KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA"

Transkriptio

1 Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010 Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 10.

2 Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) julkaisemat selvitykset: 1. Jakku-Sihvonen, R. & Rusanen, S Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuminen vuosina Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Hakala, J., Kiviniemi, K., Teinilä, S Opetusalan täydennyskoulutustarjonta vuosina Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Joki-Pesola, O. & Vertanen, I. Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Turunen, K.E. Opetustyö ja opettajankoulutus Väliaikainen keskustelu- ja virikeaineisto opettajien ja opettajankouluttajien käsityksistä. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Koivisto, J., Huovinen, L, Vainio, L Opettajat oppimisympäristön rakentajina tieto- ja viestintätekniikan haasteet tulevaisuuteen. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Majaniemi, P Romanikielinen opettajankoulutustarve Suomessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Jokinen, M Viittomakielinen opettajankoulutus. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Koponen, H Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opettajankoulutuksessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys Välijärvi, J. (toim.) Koulu maailmassa maailma koulussa. Haasteet yleissivistävän opetuksen ja opettajankoulutuksen tulevaisuudelle. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 9. Opetushallitus. 10. Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (toim.) Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 10. Opetushallitus. Hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja opetusministeriön tuella. Projektinumero Opetushallitus ja kirjoittajat Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

3 ESIPUHE Koulutuksen ensisijaisena tehtävänä on tukea kansalaisten kykyä kehittää yhteiskuntaa edelleen ja suunnata muutosta. Kehittäminen vaatii mukaansa kaikki työyhteisön jäsenet. Kun tiedon määrä kasvaa yhä nopeammin, nousee sen hallinta ja jalostaminen yhä tärkeämpään asemaan kaikissa koulutusmuodoissa. Tieteellisen ja teknisen tiedon katsotaan kaksinkertaistuvan joka vuosi. Uuden tiedon tulisi korvata vanhentunut. On alettu puhua myös tiedon puoliintumisajasta. Viiden vuoden puoliintumisaika merkitsee sitä, että esimerkiksi ammattioppilaitoksessa suoritettujen ammattiopintojen tietomäärästä enää puolet on sovellettavissa viiden vuoden kuluttua. Kun tieto on yhä kompleksisempaa, inhimillisen pääoman merkitys kasvaa. Kätten työstä siirrytään mielen työhön, ja tulevaisuudessa ihminen ei enää ole korvattavissa koneilla, automaatioilla tai toisella ihmisellä. Entistäkin tärkeämpiä yritysten investointikohteita tulevatkin olemaan henkilöstön rekrytointi, perehdyttäminen ja täydennyskoulutus. Myös johtamismenetelmät muuttuvat. Laatu ja lyhyt toimitusaika ovat tulossa yhä tärkeämmiksi kilpailutekijöiksi. Yhä useammilta ihmisiltä työelämässä vaadittavia yleisiä valmiuksia ovat elämänhallinta-, kommunikointitaito, taito johtaa ihmisiä ja tehtäviä sekä innovaatioiden ja muutosten vauhdittamisen taito. Kaikki nämä muutokset johtavat opettajan roolin muuttumiseen valmentajaksi ja fasilitaattoriksi. Ennen kaikkea tärkeää on motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen. Opettaja on tämän prosessin aktiivisena toteuttajana ja toimeenpanijana avainasemassa. Tässä selvityksessä on haluttu kuvata ammatillista koulutusta koskettavia muutoshaasteita, niiden yhteyttä opettamiseen ja erityisesti opettajankoulutukseen. Kiitokset Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkija Ilkka Vertaselle sekä professori Lasse Lampiselle, jotka professori Juhani Hongan ja professori Pekka Ruohotien johdolla ovat koonneet tämän raportin. Kiitos myös tutkija Orvokki Joki-Pesolalle ja kaikille muille raportin kirjoittajille. Olemme saaneet tärkeän analyysin opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämistä varten. Helsingissä 20. huhtikuuta 2000 Olli Luukkainen projektipäällikkö 3

4 TIIVISTELMÄ Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (toim.) Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 10. Opetushallitus. 4 Tässä raportissa selvitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajien perus- ja lisäkoulutuksen sisällöllisiä ja määrällisiä koulutustarpeita vuoteen 2010 mennessä. Lähtökohtana on työelämässä ja koulutuksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja lähitulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen toimesta laadittu raportti on osa laajempaa opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Opetushallituksen koordinoimaa OPEPRO-hanketta. Yhteiskuntamme on muuttunut yhä turbulenttisemmaksi. Ammattirakenteissa ja työn tekemisessä on tapahtunut suuria muutoksia. Olemme siirtymässä palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Tämä on lisännyt tiedon määrää ja tieto on muuttunut entistä kompleksisemmaksi. Vakinaisten työsuhteiden tilalle on tullut määräaikaisia työtehtäviä. Työssä korostetaan hyvän substanssiosaamisen lisäksi mm. työntekijöiden vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä uusien asioiden oppimisvalmiuksia. Työelämässä tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet kouluttamiseen ja opettajan työhön. Koulutusratkaisut muuttuvat nykyistä joustavammiksi ja yksilöllisemmiksi. Oppilaitoksista on tulossa avoimia oppimisympäristöjä, joissa opiskelee eri-ikäisiä oppijoita. Oppilaitokset verkottuvat sekä keskenään että työelämän kanssa. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja itsenäistä tiedonhankintaa. Toisen asteen perustutkintoihin on sisällytetty työssäoppimisen jakso, mikä lisää työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuutta. Oppilaitosten ja työpaikkojen välinen yhteistyö tulee lisääntymään. Yksilölliset opiskeluohjelmat ja monimuotoinen opiskelun toteuttaminen sekä entistä heterogeenisemmat opiskelijaryhmät lisäävät opiskelun ohjaamisen tarvetta. Tämä asettaa opettajalle suuret vaatimukset. Tulevaisuuden opettajan on oltava tietojen ja taitojen siirtäjän lisäksi myös pedagogisesti ajatteleva laaja-alainen ohjaaja ja kasvattaja sekä yhteyksien luoja. Heterogeenisten opiskelijaryhmien kohtaamiseksi

5 opettajalla on oltava myös nykyistä paremmat erityisopettajan valmiudet. Joustavat opiskeluratkaisut edellyttävät opettajilta monipuolista tieto- ja viestintätekniikan osaamista sekä kyseisten tekniikoiden pedagogisen hyödyntämisen taitoja. Opettajan työ koostuu varsinaisen opettamisen lisäksi lukuisista muista tehtävistä ja työ tulee muuttumaan entistä monipuolisemmaksi. Edellä mainitut tekijät tulevat muuttamaan ja lisäämään myös opettajien koulutustarpeita. Ne edellyttävät opettajien pedagogisen peruskoulutuksen sisällön tarkistamista siten, että siinä otetaan huomioon opettajan toimenkuvan ja opettajuuden muutokset. Opettajien peruskoulutuksen aikana on tiedostettava nykyistä paremmin opettajan professionaalisuus. Yhtenä profession piirteenä pidetään sitä, että ko. ammattilainen kehittää itsenäisesti työtään. Opettajan ammatillinen kasvu ei saa päättyä siihen, että hän saa todistuksen opettajankoulutuksensa päätteeksi, vaan tarvitaan järjestelmä, jossa opettajan koulutuksesta muodostuu jatkuva prosessi. Täydennyskoulutuksella jatketaan peruskoulutuksen aikana käynnistettyä ammatillista kehittymistä. Tavoitteelliseksi itsensä kehittämiseksi opettajat laativat kehittämissuunnitelman jo peruskoulutuksen aikana ja sitä tarkistetaan yksilön ja oppilaitoksen tarpeiden mukaan. Täydennyskoulutus koostuu sekä substanssialueen koulutuksesta että pedagogisten valmiuksien kehittämisestä. Lisääntyvä erityisopetuksen tarve on otettava huomioon sekä opettajien peruskoulutuksessa että täydennyskoulutuksen tarjonnassa. Vaikka työelämässä on tapahtunut ja tulee edelleen tapahtumaan sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat työvoimatarpeeseen, ne eivät edellytä oleellista nykyisten opettajankoulutusmäärien muuttamista. Luonnonvara-alalla ja sosiaali- ja terveysalalla näyttäisi olevan ammatillisen koulutuksen supistamistarvetta, mistä syystä kyseisten alojen opettajia tarvitaan nykyistä vähemmän. Vastaavasti joillakin tekniikan aloilla opettajien koulutusmääriä on lisättävä. Opettajien peruskoulutuksen määrän lisäämistä edellyttää myös se, että toisen asteen ammatilliset opettajat ovat keskimäärin iäkkäitä. Noin 1/3 opettajista on 50 vuotta täyttäneitä. Korkein opettajien keski-ikä on pitkään toimineilla perinteisillä ammatillisten oppilaitosten aloilla, esimerkkinä muutamat tekniikan alat. Joidenkin alojen opettajista suurelta osalta puuttuu opettajalta edellytettävä muodollinen kelpoisuus. Esimerkiksi tietotekniikan opettajista noin puolet on muodollisesti epäpäteviä. Myös joillakin kulttuurin aloilla suurelta osalta opettajista puuttuu opettajan kelpoisuus. OPEPRO-hankkeen yhteydessä suoritettujen selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että ammatillisen opettajankoulutuksen määrä maassamme tulee lähes kaksinkertaistaa, kun toisen asteen ammatillisen kou- 5

6 lutuksen lisäksi otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sekä työelämän kouluttajien pedagogiset koulutustarpeet. Lisäksi opettajien ikärakenteen alakohtaiset erot ja tiettyjen koulutusalojen muodollisesti epäpätevien opettajien määrä edellyttävät opettajankoulutusmäärien lisäämistä ja ennen kaikkea koulutuksen suuntaamista niin, että alakohtaiset opettajatarpeet otetaan huomioon. ASIASANAT: ammatillinen koulutus, koulutustarve, OPEPRO-projekti, opettajankoulutuksen ennakointihanke, opettajankoulutus, opettajuus, toisen asteen ammatillinen koulutus. 6

7 SAMMANDRAG Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (red.) Mot ett nytt slag av lärarverksamhet inom yrkesutbildningen på andra stadiet. Scenarier till ändringar i lärarens arbete och lärarutbildningsbehoven fram till år Utredning 10 i projektet för prognostisering av behovet av grundutbildning och fortbildning för lärare (OPEPRO). Utbildningsstyrelsen. Denna rapport är en utredning av det kvantitativa och innehållsliga behovet av grundutbildning och fortbildning för lärare fram till år Utgångspunkten är de ändringar som skett och som eventuellt kommer att ske inom en nära framtid inom arbetslivet och på utbildningens verksamhetsfält. Den rapport som utarbetats av Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (Centret för forskning och utbildning inom yrkesutbildningen) vid Tammerfors universitet är en del av ett vidare projekt vid namn OPEPRO, som finansierats av undervisningsministeriet och Europas socialfond (ESF) och koordinerats av Utbildningsstyrelsen. Vårt samhälle har blivit allt mera turbulent. Stora förändringar har inträtt i yrkesstrukturerna och i sättet att arbeta. Vi är i ett skede av övergång från servicesamhälle till informationssamhälle. Detta har ökat mängden av vetande, vilket samtidigt har blivit allt mera komplext. Ordinarie tjänsteförhållanden har fått ge vika för arbetsuppgifter på bestämd tid. I arbetet betonades förutom ett gott substanskunnande bland annat arbetstagarnas förmåga till växelverkan och grupparbete samt färdighet att lära sig nya ting. Förändringarna i arbetslivet har haft återverkan på utbildningen och lärarens arbete. Lösningarna inom utbildning blir allt flexiblare och mera individuella. Läroanstalterna håller på att utvecklas till öppna inlärningsmiljöer med studerande av olika ålder. Läroanstalterna bildar nät med varandra och med arbetslivet. I undervisningen betonas elevernas förmåga till självstyrt lärande och självständigt inhämtande av kunskap. I grundexamen på andra stadiet har innefattats ett skede av inlärning i arbetet, vilket ökar andelen lärande på arbetsplatsen. Samarbetet mellan läroanstalt och arbetsplats kommer att öka. De individuella studieprogrammen och genomförandet av mångformiga studier tillsammans med allt heterogenare studerandegrupper ökar behovet av handledning i studierna. Detta ställer stora krav på läraren. Framtidens lärare är inte enbart en förmedlare av kunskaper 7

8 8 och färdigheter utan även en pedagogiskt tänkande mångsidig handledare och fostrare samt skapare av kontakter. För att kunna ta hand om de heterogena studerandegrupperna skall framtidens lärare även ha bättre färdigheter som speciallärare än för närvarande. Flexibla studielösningar förutsätter vidare mångsidiga insikter i informations- och kommunikationsteknik samt förmåga att pedagogiskt utnyttja ifrågavarande tekniker. Lärarens arbete består förutom av egentlig undervisning även av en mängd andra uppgifter och arbetet kommer i framtiden att bli allt mångsidigare. Förenämnda faktorer kommer att förändra och öka lärarens behov av utbildning. De förutsätter, att innehållet i lärarnas grundutbildning ses över så, att det beaktar förändringarna i lärarnas befattningsbeskrivning och lärarkallet. Under grundutbildningen kommer det att gälla att vara bättre medveten om professionalismen i läraryrket. Som ett av de kännetecknande dragen härvidlag betraktas allmänt yrkesutövarens förmåga att självständigt utveckla sitt arbete. Lärarens tillväxt i yrket får inte upphöra i och med att han erhåller betyg över slutförd lärarexamen, utan det behövs ett system, där lärarutbildningen är en fortlöpande process. Fortbildning är avsedd att föra vidare den utveckling i yrket som grundutbildningen satt igång. Lärarna skall redan under grundutbildningen utarbeta en plan för en målmedveten självutveckling i yrket, vilken plan sedan justeras allt efter läroanstaltens och den individuella lärarens behov. Fortbildningen består av såväl utbildning på substansområdet som utveckling av de pedagogiska färdigheterna. Det ökande behovet av specialundervisning skall beaktas i utbudet av både grundutbildning och fortbildning. Trots att det skett och även framdeles kommer att ske förändringar i arbetslivet, vilka påverkar arbetskraftsbehovet, förutsätter dessa förändringar inte några väsentliga kvantitativa förskjutningar inom lärarutbildningen. Inom naturbruk och hälsovård och det sociala området förefaller en inskränkning av yrkesutbildningen att vara nödvändig, vilket medför att även färre lärare kommer att behövas på dessa områden. På vissa tekniska områden kommer däremot behovet av lärarutbildning att öka. En ytterligare orsak till en kvantitativ ökning av grundutbildningen för lärare är den, att yrkeslärarna på andra stadiet i genomsnitt är relativt till åren komna. Ca 1/3 av lärarna har redan fyllt 50. Den genomsnittliga åldern är högst bland lärarna vid de traditionellt äldsta yrkesläroanstalterna, såsom t.ex. läroanstalterna på en del tekniska områden. En stor del av lärarna på vissa områden saknar den formella kompetens som krävs för yrket. Av lärarna exempelvis inom datateknik är cirka hälften formellt inkompetenta. På vissa områden inom kultur saknar en stor del av lärarna likaså lärarkompetens.

9 De utredningar som gjorts i anslutning till OPEPRO-projektet har visat, att mängden av yrkeslärarutbildning i vårt land nästan måste fördubblas, då man förutom yrkesutbildningen på andra stadiet beaktar det pedagogiska utbildningsbehovet bland lärarna vid yrkeshögskolorna, på vuxenutbildningscentren och inom arbetslivet. Vidare förutsätter skillnaderna i lärarnas åldersstruktur på olika yrkesområden och det stora antalet formellt inkompetenta lärare på vissa områden att mängden av lärarutbildning ökas och att utbildningen framför allt inriktas så, att lärarbehoven på de enskilda yrkesområdena tillräckligt beaktas. NYCKELORD: yrkesutbildning, utbildning, utbildningsbehov, OPEPRO-projektet, lärarutbildningens prognostiseringsprojekt, lärarverksamhet, yrkesutbildning på andra stadiet 9

10 SUMMARY Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (eds.) Towards a new teachership in vocational upper secondary education. Scenarios of changes in teachers work and training needs by the year Anticipatory project to investigate teachers initial and continuing training needs (OPEPRO), Report 10. National Board of Education. 10 This report investigates the content-related and quantitative initial and continuing training needs of teachers in vocational upper secondary education by the year The study is based on the changes that have occurred in working life and in the educational operating environment, as well as on the possible changes that may emerge in the near future. This report was prepared by the Research Centre for Vocational Education of the University of Tampere and is part of the more extensive OPEPRO project funded by the Finnish Ministry of Education and the European Social Fund (ESF) and co-ordinated by the National Board of Education. Our society has become increasingly turbulent. Major changes have occurred in occupational structures and in our ways of working. We are undergoing a transition from a service-based society into an information society. This has increased the amount of information, which in turn has become more and more complex. Permanent employment relationships have been replaced by assignments of fixed duration. In addition to good knowledge of subject content, other skills also given importance at work include employees interaction and teamwork skills as well as their ability to learn new things. The changes that have occurred in working life are reflected in education and training and in the work of teachers. Educational solutions are becoming increasingly flexible and tailored to meet individual needs. Educational institutions are developing into open learning environments embracing learners of different ages. Educational institutions are networking both with each other and with representatives of working life. Instruction focuses on students self-direction and independent acquisition of information. A period of on-the-job training has been incorporated in the initial vocational qualifications at upper secondary level, which will increase the proportion of learning in the workplace. Cooperation between educational institutions and workplaces will increase.

11 Individual learning programmes and multiform study arrangements, together with increasingly heterogeneous student groups, will increase the need for educational guidance. This will place high demands on the teacher. In addition to acting as a conveyor of skills and knowledge, teachers in the future must also be pedagogically oriented, broadly experienced instructors and educators, as well as people who can make new contacts. In order to meet heterogeneous student groups, teachers must also possess higher competence as special needs teachers. Flexible study solutions require that teachers have diverse know-how of information and communications technologies and the skills to utilise these technologies pedagogically. In addition to actual teaching, the teacher s work will consist of several other tasks and the work will become increasingly varied. The above-mentioned factors will also change and increase teachers training needs. They require that the content of teachers initial pedagogical training be revised so as to take account of future changes to the teacher s job description and teachership. Initial teacher training must increase awareness of teaching as a profession. One feature of a profession is that members of such professions will independently develop their own work. Teachers professional growth must not stop when they receive their certificate at the end of their teacher training; instead, there is a need for a system, which will shape teacher training into a continuous process. Continuing training will maintain the professional growth that started in initial training. In order to develop themselves in a purposeful manner, teachers already draw up a development plan during their initial training, which will later be revised according to the needs of the individual and the educational institution concerned. Continuing training will comprise both training in the substance area and development of pedagogical skills. The increasing need for special needs education must be taken into account both in initial teacher training and in the provision of continuing training. Although there have been, and there will continue to be, such structural changes in working life that will have a bearing on demand for labour, these will not require any essential change to the current volume of teacher training. In the sectors of natural resources and health and social services, there appears to be some need for reduction of the provision of vocational education and training, which means that there will be less demand for teachers in these sectors. Conversely, teacher training volumes will have to be increased in some fields of technology. Increased provision of initial teacher training is also necessary because the average age of teachers in vocational upper secondary education is high, with 1/3 of these teachers aged 50 or over. The average age is 11

12 highest among the well-established traditional fields of vocational institutions, such as some technological fields. In certain fields, many teachers are without the formal qualifications required of a teacher. About half the teachers in information technology, for example, are not formally qualified. There are also some cultural fields where a large proportion of teachers lack the relevant teaching qualifications. According to surveys conducted in connection with the OPEPRO project, it has become evident that the volume of vocational teacher training in Finland will have to almost double, in view of not only vocational upper secondary education, but also the pedagogical training needs of instructors operating in polytechnics, vocational adult education centres and working life. In addition, the field-specific differences in the age structure of teachers and the large number of formally unqualified teachers in certain sectors of education require an increase in the volumes of teacher training and, in particular, the steering of this provision so as to allow for field-specific teacher demand. KEYWORDS: vocational education, training needs, OPEPRO project, anticipatory project of teacher training, teacher training, teachership, vocational upper secondary education. 12

13 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Projektin taustaa Projektin toteutus ja tavoitteet 18 2 KOULUTUS JA SEN OHJAAMINEN VUONNA Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tavoitteet Työssäoppimista ammatillisiin perustutkintoihin Oppisopimuskoulutus Näyttötutkinnot Ammattikorkeakoulut, 90-luvun saavutus Oppilaitokset yhdistyvät ja verkottuvat Päätäntävaltaa paikallistasolle 31 3 AMMATILLINEN OPETTAJA TÄNÄÄN 33 4 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS TÄNÄÄN Lähtökohdat Ammatillisen opettajankoulutuksen tavoittelema pätevyys Opettajan ammatillinen kasvu Monimuotoisen ammatillisen opettajankoulutuksen toteutusperiaatteet Opintojen rakenne ja laajuus Ammatillisen opettajankoulutuksen arviointi 48 5 TYÖELÄMÄ MUUTTUU MUUTTUUKO AMMATILLINEN KOULUTUS? Ammattitaito Osaamisen laaja-alaisuus Muutos ja turbulenssi Teknologian muutokset ja innovaatiot Taloudellisen ja poliittisen ympäristön muutokset Sosiaalisen ympäristön muutokset Työelämän kehitysnäkymät Suomessa Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä osaaminen 69 6 OPPIMISKÄSITYS MUUTTUU MUUTTUUKO OPETTAJA? 79 7 OPPILAITOKSEN NÄKÖKULMA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 96 13

14 8 VUODEN 2010 KOULUTUS POHJA OPETTAJANKOULUTUKSELLE JA SEN ENNAKOINNILLE Työelämän muutosten ammatilliselle koulutukselle asettamat haasteet Informaatio- ja viestintäteknologian ammatilliseen koulutukseen tuomat muutokset Yhteenveto ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeista Millainen on tulevaisuuden ammatillinen oppilaitos? AMMATILLINEN OPETTAJA VUONNA Opettajan roolimuutokset tulevaisuudessa opettajien itsensä arvioimina Yhteenveto opettajan työssä tapahtuvista muutoksista OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEET Periaatteelliset kysymykset Opettajankoulutuksen kehittäminen Opettajien peruskoulutuksen määrälliset koulutustarpeet Ammatillisen koulutuksen määrälliset muutokset ja niiden heijastuminen opettajatarpeeseen Opettajien ikärakenteesta johtuva opettajien määrällinen koulutustarve Muodollisen kelpoisuuden puuttumisesta aiheutuva opettajien koulutustarve Velvoitekoulutettavien pedagoginen koulutus Erityisopettajien määrälliset koulutustarpeet Opinto-ohjaajien määrälliset koulutustarpeet Erityisryhmien opettajien koulutustarpeita Yhteenveto opettajien määrällisistä koulutustarpeista Opettajien täydennyskoulutuksen sisällölliset tarpeet LOPUKSI 176 LÄHTEET 178 LIITTEET LIITE 1. Tilasto opettajien ikäjakaumasta 188 LIITE 2. Ammatilliset opettajapäivät, koulutustarvekartoitus 195 LIITE 3. Ammatillisen koulutuksen käsitteitä

15 1 JOHDANTO 1.1 Projektin taustaa OPEPRO on lyhennys mittavasta opettajien perus- ja lisäkoulutuksen ennakointihankkeesta, jossa selvitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajien sisällöllisiä ja määrällisiä koulutustarpeita. Jatkossa tästä projektista käytetään OPEPRO-nimeä. Yhteiskuntamme on muuttunut yhä turbulenttisemmaksi. Tämän ilmiön tuomat muutokset heijastuvat niin työelämään kuin koulutukseenkin. Molempien on pystyttävä sopeuttamaan toimintaansa näihin uusiin nopeasti ja epäsäännöllisesti muuttuviin tilanteisiin ja haasteisiin. Työelämän työtehtävissä on tapahtunut ja tulee edelleen tapahtumaan suuria muutoksia. Niin ammattirakenteet kuin työn tekeminen on muuttunut ja muuttuu yhä. Olemme siirtymässä palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Tämä on lisännyt tiedon määrää ja tieto on muuttunut entistä kompleksisemmaksi. Enää ei riitä, että kilpailemme työllä ja sen laadulla kotimaassamme, kilpailu on muuttunut maailmanlaajuiseksi. Muutokset ovat heijastuneet myös yksittäisiin kansalaisiin ja kuluttajiin. Kulutustottumukset ovat tulleet erilaisiksi. Samoin arvoperustassamme on tapahtunut muutoksia. Työn ja sen tekemisen luonne työympäristöineen on muuttunut oleellisesti. Vakinaisten työsuhteiden tilalle on tullut määräaikaisia työtehtäviä. Ympäristökysymykset sisältyvät lähes kaikkeen työtoimintaan. Työssä korostetaan mm. työntekijöiden vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Sen lisäksi, että työntekijöiltä edellytetään entistä suurempaa osaamista, tarvitaan myös niin sanottuja pehmeitä taitoja. Työelämässä tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet kouluttamiseen ja opettajan työhön. Jo tällä hetkellä monimuoto-opetus on lisääntynyt ja tulevaisuudessa koulutusratkaisut muuttuvat todennäköisesti vielä joustavammiksi ja entistä yksilöllisemmiksi. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja itsenäistä tiedonhankintaa. Osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä. Uudessa koulutuksen lainsäädännössä tuli ammatillisten oppilaitosten kaikkiin toisen asteen koulutusohjelmiin pakolliseksi puolen vuoden työssäoppimisen jakso. Osittain tämän seurauksena ja myös muista syistä toisen asteen ammatillinen koulutus on muuttunut kolmevuotiseksi. Oppilaitosten kansainväliset yhteydet ovat lisääntyneet ja mukaan on tullut myös vierailla kielillä opettamista. Edellä mainitut tekijät tulevat lisäämään opettajien koulutus- 15

16 JOHDANTO tarpeita ja ne edellyttävät myös peruskoulutuksen sisällöllistä tarkistamista. Suomi kulkee kohti tiedon ja osaamisen yhteiskuntaa. Tietoyhteiskunnassa tieto ja osaaminen ovat sivistyksen perusta ja keskeisin tuotannontekijä. Tieto- ja viestintätekniikka tukee laajasti yksilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen vuorovaikutusta, tiedon välittämistä ja hyödyntämistä sekä palveluiden tarjoamista ja niiden saavuttamista. Suomalaista yhteiskuntaa pitää kehittää ihmisten tarpeista lähtien. Kansallinen visio on, että suomalainen yhteiskunta kehittää ja soveltaa esimerkillisesti, monipuolisesti ja kestävällä tavalla tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia elämänlaadun, osaamisen, kansainvälisen kilpailukyvyn ja vuorovaikutuksen parantamisessa. Ihmiselle avautuvat aiempaa paremmat mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen. Yrityksen kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa on nopeus, joustavuus ja verkostoituminen. (Sitra 1998a.) Julkinen sektori kehittää tietoyhteiskunnan toimintapuitteita ja edistää palvelukykyisen teknologian ja infrastruktuurin rakentamista. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja yhteistyötä. Yksilöiden ja koko yhteiskunnan tiedon ja osaamisen kehittäminen on keskeistä. Tietoyhteiskunnan kehityksen ohjaaminen keskitetysti ei ole mahdollista. Tulevan ennakointi on kuitenkin tärkeää ja myös eräitä keskitettyjä toimenpiteitä tarvitaan. (Sitra 1998a.) Edellä mainitussa teoksessa todetaan myös, että opetuksella ja tutkimuksella on tietoyhteiskunnassa keskeinen rooli tiedon ja osaamisen luomisessa, sen levittämisessä ja myös tulevaisuuden tarpeiden hahmottamisessa. Suuret ja nopeat muutokset vaativat täydennys- ja lisäkoulutusta. Välttämätöntä on myös, että kaikessa koulutuksessa lisätään ja kehitetään opetusta tiedon hankinnan, kriittisen arvioinnin, välittämisen ja esittämisen sekä vuorovaikutuksellisten taitojen parantamiseksi nykyaikaisessa, kansainvälisessä viestintäympäristössä. Tavoitteena on myös parantaa opettajien valmiuksia hyödyntää ja välittää tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia. Tämä voidaan saavuttaa täydennyskoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen avulla. Yhteiskunnan monien muutosten joukossa myös koulutuksen päätösvaltaa on siirretty paikallistasolle eli koulutuksen toteuttajalle ja mm. tämä on omiaan aiheuttamaan tilanteen, jossa tarvitaan visioita siitä, mitä valmiuksia koulutuksen pitää tulevaisuudessa tuottaa. Yksittäisen oppilaitoksen ja viime kädessä yksittäisen opettajan on mahdotonta hoitaa työtään mielekkäällä tavalla ilman näkemystä siitä, mitä keskeisiä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia uudella vuosituhannella tarvitaan. Kiihtyvällä nopeudella tapahtuvat yhteiskunnalliset muutokset asettavat sekä koulutuksen että ennen kaikkea opettajankoulutuksen suun- 16

17 nittelijoille ja järjestäjille suuria vaatimuksia. On kyettävä ennakoivasti ottamaan huomioon koulutuksessa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset opettajatarpeeseen sekä opettajan työssä tapahtuviin sellaisiin muutoksiin, jotka edellyttävät opettajien työskentelyvalmiuksien kehittämistä. Tähän ennakointiin ei ole ollut käytettävissä sellaisia työvälineitä tai menetelmiä, jotka palvelisivat tämän päivän tarpeita. Epäkohdan poistamiseksi Opetushallituksen toimesta käynnistettiin syksyllä 1998 ESR-rahoitteinen Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointiprojekti (OPEPRO), jonka tavoitteena on selvittää Opettajien peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen sisällölliset ja määrälliset tarpeet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa vuoteen Hankkeen tarkoituksena on varmistaa samalla koulutuksen kehittämisen mahdollisuudet tulevaisuudessa sekä osaavan työvoiman saanti alkaneen vuosituhannen alussa. Ennakointihanke on Euroopan sosiaalirahaston (tavoite 4 -ohjelma, toimenpidekokonaisuus 1.1) ja opetusministeriön rahoittama. Hanketta johtaa opetusministeriö ja koordinoi Opetushallitus. Käytännön toteutusta ohjaa johtoryhmä, jossa on jäseniä opetusministeriöstä, Opetushallituksesta, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta, Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksesta, Helsingin yliopiston Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskeskuksesta ja Tilastokeskuksesta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Armi Mikkola opetusministeriöstä ja sihteerinä projektipäällikkö Olli Luukkainen Opetushallituksesta. Koko hankkeen päätavoitteena on luoda pysyvä ennakointimalli, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan etukäteen arvioida opettajien koulutustarvetta. OPEPRO-hanke on muodostunut useista eri osaprojekteista, joihin ovat osallistuneet mm. Helsingin yliopiston Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskeskus Vantaalla, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus. Opettajankoulutuksen kehittämishankkeeseen on osallistunut useita muitakin tässä mainitsemattomia tahoja. OPEPRO-hankkeessa on ollut kolme päävaihetta: 1. Opettajakunnan osaamisprofiili. Raportissa (Joki-Pesola & Vertanen 1999) on muodostettu vuoden 1998 syksyn tilanteen mukainen kuva opettajakunnan rakenteesta ikärakenne koulutus työsuhteet jne. 17

18 JOHDANTO 2. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen Tämä nyt käsillä oleva raportti muodostaa toisen vaiheen pääraportin. Tässä on selvitetty laajasti ammatillisen koulutuksen opettajuuden muutoksia sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöllisiä ja määrällisiä tarpeita Skenaariotyöskentelyn yhteydessä on kertynyt runsaasti toistaiseksi julkaisemattomia osaraportteja. Niiden julkaisemisesta päätetään kevään 2000 aikana. 3. Opettajien perus- ja täydennyskoulutustarpeiden ennakointimenettely. Raportissa laaditaan ennakointimalli opettajien koulutustarpeiden selvittämiseksi. Raportti julkaistaan projektin loppuraporttina elokuussa Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen laatima opettajaprofiili (Joki-Pesola & Vertanen 1999) antaa hyvän pohjan opettajien koulutustarpeiden selvittämiselle. Profiili luo hyvän yleiskuvan nykyisestä opettajakunnasta. Siitä voitiin mm. todeta, että opettajat olivat keskimäärin iäkkäitä, mikä tulee heijastumaan lähitulevaisuuden opettajatarpeeseen. Tämä käsillä oleva selvitys on siis osa tätä laajempaa opettajien perusja täydennyskoulutuksen ennakointiprojektia (OPEPRO) ja jatkoa aikaisemmin laaditulle opettajaprofiiliselvitykselle. 1.2 Projektin toteutus ja tavoitteet 18 Työelämän muuttuneet osaamistarpeet ja nykyisen opettajakunnan ikärakenne edellyttävät sekä määrällisen että sisällöllisen opettajien koulutustarpeen selvittämistä. Opettajien korkea keski-ikä tulee lähivuosina lisäämään uusien opettajien tarvetta. Tosin eri koulutusalojen opettajien ikärakenteissa on keskinäisiä eroja ja näin ollen kaikilla aloilla ei ole samanlaista uusien opettajien tarvetta. Samoin elinkeinorakenteessa on tapahtunut ja tulee edelleen tapahtumaan muutoksia, mikä vaikuttaa tuleviin työvoimatarpeisiin. Tästä syystä on selvitettävä eri koulutusalojen tulevat opettajatarpeet ja se, missä määrin eri aloille on koulutettava uusia opettajia. Muuttuneet työtehtävät ja niiden osaamistarpeet asettavat paineita sekä opettajien peruskoulutuksen että lisäkoulutuksen sisällölliseen uudistamiseen. Myös nykyisille opettajille on lisäkoulutuksella taattava

19 tulevaisuuden työtehtävien edellyttämä ammatillinen osaaminen ja opettajan muuttuvassa työssä tarvittavat pedagogiset taidot. Koulutusympäristöissä ja opiskeluperiaatteissa on 90-luvulla tapahtunut suuria muutoksia eivätkä nämä muutokset suinkaan tule vähenemään. Oppilaitosten ja niiden opettajien on jatkuvasti kehitettävä itseään. Tämän osaprojektin tarkoituksena on selvittää, millaista koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajille tulevaisuudessa tarvitaan. Projektille on asetettu seuraavat kolme päätavoitetta: 1. Millaista osaamista toisen asteen ammatillisilta opettajilta tulevaisuudessa edellytetään? 2. Mitä edellytetään opettajien peruskoulutukselta tulevaisuudessa ja missä määrin uusia opettajia on koulutettava? 3. Millaista täydennyskoulutusta opetushenkilöstö tarvitsee tulevaisuudessa? Tarkastelussa keskitytään lähinnä alkaneen vuosituhannen ensimmäiselle vuosikymmenelle. Selvitys on rajattu koskemaan pelkästään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä. Aikuiskoulutuskeskuksissakin toteutetaan toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, mutta ne on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska aikuiskoulutuskeskusten opettajien koulutustarpeesta ollaan tekemässä selvitystyötä. Määrällisen koulutustarveselvityksen yhtenä lähtökohtana on aiemmin laadittu opettajaprofiili. Lisäksi otetaan huomioon työelämän tulevat työvoima- ja koulutustarpeet. Kyseisten tietojen saamiseksi ei tehdä mitään erillisiä kyselyjä, koska työelämän muutoksista ja työvoimatarpeista on tehty lukuisia selvityksiä eri intressiryhmien taholta. Valtioneuvosto on teettänyt skenaarioita yhteiskunnan ja työelämän kehityssuunnista, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat laatineet omia ennusteitaan. Ne on laadittu sillä perusteellisuudella, että tällaisen projektin yhteydessä suoritettavalla yleisellä kyselyllä ja käytettävissä olevilla resursseilla ei ole mahdollisuutta päästä samanlaiseen lopputulokseen. Kirjallisen aineiston lisäksi tiedonhankinnassa on hyödynnetty OPEPRO:n yhteydessä järjestettyjä asiantuntijaseminaareja, opettajankoulutustilaisuuksia ja muita aiheeseen liittyviä tilaisuuksia. Tämän Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen toteuttaman selvitystyön ovat tehneet ammatillisella opettajakorkeakoululla työskennelleet tutkijat Orvokki Joki-Pesola ja Ilkka Vertanen. Professorit Pekka Ruohotie ja Juhani Honka ovat omilla tekstiosuuksillaan tuoneet raporttiin teoreettista taustaa. Kokonaisuutta on täydennetty Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen rehtorin FT Seija Mahlamäki-Kultasen kirjoituksella, jossa hän tarkastelee opet- 19

20 JOHDANTO tajuuden muutoksia oppilaitoksen näkökulmasta. Koulutusohjelmajohtaja Anita Olkinuora ammatillisesta opettajakorkeakoulusta on rikastuttanut tekstiä tuomalla siihen opettajakoulutuksen nykytila- ja tavoitekuvauksia. Työssä on pystytty hyödyntämään myös niitä tietoja, jotka sisältyvät korkeakoulujen arviointineuvoston suorittamaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen valtakunnalliseen arviointiin. Raportti julkistettiin huhtikuussa Lasse Lampinen ja Ilkka Vertanen ovat laatineet lopullisen raportin edellä mainittujen kirjoittajien tekstien pohjalta. Työn tieteellisenä johtajana on toiminut professori Pekka Ruohotie ja operatiivinen vastuu on ollut professori Juhani Hongalla. 20

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Suomen Kulttuurirahasto Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA?

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Antti Rajakorpi & Kaija Salmio (toim.) TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Arviointi 3/2001 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-1120-7 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen SEIJA NYKÄNEN MERJA KARJALAINEN RAIMO VUORINEN LEA PÖYLIÖ Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus Joutsenmerkki tähän mahd.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot