SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA Tämä käsikirja on tarkoitettu Itämeren alueen satamien pitäjille ja niiden henkilökunnalle. Käsikirja neuvoo käytännönläheisesti, miten turvallinen satama toteutetaan ja hyvät palvelut taataan ja samalla huomioidaan ympäristönäkökohdat. Käsikirja tarjoaa myöskin tapoja, joilla veneseurojen jäseniä ja muita veneilijöitä voidaan opastaa ja neuvoa ympäristövastuulliseen veneilyyn. Me kaikki voimme auttaa vähentämään vesistöjen saastumista ja pitämään Itämeren kauniina ja terveenä ympäristönä. 1

2 I. JOHDANTO 4 a. Baltic SeaBreeze -hanke 4 b. Itämeri 5 II. SATAMAT 7 a. Mikä on venesatama? 7 b. Mikä on hyvä satama? 8 III. YMPÄRISTÖHALLINTA 10 a. Mikä on ympäristönhallintajärjestelmä? 10 b. Ympäristönhallintajärjestelmän näkökohtia 13 c. Ympäristölokikirja 14 d. Siisteys 16 e. Kierrätettävä jäte 17 f. Polttoaine, öljy ja muut ongelmajätteet 19 g. Ongelmajätteet 20 h. Veneiden käymäläjäte 22 i. Sähkön säästäminen 24 j. Veden säästäminen 25 k. Rakennusten, rakennelmien ja ympäristön ylläpitäminen 26 l. Veneen pesu ja huolto 27 IV. TURVALLISUUS 29 a. Yleistä tietoa satamien turvallisuudesta 29 b. Turvallisuusohjeet 30 c. Ensiapu ja hätäpuhelin 31 d. Pelastusvälineet 32 e. Palontorjuntavälineet ja telakka-alueen eristäminen 33 f. Sähköturvallisuus 35 g. Öljyonnettomuudet ja ongelmajätteet 36 2

3 V. VERKOSTOITUMINEN JA KONTAKTIT 52 3

4 I. JOHDANTO a. Baltic SeaBreeze -hanke Itämeri on erityisen herkkä elinympäristö. Menneiden vuosien tiedon ja sitoutumisen puute on johtanut meremme ekosysteemin vakavaan vaurioitumiseen. Turhat öljypäästöt moottoreista, melusaaste laivoista, aluksista ja veneistä, roskaaminen ja ihmisten heikko tietämys meremme tilasta ovat muutamia syitä ongelmaan. Kalastuksen, veneilyn ja laivaliikenteen kasvulla Itämeren alueella on taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka koskevat meitä kaikkia Itämeren ympäristön asukkaita. Baltic SeaBreeze hankkeen tarkoitus on vähentää Itämeren saastumista muuttamalla ihmisten asenteita ja käyttäytymistä. Projektin kohderyhmään kuuluvat: - vapaa-ajan veneilijät - veneseurat sekä kunnalliset ja yksityiset satamat - kalastajat - Itämeren maista tulevat merimiehet - kansalliset ja alueelliset viranomaiset - media Baltic SeaBreeze hanke saa osarahoitusta EU Interreg IIIB Baltic Sea -ohjelmasta. 4

5 b. Itämeri Itämeri, josta niin moni nauttii virkistystarkoituksessa ja hankkii elantonsa, on herkkä ympäristö, joka vaatii erityistä huomiota Nuori ekosysteemi Itämeri on suhteellisen nuori ekosysteemi, sen on kehittynyt viimeisen 6000 vuoden aikana. Itämeren kehittyminen alkoi pienistä lahdista, joihin virtasi vettä jään ja lumen sulaessa, ja jotka lopulta yhtyivät tänä päivänä tuntemaksemme murtovetiseksi mereksi. Tämä murtovetinen meri on ankara elinympäristö kasveille ja eläimille. Kuormitetut kasvit ja eläimet Useimpien merieliöiden suolapitoisuus on sama kuin veden jossa ne elävät. Eliöiden kyky ylläpitää suola ja vesi tasapainossa määrittelee, selviääkö kasvi tai eläin murtovesissä. Esimerkiksi Pohjanmeressä yli miljoonien vuosien kuluessa kehittyneiden merieliölajien ruumiin suolapitoisuus on korkea. Itämeressä murtovetisessä ympäristössä samojen lajien täytyy käyttää paljon energiaa ylimääräisen suolan poistamiseksi ruumiistaan oikean suolatasapainon löytämiseksi. Makeiden vesien lajit taas joutuvat taistelemaan selviytyäkseen Itämeren ympäristön korkeassa suolapitoisuudessa. Tämän vuoksi vain harvat makean- ja suolaisen veden eliölajit menestyvät Itämeressä. Ne, jotka selviytyvät, kärsivät jatkuvasta ylimääräisestä kuormituksesta. Koska näillä eliöillä energiaa kuluu suolatasapainon säätelyyn, ovat ne yleensä kooltaan pienempiä kuin mitä ne olisivat, jos ne eläisivät niille ominaisessa ympäristössä. Esimerkiksi Itämeressä elävät sinisimpukat ovat kooltaan vain kolmanneksen siitä mitä niiden Ruotsin länsirannikolla elävät sukulaiset ovat. Eristynyt ekosysteemi Ainoa väylä pois Itämerestä on Tanskan salmien kautta, mikä tarkoittaa, että veden vaihtuvuus on hyvin rajoitettua. Jokien, purojen ja muiden lähteiden makeat vedet tulevat Itämereen ja virtaavat avomerelle. Vain erityisissä tapauksissa suolavettä virtaa Itämerelle. Normaalisti tämä tapahtuu syksyisin, kun voimakkaat tuulet puhaltavat lännestä useamman viikon ajan. Tämä tapahtuu hyvin harvoin, ehkä kerran vuodessa. Rajoitetun veden virtaus vaikuttaa siten, että kestää vuotta ennen kuin Itämeren vedet vaihtuvat kokonaan. Saasteet, jotka joutuvat Itämereen pysyvät siellä siis hyvin pitkään, ennen kuin ne huuhtoutuvat pois. Suola ja lämpötila Pohjanmeren korkeamman suolapitoisuuden painavammat vedet vajoavat pohjaan samalla kun makeammat vedet pysyvät pinnalla. Nämä kerrokset sekoittuvat hyvin vähän. Syvemmät vedet ovat myös kylmempiä. Nämä kaksi eroa suolatasossa ja lämpötilassa estävät syvempiä, kylmempiä ja suolaisempia vesiä pääsemästä pinnalle, jolloin niihin ei juurikaan sekoitu happea, joka on biologisten prosessien kannalta välttämätöntä. Kylmä ja hidas Biologiset prosessit ovat käyttökelpoisia useiden veteen joutuvien saasteiden tuhoamisessa. Ne vaativat kuitenkin happea. Itämeren syvien vesien ollessa hapettomia, 5

6 biologiset prosessit vaikeutuvat. Myös lämpötila vaikuttaa näiden prosessien nopeuteen ja mitä alempi lämpötila on, kuten Itämeressä, sitä hitaampia nämä prosessit ovat. Paljon asukkaita Itämeren rannikko ja valuma-alue ovat tiheään asuttuja, muutamia suuria kaupunkejakin alueelta löytyy. Ihmisten aiheuttamilla saasteilla on vakavat vaikutukset herkkään vesiympäristöön. Suurimpia saastuttajia ovat maissa oleva teollisuus, metsätalous ja liikenne, mutta merelläkin saastuttavat laivaliikenne, kalastus ja veneily. 6

7 II. SATAMAT a. Mikä on venesatama? Venesataman määritelmä vaihtelee maittain. Yksinkertaisesti sanottuna satama on ponttonein tai laiturein varustettu paikka vapaa-ajan veneille. Venesatama voi olla osa suurempaa satamaa tai itsenäinen kokonaisuutensa. Satamalta vaaditut turvallisuustoimenpiteet ja siellä tarjottavat palvelut riippuvat paljon sataman sijainnista ja tyypistä. Itämeren alueen satamat voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: - kotisatamat, joissa ihmiset eivät tavallisesti yövy, mutta joissa veneitä säilytetään ja huolletaan - käyntisatamat (vierassatamat mukaan luettuna), joissa veneissä yövytään, mutta veneiden huoltotoimenpiteitä ei välttämättä voi suorittaa - erilaiset hätäsatamat, joita voidaan käyttää vain hätätapauksissa Sataman pitäjän on tiedettävä, mikä sataman päätehtävä on, ketkä satamaa eniten käyttävät ja mihin tarkoitukseen. Tämä auttaa keskittymään olennaisiin asioihin satamassa. Esimerkiksi satamassa, jossa ihmiset yöpyvät veneissään, tulee tehdä kaikki tarpeelliset toimenpiteet vieraiden turvallisuuden varmistamiseksi ja suunnitella etukäteen pelastustoimenpiteet hätätilanteiden varalle. Kotisatamissa turvallisuusasioiden pääpaino on huoltotoimenpiteiden turvallisuudessa. Kotisatamissa on myös suurempi tarve monipuoliseen eri ongelmajätejakeiden vastaanottoon kuin satamissa, joissa ei ole veneiden huolto- tai telakointialuetta. 7

8 b. Millainen on hyvä satama? Hyvälle satamalle ei ole yhtä määritelmää. On kuitenkin joitakin perusasioita, jotka tekevät satamasta hyvän. Näitä ovat muun muassa: - Satamaan on helppoa ja turvallista saapua; ja se sulautuu hyvin ympäristöönsä - Vierailevat veneilijät löytävät vieraspaikat helposti ja veneitä autetaan niiden saapuessa ja lähtiessä - Toiminnot sataman läheisyydessä eivät häiritse kävijöitä päivällä eikä yöllä - Satama on siisti ja siellä noudatetaan järjestyssääntöjä - Talous- ja ongelmajätteet kerätään, lajitellaan ja säilytetään asianmukaisesti niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille - Saniteettitiloja on sataman tarpeisiin riittävästi ja ne sijaitsevat lähellä venepaikkoja. Tilat ovat puhtaat ja ne siivotaan säännöllisesti. - Satama on turvallinen ja turvallisuusohjeet ovat sataman ilmoitustaululla - Asianmukaiset palontorjunta- ja hengenpelastusvälineet ovat saatavilla ja helposti löydettävissä. Ensiapuvälineet ovat saatavilla ja hätätilanteiden varalle on tehty pelastussuunnitelma. - Henkilökunta on avuliasta. - Satamassa on esillä tietoa sekä satamassa että lähistöllä tarjolla olevista palveluista On tärkeää, ettei mainonnassa luvata enempää kuin voidaan oikeasti tarjota. Oikea hinnoittelu on tärkeää. Hyvin korkea hinta (vaikka siihen sisältyisi paljon eri palveluita) on yhtä huono kuin matala maksu, johon ei sisälly mitään. Kukaan ei pidä siitä, että jokaisesta palvelusta joutuu maksamaan erikseen. Sisällytä peruspalvelut satamamaksuun ja yritä pitää se kohtuullisena. Ensi kertaa satamaan saapuvalle pitäisi olla helppoa selvittää, mitä satamamaksuun sisältyy. Kuuntele asiakkaitasi! Heillä saattaa olla monia hyviä ideoita kuinka satamaa voidaan kehittää. Vaikka kiireisimpänä aikana tuntuisikin että tekemistä on liikaakin, muista pitää palvelun taso hyvänä ja tunnelma korkealla. Asiakkaat arvostavat ystävällisyyttä ja palvelualttiutta lomallaan enemmän kuin uskotkaan! Satamien ei tarvitse olla samanlaisia. Mikä on tavaramerkki, joka erottaa satamasi muista satamista? Kannattaa miettiä olisiko Sinulla tarjota satamassasi jotakin, jota ei muista satamista löydy ja jota voisit hyödyntää. 8

9 9

10 III. YMPÄRISTÖNHALLINTA a. Mikä on ympäristönhallintajärjestelmä? Jokainen organisaatio ja yritys vaikuttaa ympäristöön monin eri tavoin, esimerkiksi ilman saasteiden, jätevesien, jätteiden, melun ja luonnonvarojen käytön kautta. Ympäristönhallinnan päätehtävä on vähentää edellä mainittuja ympäristövaikutuksia. Ympäristönhallintaa voidaan soveltaa mihin satamaan tahansa, sataman koosta tai tyypistä riippumatta. Järjestelmä voi olla hyvinkin yksityiskohtainen ja muodollinen tai hyvin yksinkertainen ja avoin. Ympäristönhallintajärjestelmä on yksinkertaisesti järjestelmä, jota voidaan käyttää ympäristöasioiden hallintaan. Järjestelmä varmistaa, että oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan. Ympäristönhallintajärjestelmä voi auttaa vähentämään sataman sisäisiä kustannuksia, parantamaan kilpailukykyä ja julkisuuskuvaa. Sen avulla voidaan selvittää mitä lakeja ja säädöksiä venesatamassa on noudatettava ja helpottaa sellaisen järjestelmän kokoamista, joka auttaa täyttämään nämä lait ja säädökset. Ympäristönhallintajärjestelmä voidaan tehdä muodollisen mallin mukaan (esim. ISO tai EMAS) tai siitä voidaan tehdä epämuodollinen. Kaikkia ympäristönhallintajärjestelmiä koskevat samat perusperiaatteet. Niitä voidaan parhaiten kuvata kysymyssarjana, jota satamanpitäjä käyttää arvioidakseen satamaa. Kysymykset helpottavat huomaamaan sataman ympäristövaikutukset, kuinka niihin voidaan vaikuttaa, kuka ottaa niistä vastuun, kuinka toimivia menetelmät ovat ja kuinka niitä voidaan parantaa. 1. Mikä on sataman johdon sitoutuminen ympäristöasioihin? Mitkä ovat sataman ympäristöä koskevat menettelyperiaatteet? Kun ympäristönhallintajärjestelmää ryhdytään kehittämään, on sataman johdon ensin päätettävä millä tasolla ympäristövaikutuksiin halutaan vaikuttaa ja miten paljon niiden eteen ollaan valmiita tekemään. Periaatteet kannattaa kirjoittaa ylös ohjaamaan toimintaa. Joitakin ympäristöpoliittisia päätöksiä voivat olla: - Sitoutua vähentämään luonnonvarojen (sähkö, vesi, paperi jne.) käyttöä - Sitoutua vähentämään satamassa tuotetun jätteen määrää ja kannustaa kierrättämiseen ja uudelleen käyttämiseen - Sitoutua vähentämään ilmaan ja veteen joutuvia päästöjä - Työskennellä ihmisille ja ympäristölle haitallisten onnettomuuksien estämiseksi vähentämällä riskejä ja varautumalla hätätilanteisiin - Vähentää ympäröiviin ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia - Sitoutua noudattamaan ympäristöä koskevia lakeja ja lainsäädäntöä - Sitoutua jatkuvaan kehittymiseen 2. Kuinka satama vaikuttaa ympäristöönsä? Mitkä ovat sataman ympäristövaikutukset? Näitä voivat olla jätteet, veden, sähkön ja muiden luonnonvarojen käyttö, kasvu- ja elinpaikkojen häirintä, ilman, maaperän ja veden saastuttaminen sekä melusaaste. Niihin voivat kuulua myös työturvallisuus tai sataman kävijöiden turvallisuus sekä onnettomuuksien, kuten öljyvuotojen ja tulipalojen riski. - Sinun tulisi selvittää mitä lakeja ja määräyksiä venesataman tulisi noudattaa 10

11 3. Mitä parannuksia voidaan tehdä? Määrittele parannuksen kohteet ja tavoitteet, esimerkiksi: sähkön vähentäminen 5 %:llä, varmistamalla, että vähintään 40 % satamaan hankituista tuotteista on ympäristömerkittyjä, viihtyisyyden lisääminen alueelle ominaisilla luonnonkasveilla, jäte/kierrätysastioiden lisääminen, jne. - Selvitä mitä sataman on tehtävä sitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä noudattaakseen 4. Kuinka tavoitteisiin päästään? Tee suunnitelma siitä, miten määritellyt parannustavoitteet tullaan toteuttamaan. - Tee suunnitelma näyttääksesi, kuinka satama aikoo noudattaa sitä koskevia eri lakeja ja määräyksiä 5. Kuka tekee ja mitä? Määrää jokaiselle tehtävälle vastuuhenkilö, joka on vastuussa sen toteuttamisesta. Jokaiseen tehtävään osoitetaan resursseja, kuten rahaa tai työvoimaa. Tee budjetti eri tehtäville ja aseta jokin takaraja tai aikataulu, jota tulee noudattaa. Luo edellytykset ja tapa suoritettujen tehtävien kirjaamiselle ja raportoimiselle. 6. Etenemmekö me? Suunnitelmaa on hyvä tarkastella muutamia kertoja vuoden aikana, jotta nähdään, mitä on saatu aikaan ja toimivatko tehdyt parannukset käytännössä. Jos olet esimerkiksi asentanut veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysaseman, tulisi arvioida käytetäänkö sitä oikein, toimiiko se kunnolla, jne. Virallisessakin EMS järjestelmässä hanke auditoidaan eli tarkastetaan säännöllisin väliajoin. 7. Miten asiat voisi tehdä paremmin? Hyvin tehdyt asiat voidaan aina tehdä vielä paremmin. Tarkastele tehtyä työtä ja parannuksia, etsi mahdollisia ongelmia tai kohtia, jotka eivät toimi niin tehokkaasti kuin toivoisit ja tee parannussuunnitelma. 8. Takaisin kohtaan 1 Kuinka satama vaikuttaa ympäristöönsä? Kun edelliset kohdat on käyty läpi on taas aika miettiä minkälaisia vaikutuksia satamalla on ympäristöönsä. Järjestelmä voisi kaaviona näyttää tältä: 11

12 Jatkuva parantamine n 7. Miten asiat voisi tehdä paremmin? 6. Etenemmekö me? 5. Kuka tekee ja mitä? 1. Mikä on sataman sitoutuminen ympäristöönsä? Mikä on sataman ympäristöpolitiikka? 2. Kuinka satama vaikuttaa ympäristöönsä? 3. Mitä parannuksia voidaan tehdä? 4. Miten parannustavoitteet voidaan toteuttaa? 12

13 b. Ympäristönhallintajärjestelmän painopisteitä Ympäristönhallintajärjestelmä voi keskittyä moneen eri asiaan - vedestä ja jätteistä kuljetukseen tai turvallisuuteen. Ohessa olemme listanneet joitakin asioita, joita ympäristöhallintajärjestelmän avulla voidaan työstää. Monia näistä asioista on käsitelty tarkemmin tämän käsikirjan muissa kappaleissa. Ympäristönhallintajärjestelmää luotaessa voidaan edellisessä kappaleessa luetellut peruskysymykset kysyä uudelleen, mutta tällä kertaa paneudutaan osa-alueisiin yksityiskohtaisemmin. Kuinka juuri tämä sataman toiminto vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön? Mitä parannuksia voidaan tehdä? Kuinka parannukset toteutetaan? Kuka tekee mitä? Kehitymmekö me? Miten voisimme tehdä asiat vielä paremmin? Asioita, joita satamassa tulisi tarkastella osana ympäristönhallintajärjestelmää: - Yleinen siisteys - Yleinen jätteiden käsittely - Kierrätettävät jätteet - Ongelmajätteet - Veneiden käymäläjätteet - Veneiden pilssivedet - Sähkön käyttö - Veden käyttö - Raaka-aineiden osto ja käyttö - Kemikaalien osto ja käyttö - Pakkaukset - Rakennusten yleinen kunto - Päästöt veteen - Päästöt ilmaan - Melu - Työturvallisuus - Asiakkaiden/vierailijoiden turvallisuus - Tulipalon vaara - Öljyt ja polttoaineet - Onnettomuuksiin varautuminen - Kuljetus - Toimittajat ja hankkijat 13

14 c. Ympäristötavoitelomake Yksinkertainen tapa luoda ja työstää ympäristönhallintajärjestelmää pienemmässä mittakaavassa on luoda ympäristötavoitelomake. Ympäristötavoitelomakkeen tekeminen alkaa siitä, että päätetään, mitä tavoitteita satamassa halutaan asettaa ja millä aikataululla ne halutaan saavuttaa. Tavoitteiden tulisi vastata sataman ympäristöpolitiikkaa, joka sekin voi olla hyvin yksinkertainen. Ympäristötavoitelomake voi rakenteeltaan ja sisällöltään olla alla kuvatun esimerkin mukainen. On tärkeätä listata jokainen tavoite, kuinka se aiotaan saavuttaa, kuka on päävastuussa, tehtävän aikataulu ja kuinka raportointi suoritetaan. Määrätyn ajanjakson jälkeen ympäristötavoitelomake tarkistetaan ja satamajohto käy läpi ympäristöhallintajärjestelmän viimeiset kysymykset: olemmeko onnistuneet ja kuinka voisimme tehdä asian vielä paremmin? Esimerkki: Tavoite: Vähentää sataman sähkön kulutusta. Kohde: Vähentää sähkön kulutusta 15 % kuluvan vuoden loppuun mennessä. Välitavoite 1: Vaihdetaan kaikki hehkulamput energiansäästölamppuihin. Vastuuhenkilö: Matti Mäkinen Toimenpide: Kaikki pesutilojen lamput on vaihdettu uusiin energiansäästölamppuihin. Ajankohta: 23. kesäkuuta Dokumentointi: valokuvat ja uusien lamppujen ostokuitit Toimenpide: Kun ulkovalon lamppu meni rikki, se korvattiin energiaa säästävällä lampulla. Lisäksi asennettiin liikkeentunnistin, jottei valo palaisi turhaan koko pimeää aikaa. Ajankohta: 15. heinäkuuta Dokumentointi: kopiot kuiteista ja valokuva Välitavoite 2: Varmistaa, että kaikki sähkölaitteet ovat valmiustilan asemesta pois päältä öisin. Vastuuhenkilö: Liisa Lötjönen Toimenpide: Listattiin kaikki sähkölaitteet, jotka on mahdollista jättää valmiustilaan, sekä niiden sijainnit. Sähkölaitteita on siirretty ja pistokkeita järjestetty pistorasioissa niin, että virta voidaan katkaista mahdollisimman monesta laitteesta mahdollisimman pienellä vaivalla. Ajankohta: huhtikuuta Dokumentointi: Lista sähkölaitteista ja pistorasioista. Toimenpide: Yksinkertaisten ohjeiden laatiminen satamasta viimeisenä lähtevälle henkilölle. Ohjeessa listataan mistä sähkökatkaisijoista tai -laitteista katkaistaan virta ja miten. Ohjeet sijoitetaan satamatoimistoon sekä satamaohjeisiin. 14

15 Ajankohta: 20 huhtikuuta Dokumentointi: Ohjeet Olemmeko onnistuneet? Kaikki välitavoitteet on toteutettu ja sähkön kulutus on edelliseen vuoteen verrattuna vähentynyt 12 %. Tavoitteena ollut 15 % vähentynyt sähkönkulutus ei vielä toteutunut. Mitä voidaan tehdä paremmin? - Vaihdetaan useampia hehkulamppuja ympäri satamaa energiansäästölamppuihin. - Asennetaan pesutilojen valaisimiin liiketunnistimet. - Varmistetaan, että sataman sulkevat ihmiset muistavat katkaista virran tarvittavista laitteista aina satamasta lähtiessään. 15

16 d. Siisteys Vierailijat ja veneilijät ovat todennäköisesti itsekin siivommin, jos satama jo ennestään on siisti ja järjestyksessä. Siisteyttä edesauttaa, jos jätteistä ja roskista eroon pääseminen on tehty vieraille mahdollisimman helpoksi. Sijoita eri puolille satamaa kylttejä, joissa kehotetaan kävijöitä pitämään satama siistinä. Tee kyltit tarpeen mukaan eri kielillä tai kuvakkeita käyttäen. Sataman henkilökunnan on vilkkaimman sesongin aikana tarpeen mukaan tehtävä ylimääräistä siivoustyötä. Roska-astiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän usein niin, etteivät ne missään vaiheessa pääsee täyttymään liiaksi. Jätteiden edelleen kuljetuksesta ja hävittämisestä vastaavalla taholla on oltava siihen asianomainen lupa. Roska-astioita tulee olla runsaasti ja sijoitettuna ympäri satamaa siten, että satamassa kävijät ne helposti löytävät. Alueille, joista veneilijät tulevat maihin tulisi sijoittaa helposti havaittavissa olevia, suuria roska-astioita tai vaihtoehtoisesti opasteet mistä jätepiste löytyy. - Roska-astioiden pitäisi olla hyvin kiinnitettyjä, niin etteivät ne kaadu - Roska-astioiden pitäisi olla kannellisia, jotta eläimet eivät pääsisi sisältöön käsiksi ja etteivät roskat leviä tuulen mukana, - Roska-astioissa voisi olla kyltti, jossa lukee kun olen täynnä, soitathan numeroon Kierrättämistä tulisi edistää ja veneilijöiden tulisi nähdä, että satamassa on myös mahdollisuus lajitella ja kierrättää jätteitä, ennen kuin he toimittavat kaikki roskansa sekajäteastiaan (ks. kierrätysosio). Koirille olisi hyvä olla oma aitaus vapaana pitämistä varten. Koirien jätöksille voisi olla omat astiat. Kakkapussien jakaminen tai jätösten keräämisestä muistuttaminen ehkäisee koirien jätösten muodostumista ongelmaksi. 16

17 e. Kierrätettävä jäte Kierrätys säästää energiaa, jota kuluu uusien raaka-aineiden tuottamiseen. Yleisesti kierrätettäviä jätteitä ovat lasi, muovit, metallit ja paperit. Veneilijöitä tulee rohkaista lajittelemaan jätteensä myös vesillä ollessaan. Jätepisteen on oltava helposti löydettävissä. Ota yhteyttä kuntaan tai jätehuoltoyritykseen kun haluat selvittää mitä jätteitä kunnassa voi kierrättää. Rakenna hyvin organisoitu jätepiste, jossa jokaiselle kierrätettävälle jätejakeelle on oma, kyltillä varustettu astiansa. Jätepisteen tulee olla suojassa tuulelta, sateelta, lumelta sekä eläimiltä ja sen puhtaudesta ja siisteydestä tulee huolehtia. Astiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän usein. Osoita jätepisteen sijainti esim. kylttien avulla selkeästi. Merkitse sen sijainti myös sataman karttaan ja varmistu, että myös vierailijat tietävät missä se on ja mitä kierrätettäviä jätejakeita siellä otetaan vastaan. Kerro selvästi mitkä materiaalit kuuluvat mihinkin keräilyastiaan liittämällä yksityiskohtainen lista asioista, jotka kelpaavat ja jotka eivät kelpaa astiaan laitettavaksi (esim. sanomalehdet vai toimistopaperi, kovat vai pehmeät muovit, jne.). Kovat muovit tyhjät ja puhtaat Kyllä Ei Ota ruuantähteitä varten käyttöön komposti (varmista että astiaan ei laiteta puutarhajätteitä) ja käytä syntyvää multaa sataman kukkaistutuksissa ja viheralueilla. Sijoita pieni roska-astia kierrätyspisteen viereen, jotta vieraat eivät heitä lajittelematonta kotitalousjätettä kierrätysastioihin. 17

18 18

19 f. Polttoaine, öljy ja muut ongelmajätteet Öljyt ja polttoaineet ovat tulipaloriskejä, samoin kuin monet muutkin vaaralliset aineet. Ne sisältävät myöskin raskasmetalleja ja hiilivetyjä, jotka ovat vaarallisia vesieliöille. Nämä myrkyt voivat siirtyä ravintoketjun mukana planktoneista kaloihin, lintuihin ja jopa ihmisiin. Ne voivat aiheuttaa sairauksia, lisääntymisongelmia ja jopa kuoleman. Jo pieni määrä polttoainetta, öljyä, maalia tai muuta ongelmajätettä voi olla hyvin haitallista ympäristölle ja meille itsellemme. Läikkymisen ja vuotamisen, jopa hyvin pienten määrien, välttämiseksi on nähtävä vaivaa. Varmista, että kaikki satamassa olevat vaaralliset aineet on merkitty nimilapuin ja että työntekijät tietävät näihin aineisiin liittyvät vaarat. Säilytä kaikkia vaarallisia aineita turvallisessa paikassa, poissa alueilta, joilla liikkuu paljon ihmisiä, tulelta suojatussa säilytysastiassa tai rakennuksessa, jossa on ylivuotoreunalla varustettu pohja, johon vuodot jäävät, eivätkä pääse imeytymään maaperään tai veteen. Minimoi satamassa säilytettävien polttoaineiden, öljyjen ja muiden vaarallisten aineiden määrä. Ota huomioon vaihtoehtoisten, vähemmän vaarallisten aineiden käyttö sekä suosi mieluummin vesipohjaisia kuin öljypohjaisia aineita. Polttoainevuotojen välttämiseksi muistuta veneilijöitä olemaan varovaisia täyttäessään veneiden polttoainetankkeja: - Muistuta heitä olemaan tankkaamasta tankkia täyteen, sillä polttoaine laajenee lämmetessään ja voi siksi vuotaa yli - Pyydä heitä käyttämään imeytysliinaa polttoaineruiskun suukappaleen ympärillä tai keräämään kaikki polttoainepisarat rättiin ja toimittamaan rätin muiden ongelmajätteiden kanssa samaan paikkaan - Pidä suppiloita ja imeytysmateriaaleja veneilijöiden ja työntekijöiden saatavilla, jotta pienet roiskeet voidaan estää - Jotta polttoainetta ei valu ilmausputken kautta veteen, tee keräyssäiliö jonka voi laittaa huohotinaukon suulle tankkauksen ajaksi Öljyonnettomuudet ja muut ongelmajätteistä aiheutuneet vaaratilanteet tulee huomioida sataman pelastussuunnitelmassa. aiheesta osiossa IV. G. 19

20 20

21 g. Ongelmajätteet Veneissä ja satamissa syntyy yleisesti seuraavia ongelmajätteitä: polttoaineet, maalit, antifouling-aineet, öljyt ja puhdistusaineet. Nämä jätteet voivat joutua ympäristöön vuotojen ja onnettomuuksien seurauksena ja myös väärin suoritetun jätteiden hävittämisen kautta, esim. kaadetaan viemäriin, maahan tai sekoitetaan ongelmajätteet muihin jätteisiin. Jätteiden hävittäminen väärin on uhka sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle. Satamanpitäjät ja veneilijät voivat helposti vähentää ympäristöön joutuvien ongelmajätteiden määrää muutamalla yksinkertaisella konstilla. Järjestä turvallinen säilytyspaikka seuraaville ongelmajätteille: - jäteöljyt ja öljynsuodattimet - paristot - akut - maalit - polttoaineet - puhdistustuotteet - öljyiset säilytysastiat ja rätit Säilytystilan on oltava erillään muista rakennuksista ja palveluista. Säilytystilan on oltava paloturvallinen, mielellään metalliastia, jonka lähellä on jauhesammutin. Säilytystilan tulee olla myös ympäristön kannalta turvallinen niin, että mikäli jokin säilytysastioista hajoaa, jätettä ei valu maaperään tai veteen. Säiliöiden on oltava vakaita ja ongelmajätteen vastaanottoon suunniteltuja. Varmista, etteivät astiat pääse täyttymään liiaksi. Astioiden alla tulisi vielä olla ylimääräinen allas, johon mahdolliset valumat päätyvät. Jätteiden kuljettamisesta ja vastaanottamisesta vastaavalla taholla on oltava siihen asiaankuuluva lupa. veneen puhdistuksen yhteydessä syntyvistä ongelmajätteistä löytyy osiosta III. L. öljy- ja polttoainepäästöistä löytyy osiosta IV. G. 21

22 22

23 h. Veneiden käymäläjäte Ihmisten jätöksillä on erityisen haitallinen vaikutus vesiympäristöön. Ulosteissa oleva typpi ja fosfori ovat suoraan hyödynnettävissä olevaa ravinnetta leville, jotka sitten kukkivat ja ottavat happea vedestä. Tämä johtaa ajan myötä siihen, ettei muilla eliöillä ole tarpeeksi happea. Jokakesäiset sinileväkukinnot Itämeressä ovat tämän tapahtumaketjun seuraus. HELCOMin suositus 19/9 kieltää käsittelemättömän käymäläjäteveden päästämisen Itämereen. Kaikkien itämeren maiden on ratifioitava tämä suositus lainsäädäntöönsä. Kussakin maassa voimassa olevaa käymäläjätettä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava. Suomessa on kiellettyä päästää käsittelemätöntä käymäläjätevettä veteen, joten veneissä on oltava imutyhjennettävä septisäiliö käymäläjätteitä varten. Vastaavasti satamissa on oltava asianmukaiset vastaanottolaitteet, eli käymäläjätevesisäiliöiden imutyhjennyspumput. Jos satamassa ei ole septitankin imutyhjennyslaitetta, veneilijöille on kerrottava, missä lähin imutyhjennyslaite sijaitsee. Satamassa pitäisi imutyhjennyslaitteen lisäksi: - osoittaa laitteen sijainti kyltillä, jossa on kansainvälinen imutyhjennyslaitteen symboli (alla). - opastaa veneilijöitä käyttämään laitetta - varmistaa että laitteessa on asianmukainen käyttöohje sekä tarvittaessa puhelinnumero, johon voi ilmoittaa, jos laite on epäkunnossa. Kun imutyhjennyslaitetta asennetaan, se tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, että kaikkien niiden veneiden on helppo sen viereen kiinnittyä, jotka laitetta tarvitsevat. Laitteen tulee olla helppokäyttöinen (ei liian korkealla tai matalalla) ja sen ympärillä tulee olla riittävästi syväystä, jotta suuremmatkin veneet pääsevät sen luo. Esteetön pääsy imutyhjennyslaitteelle on varmistettava. Jos mahdollista, aseman läheisyydessä olisi 23

24 hyvä olla vesipiste. Imutyhjennyslaitteen yhteydessä voi myös olla mahdollisuus pilssivesien tyhjentämiseen, mutta muista, että öljyiset jätteet ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa tyhjentää viemäriverkostoon. Opasta veneilijöitä, ettei pilssivesiä saa milloinkaan tyhjentää septitankin tyhjennyspumpulla! Helcom Suositus 19/9 Marpol 73/78 Special Area (Clean Seas guide 2004, the Baltic Sea Area, published by HELCOM) Alusjätelaki ja -asetus 24

25 i. Sähkön säästäminen Käyttämästämme energiasta paljon on edelleen peräisin uusiutumattomista energialähteistä kuten öljystä, hiilestä tai ydinvoimasta, joista aiheutuu haitallisia sivutuotteita. Sähkö on myös kallista. Energian säästäminen ei ole hyväksi ainoastaan ympäristölle, mutta myös taloudellesi! Käytä energiansäästölamppuja. Ne maksavat yleensä enemmän, mutta säästävät rahaa pitkällä tähtäimellä, koska ne käyttävät vähemmän energiaa kuin normaalit lamput. Asenna valaisimiin liikkeentunnistimet tai säätimet, jotka sammuttavat valot tietyn ajan kuluttua. Kun sähkölaite ei ole käytössä, sammuta se kokonaan tai irrota töpseli seinästä (TV:t, radiot, tietokoneet, monitorit, tulostimet, Internet-reitittimet, jne.). Laitteet, jotka on jätetty valmiustilaan kuluttavat sähköä. = Kun on aika vaihtaa vanhoja laitteita uusiin, varmista, että ostamasi laitteet käyttävät energiaa tehokkaasti. Asenna aurinkopaneelit keräämään ylimääräistä energiaa ja kun rakennat uusia rakennuksia suunnittele ne niin, että ne hyödyntävät auringon valoa mahdollisimman paljon valaistuksen ja lämmityksen osalta. Käytä eristäviä rakennusmateriaaleja ja tuplaikkunoita minimoidaksesi lämmönmenetyksen. Säädä laituripaikoilta saatava sähkö neljään ampeeriin (800 Wattia). Asenna jokaiselle sähköpisteelle sähkömittarit. Säädä kuuman veden lämpötila 60 asteeseen saniteetti- ja pesutiloissa. 25

26 j. Veden säästäminen Vaikka Itämeren maat eivät suoranaisesti kärsikään veden puutteesta, vesi on silti arvokas voimavara, jonka kerääminen, suodattaminen, puhdistaminen, kuljettaminen ja pumppaaminen hanoihimme kuluttaa energiaa. Veden käyttö aiheuttaa myös kuluja. Veden säästäminen säästää rahaa. Kehota asiakkaitasi säästämään vettä. Sijoita Säästäthän vettä kylttejä paikkoihin, joissa vettä voidaan käyttää. Käytä vettä säästäviä suuttimia ja hanoja. Asenna suihkuihin painettavalla napilla toimivat säätimet, jotka sulkevat hanat automaattisesti tietyn ajan jälkeen. Asenna joko painettava nappi tai liikkeentunnistimet käsien huuhtelualtaisiin säätelemään veden käyttöä niin, että vain tarvittava määrä käytetään. Käytä vettä säästäviä wc-istuimia, jotka on varusteltu kahdella vaihtoehtoisella napilla, toinen pienempää ja toinen isompaa huuhtelua varten. Käytä vettä säästäviä painesuuttimia, jotka sekoittavat veden ja ilman pesukäyttöön tarkoitetuissa letkuissa. Veneiden pesualueilla käytä juomaveden asemesta mieluummin merivettä. Tarkista kaikki johdot ja hanat säännöllisesti, jotta löydät mahdolliset vuotokohdat nopeasti. 26

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Itämeri pähkinänkuoressa

Itämeri pähkinänkuoressa Itämeri pähkinänkuoressa www.itamerihaaste.net www.ostersjoutmaningen.net www.balticseachallenge.net 12.2.2012 1 Itämeri on ainutlaatuinen, koska sen on: Suhteellisen nuori meri. Jääkauden jälkeen alkanut

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet 25/6/2014 Eija Rantajärvi Vivi Fleming-Lehtinen Itämeri tietopaketti 1. Tietopaketin yleisesittely ja käsitteitä 2. Havainnoinnin yleisesittely 3. Havainnointikoulutus:

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Valajärven valuma-alue Soita, metsää, harjuja; vähän peltoja: 15,01 km 2 : 4,3 x järven ala eli ei erityisen suuri 2.6.2009

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot