Jouni Vaara MAALÄMMÖN TALTEENOTTO VESISTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouni Vaara MAALÄMMÖN TALTEENOTTO VESISTÖSTÄ"

Transkriptio

1 Jouni Vaara MAALÄMMÖN TALTEENOTTO VESISTÖSTÄ Opinnäyte KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikan koulutusohjelma Kevät 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikka, Ylivieska Kevät 2008 Koulutusohjelma Energia- ja sähkötekniikka Työn nimi Maalämmön talteenotto vesistöstä Työn ohjaaja Yrjö Muilu Työelämäohjaaja Yrjö Muilu Tekijä/tekijät Jouni Vaara Sivumäärä liitettä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää omakotitalon maalämpöpumpun energiataloutta. Vertailtavana lämmitysmuotona oli puulla lämmitettävä keskuslämmityskattila. Maalämpöpumpulla otetaan talteen maaperään tai veteen varastoitunutta lämpöenergiaa, josta saatu lämpöenergia käytetään kotitalouden lämmittämiseen. Neljän kuukauden tarkkailun aikana maalämpöpumpusta kerättiin tietoa, jonka perusteella pystyttiin laskemaan maalämpöpumpun energiataloudellisuutta. Saatujen laskelmien perusteella maalämpöpumppu on taloudellisesta hyvinkin kannattava. Lisäksi maalämpö on helppohoitoinen sekä huoltovapaa. Asiasanat maalämpö, maalämpöpumppu, energiatekniikka, sähkötekniikka, lämmitystarveluku

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNI- VERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Unit Date Spring 2008 Degree programme Electrical Engineering Name of thesis Retrieving Ground Source Heat from a Water System Instructor Yrjö Muilu Supervisor Yrjö Muilu Author Jouni Vaara Pages appendixes The purpose of this thesis was to find out the energy profitability of ground source heating in a three-bedroom house. As an object of comparison there was a wood-heated central heating system. Heat pump is used to gather the heat energy that is restored in soil or river system. This energy is used to warm up the household. During a four-month observation period information was gathered from a ground source heating system it was used to calculate the energy profitable. The calculations showed that the ground source heat pump is very profitable. In addition ground source heating is easy to manage and maintenance free. Key words Ground source heat, heat pump, energy technology, electrical engineering, heating degree day

4 ESIPUHE Työn tarkoituksena oli tutkia maalämpöpumpun toimintaa, ja sen energiankulutusta. Opinnäytetyön aihe pohdittiin yhdessä lehtori Yrjö Muilun kanssa. Työssä on lisäksi haastateltu pientaloasukasta, jolla on kokemusta maalämpöpumppujärjestelmälämmityksestä. Haluan lämpimästi kiittää ennen kaikkea opinnäytetyönvalvojaa Yrjö Muilua hyvistä neuvoista työn kuluessa sekä Kari Kokkosta hyvistä ja mielenkiintoisista keskusteluista. Lopuksi haluan kiittää vielä kaikkia niitä, jotka ovat edistäneet tämän opinnäytetyön toteutumista. Ylivieskassa 14. maaliskuuta Jouni Vaara

5 TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE SISÄLLYS 1. JOHDANTO MAALÄMPÖPUMPUT Yleistä Toimintaperiaate Sähkönkulutus Mitoitus Asennus MITATTAVAN KOHTEEN TIETOJA Rakennus Rakennukseen tehtyjä muutoksia Vanha laitteisto Uusi lämpöpumppulaitteisto NIBE Fighter Yleistä Lämmöntuotanto Käyttöveden lämmitys Varatila Tekniset tiedot Sähköpisteet Energiakulutus Talo Navetta LASKUT Maalämpöpumpun kuluttama energia Kiertovesipumppu Sähkövastus, kompressori ja lämmönkeruupumppu Sähköenergian kulutus Energian kulutus ajanjaksolla Puun arvo rahaksi muutettuna ENERGIANKULUTUSVERTAILU Energiakulutusvertailu Lämmitystarveluku eli astepäiväluku Lämmitystarveluku kohteessa Maalämpöpumpulla Keskuslämmityskattilalla LP optima Maalämpöpumpun mitoitus LP optimalla JOHTOPÄÄTÖKSET Kohteen energiasäästöt Talon asukkaan sana Maalämmön hyviä puolia...27 LÄHTEET...29 LIITTEET

6 1 1. JOHDANTO Tämän opinnäytetyön aiheen valinta lähti liikkeelle omasta kiinnostuksesta tutustua maalämpöpumpun energiakulutukseen. Tähän sopiva kohde löytyi Muurasjärveltä kotitalostani, johon oli kaksi vuotta aikaisemmin vaihdettu maalämpöpumppu. Energiakulutusta verrattiin käytössä olleeseen puulla lämmitettävään keskuslämmityskattilaan. Opinnäytetyön aihe rajattiin alkuvaiheessa lehtori Yrjö Muilun kanssa, jonka jälkeen aiheesta oli helppo lähteä kirjoittamaan. Maalämpöä on tutkittu jo kymmenien vuosien ajan, mutta uutta kirjallisuutta siitä on hyvin vähän. Tämän työn tarkoituksena oli kerätä ydintieto maalämpöpumpun toiminnasta, jonka jälkeen tarkasteltaisiin sen toimintaa vesistössä. Työn vaikein osio oli löytää tarvittava tieto lämmitystarveluvun laskemista varten. Lopulta tiedot saatiin puhelinsoitolla ilmatieteen laitokselle. Opinnäytetyön tekemisestä teki mielenkiintoiseksi sen, että aiheesta ei ole aikaisemmin tehty tämän tapaista työtä.

7 2 2. MAALÄMPÖPUMPUT 2.1 Yleistä Maalämpö on aurinkoenergiaa, joka on varastoitunut maa- ja kallioperään sekä vesistöihin auringonpaisteen, lämpimän ilman ja sateiden kautta. Lämpöpumpun kompressorin avulla maaperästä saatu lämpöenergia nostetaan lämmityksessä tarvittavalle tasolle ja lämpö siirretään lämmitysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen. Maalämpöjärjestelmää käytetään yleisimmin pientaloissa, mutta järjestelmä on sitä kannattavampi mitä suurempi rakennus ja energiankulutus ovat. (Harju 2002; RT-kortisto 2001) Maalämmitysjärjestelmään kuuluva lämmönkeruuputkisto voidaan sijoittaa kallioperään, maaperään tai vesistöön. Keruuputkistossa kiertävä kylmäaineen olomuodon muutos nesteestä kaasuksi ja kaasusta nesteeksi toteutetaan kylmäaineen painetta ja lämpötilaa muuttamalla. Olomuodon muutokseen liittyy aina lämmön sitoutumista tai vapautumista. (Harju 2002; RT-kortisto 2001) KUVIO 1. Erilaisia lämpöpumpun lämmönlähteitä (Harju 2002: 225)

8 3 2.2 Toimintaperiaate Lämpöpumppusysteemin osat ovat: - kompressori, - jakelulaitteisto, - paisuntaventtiili, - höyrystin ja - lämmönkeräysputkisto. KUVIO 2. Maalämmön talteenotto vesistöstä (Harju 2002: 224) Lämpöpumpun toiminta perustuu suljetussa kiertopiirissä olevan jäähdykkeen höyrystymiseen ja nesteytymiseen. Suljetussa kiertopiirissä kierto on jatkuvaa, eikä se kulu käytön aikana. Pumpun avulla keräilyputkistossa kierrätetään jäätymätöntä veden ja alkoholin liuosta. Neste putkiston sisällä ottaa ympäröivästä maasta lämpöä ja lämpenee n. 2 3 C. Neste kulkeutuu lämpöpumpun höyrystimeen, jossa lämpöpumpun kylmäaine höyrystyy. Tarvittavan lämpöenergian höyrystymiseen kylmäaine saa ympäröivästä vesi-alkoholiliuoksesta, joka luovuttaa lämpöenergiaa ja jäähtyy samalla n. 2 3 C. Tämän jälkeen jäähtynyt vesi-alkoholiliuos pumpataan putkistoon uudelleen lämpenemään. (Harju 2002; NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) Nesteen kiehumispiste, höyrystyminen, riippuu ympäröivästä paineesta. Kun painetta pienennetään kylliksi, neste höyrystyy jopa miinusasteiden puolelle. Neste höyrystyy

9 4 kun kompressori imee höyrystimeen alipainetta, ilmakehän painetta pienempää painetta. Höyrystymiseen tarvitaan lämpöä, höyrystymislämpöä, joka saadaan ympärillä virtaavasta vesialkoholiliuoksesta. Lämmennyt jäähdykehöyry puristetaan kompressorilla korkeaan paineeseen, jolloin se kuumenee, tulistuu. Tulistunut jäähdykehöyry menee lauhduttimeen, joka on veden ympäröimä. Jäähdykehöyry jäähtyy ja nesteytyy, samalla luovuttaen lämpöä ympäröivään viileämpään veteen. Nesteytynyt jäähdyke jatkaa kulkuaan paisuntaventtiilin läpi höyrystimeen ja näin kierto jatkuu. Lauhduttimesta lämpöenergia siirretään lämmitysjärjestelmän avulla huoneisiin ja käyttöveteen. (Harju 2002; NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) KUVIO 3. Maalämpöpumppu (Harju 2002: 221)

10 5 2.3 Sähkönkulutus Lämpöpumpun käyttökustannuksen muodostuvat kompressorin kuluttamasta sähköenergiasta. Lämpöpumpun tehokkuutta lämmöntuottajana kuvataan lämpökertoimen avulla. Lämpökertoimen arvot vaihtelevat välillä 2,5 3,5 riippuen lämmönlähteestä ja koneiston rakenteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että 1 kw sähkönkulutuksella saadaan aikaan n. 3 kw lämmitysteho, koska lämpöpumpun itsensä käyttämä energia muuttuu laitteistossa lämmöksi. Lämpöpumppukoneistolla tyypillisesti talon ja käyttöveden lämmitykseen kuluu sähköä vuodessa kwh. Sähkönkulutus on suunnilleen kolmannes suoran sähkölämmitteisen talon kulutuksesta. (Harju 2002) Lämpöpumpun hyötysuhde on sitä parempi mitä alhaisempi on jakelujärjestelmän lämpötila, esimerkiksi vesikiertoinen lattialämmitys. (Harju 2002) KUVIO 4. Maalämpöpumppu (Harju 2002: 222)

11 6 2.4 Mitoitus Kun tehdään taloudellisin lämpöpumpun mitoitus, se kattaa % omakotitalon huipputehosta ja tuottaa % lämmön tarpeesta. Loput tarvittavasta lämmöstä saadaan lämpöpumppuun asennetuilla sähkövastuksilla tai puulla. Pinta-alaltaan m²:n talossa oikein mitoitettu lämpöpumpun teho on 3,5 5,0 kw. 2.5 Asennus Maaperän vaakasuoraan asennettavan lämmönkeruuputkiston mitoitus on järjestelmän vaativin suunnittelutehtävä. Tärkein mitoituksessa huomioon otettava tekijä on maaperän lämmönjohtavuus ja kosteuspitoisuus. Ne voivat vaihdella suuresti jopa pienelläkin alueella ja niiden tutkimiseen kannattaa uhrata aikaa jo suunnitteluvaiheessa. (Harju 2002; Putkimäärän ohjearvona voidaan käyttää 1-2 putkimetriä lämmitettävää rakennuskuutiota kohden ja tonttimaata tarvitaan n. 1,5 m² yhtä putkimetriä kohden. Putkisto kaivetaan n. 0,7 1,2 metrin syvyyteen maahan niin, että putkilenkkien väli tulisi olla n. 1,5 metriä. Pintamaa-asennuksessa tarvitaan m keruuputkistoa, joka mahtuu m²:n pinta-alalle. (Harju 2002; Maaperään tai kallioon voidaan porata porakaivotekniikan avulla reikä pystysuoraa lämmönkeruuputkistoa varten. Etuna kallioperässä on tasainen lämpötila ympäri vuoden. Porareikään, jonka halkaisija on n. 150 mm, sijoitetaan lämmönkeräysputkistoa tarpeesta riippuen m. Yli 200 m syvät kaivot eivät ole enää kannattavia, vaan tämän jälkeen kannattaa tehdä jo useampia kaivoja. (Harju 2002; Rakennuksen lähellä oleva vesistö on erinomainen lämmönlähde. Muovinen kerääjäputkisto upotetaan painojen avulla pohjaan. Veden lämpötila on lämmityskautena ilman lämpötilaa korkeampi ja näin saadaan hyvä lämpökerroin. Keruuputkistoa tarvitaan tässäkin tapauksessa saman verran kuin pintamaa-asennuksessa. Putkisto upotetaan vesistön pohjaan betonipainoin. Virtaava joki ei ole sopiva paikka sijoittaa putkistoa, koska keväällä liikkuvat jäät usein rikkovat kerääjä putkiston. (Harju 2002;

12 kuiva maa 1400 Keruuputkiston pituus (m) kostea maa vesistö lämpökaivo Rakennuksen lämmitettävä tilavuus (m³) KUVIO 5. Keruuputkiston pituus maalämmön talteenotossa (RT Kortisto 2001)

13 8 3. MITATTAVAN KOHTEEN TIETOJA 3.1 Rakennus Opinnäytteeni työnkohde sijaitsee Muurasjärvellä, Pihtiputaan kunnassa. Muurasjärven rannalla sijaitseman talon rakensi vuonna 1962 edesmennyt Ville Kokkonen. Talossa tällä hetkellä asuu Pirjo ja Kari Kokkonen. Talon pihapiirissä on myös vanha navetta, joka on tällä hetkellä käytössä vain työkoneiden huoltoa varten. KUVIO 6. Talo vuonna Rakennukseen tehtyjä muutoksia Taloa on laajennettu vuonna 1980, jolloin taloon rakennettiin uutena osana uusi eteinen, pesutilat ja sauna. Olohuoneessa ennen sijaitseva vanha leivinuuni purettiin vuonna Tämän tilalle pystytettiin kumminkin heti uusi vuolukivitakka-leivinuuniyhdistelmä. Vuonna 2000 rakennusta peruskorjattiin, jolloin rakennus uusittiin ulkoapäin. Ikkunat vaihdettiin uusiin elementti-ikkunoihin, katto vaihdettiin uuteen peltikattoon ja läm-

14 9 möneristystä seiniin lisättiin 50 mm, jolloin eristepaksuus kasvoi 150 mm:n. Samalla taloon tehtiin viihtyvyyttä lisäävä terassi ja patio ja ulkovalojen määrää lisättiin. Rakennus purettiin sisältä kokonaan vuonna 2005, jolloin taloon päätettiin vaihtaa keskuslämmityskattilan tilalle maalämpöpumppu. Samalla patterit vaihdettiin lattialämmitykseen. KUVIO 7. Talo vuonna 2007 Talossa on lämmitettävää tilaa käytössä 110m², jonka kuutiotilavuus on n. 260m³.

15 Vanha laitteisto Rakennusvaiheessa taloon asennettiin puulla lämmitettävä keskuskattila, jolla lämmitettiin talon käyttövesi sekä koko huoneisto. Lämmitettävää oli yhdeksän patteria sekä pesuhuoneessa yksi lattialämmityspiiri, jota pyöritti 70 W kiertovesipumppu. Puuta keskuslämmityksessä kului vuodessa n. 12 kiintokuutiota, eli n. 30 heittokuutiota. Puuta on koko aikana kulunut takka-leivinuuni-yhdistelmän lämmitykseen noin kuusi kuutiota vuodessa. KUVIO 8. Keskuslämmityskattila purkuvaiheessa 3.4 Uusi lämpöpumppulaitteisto Uudeksi lämmöntuottokoneistoksi valittiin NIBE Fighter 1210 maalämpöpumppu. NI- BE:n valmis maalämpöpumppusysteemi sisältää kaikki tarvittavat laitteet lämmitystä ja käyttöveden lämmitystä varten.

16 11 Kun vanha keskuslämmityskattila oli saatu siivottua tieltä pois, alettiin uutta laitteistoa asentaa paikalleen. Uuden laitteiston asennuksen aikana paksuudeltaan 40 mm keruuputkistoa upotettiin Muurasjärven pohjaan betonipainoin 300 m. Keruuputkistoon laskettiin vesi-alkoholiliuosta yhteensä 354 l. Keruuputkiston liuosta kierrättää 130 W kiertovesipumppu. Maalämpöpumpun kompressorin teho on 1,3 kw, jonka lisäksi lämmitystä voidaan käyttää 6 kw sähkövastuksella, mikäli kompressorin teho ei hetkellisesti riitä. Lämmitysmuodoksi valittiin jalkoja miellyttävä lattialämmitys. Yhteensä talon 110 m² lämmittää yksitoista lattialämmityspiiriä, jonka yhteispituus on 595 m. KUVIO 9. Käyttövesiputket ja keruupiirinputket 3.5 NIBE Fighter Yleistä Sisälämpötila on riippuvainen monista eri seikoista. Lämpimänä vuodenaikana riittää useimmiten auringon säteilemä lämpö sekä ihmisten ja eri laitteiden antama lämpö talon lämpimänä pitämiseksi. Kun ilma kylmenee, lämmitysjärjestelmä on käynnistettävä. Mitä kylmempää ulkona on, sitä enemmän lattiasilmukoita on lämmitettävä. Fighter 1210:ssa on säätötietokone, joka säätelee tätä automaattisesti ja takaa järjestelmän sopi-

17 12 van, luotettavan käytön. Ohjelmaan on kuitenkin syötettävä aluksi oikeat perussäätöarvot. (NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) Lämmöntuotantoa ohjataan vaihteleva lauhdutus periaatteella. Lämmitykseen tarvittava lämpö tietyn ulkolämpötilan aikana tuotetaan toisin sanoen ulkolämpötila- ja menolämpötila-anturista kerättyjen arvojen perusteella. Myös huonelämpötila-anturia käytetään valinnaisvarusteena huonelämpötilan poikkeuksen kompensointitarkoituksessa. Oikeiden arvojen sijoittaminen järjestelmän tietoihin on oleellisen tärkeää laitteen toiminnan ja energiakulutuksen kannalta. (NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) Lämmöntuotanto Talon lämmitystä ohjaa järjestelmän tietoihin valittu asetus. Valintojen perusteella järjestelmä siirtää oikean lämpömäärän ulkolämpötilaan nähden. Lämpöpumpun menolämpötila vaihtelee teoreettisesti halutun arvon seudulla. Jos lämpötila on liian alhainen, tietokone laskee vajauksen asteminuutteina, jolloin lämmöntuotannon kytkentää nopeutetaan sitä mukaa, mitä suurempi lämpötilanvajaus sillä hetkellä on. (NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) Käyttöveden lämmitys Käyttövettä tarvittaessa lämpöpumppu priorisoi sen tuotannon ja alkaa lämmittää käyttövettä maksimiteholla. Silloin se ei siirrä lämpöä lämpöjohtoverkkoon. Jos käyttöveden tarve on suuri, sen lämmitysaika on noin 45 minuuttia. (NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) Jos sähkövastus on kytketty lämmöntuotantoon, sen yksi tehoporras käynnistyy käyttövesilämmityksen aikana. Käyttövesilämmitys käynnistyy, kun käyttövesianturin arvo on laskenut asetettuun käynnistyslämpötilaan, joka on C välillä. Pysäytys tapahtuu lämpöpumpun käyttöpaineensäätimellä, jotta käyttövesilämpötila saataisiin mahdollisimman korkeaksi. Vedenlämmitys on lisäksi mahdollista silloin, kun lämpöpumppu on päässyt lämmöntuotannon katkaisupisteeseen, samalla kun on alle 2 C vajaus käyttö-

18 13 veden lämmityksen käynnistyksessä. Näin minimoidaan käynnistyskerrat. (NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) Käyttövesilämpötilan jaksottaista korotusta varten on oma toiminto. Lämpötilaa korotetaan tilapäisesti sähkövastuksella n. 65 C:een 1 90 päivän välein. Tällä saadaan mahdolliset bakteerit kuolemaan putkistoista. (NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) Varatila Jotta lämpöä voidaan tuottaa lämmönkeruupiirin ollessa irtikytkettynä tai mahdollisen huollon aikana, lämpöpumppu voidaan asettaa varatilaan ja tuottaa lämpöä yksistään sähkövastuksen avulla. Kompressori ja lämmönkeruujärjestelmä ovat silloin suljettuina, ja vain lämpöjohtopiiri ja sähkövastus ovat kytkettyinä. Lämpötilaa ohjaa tällöin termostaatti. (NIBE Fighter 1210 manuaali, 2005) KUVIO 10. NIBE Fighter 1210 (www.nibe.fi)

19 Tekniset tiedot TAULUKKO 1. Tekniset tiedot (NIBE Fighter 1210 manuaali) Koko (kw) 5 Antoteho/Ottoteho (kw) 6,0/1,3 Käyttöjännite (V) 3 * 400V + N + PE 50 Hz Käynnistysvirta (A) 24 Maksimi käyttövirta, kompressori (A) 3,6 Varoke (sis. sähkövastus 6kW) (A) 16 Teho, lämmönkeruupumppu (W) 130 Teho, lämpöjohtopumppu (W) 75 Lämmönkeruuliitäntä ulk. ø (mm) 28 Lämpöjohtoliitäntä ulk. ø (mm) 22 Vaadittu nostokorkeus (mm) 1950 * Tilavuus, vedenlämmitin (litraa) 160 Tilavuus, kaksoisvaippa (litraa) 45 Enimmäispaine varaajassa (MPa) 0,9 (9 bar) Enimmäispaine kaksoisvaippatilassa (MPa) 0,25 Lämmönkeruuainevirtaus (l/s) 0,35 Paine-ero, höyrystin (kpa) 21 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruujärjestelmässä (kpa) 40 Maksimipaine, lämmönkeruujärjestelmä (bar) 3 Käyttölämpötila, lämmönkeruujärjestelmässä ( C) Lämpöjohtoainevirtaus (l/s) 0,13 Paine-ero, lauhdutin (kpa) 2,6 Maksimilämpötila (meno- /paluuputki) ( C) 60/50 Käyttöpaineensäädin (bar) 24 Katkaisuarvo, ylipaineensäädin (bar) 27 Ero, ylipaineensäädin (bar) -7 Katkaisuarvo, alipaineensäädin (bar) 1,5 Ero, alipaineensäädin (bar) 1,5 Nettopaino (kg) 285 * Kun jalat ja putkiliitokset on irrotettu, korkeus on 1890 mm

20 Sähköpisteet Energiakulutus Talo Maalämpöpumpun lisäksi talossa kuluu sähköä taloussähkön kulutuksessa. Kotitaloudessa sähköä kuluttavia laitteita ovat: - Jääkaappi - Kolme pakastinta, joista kaksi on navetassa - Kiuas - Koneellinen ilmanvaihto, vuodesta Sähköhella- ja uuni - Liesituuletin - Pesukone - Kuivausrumpu - Astianpesukone - Kaksi tv:tä - Valaistus: Ulkona kuusi pistettä, sisällä 16 pistettä Navetta Vanha navetta on saanut uuden käyttötarkoituksen. Se toimii talon isännän työkoneiden huolto- ja kunnostuspajana, jossa käytössä on mm. hitsauslaitteet, paineilmakompressori, poria jne. Navetan valaistuksen hoitaa yhdeksän loisteputkivalaisinta. Kulutussähköstä otetaan lisäksi traktorin ja kahden auton lohkolämmitys. Lisäksi ennen kun oli viljatoimintaa, otettiin voimavirtaa 3 kw ruuvia varten, jolla täytettiin ja tyhjennettiin viljasiiloa.

21 16 4. LASKUT 4.1 Maalämpöpumpun kuluttama energia Maalämpöpumpun kokonaisuudessaan kuluttama energiamäärä saadaan laskemalla yhteen lattialämmityksen kiertovesipumpun, sähkövastuksen, kompressorin sekä lämmönkeruupumpun tehoarvot, ja kertomalla ne käyttötunneilla. Sähkönkulutus Kiertovesipumppu Lämmönkeruupumppu Kompressori Sähkövastus KUVIO 11. Sähkönkulutus Kiertovesipumppu Kiertovesipumppu on teholtaan 70 W, 0,07 kw, joka pyörii koko aikaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Tästä saadaan seuraava laskutoimitus: TAULUKKO 2. Kiertovesipumpun sähkönkulutus Laskutoimitus kwh Päivässä 0,07 * 24h 1,68 Kuukaudessa 0,07 * 24h * 30d 50,4 Vuodessa 0,07 * 24h * 365d 613,2 Koko aikana (28m) 0,07 * 24h * 30d * 28m 1411, Sähkövastus, kompressori ja lämmönkeruupumppu Sähkövastuksen koko on 6 kw. Sähkövastus kytkeytyy päälle, mikäli lämmönkeruupumpunteho ei hetkellisesti riitä. Lämmönkeruupumppu ja kompressori toimivat yhtä-

22 17 aikaisesti. Kompressorin ja pumpun yhteistehoksi saadaan näin 1,3 kw + 0,13 kw = 1,43 kw. Lämpöpumppu toimii vain ajoittaisesti, ja näin ollen sähkönkulutuksen pystyy laskemaan lämpöpumpun käyttötuntiotannasta. 4.2 Sähköenergian kulutus Sähköenergiankulutus saadaan suoraan laskettua kompressorin kokonaisuudessaan käymästä ajasta. Sähkövastus on lämmennyt koko aikana vain kymmenen tunnin ajan. TAULUKKO 3. Maalämpöpumpun sähkönkulutus Maalämpöpumppu kwh 1,43 kw * 5386 h 7701,98 Sähkövastus 6 kw * 10 h 60 Kiertovesipumppu 0,07 * 24 h * 30 d * 28 m 1411,2 Yhteensä kwh 9173,18 Tästä saadaan laskettua keskiarvo kulutukselle koko aikana: TAULUKKO 4. Maalämpöpumpun sähkön keskikulutus kwh Koko kulutus 28 m 9173,18 Kuukauden kulutus 327,614 Vuoden kulutus 3931,36 Sähkötariffin hinta on vuonna 2006 sekä 2007 ollut 0,105 / kwh. Lämmitysenergia euroina: TAULUKKO 5. Maalämpöpumpun kulutus euroina Vuodessa 3931,36 kwh * 0, ,79 Päivässä 412,79 / 365 d 1,13

23 Energian kulutus ajanjaksolla Vattenfallilta saadusta kirjeestä näemme sähkönkulutuksen tuona koko aikana. TAULUKKO 6. Sähkönkulutus Yhteensä kwh 2556 Samanaikaisesti lämpöpumpun kompressorin ja keruupumpun kuluttama sähköenergia oli, TAULUKKO 7. Lämpöpumpun käyttötunnit Yhteensä tunteja 659 Tästä saadaan laskutoimitus kokonaisuudessaan lämpöpumpun kuluttamalle energiamäärälle. TAULUKKO 8. Lämpöpumpun kuluttama sähköenergia Kiertovesipumppu 82 d * 24 h * 0,07 kw 137,76 Maalämpöpumppu 659 h * 1,43 kw 942,37 Yhteensä kwh 1080,13 Päivää kohden maalämpöpumpun kulutus oli TAULUKKO 9. Päivässä kulunut sähköenergia 1080,13 kwh / 82d 13,17 kwh Koko ajanjakson kuluttamasta 2556 kwh:sta, lämpöpumpun kuluttama osuus oli 1080 kwh.

24 Puun arvo rahaksi muutettuna Puuta vuodessa kului n. 30 heittokuutiota, josta kuusi kuluu edelleen takka-leivinuuniyhdistelmän lämmitykseen. Tämän vuoksi vähennämme kokonaismäärästä 6 heittokuutiota. Puun tämän hetkellinen heittokuutioarvo on 33 euroa. TAULUKKO 10. Puun arvo Heittokuution hinta 33 Kuutioita 24 m³ 33 * 24 = 792 Vuoden kokonaiskustannukset lämmityksen osalta olisivat näin 792 euroa. Tuloksen kun jakaa vuoden jokaiselle päivällä, saadaan siitä vertailukelpoinen. TAULUKKO 11. Lämmitys euroina päivässä 792 / 365 d 2,17

25 20 5. ENERGIANKULUTUSVERTAILU 5.1 Energiakulutusvertailu Maalämpöpumpun käyttöönotto tapahtui Taulukosta voimme hyvin lukea, että maalämpöpumppu lisäsi kulutusta käyttöönottovuotensa jälkeen n. 45 %. TAULUKKO 12. Sähkön keskikulutus Ajanjakso KWh Päivää Keskikulutus päivää kohden , , , , , , , , , , ,23 Vaikka sähkönkulutus kasvoi, pitää muistaa että samalla vanha lämmitysjärjestelmä jäi pois käytöstä. Verrattaessa energiankulutusta, puilla lämmitettävä keskuslämmityskattilan on laskujen mukaan kalliimpi lämmitysmuoto kuin maalämpöpumppu. Maalämpö on n. yhden euron halvempi päivässä. Käyttöönotto kustannukset ovat maalämpöpumpussa noin kolme kertaa suuremmat kuin keskuslämmityskattilassa. Maalämpöpumppu maksaa kumminkin ostohintaansa koko ajan takaisin, ja jo reilun kymmenen vuoden aikana se maksaa ostohintansa takaisin.

26 Lämmitystarveluku eli astepäiväluku Lämmitystarveluvun (astepäiväluku) avulla korjataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan verrata toisiinsa saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia ja eri kunnissa olevien rakennusten ominaiskustannuksia. (Ilmatieteen laitos, 2008; Motiva 2008) Lämmitystarveluvun käyttö rakennuksen lämmitystarpeen arvioinnissa perustuu siihen, että rakennuksen energiankulutus on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisen sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17 C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokautisten lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmityslukuna käytetään vuosien keskimääräistä lämmitystarvelukua. (Ilmatieteen laitos 2008; Motiva 2008) Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 C ja syksyllä +12 C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat. (Ilmatieteen laitos 2008; Motiva 2008)

27 Lämmitystarveluku kohteessa Maalämpöpumpulla Laskukaava (www.motiva.fi) Qnorm = SN vpkunta / Stoteutunut vpkunta * Qtoteutunut + Qlämmin käyttövesi jossa, Qnorm = Rakennuksen normitettu lämmitysenergiankulutus SN vpkunta = Normaalivuoden tai -kuukauden lämmitystarveluku Stoteutunut vpkunta = Toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla Qtoteutunut = Rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluva energia Qlämmin käyttövesi = Käytetty energia veden lämmittämiseen Lämpimän käyttöveteen lämmitykseen käytetty energiamäärä saadaan kun Qtoteutunut kerrotaan 0,33. TAULUKKO 13. Normaali ja toteutunut lämmitystarve Sn vpkunta Stoteutunut vpkunta 2007 Marraskuu Joulukuu Tammikuu Yhteensä TAULUKKO 14. Lämmitykseen kulunut energia Maalämpöpumpun kuluttama energia Lämmitys Lämmin käyttövesi 1080 kwh 723,6 kwh 356,4 kwh TAULUKKO 15. Lämmitystarve ajalle Kaavaan sijoituttuna 2292 / 1889 * ,4 = 1234,37 Talossa kuutioita 260 m³ 1234,37 / 260 4,75 kw / m³ / kk Vuodessa kuluva energia 12 * 4,75 kw / m³ 57 kw / m³

28 23 Todellisuudessa lämmitystarveluku on hieman pienempi, koska lämmitystarveluku on laskettu kolmelta kylmältä kuukaudelta. Esimerkiksi heinäkuussa on lämmitystarve ollut kolmena vuonna nolla, jolloin lämmitystä ei tarvitse laisinkaan Keskuslämmityskattilalla Sekapuupinon lämpöarvomuutoskerroin on 1250 kwh / pinokuutio. Puuta kului vuodessa n. yhdeksän kiintokuutiota. Tästä saamme puulle laskettua sen tuottaman energiamäärän. TAULUKKO 16. Puun energiamäärä Puun energiamäärä kwh 1250 kwh * 9 m³ Lämmityksen osuus 7537,5 Lämmin käyttövesi 3712,5 Lämmitystarvelukua verrataan vuoteen 2004, jolloin taloa lämmitettiin vielä puilla koko vuosi. TAULUKKO 17. Lämmitystarve 2004 Lämmitystarveluku 2004 Normaali 5420 Toteutunut 5187 Qnorm = SN vpkunta / Stoteutunut vpkunta * Qtoteutunut + Qlämmin käyttövesi TAULUKKO 18. Todellinen lämmitystarve vuonna 2004 Kaavaan sijoituttuna 5420 / 5187 * 7537, ,5 = 11588,58 Talossa kuutioita 260 m³ 11588,58 / ,57 kw / m³

29 24 Lämmitystarve puulla on hieman pienempi kuin maalämpöpumpulla, mutta täytyy muistaa että puun kulutus on arvioitu. Ja toisaalta maalämpöpumpun mittaustulokset on suoritettu pelkästään kylmiltä kuukausilta. 5.4 LP optima LP optima on ohjelma, jolla voidaan mitoittaa maalämpöpumppuja. Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulu käyttää ohjelmaa energiatekniikan opetuksessa. Tarkoituksena on mitoittaa maalämpöpumppu 110 m² omakotitaloon, jonka kuutiotilavuus on 260 m³, ja saatua tulosta verrata kohteessa käytössä olevaan maalämpöpumppuun. 5.5 Maalämpöpumpun mitoitus LP optimalla Ohjelma aloitetaan painamalla uusi mitoitus - painiketta. KUVIO 12. LP-optima aloitus Tämän jälkeen ohjelman syötetään aluksi perustietoja kohteesta. Talotyypiksi joutui valitsemaan uudistalon, koska saneerattavassa kohteessa ei ollut mahdollisuutta valita keskuslämmityskattilalla lämmitettävää taloa.

30 25 KUVIO 13. Perustietojen syöttöä Kun perustiedot on syötetty ohjelmaan, saadaan ohjelman laskema rakennuksen energiankäyttö taulukko näkyviin. Lukemat osuvat hyvin lähelle mitä todellisuudessa ovatkin. Ohjelman laskema ominaiskulutus on 50,3 kwh / m³ vuodessa, joka kohteessa laskujen mukaan on 57 kwh / m³ vuodessa. KUVIO 14. Rakennuksen energiankäyttö Rakennuksen energiankäyttö taulukosta seuraava vaihe on lämpöpumpun mitoitus. Ohjelma laskee valmiiksi lämpöpumpun koon, joka tälläkin kertaa vastaa täydessä todellisuudessa kohteen maalämpöpumppua. Ohjelman laskema LP-ohjeellinen näyttää pumpun tehoksi 3,6 kw ja maaputkiston tehoksi 2,22 kw. Tästä pystyy suoraan laskemaan erotuslaskuna lämpöpumpun tehon 3,6 kw 2,22 kw = 1,38 kw. Kohteessa käytössä oleva lämpöpumppu on 1,3 kw.

31 26 KUVIO 15. Lämpöpumpun mitoitus Lämpöpumpun hyväksynnän jälkeen siirrytään mitoittamaan vesistöön sijoitettavaa vaakakeruuputkistoa. Ohjelmaan sijoitetaan mm keruuputken koko, siinä kiertävä liuos sekä lämpöpumpun ja vesistön välinen etäisyys. Nämä sijoitettuna voidaan painaa Laske painiketta, jonka jälkeen ohjelma laskee sopivan kokoisen putkilenkin, ja kuinka nopeaan liuos siinä kiertää. Vaikka virtausnopeus sekä turbulenttisuus näyttävät olevan punaiselle, ovat ne hyviä arvoja. Putkiston virtausnopeus ei juuri tästä ole nopeampi, ja virtaus pysyy laminaarisena 2300 yksikköön saakka, eikä näin aiheuta turbulenttisuutta. Ohjelma on mitoittanut vesistöön sijoitettavan putken pituudeksi 141 metriä. Kohteessa kyseisen putken pituus on 300 metriä. Mikäli putki alkaa limoittumaan taikka siihen muuten alkaa kerääntymään eristystä, sen hyötysuhde heikkenee. Tästä syystä putken pituutta on tarkoituksella pidennetty. Tällöin laitteella on kumminkin tarpeeksi kapasiteettiä ottaa tarvittava lämpö vesistöstä. KUVIO 16. Lopullinen mitoitus

32 27 6. JOHTOPÄÄTÖKSET 6.1 Kohteen energiasäästöt Lopputyötä aloitellessani, mietin että maalämpö saattaa olla hieman kalliimpi lämmitysjärjestelmä kuin keskuslämmitysjärjestelmä. Mutta toisin kävi. Laskujen perusteella voin todeta maalämpöpumpun huomattavasti halvemmaksi lämmitys ratkaisuksi. Vaikka maalämpöpumpun asennus on hieman kalliimpi, maksaa se itsensä takaisin vuosien aikana. 6.2 Talon asukkaan sana Talon isännän mielipide maalämpöön on pelkästään myönteinen. Maalämpöpumppu on helppokäyttöinen, eikä sitä tarvitse huoltaa. Vanhassa lämmitysjärjestelmässä jouduimme kantamaan puut sisään, jonka jälkeen lämmitys vaati aina jonkun läsnä olon, ettei pesä pääse sammumaan. Nyt tätä vaivaa ei ole, vaan maalämpöpumppu hoitaa lämmityksen itsenäisesti, ja vielä edullisesti. Maalämpöpumpun ansiosta aikaa jää muuhunkin, ja pystyy huolettomasti lähtemään vaikka pitemmälle lomamatkalle. 6.3 Maalämmön hyviä puolia Maalämpö on ympäristöystävällinen, luontoa saastuttamaton lämmitysmuoto. Laitteiden toimivuudesta on yli 20 vuoden käyttökokemus. Maalämpöpumppu toimii sähköllä, mutta vain pienen osan suoran sähkölämmityksen vaatimasta määrästä. Maalämmössä energian hinnannousut kohdistuvat vain ostettavaan energiaan, mikä on vain kolmasosa kokonaismäärästä.

Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU

Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU Aki Kilpijärvi Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikankoulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA

LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA Ilpo Kuisma Opinnäytetyö Kesäkuu 2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU. Tekniikka Pori. Energiatekniikan koulutusohjelma

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU. Tekniikka Pori. Energiatekniikan koulutusohjelma Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU Tekniikka Pori Energiatekniikan koulutusohjelma 2009 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU Lehtikangas, Tuulia

Lisätiedot

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA Matias Kosunen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK MOS FI 0843-4 031109 Asennus- ja hoito-ohjeet 2 1 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko..... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Käyttötaulu... 4 Toiminnot... 5 Eri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN SOTEK-SÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

LÄMMÖNTUOTANTOLAITOKSEN MUUTOS MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄKSI ASUINRAKENNUKSESSA JA JULKISESSA RAKENNUKSESSA

LÄMMÖNTUOTANTOLAITOKSEN MUUTOS MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄKSI ASUINRAKENNUKSESSA JA JULKISESSA RAKENNUKSESSA Toni Hakala LÄMMÖNTUOTANTOLAITOKSEN MUUTOS MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄKSI ASUINRAKENNUKSESSA JA JULKISESSA RAKENNUKSESSA Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t)

Lisätiedot

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden osasto Diplomityö Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Työn tarkastajat: Professori Tuomo Kässi Professori

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

Pelletti- ja maalämmityksen elinkaarilaskenta

Pelletti- ja maalämmityksen elinkaarilaskenta Krista Laine Pelletti- ja maalämmityksen elinkaarilaskenta Lahnuksen koulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 30.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka. Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka. Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka Tutkintotyö PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345 NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ Alle 3 kg kylmäainetta jäähdytysosaa/yksikköä kohti. Ei pakollisia vuositarkastuksia. Kaksi scroll-kompressoria

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot