Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus. Köyliön kunta"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta

2 SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön määrä Henkilöstö osastoittain Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön palvelussuhteen kesto Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön kotikunta HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS VUOSITYÖAJAN KÄYTTÖ Henkilötyövuosikertymä Säännöllinen vuosityöaika Poissaolot HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstö ja palkkakustannukset Koulutus TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työterveyshuolto Työsuojelu Työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön huomioiminen HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN SEURANTA JA ARVIOINTI TASAARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET VUOSINA YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA Liite n:o Kunnan virat ja toimet 3.2. Liite n:o 2 Köyliön kunnan työsuojelutoiminnan perustietoja 204 Liite n:o 3 TYKY toiminta vuonna 204 Lähteet Kunnan henkilöstöhallinnon järjestelmä Kunnan taloushallinnon järjestelmä Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat Työterveyshuollon tilastot KT Kuntatyönantajien henkilöstötilastot Kevan tilastot

3 HENKILÖSTÖKERTOMUS 204 Henkilöstökertomuksessa kuvataan Köyliön kunnan henkilöstövoimavaraa erityisesti tilastoaineistosta saatavien tietojen avulla. Tilastotiedoilla voidaan kuvata esimerkiksi henkilöstön määrää, rakennetta, poissaoloja ja henkilöstökustannuksia. Perustana henkilöstökertomukselle on Suomen Kuntaliiton suositus henkilöstötilinpäätöksestä kuntaalalla. Kunnan henkilöstö on ennen kaikkea tuottamassa palveluita kuntalaisille, mutta henkilöstöä voidaan toisaalta pitää organisaation investointina ja perustavanlaatuisena voimavarana. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa johdolle, henkilöstöasioista vastaaville ja henkilöstölle tietoa henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehittymisestä, työajan käytöstä, kustannuksista, pätevyydestä ja henkilöstön tilasta. Tietämys henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä tukee parhaimmillaan tulevaisuuden toiminnan suunnittelua, henkilöstöjohtamista ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Tietoja voivat myös kunnan luottamushenkilöt hyödyntää omassa työssään. Säästöpaineet ajavat kuntia vähentämään henkilöstöään myös irtisanomisten kautta selvästi aiempaa yleisemmin. Irtisanottujen määrä on kasvanut voimakkaasti myös kuntaalalla, jossa se on perinteisesti ollut vähäisempää yksityiseen sektoriin verrattuna. Köyliön kunnassa on vältytty näistä toimenpiteistä, koska kunta on pystynyt kahtena viime vuotena tekemään ylijäämäisen tuloksen. Valtaosa Suomen kuntien henkilöstöstä työskentelee sosiaali ja terveystehtävissä sekä sivistys ja opetuspuolella. Köyliössä näitä tehtäviä tekee lähes 90 % henkilöstöstä. Henkilöstö on naisvaltaista, keskiikä korkeahko, mutta siitä huolimatta sairauspoissaolo 3,38 % on huomattavasti työmarkkinoiden keskiarvoa pienempi.

4 2. HENKILÖSTÖRAKENNE.. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrällä tarkoitetaan henkilöstön lukumäärää 3.2. Köyliön kunnan palveluksessa oli vuoden 204 lopussa 22 työntekijää, joista vakinaisia oli 77,8 % eli 95 henkilöä ja määräaikaisia 22,2 % eli 27 henkilöä. Vuoteen 203 verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä väheni kahdella henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyi kolmella. Kunnan henkilöstöstä oli vuoden 204 päättyessä virkasuhteessa 3, % (38) ja työsopimussuhteessa 68,9 % (84). Työllistettyjä oli yksi henkilö. Vuonna 204 toimissa työskentelevien henkilöiden määrä lisääntyi kahdella ja viroissa työskentelevien väheni yhdellä. Koko henkilöstön muutos vuoteen 203 verrattuna oli + henkilöä. Työsuhteen luonne Vakinaiset Määräaikaiset Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Köyliön kunnan henkilöstö on hyvin naisvaltainen kuten kuntasektori yleensäkin. Kunnan henkilöstöstä oli vuoden 204 päättyessä naisia 82,8 % eli 0 henkilöä ja miehiä 7,2 % eli 2 henkilöä. Vuonna 203 kunnan palveluksessa oli miehiä 6,5 % eli 20 henkilöä ja naisia 83,5 % eli 0 henkilöä.

5 3 Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 204 7,2 % 82,8 % 203 6,5 % 83,5 % ,6 % 4,9 % 84,4 % 85, % Naisia Miehiä 200 5,6 % 84,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % KT Kuntatyönantajien vuoden 203 tilaston mukaan kunnallisesta henkilöstöstä vakinaisia oli 77,8 %, määräaikaisia 20,7 % ja työllistettyjä,5 %. Henkilöstöstä oli 28 % virkasuhteisia ja 72 % työsuhteisia. Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 79 % ja miesten osuus 2 %. Naisvaltaisella alalla lakisääteiset perhevapaat oikeuttavat pitkiin poissaoloihin. Perhevapaiden, vuosilomien sekä opinto ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, sillä lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Suurin osa kuntien määräaikaisista onkin sijaisia..2. Henkilöstö osastoittain Sivistystoimi työllisti 59,9 % ja sosiaalitoimi 30,3 % kunnan koko henkilöstöstä. Hallinnon osuus henkilöstöstä oli 4,9 % ja teknisen toimen 4,9 %. Henkilöstön määrä osastoittain Vakinaiset ja määräaikaiset Vakinaiset henk. % Määräaikaiset henk. % Yhteensä henk. % Hallinto ja talousosasto 6 4,9 6 4,9 Perusturvaosasto 24 9,6 3 0, ,3 Sivistysosasto 60 49,2 3 0, ,9 Tekninen osasto 5 4, 0,8 6 4,9 Yhteensä 95 77, , ,0

6 4 Virkasuhteiset ja työsuhteiset Virkasuhteiset henk. % Työsuhteiset henk. % Yhteensä henk. % Hallinto ja talousosasto 3 2,4 3 2,5 6 4,9 Perusturvaosasto 5 4, 32 26, ,3 Sivistysosasto 29 23, , 73 59,9 Tekninen osasto 0,8 5 4, 6 4,9 Yhteensä 38 3, 84 68, ,0 Henkilöstön määrä osastoittain , % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 2,4 % Hallinto ja talousosasto 2,5 % 9,6 % 26,2 % 49,2 % 0,7 % 0,7 % 4, % 23,8 % 36, % 4, % 4, %,0 % 0,8 % Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Vakinaiset 4,9 % 9,6 % 49,2 % 4, % Määräaikaiset 0,7 % 0,7 %,0 % Virkasuhteiset 2,4 % 4, % 23,8 % 0,8 % Työsuhteiset 2,5 % 26,2 % 36, % 4, % Valtakunnallisesti yli 80 prosenttia kunnallisesta henkilöstöstä työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja sivistystoimessa..3. Henkilöstön ikärakenne Kunnan henkilöstön ikärakenteessa näkyy yleinen valtakunnallinen suuntaus. Suurin henkilöstömäärä oli ikäryhmässä vuotiaat (20,5 %) ja pienin henkilöstömäärä ikäryhmässä 5 9 vuotiaat (0,8 %). Alle 30vuotiaita kunnan palveluksessa vuoden 204 päättyessä oli 9 (7,4 %) ja yli 50vuotiaita 60 (49,2 %) henkilöä.

7 Ikäryhmä henkilömäärä Henkilöstön ikäjäkauma vuosilta Henkilöstön ikä ja sukupuolirakenne Ikäryhmä N M yht. N M yht. N M yht. N M yht. N M yht Yht Keskiikä vuonna v 6 kk vuonna v 7 kk vuonna v 2 kk vuonna v 7 kk vuonna v 5 kk Naisten keskiikä vuonna 204 oli 47 v 0 kk ja miesten 47 v 9 kk.

8 6 Keskiikä osastoittain Keskiikä, v, kk Hallinto ja talousosasto 55 v 0 kk 55 v kk 52 v 6 kk 50 v kk 57 v 5 kk Perusturvaosasto 46 v 3 kk 45 v kk 42 v 0 kk 45 v 6 kk 46 v 2 kk Sivistysosasto 44 v 3 kk 42 v kk 44 v 0 kk 45 v 9 kk 46 v kk Tekninen osasto 52 v 9 kk 55 v 0 kk 55 v 9 kk 56 v 2 kk 57 v 8 kk Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 203 tilaston mukaan koko kuntasektorin työntekijöiden keskiikä oli 45,7 vuotta. Naisten keskiikä oli 45,7 ja miesten 45,5. Henkilöstön keskiikä on kuntaalalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla..4. Henkilöstön palvelussuhteen kesto Palveluvuodet Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö yhteensä Henkilöstön palvelusaika 35 henkeä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö vuotta

9 7 Keskimääräinen palvelussuhteen kesto vuonna v kk vuonna 20 v 3 kk vuonna v 7 kk vuonna v 0 kk vuonna v kk.5. Henkilöstön eläköityminen (Lähde: Kuntien eläkevakuutus)

10 8 Henkilöstön palvelusaika henkeä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö vuotta

11 9 Kuntien eläkevakuutuksen tilaston mukaan henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän saavuttaa vuosina henkilöä eli 2,6 % Köyliön kunnan palveluksessa vuoden 204 lopussa olleesta vakinaisesta henkilöstöstä. Eläkevakuutusmaksut Muutos % Eläkevak.maksut yhteensä ,3 KuELpalkkaperusteinen ,9 KuELeläkeperusteinen ,9 VaEL , Kuntaalan eläkepoistumaennuste Satakunnassa (Lähde: Keva) Satakunta Vakuutetut Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Kunta Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Rauman seutukunta Eurajoen kunta Euran kunta Köyliön kunta Rauman kaupunki Säkylän kunta Muu kuntaala Yhteensä Porin seutukunta Harjavallan kaupunki Huittisten kaupunki Kokemäen kaupunki Luvian kunta Merikarvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Ulvilan kaupunki Muu kuntaala Yhteensä PohjoisSatakunnan seutukunta Honkajoen kunta Jämijärven kunta Kankaanpään kaupunki Karvian kunta Kiikoisten kunta Lavian kunta Siikaisten kunta Muu kuntaala Yhteensä ,9 8,5 2, 9,4 8,6 8,5 8,6 9,0 7,4 6,6 9,2 4,4 5,6 4,0 7,4 8,0 6,3 7,0 7,2 3,4 20,0 2,0 7,9 4,4 8,6 7, 8, ,9 34,9 32,9 36,9 34,3 37, 35,9 38,4 34,2 33,8 34,5 33,7 3,2 37,8 34,5 35,9 33, 34, 37,3 28,6 36, 4,3 34,9 29,5 35,6 36,7 36, ,9 49, 46,8 5,7 50,0 54,3 5, 52,6 47,4 49,5 49,8 5,6 46,5 5,4 49, 49,6 48, 48,8 55,2 44,5 5, 57,2 49, 45,0 49,3 53,3 5, ,6 59,5 58,0 62, 62,8 66,7 62,0 62,5 59,4 60,3 62,8 62,8 58,9 62,6 59,9 57,3 59,3 59,7 64, 57,6 6,7 64,6 63,2 60,7 58,3 62,7 62,2.6. Henkilöstön kotikunta Kunnan koko henkilöstöstä oli köyliöläisiä 68 henkeä eli 55,7 %. Vuonna 203 köyliöläisiä oli 65 eli 53,7 %. Muista kunnista eniten oli säkyläläisiä (6), euralaisia (0), raumalaisia (7), kokemäkeläisiä, huittislaisia ja porilaisia (4). Kaikkiaan kunnan palveluksessa oli henkilöstöä 5 eri kunnasta.

12 0 2. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE Alla oleva taulukko esittää kunnan henkilöstön koulutusrakenteen vuoden viimeisenä päivänä. Koulutusaste luokitellaan tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan. Tutkinnon suorittaneita oli vuonna ,2 % henkilöstöstä. 38,5 % on keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja 38,7 % korkeakoulututkinnon suorittaneita. KOULUTUSASTE Miehet % Naiset % Yht. % Miehet % Naiset % Yh. % Tutkijakoulutus 5,0 0,8 Ylempi korkeakoulu 45,0 5,8 20,6 42,8 3,8 8,8 Alempi korkeakoulu 0,0 6,9 7,4 9,6 0,0 9,9 Alin korkeaaste 0,0,8,5 9,6 0,0 0,0 Keskiaste 25,0 42,5 39,6 23,8 4,6 38,5 Tutkinnon suorittaneet yht. 95,0 77,4 80,3 85,8 75,4 77,2 Ylempi perusaste 5,0 2,8,5 4,2 3,8 3,9 Alempi perusaste 9,8 8,2 0,8 8,9 Henkilömäärä yhteensä Henkilöstön koulutusrakenne ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 5,0 0,0 5,0 0,0 45,0 42,5 42,8 4,6 25,0 23,8 0,0 5,8,8 2,8 9,6 4,2 3,8 0,0 3,8 0,0 6,9 9,8 9,6 0,0 0,8 5,0 5,0 miehet naiset miehet naiset Tutkijakoulutus Ylempi korkeakoulu Alempi korkeakoulu Alin korkeaaste Keskiaste Ylempi perusaste Alempi perusaste 3. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vuonna 204 Köyliön kunnassa alkoi 73 palvelussuhdetta ja päättyi 47 palvelussuhdetta. Näistä määräaikaisia palvelussuhteita oli 96 % lähinnä sivistys ja sosiaalitoimen lyhytaikaisia sijaisuuksia. Vuonna 204 alkoi 69 hoitajan tai kotiavustajan sijaisuutta, 2 luokanopettajan ja 20 lehtorin viransijaisuutta, 5 ryhmäperhepäivähoitajan tai perhepäivähoi

13 tajan sijaisuutta ja 9 ravitsemistyöntekijän sijaisuutta ja 6 siivoojan tai laitosapulaisen sijaisuutta. Kunnan palveluksesta erosi irtisanoutumisen kautta 4 henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuus oli 7,4 %. Vakinaisen henkilöstön muutokset Vanhuuseläkkeelle 5 5 Työkyvyttömyyseläkkeelle Yksilölliselle varhaiseläkkeelle Toiminta loppunut 3 Irtisanoutunut/muu syy Yhteensä Uudet viran/toimenhaltijat VUOSITYÖAJAN KÄYTTÖ 4.. Henkilötyövuosikertymä Henkilötyövuosikertymä %osuus henkilöstöön verrattuna Hallinto ja talousosasto 8,723 8,386 6,6608 7,0546 6,3960 8,43 8,53 6,67 6,93 6,59 Sosiaalityö ja hallinto 2,9753 2,8630 3,3798 3,486 3,7600 2,88 2,94 3,38 3,43 3,87 Kotihoito ja palvelutalo 9,2525 9,7248 2,0499 2, ,6953 8,60 20,23 2,07 2,09 2,3 Esiopetus 2,9060 2,376 2,434 2,5502 2,094 2,8 2,43 2,44 2,5 2,08 Perhepäivähoito 22,5723 2, ,9838 2,2827 7,870 2,8 2,9 2,0 20,92 8,40 Sivistystoimi, hallinto ja yhteiset 2,0282 2,3522 2,2736 2,9634 2,7372,96 2,4 2,28 2,9 2,82 Kirjastolaitos 2,3796 2,0466 2,0275 2,0485,983 2,30 2,0 2,03 2,0 2,04 Nuoriso ja liikuntatoimi 2,0000 2,699 2,0000 2,0000 2,0000,93 2,23 2,00,97 2,06 Lallin koulu 9,766 9,093 23, ,472 22,7767 9,05 9,58 23,3 22,09 23,46 Kepolan koulu,236 0,2330,0409,2674,824 0,84 0,49,05,08 2,6 Vuorenmaan koulu 4,99 2,2063 3,98 2,26 Tekninen toimi, hallinto 2,0000,8329,9809 2,0000 2,0000,93,88,98,97 2,06 Rakennusten henkilöstö,9383,9383,7794 2,438 2,059,87,99,78 2, 2,2 Vesihuoltolaitos,6658,0000,0000,0000,0000,6,02,00 0,98,03 Yhteensä 03,492 97,599 99,895 0,797 97,075 00,00 00,00 00,00 00,00 00,0

14 2 Köyliön kunnan henkilötyövuosikertymä vuonna 204 oli 97, kokoaikaista henkilötyövuotta. Henkilötyövuosi tarkoittaa henkilökunnan potentiaalista kokonaistyöpanosta vuodessa. Tästä luvusta ei ole vähennetty palkallisia poissaoloja ja osaaikaiset virat/toimet on yhdistelty kokoaikaisiksi Säännöllinen vuosityöaika Vuosityöaika Ei tehty Tehty kokonais Säännöllinen vuosityöaika vuosityöaika vuosityöaika ,84 (2,9 %) 85 57,42 (87, %) ,26 (00,0 %) ,82 (4,6 %) ,98 (85,4 %) ,80 (00,0 %) ,34 (3,5 %) ,89 (86,5 %) ,23 (00,0 %) ,22 (2,8 %) ,68 (87,2 %) ,90 (00,0 %) ,98 (3,7 %) 70 75,79 (86,3 %) ,77 (00,0 %) Palvelujen tehokkaan ja taloudellisen tuottamisen arvioimiseksi seurataan henkilöstön todellista työpanosta eli kuinka kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloaikaan. Tehty työaika pitää sisällään säännöllisen työajan, lisä ja ylityöajan sekä koulutukseen käytetyn ajan. Tehdyn työajan seurannan yksikkö on tunti. Kokonaisvuosityöaika on virka ja työehtosopimusten mukainen säännöllinen vuosityöaika (tuntia vuodessa), josta on vähennetty pyhät, mutta ei vuosilomia. Työhön liittyvään työnantajan kustantamaan koulutukseen käytetty aika luetaan työajaksi Poissaolot Poissaolot vuonna 204 jakaantuivat seuraavasti: Muut palkalliset vapaat 5,8 % Muut palkattomat vapaat 2,5 % Poissaolot Toisen tehtävän Lomautus hoito 2,2 %,7 % Ei tehtyä työaikaa ovat palkalliset poissaoloajat, esim. sairauslomat, äitiysvapaat, vuosilomat. Vuorotteluvapaat 4,3 % Vuosiloma 39,5 % Äitiys ym. perhevapaat 30,4 % Sairausloma 2,3 % Koulutus,3 %

15 kpl kpl 3 Vuosilomat Vuosilomapäiviä pidettiin vuonna 204 yhteensä 2 85 työpäivää. Vuonna 203 vuosilomapäivien määrä oli Opettajat eivät ole mukana vuosilomaseurannassa. Vuosilomajaksojen jakautuminen päivä 23 päivää 40 päivää päivää tai yli Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta 3,38 %. Vuonna 204 oli sairauspoissaolopäiviä 89 työpäivää, poissaolotapauksia 206 ja sairauslomalla olleita henkilöitä 9. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 7,7 %:lla ja poissaolotapaukset lisääntyivät 2:lla. Sairauslomalla olleiden henkilöiden määrä lisääntyi 8,2 %:lla. Vuonna 203 sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta olivat 2,78 %. Sairauslomien kestot työpäivinä päivä 23 päivää 40 päivää 60 päivää yli 6 päivää

16 4 Sairauspoissaolot ,6 % 77 3,5 % 3,4 % 2,6 % ,8 % Päiviä Tapauksia Henkilöitä % = Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta 5. HENKILÖSTÖMENOT 5.. Henkilöstö ja palkkakustannukset Henkilöstökustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksamaa kokonaispalkkaa tehdystä työajasta ja palkallisesta poissaolosta sekä näihin kohdistettuja sosiaaliturvamaksuja ja muita välillisiä kustannuksia. Henkilöstökustannukset tilinpäätöksen mukaan palkat , , , , ,93 sivukulut , , , , ,24 yhteensä , , , , ,7 muutos %,2 0,6 +2,8 +4,0 2,2 Ansiokehitys (Lähde: Kuntatyönantajat) 4 3,5 3 2,5 2,5 0,5 0 % 3,6 Säännöllisen työajan ansioiden muutos IV neljännes IV neljännes 3,8 3, 2,8 2,8 2, * Ansiotasoindeksi 200 = 00 Tilastokeskus ,8,9,9 Valtio Kuntaala Yksityinen, *Arvio,,3

17 5 Keskiansioita 203 Keskimääräinen kokonaisansio lisineen /kk KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Kunta keskimäärin Kuntasektorin palkkatiedustelun 204 mukaan keskimääräinen varsinainen palkka Köyliön kunnassa oli euroa kuukaudessa. Säännöllisen työajan ansioiden muutos muodostuu sopimuskorotuksista, organisaatiokohtaisista palkankorotuksista ja rakennemuutoksista. Kuntasektorin palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä sukupuolittain vuonna 203 Sukupuoli Kokoaikaiset Osaaikaiset Säännöllisen työajan ansio, e/kk Ansion muutos, % Miehet ,8 % Naiset ,3 % Yhteensä ,2 % Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kuntasektorilla säännöllisen työajan keskiansio vaihteli sopimusaloittain. Matalin keskiansio (2 675 euroa) oli kunnallisen yleisen virka ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalla, jossa työskentelee valtaosa kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Korkein keskiansio (5 947 euroa) oli lääkärisopimuksen piirissä olevilla palkansaajilla. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli ja lisätyöpalkat, päivystysja varallaolokorvaukset sekä muut eisäännöllisesti maksetut lisät. Ero säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion välillä oli suurin lääkäreiden sopimusalalla. Esimerkiksi lääkäreiden päivystyskorvaukset ovat ylityökorvauksia, jotka ovat mukana kokonaisansiossa. Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluoteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa.

18 6 Tilastokeskus tiedustelee kaikista kunnista ja kuntayhtymistä palvelussuhde ja palkkatiedot vuosittain lokakuun. päivänä voimassa olevien palvelussuhteiden osalta. Tiedot saadaan kuntien ja kuntayhtymien palkanlaskentajärjestelmistä sähköisessä muodossa internetin välityksellä.. Lähde: Kuntasektorin palkat 203, Tilastokeskus Kuntaalan virka ja työehtosopimukset ovat voimassa Palkanlaskennan kautta maksettiin palkkoja ja palkkioita seuraavasti: KuEL , , , , ,74 VaEL , , , , ,29 Kokouspalkkiot , , , , ,5 Omais ja perhehoitajat sekä tukihenkilöt , , , , ,00 Yli 68vuotiaille 3 400,3 Alle 8vuotiaille 2 63, ,39 57, ,94 643,24 Yhteensä , , , , ,78 Vuonna 204 palkankorotukset muodostuivat maksetusta 20,00 :n yleiskorotuksesta. Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomat 29, Koulutus Työhön liittyvään työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Kestoltaan koulutukset olivat lyhyitä osapäivästä 3 päivään kestäviä tilaisuuksia. Koulutuksessa oltiin vuoden 204 aikana yhteensä 49 kalenteripäivää. Henkilöstökoulutuksesta päätti kukin vastuualue itsenäisesti tehtävien asettamien vaatimusten ja käytettävissä olleiden määrärahojen puitteissa. Koko vuoden kattavia koulutussuunnitelmia ei yleisesti laadittu. Vuodelle 205 on laadittu koulutussuunnitelma. Koulutuksen kesto päivinä päivä 2 päivää 3 päivää yli 4 päivää

19 7 Koulutuspäivät henkilöä koulutuspäiviä Henkilöstökoulutuksesta vuosina aiheutuneet kustannukset ovat seuraavat: Yleishallinto 4 436, , , , ,85 Sivistystoimi 33,20 254,00 686,65 878,85 463,52 Sosiaalitoimi 6 958, , , ,0 47,48 Tekninen toimi 272,64 388,60 70,00 24,25 59,00 Yhteensä 2 800, , , , ,85 6. TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Näin kuntien ja kuntayhtymien työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintamenettelyn sääntely saatettiin lain tasolle, kun se aikaisemmin perustui Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen kesken sopimaan yleissopimukseen, joka oli oikeusvaikutuksiltaan virka ja työehtosopimus. Kunnanhallitus irtisanoi elokuussa 2007 Köyliön kunnassa lukien voimassa olleen yhteistoimintasopimuksen päättymään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain voimaantulon johdosta. mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Lain mukaan jokaisessa kunnassa pitää olla yhteistoimintaelin. Sen toimikausi on neljä vuotta ja tarvittaessa voidaan sopia useamman kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä. Köyliön kunnan edustuksellisena yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta. Toimikunnassa on 8 jäsentä, joista 2 on työnantajan edustajaa ja 6 työntekijöiden edustajaa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle

20 8 Työnantajan edustajat vuosina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Männistö (varajäsen varapuheenjohtaja Riitta Sianoja) työsuojelupäällikkö, perhepäivähoidon ohjaaja Eija Peltonen. Henkilöstöjärjestöt valitsevat keskenään sopimallaan tavalla kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kuitenkin siten, että henkilöstöjärjestöjen valitsemista jäsenistä yksi on työsuojeluvaltuutettu ja hänen varajäsenensä varavaltuutettuja. Henkilöstön edustajat vuosina ovat (suluissa varajäsen): perhepäivähoitaja Eliisa Raski, työsuojeluvaltuutettu (Merja Jalonen ja Maria Aaltonen) siivooja Sirkka Huhtala (Veikko Jalonen) palvelusihteeri Marita Hyötilä (Marja Viskari) ravitsemistyöntekijä Merja Mikkola (Soile Vähätalo) luokanopettaja Anu Lehtinen (Ari LiukkoSipi) hoitaja Pirjo Virtanen (Marja Hakala) Yhteistyötoimikunta toimii lakisääteisenä ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen mukaisena työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluhallinnon valvontahankkeen ( ) tarkastukset eivät koskettaneet Köyliön kuntaa vuonna TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA 7. Työterveyshuolto Köyliön kunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymä. Säkylän terveysasemalla työterveyshuollosta vastaavat työterveyslääkäri, kaksi työterveyshoitajaa ja työfysioterapeutti. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto toteutetaan kunnanhallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti ja se sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilökunnan sairaanhoidon. Lakisääteinen työterveyshuolto käsittää työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset ja työkykyä ylläpitävän toiminnan, tietojen antamisen ja ohjauksen sekä ensiapuvalmiuden ylläpidon. Työterveyshuoltona annettavaan sairaanhoitoon kuuluvat työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut sekä yleislääkäritasoiset laboratorio, röntgen ja ultraäänitutkimukset. Tarvittaessa annetaan röntgenlääkärin lausunto tehdyistä tutkimuksista. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta on järjestetty. Tiedot sairauspoissaoloista toimitetaan säännöllisesti työterveyshuoltoon. Kelan järjestämään ammatillisesti syvennettyyn varhaiskuntoutukseen (ASLAKkurssit) on tehty työterveyshuollon aloitteesta hakemuksia eri ammattiryhmille. Vuodesta 200 lukien Köyliön kunnan henkilöstöä on osallistunut ASLAKkursseille 0 2 vuodessa. Kurssit ovat kestäneet 3 4 viikkoa ja ne on toteutettu 2 3 jaksossa. Osa kursseista on toteutettu kuntien yhteiskursseina mm. Ikaalisten Kylpylässä, Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa, Kiipulan Kuntoutuskeskuksessa Turengissa, Kuntoutus Peurungassa Laukaassa ja Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla. Vuonna 204 uusia ASLAKkursseja haettiin kahdelle opettajalle. ASLAKkursseille osallistuminen vuosina : opetushenkilöstö 6 päivähoitohenkilöstö 4 esimiehet 2 kotihoitohenkilöstö 3 toimistotyöntekijät 2 ruokapalveluhenkilöstö hoitohenkilöstö siivoushenkilöstö yhteensä 20 Lisäksi kaksi henkilöä on osallistunut TYKkuntoutukseen (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus).

21 9 työterveyshuolto työ työ työ työsai ter sai ter sai ter sai terraan veyshuolto raan veys raan veysraan veyshoito hoito huolto hoito huolto hoito huolto Käynti työterveyslääkärillä Käynti työterveyshoitajalla Käynti fysioterapeutilla Laboratoriokäyntejä Röntgenkäyntejä Työpaikkaselvitykset (h) työterveyslääkäri työterveyshoitaja ,5 fysioterapeutti 6 5,5 2,5 25,5 6 Terveydenhoitaja ohjaus (h) 5,5 4 2 Fysioterapeutti: ohjaus (h),5 4,5 7 sairaanhoito Vuonna 204 työterveyshuollon kustannukset olivat ,65 euroa. Näistä korvausluokan I eli lakisääteisen työterveyshuollon menoja oli 6 434,65 euroa ja korvausluokan II eli sairaanhoidon menoja 2 006,00 euroa. Kela korvaa lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista 60 % ja sairaanhoidon kustannuksista 50 %, yhteensä 4 363,79 euroa. Työterveyshuollon nettokustannukset lisääntyivät vuodesta 203 yhteensä 5 86,35 eurolla eli 23,3 prosentilla Työsuojelu Köyliön kunnassa ei ole erillistä työsuojelutoimielintä, vaan yhteistyötoimikunta hoitaa myös työturvallisuuslain nojalla työnantajalle kuuluvat työsuojeluun liittyvät tehtävät Työturvallisuuskeskuksen suostumuksella. Yhteistyötoimikunta on vuoden 204 aikana kokoontunut neljännesvuosittain. Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja muut yhteistyötoimikunnan jäsenet (= työsuojeluhenkilöstö). Työsuojelutoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on työsuojelu ja työterveyshuoltohenkilöstön välinen yhteistyö tärkeää. Työsuojelupäällikkönä toimii perhepäivähoidon ohjaaja Eija Peltonen. Työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan ja työntekijäin yhteistoiminnasta. Työsuojelupäällikön nimeää työnantaja. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on esitetty henkilöstökertomuksen kohdassa 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Työsuojeluasioita hoitaessaan yhteistyötoimikunnan tehtävänä on mm. seurata työolojen sekä turvallisuuden ja terveellisyyden kehitystä, tiedottaa työsuojelusta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Työsuojelutoiminnan tavoitteista huolehtivat työnantaja ja työntekijät yhteistyössä. Linjaorganisaatioon kuuluvilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Linjaorganisaatioon kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastuualueiden esimiehet. Myös työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa omasta työturvallisuudestaan ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyötoimikunnan valmisteleman Köyliön kunnan työsuojelun toimintaohjelman. Ohjelma on väline, jonka avulla yhteistyötoimikunta ylläpitää, kehittää ja seuraa kunnan työsuojelua ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Toimintaohjelma päivitetään neljän vuoden välein (päivitetty ).

22 20 Työsuojelun toimintaohjelmaan liittyvät seuraavat työsuojelua koskevat suunnitelmat ja toimintaohjeet: työterveyshuollon toimintasuunnitelma (khall ) terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta (khall , päivitetty ) Köyliön kunnan päihdeohjelma (khall , päivitetty ) Köyliön kunnan tasaarvosuunnitelma (khall , päivitetty ) asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli (yhteistyötmk ) käsin tehtävät nostot ja siirrot (yhteistyötmk ) varhaisen tuen malli (yhteistyötmk ) yhteistoimintaohjeet Köyliön kunnan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (khall ) Köyliön kunnan toimintaohjeet sisäilman ongelmissa (yhteistyötmk ) turvallisuussuunnitelmat työyksiköissä perehdyttämissuunnitelmat työyksiköissä Köyliön kunnan henkilöstö ja koulutussuunnitelma 205 (khall ) Kunnan sähköpostissa on sisäinen Yleiset kansiot tiedotuskanava. Kaikilla kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä on koylio.fi sähköpostiosoite, joten kaikilla on mahdollisuus seurata esim. työsuojelua ja tykytoimintaa koskevaa tiedotusta. Lisäksi kansioissa on esillä mm. kaikki työsuojeluun liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja toimintaohjeet. Köyliön kunnan työsuojelutoiminnan perustietoja 204 on kertomuksen liitteenä n:o Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on henkilöstön työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen niin, että se säilyisi hyvänä säädettyyn eläkeikään asti ja vielä sen jälkeenkin. Toiminta on yhteistyötä työterveyshenkilöstön, muiden asiantuntijoiden, henkilöstön ja johdon kanssa. Toiminta kohdistuu sekä henkilöstöön että työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen työympäristöön. Työkykyä arvioidaan suhteuttaen ihmisen voimavarat työn vaatimuksiin. Voimavarat käsittävät terveyden ja toimintakyvyn, koulutuksen ja osaamisen, arvot ja asenteet sekä motivaation ja työtyytyväisyyden. Voimavarojen tarve riippuu työn ruumiillisista ja henkisistä vaatimuksista, työympäristöstä ja työyhteisöstä. Työkykyä ylläpitävän toiminnan koordinoijana ja edistäjänä Köyliön kunnassa toimii yhteistyötoimikunta, joka hoitaa myös työsuojeluasiat. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on selvitetty edellä kohdassa 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Kunnan talousarviossa on erillinen määräraha tyky toiminnan järjestämistä varten. Yhteistyötoimikunta on sopinut periaatteesta, että osa määrärahasta kohdennetaan vuosittain kahden henkilöstöryhmän erityistoimintaan ja osa koko henkilöstölle tarkoitettuun tyky toimintaan. Kohdennettua erityistoimintaa varten yhteistyötoimikunta on jakanut kunnan henkilöstön kuuteen eri toimintaryhmään seuraavasti: Ryhmä I Ryhmä II Ryhmä III Ryhmä IV Ryhmä V Ryhmä VI Kunnanvirasto Perhepäivähoitajat Opettajat Muu koulujen henkilöstö Kotihoito ja palvelutalo Muu henkilöstö (kirjasto ja laitosmiehet) Vuonna 204 kohdennetun erityistoiminnan piirissä olivat Kotihoito ja palvelutalo sekä muu henkilöstö (kirjasto ja laitosmiehet). Vuonna 205 erityistoiminnan piirissä ovat toimintaryhmät I ja II. Yksityiskohtainen selvitys vuonna 204 toteutetusta työkykyä ylläpitävästä toiminnasta on henkilöstökertomuksen liitteenä n:o Henkilöstön huomioiminen Kunta huomioi henkilöstöään kunnanhallituksen hyväksymien huomioimisohjeiden mukaisesti. Huomioiminen tapahtuu 50 ja 60 vuotissyntymäpäivinä sekä eläkkeelle siirtymisen tai muuten kunnan palveluksesta eroamisen yhteydessä. Oman kunnan palveluksessaoloaikaan perustuva palkitseminen ei ole käytössä. Suomen Kuntaliiton kultainen tai hopeinen ansiomerkki kunnallisten palvelusvuosien perusteella luovutetaan henkilöstölle pääsääntöisesti eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 205 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 205. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 4.42/65/216 SÄKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 215 SISÄLLYSLUETTELO 1. Säkylän henkilöstöpolitiikka ja johtaminen... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1. Henkilöstön määrä... 4 2.2. Palvelussuhteen

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2016 ( 59) Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 ( 7) Valtuusto 6.6.2016 ( 24) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA 2016-2018 Yhteistyötoimikunta: 17.12.2015 Kunnanhallitus: Voimaan: XX.XX.201X XX.XX.2016 Sisällys Johdanto 3 Työsuojelutoiminnan tavoitteet 3 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot