TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi"

Transkriptio

1 TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

2 TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

3 Peruste 2/2011 toim. Ruurik Holm, Johanna Perkiö ja Laura Tuominen Toimituskunta Reima Launonen, Riikka Taavetti ja Elina Turunen. Ulkoasu Anna Kalso Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2011 ISSN X Koneen säätiö on tukenut tämän julkaisun tuottamista. Liity Perusteen tilaajalistalle:

4 sisällysluettelo esipuhe timo miettinen Toisen ehdoilla - uusi vasemmistolainen universalismi chantal mouffe John Rawlsin pluralismin rajat virpi lehtinen Rakkaus, politiikka ja Julian Assange veikko eranti Valitse naapurisi! Nimby ja gentrifikaatio keskiluokan kontrollina jiri nieminen Vähemmistöksi tuleminen - vaihtoehto identiteettipolitiikalle? veronika honkasalo Feminismin ja monikulttuurisuuden kipeä suhde kate nash Kansalaisuuden ja ihmisoikeuksien välissä vesa puuronen Viholliskuvat Hitlerin, Stalinin ja Halla-ahon teksteissä essi thesslund ja vaula tuomaala Syrjässä solidaarisuudelta - seksityöntekijät Vasemmistonaisten poliittisessa ohjelmassa esa ylikoski Uskonnottomat toisina armeijassa ja koulussa kirjoittajat

5 olemme kaikki toisia Kevään 2011 eduskuntavaalit tekivät suhteemme toiseen ajankohtaiseksi useammallakin tavalla. Perussuomalaisten vaalivoitto näyttäytyi politiikan paluuna ja konsensus-suomessa siirryttiin takaisin poliittisten vastakkainasettelujen ja puolueiden välisen nokittelun aikakauteen. Yleinen suvaitsemattomuus on kuluneen vuoden aikana kokenut ennennäkemättömän renessanssin. Yhteiskunnallinen tyytymättömyys on kanavoitunut epäoikeudenmukaisten instituutioiden ja rakenteiden haastamisen sijasta erilaisten vähemmistöryhmien syyttelyksi. Paitsi yleiseen ilmapiiriin, vaalit vaikuttivat myös Vasemmistoliittoon. Puolueen päätyminen hallitukseen on jossain määrin voimistanut sen sisäisiä ristiriitoja. Vähintään yhtä tärkeää kuin puuttua vähemmistöryhmien kokemaan leimaamiseen ja syrjintään, on kyetä jännitteet ja erimielisyydet sallivaan aidosti demokraattiseen dialogiin oman ryhmän sisällä. Ihmiset ovat suvaitsemattomia: kysymys on lähinnä suvaitsemattomuuden kohteesta ja aste-eroista. Politiikka perustuu perinteisesti vastakkainasettelulle ja viholliskuvien luomiselle. Perussuomalaisten vihollisia ovat liberaalit punavihreät, homot ja maahanmuuttajat, oikeistolle pahin uhka on solidaarisuutta ja tasa-arvoa vaativa vasemmisto ja vasemmistolaiset hyökkäävät ahneita finanssikapitalisteja ja konservatiivisia perussuomalaisia vastaan. Nämä viholliskuvat eroavat siinä, kohdistuuko hyökkäys yhteiskunnallisen valtahierarkian ylä- vai alalaidalla oleviin ryhmiin. Retoriikan ilmentämä asenne on joka tapauksessa sama: vastapuolen argumentteja ei haluta kuunnella, eikä nähdä niissä mitään hyvää tai oikeaa. Samantyyppistä asennoitumista - joskin lievempänä - on usein nähtävissä akateemisesti suuntautuneen punavihreän vasemmiston ja perinteisen ay-vasemmiston välisissä debateissa. Perinteinen vasemmistolainen politiikka on perustunut universalismin ihanteelle: on pyritty tarjoamaan kaikille samanlaiset puitteet elämälle. On ollut kokoaikatyö, tiettyjen kategorioiden mukaan suunnattu sosiaaliturva ja kaikille tarjotut samanlaiset hyvinvointipalvelut. Hyvin- 4

6 vointivaltioprojekti on paitsi tuottanut tasa-arvoa, myös samalla yhtenäistänyt kansalaiset yhteen ylhäältä määriteltyyn muottiin ja estänyt toteuttamasta valmiiden kategorioiden ulkopuolella olevia elämäntapoja. Vasemmistoa on - osittain aiheellisestikin - syytetty siitä, että se ajaa tasaarvoa yksilönvapauksien kustannuksella. Toiseuden hyväksyminen, eli yksilölliset elämäntavat ja erot salliva politiikka, on uuden liberaalin vasemmiston poliittisen agendan kulmakiviä. Jokaisella olisi oltava oikeus muodostaa oma identiteettinsä ja elämäntapansa niissä rajoissa, kuin se ei loukkaa tai vahingoita muita. Toisten erilaisuuden hyväksyminen ja salliminen on ratkaiseva ehto inhimilliselle emansipaatiolle. Tämän ei pitäisi tarkoittaa ainoastaan olemassa olevan järjestelmän puitteissa myönnettyä tunnustusta erilaisille vähemmistöidentiteeteille, vaan myös yksilöistä itsestään lähtöisin olevien radikaalistikin erilaisten elämäntapojen sallimista. Perusteen Toiset -teemanumerossa käsitellään suhdettamme toisiin sekä poliittisten instituutioiden ja käytäntöjen, että arkipäivän asenteen kautta. Millainen olisi sellainen yhteiskunta, joka ei ohjaisi ihmisiä elämään ennalta asetettujen normien alaisuudessa, vaan päinvastoin pyrkisi erojen säilyttämiseen? Miten luoda aidosti demokraattinen ja dialoginen suhde yksilöiden ja ryhmien välille? Timo Miettinen kysyy, millaista on uusi vasemmistolainen universalismi, joka tietyn poliittisen viitekehyksen yleistämisen sijasta pyrkisi erojen säilyttämiseen. Miettinen hakee alkukristillisestä filosofiasta suuntaviivoja toisesta liikkeelle lähtevälle uudenlaiselle poliittiselle asenteelle ja yhteiselämän muodolle. Chantal Mouffe pohtii John Rawlsin pluralismiin liittyviä ongelmia. Rawlsin rationaalisuuteen ja moraaliin nojaava yhteiskuntamalli asettaa ihanteeksi länsimaisen liberalismin ja peittää poliittisen vastakkainasettelun mahdollisuuden. Mouffe tarjoaa tilalle paradoksit ja erimielisyydet hyväksyvää pluralismin lajia ja hajautettua moniarvoista maailmanjärjestystä. Virpi Lehtinen käsittelee demokratian ja rakkauden välistä kytköstä 5

7 Julian Assangen esimerkkitapauksen kautta. Lehtisen mukaan voimme omalla toiminnallamme toteuttaa demokratiaa tai totalitarismia niin yksityisen kuin julkisen elämän piirissä. Demokratian syntyminen edellyttää itsekriittistä ja dialogista asennetta suhteessa toiseen niin makuuhuoneessa kuin politiikassa. Veikko Eranti tarkastelee nimbyä ja gentrifikaatiota keskiluokan harjoittamina kontrollin keinoina, joilla asuinalueita pyritään siivoamaan epämiellyttävistä toisista. Esimerkkeinä tarkastellaan Helsingin eri kaupunginosissa tapahtuneita muutoksia. Antaako Helsinginkadun leipäjonoa puolustamaan syntynyt Kallio-liike aiheen odottaa, että erilaisten ryhmien rauhanomainen rinnakkaiselo samassa kaupunginosassa voisi sittenkin toteutua? Jiri Nieminen pohtii performatiivisen identiteettipolitiikan ongelmia käyttäen esimerkkinä pride-kulkuetta. Performatiivisella politiikalla omalle vähemmistöidentiteetille haetaan tunnustusta toiselta, kuvitellulta enemmistöltä. Tässä kuitenkin enemmistön ja vähemmistön vastakkainasettelu säilyy ja identiteetti jää riippuvaiseksi saadusta tunnustuksesta. Vaihtoehdoksi Nieminen esittää vähemmistöksi tulemista, jossa tunnustuksen hakemisen sijaan pyritään vahvistamaan yksilöllisiä eroja. Veronika Honkasalo tarkastelee feminismin ja monikulttuurisuuden monimutkaista suhdetta. Maahanmuuttajia leimaavan keskustelun lisääntyessä on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, miten ymmärrämme monikulttuurisuuden, suomalaisuuden tai tasa-arvon. Myös suomalaisen feminismin kentällä esiintyy maahanmuuttajanaisia toiseuttavaa kohtelua. Kate Nash tutkii kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön vaikutuksia kansalaisiin ja ei-kansalaisiin valtioiden sisällä. Vaikka kansalaisten ja ei-kansalaisten välinen vastakkainasettelu on jossain määrin liudentunut, uusien statusryhmien syntymisen myötä niihin liitetyt oikeudet ovat muuttuneet entistäkin epäselvemmiksi. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lisääntymisen sijaan valtioiden mahdollisuudet ihmisoikeusloukkauksiin ovat joissain tilanteissa kasvaneet. Vesa Puuronen pohtii viholliskuvien samankaltaisuutta Hitlerin, Sta- 6

8 linin ja Halla-ahon teksteissä. Nämä viholliskuvat pohjautuvat kokonaisvaltaisen maailmanselityksen tarjoaviin ideologioihin, joissa historia nähdään hyvän ja pahan välisenä taisteluna. Maailman pelastamisessa tuholta ovat kaikki keinot oikeutettuja. Puuronen peräänkuuluttaa sokean aatteisiin uskon sijasta epäilyä kritiikin ja rauhanomaisen kehityksen ehtona. Essi Thesslund ja Vaula Tuomaala tarkastelevat seksityöntekijöiden asemaa Vasemmistonaisten poliittisessa ohjelmassa. Ohjelmassa on vallalla uhridiskurssi, joka pyrkii ylhäältäpäin suunnattuun auttamiseen. Se ei suo seksityöntekijöille osallisuutta keskusteluun oman tilanteensa asiantuntijoina eikä mahdollista heidän oikeuksiensa parantamista heidän omista lähtökohdistaan. Esa Ylikoski käsittelee uskonnottomien asemaa armeijassa ja kouluissa. Vaikka lainsäädäntö takaa yhdenvertaisen kohtelun, käytännössä uskonnottomia syrjitään vakaumuksensa perusteella. Ylikosken mukaan julkisen vallan ja julkisten palvelujen käytäntöihin olisi tuotava nykyistä enemmän katsomuksellisesti sitoutumatonta eettisluonteista ohjelmaa. Helsingissä Ruurik Holm Toiminnanjohtaja Vasemmistofoorumi Johanna Perkiö Tiedottaja Vasemmistofoorumi 7

9

10 toisen ehdoilla uusi vasemmistolainen universalismi timo miettinen Artikkelin lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan suhde toiseen muodostaa vasemmistolaisen asenteen erityispiirteen. Artikkeli käsittelee toiseuden rakentamisen tapoja länsimaisen poliittisen ajattelun historiassa ja pyrkii osoittamaan, millä tavoin meidän ja toisten välinen suhde on määrittänyt politiikan alueen rakentumista antiikin ja varhaismodernin ajan ajattelussa. Tarkastelun keskipisteessä on universalismin käsite, joka merkitsee yhtäältä vasemmistolaisen politiikan väistämätöntä lähtökohtaa tasa-arvon ideaalia toisaalta yhtä sen keskeisimmistä esteistä, inhimillisen monimuotoisuuden typistämistä yhden normin alaisuuteen. Artikkeli pyrkii pohtimaan, mitä olisi luonteeltaan sellainen vasemmistolainen universalismi, joka meidän ja toisten välisen eron kumoamisen sijaan pyrkisi tämän eron säilyttämiseen. Voiko kristillinen perinne auttaa meitä tässä pyrkimyksessä?

11 peruste 2/2011 toiset Usein esitetyn ajatuksen mukaan jako oikeistoon ja vasemmistoon on menettänyt merkityksensä. Poliittisen keskustelun ytimeen ovat nousseet kysymykset arvoista, elämäntavoista ja kulttuurieroista, eikä puolueiden jaottelu oikeisto vasemmisto-akselilla näytä enää mielekkäältä. Eurooppalais-länsimaalainen poliittinen kenttä on jakautumassa yhä vahvemmin ulottuvuuksilla liberaalit - konservatiivit ja nationalistit - kosmopoliitit. Moniarvoisessa yhteiskunnassa poliittiset liikkeet identifioivat itsensä erityiskysymysten, kuten feminismin tai ympäristönsuojelun kautta. Koko yhteiskuntaa halkova työn ja pääoman välinen ristiriita on hälventymässä ennen kaikkea siksi, että yhä useammalla on vähän molempia: kuten The Economist esitti vuoden 2009 keväällä, jo yli puolet maailman väestöstä kuuluu keskiluokkaan, joka käyttää vähintään kolmanneksen tuloistaan muuhun kuin asumiseen, elintarvikkeisiin ja muihin perustarpeisiin (Parker 2009). Keskiluokka ei kuitenkaan ole luokka, vaan kokoelma projekteja. Se ei esiinny poliittisessa keskustelussa vaatimuksia esittävänä itsetietoisena liikkeenä, vaan ainoastaan reaktiivisena voimana. Keskiluokka kasvattaa tai hillitsee kulutustaan, jättää asuntolainan ottamatta suhdannevaihtelujen pelossa tai kaipaa lisää turvallisuutta puistoihin syysiltojen hämärtyessä. Silti mikään puolue ei tule toimeen ilman keskiluokan oletetun tahdon mobilisointia. Ehkä vasemmiston ja oikeiston eroa onkin haettava puolueiden sijaan asenteista ja periaatteista? Italialainen Norberto Bobbio esittää kirjassaan Left and Right: The Significance of Political Distinction (1996), ettei vasemmiston ja oikeiston käsitteitä tulisi lukita tiettyyn historialliseen kehitysvaiheeseen; kyse on pikemminkin jatkuvasti muuttuvista ideoista, jotka rakentavat poliittista todellisuutta kussakin tilanteessa. Bobbio ei ole tyytyväinen siihen yleisesti hyväksyttyyn teesiin, että koko modernia politiikkaa luotaava oikeiston ja vasemmiston ideologinen ero olisi kadonnut kokonaan. Vaikka työn ja pääoman välinen vastakkainasettelu on loiventunut kasvavan keskiluokan myötä (joka edustaa sekä työtä että pääomaa), Bobbion mukaan on olemassa vähintään yksi periaatteellinen kysymys, joka vielä tekee mielekkääksi jaon oikeistolaiseen ja vasemmis- 10

12 toisen ehdoilla uusi vasemmistolainen universalismi tolaiseen politiikkaan. Tämä ero koskee suhdetta yhteiskunnalliseen tasaarvoon. Bobbion analyysi on seikkaperäinen ja hän paikantaa mielenkiintoisella tavalla molempien kantojen historiallisia taustoja. Perusero jäsentyy kuitenkin seuraavaan teesiin: negatiivisen vapauskäsityksen mukaisesta liberalismista kasvanut oikeistolainen maailmankuva hyväksyy epätasaarvon osana yhteiskunnan oikeudenmukaista järjestystä, sillä sen kieltäminen johtaisi väistämättä yksilöiden välisten erojen tasapäistämiseen ja lahjakkuuksien tukahduttamiseen. Näin epätasa-arvo koituu viime kädessä koko yhteisön eduksi. Kyse on vanhasta logiikasta: kun yhteinen kakku kasvaa, riittää siitä myös enemmän jaettavaa huonommin menestyneille. Vasemmistolainen asenne pitää sen sijaan sosiaalista yhdenvertaisuutta itsessään tavoiteltavana päämääränä, sillä se näkee vapauden kytkeytyvän olennaisesti yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Vasta sellainen yhteiskuntajärjestys, joka takaa jäsenilleen yhdenvertaiset olosuhteet huolimatta heidän sosiaalisesta asemastaan tai luonnollisista kyvyistään, mahdollistaa erilaisten identiteettien ja elämäntapojen harjoittamisen, erilaisten lahjakkuuksien näyttäytymisen. Näin Bobbion hahmottelema vasemmistolainen asenne tulee vahvistaneeksi Hegelin vanhan ajatuksen, jonka mukaan alistajien ja alistettujen maailmassa kukaan ei itse asiassa ole vapaa. Tämän artikkelin kantavana ajatuksena on, että mikäli Bobbion hahmottelemalle vasemmistolaiselle asenteelle voidaan antaa tänä päivänä jonkinlainen määritelmä, on sen lähdettävä liikkeelle toisesta. Tarkoitan tätä kahdessa suhteessa. Yhtäältä tällaisen asenteen on ymmärrettävä uudella tavalla ne rakenteelliset mekanismit, jotka jatkuvasti tuottavat toiseutta niin sosiaalisen kuin poliittisen alueella. Vasemmistolaisen asenteen tulisi suhtautua kriittisesti sellaisiin toiseuden rakentamisen muotoihin, jotka helppoon (populistiseen) psykologisointiin nojaten projisoivat sosiaalisten tai poliittisten konfliktien alkuperän tiettyyn ihmisryhmään oli kyse sitten maahanmuuttajista, ahneista pankkiireista tai paskaduuneja välttelevistä nuorista. Tämä ei tarkoita luopumista politiikan konfliktuaalisesta luonteesta, päinvastoin: monissa tapauksissa nämä 11

13 peruste 2/2011 toiset psykologiset ja antropologiset toiseuden tuottamisen tavat nimenomaan väistävät kysymyksen yhteiskunnallisen konfliktin mahdollisuudesta, sillä ne selittävät sosiaalisen tai poliittisen epätasa-arvon yksilöiden luonnollisilla ominaisuuksilla (eivätkä näitä tuottavien järjestelmien kautta). Toisaalta: mikäli otamme vakavasti Bobbion vaatimuksen tasa-arvosta vasemmistolaisen asenteen perustana, meidän tulisi aktiivisesti kehittää sellaisia poliittisten käytäntöjen ja instituutioiden muotoja, jotka ylittäisivät ajatuksen vihollisen tunnistamiselle perustuvasta poliittisesta identiteetistä. Vasemmistolaisen mielikuvituksen tulisi toisin sanoen pohtia sellaisia poliittisen yhteisöllisyyden muotoja, jotka toisen ulossulkemisen sijaan perustuisivat toisen jatkuvalle hyväksymiselle. Tätä tarkoitusta varten haluaisin nostaa esiin universalismin käsitteen. Universalismilla tarkoitetaan usein ajatusta, jonka mukaan niin tiedon kuin arvoarvostelmien kriteerien tulisi olla kaikille ihmisille yhteisiä; tästä johtuen poliittisen filosofian historiassa universalismilla tarkoitetaan kantaa, jonka mukaan inhimilliset moraali- ja oikeusperiaatteet ovat riippumattomia kulttuurisista tai historiallisista tekijöistä. Haluaisin pohtia, millaista olisi luonteeltaan sellainen vasemmistolainen universalismi, joka ei lähtisi liikkeelle ennalta asetetuista yleispätevistä normeista tai kriteereistä, vaan joka tunnustaisi lähtökohdakseen juuri inhimillisessä todellisuudessa ilmenevän subjektien moneuden. Millaista olisi toisin sanoen luonteeltaan sellainen universalismi, joka meidän ja toisten välisen eron kumoamisen sijaan pyrkisi tämän eron säilyttämiseen? Vaikka vasemmistolainen politiikka yhdistetään enää harvoin kristilliseen perinteeseen, haluaisin nostaa esiin Paavalin ajatuksen yhteisöstä, joka lain toteuttamisen sijaan lähtee liikkeelle inhimillisten subjektien välisten erojen säilyttämisestä. 12

14 toisen ehdoilla uusi vasemmistolainen universalismi 1. toiseus länsimaisen politiikan traditiossa Kuka, tai mikä, on toinen? Suomen kielen antama vastaus tähän kysymykseen on kaksijakoinen. Toinen merkitsee yhtäältä vierasta, joka erottautuu meistä itsestämme löydämme itsemme ainoastaan sitä rajaa vasten, jonka takana toiset sijaitsevat. Kuten Hegelistä lähtevä perinne on korostanut, identiteetissä ei ole kyse ainoastaan subjektille kuuluvista ominaisuuksista, vaan sarjasta eroja: suomalaisuus on mahdollista käsittää ainoastaan suhteessa ruotsalaisiin ja venäläisiin; puhe kantaväestöstä nousee vasta maahanmuuttajien, toisten, myötä. 1 Vaikka kulttuurin näkökulmasta toisen edustamaa vierautta pidetään usein uhkana, on toiseudessa kyse ennen kaikkea kulttuurisia identiteettejä tuottavasta ja ylläpitävästä kategoriasta. Otetaan esimerkiksi eurooppalaisuus: Vielä antiikin ja keskiajan aikana käsite Eurooppa merkitsi lähes yksinomaan maantieteellistä aluetta, joka määritettiin suhteessa muihin manneralueisiin kuten Aasiaan ja Afrikkaan; Aristoteles ei esimerkiksi pitänyt Kreikkaa lainkaan Euroopan osana. Ajatus eurooppalaisista yhteisen historian omaavana kulttuurisena yhteisönä nousi esiin vasta 1400-luvun puolivälissä ottomaanien uhatessa läntisen kristikunnan rajoja. De Unione Christianorum Contra Turcas (Kristikunnan liitto Turkkia vastaan) yksi varhaisimmista hahmotelmista eurooppalaiseksi valtioliitoksi, jonka Antonio Marini julkaisi vuonna 1464 Böömin kuninkaan Georg von Podiebradin ehdotuksesta, osoittaa hyvin, että yhteisten rauhanprojektien sijaan eurooppalaisuuden poliittinen historia on olennaisesti erottautumisen historiaa. Toisaalta suomen kielen toinen viittaa numeeriseen logiikkaan järjestykseen, joka luo hierarkian ensimmäisen ja toisen välille. Puhuessaan toisesta sukupuolesta Simone de Beauvoir ei tarkoita ainoastaan sitä, että miessukupuoli erottaisi itsensä naisista tiettyjen ominaisuuksien 1 Vaikka kysymys toisten subjektien erityislaadusta on ollut keskeinen jo antiikin filosofiasta lähtien, vasta Hegelistä lähtien kysymys toisten ihmisten olemassaolosta on luettu filosofian ydinkysymyksiin. Hegel oli ensimmäinen, joka piti toisten ihmisten olemassaoloa inhimillisen itsetietoisuuden ehtona: inhimillinen itsetietoisuus ei voi tyydyttyä ilman suhdetta toisiin ihmisiin, sillä vasta asettuminen toisen asemaan mahdollistaa etäisyydenoton omaan tietoisuuteeni. Ihminen ei etsi maailmasta ainoastaan ravintoa tai yksinkertaista aistinautintoa, vaan ennen kaikkea toisten antamaa tunnustusta. 13

15 peruste 2/2011 toiset perusteella. Nainen on toinen, sillä hänet nähdään aina kulttuurin ja sen instituutioiden näkökulmasta alempiarvoisena, heikompana, vaikeammin hallittavana ja niin edelleen. 2 Näin siis toiseus löydetään maailmasta aina poikkeamana ensimmäisten asettamasta normista: terveestä, rationaalisesta, heteroseksuaalisesta ja niin edelleen. Marxin keskeinen oivallus oli, ettei tällaisessa alistussuhteessa ole kyse ainoastaan yhden ihmisryhmän suorittamasta aktiivisesta sorrosta ja väkivallasta, vaan ensimmäisten ja toisten välinen ero on olemuksellisesti yhteiskunnallisten instituutioiden siis jonkin kolmannen tuottamaa ja ylläpitämää. Naisia eivät alista ainoastaan miehet, vaan patriarkaalinen perhemalli, joka sitoo naiset lastenhoitoon ja kotitöihin; työläisiä eivät sorra yksinomaan porvarit tai kapitalistit sinänsä, vaan kyse on yhteiskunnan tuotantosuhteiden ja ennen kaikkea työnjaon tuottamasta rakenteellisesta epätasa-arvosta. Foucault n ansioksi voidaan puolestaan lukea, että hän tunnisti ensimmäisten ehdolla toteutuvan normalisaation levittäytyvän kaikkialle moderneihin instituutioihin: kasvatukseen, terveydenhuoltoon (ja erityisesti psykiatriaan) ja teollisiin prosesseihin. Länsimainen poliittinen filosofia tunnistaa ainakin kaksi lähestymistapaa meidän ja toisten välisen eron hahmottamiseksi. Ensimmäinen näistä esiintyy modernin liberaalin yhteiskuntateorian hahmossa, joka erityisesti varhaisimmissa muodoissaan tulkitsi ihmisen suhteen toiseen perustavanlaatuisen konfliktin värittämäksi. Siinä missä vielä antiikin ajattelulle luonto (fysis) oli lähtökohtaisesti järjen hallitsema teleologinen prosessi, ja ihmisen luonnollisuus oli merkinnyt tälle ominaista pyrkimystä kohti hyvää elämää, moderni aika ei enää suostunut näkemään luonnossa itsessään päämääriä. Näin modernin poliittisen filosofian keskeinen kategoria, luonnontila, tulkittiin Hobbesin mukaisesti periaatteen bellum omnium contra omnes ( kaikkien sota kaikkia vastaan ) läpäisemäksi. Poliittisen suvereniteetin tehtäväksi jäi ennen kaikkea ihmisten suojelu toisten ihmisten mielivallalta. Liberalismi pyrki toki tekemään 2 Nainen on negatiivinen, ja niinpä hänet määritellään pelkästään rajoitusten kautta toisin kuin mies (Beauvoir 2009, 42). 14

16 toisen ehdoilla uusi vasemmistolainen universalismi tyhjäksi ne erot, joiden perusteella ihmiset jakautuvat säätyihin, luokkiin, kansallisuuksiin ja niin edelleen, ja liberaali poliittinen filosofia hyökkäsi kaikkia etuoikeuksia ja privilegioita vastaan ihmisen luonnollisten oikeuksien nimissä. 3 Silti liberalismin perimmäiseksi luonnonoikeudeksi jäi se vapaus, joka antiikin filosofiassa olisi tulkittu kaikkein epäluonnollisimmaksi asiaksi: ihmisen riippumattomuus muista ihmisistä. Toisen vaikutusvaltaisen tradition mukaan poliittiset instituutiot eivät synny meidän ja toisten välisen eron tyynnyttämisestä, vaan juuri sen avaamisesta: vasta tämän eron tunnistaminen avaa sen alueen, jossa neuvotteleminen yhteisöllisen elämän ehdoista tulee mahdolliseksi. Tämä ajattelutapa juontaa juurensa jo antiikin klassisen kauden poliittiseen ajatteluun, jolle usko ihmisten lähtökohtaisesta erilaisuudesta oli täysin kyseenalaistamaton. Kuten Aristoteles kirjoitti, samanlaisista ihmisistä ei synny valtiota (Pol. 1261a24). Klassisen kauden keskeisimpiä saavutuksia olikin ihmisten välisen konfliktin siirtäminen voimankäytöstä puheen alueelle. Kreikkalaista poliittista järjestelmää ( luvulla) kutsuttiin demokratiaksi, sillä kuten Perikles toteaa kuuluisassa hautajaispuheessaan se uskoi poliittisen vallan harvojen sijasta monelle (Thukydides, PL II.36). Varsinkin kuuluisien oraattoreiden puheissa kreikkalainen poliittinen järjestelmä heijasteli uskoa ihmisten universaaliin rationaalisuuteen: kun kyse on julkisen elämän asioista, jokainen (vapaa) henkilö on oikeutettu ilmaisemaan kantansa omasta tilanteestaan käsin. Tämä periaate heijastui kreikkalaisen demokratian kahdessa keskeisimmässä periaatteessa: lakia koskevassa yhdenvertaisuudessa (isonomia) sekä puheen vapaudessa (isēgoria sekä parrhēsia). Yhdessä ne muodostivat kreikkalaisen demokratian perusperiaatteen: eleuthereia käsite, joka usein käännetään vapaudeksi, mutta joka sananmukaisesti tarkoittaa mahdollisuutta elää omimman luonteensa mukaisesti. Negatiivisen vapauden sijaan kreikkalainen ajattelu korostikin positiivista vapautta. 3 Sinänsä ajatus luonnonoikeuksista ei ollut uusi jo Aristoteles ja erityisesti Tuomas Akvinolainen käsittelivät poliittisista järjestelmistä riippumattomien oikeuksien mahdollisuutta mutta 1600-luvun teoreetikoille oli ominaista, että he hylkäsivät ajatuksen lain jumalallisesta alkuperästä ja pyrkivät paikantamaan sen ihmisten väliseen (hypoteettiseen) yhteiskuntasopimukseen. 15

17 peruste 2/2011 toiset Ei ole tietysti syytä esittää idealisoitua kuvaa kreikkalaisesta poliittisesta järjestelmästä. Esimerkiksi Ateenaa on turha pitää liberaalina demokratiana kyseessä oli hyvin epätasapainoinen järjestelmä, joka sulki ulkopuolelleen kansalaisten enemmistön. Kreikkalaista kansanvaltaa ohjasivat lyhytnäköiset reaalipoliittiset intressit ja vallansyrjään päässeiden kansanryhmien yksityiset edut (Canfora 2006). Tästä syystä ei olekaan yllättävää, että useat klassisen kauden filosofit hylkäsivätkin demokratian epävarsinaisena poliittisen järjestyksen muotona, joka tulisi korvata aristokraattisella tai monarkkisella hallinnolla. 4 Vaikka uuden ajan poliittinen historia on ollut konfliktien värittämää, moderni liberalismin usko konfliktien raukeamiseen joko markkinatalouden tai kosmopoliittisen lainsäädännön keinoin kohtasi kenties pahimman haasteensa Carl Schmittin ajattelussa. Jo varhaisessa tuotannossaan Schmitt kritisoi oikeuspositivismin nimellä tunnettua suuntausta, jonka mukaan poliittinen järjestelmä voisi oikeuttaa itsensä yksinomaan tietyn luonnonoikeusperiaatteen tai sellaista tukevan normatiivisen viitekehyksen (kuten perustuslain) nojalla. Schmittin mukaan poliittinen järjestelmä, ja erityisesti sen normaalitila, on riippuvainen poliittisen suvereenin (hallitsijan) tahdosta, jonka todellinen voima tulee esiin poikkeustilanteissa, joissa laki asetetaan syrjään (Schmitt 1997/[1922]). Poliittisen alue sinänsä saa alkunsa ystävän ja vihollisen välisestä erottelusta, sillä ilman tätä erottelua poliittinen yhteisö ei voi muodostaa sellaista intensiivisen olemassaolon tapaa, joka saisi sen jäsenet uhrautumaan tämän yhteisön puolesta. Erilaiset sosiaaliset yhteisöt voivat toki olla olemassa myös 4 On kuitenkin syytä välttää Karl Popperin yksinkertaistavaa ja anakronistista tulkintaa kreikkalaisista filosofeista totalitarismin kannattajina (Popper 1962). Huolimatta kreikkalaiseen poliittiseen järjestelmään kohdistamastaan ennakkoluuloista, sekä Platon että Aristoteles ottivat vakavasti logoksen siis puheen ja keskustelun merkityksen järjellisen ja oikeudenmukaisen yhteisöelämän toteutumisen kannalta. Molemmat heistä ymmärsivät julkisen elämän elinvoimaisuuden riippuvan ihmisen oikeudesta ilmaista itseään vapaasti oikeudesta, jonka näennäisesti demokraattinen Ateena nimenomaan riisti poliksen jumalat hylänneeltä Sokrateelta. (Tästä taustaa vasten on myös ymmärrettävää, miksi Aristoteles painotti viimeiseen asti uskonnon ja politiikan erottamista toisistaan, ks. Pol. VI 1322b20). Korruptoituneessa muodossaan juuri demokratia näyttäytyi Platonille ja Aristoteleelle universaalin logoksen vastustajana vastavoimana sellaiselle vapaalle keskustelulle, jonka päämääränä olisi ruokkia poliittiselle elämälle ominaista ideoiden synnyttämistä ja uudistamista. 16

18 toisen ehdoilla uusi vasemmistolainen universalismi ilman tällaista vihollista, mutta Schmittin mukaan poliittisia niistä tekee juuri yhteisen vihollisen tunnistaminen ja tämän vihollisen ulossulkeminen. Poliittinen yhtenäisyys saavutetaan siis vasta sen tapahtuman myötä, jossa yhteisö tunnistaa toisen vihollisensa ja sulkee tämän ulkopuolelleen (Schmitt 1987 [1927/32], 27). Tästä syystä Schmittille politiikan maailma on aina konfliktuaalinen ja monikeskeinen ilman vastakkainasettelua poliittiset käsitteet kuten valtio, yhteiskunta tai luokka menettävät merkityksensä Eräs Schmittin teorian keskeisiä oivalluksia oli, ettei toiseuden määrittelyä ohjaa varsinaisesti mikään rationaalinen prosessi, jonka historialliset lainalaisuudet voitaisiin selvittää (Schmitt 1987 [1927/32], 54). Toinen voi olla kuka tahansa ja ulossulkeminen voidaan toteuttaa millä tahansa kriteereillä: kulttuurisilla, etnisillä, historiallisilla tai jopa luonnollisilla. Eurooppalainen nationalismi, joka varsinkin 1800-luvulla kytkeytyi vahvasti antisemitismiin, on hyvä esimerkki toiseuden satunnaisesta luonteesta. Ranskan vallankumouksen jälkeinen antisemitismi piti lakiin ja traditioon sidottuja juutalaisia kykenemättöminä taisteluun uuden universaalin ihmisyyden puolesta; Saksassa juutalaisten ulossulkemisen taustalla oli juuri saksalaiselle nationalismille vieras kosmopoliittisuus. Jopa Saksan sisäisessä keskustelussa juutalaisten kauppiashenkisyyden katsottiin yhtäältä edustavan häikäilemätöntä ja laskelmoivaa rationaalisuutta, toisaalta juutalaiset esitettiin juuri rationaalisen itsekontrollin ulottumattomissa olevina, yliseksuaalisina olentoina. Vastaavasti Suomen kriittisessä maahanmuuttokeskustelussa on usein vaikea erottaa, ovatko maahanmuuttajat liian laiskoja vai turhankin ahkeria: olennaista on, että heidät nähdään poikkeuksena ensimmäisen asettamasta normista. Tässä kohtaamme nähdäkseni vasemmistolaisen politiikan ongelmallisen suhteen meidän ja toisten väliseen vastakkainasetteluun. Marxista lähtien vasemmistolaisen politiikan ytimeen on kuulunut ajatus poliittisen toiminnan artikuloimisesta toisen tunnistamisen kautta. Marxin ja Engelsin Kommunistisessa manifestissa esittämän tulkinnan mukaan yhteiskuntien historia ei ole mitään muuta kuin luokkataistelujen historiaa 17

19 peruste 2/2011 toiset (Marx 1978, 371), ja tästä syystä työväenluokan itsetietoisuus riippuu siitä, miten hyvin se pystyy tunnistamaan oman asemansa suhteessa kilpaileviin luokkiin (kapitalisteihin, porvaristoon) sekä luokkajakoa tukeviin ideologisiin järjestelmiin tieteisiin, taiteisiin, uskontoon. Ilman tällaisen konfliktin artikuloimista, perinteinen vasemmistolainen politiikka menettää merkityksensä: tästä syystä esimerkiksi agonistisen politiikkakäsityksen kannattaja Chantal Mouffe painottaa oikeutetusti, että demokraattisen konsensuksen sijaan politiikan alue tulisi pitää jatkuvasti avoinna konfliktin mahdollisuudelle (Mouffe 1993). Toisaalta: eikö vasemmiston vaatimus tasa-arvosta nimenomaan edellytä, että me pystyisimme ylittämään liberaalin perinteen ytimessä olevan ajatuksen ihmisten lähtökohtaisesta konfliktista, joka voidaan tyynnyttää ainoastaan markkinajärjestelyillä (jossa kaikkien sota kaikkia vastaan muuttuu jäsenten kilpailuksi ) tai suvereenin hallitsemalla lailla? Eikö vasemmistolainen asenne nimenomaan edellytä ajatusta sellaisesta yhteisöstä, joka perustuisi arvon lisääntymiselle yhteisen edun nimissä, mutta joka ei toteutuakseen edellyttäisi toisen ulossulkemista? Kuten Mika Ojakangas esittää kirjassaan Kenen tahansa politiikka, kenties vasemmistolaisen asenteen pitäisi pitää Schmittin ajatusta politiikan väistämättömästä konfliktuaalisuudesta ennen kaikkea haasteena, ei poliittisena todellisuutena. Poliittisen yhteisön perusta on tähän asti ollut ulossulkeminen, kirjoittaa Ojakangas. Nimenomaan tästä syystä, eikä suinkaan Schmittin teorian takia, on pyrittävä löytämään yhdessäolon muotoja perinteisen poliittisen tuolta puolen (Ojakangas 2002, 18). Vasemmisto tarvitsee siis poliittista kuvittelukykyä, joka ylittää liberaalin perinteen itsestään selvinä pitämät poliittisen järjestäytymisen muodot. Erityisesti se tarvitsee uusia ajatuksia sellaisista universaaleista käytännöistä, jotka eivät perustuisi ainoastaan tietyn partikulaarin kulttuurisen tai poliittisen viitekehyksen universalisoinnille, vaan jotka pystyisivät lähtemään liikkeelle inhimillisen kulttuurin väistämättömästä lähtökohdasta: subjektien moneudesta, toiseudesta. 18

20 toisen ehdoilla uusi vasemmistolainen universalismi 2. eurooppalainen universalismi: laki ja toinen Universalismin käsite näyttää ajautuneen kahden tulkinnan väliin. Yhtäältä pidämme sitä nykyisten demokraattisten järjestelmien sekä kansallisvaltioiden että ylikansallisten yksiköiden, ihmisoikeuksien sekä -arvojen keskeisenä periaatteena. Poliittisessa retoriikassa toistuu usein väite, jonka mukaan hyvinvointivaltio ei voi toteutua ilman universaalia sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoa; globaali demokraattinen kulttuuri edellyttää puolestaan universaalien ihmisoikeuksien edistämistä. Hyvä esimerkki universalismin kiistämättömyydestä onkin YK:n vuonna 1993 julkaisema Wienin ihmisoikeusjulistus, jossa ihmisoikeuksien universaaliuden todetaan eksplisiittisesti olevan kaiken kyseenalaistuksen ulkopuolella (YK A/CONF 157/23). Toisaalta varsinkin viime vuosikymmenten mannermaisessa keskustelussa universalismi on joutunut varsin kovankin kritiikin kohteeksi jopa siihen asti, että harva tunnustautuu ehdoitta sen kannattajaksi. Universalismi on liitetty niin kolonialismiin, imperialismiin kuin totalitarismiinkin; erityisen yleiseksi on tullut nähdä universalismi valistuksen ajan tuotteena ja osana sen välineellistä ja Eurooppa-keskeistä rationaalisuuskäsitystä (Stamselberg 2009). Eräs teos, joka kerää nämä kaikki yhteen on Immanuel Wallersteinin European Universalism: The Rhetoric of Power, joka tarjoaa hajanaisen, mutta ajatuksia herättävän katsauksen universalismin historiaan 1400-luvun löytöretkistä tähän päivään. Wallerstein eräs merkittävimmistä nykyajan maailmanjärjestyksen analysoijista määrittelee universalismin eurooppalais-länsimaalaiselle perinteelle ominaiseksi retoriseksi välineeksi, jota eurooppalaiset johtajat ja intellektuellit ovat hyödyntäneet pyrkimyksissään edistää modernin maailmanjärjestyksen ja sen hallitsevien yhteiskuntaluokkien intressejä (Wallerstein 2006, xiv). Espanjalaisista konkistadoreista Bushin hallintoon universalismin retoriikka on Wallersteinin mukaan edesauttanut vieraiden kulttuurien tuhoamista, barbaaristen kansojen alistamista sekä meille vieraiden käytäntöjen ja tapojen hävittämistä. Yhdistymisen sijaan universalismia on siis käytetty ensi sijassa 19

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa Hilppa Jankama Pro gradu tutkielma Jyväskylän Yliopisto Kasvatustieteen laitos Syksy 2004 2 SISÄLTÖ 1 SUKUPUOLINEUTRAALIUS

Lisätiedot

Perhe MORAALINEN RAPPIO? OUDOT PERHEET. yhteiskunnallinen aikakauslehti #3/2013

Perhe MORAALINEN RAPPIO? OUDOT PERHEET. yhteiskunnallinen aikakauslehti #3/2013 Perhe yhteiskunnallinen aikakauslehti #3/2013 OUDOT PERHEET FAMILISMI SYRJÄYTYMINEN MORAALINEN RAPPIO? Modernin kristillisyyden epäraamatullinen ja epähistoriallinen ydinperheen kultti on ihme itsessään.

Lisätiedot

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Mitä on valistus? vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Max Horkheimer, Die Vernunft im Widerstreit mit sich Selbst. Einige Bemerkungen zur Aufklärung.

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä: Toivon näköaloja Marko Huhtala:

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

NAURETTAVAN VAKAVAA Yhdysvallat Jari Elsilän pilapiirroksissa

NAURETTAVAN VAKAVAA Yhdysvallat Jari Elsilän pilapiirroksissa NAURETTAVAN VAKAVAA Yhdysvallat Jari Elsilän pilapiirroksissa Antti Tiri Pro gradu tutkielma Valtio-oppi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2007 NAURETTAVAN VAKAVAA Yhdysvallat

Lisätiedot

Nuoret, tutkijat ja Benetton

Nuoret, tutkijat ja Benetton Tekijä: Seppänen, Janne Nimeke: Nuoret, tutkijat ja Benetton: kilpatulkintoja mainoskuvasta. Julkaisussa: Tiedotustutkimus ISSN 0357-8070 23 (2000) : 2, s. 20-35 Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa

TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa Seminaarityö Kevät 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopisto/sokla Olli Kari Sibelius-Akatemia

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä

Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä Juha Hakulinen Sibelius-Akatemia Taidehallinnon maisteriohjelma Syksy 2010 PL 86 00251 HELSINKI p. 020 75390 TIIVISTELMÄ x Tutkielma 1

Lisätiedot

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA Suosituksia Suomelle Julkaisutiedot Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVII 2013 Teksti: Anna Hyvärinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) ja Katri Leino-Nzau (Suomen

Lisätiedot

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS Teoreettisen filosofian pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, Historiallis-kielitieteellinen tiedekunta Erkki Haapaniemi, 1987 Toinen, tarkistettu laitos, 2007 Erkki Haapaniemi,

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot