KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 687

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Aika klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kuntamaiseman esittely Kaupunginhallituksen vaali Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Kaupungin kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kaupunginvaltuuston koollekutsuminen vuonna Narvin koulun myynti Kauppakirja Kankaanpään kaupungin ja Anna Tommilan oikeudenomistajien kesken 405 Ostopalvelusopimus kuntouttavasta työtoiminnasta ja työpajatoiminnan laajuudesta 406 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle markkinointiyhteistyösopimuksesta Kankaanpään Mailan kanssa kausille 2015 ja 2016 ( ) 407 Vuoden 2015 eduskuntavaalien äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Tulevat neuvottelut 714

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Aika klo 13:00-14:33 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kivelä Antti Puheenjohtaja Laurila Tapio 1. varapuheenjohtaja Kerola Keijo 2. varapuheenjohtaja Alhainen Hely Jäsen Kujanpää Lauri Jäsen Lilja Erkki Jäsen Saapui klo 13:05 Rajamäki Nina Jäsen Uusitalo Maritta Jäsen Viljanen Heidi Jäsen Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri POISSA Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Antti Kivelä Tapio Laurila Mika Hatanpää puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 406 Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Lauri Kujanpää Maritta Uusitalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 395 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 396 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Kujanpää ja Maritta Uusitalo.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 397 Hallintosäännön 44 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa jär jes tykses sä.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kuntamaiseman esittely KHALL 398 Kokouksen alussa kaupunginhallitukselle esitellään Kuntamaisema-pal velua. Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: - Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen vaali 2/01.010/2013 KHALL 399 Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnan hal li tus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Val tuus to asettaa kunnanhallituksen. Kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Valtuus to valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal ve luk ses sa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muu ten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis telus ta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioi den ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh teisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaa li kel poi nen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole hen kilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vas taa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kun nan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Esityslistan liitteet: päivätty Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2012 (Kunnanhallituksen, lau ta kun tien ja muiden toimielinten valinnat). Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee kau pun gin hal li tuk seen 9 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen va ra jä senen toimikaudeksi Varsinaisten jäsenten keskuudesta kaupun gin val tuus to valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma /51.510/2014 YMPL Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsaus ja lähivuosien kaavoitusohjelmaa laaditaan Kankaanpäässä vakiintuneen käytännön mukaisesti syksyisin liittyen talous ar vion ja taloussuunnitelman valmisteluun. Kaavoituskatsauksen kaudella valmistuneet kaavat ja maankäyttöön liit tyvät hankkeet - Kooninkallion tuulivoimayleiskaava - Kaivolan asuntoalueen laajennus Kaivola II - Keskustan koulun asemakaava - Huhtahyvät asemakaavan muutos - Uusi Kankaanpää työpaja Vireillä olevat asemakaavat - Makkaramäen, Karusellinmäen asemakaava - Vuohiniityn ja Valkilantien asemakaavan muutos - Kulttuurikortteli 20 asemakaavan muutos - Asemakaavan muutos Käpylä - Lohikon teollisuusalueen asemakaavan muutos - Keskustan osayleiskaava - Vuosina kaavoitettavat alueet - Kankaanpään liittymän liikenneaseman asemakaava - Mettälän pientaloalueen asemakaava - Halmeen teollisuusalueen asemakaavan laajennus - Pansian pienteollisuusalueen asemakaavoitus - Keskustan Kulttuurikorttelin eteläosan asemakaavoitus - Kelankaaren Y-tontin asemakaavoitus - Pitkämäen 2. osa alue - Käpylän, ent. meijerin alueen asemakaava - Rauhankadun varren asemakaava - Kooninkallion tuulivoimapuiston laajennus Tarkempaa tietoa kaavasuunnitelmista ja niiden käsittelyvaiheista saa kaupungin kotisivuilta Esityslistan liitteet: Nro 13 / Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Kaupunginarkkitehdin esitys:

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Ympäristölautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen 2014 ja kaa voi tus ohjel man ohjeellisena noudatettavaksi sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle liittyen talousarvion ja -suunnitelman perusteluihin. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, puh KHALL Esityslistan liitteet: Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Teknisen keskuksen lausunto Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaa voi tus katsauk sen 2014 ja kaavoitusohjelman ohjeellisena nou da tet tavak si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, puh

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kaupungin kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna /01.014/2013 KHALL 401 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muul la kunnan päättämällä tavalla. Esityslistan liitteet: - Kaupunki on vuosittain päättänyt, että sellaiset kunnalliset ilmoitukset, jotka lain, asetuksen tai kunnallisen säännön mukaan on saatettava yleisesti tie dok si, saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten il moi tustau lul la ja sen lisäksi Kankaanpään Seutu -nimisessä sanomalehdessä. Sa no ma leh des sä tapahtuva tiedoksi saattamista ei kuitenkaan ole katsottu tar peel li sek si ajankohtana, jona sanomalehdet eivät poikkeuksellisesti ilmes ty. Vaalilain tarkoittamista ilmoituksista on ollut asianomaisessa lehdes sä kuulutus siitä, missä ilmoitus on lähemmin nähtävänä. Viran ja toimen ha ku il moi tuk set on voinut kaupunginhallituksen harkinnan mukaan julkais ta edellä olevasta poiketen esim. ammattilehdissä. Lisäksi kaupungin sivuja internetissä on käytetty mahdollisuuksien mukaan il moit te lus sa ja tiedottamisessa. Internetsivut eivät ole kuitenkaan kau pungin virallinen ilmoituspaikka. Kunnalla ei siis välttämättä tarvitse olla virallisia, ennakkoon päätettyjä ilmoi tus vä li nei tä. Kuntalaki määrää julkaisemaan kunnalliset ilmoitukset vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitusvälineet on kilpailutettava han kin ta lain edellyttämässä laajuudessa. Hankintalain 5 :n 2 momentin mu kaan hankinta saadaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisistä syistä, joiden olemassaolo on perusteltava. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päät tää kuntalain 64 :n perusteella, että Kankaanpään kaupungin il moituk set saatetaan tiedoksi 2015 julkaisemalla ne kaupungin julkisten kuu lutus ten ilmoitustaululla ja kaupungin internet -sivuilla. Tämän lisäksi voidaan kaupungin ilmoitukset julkaista Kankaanpään Seu tu -ni mi ses sä paikallislehdessä. Vaalilain tarkoittamista ilmoituksista tulee asian omai seen lehteen kuulutus siitä, missä ilmoitus on lähemmin näh tävä nä. Viran- ja toimenhakuilmoitukset voidaan julkaista täyttävän vi ranomai sen harkinnan mukaan edellä olevasta poiketen esim. ammattileh dissä. Viranhakuilmoitukset julkaistaan lisäksi internetin rek ry toin ti pal ve luis sa. Tont ti jaon hyväksymistä koskevaksi tiedottamiseksi riittää jul kai se mi nen ilmoi tus tau lul la ja kaupungin internet -sivuilla. Kaupunginvaltuusto toteaa, että ilmoituslehteä ei ole kilpailutettu, koska ilmoi tuk set on jaettava laajalevikkisessä, kunnan alueen kattavassa medias sa, jota alueella ilmestyy vain yksi, nimeltään Kankaanpään Seutu. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston koollekutsuminen vuonna /01.014/2013 KHALL 402 Kuntalain 54 :n 4 momentissa säädetään valtuuston koollekutsumisesta. Ko kous kut su on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samas sa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä sää de tään. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, et tä tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Esityslistan liitteet: - Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vä hin tään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuu te tul le sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samas sa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuu lu tusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat. Edelleen valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää se los tuk sen käsiteltävistä asioista sekä ehdotukset valtuuston pää tök seksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole estee nä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mi te taan. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja pai kas ta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuus to on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuuston kokouskutsu julkaistaan siinä tie do tus vä li nees sä, jossa valtuusto päättää kunnalliset ilmoituksen vuonna 2015 julkaista ja valtuuston esityslista toimitetaan myös ensimmäiselle vara val tuu tetulle. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Narvin koulun myynti 91/52.525/2013 KHALL Narvin koulu on ollut julkisessa myynnissä Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy:llä. Esityslistan liitteet: Myyntiesite Yhteenveto tarjouksista Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy Elisa ja Ilpo Hällbackan tarjouksen euroa. Kokouskäsittely: Nina Rajamäki esitti, että Narvin koulun myyntiä ja tarjousta ei hyväksytä. Seuraavin pe rus tein: Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan että vanha kou lukiin teis tö laitetaan julkiseen myyntiin tietämättä päivähoidon kasvaneista tar peis ta. Myyntiinlaitto päätöstä tehtäessä kaupunginhallituksen olisi tullut tie tää päivähoidon kasvaneesta tarpeesta. Valitettavaa, on että kattavaa sel vi tys tä Narvin koulun soveltuvuudesta päivähoitopaikaksi ei ole tehty. Esitän, että Narvin koulusta tulee tehdä asianmukaiset selvitykset sen muut ta mi sek si päivähoidon tiloiksi. Selvityksessä tulee tehdä asian mu kaiset, lainvaatimat kartoitukset muutostöistä ja kunnosta sekä kus tan nus arvio sen muuttamiseksi päivähoidontiloiksi. Useassa yhteydessä on kerrottu, että välimatka on liian pitkä päivähoidon jär jes tä mis pai kak si. Aiemmin koulun lakkautuspäätöksen yhteydessä kerrot tiin, että kiinteistö on liian lähellä keskustaa ja nyt taas päivähoidon osal ta sanotaan, että se on liian kaukana. Keskustasta on matkaa 3 ki lomet riä, Makkaramäestä n. 1,5 kilometriä, Kelankaaren alueelta taas n.2 kilo met riä ja Kirnukallion laajennusalueelta matkaa tulee n.3 kilometriä. Päivä ko ti Narvissa palvelisi yllä mainittuja alueita sekä lisäksi Vihteljärven, Nar vin ja Verttuun alueita. Näiltä alueiden osalta matka päivähoitoon ei ole on gel ma. Asiasta on tehty tänään kuntalaisaloite joka pohjautuu noin 250 ih mi sen allekirjoittamaan adressiin, kuntalaisilla on halua siihen, että Narvin koulu asianmukaisesti kartoitetaan ja tehdään realistiset kus tan nus arviot muutostöistä sekä muutetaan päivähoitopaikaksi, jos se on uutta päivä ko tia edullisempi ratkaisu. Keijo Kerola ja Hely Alhainen kannatti Nina Rajamäen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi tehdyn päätösesityksestä poikkeavan kannatetun esityk sen, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan ää nestys esi tyk sen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat esitte li jän esitystä vastaavat nimeä huudettaessa Jaa ja ne, jotka Nina Ra ja-

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ mäen esitystä vastaavat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimen huu to ää nes tyk ses sä annettiin 1 jaa-ääntä (Kivelä) ja 8 ei-ääntä (Al hainen, Kerola, Kujanpää, Laurila, Lilja, Rajamäki, Hietaoja ja Viljanen). Puheenjohtaja totesi Nina Rajamäen esityksen tulleen hyväksytyksi. Täytäntöönpano: Elisa ja Ilpo Hällbacka Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy Tekninen keskus Sivistyskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, KHALL Vahasen selvityksessä todetaan mm: - kiinteistön piha-alueet eivät vastaa kunnoltaan eivätkä rakenteiltaan raken nuk sen käyttötarkoituksen muutoksen jälkeistä käyttöä - alapohjan runkorakenteissa lahovaurio, jonka laajuutta ei voi vielä ar vioida - keittiön lattiarakenteiden uusiminen kauttaaltaan - seinissä lahovaurioita - julkisivulaudoitus uusittava - kaikki WC-, pesu- ja saunatilat uusittava käyttötarkoitusta vastaaviksi - lämmitysjärjestelmä uusittava kokonaan - ilmanvaihtojärjestelmä uusittava - sähköjärjestelmä tyydyttävä tai välttävä. Korjauskustannuksiksi arvioidaan euroa. Kaupungin tilapalvelu ei pidä Narvin koulun peruskorjaamista päi vä ko tikäyt töön perusteltuna. Esityslistan liitteet: Vahanen Oy, Narvin koulun korjaustarveselvitys Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Tehdyn korjaustarveselvityksen perusteella kaupunginhallitus ei pidä tarkoi tuk sen mu kai se na Narvin koulun peruskorjaamista päiväkotikäyttöön. Kau pun ki jatkaa koulun myyntiä pyytämällä uudet tarjoukset. Asia jätettiin pöydälle. Täytäntöönpano: Tekninen keskus Sivistyskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, KHALL 403 Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan valmis (liitteenä). Raportin lopputulos ei tue rakennuksen korjaamista päiväkotikäyttöön.

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Myytäväksi tarjotun alueen lohkomista pienemmäksi on selvitetty ja se on mahdollista. Kaupungin tonttitarjonta on tällä hetkellä riittävä eikä siksi ole tarpeen muodostaa kaupungin toimesta ko. alueelle tontteja. Toisaalta osta mi ses ta kiinnostuneilta on saatu se käsitys, että alue kiinnostaa ni menomaan kokonaisuudessaan - ei pienennettynä. Esityslistan liitteet: Tutkimusselostus / Narvin koulu Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Valmistuneen korjaustarveselvityksen perusteella kaupunginhallitus ei pi dä tarkoituksenmukaisena Narvin koulun peruskorjaamista päi vä ko ti käyt töön. Koulun ostamisesta aikaisemmin korkeimman tarjouksen jättäneet Elisa ja Ilpo Hällbacka ovat ilmoittaneet tarjouksen olevan edelleen voimassa. Kaupunginhallitus hyväksyy Hällbackan tarjouksen. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Tilapalvelu Sivistyskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kauppakirja Kankaanpään kaupungin ja Anna Tommilan oikeudenomistajien kesken 618/52.525/2014 KHALL 404 Kankaanpään kaupungin ja Anna Tommilan oikeudenomistajien kesken laa di taan kauppakirja joka tehdään allekirjoitetun maan käyt töso pi muk sen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen mukaisesti. Luovutuksen kohteena on noin m 2 :n kokoinen määräala Lah ti-ni mises tä tilasta Rn:o sekä noin m 2 :n kokoinen mää räala tilasta Tom mi la Rn:o siten, että maanomistajille jää lii tekar tan mu kai ses ti vanha rakennuspaikka 5150 m²:n tontteineen sekä kaksi uut ta tonttia yhteispinta-alaltaan noin 3651 m 2. Luovuttajalle jäävät alu eet muo dos ta vat asemakaavaehdotuksen 5169 mukaiset kaavatontit (1947 m 2 ) ja (1704 m 2 ) sekä (5150 m 2 ). Esityslistan liitteet: Kauppakirja Liitekartta Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kauppakirjan. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Anna Tommilan oikeudenomistajat Ympäristöpalvelut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Ostopalvelusopimus kuntouttavasta työtoiminnasta ja työpajatoiminnan laajuudesta 79/04.042/2013 KHALL 405 PoSan aikuispalveluiden päihde- ja mielenterveystyön toimesta valmistelussa on ollut PoSan johtokunnalle esitys kuntouttavan työtoiminnan käyn nis tä mi ses tä (työpaja) PoSan toimintana. Asiaa on selvitelty yhdessä myös kau pun gin kanssa. Kaupunki on päätynyt siihen, että työ pa ja toi mintaa olisi tarkoituksenmukaista laajennetaan Kankaanpään Ai kuis kou lu tussää tiön kans sa, jolle on jo vuoden 2011 alusta siirretty kaupungin työ pa jojen ylläpitäminen. Perusturvalautakunta käsitteli kuntouttavan työtoiminnan asiaa ko kouk sessaan Lautakunta päätti, että se ei pidä tarpeellisena laajentaa ny ky muo tois ta tilausta Posalta kuntouttavan työtoiminnan palveluiden osal ta. Työttömyysturvalain muutoksen mukaan kunta maksaaa ensi vuoden alusta 50 % päi vää työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista ja 70% yli 1000 päi vää työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista ny kyisen mak su osuu den sijaan, joka on 50 % yli 500 päivää työmarkkinatukea saa neis ta. Tällä sopimuksella kaupunki laajentaa kuntouttavan työtoiminnan pal ve luiden ostamisesta Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiöltä. Sopimuksella sovitaan sosiaali- ja terveydenhuollon suun nit te lus ta ja valtion osuu des ta annetussa laissa (733-92) tarkoitetusta so si aa li pal ve lu jen jär jes tä mi ses tä ja tämän sopimuksen piiriin kuuluu kun tout ta va työtoiminta so si aa li huol lon palveluna. Tuotteena on työtoimintapäivä, jos ta valtio maksaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 :n no jal la kuntouttavan työ toi min nan järjestämisestä valtion korvausta 10,09 eu roa jokaisesta kuntout ta vaan työtoimintaan osallistuvasta henkilöstä jär jes tet tyä toi min ta päivää kohden. Tällä sopimuksella kaupunki ostaa 35 työ toi min ta paikkaa/vuo si. Lisäksi sopimuksessa on sovittu lisäpaikoista seuraavaa: "Jos kuntouttavan työ toi min nan asiakasmäärä ylittää 45 asiakasta kuu kaudes sa, niin tilaaja mak saa yli menevien asiakkaiden kohdalta 175 /kk eli puo let säästyvästä työ mark ki na tuen kuntaosuudesta." Aikuiskoulutussäätiön kanssa käydyissä neuvotteluissa säätiö on kertonut, et tä heillä on mahdollisuus laajentaa kuntouttavan työtoiminnan asia kasmää rää vähintään 20 asiakkaalla keskimäärin kuukaudessa. Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan työpajatoiminnan laajuudesta, joka on allekirjoitetulla sopimuksella siirretty Kankaanpään Ai kuis koulu tus sää tiön ylläpidettäväksi (Kaupunginhallitus ). Esityslistan liitteet: - Ostopalvelusopimus kuntouttavasta työtoiminnasta ja työpajatoiminnan laa juu des ta - Tilastoja työmarkkinatuen kuntaosuudesta, työllistämisestä ja pit kä ai kaistyöt tö mis tä

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Kaupunginsihteerin esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen. Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle markkinointiyhteistyösopimuksesta Kankaanpään Mailan kanssa kausille 2015 ja 2016 ( ) 14/01.017/2013 KHALL Kankaanpään Maila ry on lähettänyt esityksen markkinointiyhteistyöstä kau sil le 2015 ja Kaupungin ja Mailan välistä markkinointiyhteistyötä on ollut usean vuoden ajan. Nyt esitetyn markkinointiyhteistyösopimuksen arvo on /kau si + mahdolliset bonukset. Viime vuoden sopimuksen arvo oli /kausi + mahdolliset bonukset. Kankaanpään Maila ry pelaa historiallisesti kaudella 2015 superpesistä sekä naisissa että miehissä. Naiset nousivat ensi kaudeksi superpesikseen, jo ka lisää näkyvyyttä merkittävästi. Alueellinen näkyvyyden lisääntyminen tu lee kasvamaan eniten, koska Satakunnasta pelaa 3 joukkuetta (KaMa, Po ri, Rauma) naisten superpesistä ja Pirkanmaalta Mansen Räpsä. Markkinointiyhteistyösopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki saa: Naisten ja miesten superpesisotteluiden avaukseen tulo ja aloitus vuo ro pa ri Kankaanpää-liivillä, vuoropari nimetään Kan kaanpää-vuo ro pa rik si Kankaanpää-logo kaikkiin seuran peliasuihin Kankaanpää-logo naisten ja miesten superpesisjoukkueiden tuulija verryttelypukuihin Kaupungin ilmoitus / mainos KaMan joulupomppulehteen (1/2 sivu). Ilmestyy joulukuussa Kaupungin ilmoitus / mainos KaMan kausijulkaisulehteen (1/2 sivu). Ilmestyy kesäkuussa 10 yhteiskausikorttia naisten ja miesten superpesiksen run ko sarjan kotiotteluihin 3 kenttämainosta Pohjanlinnan kentällä (uusi visuaalinen ilme) Linkki KaMan www-kotisivuilta Kankaanpään www-kotisivuille Otteluisännyys naisten ja miesten superpesiksen erikseen so vitta viin otteluihin, johon on liitetty ennakkomarkkinointi Radio SUN:s sä ja Kankaanpään Seudussa + muussa mediassa. 100 kpl va paa lip pu ja. otteluisännyyteen liittyen. Liput kelpaavat myös mui hin nais ten tai miesten superpesisotteluihin. Koululaiskortit (henkilökohtaiset) 1-6 luokkalaisille Kan kaanpääs sä sekä muissa POSA-kunnissa. Korteilla vapaa pääsyy Ka- Man kaik kiin kotiotteluihin Kankaanpää logo miesten superpesiksen kotiotteluiden kä si oh jelmiin Kuulutusmainonta ja Kankaanpää-info naisten ja miesten su perpe sik sen kotiotteluissa KaMa sitoutuu toteuttamaan pesiskoulun Kankaanpäässä ke säisin

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Oikeuden käyttää KaMan materiaalia (esim kuvamateriaali) omaan mark ki noin tiin sa. Pelaajien osallistuminen kaupungin mark ki noin tiin / tapahtumiin erikseen sovittavalla tavalla. Yritysvaikutusten arvio: Markkinointisopimuksella merkittäviä yri tys vai kutuk sia. Esityslistan liitteet: Kankaanpään Mailan esitys markkinointiyhteistyöstä kausille 2015 ja 2016 Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy markkinointiyhteistyösopimuksen kausille 2015 ja 2016 siten, että sopimuksen arvo on euroa/kausi + mahdol li set bonukset. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Esittelijä muutti esitystään siten, että markkinointiyhteistyösopimuksen arvo on euroa/kausi + mahdolliset bonukset. Antti Kivelä poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut asian kä sitte lyyn eikä päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi va ra pu heen joh ta ja Tapio Laurila. Täytäntöönpano: Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kankaanpään Maila Rahatoimisto Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää, KHALL Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannis ta. Oikaisuvaatimus on jätetty kaupungille Oikaisuvaatimus on jätetty määräajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä päätökseen tyytymätön sekä tar koi tuk senmu kai suus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei voida todeta lail li suusvir hei tä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tar koi tuk sen mu kaisuus pe rus teel la, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uu si päätös. Jouni Saarinen katsoo, että kaikki päätöksentekoon osallistuneet kau pungin hal li tuk sen jäsenet ovat esteellisiä päättämään Kankaanpään Mailaa kos ke vas ta markkinointiyhteistyösopimuksesta. Lisäksi hän toteaa, että yhden urheiluseuran kanssa tehty mark ki noin ti sopi mus loukkaa muiden kankaanpääläisten urheiluseurojen sekä myös yk silö ur hei lus sa menestyneiden asemaa. Esityslistan liitteet: Jouni Saarisen oikaisuvaatimus Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa asiasta seuraavaa: Kaupunginhallituksen jäseniä koskevat seuraavat esteellisyysperusteet: Osallisuusjäävi Henkilö on esteellinen hallintolain kohdassa tarkoitetun osal lisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asian osai nen. Asian käsittelyyn osallistuneista kaupunginhallituksen jäsenistä kukaan ei ol lut osallisuusjäävi. Edustusjäävi Henkilö on esteellinen hallintolain kohdan mukaisen edus tus jäävin perusteella, jos hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosais ta tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai va hin koa. Asian käsittelyyn osallistuneista kaupunginhallituksen jäsenistä kukaan ei ol lut edustusjäävi. Intressijäävi Henkilö on esteellinen hallintolain kohdan ns. intressijäävin pe rusteel la, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai va hinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 :n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhe pii riin kuuluvalle läheiselleen. Henkilölle voi olla odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai va hinkoa (intressiä), kun päätös vaikuttaa henkilön etuun tai on hänelle hai tal linen. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että kaupunginhallituksen jäsenet voi sivat olla esteellisiä, sillä perusteella, että he mahdollisesti saisivat Kaman kau si kor tin käyttöönsä. Markkinointisopimuksessa ei ole yksilöity kenelle kau si kor tit tulevat vaan kortit tulevat kaupungin käyttöön. Em. perusteella esteellisyys pitää tarkastella intressijääviyden osalta. Oikeus käy tän nön mukaan hyödyn tai vahingon on oltava "erityistä", jotta esteel li syys syntyisi. Oikeuskäytännössä (KHO:1986-A-II-33) kriteeriä on tulkit tu siten, että kunnanhallitus oli päättänyt tarjota kunnanviraston hen kilös töl le ilmaisen päiväkahvin tai teen ilman kahvileipää. Kahviedun vä häisyy den vuoksi kunnanhallituksen jäsen, joka itse ja hänen vaimonsa työsken te li vät kunnan virastossa, ei ollut esteellinen. Asian käsittelyyn osallistuneista kaupunginhallituksen jäsenistä kukaan ei ol lut intressijäävi. Palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi Henkilö on esteellinen hallintolain kohdan palvelussuhde- ja toimek si an to suh de jää vin perusteella, jos hän on palvelussuhteessa tai kä sitel tä vään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Asian käsittelyyn osallistuneista kaupunginhallituksen jäsenistä kukaan ei ol lut palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot