Viikkalan asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viikkalan asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751

2 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Maisema ja rakennettu ympäristö Työpaikat, palvelut ja virkistys Liikenne ja tekniikka Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Pohjakartta Aluetta koskevat muut selvitykset Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset... 15

3 Selostus 2 (23) Hakula, Närhi 5 Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet 1. Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa) 2. Asemakaavan pienennös sekä Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (21) Nakkilan kunta Viikkalan asemakaavan muutos 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavaehdotusta. Kaavan nimi: Viikkalan asemakaavan muutos Kaavan päiväys: Valmisteluvaihe Ehdotus Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee kortteleita 89 v ja 90v sekä virkistys-, liikenne- ja katualuetta. Asemakaava koskee tiloja 2:292, 2:656, 2:719 ja 2:266. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu asuinrakennusten- ja teollisuusrakennusten korttelialueita, virkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä erityisaluetta ja katualuetta. Kaavan laatija: Nakkilan kunta käyntiosoite: Porintie 11 postiosoite: PL NAKKILA kunnansihteeri Matti Sjögren p Kaavakonsultti: Johanna Närhi, arkkitehti puh Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P20751 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:..201_

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (21) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee 1,8 km:n päässä Nakkilan keskustasta koilliseen. Suunnittelualue rajautuu lounaassa asemakaavassa osoitettuun liikennealueeseen Viikkalantiehen. Luoteessa suunnittelualue rajautuu Uusikujaan, koillisessa peltotiehen ja kaakossa Kuusistontiehen. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu olemassa olevaa pientaloasutusta. Alueen pinta-ala on noin 10,3 ha ja osalla alueesta on voimassa 1970 ja 1993 laaditut asemakaavat. Osa suunnittelualueesta on ennestään asemakaavoittamatonta. Alueella toimii metallialan yritys Nakkilan Metalli Oy. Opaskarttaote, suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1.3 Kaavan tarkoitus Tarkoitus on laatia Viikkalan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava noudattaen laadinnassa olevan yleiskaavan periaatteita. Alueella toimii metallialan yritys Nakkilan Metalli Oy. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa nykyisellä paikallaan. Kaavatyössä tutkitaan tuotantotoiminnan laajentamisen mahdollisuudet huomioiden nykyinen ympäröivä maankäyttö (pääasiassa maa- ja metsätaloutta ja pientaloasutusta). Kaavoitustyössä luodaan edellytykset nykytarpeita vastaavan teollisuusalueen toteuttamiselle ja siten tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla tavoitteena on osoittaa asuinrakentamisen korttelialueita liittyen alueella ja sen välittömässä lähiympäristössä jo olemassa olevaan asutukseen.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (21) 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kaava kuulutettiin vireille , jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetettiin nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten väliseksi ajaksi. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus asetetaan nähtäville viimeistään alkusyksyllä Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kaava voidaan viedä valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna Kaavalla osoitetaan asuinrakentamisen korttelialueita, joilla on yhteensä 13 rakennuspaikkaa. 13 rakennuspaikasta viisi on jo toteutunut. Kaavassa osoitetaan myös teollisuusrakennusten korttelialuetta. Asemakaavoitettava alue laajenee 5,96 ha ja on ehdotuksessa kokonaisuudessaan 10,33 ha. Kaavassa kerrosala määräytyy rakennuspaikan pinta-alan perusteella tehokkuusluvulla (e=0.25, e=0.30 tai e=0.40). Tehokkuusluku pienenee TY-alueella (voimassa olevassa asemakaavassa tehokkuus e=0.40, ehdotuksessa tehokkuus e=0.30) ja Parkkalintien kaakkoispuolella olevilla tonteilla (ennen e= at, ehdotuksessa e=0.25). Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee I I u ½. Kaavassa on osoitettu lisäksi virkistys-, katu- ja erityisaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (21) 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Nakkilan keskustan koillispuolella Viikkalan alueella rajautuen lounaassa voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuun liikennealueeseen, Viikkalantiehen. Luoteessa suunnittelualue rajautuu Uusikujaan, koillisessa peltotiehen ja kaakossa Kuusistontiehen. Kuusistontie on vielä osin toteuttamaton. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu olemassa olevaa pientaloasutusta. Suunnittelualueella on ennestään pientaloja ja pienteollisuutta (Nakkilan Metalli Oy). Suunnittelualueen pohjoispuolella on peltoaluetta ja kaakkoispuolella metsää Luonnonympäristö Kaava-alueen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista. Asemakaavan luonnonympäristö koostuu hoidetuista piha-alueista, Nakkilan Metalli Oy:n alueesta sekä peltoaukeasta. Ahlmanin laatimasta luontoselvityksestä (2010) nähdään suunnittelualueen olevan osittain rakentunutta, osittain viljelyaluetta ja osittain lehtimetsää. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu sinisellä ovaalilla luontoselvityksen päälle (ei mittakaavassa.)

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (21) Yllä olevassa kartassa on osoitettu huomionarvoiset kasvillisuuskuviot ja huomionarvoiset linnut. Yksikään niistä ei sijoitu suunnittelualueelle. Alla olevassa kartassa on osoitettu kaikki havainnoidut linnut.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (21) Maisema ja rakennettu ympäristö Nakkila kuuluu maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan ja siinä Ala-Satakunnan viljelyseutuun. Maisematyypiltään Nakkila on maaseutumaisemaa. Merkittäviä peltonäkymiä avautuu kaikilta Nakkilan läpi kulkevilta teiltä. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011) Maisemarakenteeltaan Nakkila jakautuu alavaan jokilaaksoon viljelymaineen ja sitä reunustaviin metsäisiin selänteisiin. Suunnittelualue kuuluu jokilaakson viljelymaihin, mutta on aivan kiinni taajamarakenteessa. Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä tai muinaisjäännöksiä. Sen sijaan suunnittelualueen pohjoispuolinen peltoalue on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi eteläpuolella sijaitseva pientaloasutus on määritelty paikallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. (Uusi- Seppä ja Vilen, 2011) Taajamaosayleiskaavaa laaditussa maisemaselvityksessä annetaan ohjeita teollisuusrakennusten sopeuttamiseen ympäristöön: Puustolla voidaan jonkin verran häivyttää isojakin rakennuksia etenkin, jos ne on sijoitettu metsänreunaan eikä keskelle peltoa. Ikkunoilla ja maisemaan sopivalla värityksellä isoistakin halleista saadaan huomattavasti paremmin arvokkaaseen ympäristöön sopivia. Suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolella on monenikäistä pientaloasutusta. Ote taajamayleiskaavaa varten laaditusta maisemaselvityksestä (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011); suunnittelualueelle (vihreä ympyrä) ei sijoitu muinaisjäännöksiä tai valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (21) Ote taajamayleiskaavaa varten laaditusta maisemaselvityksestä (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011): maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat ympäristöt. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu vihreällä ympyrällä. Ote taajamayleiskaavaa varten laaditusta maisemaselvityksestä (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011); rakentamiseen soveltuvat alueet, osa suunnittelualueesta on osoitettu asuinalueeksi. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu vihreällä ympyrällä.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (21) Työpaikat, palvelut ja virkistys Suunnittelualueen työpaikat sijaitsevat Nakkilan Metalli Oy:ssä. Nakkilan ydinkeskustaan on matkaa noin 1,8 km ja siellä sijaitsevat kaupungin kaupalliset palvelut. Nämä palvelut ovat siis saavutettavissa kevyenliikenteen keinoin. Lähellä suunnittelualuetta sijaitsevat Viikkalan koulu, liikuntahalli ja uimahalli. Myös Kokemäenjoki mahdollistaa virkistystoimintoja, kuten melontaa, kalastusta ja veneilyä. Asemakaavassa osoitetaan alueelle myös virkistysaluetta Liikenne ja tekniikka Maanomistus Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti Viikkalantiehen ja Kuusistontiehen. Alueen liikenneolot ovat turvalliset, Viikkalantiellä on ajoneuvoliikenteestä erillinen kevyen liikenteen väylä. Alueella on rakennettu suunnitelmien mukaan viemäri-, vesijohto- ja hulevesiputket Parkkalintien katualueelle. Suunnittelualue on liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin kyseisestä kohdasta. Kaava-alueella on sekä kunnan että yksityisten omistuksessa olevaa maata. Kartassa on osoitettu kunnan ja yksityisen maat. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ovaalilla. Kartta ei ole mittakaavassa.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (21) 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Seuraavana esitettyjen kaavatasojen lisäksi alueen maankäytön suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Satakunnan maakuntakaava Satakunnan ensimmäinen kokonaismaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa /20 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Oheiseen maakuntakaava-otteeseen on merkitty suunnittelualueen ohjeellinen sijainti sinisellä ympyrällä. Ote maakuntakaavasta (Satakuntaliitto, vahv )

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (21) Yleiskaava Suunnittelualue kuuluu Nakkilan taajaman oikeusvaikutteisen taajamaosayleiskaavan 2010 alueeseen (vahvistettu ). Osayleiskaavassa alue kuuluu pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP). Nakkilan taajamaosayleiskaavan tarkistusta ja laajennusta laaditaan parhaillaan. Työ on ehdotusvaiheessa. Ote Nakkilan taajamaosayleiskaavasta 2010 (ei mittakaavassa). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä. Laadinnassa olevassa taajamaosayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kaksi eri pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), kaksi suojaviheraluetta (EV) ja teollisuusalue (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Suunnittelun lähtökohdaksi otetaan laadinnassa olevan yleiskaavan aluevaraukset. Ote alustavasta taajamaosayleiskaavaehdotuksesta (ei mittakaavassa). Suunnittelualueen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (21) Asemakaava Osalla suunnittelualueesta ovat voimassa 1970 ja 1993 laaditut asemakaavat, joissa alue on osoitettu osin teollisuusalueeksi (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Asemakaavassa on teollisuusalueen (TY) kerrosluku rajattu yhteen ja tehokkuusluku (e) on Viikkalantien varteen on määritelty istutettava alue samoin kuin pientaloista erottavalle tontinrajalle. Teollisuusrakennusten alueen (TY) vieressä on erillispientalojen korttelialue (AO), jonka tehokkuusluku (e) on Suurin sallittu kerrosluku on I ½. Erillispientalojen korttelialue rajautuu kaakossa leikkipuistoon (VK) ja asuin- liike ja toimistotalojen korttelialueeseen (AL), jonka suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuus (e) on Koilliskulmassa suunnittelualuetta on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku at. Suunnittelualueen rajaus asemakaavayhdistelmäotteella punaisella Rakennusjärjestys Nakkilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan ja muutoksia on tullut voimaan ja Rakennuskiellot Pohjakartta Alueella ei ole rakennuskieltoja. Pohjakartta on laadittu 2006 ja sen on hyväksynyt Porin kaupungingeodeetti, Kalle Salonen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (21) Aluetta koskevat muut selvitykset Nakkilan kuntaan on laadittu yleiskaavatyötä varten kattava luontoselvitys linnustoselvityksineen ja maisemaselvitys vuoden aikana. - Nakkilan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Satakunnan Museo, Esa Hertell. - Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys, Santtu Ahlman, Ahlman Konsultointi & suunnittelu). - Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys Niina Uusi-Seppä ja Risto Vilen.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (21) 4 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Nakkilan kunta on päättänyt laatia Viikkalan teollisuusalueen laajennuksen asemakaavan noudattaen laadinnassa olevan yleiskaavan periaatteita. Alueen pinta-ala on noin 10,3 ha ja osalla alueesta ovat voimassa 1970 ja 1993 laaditut asemakaavat. Osa suunnittelualueesta on ennestään asemakaavoittamatonta. Alueella toimii metallialan yritys Nakkilan Metalli Oy. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa nykyisellä paikallaan. Kaavatyössä tutkitaan tuotantotoiminnan laajentamisen mahdollisuudet huomioiden nykyinen ympäröivä maankäyttö (pääasiassa maaja metsätaloutta ja pientaloasutusta). Samalla tarkistetaan asuinrakentamisen korttelialueiden tonttijakoa ja käyttötarkoitusta paremmin alueella ja sen välittömässä lähiympäristössä jo olemassa olevaa asutusta vastaavaksi. Kaavoitustyöhön on ryhdytty Nakkilan Metalli Oy:n aloitteesta länsipään teollisuusrakennusten korttelialueen osalta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Nakkilan kunnanhallitus on päättänyt Viikkalan asemakaavan muuttamisesta kokouksessaan Kaava tuli vireille kuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville samanaikaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisella on oikeus saada tieto kaavoituksen alkamisesta, osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää kirjallisen muistutuksen. Osallisia ovat mm. seuraavat tahot: - alueen maanomistajat - naapurikiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat - asukkaat - yrittäjät - paikkakunnalla vaikuttavat yhdistykset - kunnan eri hallintokunnat - kunnallistekniset toimijat - Varsinais-Suomen ELY-keskus: o Liikenne ja infrastruktuuri o Ympäristö ja luonnonvarat - Satakuntaliitto - Satakunnan Aluepelastuslaitos - muut mahdolliset osalliset

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (21) Vireilletulo Kaava on tullut vireille kuulutuksella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaava-alue koostuu kunnan ja yksityisten omistamista maista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina olevia eri tahoja. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa Nakkilan kunnalle kuulutuksessa mainittuna ajankohtana ja siinä mainittuun osoitteeseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu Nakkilan kunnanhallitus on käsitellyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa Kunta asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville samanaikaisesti kaavaluonnoksen kanssa. Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos asetettiin nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten väliseksi ajaksi. Kaavasta ei saatu yhtään mielipidettä nähtävilläolon aikana. Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nakkilan kunnanhallitus on käsitellyt Viikkalan asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan Viranomaisyhteistyö Kaavasta pyydetään ehdotusvaiheessa viranomaislausunnot. Kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen ennen kaavan saattamista hyväksymiskäsittelyyn. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on laatia Viikkalan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava noudattaen laadinnassa olevan yleiskaavan periaatteita. Alueen pinta-ala on noin 10,3 ha ja osalla alueesta on voimassa vahvistunut asemakaava. Osa suunnittelualueesta on ennestään asemakaavoittamatonta. Asemakaavan muutoksella tarkastellaan elinkeinotoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia alueella huomioiden naapurustossa oleva asutus. Tavoitteena on myös rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueiden muuttaminen erillispientalojen korttelialueiksi, sillä lähiympäristössä on pääasiassa erillispientalojen korttelialueita. 4.5 Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot Luonnos- eli valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa ei kaavaluonnoksesta tullut yhtään mielipidettä.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (21) Ehdotusvaihe Täydennetään kaavan oltua ehdotuksena nähtävillä. 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluvaiheen käsittely (kunnanhallitus) , 147 valmisteluvaiheen nähtävilläolo ehdotusvaiheen käsittely x.x.2013, ehdotusvaiheen nähtävilläolo x. x.x.2013 kunnanhallitus x.x.2013, kunnanvaltuusto x.x.2013, lainvoimaisuuskuulutus x.x.2013

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (21) 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Kaava-alueen länsiosaan osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), erityisaluetta (EV) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Maa- ja metsätalousalueen vieressä on pieni asuinpientalojen korttelialue. Tällä alueella on yksi toteutunut rakennuspaikka. Suunnittelualueen itäosaan osoitetaan kaksi erillistä pientalojen korttelialuetta (AO ja AO/TY), sekä lähivirkistysaluetta (VL) ja leikkipuisto (VK). Etelässä alue tukeutuu Viikkalantiehen, ja idässä Kuusistontiehen. Lisäksi osoitetaan myös uutta katualuetta (Parkkalintie). Asemakaavan muutos koskee korttelialueita 89v ja 90 v. Asemakaavan muutoksella muutetaan korttelin 90 v asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialuetta asuinrakentamisen ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan alueeksi (AO/TY). Korttelia 90 v laajennetaan teollisuusrakennusten korttelialueen osalta ja samalla otetaan mukaan asemakaavaan sen pohjoispuolella oleva asuinrakennus. Korttelissa 89 v muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialuetta (AR) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 10,3 hehtaaria. Laadittavassa asemakaavassa alueelle osoitetaan yksi teollisuusrakennusten rakennuspaikka ja 13 erillispientalon tai asuinrakennuksen rakennuspaikkaa. Teollisuusrakennusten korttelialueen (TY) pinta-ala on noin 39 % kokonaispinta-alasta, asumiseen tarkoitettua aluetta (AO, AP ja AO/TY) on noin 30 % kokonaispinta-alasta. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä m 2. Käyttötarkoitus Pinta-ala /m2 Pinta-ala /ha Osuus kokonais-pintaalasta Tehokkuusluku Kerrosala AP ,3695 3,6 % 0,25 923,75 AO ,033 19,7 % 0, ,5 AO/TY ,6909 6,7 % 0,4 2763,6 TY , ,5 % 0, ,8 VL ,5977 5,8 % VK ,1524 1,5 % EV , ,4 % M ,6009 5,8 % katu ,3173 3,1 % Yhteensä , ,0 % 20705,65 Asukkaita alueella tulee olemaan noin Liite 1 Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa)

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (21) Palvelut Suunnittelualueelle ei sijoiteta palveluita. Suunnittelualue tukeutuu pääosin Nakkilan kunnan keskustan ja Viikkalan koulun palveluihin Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan muutosalue sijaitsee osana olemassa olevaa taajamarakennetta. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa, johon uudisrakentamisen on mahdollista liittyä. Asemakaavan muutoksen korttelialueet ovat matalan rakentamisen alueita, joilla kerrosluku vaihtelee puolestatoista kahteen (I u½ - II). Rakentaminen on luonteeltaan olemassa olevaa täydentävää ja aluetta tiivistävää. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen korttelialueita (AO) on suunnittelualueen itäosassa, sekä yksittäinen rakennuspaikka alueen pohjoisosassa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.25). Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (I u ½). Korttelialueella on osoitettu istutettavia alueen osia sekä kortteliin 89v puustoisia alueen osia ja harjansuunnat. Erillispientalojen korttelialueita (AO/TY), jolle saa rakentaa asumisen oheen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja, on suunnittelualueen eteläosassa Viikkalantien, Kuusistontien ja Parkkalintien rajaamalla alueella. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.40). Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (I u ½). Korttelialueella on osoitettu istutettavia puustoisia alueen osia. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY), sijaitsee kaava-alueen länsiosassa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.30). Kerrosten lukumäärä on yksi (I). Lähivirkistysalue (VL) ja Leikkipuisto (VK), sijaitsevat pientaloalueiden välittömässä läheisyydessä. Suojaviheralue (EV) sijaitsee teollisuusrakennusten korttelialueen puskurivyöhykkeellä sen pohjoispuolella. Maa- ja metsätalousalue (M) sijaitsee aivan kaava-alueen pohjoiskulmassa Liikenne- ja katualueet Kaava-alue rajautuu Viikkalantien liikennealueeseen (LT). Asemakaavan muutoksella muutetaan pieni osa liikennealueesta Uusikujan kohdalla korttelialueeksi. Parkkalintie osoitetaan kaduksi.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (21) 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestörakenne ja kehitys alueella Kaava lisää uutta asutusta alueella. Väestön lisäys on maltillista, sillä uusia rakennuspaikkoja osoitetaan kaavalla 8 kpl. Tämä lisää asukaslukua alueella noin hengellä. Yhdyskuntarakenne Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen välittömään läheisyyteen ja laajentaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Viikkalantiehen tukeutuen. Rakentamaton maa- ja metsätalousalue muuntuu rakennetuksi. Teollisuusyritys sijoittuu kuitenkin erilleen Nakkilan muista yritysalueista. Laajemmat yritysalueet sijoittuvat mm. Satakunnantien varteen, Helsingintien ja Siltatien eritasoliittymän läheisyyteen ja Helsingintien varteen sekä Ruskilankadun eteläpuolelle Pohjois-Nakkilassa. Kaava tukeutuu lähipalvelujen osalta pääosin Nakkilan keskustan palveluihin. Kaavassa huomioidaan virkistysaluetarpeet sekä osoitetaan suojaviheralue teollisuusalueen puskurivyöhykkeelle. Yhdyskuntatalous Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen parantaen sen käyttöastetta. Kaava-alueen läheisyydessä kulkee vesi- ja viemärilinjat, joihin uudet kunnallistekniset johdot voidaan liittää. Vesihuoltoverkko on toteutettu Parkkalintien linjaa seuraten. Kaavan mahdollistama yrityksen laajeneminen mahdollistaa yhteisöverotulojen kasvun Nakkilan kunnalle, sekä uudet työpaikat. Myös tuloveroja on mahdollisuus saada enemmän. Kunta vastaa Parkkalintien toteuttamisesta. Taajamakuva Rakentamisen piiriin tulevien laajennusalueiden osalta ympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, kun teollisuusalue laajenee ja maa- ja metsätalousalue muuttuu asuinalueeksi virkistysalueineen. Teollisuustoiminnan luonne saattaa laajentuessaan tuottaa rakennusten mittakaavassa selkeitä eroja muuhun alueen rakentamiseen nähden. Yrityksen toiminnan laajenemisalue ei ole nykyisellään luonnontilaista, joten negatiivisia vaikutuksia paikalliseen kasvillisuuteen ja eläimistöön ei ole odotettavissa. Kaava-alueen pohjoisosan rakentuminen vähentää viljeltävää peltopinta-alaa peltomaiseman reunalla. Uusien asuinrakennusten harjansuunnat tuovat yhtenäisyyttä ja istutettavat alueet ja istutettavia puustoalueet sopeuttavat uutta rakentamista taajamakuvaan. Yrityksen tarvitessa ulkovarastointia, se tulee ohjata katoksiin. Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Kaava tukeutuu pääasiassa olemassa oleviin palveluihin ja työpaikkoihin. Näin ollen se tukee nykyisten palveluiden olemassa oloa ja saavutettavuutta, mutta ei edellytä uusien perustamista. Teollisuusalueen laajentuminen myös mahdollistaa uudet teollisuuden työpaikat. Kaavan toteutuminen lisää asuinrakentamisen määrää ja siten liikennemääriä läheisillä kaduilla. Liikenteen määrä lisääntyy hieman, muttei oleellisesti nykyisestä. Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Alue sijaitsee olemassa olevan kunnallisen vesihuoltoverkoston läheisyydessä. Kunta vastaa verkostojen laajentamisesta ja katujen rakentamisesta.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (21) Sosiaalinen ympäristö ja virkistys Taajamaa täydennetään valmisteilla olevan taajamaosayleiskaavan mukaisesti. Olemassa olevien rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen osoitetaan virkistysaluetta ja teollisuustontin ympärille suojaviheralue. Näin olemassa olevien tonttien asumisviihtyvyys ei merkittävästi heikkene uusien rakennusten myötä. Lähtökohtaisesti TY-merkinnän alueella olevan toiminnan tulisi olla sellaista, jolla ei ole haittavaikutuksia asumiseen. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Nakkilan Metalli Oy:n toiminnan kasvaminen ja kehittyminen luo vakaan ja turvallisen sosiaalisen työympäristön yhtiön palveluksissa oleville ja uusille työntekijöille. Maisemarakenne, luonnonolot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista. Uudet rakennukset tulee sovittaa maastoon ja maisemaan mahdollisimman hyvin. Peltojen ja uusien alueiden tai vanhojen laajennusten väliin osoitetaan istutettavia, istutettavia puustoisia alueita, suojaviheraluetta ja virkistysaluetta. Tämä mahdollistaa suojakasvillisuuden istuttamisen suojavyöhykkeeksi peltomaiseman suuntaan. Virkistysalueen pohjoisosat ja pohjoisimpien asuintonttien pohjoisosat ovat hyvä pitää puustoisina, jolloin ne suojaavat kylmiltä pohjoistuulilta. Pohjavedet ja pienilmasto Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Maa- ja kallioperä Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä lajihavaintoja, jotka edellyttäisivät erityistä suojelua kaavassa. Viikkalantien varsi sopii rakentamiseen hyvin. Nykyiselle pellolle osoitetuilla asuinalueella saatetaan joutua turvautumaan paalutuksiin. Taloudelliset vaikutukset Teollisuustoiminta Alueella toimiva Nakkilan Metalli Oy on kasvava yritys. Yrityksen toiminta tarjoaa alueella jo nykyisellään työpaikkoja ja kaavan toteuttaminen mahdollistaa positiivisen kehityksen. Maatalous Tuotantolaitoksen laajennusalueet vähentävät viljeltävää peltopinta-alaa noin 4,6 ha peltoalueen reunalla, eikä siten merkittävästi heikennä maatalouden toimintamahdollisuuksia alueella. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja elinympäristö Kaava ei vaikuta merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Kaava-alueelle voi sijoittua 8 uutta pientaloa ja teollisuusalueen laajentuminen; näiden aiheuttama henkilöautoliikenteen ja huoltoliikenteen lisäys ei ole niin merkittävä, että se aiheuttaisi toimivuus tai liikenneturvallisuusongelmia katuverkossa. Yrityksen huoltoliikenne aiheuttaa jonkin verran raskasta liikennettä Viikkalantiellä. Alue tarjoaa uusia viihtyisiä pientalotontteja, jotka jatkavat alueen rakentamisperinnettä. Vaikka teollisuusrakennusten alue laajenee, sen ympärille osoitetaan laaja suojaviheralue, sekä virkistysalue ja leikkikenttä, jotka osaltaan lisäävät asumisviihtyvyyttä. Nakkilan metallin toiminnasta ei aiheudu haittaa terveydelle tai turvallisuudelle.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (21) 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartalla. Kaavaselostuksen liitteenä on kaavakartan ja -määräysten pienennös. 5.5 Nimistö Asemakaavan muutos koskee katualuetta, joka nimetään Parkkalintieksi.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (21) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutus 5.6 Toteuttaminen, ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. 5.7 Toteutuksen seuranta Kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. Hyväksynyt: Jani Sillanpää aluepäällikkö, FM, ins. (AMK) Laatinut: Johanna Närhi projektipäällikkö, arkkitehti YKS-490 Anna Hakula suunnittelija, arkkitehti

SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Nakkilan kunta SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 520-P14675 16.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SALON KAUPUNKI Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22065-P19498 1 (7) Närhi Johanna 2 (7) Närhi Johanna Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3..2012 tark. 19.3.2012, tark. 21.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19737 SELOSTUS 1 (13) Seppänen Pekka 17.12.2012 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

NUUTINRISTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUU- TOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 10.12.2012

NUUTINRISTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUU- TOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 10.12.2012 S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTINRISTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUU- TOS (OAS) 10.12.2012 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18722 1 (8) versio 3.12.2012 vireilletulo 10.12.2012

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 tark 20.09.2012 30.07.2012 KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS KOSKI

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot