K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0"

Transkriptio

1 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010

2 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2

3 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4 Työntäyteinen juhlavuosi Henkilöstövoimavarat...8 Koulutus...9 Tavoitteiden ja kehittämishankkeiden toteutuminen...9 Ammatillinen erityisopetus...11 Perustutkintokoulutus...12 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus...13 Erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskustoiminta...14 Ammatillinen aikuiskoulutus...15 Työvoimakoulutus...16 Ammatillinen lisäkoulutus...16 Ammatilliset kuntoutuskurssit...16 Työelämäpalvelut...17 Kuntoutus...18 Tavoitteiden ja kehittämishankkeiden toteutuminen...18 Kuntoutuspalvelut...19 Urasuuntapalvelut...20 Puutarha...22 Talous...23 Kehitys toimialoittain...23 Rahoitus ja investoinnit...24 Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja vuoden 2011 näkymät...25 Toimialojen näkymät, asetetut tavoitteet ja rahoitus...25 Organisaatio...26 Valtuuskunta...26 Hallitus...26 Tilintarkastajat...27 Sisäinen tarkastaja...27 Ammattiopiston johtokunta...27 Kiipulasäätiön johtoryhmä...27 Huomionosoitukset...27 Itsensä kokoiseen ammattiin - kehitysvammatyötä 120 vuotta...28 Julkaisut ja artikkelit...30 Tuloslaskelma...31 Tase...32 Tilinpäätöksen liitetiedot...34 Tilintarkastuskertomus...38 Kiipulan kuntoutuskeskus 40 v Sisältö 3

4 Talouden taantumasta kasvuun Maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin jälkeen vuosi 2010 käynnistyi epävarmoissa merkeissä. Pahimmat uhkakuvat talouskriisin vaikutuksista eivät onneksi kuitenkaan toteutuneet. Suomen talous ja työllisyys kääntyivät vuoden 2010 aikana selvään kasvuun ja työttömien määrä väheni. Valtiovallan käynnistämät elvytystoimet piristivät kotimarkkinoita ja lievensivät työttömyyden kasvua. Lisäpanostuksia suunnattiin myös koulutukseen. Laman aikana eniten työpaikkoja menetettiin teollisuudessa. Uudet työpaikat taas ovat pääasiassa syntyneet palvelutuotantoon ja rakentamiseen. Näin myös talouden rakenteet muuttuvat, kun uusia työpaikkoja syntyy uudenlaiseen teollisuus- ja palvelutuotantoon. Aikuis- ja työvoimakoulutuksella on tärkeä merkitys huolehtia henkilöstön osaamisen uudistamisesta rakennemuutoksessa. Toimintavuoden aikana keskustelu työurien pidentämisestä jatkui vilkkaana. Erityisesti eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen nähtiin keskeisenä tekijänä julkisen sektorin talouden tasapainottamisessa pidemmällä aikavälillä, mutta esille nostettiin myös tarve nopeuttaa koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Alkuvuodesta valmistuneet työryhmien ehdotukset etenivät jatkovalmisteluun. Työhyvinvointi, työterveyshuolto ja kuntoutus ovat avainasemassa pyrittäessä vähentämään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Opinto-ohjaus, valintajärjestelmien kehittäminen ja koulutuksen aikaiset työelämäyhteydet puolestaan nopeuttavat koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Työikäisen väestön määrän vähetessä kaikkien työpanosta tarvitaan työmarkkinoilla. Vuoden 2010 aikana tulivat voimaan myös aikuiskoulutuksen uudistetut etuudet sekä työssä olevien että työttömien osalta. Opintovapaan ajalta maksettavaa aikuiskoulutustukea selkiytettiin, tuen tasoa nostettiin ja tukea maksetaan nyt myös osa-aikaiseen, työn ohessa tapahtuvaan opiskeluun. Työttömille tuli mahdollisuus hakea omaehtoiseen koulutukseen työttömyysturvan tasoisella etuudella. Nämä muutokset otettiin innolla vastaan, sillä sekä opintovapaan aikaisessa aikuiskoulutuksessa että työttömien omaehtoisessa koulutuksessa olevien määrät kasvoivat vuoden aikana merkittävästi. Yksi vaihe Kiipulasäätiön historiassa päättyi, kun Kelan hallitus teki päätöksen vetäytyä ns. yhteistoimintasäätiöiden hallinnosta ja esitti muutosta tältä osin myös Kiipulasäätiön sääntöihin. Kela on ollut mukana Kiipulasäätiön taustayhteisönä vuodesta 1955, jolloin silloisen Kultatähkän Kiipulasäätiön uudet säännöt vahvistettiin. Säätiön hallintoelimiin tuli tuolloin myös tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon asiantuntemusta. Kelan mukaantulo säätiöön varmisti taloudellisesti vaikeina aikoina, että suunnitelmat Kiipulan invalidien ammatillisten koulujen perustamisesta voitiin toteuttaa. Oppilaitoksista ensimmäinen, Kiipulan yksivuotinen konttorityökoulu, aloitti toimintansa syksyllä Ammatillisten koulujen perustaminen edellytti 4

5 tuolloin merkittäviä perustamisinvestointeja, jotka voitiin rahoittaa Kelan ja silloisen Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen (nykyisin Filha ry) tuella. Kelalla on ollut niin ikään merkittävä rooli kuntoutustoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Kuntoutus-, kilpailu- ja rahoituslainsäädännön uudistuessa Kelan rooli on muuttunut riippumattomaksi palvelujen tilaajaksi ja asiakkaiden sosiaaliturvan rahoittajaksi. Merkittävänä kuntoutuspalvelujen tilaajana ja asiakkaiden kuntoutusetuuksien maksajana Kela on nykypäivänä kiinteästi mukana Kiipulan kuntoutujien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden arjessa. Pitkän ja rakentavan hallinnollisen yhteistyön tuloksena Kiipulasäätiöstä on tullut monipuolinen ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Kiipulasäätiön sääntömuutos valmisteltiin hallituksessa toimintavuoden aikana ja siitä päätettiin Perttulan vanhassa päärakennuksessa pidetyssä valtuuskunnan syyskokouksessa Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti säätiön muutetut säännöt Uusien sääntöjen mukaan valtuuskunnan syyskokous valitsee valtuuskunnan jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenten tulee edustaa säätiön toimintaan liittyvää asiantuntemusta mm. koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, talous- ja työelämän sekä julkishallinnon alueilta. Epävarmat talouden näkymät heijastuivat myös Kiipulan toimintaan ja tulokseen. Vuoteen 2010 lähdettiin kuitenkin optimistisissa merkeissä mm. siksi, että Kiipula oli menestynyt tarjouskilpailuissa uusista Kelan rahoittamista avomuotoisen ammatillisen kuntoutuksen kursseista, joissa Kiipulan monipuolista koulutus- ja kuntoutusosaamista päästään hyödyntämään laajasti. Odotuksissa jouduttiin kuitenkin osittain pettymään, sillä toiminta ei laajuudeltaan yltänyt asetettuihin tavoitteisiin. Laitoskuntoutuksen suorite- ja talouskehitys parani edellisvuoteen verrattuna merkittävästi, vaikka taloudellinen tulos jäi vielä lievästi alijäämäiseksi. Puutarhalla jäätiin huomattavasti asetetuista tavoitteista. Sen sijaan ammatillinen erityisopetus ylitti vuodelle 2010 asetetut tulostavoitteet ja myönnetyt koulutuspaikat olivat 100-prosenttisessa käytössä. Vuosi 2010 oli merkittävä juhlavuosi Kiipulasäätiön historiassa. Kehitysvammatyön aloittamisesta Perttulassa tuli kuluneeksi 120 vuotta, Kiipulasäätiön perustamisesta 65 vuotta, kuntoutuskeskus täytti 40 vuotta ja ammattiopisto 10 vuotta. Työn merkeissä vietetystä juhlavuodesta on hyvä suunnata katse tulevaisuuteen. Sinne yhtenäinen Kiipula tähtää entistä vahvempana ja osaavampana, uudistuneena ja monipuolisena toimijana. Markku Koponen hallituksen puheenjohtaja 5

6 Työntäyteinen juhlavuosi 2010 Kiipulasäätiöllä on takana reilut kaksi työntäyteistä kasvun ja kehittämisen vuotta. Merkkivuosien juhlistamiseen oli aihetta ja tunnelmaa kohotettiin erilaisissa tilaisuuksissa niin asiakkaiden, henkilökunnan kuin juhlavieraidenkin parissa. Kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari ja kehitysvammatyön 120-vuotisjuhla saivat erittäin myönteistä palautetta ja näkyvyyttä. Henkilökunnan juhlan yhteydessä kesäkuussa päätettiin Kiipulan ammattiopiston ja Perttulan erityisammattikoulun yhdistymishankkeen Emmiinan varsinainen toiminta. Yhdistymishanke onnistui erinomaisesti, mihin vaikuttivat merkittävältä osalta henkilöstön ja johdon vahva sitoutuminen ja aktiivisuus. Emmiina-hankkeen yhteydessä työstetyt Kiipulan toimintaa ohjaavat arvot ovat saaneet arjessa erinomaista vastakaikua. Toimintojen vakiinnuttamista ja uusia strategisia avauksia Vuonna 2009 muotoutunutta Kiipulan ammatillisen erityisopetuksen, aikuiskoulutuksen ja kuntoutuksen muodostamaa ainutlaatuista palvelukokonaisuutta hiottiin osana strategista kehittämistä. Palvelukokonaisuutta tehtiin aktiivisesti tunnetuksi eri asiakaspiireille ja tilaajatahoille Etelä-Suomen alueella. Strategisessa mielessä Kiipulan ammatillisen kuntoutuksen palvelut vastaavat nykypäivän kipeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joihin lukeutuvat muun muassa syrjäytymisen ehkäisy, työurien pidentäminen, erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sosiaalisen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä työllistymisen esteiden voittaminen. Vuonna 2010 toteutettiin useita toimitilahankkeita synergiaetujen ja asiakaspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ennen kaikkea kaupunkitoimipaikkojen avomuotoisissa ammatillisen kuntoutuksen palveluissa. Kiipulan toiminta on vakiintumassa kymmenelle Etelä-Suomen paikkakunnalle, joille on myös saatu asianmukaiset luvat palvelujen järjestämiseen. Kilpailukyky, uudistuminen ja sisäinen yhtenäisyys Ulkoisen toimintaympäristön muuttuessa on välttämätöntä kehittää toimintatapoja ja reagointiherkkyyttä, uudistaa organisaatiota ja parantaa näin kustannustehokkuutta. Vuonna 2010 painopisteenä oli kehittää Yhtenäinen Kiipula -periaatteella toiminnallisten prosessien ja tukiprosessien yhteistyötä ja hankkia synergiaetuja kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Hallinnon ja prosessituen keskitetysti tuottamilla palveluilla ja ajantasaisella informaatiolla on ollut tässä työssä entistä tärkeämpi merkitys. Ammatillisen erityisopetuksen osalta vuosi oli onnistunut niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Aikuiskoulutuksessa Kelan rahoittamien uusien avomuotoisten ammatillisten kuntoutuskurssien täyttöaste samoin kuin toiminnan volyymi kokonaisuudessaan jäivät oleellisesti asetetuista tavoitteista, mikä johti toiminnan tappiollisuuteen. Avomuotoisissa kuntoutuspalveluissa on kuitenkin runsaasti potentiaalia, joten asiakashankintaa ja palvelujen organisointia on systemaattisesti tehostettava. Kuntoutuskeskuksen toiminnan tehostaminen ja johtamisvastuiden selkiyttäminen nähtiin välttämättömänä useita vuosia jatkuneen negatiivisen tuloskehityksen katkaisemiseksi ja toiminnan volyymin nostamiseksi. Toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa onnistuttiin olosuhteet huomioon ottaen varsin hyvin, vaikka taloudellinen tulos jäi vielä lievästi negatiiviseksi. Ammatillisessa laitos- ja avokuntoutuksessa sekä urasuuntapalveluissa Kiipula on joka tapauksessa vahvistanut asemiaan merkittävänä palveluntuottajana. Taloudellinen lama, energiakustannusten kohoaminen ja osittain vuodelta 2009 peräisin olevat tuotantohäiriöt vaikuttivat Kiipulan puutarhan kaupalliseen toimintaan. Puutarhan tulos jäi selvästi tappiolliseksi. Tulevaisuutta ajatellen kehittämistoimia kohdennetaan viljelytoimintaan, oppilaitosyhteistyöhön ja energiatehokkuuteen, joka on myös Kiipulasäätiön yhteinen kehittämiskohde tulevina vuosina. Syksyllä 2010 säätiö solmi energiatehokkuussopimuksen energiakustannusten pienentämiseksi vuoteen Kehittämishankkeet ja viestintä tukena kohti edelläkävijyyttä Kiipulan visiona on Edelläkävijä työelämävalmiuksien tukemisessa. Vision toteuttaminen edellyttää aktiivista yhteiskunnan 6

7 huomioivaa kehittämisotetta, vaikuttamista ja kumppanuuksien luomista. Vuosi 2010 oli merkittävä kehittämishankkeiden osalta hanketoiminnan budjetin ollessa noin 0,9 milj. euroa. Hanketoiminnan yhteydessä ja rinnalla on kehitetty myös kansainvälistä toimintaa kansainvälistymisstrategian mukaisesti. Vuoden 2010 aikana tehostettiin ulkoista ja sisäistä viestintää uudistamalla Kiipulan kotisivut, joiden rinnalle rakennettiin ammattiopiston opiskelijoille suunnattu opiskelijainfo käyttöönottovalmiuteen. Sisäisen intranetin uudistaminen käynnistettiin ja saatiin pilottivaiheeseen. Myönteisen julkisuuskuvan ylläpitämiseksi noudatettiin avointa ja läpinäkyvää viestintää Kiipulan toiminnasta. Juhlavuoden tapahtumilla ja ensi kertaa järjestetyllä KiipFIT-liikunta- ja hyvinvointitapahtumalla oli myönteinen vaikutus julkisuuskuvaan. Vuonna 2010 käynnistettiin laajan sidosryhmätutkimuksen valmistelu ja sisäinen asiakkuuksien hallinnan kehittämisprojekti. Luottavaisena kohti uusia haasteita Kokonaisuutena toimintavuosi 2010 oli onnistunut ja uusia uria avaava niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Kiipula on tällä hetkellä asemoitunut hyvin palvelutarjontansa, mittasuhteidensa ja vahvalla pohjalla olevan taloutensa puolesta, vaikka ulkoisia haasteita on näköpiirissä. Kuntoutuksen toimialalla on eletty pitkää murroskautta ja haasteet jatkuvat, ellei kuntoutusjärjestelmää saada uudistetuksi. Merkkejä kuntoutuksen kokonaisuudistuksen välttämättömyydestä ja vastuunjaon selkiyttämistarpeesta on ilmassa. Yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että kuntoutuksen tarpeessa olevat henkilöt saavat tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja pääsevät omaa tilannettaan edesauttavaan kuntoutukseen ennen kuin se on myöhäistä. Myös erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ammatilliseen koulutukseen ja valmennukseen on oltava riittävästi taloudellisia resursseja. Toimintavuoden osalta haluan kiittää lämpimästi kaikkia kiipulalaisia ahkerasta ja tavoitteellisesta työstä sekä erinomaisesta yhteishengestä. Esitän parhaimmat kiitokset myös säätiön hallintoelimille viisaista strategisista päätöksistä ja kannustuksesta. Tunnustuksen ansaitsee myös kasvanut yhteistyökumppanien joukko, joka on edistänyt monien merkittävien hankkeiden läpivientiä. Tästä on hyvä jatkaa. Juhani Törmä toimitusjohtaja 7

8 Henkilöstövoimavarat Olemme saaneet aikaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä tuloksia ja vaikutuksia. Henkilöstö on rohkeasti ja sinnikkäästi oppinut ja kehittänyt työtään. Työtä on tehty yhdessä ja osaamista yhdistäen. Tavoitteiden asettamisessa on muistettu kohtuullisuus ja onnistumisista on iloittu. Olemme välittäneet toisistamme ja olleet ihmisiksi. (Toimintavuoden 2010 kuvaus Kiipulan arvoja mukaillen.) Henkilöstön määrä kasvoi lähes 30 henkilötyövuodella (7,5 %) edellisvuoteen verrattuna. Toimintavuoden lopussa voimassa olevia palvelussuhteita oli 469 ja työssäolevan henkilöstön määrä oli 438. Henkilötyövuosia kertyi 396. Tämä oli viisitoista henkilötyövuotta suunniteltua vähemmän, mikä johtui aikuiskoulutuksen henkilöstösuunnittelun tarkentumisesta toteutuneen toiminnan tarpeisiin. Henkilöstöstä 60 % työskenteli ensisijaisesti Kiipulan päätoimipaikassa, 18 % Perttulan toimipaikassa ja 22 % muissa toimipaikoissa. Yhtenäistä Kiipulaa vahvistettiin koko henkilöstöä kokoavilla tilaisuuksilla. Pienempien työpaikkojen työyhteisöä yhdistäviä toimintatapoja, mm. kokous- ja tiedotuskäytäntöjä sekä toimipaikkavastaavien roolia, kehitettiin. Osaamisen ja työhyvinvoinnin hallinnassa tärkeällä sijalla oli koko Kiipulan ja sen eri toimialojen työhyvinvointisuunnitelmien rakentaminen alkaneeksi kaksivuotiskaudeksi. Yhdistäväksi teemaksi valittiin omasta kunnosta huolehtiminen ja tähän liittyen toteutettiin mm. Kimpassa kuntoon -hanke fyysistä työtä tekeville ja treeniryhmä KiipFIT-tapahtumaan valmentautuville. Juhlavuoden kunniaksi henkilöstöä muistettiin urheiluasulla. Koko henkilöstöä kokoavissa tilaisuuksissa oli teemoina juhlavuosiin liittyvä historia sekä arvot ja työhyvinvoinnin avaimet. Henkilöstön osaamisesta pidettiin huolta mm. ulkoisen täydennyskoulutuksen, sisäisen koulutuksen, opintojen tukemisen, hanketoimintaan osallistumisen ja työnohjauksen avulla. Tärkeällä sijalla oli esimiesten koulutus, jossa paneuduttiin ihmisten johtamisen ja varhaisen tuen kysymyksiin. Useat esimiehet aloittivat myös johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen. Toimintavuoden kuluessa toiminta ja yhteistyö alueellisissa verkostoissa lisääntyi myös henkilöstön kehittämisessä. Kaikkiaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostettiin 7,8 päivää henkilötyövuotta kohden, mikä jäi vain hieman asetetusta kahdeksan päivän tavoitteesta. Kehityskeskustelujen kattavuudessa onnistuttiin kohtuullisesti, mutta asetettua 90 prosentin tavoitetta ei saavutettu. Erityisopetuksen, aikuiskoulutuksen ja puutarhan esimiehet kävivät henkilöstönsä kanssa henkilökohtaiset kehityskeskustelut erittäin kattavasti. Myös osaamiskartoituksen rakentamisessa edistyttiin. Työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseen pyrittiin toteuttamalla kaikki Kiipulan toimipaikat käsittävä vaarojen ja riskien arviointi, jonka tulosten pohjalta työyhteisöt tekivät parantamistoimia ja aloitteita. Työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan yhteisiä työpaikkakäyntejä tehtiin kolmeen toimipaikkaan. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä väheni entisestään eikä 40 prosentilla henkilöstöstä ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Tunnusluku Henkilöstömäärä (htv) Palkat ja palkkiot (milj. euroa) 14,7 13,1 9,6 Kehityskeskustelujen kattavuus, % Osaamisen kehittäminen, pv/htv 7,8 8,3 6 Sairauspoissaolot, % työpäivistä 3,2 3,2* 3,0* *) sisältää vain palkalliset sairauspäivät 8

9 Koulutus Tavoitteiden ja kehittämishankkeiden toteutuminen Ammattiopiston toimintavuotta sävytti edelleen vuoden 2009 alussa tapahtunut oppilaitosten yhdistyminen ja Kiipulan organisaatiouudistus. Kiipulan ja Perttulan yhdistymistä rakentava Emmiina-hanke päätettiin keväällä, mutta yhdistämis- ja yhtenäistämistoimet jatkuivat edelleen arjen toiminnoissa. Ammattiopistossa suuri ponnistus oli myös uusien ammatillisten avomuotoisten kuntoutuskurssien käynnistäminen kuudella paikkakunnalla. Opetusministeriön ammattiopistostrategian mukaisesti on tiivistetty yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Toimintavuoden aikana solmitut kumppanuussopimukset ovat toimineet hyvänä pohjana yhteistyön tekemiselle eri sektoreilla. Perustehtävän, opiskelijan polun toteuttamisessa moniammatillista yhteistyötä ja ohjausta kehitettiin selkiyttämällä toimintaohjeita, toimenkuvia ja työnjakoa. Tiimityöskentelyä ja yhteistoiminnallista työotetta on vahvistettu edelleen levittämällä yhdistyneiden oppilaitosten parhaita käytäntöjä mm. yhteisissä kehittämispäivissä ja -hankkeissa. Ammattiopiston johtoryhmätyöskentelyn ja johtamisen kehittämistä on tuettu koulutuksella ja työnohjauksella. Hyvinvointialojen koulutus koottiin erityisopetuksen ja aikuiskoulutuksen yhteiseksi työryhmäksi. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on panostettu aikaisempien vuosien tapaan. Hyvänä lähtökohtana henkilöstön kehittämiselle olivat keväällä kattavasti (98 %) toteutetut kehityskeskustelut, joiden kirjaamisessa otettiin käyttöön henkilöstöhallinto-ohjelma. Pätevöitymiskoulutuksissa olevien opettajien opintoihin liittyviä kehittämishankkeita ohjattiin keskitetysti. Henkilöstötarpeiden suunnittelua on tehty yhteistyössä Kiipulasäätiön henkilöstöhallinnon ja kuntoutuskeskuksen kanssa. Henkilöstön työssäjaksamista on tuettu työhyvinvoinnin suunnitelman mukaisesti. Toimintavuosi oli uuden oppilaitoksen toinen toimintavuosi ja toisaalta monipuolinen juhlavuosi: 120 vuotta tuli kuluneeksi siitä, kun Perttulassa käynnistettiin kehitysvammaisten koulutustoiminta, 55 vuotta koulutustoiminnan käynnistämisestä Kiipulassa ja 10 vuotta Kiipulan ammattiopiston perustamisesta. Syksyllä erityisoppilaitosten hallintopäivien yhteydessä pidetyn juhlaseminaarin lisäksi järjestettiin avointen ovien päivänä opiskelijoille konsertti, jossa pääesiintyjänä oli rap-artisti Signmark. Opiskelijoiden tarinoista ja taideteoksista koostuva juhlavuoden julkaisu Pitkän päivän punon sai hyvän vastaanoton. Järjestämislupaan elokuussa saatujen lisäpaikkojen myötä perustutkintokoulutuksen opiskelijamäärä läheni 600 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksessa ei päästy tavoiteltuun opiskelijatyöpäivien määrään: Avomuotoisten ammatillisten kuntoutuskurssien käynnistäminen ja kurssien täyttyminen oli odotettua vaikeampaa. Henkilökunnan määrä kasvoi jonkin verran projektitoiminnan kasvun ja Kelan ammatillisten kuntoutuskurssien käynnistymisen myötä. Laajentuneessa oppilaitoksessa laatu on pyritty varmistamaan kuvaamalla toimintatavat yhdenmukaisiksi. Toimintatapoja on kuvattu sekä opetussuunnitelmissa että erillisissä toimintaohjeissa. Toimintavuonna saatiin päätökseen koko henkilöstöä laajasti osallistanut opetussuunnitelmien uudistustyö. Kesän kynnyksellä valmistui ja hyväksyttiin oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman B-osa, jossa määritellään keskeiset toimintatavat. Samassa yhteydessä hyväksyttiin perustutkintoihin ja valmentaviin koulutuksiin 9

10 koulutusalakohtaiset toteutussuunnitelmat (C-osa). Syksyllä opetussuunnitelmakokonaisuutta täydennettiin yhteisellä A-osalla, joka on luonteeltaan strateginen. Koulutustarjonnan kokonaisuudesta on valmisteltu pitkän aikavälin suunnitelmaa kattamaan sekä aikuiskoulutuksen että erityisopetuksen tarjonnat. Työ on vielä kesken ja sitä jatketaan toimintavuonna Opiskelun tukipalveluiden palvelukokonaisuuden sisäistä ja prosessien kanssa tehtävää yhteistyötä kehitettiin järjestelmällisesti ja työntekijöiden asiantuntijuutta on käytetty laajasti moniammatillisessa työskentelyssä. Opetushallituksen rahoittamalla Koko Koulu Kasvattaa -hankkeella ja Co-Building of Good Guidance LEONARDO-hankkeella tuettiin moniammatillisen yhteistyön ja 24 tunnin HOJKS-ajattelun (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) kehittämistä ja maastouttamista. Suunnittelu asumispalvelujen organisoimiseksi vastaamaan opiskelijoiden erilaisia tarpeita käynnistettiin syksyllä. Opiskelijahallinto-ohjelma Primuksen käyttö on laajennettu koko oppilaitokseen ja ohjelmaa on kehitetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on jatkaa kehittämistyötä siten, että opiskelijahallinto-ohjelmasta tulee jatkossa myös verkkopohjainen opiskelijoiden ja kotien työkalu. Toimintavuonna vahvistettiin ammattiopiston kumppanuuksia tekemällä kaksi merkittävää kumppanuussopimusta: Toinen seitsemän Väli-Suomen ammatillisen oppilaitoksen kesken elokuussa ja toinen erityisoppilaitosten kesken lokakuussa. Molemmissa verkostoissa on johtoryhmien lisäksi useita teemakohtaisia alaryhmiä, joiden toiminta oli vilkasta. Erityisoppilaitosten osalta ryhmät ovat toimineet jo useita vuosia, mutta kumppanuuden virallistamisen myötä toiminta sai uutta virettä. Keskeisimpinä hankkeina erityisoppilaitosten verkostossa ovat olleet kansainväliset hankkeet, yhteiset ammatillisen erityisopetuksen nettisivut, vertaisarvioinnit ja yhteisen kehittämis- ja palvelukeskusstrategian laatiminen. Seutukunnallista yhteistyötä jatkettiin erityisesti peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihetyössä. Koulutuskeskus Tavastian ja Kiipulan kuntoutuskeskuksen kanssa käynnistettiin Kelan rahoittama yhteistyöhanke, jossa kehitetään toimintatapoja tukea mielenterveysongelmista kärsiviä opiskelijoita ammatillisissa opinnoissa. Aikuiskoulutuksen yhteistyötä jatkettiin Kiipulan strategisten painopisteiden ja vahvojen alueiden mukaisissa hankkeissa. Kansainvälisessä toiminnassa oli meneillään useita hankkeita, joita toteutettiin mm. edellä mainittujen verkostojen kanssa. Kansainväliseen toimintaan on kyetty kannustamaan jonkin verran aikaisempaa laajempi toimijajoukko. Maailmanvaihdon kautta toteutettua vapaaehtoistyöntekijäperinnettä jatkettiin: Keväällä Kiipulassa oli vapaaehtoistyöntekijät Puolasta ja Itävallasta ja syksyllä aloitti indonesialainen vapaaehtoistyöntekijä. Kaupunkitoimipaikkoja on vahvistettu vastaamaan erityisesti kasvavan ammatillisen kuntoutuksen tarpeita. Painopisteinä toimintavuonna olivat Lahden, Tampereen ja Kouvolan toimipaikat, joissa kaikissa hankittiin uusia tai lisätiloja. Hämeenlinnassa ei kyetty löytämään tavoiteltua kokonaisvaltaista tilaratkaisua aikuiskoulutuksen ja hyvinvointialojen koulutusten tarpeisiin, vaan laajentuneen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tilat järjestettiin Perttulan toimipaikkaan. Toimipaikkojen Tunnusluku Ammatillinen erityisopetus opiskelijamäärä hakijamäärä/valitut 1,79 1,9 1,34 negatiiviset keskeytykset % 1,5 2,0 2,0 erityisen tuen tarve % 99,6 99,0 97,0 opiskelijoista Ammatillinen aikuiskoulutus koulutuksen volyymi otp* asiakasmäärä 2 410* palvelujen uudistumisaste % yhteishankintakoulutuksia 1 3 *Aikuiskoulutuksen lukuihin on sisällytetty työelämäpalvelut, jotka vuosina on tilastoitu erikseen. 10

11 välistä yhteydenpitoa varten käynnistettiin videoneuvottelulaitteiden kokeilu. Ammatillinen erityisopetus Erityisopetuksen kehittämisessä hyödynnettiin niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin hankkeita sekä erilaisten arviointien tuloksia. Henkilöstön työelämäjaksoihin ja työpaikkaohjaajien kouluttamiseen keskittyvässä Kumppanit työssä -hankkeessa peruskoulutettiin 47 työpaikkaohjaajaa. Työelämäjaksoja toteutui 21. Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteisessä kansainvälisessä Dream College -hankkeessa keskityttiin oppimisympäristöjen esteettömyyden kehittämiseen. Toisessa yhteistyöverkoston hankkeessa vertailtiin eurooppalaisia opetussuunnitelmia ja selvitettiin yksilöllisten opinpolkujen toteutumista. Sulautuva erityisopetus -hankkeessa kehitettiin verkko-oppimista. Erityisoppilaitosten pedagoginen työryhmä on keskittynyt opetussuunnitelma-asioihin. Pedagogisten linjausten ja käytänteiden jakaminen on koettu tarpeelliseksi. On perustettu oppilaitosten yhteisiä kehittämistyöryhmiä, joista esimerkkinä ovat Primustyöryhmä, opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen työryhmä ja selko-ops (opetussuunnitelman selkeäkielinen versio) -työryhmä. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (ATTO) opettajille on tulossa yhteinen koulutustilaisuus. Erityisoppilaitosten viestintätyöryhmä vahvisti oppilaitosten yhteistä näkyvyyttä julkaisemalla oppilaitosten yhteiset internetsivut, Yhteistyöryhmien toiminnan tukemiseksi otettiin käyttöön sähköinen työskentelyfoorumi. Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijamäärät Kansallisen arviointineuvoston opiskelijahuollon toimintaan liittyneen arvioinnin tulokset antoivat hyvät eväät työstää opiskelun tukipalveluiden kehittämissuunnitelmaa ja käynnistää kehittämistoimet. Erityisoppilaitokset pilotoivat kevätlukukaudella ulkoisen arvioinnin toteuttamista eurooppalaisen vertaisarvioinnin viitekehyksen mukaisesti oppilaitosten laatutyöryhmän johdolla. Arvioitavana alueena oli sosiaalisen toimintaympäristön saavutettavuus, monimuotoisuus ja esteettömyys. Arvioinnista saatujen hyvien kokemusten perusteella toimintatapaa päätettiin jatkaa tulevina vuosina. Laatutyöryhmän toisena keskeisenä toiminnan sisältönä oli yhteisillä kriteereillä määritellyn mittariston kehittäminen opiskelijoiden sijoittumisen seurantaan, opintojen läpäisemiseen ja elämänlaadun paranemiseen Tekniikka ja liikenne Luonnonvara- ja ympäristöala Aikuiskoulutuksen prosessissa opiskelevat Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Muu Liiketalous koulutus ja tietojenkäsittely Valmentava koulutus Kulttuuriala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekniikka ja liikenne Liiketalous ja tietojenkäsittely Luonnonvara- ja ympäristöala Valmentava koulutus Aikuiskoulutuksen prosessissa opiskelevat Kulttuuriala Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemisja talousala Yhteensä

12 Perustutkintokoulutus Syksyllä otettiin käyttöön uudistetut opetus- ja toteutussuunnitelmat. Niiden toimeenpano vaikutti osaltaan siihen, että monilla aloilla tiimirakenteita tarkasteltiin uudelleen. Opetuksen suunnitteluun on panostettu entistä enemmän. Opintojen toteutuksessa on pyritty joustavuuteen ja yksilöllisten opintopolkujen löytämiseen. Perustutkintokoulutuksia toteutettiin opiskelija- ja työelämälähtöisesti. Opintonsa päättäneet opiskelijat suorittivat opinnoistaan keskimäärin noin 30 opintoviikkoa työssäoppimalla. Oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua on entistä enemmän työvaltaistettu. Kiipulan oppimisympäristöjen henkilöstö on myös osallistunut aktiivisesti opiskelijoiden ohjaamiseen. Valinnaisten opintojen tarjonnassa on hyödynnetty intensiiviviikkojen lisäksi ilta-aikaa ja perjantaiiltapäiviä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijapaikkamäärää lisättiin suuren kysynnän ja alan hyvän työllisyystilanteen perusteella. Lahdessa käynnistettiin perustutkintokoulutus liiketalouden alalla. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa siten, että valtaosa opinnoista suoritetaan työpaikalla opettajan, työhönvalmentajan ja työpaikkaohjaajien opastuksella. Ryhmämuotoisen työammattikoulutuksen tavoitteena on ensisijassa myymälätyöntekijän valmiuksien hankkiminen ja työllistyminen. Oppilaitoksesta osallistui Oulussa järjestettyihin Taitaja-kisoihin puutarhatalouden, kotityö- ja puhdistuspalvelualan sekä cateringalan opiskelijoita. Perustutkintokoulutusta järjestettiin vuonna 2010 seuraavasti: Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisalan perustutkinto (Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma), artesaani Luonnontieteiden ala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (Käytön tuen koulutusohjelma), datanomi Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto (Metsätalouden koulutusohjelma), metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Puutarhatalouden perustutkinto (Kukka- ja puutarhakaupan, Puutarhatuotannon, Viheralan -koulutusohjelmat), puutarhuri Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Hotelli-, ravintola ja catering-alan perustutkinto (Kokin koulutusohjelma), kokki Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma), toimitilahuoltaja Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Vanhustyön, Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen -koulutusohjelmat), lähihoitaja Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto (Autotekniikan koulutusohjelma), ajoneuvoasentaja Logistiikan perustutkinto (Varastopalvelujen koulutusohjelma), varastonhoitaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (Kiinteistönhoidon koulutusohjelma), kiinteistönhoitaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma), elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma), ICT-asentaja Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden perustutkinto (Asiakaspalvelun ja myynnin, Talous- ja toimistopalvelujen -koulutusohjelmat), merkonomi Perttulan toimipaikka Kiipulan toimipaikka Perttulan toimipaikka Kiipulan ja Vantaan toimipaikat Perttulan toimipaikka Perttulan toimipaikka Perttulan/ Hämeenlinnan toimipaikka Perttulan toimipaikka Kiipulan ja Perttulan toimipaikat Kiipulan, Perttulan ja Vantaan toimipaikat Kiipulan toimipaikka Kiipulan toimipaikka Kiipulan ja Lahden toimipaikat 12

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013

Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013 Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 KIRKKOPALVELUT-KOTIMAA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Johtajan katsaus 2 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10

Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10 Sisällys Tervetuloa opiskelemaan! 3 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, koulutusesittelyt 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava I, koulutustarjonta

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot