EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

2 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan , jonka johdosta henkilöstö- ja suunnitelmat on uudistettava vuoden 2014 aikana (HE 95/2013 ja 99/2013). Uudistuksen tavoitteena on työnantajien kannustaminen osaamisen kehittämiseen organisaation liike- tai palvelutoiminnan tarpeista lähtien, muutostilanteisiin varautumisen edistäminen ja työurien pidentyminen. Uudistuksen olennainen sisältö liittyy osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen: osaamisen kehittämisessä on edettävä ensin määrittelemällä henkilöstön osaaminen, osaamisvaatimuksen muutosten tunnistaminen ja osaamisen kehittämistoimien harkinta ja valinta. 1.2 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta suunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Yleislain rinnalla sovelletaan uusia osaamisen kehittämistä koskevia yhteistoimintasäännöksiä ja korvausta (kunnat ja kuntayhtymät) ja elinkeinoverolain 56 :n lisävähennystä (yritykset) koskevia säännöksiä.

3 1.3 Laki korvauksesta ja elinkeinoverolain muutos (1140/2013) Lakia sovelletaan kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea korvausta, joka on 10 % työnantajan ajan palkkakustannuksista ja sitä maksetaan enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 ) ja korvausmäärän perusteista (5 ). Kunnille ja kuntayhtymille korvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. 1.4 Yhteistoiminta henkilöstö- ja suunnitelman taustalla Kuntia koskevan yhteistoimintalain 4 a :n nojalla kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja suunnitelman. Eurassa yhteistyötoimikunta on nimennyt henkilöstön edustajiksi henkilöstö- ja suunnitelman valmistelutyöhön ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet: Esko Korhonen, JHL Päivi Vahtera, Jyty Atte Penttilä, JUKO Maija Koski, TEHY Kari-Pekka Tuominen, KTN Heli Paavola, Super Valmistelutyötä Euran kunnan työnantajapuolelta on johtanut hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto (vv välisenä aikana apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen). Asiaa on käsitelty Euran kunnan johtoryhmässä, ja tulosaluejohtajat ovat vastanneet tulosaluekohtaisten tietojen keräämisestä. Henkilöstö- ja suunnitelman sisältövaatimukset on kirjattu yhteistoimintaa koskevaan lakiin (4 a ) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrää ja näiden kehitysarviota eri työsuhdemuotojen käytön periaatteita periaatteita, joilla ylläpidetään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta arviota koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, osaamisvaatimusten muutoksista ja niiden syistä ja tähän perustuvaa vuosittaista suunnitelmaa suunnitelman toteuttamista ja seurantaa.

4 2. Euran kunnan toteutuneet työ- ja virkasuhteet tavoite vakinaiset määräaikaiset työllistetyt muut ja oppisopimus Yhteensä Vakinaisten tehtävien määrä on Euran kunnassa pysynyt määrällisesti vakioidulla tasolla n henkilössä. Pitkään olleiden määräaikaisten tilannetta on arvioitu vähintään vuosittain, ja vakinaistamiseen on päädytty useissa kymmenissä eri tehtävissä. Määräaikaisten kokonaismäärä on kahden viimeisen vuoden aikana ollut nousussa. Lähtökohtaisesti henkilöstö on palkattu toistaiseksi voimassa oleviin kokoaikaisiin palvelusuhteisiin. Osa-aikaisuuksia käytetään, jos avoinna olevat tehtävät eivät riitä kokoaikaiseen työhön. Osaaikaisuuden syynä voi olla myös työntekijän oma pyyntö liittyen esim. terveydentilaan. Määräaikaisia palvelusuhteita voidaan käyttää, jos lain mukaiset määräaikaisuuden perusteet täyttyvät. Laissa hyväksyttyjä määräaikaisuuden perusteita voivat olla mm. työn luonne (projektityö tai esim. lyhyehkö kausiluonteinen työ), sijaisuus (esim. vanhempainvapaa, vuorotteluvapaa), avoimen toimen/viran hoito (rekrytoinnin ajan) tai työntekijän oma pyyntö. Tavallisin peruste määräaikaisuudelle on sijaisuus, esim. vuosiloman tai sairasloman aiheuttama välitön työvoiman tarve. Henkilöstöön liittyvät kustannukset ovat tilinpäätöstietojen mukaan ovat viimeisten vahvistetun kolmen vuoden aikana olleet seuraavat (suluissa talousarvioehdotuksen 2015 mukaiset luvut): Palkkakustannukset Vuosi milj. euroa muutos ,6 1,7 % ,3 2,8 % ,7 5,5 % (talousarvioehdotus ,3) Henkilöstökustannukset Vuosi milj. euroa muutos ,0 2,2 % ,9 2,8 % ,8 5,7 % (talousarvioehdotus ,0) Taloudelliset toimintaohjeet ovat olleet vuodelle 2015 nollakasvua edellyttävät, ja henkilöstön määrän kasvattamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Tulosalueilta edellytetään myös taloudellisista syistä olemassa olevan henkilöstön osaamisen lisäämistä. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut suunnittelevat henkilöstörakenteen kehittämistä yhdessä tulosalueiden kanssa vuoden 2015 aikana.

5 Henkilöstörakenteen uudistaminen eläkkeelle siirtymisten ja rakenteellisten uudistusten kautta on tavoitteena vuodelle 2015 sekä suunnittelukaudelle Kuvio 1. Kevan tilastopalveluiden arvio Euran kunnan henkilöstön eläkkeelle siirtymisistä vuoteen 2030 mennessä. 3. Työkyvyn ylläpitäminen 3.1 Työntekijän työkyvyn tukemisen malli Työkyvyn tukemisesta on laadittu varhaisen tuen ja paluun malli on hyväksytty erillisenä suunnitelmana. Mallilla pyritään madaltamaan kynnystä tarttua mahdollisiin ongelmiin riittävän ajoissa sekä tukemaan vajaatyökykyisten työntekijöiden työssä jaksamista Rekrytointi ja perehdyttäminen Rekrytointi suunnitellaan huolella tehden osaamistarvekartoitus tulosalueella. Tulosalueita kannustetaan vapautuvien toimien ja virkojen avulla osaamisen suuntaamiseen tulosalueen osaamistarvetta vastaavalla tavalla. Rekrytointitarpeesta keskustellaan johtoryhmässä tai henkilöstöhallinnon kanssa ennen täyttölupapyynnön tekemistä.

6 Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla perehdytettävä eli uusi vakituinen työntekijä, tilapäinen työntekijä, harjoittelija tms. oppii tuntemaan työpaikkansa, sen toiminta-ajatuksen ja palveluidean sekä työpaikan tavat (= työyhteisöön perehdyttäminen) oppii tuntemaan työpaikkansa ihmiset, työtoverit ja asiakkaat (= työyhteisöön perehdyttäminen) oppii työtehtävänsä sekä tietää työhönsä kohdistuvat odotukset ja oman vastuun koko työyhteisön toiminnassa (= työhön perehdyttäminen eli työnopastus) Työpaikkaan perehdyttäminen Työhön perehdyttäminen eli työnopastus Talo tutuksi Työ tutuksi Työterveyshuolto Euran kunnan työterveyshuolto on hoidettu kunnan omassa työterveyshuoltoyksikössä. Vuosittain hyväksytyissä toimintasuunnitelmissa määritellään työympäristöön kohdistuva toiminta, työntekijään kohdistuva toiminta sekä työnantajan kustantama sairaanhoito. Toimintaa kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Kela korvaa työnantajalle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia Työhyvinvointi/tyky-toiminta, kuntosetelit Tyky-toiminta on vakiintunut säännölliseksi toimintamuodoksi, jonka toimintaa suunnittelee yhteistyötoimikunnan nimeämä tyky-työryhmä. Euran kunta tukee työntekijöiden omatoimista työhyvinvointitoimintaa puolivuosittain jaettavilla kuntoseteleillä. Henkilökunnan työhyvinvointi/liikuntailtapäivä järjestetään kahtena (ilta)päivänä syyskuussa. Iltapäivään saa osallistua jompanakumpana päivänä työaikana. Työhyvinvointipäivän sisältöä suunnataan koulutuksellisesti työhyvinvointia lisääviin luentoihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Vuorovuosina järjestetään jouluruokailu (2014) ja koko henkilökunnan henkilöstöjuhla (2015) Johtaminen ja esimieskoulutukset Kehityskeskustelut käydään vuosittain esimiehen ja työntekijän välillä. Toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään 1-2 kertaa vuodessa esimies. Koulutuksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja ohjeistuksia. Tarpeen mukaan käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia. Osa esimiesasemassa olevasta henkilöstöstä on suorittanut oppisopimuksella Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Esimiesten JET koulutuksia tullaan jatkossakin järjestämään tulosalueilla

7 tulleen osaamistarvearvion perusteella. Tutkinto edellyttää noin 18 kuukautta kestävän opintokokonaisuuden suorittamista. Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 3.2 Ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen Euran kunnassa on voimassa oleva varhaisen tuen ja paluun toimintaohjelma, joka on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa ja jonka toteuttamisessa esimiehillä ja työterveyshuollolla on määritellyt vastuuroolit. Työkyvyn ylläpitäminen on yksi oleellinen osa henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Aktiivinen varhainen tuki, ammatillinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla työnantaja ja työntekijät yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että työssä jaksetaan omaan henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Ammatillisen kuntoutuksen ryhmiä on suunniteltu yhdessä työterveyshuollon kanssa ja toteutettu vuosittain. 4. Osaamista ja työhyvinvointia koskeva arvio Vuosittaisessa kehityskeskustelussa työntekijän ja esimiehen välillä käydään läpi tulosalueen, vastuualueen ja yksikkötason tavoitteet suhteessa henkilön omaan työpanokseen. Osaamisalueen kasvattamistarpeet kirjataan kehityskeskustelulomakkeeseen ja kootaan tulosalueilla vuosittain. Osaamisen arvioinnin menetelmiä kehitetään vuoden 2015 aikana. Työhyvinvointia koskevaan arvioon liitetään osaamista koskevaa arviointia vähintään joka toinen vuosi (ensimmäinen kerta syksyllä 2014). 5. Tulosaluekohtaiset henkilöstö- ja suunnitelmat 5.1 Kuntajohtamisen tulosalue HENKILÖSTÖ vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä

8 KOULUTUS Hallinto- ja henkilöstöpalvelut-vastuualue koordinoi yleistä suunnitelmaa, johon liittyvät mm. ensiapukoulutukset sekä esimies- ja työhyvinvointityö. YLEISET KOULUTUKSET Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Esimiestyö Esimiestyön ja johtamisen teemat, JET- Oma /ulkopuolinen Ensiaputaidot Ensiapu Ulkopuolinen /työsuojelu/työterveyshuolto Henkilöstöhallinnon ohjelmistot Työhyvinvointi Ammatillinen, HR/Työsuojelu/työterveyshuolto Koulutukset ohjelmasta/tilastoinnista Työhyvinvointipäivät, luennot tms. koulutukset, toiminnalliset päivät Sisältökoulutukset/lakimuutokset/muut määräykset Ulkopuolinen /oma UIkopuolinen /oma Ulkopuolinen /oma Kuntajohtamisen tulosalueen sisältöä koskevat muut koulutukset Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Kuntajohtaminen, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Lainsäädäntö- tms. keskeiset muutokset toimintaympäristössä Asianhallintajärjestelmän käyttö/kehittäminen ja sähköinen kokouskäytäntö Luento tms. Luento tms. Pääkäyttäjä/käyttäjä Ulkopuolinen Maanpuolustus/ valmis Alueellinen/kutsun mukaan L-S aluehallintovirasto/porin Prikaati/Pelastusopisto Arkistoasiat Arkisto Ulkopuolinen

9 Maaseutupalvelut Maaseutuhallinnon alan koulutukset/lainsäädäntö- tai ohjaavien viranomaisten koulutukset Luennot/koulutukset tms. Ulkopuolinen /ohjaavat viranomaiset/oma (Maaseutuvirasto, Ely-keskus, MMM) Talous Palkka-, taloushallinto ym. käytössä olevat järjestelmät Elinkeinopalvelut Yritysten toimintaedellytyksiä tms. parantavat koulutukset Ruokapalvelut Oma muutosjohtaminen Ruokahävikin minimointi Laatu Pääkäyttäjä Ohjelmiston käyttö Palkanlaskennan käyttäjäpäivät Pegasos-ohjelman versio Verotusta koskeva täydennys Koulutukset, luennot, seminaarit Luento tms. Luento tms. Luento tms. Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ulkopuolinen kouluttaja/ Ulkopuolinen kouluttaja Ulkopuolinen kouluttaja Ulkopuolinen kouluttaja 5.2 Teknisten palveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ Ulkopuolinen /oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Hallinnon osaaminen Työn sisällön osaaminen (tulosalueet hallinto- ja talous, kiinteisteknisen hallinnon päivät paikallinen päivä FCG Winnova

10 tö-, siivous, yhdyskuntatekniset palvleut, vesihuoltolaitos) Titania- Pintamateriaali Ammattipäivä Dynasty Arkisto- tulityö-, työturvallisuus-, hygienia-, tieturva-, vesihygienia- ym. korttikoulutukset ohjelmatoimittaja ohjelmatoimittaja Arkistolaitos 5.3 Perusturvapalveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ ulkopuolinen, oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Hallinnon ja talouden vastuualue sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain toimeenpano kuntaliitokseen liittyvä täydennys hallinnon ja sisällön osalta Terveyspalvelujen vastuualue STM:n linjausten mukaiset Toimiva terveyskeskus ja Hyvä vastaanotto - ohjelmien toimeenpanoa edistävät koulutukset alueen/valtakunnan tason palvelutuotannon ja henkilöstösuunnittelun koulutukset hallinto- ja substanssilainsäädännön edellyttämät täydennystarpeet, työprosessien uudistaminen Terveydenhuoltolain toimeenpavaltakunnalliset/alueelliset koulutukset ulkopuolinen kouluttaja ulkopuolinen, oma ulkopuolinen, oma lain toimeenpanoon tai hoitosuunniulkopuolinen, oma ulkopuolinen, oma kou-

11 no/potilaskohtaisten hoitosuunnitelmien laadinta Kansallinen potilasarkisto Eurassa Ammatillinen täydennys telmien laadintaan liittyvä potilasarkiston käyttöönottoon liittyvä Tehtäväsiirrot terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä Neurologiset sairaudet Diabetes Tartuntataudit Äitiys- ja ehkäisyneuvolatyö Korvaushoito ja päihdepotilaan hoito Psykiatristen sairauksien perustason hoito lutus ulkopuolinen, oma Ulkopuolinen, oma Vanhusten ja vammaisten palvelut Ammatillinen Sosiaalityön vastuualue Ammatillinen Koulutukset liittyen; ikääntyneen ravitsemukseen; fyysiseen, psyykkiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvät asiat; muistisairaudet; työergonomia Vammaispalveluiden palvelujärjestelmään ja palvelusisältöihin liittyvä täydennys Toimeentulon ja työmarkkinatuen kuntaosuuksiin liittyvät koulutukset, Lapset puheeksi -menetelmä, ennaltaehkäisevät palvelut, avohuolto Ulkopuolinen, oma Ulkopuolinen, oma 5.4 Kasvatus- ja opetuspalveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ Ulkopuolinen, oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä

12 KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto Lainsäädäntö- tai muut keskeiset muutokset toimintaympäristössä Luento tms. Toimistopalveluiden kehittäminen: -TVT-koulutukset - Toimistopalveluiden kehittäminen - TVT- taitojen kehittäminen Koulukuljetuksen kehittäminen Talouden ja hallinnon kehittäminen Kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittäminen Excel-, tammikuussa Toimiston kehittämispäivä kesäkuussa Primus, Kurre ja Wilma ohjelmistojen lisä Koulukuljetusseminaari Satakunnan kunnille Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Kuntajohtaja valmennusohjelma päätösjakso Osaava Satakunta-hanke Mahdollisesti Osaava-hanke, oma Starsoft Oy, muut ulkopuoliset kouluttaja, oma Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut on järjestämisvuorossa v FCG Kuntaliitto FCG Opetussuunnitelmauudistus Oppilas- ja opiskelijahuolto Esimiestyö kunnan/alueen/valtakunnan tason kunnan/alueen/valtakunnan tason Rehtoreiden pedagogisen johtamisen Tulosalueen esimiesten yhteiset koulutukset ulkopuolinen kouluttaja, oma ulkopuolinen kouluttaja, oma Osaava Satakunta-hanke?, ulkopuolinen, oma Varhaiskasvatuksen vastuualue Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö Kasvatus- ja opetuspalveluiden esimiesten päivä, kesäkuu Kasvatuskumppanuus- Oma Ulkopuolinen kouluttaja

13 Varhaiskasvatuksen esimiestyön kehittäminen TVT- strategian kehittäminen Vuoropäivähoidon kehittäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen Ammatillinen kehittyminen Perusopetuksen vastuualue Virkaehtosopimuksen mukainen : keskittyy vuonna 2015 erityisesti opetussuunnitelmauudistukseen Varhaiskasvatuksen esimiesfoorumi TVT- Vuoropäivähoidon Ohjaajille suunnattu 1-2 krt lukuvuodessa Luento, tms. Veso- FCG Ulkopuolinen, oma Oma Ulkopuolinen, oma kouluttaja Opetussuunnitelmauudistus kunnan/alueen/valtakunnan tason koultus Ulkopuolinen, oma Ammatillinen täydennys TVT-strategian kehittäminen Oppilashuolto: ammatillinen kehittyminen Toisen asteen koulutuksen vastuualue: lukio Ylioppilaskirjoitusten kehittäminen Opetussuunnitelmauudistus Ammatillinen kehittyminen Esimerkiksi eri oppiaineisiin liittyvä, avustaminen TVT- Koulutukset liittyen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon Euran kunnassa, oma ammatillinen kehittyminen Sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyvät Ops-uudistukseen liittyvä Oppiainekohtainen Ulkopuolinen, oma kouluttaja YTL, muut mahdolliset kouluttajat Ulkopuolinen kouluttaja TVT- taitojen kehittäminen Primus, Kurre ja Wilma ohjelmistojen lisä Starsoft Oy, muut ulkopuoliset kouluttajat, oma

14 5.5 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden henkilöstön ammattitaito Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen johtaminen ja kehittäminen, kulttuuripalvelujen sisällöntuottaminen Kirjastopalvelut Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyspäivät vähintään 6 pv/henkilötyövuosi (OKM:n suositus) Kuntien liikuntatoimen neuvottelupäivät, syksy 2015 Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpyläpäivät, helmikuu 2015 Erityisryhmien/ikäihmisten liikunnanohjaus Liikunta-alueiden hoitoon liittyvä Kulttuuritoimen valtakunnalliset neuvottelupäivät Kotiseutuarkistoon liittyvät koulutukset (mm. digitointi) Ajankohtaisten aiheiden koulutukset (mm. taiteen keskustoimikunta) Ajankohtaiset asiat ja ohjeistukset Kirjastoammatillinen Työyhteisötaidot,asiakaspalvelu Sisällöntuottaminen, verkko Lukemisharrastuksen edistäminen Tapahtumatuottaminen Kouluyhteistyö, pedagoginen osaaminen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Oma /ulkopuolinen Oma Ulkopuolinen Ulkopuolinen, oma Satakunnan maakuntakirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, AVI Ulkopuolinen Ulkopuolinen

15 Hankintaosaaminen Ohjelmisto Satakunnan maakuntakirjasto, keskuskirjasto (Helsinki) Ohjelmistotoimittaja, maakunta Nuorisopalvelut Koko henkilökunta Etsivä nuorisotyö/ammattitaito Työpaja/ammattitaito Päihdetietous Muu Nuorisotyönpäivät Valtakunnalliset/alueelliset etsivän nuorisotyön päivät Valtakunnalliset/alueelliset työpajapäivät Lähialueella järjestettävät koulutukset Lähialueella järjestettävät koulutukset, esim. nuorisotyön menetelmät, lakimuutokset, tärkeät yhteistyökumppanit jne. Ulkopuolinen (Allianssi ja Avi) Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen /oma Ulkopuolinen /oma 6. Toteutus ja seuranta 6.1 Toteuttamissuunnitelma ja seuranta Koulutus- ja henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistoimintaa koskevan lain ja Euran kunnan yhteistoimintaa koskevan sopimuksen mukaisesti yhteistyötoimikunnassa marras- joulukuussa 2014 ja välittömästi sen jälkeen kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa. Suunnitelmaa aletaan toteuttaa ja tietoja kerätä vuoden 2015 alusta lähtien. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana, jos ilmenee merkittäviä muutoksia. Tällöin suunnitelma käsitellään uudestaan yhteistoimintamenettelyssä. Esimiehet keräävät vuoden 2015 aikana kehityskeskusteluissa tai muussa yhteydessä esille tulevia henkilöstön - ja kehittämistarpeita vuoden 2016 suunnitelmaa varten. Henkilöstösuunnitelmat tehdään vastuualueittain vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä ja valtuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa Vuoden ja henkilöstösuunnitelma kootaan em. tietojen perusteella loppusyksystä 2014 ja käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. 6.2 Vastuutasot Henkilöstö- ja suunnitelma laaditaan vuotta koskevaksi. Kulunutta vuotta koskeva seuranta tehdään henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä. Henkilöstöhallinto kerää henkilöstö- ja suunnitelmaa koskevan tiedon ja laatii raportin tulosalueiden antamien tietojen perusteella ja vastaa edellytetyn yhteistoiminnassa laatimisen varmistamisesta kuntatasolla. Henkilöstöhallinto seuraa vuosittain henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa erilaisten menetelmien avulla ja kehittää suunnittelua, raportointia ja tilastointia.

16 Tulosalueet vastaavat alaistensa yksiköiden tietojen keräämisestä ja toimittamisesta henkilöstöhallintoon sovituilta osiltaan. Esimiehet vastaavat vuosittaisten kehityskeskustelujen käymisestä ja tietojen keräämisestä yksilötasolta toteutuneista koulutuksista ja osaamistarpeista alaistensa osalta. Työntekijät vastaavat oman ammatillisen kehittymisensä itsearvioinnista ja osaamista koskevien tietojen arvioinnista vuosittain. 6.3 Käytännön menettelyt päivien seuraamiseksi Esimiehet keräävät tiedot henkilöittäin ja tunneittain. Tiedot kootaan yhteen tammikuussa 2016 ja lähetetään palkkahallinnon toimesta Työttömyysvakuutusrahastolle. Esimiehille järjestetään tammikuussa 2015, jossa tietojen kerääminen ohjeistetaan. Tulevaisuudessa odotetaan henkilöstöhallinnon ohjelmistotoimittajalta ratkaisua kerätä tiedot ohjelmateknisesti.

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016]

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] 2014 Etelä-Karjalan liitto Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2015 2016...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 21.1.2015 Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous 18.2.2015 Yhteistyötoimikunta Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI (Käännös) 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2013 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot