Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki"

Transkriptio

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki

2 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön rakenne ja määrä... 4 Erilaiset työsuhde- ja työaikamuodot... 6 Työhyvinvointi... 6 Työhyvinvointikyselyn tulokset... 6 Työkyky... 9 Arvio ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen kehittäminen ja keinot... 0 Osaamistarpeista koulutussuunnitelmaan... 3 Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta... 5 Aikataulu... 5 Koulutussuunnitelma... 5 Kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet sekä muutokset vuosina Vakinaisen henkilöstön eläköityminen Lähteet Liitteet... 23

3 3 Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 6 ja lisätään 20 :ään uusi 4 momentti seuraavasti: 6 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yrityksessä on laadittava yhteistoimintaneuvotteluissa vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ennakoitavat, yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi yrityksen koko huomioon ottaen ainakin: ) yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 5) -4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota: ) ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin; 2) keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perheelämää; 3) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 4) joustaviin työaikajärjestelyihin. Yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20 mutta vähemmän kuin 30, voidaan henkilöstöryhmän tai -ryhmien edustajien kanssa sopia, että edellä tässä pykälässä tarkoitetut asiat käsitellään yrityksen koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa.

4 Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisin tai tuotannollisin perustein, on henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tehtävä tarvittavat muutokset 8 luvussa tarkoitetun, irtisanomisia koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä. 20 Yhteistoimintaneuvottelut Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Laki tuli voimaan Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on saatettava vastaamaan tämän lain 6 :n säännöksiä vuoden 204 aikana (Finlex: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta). 4 Lähde: KT:n yleiskirje kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä Henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee perehdyttämisestä ja päättyy eläkkeelle siirtyvän henkilön osaamisen siirtämiseen muille työntekijöille. Yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset koulutus- ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet työuran aikana koskevat kaikkia Harjavallan kaupungin työntekijöitä. Tavoitteena on, että Harjavallan kaupunki on työnantaja, jonka palveluksessa kukin työntekijä täyttää omat ja työnantajan tavoitteet ja kehittää osaamistaan sekä omien urasuunnitelmiensa että työpaikan tuottamien palveluiden tuottamisen edellyttämällä tavalla. Eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa ja osaamisen kehittämisessä huomioidaan mahdollisimman pitkälle työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Henkilöstön rakenne ja määrä Harjavallan kaupungin henkilöstömäärä on noussut vuodesta 202 lähtien. Vakinaisen henkilöstön lisääntyminen vuonna 203 selittyy pitkälti uuden liikunta- ja uimahallin

5 5 avaamisella sekä Harjavallan sairaalan päiväkodin ja Palvelukeskus Hopeakeitaan henkilökunnan siirtymisestä kaupungin palkkalistoille. Myös määräaikaisten määrä on noussut vuonna 204. Henkilöstömäärä mitoitetaan lakien ja asetusten, palvelutoiminnan sekä taloudellisten resurssien edellyttämällä tavalla vastaamaan toiminnallisiin tarpeisiin. Harjavallan kaupungissa on voimassa täyttölupamenettely, jonka tarkoituksena on osaksi varmistaa yllä mainitun henkilöstömäärän mitoituksen huolellisen arvioinnin työyksiköissä. Jokaisen avautuvan vakanssin yhteydessä tulee selvittää vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat ennen sen uudelleen täyttämistä. Ennen täyttöluvan myöntämistä tulee analysoida perusteellisesti sitä, tarvitaanko enää kyseistä tehtävää ja onko työt mahdollista järjestää toisin. Työyksikön olosuhteet ovat saattaneet muuttua ja siksi kaikkien vaihtoehtojen perusteellinen tarkastelu on jokaisen viran tai työsuhteisen tehtävän vapautuessa erittäin tärkeää. Henkilöstön runsas eläköityminen lähivuosina antaa mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöstömenojen kehitykseen ja sitä kautta talouden tasapainottamiseen. Osana kaupungin talouden sopeuttamista on vuoden 205 talousarviossa varauduttu myös yhteistoimintalain 4 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. Mahdollinen yt-menettely käydään kaupunkitasoisesti ja kohteena on koko henkilöstö. Neuvottelujen kohteena ovat myös paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset sekä muut henkilöstöedut. Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl ,4 % 35 0,8 % 6,8 % ,9 % 30 8,7 % 5,5 % ,3 % 36 0,0 % 6,7 % 359 Taulukko. Palvelussuhteiden määrän kehitys vuosina Palvelussuhde Naiset Miehet Yhteensä Vakinaiset kokoaikaiset Vakinaiset osa-aikaiset 7 8 Määräaik. kokoaikaiset Määräaik. osa-aikaiset Työllistetyt Taulukko 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä v ,0 35,9 4,5 36,4 v ,2 3,8 6,6 329,6 Muutos 2/3 +5,2 +4, 2, 3,2 Taulukko 3. Henkilötyövuodet Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Joista Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Perusturvapalvelut Yhteensä Taulukko 4. Palvelussuhteiden osa-/kokoaikaisuus hallintokunnittain

6 6 Erilaiset työsuhde- ja työaikamuodot Työhyvinvointi Harjavallan kaupungin palvelussuhteiden käyttö, ehdot sekä työaikamuodot perustuvat työsopimuslakiin, lakiin kunnallisesta viranhaltijasta sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin. Virat ja toimet perustetaan kaupungin toimintaa varten, ei yhtä hallintokuntaa tai työpaikkaa varten. Henkilöstö palkataan Harjavallan kaupungin palvelukseen pääsääntöisesti vakituisiin palvelussuhteisiin. Määräaikaista henkilöstöä otetaan tarpeen mukaan. Määräaikaisuuksille tulee olla laissa säädetty peruste, joita ovat: - tehtävän luonne (esim. määräaikainen projekti, kausiluonteinen työ), - tehtävää vakinaisesti hoitavan henkilön sijaisuus, - tehtävän hoidon järjestämiseen liittyvä perusteltu syy (esim. avoimen viran hoito, työllisyysvaroin palkattu henkilö jne.), - harjoittelu tai - oma pyyntö. Vakinaiset ja määräaikaiset virat ja työsuhteet määritellään henkilöstösuunnitelmassa talousarvion laadinnan yhteydessä. Harjavallan kaupungissa suhtaudutaan positiivisesti työaikajoustoihin, kuten osaaikatyöhön, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä ikääntyvien tai osatyökyisten työntekijöiden erityistarpeiden huomioimiseksi. Osa-aikatyön syitä voivat olla esim. osaaikaeläke, osittainen hoitovapaa, osatyökyvyttömyyseläke tai henkilön oma toive. Osaaikatyön järjestelyiden lähtökohtana on, että perustehtävän hoitaminen turvataan myös näissä tilanteissa. Työhyvinvointia kuvaavia määritelmiä ja lähestymistapoja on useita. Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus, johon vaikuttaa organisaatiossa moni tekijä. Työhyvinvointi voidaan ymmärtää mm. yksilön kokemuksena työnteon mielekkyydestä, työyhteisön ilmapiiristä, lähiesimiestyöstä ja johtamisesta sekä työyhteisön kokemuksena työn sujuvuudesta ja yhteisestä aikaansaamisen tunteesta. Työnteon mielekkyys riippuu yksilön osaamisen ja työn vaatimusten tasapainosta, yksilön terveydestä ja voimavaroista sekä yksilön asenteista, arvoista ja motivaatiosta. Kunnan eri strategiat, kuten palvelu- ja henkilöstöstrategiat ohjaavat työhyvinvoinnin edistämistä antamalla eväitä organisaation toimintatavalle, johtamiskulttuurille sekä työyhteisön toiminnalle ja perustehtäville. Työhyvinvointi ilmenee yksilö- ja työyhteisötasolla työhön paneutumisena ja yhteistyön sujuvuutena sekä koko organisaation tasolla palvelujen laatuna ja toiminnan tuloksellisuutena. Työhyvinvointia edistetään työyhteisössä keskinäisen vuorovaikutuksen ja sitä tukevien rakenteiden avulla. Hyvinvointi tulee nähdä yksittäisen työntekijän sekä työyhteisön fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuuksiin ja se on osa esimies- ja alaistaitoja. Työhyvinvointikyselyn tulokset Viimeisin koko henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 204. Vastaajia oli 220 (vuonna henkilöä). Osa kysymyksistä ei ollut mukana vuonna 20, joten näiden kohdalta ei ole vertailutietoa. Osa kysymyksistä on esitetty eri tavoin, jo-

7 ten luvut eivät näiltä osin ole täysin vertailukelpoisia. Kyselyssä on käytetty pääosin asteikkoa -5. Esimiestyöskentely sai kyselyssä pääsääntöisesti jokaisesta kohdasta paremmat arvosanat kuin vuonna 20. Parannusta oli keskimäärin 0,2 pistettä per alakohta. Esimiestyöskentelyllä kartoitettiin mm. palautekäytännön, puolueettoman ja oikeudenmukaisen esimiestoiminnan, tiedonkulun sekä kehityskeskustelukäytännön toteutumista ja onnistumista jokapäiväisessä työssä. Johtaminen organisaatiossa -arviointi oli kyselyssä ensimmäistä kertaa, joten tästä ei ole vertailutietoa. Osiossa oli myös käytössä käänteinen asteikko (mitä pienempi luku, sen parempi). Vastaajien arvio oman toimialan johtamistapaan oli 2,6 ja tyytyväisyys koko organisaation johtamistapaan sai arvosanaksi 2,9. 7 Harjavallan kaupunki, työhyvinvointikysely 2/204 Työhyvinvointiin liittyvät työyhteisön toimivuus, työolot ja osaaminen ovat niin ikään henkilöstön arvion mukaan pysyneet lähes samalla tasolla verrattuna vuoden 20 työhyvinvointikyselyyn. Osaamisen arvioinnissa mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen on saanut parhaimman arvosanan 4,0 (20: 3,3) ja huonoiten arvioitiin toimivan työnantajan palkitsemistavat arvosanan ollessa 2,6 (20: 2,3). Voimavarojen ja jaksamisen kannalta henkilöstössä ei myöskään ole tapahtunut suuria muutoksia. Työtyytyväisyys, työkyky työn vaatimusten kannalta sekä voimavarat ohjata muutoksia ja uusia haasteita työssä koettiin yleisesti olevan kohtalaisella tasolla tai melko hyvällä tasolla arvosanojen vaihdellessa välillä 3,6-4,0 (20: 3,5-3,9).

8 8 Harjavallan kaupunki, Työhyvinvointikysely 2/204 Harjavallan kaupunki, Työhyvinvointikysely 2/204

9 9 Harjavallan kaupunki, Työhyvinvointikysely 2/204 Työkyky Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu myös tulevilla suunnitelmakausilla. Painopiste työhyvinvoinnin kehittämisessä on työyhteisötasoisissa kehittämissuunnitelmissa. Kehittämissuunnitelmat käsitellään vuosittain henkilöstöjaostossa. Harjavallan kaupungissa on laadittu hyväksytty ja lokakuussa 203 päivitetty kaupunkistrategia. Strategiassa henkilöstöltä edellytetään joustavuutta, sopeutumista sekä muutosvalmiutta toimintaympäristön muuttuessa. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että henkilöstön kanssa käydään vuorovaikutuksellista viestintää osana jokapäiväistä toimintaa. Harjavallan kaupunkistrategiaan kirjattuna työnantajan tavoitteena on järjestää mahdollisimman kustannustehokkaat, laadukkaat ja kattavat palvelut kuntalaisille edistäen kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä mahdollisuutta hyvään elämään hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön kanssa. Toimenpiteitä ovat mm. työhyvinvointikyselyt ja -ohjelmat, sijaisresurssien määrittäminen sekä koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen. Päivityksen yhteydessä Harjavallan kaupunkistrategian kirjattujen hyvien ja laadukkaiden kuntapalveluiden saavuttamiseksi on määritelty toimenpiteiksi lisäksi henkilöstön perehdyttäminen, täydennyskoulutus ja kehityskeskustelujen käyminen. Harjavallan kaupunki työnantajana haluaa tukea henkilöstönsä liikunnan harrastamista. Vuoden 203 lokakuusta lähtien Harjavallan kaupungilla on ollut käytössä vakinaiselle ja yli 6 kuukautta yhtäjaksoisesti palvelussuhteessa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle liikunta- ja uimahallille kahden euron alennus käyntikerrasta (normaalilipun hinta 5 euroa). Henkilöstön työyhteisötasoiseen virkistäytymiseen on vuodelle 205 varattu 50 euroa/vakituinen työntekijä, josta 20 euroa tulee käyttää koko kaupungin henkilöstön virkistäytymiseen. Työntekijöiden työkykyä tuetaan Harjavallan kaupungilla työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu ja hyväksytty vuosille Työkyvyn hallintaa ja varhaista tukea toteutetaan tarvittaessa työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Harjavallan kaupungilla on käytössä työkyvyn varhaisen tukemisen malli. Mallin tavoitteena on havaita ja ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdolliset työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen ongelmat.

10 0 Yhteistoimintaelintä raportoidaan vuosittain sairauspoissaolojen raportointikäytännön toimivuudesta. Sairauspoissaolojen raportointikäytännön seurantaa varten yhteistoimintaelimelle kootaan vuosittain yhteistoimintaelimelle yhteenvedot poissaoloista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman edellisen kauden suunnitellut työpaikkaselvitykset ovat osittain toteutuneet Liikuntakeskus Honkalaa ja kaupungintaloa lukuun ottamatta. Kaupungintalon selvitys on siirretty kaudelle Arvio ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen kehittäminen ja keinot Henkilöstön osaamisen kehittäminen on edellytys toimintojen menestyksekkäälle hoitamiselle. Henkilöstön kehittämisessä huomioidaan ammatillisten taitojen lisäämisen lisäksi myös muut työelämässä tarvittavat taidot, kuten vuorovaikutustaidot, oman työn arviointiin liittyvät taidot, yhteistoimintataidot, tiedonhankintataidot, sekä taidot pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan ja terveydellisestä hyvinvoinnistaan. Tavoitteena henkilöstön kehittämisessä on ammattitaitoinen, hyvinvoiva, motivoitunut, yhteistoimintataitoinen, omasta kehityksestään huolta pitävä henkilöstö, joka on riittävällä tavalla työyhteisön jäsenenä sitoutunut työhönsä. Henkilöstön ammatillinen osaaminen täyttää Harjavallan kaupungissa lakien ja asetusten edellytykset. Rekrytointien yhteydessä tarkistetaan, että kaupungin toimesta päätettävät kelpoisuusehdot ovat ajan tasalla ja vastaavat tehtävien todellisia vaatimuksia. Osaamiskartoitus on nojautunut pitkälti esimiehen ja työntekijän välillä käytyihin kehityskeskusteluihin, joissa kartoitetaan mm., miten ammatinhallinta ja muut valmiudet vastaavat työtehtävien nykyisiä vaatimuksia. Kehityskeskustelussa nousevien tarpeiden osalta työntekijälle voidaan laatia henkilökohtainen kehitys- tai koulutussuunnitelma tai ammatilliseen ja urakehitykseen liittyvät toivomukset ja keinot niiden saavuttamiseksi (kurssit, tutkinnot, työssä opiskelu, henkilökierto, työjaksot nykyisen organisaation ulkopuolella jne.). Tavoitteena on, että kehityskeskustelut käydään henkilöstön kanssa vuosittain. Niiden tulee olla vuorovaikutteisia, aikavaraukseltaan riittäviä sekä häiriöttömiä. Kehityskeskusteluiden lisäksi osaamisen tarpeen kartoittamisessa on hyödynnetty koulutustarvekyselyjä. Harjavallan kaupungissa koulutustarvekysely on toteutettu viimeksi lokakuussa 204. Kyselyyn vastasi 7 henkilöä. Kyselyssä kartoitettiin työntekijöiden tämänhetkinen koulutustaso (vaihteluväli: peruskoulutus-tutkijakoulutusaste), ja kiinnostusta Officeohjelmistojen, työhön liittyvien ohjelmien, muuhun työhön liittyvään koulutukseen sekä tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumisesta. Koulutustarpeen ja -kiinnostuksen lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää minkä pituisista ja tyyppisestä koulutuksista henkilöstö on kiinnostunut. Kyselyn vastauksista voi todeta, että tämänhetkinen koulutustaso on jakautunut perusasteen, keskisateen ja alimman korkea-asteen (yht. noin 54 %) sekä alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen (yht. noin 46 %) välillä suhteellisen tasaisesti, joka on selitettävissä hallinnonalojen eri työtehtävien vaatiman kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Kyselyn tuloksista selviää myös perinteisten Office-ohjelmien ja muiden työhön liittyvien ja yleisesti käytettävien ohjelmien (mm. WebTallennus, Populus ja HRM) koulutustarve. Esiin nousee myös toive koulutuksesta stressinhallinnan ja työssä jaksamisen osaamisen kehittämiseksi. Vastaajat olivat pääsääntöisesti kiinnostuneita lyhytkestoisista -3 kerran koulutuksista, jotka toteutettaisiin perinteisenä kontaktiopetuksena (luokkaopetus) tai osittaisena verkkokoulutuksena (yhteisiä tapaamisia ja verkkotyöskentelyä). Tutkintoon joh-

11 tavasta koulutuksesta esiin nousi ammattikorkeakoulututkinto, ylempi amk-tutkinto (jatkoopintojen suorittaminen loppuun), JET (johtamisen erikoisammattitutkinto) sekä erityispedagogiikan opintoja. Kysymys 4. Tämänhetkinen koulutustaso Harjavallan kaupunki, Kysely koulutustarpeista 0/204 Kysymys 5. Haluan koulutusta seuraavista työhön liittyvistä ohjelmista Harjavallan kaupunki, Kysely koulutustarpeista 0/204

12 2 Kysymys 0. Haluan koulutusta työhöni liittyen Harjavallan kaupunki, Kysely koulutustarpeista 0/204 Tehtyjen kehityskeskustelujen, esimiesarviointien ja kyselyjen mukaan Harjavallan kaupungin henkilöstön osaaminen on hyvää perustasoa. Osaaminen riittää staattisissa, muuttumattomissa olosuhteissa, mutta ei välttämättä täysin enää tulevaisuuden yhä monimuotoisemmissa vaateissa ja olosuhteissa. Tulevaisuuden työ vaatii sekä työnantajalta että työntekijältä joustavuutta, tehtävien priorisointikykyä, kykyä vaihtoehtoisiin työn tekemisen tapoihin sekä jatkuvaa uuden oppimista. Osaaminen on tällä hetkellä enemmän olemassa olevan ylläpitoa kuin osaamisen kehittämistä suhteessa tuleviin tarpeisiin. Täydennyskoulutus on keskittynyt olemassa olevan substanssiosaamisen ylläpitoon, ei niinkään työn kehittämiseen eikä tulevaisuuden työn hallinnassa tarvittavaan metatason osaamiseen. Yhtenä keskeisimpänä Harjavallan kaupungin ammatillisen osaamisen kehittämisen haasteena on henkilöstörakenteen haavoittuvuus. Suuri osa kaupungin ydintehtävistä on yksittäisten työntekijöiden työpanoksen varassa, jonka haavoittuvuutta kuvaavat esimerkiksi sijaisuudet sekä varautuminen henkilöstön poistumaan tulevina vuosina. Kehitettävänä kohteena on myös henkilöstön ammatillisen osaamisen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteisötason osaamisen kehittäminen. Harjavallan kaupungissa on paikoitellen erittäin korkeaa yksilötason osaamista, mutta tämä osaaminen ei välttämättä siirry yhteisön osaamiseksi. Opitun siirtoon ja opitun vaikuttavuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tavoitteena olisi, että työtehtävien järjestelyllä yksilön oppimisen siirtoon sekä yhteisölliseen ja työn yhteydessä tapahtuvaan oppimiseen on mahdollisuus. Yhteisössä tapahtuva osaamien on parhaimmillaan enemmän kuin yksittäisten työyhteisön jäsenten osaamisen summa. Henkilöstön osaamisen painopistealueet määritellään toimialoilla vuosittain etukäteen, ja koulutussuunnitelmien avulla henkilöstö ohjataan esimerkiksi täydennyskoulutukseen sekä valitaan koulutuksen avainteemat. Suunnittelun yhtenä periaatteena tulee olla myös yhdenvertaisuus hallinnonalojen kesken esimerkiksi koulutukseen pääsyn, omaehtoisen koulutuksen, työajan käytön sekä koulutuksesta aiheutuneiden kulujen kattamisessa. Henkilöstön kehittämi-

13 seen liittyvän koulutuksen eri muotoja ovat esimerkiksi monimuotomenetelmät, paikallisesti toteutettu koulutus, alueellinen yhteistyö koulutuksissa, oppisopimuskoulutus, työnkierto, tutorointi ja mentorointi. Täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta ja koulutukseen osallistuneiden velvoitetta pyritään lisäämään jakamalla koulutuksen antia työyhteisön muille jäsenille. Tehtävän hoitoon liittyvä täydennyskoulutus tapahtuu työnantajan määräyksestä, työajalla sekä työnantajan kustantamana. Työajalla tapahtuvaan ammattitaidon ylläpitoon tai työtehtävään liittyvään omaehtoiseen koulutukseen edellytetään työnantajan suostumus ja koulutuksen korvaamisesta on sovittava työnantajan kanssa ennen koulutukseen lähtöä. Pelkkä omaehtoinen koulutus tapahtuu omalla ajalla ja korvauksetta. Osaamistarpeista koulutussuunnitelmaan Toimiala- sekä tulosalueen johto on vastuussa tulevaisuuden suunnittelusta sekä tarvittavan osaamisen ennakoimisesta, ylläpidosta ja lisäämisestä. He myös osallistuvat vuosittaisen toimialakohtaisen koulutussuunnitelman laadintaan. Koulutussuunnitelman laadinta perustuu tulosalueen ja -yksikön keskeisten osaamistarpeiden määrittelyyn. Osaamistarpeiden määrittelyssä huomioidaan tärkeimmät osaamisalueet perustehtävän suorittamisessa, muutokset ja palvelutuotannon mukaiset osaamistarpeet tulevaisuudessa ja valitaan menetelmät osaamisen vahvistamiseen. Tarpeen kartoituksessa hyödynnetään kehityskeskustelujen lisäksi koko henkilöstölle suunnattujen kyselyjen tuloksia. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain koko henkilöstöä varten ja se koostuu toimialakohtaisista suunnitelmista. Suunnitelma laaditaan huomioiden toimialojen henkilöstömäärä ja rakenne, ja se voidaan rakentaa joko tulosalueittain tai -yksiköittäin. Ryhmittäinen tarkastelu merkitsee sitä, ettei suunnitelmassa käsitellä yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämistarpeita. Suunnitelmassa voidaan kuvata henkilöstön kouluttamisella tavoiteltavia päämääriä ja tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. Suunnitelman periaatteena on henkilöstön yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset osaamisen kehittämis- ja koulutusmahdollisuudet. Tämän suunnitelman liitteenä ovat kunkin toimialan suunnitelmat vuoden 205 koulutusteemoista. Seuraavan vuoden koulutussuunnitelma laaditaan samanaikaisesti talousarvion laadinnan yhteydessä ja toimitetaan henkilöstöhallintoon, joka kokoaan koko kaupunkia kattavan koulutussuunnitelman. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään yhteistoimintaelimessä ja se vahvistetaan henkilöstöjaostossa. Vahvistettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. 3

14 4 Työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja. Lähde: Heljä Hätönen Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämää kurssimuotoista koulutusta, seminaareja ja konferensseja. Koulutus voi olla: - sisäistä koulutusta - uusiin työtapoihin, koneisiin, laitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvä käyttäjäkoulutus - lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi työssä tarvittavien lupien suorittamiseen liittyvä koulutus. Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset: - enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden - työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa - koulutus kestää vähintään h (yksi päivä = 6 h voi muodostua useammasta osasta) - työntekijän palkkakustannuksiin ei myönnetä palkkatukea - koulutussuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukainen koulutus. Koulutuskorvauksen ulkopuolelle jääviä koulutuksia: - ammattiyhdistys- tai työsuojeluvaltuutettujen koulutus - vapaa-ajalla käytävät koulutukset - veso-päivät tai kehittämispäivät (jos ei sisällä koulutusta).

15 5 Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta Aikataulu Henkilöstökoulutukseen osallistumisesta päättää esimies. Koulutushakemus ja -päätös tehdään CGI:n WebTallennus -järjestelmässä (keskeytykset/palkalliset, tapahtumatyyppi: työn edellyttämä koulutus). Koulutuspäivä (6 h) voi koostua useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kukin kestäneet vähintään tunnin. Jokainen koulutusjakso on haettava erikseen. Mikäli koulutuspäivä muodostuu useista, lyhyistä koulutuksista, lasketaan päivän koulutustunnit yhteen. Muita kuin koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia ei haeta em. tapahtumatyypillä. Raportti vuoden aikana toteutuneista koulutuksista kootaan AGS-raportointi-järjestelmästä henkilöstöhallinnossa ja korvaushakemus toimitetaan Työttömyysvakuutusrahastoon. Koulutuksen raportoinnin ja seurannan johdosta tulee kaikki koulutukseen osallistumiset hakea ja hyväksyä sähköisesti, myös alle yhden päivän koulutukset. Tammikuu 7. Edellisen vuoden koulutuspäiväraporttien laadinta henkilöstöhallinnossa ja koulutuskorvaushakemus Työttömyysvakuutusrahastoon Helmikuu 8. Suunnitelma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Maaliskuu 9. Tilinpäätös ja henkilöstöraportti valmistuvat Huhtikuu. Tulosalueen / toimialojen osaamistarpeiden määrittely Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 2. Koulutustarpeiden kokoaminen ja muiden osaamisen kehittämisen toimenpiteiden kirjaaminen tulosalueella / -yksikössä 3. Koulutusmäärärahojen varaaminen talousarvioon Syyskuu 4. Edellisen vuoden koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta Lokakuu Marraskuu 5. Koulutussuunnitelman laadinta toimialoilla ja suunnitelman koonti henkilöstöhallinnossa Joulukuu 6. Yhteistoimintaelin käsittelee koulutussuunnitelma, jonka kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa. Koulutussuunnitelma Koulutussuunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka sisältyy koulutussuunnitelmaan. Yhteisen toiminnan suunnitteluun ja virkistäytymiseen tarkoitetut kehittämispäivät eivät sisälly koulutuskorvauksen mukaisen koulutuksen piiriin. Virka- ja työehtosopimuksen perusteella järjestettävät koulutukset (esim. veso-päivät) sisältyvät korvattavien koulutusten kustannusten piiriin silloin, kun niiden sisältö on ammatillista koulutusta. Toimialakohtaiset koulutussuunnitelmat ovat henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteenä.

16 6 Kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet sekä muutokset vuosina KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus yhteensä Kaupunginjohtaja Suunnitelmakauden muutokset Hallintopalvelut yhteensä Hallintojohtaja Talousjohtaja Kehittämissuunnittelija ICT-asiantuntija Atk-tukihenkilö Maksupalvelusihteeri Palvelusihteeri Palkkasihteeri Hallintosihteeri Johdon sihteeri Koulusihteeri Kirjanpitäjä Pääkirjanpitäjä täyttämättä PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta yhteensä ,5 68,5 Sosiaalityö yhteensä 3,5 3,5 3,5 3,5 Sosiaalityö Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä 3 Perhetyöntekijä Lastensuojelun sosiaaliohjaaja - + Sosiaaliohjaaja 2 Sairaanhoitaja,5 Etuuskäsittelijä,5 Lähihoitaja,5 -,5 Perheavustaja/lähihoitaja + Työllistämissuunnittelija Vastaava työpajaohjaaja Työpajaohjaaja ,5

17 Koti- ja hoitopalvelut yhteensä 54,5 54, Koti- ja hoitopalvelut Vanhustyön johtaja Avopalveluohjaaja Osastonhoitaja Sairaanhoitaja 4 Palveluohjaaja ,5-0,5 - Perushoitaja 3 Lähihoitaja 42,5 +0,5 + + Fysioterapeutti Askarteluohjaaja PERUSTURVALAUTAKUNTA, MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Sosiaalityö +3 Työpajaohjaaja Yksilövalmentaja Sosiaaliohjaaja SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULU- TUSPALVELUT Suunnitelmakauden muutokset Sivistystoimen hallinto 3 Suunnitelmakauden muutokset Sivistystoimenjohtaja Koulukuraattori Oppilashuollon ohjaaja

18 8 Suunnitelmakauden muutokset Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkodit yhteensä Päiväkodit Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen erityisop. Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Päiväkotiavustaja Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja Perusopetus 60 - Suunnitelmakauden muutokset Peruskoulut yhteensä 60 - Peruskoulut Keskustan alakoulu - rehtori - luokanopettaja - erityisopettaja Keskustan yläkoulu - rehtori - perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtori - lehtori - erityisopettaja - päätoiminen tuntiopettaja Pirkkalan koulu - luokanopettaja - erityisluokanopettaja Sairaalakoulu -erityisopettaja Koulutoimi - koulunkäyntiavustaja Suunnitelmakauden muutokset Lukiokoulutus 9 - Rehtori Lehtori 8 -

19 9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta yhteensä 66 65,5 65,5 65,5 Suunnitelmakauden muutokset Tekninen lautakunta yhteensä 66-0,5 Kunnallistekniset palvelut Tekninen mestari Työnjohtaja Puutarhuri Ammattimies Urheilulaitosmestari Vesihuolto Vesihuoltoteknikko Erikoisammattimies Tekniset tukipalvelut Tilapalvelut Talonrakennusinsinööri Työnjohtaja Kiinteistönhoitaja Ammattimies Laitosmies Erikoisammattimies Ruokahuolto ja siivous Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Ravitsemisesimies Keittäjä Ravitsemistyöntekijä Ruoanjakaja-siivooja Laitoshuoltaja 0,5 6,5 5 4,5, ,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA, MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Tulosalue yhteensä 4 4 Kunnallistekniset palvelut Kausityöntekijät 4 * 6 kk (puistojen kesäkunnossapito) 4 4 Laitoshuoltaja asti

20 20 KULTTUURI- JA VAPAA- AJAN PALVELUT Suunnitelmakauden muutokset Museotoimi yhteensä 8 - Museotoimenjohtaja Museoamanuenssi Konservaattori Asiakaspalveluvastaava Museoemäntä Museonjohtaja (Huittinen) 2 ( täyttämättä) 2 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteensä Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Suunnitelmakauden muutokset Vapaa-aikatoimi yhteensä 6 Suunnitelmakauden muutokset Vapaa-aikasihteeri Erityisliikunnanohjaaja Liikunnanohjaaja Nuoriso-ohjaaja 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA, MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Sivistyslautakunta yhteensä 7,3+34h/vko 5,7+34h/vko Varhaiskasvatuspalvelut 2 Päiväkodit lastenhoitaja 2 Perusopetus 2+34 h/vko +34 h/vko Pirkkalan koulu luokanopettaja (opetusryhmän koon pienentämishanke asti) Sairaalakoulu erityisopettaja

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2016 Yt-toimikunta 9.12.2015 Kaupunginhallitus 15.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma 1. Osaamisen kehittäminen... 3 2. Henkilöstösuunnitelma... 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä arvio niiden

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017 Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2017 Yt-toimikunta 1.12.2017 29 Kaupunginhallitus Voimaan 1.1.2017 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin henkilöstö-

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Yhteistyötoimikunta Maakuntahallitus 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Uudet säännökset liittyvät

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio Sivistyskeskus sivistysjohtaja 1 koulutoimenjohtaja 1 kehittämispäällikkö 1 koulutussuunnittelija 1 Hallinto- ja toimistopalvelut hallintopäällikkö 1 palvelusihteeri 5 hankintasihteeri 1 kalust.kunnost.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Kansilehti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille. Päivämäärä: 29.4.2014

Kansilehti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille. Päivämäärä: 29.4.2014 Kansilehti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille Laatinut: Anne Puroaho Päivämäärä: 29.4.2014 1.1.2014 alkaen ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kittilän, Ranuan, Rovaniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot