Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus. Köyliön kunta"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta

2 SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön määrä Henkilöstö osastoittain Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön palvelussuhteen kesto Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön kotikunta HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS VUOSITYÖAJAN KÄYTTÖ Henkilötyövuosikertymä Säännöllinen vuosityöaika Poissaolot HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstö ja palkkakustannukset Koulutus TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työterveyshuolto Työsuojelu Työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön huomioiminen HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN SEURANTA JA ARVIOINTI TASAARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET VUOSINA YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA Liite n:o Kunnan virat ja toimet 3.2. Liite n:o 2 Köyliön kunnan työsuojelutoiminnan perustietoja 204 Liite n:o 3 TYKY toiminta vuonna 204 Lähteet Kunnan henkilöstöhallinnon järjestelmä Kunnan taloushallinnon järjestelmä Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat Työterveyshuollon tilastot KT Kuntatyönantajien henkilöstötilastot Kevan tilastot

3 HENKILÖSTÖKERTOMUS 204 Henkilöstökertomuksessa kuvataan Köyliön kunnan henkilöstövoimavaraa erityisesti tilastoaineistosta saatavien tietojen avulla. Tilastotiedoilla voidaan kuvata esimerkiksi henkilöstön määrää, rakennetta, poissaoloja ja henkilöstökustannuksia. Perustana henkilöstökertomukselle on Suomen Kuntaliiton suositus henkilöstötilinpäätöksestä kuntaalalla. Kunnan henkilöstö on ennen kaikkea tuottamassa palveluita kuntalaisille, mutta henkilöstöä voidaan toisaalta pitää organisaation investointina ja perustavanlaatuisena voimavarana. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa johdolle, henkilöstöasioista vastaaville ja henkilöstölle tietoa henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehittymisestä, työajan käytöstä, kustannuksista, pätevyydestä ja henkilöstön tilasta. Tietämys henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä tukee parhaimmillaan tulevaisuuden toiminnan suunnittelua, henkilöstöjohtamista ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Tietoja voivat myös kunnan luottamushenkilöt hyödyntää omassa työssään. Säästöpaineet ajavat kuntia vähentämään henkilöstöään myös irtisanomisten kautta selvästi aiempaa yleisemmin. Irtisanottujen määrä on kasvanut voimakkaasti myös kuntaalalla, jossa se on perinteisesti ollut vähäisempää yksityiseen sektoriin verrattuna. Köyliön kunnassa on vältytty näistä toimenpiteistä, koska kunta on pystynyt kahtena viime vuotena tekemään ylijäämäisen tuloksen. Valtaosa Suomen kuntien henkilöstöstä työskentelee sosiaali ja terveystehtävissä sekä sivistys ja opetuspuolella. Köyliössä näitä tehtäviä tekee lähes 90 % henkilöstöstä. Henkilöstö on naisvaltaista, keskiikä korkeahko, mutta siitä huolimatta sairauspoissaolo 3,38 % on huomattavasti työmarkkinoiden keskiarvoa pienempi.

4 2. HENKILÖSTÖRAKENNE.. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrällä tarkoitetaan henkilöstön lukumäärää 3.2. Köyliön kunnan palveluksessa oli vuoden 204 lopussa 22 työntekijää, joista vakinaisia oli 77,8 % eli 95 henkilöä ja määräaikaisia 22,2 % eli 27 henkilöä. Vuoteen 203 verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä väheni kahdella henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyi kolmella. Kunnan henkilöstöstä oli vuoden 204 päättyessä virkasuhteessa 3, % (38) ja työsopimussuhteessa 68,9 % (84). Työllistettyjä oli yksi henkilö. Vuonna 204 toimissa työskentelevien henkilöiden määrä lisääntyi kahdella ja viroissa työskentelevien väheni yhdellä. Koko henkilöstön muutos vuoteen 203 verrattuna oli + henkilöä. Työsuhteen luonne Vakinaiset Määräaikaiset Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Köyliön kunnan henkilöstö on hyvin naisvaltainen kuten kuntasektori yleensäkin. Kunnan henkilöstöstä oli vuoden 204 päättyessä naisia 82,8 % eli 0 henkilöä ja miehiä 7,2 % eli 2 henkilöä. Vuonna 203 kunnan palveluksessa oli miehiä 6,5 % eli 20 henkilöä ja naisia 83,5 % eli 0 henkilöä.

5 3 Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 204 7,2 % 82,8 % 203 6,5 % 83,5 % ,6 % 4,9 % 84,4 % 85, % Naisia Miehiä 200 5,6 % 84,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % KT Kuntatyönantajien vuoden 203 tilaston mukaan kunnallisesta henkilöstöstä vakinaisia oli 77,8 %, määräaikaisia 20,7 % ja työllistettyjä,5 %. Henkilöstöstä oli 28 % virkasuhteisia ja 72 % työsuhteisia. Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 79 % ja miesten osuus 2 %. Naisvaltaisella alalla lakisääteiset perhevapaat oikeuttavat pitkiin poissaoloihin. Perhevapaiden, vuosilomien sekä opinto ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, sillä lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Suurin osa kuntien määräaikaisista onkin sijaisia..2. Henkilöstö osastoittain Sivistystoimi työllisti 59,9 % ja sosiaalitoimi 30,3 % kunnan koko henkilöstöstä. Hallinnon osuus henkilöstöstä oli 4,9 % ja teknisen toimen 4,9 %. Henkilöstön määrä osastoittain Vakinaiset ja määräaikaiset Vakinaiset henk. % Määräaikaiset henk. % Yhteensä henk. % Hallinto ja talousosasto 6 4,9 6 4,9 Perusturvaosasto 24 9,6 3 0, ,3 Sivistysosasto 60 49,2 3 0, ,9 Tekninen osasto 5 4, 0,8 6 4,9 Yhteensä 95 77, , ,0

6 4 Virkasuhteiset ja työsuhteiset Virkasuhteiset henk. % Työsuhteiset henk. % Yhteensä henk. % Hallinto ja talousosasto 3 2,4 3 2,5 6 4,9 Perusturvaosasto 5 4, 32 26, ,3 Sivistysosasto 29 23, , 73 59,9 Tekninen osasto 0,8 5 4, 6 4,9 Yhteensä 38 3, 84 68, ,0 Henkilöstön määrä osastoittain , % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 2,4 % Hallinto ja talousosasto 2,5 % 9,6 % 26,2 % 49,2 % 0,7 % 0,7 % 4, % 23,8 % 36, % 4, % 4, %,0 % 0,8 % Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Vakinaiset 4,9 % 9,6 % 49,2 % 4, % Määräaikaiset 0,7 % 0,7 %,0 % Virkasuhteiset 2,4 % 4, % 23,8 % 0,8 % Työsuhteiset 2,5 % 26,2 % 36, % 4, % Valtakunnallisesti yli 80 prosenttia kunnallisesta henkilöstöstä työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja sivistystoimessa..3. Henkilöstön ikärakenne Kunnan henkilöstön ikärakenteessa näkyy yleinen valtakunnallinen suuntaus. Suurin henkilöstömäärä oli ikäryhmässä vuotiaat (20,5 %) ja pienin henkilöstömäärä ikäryhmässä 5 9 vuotiaat (0,8 %). Alle 30vuotiaita kunnan palveluksessa vuoden 204 päättyessä oli 9 (7,4 %) ja yli 50vuotiaita 60 (49,2 %) henkilöä.

7 Ikäryhmä henkilömäärä Henkilöstön ikäjäkauma vuosilta Henkilöstön ikä ja sukupuolirakenne Ikäryhmä N M yht. N M yht. N M yht. N M yht. N M yht Yht Keskiikä vuonna v 6 kk vuonna v 7 kk vuonna v 2 kk vuonna v 7 kk vuonna v 5 kk Naisten keskiikä vuonna 204 oli 47 v 0 kk ja miesten 47 v 9 kk.

8 6 Keskiikä osastoittain Keskiikä, v, kk Hallinto ja talousosasto 55 v 0 kk 55 v kk 52 v 6 kk 50 v kk 57 v 5 kk Perusturvaosasto 46 v 3 kk 45 v kk 42 v 0 kk 45 v 6 kk 46 v 2 kk Sivistysosasto 44 v 3 kk 42 v kk 44 v 0 kk 45 v 9 kk 46 v kk Tekninen osasto 52 v 9 kk 55 v 0 kk 55 v 9 kk 56 v 2 kk 57 v 8 kk Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 203 tilaston mukaan koko kuntasektorin työntekijöiden keskiikä oli 45,7 vuotta. Naisten keskiikä oli 45,7 ja miesten 45,5. Henkilöstön keskiikä on kuntaalalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla..4. Henkilöstön palvelussuhteen kesto Palveluvuodet Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö yhteensä Henkilöstön palvelusaika 35 henkeä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö vuotta

9 7 Keskimääräinen palvelussuhteen kesto vuonna v kk vuonna 20 v 3 kk vuonna v 7 kk vuonna v 0 kk vuonna v kk.5. Henkilöstön eläköityminen (Lähde: Kuntien eläkevakuutus)

10 8 Henkilöstön palvelusaika henkeä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö vuotta

11 9 Kuntien eläkevakuutuksen tilaston mukaan henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän saavuttaa vuosina henkilöä eli 2,6 % Köyliön kunnan palveluksessa vuoden 204 lopussa olleesta vakinaisesta henkilöstöstä. Eläkevakuutusmaksut Muutos % Eläkevak.maksut yhteensä ,3 KuELpalkkaperusteinen ,9 KuELeläkeperusteinen ,9 VaEL , Kuntaalan eläkepoistumaennuste Satakunnassa (Lähde: Keva) Satakunta Vakuutetut Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Kunta Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Rauman seutukunta Eurajoen kunta Euran kunta Köyliön kunta Rauman kaupunki Säkylän kunta Muu kuntaala Yhteensä Porin seutukunta Harjavallan kaupunki Huittisten kaupunki Kokemäen kaupunki Luvian kunta Merikarvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Ulvilan kaupunki Muu kuntaala Yhteensä PohjoisSatakunnan seutukunta Honkajoen kunta Jämijärven kunta Kankaanpään kaupunki Karvian kunta Kiikoisten kunta Lavian kunta Siikaisten kunta Muu kuntaala Yhteensä ,9 8,5 2, 9,4 8,6 8,5 8,6 9,0 7,4 6,6 9,2 4,4 5,6 4,0 7,4 8,0 6,3 7,0 7,2 3,4 20,0 2,0 7,9 4,4 8,6 7, 8, ,9 34,9 32,9 36,9 34,3 37, 35,9 38,4 34,2 33,8 34,5 33,7 3,2 37,8 34,5 35,9 33, 34, 37,3 28,6 36, 4,3 34,9 29,5 35,6 36,7 36, ,9 49, 46,8 5,7 50,0 54,3 5, 52,6 47,4 49,5 49,8 5,6 46,5 5,4 49, 49,6 48, 48,8 55,2 44,5 5, 57,2 49, 45,0 49,3 53,3 5, ,6 59,5 58,0 62, 62,8 66,7 62,0 62,5 59,4 60,3 62,8 62,8 58,9 62,6 59,9 57,3 59,3 59,7 64, 57,6 6,7 64,6 63,2 60,7 58,3 62,7 62,2.6. Henkilöstön kotikunta Kunnan koko henkilöstöstä oli köyliöläisiä 68 henkeä eli 55,7 %. Vuonna 203 köyliöläisiä oli 65 eli 53,7 %. Muista kunnista eniten oli säkyläläisiä (6), euralaisia (0), raumalaisia (7), kokemäkeläisiä, huittislaisia ja porilaisia (4). Kaikkiaan kunnan palveluksessa oli henkilöstöä 5 eri kunnasta.

12 0 2. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE Alla oleva taulukko esittää kunnan henkilöstön koulutusrakenteen vuoden viimeisenä päivänä. Koulutusaste luokitellaan tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan. Tutkinnon suorittaneita oli vuonna ,2 % henkilöstöstä. 38,5 % on keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja 38,7 % korkeakoulututkinnon suorittaneita. KOULUTUSASTE Miehet % Naiset % Yht. % Miehet % Naiset % Yh. % Tutkijakoulutus 5,0 0,8 Ylempi korkeakoulu 45,0 5,8 20,6 42,8 3,8 8,8 Alempi korkeakoulu 0,0 6,9 7,4 9,6 0,0 9,9 Alin korkeaaste 0,0,8,5 9,6 0,0 0,0 Keskiaste 25,0 42,5 39,6 23,8 4,6 38,5 Tutkinnon suorittaneet yht. 95,0 77,4 80,3 85,8 75,4 77,2 Ylempi perusaste 5,0 2,8,5 4,2 3,8 3,9 Alempi perusaste 9,8 8,2 0,8 8,9 Henkilömäärä yhteensä Henkilöstön koulutusrakenne ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 5,0 0,0 5,0 0,0 45,0 42,5 42,8 4,6 25,0 23,8 0,0 5,8,8 2,8 9,6 4,2 3,8 0,0 3,8 0,0 6,9 9,8 9,6 0,0 0,8 5,0 5,0 miehet naiset miehet naiset Tutkijakoulutus Ylempi korkeakoulu Alempi korkeakoulu Alin korkeaaste Keskiaste Ylempi perusaste Alempi perusaste 3. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vuonna 204 Köyliön kunnassa alkoi 73 palvelussuhdetta ja päättyi 47 palvelussuhdetta. Näistä määräaikaisia palvelussuhteita oli 96 % lähinnä sivistys ja sosiaalitoimen lyhytaikaisia sijaisuuksia. Vuonna 204 alkoi 69 hoitajan tai kotiavustajan sijaisuutta, 2 luokanopettajan ja 20 lehtorin viransijaisuutta, 5 ryhmäperhepäivähoitajan tai perhepäivähoi

13 tajan sijaisuutta ja 9 ravitsemistyöntekijän sijaisuutta ja 6 siivoojan tai laitosapulaisen sijaisuutta. Kunnan palveluksesta erosi irtisanoutumisen kautta 4 henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuus oli 7,4 %. Vakinaisen henkilöstön muutokset Vanhuuseläkkeelle 5 5 Työkyvyttömyyseläkkeelle Yksilölliselle varhaiseläkkeelle Toiminta loppunut 3 Irtisanoutunut/muu syy Yhteensä Uudet viran/toimenhaltijat VUOSITYÖAJAN KÄYTTÖ 4.. Henkilötyövuosikertymä Henkilötyövuosikertymä %osuus henkilöstöön verrattuna Hallinto ja talousosasto 8,723 8,386 6,6608 7,0546 6,3960 8,43 8,53 6,67 6,93 6,59 Sosiaalityö ja hallinto 2,9753 2,8630 3,3798 3,486 3,7600 2,88 2,94 3,38 3,43 3,87 Kotihoito ja palvelutalo 9,2525 9,7248 2,0499 2, ,6953 8,60 20,23 2,07 2,09 2,3 Esiopetus 2,9060 2,376 2,434 2,5502 2,094 2,8 2,43 2,44 2,5 2,08 Perhepäivähoito 22,5723 2, ,9838 2,2827 7,870 2,8 2,9 2,0 20,92 8,40 Sivistystoimi, hallinto ja yhteiset 2,0282 2,3522 2,2736 2,9634 2,7372,96 2,4 2,28 2,9 2,82 Kirjastolaitos 2,3796 2,0466 2,0275 2,0485,983 2,30 2,0 2,03 2,0 2,04 Nuoriso ja liikuntatoimi 2,0000 2,699 2,0000 2,0000 2,0000,93 2,23 2,00,97 2,06 Lallin koulu 9,766 9,093 23, ,472 22,7767 9,05 9,58 23,3 22,09 23,46 Kepolan koulu,236 0,2330,0409,2674,824 0,84 0,49,05,08 2,6 Vuorenmaan koulu 4,99 2,2063 3,98 2,26 Tekninen toimi, hallinto 2,0000,8329,9809 2,0000 2,0000,93,88,98,97 2,06 Rakennusten henkilöstö,9383,9383,7794 2,438 2,059,87,99,78 2, 2,2 Vesihuoltolaitos,6658,0000,0000,0000,0000,6,02,00 0,98,03 Yhteensä 03,492 97,599 99,895 0,797 97,075 00,00 00,00 00,00 00,00 00,0

14 2 Köyliön kunnan henkilötyövuosikertymä vuonna 204 oli 97, kokoaikaista henkilötyövuotta. Henkilötyövuosi tarkoittaa henkilökunnan potentiaalista kokonaistyöpanosta vuodessa. Tästä luvusta ei ole vähennetty palkallisia poissaoloja ja osaaikaiset virat/toimet on yhdistelty kokoaikaisiksi Säännöllinen vuosityöaika Vuosityöaika Ei tehty Tehty kokonais Säännöllinen vuosityöaika vuosityöaika vuosityöaika ,84 (2,9 %) 85 57,42 (87, %) ,26 (00,0 %) ,82 (4,6 %) ,98 (85,4 %) ,80 (00,0 %) ,34 (3,5 %) ,89 (86,5 %) ,23 (00,0 %) ,22 (2,8 %) ,68 (87,2 %) ,90 (00,0 %) ,98 (3,7 %) 70 75,79 (86,3 %) ,77 (00,0 %) Palvelujen tehokkaan ja taloudellisen tuottamisen arvioimiseksi seurataan henkilöstön todellista työpanosta eli kuinka kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloaikaan. Tehty työaika pitää sisällään säännöllisen työajan, lisä ja ylityöajan sekä koulutukseen käytetyn ajan. Tehdyn työajan seurannan yksikkö on tunti. Kokonaisvuosityöaika on virka ja työehtosopimusten mukainen säännöllinen vuosityöaika (tuntia vuodessa), josta on vähennetty pyhät, mutta ei vuosilomia. Työhön liittyvään työnantajan kustantamaan koulutukseen käytetty aika luetaan työajaksi Poissaolot Poissaolot vuonna 204 jakaantuivat seuraavasti: Muut palkalliset vapaat 5,8 % Muut palkattomat vapaat 2,5 % Poissaolot Toisen tehtävän Lomautus hoito 2,2 %,7 % Ei tehtyä työaikaa ovat palkalliset poissaoloajat, esim. sairauslomat, äitiysvapaat, vuosilomat. Vuorotteluvapaat 4,3 % Vuosiloma 39,5 % Äitiys ym. perhevapaat 30,4 % Sairausloma 2,3 % Koulutus,3 %

15 kpl kpl 3 Vuosilomat Vuosilomapäiviä pidettiin vuonna 204 yhteensä 2 85 työpäivää. Vuonna 203 vuosilomapäivien määrä oli Opettajat eivät ole mukana vuosilomaseurannassa. Vuosilomajaksojen jakautuminen päivä 23 päivää 40 päivää päivää tai yli Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta 3,38 %. Vuonna 204 oli sairauspoissaolopäiviä 89 työpäivää, poissaolotapauksia 206 ja sairauslomalla olleita henkilöitä 9. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 7,7 %:lla ja poissaolotapaukset lisääntyivät 2:lla. Sairauslomalla olleiden henkilöiden määrä lisääntyi 8,2 %:lla. Vuonna 203 sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta olivat 2,78 %. Sairauslomien kestot työpäivinä päivä 23 päivää 40 päivää 60 päivää yli 6 päivää

16 4 Sairauspoissaolot ,6 % 77 3,5 % 3,4 % 2,6 % ,8 % Päiviä Tapauksia Henkilöitä % = Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta 5. HENKILÖSTÖMENOT 5.. Henkilöstö ja palkkakustannukset Henkilöstökustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksamaa kokonaispalkkaa tehdystä työajasta ja palkallisesta poissaolosta sekä näihin kohdistettuja sosiaaliturvamaksuja ja muita välillisiä kustannuksia. Henkilöstökustannukset tilinpäätöksen mukaan palkat , , , , ,93 sivukulut , , , , ,24 yhteensä , , , , ,7 muutos %,2 0,6 +2,8 +4,0 2,2 Ansiokehitys (Lähde: Kuntatyönantajat) 4 3,5 3 2,5 2,5 0,5 0 % 3,6 Säännöllisen työajan ansioiden muutos IV neljännes IV neljännes 3,8 3, 2,8 2,8 2, * Ansiotasoindeksi 200 = 00 Tilastokeskus ,8,9,9 Valtio Kuntaala Yksityinen, *Arvio,,3

17 5 Keskiansioita 203 Keskimääräinen kokonaisansio lisineen /kk KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Kunta keskimäärin Kuntasektorin palkkatiedustelun 204 mukaan keskimääräinen varsinainen palkka Köyliön kunnassa oli euroa kuukaudessa. Säännöllisen työajan ansioiden muutos muodostuu sopimuskorotuksista, organisaatiokohtaisista palkankorotuksista ja rakennemuutoksista. Kuntasektorin palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä sukupuolittain vuonna 203 Sukupuoli Kokoaikaiset Osaaikaiset Säännöllisen työajan ansio, e/kk Ansion muutos, % Miehet ,8 % Naiset ,3 % Yhteensä ,2 % Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kuntasektorilla säännöllisen työajan keskiansio vaihteli sopimusaloittain. Matalin keskiansio (2 675 euroa) oli kunnallisen yleisen virka ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalla, jossa työskentelee valtaosa kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Korkein keskiansio (5 947 euroa) oli lääkärisopimuksen piirissä olevilla palkansaajilla. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli ja lisätyöpalkat, päivystysja varallaolokorvaukset sekä muut eisäännöllisesti maksetut lisät. Ero säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion välillä oli suurin lääkäreiden sopimusalalla. Esimerkiksi lääkäreiden päivystyskorvaukset ovat ylityökorvauksia, jotka ovat mukana kokonaisansiossa. Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluoteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa.

18 6 Tilastokeskus tiedustelee kaikista kunnista ja kuntayhtymistä palvelussuhde ja palkkatiedot vuosittain lokakuun. päivänä voimassa olevien palvelussuhteiden osalta. Tiedot saadaan kuntien ja kuntayhtymien palkanlaskentajärjestelmistä sähköisessä muodossa internetin välityksellä.. Lähde: Kuntasektorin palkat 203, Tilastokeskus Kuntaalan virka ja työehtosopimukset ovat voimassa Palkanlaskennan kautta maksettiin palkkoja ja palkkioita seuraavasti: KuEL , , , , ,74 VaEL , , , , ,29 Kokouspalkkiot , , , , ,5 Omais ja perhehoitajat sekä tukihenkilöt , , , , ,00 Yli 68vuotiaille 3 400,3 Alle 8vuotiaille 2 63, ,39 57, ,94 643,24 Yhteensä , , , , ,78 Vuonna 204 palkankorotukset muodostuivat maksetusta 20,00 :n yleiskorotuksesta. Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomat 29, Koulutus Työhön liittyvään työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Kestoltaan koulutukset olivat lyhyitä osapäivästä 3 päivään kestäviä tilaisuuksia. Koulutuksessa oltiin vuoden 204 aikana yhteensä 49 kalenteripäivää. Henkilöstökoulutuksesta päätti kukin vastuualue itsenäisesti tehtävien asettamien vaatimusten ja käytettävissä olleiden määrärahojen puitteissa. Koko vuoden kattavia koulutussuunnitelmia ei yleisesti laadittu. Vuodelle 205 on laadittu koulutussuunnitelma. Koulutuksen kesto päivinä päivä 2 päivää 3 päivää yli 4 päivää

19 7 Koulutuspäivät henkilöä koulutuspäiviä Henkilöstökoulutuksesta vuosina aiheutuneet kustannukset ovat seuraavat: Yleishallinto 4 436, , , , ,85 Sivistystoimi 33,20 254,00 686,65 878,85 463,52 Sosiaalitoimi 6 958, , , ,0 47,48 Tekninen toimi 272,64 388,60 70,00 24,25 59,00 Yhteensä 2 800, , , , ,85 6. TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Näin kuntien ja kuntayhtymien työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintamenettelyn sääntely saatettiin lain tasolle, kun se aikaisemmin perustui Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen kesken sopimaan yleissopimukseen, joka oli oikeusvaikutuksiltaan virka ja työehtosopimus. Kunnanhallitus irtisanoi elokuussa 2007 Köyliön kunnassa lukien voimassa olleen yhteistoimintasopimuksen päättymään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain voimaantulon johdosta. mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Lain mukaan jokaisessa kunnassa pitää olla yhteistoimintaelin. Sen toimikausi on neljä vuotta ja tarvittaessa voidaan sopia useamman kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä. Köyliön kunnan edustuksellisena yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta. Toimikunnassa on 8 jäsentä, joista 2 on työnantajan edustajaa ja 6 työntekijöiden edustajaa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle

20 8 Työnantajan edustajat vuosina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Männistö (varajäsen varapuheenjohtaja Riitta Sianoja) työsuojelupäällikkö, perhepäivähoidon ohjaaja Eija Peltonen. Henkilöstöjärjestöt valitsevat keskenään sopimallaan tavalla kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kuitenkin siten, että henkilöstöjärjestöjen valitsemista jäsenistä yksi on työsuojeluvaltuutettu ja hänen varajäsenensä varavaltuutettuja. Henkilöstön edustajat vuosina ovat (suluissa varajäsen): perhepäivähoitaja Eliisa Raski, työsuojeluvaltuutettu (Merja Jalonen ja Maria Aaltonen) siivooja Sirkka Huhtala (Veikko Jalonen) palvelusihteeri Marita Hyötilä (Marja Viskari) ravitsemistyöntekijä Merja Mikkola (Soile Vähätalo) luokanopettaja Anu Lehtinen (Ari LiukkoSipi) hoitaja Pirjo Virtanen (Marja Hakala) Yhteistyötoimikunta toimii lakisääteisenä ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen mukaisena työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluhallinnon valvontahankkeen ( ) tarkastukset eivät koskettaneet Köyliön kuntaa vuonna TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA 7. Työterveyshuolto Köyliön kunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymä. Säkylän terveysasemalla työterveyshuollosta vastaavat työterveyslääkäri, kaksi työterveyshoitajaa ja työfysioterapeutti. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto toteutetaan kunnanhallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti ja se sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilökunnan sairaanhoidon. Lakisääteinen työterveyshuolto käsittää työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset ja työkykyä ylläpitävän toiminnan, tietojen antamisen ja ohjauksen sekä ensiapuvalmiuden ylläpidon. Työterveyshuoltona annettavaan sairaanhoitoon kuuluvat työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut sekä yleislääkäritasoiset laboratorio, röntgen ja ultraäänitutkimukset. Tarvittaessa annetaan röntgenlääkärin lausunto tehdyistä tutkimuksista. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta on järjestetty. Tiedot sairauspoissaoloista toimitetaan säännöllisesti työterveyshuoltoon. Kelan järjestämään ammatillisesti syvennettyyn varhaiskuntoutukseen (ASLAKkurssit) on tehty työterveyshuollon aloitteesta hakemuksia eri ammattiryhmille. Vuodesta 200 lukien Köyliön kunnan henkilöstöä on osallistunut ASLAKkursseille 0 2 vuodessa. Kurssit ovat kestäneet 3 4 viikkoa ja ne on toteutettu 2 3 jaksossa. Osa kursseista on toteutettu kuntien yhteiskursseina mm. Ikaalisten Kylpylässä, Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa, Kiipulan Kuntoutuskeskuksessa Turengissa, Kuntoutus Peurungassa Laukaassa ja Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla. Vuonna 204 uusia ASLAKkursseja haettiin kahdelle opettajalle. ASLAKkursseille osallistuminen vuosina : opetushenkilöstö 6 päivähoitohenkilöstö 4 esimiehet 2 kotihoitohenkilöstö 3 toimistotyöntekijät 2 ruokapalveluhenkilöstö hoitohenkilöstö siivoushenkilöstö yhteensä 20 Lisäksi kaksi henkilöä on osallistunut TYKkuntoutukseen (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus).

21 9 työterveyshuolto työ työ työ työsai ter sai ter sai ter sai terraan veyshuolto raan veys raan veysraan veyshoito hoito huolto hoito huolto hoito huolto Käynti työterveyslääkärillä Käynti työterveyshoitajalla Käynti fysioterapeutilla Laboratoriokäyntejä Röntgenkäyntejä Työpaikkaselvitykset (h) työterveyslääkäri työterveyshoitaja ,5 fysioterapeutti 6 5,5 2,5 25,5 6 Terveydenhoitaja ohjaus (h) 5,5 4 2 Fysioterapeutti: ohjaus (h),5 4,5 7 sairaanhoito Vuonna 204 työterveyshuollon kustannukset olivat ,65 euroa. Näistä korvausluokan I eli lakisääteisen työterveyshuollon menoja oli 6 434,65 euroa ja korvausluokan II eli sairaanhoidon menoja 2 006,00 euroa. Kela korvaa lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista 60 % ja sairaanhoidon kustannuksista 50 %, yhteensä 4 363,79 euroa. Työterveyshuollon nettokustannukset lisääntyivät vuodesta 203 yhteensä 5 86,35 eurolla eli 23,3 prosentilla Työsuojelu Köyliön kunnassa ei ole erillistä työsuojelutoimielintä, vaan yhteistyötoimikunta hoitaa myös työturvallisuuslain nojalla työnantajalle kuuluvat työsuojeluun liittyvät tehtävät Työturvallisuuskeskuksen suostumuksella. Yhteistyötoimikunta on vuoden 204 aikana kokoontunut neljännesvuosittain. Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja muut yhteistyötoimikunnan jäsenet (= työsuojeluhenkilöstö). Työsuojelutoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on työsuojelu ja työterveyshuoltohenkilöstön välinen yhteistyö tärkeää. Työsuojelupäällikkönä toimii perhepäivähoidon ohjaaja Eija Peltonen. Työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan ja työntekijäin yhteistoiminnasta. Työsuojelupäällikön nimeää työnantaja. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on esitetty henkilöstökertomuksen kohdassa 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Työsuojeluasioita hoitaessaan yhteistyötoimikunnan tehtävänä on mm. seurata työolojen sekä turvallisuuden ja terveellisyyden kehitystä, tiedottaa työsuojelusta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Työsuojelutoiminnan tavoitteista huolehtivat työnantaja ja työntekijät yhteistyössä. Linjaorganisaatioon kuuluvilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Linjaorganisaatioon kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastuualueiden esimiehet. Myös työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa omasta työturvallisuudestaan ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyötoimikunnan valmisteleman Köyliön kunnan työsuojelun toimintaohjelman. Ohjelma on väline, jonka avulla yhteistyötoimikunta ylläpitää, kehittää ja seuraa kunnan työsuojelua ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Toimintaohjelma päivitetään neljän vuoden välein (päivitetty ).

22 20 Työsuojelun toimintaohjelmaan liittyvät seuraavat työsuojelua koskevat suunnitelmat ja toimintaohjeet: työterveyshuollon toimintasuunnitelma (khall ) terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta (khall , päivitetty ) Köyliön kunnan päihdeohjelma (khall , päivitetty ) Köyliön kunnan tasaarvosuunnitelma (khall , päivitetty ) asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli (yhteistyötmk ) käsin tehtävät nostot ja siirrot (yhteistyötmk ) varhaisen tuen malli (yhteistyötmk ) yhteistoimintaohjeet Köyliön kunnan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (khall ) Köyliön kunnan toimintaohjeet sisäilman ongelmissa (yhteistyötmk ) turvallisuussuunnitelmat työyksiköissä perehdyttämissuunnitelmat työyksiköissä Köyliön kunnan henkilöstö ja koulutussuunnitelma 205 (khall ) Kunnan sähköpostissa on sisäinen Yleiset kansiot tiedotuskanava. Kaikilla kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä on koylio.fi sähköpostiosoite, joten kaikilla on mahdollisuus seurata esim. työsuojelua ja tykytoimintaa koskevaa tiedotusta. Lisäksi kansioissa on esillä mm. kaikki työsuojeluun liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja toimintaohjeet. Köyliön kunnan työsuojelutoiminnan perustietoja 204 on kertomuksen liitteenä n:o Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on henkilöstön työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen niin, että se säilyisi hyvänä säädettyyn eläkeikään asti ja vielä sen jälkeenkin. Toiminta on yhteistyötä työterveyshenkilöstön, muiden asiantuntijoiden, henkilöstön ja johdon kanssa. Toiminta kohdistuu sekä henkilöstöön että työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen työympäristöön. Työkykyä arvioidaan suhteuttaen ihmisen voimavarat työn vaatimuksiin. Voimavarat käsittävät terveyden ja toimintakyvyn, koulutuksen ja osaamisen, arvot ja asenteet sekä motivaation ja työtyytyväisyyden. Voimavarojen tarve riippuu työn ruumiillisista ja henkisistä vaatimuksista, työympäristöstä ja työyhteisöstä. Työkykyä ylläpitävän toiminnan koordinoijana ja edistäjänä Köyliön kunnassa toimii yhteistyötoimikunta, joka hoitaa myös työsuojeluasiat. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on selvitetty edellä kohdassa 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Kunnan talousarviossa on erillinen määräraha tyky toiminnan järjestämistä varten. Yhteistyötoimikunta on sopinut periaatteesta, että osa määrärahasta kohdennetaan vuosittain kahden henkilöstöryhmän erityistoimintaan ja osa koko henkilöstölle tarkoitettuun tyky toimintaan. Kohdennettua erityistoimintaa varten yhteistyötoimikunta on jakanut kunnan henkilöstön kuuteen eri toimintaryhmään seuraavasti: Ryhmä I Ryhmä II Ryhmä III Ryhmä IV Ryhmä V Ryhmä VI Kunnanvirasto Perhepäivähoitajat Opettajat Muu koulujen henkilöstö Kotihoito ja palvelutalo Muu henkilöstö (kirjasto ja laitosmiehet) Vuonna 204 kohdennetun erityistoiminnan piirissä olivat Kotihoito ja palvelutalo sekä muu henkilöstö (kirjasto ja laitosmiehet). Vuonna 205 erityistoiminnan piirissä ovat toimintaryhmät I ja II. Yksityiskohtainen selvitys vuonna 204 toteutetusta työkykyä ylläpitävästä toiminnasta on henkilöstökertomuksen liitteenä n:o Henkilöstön huomioiminen Kunta huomioi henkilöstöään kunnanhallituksen hyväksymien huomioimisohjeiden mukaisesti. Huomioiminen tapahtuu 50 ja 60 vuotissyntymäpäivinä sekä eläkkeelle siirtymisen tai muuten kunnan palveluksesta eroamisen yhteydessä. Oman kunnan palveluksessaoloaikaan perustuva palkitseminen ei ole käytössä. Suomen Kuntaliiton kultainen tai hopeinen ansiomerkki kunnallisten palvelusvuosien perusteella luovutetaan henkilöstölle pääsääntöisesti eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit 14.1.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖHALLINNON TÄRKEIMPIÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2010 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2010 7 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 11 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003 I II III IV KUNNAN TULEVAISUUDENKUVA TOIMINTAMME SUUNNANANTAJANA HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön määrä ja rakenne Palkka- ja muut henkilöstökulut HENKILÖSTÖN TILA Sairauspoissaolot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKEISET ASIAT 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 3 2.2 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011. Käsittely: Kunnanhallitus 26.3.2012 ( 72) Valtuusto 11.6.2012 ( 24)

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011. Käsittely: Kunnanhallitus 26.3.2012 ( 72) Valtuusto 11.6.2012 ( 24) Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Käsittely: Kunnanhallitus 26.3.2012 ( 72) Valtuusto 11.6.2012 ( 24) SISÄLLYS HALLINTOPÄÄLLIKÖN KATSAUS 1. HENKILÖSTÖHALLINNON TAVOITTEET VUONNA 2011 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012

Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012 2 1 Saatteeksi... 4 2 Henkilöstöstrategia ja yhteistoiminta... 5 2.1 Työyhteisön kehittäminen... 5 Yhteistoiminta... 5 Paikallinen sopiminen... 5 2.2 Henkilöstömäärän

Lisätiedot

Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000

Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000 Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000 Yhteistyötoimikunta 26.3.2001 Kunnanhallitus 2.4.2001 Valtuusto 18.6.2001 HOLLOLAN KUNTA 2 I II III IV

Lisätiedot