UUDEN SUKUPOLVEN AUTOLAUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN SUKUPOLVEN AUTOLAUTTA"

Transkriptio

1 UUDEN SUKUPOLVEN AUTOLAUTTA Uudenlainen matkustaja autolauttakonsepti Itämeren liikenteeseen Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2006 Jani Similä

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Tausta Tarkoitus ja tavoitteet.7 2. ITÄMEREN MATKUSTAJA AUTOLAUTTALIIKENNE Historia ja kehitys Nykytilanne Tulevaisuuden haasteita Erikoistuminen Yksilölliset tarpeet ja vaihteleva matkustamisen tarve Ympäristö Energia ja kustannustehokkuus MATKUSTAJA AUTOLAUTTA Autolautan kehitys Alustyyppi ja ominaispiirteet Hotellitoiminnot Matkustajahytit Yleiset tilat Miehistötilat Autokansi ja rahtitilat Laivatoiminnot Autolauttatyypit Haasteet NÄKÖKULMIA MATKAILUUN JA VAPAA AJANVIETTOON Demografiset ja sosiokulttuuriset muutokset Ikärakenteen muutos

3 4.1.2 Koulutus ja työrakenteen muutos Perherakenteen muutos Sukupuolirakenteen muutos Etnisen rakenteen muutos Ympäristömuutokset Taloudelliset ja poliittiset muutokset Teknologiset muutokset Matkailussa ja vapaa ajanvietossa vaikuttavat trendit Vapaa ajan lisääntyminen ( Leisure Time Boom ) Liikematkailu Hyvinvointi Seniorimatkailu Teemamatkailu Virtuaalimatkailu MUOTOILUKOHTEENA MATKUSTAJALAIVA Laivamuotoilu tänään Aluksen eksteriööri eli ulkopintojen muotoilu Aluksen interiööri eli sisätilojen muotoilu Aluksen linjat eli runkomuoto Matkustaja autolautta toiminnallisena ympäristönä Matkustaja autolautta muotoiltavana kokonaisuutena MATKUSTAJA AUTOLAUTTAKONSEPTI Lähtökohta Keskeiset ominaisuudet, toiminnot ja järjestelmät Matkustaja autolauttakonsepti Tilaerittely ja yleiskuva Ulkomuoto Palvelut 87 3

4 7. POHDINTA Uudenlainen matkustaja autolautta? Lopuksi...94 LÄHTEET...96 LIITTEET

5 1. JOHDANTO 1.1 TAUSTA Itämeren meriliikenteellä on pitkä historia aina 1000 luvulla merta kyntäneistä kauppalaivoista nykyaikaisiin loistoristeilijöihin. Suomesta käsin on toisen maailmansodan päättymisen jälkeen toiminut turvallinen, ympärivuotinen matkustajaliikenne muun muassa Tallinnaan, Ruotsiin ja Saksaan ajoittain on risteilty myös Neuvostoliittoon. Matkustaja autolautat yleistyivät Suomessa 1960 luvulla ja ne ovat säilyttäneet suosionsa nykypäiviin saakka. Perinteinen matkustaja autolautalla matkustamisesta saavutettu hyöty muihin ulkomaille suuntautuviin julkisen matkustamisen muotoihin nähden on ollut oman auton saaminen mukaan matkalle ja ryhmissä tehdyt linja automatkat. Matkustaja autolautalla yhdistyvät kiireetön, viihtyisä ja monivirikkeinen ympäristö, sekä meri ilmasto ja matkustaminen. Varustamot ovat 80 luvulta asti suuren suosion myötä vastanneet kysyntään nostamalla kapasiteettiaan. Tänä päivänä perinteisten ruotsinristeilyjen menettäessä suosiotaan, kysynnän hiipuessa ja Tallinnan liikenteen tullessa vahvasti mukaan kilpailuun, on tilanne johtanut nopeasti ylikapasiteettiin. Nykyisten arvioiden mukaan Itämerellä toimii aluksia reilusti yli tarpeen ja vähemmilläkin lähdöillä matkustajamäärät säilyisivät entisellään (Varsinais Suomen Yrittäjä 2005). Risteilyjen suosiota on pitkän aikaa pidetty strategisesti yllä tarjoamalla matkustajille edullisia matkalippuja. Vaikka lipunmyyntitulot ovat tällaisen toiminnan seurauksena laskeneet, on myyntiä laivalla kuitenkin onnistuttu lisäämään. Puoli ilmaiset risteilyt eivät kuitenkaan riitä enää kattamaan laivojen korkeita käyttökustannuksia, joita ovat pääasiassa nostaneet korkeat palkka ja polttoainekustannukset. Esimerkiksi Silja Linen polttoainekustannukset ovat, edellisvuoteen verrattuna, viimeisen puolen vuoden aikana olleet 4,6 miljoonaa euroa aiempaa korkeammat (Varsinais Suomen Yrittäjä 2005). Varustamojen toimintaa on kiristänyt myös verovapaan kaupankäynnin romahtaminen. Verovapaat ostokset ja alkoholijuomien hakeminen laivoilta on ollut suomalaisten keskuudessa suosittua ja monien syy käydä risteilyillä verovapaa kauppa onkin ollut varustamoille yksi merkittävimmistä tulon lähteistä. Viime vuosina siihen liittyvissä lainsäädännöissä on kuitenkin tapahtunut muutoksia varustamoille epäedullisempaan suuntaan. Vuonna 1999 voimaan astunut lainsäädäntö kielsi verovapaan myynnin Itämeren Merenkurkussa. Helsingistä ja Turusta Tukholmaan lähtevillä laivoilla 5

6 verovapaa myynti saatiin pidettyä niiden poiketessa matkallaan Maarianhaminassa. Viron liittyessä EU:hun vuonna 2004, otettiin Suomessa käyttöön uusi alkoholiverotusta koskeva lainsäädäntö. Seurauksena alkoholijuomien hinta putosi tuntuvasti maissa, jolloin laivat edullisten alkoholijuomien hankintapaikkana menettivät suosiotaan. Tilanne pahenee edelleen Ruotsin alentaessa alkoholiverotustaan (Virkkunen 2005). Nykytilanne on varustamojen kannalta hankala, sillä matkalippujen hintoja on ylikapasiteetin ja kovan kilpailun vuoksi ollut vaikea lähteä nostamaan. Korottaessa hintoja tulevat matkustajat vaatimaan ajanmukaisempaa palvelua ja parempaa vastinetta rahoilleen. Esimerkiksi Silja Line ja Viking Line, juuri tilaamaansa XPRS lauttaa lukuun ottamatta, eivät ole vuosikausiin investoineet uuteen kalustoon ja vanhentuneilla aluksilla matkustajien kehittyneisiin vaatimuksiin on vaikea vastata. Kynnys kaluston uusimiseen on suuri, sillä investoinnit tulevat hitaan reagoinnin vuoksi kalliiksi (Virkkunen 2005). Matkustaja autolauttaa leimaa nykyään vahvasti sen imagon vakiintuneisuus ja risteilyjen sisällön yksipuolisuus. Edullisten risteilyjen ja paikkojen nopean saatavuuden vuoksi nuoriso on omaksunut lautat erinomaisina juhlimisen paikkoina. Juhliminen on vaatinut veronsa ja nykyiset alukset ovat suurien kävijämäärien jäljiltä kuluneita. Varsinainen sisältö on ollut yksipuolista ja lähtökohdat mittakaavaltaan suurempien ja vetovoimaisempien elämysten syntymiseen ovat olleet huonot. Nyt olisikin hyvä aika löytää uusia, houkuttelevia konsepteja Itämeren matkustaja autolauttamarkkinoille. Kun lippujen hinnat saadaan ensin perustellusti ylös, pystytään matkustajille tarjoamaan enemmän sisältöä. Nykyisten matkustaja autolauttojen suuri koko tarjoaisi erinomaiset puitteet mittakaavaltaan suurempien tapahtumien, kuten esimerkiksi konserttien järjestämiseen. Risteilyjen kysynnän laskiessa on rahtiliikenteen kysyntä samanaikaisesti kasvanut. Tilanne on luonut painetta yhdistetyn matkustaja ja rahtiliikenteen kehittämisen suuntaan. Tällä hetkellä parhaiten markkinoilla kerrotaankin pärjäävän matkustaja ja rahtiliikenteen yhdistävät RoPax alukset 1 (Varsinais Suomen Yrittäjä 2005). Ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä ympäristökysymykset ovat nousseet vahvasti esiin, ja näihin kysymyksiin varustamojen on pystyttävä vastaamaan Itämeren pahasti vaurioitunutta ekosysteemiä käyttäessään. Taloudellisten ja ympäristöllisten ongelmien 1 Matkustaja ja rahtiliikenteessä toimiva laiva. Matkustaja autolauttatyypit esitellään myöhemmin luvussa 3. 6

7 kasvaessa varustamojen ja laivanrakentajien on pystyttävä yhä tehokkaammin ennustamaan, mikä on taloudellisesti kannattavaa ja teknillisesti mahdollista. Itämeren matkustajalauttaliikenne on monessakin suhteessa uusien haasteiden edessä. 1.2 TARKOITUS JA TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on tarkastella Itämeren liikenteessä, siellä operoivissa aluksissa, yhteiskunnassa, matkailussa ja vapaa ajanvietossa ja laivanrakennusteollisuudessa tapahtunutta kehitystä ja esittää lopputuloksena uudentyyppinen matkustaja autolauttakonsepti Itämeren liikenteeseen. Tutkielman toisessa luvussa käydään läpi Itämeren matkustaja autolauttaliikenteen historiaa ja kuvataan pääpiirteittäin Itämeren matkustajaliikenteen kehitysvaiheita. Luvun lopussa pohditaan haasteita, joita nykytilanne on matkustaja autolauttaliikenteelle asettanut. Kolmannessa luvussa esitetään matkustaja autolautan kehityshistoriaa, määritellään alustyyppi, käydään läpi sen tyypillisiä ominaispiirteitä ja esitellään nykyiset, yleisesti käytössä olevat autolauttatyypit. Lukujen kaksi ja kolme ensisijaisena tavoitteena on ollut taustatutkimuksen avulla perehtyä käsiteltävään aiheeseen ja luoda näin hyvät lähtökohdat tulevaa konseptisuunnittelutyötä varten. Toissijaisena tavoitteena on antaa lukijalle riittävä kuva Itämeren matkustaja autolauttaliikenteestä sekä siellä liikennöivistä matkustaja autolautoista. Neljännessä luvussa keskitytään yhteiskunnassa ja sen rakenteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Selvityksen tarkoitus on tunnistaa matkailuun ja vapaa ajan viettoon vaikuttavia tekijöitä ja rinnastaa niitä osittain myös merimatkailun kontekstiin. Viidennessä luvussa pohditaan matkustaja autolauttaa muotoilijan näkökulmasta ja pyritään jakamaan se muotoilijan kannalta kiinnostaviin osa alueisiin. Kuudes luku sisältää varsinaisen konseptisuunnitteluprosessin ja sen kuvauksen. Lopullinen matkustaja autolauttakonsepti esitetään yleisjärjestelykuvauksen, kolmiulotteisen mallin ja skenaarioiden avulla. Yleisjärjestelykuvaus esittelee laivan keskeiset tilat ja palvelut ja kuvaa niiden sijoittumista aluksessa. Kolmiulotteisen mallin avulla esitetään aluksen ulkoisia ominaisuuksia ja muotoiluratkaisuja. Skenaarioiden avulla pyritään havainnollistamaan matkustajien näkökulmasta uudenlaisia toimintoja ja palveluja. Luvussa seitsemän esitän johtopäätökseni konseptisuunnitteluprosessista ja analysoin lopullista matkustaja autolauttakonseptia. 7

8 2 ITÄMEREN MATKUSTAJA AUTOLAUTTALIIKENNE 2.1 HISTORIA JA KEHITYS Matkailijan ihmeellinen maailma (Kostiainen et al. 2004, ) ja Laiva saapui Helsinkiin (Blomgren et al. 1996) kertovat Suomen meriliikenteen historiasta. Suomi on tärkeä esimerkkimaa meriliikenteen ja laivanrakentamisen historiassa. Säännöllisen matkustajaliikenteen voidaan katsoa alkaneen vuonna 1897, kun Höyrylaiva Osakeyhtiö Bore perustettiin tarpeeseen saada ympärivuotinen matkustaja ja rahtiliikenne Turun ja Tukholman välille. Ensimmäisen maailmansodan, joka lamaannutti Suomen merenkulun lähes täysin, jälkeen vuonna 1918 Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö (SHO), Höyrylaiva Osakeyhtiö Bore ja Stockholms Redirektiebolag Svea sopivat uudelleen yhteisestä Turku Tukholma liikenteestä. Laivaliikenne osoitti elpymistään, kunnes toinen maailmansota katkaisi jälleen merenkulun. Matkustajalaivaliikennettä ylläpidettiin sotien aikana ainoastaan Turun ja Tukholman välillä, missä liikennöivät Suomen Höyrylaiva Oy:n alukset s/s Oihonna ja s/s Arcturus, sekä Boreyhtiön s/s Bore I ja s/s Nordstjernan. Sotalasten kuljetukseen osallistuneiden alusten liikennöinti ei ollut turvallista, sillä ilmapommitukset ja sukellusveneet uhkasivat alusten toimintaa jatkuvasti. Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen meriliikenne alkoi jälleen osoittaa elpymisen merkkejä. Matkustaminen Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen kasvatti suosiotaan ja Helsingistä risteiltiin muun muassa Kööpenhaminaan, Leningradiin, Lyypekkiin, Riikaan ja Travemündeen. Toisen maailmansodan jälkeinen meriliikenne Tallinnaan käynnistyi uudelleen vasta vuonna 1965, jolloin merireitillä palvelivat eestiläinen Vanemuine ja Suomen Höyrylaiva Oy:n omistama Wellamo. Henkilöautojen määrä kasvoi Suomessa 1960 luvulla ja autolauttojen käyttöönotto lisäsi merimatkailua entisestään. Yhdistämällä lauttamatka ja autoilu, oli entistä helpompaa tehdä lyhyitä matkoja ympäröiviin naapurimaihin. Suomen meriliikenteen kehitys poikkesi muista maista, sillä samaan aikaan kun lisääntyvä lentoliikenne 1900 luvun puolessa välissä kasvatti suosiotaan muualla maailmassa meriliikenteen kustannuksella, jatkoivat matkustajamäärät Suomen meriliikenteessä kasvuaan. Vuosien välisenä aikana Suomen ja Ruotsin välinen meriliikenne kymmenkertaistui. Myös 8

9 Pohjoismaiden passivapauden astuminen voimaan vuonna 1954 merkitsi osaltaan uutta alkua Suomen ja Ruotsin väliselle meriliikenteelle. Ensimmäiset varsinaiset matkustaja autolautat aloittivat liikennöinnin 1950 luvun lopulla, kun ahvenanmaalaiset ja ruotsalaiset aloittivat lauttaliikenteen Roslagenin satamista Maarianhaminaan ja Korppoon Galtbyhyn. Kesäkuussa 1959 matkustaja autolautta s/s Viking teki ensimmäisen matkansa Korppoosta Ruotsin Graddöhön. Höyrylaivojen aika alkoi Itämerellä olla ohi ja moottorialusten läpimurto matkustajaliikenteessä tapahtui 1960 luvulla. Aiempaa suuremmat matkustajamäärät vaativat entistä nopeampia aluksia, ja 1960 rakennettu matkustaja autolautta Bore oli viimeinen höyrykäyttöinen alus yhdessä Svea Jarlin (1962) kanssa. Tasaisemman käyntinsä vuoksi pitkään matkustajaliikenteessä palvelleet höyrylaivat eivät pärjänneet enää kilpailussa nopeammille diesel käyttöisille jälkeläisilleen. Nykyinen Viking Line Abp, suomalaisille yksi tämän hetken tunnetuimmista suurista varustamoista teki alkuaan kun Ålandsfärja Ab:nakin aiemmin tunnettu varustamo Rederi Ab Vikinglinjen perustettiin vuonna Sen ensimmäinen alus, jo aiemmin mainittu Skotlannissa 1924 valmistunut s/s Viking (entinen s/s Dinard) palveli varustamon käytössä vuosina metriä pitkä alus pystyi kuljettamaan 88 henkilöautoa 19 solmun nopeudella. Ensimmäisenä kesäkautenaan alus kuljetti yhteensä matkustajaa ja 6000 autoa. Vuonna 1963 Rederi Ab Vikinglinjen sai uudeksi nimekseen SF Linjen. Varustamon kaikki alukset palvelivat tuolloin Maarianhaminan ja Graddön välillä, ja yhtiö keskittyi ainoastaan matkustaja autolauttaliikenteeseen. Vuonna 1966 perustettiin markkinointiyhtiö Vikinglinja, jonka muodostivat SF Linjen, Rederi Ab Sally, Rederi Ab Solstad ja Rederi Ab Slite. Samana vuonna sovittiin Naantalin kaupungin kanssa sopimus liikenteestä Naantalin ja Kapellskärin välillä. Liikenne Turun ja Tukholman välillä aloitettiin vuonna Vuonna 1974 Vikinglinja laajensi toimintaansa myös Helsinki Tukholma merireitille luvun lopulla oli Suomen ja Ruotsin välillä mahdollista matkustaa myös Vaasasta Ruotsiin. Varsinainen uranuurtaja Suomen ja Ruotsin välisessä matkustajaautolauttaliikenteessä oli vuonna 1948 perustettu Redirektiebolaget Vasa Umeå, joka myöhemmin tunnettiin Vasa Umeå Ab:na. Vuosien 1958 ja 1966 välisenä aikana varustamo kuljetti yhteensä matkustajaa ja autoa Vaasan ja Uumajan välillä. 9

10 Suomesta on tehty laivamatkoja Ruotsin lisäksi myös Baltian maihin, Saksaan ja Venäjälle. Oy Siljavarustamon perustivat vuonna 1957 Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö, Höyrylaivaosakeyhtiö Bore ja Svea varustamot. Silja yhtiön ensimmäinen matkustajalaiva s/s Silja hankittiin vuonna 1957 Helsingin ja Tukholman väliseen liikenteeseen, josta se myöhemmin vuonna 1961 siirtyi liikennöimään Helsinki Travemünde linjalle. Suora matkustaja autolauttaliikenne Saksaan avattiin vuonna Ensimmäinen Saksaan päin palvellut varsinainen matkustaja autolautta oli m/s Hansa Express. Myöhemmin vuonna 1966 liikennöinnin aloitti myös m/s Finnhansa. Vuonna 1970 Oy Siljavarustamo vaihtoi nimensä Oy Silja Line Ab:ksi. Wärtsilän telakalla 1977 valmistunut kuuluisa GTS Finnjet siirtyi Siljan laivueeseen vuonna 1987, ja se palveli pitkään Suomen ja Saksan välisessä meriliikenteessä. Säännöllisen reittiliikenteen alkaessa Viroon 1920 luvulla oli meriliikenne Suomenlahden yli vilkasta. Vuonna 1927 poistettiin viisumi ja myöhemmin myös hankalat passimuodollisuudet. Matkustajaliikenne Suomen ja Viron välillä loppui kuitenkin vuonna 1940 Viron miehitykseen. Kun laivaliikenne avattiin uudelleen vuonna 1965, 25 vuoden tauon jälkeen, kääntyivät matkustajamäärät jälleen nopeaan kasvuun luvun loppuun mennessä Suomen ja Viron välillä matkusti vuosittain noin henkeä. Kuuluisa m/s Georg Ots aloitti liikennöintinsä vuonna 1980 Helsingin ja Tallinnan välillä. Tuolloin matkustajia Suomen ja Viron välillä oli jo kymmenkertainen määrä, noin matkustajaa vuodessa. Viron itsenäistyessä vuonna 1991 matkustajamäärät Helsingin ja Tallinnan välillä kasvoivat jälleen räjähdysmäisen nopeasti, saavuttaen huippunsa vuosituhannen vaihteessa (Huttunen 2002) luvulla matkustajaliikenteen kasvu oli nopeinta Turun ja Maarianhaminan satamissa. Ruotsista Suomeen matkustaminen oli suosittua ja Maarianhamina oli 1980 luvulle asti Suomen vilkkain satama. Helsinki, Naantali ja Vaasa olivat Maarianhaminan ja Turun jälkeen seuraavaksi vilkkaimmat satamat. Mainituista satamista Turku ja Helsinki ovat säilyneet vilkkaina, mutta Naantali, Maarianhamina ja Vaasa ovat menettäneet asemaansa. Turku on tänään Maarianhaminan kautta Ruotsiin kulkevien matkustaja autolauttojen tärkein satama, Helsingin tullessa toiseksi (Kostiainen et al. 2004, ). Turun satamasta on muodostunut myös Suomen tärkeimpiä rahtiväyliä ja Turusta löytyy Suomen ainoa junalauttasatama. Turun sataman merkitys Skandinavian tavaraliikenteen porttina on tärkeä ja tarve rahtiliikenteelle suurta (Varsinais Suomen Yrittäjä 2005). Helsingistä on muodostunut Turkua enemmän huviristeilyjä tarjoava satama, ja monet sieltä lähtevistä aluksista ovatkin 10

11 erikoistuneet ainoastaan matkustajien viihdyttämiseen. Helsingin ja Tallinnan välinen nopea merireitti on puolestaan suosittu ostos ja liikematkojen keskuudessa (Huttunen 2002). 2.2 NYKYTILANNE Itämerellä toimii tänä päivänä vilkas matkustajaliikenne. Vaikka matkustajamäärät osoittavatkin vakiintumisen merkkejä, ovat ne lähimenneisyydessä kasvaneet voimakkaasti. Jo pelkästään Suomen ja Ruotsin välisessä meriliikenteessä matkustajamäärät ovat 1980 luvulta lähtien lähes kaksinkertaistuneet noin viiden vuoden välein luvun lopussa noin kahdeksan miljoonaa ihmistä matkusti vuosittain meriteitse Suomen ja Ruotsin väliä. Vertailun vuoksi matkustajia oli tuolloin puolet enemmän kuin Pohjois Amerikan meriliikenteessä yhteensä (Levander et al. 1989, 2). Tänä päivänä Suomen matkustaja autolauttaliikenteessä kolme merkittävintä kilpailijaa ovat Silja Line, Tallink ja Viking Line. Viking Linen 2005 julkaiseman osavuosikatsauksen mukaan matkustajamäärät olivat toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana matkustajaa kasvua kerrotaan olleen 5,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Viking Line 2005). Vuoden 2004 vuosikatsauksensa mukaan Silja Line kuljetti Suomen, Ruotsin ja Tallinnan välisessä meriliikenteessä yhteensä matkustajaa ja autoa (Silja Line 2005). Tallink kuljetti samana vuonna Helsingin ja Tallinnan välillä noin 3,3 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 15,8 prosenttia enemmän edelliseen tilikauteen verrattuna (Tallink 2005). Tallink, Suomen meriliikenteen uusin tulokas, johtaa kilpailua Helsingin ja Tallinnan välisessä meriliikenteessä ja on vuodesta 2000 lähtien vahvistanut asemaansa investoimalla säännöllisesti uuteen kalustoon. Vuonna 2002 valmistuneen m/s Romantikan, 2004 valmistuneen m/s Victorian ja keväällä 2006 valmistuvan m/s Galaxyn lisäksi Tallink on tilannut Aker Finnyardsilta 2007 valmistuvan nopean autolautan ja 2008 valmistuvan, vielä nimettömänä pysyneen, m/s Galaxyn sisaraluksen (Aker Finnyards 2005; Tallink 2005). Taloussanomat ( , 2 3) kertoo Tallinkia kiinnostavan myös Helsinki Tukholma linjan risteilytoiminta, jossa Tallink sen suomalaisen toimitusjohtajan Keijo Mehtosen mukaan liikennöisi kesään 2008 mennessä. Turun ja Tukholman välillä lisääntyneen rahtiliikenteen kerrotaan myös kiinnostavan Tallinkia (Varsinais Suomen logistiikkakeskus 2005). 11

12 Silja Linen viimeisin hankinta on 1993 Saksassa Meyer Werftin telakalla valmistunut m/s Europa. Viking Linen aluksista uusin on vuonna 1989 valmistunut m/s Cinderella. Molemmat, sekä Viking Line että Silja Line ovat hankinnoissaan huomattavasti Tallinkia jäljessä, mikä antaa kilpailuetua Tallinkin moderneille aluksille. Kilpailuetua virolaiselle varustamolle antaa myös edullisemman työvoiman saatavuus (Virkkunen 2005). Kilpailussa huonoiten on menestynyt talousvaikeuksiin ajautunut Silja Line, jonka sen omistaja Sea Containers Ltd. on hiljattain ilmoittanut myytäväksi. Tallinkin kilpailuetua kaventaakseen Viking Line on pitkästä aikaa tilannut uudentyyppisen matkustaja autolautan Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen, sekä optiot kahdelle vastaavanlaiselle alukselle. Viking XPRS on uudentyyppinen nopea matkustaja autolautta, joille on lisääntyvää kysyntää myös Helsinki Tallinna merireitillä (Aker Finnyards 2005; Viking Line 2005). Kaikki mainitut kolme varustamoa toimivat linja, virkistys, ja rahtiliikenteessä useilla eri aluksilla ja alustyypeillä. Vakiintuneet kohteet Suomesta käsin ovat Tukholma, Tallinna ja Pietari. Myös Latvian pääkaupunkiin Riikaan tehdään ajoittaisia risteilyjä. Tukholmaan liikennöivät alukset pysähtyvät matkallaan Maarianhaminassa, mikä mahdollistaa verovapaan kaupan niiden kohdalla. Lähtösatamina Suomen puolella toimivat Helsinki ja Turku. Mainittujen kolmen suurimman varustamon lisäksi matkustaja autolauttamatkoja tarjoaa muun muassa kreikkalainen varustamo Superfast merireitillä Hanko Rostock, Finnlines merireiteillä Helsinki Travemünde ja Naantali Kapellskär, ja RG Line merireiteillä Vaasa Uumaja ja Vaasa Sundsvall. Turusta Tukholmaan laivamatkoja tarjoaa myös Silja Linen tytäryhtiö Seawind Line kahdella junakansin varustetulla RoPax aluksellaan. Helsingin ja Tallinnan välisessä meriliikenteessä kilpailevat lisäksi Eckerö Line, sekä Nordic Jet Line ja Linda Line pienikokoisilla, mutta nopeilla katamaraanialuksillaan. 12

13 Kuva 1: Suomen merireittejä. Helsingin ja Tallinnan välinen meriliikenne on, osaksi lyhyen välimatkansa vuoksi säilynyt erityisen vilkkaana. Suurten matkustaja autolauttojen lisäksi Helsingin ja Tallinnan välillä palvelevat pienet ja nopeat autolautat. Suurten matkustaja autolauttojen tavoin ne eivät pysty kilpailemaan monipuolisella palvelutarjonnalla, mutta sen sijaan ne pystyvät runsaassa tunnissa kuljettamaan Helsingistä Tallinnaan matkustajaa ja henkilöautoa. Kapasiteetiltaan pienemmät matkustaja autolautat kilpailevatkin viihdepalvelujen sijasta nopeudellaan ja päivittäisten vuorojensa määrällä. Korkean solmun nopeutensa ansiosta nämä alukset pystyvät tekemään useita edestakaisia vuoroja päivässä, tarjoten näin asiakkailleen joustavammat aikataulut. Nopeuden lisäksi myös edulliset lipunhinnat motivoivat käyttämään näitä aluksia. 13

14 2.3 TULEVAISUUDEN HAASTEITA Itämeren vilkas matkustaja autolauttaliikenne on murrostilassa. Suominen (2005) kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa kovan kilpailun, tax free hyödyn menettämisen ja polttoainekustannusten nousun ajaneen laivaliikenteen hankalaan tilanteeseen. Talousvaikeuksiin ajautuneen Silja Linen suomalaisen toimitusjohtajan, Antti Pankakosken mukaan runsaasta kysynnästä huolimatta kapasiteettia on liikaa. Turun kauppakorkeakoulun merenkulkulaitoksen professori Jorma Taina ennustaa varustamojen välisen hintataistelun kiihtyvän lähitulevaisuudessa vielä entisestään. Samaan aikaan kun kustannukset ovat korkean öljyn hinnan myötä nousseet ja risteilyn lumo on laskenut, on verovapaan myynnin viehätys romahtanut alkoholiverotuksen laskiessa maissa. Perinteisen ruotsinristeilyn vetovoima on 80 luvun huippuvuosiin verrattuna heikentynyt, sillä kaikki ovat käyneet jo risteilyllä ja ikääntynyttä huvittelumuotoa on vaikea saada säilymään entisellään. Yritysten keskuudessa suosittujen kongressiristeilyjen puolestaan pitää kilpailla kaikkien muiden kongressiristeilyjä järjestävien varustamojen kanssa. Varustamojen on tulevaisuudessa keksittävä uusia ja toimivia ratkaisuja, joilla houkutella ihmiset takaisin laivoille ja erottua paremmin muista kilpailijoista. Vaikka varustamoiden heikkoa taloudellista tilannetta on selitelty kasvaneilla polttoainekustannuksilla ja kilpailun kiristymisellä, on todellinen syy vanhentuneen konseptin kiinnostamattomuus. Ruotsinlaivat eivät enää ole samanlainen käsite kuin aiemmin, eivätkä verovapaa myynti ja nykyinen viihdetarjonta houkuttele ihmisiä laivoille entiseen tapaansa. Jorma Taina onkin puhunut nykyisen kaltaisen risteilykulttuurin elinkaaren päättymisestä Itämerellä. Laivat eivät hänen mukaansa ole onnistuneet uudistumaan, eikä matkustajille ei ole tarjottu uudenlaista ohjelmaa (Varsinais Suomen Yrittäjä 2005) ERIKOISTUMINEN Itämerellä matkustajia palvelee lukuisia matkustaja autolauttoja ja ne kaikki eivät voi menestyä kovassa kilpailussa. Edulliset risteilyt eivät enää tilanteessa auta ja varustamojen on keksittävä ratkaisuja, joilla risteilyihin saataisiin enemmän sisältöä ja sitä kautta lisää houkuttelevuutta. Sisällön jatkuva kehittäminen antaa mahdollisuuden yllättää matkustajat positiivisesti kerta toisensa jälkeen. Jotta varustamot erottuisivat kilpailijoistaan ja saisivat matkustajat palaamaan juuri heidän laivoilleen, tulee niiden profiloitua tehokkaasti ja erottua kilpailijoistaan. 14

15 Tyytyväisyys, yllätyksellisyys ja elämyksellisyys ovat asioita, jotka saavat ihmiset palaamaan takaisin lautoille. Matkustajien alati yksilöityvät tarpeet tekevät tulevaisuuden vaikeasti ennustettavaksi. Mihin varustamojen tulisi suuntautua elämysristeilyyn, nopeaan ja monipuoliseen linjaliikenteeseen vai edullisiin matkoihin? Meriliikenne voidaan jakaa alusten käyttötarkoituksen mukaan vapaa ajan liikenteeseen ja kaupalliseen liikenteeseen; organisaatiomuodon mukaan hakurahtiliikenteeseen ja linjaliikenteeseen; liikennöintialueen mukaan valtameriliikenteeseen ja lähimerenkulkuun; kuljetettavan rahdin mukaan matkustajaliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen. Tavaraliikenne jaotellaan matkustajaliikennettä monimutkaisemmin lastin olomuodon perusteella kuivaan irtolastiin (esimerkiksi malmi, hiili ja vilja irtolastialuksissa), nestemäiseen irtolastiin (raakaöljy, öljytuotteet ja kemikaalit säiliöaluksissa) ja kappaletavaraan (ro ro rahti, kappaletavara ja konttitavara) (Euroopan Unionin portaali 2005). Matkustajien lisäksi matkustaja autolauttojen pääasiallista rahtia ovat maantiekalustoon kuuluvat henkilöautot, yhdistelmäajoneuvot ja pakettiautot, sekä terminaalikalustoon kuuluvat trailerit, lauttavaunut ja kasetit. Pienen osan alusten lastista muodostavat muona ja kauppavarastot ja jätevarastot. Lastinkuljetuksen kannalta erikoistumisessa on kysymys rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista. Osa laivoista pystyy tilojensa puolesta kuljettamaan useita erilaisia lastiryhmiä, kun taas osa aluksista on erikoistunut tietyn lastiryhmän kuljetukseen. Eri lastiryhmät asettavat omat erityisvaatimuksensa niitä kuljettaville aluksille. Useita eri lastiryhmiä kuljettavien alusten kohdalla, ja erityisesti matkustajia kuljettavien alusten tapauksessa, nämä vaatimukset on huomioitava tarkasti. Kuljetettaessa esimerkiksi vaarallista lastia ja matkustajia, on vaarallinen lasti sijoitettava turvallisesti, viranomaisten asettamien ohjeiden mukaisesti. EU:ssa kuljetetaan vuosittain meriteitse kaikkiaan 350 miljoonaa matkustajaa, joista ainoastaan 4 miljoonaa matkustaa risteilyaluksilla (Euroopan Unionin portaali 2005). Matkustajaliikenteessä risteilyalusten ja matkustaja autolauttojen välinen ero on aiemmin ollut selkeä niillä molemmilla kuljetetaan matkustajia mutta eri tarkoituksessa. Risteilyliikenne on perinteisesti liittynyt lomailuun ja vapaa aikaan, kun taas matkustaja autolautat ovat olleet linjaliikenteessä toimivia, matkustajia pisteestä A pisteeseen B kuljettavia aluksia. Kilpailutilanteen kiristyessä ero ei enää ole näin selkeä ja suuret matkustaja autolautat ovatkin siirtyneet toiminnassaan ja palveluissaan hyvin lähelle risteilyaluksia. 15

16 Suuret loistoristeilijät herättävät paljon huomiota. Erikoistuminen pelkästään matkustajien viihdyttämiseen ei kuitenkaan välttämättä ole se paras ja ainoa vaihtoehto kilpailussa menestymiseen. Näyttääkin siltä, että tänä päivänä parhaiten kilpailussa menestyvät matkustaja ja rahtiliikenteen yhdistävät RoPax alukset, jotka soveltuvat kapasiteetiltaan sekä suurten rahtimäärien että matkustajien kuljetukseen. Itämerellä RoPax aluksilla toimivia varustamoja ovat muun muassa Helsingin ja Saksan välillä liikennöivät Superfast ja Finnlines varustamot. Kehityssuunta on näkynyt rahtikuljetuksiin erikoistuneiden varustamoiden tarpeessa investoida uuteen kalustoon, perinteisten rahtialusten matkustajatilojen ollessa riittämättömät pidemmille merimatkoille. Esimerkiksi Finnlines, vahvasti rahtiliikenteessä toimivana varustamona, on ryhtynyt panostamaan aiempaa monipuolisempiin aluksiin, jotka olisivat myös matkustajien näkökulmasta houkuttelevampia (Karjalainen 2006). Matkustajaliikenteestä tunnetussa Turun satamassa rahtiliikenteen rooli on noussut aiempaa vahvemmin esiin, sillä Turun asema Skandinavian tavaraliikenteen porttina on tärkeä ja tarve meriliikenteelle on suuri. Laantuva matkustajaliikenne luo lisää muutospaineita ja matkustajaliikenne tulee mahdollisesti jatkossa toimimaan enemmän rahtiliikenteen ehdoilla (Varsinais Suomen Yrittäjä 2005). Matkan nopeuden suhteen matkustaja autolauttaliikenteessä toimivat alukset voidaan jakaa karkeasti kahteen eri alustyyppiin: suuriin matkustaja autolauttoihin sekä pieniin ja nopeisiin matkustaja autolauttoihin. Pienten matkustaja autolauttojen käyttö lyhyillä etäisyyksillä on yleistynyt ja esimerkiksi nopean, alle kaksi tuntia kestävän matkustamisen suosio kasvaa Suomenlahdella jatkuvasti. Vuonna 2001 nopean liikenteen markkinaosuus nousi Helsinki Tallinna välillä koko laivaliikenteestä 34,2 prosenttiin, kun se vastaavasti vuonna 2000 oli 29,8 prosenttia (Huttunen 2002). Kasvaneista polttoainekustannuksista huolimatta varustamot ovat kiinnostuneet nopeiden alusten tuomista muista eduista. Sen sijaan että varustamot toimisivat tulevaisuudessa useilla erityyppisillä aluksilla, ovat ne siirtymässä suuriin ja nopeisiin yhdistelmäaluksiin, joissa yhdistyvät pienten, nopeiden ja suurten matkustaja ja rahtialusten hyvät ominaisuudet. Ihanteellinen alus on sellainen, joka on käytössä tehokas sekä nopeutensa, kokonsa että palveluidensa suhteen. Vaikka suurten, nopeiden alusten käyttökustannukset ovat pienempien alusten käyttökustannuksia suuremmat, antavat ne varustamoille kuitenkin enemmän joustavuutta vaihtelevien sesonkien ja markkinatilanteiden suhteen, ja lisäksi ne mahdollistavat alhaisemmilla alusmäärillä toimimisen, säästäen näin lopulta polttoainekulujen ja 16

17 miehistöpalkkioiden kokonaiskustannuksissa. Kehitys näyttääkin olevan menossa vauhdilla sekä matkustaja että rahtitiloiltaan tilavampien alusten suuntaan, jotka pystyvät tarvittaessa saavuttamaan lähes pienten, nopeiden matkustaja autolauttojen huippunopeuksia. Nopeat alukset mahdollistavat myös joustavammat aikataulut. Lyhyen matka ajan lisäksi lähtö ja saapumisajoista on muodostunut yhä kriittisempi tekijä. Matkustajat arvostavat lisääntyvästi sitä, että pystyvät lähtemään laivoille työajan jälkeen ja saapumaan määrän päähän inhimilliseen aikaan (Cruise & Ferry Info 2006, 6 7). Hullin ja Rotterdamin välillä liikennöivät, Euroopan suurimmat rahdin ja matkustajien kuljetukseen erikoistuneet RoPax lautat ovat P&O North Sea Ferries varustamon sisaralukset Pride of Rotterdam ja Pride of Hull. Alusten pituus on 215 metriä ja leveys 32 metriä. Syväys on ainoastaan 6,3 metriä, mikä mahdollistaa pääsyn mataliinkin satamiin. Molemmat sisaralukset tarjoavat viihtyisät ja monipuoliset matkustajatilat ja tilavat rahtikannet. Alusten tilat jakaantuvat kahdelletoista kannelle. Yleiset tilat sijaitsevat kansilla 8 ja 9, ja niiltä löytyy kahviloita, kauppoja, lastenhuone, kasino, baari, kaksi elokuvateatteria, viinibaari, a la carte ravintola, kaksikerroksinen viihdesalonki ja vastaanottotila. Kannella 12 sijaitsee aamiaisen tarjoilupaikkana ja iltaisin piano baarina toimiva Sky Lounge. Se on alusten ainoa julkinen tila, jolta pääsee ulos matkustajien käytössä olevalle tiikkipäällysteiselle ulkokannelle. Kuljettajien hytit ja yksityinen ravintola sijaitsevat laivan peräosassa kannella 7. Matkustajakansia yhdistävän portaikon lisäksi kaikkia kansia yhdistää katettu torniportaikko, joka toimii alusten pääkulkuväylänä lasitetusta portaikosta on erinomainen näkymä merelle. Matkustajahyttejä on yhteensä 546 ja vuodepaikkoja Matkustajahytit sijaitsevat kansilla 7, 8, 9 ja 10. Miehistöhytit sijaitsevat kannella 11. Matkustajien autoja varten aluksessa on 2,7 metriä korkea, 250 paikkainen autokansi. Lastauksen helpottamiseksi autokansi on erotettu muusta rahtitilasta ja se lastataan aluksen kyljessä sijaitsevan lastausportin kautta. Muu rahti siirretään alukseen peräportin kautta kannelle 3, josta rahti siirretään ramppeja pitkin edelleen muille kansille. Rahtitilaa on yhteensä kaistametriä, mikä tekee aluksista kilpailukykyiset myös rahtiliikenteessä. (The Website for the cruise and ship industry 2006.) 17

18 Kuva 2: Pride of Rotterdam. Norjalaisen Color Line varustamon, vuonna 2004 valmistunut m/s Color Fantasy on hyvä esimerkki matkustaja autolautasta, joka on kuitenkin palveluiltaan lähempänä risteilyalusta kuin perinteistä matkustaja autolauttaa (Color Line AS 2005). Color Fantasy toimii matkustajaautolauttojen tavoin linjaliikenteessä, mutta panostaa kuitenkin suuresti kokemukseen. Kaikki matkustajahytit ovat korkealuokkaisia ja niistä löytyy poikkeuksetta televisio, puhelin ja minibaari. Hyttien koossa ja varustelutasossa löytyy useita vaihtoehtoja: sviitti, fantasy luokka, merinäköala, promenadinäköala ja sisähytti. Ensiluokkaisen majoituksen lisäksi alus tarjoaa matkustajilleen hyvät ostosmahdollisuudet Silja Serenaden ja Silja Symphonyn kaltaisen 163 metriä pitkän atriumin varrella sijaitsevissa erikoisliikkeissä, ja sen alapuolella sijaitsevassa tax free myymälässä. Rentoutumista, kuntoilua ja itsensä hemmottelua varten alus tarjoaa hiussalongilla, saunalla, porealtailla, höyrykylvyllä ja hierovilla istuimilla varustetun modernin kylpylä ja kuntokeskuksen. Kylpyläosastolla on myös kaikenikäisten lapsien riemuksi Aqualand, josta löytyy poreallas, vesiliukumäki, suihkulähteitä, lintujen viserrystä ja ajoittaisia 18

19 sademyrskyjä tarjoava trooppinen ympäristö. Osastolta löytyy myös erillinen vauva allas perheen pienimmille. Viihdepuolella alus tarjoaa golf simulaattorin, pienen puttausviheriön, kasinon ja pelisalin. Tuoreimpia elokuvia esittävässä teatterissa on yhteensä 72 istumapaikkaa ja korkeatasoinen surround äänijärjestelmä. Lisäksi Fantasy Show Lounge tarjoaa matkustajille tanssi ja lauluesityksiä kahdesti illassa. Aluksen yökerhoissa aikuiset voivat iltaisin nauttia meripanoraamanäkymästä jazzin ja klassisen musiikin säestyksellä. Lapsille järjestetään alkoholittomia diskoja ja karaokeiltoja. Color Fantasylta löytyy kaikkiaan kahdeksan erilaista ravintolaa yksityisestä ruokasalongista hampurilaisravintolaan. Aluksen 1600 neliömetriä kattava konferenssialue tarjoaa paikat 850 osallistujalle. Konferenssitiloihin on asennettu langaton Internet yhteys, joka on kaikkien osallistujien käytössä. Pysyvää näyttelytilaa aluksella on 1400 neliömetriä ja tätä tilaa voidaan käyttää tarvittaessa myös autokantena. Color Fantasy tarjoaa paikat kaikkiaan 2750 matkustajille 968 hytissä. Autokansilla on tilaa 750 henkilöautolle. Muulle rahdille tilaa on varattu 1270 kaistametriä, mikä on verraten yli 2000 kaistametriä vähemmän kuin aiemmin esitellyissä Pride of Rotterdamissa ja Pride of Hullissa. Matkustajatilaa Color Fantasyssa on kuitenkin yli puolet enemmän ja kaupallisesta näkökulmasta sen voidaan sanoa erikoistuneen matkustajakuljetuksiin. Philip Dawson (2005) luonnehtii Designs 05 lehden artikkelissaan Color Fantasyn olevan enemmän autokannella varustettu, korkealuokkainen risteilyalus kuin matkustaja autolautta. Kuva 3: M/s Color Fantasy. 19

20 2.3.2 YKSILÖLLISET TARPEET JA VAIHTELEVA MATKUSTAMISEN TARVE Matkustajien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on tärkeää. Suurilla matkustajaautolautoilla voi olla samanaikaisesti lähes kolmetuhatta matkustajaa ja useita erilaisia matkustajaryhmiä. Matkustajaryhmien tarpeet ja odotukset vaihtelevat laidasta laitaan joukosta löytyy lapsiperheitä, eläkeläisiä, nuoria, liikemiehiä ja reppureissaajia. Matkustajien maksukyky vaihtelee ja kaikkien tarpeet tulisi pystyä huomioimaan. Osa matkustajista on tullut laivalle rentoutumaan ja viettämään kiireetöntä elämää, ja he ovat valmiita käyttämään suuriakin summia laivan tarjoamiin palveluihin. Osa matkustajista voi olla esimerkiksi nopealla työmatkalla kaivaten yksityisyyttä ja luovaa ympäristöä. Monelle matkustajalle nopea ja edullinen kuljetus menee palvelujen edelle, mutta heidänkin kohdallaan viihtyisän ympäristön luominen on tärkeää, sillä esimerkiksi edullinen lentoliikenne kilpailee lisääntyvästi laivaliikenteen kanssa ja syyt laivalla matkustamisen löytyvät lopulta kuitenkin jostain muualta kuin nopeudesta. Toisistaan poikkeavien matkustajaryhmien sijoittaminen yhtä aikaa samalle alukselle voi olla haasteellista. Lauttojen kasvava koko mahdollistaa niiden suunnittelun niin, että erilaiset matkustajaryhmät ja heille tarjotut palvelut saadaan sijoiteltua tarvittaessa erilleen toisistaan. Näin mahdollisten häiriötekijöiden syntyminen pystytään minimoimaan. Laivojen vaihtelevaa asiakaskuntaa voidaan pyrkiä rytmittämään myös eri ajanjaksoille sijoittuvilla teemoilla siten, että samoista asioista kiinnostuneet asiakkaat saataisiin osallistumaan risteilyille samanaikaisesti. Esimerkki tällaisesta teemaristeilystä on vuosittain opiskelijoille m/s Silja Festivalilla järjestetty Goom risteilyjen sarja, joka vetää puoleensa tuhansia opiskelijoita ympäri Suomea. Goom risteilyn aikana koko alus on vuokrattu sunnuntaista torstaihin juhlivien opiskelijoiden käyttöön. Kirjoittaessani tätä tutkielmaa joulukuussa 2005 Helsingin Sanomien talousosion mainokset houkuttelevat laivalle pikkujoulutunnelmalla ja jouluostoksille Tallinnaan ja Tukholmaan. Jouluristeilyjen lisäksi Silja Linen verkkosivuilla tarjotaan muun muassa uudenvuodenristeilyjä, abiristeilyjä keväälle 2006 ja Georg Ots musikaalimatkaa Tallinnaan. Kilpailevan Viking Linen valikoimasta löytyy Kultainen linja tanssiristeily, Lady Line naistenristeily, Club Mini lastenristeily, herkutteluristeily ja Jazz Special musiikkiristeily. Suuret kulttuuritapahtumat laivoilta sen sijaan näyttävät puuttuvan. 90 luvulla suositut televisiovisailut ja lauantai illan viihdeohjelmat eivät houkuttele ihmisiä laivoille entiseen 20

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Liikevaihto nousi 88,33 miljoonaan euroon (86,93 euroa vuonna 2001). Liiketulos parani 27 %:lla 18,70 miljoonaan euroon (14,66 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Hyvä tietää. Rostock Helsinki. Tallink Superfast Helsinki Rostock

Hyvä tietää. Rostock Helsinki. Tallink Superfast Helsinki Rostock Tallink Superfast Helsinki Rostock Rostock Helsinki Hyvä tietää YLEISTÄ: Passi/viisumi: Jokaisen Saksaan matkustavan on oman turvallisuutensa takia pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 Liikevaihto laski 5 % 86,93 miljoonaan euroon (91,78 miljoonaa euroa vuonna 2000). Liiketulokseksi muodostui 14,66 miljoonaa euroa (19,92 miljoonaa euroa). Tulos

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Sataman tarpeet ja näkökulma

Sataman tarpeet ja näkökulma Sataman tarpeet ja näkökulma Sähköistymisen hyödyt satamille ja varustamoille Matti Esko, Toimitusjohtaja, Kvarken Ports Ltd Perusteet Kvarken Ports on osakeyhtiö, joka yhdistää Vaasan ja Uumajan satamat

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1 Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari 31.8.2007 31.8.2007 Page 1 Varustamotoiminta Itämerellä Bore 31.8.2007 Page 2 Bore on perustettu 1897 hoitamaan matkustajaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköavusteinen polkupyörä Sähköavusteinen polkupyörä on haasteellinen nimi, joka on hidastanut tuotteiden markkinoille leviämistä ja ollut markkinoinnin haasteena.

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02 Sivu MOBERG TOMI Varausvahvistus/lasku 03.02.206 Varausnumero 5075095 Turvanumero 4395 Teitä palveli Henriikka T. Pakettialennukset Meno-paluu Tuotteet Erikoishinta urheiluryhmille Varaus nimellä: HYPO

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Pelletti Euroopan energialähteenä

Pelletti Euroopan energialähteenä Pelletti Euroopan energialähteenä Pellettienergian info-ilta OAMK, Oulu, 31.3.2009 Veli Pohjonen Helsingin yliopisto Euroopan metsävyöhyke (tumman vihreä) source: European Forest Institute Bioenergia on

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

FAKTAT M1. Maankohoaminen

FAKTAT M1. Maankohoaminen Teema 3. Nousemme koko ajan FAKTAT. Maankohoaminen Jääpeite oli viime jääkauden aikaan paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston yllä. Jään paksuudeksi arvioidaan vähintään kolme kilometriä.

Lisätiedot

Europa risteilyt Tallinnaan

Europa risteilyt Tallinnaan Europa risteilyt Tallinnaan Tervetuloa Mannisen matkassa risteilylle Tallinnaan. Suosittu Europa saapui Helsinki?Tallinna-linjalle entistä ehompana. Keväällä uudistettiin jo myymälät ja laivalle saatiin

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Potentiaalinen lähiraideliikenteen yhteys? Joona Packalén Pori 11.4.2012 Lähtökohdat Esityksen taustalla selvitys kahden eri liikennöintimallin kustannuksista

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Kansainvälinen risteily

Kansainvälinen risteily Kansainvälinen risteily Kestää vähintään 60 tuntia ja on vapaa-ajan matkustusta tarkoittava merimatka Risteilyaluksella on vain matkustajia, lipun hinnassa majoitus ja kaikki ateriat Risteilyaluksella

Lisätiedot

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä.

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Sivu 1 / 7 Esittely 23h Päivä Tallinnassa risteily Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Suositulla Ostosristeilyllä vietät yön laivalla ja Tallinnassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Luonnos 8.5.2009 Erkki Vähätörmä Itä-Uudenmaan liitto Palvelulinjan reititys Reititys on rakennettu siten, että linjalla on perusreitti,

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA 23.11.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2 Liikevaihto

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Ravintola ja baari. Lasten leikkihuone. Published on Finnlines (https://www.finnlines.com)

Ravintola ja baari. Lasten leikkihuone. Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlady, Finnmaid & Finnstar Ravintola ja baari Finnlinesin laivat ovat tunnettuja hyvästä ruoastaan. Ateriat tarjoillaan runsaasta buffetpöydästä

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus Yleissopimuksen keskeinen sisältö

Painolastivesiyleissopimus Yleissopimuksen keskeinen sisältö Yleissopimuksen keskeinen sisältö Historia Asia esillä IMOssa ensimmäisen kerran 1980-luvun lopulla. Useita suosituksia ja ohjeistuksia IMOlta ja HELCOM:lta (esim. painolastivesien vaihdosta). Painolastivesiyleissopimus

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot