajaus

3 3 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Koulukeskuksen alueella on voimassa vuonna 1977 hyväksytty asemakaava. Suunnittelualueelle sijoittuu Ylivieskan yläaste eli Jokirannan koulu sekä Ylivieskan ammattiopisto JEDU (entinen YSO). Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiden (YO) rakennusoikeudet pysyvät ennallaan. Suunnittelualueen opetustoimintaa palvelevat korttelialueet ovat osittain rakentuneet, mutta asemakaava on joiltain osiltaan vanhentunut. Ylivieskan ammattiopisto JEDU on toteuttanut poikkeusluvalla tontilla koulutustilojensa laajennus- ja muutostyöt. Rakennushankkeen myötä tonttiin tulee osoittaa lisäaluetta pelastustien järjestämiseksi. Kaavoituksen ajantasaistamiseksi kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisäalueen liittäminen ja toteutuneen rakennusoikeuden osoittaminen Ylivieskan ammattiopiston tonttiin. Koulukeskuksen alueella olevat kaavassa osoitetut yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatut kevyen liikenteen tiealueet ja yleinen pysäköintialue (LP) ovat rakentumatta. Urheilualueelle (U) ei ole voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuna rakennusoikeutta. Koulukeskuksen alueelle nykyisen kaavan mukaiselle urheilualueelle (U) on tavoitteena osoittaa urheilutoiminta palvelevien rakennusten korttelialue (YU I), jolle voidaan toteuttaa sisäliikuntahalli eli lämmin harrastustila kaikenikäisille. Korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta noin 4000 k-m 2. Hallin suunniteltu pohjapinta-ala on noin 75 * 50 m ja halliin tarvitaan harrastetoimintojen lisäksi toimistoja pukuhuonetilat sekä konesuoja. Hankkeen toteuttamiseksi on perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon Kiinteistöosakeyhtiö Ylivieskan Seudun Palloiluhalli. Hankkeen toteutuksella saadaan Ylivieskan seudulle tarvittavan suuri yhtenäinen tila kesälajien harrastajille ja yleisötapahtumien pitopaikka. Vastaavaa tilaa ei löydy Ylivieskan seudulta. Hallin tulevalla toimialueella asuu noin ihmistä. Hallin käyttäjien kohderyhmä on kesälajien harrastajat, messu- ym. tilaisuuksien järjestäjät, koulut, erilaiset kuntoilu- ja liikuntaryhmät, TYKY- toiminta, eläkeläiset ym. erityisryhmät. Halli on mahdollista liittää Visalantien varressa olevaan kaukolämpöverkostoon. Koulukeskuksen alueelle muodostetaan kaavoituksella autopaikoitusten korttelialue (LPA-2), joka on Ylivieskan Ammattiopiston omistuksessa ja sen käytöstä myös sisäliikuntahallin paikoitukseen sovitaan erikseen. Kaavamuutoksella osoitetaan osa Visalantien yleisestä tiealueesta (välillä Ouluntie Mäntykankaantie) asemakaava-alueen katualueeksi ja Ouluntien liikennealuetta on mukana kaupunginosan rajan täydentämisen vuoksi. Kuva: Näkymä Ylivieskan ammattiopisto JEDU:n rakennuksia sekä alue, jolle sisäliikuntahalli kaavamuutoksella osoitetaan (Google maps)

4 4 SISÄLLYSLUETTELO ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA LAAJUUS KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset sekä niiden huomioiminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS... 50

5 5 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Täydennetty OAS 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 4. Luontoselvitys 1.6 Luettelo muista asemakaavan muutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava 2030, 3. Ylivieskan liikennesuunnitelma 4. Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa. LIME -työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 6. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki 7. Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus) 8. Kävely ja pyöräily kaavoituksessa (Liikennevirasto julkaisu 51/ Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 (Liikennevirasto julkaisu 2/2012)

6 6 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Teknisen palvelukeskuksen kaavatiimissä ja käsiteltiin Ylivieskan ammattiopisto YSO:n ( nykyisin Ylivieskan ammattiopisto JEDU) jättämää kaava-aloitetta, kaavoitukseen ryhtymistä sekä käytiin läpi lähtökohtia ja tavoitteita. Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Kaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla internetissä, lehtikuulutuksella Kalajokilaakso ja Vieskalainen - lehdissä. Lautakunta oikeutti vireille tulosta päätettäessä, että tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö voi asettaa kaavoituksen valmisteluaineiston nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden esittää mielipiteitä aineistosta MRL 62 :n perusteella MRA:n 30 :n mukaisesti. Kaavoitusta koskeva MRL 63 :n mukainen alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Lehti-ilmoitus Osalliset eivät esittäneet OAS:sta palautetta. Koulukeskuksen alueelle on laadittu hankesuunnitelma sisäliikuntahallin rakentamisesta vuoden 2013 alussa, toimijana Kiinteistöosakeyhtiö Ylivieskan Seudun Palloiluhalli. Tekninen palvelukeskus / kaavoitus ja hankkeen toimijat ovat käyneet neuvotteluja ja , , joissa käsiteltiin sisäliikuntahallihanketta. Palaverimuistiot laadittiin. Viranomaisilta pyydetään luonnosvaiheen lausunnot. Teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä valmisteluaineisto asetetaan nähtäville teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä väliseksi ajaksi. Valmisteluaineisto esitellään osallisille kaupungintalon valtuustosalissa, muistio. Kaavamuutoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla internetissä, lehtikuulutuksin Kalajokilaakso- lehdessä sekä kirjeitse osallisille. Valmisteluvaiheessa jätettyjen lausuntojen ja mielipiteiden sekä niihin laadittujen vastineiden käsittely kaavatiimissä xx.xx Teknisten palveluiden lautakunta xx.xx Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen sekä täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi eli xx.xx xx.xx2015. Ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten sekä niihin laadittujen vastineiden käsittely kaavatiimissä xx.xx.2015 Lopullisen asemakaavan laadinta. Kaupunginhallitus xx.xx.2015 xx. Asemakaavamuutosehdotuksen ja sitä koskevien lausuntojen, muistutusten sekä niihin laadittujen vastineiden hyväksyminen.

7 7 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xx. Asemakaavamuutosehdotuksen ja sitä koskevien lausuntojen, muistutusten sekä niihin laadittujen vastineiden hyväksyminen. 2.2 Asemakaavan muutos Nykytilanne Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 14,5398 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavamuutosalueelle on osoitettu: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet 25 ja 26. Kortteliin 26 sijoittuu myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia (YT). Suunnittelualueeseen sisältyy myös urheilualuetta (U), pysäköintialuetta ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle osoitettua katualuetta sekä Visalantien ja Ouluntien yleisen tien alueita. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa on esitettynä nykyinen kaavatilanne ja kaavamuutosalueen rajaus Asemakaava muutoksen toteuttaminen Kaavan hyväksymisen jälkeen Kaupunki myy Ylivieskan ammattiopistolle lisäaluetta kaavoituksella muodostettuun tonttiin ja Ylivieskan ammattiopisto myy pihakadun katualueen kaupungille. Suunnittelualueelle on mahdollista toteuttaa sisäliikuntahalli. Sisäliikuntahallin toimijat ja ammattiopisto sopivat autopaikoitus korttelialueen käytöstä sopimuksella. Asemakaavamuutoksen pohjalta laaditaan erillinen tonttijako sekä tehdään tonttien lohkomistoimitukset.

8 3 Suunnittelun lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila Asemakaavan muutos alue on rakentunut julkisten palvelujen alueena, sille sijoittuu - Kortteli 26 tontit 6 ja 7 Ylivieskan ammattiopisto JEDU, toteutunut 5454 k-m 2, korttelissa on rakennusoikeutta jäljellä 1546 k-m 2. - Kortteli 25 tontti 1 Jokirannan koulu, toteutunut 7862 k-m 2, purkulupa 834 k-m 2. korttelissa rakennusoikeutta jäljellä 3304 k-m 2 + purettava kerrosala. - Aluelämpökeskuksen tontti, jolla lämpökeskus, käytetty kerrosala alle 100 k-m 2. Kuva : Ilmakuvassa (ktj ) kaavamuutosalue lähiympäristöineen

9 9 Osa kaavamuutos alueesta ei ole vielä rakentunut, korttelissa 26 on vielä yksi opetustoimintaa varten varattu tontti, kt vapaana. Aluelämpökeskus Kaavassa osoitettu urheilualue, kiinteistö on vain osittain käytössä. YSO Hiekkapohjainen pelikenttä. Yläkoulu Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Koulukeskuksen alue sijoittuu keskelle asuntoalueita. Alue on hyvin saavutettavissa kevyen liikenteen reitistöjen kautta. Näkymä Kuusitieltä Näkymä Visalantieltä Kuva: Ote kantakartasta Näkymä Mäntytieltä

10 3.1.2 Luonnonympäristö 10 Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot Toteutumaton opetustoiminnan tontti on vielä viljelykäytössä olevaa peltoa, jota reunustaa Mäntykankaantien ja Visalantien varsille istutetut puurivistöt terijoen salavaa. Kuva: Google maps Kaavamuutosalue on myös ihmisen muovaamaa rakennettua ympäristöä. tontit on nurmetettu ja niille on istutettu puita. Koulujen Kaavamuutosalue rajoittuu nykyisellään Visalantiehen, joka on yhdystie nro 7770

11 11 Maaperä Maaperätulkinta pohjautuu Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemaan Ylivieskan maaperäkarttaan. GTK:n maaperäkartoilla on esitetty maaperä pääasiassa vain ylimmän noin 1 metrin paksuiselta osalta. Kartoissa noudatetaan rakennusteknistä (RT) maalajiluokitusta. GTK:n maaperäkartan (GEOKARTTA, 1:20 000, peruskarttalehti ) perusteella kaavamuutosalueen maaperä on Kalajoen laaksoon suistokerrostumina syntyneitä hienosedimenttialuetta, monin paikoin tavataan hienohiekkakerroksen alla heikosti kantavaa silttiä. Pohjamaan kantavuus ja perustamistapa tulee selvittä ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavamuutosalue on viljelykäytössä olleita peltoja. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Kaavamuutosalue Pohjavesi

12 12 Kaavoitettavalla alueella ei ole yleiskaavatyön yhteydessä todettu erityisiä maisemaarvoja. Kaavoitettava alue Kaavoitettavalla alueella ei ole yleiskaavatyön yhteydessä todettu erityisiä virkistysarvoja, mutta alueelle on osoitettu toteutettavaksi uusi pesäpallo- tai jalkapallokenttä Kaavoitettava alue

13 Kasvillisuus ja eläimistö Selvitys on selostuksen liitteenä. 13 Selvityksessä on todettu kasvillisuuskartoituksen perusteella, ettei alueella ole erityisiä kasvillisuuskohteita eikä luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja luonnon monimuotoisuuden säilymiselle tärkeitä luontotyyppejä. Alueelta ei ole löytynyt rauhoitettuja, tiukkaa suojelua edellyttäviä tai uhanalaisia kasvilajeja. Myöskään alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja ei havaittu. Linnustosta selvityksessä on todettu, että alueella perivät laji- ja parimäärät jäävät vähäisiksi. Asuinalueista poiketen ympäristö ei tarjota merkittäviä suojaisia pesimäpaikkoja tai mainittavasti pönttöjä kokopesijöille. Alueen luonnonympäristö on suhteellisen yksipuolinen eikä alueella ole erityistä merkitystä linnuston kannalta Vesistöt ja vesitalous Alue ei ole pohjavesialuetta ja alue sijoittuu noin metrin etäisyydelle Kalajoesta.

14 14 Niemenoja sivuaa kaavamuutosaluetta. Valumavesiä Alpuuminkankaalta ohjautuu Mäntytien vieritse Kalajokeen. Kaavamuutosalue Kuva: Ote pohjakartasta 1:20 000, jossa ns. Niemenojan linjaus sivuaa kaavamuutosaluetta Luonnonsuojelu Kaavamuutosalue ei ole luonnonsuojelualuetta eikä sen vaikutusalueella ole suojelukohteita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutosalueelle ei sijoitu asumista. Alue on julkisten palvelujen aluetta eli koulukeskus. Alueelle sijoittuu työpaikkoja. Kaavamuutosalueella olevat rakennukset (Kuvat: Google maps) Varsinaiselle kaavamuutosalueelle YO- kortteleihin 25 ja 26 sijoittuu vain koulurakennuksia ja aluelämpökeskus.

15 15 Aluelämpökeskus Kuusitie, kt rakennettu 1978, 2001 Ylivieskan Ammattiopisto JEDU:n rakennus, Kuusitie, kt ja rakennettu 1982 Jokirannan koulu, Kuusitie, kt ,rakennettu 1969, 2007 Jokirannan koulu Mäntytie, kt rakennettu 1988

16 16 Kaavamuutosalueen lähiympäristön rakennuskantaa, (Kuvat:Google maps ) Havutien kerrostalot, rakennettu vuosina 1976, 1981 Kuusitien rivitalot, rakennettu vuosina 1984,1985, 1990 Tammitien rivitalot Rakennettu vuosina 1970, 2001 Lähikauppa Mäntytie 11 Rakennettu vuonna 1989 Huoltoasema Mäntytie 1 Rakennettu vuona 1968 Omakotitalo Mäntytie 7 Rakennettu vuonna 1973 Rivitalot Niementie Rakennettu 2001

17 17 Kaavamuutosalueen lähiympäristön rakennuskantaa, (Kuvat:KTJ) Pakolan pientaloalue Rakennettu vuosina Niemenrannan omakotitaloja Rakennettu vuosina 1960, 1980 ja luvulla

18 18 Yhdyskuntarakenne Kaavoitettava alue sijoittuu yleiskaavan mukaiselle julkisten palvelujen alueelle (PY). Alue on yhdyskuntarakenteen sisällä ja noin 1,5 kilometrin päässä ydinkeskustasta. Alue on hyvin saavutettavissa pyöräillen ja kävellen eri puolilta kaupunkia. Alue on noin 1,5 kilometrin päässä ydinkeskustasta ja se sijoittuu kaupunkirakenteessa myös yleiskaavan mukaiselle kävely- (< 1 km) ja pyöräilysuosiolliselle (1-2 ½ km) alueelle liittyen kiinteästi Kaisaniemen ja Niemenrannan pientaloalueisiin. Alueen lähiympäristö on rakentunut asuntoalueina luvuilla. Alueelta on toteutettu kevyen liikenteen yhteydet keskustaan mm. Ouluntien kevyen liikenteen alitus. Alue tukeutuu olemassa olevaan palvelu- ja liikenneverkkoon sekä hyödyntää olevia teknisiä verkostoja.

19 19 Kaupunkikuva-analyysi Kaupunkikuvaltaan kaavamuutosalueen ympäristö on monipuolista asuntoaluetta ja on pääosin rakentunut ennen vuotta Pääosin alueelle sijoittuu pientaloasumista ja kaavamuutosalueen pohjoispuolelle sijoittuu 3- kerroksisia vuokrakerrostaloja (2). Lähialueet ovat kaavojen mukaisesti toteutuneet. Asemakaavat ovat vuosilta Koulukeskuksen alue ei ole vielä täysin rakentunut, käyttämätöntä rakennusoikeutta on. Kuva: Näkymä Kuusitieltä. Rakentumaton opetustoimintaa palveleva korttelialue, joka on vielä viljelykäytössä Näkymä Visalantieltä Näkymä Ouluntieltä

20 20 Visalantien yhdystie palvelee osittain Niemenrannan ja Kaisaniemen kaupunginosien sisäistä liikennöintiä eli toimii myös kaupungin sisäisen liikenteen kokoojakatuna. Kaavamuutosalueelle on nykyisellään liittymät Visalantieltä ja Mäntytieltä Jokirannan koululle sekä Kuusitieltä Ylivieskan ammattiopistolle. Seututie / Ouluntie Yhdystie Visalantie Kokoojakatu, Visalantie, Kuusitie, Mäntytie, Mäntykankaantie Asuntokatu Liikenteen solmukohtia: mm. Ouluntien ja Visalantien liikenneympyräristeys, kokoojakatujen liittymien Visalantiehen Kevyen liikenteen väylä / yhteys

21 21 Palvelut Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu julkisia palveluita eli kyseessä on ns. koulukeskuksen alue, jolle sijoittuu Ylivieskan ammattiopisto JEDU:n rakennus ja Jokirannan koulu. Alueen lähiympäristössä on huoltoasema ja lähikauppa. Alue tukeutuu myös Keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, jotka ovat noin 1,5-2,5 kilometrin etäisyydellä ja Savarin kaupallisiin palveluihin on noin 3-4 km. Julkisista palveluista terveyskeskus, uimahalli sekä keskusurheilukenttä ovat pyöräilyetäisyydellä koulukeskuksen alueesta. Kaavoitettava alue Kuva: Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu oppilaitoksia ja lähikauppa sekä huoltoasema. Työpaikat, elinkeinotoiminta Koulukeskuksen alue on työpaikka-aluetta. 1) Ylivieskan ammattiopistossa on vakinaista henkilökuntaa 27 ja määräaikaisia 15, vain osa on töissä kaavamuutosalueella. Viisi eri koulutusalaa, joissa voi suorittaa kaksi ammatillista perustutkintoa sekä useita aikuiskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. - Kulttuuriala: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja - Aikuiskoulutus: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, puhdistuspalveluala, sosiaalija terveys- ja liikunta-ala, humanistinen ja kasvatusala 2) Jokirannan koulu kaupungin ainoa yläkoulu päivittäin 561 oppilasta, 57 opettajaa ja 27 muuta henkilökunnan jäsentä. Jokirannan tiloissa toimii myös kansalaisopiston opintopiirejä. Liikenne Alue rajoittuu yhdystienä toimivaan Visalantiehen. Jalankulun ja pyöräilyn reitille on toteutettuna Ouluntien alitus eritasoristeyksenä aikaisemmin hyväksytyllä asemakaavaalueella. Kaavoitettavalta alueelta on pääsääntöisesti hyvät jalankulku- ja pyöräily-

22 22 yhteydet kaupungin keskustaan johtavaan katuverkkoon ja alue sijoittuu kävelyetäisyydelle keskustasta. Sisäinen kevyen liikenteen verkosto sivuaa kaavamuutosaluetta. Kaavamuutosalueen liittyminen tieverkostoihin Kaavoitettava alue Nyt kaavoitettavan alueen koillispuolta rajaavan Visalantien liikennemäärät on vuoden 2006 liikennemallissa ollut 2 * 1740 ajon/vrk ja Ouluntien liikennemääräksi välillä Hakalahden risteys - Kaisaniemen risteys on todettu noin 5300 ajon/vrk ja välillä Vieskankatu - Hakalahdenkatu noin ajon/vrk ajon / vrk

23 23 Vuodelle 2020 yleissuunnitelmassa on esitetty liikenne-ennusteena Visalantien liikennemääräksi noin 2 * 2100 ajon/vrk ja kaava-alueeseen rajoittuvan Ouluntien liikennemääräksi välillä Vieskankatu - Kaisaniemenkatu yleissuunnitelmassa on arvioitu liikenne-ennusteena noin ajon/vrk. Liikenteen jakauma nykyverkosta tavoiteverkkoon ennustevuoden 2020 liikennetilanteessa on esitetty em. välillä liikenteen vähenemäksi välillä Hakalahden liikenneympyrä Kaisaniemenkadun risteys 2200 ajon / vrk ja välillä Hakalahden risteys Helaalankadun risteys vähenemäksi on esitetty noin 1600 ajon/vrk. Em. muutokset aiheuttaa tulevaisuudessa Helaalankadun jatkeen rakentaminen Ouluntielle. Kevyen liikenteen kannalta on ongelmia aiheuttanut vilkkaiden pääväylien Visalantien ja Ouluntien estevaikutus ja maankäytön tehostumisen myötä kevyen liikenteen pääverkkoon on tullut kehittämistarpeita, vaikkakin Ouluntien alitse nykyisellään johtaa Hakalahden kiertoliittymän koillispuolella toimiva kevyen liikenteen alitus. Koulupolun kohdalta Koulukeskuksen alueelle johtava suojatie on kouluaikoina erittäin ruuhkainen aamuisin ja iltapäivisin. Visalantien ylitys Ouluntien ja Visalantien risteyksen liikenneympyrän kohdalla Ouluntien alitus /Kevyen liikenteen yhteys

24 24 Koululaisten liikkuminen aamuisin - ja iltapäivisin Visalantien yli Koulupolun kohdalta Koulukeskuksen alueelle muodostaa kevyen liikenteen solmukohdan. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaavamuutosalue ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta, eikä sillä sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä olemassa olevan museoviraston antaman selvityksen mukaan, joka on annettu vuonna 2011 hyväksytyn Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 yhteydessä. Kaavoitettavalle alueelle eikä sen läheisyyteen sijoitu muinaismuistoja, mikä selviää osayleiskaavan tarkistusta varten laaditusta muinaismuistoselvityksestä. Tekninen huolto Kaavoitettavalla alueella ja sen ympäristössä on kunnallistekniikka rakentunut, mm. vesijohto ja jätevesiviemäröinti ovat alueella valmiina. Kuva: Tekninen huolto

25 25 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaavamuutosalueella ei ole ympäristönsuojelukohteita. Alueelle sijoittuu aluelämpökeskus. Melu Visalantien liikenteen aiheuttama melutaso voidaan julkisessa ja liikuntarakentamisessa huomioida rakentamismääräyksissä. Tieliikenteen meluselvitys Tieliikenteen melua arvioitaessa käytetään nopeusrajoituksina Visalantiellä 60 km/h ja 40km/h. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ulkoalueiden päivä ja yöajan keskiäänitasojen ohjearvot ylittyvät Visalantien varrella sijaitsevien tonttien liikennöintialueiden puoleisilla sivuilla. Alueet, joilla päiväajan ohjearvo ylittyy, ovat pinta-alaltaan kuitenkin pieniä verrattuna tonttien kokonaispinta-aloihin. Näin ollen tonteille jää riittävästi tilaa oleskelualueille, joilla ohjearvon mukainen keskiäänitaso alittuu. Piha-alueiden melutasoihin voidaan vaikuttaa rakennusten sijoittelulla ja istutuksilla. Yöajan ohjearvot ylittyvät kaikilla liikennöintialueita sivuavilla tonteilla. Yöaikana ei pihaalueilla oleskelua kuitenkaan siinä määrin tapahdu, että koko yöajan keskiäänitason lievä ylitys ohjearvoon verratessa voitaisiin katsoa oleskelua merkittävästi häiritsevän. Normaalilla rakentamisella julkisivujen ääneneristävyys on 25 db. Tällöin sisämelutasot kaavamuutosalueella alittavat selvästi sekä päivä- että yöajan ohjearvot. Sosiaalinen ympäristö Koulukeskuksen kaavamuutosalue sijoittuu noin 1,5 kilometrin päähän ydinkeskustasta eli kävely- ja pyöräilysuosiolliselle vyöhykkeelle. Jokirannan koulu ja Ylivieskan ammattiopisto JEDU:n toimitila ovat saavutettavissa jalankululle ja pyöräilylle varattuja väyliä pitkin. Ouluntien alitus kevyelle liikenteelle Kaisaniemen kaupunginosasta ydinkeskustaan, parantaa suunnittelualueen saavutettavuutta ja alueen jalankulku- ja pyöräily väylästöjä kehitellään edelleen. Asemakaavamuutos ei muuta ihmisten ja yhteiskunnan nykyisiä elinoloja, mitä tulee ihmisten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin jakautumiseen. Koulukeskuksen alueelle sijoittuva hiekkakenttä toimii palloilulajien harjoittelupaikkana kesäisin ja luistelulajien harjoituspaikkana talvisin. Koulukeskuksen alueelle sijoittuvalla lähiliikuntapaikalla on suuri merkitys lasten ja nuorten päivittäiseen liikuntaan ja aluetta tulisikin kehittää nykyajan vaatimusten mukaisesti Lapsille ja nuorille on luotava innostavia ja helposti saavutettavia liikuntaympäristöjä ja koulupihat niille johtavine reitteineen ovat parhaita mahdollisia kohteita panostaa liikuntaan. Koulupihat ovat luontaisia asuntoalueiden ja keskusta-alueiden lähiliikuntapaikkoja. Kuva: Pelikenttä Kuva: Jääkiekkokaukalo

26 3.1.4 Maanomistus 26 Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan yhteensä noin 14,5 ha, josta on kaupungin maanomistusta noin 69 % ja yksityistä maanomistusta noin 14 %. Ouluntien ja Visalantien alueita (valtio) noin 17 %. Kaupungin maanomistus Kiinteistötunnus YO- tontti YT-tontti YO-tontti Urheilualueet Yksityiset maanomistajat Kiinteistötunnus YO-tontti, Ylivieskan ammattiopisto YO-tontti, Ylivieskan ammattiopisto Yleisen tien alueet Kannus-Liminka maantie, Ouluntien yleinen tie Kalajoki-Ylivieska maantie, Visalantien yleinen tie

27 3.2 Suunnittelutilanne Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kohteita. Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A). Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava-ehdotus Maakuntakaavan uudistaminen on tullut vireille Maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Maakuntahallitus hyväksyi uuden maakuntakaavan ja maakuntavaltuusto Kaava odottaa Ympäristöministeriön vahvistamista. Kuva: Ote 1. vaiheen maakuntakaavasta Alla otteita maakuntakaavan suunnittelumääräyksistä: TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.

28 28 Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajeneminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava Kaavoitettava alue on yleiskaavassa osoitettu osittain pääosin asuinpientaloalueena (AP) ja Ouluntien varteen on esitettynä suojavihervyöhyke (EV). JULKISTEN PALVELUJEN ALUE Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työpaikkatoimintoja ja asumista Kuva: Ote Keskustan osayleiskaava 2030

29 Asemakaava 29 Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 15,54 hehtaaria, on voimassa ja hyväksytyt asemakaavat. Kaavamuutosalueelle on osoitettu: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet 25 ja 26 (YO II). Kortteliin 26 sijoittuu myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia (YT). Suunnittelualueeseen sisältyy myös urheilualuetta (U), pysäköintialuetta ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle osoitettua katualuetta sekä Visalantien ja Ouluntien liikennealueita. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua, erillinen tonttijako (MRL 79 ). Alue on kaupungin ylläpitämää kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikkö ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita. 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Koulukeskuksen alueella on voimassa vuonna 1977 hyväksytty asemakaava. Suunnittelualueelle sijoittuu Ylivieskan yläaste eli Jokirannan koulu sekä Ylivieskan ammattiopiston toimitiloja. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiden (YO) rakennusoikeudet pysyvät ennallaan. Suunnittelualueen opetustoimintaa palvelevat korttelialueet ovat osittain rakentuneet, mutta asemakaava on joiltain osiltaan vanhentunut.

30 30 Ylivieskan ammattiopisto on toteuttanut poikkeusluvalla tontilla koulutustilojensa laajennus- ja muutostyöt. Rakennushankkeen myötä tonttiin tulee osoittaa lisäaluetta pelastustien järjestämiseksi. Kaavoituksen ajantasaistamiseksi kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisäalueen liittäminen ja toteutuneen rakennusoikeuden osoittaminen Ylivieskan ammattiopiston tonttiin. Koulukeskuksen alueella olevat kaavassa osoitetut yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatut kevyen liikenteen tiealueet ja yleinen pysäköintialue (LP) ovat rakentumatta. Urheilualueelle (U) ei ole voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuna rakennusoikeutta. Koulukeskuksen alueelle nykyisen kaavan mukaiselle urheilualueelle (U) on tavoitteena osoittaa urheilutoiminta palvelevien rakennusten korttelialue (YU I), jolle voidaan toteuttaa sisäliikuntahalli eli lämmin harrastustila kaikenikäisille. Korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta noin 4000 k-m 2. Hallin suunniteltu pohjapinta-ala on noin 75 * 50 m ja halliin tarvitaan harrastetoimintojen lisäksi toimistoja pukuhuonetilat sekä konesuoja. Hankkeen toteuttamiseksi on perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon Kiinteistöosakeyhtiö Ylivieskan Seudun Palloiluhalli. Hankkeen toteutuksella saadaan Ylivieskan seudulle tarvittavan suuri yhtenäinen tila kesälajien harrastajille ja yleisötapahtumien pitopaikka. Vastaavaa tilaa ei löydy Ylivieskan seudulta. Hallin tulevalla toimialueella asuu noin ihmistä. Hallin käyttäjien kohderyhmä on kesälajien harrastajat, messu- ym. tilaisuuksien järjestäjät, koulut, erilaiset kuntoilu- ja liikuntaryhmät, TYKY- toiminta, eläkeläiset ym. erityisryhmät. Halli on mahdollista liittää Visalantien varressa olevaan kaukolämpöverkostoon. Koulukeskuksen alueelle muodostetaan kaavoituksella autopaikoitusten korttelialue (LPA-2), joka on Ylivieskan ammattiopiston omistuksessa ja sen käytöstä myös sisäliikuntahallin paikoitukseen sovitaan erikseen. Kaavamuutoksella osoitetaan osa Visalantien liikennealueesta (yleinen tiealue välillä Ouluntie Mäntykankaantie) asemakaava-alueen katualueeksi ja Ouluntien liikennealuetta on mukana kaupunginosan rajan täydentämisen vuoksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueen kaavan vireille saattamisesta tehtiin päätös teknisten palveluiden lautakunnassa Samalla oikeutettiin tekninen palvelukeskus asettamaan valmisteluaineistona osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamuutosluonnos nähtäville. Kaavoitus ilmoitettiin tulleeksi vireille kaupungin tiedotuslehdissä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, viranomaisyhteistyö on esitetty liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia ehdotuksen julkisesti nähtäville asettamiseen saakka. Kaavoituksen valmisteluaineistona alustava OAS lähetettiin kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä muille viranomaisille ja lausunnonantajille. Tässä vaiheessa ei saatu osallisten palautetta eivätkä viranomaiset lausuneet.

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 2 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja liikennealue

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava 8 / 2016 luonnosvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2 YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 46 tonttia 7 sekä puistoaluetta ja yleiselle jalankululle varattua katualuetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 24.8.2009 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteli 85, osa korttelista 86 sekä puistoaluetta MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita. YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita 85-87 sekä puisto- ja katualueita. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 2/2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston alue)

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston alue) Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot