Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015"

Transkriptio

1 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia Hyväksytty KV

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Pyhärannan kunnan sijainti Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA Yleistä Palveluntarpeen arviointia Dementia yksi tärkeimmistä tarveindikaattoreista 6 3 PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Visio VANHUSPALVELUT PYHÄRANNASSA 8 5 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Pyhärannan strategia Kaste ohjelma Kotona selviytymistä tukevat palvelut Kotihoito Tukipalvelut Asunnon muutostyöt Omaishoidontuki Terveydenhuollon palvelut Muut kunnan palvelut Muut toimijat 16 6 IKÄIHMISTEN ASUMINEN PYHÄRANNASSA Ikäihmisten vuokra-asunnot Palveluasuminen Laitoshoito Omassa kodissa asuminen 18 7 PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Tavoitteet ja toimenpiteet 20 8 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 25 9 TIEDOTTAMINEN 25

3 3 1 JOHDANTO Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittisen strategian tavoitteena on jäsentää ja esitellä ikäihmisten palvelurakennetta. Lisäksi tarkoituksena on esittää tavoitteita ja toimenpiteitä paikallisen ikääntyviin kohdistuvan toiminnan kehittämiseksi. Strategia toimii työvälineenä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lähtökohtana ovat ikäihmisten tarpeiden huomioiminen ja heidän terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteena ikääntyviin kohdistuvien palveluiden kehittämisessä on perustuslain turvaama perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Ikäihmisten palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä kunnassa on huomioitava lain yksilölle takaamat oikeudet vaikuttaa omaan elämäänsä kuten itsemääräämisoikeus, omien voimavarojen huomioiminen, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Vanhustenhuollon palveluiden suunnittelun lähtökohdaksi otetaan 75 vuotta täyttäneet, joiden katsotaan tarvitsevan apua ja huolenpitoa etenkin kotona asumisen turvaamiseksi. Merkillepantavaa kuitenkin on, että suuri osa vanhuksista tulee toimeen hyvinkin itsenäisesti ja omatoimisesti ilman ulkopuolista apua. Yli 75-vuotiaiden osuus Pyhärannan väestöstä tulee kasvamaan ennusteen mukaan vuosi vuodelta, jolloin myös hoidon tarve todennäköisesti lisääntyy. Siksi onkin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota nimenomaan ehkäisevään ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Vaikuttamalla ikäihmisten voimavaroihin sairauksia ehkäisevästi ja hyvinvointia edistävästi voidaan mahdollistaa heidän toimintakykynsä ylläpitäminen ja säilyminen myös myöhempinä vuosina Pyhärannan kunnan sijainti Pyhäranta sijaitsee Varsinais-Suomessa valtatie 8:n ja meren välimaastossa Rauman ja Uudenkaupungin välissä Vakka-Suomen pienoismaakunnassa. Pyhärannan läpi kulkee mielenkiintoinen ja viehättävä Rantatie, jonka varrelta löytyvät idylliset kylämaisemat, merinäkymät, kunnan keskustaajama Rohdainen ja monet palvelut. Kaksi maantietä johtaa Pyhärantaan: valtatie 8 tuo suoraan Raumalta (n. 10 min.) ja Turusta (myös Laitilasta) kunnan suurimpaan taajamaan Ihodeen (Ihoden seutuun luetaan Polttilan, Varhokylän,

4 4 Nuuskin ja Lahdenvainion kylät) sekä maantiet 196 ja 1960 (ns. Rantatie) johtaa Raumalta (n min.) ja Uudestakaupungista (n min.) kunnan rantakyliin. Rantakylistä suurin, Rohdainen, on kunnan hallinnollinen keskus. Ihodessa taas löytyvät kunnan suurimmat teolliset työpaikat. Asuntoalueita on kunnan kolmessa taajamassa Ihodessa, Reilassa ja Rohdaisissa. Kussakin taajamassa on peruskoulu aivan asuntoalueiden läheisyydessä. Rohdaisissa on päivittäistavarakaupan lisäksi kaksi pankin konttoria, apteekin lääkekaappi, terveysasema, kirjasto, urheilukenttä, pururata, nuorisotila, Palvelutalo Ankkuri, kunnanvirasto, yleinen venelaituri, rantasauna, yleinen uimaranta ja koulun yhteydessä liikuntasali. Kaikki seurakunnalliset palvelut löytyvät Rohdaisista Yleistä Pyhärannan kunnassa on kolme taajamaa, Rohdaisten kirkonkylä, Ihode 8-tien varrella ja Reila meren rannalla Rauman läheisyydessä. Pyhäranta kuuluu Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Rohdaisissa on terveysasema, jossa on lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja laboratoriopalvelut. Muut palvelut järjestetään Uudessakaupungissa. Hammaslääkäripäivystys on Raumalla. Pyhäranta kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Uudessakaupungissa sijaitsee Vakka-Suomen aluesairaala. Lisäksi pyhärantalaiset voivat käyttää Rauman sairaalan palveluita läpilaskutuksella. Pyhärannan, Laitilan ja Rauman yhteinen vanhainkoti, Kaukolankoti, sijaitsee Laitilassa. Vanhusten palveluasuminen ostetaan naapurikunnista. Palvelukeskus Ankkurissa Rohdaisissa sijaitsevat kotipalvelun tilat ja lisäksi siellä järjestetään vanhusten päivätoimintaa. Kirjastopalvelut löytyvät jokaisesta taajamasta. Pääkirjasto sijaitsee Ihodessa. Reilassa käy kirjastoauto kerran kuukaudessa ja Rohdaisten sivukirjasto on kerran viikossa avoinna ja lisäksi koulu voi hyödyntää palveluita useamminkin. Kouluissa ovat liikuntasalit ja Rohdaisissa urheilukenttä ja muissa taajamissa koulujen yhteydessä hiekkakentät. Kirikalliolla ja Rohdaisissa on pururadat.

5 5 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämissuunnitelma Kaste määrittelee sosiaali- ja terveyshuollon yleiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosille Yleistä Kaste on strateginen ohjausväline suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan johtamiseen: Kaste-ohjelman päätavoitteena on: lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta, saatavuutta ja kaventaa alueellisia eroja. Tavoitteisiin pyritään: ehkäisemällä ongelmia ennalta ja puuttumalla niihin mahdollisimman varhain, varmistamalla alan henkilöstön osaaminen ja riittävyys sekä luomalla sosiaali- ja terveydenhuollon ehyet palvelukokonaisuudet ja hyvät toimintamallit. Ohjelma sisältää 39 toimenpidettä, joita toteuttavat valtio, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt. Tavoitteiden toteutumista seurataan 19 erilaisen indikaattorin avulla. Ikääntyvien palvelujen järjestämistä muiden Kaste-ohjelman tavoitteiden ohessa ohjaavia taviotteita ovat: vanhusten ikävakioitu toimintakyky paranee, vanhuspalvelujen tarpeen arvioinnin määräajat toteutuvat, tarpeenmukainen säännöllinen kotihoito on tarjolla 14 prosentille yli 75-vuotiaista, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia yli 75-vuotiaita on enintään 3 prosenttia perusterveydenhuollon lääkäri- ja hammaslääkärivaje vähenee sosiaalityöntekijävaje vähenee Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Paras hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

6 6 Vuosina toteutetaan myös kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka keskeinen tavoite on väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen tulevaisuudessa. Kuntien on tulevaisuudessa tehtävä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat uudistukset suuntaamalla olemassa olevia voimavaroja uudelleen ja kehittämällä vaikuttavampia toimintatapoja ja palveluja. Dynaaminen, hyvin organisoitu kehittäminen parantaa myös sosiaali- ja terveysalan vetovoimaa ja houkuttelee nuoria kouluttautumaan alalle ja työskentelemään sen tehtävissä. Ikääntyvien palvelustrategian taustalla on myös Suomen kansan ikääntyminen seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Ikäihmisten osuus väestöstä lähes kaksinkertaistuu. Pyhärannan väkiluku oli vuoden 2011 tammikuussa Vuonna 2010 kunnassa oli yli 65-vuotiaita 469 henkilöä, mikä on 21 % koko Pyhärannan väestöstä. Yli 75- vuotiaita Pyhärannassa oli 200 ja yli 85-vuotiaita 44 henkilöä. Vanhusten osuus Pyhärannan väestöstä on tilastojen mukaan merkittävästi kasvamassa. Radikaalia muutosta ei lyhyellä aikavälillä ole odotettavissa, vaan muutos tapahtuu hitaasti. Merkittävää kuitenkin on, että kun vuonna 2006 yli 75-vuotiaiden määrä on 160, niin väestöennusteen mukaan vuonna 2015 yli 65-vuotiaiden määrä on jo 549. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä on erityisesti tulevaisuudessa kasvamassa Palveluntarpeen arviointia Kansallisten ja kansainvälisten arvioiden mukaan päivittäistä avuntarvetta esiintyy kotona asuvista henkilöistä joka kolmannella tai neljännellä yli 75-vuotiaalla (25-30 %), joka toisella yli 85-vuotiaalla (50 %). Päivittäistä apua tarvitsevia voidaan arvioida olevan vuoteen 2010 mennessä iän perusteella henkilöä ja vuoteen 2025 mennessä henkilöä enemmän kuin vuonna Dementia yksi tärkeimmistä tarveindikaattoreista Dementoivat sairaudet johtavat yleisesti toimintakyvyn alenemiseen ja ensin avopalvelujen ja myöhemmin laitoshoidon tarpeeseen. Suomessa noin 7 % yli 64-vuotiaista ja 55 % yli

7 7 85-vuotiaista kärsii vähintään keskivaikeasta dementiasta. (Stakes, Raportteja 259, Helsinki 2001). Mikäli dementiaan sairastuminen toteutuu tulevaisuudessa edellä arvioidussa määrin, eritasoisia hoitopaikkoja ja palvelumuotoja tulee jo vuoteen 2025 mennessä. On vaikea arvioida, missä määrin ja millä menetelmillä sairautta ja sen etenemistä tulevaisuudessa pystytään ehkäisemään. Paikallisesti on oleellista vahvistaa koulutetun dementiahoitajan tehtäviä ja kohdistaa ennaltaehkäisevässä mielessä muistihäiriö mittaukset ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton valtakunnallinen suositus iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palvelujen ja niiden laadun kehittämisessä koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Suositukset painottuvat erityisesti iäkkäiden kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Valtakunnallisten suositusten avulla kunnat voivat kehittää palvelurakenteitaan paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien. Suositus ei ole kuntia sitova normi vaan suosituksen tavoitteena on edistää asiakkaiden omaisten ja muiden kuntalaisten osallistumista tavoitteiden asettamiseen ja arvoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa kodissaan, tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Kotona asumista tuetaan nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla julkisen sekä yksityisyrittäjien tuottamilla palveluilla. Lisäksi huomioidaan ikääntyvän oma tukiverkosto ja kolmas sektori. Palvelujen tulee olla ikääntyvän omat voimavarat huomioon ottavaa, sekä omatoimisuuteen kannustavaa. Tavoitteen saavuttamiseksi kunnassa tulee olla ajantasainen ikääntymispoliittinen strategia, joka turvaa ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet ja jonka kunnan poliittinen johto on vahvistanut. Ikääntyvien palvelustrategiassa määritellään tavoitetila eli visio jota kohti pyritään sekä tavoitteet ikääntyvien kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämisessä, sekä eri hallintokuntien ja sidosryhmien vastuut näiden tavoitteiden toteuttamisesta.

8 8 3 PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhäranta tarjoaa turvallisen ja luonnonläheisen asuinympäristön kolmen kaupungin sylissä. Se tukee kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia. Kunta järjestää kuntalaisten tarpeisiin perustuvat palvelut monin eri tavoin kunta- ja seutukuntarajat ylittäen Visio 2020 Pyhäranta on maailman tyrskyiltä suojaava satama. Kuntamme on kolmen taajaman ja kolmen kyläkoulun vuoksi kiinnostava ja turvallinen asuinpaikka uuden kodin perustamiseen. Meiltä löytyvät hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet merellisessä ja maaseutumaisessa ympäristössä, toimivien liikenneyhteyksien päässä. 4 VANHUSPALVELUT PYHÄRANNASSA Kunnassa noudatetaan palveluperiaatteita ja painopisteitä, joita on linjattu kunnanvaltuuston seminaareissa. Kunta keskittyy nykyisen palvelutason ylläpitämiseen ja palvelujen saavutettavuuden turvaamiseen. Kunnassa hyväksytään se, että palveluita voidaan tuottaa myös muiden toimijoiden toimesta sopimuspohjaisesti. Kunnallisten palvelujen tuottajista mm. kotipalvelulla on asiakkaana myös vammaisia ja lapsiperheitä. Kunnan palvelut järjestetään lähellä kuntalaista, laadukkaasti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on varmistaa kunnassa ja alueella riittävä ja kilpailukykyinen palvelutaso ja sen kustannustehokkuus. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti kunnan omana työnä, kuntayhteistyöllä ja ostopalveluna. Palvelujen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti. Ikääntyvien palvelustrategiassa on huomioitu lait ja asetukset sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositukset kuten Vanhuspalvelujen laatusuositus. Yhteistyö erilaisten ikääntyvien järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa on huomioitu.

9 9 Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon suosituksissa on palvelurakenteiden kehittämisen oltava ympärivuorokauden kotona asumisen mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Kotihoitoa tulee kehittää asiantuntevasti dementiaoireisten ihmisten erityistarpeet huomioiden. Pitkäaikaishoivaa on kehitettävä kodinomaiseen suuntaan ikäihmisten omat toiveet huomioon ottaen. Kaikkiin palveluihin edellytetään sisällytettävän toimintakykyä ja kuntoutusta edistävää toimintaa. Valtakunnallisena tavoitteena on vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona ja vain 3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa ja pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla. Tässä strategiassa ikäpoliittisina palveluina on tarkasteltu iäkkäiden ihmisten selviytymisen kannalta keskeistä sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joihin kuuluvat avopalvelut sisältäen kotihoidon, tukipalvelut, omaishoidontuen, päivätoiminnan ja muun virkistys ja kuntoutustoiminnan sekä tarpeen mukaisesti palveluasumisen tai laitoshoidon. Vanhuksille suunnattuja palveluja antavia muita toimijoita ovat muun muassa seurakunta, erilaiset järjestöt ja vapaaehtoistyö. Laadukas palvelutoiminta on asiakaslähtöistä ja se perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan voimavarojen arviointiin. Työote on toimintakykyä ja kuntoutusta edistävää. Palvelut tuotetaan oikeaan aikaan ja ovat vaikuttavia niin yksilön kuin kunnankin näkökulmasta. Toimivan palveluketjun ja yhteistyön avulla voidaan tarjota vanhukselle paras mahdollinen apu ja hoito. 5 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Pyhärannan väkiluku oli vuoden 2011 tammikuussa Vuonna 2010 kunnassa oli yli 65-vuotiaita 469 henkilöä, mikä on 21 % koko Pyhärannan väestöstä. Yli 75-vuotiaita Pyhärannassa oli 200 ja yli 85-vuotiaita 44 henkilöä. Pyhärannan kunnan väestöennuste vuodesta 2010 vuoteen 2020 (Tilastokeskuksen Väestöennuste kunnittain ja maakunnittain vuoteen Muuttoliikkeen sisältävä laskelma) : vuosi väkiluku

10 10 Yli 65-vuotiaiden väestöennuste vuodesta 2010 vuoteen 2015: vuosi yht.yli65v Koko väestön määrä tulee tilaston mukaan laskemaan vähitellen, mutta mitään suuria muutoksia lähitulevaisuudessa ei ainakaan ole nähtävissä. Vanhusten osuus Pyhärannan väestöstä on puolestaan tilastojen mukaan merkittävästi kasvamassa. Radikaalia muutosta ei lyhyellä aikavälillä kuitenkaan ole odotettavissa, vaan muutos tapahtuu hitaasti. Palvelujen kehittämisessä tullaan kiinnittämään huomiota ikäihmisten aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemiseen. Tarkoituksenmukaisten virkistys- ja kuntoutustoiminnan sekä oikein mitoitetun kotihoidon avulla ikäihmisille taataan laadukas elämä omassa tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään Pyhärannan strategia 2020 Vanhusten palvelut Päämäärät Toimenpiteet Seuranta/mittarit Vastuutaho ja aikataulu Monipuoliset ja akti- Vanhustenhuollon Laitoshoidon / kotona Perusturvalautakunta voivat vanhustenpalvelut Kunnan palveluja täydentävien palveluiden edistäminen palvelustrategian päivittäminen asuvien määrien ver (sisältäen tailu mm. kotihoito, asumispalvelut, Omaishoidon tuen päivätoi- saajat minta, omaishoidontuki, laitoshoito, liikuntapalvelut) Toimintalaskenta Toimintakykymittarien hyödyntäminen Palvelusetelin käyttöönottjät Palvelusetelien käyttä- Perusturvalautakunta Yhteistyön edistämi- Palvelusetelien luku-

11 11 nen yksityisten kanssa: kunta sitoutuu ostamaan palvelut määrät 5.2. Kaste -ohjelma Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta annetun lain (733/1992) mukaan valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman. Vuosia koskeva ohjelma vahvistettiin Ohjelma nimettiin Kaste-ohjelmaksi. Kaste-ohjelmassa määritellään lähivuosien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa. Ohjelma antaa sekä kokonaiskuvan ohjelmakaudella kuntiin suuntautuvasta ohjauksesta että nostaa esiin ne keskeisimmät toimenpiteet, joihin vuosina suunnataan Stakesin, Kansanterveyslaitoksen, Työterveyslaitoksen ja lääninhallitusten työpanosta sekä muita kehittämistoiminnan resursseja. Ohjelman päätavoitteet perustuvat hallinnonalan keskeisiin pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisin. Tavoitteena on, että kuntalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähentyy hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät Ohjelmassa nostetaan esiin myös konkreettisia, mitattavissa olevia osatavoitteista. Tarkoitus on, että kunnat suuntaavat kehittämistoimintaansa siten, että muutos näissä osatavoitteissa olisi havaittavissa. Ohjelman tavoitteet pyritään saavuttamaan ennalta ehkäisten ja varhain puuttuen, henkilöstön riittävyyden varmistaen ja osaamista vahvistaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eheällä kokonaisuudella ja vaikuttavilla toimintamalleilla Kotona selviytymistä tukevat palvelut Palvelujen tavoitteena on, että asiakas voi asua omassa kodissaan ja tutussa elinympäristössä mahdollisimman pitkään sekä saada kotiinsa palvelut niitä tarvitessaan. Palvelujen

12 12 kehittämisessä tullaan kiinnittämään huomiota ikäihmisten aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemiseen. Tarkoituksenmukaisen virkistys- ja kuntoutustoiminnan sekä oikein mitoitetun kotihoidon avulla ikäihmisille taataan laadukas elämä omassa tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään Kotihoito Pyhärannan kunta on mukana kotihoitokokeilussa , kokeilu jatkuu edelleen. Kotihoito integroitiin kokeilun alkaessa Pyhärannan perusturvalautakunnan alaiseksi toiminnaksi eli kotihoidon palvelukokonaisuudeksi Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden kotona selviytymisen tueksi tarkoitettujen tukipalvelujen antamista. Kotihoidon palveluja annetaan asiakkaalle silloin, kun asiakkaan selviytyminen kotona on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, vamman vuoksi tai kun tarvitaan muuten tukea arjessa selviytymisestä. Kotihoidon palveluihin ikäihmisten kohdalla sisältyvät yhteistyössä omaisten kanssa: - perushuolto - sairaanhoidolliset tehtävät (lääkkeiden jako ym.) - toimintakykyä ylläpitävään kuntoutukseen liittyvät tehtävät - kodin päivittäiseen siistimiseen liittyvät tehtävät - aamu-, ilta- ja välipalojen laittamiseen liittyvät tehtävät - ennakoiva työ (palvelutarpeen kartoitus, terveydenhoito, sosiaalityö, neuvonta ja ohjaus) - erityistä kuormitusta aiheuttavat tehtävät, esimerkiksi saattohoitoon liittyvät palvelut, joita hoidetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kotihoidon tarkoitus on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan kuntalaisen ja perheen päivittäisen kotona tai palveluasunnossa asumisen ja pärjäämisen tukeminen. Kotihoidon tarkoitus on tarvittavien kotona asumista ja pärjäämistä tukevien palvelujen tuottaminen. Tavoitteena on auttaa ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan esim. asumiseen, asi-

13 13 oimiseen, ruokailuun, vaatehuoltoon sekä kaikenlaiseen perushoitoon liittyvissä asioissa. Hoito tapahtuu yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Laadukas palvelutoiminta on asiakaslähtöistä ja se perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan voimavarojen arviointiin. Työote on toimintakykyä ja kuntoutusta edistävää. Palvelut tuotetaan oikeaan aikaan ja ovat vaikuttavia niin yksilön kuin kunnankin näkökulmasta Toimivan palveluketjun ja yhteistyön avulla voidaan tarjota vanhuksille paras mahdollinen apu ja hoito Tukipalvelut Tukipalveluja annetaan helpottamaan kotona selviytymistä ja luomaan turvallisuuden tunnetta kotona asuville. Tukipalveluiden avulla pyritään edistämään ja ylläpitämään palvelujen käyttäjien omatoimisuutta ja suoriutumista päivittäisistä toiminnoista kotona. Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden laadukasta elämää ja virkeyttä tarjoamalla virikkeitä ja sosiaalista kanssakäymistä muiden ikätovereiden kanssa. Palvelukeskus Ankkurissa järjestetään vanhusten päivätoimintaa keskiviikkoisin kaksi kertaa kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Päivätoiminnassa asiakkaille tarjotaan lounas ja iltapäiväkahvi. Matkoista huolehditaan tarvittaessa taksikyydein. Päivätoiminnan ohjelmatarjonnassa on tehty tuloksellista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kuten esimerkiksi seurakunta, koululaitos ja vapaaehtoistyö. Ateriapalvelun ateriat tuotetaan koululaitoksen ruokahuollossa. Koulujen ollessa suljettuina tuotetaan ateriat pyhärantalaisten yrittäjien toimesta. Kotihoitohenkilöstö huolehtii aterioiden kuljettamisesta asiakkaalle. Asiakkailla on käytössään turvapuhelimia. Kunnan ostamien turvapuhelinpalvelujen tuottaja on Mainio Vire Oy. Turvapuhelimen avulla asiakas voi hälyttää apua kotiinsa. Turvapuhelinhälytys ohjautuu Mainio Vire Oy:n päivystyskeskukseen. Hälytyksen vastaanottanut päivystäjä ohjaa avunpyynnön sopimuksen mukaiseen paikkaan tai tilaa tarvittaessa ambulanssin. Hälytykset voidaan ohjata myös suoraan omaisille.

14 14 Vaatehuoltopalvelusta eli pyykinpesusta ja -kuljetuksesta huolehtii kotihoitohenkilöstö. Saunotuspalveluja tarjotaan Rohdaisissa Palvelukeskus Ankkurissa kerran kahdessa viikossa ja Ihoden Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys ry:n rivitalon saunotustiloissa kerran viikossa. Asiakkaat kuljetetaan saunotukseen taksilla, mikäli he asuvat kauempana saunotuspaikoista. Saunomisen jälkeen asiakkaille on järjestetty kahvitarjoilu. Asiakkaiden kauppa-asioinnit hoidetaan tarvittaessa Rohdaisten ja Ihoden kaupoissa. Pelkkää siivouspalvelua ei resurssien vähäisyyden vuoksi anneta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat saavat myös asunnon siistimispalvelut. Kaikille kotihoidon asiakkaille on toimitettu tiedot yksityisistä pyhärantalaisista siivouspalveluja tuottavista yrityksistä. Omassa kodissa selviytymisen tueksi on mahdollista anoa kunnalta kodin muutostöitä. Lisäksi on mahdollista saada erilaisia apuvälineitä ja neuvontaa niiden käytössä. Kaikkien seitsemänkymmentäviisi vuotta täyttäneiden kuntalaisten luokse tehdään henkilön suostumuksella ennaltaehkäisevä toimintakykyä ja arkielämästä selviytymistä kartoittava kotikäynti Asunnon muutostyöt Ikäihmisten asunto-olojen parantamiseen voi hakea avustusta kunnan teknisentoimen kautta. Avustusta haetaan lomakkeella ARA35/vuosi. Hakuaika on keväällä maalis- huhtikuun vaihteeseen mennessä. Avusta voidaan myöntää vain ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan luonnollisen henkilön omistamaan asuntoon eli omakotitalon omistajalle ja asunto-osakeyhtiötaloissa huoneistojen sisäisten korjausten osalta. Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ja se jaetaan valtion varoista. Tietoja ja ohjeita avustuksen hakemisiin saa teknisen toimiston toimistosihteeriltä Omaishoidontuki Omaishoidontukea maksetaan vammaisen, vanhuksen tai sairaan henkilön hoidosta ja huolenpidosta vastaavalle, silloin kun mahdollistaa henkilön asumisen omassa kodissaan

15 15 palveluasumisen tai laitosasumisen sijasta. Palvelujen tarve määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuessa on käytössä asiakkaan hoidon sitovuudesta riippuen kaksi maksuluokkaa sekä yksi erityismaksuluokka raskaan siirtymisvaiheen ajaksi esim. saattohoito tai siirtyminen laitoksesta kotihoitoon. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen lakisääteiseen vapaapäivään kuukaudessa. Kunta huolehtii tarvittaessa hoidettavan asiakkaan hoidosta omaishoitajan vapaan aikana. Vapaapäivistä hoidettava maksaa 10,60 euron päivämaksun. Vapaapäiväjärjestelyt Pyhärannan kunnassa hoidetaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeet huomioiden. Perusturvalautakunta huomioi budjetin laadinnassa omaishoidon tarpeen määrän kunnassa Terveydenhuollon palvelut Pyhärannan terveyspalvelut järjestetään alkaen yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat lisäksi Uusikaupunki, Kustavi, Taivassalo ja Vehmaa. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksella on toimipisteet Vehmaalla, Taivassalossa, Pyhärannassa, Kustavissa ja Uudessakaupungissa. Uudessakaupungissa on toimipisteet paitsi pääterveysasemalla keskustassa myös Kalannissa Muut kunnan palvelut Kaikilla kunnan palvelualoilla pyritään palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioimaan ikäihmisten tarpeet. Kunnan eri hallintokunnat huomioivat omassa palvelutuotannossaan kaikenikäisten kuntalaisten hyvin voinnin ja laadukkaan elämän mahdollisuuden. Kunnan sosiaalipalvelut ovat käytettävissä kaikilla ikäryhmillä tukemassa arkielämästä selviytymistä sisältäen neuvonnan, ohjauksen ja taloudellisen tukemisen. Pyhärannan vapaa-aikatoimi tekee ennaltaehkäisevää työtä ikäihmisten parissa järjestämällä säännöllisesti 65+ jumppia. Vapaa-aikatoimistossa annetaan henkilökohtaista neuvontaa koskien liikuntapalveluja, liikunnan aloittamista ja harrastustoimintaa sekä opastetaan sopivan liikuntamuodon ja liikkumisen tavan löytymisessä. Vuosittain järjestetään terveyskuntotestausta ikääntyville (UKK instituutin testistö käytössä). Vapaa-aikatoimi järjestää myös eri ikäihmisen aktivoimiseen ja omatoimiseen liikkumiseen liittyviä teemapäiviä yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vapaa-aikatoimi tukee ikäihmisten tapahtu-

16 16 mien järjestämistä kohdeavustuksin, välinehankintoihin osallistumalla ja ilmaisten salivuorojen tarjoamisen muodossa Muut toimijat Pyhärannan seurakunta järjestää kerran kuukaudessa eläkeläisille palvelupäivän seurakuntakodilla, johon on järjestetty ohjattua toimintaa ja ruokailumahdollisuus. Kauempana asuville on järjestetty taksikuljetus. Vuosittain järjestetään erilaisia retkiä. Diakoniatyöntekijä tekee halukkaiden vanhusten luokse kotikäyntejä, vierailee vanhainkodeissa, sairaaloissa ja hoitokodeissa. Seurakunta tekee yhteistyötä kunnan muiden vanhustyöntekijöiden kanssa. Seurakunnalta on mahdollisuus saada taloudellista avustusta ja ohjausta sekä tukea elämäntilanteeseen. Diakoniapiireissä tehdään käsitöitä lähimmäisten hyväksi. Hartaushetkiä järjestetään kerran kuukaudessa Ihodessa ja Rohdaisissa. Seurakunnan kirkkoherra on seurakuntalaisten käytettävissä ympärivuorokauden puhelinkeskustelujen ja tapaamisten merkeissä, Diakoniatyöntekijällä on viikoittaiset vastaanotto- ja puhelin ajat. Kolmannen sektorin palveluja tuottavat Pyhärannassa toimivat yhdistykset ja järjestöt. Pyhärannassa toimivat muun muassa LC Pyhäranta, SPR:n Pyhärannan osasto, Pyhärannan Martat ja Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys, joiden toiminnan tavoitteena on eri tavoin antaa tukea apua tarvitseville, samoin ne järjestävät ja tarjoavat myös erilaista virkistystoimintaa ikäihmisille. Eläkeliiton paikallisyhdistyksellä on joka kuukausi kokoontumiset kunnassa. SPR on järjestänyt kesäisin vanhuksille nuoria ulkoiluttajaksi ja keskustelu seuraksi. 6 IKÄIHMISTEN ASUMINEN 6.1. Ikäihmisten vuokra-asunnot Vakka-Suomen vanhustenkotiyhdistys ry omistaa Rohdaisissa Palvelukeskus Ankkurin läheisyydessä Retkentiellä kaksi rivitaloa, joilla on yhteinen kerhotila. Nämä asunnot eivät ole invar mitoitettuja.

17 17 Vakka-Suomen vanhustenkotiyhdistys ry omistaa myös Ihodessa Tyyneläntiellä kolme rivitaloa, joissa on kolme pyörätuolia käyttäville asukkaille mitoitettua inva-asuntoa. Rivitaloissa on yhteiset kerho- ja saunatilat. Vanhustenkotiyhdistyksen rivitaloasuntoja vuokrataan ensisijaisesti ikääntyneille asukkaille, mutta jossain määrin myös muille kuntalaisille Palveluasuminen Palveluasumisella tarkoitetaan vanhusten pitkäaikaista asumista palvelutaloissa. Tehostetussa palveluasumisessa vanhuksen asumista tuetaan antamalla hoivaa ja huolenpitoa suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja ympärivuorokautisesti. Palveluasumisella pyritään vähentämään pitkäaikaista laitoshoitoa tukemalla vanhuksen itsenäistä asumista päivittäisellä avulla. Tehostettua palveluasumista Pyhärannan kunnalla ei ole omana toimintana eikä puitesopimusta ole tehty minkään yksityisen palvelukodin kanssa. Palvelu ostetaan tarpeen mukaan tarkoituksenmukaiselta tuottajalta Laitoshoito Kaukolankoti on vanhainkoti, joka tuottaa sosiaalihuoltolain tarkoittamaa laitoshoitoa. Vanhainkodin omistavat yhdessä Laitilan kaupunki, Pyhärannan kunta ja Rauman kaupunki. Osakaskuntien välisen sopimuksen mukaan osakunnat ovat oikeutettuja sijoittamaan hoidettaviaan Kaukolankotiin omistamiensa osuuksien suhteessa. Asiakaspaikkoja on yhteensä 52, joista Pyhärannalla on 11 paikkaa. Kaukolankodista on pitkäaikaishoitopaikkojen lisäksi mahdollisuus saada myös lyhytaikaista hoitoa eli intervallihoitoa. Kaukolankodissa on neljä osastoa: Johannatupa, joka on dementiaosasto (11 asukaspaikkaa), Wäinölä (15 asukaspaikkaa), Ainola (15 asukaspaikkaa) ja Louhela (11 asukaspaikkaa). Uudenkaupungin ja Vehmassalon terveyskeskuksen hoito-osastot ovat yhteiskäytössä Vakka-Suomen seutukunnan terveyskeskusten välisen vuodeosastojen yhteiskäyttösopimuksen mukaisesti.

18 18 Laitilan Terveyskoti/Veljeskoti on geriatriseen hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut hoitokoti. Terveyskoti/Veljeskoti tarjoaa pysyvää tai määräaikaista laitoshoitoa vaikeavammaisille sotainvalideille. Lisäksi se hoitaa kuntoutusasiakkaittensa hoito- ja majoituspalveluja. Laitilan Terveyskodin/Veljeskodin kuntoutus tarjoaa kuntoutuspalveluja mm sotainvalideille, sotaveteraaneille, heidän aviopuolisoilleen, sotaleskille ja muille asiakkaille kaikissa Ikäryhmissä Omassa kodissa asuminen Ikääntyneiden kotona asuminen edellyttää itsenäistä selviytymistä tukevia elinympäristön ja arkipalveluiden kehittämistoimenpiteitä. Rakennetun ympäristön ja ikääntyvien asumisratkaisujen suunnitteluun kuuluu myös lähipalveluverkon huomioiminen niin, että ikääntyvällä on mahdollisuus onnistuneeseen ja mielekkääseen arkipäivään. Ikääntyvien kotona selviytyminen itsenäisesti riippuu monista tekijöistä kuten siitä, että henkilö tuntee olonsa turvalliseksi sekä uskoo selviytyvänsä kotona normaaleista askareista ja luottaa siihen, että saa apua kotona pärjäämisen tueksi. Sairauksien ja rajoitteiden myötä apuvälineiden tarpeellisuus kasvaa tulevaisuudessa huomattavasti. Harva ikääntynyt selviää ilman apuvälineitä elämänsä loppuun saakka. Yhä huonokuntoisimmille järjestetään mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Tekniset apuvälineet auttavat pienentämään iän mukana tuomien muutosten haittaavaa vaikutusta, kuten esimerkiksi heikentynyttä lihasvoimaa, notkeutta, koordinaatiota ja heikentynyttä näkökykyä. Tekniset apuvälineet lisäävät myös aktiivisuuden tasoa ja elämänlaatua. Ikääntyville sovelletut tekniset apuvälineet on nähty lisäksi suurena mahdollisuutena vastata kasvavaan palvelutarpeeseen ja tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä. Kunta kartoittaa teknisten apuvälineiden hyödyn helpottamaan kotihoidon työtä. Turvapuhelimen lisäksi turvallisuutta lisääviä teknisiä apuvälineitä ovat savuhälytin, johon on liitetty hälytin sekä turvakamera ulko-ovella. Turvakamera sopii varsinkin muistihäiriötä sairastaville. Valvonnalla voidaan seurata muistihäiriöisen liikkumista, sekä saadaan tarkka tieto mihin suuntaan ja milloin hän on mennyt sekä onko hän sisällä vai ulkona. Turvakatkaisijat liedessä ja kahvinkeittimessä, hälytysjärjestelmä, joka voi hälyttää omaiset eri paikasta,

19 19 kulkuvalot, jotka syttyvät automaattisesti hämärässä, keskuslukitus (yhdestä lukosta kaikki ovet), sähkölaitteiden ylikuumenemisenesto, ovipuhelin sekä ovipuhelin ja kamera (ääni- ja kuvayhteys) ovat apuvälineitä, joilla voidaan lisätä muistisairaan turvallisuutta kotona. Liikkumisen turvallisuutta lisääviä teknisistä apuvälineitä olivat lattiaturva, vuodeturva, kaatumisvahti sekä ovimagneetti. Lattiaturvaa käytetään, kun ikääntynyt ei saa lähteä yksin vuoteesta pois tai, kun ikääntynyt ei saa poistua kotoaan kenenkään tietämättä esim. öisin. Silloin voidaan asentaa lattiaturva mm. tuulikaappiin. Vuodeturva sopii muistihäiriöitä sairastaville, kun halutaan tietää onko ikääntynyt ollut liian kauan poissa vuoteesta. Näin voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä onko ikääntynyt mahdollisesti kaatunut. Kaatumisvahti hälyttää passiivisesti, jos joku on kaatunut. Se voidaan kiinnittää vyöhön tai yläkeholle esim. taskuun. Ovimagneettia käytetään muistihäiriöitä sairastaville, kun halutaan tietää onko ikääntynyt avannut oven väärään aikaan esim. yöllä. Liikkumisen turvallisuutta lisääviä teknisiä apuvälineitä olivat lisäksi vielä turvakengät liukkaalle, kulunvalvontajärjestelmä, hälytinmatto, sänkyvahti, joka hälyttää, kun henkilö nousee vuoteesta. GPS-paikannuslaite on laite joka kulkee aina mukana housunvyötärölle kiinnitettynä. Hälyttämisen teknisiä apuvälineitä olivat turvapuhelin, turvakuvapuhelin ja videovalvonta. Turvakuvapuhelimessa on yhteys myös palvelukeskuksesta kotiin, jotta nähdään onko ikääntynyt kunnossa ja voidaan arvioida tilanteen vakavuus. Lisäksi on kehitetty puhelin, jossa on pikavalintanäppäimet, suuret näppäimet tai näppäimissä kuvat henkilöistä, joille soitetaan. Elektronisia muistuttajia olivat elektroninen lääkedosetti, muistuttava lääkekiekko, automaattinen lääkeannostelija, jotka voidaan asentaa hälyttämään tiettyyn aikaan ja muistuttamaan lääkkeiden otosta. Kotihoidon tavoitteena on varhaisen mukaantulon edistäminen ja tätä kautta ennaltaehkäisy. Käytännössä kotihoidon henkilökunnalta vaaditaan enenevissä määrin kuntouttavan työotteen vahvistamista. Asiakkaan itsehoitoa tuetaan ja edistetään, kotihoitoa kannustetaan kehittymään vertaisoppimisen kautta (kotihoidon sisältö ja toimintakäytännöt, lyhytaikaishoito, kuntoutus, päivätoiminta, vapaaehtoistyö).

20 20 7 PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN 7.1. Tavoitteet ja toimenpiteet TAVOITE: Ikääntyvien palvelujen laatu ja kotihoidon toiminta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan Ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen (2008:3) TOIMENPITEET: Toimialan henkilökunta sitoutuu laatusuosituksiin. TAVOITE: Kotona tapahtuvan asumisen tukeminen TOIMENPITEET: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tarvittaessa fysioterapeutin kanssa Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä pyritään tekemään yli 75 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asumista ja kannustaa asiakasta käyttämään omia voimavarojaan, fyysiset ja psyykkiset ongelmat pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kotikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, palvelutarpeet ja asunnon kunto. Samalla pystytään kartoittamaan myös asiakkaan tulevaa avuntarvetta. Asiakkaalle annetaan tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja henkilöistä, joihin voi ottaa yhteyttä apua tarvitessaan. Ennaltaehkäisevät kotikäynnin yhteydessä selvitetään kotiin tehtävien muutostöiden tarvetta, varmistetaan tarvittavien apuvälineiden saanti sekä ohjataan etuuksien ja palveluiden hakemisessa. Ikääntyneille on tehty palveluesite Palveluopas Pyhärannan kunnan ikäihmisille, johon on koottu tietoa erilaisista ikäihmisille

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016

KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Perusturvalautakunta 18.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Valtuusto 25.8.2014 1. JOHDANTO 2. VISIO JA ARVOT 3. KÖYLIÖN VANHUSTENHUOLLON NYKYTILAN ARVIOINTI

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot