Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki"

Transkriptio

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki

2 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön rakenne ja määrä... 4 Erilaiset työsuhde- ja työaikamuodot... 6 Työhyvinvointi... 6 Työhyvinvointikyselyn tulokset... 6 Työkyky... 9 Arvio ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen kehittäminen ja keinot... 0 Osaamistarpeista koulutussuunnitelmaan... 3 Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta... 5 Aikataulu... 5 Koulutussuunnitelma... 5 Kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet sekä muutokset vuosina Vakinaisen henkilöstön eläköityminen Lähteet Liitteet... 23

3 3 Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 6 ja lisätään 20 :ään uusi 4 momentti seuraavasti: 6 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yrityksessä on laadittava yhteistoimintaneuvotteluissa vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ennakoitavat, yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi yrityksen koko huomioon ottaen ainakin: ) yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 5) -4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota: ) ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin; 2) keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perheelämää; 3) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 4) joustaviin työaikajärjestelyihin. Yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20 mutta vähemmän kuin 30, voidaan henkilöstöryhmän tai -ryhmien edustajien kanssa sopia, että edellä tässä pykälässä tarkoitetut asiat käsitellään yrityksen koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa.

4 Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisin tai tuotannollisin perustein, on henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tehtävä tarvittavat muutokset 8 luvussa tarkoitetun, irtisanomisia koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä. 20 Yhteistoimintaneuvottelut Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Laki tuli voimaan Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on saatettava vastaamaan tämän lain 6 :n säännöksiä vuoden 204 aikana (Finlex: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta). 4 Lähde: KT:n yleiskirje kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä Henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee perehdyttämisestä ja päättyy eläkkeelle siirtyvän henkilön osaamisen siirtämiseen muille työntekijöille. Yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset koulutus- ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet työuran aikana koskevat kaikkia Harjavallan kaupungin työntekijöitä. Tavoitteena on, että Harjavallan kaupunki on työnantaja, jonka palveluksessa kukin työntekijä täyttää omat ja työnantajan tavoitteet ja kehittää osaamistaan sekä omien urasuunnitelmiensa että työpaikan tuottamien palveluiden tuottamisen edellyttämällä tavalla. Eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa ja osaamisen kehittämisessä huomioidaan mahdollisimman pitkälle työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Henkilöstön rakenne ja määrä Harjavallan kaupungin henkilöstömäärä on noussut vuodesta 202 lähtien. Vakinaisen henkilöstön lisääntyminen vuonna 203 selittyy pitkälti uuden liikunta- ja uimahallin

5 5 avaamisella sekä Harjavallan sairaalan päiväkodin ja Palvelukeskus Hopeakeitaan henkilökunnan siirtymisestä kaupungin palkkalistoille. Myös määräaikaisten määrä on noussut vuonna 204. Henkilöstömäärä mitoitetaan lakien ja asetusten, palvelutoiminnan sekä taloudellisten resurssien edellyttämällä tavalla vastaamaan toiminnallisiin tarpeisiin. Harjavallan kaupungissa on voimassa täyttölupamenettely, jonka tarkoituksena on osaksi varmistaa yllä mainitun henkilöstömäärän mitoituksen huolellisen arvioinnin työyksiköissä. Jokaisen avautuvan vakanssin yhteydessä tulee selvittää vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat ennen sen uudelleen täyttämistä. Ennen täyttöluvan myöntämistä tulee analysoida perusteellisesti sitä, tarvitaanko enää kyseistä tehtävää ja onko työt mahdollista järjestää toisin. Työyksikön olosuhteet ovat saattaneet muuttua ja siksi kaikkien vaihtoehtojen perusteellinen tarkastelu on jokaisen viran tai työsuhteisen tehtävän vapautuessa erittäin tärkeää. Henkilöstön runsas eläköityminen lähivuosina antaa mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöstömenojen kehitykseen ja sitä kautta talouden tasapainottamiseen. Osana kaupungin talouden sopeuttamista on vuoden 205 talousarviossa varauduttu myös yhteistoimintalain 4 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. Mahdollinen yt-menettely käydään kaupunkitasoisesti ja kohteena on koko henkilöstö. Neuvottelujen kohteena ovat myös paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset sekä muut henkilöstöedut. Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl ,4 % 35 0,8 % 6,8 % ,9 % 30 8,7 % 5,5 % ,3 % 36 0,0 % 6,7 % 359 Taulukko. Palvelussuhteiden määrän kehitys vuosina Palvelussuhde Naiset Miehet Yhteensä Vakinaiset kokoaikaiset Vakinaiset osa-aikaiset 7 8 Määräaik. kokoaikaiset Määräaik. osa-aikaiset Työllistetyt Taulukko 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä v ,0 35,9 4,5 36,4 v ,2 3,8 6,6 329,6 Muutos 2/3 +5,2 +4, 2, 3,2 Taulukko 3. Henkilötyövuodet Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Joista Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Perusturvapalvelut Yhteensä Taulukko 4. Palvelussuhteiden osa-/kokoaikaisuus hallintokunnittain

6 6 Erilaiset työsuhde- ja työaikamuodot Työhyvinvointi Harjavallan kaupungin palvelussuhteiden käyttö, ehdot sekä työaikamuodot perustuvat työsopimuslakiin, lakiin kunnallisesta viranhaltijasta sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin. Virat ja toimet perustetaan kaupungin toimintaa varten, ei yhtä hallintokuntaa tai työpaikkaa varten. Henkilöstö palkataan Harjavallan kaupungin palvelukseen pääsääntöisesti vakituisiin palvelussuhteisiin. Määräaikaista henkilöstöä otetaan tarpeen mukaan. Määräaikaisuuksille tulee olla laissa säädetty peruste, joita ovat: - tehtävän luonne (esim. määräaikainen projekti, kausiluonteinen työ), - tehtävää vakinaisesti hoitavan henkilön sijaisuus, - tehtävän hoidon järjestämiseen liittyvä perusteltu syy (esim. avoimen viran hoito, työllisyysvaroin palkattu henkilö jne.), - harjoittelu tai - oma pyyntö. Vakinaiset ja määräaikaiset virat ja työsuhteet määritellään henkilöstösuunnitelmassa talousarvion laadinnan yhteydessä. Harjavallan kaupungissa suhtaudutaan positiivisesti työaikajoustoihin, kuten osaaikatyöhön, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä ikääntyvien tai osatyökyisten työntekijöiden erityistarpeiden huomioimiseksi. Osa-aikatyön syitä voivat olla esim. osaaikaeläke, osittainen hoitovapaa, osatyökyvyttömyyseläke tai henkilön oma toive. Osaaikatyön järjestelyiden lähtökohtana on, että perustehtävän hoitaminen turvataan myös näissä tilanteissa. Työhyvinvointia kuvaavia määritelmiä ja lähestymistapoja on useita. Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus, johon vaikuttaa organisaatiossa moni tekijä. Työhyvinvointi voidaan ymmärtää mm. yksilön kokemuksena työnteon mielekkyydestä, työyhteisön ilmapiiristä, lähiesimiestyöstä ja johtamisesta sekä työyhteisön kokemuksena työn sujuvuudesta ja yhteisestä aikaansaamisen tunteesta. Työnteon mielekkyys riippuu yksilön osaamisen ja työn vaatimusten tasapainosta, yksilön terveydestä ja voimavaroista sekä yksilön asenteista, arvoista ja motivaatiosta. Kunnan eri strategiat, kuten palvelu- ja henkilöstöstrategiat ohjaavat työhyvinvoinnin edistämistä antamalla eväitä organisaation toimintatavalle, johtamiskulttuurille sekä työyhteisön toiminnalle ja perustehtäville. Työhyvinvointi ilmenee yksilö- ja työyhteisötasolla työhön paneutumisena ja yhteistyön sujuvuutena sekä koko organisaation tasolla palvelujen laatuna ja toiminnan tuloksellisuutena. Työhyvinvointia edistetään työyhteisössä keskinäisen vuorovaikutuksen ja sitä tukevien rakenteiden avulla. Hyvinvointi tulee nähdä yksittäisen työntekijän sekä työyhteisön fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuuksiin ja se on osa esimies- ja alaistaitoja. Työhyvinvointikyselyn tulokset Viimeisin koko henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 204. Vastaajia oli 220 (vuonna henkilöä). Osa kysymyksistä ei ollut mukana vuonna 20, joten näiden kohdalta ei ole vertailutietoa. Osa kysymyksistä on esitetty eri tavoin, jo-

7 ten luvut eivät näiltä osin ole täysin vertailukelpoisia. Kyselyssä on käytetty pääosin asteikkoa -5. Esimiestyöskentely sai kyselyssä pääsääntöisesti jokaisesta kohdasta paremmat arvosanat kuin vuonna 20. Parannusta oli keskimäärin 0,2 pistettä per alakohta. Esimiestyöskentelyllä kartoitettiin mm. palautekäytännön, puolueettoman ja oikeudenmukaisen esimiestoiminnan, tiedonkulun sekä kehityskeskustelukäytännön toteutumista ja onnistumista jokapäiväisessä työssä. Johtaminen organisaatiossa -arviointi oli kyselyssä ensimmäistä kertaa, joten tästä ei ole vertailutietoa. Osiossa oli myös käytössä käänteinen asteikko (mitä pienempi luku, sen parempi). Vastaajien arvio oman toimialan johtamistapaan oli 2,6 ja tyytyväisyys koko organisaation johtamistapaan sai arvosanaksi 2,9. 7 Harjavallan kaupunki, työhyvinvointikysely 2/204 Työhyvinvointiin liittyvät työyhteisön toimivuus, työolot ja osaaminen ovat niin ikään henkilöstön arvion mukaan pysyneet lähes samalla tasolla verrattuna vuoden 20 työhyvinvointikyselyyn. Osaamisen arvioinnissa mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen on saanut parhaimman arvosanan 4,0 (20: 3,3) ja huonoiten arvioitiin toimivan työnantajan palkitsemistavat arvosanan ollessa 2,6 (20: 2,3). Voimavarojen ja jaksamisen kannalta henkilöstössä ei myöskään ole tapahtunut suuria muutoksia. Työtyytyväisyys, työkyky työn vaatimusten kannalta sekä voimavarat ohjata muutoksia ja uusia haasteita työssä koettiin yleisesti olevan kohtalaisella tasolla tai melko hyvällä tasolla arvosanojen vaihdellessa välillä 3,6-4,0 (20: 3,5-3,9).

8 8 Harjavallan kaupunki, Työhyvinvointikysely 2/204 Harjavallan kaupunki, Työhyvinvointikysely 2/204

9 9 Harjavallan kaupunki, Työhyvinvointikysely 2/204 Työkyky Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu myös tulevilla suunnitelmakausilla. Painopiste työhyvinvoinnin kehittämisessä on työyhteisötasoisissa kehittämissuunnitelmissa. Kehittämissuunnitelmat käsitellään vuosittain henkilöstöjaostossa. Harjavallan kaupungissa on laadittu hyväksytty ja lokakuussa 203 päivitetty kaupunkistrategia. Strategiassa henkilöstöltä edellytetään joustavuutta, sopeutumista sekä muutosvalmiutta toimintaympäristön muuttuessa. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että henkilöstön kanssa käydään vuorovaikutuksellista viestintää osana jokapäiväistä toimintaa. Harjavallan kaupunkistrategiaan kirjattuna työnantajan tavoitteena on järjestää mahdollisimman kustannustehokkaat, laadukkaat ja kattavat palvelut kuntalaisille edistäen kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä mahdollisuutta hyvään elämään hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön kanssa. Toimenpiteitä ovat mm. työhyvinvointikyselyt ja -ohjelmat, sijaisresurssien määrittäminen sekä koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen. Päivityksen yhteydessä Harjavallan kaupunkistrategian kirjattujen hyvien ja laadukkaiden kuntapalveluiden saavuttamiseksi on määritelty toimenpiteiksi lisäksi henkilöstön perehdyttäminen, täydennyskoulutus ja kehityskeskustelujen käyminen. Harjavallan kaupunki työnantajana haluaa tukea henkilöstönsä liikunnan harrastamista. Vuoden 203 lokakuusta lähtien Harjavallan kaupungilla on ollut käytössä vakinaiselle ja yli 6 kuukautta yhtäjaksoisesti palvelussuhteessa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle liikunta- ja uimahallille kahden euron alennus käyntikerrasta (normaalilipun hinta 5 euroa). Henkilöstön työyhteisötasoiseen virkistäytymiseen on vuodelle 205 varattu 50 euroa/vakituinen työntekijä, josta 20 euroa tulee käyttää koko kaupungin henkilöstön virkistäytymiseen. Työntekijöiden työkykyä tuetaan Harjavallan kaupungilla työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu ja hyväksytty vuosille Työkyvyn hallintaa ja varhaista tukea toteutetaan tarvittaessa työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Harjavallan kaupungilla on käytössä työkyvyn varhaisen tukemisen malli. Mallin tavoitteena on havaita ja ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdolliset työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen ongelmat.

10 0 Yhteistoimintaelintä raportoidaan vuosittain sairauspoissaolojen raportointikäytännön toimivuudesta. Sairauspoissaolojen raportointikäytännön seurantaa varten yhteistoimintaelimelle kootaan vuosittain yhteistoimintaelimelle yhteenvedot poissaoloista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman edellisen kauden suunnitellut työpaikkaselvitykset ovat osittain toteutuneet Liikuntakeskus Honkalaa ja kaupungintaloa lukuun ottamatta. Kaupungintalon selvitys on siirretty kaudelle Arvio ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen kehittäminen ja keinot Henkilöstön osaamisen kehittäminen on edellytys toimintojen menestyksekkäälle hoitamiselle. Henkilöstön kehittämisessä huomioidaan ammatillisten taitojen lisäämisen lisäksi myös muut työelämässä tarvittavat taidot, kuten vuorovaikutustaidot, oman työn arviointiin liittyvät taidot, yhteistoimintataidot, tiedonhankintataidot, sekä taidot pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan ja terveydellisestä hyvinvoinnistaan. Tavoitteena henkilöstön kehittämisessä on ammattitaitoinen, hyvinvoiva, motivoitunut, yhteistoimintataitoinen, omasta kehityksestään huolta pitävä henkilöstö, joka on riittävällä tavalla työyhteisön jäsenenä sitoutunut työhönsä. Henkilöstön ammatillinen osaaminen täyttää Harjavallan kaupungissa lakien ja asetusten edellytykset. Rekrytointien yhteydessä tarkistetaan, että kaupungin toimesta päätettävät kelpoisuusehdot ovat ajan tasalla ja vastaavat tehtävien todellisia vaatimuksia. Osaamiskartoitus on nojautunut pitkälti esimiehen ja työntekijän välillä käytyihin kehityskeskusteluihin, joissa kartoitetaan mm., miten ammatinhallinta ja muut valmiudet vastaavat työtehtävien nykyisiä vaatimuksia. Kehityskeskustelussa nousevien tarpeiden osalta työntekijälle voidaan laatia henkilökohtainen kehitys- tai koulutussuunnitelma tai ammatilliseen ja urakehitykseen liittyvät toivomukset ja keinot niiden saavuttamiseksi (kurssit, tutkinnot, työssä opiskelu, henkilökierto, työjaksot nykyisen organisaation ulkopuolella jne.). Tavoitteena on, että kehityskeskustelut käydään henkilöstön kanssa vuosittain. Niiden tulee olla vuorovaikutteisia, aikavaraukseltaan riittäviä sekä häiriöttömiä. Kehityskeskusteluiden lisäksi osaamisen tarpeen kartoittamisessa on hyödynnetty koulutustarvekyselyjä. Harjavallan kaupungissa koulutustarvekysely on toteutettu viimeksi lokakuussa 204. Kyselyyn vastasi 7 henkilöä. Kyselyssä kartoitettiin työntekijöiden tämänhetkinen koulutustaso (vaihteluväli: peruskoulutus-tutkijakoulutusaste), ja kiinnostusta Officeohjelmistojen, työhön liittyvien ohjelmien, muuhun työhön liittyvään koulutukseen sekä tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumisesta. Koulutustarpeen ja -kiinnostuksen lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää minkä pituisista ja tyyppisestä koulutuksista henkilöstö on kiinnostunut. Kyselyn vastauksista voi todeta, että tämänhetkinen koulutustaso on jakautunut perusasteen, keskisateen ja alimman korkea-asteen (yht. noin 54 %) sekä alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen (yht. noin 46 %) välillä suhteellisen tasaisesti, joka on selitettävissä hallinnonalojen eri työtehtävien vaatiman kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Kyselyn tuloksista selviää myös perinteisten Office-ohjelmien ja muiden työhön liittyvien ja yleisesti käytettävien ohjelmien (mm. WebTallennus, Populus ja HRM) koulutustarve. Esiin nousee myös toive koulutuksesta stressinhallinnan ja työssä jaksamisen osaamisen kehittämiseksi. Vastaajat olivat pääsääntöisesti kiinnostuneita lyhytkestoisista -3 kerran koulutuksista, jotka toteutettaisiin perinteisenä kontaktiopetuksena (luokkaopetus) tai osittaisena verkkokoulutuksena (yhteisiä tapaamisia ja verkkotyöskentelyä). Tutkintoon joh-

11 tavasta koulutuksesta esiin nousi ammattikorkeakoulututkinto, ylempi amk-tutkinto (jatkoopintojen suorittaminen loppuun), JET (johtamisen erikoisammattitutkinto) sekä erityispedagogiikan opintoja. Kysymys 4. Tämänhetkinen koulutustaso Harjavallan kaupunki, Kysely koulutustarpeista 0/204 Kysymys 5. Haluan koulutusta seuraavista työhön liittyvistä ohjelmista Harjavallan kaupunki, Kysely koulutustarpeista 0/204

12 2 Kysymys 0. Haluan koulutusta työhöni liittyen Harjavallan kaupunki, Kysely koulutustarpeista 0/204 Tehtyjen kehityskeskustelujen, esimiesarviointien ja kyselyjen mukaan Harjavallan kaupungin henkilöstön osaaminen on hyvää perustasoa. Osaaminen riittää staattisissa, muuttumattomissa olosuhteissa, mutta ei välttämättä täysin enää tulevaisuuden yhä monimuotoisemmissa vaateissa ja olosuhteissa. Tulevaisuuden työ vaatii sekä työnantajalta että työntekijältä joustavuutta, tehtävien priorisointikykyä, kykyä vaihtoehtoisiin työn tekemisen tapoihin sekä jatkuvaa uuden oppimista. Osaaminen on tällä hetkellä enemmän olemassa olevan ylläpitoa kuin osaamisen kehittämistä suhteessa tuleviin tarpeisiin. Täydennyskoulutus on keskittynyt olemassa olevan substanssiosaamisen ylläpitoon, ei niinkään työn kehittämiseen eikä tulevaisuuden työn hallinnassa tarvittavaan metatason osaamiseen. Yhtenä keskeisimpänä Harjavallan kaupungin ammatillisen osaamisen kehittämisen haasteena on henkilöstörakenteen haavoittuvuus. Suuri osa kaupungin ydintehtävistä on yksittäisten työntekijöiden työpanoksen varassa, jonka haavoittuvuutta kuvaavat esimerkiksi sijaisuudet sekä varautuminen henkilöstön poistumaan tulevina vuosina. Kehitettävänä kohteena on myös henkilöstön ammatillisen osaamisen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteisötason osaamisen kehittäminen. Harjavallan kaupungissa on paikoitellen erittäin korkeaa yksilötason osaamista, mutta tämä osaaminen ei välttämättä siirry yhteisön osaamiseksi. Opitun siirtoon ja opitun vaikuttavuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tavoitteena olisi, että työtehtävien järjestelyllä yksilön oppimisen siirtoon sekä yhteisölliseen ja työn yhteydessä tapahtuvaan oppimiseen on mahdollisuus. Yhteisössä tapahtuva osaamien on parhaimmillaan enemmän kuin yksittäisten työyhteisön jäsenten osaamisen summa. Henkilöstön osaamisen painopistealueet määritellään toimialoilla vuosittain etukäteen, ja koulutussuunnitelmien avulla henkilöstö ohjataan esimerkiksi täydennyskoulutukseen sekä valitaan koulutuksen avainteemat. Suunnittelun yhtenä periaatteena tulee olla myös yhdenvertaisuus hallinnonalojen kesken esimerkiksi koulutukseen pääsyn, omaehtoisen koulutuksen, työajan käytön sekä koulutuksesta aiheutuneiden kulujen kattamisessa. Henkilöstön kehittämi-

13 seen liittyvän koulutuksen eri muotoja ovat esimerkiksi monimuotomenetelmät, paikallisesti toteutettu koulutus, alueellinen yhteistyö koulutuksissa, oppisopimuskoulutus, työnkierto, tutorointi ja mentorointi. Täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta ja koulutukseen osallistuneiden velvoitetta pyritään lisäämään jakamalla koulutuksen antia työyhteisön muille jäsenille. Tehtävän hoitoon liittyvä täydennyskoulutus tapahtuu työnantajan määräyksestä, työajalla sekä työnantajan kustantamana. Työajalla tapahtuvaan ammattitaidon ylläpitoon tai työtehtävään liittyvään omaehtoiseen koulutukseen edellytetään työnantajan suostumus ja koulutuksen korvaamisesta on sovittava työnantajan kanssa ennen koulutukseen lähtöä. Pelkkä omaehtoinen koulutus tapahtuu omalla ajalla ja korvauksetta. Osaamistarpeista koulutussuunnitelmaan Toimiala- sekä tulosalueen johto on vastuussa tulevaisuuden suunnittelusta sekä tarvittavan osaamisen ennakoimisesta, ylläpidosta ja lisäämisestä. He myös osallistuvat vuosittaisen toimialakohtaisen koulutussuunnitelman laadintaan. Koulutussuunnitelman laadinta perustuu tulosalueen ja -yksikön keskeisten osaamistarpeiden määrittelyyn. Osaamistarpeiden määrittelyssä huomioidaan tärkeimmät osaamisalueet perustehtävän suorittamisessa, muutokset ja palvelutuotannon mukaiset osaamistarpeet tulevaisuudessa ja valitaan menetelmät osaamisen vahvistamiseen. Tarpeen kartoituksessa hyödynnetään kehityskeskustelujen lisäksi koko henkilöstölle suunnattujen kyselyjen tuloksia. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain koko henkilöstöä varten ja se koostuu toimialakohtaisista suunnitelmista. Suunnitelma laaditaan huomioiden toimialojen henkilöstömäärä ja rakenne, ja se voidaan rakentaa joko tulosalueittain tai -yksiköittäin. Ryhmittäinen tarkastelu merkitsee sitä, ettei suunnitelmassa käsitellä yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämistarpeita. Suunnitelmassa voidaan kuvata henkilöstön kouluttamisella tavoiteltavia päämääriä ja tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. Suunnitelman periaatteena on henkilöstön yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset osaamisen kehittämis- ja koulutusmahdollisuudet. Tämän suunnitelman liitteenä ovat kunkin toimialan suunnitelmat vuoden 205 koulutusteemoista. Seuraavan vuoden koulutussuunnitelma laaditaan samanaikaisesti talousarvion laadinnan yhteydessä ja toimitetaan henkilöstöhallintoon, joka kokoaan koko kaupunkia kattavan koulutussuunnitelman. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään yhteistoimintaelimessä ja se vahvistetaan henkilöstöjaostossa. Vahvistettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. 3

14 4 Työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja. Lähde: Heljä Hätönen Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämää kurssimuotoista koulutusta, seminaareja ja konferensseja. Koulutus voi olla: - sisäistä koulutusta - uusiin työtapoihin, koneisiin, laitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvä käyttäjäkoulutus - lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi työssä tarvittavien lupien suorittamiseen liittyvä koulutus. Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset: - enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden - työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa - koulutus kestää vähintään h (yksi päivä = 6 h voi muodostua useammasta osasta) - työntekijän palkkakustannuksiin ei myönnetä palkkatukea - koulutussuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukainen koulutus. Koulutuskorvauksen ulkopuolelle jääviä koulutuksia: - ammattiyhdistys- tai työsuojeluvaltuutettujen koulutus - vapaa-ajalla käytävät koulutukset - veso-päivät tai kehittämispäivät (jos ei sisällä koulutusta).

15 5 Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta Aikataulu Henkilöstökoulutukseen osallistumisesta päättää esimies. Koulutushakemus ja -päätös tehdään CGI:n WebTallennus -järjestelmässä (keskeytykset/palkalliset, tapahtumatyyppi: työn edellyttämä koulutus). Koulutuspäivä (6 h) voi koostua useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kukin kestäneet vähintään tunnin. Jokainen koulutusjakso on haettava erikseen. Mikäli koulutuspäivä muodostuu useista, lyhyistä koulutuksista, lasketaan päivän koulutustunnit yhteen. Muita kuin koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia ei haeta em. tapahtumatyypillä. Raportti vuoden aikana toteutuneista koulutuksista kootaan AGS-raportointi-järjestelmästä henkilöstöhallinnossa ja korvaushakemus toimitetaan Työttömyysvakuutusrahastoon. Koulutuksen raportoinnin ja seurannan johdosta tulee kaikki koulutukseen osallistumiset hakea ja hyväksyä sähköisesti, myös alle yhden päivän koulutukset. Tammikuu 7. Edellisen vuoden koulutuspäiväraporttien laadinta henkilöstöhallinnossa ja koulutuskorvaushakemus Työttömyysvakuutusrahastoon Helmikuu 8. Suunnitelma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Maaliskuu 9. Tilinpäätös ja henkilöstöraportti valmistuvat Huhtikuu. Tulosalueen / toimialojen osaamistarpeiden määrittely Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 2. Koulutustarpeiden kokoaminen ja muiden osaamisen kehittämisen toimenpiteiden kirjaaminen tulosalueella / -yksikössä 3. Koulutusmäärärahojen varaaminen talousarvioon Syyskuu 4. Edellisen vuoden koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta Lokakuu Marraskuu 5. Koulutussuunnitelman laadinta toimialoilla ja suunnitelman koonti henkilöstöhallinnossa Joulukuu 6. Yhteistoimintaelin käsittelee koulutussuunnitelma, jonka kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa. Koulutussuunnitelma Koulutussuunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. veso-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Toimialakohtaiset koulutussuunnitelmat ovat henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteenä.

16 6 Kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet sekä muutokset vuosina KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus yhteensä Kaupunginjohtaja Suunnitelmakauden muutokset Hallintopalvelut yhteensä Hallintojohtaja Talousjohtaja Kehittämissuunnittelija ICT-asiantuntija Atk-tukihenkilö Maksupalvelusihteeri Palvelusihteeri Palkkasihteeri Hallintosihteeri Johdon sihteeri Koulusihteeri Kirjanpitäjä Pääkirjanpitäjä täyttämättä PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta yhteensä ,5 68,5 Sosiaalityö yhteensä 3,5 3,5 3,5 3,5 Sosiaalityö Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä 3 Perhetyöntekijä Lastensuojelun sosiaaliohjaaja - + Sosiaaliohjaaja 2 Sairaanhoitaja,5 Etuuskäsittelijä,5 Lähihoitaja,5 -,5 Perheavustaja/lähihoitaja + Työllistämissuunnittelija Vastaava työpajaohjaaja Työpajaohjaaja ,5

17 Koti- ja hoitopalvelut yhteensä 54,5 54, Koti- ja hoitopalvelut Vanhustyön johtaja Avopalveluohjaaja Osastonhoitaja Sairaanhoitaja 4 Palveluohjaaja ,5-0,5 - Perushoitaja 3 Lähihoitaja 42,5 +0,5 + + Fysioterapeutti Askarteluohjaaja PERUSTURVALAUTAKUNTA, MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Sosiaalityö +3 Työpajaohjaaja Yksilövalmentaja Sosiaaliohjaaja SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULU- TUSPALVELUT Suunnitelmakauden muutokset Sivistystoimen hallinto 3 Suunnitelmakauden muutokset Sivistystoimenjohtaja Koulukuraattori Oppilashuollon ohjaaja

18 8 Suunnitelmakauden muutokset Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkodit yhteensä Päiväkodit Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen erityisop. Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Päiväkotiavustaja Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja Perusopetus 60 - Suunnitelmakauden muutokset Peruskoulut yhteensä 60 - Peruskoulut Keskustan alakoulu - rehtori - luokanopettaja - erityisopettaja Keskustan yläkoulu - rehtori - perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtori - lehtori - erityisopettaja - päätoiminen tuntiopettaja Pirkkalan koulu - luokanopettaja - erityisluokanopettaja Sairaalakoulu -erityisopettaja Koulutoimi - koulunkäyntiavustaja Suunnitelmakauden muutokset Lukiokoulutus 9 - Rehtori Lehtori 8 -

19 9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta yhteensä 66 65,5 65,5 65,5 Suunnitelmakauden muutokset Tekninen lautakunta yhteensä 66-0,5 Kunnallistekniset palvelut Tekninen mestari Työnjohtaja Puutarhuri Ammattimies Urheilulaitosmestari Vesihuolto Vesihuoltoteknikko Erikoisammattimies Tekniset tukipalvelut Tilapalvelut Talonrakennusinsinööri Työnjohtaja Kiinteistönhoitaja Ammattimies Laitosmies Erikoisammattimies Ruokahuolto ja siivous Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Ravitsemisesimies Keittäjä Ravitsemistyöntekijä Ruoanjakaja-siivooja Laitoshuoltaja 0,5 6,5 5 4,5, ,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA, MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Tulosalue yhteensä 4 4 Kunnallistekniset palvelut Kausityöntekijät 4 * 6 kk (puistojen kesäkunnossapito) 4 4 Laitoshuoltaja asti

20 20 KULTTUURI- JA VAPAA- AJAN PALVELUT Suunnitelmakauden muutokset Museotoimi yhteensä 8 - Museotoimenjohtaja Museoamanuenssi Konservaattori Asiakaspalveluvastaava Museoemäntä Museonjohtaja (Huittinen) 2 ( täyttämättä) 2 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteensä Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Suunnitelmakauden muutokset Vapaa-aikatoimi yhteensä 6 Suunnitelmakauden muutokset Vapaa-aikasihteeri Erityisliikunnanohjaaja Liikunnanohjaaja Nuoriso-ohjaaja 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA, MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Sivistyslautakunta yhteensä 7,3+34h/vko 5,7+34h/vko Varhaiskasvatuspalvelut 2 Päiväkodit lastenhoitaja 2 Perusopetus 2+34 h/vko +34 h/vko Pirkkalan koulu luokanopettaja (opetusryhmän koon pienentämishanke asti) Sairaalakoulu erityisopettaja

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2016 Yt-toimikunta 9.12.2015 Kaupunginhallitus 15.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma www.nurmijarvi 1. Osaamisen kehittäminen 3 2. Henkilöstösuunnitelma 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ MARKKU LILJESTRÖM 5.11.2013 Oma valinta tähän 1 KOULUTUS KASAANTUU JA ERIYTYY Koulutuspolkua ennustaa sukupuoli, vanhempien koulutustausta,

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Yhteistoimintaelin 30.10.2017 Kaupunginhallitus 20.11.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on 1.1.2014

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli

Osaamisen kehittämisen toimintamalli 1(9) Osaamisen kehittämisen toimintamalli Tiivistelmä Uusi, osaamisen kehittämisen liittyvä taloudellinen kannuste on käytössä vuoden 2014 alusta alkaen. Koulutukseen liittyvän tuen saaminen edellyttää

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma 1. Osaamisen kehittäminen... 3 2. Henkilöstösuunnitelma... 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä arvio niiden

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017 Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017 Yt-toimikunta 1.12.2017 29 Kaupunginhallitus Voimaan 1.1.2017 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin henkilöstö-

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistoimintatoimikunta / 5

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistoimintatoimikunta / 5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistoimintatoimikunta 27.1.2017 / 5 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstösuunnitelma... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Määräaikaiset työntekijät...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2013/2014 muutokset 1 Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021 osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2.

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2. Koulutukset vuonna 2014 Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta joka sisältyy koulutussuunnitelmaan.

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Tiedoksi kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 1 (5) Toivakan

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Johtoryhmä 8.4.2015 HEKE-tiimi 28.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Hallitus 15.4.2015 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU YKSI TAPA

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU YKSI TAPA 1 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU YKSI TAPA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen on pakollista yhteistoimintalain soveltamisen piirissä olevissa yrityksissä,

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto 1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma 1. Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ((Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT Koulutuksen aihealueet 1. Johtamis- ja esimieskoulutus/ - henkilöstöhallinnon osaamista edistävä esimieskoulutus henkilöstöhallinto (toimiala- ja

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ 1 Vaalan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Hyväksytty Kh 21.2.2017 Voimaan 01.03.2017 1. YLEISTÄ HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMASTA Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot