15 Kaupunkiseudut ja liikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 Kaupunkiseudut ja liikenne"

Transkriptio

1 15 Kaupunkiseudut ja liikenne

2 Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä.

3 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE Ei kirjallista esitystä.

4 Tampereen keskustan liikenneratkaisut suurten muutosten edessä - miten kestävän liikkumisen haasteisiin vastataan? Ari Vandell, Tampereen kaupunki Tampereen keskustan liikennejärjestelmä on suurten muutosten kynnyksellä. Keskustaalueelle on hyväksytty kehittämisohjelma, joka sisältää maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen kehittämisen linjaukset. Kehittämisohjelma sisältää kattavan kuvauksen Tampereen vahvasta tahtotilasta, tavoitteista ja keinoista ylläpitää ja kehittää Tamperetta Suomen houkuttelevimpana paikkana asua, viihtyä, opiskella ja yrittää. Kehittämisohjelmaan liittyy kiinteästi keväällä 2013 valmistunut keskustan liikenneverkkosuunnitelma, jossa on esitetty keskustan liikenteellinen visio. Syksyllä 2013 aloitettu Rantaväylän tunnelin toteutus muuttaa merkittävästi keskustan liikennevirtoja ja lisää Rantaväylän kapasiteettia. Kaupunkiraitiotien yleissuunnitelma valmistui keväällä 2014 ja raitiotien toteuttamiseen tähtäävän suunnittelun käynnistämisestä tehdään päätös kesäkuussa Kaupunkiraitiotie tulee toteutuessaan aiheuttamaan merkittäviä muutoksia nykyiseen katuverkkoon ja laajemmin koko yhdyskuntarakenteeseen sekä vaikuttamaan kulkumuotojakautumaan. Strategiat ja visiot kestävän liikkumisen pohjana Tampereen uudessa kaupunkistrategiassa Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki korostuu kestävä liikkuminen. Kaupunkistrategian mukaan joukkoliikenne ja pyöräily ovat sujuvia liikkumisvaihtoehtoja ja kaupunkiraitiotie on joukkoliikenteen kärkihanke. Tavoitteena on vuoteen 2016 mennessä kasvattaa kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkumuoto-osuutta 6 % vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna. Kaupunkistrategiassa on vahvasti esillä myös keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkistrategian pohjalta laaditussa kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelmassa on määritelty nykyiselle valtuuskaudelle tarkemmat tavoitteet koskien kestävää liikkumista. Kestävän liikkumisen osalta korostuvat Tampereen keskustassa toteutettavat liikennehankkeet. Kaupunkistrategiassa ja siitä johdetuissa tavoitteissa painotetaan kestävien liikkumisvaihtoehtojen sujuvuutta. Kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteessä kasvatetaan ja kaupunkiraitiotie on joukkoliikenteen kärkihanke. Kestävän liikkumisen lisäämisellä tuetaan kaupunkirakenteen tiivistämistä ja keskustan, alakeskusten ja joukkoliikennekäytävien yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Selkeänä tavoitteena on myös tehdä Tampereesta joukkoliikennekaupunki. Keskustan elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden lisäämistä painotetaan strategiassa. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne sekä maanalainen pysäköinti keskustassa ovat sujuvia. Keskustan uudis- ja täydennysrakentamista toteutetaan laadukkaasti. Tampereen keskusta on asetettujen tavoitteiden mukaan Suomen suosituin ja menestyvin kaupallinen keskus, jonka noste heijastuu koko Pirkanmaalle. Keskustan vetovoima ja kilpailukyky vahvistuvat hyvän saavutettavuuden ja monipuolisen tarjonnan ansiosta. Keskustassa edistetään kestävää liikkumista.

5 Keskustan kehittämiseen liittyviä määriteltyjä valtuustokauden tavoitteita ovat: Keskustan katukehän vaiheittainen kehittäminen Hämeenkadun itäpää muuttaminen joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ja oleskelun kaupunkitilaksi (kokeilu käynnistyy ) Katutilan vapauttaminen maanalaista pysäköintiä ja huoltotiloja toteuttamalla Pintapysäköinniltä vapautunutta tilaa muutetaan pyöräilyn, jalankulun, tapahtumien ja kaupalliseen käyttöön Pyöräpysäköintiä kehitetään Laaditaan asemakeskuksen kehittämissuunnitelma ja ohjelmoidaan sen toteuttaminen yhteistyössä valtion kanssa. Toteutetaan kävelyn laatukäytäviä keskustassa Varmistetaan kävelykatujen elävyys suosimalla katuja, joissa on valmiuksia ja ihmisvirtoja kävelykatumaiseen kaupalliseen toimintaan Vuonna 2010 valmistuneen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian keskeinen tavoite on kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen 40 %:lla vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tämä edellyttää joukko- ja kevyenliikenteen kehittämistä sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Sekä joukkoliikenteen että kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvunosuuksien tavoitteeksi on asetettu 25 %. Liikenteen kasvihuonepäästöjen tulisi vähentyä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tampereen keskustan liikenteellinen visio on määritelty vuonna 2013 valmistuneessa liikenneverkkosuunnitelmassa. Vision pohjalta on johdettu konkreettisia tavoitteita ja määritetty näitä toteuttavat strategiat ja kärkihankkeet. Liikenteellinen visio kiteyttää suunnitelman sisällölliset painotukset seuraavasti: Keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla. Keskustaan saavutaan nopeasti, jotta perillä voidaan olla hitaasti ja rauhallisesti. Esteetön keskusta edistää arjen sujuvuutta ja on myös suosittu asumisen alueena. Keskusta-asumisen vetovoima tukee tehokkaasti myös yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tavoitteita. Paikkojen ja reittien verkosto. Tampereen keskusta tunnetaan paikkojen ja reittien verkostona, jossa liikkumisen kokemus on raikas ja turvallinen. Hyvässä kaupunkitilassa kuulee toisen puheen ja joukkoliikenteessä näkee parhaat paikat. Helposti hahmottuva liikenneympäristö. Reaaliaikainen liikenneinformaatio, älykäs liikenne, ja ajonopeutta säätelevä, opettava ympäristö, opastavat liikkujaa ja kertovat miten eri ympäristöissä toimitaan ja liikutaan. Strategioiden ja visioiden pohjalta investointien painotusta ollaan siirtämässä joukkoliikenne-, kävely ja pyöräilyhankkeiden suuntaan. Liikkumisesta runsaasti tuoretta tietoa Suunnittelun ja toimenpiteiden toteuttamisen pohjaksi on Tampereella toteutettu useita laajoja tutkimuksia ja selvityksiä. Vuonna 2012 toteutettiin uusi laaja liikennetutkimus ja vuonna 2013 valmistui keskustan pysäköintitutkimus. Uusi koko kaupunkiseudun kattava liikennemalli valmistuu kesällä Lisäksi keskusta-alueelle on laadittu yksityiskohtainen liikenteen simulointimalli. Vuoden 2014 aikana laaditaan ehdotus Tampereen pysäköintipolitiikaksi.

6 Tampereen keskustan alueelle suuntautuu liikennetutkimuksen haastatteluaineiston perusteella arkisin noin matkaa. Hieman alle kolmannes matkoista on keskustan sisäisiä matkoja ja noin puolet matkoista on lähtöisin muualta Tampereelta. Suurimmat keskustaan suuntautuvien matkojen matkaryhmät ovat työmatkat ja ostosmatkat. Noin neljännes keskustaan tehtävistä matkoista tehdään joukkoliikenteellä. Keskustan sisäisistä matkoista noin 80 % tehdään jalan tai pyörällä. Joukkoliikennettä käytetään keskustaan tultaessa erityisesti koulu- ja opiskelumatkoilla, työmatkoilla sekö ostos- ja asiointimatkoilla. Kuva 1. Tampereen keskustaan suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma Liikennetutkimuksen mukaan koko Tampereen alueella henkilöauton osuus matkoista on hieman pienentynyt edelliseen, vuonna 2005 toteutettuun tutkimukseen verrattuna. Tampereella joukkoliikenteen osuus on kasvanut noin 3 % ja pyöräilyn osuus on kasvanut noin 2 %. Vastaavasti henkilöautoilun osuus on vähentynyt hieman. Huolestuttavinta on kävelyn osuuden väheneminen noin 3 %. Vuonna 2005 asetettu tavoite henkilöautoliikenteen kasvun taittamisesta on tutkimuksen pohjalta saavutettu. Tampereen keskustassa toteutettiin keväällä 2013 pysäköintitutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin pysäköintipaikkojen määrän kehitystä keskustassa vuosina Tampereen keskustassa oli vuoden 2013 kesäkuussa yhteensä julkista pysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikoista 52 % paikoista sijaitsee pysäköintilaitoksissa ja 48 % paikoista sijaitsee kadunvarsilla ja erillisalueilla. Noin 80 % paikoista on maksullisia. Vuoteen 2003 verrattuna pysäköintipaikkojen määrä on kasvanut keskustassa noin 18 %. Pysäköintipaikkamäärän kasvu kohdistuu erityisesti pysäköintilaitoksiin. Merkittävin uusi pysäköintilaitos on Hämpin parkki, jossa on lähes 1000 pysäköintipaikkaa.

7 Kuva 2. Kulkutapaosuuksien kehittyminen Tampereen kaupunkiseudulla. Keskustaa koskevat suunnitelmat ja toteutetut hankkeet Tampereen pääkatu, Hämeenkatu, muuttuu itäosaltaan joukkoliikennekaduksi jo kesällä Parhaillaan käynnissä on myös Hämeenkadun tavoitetilanteen määrittelyyn tähtäävä yleissuunnitelma, joka tähtää kävelylle ja oleskelulle varattavan tilan kasvattamiseen ja kadun muuttamiseen koko pituudeltaan joukkoliikennekaduksi. Hämeenkadun yleissuunnitelma on myös osa raitiotien yleissuunnitelmaa. Raitiotien rakentamisella on merkittävä vaikutus kestävän liikkumisen lisäämiseen. Raitiotien yleissuunnitelmassa on arvioitu joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvan n. 1,5 %. Muualla toteutetuista uusista raitiotiejärjestelmistä saatujen kokemusten perusteella kasvu voi olla tätä vielä huomattavasti suurempi. Keskusta-alueella on käynnissä myös strategisen osa-yleiskaavan laatiminen, johon sisältyy keskustan tuleva liikenneratkaisu. Ehdotettava liikenneratkaisu tulee pohjautumaan vuonna 2013 valmistuneeseen keskustan liikenneverkkosuunnitelmaan, jossa ydinkeskustassa kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle annetaan merkittävä asema. Tavoitteena on vähentää autoliikennettä keskustan kehän sisäpuolisella alueella ja muodostaa siitä hitaan liikkumisen alue. Liikenneverkkosuunnitelman kantavana ajatuksena on keskusta-alueen liikenneväylien kulkumuotojen välisen työnjaon nykyistä selkeämpi määrittäminen. Ratkaisuun sisältyy kävelykatuja, kävelypainotteisia katuja, joukkoliikennekatuja, joukkoliikennepainotteisia katuja sekä pääosin autoliikenteelle tarkoitettuja katuja. Viimeksi mainituille kaduille pyritään ohjaaman merkittävä osa keskustan henkilöautoliikenteestä, jolloin autoliikenteestä aiheutuvia haittoja pystytään vähentämään ydinkeskustan alueella. Kullakin liikennemuodolla on esitetyssä ratkaisussa oma määritelty roolinsa. Henkilöautoliikenteen osalta keskeisessä asemassa on ydinkeskustaa kiertävän keskustakehän toimivuuden parantaminen. Keskustan katujen liikenteellinen saneeraus on jo aloitettu Kyttälän alueella, jossa tavoitteena on kävelypainotteisen ratkaisun toteuttaminen vielä tämän vuosikymmenen aikana. Ydinkeskustan hyvä saavutettavuus myös henkilöautolla on kuitenkin todettu tärkeäksi. Henkilöautoliikenteen vähentämiseksi keskustakehän sisäpuoliselta katuverkolta on laadittu suunnitelmia maanalaisen pysäköintiluolaston rakentamiseksi.

8 Luolastosta on jo valmiina loppuvuonna 2012 avattu Hämpin parkki, joka mahdollistaa melko suuretkin muutokset sen yläpuolisella katuverkolla. Kuva 3. Hämeenkadun muuttaminen kävely- ja joukkoliikennekaduksi sekä raitiotien toteuttaminen muuttavat merkittävästi Tampereen keskustaa. Poikkileikkaus- ja havainnekuva Hämeenkadun yleissuunnitelmaluonnoksesta. Keskustan liikenneuudistuksen haasteet saavutetaanko asetetut tavoitteet? Tampereen keskustan tuleva liikenneratkaisu herättää luonnollisesti myös vastustusta. Varsinkin yrittäjien suunnasta on tullut melko paljon kritiikkiä henkilöautoilun vaikeuttamisesta keskustassa. Jatkosuunnittelussa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota myös saavutettavuuteen henkilöautolla. Keskustan liikenneratkaisu perustuu maanalaiseen pysäköintiin. Ratkaisu muuttaa merkittävästi henkilöautoliikenteen totuttuja reittejä ja vaatii vielä paljon tiedottamista ja vuoropuhelua. Myös keskustan

9 liikenneratkaisujen toteutuksen rahoitus on haaste. Raitiotien toteuttamispäätös tulee kuitenkin edesauttamaan kokonaisratkaisun toteuttamista. Tampereen keskusta sijaitsee kapealla kannaksella ja länsi-itä-suuntaisia katuja on vähän. Liikenneverkkoratkaisun toimivuuden kannalta oleellista on hyödyntää Rantaväylän uuden tunnelin tuoma kapasiteetin kasvu. Katuverkkoon tehtävien muutosten tulee ohjata keskustan läpikulkeva liikenne Rantaväylän tunnelin kautta, jolloin keskustan katuverkko vastaanottaa vain sinne suuntautuvan liikenteen. Keskustaan tehdyn simulointimallin perusteella uuden liikenneratkaisun kapasiteetti on riittävä myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää kuitenkin liikenneverkkoratkaisun kokonaisvaltaista ja oikein aikataulutettua toteutusta. Tampereella valmisteilla olevassa pysäköintipolitiikassa tullaan esittämään muutoksia nykyisiin pysäköintinormeihin ja todennäköisesti myös pysäköintivyöhykkeisiin ja maksuihin. Tehtävien ratkaisujen avulla voidaan vaikuttaa keskustan pysäköintipaikkojen määriin ja pysäköinnin kestoon. Tavoitteena on vapauttaa katutilaa kestäville liikennemuodoille ja parantaa niin pyöräilyn, kävelyn kuin joukkoliikenteen toimivuutta. Tavoitteena on myös saada seudun asukkaat miettimään nykyistä paremmin järkevintä kulkutapaa kullekin matkalleen. Tätä voidaan edistää mm. laatimalla yrityksille liikkumissuunnitelmia ja tiedottamalla kestävän liikkumisen hyödyistä. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on realistista, mutta vaatii määrätietoista toimenpiteiden toteuttamista. Tässä myös politiikalla on merkittävä rooli. Lukuisat esimerkit varsinkin Keski-Euroopassa toteutetuista onnistuneista keskustauudistuksista luovat uskoa myös Tampereen keskustan uudistamisesta kestävän liikkumisen korkeatasoiseksi esimerkkikohteeksi. Lähteet:

10 Liikenne- ja arkkitehtisuunnittelun yhdistäminen kaupunkirakenteen kehittämisessä case Tampereen asemakeskus Heimo Rintamäki, Destia Oy Ei kirjallista esitystä.

11 Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintamahdollisuuksien edistäminen kaavoituksen keinoin Vesa Verronen & Riikka Salli, Ramboll Finland Oy Pia Hastio, Tampereen kaupunki 1. Tausta Maankäytön ja liikennejärjestelmän parempaa yhteensovittamista on peräänkuulutettu pitkään. Kaavoituksella vaikutetaan merkittävästi alueen synnyttämiin liikennemääriin, liikenteen suuntautumiseen, liikenneturvallisuuteen sekä liikennemuotojen keskinäiseen työnjakoon. Onnistuneella kaavoituksella luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteelle, jossa liikkuminen on mahdollista, vaivatonta ja sujuvaa ilman henkilöautoa. Esimerkiksi uutta asuinaluetta suunniteltaessa asukastiheydellä on erittäin suuri merkitys siinä, miten hyvä joukkoliikenteen palvelutaso alueelle voidaan järjestää. Asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittaminen suhteellisen lähelle toisiaan mahdollistaa arkipäivän toimintojen saavuttamisen kävellen ja pyöräillen. Kestävien liikkumismuotojen toimintaedellytykset on otettava huomioon kaikilla kaavatasoilla ja kaikissa kaavavaiheissa, jotta periaatteet välittyvät aina konkreettisten toimenpiteiden toteutukseen saakka. Aikaisemmin, Liikenneviraston ja ympäristöministeriön johdolla laadituissa selvityksissä on kuvattu toimintamallit joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn huomioimiseksi kaavoituksessa: Joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelun integrointi kaupunkiseuduilla (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2011) sekä Kävely ja pyöräily kaavoituksessa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2011). 2. Pilottitarkastelut Esiteltävän projektin tavoitteena on ollut selvittää, kuinka hyvin em. selvityksissä kuvatut toimintamallit soveltuvat käytännön kaavoitustyöhön. Toimintamalleja testattiin neljällä pilottialueella, jotka sijaitsivat Lahdessa, Lappeenrannassa, Kempeleessä sekä Tampereella. Pilottihankkeina oli asema- ja yleiskaavaprosesseja eri kaavavaiheissa (tavoitevaihe, kaavaluonnosvaihe, kaavaehdotusvaihe). Esitelmässä esitetään lyhyt yhteenveto pilottien tuloksista. Lähemmin käsitellään Tampereen pilottihanketta. Pilottikohteet Lahti Lahden pilottikohteena on Kariston laaja alue. Lappeenranta Lappeenrannan pilottikohteena on Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Osayleiskaavan laatiminen on jaettu neljään osa-alueeseen: keskusta, eteläinen, itäinen ja läntinen. Kempele Kempeleen pilottikohteena on 'Taajaman osayleiskaavan 2040' ja 'Linnakankaan osayleiskaavan 2030' muodostama kokonaisuus.

12 Tampere Pilotointi käsitti Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 alustavien liikenneverkon kehittämistavoitteiden muodostamisen. 3. Menetelmät Konsultti osallistui kuinkin alueen kanssa erikseen sovitulla tavalla kaavaprosesseihin joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn asiantuntijan roolissa. Pääpaino työssä on kuitenkin arvioida em. Liikenneviraston julkaisuissa esitettyjen toimintamallien toimivuutta käytännön suunnittelutilanteessa. Kaavavaiheista kirjattiin ylös toimintamallien hyvät ja huonot puolet sekä mahdolliset puutteet ja "ylilyönnit" sekä alustavat näkemykset toimintamallien kehittämisestä. Pilottialueille tehtiin lopuksi kysely, jossa haettiin tehtyyn työhön perustuen näkemyksiä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn huomioon ottamisesta kaavaprosessissa. Kyselyssä esitettiin eri pilottiprojektien osalta ko. liikkumismuotojen käsittelytavat. Kyselyyn vastanneet pääsivät täten ottamaan kantaa kaikkien projektien tuotoksiin. 4. Lopputulos Lopputuloksena on työstetty pilottikohteiden asiantuntijoille tehtyä kyselyä hyödyntäen Teesit (13 kpl). Teeseissä on koottu näkemys siitä, miten joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä tulisi pilottien kaltaisissa kaavaprosesseissa käsitellä. Yhteenvetoa piloteista: Joukkoliikenteen kävelyn pyöräilyn kehittämiseksi (JOKÄPY) - JOKÄPY halutaan laajasti mukaan yleiskaavoitukseen - JOKÄPY mukaan lähtökohdista asti - JOKÄPY nykyisen jakauman selvittäminen tarpeen lähtöaineistona - JOKÄPY erityisen tärkeä tavoiteasetteluvaiheessa! vaikuttaa kaavan tavoitteisiin ja sisältöön, jos halutaan vahvistaa viisaan liikkumisen valintoja - JOKÄPY pääasiat mukaan kaavakartoissa ja määräyksissä, tarkennukset harkinnan mukaan selostuksessa ja liitteissä - JOKÄPY vaikutusten arviointi kaavoituksen kaikissa vaiheissa - JOKÄPY ohjeistusta tarvitaan! tsekkauslistoja, nettisivu, jne. 5. Case: Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 alustavat liikenneverkon kehittämistavoitteet Liikenneviraston selvityksissä esitettyjä, kestävää liikkumista maankäytön suunnittelussa huomioivia, toimintamalleja testattiin käynnissä olevaan Tampereen kantakaupungin yleiskaava hankkeeseen kaavan tavoitevaiheessa. Työn tarkoituksena oli määrittää yleiskaavan liikennejärjestelmää koskien alustavia tavoitteita, jotka ovat kuvattu riittävän tarkasti ja sidosryhmien ymmärtämällä tavalla (Specific) asetettujen mittareiden kautta mitattavissa olevia (Measureable)

13 teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti saavutettavissa olevia (Achievable) käytettävissä oleviin resursseihin nähden realistisia (Realistic) yleiskaavan aikajänteeseen, vuoteen 2040 sidottuja (Time-bound). SMART-periaatteiden lisäksi tavoitteiden tulee olla paikallisia, alueeseen sidottuja. 5.1 Tavoitteiden määrittämisen periaatteet Yleiskaavaa varten asetettiin tavoitteita kahdella tasolla: yleistavoitteet ja niitä tukevat osatavoitteet (kuva 1) sekä konkreettisemmat aluekohtaiset kehittämistavoitteet. Tavoitteita muodostaessa pyrittiin toimenpiteiden sijaan kuvaamaan haluttuja vaikutuksia, jotka on mahdollista saavuttaa erilaisilla keinoilla. Jotta haluttujen vaikutusten toteutumista voidaan seurata, asetettiin kullekin osatavoitteelle seurantamittarit (kuva 2). Kuva 1. Yleistavoitteiden muodostamisen periaate. Yleistavoite: Liikenteen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen vähennetään Osatavoite 1: Uuden maankäytön aiheuttama liikkuminen perustuu joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn tai kävelyyn Osatavoite 2 jne Seurantamittari 1: Asukkaat ja työpaikat joukkoliikenne- ja jalankulkuvyöhykkeillä Seurantamittari 2: Asukkaat ja työpaikat 400m säteellä pyöräilyn seudullisesta pääreitistä. Seurantamittarit Kuva 2. Esimerkki yleistavoitteesta, sitä tukevasta osatavoitteesta sekä seurantamittareista.

14 5.2 Tavoitteiden määrittämisen lähtökohtana nykytila-analyysit Alustavat liikenteelliset tavoitteet perustuvat laajassa nykytila-analyysissä havaittuihin ongelmiin ja kestävän liikkumisen esteisiin sekä kaupungin ylempien suunnittelutasojen ja strategioiden tavoitteisiin. Esteenä liikenteen yleisten tavoitteiden toteutumiselle ovat esimerkiksi ihmisten liikkumistottumukset sekä maankäytön rakenne. Liikkumistottumukset ovat riippuvaisia myös ihmisten arvoista ja asenteista, liikennejärjestelmän laadusta sekä autoistumisesta. Nykytila-analyyseissä hyödynnettiin mm. Tampereen seudun v laaditun liikennetutkimuksen aineistoa sekä erilaisia paikkatietoaineistoja. Saavutettavuusanalyyseillä selvitettiin kantakaupungin eri osien saavutettavuutta kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla. 5.3 Alueellisten tavoitteiden muodostamisen periaatteet Alueelliset tavoitteet muodostettiin yleiskaavan viidelle palvelualueelle: koillinen, kaakkoinen, eteläinen, läntinen ja keskusta-alue. Kullekin osa-alueella määritettiin aluekohtaiset kehittämistavoitteet siten, että ne tukevat yleistavoitteita. Aluetavoitteiden muodostamisessa apuvälineenä käytettiin tarkistuslistaa ydinkysymyksistä, nykytilaanalyysiä sekä erilaisia aineistoja tai menetelmiä, esimerkiksi seuraavasti: Kulkutavat ja saavutettavuus Kysymys: Millainen kulkutapajakauma on eri yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille suuntautuvilla matkoilla? Aineisto/menetelmä: Tampereen seudun liikennetutkimusaineisto, määritellyt yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet, paikkatietoanalyysi Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää yleiskaavan laatimisen aikana, kun tarkastellaan kaavan tavoitteiden toteutumista. 5.4 Tuloksia pilottiprojektista Työssä esitettyjen periaatteiden avulla pystytään aiempaa tarkemmin, systemaattisemmin ja konkreettisemmin tunnistamaan niitä alueita ja keinoja, joilla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta on mahdollista kasvattaa. Aikaisempien strategioiden ja ohjelmien ajantasaisuuden arviointi kaavahankkeen alkuvaiheessa on suositeltavaa, jotta ne antavat suunnitteluun oikeat suuntaviivat. Samalla voidaan tunnistaa myös mahdolliset tarpeet lisäselvityksille, ennen kuin kaavan laatiminen voidaan aloittaa. Nykytila-analyysissä käytettyjen menetelmien ja aineistojen perusteella on myös kaavan laatimisen aikana mahdollista arvioida maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistoimien vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden, mm. kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuustavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa tehdä suunnitelmiin muutoksia. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten tulee tämän vuoksi määrittää periaatteet ja mittarit.

15 Raide- Jokeri Helsingin seudun merkittävin pikaraitiohanke Heikki Hälvä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto, liikennejärjestelmätoimisto Ratahankkeen kuvaus Helsingin poikittaisen joukkoliikenteen kehittämisen keskeisin ratahanke on Raide-Jokeri -pikaraitiotie Itäkeskuksesta Espoon Otaniemeen (kuva 1). Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Radalla on noin 32 pysäkkiparia, ja keskimääräinen pysäkkiväli noin 800 m. Helsingin alueella rata on lähes kokonaan omalla ajouralla erotettuna muusta katuliikenteestä, millä turvataan häiriötön ja tasainen kulku, ja saadaan raitiovaunujen matkanopeus riittävän korkeaksi (noin 25 km/h). Raideyhteys tulee korvaamaan nykyisen runkobussilinjan 550, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei kuitenkaan pitkään pysty vastaamaan kasvavaan matkustajakysyntään, joka on nykyisin yli nousijaa/arkivrk. Ongelmana on myös lyhyellä vuorovälillä operoivien bussien jonoutuminen ruuhka-aikaan. Kuva 1. Raide-Jokerin linjaus ja pysäkit. Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui v ja uusi hankearviointi v Espoon kaupunki teetti v selvityksen Otaniemen alueen saamiseksi Raide-Jokerin piiriin. Selvityksen tuloksena raitiorata päätettiin linjata Tapiolan keskuksen sijasta Otaniemeen (Keilaniemeen), missä on vaihtoyhteys Länsimetroon. Radan hankesuunnittelu käynnistyy tänä syksynä. Hankesuunnitelmassa raitiorata, siihen liittyvät pysäkit, vaihtoasemat ja varikko sekä radan toteuttamisen edellyttämät katujärjestelyt ja muut hankesuunnitteluvaiheeseen liittyvät asiat suunnitellaan sillä tarkkuudella, että Raide-Jokerin hankepäätöstä varten

16 saadaan riittävä tieto radan kustannuksista, toteutettavuudesta ja vaikutuksista. Hankesuunnitelma toimii lähtökohtana radan rakennussuunnittelulle. Suunnittelutyöhön osallistuvat Helsingin ja Espoon kaupunkien lisäksi Liikennevirasto ja Helsingin seudun liikenne (HSL). Raide-Jokeri kuuluu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) tärkeisiin joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin: HLJ -suunnitelmassa Raide-Jokeri on ennen vuotta 2020 aloitettavien joukkoliikennehankkeiden joukossa. Helsingin tavoitteena on saada rata valmiiksi ja liikenteelle viimeistään vuosina , jolloin runkobussilinjan 550 liikennöintisopimus päättyy. Raide-Jokeri ja Helsingin maankäytön kehittäminen Raide-Jokerin ratavaraus on vahvistetussa Helsingin yleiskaava 2002:ssa. Se on yksi Helsingin uuden yleiskaava 2016:n lähtökohtana olevan verkostokaupungin keskeisistä joukkoliikennehankkeista. Ennusteiden mukaan Raide-Jokerin käytävässä voisi olla v noin asukasta ja työpaikkaa. Kasvua nykyisestä on noin asukasta ja työpaikkaa. Näistä noin asukasta ja työpaikkaa on arvioitu sijoittuvan Jokeri - käytävään vain, mikäli Raide-Jokeri toteutuu. Raide-Jokerilla on ennustettu olevan v noin käyttäjää arkivuorokaudessa. Runkobussilinjan 550 muuttaminen pikaraitiotieksi lisäisi sen matkustajamääriä ennusteiden mukaan noin 80 %. Helsingin uuden yleiskaavan laatimisen yhteydessä selvitetään tarkemmin maankäytön tiivistämismahdollisuudet ratalinjan vaikutusalueella. Maankäytön tehostuminen Helsingin seudun ydinalueella tiivistää seudullista yhdyskuntarakennetta, mikä vähentää liikkumistarvetta ja parantaa kestävien liikkumismuotojen käytön edellytyksiä ja kilpailukykyä. Raide-Jokerilla tulee olemaan merkittävä myönteinen vaikutus maankäytön kehittymiseen Helsingissä. Helsingin uusi yleiskaava ja kehittyvä raitioliikenne Helsingissä valmistellaan parhaillaan uutta yleiskaavaa. Sen keskeisenä lähtökohtana on muodostaa Helsingistä tiivis verkostokaupunki, jossa nykyistä sormimaista raideliikenteen verkkoa täydennetään poikittaisilla pikaraitiotie- tai runkobussilinjoilla (nk. Jokeri-linjat). Poikittaisten joukkoliikenteen runkoyhteyksien vahvistaminen on tärkeää, sillä joukkoliikenteen kulkutapaosuus on siinä suunnassa selvästi säteittäisiä suuntia alhaisempi. Tavoitteena on myös kantakaupungin laajentaminen esikaupunkien suuntaan ja aluekeskusten kehittäminen täyden palvelun keskuksiksi, joita yhdistävät poikittaiset raitiotielinjat. Tämä tarkoittaa myös kantakaupungin raitiotielinjojen jatkamista kohti esikaupunkeja asetettujen maankäyttötavoitteiden mukaisesti. Helsingin kantakaupunginkin raitioteitä kehitetään Helsingissä on ollut raitioliikennettä yli 120 vuotta. Raitiovaunut ovat keskeinen osa kantakaupungin urbaania kaupunkikuvaa. Nykyisin Helsingissä on 9 raitiolinjaa ja niitä käyttää vuosittain noin 60 miljoonaa matkustajaa. Raitiolinjastoa laajennetaan, vaunukalustoa uusitaan ja varikkoja laajennetaan samanaikaisesti uusien projektialueiden suunnittelun ja toteuttamisen kanssa. Satamatoimintojen siirto Vuosaareen vapautti useita alueita asuntorakentamiseen. Esimerkkeinä tästä ovat Länsisatama (Jätkäsaari ja Hernesaari), Kalasatama ja Kruunuvuorenranta. Keski-Pasila mukaan lukien näille alueille on tulossa noin asukasta ja saman verran työpaikkoja.

17 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa käynnistyy tänä vuonna Ratikkaprojektiksi nimetty hanke, jonka yhteydessä selvitetään mm. nykyisen raitioliikennejärjestelmän kehittämistarpeet ja mahdollisuudet sekä laaditaan raitioteiden suunnitteluohjeet. Raideleveysselvitys Koska Helsingin ja Espoon kaupungeilla oli erilaisia käsityksiä Raide-Jokerille soveltuvasta raideleveydestä, teetettiin asiasta erillisselvitys, joka valmistui alkuvuodesta Selvityksen tuloksena päätettiin Raide-Jokerin suunnittelua jatkaa seuraavista lähtökohdista: raideleveys on mm (sama kuin Helsingin nykyisen ratikkaverkon raideleveys) vaunuleveys on 2,4 m; radan ja pysäkkien tilavarauksissa varaudutaan kuitenkin myös 2,65 metriä leveisiin vaunuihin, pysäkkilaiturien korkeus on sama kuin Helsingin nykyisessä raitioverkossa (noin 30 cm). Kyseisten suunnitteluparametrien valintaan vaikuttivat mm. Helsingin nykyisen ja pääkaupunkiseudun tulevaisuuden raitiojärjestelmän yhteensopivuus, kuntien pikaraitiosuunnitelmat (Espoon raidevisiot, Helsingin uuden yleiskaavan esikaupunkiraitiotiet ja Vantaan suunnitelmat), hyödyt pääkaupunkiseudun raitioteiden toimivuudesta verkostona (mukaan lukien varikkoyhteydet ja siirtoajot), radan kunnossapito, ratageometria ja tilavaraukset sekä vaunukaluston kunnossapito, saatavuus ja korkea kustannustehokkuus. Raide-Jokerin kaupunkitaloudelliset vaikutukset Helsingin strategiaohjelmassa edellytetään, että merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden suunnittelun yhteydessä arvioidaan niiden pitkän aikavälin energia-, ympäristö-, työllisyys- ja elinkeinovaikutukset. Etenkin on arvioitava hankkeiden kaupungille tuottamien verotulojen suuruus sekä hankkeiden työllisyysvaikutukset. Raide-Jokerista on tehty vuonna 2011 Liikenneviraston ohjeen mukainen yhteiskuntataloudellinen tarkastelu, joka tullaan päivittämään hankesuunnittelun yhteydessä. Perinteisellä YHTALI-laskelmalla ei kuitenkaan pystytä arvioimaan joukkoliikennehankkeiden kaikkia taloudellisia hyötyjä ja vaikutuksia. Vuoden loppuun mennessä valmistuva kaupunkitaloudellinen selvitys sisältää seuraavat osatehtävät: kiinteistö- ja kaavataloudellisen hyötyanalyysin, arvion ratahankkeen toteuttamisen vaikutuksista toimitilojen kysyntään radan ja sen pysäkkien vaikutusalueilla, arvion hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisista työllisyysvaikutuksista ja arvion hankkeen vaikutuksista kaupungin verotuloihin. Selvityksen tuloksia tullaan käyttämään hankepäätöksen tukena. Lisätietoja Raide-Jokerista ja Helsingin maankäytön kehittämissuunnitelmista:

18 METROPOLIHALLINTO mikä voisi muuttua MAL- asioissa Petri Jalasto, Liikenne- ja viestintäministeriö Nykytila Julkisen sektorin liikennetehtäviä metropolialueella hoitaa lähes kaksikymmentä organisaatiota. Kuntien tehtävänä on yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvä liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelu, katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito sekä metro- ja raitiotieverkon suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito sekä edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä päätöksenteko. Helsingin seudun liikenteen (HSL) tehtävänä on liikennejärjestelmäsuunnittelu pääkaupunkiseudun alueella. Lisäksi HSL on sopinut ns. KUUMA-kuntien kanssa liikennejärjestelmäsuunnittelun laajentamisesta koko 14 kunnan alueelle. HSL on alueellaan joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen ja hoitaa (suunnittelee ja tilaa) joukkoliikenteen palvelut jäsenkuntiensa alueella (tällä hetkellä Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava ja Sipoo). Uudenmaan liiton tehtävänä on maakuntakaavoitukseen liittyvä liikennesuunnittelu ja kaavavaraukset. Uudenmaan ELYn tehtävänä on tienpito maantieverkolla: suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja liikenteen hallinta eduskunnan myöntämien ja Liikenneviraston jakamien resurssien ja määrittämien tavoitteiden pohjalta. ELY-keskus on toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen ja vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja hankinnasta alueellaan (pois lukien muut toimivaltaiset: HSL, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna ja Lahden seutu). Liikenneviraston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Liikennevirasto vastaa valtion tie- ja rataverkosta. Liikennevirasto vastaa merkittävien tiehankkeiden toteuttamisesta ja ohjaa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualuetta tienpidossa ja joukkoliikenteen järjestämisessä. Liikennevirasto vastaa koko Suomen ratojen suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä liikenteenohjauksesta. Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun tieliikennekeskukset toimivat valtakunnallisesti verkottuneina, mutta seudullisesti yhteistyössä suurten kaupunkiseutujen viranomaisten kanssa. Ne vastaavat liikenneolojen seurannasta, liikennetiedottamisesta ja tieliikenteen häiriönhallinnasta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on johtaa valtakunnallista liikennepolitiikkaa (mm. liikennepoliittinen selonteko), valmistella lainsäädäntöä ja budjettia, ohjata Liikennevirastoa ja muuta liikennehallintoa sekä osallistua HSL:n ryhmissä metropolialueen liikennejärjestelmäsuunnitteluun (myös ELY ja LIVI osallistuvat tähän). Lisäksi liikennesektorin toimijoita ovat Trafi, Finnavia (lentokentät), satamat sekä lukuisat liikennepalveluja tuottavat operaattorit. Julkinen valta rahoittaa liikennejärjestelmää pääsääntöisesti sen mukaan kun on siitä vastuussa. Valtion hoitamaa maantieverkkoa on metropolialueella (14 kuntaa) 2100 km, josta valtateitä on 280 km. Kevyen liikenteen väyliä on ELY:n hoidossa 560 km. Hoitoon ja ylläpitoon käytetään vuosittain rahaa 33 milj. ja pieniin investointeihin 6 milj.. Isojen investointien rahoitus vaihtelee huomattavasti vuosittain.

19 Katuverkkoa alueella on noin 4000 km ja kuntien kevyen liikenteen verkkoa 4800 km. Liikenneväylien toimintamenot kuntien budjeteissa ovat yhteensä 310 milj. vuodessa. Kuntien liikenneinvestoinnit ovat 280 milj. vuodessa. Valtion tehtävänä on rataverkon hoito ja kunnat ovat ottaneet tehtäväkseen metro- ja raitiotieverkon kehittämisen ja hoidon. Ongelmia Yhtenäisen seudullisen näkemyksen puute on ongelma metropolialueen MAL-asioissa liikenteen näkökulmasta. Parhaimmillaankin yhteinen päätös on kompromissi, joka antaa kaikille osapuolille jotain, mutta ei vastaa seudun yhteistä parasta. Maankäytön ja liikenteen päätösten eriytyminen on toinen ongelma. Maankäytöstä päättävät kunnat kaavoitusmonopolinsa turvin, liikenteestä taas joko kunnat, HSL tai valtio. Ongelmaa on harsittu kasaan MAL- aiesopimuksella, mutta edelleen etenkään toteuttamisen suhteen ei synny riittävää koordinaatiota. Lisäksi ovat nousseet esiin raskaan raideliikenteen varren paikoin tehoton rakentaminen ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittämisen ongelmat. Eri liikennemuodot eivät toimi saumattomasti yhteen (vaihtoyhteydet, liityntäpysäköinti) ja suuri toimijoiden määrä johtaa liian moneen isännättömään saranakohtaan. Liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituksen riittämättömyys yhdistettynä siihen, että rahoitusvastuut eivät ole selkeitä tuo oman lisänsä. Paljon toimijoita johtaa tarpeettoman suuriin hallinnollisiin kustannuksiin. Mahdollisia metropolihallinnon tehtäviä Tavoitteena voitaisiin pitää sitä, että metropolihallinnolle annettavalla tehtävällä olisi painava seudullinen strateginen merkitys. Toisaalta monessa yhteydessä on havaittu ongelmana olevan suunnitelmien toteutumisen epävarmuus. Tämän vuoksi metropolihallinnolla tulisi olla myös voimaa toteuttaa suunnitelmansa. Kolmantena tavoitteena voisi olla myös hallinnon rakenteiden kehittäminen rinnakkaisten toimintojen vähentämisellä ja yhdistämisellä. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on strateginen seudullinen tehtävä, jossa tiiviissä yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa määritetään pitkän tähtäimen visio, tavoitteet, liikennepoliittiset linjaukset sekä tarvittavat toimenpiteet näiden toteuttamiseksi. Joukkoliikenteeseen liittyy paljon seudullisia tehtäviä: alueen joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen sekä sen toimintaedellytyksien edistäminen; bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelujen hankinta; joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hintojen hyväksyminen; joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta vastaaminen sekä lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksen järjestäminen. Suunnittelua lukuun ottamatta nämä tehtävät ovat operatiivisia. Liityntäpysäköinnin järjestäminen edellyttää järjestelmätason seudullista suunnittelua, toteutussuunnittelua ja itse toteuttamista rahoituksineen. Liityntäpysäköinnin hoito käsittää pysäköintialueiden ja -laitosten sekä niiden informaatio- ja maksujärjestelmien kunnossapidon ja ylläpidon. Käytännössä tämä on varsin operatiivista toimintaa, mutta seudullisen liikennejärjestelmän tärkeänä osana tehtävälle tulee löytää toteuttaja. Metro- ja raitiotieverkon kehittäminen, ylläpito ja kunnossapito. Metroverkon ja tulevan pikaraitiotieverkon hallinnointi (kehittämispäätökset, rahoitus, ohjaus) on

20 seudullista strategista tehtävää. Rakennuttaminen, rakentaminen ja ylläpito sekä kunnossapito ovat puolestaan selkeästi operatiivista toimintaa. Perinteisempi raitiotieverkko ei nykyisellään puolestaan ole seudullinen vaan yhden kunnan sisäistä liikennettä. Tienpito merkitsee kokonaisvaltaista vastuuta valtion tieverkosta: siis suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallintaa. Strategista merkitystä on kehittämispäätöksillä mukaan lukien suunnittelun tavoitteet ja rahoitus. Muu toiminta on etupäässä operatiivista. On kuitenkin niin, että tienpidon kokonaisuutta ei ole tarkoituksenmukaista rikkoa eri organisaatioille vaan tieverkosta on pidettävä huolta elinkaariajattelun mukaan. Kadunpito on pitkälti operatiivista toimintaa. Isompien seudullisten väylien kehittämisellä ja suunnitteluratkaisuilla on kuitenkin selvä strateginen ulottuvuus. Kevyempi salkku Lähtökohtana voisi pitää seudullisen liikennejärjestelmäsuunnittelun ja seudullisen maankäytön suunnittelun osoittamista metropolihallinnolle. Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) tehtävistä metropolihallintoon siirtyisi näin liikennejärjestelmäsuunnittelu. Joukkoliikenteen järjestämisessä koko metropolialueen mukana oleminen olisi eduksi vaikka tehtävä onkin huomattavalta osaltaan operatiivinen. Järkevältä tuntuisi siis kaikkien HSL:n toimintojen siirtäminen metropolihallinnolle. ELY-keskusten liikennevastuualueelta voitaisiin ajatella metropolihallinnolle siirrettäväksi liikennejärjestelmäsuunnittelua ja joukkoliikenteen järjestämistä siltä osin kuin toimitaan metropolin aluerajauksen sisällä. Kadunpito ja paikallinen tienpito pysyisi suppeassa toimintamallissa kunnilla ja tienpito ELY-keskuksella. Tämän operatiivisen toiminnan siirtoa perustellaan sillä, että rakenneuudistuksessa etsittäviä kustannussäästöjä pystyttäisiin saamaan aikaan, kun rinnakkaisten organisaatioiden toimintoja, hallintoa ja henkilöresursseja yhdistettäisiin. Raskaampi salkku Raskaammassa vaihtoehdossa metropolihallinto saisi tehtäväkseen edellä kuvattujen tehtävien lisäksi metron ja mahdollisen tulevan seudullisen jokeriradan hallinnoinnin ja kehittämisen. Edelleen metropolihallinnolle siirrettäisiin kunnilta ja valtiolta tien- ja kadunpito. Valtateiden osalta rajana voisi pitää Kehä III:a, joka jäisi valtion hoitoon kuten päätiet sen ulkopuolellakin.. Näillä väylillä on suuri valtakunnallinen merkitys. Rataverkko puolestaan on kokonaisuus, jonka jakaminen valtakunnan ja metropolialueen verkoiksi lienee epätarkoituksenmukaista.

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012 Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 ESIPUHE Tämä raportti on laadittu Kauppatorin asemakaavaehdotuksen liikenteellisten

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Esipuhe Tiivistelmä tömän vaikutusalueen (1 km) ulkopuolelle, palvelutaso paranisi hyvin pienellä määrällä asukkaita. Pikaraitiotie ja lähijunaliikenne ovat bussiliikennettä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin kantakaupungin laajentaminen Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kaupunkitilaksi Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma KUVA: WWW.VASTAVALO.FI 25.2.2015 ESIPUHE Tässä työssä on uudistettu ja koottu yhteen pysäköinnin suunnitteluun

Lisätiedot

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi 6 Pysäköinti Autopysäköinnin mitä, missä, milloin Tuloksia Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksesta tutkija Kaisa Karhula Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto kaisa.karhula@tut.fi

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 2007) Aiesopimuksen seuranta 2010 Julkaisuja 10/2010 Julkaisun päivämäärä 6.5.2010 Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot