Viikkalan asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viikkalan asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751

2 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Maisema ja rakennettu ympäristö Työpaikat, palvelut ja virkistys Liikenne ja tekniikka Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Pohjakartta Aluetta koskevat muut selvitykset Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset... 15

3 Selostus 2 (23) Hakula, Närhi 5 Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet 1. Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa) 2. Asemakaavan pienennös sekä Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (21) Nakkilan kunta Viikkalan asemakaavan muutos 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavaehdotusta. Kaavan nimi: Viikkalan asemakaavan muutos Kaavan päiväys: Valmisteluvaihe Ehdotus Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee kortteleita 89 v ja 90v sekä virkistys-, liikenne- ja katualuetta. Asemakaava koskee tiloja 2:292, 2:656, 2:719 ja 2:266. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu asuinrakennusten- ja teollisuusrakennusten korttelialueita, virkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä erityisaluetta ja katualuetta. Kaavan laatija: Nakkilan kunta käyntiosoite: Porintie 11 postiosoite: PL NAKKILA kunnansihteeri Matti Sjögren p Kaavakonsultti: Johanna Närhi, arkkitehti puh Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P20751 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:..201_

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (21) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee 1,8 km:n päässä Nakkilan keskustasta koilliseen. Suunnittelualue rajautuu lounaassa asemakaavassa osoitettuun liikennealueeseen Viikkalantiehen. Luoteessa suunnittelualue rajautuu Uusikujaan, koillisessa peltotiehen ja kaakossa Kuusistontiehen. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu olemassa olevaa pientaloasutusta. Alueen pinta-ala on noin 10,3 ha ja osalla alueesta on voimassa 1970 ja 1993 laaditut asemakaavat. Osa suunnittelualueesta on ennestään asemakaavoittamatonta. Alueella toimii metallialan yritys Nakkilan Metalli Oy. Opaskarttaote, suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1.3 Kaavan tarkoitus Tarkoitus on laatia Viikkalan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava noudattaen laadinnassa olevan yleiskaavan periaatteita. Alueella toimii metallialan yritys Nakkilan Metalli Oy. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa nykyisellä paikallaan. Kaavatyössä tutkitaan tuotantotoiminnan laajentamisen mahdollisuudet huomioiden nykyinen ympäröivä maankäyttö (pääasiassa maa- ja metsätaloutta ja pientaloasutusta). Kaavoitustyössä luodaan edellytykset nykytarpeita vastaavan teollisuusalueen toteuttamiselle ja siten tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla tavoitteena on osoittaa asuinrakentamisen korttelialueita liittyen alueella ja sen välittömässä lähiympäristössä jo olemassa olevaan asutukseen.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (21) 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kaava kuulutettiin vireille , jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetettiin nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten väliseksi ajaksi. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus asetetaan nähtäville viimeistään alkusyksyllä Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kaava voidaan viedä valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna Kaavalla osoitetaan asuinrakentamisen korttelialueita, joilla on yhteensä 13 rakennuspaikkaa. 13 rakennuspaikasta viisi on jo toteutunut. Kaavassa osoitetaan myös teollisuusrakennusten korttelialuetta. Asemakaavoitettava alue laajenee 5,96 ha ja on ehdotuksessa kokonaisuudessaan 10,33 ha. Kaavassa kerrosala määräytyy rakennuspaikan pinta-alan perusteella tehokkuusluvulla (e=0.25, e=0.30 tai e=0.40). Tehokkuusluku pienenee TY-alueella (voimassa olevassa asemakaavassa tehokkuus e=0.40, ehdotuksessa tehokkuus e=0.30) ja Parkkalintien kaakkoispuolella olevilla tonteilla (ennen e= at, ehdotuksessa e=0.25). Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee I I u ½. Kaavassa on osoitettu lisäksi virkistys-, katu- ja erityisaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (21) 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Nakkilan keskustan koillispuolella Viikkalan alueella rajautuen lounaassa voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuun liikennealueeseen, Viikkalantiehen. Luoteessa suunnittelualue rajautuu Uusikujaan, koillisessa peltotiehen ja kaakossa Kuusistontiehen. Kuusistontie on vielä osin toteuttamaton. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu olemassa olevaa pientaloasutusta. Suunnittelualueella on ennestään pientaloja ja pienteollisuutta (Nakkilan Metalli Oy). Suunnittelualueen pohjoispuolella on peltoaluetta ja kaakkoispuolella metsää Luonnonympäristö Kaava-alueen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista. Asemakaavan luonnonympäristö koostuu hoidetuista piha-alueista, Nakkilan Metalli Oy:n alueesta sekä peltoaukeasta. Ahlmanin laatimasta luontoselvityksestä (2010) nähdään suunnittelualueen olevan osittain rakentunutta, osittain viljelyaluetta ja osittain lehtimetsää. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu sinisellä ovaalilla luontoselvityksen päälle (ei mittakaavassa.)

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (21) Yllä olevassa kartassa on osoitettu huomionarvoiset kasvillisuuskuviot ja huomionarvoiset linnut. Yksikään niistä ei sijoitu suunnittelualueelle. Alla olevassa kartassa on osoitettu kaikki havainnoidut linnut.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (21) Maisema ja rakennettu ympäristö Nakkila kuuluu maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan ja siinä Ala-Satakunnan viljelyseutuun. Maisematyypiltään Nakkila on maaseutumaisemaa. Merkittäviä peltonäkymiä avautuu kaikilta Nakkilan läpi kulkevilta teiltä. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011) Maisemarakenteeltaan Nakkila jakautuu alavaan jokilaaksoon viljelymaineen ja sitä reunustaviin metsäisiin selänteisiin. Suunnittelualue kuuluu jokilaakson viljelymaihin, mutta on aivan kiinni taajamarakenteessa. Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä tai muinaisjäännöksiä. Sen sijaan suunnittelualueen pohjoispuolinen peltoalue on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi eteläpuolella sijaitseva pientaloasutus on määritelty paikallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. (Uusi- Seppä ja Vilen, 2011) Taajamaosayleiskaavaa laaditussa maisemaselvityksessä annetaan ohjeita teollisuusrakennusten sopeuttamiseen ympäristöön: Puustolla voidaan jonkin verran häivyttää isojakin rakennuksia etenkin, jos ne on sijoitettu metsänreunaan eikä keskelle peltoa. Ikkunoilla ja maisemaan sopivalla värityksellä isoistakin halleista saadaan huomattavasti paremmin arvokkaaseen ympäristöön sopivia. Suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolella on monenikäistä pientaloasutusta. Ote taajamayleiskaavaa varten laaditusta maisemaselvityksestä (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011); suunnittelualueelle (vihreä ympyrä) ei sijoitu muinaisjäännöksiä tai valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (21) Ote taajamayleiskaavaa varten laaditusta maisemaselvityksestä (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011): maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat ympäristöt. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu vihreällä ympyrällä. Ote taajamayleiskaavaa varten laaditusta maisemaselvityksestä (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011); rakentamiseen soveltuvat alueet, osa suunnittelualueesta on osoitettu asuinalueeksi. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu vihreällä ympyrällä.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (21) Työpaikat, palvelut ja virkistys Suunnittelualueen työpaikat sijaitsevat Nakkilan Metalli Oy:ssä. Nakkilan ydinkeskustaan on matkaa noin 1,8 km ja siellä sijaitsevat kaupungin kaupalliset palvelut. Nämä palvelut ovat siis saavutettavissa kevyenliikenteen keinoin. Lähellä suunnittelualuetta sijaitsevat Viikkalan koulu, liikuntahalli ja uimahalli. Myös Kokemäenjoki mahdollistaa virkistystoimintoja, kuten melontaa, kalastusta ja veneilyä. Asemakaavassa osoitetaan alueelle myös virkistysaluetta Liikenne ja tekniikka Maanomistus Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti Viikkalantiehen ja Kuusistontiehen. Alueen liikenneolot ovat turvalliset, Viikkalantiellä on ajoneuvoliikenteestä erillinen kevyen liikenteen väylä. Alueella on rakennettu suunnitelmien mukaan viemäri-, vesijohto- ja hulevesiputket Parkkalintien katualueelle. Suunnittelualue on liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin kyseisestä kohdasta. Kaava-alueella on sekä kunnan että yksityisten omistuksessa olevaa maata. Kartassa on osoitettu kunnan ja yksityisen maat. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ovaalilla. Kartta ei ole mittakaavassa.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (21) 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Seuraavana esitettyjen kaavatasojen lisäksi alueen maankäytön suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Satakunnan maakuntakaava Satakunnan ensimmäinen kokonaismaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa /20 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Oheiseen maakuntakaava-otteeseen on merkitty suunnittelualueen ohjeellinen sijainti sinisellä ympyrällä. Ote maakuntakaavasta (Satakuntaliitto, vahv )

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (21) Yleiskaava Suunnittelualue kuuluu Nakkilan taajaman oikeusvaikutteisen taajamaosayleiskaavan 2010 alueeseen (vahvistettu ). Osayleiskaavassa alue kuuluu pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP). Nakkilan taajamaosayleiskaavan tarkistusta ja laajennusta laaditaan parhaillaan. Työ on ehdotusvaiheessa. Ote Nakkilan taajamaosayleiskaavasta 2010 (ei mittakaavassa). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä. Laadinnassa olevassa taajamaosayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kaksi eri pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), kaksi suojaviheraluetta (EV) ja teollisuusalue (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Suunnittelun lähtökohdaksi otetaan laadinnassa olevan yleiskaavan aluevaraukset. Ote alustavasta taajamaosayleiskaavaehdotuksesta (ei mittakaavassa). Suunnittelualueen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (21) Asemakaava Osalla suunnittelualueesta ovat voimassa 1970 ja 1993 laaditut asemakaavat, joissa alue on osoitettu osin teollisuusalueeksi (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Asemakaavassa on teollisuusalueen (TY) kerrosluku rajattu yhteen ja tehokkuusluku (e) on Viikkalantien varteen on määritelty istutettava alue samoin kuin pientaloista erottavalle tontinrajalle. Teollisuusrakennusten alueen (TY) vieressä on erillispientalojen korttelialue (AO), jonka tehokkuusluku (e) on Suurin sallittu kerrosluku on I ½. Erillispientalojen korttelialue rajautuu kaakossa leikkipuistoon (VK) ja asuin- liike ja toimistotalojen korttelialueeseen (AL), jonka suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuus (e) on Koilliskulmassa suunnittelualuetta on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku at. Suunnittelualueen rajaus asemakaavayhdistelmäotteella punaisella Rakennusjärjestys Nakkilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan ja muutoksia on tullut voimaan ja Rakennuskiellot Pohjakartta Alueella ei ole rakennuskieltoja. Pohjakartta on laadittu 2006 ja sen on hyväksynyt Porin kaupungingeodeetti, Kalle Salonen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (21) Aluetta koskevat muut selvitykset Nakkilan kuntaan on laadittu yleiskaavatyötä varten kattava luontoselvitys linnustoselvityksineen ja maisemaselvitys vuoden aikana. - Nakkilan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Satakunnan Museo, Esa Hertell. - Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys, Santtu Ahlman, Ahlman Konsultointi & suunnittelu). - Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys Niina Uusi-Seppä ja Risto Vilen.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (21) 4 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Nakkilan kunta on päättänyt laatia Viikkalan teollisuusalueen laajennuksen asemakaavan noudattaen laadinnassa olevan yleiskaavan periaatteita. Alueen pinta-ala on noin 10,3 ha ja osalla alueesta ovat voimassa 1970 ja 1993 laaditut asemakaavat. Osa suunnittelualueesta on ennestään asemakaavoittamatonta. Alueella toimii metallialan yritys Nakkilan Metalli Oy. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa nykyisellä paikallaan. Kaavatyössä tutkitaan tuotantotoiminnan laajentamisen mahdollisuudet huomioiden nykyinen ympäröivä maankäyttö (pääasiassa maaja metsätaloutta ja pientaloasutusta). Samalla tarkistetaan asuinrakentamisen korttelialueiden tonttijakoa ja käyttötarkoitusta paremmin alueella ja sen välittömässä lähiympäristössä jo olemassa olevaa asutusta vastaavaksi. Kaavoitustyöhön on ryhdytty Nakkilan Metalli Oy:n aloitteesta länsipään teollisuusrakennusten korttelialueen osalta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Nakkilan kunnanhallitus on päättänyt Viikkalan asemakaavan muuttamisesta kokouksessaan Kaava tuli vireille kuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville samanaikaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisella on oikeus saada tieto kaavoituksen alkamisesta, osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää kirjallisen muistutuksen. Osallisia ovat mm. seuraavat tahot: - alueen maanomistajat - naapurikiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat - asukkaat - yrittäjät - paikkakunnalla vaikuttavat yhdistykset - kunnan eri hallintokunnat - kunnallistekniset toimijat - Varsinais-Suomen ELY-keskus: o Liikenne ja infrastruktuuri o Ympäristö ja luonnonvarat - Satakuntaliitto - Satakunnan Aluepelastuslaitos - muut mahdolliset osalliset

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (21) Vireilletulo Kaava on tullut vireille kuulutuksella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaava-alue koostuu kunnan ja yksityisten omistamista maista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina olevia eri tahoja. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa Nakkilan kunnalle kuulutuksessa mainittuna ajankohtana ja siinä mainittuun osoitteeseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu Nakkilan kunnanhallitus on käsitellyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa Kunta asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville samanaikaisesti kaavaluonnoksen kanssa. Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos asetettiin nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten väliseksi ajaksi. Kaavasta ei saatu yhtään mielipidettä nähtävilläolon aikana. Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nakkilan kunnanhallitus on käsitellyt Viikkalan asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan Viranomaisyhteistyö Kaavasta pyydetään ehdotusvaiheessa viranomaislausunnot. Kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen ennen kaavan saattamista hyväksymiskäsittelyyn. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on laatia Viikkalan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava noudattaen laadinnassa olevan yleiskaavan periaatteita. Alueen pinta-ala on noin 10,3 ha ja osalla alueesta on voimassa vahvistunut asemakaava. Osa suunnittelualueesta on ennestään asemakaavoittamatonta. Asemakaavan muutoksella tarkastellaan elinkeinotoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia alueella huomioiden naapurustossa oleva asutus. Tavoitteena on myös rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueiden muuttaminen erillispientalojen korttelialueiksi, sillä lähiympäristössä on pääasiassa erillispientalojen korttelialueita. 4.5 Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot Luonnos- eli valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa ei kaavaluonnoksesta tullut yhtään mielipidettä.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (21) Ehdotusvaihe Täydennetään kaavan oltua ehdotuksena nähtävillä. 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluvaiheen käsittely (kunnanhallitus) , 147 valmisteluvaiheen nähtävilläolo ehdotusvaiheen käsittely x.x.2013, ehdotusvaiheen nähtävilläolo x. x.x.2013 kunnanhallitus x.x.2013, kunnanvaltuusto x.x.2013, lainvoimaisuuskuulutus x.x.2013

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (21) 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Kaava-alueen länsiosaan osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), erityisaluetta (EV) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Maa- ja metsätalousalueen vieressä on pieni asuinpientalojen korttelialue. Tällä alueella on yksi toteutunut rakennuspaikka. Suunnittelualueen itäosaan osoitetaan kaksi erillistä pientalojen korttelialuetta (AO ja AO/TY), sekä lähivirkistysaluetta (VL) ja leikkipuisto (VK). Etelässä alue tukeutuu Viikkalantiehen, ja idässä Kuusistontiehen. Lisäksi osoitetaan myös uutta katualuetta (Parkkalintie). Asemakaavan muutos koskee korttelialueita 89v ja 90 v. Asemakaavan muutoksella muutetaan korttelin 90 v asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialuetta asuinrakentamisen ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan alueeksi (AO/TY). Korttelia 90 v laajennetaan teollisuusrakennusten korttelialueen osalta ja samalla otetaan mukaan asemakaavaan sen pohjoispuolella oleva asuinrakennus. Korttelissa 89 v muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialuetta (AR) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 10,3 hehtaaria. Laadittavassa asemakaavassa alueelle osoitetaan yksi teollisuusrakennusten rakennuspaikka ja 13 erillispientalon tai asuinrakennuksen rakennuspaikkaa. Teollisuusrakennusten korttelialueen (TY) pinta-ala on noin 39 % kokonaispinta-alasta, asumiseen tarkoitettua aluetta (AO, AP ja AO/TY) on noin 30 % kokonaispinta-alasta. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä m 2. Käyttötarkoitus Pinta-ala /m2 Pinta-ala /ha Osuus kokonais-pintaalasta Tehokkuusluku Kerrosala AP ,3695 3,6 % 0,25 923,75 AO ,033 19,7 % 0, ,5 AO/TY ,6909 6,7 % 0,4 2763,6 TY , ,5 % 0, ,8 VL ,5977 5,8 % VK ,1524 1,5 % EV , ,4 % M ,6009 5,8 % katu ,3173 3,1 % Yhteensä , ,0 % 20705,65 Asukkaita alueella tulee olemaan noin Liite 1 Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa)

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (21) Palvelut Suunnittelualueelle ei sijoiteta palveluita. Suunnittelualue tukeutuu pääosin Nakkilan kunnan keskustan ja Viikkalan koulun palveluihin Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan muutosalue sijaitsee osana olemassa olevaa taajamarakennetta. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa, johon uudisrakentamisen on mahdollista liittyä. Asemakaavan muutoksen korttelialueet ovat matalan rakentamisen alueita, joilla kerrosluku vaihtelee puolestatoista kahteen (I u½ - II). Rakentaminen on luonteeltaan olemassa olevaa täydentävää ja aluetta tiivistävää. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen korttelialueita (AO) on suunnittelualueen itäosassa, sekä yksittäinen rakennuspaikka alueen pohjoisosassa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.25). Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (I u ½). Korttelialueella on osoitettu istutettavia alueen osia sekä kortteliin 89v puustoisia alueen osia ja harjansuunnat. Erillispientalojen korttelialueita (AO/TY), jolle saa rakentaa asumisen oheen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja, on suunnittelualueen eteläosassa Viikkalantien, Kuusistontien ja Parkkalintien rajaamalla alueella. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.40). Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (I u ½). Korttelialueella on osoitettu istutettavia puustoisia alueen osia. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY), sijaitsee kaava-alueen länsiosassa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.30). Kerrosten lukumäärä on yksi (I). Lähivirkistysalue (VL) ja Leikkipuisto (VK), sijaitsevat pientaloalueiden välittömässä läheisyydessä. Suojaviheralue (EV) sijaitsee teollisuusrakennusten korttelialueen puskurivyöhykkeellä sen pohjoispuolella. Maa- ja metsätalousalue (M) sijaitsee aivan kaava-alueen pohjoiskulmassa Liikenne- ja katualueet Kaava-alue rajautuu Viikkalantien liikennealueeseen (LT). Asemakaavan muutoksella muutetaan pieni osa liikennealueesta Uusikujan kohdalla korttelialueeksi. Parkkalintie osoitetaan kaduksi.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (21) 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestörakenne ja kehitys alueella Kaava lisää uutta asutusta alueella. Väestön lisäys on maltillista, sillä uusia rakennuspaikkoja osoitetaan kaavalla 8 kpl. Tämä lisää asukaslukua alueella noin hengellä. Yhdyskuntarakenne Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen välittömään läheisyyteen ja laajentaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Viikkalantiehen tukeutuen. Rakentamaton maa- ja metsätalousalue muuntuu rakennetuksi. Teollisuusyritys sijoittuu kuitenkin erilleen Nakkilan muista yritysalueista. Laajemmat yritysalueet sijoittuvat mm. Satakunnantien varteen, Helsingintien ja Siltatien eritasoliittymän läheisyyteen ja Helsingintien varteen sekä Ruskilankadun eteläpuolelle Pohjois-Nakkilassa. Kaava tukeutuu lähipalvelujen osalta pääosin Nakkilan keskustan palveluihin. Kaavassa huomioidaan virkistysaluetarpeet sekä osoitetaan suojaviheralue teollisuusalueen puskurivyöhykkeelle. Yhdyskuntatalous Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen parantaen sen käyttöastetta. Kaava-alueen läheisyydessä kulkee vesi- ja viemärilinjat, joihin uudet kunnallistekniset johdot voidaan liittää. Vesihuoltoverkko on toteutettu Parkkalintien linjaa seuraten. Kaavan mahdollistama yrityksen laajeneminen mahdollistaa yhteisöverotulojen kasvun Nakkilan kunnalle, sekä uudet työpaikat. Myös tuloveroja on mahdollisuus saada enemmän. Kunta vastaa Parkkalintien toteuttamisesta. Taajamakuva Rakentamisen piiriin tulevien laajennusalueiden osalta ympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, kun teollisuusalue laajenee ja maa- ja metsätalousalue muuttuu asuinalueeksi virkistysalueineen. Teollisuustoiminnan luonne saattaa laajentuessaan tuottaa rakennusten mittakaavassa selkeitä eroja muuhun alueen rakentamiseen nähden. Yrityksen toiminnan laajenemisalue ei ole nykyisellään luonnontilaista, joten negatiivisia vaikutuksia paikalliseen kasvillisuuteen ja eläimistöön ei ole odotettavissa. Kaava-alueen pohjoisosan rakentuminen vähentää viljeltävää peltopinta-alaa peltomaiseman reunalla. Uusien asuinrakennusten harjansuunnat tuovat yhtenäisyyttä ja istutettavat alueet ja istutettavia puustoalueet sopeuttavat uutta rakentamista taajamakuvaan. Yrityksen tarvitessa ulkovarastointia, se tulee ohjata katoksiin. Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Kaava tukeutuu pääasiassa olemassa oleviin palveluihin ja työpaikkoihin. Näin ollen se tukee nykyisten palveluiden olemassa oloa ja saavutettavuutta, mutta ei edellytä uusien perustamista. Teollisuusalueen laajentuminen myös mahdollistaa uudet teollisuuden työpaikat. Kaavan toteutuminen lisää asuinrakentamisen määrää ja siten liikennemääriä läheisillä kaduilla. Liikenteen määrä lisääntyy hieman, muttei oleellisesti nykyisestä. Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Alue sijaitsee olemassa olevan kunnallisen vesihuoltoverkoston läheisyydessä. Kunta vastaa verkostojen laajentamisesta ja katujen rakentamisesta.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (21) Sosiaalinen ympäristö ja virkistys Taajamaa täydennetään valmisteilla olevan taajamaosayleiskaavan mukaisesti. Olemassa olevien rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen osoitetaan virkistysaluetta ja teollisuustontin ympärille suojaviheralue. Näin olemassa olevien tonttien asumisviihtyvyys ei merkittävästi heikkene uusien rakennusten myötä. Lähtökohtaisesti TY-merkinnän alueella olevan toiminnan tulisi olla sellaista, jolla ei ole haittavaikutuksia asumiseen. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Nakkilan Metalli Oy:n toiminnan kasvaminen ja kehittyminen luo vakaan ja turvallisen sosiaalisen työympäristön yhtiön palveluksissa oleville ja uusille työntekijöille. Maisemarakenne, luonnonolot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista. Uudet rakennukset tulee sovittaa maastoon ja maisemaan mahdollisimman hyvin. Peltojen ja uusien alueiden tai vanhojen laajennusten väliin osoitetaan istutettavia, istutettavia puustoisia alueita, suojaviheraluetta ja virkistysaluetta. Tämä mahdollistaa suojakasvillisuuden istuttamisen suojavyöhykkeeksi peltomaiseman suuntaan. Virkistysalueen pohjoisosat ja pohjoisimpien asuintonttien pohjoisosat ovat hyvä pitää puustoisina, jolloin ne suojaavat kylmiltä pohjoistuulilta. Pohjavedet ja pienilmasto Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Maa- ja kallioperä Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä lajihavaintoja, jotka edellyttäisivät erityistä suojelua kaavassa. Viikkalantien varsi sopii rakentamiseen hyvin. Nykyiselle pellolle osoitetuilla asuinalueella saatetaan joutua turvautumaan paalutuksiin. Taloudelliset vaikutukset Teollisuustoiminta Alueella toimiva Nakkilan Metalli Oy on kasvava yritys. Yrityksen toiminta tarjoaa alueella jo nykyisellään työpaikkoja ja kaavan toteuttaminen mahdollistaa positiivisen kehityksen. Maatalous Tuotantolaitoksen laajennusalueet vähentävät viljeltävää peltopinta-alaa noin 4,6 ha peltoalueen reunalla, eikä siten merkittävästi heikennä maatalouden toimintamahdollisuuksia alueella. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja elinympäristö Kaava ei vaikuta merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Kaava-alueelle voi sijoittua 8 uutta pientaloa ja teollisuusalueen laajentuminen; näiden aiheuttama henkilöautoliikenteen ja huoltoliikenteen lisäys ei ole niin merkittävä, että se aiheuttaisi toimivuus tai liikenneturvallisuusongelmia katuverkossa. Yrityksen huoltoliikenne aiheuttaa jonkin verran raskasta liikennettä Viikkalantiellä. Alue tarjoaa uusia viihtyisiä pientalotontteja, jotka jatkavat alueen rakentamisperinnettä. Vaikka teollisuusrakennusten alue laajenee, sen ympärille osoitetaan laaja suojaviheralue, sekä virkistysalue ja leikkikenttä, jotka osaltaan lisäävät asumisviihtyvyyttä. Nakkilan metallin toiminnasta ei aiheudu haittaa terveydelle tai turvallisuudelle.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (21) 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartalla. Kaavaselostuksen liitteenä on kaavakartan ja -määräysten pienennös. 5.5 Nimistö Asemakaavan muutos koskee katualuetta, joka nimetään Parkkalintieksi.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (21) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutus 5.6 Toteuttaminen, ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. 5.7 Toteutuksen seuranta Kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. Hyväksynyt: Jani Sillanpää aluepäällikkö, FM, ins. (AMK) Laatinut: Johanna Närhi projektipäällikkö, arkkitehti YKS-490 Anna Hakula suunnittelija, arkkitehti

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 20.01.2015 Kaavan nimi Yrittäjäntien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 02.01.2015 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot