EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

2 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan , jonka johdosta henkilöstö- ja suunnitelmat on uudistettava vuoden 2014 aikana (HE 95/2013 ja 99/2013). Uudistuksen tavoitteena on työnantajien kannustaminen osaamisen kehittämiseen organisaation liike- tai palvelutoiminnan tarpeista lähtien, muutostilanteisiin varautumisen edistäminen ja työurien pidentyminen. Uudistuksen olennainen sisältö liittyy osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen: osaamisen kehittämisessä on edettävä ensin määrittelemällä henkilöstön osaaminen, osaamisvaatimuksen muutosten tunnistaminen ja osaamisen kehittämistoimien harkinta ja valinta. 1.2 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta suunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Yleislain rinnalla sovelletaan uusia osaamisen kehittämistä koskevia yhteistoimintasäännöksiä ja korvausta (kunnat ja kuntayhtymät) ja elinkeinoverolain 56 :n lisävähennystä (yritykset) koskevia säännöksiä.

3 1.3 Laki korvauksesta ja elinkeinoverolain muutos (1140/2013) Lakia sovelletaan kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea korvausta, joka on 10 % työnantajan ajan palkkakustannuksista ja sitä maksetaan enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 ) ja korvausmäärän perusteista (5 ). Kunnille ja kuntayhtymille korvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. 1.4 Yhteistoiminta henkilöstö- ja suunnitelman taustalla Kuntia koskevan yhteistoimintalain 4 a :n nojalla kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja suunnitelman. Eurassa yhteistyötoimikunta on nimennyt henkilöstön edustajiksi henkilöstö- ja suunnitelman valmistelutyöhön ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet: Esko Korhonen, JHL Päivi Vahtera, Jyty Atte Penttilä, JUKO Maija Koski, TEHY Kari-Pekka Tuominen, KTN Heli Paavola, Super Valmistelutyötä Euran kunnan työnantajapuolelta on johtanut hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto (vv välisenä aikana apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen). Asiaa on käsitelty Euran kunnan johtoryhmässä, ja tulosaluejohtajat ovat vastanneet tulosaluekohtaisten tietojen keräämisestä. Henkilöstö- ja suunnitelman sisältövaatimukset on kirjattu yhteistoimintaa koskevaan lakiin (4 a ) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrää ja näiden kehitysarviota eri työsuhdemuotojen käytön periaatteita periaatteita, joilla ylläpidetään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta arviota koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, osaamisvaatimusten muutoksista ja niiden syistä ja tähän perustuvaa vuosittaista suunnitelmaa suunnitelman toteuttamista ja seurantaa.

4 2. Euran kunnan toteutuneet työ- ja virkasuhteet tavoite vakinaiset määräaikaiset työllistetyt muut ja oppisopimus Yhteensä Vakinaisten tehtävien määrä on Euran kunnassa pysynyt määrällisesti vakioidulla tasolla n henkilössä. Pitkään olleiden määräaikaisten tilannetta on arvioitu vähintään vuosittain, ja vakinaistamiseen on päädytty useissa kymmenissä eri tehtävissä. Määräaikaisten kokonaismäärä on kahden viimeisen vuoden aikana ollut nousussa. Lähtökohtaisesti henkilöstö on palkattu toistaiseksi voimassa oleviin kokoaikaisiin palvelusuhteisiin. Osa-aikaisuuksia käytetään, jos avoinna olevat tehtävät eivät riitä kokoaikaiseen työhön. Osaaikaisuuden syynä voi olla myös työntekijän oma pyyntö liittyen esim. terveydentilaan. Määräaikaisia palvelusuhteita voidaan käyttää, jos lain mukaiset määräaikaisuuden perusteet täyttyvät. Laissa hyväksyttyjä määräaikaisuuden perusteita voivat olla mm. työn luonne (projektityö tai esim. lyhyehkö kausiluonteinen työ), sijaisuus (esim. vanhempainvapaa, vuorotteluvapaa), avoimen toimen/viran hoito (rekrytoinnin ajan) tai työntekijän oma pyyntö. Tavallisin peruste määräaikaisuudelle on sijaisuus, esim. vuosiloman tai sairasloman aiheuttama välitön työvoiman tarve. Henkilöstöön liittyvät kustannukset ovat tilinpäätöstietojen mukaan ovat viimeisten vahvistetun kolmen vuoden aikana olleet seuraavat (suluissa talousarvioehdotuksen 2015 mukaiset luvut): Palkkakustannukset Vuosi milj. euroa muutos ,6 1,7 % ,3 2,8 % ,7 5,5 % (talousarvioehdotus ,3) Henkilöstökustannukset Vuosi milj. euroa muutos ,0 2,2 % ,9 2,8 % ,8 5,7 % (talousarvioehdotus ,0) Taloudelliset toimintaohjeet ovat olleet vuodelle 2015 nollakasvua edellyttävät, ja henkilöstön määrän kasvattamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Tulosalueilta edellytetään myös taloudellisista syistä olemassa olevan henkilöstön osaamisen lisäämistä. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut suunnittelevat henkilöstörakenteen kehittämistä yhdessä tulosalueiden kanssa vuoden 2015 aikana.

5 Henkilöstörakenteen uudistaminen eläkkeelle siirtymisten ja rakenteellisten uudistusten kautta on tavoitteena vuodelle 2015 sekä suunnittelukaudelle Kuvio 1. Kevan tilastopalveluiden arvio Euran kunnan henkilöstön eläkkeelle siirtymisistä vuoteen 2030 mennessä. 3. Työkyvyn ylläpitäminen 3.1 Työntekijän työkyvyn tukemisen malli Työkyvyn tukemisesta on laadittu varhaisen tuen ja paluun malli on hyväksytty erillisenä suunnitelmana. Mallilla pyritään madaltamaan kynnystä tarttua mahdollisiin ongelmiin riittävän ajoissa sekä tukemaan vajaatyökykyisten työntekijöiden työssä jaksamista Rekrytointi ja perehdyttäminen Rekrytointi suunnitellaan huolella tehden osaamistarvekartoitus tulosalueella. Tulosalueita kannustetaan vapautuvien toimien ja virkojen avulla osaamisen suuntaamiseen tulosalueen osaamistarvetta vastaavalla tavalla. Rekrytointitarpeesta keskustellaan johtoryhmässä tai henkilöstöhallinnon kanssa ennen täyttölupapyynnön tekemistä.

6 Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla perehdytettävä eli uusi vakituinen työntekijä, tilapäinen työntekijä, harjoittelija tms. oppii tuntemaan työpaikkansa, sen toiminta-ajatuksen ja palveluidean sekä työpaikan tavat (= työyhteisöön perehdyttäminen) oppii tuntemaan työpaikkansa ihmiset, työtoverit ja asiakkaat (= työyhteisöön perehdyttäminen) oppii työtehtävänsä sekä tietää työhönsä kohdistuvat odotukset ja oman vastuun koko työyhteisön toiminnassa (= työhön perehdyttäminen eli työnopastus) Työpaikkaan perehdyttäminen Työhön perehdyttäminen eli työnopastus Talo tutuksi Työ tutuksi Työterveyshuolto Euran kunnan työterveyshuolto on hoidettu kunnan omassa työterveyshuoltoyksikössä. Vuosittain hyväksytyissä toimintasuunnitelmissa määritellään työympäristöön kohdistuva toiminta, työntekijään kohdistuva toiminta sekä työnantajan kustantama sairaanhoito. Toimintaa kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Kela korvaa työnantajalle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia Työhyvinvointi/tyky-toiminta, kuntosetelit Tyky-toiminta on vakiintunut säännölliseksi toimintamuodoksi, jonka toimintaa suunnittelee yhteistyötoimikunnan nimeämä tyky-työryhmä. Euran kunta tukee työntekijöiden omatoimista työhyvinvointitoimintaa puolivuosittain jaettavilla kuntoseteleillä. Henkilökunnan työhyvinvointi/liikuntailtapäivä järjestetään kahtena (ilta)päivänä syyskuussa. Iltapäivään saa osallistua jompanakumpana päivänä työaikana. Työhyvinvointipäivän sisältöä suunnataan koulutuksellisesti työhyvinvointia lisääviin luentoihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Vuorovuosina järjestetään jouluruokailu (2014) ja koko henkilökunnan henkilöstöjuhla (2015) Johtaminen ja esimieskoulutukset Kehityskeskustelut käydään vuosittain esimiehen ja työntekijän välillä. Toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään 1-2 kertaa vuodessa esimies. Koulutuksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja ohjeistuksia. Tarpeen mukaan käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia. Osa esimiesasemassa olevasta henkilöstöstä on suorittanut oppisopimuksella Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Esimiesten JET koulutuksia tullaan jatkossakin järjestämään tulosalueilla

7 tulleen osaamistarvearvion perusteella. Tutkinto edellyttää noin 18 kuukautta kestävän opintokokonaisuuden suorittamista. Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 3.2 Ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen Euran kunnassa on voimassa oleva varhaisen tuen ja paluun toimintaohjelma, joka on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa ja jonka toteuttamisessa esimiehillä ja työterveyshuollolla on määritellyt vastuuroolit. Työkyvyn ylläpitäminen on yksi oleellinen osa henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Aktiivinen varhainen tuki, ammatillinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla työnantaja ja työntekijät yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että työssä jaksetaan omaan henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Ammatillisen kuntoutuksen ryhmiä on suunniteltu yhdessä työterveyshuollon kanssa ja toteutettu vuosittain. 4. Osaamista ja työhyvinvointia koskeva arvio Vuosittaisessa kehityskeskustelussa työntekijän ja esimiehen välillä käydään läpi tulosalueen, vastuualueen ja yksikkötason tavoitteet suhteessa henkilön omaan työpanokseen. Osaamisalueen kasvattamistarpeet kirjataan kehityskeskustelulomakkeeseen ja kootaan tulosalueilla vuosittain. Osaamisen arvioinnin menetelmiä kehitetään vuoden 2015 aikana. Työhyvinvointia koskevaan arvioon liitetään osaamista koskevaa arviointia vähintään joka toinen vuosi (ensimmäinen kerta syksyllä 2014). 5. Tulosaluekohtaiset henkilöstö- ja suunnitelmat 5.1 Kuntajohtamisen tulosalue HENKILÖSTÖ vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä

8 KOULUTUS Hallinto- ja henkilöstöpalvelut-vastuualue koordinoi yleistä suunnitelmaa, johon liittyvät mm. ensiapukoulutukset sekä esimies- ja työhyvinvointityö. YLEISET KOULUTUKSET Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Esimiestyö Esimiestyön ja johtamisen teemat, JET- Oma /ulkopuolinen Ensiaputaidot Ensiapu Ulkopuolinen /työsuojelu/työterveyshuolto Henkilöstöhallinnon ohjelmistot Työhyvinvointi Ammatillinen, HR/Työsuojelu/työterveyshuolto Koulutukset ohjelmasta/tilastoinnista Työhyvinvointipäivät, luennot tms. koulutukset, toiminnalliset päivät Sisältökoulutukset/lakimuutokset/muut määräykset Ulkopuolinen /oma UIkopuolinen /oma Ulkopuolinen /oma Kuntajohtamisen tulosalueen sisältöä koskevat muut koulutukset Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Kuntajohtaminen, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Lainsäädäntö- tms. keskeiset muutokset toimintaympäristössä Asianhallintajärjestelmän käyttö/kehittäminen ja sähköinen kokouskäytäntö Luento tms. Luento tms. Pääkäyttäjä/käyttäjä Ulkopuolinen Maanpuolustus/ valmis Alueellinen/kutsun mukaan L-S aluehallintovirasto/porin Prikaati/Pelastusopisto Arkistoasiat Arkisto Ulkopuolinen

9 Maaseutupalvelut Maaseutuhallinnon alan koulutukset/lainsäädäntö- tai ohjaavien viranomaisten koulutukset Luennot/koulutukset tms. Ulkopuolinen /ohjaavat viranomaiset/oma (Maaseutuvirasto, Ely-keskus, MMM) Talous Palkka-, taloushallinto ym. käytössä olevat järjestelmät Elinkeinopalvelut Yritysten toimintaedellytyksiä tms. parantavat koulutukset Ruokapalvelut Oma muutosjohtaminen Ruokahävikin minimointi Laatu Pääkäyttäjä Ohjelmiston käyttö Palkanlaskennan käyttäjäpäivät Pegasos-ohjelman versio Verotusta koskeva täydennys Koulutukset, luennot, seminaarit Luento tms. Luento tms. Luento tms. Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ulkopuolinen kouluttaja/ Ulkopuolinen kouluttaja Ulkopuolinen kouluttaja Ulkopuolinen kouluttaja 5.2 Teknisten palveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ Ulkopuolinen /oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Hallinnon osaaminen Työn sisällön osaaminen (tulosalueet hallinto- ja talous, kiinteisteknisen hallinnon päivät paikallinen päivä FCG Winnova

10 tö-, siivous, yhdyskuntatekniset palvleut, vesihuoltolaitos) Titania- Pintamateriaali Ammattipäivä Dynasty Arkisto- tulityö-, työturvallisuus-, hygienia-, tieturva-, vesihygienia- ym. korttikoulutukset ohjelmatoimittaja ohjelmatoimittaja Arkistolaitos 5.3 Perusturvapalveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ ulkopuolinen, oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Hallinnon ja talouden vastuualue sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain toimeenpano kuntaliitokseen liittyvä täydennys hallinnon ja sisällön osalta Terveyspalvelujen vastuualue STM:n linjausten mukaiset Toimiva terveyskeskus ja Hyvä vastaanotto - ohjelmien toimeenpanoa edistävät koulutukset alueen/valtakunnan tason palvelutuotannon ja henkilöstösuunnittelun koulutukset hallinto- ja substanssilainsäädännön edellyttämät täydennystarpeet, työprosessien uudistaminen Terveydenhuoltolain toimeenpavaltakunnalliset/alueelliset koulutukset ulkopuolinen kouluttaja ulkopuolinen, oma ulkopuolinen, oma lain toimeenpanoon tai hoitosuunniulkopuolinen, oma ulkopuolinen, oma kou-

11 no/potilaskohtaisten hoitosuunnitelmien laadinta Kansallinen potilasarkisto Eurassa Ammatillinen täydennys telmien laadintaan liittyvä potilasarkiston käyttöönottoon liittyvä Tehtäväsiirrot terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä Neurologiset sairaudet Diabetes Tartuntataudit Äitiys- ja ehkäisyneuvolatyö Korvaushoito ja päihdepotilaan hoito Psykiatristen sairauksien perustason hoito lutus ulkopuolinen, oma Ulkopuolinen, oma Vanhusten ja vammaisten palvelut Ammatillinen Sosiaalityön vastuualue Ammatillinen Koulutukset liittyen; ikääntyneen ravitsemukseen; fyysiseen, psyykkiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvät asiat; muistisairaudet; työergonomia Vammaispalveluiden palvelujärjestelmään ja palvelusisältöihin liittyvä täydennys Toimeentulon ja työmarkkinatuen kuntaosuuksiin liittyvät koulutukset, Lapset puheeksi -menetelmä, ennaltaehkäisevät palvelut, avohuolto Ulkopuolinen, oma Ulkopuolinen, oma 5.4 Kasvatus- ja opetuspalveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ Ulkopuolinen, oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä

12 KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto Lainsäädäntö- tai muut keskeiset muutokset toimintaympäristössä Luento tms. Toimistopalveluiden kehittäminen: -TVT-koulutukset - Toimistopalveluiden kehittäminen - TVT- taitojen kehittäminen Koulukuljetuksen kehittäminen Talouden ja hallinnon kehittäminen Kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittäminen Excel-, tammikuussa Toimiston kehittämispäivä kesäkuussa Primus, Kurre ja Wilma ohjelmistojen lisä Koulukuljetusseminaari Satakunnan kunnille Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Kuntajohtaja valmennusohjelma päätösjakso Osaava Satakunta-hanke Mahdollisesti Osaava-hanke, oma Starsoft Oy, muut ulkopuoliset kouluttaja, oma Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut on järjestämisvuorossa v FCG Kuntaliitto FCG Opetussuunnitelmauudistus Oppilas- ja opiskelijahuolto Esimiestyö kunnan/alueen/valtakunnan tason kunnan/alueen/valtakunnan tason Rehtoreiden pedagogisen johtamisen Tulosalueen esimiesten yhteiset koulutukset ulkopuolinen kouluttaja, oma ulkopuolinen kouluttaja, oma Osaava Satakunta-hanke?, ulkopuolinen, oma Varhaiskasvatuksen vastuualue Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö Kasvatus- ja opetuspalveluiden esimiesten päivä, kesäkuu Kasvatuskumppanuus- Oma Ulkopuolinen kouluttaja

13 Varhaiskasvatuksen esimiestyön kehittäminen TVT- strategian kehittäminen Vuoropäivähoidon kehittäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen Ammatillinen kehittyminen Perusopetuksen vastuualue Virkaehtosopimuksen mukainen : keskittyy vuonna 2015 erityisesti opetussuunnitelmauudistukseen Varhaiskasvatuksen esimiesfoorumi TVT- Vuoropäivähoidon Ohjaajille suunnattu 1-2 krt lukuvuodessa Luento, tms. Veso- FCG Ulkopuolinen, oma Oma Ulkopuolinen, oma kouluttaja Opetussuunnitelmauudistus kunnan/alueen/valtakunnan tason koultus Ulkopuolinen, oma Ammatillinen täydennys TVT-strategian kehittäminen Oppilashuolto: ammatillinen kehittyminen Toisen asteen koulutuksen vastuualue: lukio Ylioppilaskirjoitusten kehittäminen Opetussuunnitelmauudistus Ammatillinen kehittyminen Esimerkiksi eri oppiaineisiin liittyvä, avustaminen TVT- Koulutukset liittyen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon Euran kunnassa, oma ammatillinen kehittyminen Sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyvät Ops-uudistukseen liittyvä Oppiainekohtainen Ulkopuolinen, oma kouluttaja YTL, muut mahdolliset kouluttajat Ulkopuolinen kouluttaja TVT- taitojen kehittäminen Primus, Kurre ja Wilma ohjelmistojen lisä Starsoft Oy, muut ulkopuoliset kouluttajat, oma

14 5.5 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden henkilöstön ammattitaito Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen johtaminen ja kehittäminen, kulttuuripalvelujen sisällöntuottaminen Kirjastopalvelut Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyspäivät vähintään 6 pv/henkilötyövuosi (OKM:n suositus) Kuntien liikuntatoimen neuvottelupäivät, syksy 2015 Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpyläpäivät, helmikuu 2015 Erityisryhmien/ikäihmisten liikunnanohjaus Liikunta-alueiden hoitoon liittyvä Kulttuuritoimen valtakunnalliset neuvottelupäivät Kotiseutuarkistoon liittyvät koulutukset (mm. digitointi) Ajankohtaisten aiheiden koulutukset (mm. taiteen keskustoimikunta) Ajankohtaiset asiat ja ohjeistukset Kirjastoammatillinen Työyhteisötaidot,asiakaspalvelu Sisällöntuottaminen, verkko Lukemisharrastuksen edistäminen Tapahtumatuottaminen Kouluyhteistyö, pedagoginen osaaminen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Oma /ulkopuolinen Oma Ulkopuolinen Ulkopuolinen, oma Satakunnan maakuntakirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, AVI Ulkopuolinen Ulkopuolinen

15 Hankintaosaaminen Ohjelmisto Satakunnan maakuntakirjasto, keskuskirjasto (Helsinki) Ohjelmistotoimittaja, maakunta Nuorisopalvelut Koko henkilökunta Etsivä nuorisotyö/ammattitaito Työpaja/ammattitaito Päihdetietous Muu Nuorisotyönpäivät Valtakunnalliset/alueelliset etsivän nuorisotyön päivät Valtakunnalliset/alueelliset työpajapäivät Lähialueella järjestettävät koulutukset Lähialueella järjestettävät koulutukset, esim. nuorisotyön menetelmät, lakimuutokset, tärkeät yhteistyökumppanit jne. Ulkopuolinen (Allianssi ja Avi) Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen /oma Ulkopuolinen /oma 6. Toteutus ja seuranta 6.1 Toteuttamissuunnitelma ja seuranta Koulutus- ja henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistoimintaa koskevan lain ja Euran kunnan yhteistoimintaa koskevan sopimuksen mukaisesti yhteistyötoimikunnassa marras- joulukuussa 2014 ja välittömästi sen jälkeen kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa. Suunnitelmaa aletaan toteuttaa ja tietoja kerätä vuoden 2015 alusta lähtien. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana, jos ilmenee merkittäviä muutoksia. Tällöin suunnitelma käsitellään uudestaan yhteistoimintamenettelyssä. Esimiehet keräävät vuoden 2015 aikana kehityskeskusteluissa tai muussa yhteydessä esille tulevia henkilöstön - ja kehittämistarpeita vuoden 2016 suunnitelmaa varten. Henkilöstösuunnitelmat tehdään vastuualueittain vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä ja valtuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa Vuoden ja henkilöstösuunnitelma kootaan em. tietojen perusteella loppusyksystä 2014 ja käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. 6.2 Vastuutasot Henkilöstö- ja suunnitelma laaditaan vuotta koskevaksi. Kulunutta vuotta koskeva seuranta tehdään henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä. Henkilöstöhallinto kerää henkilöstö- ja suunnitelmaa koskevan tiedon ja laatii raportin tulosalueiden antamien tietojen perusteella ja vastaa edellytetyn yhteistoiminnassa laatimisen varmistamisesta kuntatasolla. Henkilöstöhallinto seuraa vuosittain henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa erilaisten menetelmien avulla ja kehittää suunnittelua, raportointia ja tilastointia.

16 Tulosalueet vastaavat alaistensa yksiköiden tietojen keräämisestä ja toimittamisesta henkilöstöhallintoon sovituilta osiltaan. Esimiehet vastaavat vuosittaisten kehityskeskustelujen käymisestä ja tietojen keräämisestä yksilötasolta toteutuneista koulutuksista ja osaamistarpeista alaistensa osalta. Työntekijät vastaavat oman ammatillisen kehittymisensä itsearvioinnista ja osaamista koskevien tietojen arvioinnista vuosittain. 6.3 Käytännön menettelyt päivien seuraamiseksi Esimiehet keräävät tiedot henkilöittäin ja tunneittain. Tiedot kootaan yhteen tammikuussa 2016 ja lähetetään palkkahallinnon toimesta Työttömyysvakuutusrahastolle. Esimiehille järjestetään tammikuussa 2015, jossa tietojen kerääminen ohjeistetaan. Tulevaisuudessa odotetaan henkilöstöhallinnon ohjelmistotoimittajalta ratkaisua kerätä tiedot ohjelmateknisesti.

1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli

1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 1 2 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tavoitteena muutoksen johtaminen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö-

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2016 Yt-toimikunta 9.12.2015 Kaupunginhallitus 15.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 4.10.2012 Kuntaliiton tavoitteena on kehittää johdon työtä tukevia palveluja

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma 1. Osaamisen kehittäminen... 3 2. Henkilöstösuunnitelma... 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä arvio niiden

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

Kehityskeskustelut kerran vuodessa Vaihtoehtona yksilö/ryhmäkeskustelu

Kehityskeskustelut kerran vuodessa Vaihtoehtona yksilö/ryhmäkeskustelu 1 TYÖHÖNSÄ MOTIVOITU JA OSAAVA HENKILÖSTÖ ON KAUPUNGIN TÄRKEIN VOIMAVARA Tehtäväkuvat ajan tasalla ja tehtävät tarpeeksi haastavia (osaaminen, ammattitaito ja koulutus vastaavat tehtäviä) Kehityskeskusteluiden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Kansilehti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille. Päivämäärä: 29.4.2014

Kansilehti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille. Päivämäärä: 29.4.2014 Kansilehti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarjoamat palvelut yrityksille Laatinut: Anne Puroaho Päivämäärä: 29.4.2014 1.1.2014 alkaen ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kittilän, Ranuan, Rovaniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Hyväksytty Yhteistyötoimikunnassa 3.5.2016 Tiedoksi annettu kaupunginhallituksessa 20.6.2016 1 LUKIJALLE... 2 2 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, RAKENNE JA KEHITYS... 2 3 PERIAATTEET

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot