KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA"

Transkriptio

1 Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010 Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 10.

2 Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) julkaisemat selvitykset: 1. Jakku-Sihvonen, R. & Rusanen, S Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuminen vuosina Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Hakala, J., Kiviniemi, K., Teinilä, S Opetusalan täydennyskoulutustarjonta vuosina Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Joki-Pesola, O. & Vertanen, I. Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Turunen, K.E. Opetustyö ja opettajankoulutus Väliaikainen keskustelu- ja virikeaineisto opettajien ja opettajankouluttajien käsityksistä. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Koivisto, J., Huovinen, L, Vainio, L Opettajat oppimisympäristön rakentajina tieto- ja viestintätekniikan haasteet tulevaisuuteen. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Majaniemi, P Romanikielinen opettajankoulutustarve Suomessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Jokinen, M Viittomakielinen opettajankoulutus. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Koponen, H Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opettajankoulutuksessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Välijärvi, J. (toim.) Koulu maailmassa maailma koulussa. Haasteet yleissivistävän opetuksen ja opettajankoulutuksen tulevaisuudelle. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 9. Opetushallitus. 10. Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (toim.) Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 10. Opetushallitus. Hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja opetusministeriön tuella. Projektinumero Opetushallitus ja kirjoittajat Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

3 ESIPUHE Koulutuksen ensisijaisena tehtävänä on tukea kansalaisten kykyä kehittää yhteiskuntaa edelleen ja suunnata muutosta. Kehittäminen vaatii mukaansa kaikki työyhteisön jäsenet. Kun tiedon määrä kasvaa yhä nopeammin, nousee sen hallinta ja jalostaminen yhä tärkeämpään asemaan kaikissa koulutusmuodoissa. Tieteellisen ja teknisen tiedon katsotaan kaksinkertaistuvan joka vuosi. Uuden tiedon tulisi korvata vanhentunut. On alettu puhua myös tiedon puoliintumisajasta. Viiden vuoden puoliintumisaika merkitsee sitä, että esimerkiksi ammattioppilaitoksessa suoritettujen ammattiopintojen tietomäärästä enää puolet on sovellettavissa viiden vuoden kuluttua. Kun tieto on yhä kompleksisempaa, inhimillisen pääoman merkitys kasvaa. Kätten työstä siirrytään mielen työhön, ja tulevaisuudessa ihminen ei enää ole korvattavissa koneilla, automaatioilla tai toisella ihmisellä. Entistäkin tärkeämpiä yritysten investointikohteita tulevatkin olemaan henkilöstön rekrytointi, perehdyttäminen ja täydennyskoulutus. Myös johtamismenetelmät muuttuvat. Laatu ja lyhyt toimitusaika ovat tulossa yhä tärkeämmiksi kilpailutekijöiksi. Yhä useammilta ihmisiltä työelämässä vaadittavia yleisiä valmiuksia ovat elämänhallinta-, kommunikointitaito, taito johtaa ihmisiä ja tehtäviä sekä innovaatioiden ja muutosten vauhdittamisen taito. Kaikki nämä muutokset johtavat opettajan roolin muuttumiseen valmentajaksi ja fasilitaattoriksi. Ennen kaikkea tärkeää on motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen. Opettaja on tämän prosessin aktiivisena toteuttajana ja toimeenpanijana avainasemassa. Tässä selvityksessä on haluttu kuvata ammatillista koulutusta koskettavia muutoshaasteita, niiden yhteyttä opettamiseen ja erityisesti opettajankoulutukseen. Kiitokset Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkija Ilkka Vertaselle sekä professori Lasse Lampiselle, jotka professori Juhani Hongan ja professori Pekka Ruohotien johdolla ovat koonneet tämän raportin. Kiitos myös tutkija Orvokki Joki-Pesolalle ja kaikille muille raportin kirjoittajille. Olemme saaneet tärkeän analyysin opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämistä varten. Helsingissä 20. huhtikuuta 2000 Olli Luukkainen projektipäällikkö 3

4 TIIVISTELMÄ Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (toim.) Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 10. Opetushallitus. 4 Tässä raportissa selvitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajien perus- ja lisäkoulutuksen sisällöllisiä ja määrällisiä koulutustarpeita vuoteen 2010 mennessä. Lähtökohtana on työelämässä ja koulutuksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja lähitulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen toimesta laadittu raportti on osa laajempaa opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Opetushallituksen koordinoimaa OPEPRO-hanketta. Yhteiskuntamme on muuttunut yhä turbulenttisemmaksi. Ammattirakenteissa ja työn tekemisessä on tapahtunut suuria muutoksia. Olemme siirtymässä palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Tämä on lisännyt tiedon määrää ja tieto on muuttunut entistä kompleksisemmaksi. Vakinaisten työsuhteiden tilalle on tullut määräaikaisia työtehtäviä. Työssä korostetaan hyvän substanssiosaamisen lisäksi mm. työntekijöiden vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä uusien asioiden oppimisvalmiuksia. Työelämässä tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet kouluttamiseen ja opettajan työhön. Koulutusratkaisut muuttuvat nykyistä joustavammiksi ja yksilöllisemmiksi. Oppilaitoksista on tulossa avoimia oppimisympäristöjä, joissa opiskelee eri-ikäisiä oppijoita. Oppilaitokset verkottuvat sekä keskenään että työelämän kanssa. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja itsenäistä tiedonhankintaa. Toisen asteen perustutkintoihin on sisällytetty työssäoppimisen jakso, mikä lisää työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuutta. Oppilaitosten ja työpaikkojen välinen yhteistyö tulee lisääntymään. Yksilölliset opiskeluohjelmat ja monimuotoinen opiskelun toteuttaminen sekä entistä heterogeenisemmat opiskelijaryhmät lisäävät opiskelun ohjaamisen tarvetta. Tämä asettaa opettajalle suuret vaatimukset. Tulevaisuuden opettajan on oltava tietojen ja taitojen siirtäjän lisäksi myös pedagogisesti ajatteleva laaja-alainen ohjaaja ja kasvattaja sekä yhteyksien luoja. Heterogeenisten opiskelijaryhmien kohtaamiseksi

5 opettajalla on oltava myös nykyistä paremmat erityisopettajan valmiudet. Joustavat opiskeluratkaisut edellyttävät opettajilta monipuolista tieto- ja viestintätekniikan osaamista sekä kyseisten tekniikoiden pedagogisen hyödyntämisen taitoja. Opettajan työ koostuu varsinaisen opettamisen lisäksi lukuisista muista tehtävistä ja työ tulee muuttumaan entistä monipuolisemmaksi. Edellä mainitut tekijät tulevat muuttamaan ja lisäämään myös opettajien koulutustarpeita. Ne edellyttävät opettajien pedagogisen peruskoulutuksen sisällön tarkistamista siten, että siinä otetaan huomioon opettajan toimenkuvan ja opettajuuden muutokset. Opettajien peruskoulutuksen aikana on tiedostettava nykyistä paremmin opettajan professionaalisuus. Yhtenä profession piirteenä pidetään sitä, että ko. ammattilainen kehittää itsenäisesti työtään. Opettajan ammatillinen kasvu ei saa päättyä siihen, että hän saa todistuksen opettajankoulutuksensa päätteeksi, vaan tarvitaan järjestelmä, jossa opettajan koulutuksesta muodostuu jatkuva prosessi. Täydennyskoulutuksella jatketaan peruskoulutuksen aikana käynnistettyä ammatillista kehittymistä. Tavoitteelliseksi itsensä kehittämiseksi opettajat laativat kehittämissuunnitelman jo peruskoulutuksen aikana ja sitä tarkistetaan yksilön ja oppilaitoksen tarpeiden mukaan. Täydennyskoulutus koostuu sekä substanssialueen koulutuksesta että pedagogisten valmiuksien kehittämisestä. Lisääntyvä erityisopetuksen tarve on otettava huomioon sekä opettajien peruskoulutuksessa että täydennyskoulutuksen tarjonnassa. Vaikka työelämässä on tapahtunut ja tulee edelleen tapahtumaan sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat työvoimatarpeeseen, ne eivät edellytä oleellista nykyisten opettajankoulutusmäärien muuttamista. Luonnonvara-alalla ja sosiaali- ja terveysalalla näyttäisi olevan ammatillisen koulutuksen supistamistarvetta, mistä syystä kyseisten alojen opettajia tarvitaan nykyistä vähemmän. Vastaavasti joillakin tekniikan aloilla opettajien koulutusmääriä on lisättävä. Opettajien peruskoulutuksen määrän lisäämistä edellyttää myös se, että toisen asteen ammatilliset opettajat ovat keskimäärin iäkkäitä. Noin 1/3 opettajista on 50 vuotta täyttäneitä. Korkein opettajien keski-ikä on pitkään toimineilla perinteisillä ammatillisten oppilaitosten aloilla, esimerkkinä muutamat tekniikan alat. Joidenkin alojen opettajista suurelta osalta puuttuu opettajalta edellytettävä muodollinen kelpoisuus. Esimerkiksi tietotekniikan opettajista noin puolet on muodollisesti epäpäteviä. Myös joillakin kulttuurin aloilla suurelta osalta opettajista puuttuu opettajan kelpoisuus. OPEPRO-hankkeen yhteydessä suoritettujen selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että ammatillisen opettajankoulutuksen määrä maassamme tulee lähes kaksinkertaistaa, kun toisen asteen ammatillisen kou- 5

6 lutuksen lisäksi otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sekä työelämän kouluttajien pedagogiset koulutustarpeet. Lisäksi opettajien ikärakenteen alakohtaiset erot ja tiettyjen koulutusalojen muodollisesti epäpätevien opettajien määrä edellyttävät opettajankoulutusmäärien lisäämistä ja ennen kaikkea koulutuksen suuntaamista niin, että alakohtaiset opettajatarpeet otetaan huomioon. ASIASANAT: ammatillinen koulutus, koulutustarve, OPEPRO-projekti, opettajankoulutuksen ennakointihanke, opettajankoulutus, opettajuus, toisen asteen ammatillinen koulutus. 6

7 SAMMANDRAG Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (red.) Mot ett nytt slag av lärarverksamhet inom yrkesutbildningen på andra stadiet. Scenarier till ändringar i lärarens arbete och lärarutbildningsbehoven fram till år Utredning 10 i projektet för prognostisering av behovet av grundutbildning och fortbildning för lärare (OPEPRO). Utbildningsstyrelsen. Denna rapport är en utredning av det kvantitativa och innehållsliga behovet av grundutbildning och fortbildning för lärare fram till år Utgångspunkten är de ändringar som skett och som eventuellt kommer att ske inom en nära framtid inom arbetslivet och på utbildningens verksamhetsfält. Den rapport som utarbetats av Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (Centret för forskning och utbildning inom yrkesutbildningen) vid Tammerfors universitet är en del av ett vidare projekt vid namn OPEPRO, som finansierats av undervisningsministeriet och Europas socialfond (ESF) och koordinerats av Utbildningsstyrelsen. Vårt samhälle har blivit allt mera turbulent. Stora förändringar har inträtt i yrkesstrukturerna och i sättet att arbeta. Vi är i ett skede av övergång från servicesamhälle till informationssamhälle. Detta har ökat mängden av vetande, vilket samtidigt har blivit allt mera komplext. Ordinarie tjänsteförhållanden har fått ge vika för arbetsuppgifter på bestämd tid. I arbetet betonades förutom ett gott substanskunnande bland annat arbetstagarnas förmåga till växelverkan och grupparbete samt färdighet att lära sig nya ting. Förändringarna i arbetslivet har haft återverkan på utbildningen och lärarens arbete. Lösningarna inom utbildning blir allt flexiblare och mera individuella. Läroanstalterna håller på att utvecklas till öppna inlärningsmiljöer med studerande av olika ålder. Läroanstalterna bildar nät med varandra och med arbetslivet. I undervisningen betonas elevernas förmåga till självstyrt lärande och självständigt inhämtande av kunskap. I grundexamen på andra stadiet har innefattats ett skede av inlärning i arbetet, vilket ökar andelen lärande på arbetsplatsen. Samarbetet mellan läroanstalt och arbetsplats kommer att öka. De individuella studieprogrammen och genomförandet av mångformiga studier tillsammans med allt heterogenare studerandegrupper ökar behovet av handledning i studierna. Detta ställer stora krav på läraren. Framtidens lärare är inte enbart en förmedlare av kunskaper 7

8 8 och färdigheter utan även en pedagogiskt tänkande mångsidig handledare och fostrare samt skapare av kontakter. För att kunna ta hand om de heterogena studerandegrupperna skall framtidens lärare även ha bättre färdigheter som speciallärare än för närvarande. Flexibla studielösningar förutsätter vidare mångsidiga insikter i informations- och kommunikationsteknik samt förmåga att pedagogiskt utnyttja ifrågavarande tekniker. Lärarens arbete består förutom av egentlig undervisning även av en mängd andra uppgifter och arbetet kommer i framtiden att bli allt mångsidigare. Förenämnda faktorer kommer att förändra och öka lärarens behov av utbildning. De förutsätter, att innehållet i lärarnas grundutbildning ses över så, att det beaktar förändringarna i lärarnas befattningsbeskrivning och lärarkallet. Under grundutbildningen kommer det att gälla att vara bättre medveten om professionalismen i läraryrket. Som ett av de kännetecknande dragen härvidlag betraktas allmänt yrkesutövarens förmåga att självständigt utveckla sitt arbete. Lärarens tillväxt i yrket får inte upphöra i och med att han erhåller betyg över slutförd lärarexamen, utan det behövs ett system, där lärarutbildningen är en fortlöpande process. Fortbildning är avsedd att föra vidare den utveckling i yrket som grundutbildningen satt igång. Lärarna skall redan under grundutbildningen utarbeta en plan för en målmedveten självutveckling i yrket, vilken plan sedan justeras allt efter läroanstaltens och den individuella lärarens behov. Fortbildningen består av såväl utbildning på substansområdet som utveckling av de pedagogiska färdigheterna. Det ökande behovet av specialundervisning skall beaktas i utbudet av både grundutbildning och fortbildning. Trots att det skett och även framdeles kommer att ske förändringar i arbetslivet, vilka påverkar arbetskraftsbehovet, förutsätter dessa förändringar inte några väsentliga kvantitativa förskjutningar inom lärarutbildningen. Inom naturbruk och hälsovård och det sociala området förefaller en inskränkning av yrkesutbildningen att vara nödvändig, vilket medför att även färre lärare kommer att behövas på dessa områden. På vissa tekniska områden kommer däremot behovet av lärarutbildning att öka. En ytterligare orsak till en kvantitativ ökning av grundutbildningen för lärare är den, att yrkeslärarna på andra stadiet i genomsnitt är relativt till åren komna. Ca 1/3 av lärarna har redan fyllt 50. Den genomsnittliga åldern är högst bland lärarna vid de traditionellt äldsta yrkesläroanstalterna, såsom t.ex. läroanstalterna på en del tekniska områden. En stor del av lärarna på vissa områden saknar den formella kompetens som krävs för yrket. Av lärarna exempelvis inom datateknik är cirka hälften formellt inkompetenta. På vissa områden inom kultur saknar en stor del av lärarna likaså lärarkompetens.

9 De utredningar som gjorts i anslutning till OPEPRO-projektet har visat, att mängden av yrkeslärarutbildning i vårt land nästan måste fördubblas, då man förutom yrkesutbildningen på andra stadiet beaktar det pedagogiska utbildningsbehovet bland lärarna vid yrkeshögskolorna, på vuxenutbildningscentren och inom arbetslivet. Vidare förutsätter skillnaderna i lärarnas åldersstruktur på olika yrkesområden och det stora antalet formellt inkompetenta lärare på vissa områden att mängden av lärarutbildning ökas och att utbildningen framför allt inriktas så, att lärarbehoven på de enskilda yrkesområdena tillräckligt beaktas. NYCKELORD: yrkesutbildning, utbildning, utbildningsbehov, OPEPRO-projektet, lärarutbildningens prognostiseringsprojekt, lärarverksamhet, yrkesutbildning på andra stadiet 9

10 SUMMARY Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (eds.) Towards a new teachership in vocational upper secondary education. Scenarios of changes in teachers work and training needs by the year Anticipatory project to investigate teachers initial and continuing training needs (OPEPRO), Report 10. National Board of Education. 10 This report investigates the content-related and quantitative initial and continuing training needs of teachers in vocational upper secondary education by the year The study is based on the changes that have occurred in working life and in the educational operating environment, as well as on the possible changes that may emerge in the near future. This report was prepared by the Research Centre for Vocational Education of the University of Tampere and is part of the more extensive OPEPRO project funded by the Finnish Ministry of Education and the European Social Fund (ESF) and co-ordinated by the National Board of Education. Our society has become increasingly turbulent. Major changes have occurred in occupational structures and in our ways of working. We are undergoing a transition from a service-based society into an information society. This has increased the amount of information, which in turn has become more and more complex. Permanent employment relationships have been replaced by assignments of fixed duration. In addition to good knowledge of subject content, other skills also given importance at work include employees interaction and teamwork skills as well as their ability to learn new things. The changes that have occurred in working life are reflected in education and training and in the work of teachers. Educational solutions are becoming increasingly flexible and tailored to meet individual needs. Educational institutions are developing into open learning environments embracing learners of different ages. Educational institutions are networking both with each other and with representatives of working life. Instruction focuses on students self-direction and independent acquisition of information. A period of on-the-job training has been incorporated in the initial vocational qualifications at upper secondary level, which will increase the proportion of learning in the workplace. Cooperation between educational institutions and workplaces will increase.

11 Individual learning programmes and multiform study arrangements, together with increasingly heterogeneous student groups, will increase the need for educational guidance. This will place high demands on the teacher. In addition to acting as a conveyor of skills and knowledge, teachers in the future must also be pedagogically oriented, broadly experienced instructors and educators, as well as people who can make new contacts. In order to meet heterogeneous student groups, teachers must also possess higher competence as special needs teachers. Flexible study solutions require that teachers have diverse know-how of information and communications technologies and the skills to utilise these technologies pedagogically. In addition to actual teaching, the teacher s work will consist of several other tasks and the work will become increasingly varied. The above-mentioned factors will also change and increase teachers training needs. They require that the content of teachers initial pedagogical training be revised so as to take account of future changes to the teacher s job description and teachership. Initial teacher training must increase awareness of teaching as a profession. One feature of a profession is that members of such professions will independently develop their own work. Teachers professional growth must not stop when they receive their certificate at the end of their teacher training; instead, there is a need for a system, which will shape teacher training into a continuous process. Continuing training will maintain the professional growth that started in initial training. In order to develop themselves in a purposeful manner, teachers already draw up a development plan during their initial training, which will later be revised according to the needs of the individual and the educational institution concerned. Continuing training will comprise both training in the substance area and development of pedagogical skills. The increasing need for special needs education must be taken into account both in initial teacher training and in the provision of continuing training. Although there have been, and there will continue to be, such structural changes in working life that will have a bearing on demand for labour, these will not require any essential change to the current volume of teacher training. In the sectors of natural resources and health and social services, there appears to be some need for reduction of the provision of vocational education and training, which means that there will be less demand for teachers in these sectors. Conversely, teacher training volumes will have to be increased in some fields of technology. Increased provision of initial teacher training is also necessary because the average age of teachers in vocational upper secondary education is high, with 1/3 of these teachers aged 50 or over. The average age is 11

12 highest among the well-established traditional fields of vocational institutions, such as some technological fields. In certain fields, many teachers are without the formal qualifications required of a teacher. About half the teachers in information technology, for example, are not formally qualified. There are also some cultural fields where a large proportion of teachers lack the relevant teaching qualifications. According to surveys conducted in connection with the OPEPRO project, it has become evident that the volume of vocational teacher training in Finland will have to almost double, in view of not only vocational upper secondary education, but also the pedagogical training needs of instructors operating in polytechnics, vocational adult education centres and working life. In addition, the field-specific differences in the age structure of teachers and the large number of formally unqualified teachers in certain sectors of education require an increase in the volumes of teacher training and, in particular, the steering of this provision so as to allow for field-specific teacher demand. KEYWORDS: vocational education, training needs, OPEPRO project, anticipatory project of teacher training, teacher training, teachership, vocational upper secondary education. 12

13 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Projektin taustaa Projektin toteutus ja tavoitteet 18 2 KOULUTUS JA SEN OHJAAMINEN VUONNA Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tavoitteet Työssäoppimista ammatillisiin perustutkintoihin Oppisopimuskoulutus Näyttötutkinnot Ammattikorkeakoulut, 90-luvun saavutus Oppilaitokset yhdistyvät ja verkottuvat Päätäntävaltaa paikallistasolle 31 3 AMMATILLINEN OPETTAJA TÄNÄÄN 33 4 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS TÄNÄÄN Lähtökohdat Ammatillisen opettajankoulutuksen tavoittelema pätevyys Opettajan ammatillinen kasvu Monimuotoisen ammatillisen opettajankoulutuksen toteutusperiaatteet Opintojen rakenne ja laajuus Ammatillisen opettajankoulutuksen arviointi 48 5 TYÖELÄMÄ MUUTTUU MUUTTUUKO AMMATILLINEN KOULUTUS? Ammattitaito Osaamisen laaja-alaisuus Muutos ja turbulenssi Teknologian muutokset ja innovaatiot Taloudellisen ja poliittisen ympäristön muutokset Sosiaalisen ympäristön muutokset Työelämän kehitysnäkymät Suomessa Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä osaaminen 69 6 OPPIMISKÄSITYS MUUTTUU MUUTTUUKO OPETTAJA? 79 7 OPPILAITOKSEN NÄKÖKULMA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 96 13

14 8 VUODEN 2010 KOULUTUS POHJA OPETTAJANKOULUTUKSELLE JA SEN ENNAKOINNILLE Työelämän muutosten ammatilliselle koulutukselle asettamat haasteet Informaatio- ja viestintäteknologian ammatilliseen koulutukseen tuomat muutokset Yhteenveto ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeista Millainen on tulevaisuuden ammatillinen oppilaitos? AMMATILLINEN OPETTAJA VUONNA Opettajan roolimuutokset tulevaisuudessa opettajien itsensä arvioimina Yhteenveto opettajan työssä tapahtuvista muutoksista OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEET Periaatteelliset kysymykset Opettajankoulutuksen kehittäminen Opettajien peruskoulutuksen määrälliset koulutustarpeet Ammatillisen koulutuksen määrälliset muutokset ja niiden heijastuminen opettajatarpeeseen Opettajien ikärakenteesta johtuva opettajien määrällinen koulutustarve Muodollisen kelpoisuuden puuttumisesta aiheutuva opettajien koulutustarve Velvoitekoulutettavien pedagoginen koulutus Erityisopettajien määrälliset koulutustarpeet Opinto-ohjaajien määrälliset koulutustarpeet Erityisryhmien opettajien koulutustarpeita Yhteenveto opettajien määrällisistä koulutustarpeista Opettajien täydennyskoulutuksen sisällölliset tarpeet LOPUKSI 176 LÄHTEET 178 LIITTEET LIITE 1. Tilasto opettajien ikäjakaumasta 188 LIITE 2. Ammatilliset opettajapäivät, koulutustarvekartoitus 195 LIITE 3. Ammatillisen koulutuksen käsitteitä

15 1 JOHDANTO 1.1 Projektin taustaa OPEPRO on lyhennys mittavasta opettajien perus- ja lisäkoulutuksen ennakointihankkeesta, jossa selvitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajien sisällöllisiä ja määrällisiä koulutustarpeita. Jatkossa tästä projektista käytetään OPEPRO-nimeä. Yhteiskuntamme on muuttunut yhä turbulenttisemmaksi. Tämän ilmiön tuomat muutokset heijastuvat niin työelämään kuin koulutukseenkin. Molempien on pystyttävä sopeuttamaan toimintaansa näihin uusiin nopeasti ja epäsäännöllisesti muuttuviin tilanteisiin ja haasteisiin. Työelämän työtehtävissä on tapahtunut ja tulee edelleen tapahtumaan suuria muutoksia. Niin ammattirakenteet kuin työn tekeminen on muuttunut ja muuttuu yhä. Olemme siirtymässä palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Tämä on lisännyt tiedon määrää ja tieto on muuttunut entistä kompleksisemmaksi. Enää ei riitä, että kilpailemme työllä ja sen laadulla kotimaassamme, kilpailu on muuttunut maailmanlaajuiseksi. Muutokset ovat heijastuneet myös yksittäisiin kansalaisiin ja kuluttajiin. Kulutustottumukset ovat tulleet erilaisiksi. Samoin arvoperustassamme on tapahtunut muutoksia. Työn ja sen tekemisen luonne työympäristöineen on muuttunut oleellisesti. Vakinaisten työsuhteiden tilalle on tullut määräaikaisia työtehtäviä. Ympäristökysymykset sisältyvät lähes kaikkeen työtoimintaan. Työssä korostetaan mm. työntekijöiden vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Sen lisäksi, että työntekijöiltä edellytetään entistä suurempaa osaamista, tarvitaan myös niin sanottuja pehmeitä taitoja. Työelämässä tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet kouluttamiseen ja opettajan työhön. Jo tällä hetkellä monimuoto-opetus on lisääntynyt ja tulevaisuudessa koulutusratkaisut muuttuvat todennäköisesti vielä joustavammiksi ja entistä yksilöllisemmiksi. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja itsenäistä tiedonhankintaa. Osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä. Uudessa koulutuksen lainsäädännössä tuli ammatillisten oppilaitosten kaikkiin toisen asteen koulutusohjelmiin pakolliseksi puolen vuoden työssäoppimisen jakso. Osittain tämän seurauksena ja myös muista syistä toisen asteen ammatillinen koulutus on muuttunut kolmevuotiseksi. Oppilaitosten kansainväliset yhteydet ovat lisääntyneet ja mukaan on tullut myös vierailla kielillä opettamista. Edellä mainitut tekijät tulevat lisäämään opettajien koulutus- 15

16 JOHDANTO tarpeita ja ne edellyttävät myös peruskoulutuksen sisällöllistä tarkistamista. Suomi kulkee kohti tiedon ja osaamisen yhteiskuntaa. Tietoyhteiskunnassa tieto ja osaaminen ovat sivistyksen perusta ja keskeisin tuotannontekijä. Tieto- ja viestintätekniikka tukee laajasti yksilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen vuorovaikutusta, tiedon välittämistä ja hyödyntämistä sekä palveluiden tarjoamista ja niiden saavuttamista. Suomalaista yhteiskuntaa pitää kehittää ihmisten tarpeista lähtien. Kansallinen visio on, että suomalainen yhteiskunta kehittää ja soveltaa esimerkillisesti, monipuolisesti ja kestävällä tavalla tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia elämänlaadun, osaamisen, kansainvälisen kilpailukyvyn ja vuorovaikutuksen parantamisessa. Ihmiselle avautuvat aiempaa paremmat mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen. Yrityksen kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa on nopeus, joustavuus ja verkostoituminen. (Sitra 1998a.) Julkinen sektori kehittää tietoyhteiskunnan toimintapuitteita ja edistää palvelukykyisen teknologian ja infrastruktuurin rakentamista. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja yhteistyötä. Yksilöiden ja koko yhteiskunnan tiedon ja osaamisen kehittäminen on keskeistä. Tietoyhteiskunnan kehityksen ohjaaminen keskitetysti ei ole mahdollista. Tulevan ennakointi on kuitenkin tärkeää ja myös eräitä keskitettyjä toimenpiteitä tarvitaan. (Sitra 1998a.) Edellä mainitussa teoksessa todetaan myös, että opetuksella ja tutkimuksella on tietoyhteiskunnassa keskeinen rooli tiedon ja osaamisen luomisessa, sen levittämisessä ja myös tulevaisuuden tarpeiden hahmottamisessa. Suuret ja nopeat muutokset vaativat täydennys- ja lisäkoulutusta. Välttämätöntä on myös, että kaikessa koulutuksessa lisätään ja kehitetään opetusta tiedon hankinnan, kriittisen arvioinnin, välittämisen ja esittämisen sekä vuorovaikutuksellisten taitojen parantamiseksi nykyaikaisessa, kansainvälisessä viestintäympäristössä. Tavoitteena on myös parantaa opettajien valmiuksia hyödyntää ja välittää tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia. Tämä voidaan saavuttaa täydennyskoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen avulla. Yhteiskunnan monien muutosten joukossa myös koulutuksen päätösvaltaa on siirretty paikallistasolle eli koulutuksen toteuttajalle ja mm. tämä on omiaan aiheuttamaan tilanteen, jossa tarvitaan visioita siitä, mitä valmiuksia koulutuksen pitää tulevaisuudessa tuottaa. Yksittäisen oppilaitoksen ja viime kädessä yksittäisen opettajan on mahdotonta hoitaa työtään mielekkäällä tavalla ilman näkemystä siitä, mitä keskeisiä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia uudella vuosituhannella tarvitaan. Kiihtyvällä nopeudella tapahtuvat yhteiskunnalliset muutokset asettavat sekä koulutuksen että ennen kaikkea opettajankoulutuksen suun- 16

17 nittelijoille ja järjestäjille suuria vaatimuksia. On kyettävä ennakoivasti ottamaan huomioon koulutuksessa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset opettajatarpeeseen sekä opettajan työssä tapahtuviin sellaisiin muutoksiin, jotka edellyttävät opettajien työskentelyvalmiuksien kehittämistä. Tähän ennakointiin ei ole ollut käytettävissä sellaisia työvälineitä tai menetelmiä, jotka palvelisivat tämän päivän tarpeita. Epäkohdan poistamiseksi Opetushallituksen toimesta käynnistettiin syksyllä 1998 ESR-rahoitteinen Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointiprojekti (OPEPRO), jonka tavoitteena on selvittää Opettajien peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen sisällölliset ja määrälliset tarpeet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa vuoteen Hankkeen tarkoituksena on varmistaa samalla koulutuksen kehittämisen mahdollisuudet tulevaisuudessa sekä osaavan työvoiman saanti alkaneen vuosituhannen alussa. Ennakointihanke on Euroopan sosiaalirahaston (tavoite 4 -ohjelma, toimenpidekokonaisuus 1.1) ja opetusministeriön rahoittama. Hanketta johtaa opetusministeriö ja koordinoi Opetushallitus. Käytännön toteutusta ohjaa johtoryhmä, jossa on jäseniä opetusministeriöstä, Opetushallituksesta, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta, Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksesta, Helsingin yliopiston Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskeskuksesta ja Tilastokeskuksesta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Armi Mikkola opetusministeriöstä ja sihteerinä projektipäällikkö Olli Luukkainen Opetushallituksesta. Koko hankkeen päätavoitteena on luoda pysyvä ennakointimalli, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan etukäteen arvioida opettajien koulutustarvetta. OPEPRO-hanke on muodostunut useista eri osaprojekteista, joihin ovat osallistuneet mm. Helsingin yliopiston Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskeskus Vantaalla, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus. Opettajankoulutuksen kehittämishankkeeseen on osallistunut useita muitakin tässä mainitsemattomia tahoja. OPEPRO-hankkeessa on ollut kolme päävaihetta: 1. Opettajakunnan osaamisprofiili. Raportissa (Joki-Pesola & Vertanen 1999) on muodostettu vuoden 1998 syksyn tilanteen mukainen kuva opettajakunnan rakenteesta ikärakenne koulutus työsuhteet jne. 17

18 JOHDANTO 2. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen Tämä nyt käsillä oleva raportti muodostaa toisen vaiheen pääraportin. Tässä on selvitetty laajasti ammatillisen koulutuksen opettajuuden muutoksia sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöllisiä ja määrällisiä tarpeita Skenaariotyöskentelyn yhteydessä on kertynyt runsaasti toistaiseksi julkaisemattomia osaraportteja. Niiden julkaisemisesta päätetään kevään 2000 aikana. 3. Opettajien perus- ja täydennyskoulutustarpeiden ennakointimenettely. Raportissa laaditaan ennakointimalli opettajien koulutustarpeiden selvittämiseksi. Raportti julkaistaan projektin loppuraporttina elokuussa Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen laatima opettajaprofiili (Joki-Pesola & Vertanen 1999) antaa hyvän pohjan opettajien koulutustarpeiden selvittämiselle. Profiili luo hyvän yleiskuvan nykyisestä opettajakunnasta. Siitä voitiin mm. todeta, että opettajat olivat keskimäärin iäkkäitä, mikä tulee heijastumaan lähitulevaisuuden opettajatarpeeseen. Tämä käsillä oleva selvitys on siis osa tätä laajempaa opettajien perusja täydennyskoulutuksen ennakointiprojektia (OPEPRO) ja jatkoa aikaisemmin laaditulle opettajaprofiiliselvitykselle. 1.2 Projektin toteutus ja tavoitteet 18 Työelämän muuttuneet osaamistarpeet ja nykyisen opettajakunnan ikärakenne edellyttävät sekä määrällisen että sisällöllisen opettajien koulutustarpeen selvittämistä. Opettajien korkea keski-ikä tulee lähivuosina lisäämään uusien opettajien tarvetta. Tosin eri koulutusalojen opettajien ikärakenteissa on keskinäisiä eroja ja näin ollen kaikilla aloilla ei ole samanlaista uusien opettajien tarvetta. Samoin elinkeinorakenteessa on tapahtunut ja tulee edelleen tapahtumaan muutoksia, mikä vaikuttaa tuleviin työvoimatarpeisiin. Tästä syystä on selvitettävä eri koulutusalojen tulevat opettajatarpeet ja se, missä määrin eri aloille on koulutettava uusia opettajia. Muuttuneet työtehtävät ja niiden osaamistarpeet asettavat paineita sekä opettajien peruskoulutuksen että lisäkoulutuksen sisällölliseen uudistamiseen. Myös nykyisille opettajille on lisäkoulutuksella taattava

19 tulevaisuuden työtehtävien edellyttämä ammatillinen osaaminen ja opettajan muuttuvassa työssä tarvittavat pedagogiset taidot. Koulutusympäristöissä ja opiskeluperiaatteissa on 90-luvulla tapahtunut suuria muutoksia eivätkä nämä muutokset suinkaan tule vähenemään. Oppilaitosten ja niiden opettajien on jatkuvasti kehitettävä itseään. Tämän osaprojektin tarkoituksena on selvittää, millaista koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajille tulevaisuudessa tarvitaan. Projektille on asetettu seuraavat kolme päätavoitetta: 1. Millaista osaamista toisen asteen ammatillisilta opettajilta tulevaisuudessa edellytetään? 2. Mitä edellytetään opettajien peruskoulutukselta tulevaisuudessa ja missä määrin uusia opettajia on koulutettava? 3. Millaista täydennyskoulutusta opetushenkilöstö tarvitsee tulevaisuudessa? Tarkastelussa keskitytään lähinnä alkaneen vuosituhannen ensimmäiselle vuosikymmenelle. Selvitys on rajattu koskemaan pelkästään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä. Aikuiskoulutuskeskuksissakin toteutetaan toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, mutta ne on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska aikuiskoulutuskeskusten opettajien koulutustarpeesta ollaan tekemässä selvitystyötä. Määrällisen koulutustarveselvityksen yhtenä lähtökohtana on aiemmin laadittu opettajaprofiili. Lisäksi otetaan huomioon työelämän tulevat työvoima- ja koulutustarpeet. Kyseisten tietojen saamiseksi ei tehdä mitään erillisiä kyselyjä, koska työelämän muutoksista ja työvoimatarpeista on tehty lukuisia selvityksiä eri intressiryhmien taholta. Valtioneuvosto on teettänyt skenaarioita yhteiskunnan ja työelämän kehityssuunnista, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat laatineet omia ennusteitaan. Ne on laadittu sillä perusteellisuudella, että tällaisen projektin yhteydessä suoritettavalla yleisellä kyselyllä ja käytettävissä olevilla resursseilla ei ole mahdollisuutta päästä samanlaiseen lopputulokseen. Kirjallisen aineiston lisäksi tiedonhankinnassa on hyödynnetty OPEPRO:n yhteydessä järjestettyjä asiantuntijaseminaareja, opettajankoulutustilaisuuksia ja muita aiheeseen liittyviä tilaisuuksia. Tämän Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen toteuttaman selvitystyön ovat tehneet ammatillisella opettajakorkeakoululla työskennelleet tutkijat Orvokki Joki-Pesola ja Ilkka Vertanen. Professorit Pekka Ruohotie ja Juhani Honka ovat omilla tekstiosuuksillaan tuoneet raporttiin teoreettista taustaa. Kokonaisuutta on täydennetty Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen rehtorin FT Seija Mahlamäki-Kultasen kirjoituksella, jossa hän tarkastelee opet- 19

20 JOHDANTO tajuuden muutoksia oppilaitoksen näkökulmasta. Koulutusohjelmajohtaja Anita Olkinuora ammatillisesta opettajakorkeakoulusta on rikastuttanut tekstiä tuomalla siihen opettajakoulutuksen nykytila- ja tavoitekuvauksia. Työssä on pystytty hyödyntämään myös niitä tietoja, jotka sisältyvät korkeakoulujen arviointineuvoston suorittamaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen valtakunnalliseen arviointiin. Raportti julkistettiin huhtikuussa Lasse Lampinen ja Ilkka Vertanen ovat laatineet lopullisen raportin edellä mainittujen kirjoittajien tekstien pohjalta. Työn tieteellisenä johtajana on toiminut professori Pekka Ruohotie ja operatiivinen vastuu on ollut professori Juhani Hongalla. 20

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN AIKUISKOULUTUSKESKUSTEN OPETTAJAT 2000-LUVUN ALUSSA

AMMATILLISTEN AIKUISKOULUTUSKESKUSTEN OPETTAJAT 2000-LUVUN ALUSSA Juha Vaso & Ilkka Vertanen AMMATILLISTEN AIKUISKOULUTUSKESKUSTEN OPETTAJAT 2000-LUVUN ALUSSA OPETTAJAPROFIILI JA EHDOTUKSIA PERUS- JA TÄYDENNYS- KOULUTUKSEN SISÄLLÖLLISISTÄ JA MÄÄRÄLLISISTÄ KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS Arto Pekkala 3.10.2017 Tutkintojen määritelmät lainsäädännössä Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN

TUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN TUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Sosiaali- ja terveysalan, lääkealan sekä hammastekniikan perustutkintojen kehittämispäivät 29.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot