Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015"

Transkriptio

1 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia Hyväksytty KV

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Pyhärannan kunnan sijainti Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA Yleistä Palveluntarpeen arviointia Dementia yksi tärkeimmistä tarveindikaattoreista 6 3 PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Visio VANHUSPALVELUT PYHÄRANNASSA 8 5 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Pyhärannan strategia Kaste ohjelma Kotona selviytymistä tukevat palvelut Kotihoito Tukipalvelut Asunnon muutostyöt Omaishoidontuki Terveydenhuollon palvelut Muut kunnan palvelut Muut toimijat 16 6 IKÄIHMISTEN ASUMINEN PYHÄRANNASSA Ikäihmisten vuokra-asunnot Palveluasuminen Laitoshoito Omassa kodissa asuminen 18 7 PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Tavoitteet ja toimenpiteet 20 8 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 25 9 TIEDOTTAMINEN 25

3 3 1 JOHDANTO Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittisen strategian tavoitteena on jäsentää ja esitellä ikäihmisten palvelurakennetta. Lisäksi tarkoituksena on esittää tavoitteita ja toimenpiteitä paikallisen ikääntyviin kohdistuvan toiminnan kehittämiseksi. Strategia toimii työvälineenä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lähtökohtana ovat ikäihmisten tarpeiden huomioiminen ja heidän terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteena ikääntyviin kohdistuvien palveluiden kehittämisessä on perustuslain turvaama perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Ikäihmisten palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä kunnassa on huomioitava lain yksilölle takaamat oikeudet vaikuttaa omaan elämäänsä kuten itsemääräämisoikeus, omien voimavarojen huomioiminen, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Vanhustenhuollon palveluiden suunnittelun lähtökohdaksi otetaan 75 vuotta täyttäneet, joiden katsotaan tarvitsevan apua ja huolenpitoa etenkin kotona asumisen turvaamiseksi. Merkillepantavaa kuitenkin on, että suuri osa vanhuksista tulee toimeen hyvinkin itsenäisesti ja omatoimisesti ilman ulkopuolista apua. Yli 75-vuotiaiden osuus Pyhärannan väestöstä tulee kasvamaan ennusteen mukaan vuosi vuodelta, jolloin myös hoidon tarve todennäköisesti lisääntyy. Siksi onkin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota nimenomaan ehkäisevään ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Vaikuttamalla ikäihmisten voimavaroihin sairauksia ehkäisevästi ja hyvinvointia edistävästi voidaan mahdollistaa heidän toimintakykynsä ylläpitäminen ja säilyminen myös myöhempinä vuosina Pyhärannan kunnan sijainti Pyhäranta sijaitsee Varsinais-Suomessa valtatie 8:n ja meren välimaastossa Rauman ja Uudenkaupungin välissä Vakka-Suomen pienoismaakunnassa. Pyhärannan läpi kulkee mielenkiintoinen ja viehättävä Rantatie, jonka varrelta löytyvät idylliset kylämaisemat, merinäkymät, kunnan keskustaajama Rohdainen ja monet palvelut. Kaksi maantietä johtaa Pyhärantaan: valtatie 8 tuo suoraan Raumalta (n. 10 min.) ja Turusta (myös Laitilasta) kunnan suurimpaan taajamaan Ihodeen (Ihoden seutuun luetaan Polttilan, Varhokylän,

4 4 Nuuskin ja Lahdenvainion kylät) sekä maantiet 196 ja 1960 (ns. Rantatie) johtaa Raumalta (n min.) ja Uudestakaupungista (n min.) kunnan rantakyliin. Rantakylistä suurin, Rohdainen, on kunnan hallinnollinen keskus. Ihodessa taas löytyvät kunnan suurimmat teolliset työpaikat. Asuntoalueita on kunnan kolmessa taajamassa Ihodessa, Reilassa ja Rohdaisissa. Kussakin taajamassa on peruskoulu aivan asuntoalueiden läheisyydessä. Rohdaisissa on päivittäistavarakaupan lisäksi kaksi pankin konttoria, apteekin lääkekaappi, terveysasema, kirjasto, urheilukenttä, pururata, nuorisotila, Palvelutalo Ankkuri, kunnanvirasto, yleinen venelaituri, rantasauna, yleinen uimaranta ja koulun yhteydessä liikuntasali. Kaikki seurakunnalliset palvelut löytyvät Rohdaisista Yleistä Pyhärannan kunnassa on kolme taajamaa, Rohdaisten kirkonkylä, Ihode 8-tien varrella ja Reila meren rannalla Rauman läheisyydessä. Pyhäranta kuuluu Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Rohdaisissa on terveysasema, jossa on lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja laboratoriopalvelut. Muut palvelut järjestetään Uudessakaupungissa. Hammaslääkäripäivystys on Raumalla. Pyhäranta kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Uudessakaupungissa sijaitsee Vakka-Suomen aluesairaala. Lisäksi pyhärantalaiset voivat käyttää Rauman sairaalan palveluita läpilaskutuksella. Pyhärannan, Laitilan ja Rauman yhteinen vanhainkoti, Kaukolankoti, sijaitsee Laitilassa. Vanhusten palveluasuminen ostetaan naapurikunnista. Palvelukeskus Ankkurissa Rohdaisissa sijaitsevat kotipalvelun tilat ja lisäksi siellä järjestetään vanhusten päivätoimintaa. Kirjastopalvelut löytyvät jokaisesta taajamasta. Pääkirjasto sijaitsee Ihodessa. Reilassa käy kirjastoauto kerran kuukaudessa ja Rohdaisten sivukirjasto on kerran viikossa avoinna ja lisäksi koulu voi hyödyntää palveluita useamminkin. Kouluissa ovat liikuntasalit ja Rohdaisissa urheilukenttä ja muissa taajamissa koulujen yhteydessä hiekkakentät. Kirikalliolla ja Rohdaisissa on pururadat.

5 5 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämissuunnitelma Kaste määrittelee sosiaali- ja terveyshuollon yleiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosille Yleistä Kaste on strateginen ohjausväline suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan johtamiseen: Kaste-ohjelman päätavoitteena on: lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta, saatavuutta ja kaventaa alueellisia eroja. Tavoitteisiin pyritään: ehkäisemällä ongelmia ennalta ja puuttumalla niihin mahdollisimman varhain, varmistamalla alan henkilöstön osaaminen ja riittävyys sekä luomalla sosiaali- ja terveydenhuollon ehyet palvelukokonaisuudet ja hyvät toimintamallit. Ohjelma sisältää 39 toimenpidettä, joita toteuttavat valtio, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt. Tavoitteiden toteutumista seurataan 19 erilaisen indikaattorin avulla. Ikääntyvien palvelujen järjestämistä muiden Kaste-ohjelman tavoitteiden ohessa ohjaavia taviotteita ovat: vanhusten ikävakioitu toimintakyky paranee, vanhuspalvelujen tarpeen arvioinnin määräajat toteutuvat, tarpeenmukainen säännöllinen kotihoito on tarjolla 14 prosentille yli 75-vuotiaista, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia yli 75-vuotiaita on enintään 3 prosenttia perusterveydenhuollon lääkäri- ja hammaslääkärivaje vähenee sosiaalityöntekijävaje vähenee Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Paras hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

6 6 Vuosina toteutetaan myös kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka keskeinen tavoite on väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen tulevaisuudessa. Kuntien on tulevaisuudessa tehtävä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat uudistukset suuntaamalla olemassa olevia voimavaroja uudelleen ja kehittämällä vaikuttavampia toimintatapoja ja palveluja. Dynaaminen, hyvin organisoitu kehittäminen parantaa myös sosiaali- ja terveysalan vetovoimaa ja houkuttelee nuoria kouluttautumaan alalle ja työskentelemään sen tehtävissä. Ikääntyvien palvelustrategian taustalla on myös Suomen kansan ikääntyminen seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Ikäihmisten osuus väestöstä lähes kaksinkertaistuu. Pyhärannan väkiluku oli vuoden 2011 tammikuussa Vuonna 2010 kunnassa oli yli 65-vuotiaita 469 henkilöä, mikä on 21 % koko Pyhärannan väestöstä. Yli 75- vuotiaita Pyhärannassa oli 200 ja yli 85-vuotiaita 44 henkilöä. Vanhusten osuus Pyhärannan väestöstä on tilastojen mukaan merkittävästi kasvamassa. Radikaalia muutosta ei lyhyellä aikavälillä ole odotettavissa, vaan muutos tapahtuu hitaasti. Merkittävää kuitenkin on, että kun vuonna 2006 yli 75-vuotiaiden määrä on 160, niin väestöennusteen mukaan vuonna 2015 yli 65-vuotiaiden määrä on jo 549. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä on erityisesti tulevaisuudessa kasvamassa Palveluntarpeen arviointia Kansallisten ja kansainvälisten arvioiden mukaan päivittäistä avuntarvetta esiintyy kotona asuvista henkilöistä joka kolmannella tai neljännellä yli 75-vuotiaalla (25-30 %), joka toisella yli 85-vuotiaalla (50 %). Päivittäistä apua tarvitsevia voidaan arvioida olevan vuoteen 2010 mennessä iän perusteella henkilöä ja vuoteen 2025 mennessä henkilöä enemmän kuin vuonna Dementia yksi tärkeimmistä tarveindikaattoreista Dementoivat sairaudet johtavat yleisesti toimintakyvyn alenemiseen ja ensin avopalvelujen ja myöhemmin laitoshoidon tarpeeseen. Suomessa noin 7 % yli 64-vuotiaista ja 55 % yli

7 7 85-vuotiaista kärsii vähintään keskivaikeasta dementiasta. (Stakes, Raportteja 259, Helsinki 2001). Mikäli dementiaan sairastuminen toteutuu tulevaisuudessa edellä arvioidussa määrin, eritasoisia hoitopaikkoja ja palvelumuotoja tulee jo vuoteen 2025 mennessä. On vaikea arvioida, missä määrin ja millä menetelmillä sairautta ja sen etenemistä tulevaisuudessa pystytään ehkäisemään. Paikallisesti on oleellista vahvistaa koulutetun dementiahoitajan tehtäviä ja kohdistaa ennaltaehkäisevässä mielessä muistihäiriö mittaukset ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton valtakunnallinen suositus iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palvelujen ja niiden laadun kehittämisessä koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Suositukset painottuvat erityisesti iäkkäiden kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Valtakunnallisten suositusten avulla kunnat voivat kehittää palvelurakenteitaan paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien. Suositus ei ole kuntia sitova normi vaan suosituksen tavoitteena on edistää asiakkaiden omaisten ja muiden kuntalaisten osallistumista tavoitteiden asettamiseen ja arvoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa kodissaan, tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Kotona asumista tuetaan nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla julkisen sekä yksityisyrittäjien tuottamilla palveluilla. Lisäksi huomioidaan ikääntyvän oma tukiverkosto ja kolmas sektori. Palvelujen tulee olla ikääntyvän omat voimavarat huomioon ottavaa, sekä omatoimisuuteen kannustavaa. Tavoitteen saavuttamiseksi kunnassa tulee olla ajantasainen ikääntymispoliittinen strategia, joka turvaa ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet ja jonka kunnan poliittinen johto on vahvistanut. Ikääntyvien palvelustrategiassa määritellään tavoitetila eli visio jota kohti pyritään sekä tavoitteet ikääntyvien kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämisessä, sekä eri hallintokuntien ja sidosryhmien vastuut näiden tavoitteiden toteuttamisesta.

8 8 3 PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhäranta tarjoaa turvallisen ja luonnonläheisen asuinympäristön kolmen kaupungin sylissä. Se tukee kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia. Kunta järjestää kuntalaisten tarpeisiin perustuvat palvelut monin eri tavoin kunta- ja seutukuntarajat ylittäen Visio 2020 Pyhäranta on maailman tyrskyiltä suojaava satama. Kuntamme on kolmen taajaman ja kolmen kyläkoulun vuoksi kiinnostava ja turvallinen asuinpaikka uuden kodin perustamiseen. Meiltä löytyvät hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet merellisessä ja maaseutumaisessa ympäristössä, toimivien liikenneyhteyksien päässä. 4 VANHUSPALVELUT PYHÄRANNASSA Kunnassa noudatetaan palveluperiaatteita ja painopisteitä, joita on linjattu kunnanvaltuuston seminaareissa. Kunta keskittyy nykyisen palvelutason ylläpitämiseen ja palvelujen saavutettavuuden turvaamiseen. Kunnassa hyväksytään se, että palveluita voidaan tuottaa myös muiden toimijoiden toimesta sopimuspohjaisesti. Kunnallisten palvelujen tuottajista mm. kotipalvelulla on asiakkaana myös vammaisia ja lapsiperheitä. Kunnan palvelut järjestetään lähellä kuntalaista, laadukkaasti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on varmistaa kunnassa ja alueella riittävä ja kilpailukykyinen palvelutaso ja sen kustannustehokkuus. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti kunnan omana työnä, kuntayhteistyöllä ja ostopalveluna. Palvelujen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti. Ikääntyvien palvelustrategiassa on huomioitu lait ja asetukset sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset kuten Vanhuspalvelujen laatusuositus. Yhteistyö erilaisten ikääntyvien järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa on huomioitu.

9 9 Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon suosituksissa on palvelurakenteiden kehittämisen oltava ympärivuorokauden kotona asumisen mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Kotihoitoa tulee kehittää asiantuntevasti dementiaoireisten ihmisten erityistarpeet huomioiden. Pitkäaikaishoivaa on kehitettävä kodinomaiseen suuntaan ikäihmisten omat toiveet huomioon ottaen. Kaikkiin palveluihin edellytetään sisällytettävän toimintakykyä ja kuntoutusta edistävää toimintaa. Valtakunnallisena tavoitteena on vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona ja vain 3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa ja pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla. Tässä strategiassa ikäpoliittisina palveluina on tarkasteltu iäkkäiden ihmisten selviytymisen kannalta keskeistä sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joihin kuuluvat avopalvelut sisältäen kotihoidon, tukipalvelut, omaishoidontuen, päivätoiminnan ja muun virkistys ja kuntoutustoiminnan sekä tarpeen mukaisesti palveluasumisen tai laitoshoidon. Vanhuksille suunnattuja palveluja antavia muita toimijoita ovat muun muassa seurakunta, erilaiset järjestöt ja vapaaehtoistyö. Laadukas palvelutoiminta on asiakaslähtöistä ja se perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan voimavarojen arviointiin. Työote on toimintakykyä ja kuntoutusta edistävää. Palvelut tuotetaan oikeaan aikaan ja ovat vaikuttavia niin yksilön kuin kunnankin näkökulmasta. Toimivan palveluketjun ja yhteistyön avulla voidaan tarjota vanhukselle paras mahdollinen apu ja hoito. 5 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Pyhärannan väkiluku oli vuoden 2011 tammikuussa Vuonna 2010 kunnassa oli yli 65-vuotiaita 469 henkilöä, mikä on 21 % koko Pyhärannan väestöstä. Yli 75-vuotiaita Pyhärannassa oli 200 ja yli 85-vuotiaita 44 henkilöä. Pyhärannan kunnan väestöennuste vuodesta 2010 vuoteen 2020 (Tilastokeskuksen Väestöennuste kunnittain ja maakunnittain vuoteen Muuttoliikkeen sisältävä laskelma) : vuosi väkiluku

10 10 Yli 65-vuotiaiden väestöennuste vuodesta 2010 vuoteen 2015: vuosi yht.yli65v Koko väestön määrä tulee tilaston mukaan laskemaan vähitellen, mutta mitään suuria muutoksia lähitulevaisuudessa ei ainakaan ole nähtävissä. Vanhusten osuus Pyhärannan väestöstä on puolestaan tilastojen mukaan merkittävästi kasvamassa. Radikaalia muutosta ei lyhyellä aikavälillä kuitenkaan ole odotettavissa, vaan muutos tapahtuu hitaasti. Palvelujen kehittämisessä tullaan kiinnittämään huomiota ikäihmisten aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemiseen. Tarkoituksenmukaisten virkistys- ja kuntoutustoiminnan sekä oikein mitoitetun kotihoidon avulla ikäihmisille taataan laadukas elämä omassa tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään Pyhärannan strategia 2020 Vanhusten palvelut Päämäärät Toimenpiteet Seuranta/mittarit Vastuutaho ja aikataulu Monipuoliset ja akti- Vanhustenhuollon Laitoshoidon / kotona Perusturvalautakunta voivat vanhustenpalvelut Kunnan palveluja täydentävien palveluiden edistäminen palvelustrategian päivittäminen asuvien määrien ver (sisältäen tailu mm. kotihoito, asumispalvelut, Omaishoidon tuen päivätoi- saajat minta, omaishoidontuki, laitoshoito, liikuntapalvelut) Toimintalaskenta Toimintakykymittarien hyödyntäminen Palvelusetelin käyttöönottjät Palvelusetelien käyttä- Perusturvalautakunta Yhteistyön edistämi- Palvelusetelien luku-

11 11 nen yksityisten kanssa: kunta sitoutuu ostamaan palvelut määrät 5.2. Kaste -ohjelma Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta annetun lain (733/1992) mukaan valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman. Vuosia koskeva ohjelma vahvistettiin Ohjelma nimettiin Kaste-ohjelmaksi. Kaste-ohjelmassa määritellään lähivuosien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa. Ohjelma antaa sekä kokonaiskuvan ohjelmakaudella kuntiin suuntautuvasta ohjauksesta että nostaa esiin ne keskeisimmät toimenpiteet, joihin vuosina suunnataan Stakesin, Kansanterveyslaitoksen, Työterveyslaitoksen ja lääninhallitusten työpanosta sekä muita kehittämistoiminnan resursseja. Ohjelman päätavoitteet perustuvat hallinnonalan keskeisiin pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisin. Tavoitteena on, että kuntalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähentyy hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät Ohjelmassa nostetaan esiin myös konkreettisia, mitattavissa olevia osatavoitteista. Tarkoitus on, että kunnat suuntaavat kehittämistoimintaansa siten, että muutos näissä osatavoitteissa olisi havaittavissa. Ohjelman tavoitteet pyritään saavuttamaan ennalta ehkäisten ja varhain puuttuen, henkilöstön riittävyyden varmistaen ja osaamista vahvistaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eheällä kokonaisuudella ja vaikuttavilla toimintamalleilla Kotona selviytymistä tukevat palvelut Palvelujen tavoitteena on, että asiakas voi asua omassa kodissaan ja tutussa elinympäristössä mahdollisimman pitkään sekä saada kotiinsa palvelut niitä tarvitessaan. Palvelujen

12 12 kehittämisessä tullaan kiinnittämään huomiota ikäihmisten aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemiseen. Tarkoituksenmukaisen virkistys- ja kuntoutustoiminnan sekä oikein mitoitetun kotihoidon avulla ikäihmisille taataan laadukas elämä omassa tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään Kotihoito Pyhärannan kunta on mukana kotihoitokokeilussa , kokeilu jatkuu edelleen. Kotihoito integroitiin kokeilun alkaessa Pyhärannan perusturvalautakunnan alaiseksi toiminnaksi eli kotihoidon palvelukokonaisuudeksi Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden kotona selviytymisen tueksi tarkoitettujen tukipalvelujen antamista. Kotihoidon palveluja annetaan asiakkaalle silloin, kun asiakkaan selviytyminen kotona on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, vamman vuoksi tai kun tarvitaan muuten tukea arjessa selviytymisestä. Kotihoidon palveluihin ikäihmisten kohdalla sisältyvät yhteistyössä omaisten kanssa: - perushuolto - sairaanhoidolliset tehtävät (lääkkeiden jako ym.) - toimintakykyä ylläpitävään kuntoutukseen liittyvät tehtävät - kodin päivittäiseen siistimiseen liittyvät tehtävät - aamu-, ilta- ja välipalojen laittamiseen liittyvät tehtävät - ennakoiva työ (palvelutarpeen kartoitus, terveydenhoito, sosiaalityö, neuvonta ja ohjaus) - erityistä kuormitusta aiheuttavat tehtävät, esimerkiksi saattohoitoon liittyvät palvelut, joita hoidetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kotihoidon tarkoitus on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan kuntalaisen ja perheen päivittäisen kotona tai palveluasunnossa asumisen ja pärjäämisen tukeminen. Kotihoidon tarkoitus on tarvittavien kotona asumista ja pärjäämistä tukevien palvelujen tuottaminen. Tavoitteena on auttaa ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan esim. asumiseen, asi-

13 13 oimiseen, ruokailuun, vaatehuoltoon sekä kaikenlaiseen perushoitoon liittyvissä asioissa. Hoito tapahtuu yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Laadukas palvelutoiminta on asiakaslähtöistä ja se perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan voimavarojen arviointiin. Työote on toimintakykyä ja kuntoutusta edistävää. Palvelut tuotetaan oikeaan aikaan ja ovat vaikuttavia niin yksilön kuin kunnankin näkökulmasta Toimivan palveluketjun ja yhteistyön avulla voidaan tarjota vanhuksille paras mahdollinen apu ja hoito Tukipalvelut Tukipalveluja annetaan helpottamaan kotona selviytymistä ja luomaan turvallisuuden tunnetta kotona asuville. Tukipalveluiden avulla pyritään edistämään ja ylläpitämään palvelujen käyttäjien omatoimisuutta ja suoriutumista päivittäisistä toiminnoista kotona. Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden laadukasta elämää ja virkeyttä tarjoamalla virikkeitä ja sosiaalista kanssakäymistä muiden ikätovereiden kanssa. Palvelukeskus Ankkurissa järjestetään vanhusten päivätoimintaa keskiviikkoisin kaksi kertaa kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Päivätoiminnassa asiakkaille tarjotaan lounas ja iltapäiväkahvi. Matkoista huolehditaan tarvittaessa taksikyydein. Päivätoiminnan ohjelmatarjonnassa on tehty tuloksellista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kuten esimerkiksi seurakunta, koululaitos ja vapaaehtoistyö. Ateriapalvelun ateriat tuotetaan koululaitoksen ruokahuollossa. Koulujen ollessa suljettuina tuotetaan ateriat pyhärantalaisten yrittäjien toimesta. Kotihoitohenkilöstö huolehtii aterioiden kuljettamisesta asiakkaalle. Asiakkailla on käytössään turvapuhelimia. Kunnan ostamien turvapuhelinpalvelujen tuottaja on Mainio Vire Oy. Turvapuhelimen avulla asiakas voi hälyttää apua kotiinsa. Turvapuhelinhälytys ohjautuu Mainio Vire Oy:n päivystyskeskukseen. Hälytyksen vastaanottanut päivystäjä ohjaa avunpyynnön sopimuksen mukaiseen paikkaan tai tilaa tarvittaessa ambulanssin. Hälytykset voidaan ohjata myös suoraan omaisille.

14 14 Vaatehuoltopalvelusta eli pyykinpesusta ja -kuljetuksesta huolehtii kotihoitohenkilöstö. Saunotuspalveluja tarjotaan Rohdaisissa Palvelukeskus Ankkurissa kerran kahdessa viikossa ja Ihoden Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys ry:n rivitalon saunotustiloissa kerran viikossa. Asiakkaat kuljetetaan saunotukseen taksilla, mikäli he asuvat kauempana saunotuspaikoista. Saunomisen jälkeen asiakkaille on järjestetty kahvitarjoilu. Asiakkaiden kauppa-asioinnit hoidetaan tarvittaessa Rohdaisten ja Ihoden kaupoissa. Pelkkää siivouspalvelua ei resurssien vähäisyyden vuoksi anneta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat saavat myös asunnon siistimispalvelut. Kaikille kotihoidon asiakkaille on toimitettu tiedot yksityisistä pyhärantalaisista siivouspalveluja tuottavista yrityksistä. Omassa kodissa selviytymisen tueksi on mahdollista anoa kunnalta kodin muutostöitä. Lisäksi on mahdollista saada erilaisia apuvälineitä ja neuvontaa niiden käytössä. Kaikkien seitsemänkymmentäviisi vuotta täyttäneiden kuntalaisten luokse tehdään henkilön suostumuksella ennaltaehkäisevä toimintakykyä ja arkielämästä selviytymistä kartoittava kotikäynti Asunnon muutostyöt Ikäihmisten asunto-olojen parantamiseen voi hakea avustusta kunnan teknisentoimen kautta. Avustusta haetaan lomakkeella ARA35/vuosi. Hakuaika on keväällä maalis- huhtikuun vaihteeseen mennessä. Avusta voidaan myöntää vain ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan luonnollisen henkilön omistamaan asuntoon eli omakotitalon omistajalle ja asunto-osakeyhtiötaloissa huoneistojen sisäisten korjausten osalta. Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ja se jaetaan valtion varoista. Tietoja ja ohjeita avustuksen hakemisiin saa teknisen toimiston toimistosihteeriltä Omaishoidontuki Omaishoidontukea maksetaan vammaisen, vanhuksen tai sairaan henkilön hoidosta ja huolenpidosta vastaavalle, silloin kun mahdollistaa henkilön asumisen omassa kodissaan

15 15 palveluasumisen tai laitosasumisen sijasta. Palvelujen tarve määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuessa on käytössä asiakkaan hoidon sitovuudesta riippuen kaksi maksuluokkaa sekä yksi erityismaksuluokka raskaan siirtymisvaiheen ajaksi esim. saattohoito tai siirtyminen laitoksesta kotihoitoon. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen lakisääteiseen vapaapäivään kuukaudessa. Kunta huolehtii tarvittaessa hoidettavan asiakkaan hoidosta omaishoitajan vapaan aikana. Vapaapäivistä hoidettava maksaa 10,60 euron päivämaksun. Vapaapäiväjärjestelyt Pyhärannan kunnassa hoidetaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeet huomioiden. Perusturvalautakunta huomioi budjetin laadinnassa omaishoidon tarpeen määrän kunnassa Terveydenhuollon palvelut Pyhärannan terveyspalvelut järjestetään alkaen yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat lisäksi Uusikaupunki, Kustavi, Taivassalo ja Vehmaa. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksella on toimipisteet Vehmaalla, Taivassalossa, Pyhärannassa, Kustavissa ja Uudessakaupungissa. Uudessakaupungissa on toimipisteet paitsi pääterveysasemalla keskustassa myös Kalannissa Muut kunnan palvelut Kaikilla kunnan palvelualoilla pyritään palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioimaan ikäihmisten tarpeet. Kunnan eri hallintokunnat huomioivat omassa palvelutuotannossaan kaikenikäisten kuntalaisten hyvin voinnin ja laadukkaan elämän mahdollisuuden. Kunnan sosiaalipalvelut ovat käytettävissä kaikilla ikäryhmillä tukemassa arkielämästä selviytymistä sisältäen neuvonnan, ohjauksen ja taloudellisen tukemisen. Pyhärannan vapaa-aikatoimi tekee ennaltaehkäisevää työtä ikäihmisten parissa järjestämällä säännöllisesti 65+ jumppia. Vapaa-aikatoimistossa annetaan henkilökohtaista neuvontaa koskien liikuntapalveluja, liikunnan aloittamista ja harrastustoimintaa sekä opastetaan sopivan liikuntamuodon ja liikkumisen tavan löytymisessä. Vuosittain järjestetään terveyskuntotestausta ikääntyville (UKK instituutin testistö käytössä). Vapaa-aikatoimi järjestää myös eri ikäihmisen aktivoimiseen ja omatoimiseen liikkumiseen liittyviä teemapäiviä yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vapaa-aikatoimi tukee ikäihmisten tapahtu-

16 16 mien järjestämistä kohdeavustuksin, välinehankintoihin osallistumalla ja ilmaisten salivuorojen tarjoamisen muodossa Muut toimijat Pyhärannan seurakunta järjestää kerran kuukaudessa eläkeläisille palvelupäivän seurakuntakodilla, johon on järjestetty ohjattua toimintaa ja ruokailumahdollisuus. Kauempana asuville on järjestetty taksikuljetus. Vuosittain järjestetään erilaisia retkiä. Diakoniatyöntekijä tekee halukkaiden vanhusten luokse kotikäyntejä, vierailee vanhainkodeissa, sairaaloissa ja hoitokodeissa. Seurakunta tekee yhteistyötä kunnan muiden vanhustyöntekijöiden kanssa. Seurakunnalta on mahdollisuus saada taloudellista avustusta ja ohjausta sekä tukea elämäntilanteeseen. Diakoniapiireissä tehdään käsitöitä lähimmäisten hyväksi. Hartaushetkiä järjestetään kerran kuukaudessa Ihodessa ja Rohdaisissa. Seurakunnan kirkkoherra on seurakuntalaisten käytettävissä ympärivuorokauden puhelinkeskustelujen ja tapaamisten merkeissä, Diakoniatyöntekijällä on viikoittaiset vastaanotto- ja puhelin ajat. Kolmannen sektorin palveluja tuottavat Pyhärannassa toimivat yhdistykset ja järjestöt. Pyhärannassa toimivat muun muassa LC Pyhäranta, SPR:n Pyhärannan osasto, Pyhärannan Martat ja Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys, joiden toiminnan tavoitteena on eri tavoin antaa tukea apua tarvitseville, samoin ne järjestävät ja tarjoavat myös erilaista virkistystoimintaa ikäihmisille. Eläkeliiton paikallisyhdistyksellä on joka kuukausi kokoontumiset kunnassa. SPR on järjestänyt kesäisin vanhuksille nuoria ulkoiluttajaksi ja keskustelu seuraksi. 6 IKÄIHMISTEN ASUMINEN 6.1. Ikäihmisten vuokra-asunnot Vakka-Suomen vanhustenkotiyhdistys ry omistaa Rohdaisissa Palvelukeskus Ankkurin läheisyydessä Retkentiellä kaksi rivitaloa, joilla on yhteinen kerhotila. Nämä asunnot eivät ole invar mitoitettuja.

17 17 Vakka-Suomen vanhustenkotiyhdistys ry omistaa myös Ihodessa Tyyneläntiellä kolme rivitaloa, joissa on kolme pyörätuolia käyttäville asukkaille mitoitettua inva-asuntoa. Rivitaloissa on yhteiset kerho- ja saunatilat. Vanhustenkotiyhdistyksen rivitaloasuntoja vuokrataan ensisijaisesti ikääntyneille asukkaille, mutta jossain määrin myös muille kuntalaisille Palveluasuminen Palveluasumisella tarkoitetaan vanhusten pitkäaikaista asumista palvelutaloissa. Tehostetussa palveluasumisessa vanhuksen asumista tuetaan antamalla hoivaa ja huolenpitoa suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja ympärivuorokautisesti. Palveluasumisella pyritään vähentämään pitkäaikaista laitoshoitoa tukemalla vanhuksen itsenäistä asumista päivittäisellä avulla. Tehostettua palveluasumista Pyhärannan kunnalla ei ole omana toimintana eikä puitesopimusta ole tehty minkään yksityisen palvelukodin kanssa. Palvelu ostetaan tarpeen mukaan tarkoituksenmukaiselta tuottajalta Laitoshoito Kaukolankoti on vanhainkoti, joka tuottaa sosiaalihuoltolain tarkoittamaa laitoshoitoa. Vanhainkodin omistavat yhdessä Laitilan kaupunki, Pyhärannan kunta ja Rauman kaupunki. Osakaskuntien välisen sopimuksen mukaan osakunnat ovat oikeutettuja sijoittamaan hoidettaviaan Kaukolankotiin omistamiensa osuuksien suhteessa. Asiakaspaikkoja on yhteensä 52, joista Pyhärannalla on 11 paikkaa. Kaukolankodista on pitkäaikaishoitopaikkojen lisäksi mahdollisuus saada myös lyhytaikaista hoitoa eli intervallihoitoa. Kaukolankodissa on neljä osastoa: Johannatupa, joka on dementiaosasto (11 asukaspaikkaa), Wäinölä (15 asukaspaikkaa), Ainola (15 asukaspaikkaa) ja Louhela (11 asukaspaikkaa). Uudenkaupungin ja Vehmassalon terveyskeskuksen hoito-osastot ovat yhteiskäytössä Vakka-Suomen seutukunnan terveyskeskusten välisen vuodeosastojen yhteiskäyttösopimuksen mukaisesti.

18 18 Laitilan Terveyskoti/Veljeskoti on geriatriseen hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut hoitokoti. Terveyskoti/Veljeskoti tarjoaa pysyvää tai määräaikaista laitoshoitoa vaikeavammaisille sotainvalideille. Lisäksi se hoitaa kuntoutusasiakkaittensa hoito- ja majoituspalveluja. Laitilan Terveyskodin/Veljeskodin kuntoutus tarjoaa kuntoutuspalveluja mm sotainvalideille, sotaveteraaneille, heidän aviopuolisoilleen, sotaleskille ja muille asiakkaille kaikissa Ikäryhmissä Omassa kodissa asuminen Ikääntyneiden kotona asuminen edellyttää itsenäistä selviytymistä tukevia elinympäristön ja arkipalveluiden kehittämistoimenpiteitä. Rakennetun ympäristön ja ikääntyvien asumisratkaisujen suunnitteluun kuuluu myös lähipalveluverkon huomioiminen niin, että ikääntyvällä on mahdollisuus onnistuneeseen ja mielekkääseen arkipäivään. Ikääntyvien kotona selviytyminen itsenäisesti riippuu monista tekijöistä kuten siitä, että henkilö tuntee olonsa turvalliseksi sekä uskoo selviytyvänsä kotona normaaleista askareista ja luottaa siihen, että saa apua kotona pärjäämisen tueksi. Sairauksien ja rajoitteiden myötä apuvälineiden tarpeellisuus kasvaa tulevaisuudessa huomattavasti. Harva ikääntynyt selviää ilman apuvälineitä elämänsä loppuun saakka. Yhä huonokuntoisimmille järjestetään mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Tekniset apuvälineet auttavat pienentämään iän mukana tuomien muutosten haittaavaa vaikutusta, kuten esimerkiksi heikentynyttä lihasvoimaa, notkeutta, koordinaatiota ja heikentynyttä näkökykyä. Tekniset apuvälineet lisäävät myös aktiivisuuden tasoa ja elämänlaatua. Ikääntyville sovelletut tekniset apuvälineet on nähty lisäksi suurena mahdollisuutena vastata kasvavaan palvelutarpeeseen ja tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä. Kunta kartoittaa teknisten apuvälineiden hyödyn helpottamaan kotihoidon työtä. Turvapuhelimen lisäksi turvallisuutta lisääviä teknisiä apuvälineitä ovat savuhälytin, johon on liitetty hälytin sekä turvakamera ulko-ovella. Turvakamera sopii varsinkin muistihäiriötä sairastaville. Valvonnalla voidaan seurata muistihäiriöisen liikkumista, sekä saadaan tarkka tieto mihin suuntaan ja milloin hän on mennyt sekä onko hän sisällä vai ulkona. Turvakatkaisijat liedessä ja kahvinkeittimessä, hälytysjärjestelmä, joka voi hälyttää omaiset eri paikasta,

19 19 kulkuvalot, jotka syttyvät automaattisesti hämärässä, keskuslukitus (yhdestä lukosta kaikki ovet), sähkölaitteiden ylikuumenemisenesto, ovipuhelin sekä ovipuhelin ja kamera (ääni- ja kuvayhteys) ovat apuvälineitä, joilla voidaan lisätä muistisairaan turvallisuutta kotona. Liikkumisen turvallisuutta lisääviä teknisistä apuvälineitä olivat lattiaturva, vuodeturva, kaatumisvahti sekä ovimagneetti. Lattiaturvaa käytetään, kun ikääntynyt ei saa lähteä yksin vuoteesta pois tai, kun ikääntynyt ei saa poistua kotoaan kenenkään tietämättä esim. öisin. Silloin voidaan asentaa lattiaturva mm. tuulikaappiin. Vuodeturva sopii muistihäiriöitä sairastaville, kun halutaan tietää onko ikääntynyt ollut liian kauan poissa vuoteesta. Näin voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä onko ikääntynyt mahdollisesti kaatunut. Kaatumisvahti hälyttää passiivisesti, jos joku on kaatunut. Se voidaan kiinnittää vyöhön tai yläkeholle esim. taskuun. Ovimagneettia käytetään muistihäiriöitä sairastaville, kun halutaan tietää onko ikääntynyt avannut oven väärään aikaan esim. yöllä. Liikkumisen turvallisuutta lisääviä teknisiä apuvälineitä olivat lisäksi vielä turvakengät liukkaalle, kulunvalvontajärjestelmä, hälytinmatto, sänkyvahti, joka hälyttää, kun henkilö nousee vuoteesta. GPS-paikannuslaite on laite joka kulkee aina mukana housunvyötärölle kiinnitettynä. Hälyttämisen teknisiä apuvälineitä olivat turvapuhelin, turvakuvapuhelin ja videovalvonta. Turvakuvapuhelimessa on yhteys myös palvelukeskuksesta kotiin, jotta nähdään onko ikääntynyt kunnossa ja voidaan arvioida tilanteen vakavuus. Lisäksi on kehitetty puhelin, jossa on pikavalintanäppäimet, suuret näppäimet tai näppäimissä kuvat henkilöistä, joille soitetaan. Elektronisia muistuttajia olivat elektroninen lääkedosetti, muistuttava lääkekiekko, automaattinen lääkeannostelija, jotka voidaan asentaa hälyttämään tiettyyn aikaan ja muistuttamaan lääkkeiden otosta. Kotihoidon tavoitteena on varhaisen mukaantulon edistäminen ja tätä kautta ennaltaehkäisy. Käytännössä kotihoidon henkilökunnalta vaaditaan enenevissä määrin kuntouttavan työotteen vahvistamista. Asiakkaan itsehoitoa tuetaan ja edistetään, kotihoitoa kannustetaan kehittymään vertaisoppimisen kautta (kotihoidon sisältö ja toimintakäytännöt, lyhytaikaishoito, kuntoutus, päivätoiminta, vapaaehtoistyö).

20 20 7 PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN 7.1. Tavoitteet ja toimenpiteet TAVOITE: Ikääntyvien palvelujen laatu ja kotihoidon toiminta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan Ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen (2008:3) TOIMENPITEET: Toimialan henkilökunta sitoutuu laatusuosituksiin. TAVOITE: Kotona tapahtuvan asumisen tukeminen TOIMENPITEET: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tarvittaessa fysioterapeutin kanssa Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä pyritään tekemään yli 75 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asumista ja kannustaa asiakasta käyttämään omia voimavarojaan, fyysiset ja psyykkiset ongelmat pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kotikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, palvelutarpeet ja asunnon kunto. Samalla pystytään kartoittamaan myös asiakkaan tulevaa avuntarvetta. Asiakkaalle annetaan tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja henkilöistä, joihin voi ottaa yhteyttä apua tarvitessaan. Ennaltaehkäisevät kotikäynnin yhteydessä selvitetään kotiin tehtävien muutostöiden tarvetta, varmistetaan tarvittavien apuvälineiden saanti sekä ohjataan etuuksien ja palveluiden hakemisessa. Ikääntyneille on tehty palveluesite Palveluopas Pyhärannan kunnan ikäihmisille, johon on koottu tietoa erilaisista ikäihmisille

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot