EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

2 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan , jonka johdosta henkilöstö- ja suunnitelmat on uudistettava vuoden 2014 aikana (HE 95/2013 ja 99/2013). Uudistuksen tavoitteena on työnantajien kannustaminen osaamisen kehittämiseen organisaation liike- tai palvelutoiminnan tarpeista lähtien, muutostilanteisiin varautumisen edistäminen ja työurien pidentyminen. Uudistuksen olennainen sisältö liittyy osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen: osaamisen kehittämisessä on edettävä ensin määrittelemällä henkilöstön osaaminen, osaamisvaatimuksen muutosten tunnistaminen ja osaamisen kehittämistoimien harkinta ja valinta. 1.2 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta suunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Yleislain rinnalla sovelletaan uusia osaamisen kehittämistä koskevia yhteistoimintasäännöksiä ja korvausta (kunnat ja kuntayhtymät) ja elinkeinoverolain 56 :n lisävähennystä (yritykset) koskevia säännöksiä.

3 1.3 Laki korvauksesta ja elinkeinoverolain muutos (1140/2013) Lakia sovelletaan kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea korvausta, joka on 10 % työnantajan ajan palkkakustannuksista ja sitä maksetaan enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 ) ja korvausmäärän perusteista (5 ). Kunnille ja kuntayhtymille korvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. 1.4 Yhteistoiminta henkilöstö- ja suunnitelman taustalla Kuntia koskevan yhteistoimintalain 4 a :n nojalla kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja suunnitelman. Eurassa yhteistyötoimikunta on nimennyt henkilöstön edustajiksi henkilöstö- ja suunnitelman valmistelutyöhön ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet: Esko Korhonen, JHL Päivi Vahtera, Jyty Atte Penttilä, JUKO Maija Koski, TEHY Kari-Pekka Tuominen, KTN Heli Paavola, Super Valmistelutyötä Euran kunnan työnantajapuolelta on johtanut hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto (vv välisenä aikana apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen). Asiaa on käsitelty Euran kunnan johtoryhmässä, ja tulosaluejohtajat ovat vastanneet tulosaluekohtaisten tietojen keräämisestä. Henkilöstö- ja suunnitelman sisältövaatimukset on kirjattu yhteistoimintaa koskevaan lakiin (4 a ) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrää ja näiden kehitysarviota eri työsuhdemuotojen käytön periaatteita periaatteita, joilla ylläpidetään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta arviota koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, osaamisvaatimusten muutoksista ja niiden syistä ja tähän perustuvaa vuosittaista suunnitelmaa suunnitelman toteuttamista ja seurantaa.

4 2. Euran kunnan toteutuneet työ- ja virkasuhteet tavoite vakinaiset määräaikaiset työllistetyt muut ja oppisopimus Yhteensä Vakinaisten tehtävien määrä on Euran kunnassa pysynyt määrällisesti vakioidulla tasolla n henkilössä. Pitkään olleiden määräaikaisten tilannetta on arvioitu vähintään vuosittain, ja vakinaistamiseen on päädytty useissa kymmenissä eri tehtävissä. Määräaikaisten kokonaismäärä on kahden viimeisen vuoden aikana ollut nousussa. Lähtökohtaisesti henkilöstö on palkattu toistaiseksi voimassa oleviin kokoaikaisiin palvelusuhteisiin. Osa-aikaisuuksia käytetään, jos avoinna olevat tehtävät eivät riitä kokoaikaiseen työhön. Osaaikaisuuden syynä voi olla myös työntekijän oma pyyntö liittyen esim. terveydentilaan. Määräaikaisia palvelusuhteita voidaan käyttää, jos lain mukaiset määräaikaisuuden perusteet täyttyvät. Laissa hyväksyttyjä määräaikaisuuden perusteita voivat olla mm. työn luonne (projektityö tai esim. lyhyehkö kausiluonteinen työ), sijaisuus (esim. vanhempainvapaa, vuorotteluvapaa), avoimen toimen/viran hoito (rekrytoinnin ajan) tai työntekijän oma pyyntö. Tavallisin peruste määräaikaisuudelle on sijaisuus, esim. vuosiloman tai sairasloman aiheuttama välitön työvoiman tarve. Henkilöstöön liittyvät kustannukset ovat tilinpäätöstietojen mukaan ovat viimeisten vahvistetun kolmen vuoden aikana olleet seuraavat (suluissa talousarvioehdotuksen 2015 mukaiset luvut): Palkkakustannukset Vuosi milj. euroa muutos ,6 1,7 % ,3 2,8 % ,7 5,5 % (talousarvioehdotus ,3) Henkilöstökustannukset Vuosi milj. euroa muutos ,0 2,2 % ,9 2,8 % ,8 5,7 % (talousarvioehdotus ,0) Taloudelliset toimintaohjeet ovat olleet vuodelle 2015 nollakasvua edellyttävät, ja henkilöstön määrän kasvattamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Tulosalueilta edellytetään myös taloudellisista syistä olemassa olevan henkilöstön osaamisen lisäämistä. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut suunnittelevat henkilöstörakenteen kehittämistä yhdessä tulosalueiden kanssa vuoden 2015 aikana.

5 Henkilöstörakenteen uudistaminen eläkkeelle siirtymisten ja rakenteellisten uudistusten kautta on tavoitteena vuodelle 2015 sekä suunnittelukaudelle Kuvio 1. Kevan tilastopalveluiden arvio Euran kunnan henkilöstön eläkkeelle siirtymisistä vuoteen 2030 mennessä. 3. Työkyvyn ylläpitäminen 3.1 Työntekijän työkyvyn tukemisen malli Työkyvyn tukemisesta on laadittu varhaisen tuen ja paluun malli on hyväksytty erillisenä suunnitelmana. Mallilla pyritään madaltamaan kynnystä tarttua mahdollisiin ongelmiin riittävän ajoissa sekä tukemaan vajaatyökykyisten työntekijöiden työssä jaksamista Rekrytointi ja perehdyttäminen Rekrytointi suunnitellaan huolella tehden osaamistarvekartoitus tulosalueella. Tulosalueita kannustetaan vapautuvien toimien ja virkojen avulla osaamisen suuntaamiseen tulosalueen osaamistarvetta vastaavalla tavalla. Rekrytointitarpeesta keskustellaan johtoryhmässä tai henkilöstöhallinnon kanssa ennen täyttölupapyynnön tekemistä.

6 Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla perehdytettävä eli uusi vakituinen työntekijä, tilapäinen työntekijä, harjoittelija tms. oppii tuntemaan työpaikkansa, sen toiminta-ajatuksen ja palveluidean sekä työpaikan tavat (= työyhteisöön perehdyttäminen) oppii tuntemaan työpaikkansa ihmiset, työtoverit ja asiakkaat (= työyhteisöön perehdyttäminen) oppii työtehtävänsä sekä tietää työhönsä kohdistuvat odotukset ja oman vastuun koko työyhteisön toiminnassa (= työhön perehdyttäminen eli työnopastus) Työpaikkaan perehdyttäminen Työhön perehdyttäminen eli työnopastus Talo tutuksi Työ tutuksi Työterveyshuolto Euran kunnan työterveyshuolto on hoidettu kunnan omassa työterveyshuoltoyksikössä. Vuosittain hyväksytyissä toimintasuunnitelmissa määritellään työympäristöön kohdistuva toiminta, työntekijään kohdistuva toiminta sekä työnantajan kustantama sairaanhoito. Toimintaa kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Kela korvaa työnantajalle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia Työhyvinvointi/tyky-toiminta, kuntosetelit Tyky-toiminta on vakiintunut säännölliseksi toimintamuodoksi, jonka toimintaa suunnittelee yhteistyötoimikunnan nimeämä tyky-työryhmä. Euran kunta tukee työntekijöiden omatoimista työhyvinvointitoimintaa puolivuosittain jaettavilla kuntoseteleillä. Henkilökunnan työhyvinvointi/liikuntailtapäivä järjestetään kahtena (ilta)päivänä syyskuussa. Iltapäivään saa osallistua jompanakumpana päivänä työaikana. Työhyvinvointipäivän sisältöä suunnataan koulutuksellisesti työhyvinvointia lisääviin luentoihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Vuorovuosina järjestetään jouluruokailu (2014) ja koko henkilökunnan henkilöstöjuhla (2015) Johtaminen ja esimieskoulutukset Kehityskeskustelut käydään vuosittain esimiehen ja työntekijän välillä. Toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään 1-2 kertaa vuodessa esimies. Koulutuksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja ohjeistuksia. Tarpeen mukaan käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia. Osa esimiesasemassa olevasta henkilöstöstä on suorittanut oppisopimuksella Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Esimiesten JET koulutuksia tullaan jatkossakin järjestämään tulosalueilla

7 tulleen osaamistarvearvion perusteella. Tutkinto edellyttää noin 18 kuukautta kestävän opintokokonaisuuden suorittamista. Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 3.2 Ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen Euran kunnassa on voimassa oleva varhaisen tuen ja paluun toimintaohjelma, joka on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa ja jonka toteuttamisessa esimiehillä ja työterveyshuollolla on määritellyt vastuuroolit. Työkyvyn ylläpitäminen on yksi oleellinen osa henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Aktiivinen varhainen tuki, ammatillinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla työnantaja ja työntekijät yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että työssä jaksetaan omaan henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Ammatillisen kuntoutuksen ryhmiä on suunniteltu yhdessä työterveyshuollon kanssa ja toteutettu vuosittain. 4. Osaamista ja työhyvinvointia koskeva arvio Vuosittaisessa kehityskeskustelussa työntekijän ja esimiehen välillä käydään läpi tulosalueen, vastuualueen ja yksikkötason tavoitteet suhteessa henkilön omaan työpanokseen. Osaamisalueen kasvattamistarpeet kirjataan kehityskeskustelulomakkeeseen ja kootaan tulosalueilla vuosittain. Osaamisen arvioinnin menetelmiä kehitetään vuoden 2015 aikana. Työhyvinvointia koskevaan arvioon liitetään osaamista koskevaa arviointia vähintään joka toinen vuosi (ensimmäinen kerta syksyllä 2014). 5. Tulosaluekohtaiset henkilöstö- ja suunnitelmat 5.1 Kuntajohtamisen tulosalue HENKILÖSTÖ vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä

8 KOULUTUS Hallinto- ja henkilöstöpalvelut-vastuualue koordinoi yleistä suunnitelmaa, johon liittyvät mm. ensiapukoulutukset sekä esimies- ja työhyvinvointityö. YLEISET KOULUTUKSET Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Esimiestyö Esimiestyön ja johtamisen teemat, JET- Oma /ulkopuolinen Ensiaputaidot Ensiapu Ulkopuolinen /työsuojelu/työterveyshuolto Henkilöstöhallinnon ohjelmistot Työhyvinvointi Ammatillinen, HR/Työsuojelu/työterveyshuolto Koulutukset ohjelmasta/tilastoinnista Työhyvinvointipäivät, luennot tms. koulutukset, toiminnalliset päivät Sisältökoulutukset/lakimuutokset/muut määräykset Ulkopuolinen /oma UIkopuolinen /oma Ulkopuolinen /oma Kuntajohtamisen tulosalueen sisältöä koskevat muut koulutukset Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Kuntajohtaminen, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Lainsäädäntö- tms. keskeiset muutokset toimintaympäristössä Asianhallintajärjestelmän käyttö/kehittäminen ja sähköinen kokouskäytäntö Luento tms. Luento tms. Pääkäyttäjä/käyttäjä Ulkopuolinen Maanpuolustus/ valmis Alueellinen/kutsun mukaan L-S aluehallintovirasto/porin Prikaati/Pelastusopisto Arkistoasiat Arkisto Ulkopuolinen

9 Maaseutupalvelut Maaseutuhallinnon alan koulutukset/lainsäädäntö- tai ohjaavien viranomaisten koulutukset Luennot/koulutukset tms. Ulkopuolinen /ohjaavat viranomaiset/oma (Maaseutuvirasto, Ely-keskus, MMM) Talous Palkka-, taloushallinto ym. käytössä olevat järjestelmät Elinkeinopalvelut Yritysten toimintaedellytyksiä tms. parantavat koulutukset Ruokapalvelut Oma muutosjohtaminen Ruokahävikin minimointi Laatu Pääkäyttäjä Ohjelmiston käyttö Palkanlaskennan käyttäjäpäivät Pegasos-ohjelman versio Verotusta koskeva täydennys Koulutukset, luennot, seminaarit Luento tms. Luento tms. Luento tms. Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ohjelmistotoimittaja Ulkopuolinen kouluttaja/ Ulkopuolinen kouluttaja Ulkopuolinen kouluttaja Ulkopuolinen kouluttaja 5.2 Teknisten palveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ Ulkopuolinen /oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Hallinnon osaaminen Työn sisällön osaaminen (tulosalueet hallinto- ja talous, kiinteisteknisen hallinnon päivät paikallinen päivä FCG Winnova

10 tö-, siivous, yhdyskuntatekniset palvleut, vesihuoltolaitos) Titania- Pintamateriaali Ammattipäivä Dynasty Arkisto- tulityö-, työturvallisuus-, hygienia-, tieturva-, vesihygienia- ym. korttikoulutukset ohjelmatoimittaja ohjelmatoimittaja Arkistolaitos 5.3 Perusturvapalveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ ulkopuolinen, oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Hallinnon ja talouden vastuualue sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain toimeenpano kuntaliitokseen liittyvä täydennys hallinnon ja sisällön osalta Terveyspalvelujen vastuualue STM:n linjausten mukaiset Toimiva terveyskeskus ja Hyvä vastaanotto - ohjelmien toimeenpanoa edistävät koulutukset alueen/valtakunnan tason palvelutuotannon ja henkilöstösuunnittelun koulutukset hallinto- ja substanssilainsäädännön edellyttämät täydennystarpeet, työprosessien uudistaminen Terveydenhuoltolain toimeenpavaltakunnalliset/alueelliset koulutukset ulkopuolinen kouluttaja ulkopuolinen, oma ulkopuolinen, oma lain toimeenpanoon tai hoitosuunniulkopuolinen, oma ulkopuolinen, oma kou-

11 no/potilaskohtaisten hoitosuunnitelmien laadinta Kansallinen potilasarkisto Eurassa Ammatillinen täydennys telmien laadintaan liittyvä potilasarkiston käyttöönottoon liittyvä Tehtäväsiirrot terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä Neurologiset sairaudet Diabetes Tartuntataudit Äitiys- ja ehkäisyneuvolatyö Korvaushoito ja päihdepotilaan hoito Psykiatristen sairauksien perustason hoito lutus ulkopuolinen, oma Ulkopuolinen, oma Vanhusten ja vammaisten palvelut Ammatillinen Sosiaalityön vastuualue Ammatillinen Koulutukset liittyen; ikääntyneen ravitsemukseen; fyysiseen, psyykkiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvät asiat; muistisairaudet; työergonomia Vammaispalveluiden palvelujärjestelmään ja palvelusisältöihin liittyvä täydennys Toimeentulon ja työmarkkinatuen kuntaosuuksiin liittyvät koulutukset, Lapset puheeksi -menetelmä, ennaltaehkäisevät palvelut, avohuolto Ulkopuolinen, oma Ulkopuolinen, oma 5.4 Kasvatus- ja opetuspalveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ Ulkopuolinen, oma vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä

12 KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto Lainsäädäntö- tai muut keskeiset muutokset toimintaympäristössä Luento tms. Toimistopalveluiden kehittäminen: -TVT-koulutukset - Toimistopalveluiden kehittäminen - TVT- taitojen kehittäminen Koulukuljetuksen kehittäminen Talouden ja hallinnon kehittäminen Kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittäminen Excel-, tammikuussa Toimiston kehittämispäivä kesäkuussa Primus, Kurre ja Wilma ohjelmistojen lisä Koulukuljetusseminaari Satakunnan kunnille Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Kuntajohtaja valmennusohjelma päätösjakso Osaava Satakunta-hanke Mahdollisesti Osaava-hanke, oma Starsoft Oy, muut ulkopuoliset kouluttaja, oma Euran kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut on järjestämisvuorossa v FCG Kuntaliitto FCG Opetussuunnitelmauudistus Oppilas- ja opiskelijahuolto Esimiestyö kunnan/alueen/valtakunnan tason kunnan/alueen/valtakunnan tason Rehtoreiden pedagogisen johtamisen Tulosalueen esimiesten yhteiset koulutukset ulkopuolinen kouluttaja, oma ulkopuolinen kouluttaja, oma Osaava Satakunta-hanke?, ulkopuolinen, oma Varhaiskasvatuksen vastuualue Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö Kasvatus- ja opetuspalveluiden esimiesten päivä, kesäkuu Kasvatuskumppanuus- Oma Ulkopuolinen kouluttaja

13 Varhaiskasvatuksen esimiestyön kehittäminen TVT- strategian kehittäminen Vuoropäivähoidon kehittäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen Ammatillinen kehittyminen Perusopetuksen vastuualue Virkaehtosopimuksen mukainen : keskittyy vuonna 2015 erityisesti opetussuunnitelmauudistukseen Varhaiskasvatuksen esimiesfoorumi TVT- Vuoropäivähoidon Ohjaajille suunnattu 1-2 krt lukuvuodessa Luento, tms. Veso- FCG Ulkopuolinen, oma Oma Ulkopuolinen, oma kouluttaja Opetussuunnitelmauudistus kunnan/alueen/valtakunnan tason koultus Ulkopuolinen, oma Ammatillinen täydennys TVT-strategian kehittäminen Oppilashuolto: ammatillinen kehittyminen Toisen asteen koulutuksen vastuualue: lukio Ylioppilaskirjoitusten kehittäminen Opetussuunnitelmauudistus Ammatillinen kehittyminen Esimerkiksi eri oppiaineisiin liittyvä, avustaminen TVT- Koulutukset liittyen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon Euran kunnassa, oma ammatillinen kehittyminen Sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyvät Ops-uudistukseen liittyvä Oppiainekohtainen Ulkopuolinen, oma kouluttaja YTL, muut mahdolliset kouluttajat Ulkopuolinen kouluttaja TVT- taitojen kehittäminen Primus, Kurre ja Wilma ohjelmistojen lisä Starsoft Oy, muut ulkopuoliset kouluttajat, oma

14 5.5 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalue HENKILÖSTÖ vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä KOULUTUS Kehittämisalue Koulutus Järjestäjä Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden henkilöstön ammattitaito Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen johtaminen ja kehittäminen, kulttuuripalvelujen sisällöntuottaminen Kirjastopalvelut Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyspäivät vähintään 6 pv/henkilötyövuosi (OKM:n suositus) Kuntien liikuntatoimen neuvottelupäivät, syksy 2015 Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpyläpäivät, helmikuu 2015 Erityisryhmien/ikäihmisten liikunnanohjaus Liikunta-alueiden hoitoon liittyvä Kulttuuritoimen valtakunnalliset neuvottelupäivät Kotiseutuarkistoon liittyvät koulutukset (mm. digitointi) Ajankohtaisten aiheiden koulutukset (mm. taiteen keskustoimikunta) Ajankohtaiset asiat ja ohjeistukset Kirjastoammatillinen Työyhteisötaidot,asiakaspalvelu Sisällöntuottaminen, verkko Lukemisharrastuksen edistäminen Tapahtumatuottaminen Kouluyhteistyö, pedagoginen osaaminen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen Oma /ulkopuolinen Oma Ulkopuolinen Ulkopuolinen, oma Satakunnan maakuntakirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, AVI Ulkopuolinen Ulkopuolinen

15 Hankintaosaaminen Ohjelmisto Satakunnan maakuntakirjasto, keskuskirjasto (Helsinki) Ohjelmistotoimittaja, maakunta Nuorisopalvelut Koko henkilökunta Etsivä nuorisotyö/ammattitaito Työpaja/ammattitaito Päihdetietous Muu Nuorisotyönpäivät Valtakunnalliset/alueelliset etsivän nuorisotyön päivät Valtakunnalliset/alueelliset työpajapäivät Lähialueella järjestettävät koulutukset Lähialueella järjestettävät koulutukset, esim. nuorisotyön menetelmät, lakimuutokset, tärkeät yhteistyökumppanit jne. Ulkopuolinen (Allianssi ja Avi) Ulkopuolinen Ulkopuolinen Ulkopuolinen /oma Ulkopuolinen /oma 6. Toteutus ja seuranta 6.1 Toteuttamissuunnitelma ja seuranta Koulutus- ja henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistoimintaa koskevan lain ja Euran kunnan yhteistoimintaa koskevan sopimuksen mukaisesti yhteistyötoimikunnassa marras- joulukuussa 2014 ja välittömästi sen jälkeen kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa. Suunnitelmaa aletaan toteuttaa ja tietoja kerätä vuoden 2015 alusta lähtien. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana, jos ilmenee merkittäviä muutoksia. Tällöin suunnitelma käsitellään uudestaan yhteistoimintamenettelyssä. Esimiehet keräävät vuoden 2015 aikana kehityskeskusteluissa tai muussa yhteydessä esille tulevia henkilöstön - ja kehittämistarpeita vuoden 2016 suunnitelmaa varten. Henkilöstösuunnitelmat tehdään vastuualueittain vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä ja valtuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa Vuoden ja henkilöstösuunnitelma kootaan em. tietojen perusteella loppusyksystä 2014 ja käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. 6.2 Vastuutasot Henkilöstö- ja suunnitelma laaditaan vuotta koskevaksi. Kulunutta vuotta koskeva seuranta tehdään henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä. Henkilöstöhallinto kerää henkilöstö- ja suunnitelmaa koskevan tiedon ja laatii raportin tulosalueiden antamien tietojen perusteella ja vastaa edellytetyn yhteistoiminnassa laatimisen varmistamisesta kuntatasolla. Henkilöstöhallinto seuraa vuosittain henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa erilaisten menetelmien avulla ja kehittää suunnittelua, raportointia ja tilastointia.

16 Tulosalueet vastaavat alaistensa yksiköiden tietojen keräämisestä ja toimittamisesta henkilöstöhallintoon sovituilta osiltaan. Esimiehet vastaavat vuosittaisten kehityskeskustelujen käymisestä ja tietojen keräämisestä yksilötasolta toteutuneista koulutuksista ja osaamistarpeista alaistensa osalta. Työntekijät vastaavat oman ammatillisen kehittymisensä itsearvioinnista ja osaamista koskevien tietojen arvioinnista vuosittain. 6.3 Käytännön menettelyt päivien seuraamiseksi Esimiehet keräävät tiedot henkilöittäin ja tunneittain. Tiedot kootaan yhteen tammikuussa 2016 ja lähetetään palkkahallinnon toimesta Työttömyysvakuutusrahastolle. Esimiehille järjestetään tammikuussa 2015, jossa tietojen kerääminen ohjeistetaan. Tulevaisuudessa odotetaan henkilöstöhallinnon ohjelmistotoimittajalta ratkaisua kerätä tiedot ohjelmateknisesti.

Yttk 23.11.2015 Jaosto 24.11.2015 Khall 30.11.2015

Yttk 23.11.2015 Jaosto 24.11.2015 Khall 30.11.2015 1 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Yttk 23.11.2015 Jaosto 24.11.2015 Khall 30.11.2015 2 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja

Lisätiedot

1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli

1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 1 2 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tavoitteena muutoksen johtaminen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö-

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT Koulutuksen aihealueet 1. Johtamis- ja esimieskoulutus/ - henkilöstöhallinnon osaamista edistävä esimieskoulutus henkilöstöhallinto (toimiala- ja

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Yhteistoimintaelin 30.10.2017 Kaupunginhallitus 20.11.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on 1.1.2014

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Henkilöstöyksikön johtaminen

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Tiedoksi kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 1 (5) Toivakan

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 08 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi keskeistä

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma www.nurmijarvi 1. Osaamisen kehittäminen 3 2. Henkilöstösuunnitelma 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Tausta: hallituksen kannanotto Toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto 1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma 1. Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ((Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen PoKa-hanke Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Keva Sanna Pesonen Hankkeen taustaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella käynnissä oleva kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021 osaamisen

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kannuksen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2016 Yt-toimikunta 9.12.2015 Kaupunginhallitus 15.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Sisällysluettelo Kannuksen kaupungin

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ 1 Vaalan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Hyväksytty Kh 21.2.2017 Voimaan 01.03.2017 1. YLEISTÄ HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMASTA Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot